De energie van npn jaarverslag 2012 met een blik op 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De energie van npn jaarverslag 2012 met een blik op 2013"

Transcriptie

1 De energie van npn jaarverslag 2012 met een blik op 2013

2

3 Met veel energie ging NPN de uitdagingen van 2012 aan. Het was geen makkelijk jaar, integendeel. De uitdagingen waren groot en als vereniging moesten we op diverse vlakken strijd voeren voor de belangen van onze branche. In dit jaarverslag leest u wat we met onze energie hebben bereikt en waar we onze energie de komende jaren op gaan richten.

4 De energie VAN GEZONDE VOEDING Gezondheid begint bij een gezonde manier van leven. Dat geldt voor mensen, maar eveneens voor bedrijven en organisaties. Met veel energie is er aan gewerkt om ondanks economische tegenwind, gezond en vitaal te blijven.

5 5 de energie van npn 1. voorwoord Hoe kijken we over enkele jaren terug op 2012? Als een jaar waarin onze bedrijfstak met grote veranderingen te maken kreeg? Feit is dat ondanks de economische recessie waarin Nederland verkeert onze bedrijfstak groeit en steeds meer Nederlanders voedingssupplementen gebruiken. Meer studies in gerenommeerde tijdschriften tonen aan dat specifieke groepen substantiële tekorten aan bepaalde vitamines, mineralen en andere micronutriënten hebben. En dat die tekorten bovendien zorgen voor hoge kosten, maatschappelijk en op het terrein van volksgezondheid. Dit gegeven is zo belangrijk, dat NPN in 2013 een symposium Voedingstekort versus Begrotingstekort organiseert. Daarmee willen we onze bijdrage leveren aan de discussie rondom het beheersbaar houden van zorgkosten. Het is van groot belang dat we over onze producten kunnen blijven communiceren zodat ze juist worden gebruikt. Helaas wordt onze branche geconfronteerd met beperkende wetgeving waardoor consumenten onvoldoende geïnformeerd kunnen worden. De Europese Commissie heeft namelijk tal van fouten gemaakt bij het tot stand brengen van de lijst met toegestane gezondheidsclaims. Goed onderbouwde claims werden hierdoor afgewezen. Voor NPN was dit reden om samen met de Engelse branchevereniging een juridische procedure tegen de Europese Commissie op te starten. Inmiddels volgen andere landen dit voorbeeld met procedures vanuit o.a. Duitsland, Italië en Spanje als resultaat. Het verschil in visie met betrekking tot een Europese lobby en de wenselijkheid van bovengenoemde rechtszaak heeft ertoe geleid dat er een nieuw, zelfstandig opererende Europese koepelorganisatie EHPM (European Federation of Associations of Health Product Manufacturers) is gevormd, volgens een model dat directe betrokkenheid van leden vraagt. Nagenoeg alle brancheverenigingen van de Europese landen zijn hierin vertegenwoordigd. De slagkracht van NPN zal hierdoor toenemen. Trots zijn we dat de Nederlandse overheid een groot beroep doet op zelfregulering en op NPN. Eerst is er samen met collega brancheorganisaties een richtsnoer ontwikkeld dat voor duidelijkheid zorgt over het gebruik van gezondheidsclaims. Vervolgens zijn er afspraken gemaakt in het kader van zelfregulering. Uitgangspunten zijn een gelijk speelveld voor voeding en voedingssupplementen en het verkrijgen van duidelijkheid en ruimte voor communicatie. NPN neemt verantwoordelijkheid en ontwikkelt zich nadrukkelijk verder als brancheorganisatie. Dit komt ook tot uitdrukking in het succes van NPN Consultancy. Steeds meer leden en niet-leden, weten de weg naar NPN te vinden voor adviezen, als aanvulling op de diensten die onder het lidmaatschap vallen. Dit alles komt natuurlijk alleen tot stand dankzij een gemotiveerd team op het NPN bureau, en betrokkenheid van leden bij de vereniging. Super! Binnen dit kader zie ik met plezier een nieuwe generatie naar voren schuiven. Energiek en betrokken werken zij op het bureau, in het bestuur, in werkgroepen en natuurlijk in het bijzonder binnen de afdeling Young Professionals van NPN. Het is die energie die we nodig hebben om de uitdagingen van vandaag en morgen aan te gaan. Mischa Strijder Voorzitter

