SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN"

Transcriptie

1 SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN spc-market-nl-glucadolor1500mg-sep12-approct12.docx 1/6

2 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL GLUCADOLOR 1500 mg Filmomhulde tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Elke filmomhulde tablet bevat 1884 mg glucosaminesulfaat natriumchloride overeenkomend met 1500 mg glucosaminesulfaat of 1178 mg glucosamine. Hulpstoffen met bekend effect: Elke tablet bevat 151,8 mg (6,6mmol) van natrium Lactose monohydraat 6,0 mg Soja lecithine (E322) Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek FARMACEUTISCHE VORM Filmomhulde tabletten. Gebroken witte, langwerpige filmomhulde tablet, 9,5 x 21 mm. 4. KLINISCHE GEGEVENS 4.1 Therapeutische indicaties GLUCADOLOR tabletten zijn geïndiceerd voor de verlichting van symptomen van milde tot matige osteoartritis van de knie. 4.2 Dosering en wijze van toediening Wijze van toediening: GLUCADOLOR tabletten moeten ingenomen worden zonder kauwen. Tabletten kunnen met of zonder voedsel worden ingenomen. Volwassenen en ouderen: Een GLUCADOLOR tablet moet éénmaal per dag ingenomen worden. Glucosamine is niet geïndiceerd voor de behandeling van acute pijnsymptomen. Het is mogelijk dat een verlichting van de symptomen (in het bijzonder pijnverlichting) pas na enkele weken behandeling optreedt en in sommige gevallen kan het zelfs langer duren. Als u geen verlichting van de symptomen ondervindt na 2-3 maanden, moet de voortzetting van de behandeling met glucosamine opnieuw worden geëvalueerd. Aanvullende informatie over speciale populaties: Kinderen/Adolescenten: De veiligheid en werkzaamheid bij kinderen en adolescenten zijn nog niet vastgesteld, daarom mag GLUCADOLOR tabletten niet worden gebruikt bij kinderen jonger dan 18 jaar. Ouderen: Er werden geen specifieke studies verricht bij ouderen, maar op basis van klinische ervaring is dosisaanpassing niet vereist bij de behandeling van overigens gezonde, oudere patiënten. Verminderde nier- en/of leverfunctie spc-market-nl-glucadolor1500mg-sep12-approct12.docx 2/6

3 Aangezien patiënten met een verminderde nier- en/of leverfunctie niet specifiek werden bestudeerd, kunnen er geen dosisaanbevelingen worden gegeven. 4.3 Contra-indicaties Overgevoeligheid voor glucosamine (of voor één van zijn derivaten), sulfaten of voor één van de in rubriek 6.1 vermelde hulpstoffen. GLUCADOLOR tabletten mogen niet worden gebruikt bij patiënten die allergisch zijn voor schaaldieren omdat de werkzame stof uit schaaldieren wordt verkregen. GLUCADOLOR tabletten bevat soja lecithine. Dit geneesmiddel niet gebruiken indien u allergisch bent voor pinda s of soja. 4.4 Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik Waarschuwingen GLUCADOLOR tabletten bevat lactose monohydraat; patiënten met zeldzame erfelijke aandoeningen als galactose-intolerantie, Lapp-lactasedeficiëntie of glucose-galactose malabsorptie, dienen dit geneesmiddel niet te gebruiken. Dit medicinale product bevat 6,6 mmol (of 151,8 mg) natrium per dosis. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met een gecontroleerd natriumdieet. De aanwezigheid van andere gewrichtsaandoeningen, waarvoor een alternatieve behandeling vereist is, moet uitgesloten worden. Bij patiënten met verminderde glucose tolerantie, is opvolging van de glucosewaarden in het bloed en, indien relevant, van de insuline vereisten, aanbevolen vóór de start van de behandeling en op regelmatige tijdstippen tijdens de behandeling. Bij patiënten met een bekende risicofactor voor cardiovasculaire ziekte, is controle van de bloedlipidenwaarden aanbevolen omdat hypercholesterolemie is vastgesteld bij enkele patiënten behandeld met glucosamine. Er werd een geval van verergering van astmasymptomen gerapporteerd na het instellen van een behandeling met glucosamine (de symptomen verdwenen na het stopzetten van de behandeling met glucosamine). Astmapatiënten die een behandeling met glucosamine starten, moeten zich daarom bewust zijn van een mogelijke verergering van de astmasymptomen. 4.5 Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie Verhoogd effect van coumarine-anticoagulantia (bv. warfarine) bij gelijktijdige behandeling met glucosamine werd gemeld. Patiënten die met coumarine-anticoagulantia worden behandeld, moeten daarom strikt worden opgevolgd bij het instellen of stopzetten van de behandeling met glucosamine. Een strikte opvolging van bloedsuikerspiegels is aanbevolen voor diabetespatiënten die hypoglykemische middelen gebruiken. De gelijktijdige behandeling met glucosamine kan de absorptie en serumconcentraties van tetracyclines verhogen, maar de klinische relevantie van deze interactie is waarschijnlijk beperkt. Wegens de beperkte documentatie over mogelijke interacties van glucosamine met geneesmiddelen, moet men zich bewust zijn van een gewijzigde reactie of concentratie van gelijktijdig gebruikte geneesmiddelen. 4.6 Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding spc-market-nl-glucadolor1500mg-sep12-approct12.docx 3/6

