WEERB. Dr. J. Tuinstra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WEERB. Dr. J. Tuinstra"

Transcriptie

1 WEERB BAARHEIDSTRAINING BINNEN NOVO, EEN VERKENNING VAN MOTIVATIE EN DOELEN Drs. N. Riemersmaa Dr. J. Tuinstra Juli 2013

2 Colofon Vraagnummer: Titel: Auteur: Begeleiding: GV 32/2012/C Weerbaarheidstraining binnen NOVO, een verkenning van motivatie en doelen Mevrouw drs. N. Riemersma Mevrouw dr. J. Tuinstra, Coördinator Wetenschapswinkel Geneeskunde & Volksgezondheid Vraagindiener: NOVO Uitgave: Adres: Telefoon: E mail: Wetenschapswinkel Geneeskunde & Volksgezondheid Universitair Medisch Centrum Groningen Antonius Deusinglaan AV Groningen Datum: juli

3 Voorwoord Voor u ligt het rapport van het onderzoek Weerbaarheidstraining binnen NOVO, een verkenning van motivatie en doelen. Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van februari 2013 tot juli 2013 en is een vervolg op de masterthesis Sociologie van Leoni van Schaick 1. Graag bedanken we nogmaals de medewerkers van NOVO die een bijdrage hebben geleverd aan het onderzoek van Leoni van Schaick. We hebben de door haar verzamelde gegevens kunnen gebruiken. Daarnaast danken we mevrouw J. Smit voor haar bijdrage en mevrouw J. Leutscher en de cliënten voor de mogelijkheid om aanwezig te zijn bij een weerbaarheidstraining. Groningen, juli 2013 Nienke Riemersma Jolanda Tuinstra Wetenschapswinkel Geneeskunde & Volksgezondheid Universitair Medisch Centrum Groningen 1 Schaick, L.H. van. (2012). Weerbaarheidstraining voor mensen met een verstandelijke beperking. Een onderzoek naar de invloed van verschillende factoren op de intentie van cliënten van NOVO om aan de weerbaarheidstraining van NOVO deel te nemen. Groningen: Wetenschapswinkel Geneeskunde & Volksgezondheid, UMCG. 2.

4 Inhoud Voorwoord 2. Hoofdstuk 1 Inleiding 4. Onderzoeksvragen 5. Leeswijzer 6. Hoofdstuk 2 Methode van onderzoek Operationalisering van de vraagstelling Gegevensverzameling Onderzoekspopulatie Gegevensanalyse 9. Hoofdstuk 3 Resultaten 10. Deelvraag 1: Welke doelen hebben de cliënten die een weerbaarheidstraining bij NOVO hebben gevolgd? 10. Deelvraag 2: Zijn de vooraf opgestelde doelen na het volgen van de weerbaarheidstraining van NOVO door de cliënt van NOVO gerealiseerd? 11. Deelvraag 3: Wat is de mate van motivatie van de cliënten bij de start van de weerbaarheidstraining van NOVO? 13. Deelvraag 4: Heeft de mate van motivatie van de cliënten bij de start van de weerbaarheidstraining van NOVO invloed op het aantal vooraf opgestelde doelen? 13. Deelvraag 5: Heeft de mate van motivatie van de cliënten bij de start van de weerbaarheidstraining van NOVO invloed op het realiseren van de vooraf opgestelde doelen na het volgen van de weerbaarheidstraining van NOVO? 14. Hoofdstuk 4 Conclusie en aanbevelingen Conclusie Aanbevelingen

5 Hoofdstuk 1 Inleiding Uit de praktijk en de literatuur komt naar voren dat mensen met een verstandelijke beperking minder sociaal vaardig en minder weerbaar zijn dan leeftijdsgenoten zonder een verstandelijke beperking 2. Het is voor mensen met een verstandelijke beperking dan ook belangrijk dat zij goede training en begeleiding krijgen om de weerbaarheid te vergroten. Sociale en weerbaarheidsvaardigheden van mensen met een verstandelijke beperking kunnen worden verbeterd door middel van training 3. Om hierin te voorzien organiseert NOVO 4 voor de cliënten weerbaarheidstrainingen. Deze weerbaarheidstrainingen bestaan uit onderdelen van het Rots & Water programma 5 en van de weerbaarheidstraining aan vrouwen met een verstandelijke beperking 6. Van Schaik onderzocht voor haar masterthesis 7 welke factoren invloed hebben op de intentie van cliënten van NOVO om deel te nemen aan de georganiseerde weerbaarheidstrainingen. Intentie 8 wordt gedefinieerd als de motivatie van cliënten om deel te nemen aan de weerbaarheidstraining. In dat onderzoek is gebruik gemaakt van de Theorie van Gepland Gedrag (TGG) 9. Hierbij is onderzocht of de factoren uit de TGG, attitude 10, subjectieve norm 11 en zelfeffectiviteit 12 van invloed zijn op de motivatie. Uit de resultaten blijkt dat de attitude van de cliënt naar voren komt als belangrijkste factor, die de motivatie beïnvloed om de training te volgen. Voorafgaand aan de training heeft de cliënt een idee over de training en in hoeverre die goed voor hem/haar zal zijn. Dat blijkt een belangrijke factor voor de motivatie. De andere onderzochte factoren, subjectieve norm en zelfeffectiviteit blijken in het onderzoek van Van Schaick geen invloed te hebben op de motivatie. 2 Bielecki, J., & Swender, S. L. (2004). The assessment of social functioning in individuals with mental retardation: A review. Behavior Modification, 28, Hayashi, M., Arakida, M., & Ohashi, K. (2011). The effectiveness of a sex education program facilitating social skills for people with intellectual disability in Japan. Journal Of Intellectual And Developmental Disability, 36(1), NOVO is een zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking met locaties in de provincies Groningen en Drenthe. 5 Ykema, F. (2008). Het Rots en Water perspectief. Een psychofysieke training voor jongens. Basisboek. Amsterdam: SWP. 6 Van Veen, M. (2008). Weerbaarheidstraining voor vrouwen met een verstandelijke beperking. Modulebeschrijving. Trainersgroep Weerbaarheid Noord Nederland. 7 Schaick, L.H. van. (2012). Weerbaarheidstraining voor mensen met een verstandelijke beperking. Een onderzoek naar de invloed van verschillende factoren op de intentie van cliënten van NOVO om aan de weerbaarheidstraining van NOVO deel te nemen. Groningen: Wetenschapswinkel Geneeskunde & Volksgezondheid, UMCG. 8 Intentie vormt in het gedane onderzoek de uitkomstmaat. 9 Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50, In het onderzoek van Van Schaick wordt met attitude de houding ten aanzien van het volgen van de weerbaarheidstraining van NOVO bedoeld. 11 In het onderzoek van Van Schaick wordt met subjectieve norm de sociale druk bedoeld die cliënten ervaren om wel of niet de weerbaarheidstraining van NOVO te volgen. 12 Zelfeffectiviteit betekent in het onderzoek van Van Schaick de mate waarin de cliënt van NOVO gelooft dat hij of zij in staat is deel te nemen aan de weerbaarheidstraining van NOVO. 4.

6 Door de afbakening van de masterthesis heeft Van Schaick inn haar onderzoek geen aandacht geschonken aan de factor gedrag van het model TGG. In de dataverzameling zijn hier echter wel gegevens over verzameld. Omdat de factor gedrag relevant wordt geacht, richt het huidige onderzoek zich hier op. Gedrag bestaat uit gedragsovertuigingen en zijn in dit huidige onderzoek gedefinieerd als te realiseren doelen. Er is gekeken naar welke en het aantal doelen bij de start van de weerbaarheidstraining zijn opgesteld en of de opgestelde doelen na het volgen van de weerbaarheidstraining al dan niet zijn gerealiseerd. Daarnaast is gekeken of de factor motivatie van invloed is op de gerealiseerde doelen. Anders gezegd, heeft de mate van motivatie invloed op het aantal vooraf opgestelde doelen en op het wel of niet realiseren vann de doelen. Hieronder staat schematische weergegeven waar het huidige onderzoek op inzoomt: Volgen weerbaarheidstraining NOVO Intentie Gedrag Welke doelen Mate van motivatie Aantal doelen Doelen wel/ /niet gerealiseerd Figuur 1.1: Schematischee weergave onderzoeksmodel Onderzoeksvragen Om bovenstaande vragen te kunnen beantwoorden is de volgende vraagstelling geformuleerd: Zijn de vooraf opgestelde doelen gerealiseerd na het volgen van de weerbaarheidstraining van NOVO door de cliënt van NOVO en heeft de mate van motivatie bij de start van de weerbaarheidstraining hier invloed op? De vraagstelling is opgedeeld in de volgende deelvragen: 1. Welkee doelen hebben de cliënten die een weerbaarheidstraining bij NOVO hebben gevolgd? 2. Zijn de vooraf opgestelde doelen na het volgen van de weerbaarheidstraining van NOVO door de cliënt van NOVO gerealiseerd? 3. Wat is de mate van motivatie van de cliënten bij de start van de weerbaarheidstraining van NOVO? 4. Heeft de mate van motivatie van de cliëntenn bij de start van de weerbaarheidstraining van NOVO invloed op het aantal vooraf opgestelde doelen? 5. Heeft de mate van motivatie van de cliëntenn bij de start van de weerbaarheidstraining van NOVO invloed op het realiseren van de vooraf opgestelde doelen na het volgen van de weerbaarheidstraining van NOVO? 5.