6 6 Inperkingen en uitdagingen 2. visie Gezondheidsclaims voor supplementen worden ingeperkt. De overheid zet tegelijkertijd in op een zelfredzame consument. En NPN ziet mogelijkheden om zorgkosten te verlagen met de inzet van voedingssupplementen en het uur U voor de supplementenindustrie Het was een heftig jaar. De Claimsverordening heeft zijn beslag gekregen. Bedrijven moesten in korte tijd duidelijk krijgen wat de wetgeving voor hun producten betekende en producten moesten worden aangepast. NPN heeft gewerkt aan interpretatiekwesties en gezocht naar oplossingen en duidelijkheid voor de bedrijven. Er zijn workshops gegeven, stappenplannen gemaakt en interpretatiekwesties verduidelijkt. Ook hebben we ons ingezet voor het verwezenlijken van een nieuw zelfregulerend systeem dat aansluit bij de nieuwe wetgeving en duidelijkheid en ruimte biedt aan het bedrijfsleven. De markt voor voedingssupplementen is volop in beweging. Gezondheid is een trend die verder doorzet. Dit terwijl de Claimsverordening tot grote beperkingen leidt bij de communicatie over voedingssupplementen. Er is meer wetgevende druk, maar er zijn zeer zeker ook kansen voor de supplementenindustrie. Die kansen benutten kan door hard te werken en door de juiste afwegingen te maken. Extra energie voor een klein bedrijf De toenemende regeldruk is lastig, vooral voor kleine bedrijven. Voor hen is het relatief kostbaar om veranderingen in wetgeving te implementeren. De Claimsverordening heeft veel claims verboden. Daardoor wordt het heel moeilijk om te kunnen communiceren over mogelijke gezondheidseffecten die nog geen wetenschappelijke consensus genieten. Hetzelfde geldt voor claims die vanwege procedurele zaken niet zijn goedgekeurd en dus verboden zijn. Dit levert enorme beperkingen op voor een branche die in zwaar weer verkeert. Belangrijker dan ooit is het daarom te kijken naar kansen en mogelijkheden. Bijvoorbeeld de toegelaten claims die aantonen dat bepaalde ingrediënten wetenschappelijk bewezen gezondheidsvoordelen hebben. Dit kan kansen opleveren bij doelgroepen waar suppletie tot nu toe niet of nauwelijks op de kaart stond. Wie eerder niet in de werking geloofde, kan nu worden overtuigd met wetenschappelijke feiten. Het zijn misschien wel de kleine bedrijven die het snelst en heel flexibel kunnen inspelen op deze nieuwe kansen. De energie van de gezondheidstrend Dat voeding belangrijk is bij het gezond blijven, is voor iedereen wel duidelijk. De aandacht voor voeding en suppletie bij gezondheidsproblemen neemt dan ook toe maar wordt nog te weinig ingezet binnen de gezondheidszorg. Gelukkig zijn er nu initiatieven waarbij wetenschap en zorgverleners samen optrekken om voeding in te bedden in de zorg. Doelstelling is het realiseren van gezondheidswinst door voeding gericht in te zetten, en af te stemmen op de behoefte van het individu. Meer zelfredzaamheid van de consument De overheid is van mening dat de verantwoordelijkheid voor het behoud van een goede gezondheid bij de consument zelf ligt. Daarom is het belangrijk dat de consument kan beschikken over eerlijke informatie. NPN biedt op de website kiesvoorietsextra.nl informatie over bewezen en waarschijnlijke effecten van actieve voedingsstoffen. De consument kan zo beschikken over goede informatie en zelf een gezonde keuze maken. Voor de consument is het lastig om in het woud van data en gegevens, belangrijke en relevante informatie te vinden. Daarom is een professional, die een persoonlijk, onafhankelijk advies kan geven, het overwegen waard; een soort hypotheker op het gebied van (behoud van) gezondheid.

7 7 De energie van beweging Belangrijke veranderingen komen op ons af. Nieuwe wettelijke eisen, aangepaste claims. Binnen dat veld wil de consument helder worden geïnformeerd. Het vraagt van ons de wil om te bewegen, af en toe een sprint in te zetten en waar dat nodig is van richting te veranderen.

8 8 Voedingssupplementen dragen bij aan gezondheidswinst en uiteindelijk aan kostenbesparing in de zorg. De energie van NPN in de toekomst De Claimsverordening heeft zijn beslag gekregen. Er is een lijst met toegestane claims. Daarnaast is er zelfregulering met een lijst met flexibele bewoording voor die toegestane claims. Wat valt er voor NPN in de nabije toekomst nog te doen? Het werk van NPN blijft van substantieel belang. De Claimsverordening is wetgeving met een enorme impact. Op het gebied van interpretatie, harmonisatie en handhaving liggen er voor NPN ook in de toekomst belangrijke taken. Komend jaar bijvoorbeeld wil NPN ook voor een aantal grote verliezers (we doelen hier op ingrediënten waar veel wetenschappelijke aanwijzingen zijn voor werkzaamheid) bekijken of we gezamenlijk kunnen werken aan het onderbouwen van claims. Denk hierbij aan cranberry, glucosamine en probiotica. Een ander belangrijk én actueel onderwerp, is de manier waarop claims voor kruiden geëvalueerd gaan worden. Om claims voor kruiden in de toekomst te behouden is het belangrijk ze anders te beoordelen dan tot op heden is gebeurd. NPN pleit ervoor dat traditioneel gebruik bij de beoordeling van claims wordt meegenomen. Dit voor zowel kruiden als voor andere ingrediënten. Ook de rechtszaak tegen de Europese Commissie heeft in 2013 onze volle aandacht. Nu de Europese commissie veel werk op de Claimsverordening heeft afgerond, zullen wetsontwikkelingen op andere terreinen weer actueel worden, Denk aan de maximale hoeveelheden voor vitamines en mineralen. Daarnaast is het te verwachten dat op het terrein van Novel Foodwetgeving er nieuwe ontwikkelingen zullen zijn, bijvoorbeeld dat nieuwe extracten van bekende plantenstoffen, niet automatisch onder de Novel Foodwetgeving vallen.