4 Zwangerschap: Er zijn geen toereikende gegevens over het gebruik van glucosamine bij zwangere vrouwen. Uit dierstudies zijn slechts weinig gegevens beschikbaar. Glucosamine mag niet worden gebruikt tijdens de zwangerschap. Borstvoeding: Er zijn geen gegevens beschikbaar over de uitscheiding van glucosamine in de moedermelk. Het gebruik van glucosamine tijdens de borstvoedingsperiode is daarom niet aangeraden, aangezien er geen gegevens bestaan over de veiligheid van het kind. 4.7 Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen Er is geen onderzoek verricht naar de effecten op de rijvaardigheid of het vermogen om machines te bedienen. Als u zich duizelig of suf voelt, wordt het besturen van een voertuig of het bedienen van een machine afgeraden. 4.8 Bijwerkingen De meest voorkomende bijwerkingen die gepaard gaan met de behandeling met glucosamine zijn misselijkheid, buikpijn, indigestie, constipatie en diarree. Ook hoofdpijn, vermoeidheid, huiduitslag, jeuk en warmteopwellingen werden gemeld. De gerapporteerde bijwerkingen zijn gewoonlijk mild en van voorbijgaande aard. Systeem orgaanklassen Vaak ( 1/100, <1/10) Soms ( 1/1.000, <1/100) Zelden ( 1/10.000, <1/1000) Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald) Zenuwstelselaandoeningen Hoofdpijn Duizeligheid Slaperigheid Ademhalingsstelsel-, borstkasen mediastinumaandoeningen Astma, verergering van astma Maagdarmstelselaandoeningen Misselijkheid Braken Buikpijn Indigestie Diarree Constipatie Huid- en onderhuidaandoeningen Erytheem Jeuk Angio-oedeem Urticaria Huiduitslag Voedings- en stofwisselingsstoornissen Inadequaat gecontroleerde diabetes mellitus, hypercholesterolemie Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen Oedeem/perifeer oedeem Gevallen van hypercholesterolemie, verergerde astma en inadequaat gecontroleerde diabetes mellitus werden gerapporteerd, maar de causaliteit ervan is niet bewezen. GLUCADOLOR tabletten kunnen verhoogde leverenzymen en zelden geelzucht veroorzaken. 4.9 Overdosering spc-market-nl-glucadolor1500mg-sep12-approct12.docx 4/6