7 Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek wil NOVO, indien nodig, de weerbaarheidstraining aanpassen om deze zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de cliënten. Leeswijzer In hoofdstuk 2 wordt de opzet van het onderzoek verder toegelicht. In hoofdstuk 3 volgen de resultaten. Afsluitend worden in hoofdstuk 4 de conclusie en aanbevelingen beschreven. 6.

8 Hoofdstuk 2 Methode van onderzoek In dit hoofdstuk wordt de operationalisering van de vraagstelling (2.1) beschreven. Daarna worden achtereenvolgens de gegevensverzameling (2.2) en de onderzoekspopulatie (2.3) en de gegevensanalyse (2.4) toegelicht. 2.1 Operationalisering Vooraf opgestelde doelen: voor de start van de weerbaarheidstraining van NOVO zijn doelen opgesteld. Deze doelen zijn door de cliënt zelf aangedragen, door het cliëntsysteem, door de gedragswetenschapper en/of door de medewerker Scholing & Training op basis van de intake. Om de doelen voor dit onderzoek te kunnen scoren zijn aan de hand van de literatuur vooraf twaalf doelen geformuleerd. Tijdens het dossieronderzoek viel echter op dat het doel grenzen kunnen onderscheiden en het doel grenzen kunnen aangeven vaak los van elkaar werden genoemd en niet als één doel. Er is daarom besloten dit doel op te splitsen in twee verschillende doelen zodat er uiteindelijk de eerste dertien mogelijke doelen aan de hand van de literatuur zijn opgesteld (zie tabel 2.1). Daarnaast kwamen in de dossiers andere doelen naar voren, die als mogelijke doelen zijn toegevoegd (zie doelen 14 tot en met 20, tabel 2.1). Doelen die nog niet in de lijst stonden en slechts één keer genoemd zijn, zijn onder het doel overige doelen geplaatst. De lijst bestond uiteindelijk uit 21 doelen gebaseerd op zowel de literatuur als op de inhoud van onderzochte cliëntdossiers. Tabel 2.1: Doelen vanuit de literatuur en dossieronderzoek Doelen zoals bekend in de literatuur. Na het volgen van de weerbaarheidstraining.. Doelen zoals geformuleerd in de cliëntdossiers. Na het volgen van de weerbaarheidstraining.. 1. kan ik beter grenzen onderscheiden 14. kan/durf ik beter mijn mening te geven 2. kan/durf ik beter grenzen aan te geven 15. kan ik beter omgaan met sociale situaties 3. kan/durf ik beter dingen te weigeren 16. kan ik beter emoties onder woorden brengen 4. kan/durf ik beter hulp in te roepen 17. heb ik een stevigere houding en ademhaling 5. kan/durf ik beter problemen op te lossen 18. kan ik beter grenzen van anderen aanvoelen 6. kan/durf ik beter mijzelf te verdedigen (fysiek) 19. kan/durf ik beter voor mijzelf op te komen 7. kan ik beter mijzelf beheersen 20. heb ik mijn eigen identiteit versterkt 8. kan ik mij beter ontspannen 21. overige 9. heb ik meer zelfvertrouwen 10. kan ik de geleerde vaardigheden in praktijk brengen 11. kan ik mij weren in intimiderende situaties 12. ben ik bang voor stigmatisering* 13. ben ik bang voor groepsdruk* * Deze doelen zijn verder in het onderzoek niet meegenomen, omdat tijdens het dossieronderzoek blijkt dat deze in geen enkel dossier zijn benoemd. Volgen van weerbaarheidstraining van NOVO: volgen van weerbaarheidstraining welke door NOVO in groepsvorm wordt gegeven. 7.

9 Cliënt van NOVO: Cliënt die zorg/begeleiding ontvangt van de organisatie NOVO die in de periode een weerbaarheidstraining van NOVO heeft gevolgd. Of op het moment van de gegevensverzameling de weerbaarheidstraining volgen. Realiseren van doelen: als na het volgen van de weerbaarheidstraining het oordeel van de cliënt, de gedragswetenschapper en/of de medewerker Scholing & Training over het verbeteren van het doel positief is gelabeld. 2.2 Gegevensverzameling In dit onderzoek is gebruik gemaakt van het databestand van Van Schaick 13. Er is sprake van een secundaire gegevensanalyse. De bestaande gegevens zijn op twee manieren verzameld, namelijk door (1) dossieronderzoek en (2) het afnemen van een vragenlijst. Deze twee methodes worden hieronder kort beschreven: 1. Dossieronderzoek Het betreft dossiers van cliënten van NOVO die de weerbaarheidstraining volgen of hebben gevolgd. Aan de hand van de lijst met mogelijke doelen (tabel 2.1) is gescoord of dit doel wel of niet werd beschreven in het dossier. Hierbij is de aanname gemaakt dat als een bepaald doel niet in het dossier voorkomt, de cliënt, de gedragswetenschapper en/of de medewerker Scholing & Training deze niet heeft opgesteld als te behalen doel. Ook is in het dossier bekeken of het opgestelde doel daadwerkelijk door het volgen van de weerbaarheidstraining is gerealiseerd. 2. Vragenlijst Het betreft een vragenlijst voor gedragswetenschappers die de cliënten van NOVO hebben doorverwezen naar de weerbaarheidstraining. Hierin is gevraagd wat volgens de gedragswetenschapper de motivatie van de cliënt is bij de start van de weerbaarheidstraining. 2.3 Onderzoekspopulatie Er zijn van 48 cliënten gegevens beschikbaar. De onderzoeksgroep bestaat uit 12 mannen en 36 vrouwen. De gemiddelde leeftijd is 30.7 jaar met een range van 19 tot en met 59 jaar. Meer dan de helft van de cliënten heeft een licht verstandelijke beperking. Dit zijn cliënten die op het moment van de gegevensverzameling een weerbaarheidstraining volgen of hebben gevolgd in de periode In het onderzoek wordt naar de gehele groep gekeken. Voor bepaalde deelvragen is binnen de gehele groep een selectie gemaakt van cliënten, die de weerbaarheidstraining daadwerkelijk hebben afgerond. Deze selectie bestaat uit 27 cliënten. Acht mannen en 19 vrouwen met een gemiddelde leeftijd van 32.3 jaar (range jaar). Ook in deze groep hebben meer dan helft van de cliënten een licht verstandelijke beperking. 13 Schaick, L.H. van. (2012). Weerbaarheidstraining voor mensen met een verstandelijke beperking. Een onderzoek naar de invloed van verschillende factoren op de intentie van cliënten van NOVO om aan de weerbaarheidstraining van NOVO deel te nemen. Groningen: Wetenschapswinkel Geneeskunde & Volksgezondheid, UMCG. 8.

10 2.4 Gegevensanalyse Met behulp van (1) beschrijvende en (2) toetsende statistiek zijn de gegevens geanalyseerd. 1. Beschrijvende statistiek Voor het inzichtelijk maken van de doelen en of deze al dan niet zijn gerealiseerd (deelvragen 1, 2 en 3) is gebruik gemaakt van de beschrijvende statistiek (frequenties en waar mogelijk gemiddelden). 2. Toetsende statistiek De toetsende statistiek is gebruikt bij de relaties tussen de variabelen. Ten eerste tussen de motivatie en het aantal vooraf opgestelde doelen (deelvraag 4). Hier zijn aan de hand van de ANOVA de resultaten getoetst. De variabele motivatie is hergecodeerd in drie klassen (1. ongemotiveerd, 2. niet ongemotiveerd/niet gemotiveerd en 3. gemotiveerd) in plaats van de zeven klassen uit de vragenlijst. Ten tweede is voor de relatie van de motivatie en het realiseren van de vooraf opgestelde doelen (deelvraag 5) de Chi kwadraattoets gebruikt. Ook hier is uitgegaan van de motivatie in drie klassen. De variabele gerealiseerde doelen is opnieuw ingedeeld in twee klassen (1. niet verbeterd en 2. verbeterd). Voor deze analyse is een selectie van cliënten die de training daadwerkelijk hebben afgerond (n=27) uit de gehele groep cliënten (n=48) gemaakt (zie 2.3). 9.