9 9 Samen sterk Ook in 2013 blijft het belang van verenigen dus groot. Zonder vereniging geen stem bij het ministerie van VWS en de NVWA. Daar laten we ons horen op allerlei gebieden, of het nu gaat over nieuwe additievenwetgeving, het aanleveren van veiligheidsdata voor een aangepast Nederlands kruidenbesluit of interpretatiekwesties van de claims. In het Europees Botanical Forum behartigen we het Nederlandse belang in het Europese veld. Daarnaast hebben we een breed netwerk met diverse stakeholders en biedt de vereniging de mogelijkheid om de branche te vertegenwoordigen, te profileren en andere partijen te inspireren. NPN anticipeert actief op een veranderende markt en de kansen die dit biedt. In 2012 is NPN gestart met een consultancy dienst. Deze is beschikbaar voor leden én voor niet-leden. NPN krijgt zo voeling met een groter deel van de markt en de praktische zaken waar de industrie voor staat. aan gezondheidswinst en uiteindelijk aan kostenbesparing in de zorg. NPN zet zich ervoor in dat daar meer aandacht voor komt. Het symposium ter ere van ons 30-jarig jubileum met als thema Voedingstekort versus Begrotingstekort geeft hieraan in 2013 invulling. De relatie tussen voeding en de grote volksgezondheidsproblemen zoals hart- en vaatziekten, diabetes en obesitas wordt breed onderkend. Als supplementenbranche willen we aansluiten bij het thema voeding en gezondheid. Voedingssupplementen vervullen een rol ten aanzien van het beter invullen van voedingsbehoeftes. Dit draagt bij

10 10 De energie van het opladen Voortdurend is er nieuwe energie nodig om de volgende stap te kunnen maken. Zeker na een onstuimig jaar als 2012, kan de branche energie gebruiken om vooruit te kijken.

11 11 Claims continu op agenda 3. belangen behartigen De Europese verordening staat slechts 222 gezondheidsclaims toe. Een zware dobber voor de branche. NPN hielp haar leden waar dat kon. Zij maakte zich hard voor een goede zelfregulering, die past bij de nieuwe situatie. Gezondheidsclaims In 2012 zijn bedrijven geconfronteerd met de Europese Verordening met toegestane gezondheidsclaims. Slechts 222 gezondheidsclaims zijn toegestaan. Ondanks het blijven aankaarten van de beperkingen van de wetgeving in een intensieve en energieke lobby, en de enorme hoeveelheid energie die NPN er samen met andere partijen in gestoken heeft, kon de uitvoering van deze wet niet langer tegengehouden worden. Wel werden claims voor botanicals, on hold gezet. Dat is een zeer belangrijke stap in de strijd voor het behoud van claims voor botanicals. Want als de claims voor botanicals op dezelfde manier beoordeeld zullen worden als de andere stoffen, dan is de verwachting dat er voor deze categorie maar weinig claims overblijven. Activiteiten in 2012 De Verordening met de lijst met toegestane claims werd begin 2012 ter goedkeuring voorgelegd aan het Europees Parlement. Er is zwaar gelobbyd om steun te krijgen van Europarlementariërs voor een resolutie die vroeg om de herevaluatie van een prioriteitenlijst met claims. Door de Europese brancheorganisatie was een lijst met claims geselecteerd die ons inziens onterecht waren afgewezen. Het bedrijfsleven initieerde een omvangrijke handtekeningenactie richting Europarlement. Tweehonderdveertig bedrijven zetten hun handtekening onder de brief met bezwaren over de gang van zaken rondom claims. NPN steunde daarnaast de consumentenpetitie van het tijdschrift Supplement waarbij een sterk signaal van de consument richting Europarlementariërs af werd gegeven. Ondanks alle inspanningen werd helaas geen meerderheid van stemmen voor de resolutie verkregen. Tegelijkertijd informeerden we onze leden over hoe zij zich voor konden bereiden op de komst van de Verordening met de toegestane claims. Met een stappenplan en een workshop is inzicht gegeven in de nodige aanpassingen. Voor botanicals, waaronder kruiden en kruidenpreparaten, bepleitte NPN dat gegevens over traditioneel gebruik meegewogen moeten worden in de evaluatie van de claim. En dat overigens niet alleen voor botanicals, ook voor andere voedingsstoffen. Het daarvoor opgestelde position paper stelt voor traditioneel gebruik een uitzondering voor in de Claimsverordening. Deze uitzondering is erop gericht om traditionele gezondheidsclaims te mogen maken voor kruiden - en ook andere voedingsstoffen - die voor bepaalde gezondheidsdoeleinden al een lange traditie van gebruik kennen. Dit is in analogie met het toestaan van gebruik van traditioneel bewijs in de Geneesmiddelenwet bij traditionele kruidengeneesmiddelen. Overigens zijn de lidstaten erg verdeeld over hoe claims voor botanicals beoordeeld moeten worden. De Europese Commissie beraadt zich hierover en hoe ze moet omgaan met de onevenwichtigheid die bestaat tussen enerzijds de Claimswetgeving voor levensmiddelen en anderzijds de traditionele kruidengeneesmiddelenwetgeving. Interpretatiekwesties De Claimsverordening leidt tot veel vragen, doordat zaken niet duidelijk zijn geregeld in de wet. NPN heeft in het kader van de zelfregulering voorstellen gedaan voor het oplossen van interpretatiekwesties. Deze voorstellen zijn afgestemd met de overheid en vervolgens ingebracht in het richtsnoerdocument voor de zelfregulering. Zo is geprobeerd bedrijven toch handvatten te bieden in tijden waarin nog veel zaken onduidelijk zijn.