5 Tekenen en symptomen van accidentele of opzettelijke overdosering met glucosamine kunnen hoofdpijn, duizeligheid, desoriëntatie, artralgie, misselijkheid, braken, diarree of constipatie zijn. In geval van overdosering dient de behandeling met glucosamine te worden stopgezet en moeten de gebruikelijke ondersteunende maatregelen worden genomen. In klinische studies had één op vijf gezonde jonge mensen last van hoofdpijn na een infuus met glucosamine tot 30 g. Er werd ook één geval van overdosis gemeld bij een 12-jarig meisje dat 28 g glucosaminehydrochloride oraal had ingenomen. Ze kreeg last van artralgie, braken en desoriëntatie. De patiënt herstelde volledig. 5. FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN 5.1 Farmacodynamische eigenschappen Farmacotherapeutische categorie: Overige niet-steroïde anti-inflammatoire en antireumatische middelen. ATC-code: M01AX05 Glucosamine is een endogene stof, een gebruikelijk bestanddeel van de polysaccharidenketens in de kraakbeenmatrix en de glucosaminoglycanen in het synoviale vocht. Studies in vitro en in vivo hebben aangetoond dat glucosamine de synthese stimuleert van fysiologische glycosaminoglycanen en proteoglycanen door chondrocyten en van hyaluronzuur door synoviocyten. Het werkingsmechanisme van glucosamine bij de mens is onbekend. De periode tot het begin van de respons kan niet worden beoordeeld. 5.2 Farmacokinetische eigenschappen Glucosamine is een relatief kleine molecule (moleculair gewicht 179) die snel oplost in water en in hydrofiele organische oplosmiddelen. De beschikbare informatie over de farmacokinetiek van glucosamine is beperkt. De absolute biologische beschikbaarheid is onbekend. Het distributievolume is ongeveer 5 liter, en de halfwaardetijd na intraveneuze toediening bedraagt ongeveer 2 uur. Ongeveer 38% van een intraveneuze dosis wordt als een onveranderde substantie uitgescheiden in de urine. 5.3 Gegevens uit het preklinisch veiligheidsonderzoek D-glucosamine heeft een lage acute toxiciteit. Gegevens uit experimentele dierstudies over toxiciteit tijdens herhaalde toediening, reproductietoxiciteit, mutageniciteit en carcinogeniteit ontbreken voor glucosamine. Resultaten van dierstudies in vitro en in vivo hebben aangetoond dat glucosamine de insulinesecretie vermindert en insulineresistentie induceert, waarschijnlijk door de remming van glucokinase in de bètacellen. De klinische relevantie is onbekend. 6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS 6.1 Lijst van hulpstoffen Tablet: Microkristallijne cellulose 101 Microkristallijne cellulose 102 Lactose monohydraat Gepregelatiniseerd maïszetmeel Crospovidone spc-market-nl-glucadolor1500mg-sep12-approct12.docx 5/6

6 Stearinezuur Omhulling: Poly(vinyl)alcohol Titaandioxide (E171) Talk (E553b) Soja lecithine (E322) Macrogol Gevallen van onverenigbaarheid Niet van toepassing. 6.3 Houdbaarheid 3 jaar 6.4 Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities wat betreft de temperatuur. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht. 6.5 Aard en inhoud van de verpakking Dozen met PVdC/PVC/Aluminium blisterverpakkingen: Verpakkingsgroottes: 28 of 84 filmomhulde tabletten. 6.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen en andere instructies Geen bijzondere vereisten. 7. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN Takeda Belgium Gentsesteenweg Brussel 8. NUMMERS VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN BE DATUM VAN EERSTE VERLENING VAN DE VERGUNNING/HERNIEUWING VAN DE VERGUNNING Datum van eerste verlening van de vergunning: 04/09/2012 Datum van hernieuwing van de vergunning : 10. DATUM VAN HERZIENING/GOEDKEURING VAN DE TEKST Datum van herziening : 10/2012 Datum van goedkeuring: 02/2013 spc-market-nl-glucadolor1500mg-sep12-approct12.docx 6/6

B. BIJSLUITER OSTEOMONO. 400 mg filmomhulde tablet

B. BIJSLUITER OSTEOMONO. 400 mg filmomhulde tablet B. BIJSLUITER OSTEOMONO 400 mg filmomhulde tablet Version:W.Somer.-15-5-2012 Page: 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. OSTEOMONO 400 mg filmomhulde tabletten glucosamine Lees de hele bijsluiter

Nadere informatie

Een tablet Aciclovir Kela 5 x daags met tussenpozen van 4 uur, waarbij de nachtdosis komt te vervallen.

