SCHOOLGIDS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLGIDS 2012-2013"

Transcriptie

1 SCHOOLGIDS

2 Inhoud Inleiding De school: wie, wat, waar Contactgegevens Schoolorganigram Wie is wie Waar de school voor staat Missie Visie Achtergronden / Uitgangspunten Aannamebeleid Absentiebeleid Onderwijs NTC-onderwijs Organisatie van het onderwijs Groepsgrootte / Groepsindeling Onderwijsaanbod en methoden Voortgezet onderwijs Cultuuronderwijs Thuis Volgen van de ontwikkeling van leerlingen op school Leerlingvolgsysteem Toets kalender Zorg voor leerlingen met specifieke behoeften Algemene gang van zaken bij vertrek van een leerling naar een andere school Leerkrachten Leerkrachten stellen zich voor Wijze van vervanging bij afwezigheid Personeelsbeleid Scholing van leraren Ouders Belang van betrokkenheid van ouders Ouderactiviteiten Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school Klachtenregeling Kwaliteitszorg Kwaliteitszorgbeleid Ontwikkelingen in de school Praktische zaken Schooltijden Huisregels Ouderbijdrage Schoolverzekering... 31

3 9. Namen en adressen Externe contacten Contactgegevens Schoolgids pagina 3 / 32

4 Inleiding Voor u ligt de schoolgids van het schooljaar van de Vereniging Nederlandse Taal en Cultuur, Steunpunt Wenen (NTC Wenen) voor het basis- en voortgezet onderwijs. De schoolgids is samengesteld door de directeur, het bestuur en de leerkrachten. Naast de schoolgids hebben we ook een website: Hierop kunt u informatie vinden en foto s bekijken van de groepen en van activiteiten die op onze school plaatsvinden. Laat ons graag weten indien u bezwaar heeft tegen het publiceren van foto s van uw kind op de website. Deze schoolgids is bedoeld om u te informeren over het onderwijs op onze school. De schoolgids laat zien wat wij u en uw kind te bieden hebben. Ouders van toekomstige leerlingen kunnen in de schoolgids lezen waarom onze school een goede keuze is. Aan ouders die al leerlingen op onze school hebben, leggen wij verantwoording af over onze manier van werken en de behaalde resultaten. De schoolgids geeft aan waar onze school voor staat en wat u van ons mag verwachten. Wij kunnen samen met u werken aan de kwaliteit van het onderwijs op het NTC Wenen. De schoolgids bevat uiteraard ook veel praktische informatie. De schoolgids sluit aan bij het schoolplan van onze school. Dit is een beleidsdocument waarin wij voor een periode van vier jaar uitgebreid beschrijven hoe ons onderwijs in elkaar zit en wat onze plannen zijn om een goede school te blijven. U kunt het schoolplan downloaden op Wij hopen dat u onze schoolgids met plezier zult lezen. Om de informatie in de schoolgids nog beter te kunnen afstemmen op uw wensen, horen wij graag wat u van onze schoolgids vindt. Zo kunnen we samen werken aan een nog betere kwaliteit van ons onderwijs. Wij wensen u en uw kinderen een plezierige en waardevolle tijd bij het NTC Wenen toe. Bestuur, directeur en leerkrachten Wenen, september 2012 NTC Wenen (secretariaat) Postfach 7 A-1192 WIEN Oostenrijk Schoolgids pagina 4 / 32

5 1. De school: wie, wat, waar 1.1 Contactgegevens Directeur Christa Jongejan tel.nr: Secretariaat NTC Wenen Postfach 7 A-1192 WIEN Oostenrijk Locatie 1 - NTC Wenen (zaterdag/maandag) American International School Salmannsdorfer Straße 47 INGANG NTC: Keylwerthgasse 1190 Wien Oostenrijk Locatie 2 - NTC Wenen (vrijdag) Vienna International School Strasse der Menschenrechten Wien Oostenrijk 1.2 Schoolorganigram Schoolbestuur Werkgever Directeur/coördinator & Leerkrachten Werknemers Vertrouwenspersoon Hans Vestjens Schoolgids pagina 5 / 32

6 Het bevoegd gezag van de school ligt bij het bestuur van de vereniging, tenminste bestaande uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het bestuur legt jaarlijks tijdens de Algemene Ledenvergadering in juni verantwoording af over het gevoerd beleid. Tijdens de Algemene Ledenvergadering in september wordt de financiële eindafrekening besproken, de begroting voor het op handen zijnde schooljaar en vraagt het bestuur aan de leden akkoord op de hoogte van het lesgeld voor het komende schooljaar. Bestuursleden worden op voordracht van het zittende bestuur benoemd door de Algemene Ledenvergadering. De Algemene Ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden (3-7) vast. Schoolgids pagina 6 / 32

7 1.3 Wie is wie Ons team bestaat uit de volgende mensen: Naam Aanspreekpunt voor Bestuur Voorzitter Emilie Huisman Bestuurlijke zaken Secretaris Meike de Vaere contact ouders, nieuwsbrieven, KvK, e.a. Penningmeester Petra Hunia Financiële zaken Onderwijsteam basisonderwijs Directeur Christa Jongejan Onderwijskundige zaken Groep 1/2 Evelien Groep 1/2 Schulenburg Groep 3/4 Nick Van den Groep 3/4 Broeck Groep 3/4 Christa Jongejan Groep 3/4 Groep 5/6 Inge Groep 5/6 Huyghebaert Groep 7/8 Bernd Meyer Groep 7/8 Tijdelijk groep 7/8 Samantha van Groep 7/8 Wijnen Groep VO 1-4 Harry van der Groep VO 1-4 Zee IB Pieter van der IB Vorm Andere zaken AIS contact Janine Wassink AIS contact Website beheer Hunia Website NTC Schoolgids pagina 7 / 32