12 12 Level playing field Het richtsnoerdocument en de database geven voor Nederland invulling aan de toegestane flexibele bewoording. Zij dragen bij aan een level playing field voor alle bedrijven die gebruik maken van gezondheidsclaims. Ze bieden enerzijds ruimte om naast de vastgestelde bewoording, alternatieven te gebruiken. Anderzijds is er houvast voor het vinden van alternatieven die geoorloofd zijn. In vergelijking met andere landen is in Nederland een unieke lijst samengesteld, die meer ruimte biedt dan de meer restrictieve richtlijnen in landen om ons heen. 1. EHPM, ERNA, EBF; Model for het assessment of article 13.1 health claims in the framework of the EU Nutrition and health claims regulation in relation to the erms of reference; june Quality Guide for Botanical Food Supplements. Guidance for the manufacture of safe and high quality botanical food supplements across the EU. July European Botanical Forum. Voedingsclaim of niet? Wanneer men op een verpakking vermeldt bevat cranberry, komt de vraag op of dit een voedingsclaim is of een uiting die puur iets zegt over de inhoud van het product. Dit is een van de belangrijke interpretatiekwesties waarover we met de overheid een werkbare oplossing gevonden hebben. Ingrediënten waarvoor geen goedgekeurde claim is, mogen op een product op een niet wervende manier worden vermeld. Probiotica NPN heeft ervoor gepleit dat bedrijven de term probiotica voorlopig mogen blijven gebruiken. Geen enkele claim voor probiotica is goedgekeurd en daarom zou de term probiotica onder de Claimsverordening niet meer gebruikt mogen worden. De Europese Commissie is immers van mening dat de term probiotica in zichzelf een gezondheidsclaim is. In augustus 2009 heeft NPN echter al een verzoek ingediend voor het gebruik van probiotica als een generieke benaming, een traditionele benaming om een groep stoffen met een bepaalde eigenschap aan te duiden, die bij goedkeuring wel gebruikt mag worden. Tot op heden heeft de wetgever hierover geen beslissing genomen. NPN heeft ervoor gepleit dat bedrijven vooralsnog, volgens de oude regels, verder mogen opereren tot de wetgever meer duidelijkheid biedt. De NVWA heeft hiermee ingestemd. Rechtszaak tegen Claimsverordening NPN en de Engelse brancheorganisatie HFMA hebben juridische stappen ondernomen tegen de verordening met toegelaten gezondheidsclaims, die in mei 2012 werd gepubliceerd. Het doel van deze klacht is dat het Europese Hof van Justitie deze wet zal vernietigen. Ook NPN lid New Care Supplements en een tweetal Engelse bedrijven participeren in deze rechtszaak. NPN beschouwt deze juridische actie als laatste redmiddel om gezondheidsclaims die goed onderbouwd zijn, te behouden. De Europese Commissie heeft tal van fouten gemaakt in de aanpak en gevolgde procedure voor de totstandkoming van de lijst met toegestane generieke gezondheidsclaims. Daardoor zijn veel goed onderbouwde gezondheidsclaims toch afgewezen. Als Europese industrie hebben we in goed vertrouwen geprobeerd de Commissie te assisteren en oplossingen aangedragen. Jammer genoeg is daar geen gehoor aan gegeven. In navolging van de door NPN en HFMA gezette juridische stappen, hebben ook andere organisaties een rechtszaak aangespannen, waaronder de Italiaanse brancheorganisatie FederSalus en organisaties in Duitsland en Spanje. Andere manier van evaluatie claims nodig Een veelgehoorde roep is dat de beoordeling van claims op een andere manier zou moeten plaatsvinden. De gezamenlijke industrie heeft daarvoor in 2009 al een gedegen voorstel gedaan. 1 De effecten van voeding zijn genuanceerd en pas op langere termijn zichtbaar. De wetgever en het wetenschappelijk adviesorgaan EFSA zouden meer rekening moeten houden met de complexiteit van voedingsonderzoek. Voedingsonderzoek staat eigenlijk nog in de kinderschoenen en nieuwe methoden zijn nodig om de subtiele en vroegtijdige effecten van voeding op gezondheid te kunnen meten. Er worden nu nieuwe methoden ontwikkeld. De Universiteiten van Wageningen en Maastricht, TNO en de Hogeschool Utrecht zijn hier volop mee bezig. Maar het zal waarschijnlijk nog jaren duren voordat deze ontwikkelingen leiden tot resultaten die wetenschappelijke consensus kunnen genieten. Dat zet ons in de tussentijd op een enorme achterstand in het gebruik van claims. Kruidenwetgeving in beweging Sommige lidstaten willen dat nationale wetten en regels op het gebied van kruiden (botanicals) worden geharmoniseerd. Zij hebben zorgen over de kwaliteit en veiligheid. De Europese Commissie zag in eerste instantie niets in harmonisatie. Zij wilde vasthouden aan het systeem van wederzijdse erkenning. Harmonisatie is lastig omdat de regels in de diverse lidstaten nogal uiteenlopen. Onder politieke druk van de lidstaten heeft de Europese Commissie eind 2012 een consultatie uit laten gaan. Aan lidstaten werd gevraagd of zij het idee steunen om specifiek