Een tablet Aciclovir Kela 5 x daags met tussenpozen van 4 uur, waarbij de nachtdosis komt te vervallen. (KELA PHARMA) 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Aciclovir Kela 200 mg tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Aciclovir 200 mg Voor een volledige lijst van de hulpstoffen, zie rubriek 6.1.

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Medikinet 5 mg, tabletten Medikinet 10 mg, tabletten Medikinet 20 mg, tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Medikinet

Nadere informatie

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL CYSTAGON 50 mg harde capsules 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Iedere harde capsule bevat 50 mg cysteamine (als

Nadere informatie

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Xarelto 10 mg filmomhulde tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Elke filmomhulde tablet bevat 10 mg rivaroxaban.

Nadere informatie

DONACOM 1178 mg poeder voor drank

DONACOM 1178 mg poeder voor drank Bijsluiter: Informatie voor gebruikers DONACOM 1178 mg poeder voor drank Glucosamine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel kan zonder

Nadere informatie

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL VIAGRA 25 mg filmomhulde tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Elk tablet bevat 25 mg sildenafil, als het

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN, ETIKETTERING EN BIJSLUITER

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN, ETIKETTERING EN BIJSLUITER SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN, ETIKETTERING EN BIJSLUITER _ 1 SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 2 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Fraxodi 0,6, oplossing voor injectie, 11.400 IE anti Xa/0,6 ml Fraxodi

Nadere informatie

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL FOSAVANCE tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Elke tablet bevat 70 mg alendroninezuur als natriumalendronaat

Nadere informatie

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Xarelto 10 mg filmomhulde tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Elke filmomhulde tablet bevat 10 mg rivaroxaban.

Nadere informatie

Portrait SmPC nortriptyline Nortrilen tablets 10 25 50 mg SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

Portrait SmPC nortriptyline Nortrilen tablets 10 25 50 mg SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN Portrait SmPC nortriptyline Nortrilen tablets 10 25 50 mg SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL: Nortrilen 10 mg, filmomhulde tabletten Nortrilen 25 mg, filmomhulde tabletten

Nadere informatie

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING SKP 1/13 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Ramipril Sandoz 2,5 mg tabletten Ramipril Sandoz 5 mg tabletten Ramipril Sandoz 10 mg tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Ramipril Sandoz 2,5

Nadere informatie

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Zometa 4 mg poeder en oplosmiddel voor oplossing voor infusie 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Een injectieflacon

Nadere informatie

Blauwe, afgeronde diamantvormige tabletten, gemerkt met aan de ene zijde PFIZER en aan de andere VGR 25.

Blauwe, afgeronde diamantvormige tabletten, gemerkt met aan de ene zijde PFIZER en aan de andere VGR 25. 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL VIAGRA 25 mg filmomhulde tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Elk tablet bevat sildenafilcitraat overeenkomend met 25 mg sildenafil. Hulpstof met bekend

Nadere informatie

Na toediening van de oplossing wordt best nog een extra glas water ingenomen. Als darmreinigingsmiddel:

Na toediening van de oplossing wordt best nog een extra glas water ingenomen. Als darmreinigingsmiddel: FLEET PHOSPHO SODA NAAM VAN HET GENEESMIDDEL FLEET PHOSPHO-SODA 11 g/24 g Drank. (KELA PHARMA) ATC5 Rangschikking Klasse A06AD10 Omschrijving MAAGDARMKANAAL EN STOFWISSELING LAXANTIA LAXANTIA OSMOTISCH

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 14057 Minrin 4 microgram/ml SPC 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Minrin 4 microgram/ml oplossing voor injectie 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Een ampul

Nadere informatie

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Voluven, 10% (100 mg/ml) oplossing voor infusie 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 1000 ml oplossing voor infusie bevat: Poly(O-2-hydroxyethyl)zetmeel 100 g - Molaire

Nadere informatie

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN BIJLAGE I SAMEVATTIG VA DE PRODUCTKEMERKE 1 Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg

Nadere informatie

De INTRALIPID emulsie moet worden toegediend via intraveneuze weg en kan gelijktijdig toegediend worden met aminozuren of met koolhydraten.