11 Hoofdstuk 3 Resultaten In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek weergegeven. Hierbij zijn de deelvragen als leidraad gebruikt. Deelvraag 1: Welke doelen hebben de cliënten die een weerbaarheidstraining bij NOVO hebben gevolgd? Binnen de gehele groep cliënten (n=48) is gekeken welke specifieke gestelde doelen vooraf aan de weerbaarheidstraining zijn opgesteld. Deze zijn in tabel 3.1 beschreven. De doelen zijn op volgorde van frequentie weergegeven. Tabel 3.1: Opgestelde doelen (op volgorde van frequentie en top 5 cursief gedrukt)(n=48, 1 missing) Doelen Aantal cliënten die Aantal cliënten die Na het volgen van de weerbaarheidstraining.. het doel hebben het doel niet opgesteld hebben opgesteld..kan/durf ik beter grenzen aan te geven 39 (81.3%) 8 (16.7%)..heb ik meer zelfvertrouwen 31 (64.6%) 16 (33.3%)..kan ik beter omgaan met sociale situaties 30 (62.5%) 17 (35.4%)..kan/durf ik beter voor mijzelf op te komen 30 (62.5%) 17 (42.9%)..kan/durf ik beter dingen te weigeren 27 (56.3%) 20 (56.3%)..kan ik beter emoties onder woorden brengen 22 (45.8%) 25 (52.1%)..kan ik beter mijzelf beheersen 17 (35.4%) 30 (62.5%)..heb ik mijn eigen identiteit versterkt 17 (35.4%) 30 (62.5%)..kan ik beter grenzen onderscheiden 13 (27.1%) 34 (70.8%)..kan/durf ik beter hulp in te roepen 11 (22.9%) 36 (75.0%)..kan/durf ik beter mijzelf te verdedigen (fysiek) 11 (22.9%) 36 (75.0%)..kan ik mij beter ontspannen 11 (22.9%) 36 (75.0%)..kan/durf ik beter mijn mening te geven 11 (22.9%) 36 (75.0%)..kan ik beter grenzen van anderen aanvoelen 7 (14.6%) 40 (83.3%)..overige doelen 6 (12.5%) 41 (85.4%)..kan/durf ik beter problemen op te lossen 5 (10.4%) 42 (87.5%)..kan ik mij weren in intimiderende situaties 5 (10.4%) 42 (87.5%)..kan ik de geleerde vaardigheden in praktijk brengen 3 (6.3%) 44 (97.7%)..heb ik een stevigere houding en ademhaling 3 (6.3%) 44 (91.7%) Het doel dat het vaakst naar voren komt is grenzen aangeven. Dat komt in 4 van de 5 dossiers naar voren. Daarna volgen meer zelfvertrouwen, beter omgaan met sociale situatie en beter voor mezelf opkomen. Deze drie doelen komen in ongeveer in twee derde van de dossiers voor. Tot slot in de top 5 van de meest genoemde doelen is beter dingen weigeren, die in meer dan de helft van de dossiers wordt genoemd. Drie van de doelen in de top 5 zijn afkomstig uit de literatuur en de andere twee uit de cliëntdossiers. Overall wordt voor 41.7 % (n=20) van de gehele groep cliënten (n=48) aangegeven dat het volgen van de weerbaarheidstraining in het algemeen een verbetering kan brengen. 10.

12 Deelvraag 2: Zijn de vooraf opgestelde doelen na het volgen van de weerbaarheidstraining van NOVO door de cliënt van NOVO gerealiseerd? Van de 48 cliënten hebben 27 cliënten op het moment van de gegevensverzameling de training afgerond. Alleen van deze 27 cliënten zijn gegevens verzameld over of de doelen al dan niet zijn gerealiseerd. De overige cliënten hebben de weerbaarheidstraining nog niet afgerond (n= 15) of zijn er gegevens over de behaalde resultaten niet bekend door overige reden (n=6) zoals te veel afwezigheid of de weerbaarheidstraining is door omstandigheden eerder afgebroken. In tabel 3.2 is per genoemd doel aangeven of deze na het volgen van de weerbaarheidstraining al dan niet is gerealiseerd. Ook hier is gekozen om de doelen in volgorde van frequentie aan te geven Tabel 3.2: Opgestelde doelen (op volgorde van frequentie en top 5 cursief gedrukt) en of het doel al dan niet is gerealiseerd na het volgen van de weerbaarheidstraining (n=27) Doelen Na het volgen van de weerbaarheidstraining.. Aantal cliënten die het doel hebben opgesteld Niet gerealiseerd Wel gerealiseerd Geen resultaat bekend..kan/durf ik beter grenzen aan te geven 21 (77.8%) 2 (9.5%) 10(47.6%) 9 (42.9%)..kan/durf ik beter dingen te weigeren 19 (70.4%) 7 (36.9%) 12 (63.2%)..kan/durf ik beter voor mijzelf op te komen 19 (70.4%) 2 (10.6%) 17 (83.5%)..kan ik beter omgaan met sociale situaties 17 (63.0%) 1 (5.9%) 3 (17.7%) 13 (76.5%)..heb ik meer zelfvertrouwen 17 (63.0%) 2 (11.8%) 8 (47.1%) 7 (41.2%)..kan ik beter emoties onder woorden brengen 13 (48.1%) 1 (7.7%) 5 (38.5%) 7 (53.8%)..kan ik beter mijzelf beheersen 10 (37.0%) 5 (50.0%) 5 (50.0%)..kan ik mij beter ontspannen 9 (33.3%) 6 (66.6%) 3 (33.3%)..kan/durf ik beter mijzelf te verdedigen (fysiek) 8 (29.6%) 1 (12.5%) 7 (87.5%)..kan/durf ik beter mijn mening te geven 8 (29.6%) 8 (100.0%)..heb ik mijn eigen identiteit versterkt 7 (25.9%) 1 (14.3%) 6 (85.7%)..kan ik beter grenzen onderscheiden 6 (22.2%) 2 (33.4%) 4 (66.7%)..kan/durf ik beter hulp in te roepen 6 (22.2%) 1 (16.7%) 5 (83.3%)..kan ik beter grenzen van anderen aanvoelen 6 (22.4%) 1 (16.7%) 5 (83.3%)..kan ik mij weren in intimiderende situaties 3 (11.1%) 1 (33.3%) 1 (33.3%) 1 (33.3%)..kan/durf ik beter problemen op te lossen 2 (7.4%) 2 (100.0%)..kan ik de geleerde vaardigheden in praktijk 2 (7.4%) 1 (50.0%) 1 (50.0%) brengen..heb ik een stevigere houding en ademhaling 2 (7.4%) 2 (100.0%)..overige doelen 1 (3.7%) 1 (100.0%) De top 5 meest genoemde doelen van de groep cliënten die de training al heeft afgerond is gelijk aan de top 5 van de totale groep, alleen de volgorde is anders. Ook hier zijn drie van de doelen uit de top 5 drie 11.

13 afkomstig uit de literatuur en twee doelen afkomstig uit de cliëntdossiers. Bij de doelen wordt voornamelijk een realisatie aangegeven. Opvallend is dat bij veel cliënten in het dossier niet staat beschreven of het opgestelde doel al dan niet is gerealiseerd (zie kolom geen resultaat bekend ). Overall wordt, binnen de groep van 27 cliënten die de weerbaarheidstraining hebben afgerond, voor 51.9% (n=14) aangegeven dat het volgen van de weerbaarheidstraining in het algemeen een verbetering voor de cliënt heeft gebracht. Daarnaast is gekeken welke doelen in het algemeen worden gerealiseerd door het volgen van de weerbaarheidstraining (tabel 3.3). Het gaat hierbij om alle doelen waarvan de cliënt na het volgen van de weerbaarheidstraining aangeeft dat dit is gerealiseerd en staat dus los van of het doel vooraf is opgesteld. Tabel 3.3: Doelen (op volgorde van frequentie en top 5 cursief gedrukt) waarvan wordt aangegeven dat deze is gerealiseerd na het volgen van de weerbaarheidstraining(n=27) Doelen Oordeel van de cliënt over het doel: Na het volgen van de weerbaarheidstraining.. Wel gerealiseerd..heb ik meer zelfvertrouwen 14 (51.8%)..kan ik de geleerde vaardigheden in praktijk brengen 14 (51.8%)..kan ik me beter ontspannen 13 (46.1%)..kan/durf ik beter grenzen aan te geven 12 (44.4%)..kan ik beter mezelf beheersen 12 (44.4%)..kan ik beter grenzen onderscheiden 11 (40.7%)..kan/durf ik beter dingen te weigeren 11 (40.7%)..heb ik een stevigere houding en ademhaling 11 (40.7%)..kan/durf ik beter voor mezelf op te komen 11 (40.7%)..kan ik beter emoties onder woorden brengen 10 (37.0%)..kan/durf ik beter hulp in te roepen 5 (18.5%)..kan/durf ik beter mijn mening te geven 4 (14.8%)..kan ik beter omgaan met sociale situaties 4 (14.8%)..overige doelen 4 (14.8%)..heb ik mijn eigen identiteit versterkt 3 (11.1%)..kan ik beter grenzen van anderen aanvoelen 2 (7.4%)..kan/durf ik beter problemen op te lossen 1 (3.7%)..kan/durf ik beter me zelf te verdedigen (fysiek) 1 (3.7%)..kan ik me weren in intimiderende situaties 1 (3.7%) Uit bovenstaande tabel blijkt dat cliënten ook andere doelen realiseren dan de doelen die zij van te voren met het volgen van de weerbaarheidstraining wilden behalen. Naast de eerder benoemde heb ik meer zelfvertrouwen en kan/durf ik beter grenzen aan te geven worden hierbij genoemd kan ik de geleerde vaardigheden in praktijk brengen, kan ik me beter ontspannen en kan ik beter mezelf beheersen. 12.