13 13 Helaas heeft de rechtbank ons in het ongelijk gesteld. Wel is NPN, samen met Neprofarm, met het ministerie van VWS in overleg over hoe een proportionele handhaving door de NVWA kan plaatsvinden. De Nederlandse overheid heeft een voorstel gedaan voor een wijziging van het Nederlandse Warenwetbesluit Kruidenpreparaten. voor botanicals aangepaste wetgeving op te stellen. Naast claims zou daarin ook veiligheid en kwaliteit aan bod kunnen komen. De uitkomst van de consultatie is verdeeld. NPN heeft aandacht gevraagd voor het meewegen van gegevens over traditioneel gebruik in de onderbouwing van claims voor kruiden, en meer in het algemeen van gegevens over traditioneel gebruik van voedingsstoffen. Het meenemen van traditionele data is onontbeerlijk om in de toekomst voor kruiden - en wellicht andere voedingsstoffen - gezondheidsclaims te kunnen maken. Kruiden in Nederland Ondertussen heeft de Nederlandse overheid een voorstel gedaan voor een wijziging van het Nederlandse Warenwetbesluit Kruidenpreparaten. Naast planten worden daarin ook giftige stoffen op een verboden lijst vermeld. Wat opvalt is dat wordt voorgesteld om een aantal plantenstoffen te verbieden, terwijl deze in gewone levensmiddelen voorkomen en ze in een bepaalde dosering of met de juiste procestechnieken, veilig te gebruiken zijn. NPN heeft met hulp van haar leden gegevens over veiligheid aangeleverd. Ook heeft NPN gepleit om een aantal kruiden - die met de juiste voorwaarden veilig te gebruiken zijn - van de lijst van verboden kruiden te verwijderen en deze, daar waar relevant, te vervangen door een maximale hoeveelheid die veilig is bij normaal gebruik. EBF NPN is lid van het European Botanical Forum (EBF). Binnen het EBF wordt gewerkt aan veiligheidsdossiers voor kruiden. In 2012 is een quality guide voor botanicals ontwikkeld 2. Het is belangrijk om als industrie een onderbouwing te hebben op onderwerpen die politiek gevoelig blijken. Onderwerpen die zwaar wegen bij de beslissing over de toekomstige regulering van botanicals in Europa. Medische claim op levensmiddel maakt product tot geneesmiddel Al enige tijd heeft NPN een geschil met de overheid over het beboeten van medische claims op levensmiddelen. De Nederlandse overheid is van mening dat een medische claim op een voedingssupplement het product tot een ongeregistreerd geneesmiddel maakt en dat deze overtreding dus onder de Geneesmiddelenwet moet worden beboet. NPN vindt ook dat medische claims op supplementen niet gemaakt moeten worden. Maar ook zijn we van mening dat supplementen met een medische claim supplementen blijven en overtredingen, als vanouds, volgens de Warenwet beboet moeten worden. NPN vindt de ontwikkelingen hieromtrent zo zorgelijk, dat werd besloten om via een beboete winkelier hierover een rechtszaak aan te spannen. NPN zelf werd niet als belanghebbende partij aangemerkt. Zelfregulering NPN hecht belang aan een gezond ondernemersklimaat en pleit voor eigen verantwoordelijkheid van bedrijven. Zelfregulering van commerciële uitingen gericht op de consument speelt daarbij een belangrijke rol. Met de komst van de Claimsverordening is een set met 222 claims goedgekeurd met een bepaalde bewoording. Er zijn wel andere bewoordingen toegestaan. NPN heeft samen met de brancheorganisatie van zelfzorgmiddelen (Neprofarm), de levensmiddelenindustrie (FNLI) en de supermarktbranche (CBL) een richtsnoerdocument opgesteld dat aangeeft aan welke eisen een claim moet voldoen om gebruikt te kunnen worden. Als onderdeel van het richtsnoerdocument is een database opgesteld met voorbeeldbewoordingen die passen bij de geautoriseerde claim. De voorgestelde bewoordingen zijn alle gezondheidsbewoordingen en ze reflecteren het bewijs dat aan de goedgekeurde claim ten grondslag ligt. De lijst wordt door de NVWA erkend. Hierdoor kunnen bedrijven zekerheden ontlenen aan de zelfregulering. Naast een nieuwe norm is ook de manier van zelfreguleren veranderd. NPN verplichtte haar leden voorheen om alle commerciële uitingen vooraf voor te leggen aan het zelfregulerende orgaan Keuringsraad KOAG/KAG. Nu mag een bedrijf ook zelf bepalen of men aan de hand van het richtsnoerdocument voldoet aan de wet. Deze wijziging past bij een meer restrictieve wetgeving, die nauwgezet aangeeft wat wel en niet kan. In de praktijk blijkt echter dat er nog veel onduidelijkheden kunnen voorkomen. Door de uiting te laten toetsen door de zelfregulerende instantie, Keuringsraad, kennis en advies gezondheidsclaims is het bedrijf er zeker van dat de uiting voldoet en gevrijwaard is van handhaving door de NVWA. Om die reden adviseert NPN haar leden om advies te vragen of een uiting te laten keuren.

14 14 verbinding en samenwerking zoeken 4. wetenschap Wetenschap en technologie zijn voor de branche essentieel om innovatie mogelijk te maken en productkwaliteit te kunnen garanderen. Bovendien wordt een stevige wetenschappelijke onderbouwing gevraagd bij de claimsautorisatie. Innovatie is ook nodig voor het continu verbeteren van kwaliteit en de ontwikkeling van personalised nutrition. Daarom zoekt NPN verbinding en samenwerking met wetenschap die aansluit bij gezondheidsvraagstukken van deze tijd. Samenwerkingstraject TNO In 2012 is het tweejarige onderzoekstraject Branche Innovatie Contract (BIC) met succes afgerond. In het gezamenlijke onderzoek van NPN-leden met TNO is de kennis van TNO ingezet om te komen tot oplossingen voor praktische problemen in onze branche. Drie vraagstukken over respectievelijk anti-oxidantwerking, veiligheid van kruiden en maagresistente coatings zijn onderzocht. Dit traject heeft de volgende resultaten opgeleverd: Anti-oxidanten geven in combinatie met elkaar een ander effect dan de som van de op zichzelf staande anti-oxidanten. Het TNO-model voor risicobeoordeling geeft een sterk vereenvoudigde methode voor het vaststellen van veiligheid van complexe stoffen. Voor productspecifieke antwoorden is verder onderzoek nodig. De resultaten laten zien dat onderzoeksvragen detaillistisch onderzoek vereisen en dat bestaande methodieken hiervoor ingezet kunnen worden. Voor productspecifieke waardes is meer onderzoek nodig. Dit onderzoekstraject wordt vervolgd door een NPN-lid en TNO, waarbij gebruik wordt gemaakt van de TNO-methodiek. Op de hoogte van ontwikkelingen De effecten van voeding op de gezondheid zijn genuanceerd en pas op de langere termijn zichtbaar. Nieuwe methodieken zijn nodig om deze subtiele effecten bloot te kunnen leggen. Momenteel worden deze methoden ontwikkeld, maar het zal nog jaren duren tot hier resultaten uit voortkomen die wetenschappelijke consensus genieten. Er zijn bijvoorbeeld ontwikkelingen in genoommetingen. Hierbij kunnen subtiele veranderingen in het genoom gemeten worden voordat ze voor de mens merkbaar worden. Zelfhulpmiddelen en zelftesten bieden de wetenschap kansen om grote hoeveelheden data te genereren. Deze data kunnen dienen als input voor grotere gezondheidsonderzoeken. Met grote datapools kunnen eenvoudiger subtiele effecten van voeding en supplementen worden opgespoord. Dit kan bijdragen aan onderbouwing van de werking van voedingssupplementen. Een belangrijke doelstelling van NPN is zorg te dragen dat de leden goed op de hoogte blijven van wetenschappelijk ontwikkelingen.

15 15 De energie van ontdekken De ogen open houden en goed kijken wat er om ons heen gebeurt. Het is en blijft een belangrijke taak van NPN. We volgen de ontwikkelingen in de markt op de voet en halen energie uit vernieuwde inzichten en nieuwe bestemmingen.

16 16 Het kennisniveau van de consument op gebied van voeding en gezondheid is laag en daarom is het belangrijk om eenvoudige claims te maken en te zorgen voor een eigen invulmogelijkheid van de consument. Onderzoek consumentenperceptie van claims De Universiteit Maastricht heeft, in opdracht van NPN, onderzocht of de consument alleen maar geïnformeerd wil worden over gezondheid als het effect daadwerkelijk bewezen is. Of dat er ook een behoefte is om geïnformeerd te worden in het geval van mogelijke effecten. Daarnaast werd gekeken naar het effect van een gezondheidsclaim op het aankoopgedrag. NPN ziet voordelen in het zogenaamde grading of claims, waarbij in de claim de mate van wetenschappelijke onderbouwing wordt aangegeven. Ten eerste kan de consument op deze manier ook geïnformeerd worden over gezondheidsclaims met een mogelijke werking, daar waar hen nu veel informatie wordt onthouden. Ten tweede kan het aanbrengen van een gradatie een stimulans zijn voor bedrijven om te investeren in onderzoek om tot toelating voor een gezondheidsclaim te komen. Deze visie vormde de aanleiding voor dit onderzoek. Uit ander consumentenonderzoek blijkt overigens dat de bekendheid van het ingrediënt van groot belang is voor de aankoop van een product. De uitleg over waar het product precies voor dient, lijkt daarbij van minder groot belang. Het kennisniveau van de consument op gebied van voeding en gezondheid is laag en daarom is het belangrijk om eenvoudige claims te maken en te zorgen voor een eigen invulmogelijkheid van de consument. Ook de kracht van het merk is erg belangrijk. De resultaten laten zien dat er te winnen valt door in consumentencommunicatie te bouwen aan de geloofwaardigheid van een claim. De Europese toelating van gezondheidsclaims kan daarbij helpen. Deze laat namelijk zien dat deze effecten volgens zeer hoge wetenschappelijke eisen bewezen zijn. Een verbeterde geloofwaardigheid van de nu toegestane claims, en bekendheid met ingrediënten bij consumenten, zullen de aankoopbereidheid voor supplementen verbeteren. De resultaten van het onderzoek laten zien dat een verschil in wetenschappelijke sterkte van de claim niet leidt tot verschillen in aankoopgedrag. Uit het onderzoek bleek verder dat consumenten die bezorgd zijn over hun gezondheid, meer interesse voor mogelijke gezondheidsclaims hebben. Wat opvalt is dat in algemeenheid de geloofwaardigheid van claims als laag wordt beoordeeld.

17 17 De energie van inspireren Inspiratie is misschien wel de best denkbare vorm van energie. NPN wil ook na 2012 inspireren en inspiratie op gang brengen. Dit onder meer door mensen, kennis en ontwikkelingen samen te brengen.

18 18 De energie van iets extra s Consumenten maken eigen keuzes en afwegingen. En de overheid stimuleert de zelfbewuste consument. Feit is dat bijna iedereen zo af en toe wel wat extra s kan gebruiken. Met kiesvoorietsextra.nl wil NPN consumenten bewust maken van de extra s die supplementen kunnen bieden.

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Visie Open Overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 5 1 Inleiding, waarom open overheid? 7 1.1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

OP WEG NAAR EEN BESTENDIG STELSEL VOOR LANGDURIGE ZORG EN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

OP WEG NAAR EEN BESTENDIG STELSEL VOOR LANGDURIGE ZORG EN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Op weg naar een bestendig stelsel

Nadere informatie

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. MEDISCHE INNOVATIE

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. MEDISCHE INNOVATIE EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Slimme Zorg Zelfstandig en met eigen regie je leven inrichten Diagnostiek Het belang wordt niet altijd voldoende erkend

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert 21501-30 Raad voor Concurrentievermogen Nr. 305 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 maart 2013 De vaste commissie voor Economische Zaken, de vaste commissie voor Europese Zaken en de vaste

Nadere informatie

Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO

Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO Adviesrapport in opdracht van het bestuur, met instemming van de Raad van Toezicht van de Samenwerkende Hulporganisaties. 3 februari 2014. Colofon

Nadere informatie

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars Rapportage Governance Principes Verzekeraars December 2011 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Inleiding... 4 2. Indeling rapportage... 4 3. De Governance

Nadere informatie

verslag van een uitdagend en dynamisch jaar

verslag van een uitdagend en dynamisch jaar verslag van een uitdagend en dynamisch jaar Inhoud Beste lezer, ANVR-lid, Voorwoord 2 Als je met collega-ondernemers praat over de ANVR Stem reisbranche 3 komt nadrukkelijk een rode draad naar voren. Dat

Nadere informatie

Terug naar Vertrouwen. Inzet van het Verbond van Verzekeraars voor de kabinetsperiode 2010-2014

Terug naar Vertrouwen. Inzet van het Verbond van Verzekeraars voor de kabinetsperiode 2010-2014 Terug naar Vertrouwen Inzet van het Verbond van Verzekeraars voor de kabinetsperiode 2010-2014 Inhoud Inleiding 4 VerzekeraarsVernieuwen 7 1 De klant centraal: versterking van de positie van de consument

Nadere informatie

duurzaamheidsverslag Een betere bank die bijdraagt aan een betere wereld

duurzaamheidsverslag Een betere bank die bijdraagt aan een betere wereld duurzaamheidsverslag 2012 Een betere bank die bijdraagt aan een betere wereld duurzaamheid voor ABN AMRO in 2012 in het kort duurzaamheid voor ABN AMRO in 2012 in het kort Als toonaangevende bank in Nederland

Nadere informatie

de instelling om helderheid te verschaffen.*

de instelling om helderheid te verschaffen.* de instelling om helderheid te verschaffen.* Regels maken ondernemingen niet per definitie transparanter. Ondernemers zullen ook hun goede wil moeten tonen. Niet alleen door juist en volledig te zijn maar

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

PENSIOEN EN VERZEKEREN

PENSIOEN EN VERZEKEREN PENSIOEN EN VERZEKEREN oktober 2014 Pensioen, een ingewikkelde materie? pagina 5 Niets zo veranderlijk als het pensioen pagina 6 Nieuw: minder kosten, meer pensioen! pagina 11 Gaat Witteveen III u geld

Nadere informatie

Leiderschap Samenvatting van het themarapport

Leiderschap Samenvatting van het themarapport Leiderschap Samenvatting van het themarapport Onderdeel van het project: Our Common Future 2.0 2010-2011 Thematrekkers: Willemijn Kemp Deelnemers: Martijn de Bruin; Anna Chojnacka; Alexander Crépin; Carole

Nadere informatie

opschaling Draagvlak, hoe zorg ik dat ze het willen? Wat wil de zorgverzekeraar? doorontwikkeling Februari 2013 www.zorgvoorinnoveren.

opschaling Draagvlak, hoe zorg ik dat ze het willen? Wat wil de zorgverzekeraar? doorontwikkeling Februari 2013 www.zorgvoorinnoveren. Opschaling 1 Draagvlak, hoe zorg ik dat ze het willen? Wat wil de zorgverzekeraar? doorontwikkeling opschaling Februari 2013 www.zorgvoorinnoveren.nl/opschaling 2 Opschaling Mensen, geld en de vernieuwing

Nadere informatie

B E L E I D S P L A N 2 0 1 5

B E L E I D S P L A N 2 0 1 5 B E L E I D S P L A N 2 0 1 5 I. Inleiding II. Vereniging de Pensioenfederatie: middelen voor ons doel 1. Verenigingsmanagement 2. Lidmaatschap en bestuursinrichting 3. Ledencommunicatie 4. Reputatiemanagement

Nadere informatie

Aan Tafel! Een onderzoek in opdracht van vno-ncw en mkb-nederland naar publiek en privaat toezicht op bedrijven. Cecile Schut. Michiel van der Heijden

Aan Tafel! Een onderzoek in opdracht van vno-ncw en mkb-nederland naar publiek en privaat toezicht op bedrijven. Cecile Schut. Michiel van der Heijden Aan Tafel! Een onderzoek in opdracht van vno-ncw en mkb-nederland naar publiek en privaat toezicht op bedrijven Cecile Schut Michiel van der Heijden Olaf Wilders Robert van der Laan Master of Public Administration

Nadere informatie

Klantbelang Centraal Uitkomsten 2011 & vooruitzicht 2012

Klantbelang Centraal Uitkomsten 2011 & vooruitzicht 2012 Klantbelang Centraal Uitkomsten 2011 & vooruitzicht 2012 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op

Nadere informatie

"Aan tafel!" dialoogtafel. noordoost Groningen. kwartiermakers

Aan tafel! dialoogtafel. noordoost Groningen. kwartiermakers kwartiermakers dialoogtafel noordoost Groningen "Aan tafel!" Een verkenning naar de mogelijkheid om in het aardbevingsgebied Noordoost Groningen een dialoogtafel op te zetten Eindadvies van de kwartiermakers

Nadere informatie

Leiderschap Themarapport

Leiderschap Themarapport Leiderschap Themarapport Onderdeel van het project: Our Common Future 2.0 2010-2011 Thematrekkers: Willemijn Kemp Deelnemers: Martijn de Bruin; Anna Chojnacka; Alexander Crépin; Carole Donkers; Coen Faessen;

Nadere informatie

Directie Financiële Markten. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Directie Financiële Markten. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directie Financiële Markten Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 17 september 2007 FM 2007-02078 M Onderwerp Groenboek

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Jaarrapport 2014. Bescherming van volksgezondheid wereldwijd: Daar wordt iedereen beter van! maart 2015 A04RAP15001-06

Jaarrapport 2014. Bescherming van volksgezondheid wereldwijd: Daar wordt iedereen beter van! maart 2015 A04RAP15001-06 Jaarrapport 2014 maart 2015 A04RAP15001-06 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Jaarverslag 5 1.1. Algemeen 5 1.2. Programma en deelprojecten 6 1.3. Interne organisatie 28 1.4. Duurzaamheid 29 1.5. Risicomanagement

Nadere informatie

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl rapportage kwaliteitshuis publiekszaken Rapportageonderdelen 1. Oorsprong van de vraag 2. Aanpak 3. Inventariseer behoeften 4. Verwerk behoeften

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

10 jaar Masterclass Kennismanagement

10 jaar Masterclass Kennismanagement 10 jaar Masterclass Kennismanagement Colofon ISBN: 9789051795592 2007 de Baak, Management Centrum VNO-NCW, Driebergen en DNV-CIBIT, Bilthoven Samenstelling: de Baak, Management Centrum VNO-NCW, Driebergen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Woord vooraf... 3. Nederlands Uitgeversverbond... 4. Groep Algemene Uitgevers... 12. Groep Educatieve Uitgeverijen...

Inhoudsopgave. Woord vooraf... 3. Nederlands Uitgeversverbond... 4. Groep Algemene Uitgevers... 12. Groep Educatieve Uitgeverijen... 2013 Inhoudsopgave Woord vooraf.... 3 Nederlands Uitgeversverbond.... 4 Economische en Juridische Zaken... 4 Sociale Zaken.............................8 NUV Academy.... 10 Afdeling Communicatie....11 Groep

Nadere informatie

VOORWOORD. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur

VOORWOORD. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur Jaarverslag 2012 2 VOORWOORD De financiële markten zijn continu in beweging. Die beweging is er sinds het uitbreken van de crisis niet minder om geworden. Het is van groot belang dat de financiële sector

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord. 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s. 2 Opzet jaarplan

Inhoudsopgave. Voorwoord. 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s. 2 Opzet jaarplan Jaarplan 2015 Inhoudsopgave 5 Voorwoord 6 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s 7 6 7 8 2 Opzet jaarplan 3 Missie, visie, kernwaarden 3.1 Missie 3.2 Visie 3.3 Kernwaarden

Nadere informatie

Succes van sociale media in Gebiedsontwikkeling

Succes van sociale media in Gebiedsontwikkeling Succes van sociale media in Gebiedsontwikkeling Whitepaper op basis van case onderzoek Hogeschool Utrecht, juli 2011 Inhoudsopgave Ei van Columbus of doorn in het oog?... 2 Sociale media in gebiedsontwikkeling...

Nadere informatie

www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 19-2012 uitgave 3

www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 19-2012 uitgave 3 www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 19-2012 uitgave 3 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.600 mensen met elkaar samen vanuit 12 vestigingen en drie verschillende invalshoeken:

Nadere informatie