WERKKAPITAAL HOLISTISCH IN CONTROL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WERKKAPITAAL HOLISTISCH IN CONTROL"

Transcriptie

1 Corporate finance Toegevoegde waarde door segmentatie WERKKAPITAAL HOLISTISCH IN In deze barre tijden stellen veel financials zichzelf en hun omgeving de vraag: Hoe kunnen we onze werkkapitaalbehoefte verlagen? Maar al te vaak is het platte antwoord: Betaal de leveranciers zo laat mogelijk. Maar zodra de omstandigheden weer veranderen, zal blijken dat simpele eenzijdige maatregelen vertrouwensrelaties grondig hebben verstoord, met alle nadelige gevolgen van dien. Beter is het om in de eigen organisatie op zoek te gaan naar effectievere oplossingen, adviseert de auteur in dit artikel. DOOR ELKE HUYGHEBAERT Tijdens een economische recessie krijgen liquiditeitsratio s doorgaans veel aandacht. De snelheid waarmee een bedrijf een positieve kaspositie kan aantonen, bepaalt voor een deel of het op de korte termijn zal kunnen overleven. Deze constatering geldt in het bijzonder voor werkkapitaal. Aan de werkkapitaalbehoefte van een bedrijf kunnen we afleiden hoe efficiënt een bedrijf omspringt met assets, kredieten en schulden vergeleken met zijn concurrenten in eenzelfde sector. Doordat bedrijven met een lage werkkapitaalbehoefte (= voorraden + schulden < 1j vorderingen < 1j ) gemiddeld genomen eenzelfde winstmarge kunnen bereiken met een lager voorraadniveau, minder vorderingen en meer leverancierskrediet, hoeven zij minder te lenen. Bovenop het liquiditeitsvoordeel brengt dit bovendien een lager intrestbedrag mee over leningen ter financiering van werkkapitaal. Ook de intrestvoet zelf zal dalen, omdat de onderneming vanuit investeringsstandpunt als kredietwaardiger gepercipieerd wordt. Dit competitief voordeel wordt nog versterkt in tijden van crisis, omdat dan lenen op zich meer risicovol en dus duurder wordt. Met andere woorden: wie zijn werkkapitaal onder controle houdt, beheerst niet alleen de kortetermijnliquiditeit, maar investeert ook in continuïteit. In weerwil van dit duidelijke pleidooi om werkkapitaal onder controle te houden, waarschuwen wij toch voor een blinde focus op reductie van uw werkkapitaal. Een beter credo is: investeer in goed werkkapitaal. Hiermee bedoel ik: investeer in die voorraden, die een goede verkoop in termen van vraagfrequentie en winstmarge vertegenwoordigen. Sta kredieten toe aan goede klanten die veel en/of winstgevende producten aankopen die op tijd betalen en die passen in de toekomstvisie van uw bedrijf. Hetzelfde geldt voor uw leveranciers: wees zuinig op die leveranciers die strategisch zijn voor uw supply chain, houd redelijke betalingstermijnen aan, betaal hun facturen tijdig en correct. Met andere woorden: de absolute waarde van werkkapitaal is niet zo belangrijk: enkel het hefboomeffect naar winst of besparingen is van belang. Uiteraard zien we in de praktijk wel dat een focus op goed werkkapitaal doorgaans ook een daling van het werkkapitaal teweegbrengt. In die optiek is werkkapitaalbeheersing een geschikte tool om vanuit de perspectieven voorraadbeheer, klantenbeheer en leveranciersbeheer inefficiënties te detecteren. Cash conversion cycle Elke component van werkkapitaal heeft twee dimensies: geld en tijd. Vermoedelijk neemt uw bedrijf al initiatieven om de gelddimensie van werkkapitaal te beheersen, bijvoorbeeld door rationalisatie van klantenkredieten, voorraadreductie, of door het (her)onderhandelen van betalingstermijnen bij leveranciers. Met werkkapitaalbeheer trachten we daarbovenop ook op de tijdsdimensie van werkkapitaal te werken, met andere woorden: aan de snelheid waaraan een component roteert. Bijgevolg beschouwen wij werkkapitaal op de balans 12 OKTOBER _FC 0509_bw.indd :47:15

2 Average days INVENTORY outstanding (DIO) Average days RECEIVABLE outstanding (DSO) Time Day 0: Purchase stock on credit Day X: Cash out/ Accounts payable Day Y: Sell finished goods on credit Day Z: Cash in/ Accounts receivable Average days PAYABLE outstanding (DPO) Cash conversion cycle: CCC = DIO + DSO DPO Figuur 1 Cash conversion cycle telkens relatief ten opzichte van de totale jaarlijkse investering/ontvangst, waarin die component vervat is (bijvoorbeeld cost of goods sold (COGS) of omzet). Daarom gebruiken we graag de cash conversion cycle (CCC = gemiddelde INV / COGS / gemiddelde A/R / Sales / 360 gemiddelde A/P / COGS / 360), die het werkkapitaal uitdrukt in een gemiddeld aantal dagen waarop de component uitstaat en dus gefinancierd moet worden. (zie figuur 1). Een voorbeeld: beschouw een bedrijf met een COGS-waarde van 100 miljoen euro met een weighted average cost of capital (WACC) van 6%. Stel dat men in staat is de average days payable outstanding (DPO) te reduceren van negentig naar zeventig dagen, dan levert dat op jaarbasis een besparing van euro op. Wie zijn werkkapitaal onder controle houdt, beheerst niet alleen de kortetermijnliquiditeit, maar investeert ook in continuïteit Dergelijke oefeningen illustreren het nut van de CCC als eenvoudige doch transparante key performance indicator (KPI), die zowel door de operaties als door het financiële management een indicatie geeft van de behoefte aan werkkapitaal. Een bijkomend voordeel van deze voorstellingswijze van werkkapitaal ten opzichte van de absolute waarde (die zich uitsluitend op balansposten toespitst) is de link naar de resultatenrekening. Immers, in de CCC-berekening worden telkens de working capital requirement (WCR)-componenten afgezet tegenover de directe productiekosten (voor average days inventory outstanding (DIO) en DPO) of tegen de omzet (voor average days receivable outstanding (DSO)). Verminder de behoefte Maar hoe reduceren we de behoefte aan werkkapitaal nu in de praktijk? Wij beschouwen werkkapitaal als een overkoepelend instrument, waarop diverse processen een impact hebben. Werkkapitaal dient niet geïsoleerd binnen finance beschouwd te worden, maar integraal; het gaat erom daadwerkelijk te doorgronden welke processen uiteindelijk een impact hebben en op welke manier we zo goed mogelijk goed werkkapitaal kunnen genereren. Zodra de dynamiek van deze structuur duidelijk is, kunnen we vervolgens verder inzoomen op de afzonderlijke componenten van het werkkapitaal vanuit meerdere expertisedomeinen (Inkoop, Fysieke distributie, Voorraadbeheer, Manufacturing en Demand management). Op die manier koppelen we een holistische visie op werkkapitaal aan de grondige detailkennis van de onderliggende functies en competenties. In de volgende paragrafen geef ik hiervoor een aantal tips. (Supply chain) planning is key! In deze holistische aanpak bekijken we de voorraadproblematiek op een zo ruim mogelijke schaal (zie figuur 2). Immers, voorraad omvat naast de fysiek zichtbare voorraden van grond- en hulpstoffen en (half)afgewerkte producten ook minder zichtbare voorraad in de vorm van transitgoederen, work in progress (WIP), etc. Alleen met een integrale aanpak OKTOBER _FC 0509_bw.indd :47:15

3 Strategic Network Design Sales Operations Planning Demand Planning Segmentation of products/supplies Payables Purchasing Raw material Master Planning MRP Production Distribution Planning Intermediates Finished product EDC Finished product RDC Inventory Planning Transit WIP WIP Transit Transit Distribution Manufacturing Manufacturing Distribution Distribution Receivables Segmentation of products/customers Figuur 2 Een holistische aanpak van WCR kunnen we de dynamiek tussen alle schakels van de supply chain in kaart brengen, en deze vervolgens optimaliseren. Strategic network (re)design: Het meest strategische niveau voor een supply chain is dat van het netwerkontwerp. Op dit niveau wordt namelijk beslist bij welke partners en waar men wil sourcen, produceren, op voorraad houden, distribueren en verkopen. Reductie van werkkapitaal kan binnen de grenzen van het huidige netwerk gezocht worden, maar kan eventueel ook op indirecte wijze een beslissende factor zijn om het huidige netwerk te heroverwegen. Bijvoorbeeld: na nader onderzoek van een relatief hoge behoefte aan werkkapitaal kan beslist worden om toch maar niet in lageloonlanden te sourcen, omwille van te lange levertermijnen die een te hoge buffervoorraad bij uw bedrijf teweegbrengen. Sales operations planning: In onze zoektocht naar goed werkkapitaal is het belang van een goede planning onmiskenbaar. Eerder wezen we al op het belang van de tijdsdimensie van werkkapitaal. Welnu, een goede planning zal uw bedrijf in staat stellen zo goed mogelijk het juiste moment te kiezen, waarop de juiste voorraad beschikbaar moet zijn. In deze redenering vormt planning de aansturing tot het balanceren van vraag (verwachte verkopen) en aanbod (producten). In de praktijk kan dit betekenen dat planning op diverse hiërarchische niveaus nagaat in hoeverre het bedrijf kan ingaan op de vraag van het Sales departement om aan de klantenvraag te voldoen, gegeven de beperkingen inzake toevoer van grond- en hulpstoffen, productie, logistiek en financiën. Juist bij deze laatste beperking vormt de behoefte aan werkkapitaal een belangrijke input, bijvoorbeeld in de mogelijkheid van uw bedrijf om eventuele extra voorraden te financieren. Deze evenwichtsoefening tussen vraag en aanbod is meestal niet evident, aangezien de planner twee tegengestelde krachten verenigd moet krijgen: enerzijds niet te vroeg voorraden inplannen (belang van werkkapitaal), anderzijds ook niet te laat inplannen (belang van de servicegraad). Elke beslissing van de planner heeft dan ook een impact op de voorraadniveaus van afgewerkte goederen, maar ook van grondstoffen, componenten, etc. Het niveau sales operations planning (SOP) is in deze context bijzonder interessant, omdat net op dit niveau de belangrijkste overkoepelende afspraken rond vraag en aanbod worden beklonken. Immers, de horizon van een SOP-proces is idealiter zo gekozen, dat wijzigingen op elk vlak nog mogelijk zijn, rekening houdend met (externe) levertermijnen, productietijden, personeelsbezetting, etc. Deze beslissingen vormen vervolgens de basis voor de master planning en MRP, waar men het SOP-plan telkens met een kortere horizon concretiseert op basis van nieuwe informatie op vlak van supply en/of demand. Demand planning: Maar hoe bewerkstelligen we nu een goede planning? Cruciaal voor het planningsproces is de beschikbaarheid en accuraatheid van gegevens omtrent de verwachte klantenvraag. Dit brengt ons bij het demand plan. 14 OKTOBER _FC 0509_bw.indd :47:15

4 Dit plan wordt idealiter opgemaakt door het salesteam, en is een weergave van de te verwachten verkopen voor de komende periode (afhankelijk van de sector minimaal enkele maanden maximaal enkele jaren). Een goede forecast is als zodanig een middel om de variabiliteit van de klantenvraag te beperken. Hoe correcter deze informatie, des te minder variabiliteit van de klantenvraag opgevangen moet worden in de upstream-schakels van de supply chain, in de vorm van voorraad en/of capaciteit. Een studie van Aberdeen (2007) toonde aan dat bedrijven met een goede forecast naast een verhoogde servicegraad ook een hogere voorraadrotatie kunnen realiseren. Operationele planning: Een sluitend SOP-proces op basis van een degelijk demand plan is een eerste goede aanzet voor een degelijke ketensynchronisatie. Maar alleen als de beslissingen uit een SOP-plan als input gebruikt worden in achtereenvolgens de master planning en MRP zullen deze doelstellingen daadwerkelijk gereflecteerd worden in de operationele planning van voorraad, productie, distributie en aankoop. Pas als van deze plannen slechts in uitzonderlijke omstandigheden wordt afgeweken, kunnen we spreken van een supply chain die perfect aligned is. Een beter credo is: investeer in goed werkkapitaal Financiële en boekhoudkundige planning: En net zoals planning uw fysieke supply chain kan aansturen, moeten ook debiteuren- en crediteurenbeheer aangestuurd worden. Bijvoorbeeld: een beslissing van een betalingstermijn van x dagen voor leverancier A heeft een impact op de kaspositie van uw bedrijf, vaak via een (automatische) betalingsopdracht. Dit vereist een terugkoppeling met de financiële en boekhoudkundige planning van uw bedrijf. Of: een strategische keuze tot het verhogen van klantenkrediet vraagt om een financiële check naar de mogelijkheid voor herfinanciering van deze additionele financiële behoefte. Hieruit leren we, dat een holistische aanpak van werkkapitaal ook een holistische planning vereist, die in staat is te balanceren tussen klantenvraag, productie, aankoop, logistiek en financiën. Segmenteer en beheers Eerder bespraken we al het belang van een focus op goed werkkapitaal. Echter, hoe onderscheiden we goed van slecht werkkapitaal? Intuïtief voelen we al aan dat we idealiter geen uniforme voorraadparameters moeten implementeren, die voor alle stock keeping units (SKU s) gelden. Hetzelfde geldt voor leveranciers en klanten. Vermoedelijk zullen sommige externe partners van strategischer belang zijn dan andere. Daarom is het van belang voldoende relevante segmentatieklassen te definiëren en daaraan gekoppeld een gedifferentieerde strategie op het vlak van voorraad-, debiteuren- en crediteurenbeheer te hanteren. Voor voorraadbeheer kan zo een diversificatie variëren van een eenvoudige ABC-classificatie, tot een MRP-aanpak of zelfs complexe multi-echelonoptimalisaties, waarbij u de voorraad in uw volledige netwerk optimaliseert, liefst binnen een SKU/klantclassificatie. Een typische classificatie voor crediteurenbeheer is gebaseerd op de Kraljic matrix, die aankoopcategorieën segmenteert op basis van twee dimensies: toeleveringsrisico en impact op de total cost of ownership (TCO). Met andere woorden: optimalisatie kan leiden tot verschillende strategieën voor verschillende product/leverancier combinaties. Een typisch voorbeeld zijn de door leveranciers voorgestelde handelskortingen bij contante betaling. Merkwaardig genoeg wantrouwen de meeste inkopers deze praktijk. Echter, wij beschouwen dit als een potentieel zeer interessante opportunity, waarvan men de haalbaarheid liefst kwantitatief afweegt (voorgestelde korting versus uw WACC). Omwille van liquiditeitstekorten bij leveranciers wijst de afweging vaak in het voordeel van contante betaling. De tegenhanger voor debiteurenbeheer is doorgaans een variant van de Carter matrix, die klanten identificeert volgens hun aantrekkelijkheid en de eigen concurrentiepositie van uw bedrijf ten opzichte van mogelijke concurrenten. Op dezelfde manier kunnen kredieten en operationele service levels per product/klantcombinatie overwogen worden. Maar welke segmentatie ook geëigend is voor uw specifieke bedrijfssituatie, belangrijk is het bewustzijn dat het strategisch belang van SKU/externepartnercombinaties sterk kan wijzigen. Als gevolg daarvan zullen deze SKU/externepartnercombinaties vermoedelijk een verschillende servicegraad toegekend krijgen. Kortom, we kunnen segmentatie van producten, klanten, leveranciers en hun combinaties als een slimme tactiek beschouwen, die ervoor zorgt dat onze investeringen in werkkapitaal nuttig besteed worden. Met andere woorden: we trachten zo veel mogelijk goede producten bij goede leveranciers aan te kopen en op voorraad te houden en te verkopen aan goede klanten. Streef ook naar een goede uitvoering! Met een goede planning en een relevante segmentering op product/debiteur/crediteur lijken de kaders geschetst voor een OKTOBER _FC 0509_bw.indd :47:16

5 succesvolle reductie van werkkapitaal. Echter, pas na een degelijke executie en procesmatige ondersteuning van dit beleid kunnen we van een daadwerkelijke reductie van werkkapitaal spreken. Immers, naast de traditionele perceptie van voorraad als grondstoffen, indirect materiaal en afgewerkt product bevindt zich ook voorraad op minder zichtbare wijze als WIP en goods in transit. Echter, deze voorraadtypes hebben wel degelijk een impact op uw totale voorraadwaarde en spelen dus ook een belangrijke rol in uw optimalisatieverhaal. Op het vlak van de component voorraad verstaan we het begrip goede executie als een 100%-vertaling van de diverse operationele plannen (voorraad, productie, distributie en aankoop) naar hun uitvoering. Op inkoopvlak kan dit betekenen dat een afroepopdracht bij de leveranciers gelanceerd wordt. Bij productie denken we dan aan het werkelijk uitvoeren van productieorders. Op distributievlak denken we bijvoorbeeld aan het plannen van transport. Werkkapitaal dient niet geïsoleerd binnen finance beschouwd te worden, maar integraal Een bijkomend aandachtspunt hierbij is een goed beheer van uw master data. Ingeval het plan om een herziening van parameters gaat, zal deze borging zich namelijk bovendien ook op ICT-niveau afspelen. Immers, pas na herparametrisatie van uw (geautomatiseerd) ICT-systeem zullen beslissingen daadwerkelijk geïmplementeerd kunnen worden. We denken hierbij bijvoorbeeld aan het definiëren en vastleggen van voorraadparameters, die leiden tot de geplande voorraadniveaus. Idealiter wordt deze goede executie gerealiseerd aan de hand van KPI s. Doorgaans is dit voor elk operationeel proces een variant op de adherence to plan indicator, die productieeenheden hanteren om aan te geven in welke mate men afwijkt van het originele plan. Tegenhangers bij distributie en aankoop kunnen dan respectievelijk on-time-in-full (OTIF) en fill rate zijn. Voor de componenten DPO en DSO vertaalt het borgen van de nieuwe werkmethodes zich vooral in de vorm van procesoptimalisatie. Immers, voor die componenten kan een inefficiënt proces leiden tot vertragingen in het wegboeken van de boekhoudkundige balansposten, zelfs als de onderliggende producten/diensten al geleverd zijn. Een goede procesopbouw heeft dan ook een dubbelfunctie. Enerzijds wordt tijd bespaard doordat onmiddellijk de juiste activiteiten en de juiste volgorde worden aangepakt. Anderzijds worden ook inefficiënties in de afhankelijke onderliggende (keten)activiteiten duidelijk (bijvoorbeeld problemen rond kwaliteit van de producten/diensten). Het is dan ook cruciaal dat de waarde van de componenten van uw werkkapitaal een bewuste strategie weerspiegelt en niet het resultaat is van inefficiënte (werkkapitaalgerelateerde en andere) processen. In figuur 3 wordt dit risico verduidelijkt. Laat ons eens teruggrijpen naar het CCC-schema en de component DSO even van naderbij bekijken. Het gemiddeld aantal dagen klantenkrediet wordt gemeten via het verschil in dagen tussen de levering en het wegboeken van de post Accounts/Receivable. Echter, de tijdsspanne tussen deze twee momenten is onderhevig aan een aantal interne (in)efficiënties met betrekking tot het factureringsproces. Bijvoorbeeld: het werkelijk afboeken van een openstaand klantenkrediet kan vertraagd worden door een te ruwe factureringsrun. Bij een maandelijkse run zullen klanten gemiddeld 15 dagen later betalen. Echter, 15d * 6% * 100 miljoen / 365 = euro! Met andere woorden: we moeten de besparing van maandelijkse betalingsruns in de reductie van administratieve werklast zeker afwegen ten opzichte van de kaskost die dit teweegbrengt. Een ander heikel punt is de kwaliteit van het factureren: hoe meer foutjes gemaakt, hoe langer het duurt eer de klant zich verplicht voelt om te betalen. Ook de kwaliteit van het geleverd product/dienst is onderhevig aan een vertraging in de betaling. Hoe meer klachten, hoe langer het hele proces duurt. Tot slot kan er zich nog een vertraging voordoen tussen het moment dat de klant daadwerkelijk betaalt en het effectieve wegboeken van de balanspost A/R. Performance management Zodra we over processen en correcte executie spreken denken we ook onmiddellijk aan performance management. Naast het werkkapitaal zelf, dat op zich al een indicator is voor de operationele performance van een bedrijf, raden wij aan om na procesoptimalisatie een aantal maatstaven te definiëren die de kwaliteit van het debiteuren-, crediteuren- en voorraadbeheer werkelijk borgen. Idealiter verloopt ook dit vanuit holistisch oogpunt, waarbij alle indicatoren gerelateerd worden aan overkoepelende bedrijfsprocessen, die in lijn zijn met de strategische objectieven van uw bedrijf. In deze context is de CCC op zich al de meest relevante indicator voor het beheer van werkkapitaal. Andere indicatoren die hieraan gelinkt zijn, maar specifiek voor het voorraadverhaal een extra toegevoegde waarde leveren, kunnen zijn: ~ inventory turns: geven een indicatie van de mate waarin uw voorraad roteert gedurende het jaar; ~ days sales coverage: drukt voorraad uit als een inschatting 16 OKTOBER _FC 0509_bw.indd :47:16

6 Average days INVENTORY outstanding (DIO) Average days RECEIVABLE outstanding (DSO) Day 0: Purchase stock on credit Day X: Cash out/ Accounts payable Average days PAYABLE outstanding (DPO) Cash Conversion Cycle: CCC = DIO + DSO DPO Billing frequency? Billing quality? Complaint handling efficiency? Cash allocation efficiency? Time Day Y1: Delivery of goods Day Y2: Billing of goods Day Y3: Receipt of complaint Day Z1: Cash in Day Z1: AR reduced Day Y: Sell finished goods on credit Day Z: Cash in/accounts receivable Figuur 3 Belang van procesoptimalisatie van het aantal dagen verkoop. Deze ratio is vooral nuttig bij cycliciteit we kunnen hieruit afleiden in hoeverre we een voorraadstijging kunnen rechtvaardigen door een stijgende omzet, of andersom in hoeverre een dalend verkoopscijfer om een herziening van de voorraadniveaus vraagt. (Voor dit forward looking-karakter vervangen we uiteraard de sales door een forecast.) Bedrijven met een goede forecast naast een verhoogde servicegraad kunnen ook een hogere voorraadrotatie realiseren Graag wijzen we hier ook op het nut van incentives voor medewerkers ter realisatie van uw objectieven rond werkkapitaal. Uiteraard denken we hier dan aan een individueel of collectief compensatiesysteem voor het realiseren van doelstellingen, waarop men wel degelijk een impact heeft en die 100% in lijn zijn met een optimale (en dus niet noodzakelijk een zo laag mogelijke) behoefte aan werkkapitaal. Een sluitend raamwerk van dergelijke incentives over alle relevante actoren heen kan een extra hefboom betekenen voor de realisatie van de doelstellingen met betrekking tot werkkapitaal. Conclusie Met dit artikel heb ik een genuanceerd antwoord geformuleerd op de vraag: Hoe kan ik mijn werkkapitaal verlagen? Op crediteurenvlak is het antwoord bij sommige bedrijven maar al te vaak een plat: Betaal de leverancier zo laat mogelijk. We zien dagelijks hoe bedrijven zich in de huidige economische omstandigheden werkelijk tot dergelijke praktijken verlagen. Op de korte termijn heeft dit vermoedelijk veel te maken met onderhandelingsmacht die deze bedrijven denken te kunnen uitspelen ten opzichte van hun klanten. Maar zodra de economische omstandigheden veranderen en/of de relatieve machtspositie, dan werken deze praktijken uiteraard op de lange termijn geen stabiele vertrouwensrelatie in de hand, en kunnen zij bijzonder nadelig blijken voor een van de, dan wel beide ondernemingen. OKTOBER _FC 0509_bw.indd :47:16

7 WCR-component Evaluatie Check Voorraad Debiteuren - beheer Heeft u een sluitend order2cashproces? Crediteurenbeheer Bestaat er al een sluitend SOPproces? Wordt artikelvoorraad aangestuurd op basis van een weloverwogen servicedefinitie? Kunt u doorgaans vertrouwen op uw demand plan? Zijn betalingstermijnen voor uw klanten gebaseerd op segmentatie? Controleert u op periodieke basis de afwijking tussen de betaling van klantenfacturen en de formele betalingstermijnen? Weegt u soms contante betaling af ten opzichte van leverancierskrediet op basis van uw WACC? Segmenteert u uw leveranciers op basis van hun risicoprofiel? Zijn automatische betalingsruns in uw accounting-systeem conform de formele betalingstermijnen? Wij hopen hiermee een aanzet te geven om in de eerste plaats vooral naar interne maatregelen te grijpen, in plaats van naar dergelijke eenzijdige externe initiatieven. Op basis van onze ervaring zien wij een degelijker en duurzamer aanpak in het streven naar een verregaande coördinatie en planning van uw supply chain. Wij denken dat we toegevoegde waarde kunnen creëren door het segmenteren van klanten, leveranciers, producten en hun combinaties. Dit beleid vertaalt zich vervolgens in sluitende processen met een degelijke implementatie en uitvoering. En zo slaagt u er dan eveneens in op een ethische én duurzame manier uw werkkapitaal te verlagen. Voelt u zich aangesproken? De checklist van figuur 4 geeft u alvast een ruwe indicatie omtrent het potentieel voor werkkapitaalreductie in uw organisatie. Elke Huyghebaert is supply chain consultant bij MÖBIUS (www.mobius.eu). Figuur 4 Checklist WCR Actuele kennis - Scherpere geest 4 inspirerende congressen van kluwer Mis ze niet!! Jaarcongres Procesmanagement Survival of the fittest Donderdag 19 november 2009 in Ede Jaarcongres Salarisadministratie Goed van start in 2010! Donderdag 26 november 2009 in Utrecht Excel Experience Day Excelerate your experience! Donderdag 10 december 2009 in Ede _FC 0509_bw.indd :47:16

Hoe volwassen bent u in voorraadbeheer?

Hoe volwassen bent u in voorraadbeheer? Public the way we see it Hoe volwassen bent u in voorraadbeheer? Status voorraadbeheer binnen Nederland Hoe volwassen bent u in voorraadbeheer? Naam auteurs: Menno Rustenburg Raymond Beers Bedrijfsnaam:

Nadere informatie

Capaciteitsmanagement: daar is winst mee te behalen. Versie 1.3 Maart 2012. ORTEC Consulting Group Ronald Buitenhek Noud Gademann

Capaciteitsmanagement: daar is winst mee te behalen. Versie 1.3 Maart 2012. ORTEC Consulting Group Ronald Buitenhek Noud Gademann Capaciteitsmanagement: daar is winst mee te behalen Versie 1.3 Maart 2012 ORTEC Consulting Group Ronald Buitenhek Noud Gademann Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Wat is capaciteitsmanagement?... 5 2.1 Managementdomeinen...

Nadere informatie

Kredietmanagement: cost centre of profit centre

Kredietmanagement: cost centre of profit centre UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2012 2013 Kredietmanagement: cost centre of profit centre Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master of Science

Nadere informatie

Levertijd reductie. Bachelor thesis S. Fontijn

Levertijd reductie. Bachelor thesis S. Fontijn Levertijd reductie Bachelor thesis S. Fontijn Onderzoek naar het verkorten van de levertijd van onderdelen voor Product A bij leveranciers van Thales Nederland Bachelor thesis Universiteit Twente Bachelor:

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo IAB-Accountant Belastingconsulent Tel 0484 187434. Ratio analyse

Aangeboden door Wouter Devloo IAB-Accountant Belastingconsulent Tel 0484 187434. Ratio analyse Aangeboden door Wouter Devloo IAB-Accountant Belastingconsulent Tel 0484 187434 www.boekhouder.be Ratio analyse INHOUDSOPGAVE 1. Liquiditeitsratio s...3 1.1. Current ratio of liquiditeit in ruime zin...3

Nadere informatie

VAN STRATEGIE NAAR EXECUTIE

VAN STRATEGIE NAAR EXECUTIE Informatiemanagement If you are not measuring it, you cannot improve it VAN STRATEGIE NAAR EXECUTIE Het management van een organisatie kan geen besluiten nemen zonder goede informatievoorziening. Groeit

Nadere informatie

Uw marketingplan in vijftien stappen

Uw marketingplan in vijftien stappen Uw marketingplan in vijftien stappen Uw marketingplan in vijftien stappen Gaucheretstraat 90 BE-1030 Brussel België T +32 2 504 87 11 F +32 2 504 88 99 info@fitagency.be www.flanderstrade.be twitter.com/fitagency

Nadere informatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Erik Lammers en Dennis Hendriks, beiden Business Consultant bij HC&H Procesmanagement Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Onnodige complexiteit van processen leidt tot extra kosten, extra tijd

Nadere informatie

Differentiëren is noodzaak, gemiddeld is niet goed genoeg. Een verkennend onderzoek naar Merchandise management bij Nederlandse retailers

Differentiëren is noodzaak, gemiddeld is niet goed genoeg. Een verkennend onderzoek naar Merchandise management bij Nederlandse retailers Differentiëren is noodzaak, gemiddeld is niet goed genoeg Een verkennend onderzoek naar Merchandise management bij Nederlandse retailers Naam auteurs: Armijn Beek Riemke de Kloet Bedrijfsnaam: Capgemini

Nadere informatie

FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2006 2007

FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2006 2007 FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2006 2007 SUPPLY CHAIN ORGANISATIESTRUCTUREN Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen

Nadere informatie

Duurzaam voorraadbeheer. Meer service met minder werkkapitaal

Duurzaam voorraadbeheer. Meer service met minder werkkapitaal Duurzaam voorraadbeheer Meer service met minder werkkapitaal Inhoudsopgave 1. Voorwoord 4 2. Inleiding 8 3. Minder werkkapitaal met voorraden 14 4. Voorraadmanagement 20 5. Operatie; Het huis op orde

Nadere informatie

De groothandel. Financieel gezond én met vertrouwen op weg naar de toekomst.

De groothandel. Financieel gezond én met vertrouwen op weg naar de toekomst. Graydon Whitepaper De groothandel. Financieel gezond én met vertrouwen op weg naar de toekomst. Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Hoe doet de groothandel het? 4 2. Financiële trendanalyse 5 3. Trends & ontwikkelingen

Nadere informatie

Actuele Thema s: Engineering Projecten en Change & Implementatie

Actuele Thema s: Engineering Projecten en Change & Implementatie Actuele Thema s: Engineering Projecten en Change & Implementatie Industrial excellence. Inhoudsopgave Over PDM Asset Management Risk Based Scope Management voor Turnarounds (TA) Integratie Maintenance

Nadere informatie

Handboek Risicomanagement

Handboek Risicomanagement Handboek Risicomanagement Versie 3, oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Inleiding... 4 2.1 Achtergrond & ontwikkelingen... 4 2.2 Visie op risicomanagement... 4 2.3 Het begrip risico... 5

Nadere informatie

Project Portfolio Management De kunst van het kiezen

Project Portfolio Management De kunst van het kiezen Whitepaper Project Portfolio Management De kunst van het kiezen datum 14 juni 2005 referentie status Definitief 2/25 2005, Van Aetsveld BV. Van Aetsveld verstrekt de informatie in deze whitepaper zonder

Nadere informatie

Projectportfolio management in de financiële sector

Projectportfolio management in de financiële sector Projectportfolio management in de financiële sector Gericht werken aan Customer, Cost & Control Dragen uw projecten bij aan uw bedrijfsstrategie? Overname informatie De auteurs zien graag dat informatie

Nadere informatie

DE ROL VAN TOPMANAGEMENT IN VOORRAADBEHEER. -Een pragmatische aanpak-

DE ROL VAN TOPMANAGEMENT IN VOORRAADBEHEER. -Een pragmatische aanpak- DE ROL VAN TOPMANAGEMENT IN VOORRAADBEHEER -Een pragmatische aanpak- Ir. paul durlinger Augustus 2014 De rol van Topmanagement in Voorraadbeheer Managementsamenvatting- Voorraadhoogte en servicegraad naar

Nadere informatie

Vokawijzer 08 maart 2010. Op zoek naar krediet? Hoe uw kredietrelatie met de bank blijvend optimaliseren

Vokawijzer 08 maart 2010. Op zoek naar krediet? Hoe uw kredietrelatie met de bank blijvend optimaliseren Vokawijzer 08 maart 2010 Op zoek naar krediet? Hoe uw kredietrelatie met de bank blijvend optimaliseren Op zoek naar krediet? Hoe uw kredietrelatie met de bank blijvend optimaliseren Deze Vokawijzer, die

Nadere informatie

VAN DATA NAAR KENNIS INFORMATIEVOORZIENING OP MAAT 7 GOUDEN TIPS. Team Hampshire. Big Data VAN BUZZWORD TOT PEILER VAN WAARDECREATIE.

VAN DATA NAAR KENNIS INFORMATIEVOORZIENING OP MAAT 7 GOUDEN TIPS. Team Hampshire. Big Data VAN BUZZWORD TOT PEILER VAN WAARDECREATIE. #1 / APRIL 2012 / FM.NL Team Hampshire Hospitality: INFORMATIEVOORZIENING OP MAAT Big Data VAN BUZZWORD TOT PEILER VAN WAARDECREATIE Performance Management 7 GOUDEN TIPS VAN DATA NAAR KENNIS Getting to

Nadere informatie

Samenwerking voor verbeterde logistiek

Samenwerking voor verbeterde logistiek Samenwerking voor verbeterde logistiek Door: Thierry Verduijn en Mirjam Iding Inleiding Onder invloed van trends als toenemende concurrentie, globalisering, versnelde productlevenscycli, massa-individualisering

Nadere informatie

LOGISTIEKE BEHEERSING Alles staat of valt met planning en besturing

LOGISTIEKE BEHEERSING Alles staat of valt met planning en besturing LOGISTIEKE BEHEERSING Alles staat of valt met planning en besturing Walther Ploos van Amstel Oktober 2012 Dit artikel geeft de uitgangspunten voor een goede planning en besturing van de logistiek. Waarom

Nadere informatie

Business en ICT Alignment in Ketens

Business en ICT Alignment in Ketens Business en ICT Alignment in Ketens Drs. A.N.M. Bensink CISA 1 voor allen en allen voor 1 Business en ICT Alignment in Ketens 1 voor allen en allen voor 1 Referaat postinitiële masteropleiding IT-Auditing

Nadere informatie

Shared Service Centra

Shared Service Centra Shared Service Centra Van keuze tot aan realisatie Den Haag, 1 april 2004 Status: versie 1.0 Gemaakt door Colofon Verantwoording Dit document beschrijft de visie van Quint Wellington Redwood en IBAS Consultancy

Nadere informatie

Ontwerp van een Supply Chain Simulator op basis van Value Stream Mapping

Ontwerp van een Supply Chain Simulator op basis van Value Stream Mapping Universiteit Gent Faculteit Toegepaste Wetenschappen Vakgroep Technische Bedrijfsvoering Voorzitter: Prof. Dr. Ir. R. Van Landeghem Ontwerp van een Supply Chain Simulator op basis van Value Stream Mapping

Nadere informatie

Controller, waar ligt je grens?

Controller, waar ligt je grens? MCA 4 ICT Controller, waar ligt je grens? Keuzes op het gebied van ICT voor CPM A. Stam en P.J.M. Geelen RE 1 Ad Stam is werkzaam bij Atos Origin als principal consultant binnen het vakgebied Business

Nadere informatie

Balanced Scorecard en Entrepreneurial Orientation, toekomst voor het MKB?

Balanced Scorecard en Entrepreneurial Orientation, toekomst voor het MKB? vrije universiteit amsterdam Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Opleiding: Bedrijfswetenschappen Fase: Bachelor Balanced Scorecard en Entrepreneurial Orientation, toekomst voor het

Nadere informatie

Logistieke. sierteeltsector

Logistieke. sierteeltsector Logistieke samenwerking in de sierteeltsector Succesvolle samenwerking in de distributie: de casus van marktplaats Plantion in Ede. Datum: 25 september 2012 Projectnummer: 052.0253 TNO-060-DTM-2012-02532

Nadere informatie

Afstudeerscriptie. Begeleider: Ir. E. Haag. Meelezer: Dr. E. van der Laan. Student: Wouter van Herwaarden

Afstudeerscriptie. Begeleider: Ir. E. Haag. Meelezer: Dr. E. van der Laan. Student: Wouter van Herwaarden Afstudeerscriptie Begeleider: Ir. E. Haag Meelezer: Dr. E. van der Laan Student: Wouter van Herwaarden Voorwoord Vanuit mijn werk en de colleges van het vak supply chain management and operational excellence

Nadere informatie