De INTRALIPID emulsie moet worden toegediend via intraveneuze weg en kan gelijktijdig toegediend worden met aminozuren of met koolhydraten. 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL INTRALIPID 20 % emulsie voor infusie INTRALIPID 30 % emulsie voor infusie 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Per liter bevat INTRALIPID 20 % Gezuiverde soja olie

Nadere informatie

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1 Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in de

Nadere informatie

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1 Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in de

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Ledermycin, capsules 300mg 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Ledermycin capsules bevatten 300 mg demeclocyclinehydrochloride.

Nadere informatie

Bijlage I. Toedieningsweg. Filmomhulde tablet. Oraal gebruik. Oraal gebruik. Suspensie voor oraal gebruik. Rectaal gebruik.

Bijlage I. Toedieningsweg. Filmomhulde tablet. Oraal gebruik. Oraal gebruik. Suspensie voor oraal gebruik. Rectaal gebruik. BIJLAGE I LIJST VAN NAMEN VAN HET GENEESMIDDEL, FARMACEUTISCHE VORM, STERKTEN VAN HET GENEESMIDDEL, TOEDIENINGSWEGEN, HOUDERS VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN, VERPAKKINGEN EN VERPAKKINGSGROOTTEN

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS. DAFALGAN Forte 1g, bruistabletten DAFALGAN Forte 1g, filmomhulde tabletten Paracetamol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS. DAFALGAN Forte 1g, bruistabletten DAFALGAN Forte 1g, filmomhulde tabletten Paracetamol 8-10 tablets BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS DAFALGAN Forte 1g, bruistabletten DAFALGAN Forte 1g, filmomhulde tabletten Paracetamol Lees goed de hele bijsluiter want deze bevat belangrijke informatie.

Nadere informatie

LORATADINE HOOIKOORTSTABLETTEN APOTEX 10 mg Module 1.3.1.3 RVG 25632. Version 2014_04 Page 1 of 5. Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

LORATADINE HOOIKOORTSTABLETTEN APOTEX 10 mg Module 1.3.1.3 RVG 25632. Version 2014_04 Page 1 of 5. Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Version 2014_04 Page 1 of 5 Bijsluiter: informatie voor de gebruiker loratadine hooikoortstabletten Apotex 10 mg, tabletten Loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER EXCEDRYN, filmomhulde tabletten Acetylsalicylzuur / Paracetamol / Cafeïne Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor

Nadere informatie

De ziekte van Dupuytren. anno 2012. Ortho-Rheumato VOL 10 Nr 5 2012 43

De ziekte van Dupuytren. anno 2012. Ortho-Rheumato VOL 10 Nr 5 2012 43 Ortho-Rheumato VOL 10 Nr 5 2012 43 ORTHO De ziekte van Dupuytren anno 2012 Ludo Coenen Diensthoofd Orthopedie, AZ St.-Maarten, Mechelen Baron Guillaume Dupuytren heeft deze aandoening met vingercontracturen

Nadere informatie

1. Wat is Wormkuurtabletten Mebendazol 100 mg en waarvoor wordt het gebruikt?

1. Wat is Wormkuurtabletten Mebendazol 100 mg en waarvoor wordt het gebruikt? 1.3.4 Mock-up 1.3.4-1 PATIËNTENBIJSLUITER Wormkuurtabletten Mebendazol 100 mg, tabletten Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel is verkrijgbaar

Nadere informatie

In het register ingeschreven onder Haldol decanoas oplossing voor injectie 50 mg/ml, oplossing voor injectie

In het register ingeschreven onder Haldol decanoas oplossing voor injectie 50 mg/ml, oplossing voor injectie Informatie voor de patiënt Het is belangrijk dat u eerst deze gebruiksaanwijzing leest, ook als u Haldol decanoas al eerder toegediend heeft gekregen. Er kan nieuwe belangrijke informatie in staan. Vraag

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. CetiSandoz 10 mg filmomhulde tabletten. Cetirizinedihydrochloride

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. CetiSandoz 10 mg filmomhulde tabletten. Cetirizinedihydrochloride Bijsluiter: informatie voor de gebruiker CetiSandoz 10 mg filmomhulde tabletten Cetirizinedihydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie