WERKKAPITAAL HOLISTISCH IN CONTROL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WERKKAPITAAL HOLISTISCH IN CONTROL"

Transcriptie

1 Corporate finance Toegevoegde waarde door segmentatie WERKKAPITAAL HOLISTISCH IN In deze barre tijden stellen veel financials zichzelf en hun omgeving de vraag: Hoe kunnen we onze werkkapitaalbehoefte verlagen? Maar al te vaak is het platte antwoord: Betaal de leveranciers zo laat mogelijk. Maar zodra de omstandigheden weer veranderen, zal blijken dat simpele eenzijdige maatregelen vertrouwensrelaties grondig hebben verstoord, met alle nadelige gevolgen van dien. Beter is het om in de eigen organisatie op zoek te gaan naar effectievere oplossingen, adviseert de auteur in dit artikel. DOOR ELKE HUYGHEBAERT Tijdens een economische recessie krijgen liquiditeitsratio s doorgaans veel aandacht. De snelheid waarmee een bedrijf een positieve kaspositie kan aantonen, bepaalt voor een deel of het op de korte termijn zal kunnen overleven. Deze constatering geldt in het bijzonder voor werkkapitaal. Aan de werkkapitaalbehoefte van een bedrijf kunnen we afleiden hoe efficiënt een bedrijf omspringt met assets, kredieten en schulden vergeleken met zijn concurrenten in eenzelfde sector. Doordat bedrijven met een lage werkkapitaalbehoefte (= voorraden + schulden < 1j vorderingen < 1j ) gemiddeld genomen eenzelfde winstmarge kunnen bereiken met een lager voorraadniveau, minder vorderingen en meer leverancierskrediet, hoeven zij minder te lenen. Bovenop het liquiditeitsvoordeel brengt dit bovendien een lager intrestbedrag mee over leningen ter financiering van werkkapitaal. Ook de intrestvoet zelf zal dalen, omdat de onderneming vanuit investeringsstandpunt als kredietwaardiger gepercipieerd wordt. Dit competitief voordeel wordt nog versterkt in tijden van crisis, omdat dan lenen op zich meer risicovol en dus duurder wordt. Met andere woorden: wie zijn werkkapitaal onder controle houdt, beheerst niet alleen de kortetermijnliquiditeit, maar investeert ook in continuïteit. In weerwil van dit duidelijke pleidooi om werkkapitaal onder controle te houden, waarschuwen wij toch voor een blinde focus op reductie van uw werkkapitaal. Een beter credo is: investeer in goed werkkapitaal. Hiermee bedoel ik: investeer in die voorraden, die een goede verkoop in termen van vraagfrequentie en winstmarge vertegenwoordigen. Sta kredieten toe aan goede klanten die veel en/of winstgevende producten aankopen die op tijd betalen en die passen in de toekomstvisie van uw bedrijf. Hetzelfde geldt voor uw leveranciers: wees zuinig op die leveranciers die strategisch zijn voor uw supply chain, houd redelijke betalingstermijnen aan, betaal hun facturen tijdig en correct. Met andere woorden: de absolute waarde van werkkapitaal is niet zo belangrijk: enkel het hefboomeffect naar winst of besparingen is van belang. Uiteraard zien we in de praktijk wel dat een focus op goed werkkapitaal doorgaans ook een daling van het werkkapitaal teweegbrengt. In die optiek is werkkapitaalbeheersing een geschikte tool om vanuit de perspectieven voorraadbeheer, klantenbeheer en leveranciersbeheer inefficiënties te detecteren. Cash conversion cycle Elke component van werkkapitaal heeft twee dimensies: geld en tijd. Vermoedelijk neemt uw bedrijf al initiatieven om de gelddimensie van werkkapitaal te beheersen, bijvoorbeeld door rationalisatie van klantenkredieten, voorraadreductie, of door het (her)onderhandelen van betalingstermijnen bij leveranciers. Met werkkapitaalbeheer trachten we daarbovenop ook op de tijdsdimensie van werkkapitaal te werken, met andere woorden: aan de snelheid waaraan een component roteert. Bijgevolg beschouwen wij werkkapitaal op de balans 12 OKTOBER _FC 0509_bw.indd :47:15

2 Average days INVENTORY outstanding (DIO) Average days RECEIVABLE outstanding (DSO) Time Day 0: Purchase stock on credit Day X: Cash out/ Accounts payable Day Y: Sell finished goods on credit Day Z: Cash in/ Accounts receivable Average days PAYABLE outstanding (DPO) Cash conversion cycle: CCC = DIO + DSO DPO Figuur 1 Cash conversion cycle telkens relatief ten opzichte van de totale jaarlijkse investering/ontvangst, waarin die component vervat is (bijvoorbeeld cost of goods sold (COGS) of omzet). Daarom gebruiken we graag de cash conversion cycle (CCC = gemiddelde INV / COGS / gemiddelde A/R / Sales / 360 gemiddelde A/P / COGS / 360), die het werkkapitaal uitdrukt in een gemiddeld aantal dagen waarop de component uitstaat en dus gefinancierd moet worden. (zie figuur 1). Een voorbeeld: beschouw een bedrijf met een COGS-waarde van 100 miljoen euro met een weighted average cost of capital (WACC) van 6%. Stel dat men in staat is de average days payable outstanding (DPO) te reduceren van negentig naar zeventig dagen, dan levert dat op jaarbasis een besparing van euro op. Wie zijn werkkapitaal onder controle houdt, beheerst niet alleen de kortetermijnliquiditeit, maar investeert ook in continuïteit Dergelijke oefeningen illustreren het nut van de CCC als eenvoudige doch transparante key performance indicator (KPI), die zowel door de operaties als door het financiële management een indicatie geeft van de behoefte aan werkkapitaal. Een bijkomend voordeel van deze voorstellingswijze van werkkapitaal ten opzichte van de absolute waarde (die zich uitsluitend op balansposten toespitst) is de link naar de resultatenrekening. Immers, in de CCC-berekening worden telkens de working capital requirement (WCR)-componenten afgezet tegenover de directe productiekosten (voor average days inventory outstanding (DIO) en DPO) of tegen de omzet (voor average days receivable outstanding (DSO)). Verminder de behoefte Maar hoe reduceren we de behoefte aan werkkapitaal nu in de praktijk? Wij beschouwen werkkapitaal als een overkoepelend instrument, waarop diverse processen een impact hebben. Werkkapitaal dient niet geïsoleerd binnen finance beschouwd te worden, maar integraal; het gaat erom daadwerkelijk te doorgronden welke processen uiteindelijk een impact hebben en op welke manier we zo goed mogelijk goed werkkapitaal kunnen genereren. Zodra de dynamiek van deze structuur duidelijk is, kunnen we vervolgens verder inzoomen op de afzonderlijke componenten van het werkkapitaal vanuit meerdere expertisedomeinen (Inkoop, Fysieke distributie, Voorraadbeheer, Manufacturing en Demand management). Op die manier koppelen we een holistische visie op werkkapitaal aan de grondige detailkennis van de onderliggende functies en competenties. In de volgende paragrafen geef ik hiervoor een aantal tips. (Supply chain) planning is key! In deze holistische aanpak bekijken we de voorraadproblematiek op een zo ruim mogelijke schaal (zie figuur 2). Immers, voorraad omvat naast de fysiek zichtbare voorraden van grond- en hulpstoffen en (half)afgewerkte producten ook minder zichtbare voorraad in de vorm van transitgoederen, work in progress (WIP), etc. Alleen met een integrale aanpak OKTOBER _FC 0509_bw.indd :47:15

3 Strategic Network Design Sales Operations Planning Demand Planning Segmentation of products/supplies Payables Purchasing Raw material Master Planning MRP Production Distribution Planning Intermediates Finished product EDC Finished product RDC Inventory Planning Transit WIP WIP Transit Transit Distribution Manufacturing Manufacturing Distribution Distribution Receivables Segmentation of products/customers Figuur 2 Een holistische aanpak van WCR kunnen we de dynamiek tussen alle schakels van de supply chain in kaart brengen, en deze vervolgens optimaliseren. Strategic network (re)design: Het meest strategische niveau voor een supply chain is dat van het netwerkontwerp. Op dit niveau wordt namelijk beslist bij welke partners en waar men wil sourcen, produceren, op voorraad houden, distribueren en verkopen. Reductie van werkkapitaal kan binnen de grenzen van het huidige netwerk gezocht worden, maar kan eventueel ook op indirecte wijze een beslissende factor zijn om het huidige netwerk te heroverwegen. Bijvoorbeeld: na nader onderzoek van een relatief hoge behoefte aan werkkapitaal kan beslist worden om toch maar niet in lageloonlanden te sourcen, omwille van te lange levertermijnen die een te hoge buffervoorraad bij uw bedrijf teweegbrengen. Sales operations planning: In onze zoektocht naar goed werkkapitaal is het belang van een goede planning onmiskenbaar. Eerder wezen we al op het belang van de tijdsdimensie van werkkapitaal. Welnu, een goede planning zal uw bedrijf in staat stellen zo goed mogelijk het juiste moment te kiezen, waarop de juiste voorraad beschikbaar moet zijn. In deze redenering vormt planning de aansturing tot het balanceren van vraag (verwachte verkopen) en aanbod (producten). In de praktijk kan dit betekenen dat planning op diverse hiërarchische niveaus nagaat in hoeverre het bedrijf kan ingaan op de vraag van het Sales departement om aan de klantenvraag te voldoen, gegeven de beperkingen inzake toevoer van grond- en hulpstoffen, productie, logistiek en financiën. Juist bij deze laatste beperking vormt de behoefte aan werkkapitaal een belangrijke input, bijvoorbeeld in de mogelijkheid van uw bedrijf om eventuele extra voorraden te financieren. Deze evenwichtsoefening tussen vraag en aanbod is meestal niet evident, aangezien de planner twee tegengestelde krachten verenigd moet krijgen: enerzijds niet te vroeg voorraden inplannen (belang van werkkapitaal), anderzijds ook niet te laat inplannen (belang van de servicegraad). Elke beslissing van de planner heeft dan ook een impact op de voorraadniveaus van afgewerkte goederen, maar ook van grondstoffen, componenten, etc. Het niveau sales operations planning (SOP) is in deze context bijzonder interessant, omdat net op dit niveau de belangrijkste overkoepelende afspraken rond vraag en aanbod worden beklonken. Immers, de horizon van een SOP-proces is idealiter zo gekozen, dat wijzigingen op elk vlak nog mogelijk zijn, rekening houdend met (externe) levertermijnen, productietijden, personeelsbezetting, etc. Deze beslissingen vormen vervolgens de basis voor de master planning en MRP, waar men het SOP-plan telkens met een kortere horizon concretiseert op basis van nieuwe informatie op vlak van supply en/of demand. Demand planning: Maar hoe bewerkstelligen we nu een goede planning? Cruciaal voor het planningsproces is de beschikbaarheid en accuraatheid van gegevens omtrent de verwachte klantenvraag. Dit brengt ons bij het demand plan. 14 OKTOBER _FC 0509_bw.indd :47:15

4 Dit plan wordt idealiter opgemaakt door het salesteam, en is een weergave van de te verwachten verkopen voor de komende periode (afhankelijk van de sector minimaal enkele maanden maximaal enkele jaren). Een goede forecast is als zodanig een middel om de variabiliteit van de klantenvraag te beperken. Hoe correcter deze informatie, des te minder variabiliteit van de klantenvraag opgevangen moet worden in de upstream-schakels van de supply chain, in de vorm van voorraad en/of capaciteit. Een studie van Aberdeen (2007) toonde aan dat bedrijven met een goede forecast naast een verhoogde servicegraad ook een hogere voorraadrotatie kunnen realiseren. Operationele planning: Een sluitend SOP-proces op basis van een degelijk demand plan is een eerste goede aanzet voor een degelijke ketensynchronisatie. Maar alleen als de beslissingen uit een SOP-plan als input gebruikt worden in achtereenvolgens de master planning en MRP zullen deze doelstellingen daadwerkelijk gereflecteerd worden in de operationele planning van voorraad, productie, distributie en aankoop. Pas als van deze plannen slechts in uitzonderlijke omstandigheden wordt afgeweken, kunnen we spreken van een supply chain die perfect aligned is. Een beter credo is: investeer in goed werkkapitaal Financiële en boekhoudkundige planning: En net zoals planning uw fysieke supply chain kan aansturen, moeten ook debiteuren- en crediteurenbeheer aangestuurd worden. Bijvoorbeeld: een beslissing van een betalingstermijn van x dagen voor leverancier A heeft een impact op de kaspositie van uw bedrijf, vaak via een (automatische) betalingsopdracht. Dit vereist een terugkoppeling met de financiële en boekhoudkundige planning van uw bedrijf. Of: een strategische keuze tot het verhogen van klantenkrediet vraagt om een financiële check naar de mogelijkheid voor herfinanciering van deze additionele financiële behoefte. Hieruit leren we, dat een holistische aanpak van werkkapitaal ook een holistische planning vereist, die in staat is te balanceren tussen klantenvraag, productie, aankoop, logistiek en financiën. Segmenteer en beheers Eerder bespraken we al het belang van een focus op goed werkkapitaal. Echter, hoe onderscheiden we goed van slecht werkkapitaal? Intuïtief voelen we al aan dat we idealiter geen uniforme voorraadparameters moeten implementeren, die voor alle stock keeping units (SKU s) gelden. Hetzelfde geldt voor leveranciers en klanten. Vermoedelijk zullen sommige externe partners van strategischer belang zijn dan andere. Daarom is het van belang voldoende relevante segmentatieklassen te definiëren en daaraan gekoppeld een gedifferentieerde strategie op het vlak van voorraad-, debiteuren- en crediteurenbeheer te hanteren. Voor voorraadbeheer kan zo een diversificatie variëren van een eenvoudige ABC-classificatie, tot een MRP-aanpak of zelfs complexe multi-echelonoptimalisaties, waarbij u de voorraad in uw volledige netwerk optimaliseert, liefst binnen een SKU/klantclassificatie. Een typische classificatie voor crediteurenbeheer is gebaseerd op de Kraljic matrix, die aankoopcategorieën segmenteert op basis van twee dimensies: toeleveringsrisico en impact op de total cost of ownership (TCO). Met andere woorden: optimalisatie kan leiden tot verschillende strategieën voor verschillende product/leverancier combinaties. Een typisch voorbeeld zijn de door leveranciers voorgestelde handelskortingen bij contante betaling. Merkwaardig genoeg wantrouwen de meeste inkopers deze praktijk. Echter, wij beschouwen dit als een potentieel zeer interessante opportunity, waarvan men de haalbaarheid liefst kwantitatief afweegt (voorgestelde korting versus uw WACC). Omwille van liquiditeitstekorten bij leveranciers wijst de afweging vaak in het voordeel van contante betaling. De tegenhanger voor debiteurenbeheer is doorgaans een variant van de Carter matrix, die klanten identificeert volgens hun aantrekkelijkheid en de eigen concurrentiepositie van uw bedrijf ten opzichte van mogelijke concurrenten. Op dezelfde manier kunnen kredieten en operationele service levels per product/klantcombinatie overwogen worden. Maar welke segmentatie ook geëigend is voor uw specifieke bedrijfssituatie, belangrijk is het bewustzijn dat het strategisch belang van SKU/externepartnercombinaties sterk kan wijzigen. Als gevolg daarvan zullen deze SKU/externepartnercombinaties vermoedelijk een verschillende servicegraad toegekend krijgen. Kortom, we kunnen segmentatie van producten, klanten, leveranciers en hun combinaties als een slimme tactiek beschouwen, die ervoor zorgt dat onze investeringen in werkkapitaal nuttig besteed worden. Met andere woorden: we trachten zo veel mogelijk goede producten bij goede leveranciers aan te kopen en op voorraad te houden en te verkopen aan goede klanten. Streef ook naar een goede uitvoering! Met een goede planning en een relevante segmentering op product/debiteur/crediteur lijken de kaders geschetst voor een OKTOBER _FC 0509_bw.indd :47:16

5 succesvolle reductie van werkkapitaal. Echter, pas na een degelijke executie en procesmatige ondersteuning van dit beleid kunnen we van een daadwerkelijke reductie van werkkapitaal spreken. Immers, naast de traditionele perceptie van voorraad als grondstoffen, indirect materiaal en afgewerkt product bevindt zich ook voorraad op minder zichtbare wijze als WIP en goods in transit. Echter, deze voorraadtypes hebben wel degelijk een impact op uw totale voorraadwaarde en spelen dus ook een belangrijke rol in uw optimalisatieverhaal. Op het vlak van de component voorraad verstaan we het begrip goede executie als een 100%-vertaling van de diverse operationele plannen (voorraad, productie, distributie en aankoop) naar hun uitvoering. Op inkoopvlak kan dit betekenen dat een afroepopdracht bij de leveranciers gelanceerd wordt. Bij productie denken we dan aan het werkelijk uitvoeren van productieorders. Op distributievlak denken we bijvoorbeeld aan het plannen van transport. Werkkapitaal dient niet geïsoleerd binnen finance beschouwd te worden, maar integraal Een bijkomend aandachtspunt hierbij is een goed beheer van uw master data. Ingeval het plan om een herziening van parameters gaat, zal deze borging zich namelijk bovendien ook op ICT-niveau afspelen. Immers, pas na herparametrisatie van uw (geautomatiseerd) ICT-systeem zullen beslissingen daadwerkelijk geïmplementeerd kunnen worden. We denken hierbij bijvoorbeeld aan het definiëren en vastleggen van voorraadparameters, die leiden tot de geplande voorraadniveaus. Idealiter wordt deze goede executie gerealiseerd aan de hand van KPI s. Doorgaans is dit voor elk operationeel proces een variant op de adherence to plan indicator, die productieeenheden hanteren om aan te geven in welke mate men afwijkt van het originele plan. Tegenhangers bij distributie en aankoop kunnen dan respectievelijk on-time-in-full (OTIF) en fill rate zijn. Voor de componenten DPO en DSO vertaalt het borgen van de nieuwe werkmethodes zich vooral in de vorm van procesoptimalisatie. Immers, voor die componenten kan een inefficiënt proces leiden tot vertragingen in het wegboeken van de boekhoudkundige balansposten, zelfs als de onderliggende producten/diensten al geleverd zijn. Een goede procesopbouw heeft dan ook een dubbelfunctie. Enerzijds wordt tijd bespaard doordat onmiddellijk de juiste activiteiten en de juiste volgorde worden aangepakt. Anderzijds worden ook inefficiënties in de afhankelijke onderliggende (keten)activiteiten duidelijk (bijvoorbeeld problemen rond kwaliteit van de producten/diensten). Het is dan ook cruciaal dat de waarde van de componenten van uw werkkapitaal een bewuste strategie weerspiegelt en niet het resultaat is van inefficiënte (werkkapitaalgerelateerde en andere) processen. In figuur 3 wordt dit risico verduidelijkt. Laat ons eens teruggrijpen naar het CCC-schema en de component DSO even van naderbij bekijken. Het gemiddeld aantal dagen klantenkrediet wordt gemeten via het verschil in dagen tussen de levering en het wegboeken van de post Accounts/Receivable. Echter, de tijdsspanne tussen deze twee momenten is onderhevig aan een aantal interne (in)efficiënties met betrekking tot het factureringsproces. Bijvoorbeeld: het werkelijk afboeken van een openstaand klantenkrediet kan vertraagd worden door een te ruwe factureringsrun. Bij een maandelijkse run zullen klanten gemiddeld 15 dagen later betalen. Echter, 15d * 6% * 100 miljoen / 365 = euro! Met andere woorden: we moeten de besparing van maandelijkse betalingsruns in de reductie van administratieve werklast zeker afwegen ten opzichte van de kaskost die dit teweegbrengt. Een ander heikel punt is de kwaliteit van het factureren: hoe meer foutjes gemaakt, hoe langer het duurt eer de klant zich verplicht voelt om te betalen. Ook de kwaliteit van het geleverd product/dienst is onderhevig aan een vertraging in de betaling. Hoe meer klachten, hoe langer het hele proces duurt. Tot slot kan er zich nog een vertraging voordoen tussen het moment dat de klant daadwerkelijk betaalt en het effectieve wegboeken van de balanspost A/R. Performance management Zodra we over processen en correcte executie spreken denken we ook onmiddellijk aan performance management. Naast het werkkapitaal zelf, dat op zich al een indicator is voor de operationele performance van een bedrijf, raden wij aan om na procesoptimalisatie een aantal maatstaven te definiëren die de kwaliteit van het debiteuren-, crediteuren- en voorraadbeheer werkelijk borgen. Idealiter verloopt ook dit vanuit holistisch oogpunt, waarbij alle indicatoren gerelateerd worden aan overkoepelende bedrijfsprocessen, die in lijn zijn met de strategische objectieven van uw bedrijf. In deze context is de CCC op zich al de meest relevante indicator voor het beheer van werkkapitaal. Andere indicatoren die hieraan gelinkt zijn, maar specifiek voor het voorraadverhaal een extra toegevoegde waarde leveren, kunnen zijn: ~ inventory turns: geven een indicatie van de mate waarin uw voorraad roteert gedurende het jaar; ~ days sales coverage: drukt voorraad uit als een inschatting 16 OKTOBER _FC 0509_bw.indd :47:16

6 Average days INVENTORY outstanding (DIO) Average days RECEIVABLE outstanding (DSO) Day 0: Purchase stock on credit Day X: Cash out/ Accounts payable Average days PAYABLE outstanding (DPO) Cash Conversion Cycle: CCC = DIO + DSO DPO Billing frequency? Billing quality? Complaint handling efficiency? Cash allocation efficiency? Time Day Y1: Delivery of goods Day Y2: Billing of goods Day Y3: Receipt of complaint Day Z1: Cash in Day Z1: AR reduced Day Y: Sell finished goods on credit Day Z: Cash in/accounts receivable Figuur 3 Belang van procesoptimalisatie van het aantal dagen verkoop. Deze ratio is vooral nuttig bij cycliciteit we kunnen hieruit afleiden in hoeverre we een voorraadstijging kunnen rechtvaardigen door een stijgende omzet, of andersom in hoeverre een dalend verkoopscijfer om een herziening van de voorraadniveaus vraagt. (Voor dit forward looking-karakter vervangen we uiteraard de sales door een forecast.) Bedrijven met een goede forecast naast een verhoogde servicegraad kunnen ook een hogere voorraadrotatie realiseren Graag wijzen we hier ook op het nut van incentives voor medewerkers ter realisatie van uw objectieven rond werkkapitaal. Uiteraard denken we hier dan aan een individueel of collectief compensatiesysteem voor het realiseren van doelstellingen, waarop men wel degelijk een impact heeft en die 100% in lijn zijn met een optimale (en dus niet noodzakelijk een zo laag mogelijke) behoefte aan werkkapitaal. Een sluitend raamwerk van dergelijke incentives over alle relevante actoren heen kan een extra hefboom betekenen voor de realisatie van de doelstellingen met betrekking tot werkkapitaal. Conclusie Met dit artikel heb ik een genuanceerd antwoord geformuleerd op de vraag: Hoe kan ik mijn werkkapitaal verlagen? Op crediteurenvlak is het antwoord bij sommige bedrijven maar al te vaak een plat: Betaal de leverancier zo laat mogelijk. We zien dagelijks hoe bedrijven zich in de huidige economische omstandigheden werkelijk tot dergelijke praktijken verlagen. Op de korte termijn heeft dit vermoedelijk veel te maken met onderhandelingsmacht die deze bedrijven denken te kunnen uitspelen ten opzichte van hun klanten. Maar zodra de economische omstandigheden veranderen en/of de relatieve machtspositie, dan werken deze praktijken uiteraard op de lange termijn geen stabiele vertrouwensrelatie in de hand, en kunnen zij bijzonder nadelig blijken voor een van de, dan wel beide ondernemingen. OKTOBER _FC 0509_bw.indd :47:16

7 WCR-component Evaluatie Check Voorraad Debiteuren - beheer Heeft u een sluitend order2cashproces? Crediteurenbeheer Bestaat er al een sluitend SOPproces? Wordt artikelvoorraad aangestuurd op basis van een weloverwogen servicedefinitie? Kunt u doorgaans vertrouwen op uw demand plan? Zijn betalingstermijnen voor uw klanten gebaseerd op segmentatie? Controleert u op periodieke basis de afwijking tussen de betaling van klantenfacturen en de formele betalingstermijnen? Weegt u soms contante betaling af ten opzichte van leverancierskrediet op basis van uw WACC? Segmenteert u uw leveranciers op basis van hun risicoprofiel? Zijn automatische betalingsruns in uw accounting-systeem conform de formele betalingstermijnen? Wij hopen hiermee een aanzet te geven om in de eerste plaats vooral naar interne maatregelen te grijpen, in plaats van naar dergelijke eenzijdige externe initiatieven. Op basis van onze ervaring zien wij een degelijker en duurzamer aanpak in het streven naar een verregaande coördinatie en planning van uw supply chain. Wij denken dat we toegevoegde waarde kunnen creëren door het segmenteren van klanten, leveranciers, producten en hun combinaties. Dit beleid vertaalt zich vervolgens in sluitende processen met een degelijke implementatie en uitvoering. En zo slaagt u er dan eveneens in op een ethische én duurzame manier uw werkkapitaal te verlagen. Voelt u zich aangesproken? De checklist van figuur 4 geeft u alvast een ruwe indicatie omtrent het potentieel voor werkkapitaalreductie in uw organisatie. Elke Huyghebaert is supply chain consultant bij MÖBIUS (www.mobius.eu). Figuur 4 Checklist WCR Actuele kennis - Scherpere geest 4 inspirerende congressen van kluwer Mis ze niet!! Jaarcongres Procesmanagement Survival of the fittest Donderdag 19 november 2009 in Ede Jaarcongres Salarisadministratie Goed van start in 2010! Donderdag 26 november 2009 in Utrecht Excel Experience Day Excelerate your experience! Donderdag 10 december 2009 in Ede _FC 0509_bw.indd :47:16

Private Equity presteert beter op werkkapitaalbeheer dan beursgenoteerde bedrijven

Private Equity presteert beter op werkkapitaalbeheer dan beursgenoteerde bedrijven www.pwc.nl Private Equity presteert beter op werkkapitaalbeheer dan beursgenoteerde bedrijven Sterke focus van PE op werkkapitaaloptimalisatie loont Augustus 2017 1. PE scoort beter op werkkapitaalbeheer

Nadere informatie

Days Inventories Outstanding (DIO)

Days Inventories Outstanding (DIO) Reduceren van werkkapitaal: De operationele benadering De economische crisis zorgt ervoor dat ondernemingen worden gedwongen te focussen op werkkapitaal. Het goed beheren van werkkapitaal lijkt eenvoudig,

Nadere informatie

OPTIKAS Cash in Uitvoering

OPTIKAS Cash in Uitvoering OPTIKAS Analyse Kasstromen met Wanneer is voor uw bedrijf interessant? Uw onderneming groeit, en heeft behoefte aan het zo efficiënt mogelijk inzetten van de financiële middelen om de groei mogelijk te

Nadere informatie

Hoe cashflow te interpreteren. Volgens de lesgever <> begin liquiditeit einde liquiditeit hoewel alle reporting modellen wel zo

Hoe cashflow te interpreteren. Volgens de lesgever <> begin liquiditeit einde liquiditeit hoewel alle reporting modellen wel zo Hoe cashflow te interpreteren. Volgens de lesgever begin liquiditeit einde liquiditeit hoewel alle reporting modellen wel zo zijn opgemaakt (ook onder IFRS) IAS 7 maakt gebruik van cashstroom tabellen,

Nadere informatie

Working capital management. De toenemende druk op Credit Control

Working capital management. De toenemende druk op Credit Control Working capital management De toenemende druk op Credit Control Content Introductie (5 slides) Stelling Het dilemma van Credit Control Wat is werk kapitaal Positie Credit Control binnen de onderneming

Nadere informatie

Belang van managerial balance sheet en uitwerking ervan

Belang van managerial balance sheet en uitwerking ervan Belang van managerial balance sheet en uitwerking ervan In dit artikel wordt het belang van de managerial balance sheet of compressed balance sheet aangetoond. Hiervoor beginnen wij met een uitdieping

Nadere informatie

MES geïntegreerd binnen ERP in productie is de sleutel tot betaalbare flexibiliteit

MES geïntegreerd binnen ERP in productie is de sleutel tot betaalbare flexibiliteit MES geïntegreerd binnen ERP in productie is de sleutel tot betaalbare flexibiliteit VRAAG: Hoe implementeer je betaalbare en uitvoerbare Real-time-business-optimized-flexibility in uw productiebedrijf?

Nadere informatie

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The Road to Working Capital Excellence Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The road to Working Capital Excellence Vraag Aanpak Toepassing Resultaat Quick

Nadere informatie

Pascal De Splenter. Masterclass Corporate Finance, Vlerick Master TEW Postgraduaat Fiscaliteit. Contact: GSM 0475/75.58.27 Email pascal.des@skynet.

Pascal De Splenter. Masterclass Corporate Finance, Vlerick Master TEW Postgraduaat Fiscaliteit. Contact: GSM 0475/75.58.27 Email pascal.des@skynet. Pascal De Splenter Masterclass Corporate Finance, Vlerick Master TEW Postgraduaat Fiscaliteit Contact: GSM 0475/75.58.27 Email pascal.des@skynet.be 1 12 jaar ervaring als Financieel Directeur (o.a. bij

Nadere informatie

Samenvatting. Beginselen van Productie. en Logistiek Management

Samenvatting. Beginselen van Productie. en Logistiek Management Samenvatting Beginselen van Productie en Logistiek Management Pieter-Jan Smets 5 maart 2015 Inhoudsopgave I Voorraadbeheer 4 1 Inleiding 4 1.1 Globalisering........................................... 4

Nadere informatie

WAAROM ROL VAN FINANCIËLE FUNCTIE VERANDERT

WAAROM ROL VAN FINANCIËLE FUNCTIE VERANDERT Financiering en treasury Integraal werkkapitaal WAAROM ROL VAN FINANCIËLE FUNCTIE VERANDERT Werkkapitaalmanagement staat de laatste jaren hoog op de prioriteitenagenda van ondernemingen. Het doel is optimalisatie

Nadere informatie

Checklist voor mogelijk incorrect gebruik van het kaskrediet

Checklist voor mogelijk incorrect gebruik van het kaskrediet 28/03/2013 P11905 FEB177194 Published Checklist voor mogelijk incorrect gebruik van het kaskrediet Aan de hand van onderstaande checklist kan de ondernemer aftoetsen of hij op een correcte manier gebruik

Nadere informatie

Wet- en regelgeving voor internationaal zakendoen. DESCARTES - klantendag 22 januari 2015 Presentatie: Henk Wolthaus

Wet- en regelgeving voor internationaal zakendoen. DESCARTES - klantendag 22 januari 2015 Presentatie: Henk Wolthaus Wet- en regelgeving voor internationaal zakendoen DESCARTES - klantendag 22 januari 2015 Presentatie: Henk Wolthaus Inhoud presentatie Introductie Managen van fiscale risico s binnen de supply chain Risk

Nadere informatie

Integrated decision making. Op de ORTEC Plandag Donderdag 3 oktober, Fort Voordorp www.ortec.nl/plandag

Integrated decision making. Op de ORTEC Plandag Donderdag 3 oktober, Fort Voordorp www.ortec.nl/plandag Integrated decision making Op de ORTEC Plandag Donderdag 3 oktober, Fort Voordorp www.ortec.nl/plandag Integrated decision making 12-11-2013 2 Operatie Tactiek Strategie Integrated decision making Integrated

Nadere informatie

erbeterdezaak.nl Processen managen Een inleiding erbeterdezaak.nl

erbeterdezaak.nl Processen managen Een inleiding erbeterdezaak.nl Processen managen Een inleiding Proces cultuur De klant komt eerst Zorg dat je altijd waarde toevoegt Moedig eigen initiatief aan Geef medewerkers ruimte Moedig teamwerk aan Beloon team prestaties Werk

Nadere informatie

Zijn uw plannen en middelen in balans?

Zijn uw plannen en middelen in balans? Zijn uw plannen en middelen in balans? MEER DOEN MET MINDER GELD DOOR UW WERKKAPITAAL TE VERLAGEN CASH IS KING! Ontdek in deze brochure hoe dat kan Werkkapitaal is bijna in elk bedrijf en instelling een

Nadere informatie

M O N T E S Q U I E U

M O N T E S Q U I E U M O N T E S Q U I E U P U B L I C A T I E Juni 14 Door: Oscar Peters - Senior Advisor HET VERPANDINGSVERBOD IN DE ZORG Between a rock and a hard place In maart 13 geeft Minister van Volksgezondheid Schippers

Nadere informatie

Nee verkopen of voorraadoverschot? IBP S&OP in uw organisatie!

Nee verkopen of voorraadoverschot? IBP S&OP in uw organisatie! Nee verkopen of voorraadoverschot? IBP S&OP in uw organisatie! Agenda 1. Introductie 2. IBP S&OP 3. Architectuur IBP 4. Rapid Deployment Solution IBP 5. Samenvatting Introductie Quinso Focus op Integrated

Nadere informatie

Trade Finance Payments Cash Management Ontbijtsessie liquiditeitsplanningen

Trade Finance Payments Cash Management Ontbijtsessie liquiditeitsplanningen Trade Finance Payments Cash Management Ontbijtsessie liquiditeitsplanningen Agenda Voorstelrondje Wie zijn wij? Noodzaak van liquiditeitsplanningen Goede liquiditeitsplanningen Soorten liquiditeitsplanningen

Nadere informatie

In 7 fasen naar structurele werkkapitaalverbetering

In 7 fasen naar structurele werkkapitaalverbetering THEMA WERKKAPITAAL Werkkapitaal besturing 2.0 In 7 fasen naar structurele werkkapitaalverbetering Cash is king is een gevleugelde uitspraak in de huidige kredietcrisis. Banken staan onder streng toezicht

Nadere informatie

Working Capital Management

Working Capital Management Working Capital Management Het hart van uw bedrijfsstrategie In deze white paper richten Belfius Bank en TriFinance zich tot de CEO's, de CFO's en de Treasurers van middelgrote ondernemingen. Inhoudstabel

Nadere informatie

Wie zijn wij? [1 van 2]

Wie zijn wij? [1 van 2] 1 Wie zijn wij? [1 van 2] Hans Alberts (1965) Ervaren veranderaar Juridische, commerciële en bancaire achtergrond. Kernwoorden: helikopterview, opbouwend kritisch, gewoon doen, meten is weten. Wim Tobé

Nadere informatie

ICT & Logistiek 2017 ishare, noodzakelijk voor de succesvolle supply chain van de toekomst. UC Group

ICT & Logistiek 2017 ishare, noodzakelijk voor de succesvolle supply chain van de toekomst. UC Group ICT & Logistiek 2017 ishare, noodzakelijk voor de succesvolle supply chain van de toekomst UC Group Supply chain management als filosofie Hoeveel bedrijven zien supply chain management als onderdeel van

Nadere informatie

Ook Barco stuurt op het principe cash. Driehoeksdilemma: voorraden duurzaam verminderen

Ook Barco stuurt op het principe cash. Driehoeksdilemma: voorraden duurzaam verminderen Driehoeksdilemma: voorraden duurzaam verminderen Barco werkt al jaren aan een verbetering van het werkkapitaal. De focus ligt daarbij steeds meer op het verminderen van de voorraden. Dat blijft een moeilijk

Nadere informatie

Informatie de sleutel tot Excellente Service Logistiek! Zijn we er klaar voor?

Informatie de sleutel tot Excellente Service Logistiek! Zijn we er klaar voor? Informatie de sleutel tot Excellente Service Logistiek! Zijn we er klaar voor? Jacques Adriaansen Director Every Angle UAMS Executive Professor Service Logistics Forum 24 april 2008 j.adriaansen@everyangle.com

Nadere informatie

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie?

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? De externe omgeving wordt voor meer en meer organisaties een onzekere factor. Het is een complexe oefening voor directieteams om

Nadere informatie

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN Klanten verwachten tegenwoordig een grotere leverbetrouwbaarheid, tegen lagere kosten, met betere kwaliteit en dat allemaal tegelijk. Diegenen

Nadere informatie

Sleutel tot voorraadverlaging

Sleutel tot voorraadverlaging pag.: 1 van 5 Sleutel tot voorraadverlaging Periodic Order Review Bron: Business Logistics, december 2005 Auteur: B. Desmet Bij de herbevoorrading van een supply chain moeten we een aantal beslissingen

Nadere informatie

The Basic Six. Vliegen op Key performance indicators. LightGuide 2013 - Basic6 Whitepaper Basic Six

The Basic Six. Vliegen op Key performance indicators. LightGuide 2013 - Basic6 Whitepaper Basic Six The Basic Six Vliegen op Key performance indicators 1 The Basic Six - history 2 3 LightGuide 2013 - Basic6 Whitepaper Basic Six Training the pilots 4 >60 jaar Basic Six 5 21 st century Primary flight display

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1 Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 1 Een basis om inzicht te krijgen in Enterprise Resource Planning-systemen Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen

Nadere informatie

Beheersing van de totale logistieke kost in de healthcare supply chain

Beheersing van de totale logistieke kost in de healthcare supply chain Beheersing van de totale logistieke kost in de healthcare supply chain Krist l Krols 24-05-2012 Uitgangspunten 1. Handelingen/werkwijze van de leverancier beïnvloeden de eigen kostenstructuur. Transparantie

Nadere informatie

Process Solutions Process Installations. The smart way forward in food and beverage. Find your optimum

Process Solutions Process Installations. The smart way forward in food and beverage. Find your optimum Process Solutions Process Installations The smart way forward in food and beverage Find your optimum Find your optimum The smart way forward in food and beverage. In de food & beverage-industrie bent u

Nadere informatie

Zes valkuilen bij capaciteit- en scheepsplanning

Zes valkuilen bij capaciteit- en scheepsplanning Managementsamenvatting Zes valkuilen bij capaciteit- en scheepsplanning Ontdek hoe u scheepsproductiviteit maximaliseert en uw winstmarges optimaliseert MARITIEME PLANNING Vlootplanning en de uitvoering

Nadere informatie

Business Valuation : groeiend belang

Business Valuation : groeiend belang Business Valuation : groeiend belang Inleiding Vandaag de dag worden we steeds vaker geconfronteerd met de vraag hoeveel een onderneming waard is en of ze gelet op de huidige crisis financieel gezond is.

Nadere informatie

Samen slimmer omgaan met de cashflow van bedrijven, zonder ingewikkelde systemen of hoge kosten.

Samen slimmer omgaan met de cashflow van bedrijven, zonder ingewikkelde systemen of hoge kosten. Samen slimmer omgaan met de cashflow van bedrijven, zonder ingewikkelde systemen of hoge kosten. Laat geld slimmer stromen Flinqer de Financial Linker - is opgestart door ondernemers, die niet begrepen

Nadere informatie

Voorbeeldexamen Management Controle

Voorbeeldexamen Management Controle Voorbeeldexamen Management Controle VRAAG 1 Verklaar volgende termen (maximaal 3 regels per term) - Doelcongruentie - Productclassificatie - MBO - Profit sharing - Indirecte CF statement VRAAG 2 Leg uit

Nadere informatie

Agrologistiek: De rol van ICT in toekomstige supply chains

Agrologistiek: De rol van ICT in toekomstige supply chains Agrologistiek: De rol van ICT in toekomstige supply chains delaatstemeter@gmail.com Walther Ploos van Amstel Amsterdam, April 2010 Waarde creëren met supply chain ICT Nieuwe ICT oplossingen kunnen agrologistiek

Nadere informatie

TradeCloud Supply Chain Platform

TradeCloud Supply Chain Platform TradeCloud Supply Chain Platform Voorspelbaar inkopen & produceren Hogere marges Kortere doorlooptijden Sneller reageren op marktveranderingen Productiebedrijven & groothandel concurreren op flexibiliteit,

Nadere informatie

Verlaagd risico Verhoogd rendement

Verlaagd risico Verhoogd rendement Versterk de Financial Supply Chain met Flinqer: Verlaagd risico Verhoogd rendement Inzicht in betaaldata Early Payment InvoiceFinancing FOR SALE Faillissementen in de supply chain door afnemende krediet

Nadere informatie

Credit Expo 2013 Supply Chain Finance 2.0. Nieuwegein, 7 november

Credit Expo 2013 Supply Chain Finance 2.0. Nieuwegein, 7 november Credit Expo 2013 Supply Chain Finance 2.0 Nieuwegein, 7 november Agenda SCF basics Naar een optimale balans Kenmerken Win win win! SCF: hoe werkt het, de basics SCF 2.0 Statements Rekenvoorbeeld 2 Supply

Nadere informatie

NEVI Zorgcongres Leven in een wereld van systemen

NEVI Zorgcongres Leven in een wereld van systemen NEVI Zorgcongres 2016 Leven in een wereld van systemen Petri Heitkönig, hoofd inkoop & logistiek Ton Litjes, contractprestatiecoördinator 4 en 5 februari 2016 CWZ Nijmegen Titel presentatievgz - CWZ Donderdag

Nadere informatie

Business Intelligence Strategie @ Unilever

Business Intelligence Strategie @ Unilever Business Intelligence Strategie @ Unilever Ronald Stoppelenburg, Director IT Architecture, Unilever & Maurice Meijers, Associate, Tensor CIO Day Noordwijkerhout, 25 November 2008 Agenda Unilever Strategische

Nadere informatie

Rabo Supplier Finance

Rabo Supplier Finance Rabo Supplier Finance Voor extra liquiditeit in de supply chain Supplier Finance 1 Supplier Finance Een introductie 2 Supplier Finance proces Supplier Finance in vier stappen 3 Supplier Finance voordelen

Nadere informatie

ESLog Supply Chain Management Blok 8

ESLog Supply Chain Management Blok 8 ESLog Supply Chain Management Blok 8 Voorraadbeheer Inhoud: - Vraagvoorspelling - Aggregatieniveau en voorspellingshorizon - Keuze voorspellingsmethode - Bedrijfskolom locaties voorraden - Afhankelijke

Nadere informatie

Reverse factoring is Win-Win en Win.

Reverse factoring is Win-Win en Win. Graydon epaper Reverse factoring is Win-Win en Win. Hoe optimaliseert u uw werkkapitaal anno 2014? 2 Wat leert u in deze epaper? Als klant wilt u het betalen van uw facturen zo lang mogelijk uitstellen,

Nadere informatie

3D SUPPLY CHAIN VISIBILITY TRENDS & CHALLENGES IN THE HIGH TECH WORLD IR. EMILE VAN GEEL

3D SUPPLY CHAIN VISIBILITY TRENDS & CHALLENGES IN THE HIGH TECH WORLD IR. EMILE VAN GEEL 3D SUPPLY CHAIN VISIBILITY TRENDS & CHALLENGES IN THE HIGH TECH WORLD IR. EMILE VAN GEEL CONTENTS 1. trends in high tech supply chain management... 3 1. trends & uitdagingen... 3 2. omgaan met de huidige

Nadere informatie

Nationale Controllersdag 2016 9 juni 2016. Financial Control Framework Van data naar rapportage

Nationale Controllersdag 2016 9 juni 2016. Financial Control Framework Van data naar rapportage Nationale Controllersdag 2016 9 juni 2016 Financial Control Framework Van data naar rapportage Inhoudsopgave Even voorstellen Doel van de workshop Positie van Finance & Control Inrichting van management

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol. Datum: dd-mm-jj

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol. Datum: dd-mm-jj BUSINESS CASE: Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum: LET OP: De bedragen in deze business case zijn schattingen op grond van de nu beschikbare kennis en feiten.

Nadere informatie

PBM. PBM s. Door Thierry Moens, directeur marketing & business development Z-group. 5 maart 2009 De Montil - Affligem

PBM. PBM s. Door Thierry Moens, directeur marketing & business development Z-group. 5 maart 2009 De Montil - Affligem PBM PBM s Door Thierry Moens, directeur marketing & business development Z-group 5 maart 2009 De Montil - Affligem PreBes vzw Diestersteenweg 88 3510 Kermt Hasselt Tel. 011/28 83 40 Fax. 011/28 83 49 info@prebes.be

Nadere informatie

Logistiek modellen H3 Logistiek raamwerk bij productielogistiek:

Logistiek modellen H3 Logistiek raamwerk bij productielogistiek: Logistiek modellen H3 Logistiek raamwerk bij productielogistiek: 1. Grondvorm productielogistiek (fysieke inrichting) 2. Besturingssysteem productielogistiek (beheersing) 3. Informatiesysteem productielogistiek

Nadere informatie

Risicomanagement Ons overkomt het niet. delaatstemeter@gmail.com Walther Ploos van Amstel Amsterdam, Juni 2011

Risicomanagement Ons overkomt het niet. delaatstemeter@gmail.com Walther Ploos van Amstel Amsterdam, Juni 2011 Risicomanagement Ons overkomt het niet delaatstemeter@gmail.com Walther Ploos van Amstel Amsterdam, Juni 2011 Ons overkomt het niet 2 Ons overkomt het niet Waarom nemen risico s in logistiek toe? Welke

Nadere informatie

IK BEGIN EEN WEBWINKEL Margekillers in de e-fulfilment

IK BEGIN EEN WEBWINKEL Margekillers in de e-fulfilment IK BEGIN EEN WEBWINKEL Margekillers in de e-fulfilment Walther Ploos van Amstel Vrije Universiteit Amsterdam Slimstock Professionals delaatstemeter@gmail.com November 2012 In gesprek Hoe maak je klanten

Nadere informatie

Copyright Stork N.V. 1

Copyright Stork N.V. 1 Management, een praktisch framework Taking up the challenge of optimizing your asset performance Stork Management Solutions Global Expertise Partner Complete, end-to-end solution Dedicated professionals

Nadere informatie

U stelt u klanten in de gelegenheid achteraf te betalen. De klant is immers koning. Maar een niet betalende klant, is geen klant.

U stelt u klanten in de gelegenheid achteraf te betalen. De klant is immers koning. Maar een niet betalende klant, is geen klant. Gilles & Partner Incasso is dé partner op het gebied van credit management en incasso voor het midden- en kleinbedrijf. Ons dienstenpakket bestaat uit debiteurenbeheer, incasso, gerechtelijke incasso en

Nadere informatie

Hoeveel geld houdt u in voorraad?

Hoeveel geld houdt u in voorraad? Hoeveel geld houdt u in voorraad? E-book voorraadoptimalisatie better results together Voorraadoptimalisatie Zo maar technologie gebruiken is een nadeel en geen voordeel. Natuurlijk, als ze verstandig

Nadere informatie

ConQuaestor Summer Game Week

ConQuaestor Summer Game Week ConQuaestor Summer Game Week Glue It: lean management bij productiebedrijven Alles moet snel én alles moet goed. U heeft te maken met (toenemende) eisen en wensen van klanten op het gebied van kwaliteit,

Nadere informatie

HBO onderwijs omarmt Credit Management. Creditmanagement. P. de Keijzer 14 11-2012

HBO onderwijs omarmt Credit Management. Creditmanagement. P. de Keijzer 14 11-2012 HBO onderwijs omarmt Credit Management Creditmanagement positionering binnen BE P. de Keijzer 14 11-2012 Plaats van het onderwerp Creditmanagement binnen de BE Opleiding Bedrijfseconomie Het vakgebied

Nadere informatie

Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence

Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence Exact Insights powered by QlikView Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence Met Exact Insights zet u grote hoeveelheden data moeiteloos om in organisatiebrede KPI s en trends.

Nadere informatie

Voorspel uw toekomstige. afzet met Sales & Operations Planning. Rene van Luxemburg. Ilja Kempenaars

Voorspel uw toekomstige. afzet met Sales & Operations Planning. Rene van Luxemburg. Ilja Kempenaars Voorspel uw toekomstige Rene van Luxemburg Ilja Kempenaars afzet met Sales & Operations Planning Break-out sessie Break-out sessie S.&.O.P. & Forecasting Forecast Pro applicatie Effectief? Ja! Duur? Nee!

Nadere informatie

1 en 2 Inleiding Logistiek. Walther. Ploos van Amstel (w.ploos.van.amstel@hva.nl) Hessel Visser (hesselvisser@chello.nl )

1 en 2 Inleiding Logistiek. Walther. Ploos van Amstel (w.ploos.van.amstel@hva.nl) Hessel Visser (hesselvisser@chello.nl ) 1 en 2 Inleiding Logistiek Walther. Ploos van Amstel (w.ploos.van.amstel@hva.nl) Hessel Visser (hesselvisser@chello.nl ) 1 Belangrijkste leerdoelen ILO In kaart kunnen brengen van de personen- en goederenstromen

Nadere informatie

T-Mobile Nederland Finance Operations

T-Mobile Nederland Finance Operations T-Mobile Nederland Finance Operations Presentatie BI Award 2005 23 Februari 2006 Peter Meefout Directeur Finance Operations Author/Date T-Mobile Nederland: de organisatie Wie we zijn Een van de drie strategische

Nadere informatie

Bestellen Omdat er nog vaak vragen zijn over de levertijd en bestelprocedure, zullen we deze hier uiteenzetten:

Bestellen Omdat er nog vaak vragen zijn over de levertijd en bestelprocedure, zullen we deze hier uiteenzetten: Voorwoord Dit is het overzicht van de studiestof Supply Chain Operations. Het betreft hier een overzicht van de verplichte literatuur. Hoofdstuk A tot en met E bestaat uit de verplichte literatuur van

Nadere informatie

Case study. Verhoog je werkkapitaal: tips voor goed debiteurenbeheer

Case study. Verhoog je werkkapitaal: tips voor goed debiteurenbeheer Case study Verhoog je werkkapitaal: tips voor goed debiteurenbeheer Debiteurenbeheer is één van de grootste zorgen van managers in het bedrijfsleven. De moeilijke economische tijden van nu zien we terug

Nadere informatie

Welkom bij de workshop Contractmanagement (CM) Rolf Zwart Kwaliteitszorgmedewerker IFV

Welkom bij de workshop Contractmanagement (CM) Rolf Zwart Kwaliteitszorgmedewerker IFV Welkom bij de workshop Contractmanagement (CM) Rolf Zwart Kwaliteitszorgmedewerker IFV Doel: Zicht op: Begrippen en Definities Hoe in de eigen organisatie CM te bepalen Hoe: Stappenplan CM voor contracten

Nadere informatie

Branche onderzoek 2015. Stand van zaken in de groothandel.

Branche onderzoek 2015. Stand van zaken in de groothandel. Branche onderzoek 2015. Stand van zaken in de groothandel. Voorwoord Net als ieder jaar heeft Graydon ook in 2015 een brancheonderzoek in de groothandelssector uitgevoerd. Er namen meer dan 200 bedrijven

Nadere informatie

Top 10 Credit Control Tips

Top 10 Credit Control Tips Top 10 Credit Control Tips 1 Ken uw klanten Zorg ervoor dat u op de hoogte bent van de financiële achtergrond van uw klanten, zowel vóór u begint samen zaken te doen als tijdens. U kan een duidelijk beeld

Nadere informatie

Aanbesteden van ICT: de business case

Aanbesteden van ICT: de business case Regionale bijeenkomsten Nevi en Pianoo.....< ICT, met de i van inkoop! Aanbesteden van ICT: de business case Mr J.A. (John) Konijn 20 april 2009. Voorstel agenda Business case Fasering in Aanbesteding

Nadere informatie

erbeterdezaak.nl Het verbeter spel Een training voor verbeterteams erbeterdezaak.nl

erbeterdezaak.nl Het verbeter spel Een training voor verbeterteams erbeterdezaak.nl Het verbeter spel Een training voor verbeterteams Agenda 08.00 08.10 Introduction 08.15 09.15 Intro zes stappen aanpak 09.15 09.30 Spel introductie 09.30 09.50 1ste spel ronde 09.50 10.10 Koffie 10.10

Nadere informatie

COUNTRY PAYMENT REPORT 2015

COUNTRY PAYMENT REPORT 2015 COUNTRY PAYMENT REPORT 15 Het Country Payment Report is ontwikkeld door Intrum Justitia Intrum Justitia verzamelt informatie bij duizenden bedrijven in Europa en krijgt op die manier inzicht in het betalingsgedrag

Nadere informatie

Interpolis Kredietverzekeringen. AfnemersCheck. Hoe goed kent u uw afnemers? Interpolis. Glashelder

Interpolis Kredietverzekeringen. AfnemersCheck. Hoe goed kent u uw afnemers? Interpolis. Glashelder Interpolis Kredietverzekeringen Hoe goed kent u uw afnemers? Eenvoudig inzicht in de kredietwaardigheid van uw afnemers met de Interpolis. De Interpolis geeft u direct inzicht in de kredietwaardigheid

Nadere informatie

Inleiding Logistiek, Hoofdstuk 2 13 april 2007

Inleiding Logistiek, Hoofdstuk 2 13 april 2007 Comptenties Inleiding Logistiek Hoofdstuk 2 Logistieke concepten Na het bestuderen van dit hoofdstuk kun je vertellen wat: een regelkring is; het doel is van logistiek; wat Value-Added Partnership inhoudt;

Nadere informatie

Wat zijn mogelijke resultaten van supplier finance voor uw onderneming? Gefaciliteerd door: Pro Quididty

Wat zijn mogelijke resultaten van supplier finance voor uw onderneming? Gefaciliteerd door: Pro Quididty Wat zijn mogelijke resultaten van supplier finance voor uw onderneming? Gefaciliteerd door: Pro Quididty De business case voor ketenfinanciering Het optimaliseren van uw werkkapitaal én de relatie met

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Assistent Controller. Interim Financial Accountant

Curriculum Vitae. Interim Assistent Controller. Interim Financial Accountant Curriculum Vitae Interim Assistent Controller Interim Financial Accountant Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (6) - 52 37 67 75 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer

Nadere informatie

Wapensysteem Management 2010: Meer met minder

Wapensysteem Management 2010: Meer met minder Wapensysteem Management 2010: Meer met minder Schout bij Nacht Klaas Visser Directeur Wapensystemen 29 oktober 2010 Overal inzetbaar Somalië Afghanistan 2 WSM Produkt-Tijd-Geld Hebben we Relevante Meetbare

Nadere informatie

Taak analyse & procesdiagnose gekaderd binnen duurzaam personeelsbeleid Waarom? Wat? Hoe?

Taak analyse & procesdiagnose gekaderd binnen duurzaam personeelsbeleid Waarom? Wat? Hoe? Taak analyse & procesdiagnose gekaderd binnen duurzaam personeelsbeleid Waarom? Wat? Hoe? Luc De Muynck, Managing partner X-STRA Luc.DeMuynck@X-STRA.be MVO contactdag 1 AGENDA X-STRA? Situering : waarom

Nadere informatie

Onderzoek finance & sales 2014. Bedrijven laten (onnodig) geld liggen.

Onderzoek finance & sales 2014. Bedrijven laten (onnodig) geld liggen. Relatie finance & sales - onderzoek Credit Expo en Graydon 2014 Graydon Nederland 2014 Onderzoek finance & sales 2014. Bedrijven laten (onnodig) geld liggen. Voorwoord Graydon Nederland 2014 Sturen op

Nadere informatie

DE CAPABILITEIT VAN HET KWALITEITSSYSTEEM

DE CAPABILITEIT VAN HET KWALITEITSSYSTEEM Kwaliteit in Bedrijf oktober 0 Tweede deel van tweeluik over de toenemende rol van kwaliteit DE CAPABILITEIT VAN HET KWALITEITSSYSTEEM Om de gewenste kwaliteit te kunnen realiseren investeren organisaties

Nadere informatie

Working Capital Money Machine. Jaarcongres Controlling WERKKAPITAALBEHEER. statisch! strategisch en...

Working Capital Money Machine. Jaarcongres Controlling WERKKAPITAALBEHEER. statisch! strategisch en... Jaarcongres Controlling WERKKAPITAALBEHEER strategisch en... statisch! Nieuwegein, donderdag 12 april 2012 Drs. Jean Gieskens AC CCM QT 1 Working Capital Money Machine 2 Money Machine Rappaport LT KT KT

Nadere informatie

Projectgestuurd. Noodzaak van organiseren

Projectgestuurd. Noodzaak van organiseren Projectgestuurd Noodzaak van organiseren Waar gaat het om? Projectgestuurd werken betekent vaak dynamiek en vraagt dus om organisatie. Inzicht is daarbij het sleutelwoord. Om te beginnen is het belangrijk

Nadere informatie

NCOI. Disconnected. BPM-context. BPM-lagenmodel. Strategisch Tactisch Operationeel (Hardjono blz 124) Totaalmodel in t Veld

NCOI. Disconnected. BPM-context. BPM-lagenmodel. Strategisch Tactisch Operationeel (Hardjono blz 124) Totaalmodel in t Veld NCOI Bedrijfskundig Procesmanagement Hessel Visser hesselvisser@chello.nl Do you have four No, volt Yes! two! watt bulbs? Disconnected To For No! what? what? 1 How do we often loose our customers 2 Strategisch

Nadere informatie

Operational Excellence

Operational Excellence Operational Excellence Totaal oplossing voor Operational Excellence biedt inzage in verbeteringspotentieel For more information visit us at www.novotek.com 12/02/2015 Page 2 Agenda Wat is Operational Excellence?

Nadere informatie

Business Case Beverages Group Verkiezing Supply Chain Professional 2011

Business Case Beverages Group Verkiezing Supply Chain Professional 2011 Business Case Beverages Group Verkiezing Supply Chain Professional 2011 Patrick Gunther 11 April 2011 Business Case Patrick Gunther April 2011 1 1. Inleiding Deze business case geeft een overzicht van

Nadere informatie

Product presentatie Scopon Finance

Product presentatie Scopon Finance Product presentatie Scopon Finance 20 januari 2011 Product presentatie Scopon Finance Management Cockpit Algemeen Webapplicatie voor CreditManagement Gekoppeld aan uw financiële administratie Per direct

Nadere informatie

BEPERKINGEN VAN BENCHMARKING

BEPERKINGEN VAN BENCHMARKING BEPERKINGEN VAN BENCHMARKING "No methodology can substitute for good judgment." 1. Twijfel over nut Juichend zijn consultants over benchmarking. En niet alleen zij; ook politici en bestuurders zien het

Nadere informatie

Cash Flow Forecasting in een dynamische en veranderende omgeving. DACT Treasury Beurs Hotels van Oranje, Noordwijk 14 november 2014

Cash Flow Forecasting in een dynamische en veranderende omgeving. DACT Treasury Beurs Hotels van Oranje, Noordwijk 14 november 2014 Cash Flow Forecasting in een dynamische en veranderende omgeving DACT Treasury Beurs Hotels van Oranje, Noordwijk 14 november 2014 Agenda 1. Introductie 2. Belang Cash Flow Forecasting 3. Eisen en verwachtingen

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Inkoopmanagement & Procurement De cursus Inkoopmanagement & Procurement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Business Continuity Management

Business Continuity Management Business Continuity Management Aart Bitter - 14 januari 2014 SAFER, SMARTER, GREENER Praktijk case Wij zijn als bierbrouwerij voorgedragen om onze producten te leveren aan het Holland House tijdens het

Nadere informatie

Mobility....sleutel tot actueel voorraadbeheer en meer efficiency. Whitepaper

Mobility....sleutel tot actueel voorraadbeheer en meer efficiency. Whitepaper Mobility...sleutel tot actueel voorraadbeheer en meer efficiency Whitepaper UNIT4 Software B.V., 2013 Mobiel ondernemen: altijd en overal toegang tot bedrijfsgegevens Door nieuwe toetreders en afzetmarkten

Nadere informatie

Mot ik dat allemaal kenne

Mot ik dat allemaal kenne Mot ik dat allemaal kenne Credit4U Value Adding Credit Management Solutions Wim C. Mul Bestuurslid VVCM (2002 2010) voorzitter opleidingscommissie Voorzitter Adviescie Accreditatie VVCM opl. > 25 jaar

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

Kennissessie Strategic Control

Kennissessie Strategic Control Kennissessie Strategic Control Marnix Lankhorst / Jeroen Jansen v Woerden, 6 juli 2016 vsfinal Ontvangst Welkom in Kasteel Woerden! 1-9-2016 2 Wat gaan we doen deze middag? Ontvangst 15.00 15.15 Introductie

Nadere informatie

Onafhankelijke Bedrijfsadviseurs

Onafhankelijke Bedrijfsadviseurs Onafhankelijke Bedrijfsadviseurs CARE Consulting Services + 32 11 21 12 22 www.care4trade.be Onze missie Net zoals een architekt in de bouwsector, zo mag ook de rol van CARE Consulting Services gezien

Nadere informatie

Bedrijfseconomische Aspecten Examennummer: 71533 Datum: 14 april 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Bedrijfseconomische Aspecten Examennummer: 71533 Datum: 14 april 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Bedrijfseconomische Aspecten Examennummer: 71533 Datum: 14 april 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 8 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 30 meerkeuzevragen (maximaal

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Inzicht krijgen in de werking van de

Nadere informatie

Strategisch samenwerken: Open Innoveren met partijen. 26 mei 2011 Pepijn Vos

Strategisch samenwerken: Open Innoveren met partijen. 26 mei 2011 Pepijn Vos Strategisch samenwerken: Open Innoveren met partijen 26 mei 2011 Pepijn Vos Pepijn Vos Forthcoming: Handbook: Strategic Alliance management Tjemkes (VU), Vos (TNO), Burgers (Neyrode) Focus Tijdelijke (contractuele)

Nadere informatie

Performance Management: hoe mensen motiveren met cijfers?

Performance Management: hoe mensen motiveren met cijfers? Performance Management: hoe mensen motiveren met cijfers? Prof. Dr. Werner Bruggeman www.bmcons.com De High Performance Organisatie Kenmerken van hoogperformante organisaties (Manzoni): 1. High level of

Nadere informatie

Whitepaper. www.facto.nl. De regiepiramide ontsluierd

Whitepaper. www.facto.nl. De regiepiramide ontsluierd De regiepiramide ontsluierd Inleiding Regie is een veelgebruikte term voor een vorm van organiseren in het facilitaire werkveld. Toch is het lang niet altijd duidelijk wat er precies onder moet worden

Nadere informatie