14 Deelvraag 3: Wat is de mate van motivatie van de cliënten bij de start van de weerbaarheidstraining van NOVO? In tabel 3.4 is voor de gehele groep cliënten (n=48) weergegeven wat hun motivatie was bij de start van de weerbaarheidstraining en voor de selectie van 27 cliënten die de weerbaarheidstraining daadwerkelijk hebben afgerond. Tabel 3.4: Motivatie bij de start van de weerbaarheidstraining van de gehele groep cliënten (n=48) en van de cliënten die de weerbaarheidstraining hebben afgerond (n=27) Cliënt was ongemotiveerd Cliënt was niet ongemotiveerd/ niet gemotiveerd Cliënt was gemotiveerd gehele groep cliënten (n=48, 1 missing) 1 (2.1%) 3 (6.3%) 43 (89.6%) cliënten die de weerbaarheidstraining hebben afgerond (n=27, 1 missing) 0 (0.0%) 1 (3.7%) 25 (92.63%) Over het algemeen zijn de cliënten gemotiveerd om de weerbaarheidstraining te volgen. Deelvraag 4: Heeft de mate van motivatie van de cliënten bij de start van de weerbaarheidstraining van NOVO invloed op het aantal vooraf opgestelde doelen? Per cliënt is gekeken hoeveel doelen hij/zij heeft opgesteld voor de start van de weerbaarheidstraining. Gemiddeld zijn dit 6.4 doelen(range 2 11 doelen). Tabel 3.5 is per aantal doelen aangeven hoeveel cliënten uit de gehele groep (n=48) dit aantal doelen bij de start hebben geformuleerd. Tabel 3.5: Aantal benoemde doelen voor de gehele groep cliënten (n=48, 1 missing) Aantal genoemde doelen: Aantal cliënten 2 doelen 1 (2.1%) 3 doelen 3 (6.3%) 4 doelen 3 (6.3%) 5 doelen 11 (22.9%) 6 doelen %) 7 doelen 7 (14.6%) 8 doelen 4 (8.3%) 9 doelen 3 6.3%) 10 doelen 2 (4.2%) 11 doelen 3 (6.3%) Geen aantal bekend 1 (2.1%) Er is aan de hand van een ANOVA getoetst of de motivatie (tabel 3.4) samenhangt met het aantal doelen welke de cliënt voor de start van de weerbaarheidstraining heeft opgesteld (tabel 3.5). De toets geeft een p waarde van Hieruit blijkt dat er geen samenhang bestaat tussen de motivatie en het aantal opgestelde doelen. 13.

15 Deelvraag 5: Heeft de mate van motivatie van de cliënten bij de start van de weerbaarheidstraining van NOVO invloed op het realiseren van de vooraf opgestelde doelen na het volgen van de weerbaarheidstraining van NOVO? Voor de groep cliënten die de weerbaarheidstraining hebben afgerond (n=27) is per doel met de Chikwadraattoets getoetst of er een samenhang is tussen de mate van motivatie en het realiseren van de vooraf opgestelde doelen. Tijdens de analyse bleek dat voor alle doelen de Chi kwadraattoets niet kon worden uitgevoerd, omdat er niet voldaan kon worden aan de voorwaarden van de regel van Cohran (verdeling van aantal cliënten in cellen). Hierdoor kan deze deelvraag op basis van de huidige data niet worden beantwoord. 14.

16 Hoofdstuk 4 Conclusie en aanbevelingen In dit hoofdstuk worden de conclusies van het onderzoek beschreven (4.1) en de daaruit voortvloeiende aanbevelingen (4.2). 4.1 Conclusie Voor de start van de weerbaarheidstraining worden doelen door en/of voor de cliënt opgesteld, welke in het cliëntdossier staan beschreven. De belangrijkste doelen die voorafgaand aan de weerbaarheidstraining worden gesteld zijn: Na het volgen van de weerbaarheidstraining kan/durf ik beter grenzen aan te geven; Na het volgen van de weerbaarheidstraining heb ik meer zelfvertrouwen; Na het volgen van de weerbaarheidstraining kan ik beter omgaan met sociale situaties; Na het volgen van de weerbaarheidstraining kan/durf ik beter voor mijzelf op te komen; Na het volgen van de weerbaarheidstraining kan/durf ik beter dingen te weigeren. Gemiddelde worden 6.4 doelen per cliënt genoemd. Hier dient de kanttekening te worden geplaatst dat het onduidelijk is wie deze doelen heeft geformuleerd, dit kan de cliënt zelf, de gedragswetenschapper en/of de medewerker Scholing & Training zijn. Het doel kan vanuit verschillende perspectieven worden aangegeven. Voor de cliënten die de weerbaarheidstraining hebben afgerond is nagegaan of door het volgen van de weerbaarheidstraining het doel daadwerkelijk is gerealiseerd. Hierbij moet opgemerkt worden dat in het merendeel van de dossiers informatie ontbrak over het al dan niet realiseren van het vooropgestelde doel. In de dossiers waarin het resultaat van de doelen wel stond beschreven, wordt over het algemeen aangegeven dat het doel door het volgen van de weerbaarheidstraining is gerealiseerd. Ook hier is onduidelijk vanuit welk perspectief dit is bekeken: vindt de cliënt zelf dat er een realisatie is opgetreden of vindt gedragswetenschapper of de medewerker Scholing & Training dat. Er wordt binnen de weerbaarheidstraining niet alleen gewerkt aan de doelen die vooraf opgesteld zijn. Zo kan het zijn dat na de gevolgde weerbaarheidstraining naast de opgestelde doelen ook andere doelen zijn gerealiseerd, welke niet voor het volgen van de weerbaarheidstraining waren geformuleerd. Doelen die hierbij genoemd zijn, luiden: Na het volgen van de weerbaarheidstraining kan ik de geleerde vaardigheden in praktijk brengen; Na het volgen van de weerbaarheidstraining kan ik me beter ontspannen; Na het volgen van de weerbaarheidstraining kan ik beter mezelf beheersen. De cliënten die deelnemen aan de weerbaarheidstraining binnen NOVO zijn over het algemeen gemotiveerd. Motivatie is belangrijk om daadwerkelijk aan de weerbaarheidstraining deel te nemen en deze ook af te ronden. Als gekeken wordt naar de factor motivatie is het niet zo dat hoe gemotiveerder de cliënt is hoe meer doelen hij/zij met het volgen van de weerbaarheidstraining wil verbeteren. Voor 15.

17 de relatie tussen de motivatie en het realiseren van de doelen waren onvoldoende gegevens beschikbaar om te toetsen of de mate van motivatie een samenhang heeft met het al dan niet verbeteren van het opgestelde doel. 4.2 Aanbevelingen Met het huidige onderzoek wordt inzicht gegeven in de weerbaarheidstraining die NOVO aanbiedt aan een aantal cliënten. Om betekenisvolle informatie te geven is het nodig om voldoende en betrouwbare gegevens te hebben. Het verdient dan ook aanbeveling om aandacht te besteden om in het cliëntdossier duidelijk de vooraf gestelde doelen op te nemen. Daarbij is het van belang om aan te geven of de cliënt zelf, de gedragswetenschapper en/of de medewerker Scholing & Training het doel heeft aangeven. Door het goed registreren van de opgestelde doelen weet de trainer aan welke doelen de cliënt wil werken en is een evaluatie van de weerbaarheidstraining zinvoller. Per opgesteld doel kan worden aangegeven of deze al dan niet is gerealiseerd. De opgestelde doelen zijn een leidraad en aanvullend kan er in de training aandacht zijn voor andere doelen. Rapportage in het cliëntdossier na afloop van de training is ook weer van belang: zijn de doelen gerealiseerd en vanuit wie wordt dat opgemerkt, door de cliënt, door de gedragswetenschapper en/of door de medewerker Scholing & Training. In dit onderzoek is gekeken naar de weerbaarheidstraining in groepsvorm. Ook worden er binnen NOVO individuele weerbaarheidstrainingen gegeven. Dit aantal neemt toe. De resultaten van dit onderzoek kunnen niet, zonder verder dossieronderzoek, één op één worden overgenomen voor de individuele weerbaarheidstraining. Aanbevolen wordt de onderzoeksvraag ook te beantwoorden voor de cliënten die de individuele weerbaarheidstraining volgen/hebben gevolgd. 16.

Weerbaarheidstraining voor mensen met een verstandelijke beperking

Weerbaarheidstraining voor mensen met een verstandelijke beperking Weerbaarheidstraining voor mensen met een verstandelijke beperking Een onderzoek naar de invloed van verschillende factoren op de intentie van cliënten van NOVO om aan de weerbaarheidstraining van NOVO

Nadere informatie

Irritable Bowel Syndrome & Inflammatory Bowel Disease

Irritable Bowel Syndrome & Inflammatory Bowel Disease Rijksuniversiteit Groningen Wetenschapswinkel Geneeskunde & Volksgezondheid Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Vakgroep Sociologie Irritable Bowel Syndrome & Inflammatory Bowel Disease

Nadere informatie

Tinnitus en arbeid. Een onderzoek naar de invloed van stressoren op tinnitus en de mogelijkheid tot werken

Tinnitus en arbeid. Een onderzoek naar de invloed van stressoren op tinnitus en de mogelijkheid tot werken Rijksuniversiteit Groningen Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid Universitair Medisch Centrum Groningen Tinnitus en arbeid Een onderzoek naar de invloed van stressoren op tinnitus en de mogelijkheid

Nadere informatie

OM JEZELF TE BLIJVEN, MOET JE VERANDEREN (J. BRANSEN) CONCEPTUEEL ONTWERP. X Methoden van Organisatieonderzoek. Voorbereiding op de masterthesis

OM JEZELF TE BLIJVEN, MOET JE VERANDEREN (J. BRANSEN) CONCEPTUEEL ONTWERP. X Methoden van Organisatieonderzoek. Voorbereiding op de masterthesis OM JEZELF TE BLIJVEN, MOET JE VERANDEREN (J. BRANSEN) CONCEPTUEEL ONTWERP Voorbereiding op de masterthesis X Methoden van Organisatieonderzoek P a g i n a 1 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 0 1. Conceptueel

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK 2009

TEVREDENHEIDSONDERZOEK 2009 Rijksuniversiteit Groningen Universitair Medisch Centrum Groningen Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid Universitair Medisch Centrum Groningen TEVREDENHEIDSONDERZOEK 2009 BONIFATIUS HOOFDPIJNKLINIEK

Nadere informatie

Weerbaarheid en zelfsturing voor particulieren. Bouwen aan zelfvertrouwen. Jeugd

Weerbaarheid en zelfsturing voor particulieren. Bouwen aan zelfvertrouwen. Jeugd Weerbaarheid en zelfsturing voor particulieren Bouwen aan zelfvertrouwen Jeugd 1. Weerbaarheidstrainingen voor kinderen Heeft uw kind moeite met voor zichzelf op te komen? Of is uw kind wellicht te weerbaar?

Nadere informatie

Gegevens uit het registratiesysteem van het project Nait Soezen, tot

Gegevens uit het registratiesysteem van het project Nait Soezen, tot BEELDEN UIT CIJFERS Gegevens uit het registratiesysteem van het project Nait Soezen, 01-01-2010 tot 01-12-2012 Tabellenboek, als achtergrond bij de presentatie op het symposium Nait Soezen van 15 mei 2014

Nadere informatie

Samenvatting onderzoek Bejegening van pleegouders in Zeeland Door Veerle de Leede In opdracht van Stichting Pleegoudersupport Zeeland

Samenvatting onderzoek Bejegening van pleegouders in Zeeland Door Veerle de Leede In opdracht van Stichting Pleegoudersupport Zeeland Samenvatting onderzoek Bejegening van pleegouders in Zeeland Door Veerle de Leede In opdracht van Stichting Pleegoudersupport Zeeland Beste pleegouder, U heeft aangegeven graag op de hoogte gehouden te

Nadere informatie

STABLE LOVE, STABLE LIFE?

STABLE LOVE, STABLE LIFE? STABLE LOVE, STABLE LIFE? De rol van sociale steun en acceptatie in de relatie van paren die leven met de ziekte van Ménière Oktober 2011 Auteur: Drs. Marise Kaper Master Sociale Psychologie, Rijksuniversiteit

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Onderwijsbegeleiding Oost Nederland

Tevredenheidsonderzoek Onderwijsbegeleiding Oost Nederland heidsonderzoek Onderwijsbegeleiding Oost Nederland Mei 2015 Inleiding Stichting Onderwijsbegeleiding biedt aan jongeren en hun ouders, van wie de inkomenssituatie en/of thuissituatie onvoldoende is, de

Nadere informatie

Evaluatie SamenOud training Anders denken, anders doen Casemanagement

Evaluatie SamenOud training Anders denken, anders doen Casemanagement Evaluatie SamenOud training Anders denken, anders doen Casemanagement Deelprogramma voor wijkverpleegkundigen en ouderenadviseurs die opgeleid worden tot casemanager SamenOud R. Brans April 2013 Inhoud

Nadere informatie

Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam

Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam Paper 3: Onderzoeksinstrumenten Aantal woorden (exclusief bijlage, literatuur en samenvatting): 581 Jeffrey de Jonker Naam auteur(s) Vakgebied Titel Onderwerp Opleiding Jeffrey de Jonker Biologie Differentiëren

Nadere informatie

University of Groningen. Eerste Hulp vaker ter plaatse Verhage, Vera

University of Groningen. Eerste Hulp vaker ter plaatse Verhage, Vera University of Groningen Eerste Hulp vaker ter plaatse Verhage, Vera IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document

Nadere informatie

Rapportage Ervaringsonderzoek WOT's

Rapportage Ervaringsonderzoek WOT's Rapportage Ervaringsonderzoek WOT's Versie 5.0.0 Drs. J.J. Laninga December 2015 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over het uitgevoerde ervaringsonderzoek naar

Nadere informatie

De invloed van de ziekte van Ménière op het dagelijkse leven van de patiënt en zijn of haar partner. Mevrouw drs. N. Riemersma, [No Value]

De invloed van de ziekte van Ménière op het dagelijkse leven van de patiënt en zijn of haar partner. Mevrouw drs. N. Riemersma, [No Value] De invloed van de ziekte van Ménière op het dagelijkse leven van de patiënt en zijn of haar partner. Mevrouw drs. N. Riemersma, [No Value] IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

University of Groningen

University of Groningen University of Groningen STERK in het werk. Een kwalitatief onderzoek naar de adoptie van een programma gericht op het Stimuleren van Eigen Regie en Kwaliteit van leven (STERK) van nierpatiënten door zorgverleners

Nadere informatie

Procesevaluatie van het Navigator project Jager, John Mike

Procesevaluatie van het Navigator project Jager, John Mike Procesevaluatie van het Navigator project Jager, John Mike IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version

Nadere informatie

De kennis van apothekersassistenten over het EPD en het LSP

De kennis van apothekersassistenten over het EPD en het LSP Onderzoeksartikel 5 juni 2014 De kennis van apothekersassistenten over het EPD en het LSP M.R.L. Nass; onderzoekstudent Farmakunde Abstract Doelstelling: Het doel van dit onderzoek was het verkrijgen van

Nadere informatie

DOORDRINKEN DOORDRINGEN. Effectevaluatie Halt-straf Alcohol Samenvatting. Jos Kuppens Henk Ferwerda

DOORDRINKEN DOORDRINGEN. Effectevaluatie Halt-straf Alcohol Samenvatting. Jos Kuppens Henk Ferwerda DOORDRINGEN of Effectevaluatie Halt-straf Alcohol Samenvatting DOORDRINKEN Jos Kuppens Henk Ferwerda In opdracht van Ministerie van Veiligheid en Justitie, Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum,

Nadere informatie

Nederlandse Samenvatting

Nederlandse Samenvatting Nederlandse Samenvatting Samenvatting (Summary in Dutch) Achtergrond Het millenniumdoel (2000-2015) Education for All (EFA, onderwijs voor alle kinderen) heeft in ontwikkelingslanden veel losgemaakt. Het

Nadere informatie

Ervaren problemen door professionals

Ervaren problemen door professionals LVG en Verslaving Lectoraat GGZ-Verpleegkunde Ervaren problemen door professionals Kennisdeling 11 november 2010, Koos de Haan, deel 2 1 Wat komt aan bod? Onderzoek naar problemen door professionals ervaren

Nadere informatie

Opwaartse Kracht. Gemeente Albrandswaard College en Raad Postbus 1000 3160 GA Rhoon. internet www.opwaartsekracht.nl E-man info@opwaartsekracht.

Opwaartse Kracht. Gemeente Albrandswaard College en Raad Postbus 1000 3160 GA Rhoon. internet www.opwaartsekracht.nl E-man info@opwaartsekracht. Opwaartse Stichting Opwaartse Koninginneweg 1 3331 CD Zwijndrecht Gemeente Albrandswaard College en Raad Postbus 1000 3160 GA Rhoon postadres Koninginneweg 1 3331 CD Zwijndrecht Telefoon 078-7600027 internet

Nadere informatie

Rapportage sociaal-emotionele ontwikkeling Playing for Success

Rapportage sociaal-emotionele ontwikkeling Playing for Success Rapportage sociaal-emotionele ontwikkeling Playing for Success Leercentrum Nijmegen Oberon, november 2012 1 Inleiding Playing for Success heeft, naast het verhogen van de taal- en rekenprestaties van de

Nadere informatie

Rechtspositie en veiligheid van jongeren in BJ Brabant, locatie Grave

Rechtspositie en veiligheid van jongeren in BJ Brabant, locatie Grave Rechtspositie en veiligheid van jongeren in BJ Brabant, locatie Grave Locatierapport Inspectie Jeugdzorg Utrecht, mei 2011 2 Samenvatting De Inspectie Jeugdzorg voert haar stapsgewijs toezicht uit bij

Nadere informatie

Samenvatting Samenvatting

Samenvatting Samenvatting Samenvatting Jaarlijks doen vele jeugdigen met een lichte verstandelijke beperking In Nederland een beroep op de hulpverlening. Een aanmerkelijk aantal van hen krijgt deze hulp van een LVG-instituut.

Nadere informatie

Implementatie van de richtlijn angststoornissen

Implementatie van de richtlijn angststoornissen Implementatie van de richtlijn angststoornissen De lange termijn behandeleffecten Door: Maarten van Dijk (Hoofdwetenschappelijk bureau HSK/GZ-psycholoog) Achtergrond Studie binnen team angststoornissen

Nadere informatie

Samenvatting. The Disability Assessment Structured Interview, Its reliability and validity in work disability assessment, 2010

Samenvatting. The Disability Assessment Structured Interview, Its reliability and validity in work disability assessment, 2010 Samenvatting The Disability Assessment Structured Interview, Its reliability and validity in work disability assessment, 2010 Als werknemers door ziekte hun werk niet meer kunnen doen betaalt de werkgever

Nadere informatie

Onderzoek bij Meerwijck naar het klimaat op het gebied van seksuele ontwikkeling locatie Pieter Both

Onderzoek bij Meerwijck naar het klimaat op het gebied van seksuele ontwikkeling locatie Pieter Both Onderzoek bij Meerwijck naar het klimaat op het gebied van seksuele ontwikkeling locatie Pieter Both Inspectie jeugdzorg Utrecht, oktober 2007 2 Inspectie jeugdzorg Samenvatting Dit rapport bevat de resultaten

Nadere informatie

Rekenkamercommissie. Onderzoeksplan proces- kwaliteit majeure projecten. gemeente Best

Rekenkamercommissie. Onderzoeksplan proces- kwaliteit majeure projecten. gemeente Best Rekenkamercommissie Onderzoeksplan proces- kwaliteit gemeente Best September 2014 Rekenkamercommissie gemeente Best Drs. J. J.M. van den Heuvel, Voorzitter Drs. M.A. Koster RA, Lid J.M. van Berlo (secretaris)

Nadere informatie

opzet onderzoek aanbestedingen

opzet onderzoek aanbestedingen opzet onderzoek aanbestedingen 1 inleiding aanleiding In het onderzoeksplan 2014 van de Rekenkamer Barendrecht is aangekondigd dat in 2014 een onderzoek zal worden uitgevoerd naar aanbestedingen van de

Nadere informatie

Samenvatting, conclusies en discussie

Samenvatting, conclusies en discussie Hoofdstuk 6 Samenvatting, conclusies en discussie Inleiding Het doel van het onderzoek is vast te stellen hoe de kinderen (10 14 jaar) met coeliakie functioneren in het dagelijks leven en wat hun kwaliteit

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek

Tevredenheidsonderzoek Tevredenheidsonderzoek 2015 - mei 2016 Inleiding Stichting Onderwijsbegeleiding biedt aan jongeren en hun ouders, van wie de inkomenssituatie en/of thuissituatie onvoldoende is, de mogelijkheid om hun

Nadere informatie

OV-plangedrag Breng-reizigers

OV-plangedrag Breng-reizigers OV-plangedrag Breng-reizigers Lectoraat Human Communication Development Auteurs: Daphne Hachmang Renée van Os Els van der Pool Datum: 9-9-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Achtergrond onderzoek 4 2.1

Nadere informatie

Wat werkt voor de oudere werknemers?

Wat werkt voor de oudere werknemers? Wat werkt voor de oudere werknemers? Hoe houdenwe mensenlangergezondaanhet werk Drs Wendy Koolhaas Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) Disciplinegroep Gezondheidswetenschappen, Sociale Geneeskunde

Nadere informatie

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf December 2011 Auteurs: Leonie Oosterwaal, beleidsmedewerker ABU Judith Huitenga en Marit Hoffer, medewerkers Servicepunt

Nadere informatie

WERKBLADEN. Starterskit. voor zelfcoaching. Mark Vlemmings. Thema, uitgeverij van Schouten & Nelissen

WERKBLADEN. Starterskit. voor zelfcoaching. Mark Vlemmings. Thema, uitgeverij van Schouten & Nelissen WERKBLADEN Starterskit voor zelfcoaching Mark Vlemmings Thema, uitgeverij van Schouten & Nelissen WERKBLAD ANALYSE 1 Dit is het probleem waar ik aan wil werken: 2 Ik heb de volgende onprettige gevoelens

Nadere informatie

Landelijke evaluatie van de resultaten van het Periodiek Preventief Medisch Onderzoek (PPMO)

Landelijke evaluatie van de resultaten van het Periodiek Preventief Medisch Onderzoek (PPMO) Landelijke evaluatie van de resultaten van het Periodiek Preventief Medisch Onderzoek (PPMO) Instituut Fysieke Veiligheid Facilitair Dienstencentrum Postbus 7112 2701 AC Zoetermeer Zilverstraat 91, Zoetermeer

Nadere informatie

Loopbanen van verpleegkundigen Waarom de ene verpleegkundige wel een loopbaanstap maakt en de ander niet

Loopbanen van verpleegkundigen Waarom de ene verpleegkundige wel een loopbaanstap maakt en de ander niet Loopbanen van verpleegkundigen Waarom de ene verpleegkundige wel een loopbaanstap maakt en de ander niet Managementsamenvatting Aanleiding en onderwerp Dit onderzoek is gedaan naar aanleiding van een verwacht

Nadere informatie

Samenvatting: Zorgen rondom IVF Sociale steun en professionele begeleiding in het IVF behandelingstraject

Samenvatting: Zorgen rondom IVF Sociale steun en professionele begeleiding in het IVF behandelingstraject Samenvatting: Zorgen rondom IVF Sociale steun en professionele begeleiding in het IVF behandelingstraject Janine Boekaar en Mare Riemersma Inleiding De vraag naar dit onderzoek kwam vanuit de patiëntenvereniging

Nadere informatie

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013 Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 21 Oktober 21 1 Inhoudsopgave H1 Inleiding H2 Aantal vrijwilligers per sector/locatie en respons H Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek 21

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Opdrachtgever: Uitvoerder: Plaats: Versie: Fictivia B.V. Junior Consult Groningen Fictief 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Directieoverzicht 4 Leiderschap.7

Nadere informatie

Weerbaarheidstraining voor iedereen. Weerbaar met Accres. Accres.nl/weerbaarheid

Weerbaarheidstraining voor iedereen. Weerbaar met Accres. Accres.nl/weerbaarheid Weerbaarheidstraining voor iedereen Weerbaar met Accres Accres.nl/weerbaarheid Stevig in je schoenen leren staan Weerbaarheidstraining voor iedereen! Overtuigend nee durven zeggen Weerbaar zijn betekent:

Nadere informatie

Evaluatie Rots & Water

Evaluatie Rots & Water Evaluatie Rots & Water Training Weerbaarheid Groep 8 St. Jozefschool Locatie Tarcisius Schooljaar 2003/2004 Door: Linda Geraeds Sociaal Cultureel Werker Docente Weerbaarheid Rots en Water Trainer CMWW

Nadere informatie

Communicating about Concerns in Oncology K. Brandes

Communicating about Concerns in Oncology K. Brandes Communicating about Concerns in Oncology K. Brandes Nederlandse samenvatting Uit een recente rapportage van KWF Kankerbestrijding blijkt dat 64% van de (ex-) patiënten met kanker zorgen ervaart over psychosociale

Nadere informatie

Sterk Weerbaarheidstraining

Sterk Weerbaarheidstraining Een cursus van Doras, Blijfgroep en Combiwel Sterk Weerbaarheidstraining Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Sterk Weerbaarheidstraining Doras Algemeen Maatschappelijk Werk, Blijfgroep Amsterdam

Nadere informatie

Onderzoeksplan Rekenkamercommissie 2011

Onderzoeksplan Rekenkamercommissie 2011 Onderzoeksplan Rekenkamercommissie 2011 Boxtel, maart 2011 Voorwoord Voor u ligt het onderzoeksplan 2011 van de rekenkamercommissie Boxtel. Het onderzoeksplan is het resultaat van de suggesties die we

Nadere informatie

Evaluatieverslag mindfulnesstraining

Evaluatieverslag mindfulnesstraining marijke markus spaarnestraat 37 2314 tm leiden Evaluatieverslag mindfulnesstraining 06 29288479 marijke.markus@freeler.nl www.inzichtinzicht.nl kvk 28109401 btw NL 079.44.295.B01 postbank 4898261 14 oktober

Nadere informatie

Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert

Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert Weert, 6 september 2011. Rekenkamer Weert Inhoudsopgave 1. Achtergrond en aanleiding 2. Centrale vraagstelling 3. De wijze van onderzoek 4. Deelvragen

Nadere informatie

Opleiding Docent Weerbaarheid

Opleiding Docent Weerbaarheid Over MOVISIE MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale

Nadere informatie

KWALITEITSTOETS BASISTRAINING VRIJWILLIGERS BUURTBEMIDDELING Toelichting

KWALITEITSTOETS BASISTRAINING VRIJWILLIGERS BUURTBEMIDDELING Toelichting BASISTRAINING VRIJWILLIGERS Toelichting Door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) versie 2.2 Utrecht, april 2015 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING INHOUDSOPGAVE KWALITEITSTOETS pagina

Nadere informatie

Pagina 0 van 49. Webshop Bol.com. Onderzoeksvaardigheid Hogeschool Inholland Muilwijk, Sammy

Pagina 0 van 49. Webshop Bol.com. Onderzoeksvaardigheid Hogeschool Inholland Muilwijk, Sammy Pagina 0 van 49 Webshop Bol.com Onderzoeksvaardigheid 2 7-4-2014 Hogeschool Inholland Muilwijk, Sammy Pagina 1 van 49 Inhoud H1 Inleiding...2 H1.1 Aanleiding...2 H1.2 Probleemstelling...2 H2 Beschrijvende

Nadere informatie

De kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

De kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten De kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Basisschool Aan de Bron en sporthal op het voormalige WML-terrein Onderzoeksopzet Rekenkamer Weert 16 december 2007 Inhoudsopgave 1. Achtergrond

Nadere informatie

Kennis en rolopvatting van professionals gedurende Alcohol mij n zorg?!

Kennis en rolopvatting van professionals gedurende Alcohol mij n zorg?! Kennis en rolopvatting van professionals gedurende Alcohol mij n zorg?! Integrale aanpak vroegsignalering alcoholgebruik bij ouderen in de eerstelijn Drs. Myrna Keurhorst Dr. Miranda Laurant Dr. Rob Bovens

Nadere informatie

ERVAREN WERKDRUK IN HET MBO

ERVAREN WERKDRUK IN HET MBO ERVAREN WERKDRUK IN HET MBO onderzoeksverslag Rozemarijn van Toly, Annemarie Groot, Andrea Klaeijsen en Patricia Brouwer 01 AANLEIDING ONDERZOEK Er is recent veel aandacht voor werkdruk onder docenten;

Nadere informatie

Evaluatie Vversterk trainingen. Organisatieaspecten tweede tranche

Evaluatie Vversterk trainingen. Organisatieaspecten tweede tranche Evaluatie Vversterk trainingen Organisatieaspecten tweede tranche Evaluatie Vversterk trainingen Organisatieaspecten tweede tranche Opdrachtgever: Sardes Utrecht, november 2008 Oberon Postbus 1423 3500

Nadere informatie

Hertoets samenwerking Schakenbosch en Schakenbosch College

Hertoets samenwerking Schakenbosch en Schakenbosch College Hertoets samenwerking Schakenbosch en Schakenbosch College Stap 2 van het stapsgewijs toezicht op basis van het Kwaliteitskader Gesloten Jeugdzorg Instellingsrapport (verdana 18) Subtitel (verdana 11,

Nadere informatie

Omgaan met pestgedrag voor leerlingen

Omgaan met pestgedrag voor leerlingen Omgaan met pestgedrag voor leerlingen Algemeen: Uw ROC wil door middel van eenduidige trainingen pesten structureel aanpakken. Trainingen en cursussen als maatwerk. Doelstelling: Het doel van de training

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Docenten in het hoger onderwijs zijn experts in wát zij doceren, maar niet noodzakelijk in hóe zij dit zouden moeten doen. Dit komt omdat zij vaak weinig tot geen training hebben gehad in het lesgeven.

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Herstellen doe je zelf; Evaluatie van een cliëntgestuurde cursus

Herstellen doe je zelf; Evaluatie van een cliëntgestuurde cursus Herstellen doe je zelf; Evaluatie van een cliëntgestuurde cursus Aanleiding onderzoek Meer kennis over cliëntgestuurde interventies nodig; belangrijk voor ontwikkelingen GGz Interventies door cliënten:

Nadere informatie

Het belang van ondersteuning van mensen uit de naaste omgeving voor mensen met astma of COPD Geeke Waverijn & Monique Heijmans

Het belang van ondersteuning van mensen uit de naaste omgeving voor mensen met astma of COPD Geeke Waverijn & Monique Heijmans Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Het belang van ondersteuning van mensen uit de naaste omgeving voor mensen met astma of, Geeke Waverijn & Monique Heijmans,

Nadere informatie

Onderzoek naar het cluster 4 onderwijs: kinderen en hulpverlening. Drs. R. Stoutjesdijk & Prof. Dr. E.M. Scholte M.m.v. drs. H.

Onderzoek naar het cluster 4 onderwijs: kinderen en hulpverlening. Drs. R. Stoutjesdijk & Prof. Dr. E.M. Scholte M.m.v. drs. H. Onderzoek naar het cluster 4 onderwijs: kinderen en hulpverlening Drs. R. Stoutjesdijk & Prof. Dr. E.M. Scholte M.m.v. drs. H. Leloux-Opmeer Voorwoord Inhoudsopgave Een tijd geleden hebben Stichting Horizon

Nadere informatie

6 7 NORM= het niveau waarop het vak volgens de doelstelling van het onderwijsprogramma wordt afgesloten 8 9 Excellent

6 7 NORM= het niveau waarop het vak volgens de doelstelling van het onderwijsprogramma wordt afgesloten 8 9 Excellent Bachelor Opleiding Sociale Geografie & Planologie Beoordelingsprotocollen Wetenschappelijk Rapporteren en Presenteren, Groepsonderzoekproject & Bachelorproject De Beoordelingsprotocollen van Wetenschappelijk

Nadere informatie

Effecten van cliëntondersteuning. Samenvatting van een haalbaarheidsonderzoek naar de meetbaarheid van door de cliënt ervaren effecten

Effecten van cliëntondersteuning. Samenvatting van een haalbaarheidsonderzoek naar de meetbaarheid van door de cliënt ervaren effecten Effecten van cliëntondersteuning Samenvatting van een haalbaarheidsonderzoek naar de meetbaarheid van door de cliënt ervaren effecten MEE Nederland, 4 februari 2014 1. Inleiding In deze samenvatting beschrijven

Nadere informatie

Doel Het in kaart brengen van de persoonlijkheid, de houding en de tevredenheid van een leerling met betrekking tot schoolgerelateerde onderwerpen

Doel Het in kaart brengen van de persoonlijkheid, de houding en de tevredenheid van een leerling met betrekking tot schoolgerelateerde onderwerpen Product Informatie Blad - PHT (Persoonlijkheid, Houding, Tevredenheid) PIB110-2010-PHT Doel Het in kaart brengen van de persoonlijkheid, de houding en de tevredenheid van een leerling met betrekking tot

Nadere informatie

FAALANGST DE BAAS! TRAINING 1. faalangst. de baas! training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl

FAALANGST DE BAAS! TRAINING 1. faalangst. de baas! training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl FAALANGST DE BAAS! TRAINING 1 faalangst de baas! training www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl 2 KINDERPRAKTIJK LANDSMEER FAALANGST DE BAAS! TRAINING 3 faalangst de Baas! training

Nadere informatie

Nazorghandleiding VoorleesExpress. Handleiding voor voorlezers en coördinatoren

Nazorghandleiding VoorleesExpress. Handleiding voor voorlezers en coördinatoren Nazorghandleiding VoorleesExpress Handleiding voor voorlezers en coördinatoren Colofon Titel Nazorghandleiding VoorleesExpress Ondertitel Nazorghandleiding voor het bieden van nazorg op maat bij de VoorleesExpress

Nadere informatie

Evaluatierapport. Workshop. Bewust en positief omgaan met ADHD. Universiteit van Tilburg Forensische psychologie. 23 april 2010

Evaluatierapport. Workshop. Bewust en positief omgaan met ADHD. Universiteit van Tilburg Forensische psychologie. 23 april 2010 Evaluatierapport Workshop Bewust en positief omgaan met ADHD Universiteit van Tilburg Forensische psychologie 23 april 2010 Drs. Arno de Poorter (workshopleider) Drs. Anne van Hees (schrijver evaluatierapport)

Nadere informatie

M200616. De winstpotentie van personeelsbeleid in het MKB

M200616. De winstpotentie van personeelsbeleid in het MKB M200616 De winstpotentie van personeelsbeleid in het MKB dr. J.M.P. de Kok drs. J.M.J. Telussa Zoetermeer, december 2006 Prestatieverhogend HRM-systeem MKB-bedrijven met een zogeheten 'prestatieverhogend

Nadere informatie

Toestemming voor een onderzoek

Toestemming voor een onderzoek Toestemming voor een onderzoek Research Institute of Child Development and Education Universiteit van Amsterdam UvA minds Academisch Behandelcentrum voor Ouder en Kind Universiteit van Amsterdam en Zilveren

Nadere informatie

Onderzoeksvoorstel Buur & co. interventie gemeente Opsterland

Onderzoeksvoorstel Buur & co. interventie gemeente Opsterland Onderzoeksvoorstel Buur & co. interventie gemeente Opsterland Inleiding De Wmo-werkplaats Noord wil samen met gemeenten en betrokken instellingen een aantal innovatieve Wmo-praktijken ontwikkelen, beschrijven,

Nadere informatie

VRAGENLIJST FORMATIEF TOETSEN DOCENT

VRAGENLIJST FORMATIEF TOETSEN DOCENT VRAGENLIJST FORMATIEF TOETSEN VRAGENLIJST FORMATIEF TOETSEN DOCENT EEN FEEDBACK INSTRUMENT VOOR DOCENTEN EEN FEEDBACK INSTRUMENT VOOR DOCENTEN CHRISTEL WOLTERINCK C.H.D.WOLTERINCK@UTWENTE.NL CHRISTEL C.H.D.WOLTERINCK@UTWENTE.NL

Nadere informatie

PAPER IMPLEMENTATIE ICT INFRASTRUCTURE PROJECT 3

PAPER IMPLEMENTATIE ICT INFRASTRUCTURE PROJECT 3 INSTITUTE OF MANAGEMENT & INFORMATION TECHNOLOGY R E A D E R PAPER IMPLEMENTATIE ICT INFRASTRUCTURE PROJECT 3 MODEL STRUCTUUR EN INDELING VAN DE ITP3 PAPER VERSIE 3.0 PARAMARIBO 21 OKTOBER 2016 BY MCT

Nadere informatie

De invloed van Vertrouwen, Relatietevredenheid en Commitment op Customer retention

De invloed van Vertrouwen, Relatietevredenheid en Commitment op Customer retention De invloed van Vertrouwen, Relatietevredenheid en Commitment op Customer retention Samenvatting Wesley Brandes MSc Introductie Het succes van CRM is volgens Bauer, Grether en Leach (2002) afhankelijk van

Nadere informatie

Richtlijn Gezonde slaap en slaapproblemen bij kinderen (2017)

Richtlijn Gezonde slaap en slaapproblemen bij kinderen (2017) Richtlijn Gezonde slaap en slaapproblemen bij kinderen (2017) Hechtingsrelatie Zelfregulatie en interactie tijdens de nacht Onderdeel van de discussie rond sensitief en responsief ouderschap richt zich

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Gehandicaptenzorg Lichamelijk. Gehandicapten

Werkinstructies voor de CQI Gehandicaptenzorg Lichamelijk. Gehandicapten CQI zorg Werkinstructies voor de CQI zorg In de vernieuwde werkwijze kwaliteitskader zorg heeft pijler 2B betrekking op het meten van cliëntervaringen. De CQI zorg maakt geen deel uit van een instrumentenwaaier

Nadere informatie

Onderzoeksplan. Onderbesteding in de provincies Gelderland en Overijssel

Onderzoeksplan. Onderbesteding in de provincies Gelderland en Overijssel Onderzoeksplan Onderbesteding in de provincies Gelderland en Overijssel Onderzoeksplan Onderbesteding in de provincies Gelderland en Overijssel Rekenkamer Oost-Nederland, Juni 2007 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

The Disability Assessment Structured Interview

The Disability Assessment Structured Interview RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN The Disability Assessment Structured Interview Its reliability and validity in work disability assessment Proefschrift ter verkrijging van het doctoraat in de Medische Wetenschappen

Nadere informatie

Onderzoekers: diverse onderzoekers, in binnen- en buitenland onder leiding van Prof. Dr. C. Vlaskamp, Dr. A. van der Putten & Drs. P.

Onderzoekers: diverse onderzoekers, in binnen- en buitenland onder leiding van Prof. Dr. C. Vlaskamp, Dr. A. van der Putten & Drs. P. Alle projecten richten zich op personen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen en staan onder leiding van Prof. Dr. C. Vlaskamp en/of Dr. A. van der Putten. Lopende projecten 1.

Nadere informatie

Samenvatting afstudeeronderzoek

Samenvatting afstudeeronderzoek Samenvatting afstudeeronderzoek Succesfactoren volgens bedrijfsleven in publiek private samenwerkingen mbo IRENE VAN RIJSEWIJK- MSC STUDENT BEDRIJFSWETENSCHAPPEN (WAGENINGEN UNIVERSITY) IN SAMENWERKING

Nadere informatie

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN REGELS VOOR HET SCHRIJVEN EN BEOORDELEN VAN BACHELORSCRIPTIES BIJ KUNST- EN CULTUURWETENSCHAPPEN (tot 1 september 2015 geldt dit reglement ook voor de BA Religiewetenschappen)

Nadere informatie

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting xvii Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting Samenvatting IT uitbesteding doet er niet toe vanuit het perspectief aansluiting tussen bedrijfsvoering en IT Dit proefschrift is het

Nadere informatie

Menslievende Professionalisering. Onderzoek naar de training Menslievende Professionalisering. Petri Embregts, Maaike Hermsen & Lisanne van Alphen

Menslievende Professionalisering. Onderzoek naar de training Menslievende Professionalisering. Petri Embregts, Maaike Hermsen & Lisanne van Alphen Menslievende Professionalisering Onderzoek naar de training Menslievende Professionalisering juni 2015 Petri Embregts, Maaike Hermsen & Lisanne van Alphen Achtergrond Zorgverleners werkzaam in het primaire

Nadere informatie

Onderzoek Communicatie: Assessment en interventie van perceptieve en productieve functiestoornissen bij volwassenen met een verstandelijke beperking

Onderzoek Communicatie: Assessment en interventie van perceptieve en productieve functiestoornissen bij volwassenen met een verstandelijke beperking Onderzoek Communicatie: Assessment en interventie van perceptieve en productieve functiestoornissen bij volwassenen met een verstandelijke beperking Prof. Dr. Ir. Ad Snik, Klinisch Fysicus en Audioloog,

Nadere informatie

Samenvatting. Samenvatting

Samenvatting. Samenvatting Samenvatting Langdurig ziekteverzuim is een erkend sociaal-economisch en sociaal-geneeskundig probleem op nationaal en internationaal niveau. Verschillende landen hebben wettelijke maatregelen genomen

Nadere informatie

Project Intuïtieve Kinderen

Project Intuïtieve Kinderen Project Intuïtieve Kinderen Samenvatting Samma, Centrum voor ontwikkeling en groei 1 Projectoverzicht Projectnaam: Opdrachtgever: Projectuitvoerder: Contactpersoon: Project IK (Intuïtieve Kinderen) Gemeente

Nadere informatie

Capaciteitentest HBO. Denkvermogen en denkstijl

Capaciteitentest HBO. Denkvermogen en denkstijl Denkvermogen en denkstijl Naam: Ruben Smit Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. De uitslag... 4 3. Bijlage: Het lezen van de uitslag... 5 Pagina 2 van 7 1. Inleiding Op 5 april 2016 heeft Ruben Smit een

Nadere informatie

Doel training. Programma Programma Voordelen voor de kandidaat. Uitgangspunten EVC. Assessoren en EVC-begeleiders training

Doel training. Programma Programma Voordelen voor de kandidaat. Uitgangspunten EVC. Assessoren en EVC-begeleiders training Assessoren en EVC-begeleiders training 19 februari 2009 en 15 januari 2010 Desirée Joosten-ten Brinke, CELSTEC, Open Universiteit Nederland Doel training Aan het einde van deze training weten de deelnemers:

Nadere informatie

15 januari 2016

15 januari 2016 1294 www.clarafabriciusschool.nl 15 januari 2016 20 januari Studiedag, alle kinderen zijn vrij 23 januari Volleybaltoernooi groep 7 en 8 27 januari Minilessen groep 8 op het HPC Studiedag Aanstaande woensdag

Nadere informatie

Inzet van social media in productontwikkeling: Meer en beter gebruik door een systematische aanpak

Inzet van social media in productontwikkeling: Meer en beter gebruik door een systematische aanpak Inzet van social media in productontwikkeling: Meer en beter gebruik door een systematische aanpak 1 Achtergrond van het onderzoek Bedrijven vertrouwen meer en meer op social media om klanten te betrekken

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

DATA-ANALYSEPLAN (20/6/2005)

DATA-ANALYSEPLAN (20/6/2005) DATA-ANALYSEPLAN (20/6/2005) Inleiding De manier waarop data georganiseerd, gecodeerd en gescoord (getallen toekennen aan observaties) worden en welke technieken daarvoor nodig zijn, dient in het ideale

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Beoordeling Afstudeeronderzoek eindfase 2014-2015 VT-DT ONDERZOEKSVERSLAG 1 Bijlage 5c Beoordelingsformulier onderzoeksverslag

Nadere informatie

GGD Amsterdam T.a.v. de directie Postbus CE Amsterdam

GGD Amsterdam T.a.v. de directie Postbus CE Amsterdam > Retouradres Postbus 20584 1001 NN Amsterdam GGD Amsterdam T.a.v. de directie Postbus 2200 1000 CE Amsterdam Programma Publieke gezondheid Kabelweg 79-81 Amsterdam Postbus 20584 1001 NN Amsterdam T 020

Nadere informatie

Wat is en doet BaroMed? Samenvatting:

Wat is en doet BaroMed? Samenvatting: Samenvatting: BaroMed is een online instrument om in kaart te brengen hoe het gaat met een vakgroep en met individuele specialisten. Na invulling van de vragenlijst (maximaal 25 minuten) krijgt elke deelnemer

Nadere informatie

De verwarring voorbij. Een verkennend onderzoek naar de positie van het modelcontract in de huidige energiemarkt

De verwarring voorbij. Een verkennend onderzoek naar de positie van het modelcontract in de huidige energiemarkt De verwarring voorbij Een verkennend onderzoek naar de positie van het modelcontract in de huidige energiemarkt Nijmegen, juni 2017 Inhoud 1. Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Het modelcontract 1.3 Onderzoeksvragen

Nadere informatie

Deze groepstraining is een combinatie van: Rots en Water Weerbaarheidstraining voor kinderen & de weerbaarheidstraining Ho! Tot hier en niet verder.

Deze groepstraining is een combinatie van: Rots en Water Weerbaarheidstraining voor kinderen & de weerbaarheidstraining Ho! Tot hier en niet verder. Weerbaarheidstraining voor kinderen 2016: Stevig in je schoenen! Wil jij ook leren voor jezelf opkomen? Startdata eerstvolgende groepstrainingen: Leeftijd 4 tot 6 jaar: Vrijdag 13 mei 2016: 13:00 tot 14:30

Nadere informatie

Werkstijlen en attitudes van verzekeringsartsen van UWV ten aanzien van de communicatie met klanten tijdens beoordelingsgesprekken

Werkstijlen en attitudes van verzekeringsartsen van UWV ten aanzien van de communicatie met klanten tijdens beoordelingsgesprekken Werkstijlen en attitudes van verzekeringsartsen van UWV ten aanzien van de communicatie met klanten tijdens beoordelingsgesprekken Drs. Jolanda van Rijssen 1 Dr. Ton Schellart, MBA 1 Dr. Han Anema 1 Drs.

Nadere informatie