8 2. Waar de school voor staat 2.1 Missie De missie van het NTC Wenen is het aanbieden van Nederlands basisonderwijs en voortgezet onderwijs aan Nederlandstalige leerlingen in Wenen, gericht op een eventuele terugkeer van leerlingen naar Nederland en/of België en instroming in het onderwijs aldaar. 2.2 Visie Het NTC Wenen streeft naar een situatie waarin leerlingen plezier hebben en houden in het gebruiken en beschouwen van de Nederlandse taal, zowel in verbale- als in geschreven vorm. Zelfstandigheid en taakgericht werken vormen derhalve onderdeel van onze lesmethode. Daarnaast tracht het NTC Wenen de dagelijkse gewoonten en gebruiken van Nederland en de karakteristieke kenmerken van de Nederlandse samenleving op een aansprekende wijze over te brengen op de leerlingen. De school is een lerende organisatie, altijd in ontwikkeling. In het schoolplan, een meerjarenbeleidsdocument, staan de doelen en plannen voor vier jaar omschreven. Voor het schooljaar zijn de belangrijkste doelen: Cultuurzaterdagen groep 7/8 en VO nieuwe opzet VO (weekend + 2 ochtenden). Woordenschat doorgaande lijn voortzetten. Coöperatief leren invoeren. Geschiedenis/Geografie rode draad cultuurlessen Scholing Smartboard (cursus doen). Nieuwe Taalmethode VO aanschaffen en oriënteren op nieuwe Taal Actief methode voor groep 4-8. Doorlopende leerlijn PO/VO Pakketten in groep 5/6 7/8 en VO voor spelling/ontleden/ topografie. Opbrengstgericht werken (n.a.v. cursus Veldhoven + Inspectie normen) Afsprakenlijsten schrijven voor: Boekbesprekingen/Spreekbeurten/Spelling/Lezen/Creatief schrijven. 2.3 Achtergronden / Uitgangspunten Ontstaansgeschiedenis NTC Wenen De 'Vereniging Nederlandse Taal en Cultuur - steunpunt Wenen' heeft het NTC Wenen opgericht in Daarvoor bestond er al een school als dagschool voor werknemers van Philips. Inmiddels is het NTC Wenen uitgegroeid tot een school van ruim 50 leerlingen, 6 leerkrachten en 1 klasse assistent. De school biedt basisonderwijs van groep 1 tot en met groep 8, Voortgezet onderwijs en een IB-route. Ondersteuning vanuit Nederland Het NTC-Wenen wordt ondersteund en geadviseerd door de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (Stichting NOB). Stichting NOB is in 1980 opgericht en werkt in opdracht van het Ministerie van OCW. Daarnaast valt het NTC-Wenen onder de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) en de Wet op het Onderwijstoezicht (WOT). Daarin staat dat de inspecteur de kwaliteit van het onderwijs moet beoordelen en bevorderen. Het NTC Wenen krijgt regelmatig een bezoek van een onderwijsinspecteur en wordt dan beoordeeld op haar kwaliteit. Het volgende bezoek is gepland op maandag 8 oktober Schoolgids pagina 8 / 32

9 Locatie en klimaat van de school Het NTC Wenen heeft geen eigen schoolgebouw. Voor alle lessen voor het basis- en voortgezet onderwijs is het NTC Wenen te gast op maandag en de zaterdagen op de Amerikaanse International School (AIS) in het 19 e bezirk en voor de vrijdagen op de Vienna International School in het 22 e bezirk.in deze omgeving tracht het NTC Wenen een klimaat te creëren waar de leerling zich prettig en thuis voelt. Het NTC Wenen is van mening dat de leerlingen in zo n omgeving het best tot hun recht komen. 2.4 Aannamebeleid NTC onderwijs kenmerkt zich door een grote diversiteit in leeftijdsgroepen en taalniveaus. Op basis van de doelstellingen wordt onderscheid gemaakt tussen NTC Richting 1, 2, en 3 kinderen. Basisonderwijs NTC-richting 1 (PO): Is gericht op directe aansluiting bij onderwijs in Nederland; primair gericht op terugkeer in het Nederlandse onderwijs. Toewerken naar kerndoelen van de Nederlandse taal en de tussendoelen zoals geformuleerd voor de verschillende jaargroepen. Deze leerlingen spreken thuis meestal overwegend Nederlands met daarnaast misschien nog andere talen. De woordenschat zal daarom variëren en het schriftelijk taalgebruik zal beïnvloed zijn door het onderwijs in de taal op de dagschool. NTC-richting 2 (PO): Zo goed mogelijk op peil houden van de Nederlandse taal, met het oog op een eventuele terugkeer naar Nederland. Het onderwijs is dus niet primair gericht op directe aansluiting op het Nederlands onderwijs, maar richt zich op die lesstof die nodig is voor een goede basis in het Nederlands waardoor een eventuele overstap eenvoudiger zal verlopen. Kerndoelen en tussendoelen voor verschillende jaargroepen worden op een maximale afstand van twee jaar gevolgd. Deze kinderen zullen thuis Nederlands spreken, maar een andere taal zal dominant zijn. Nadruk in NTC-onderwijs op het bereiken van een zo hoog mogelijk niveau van mondelinge taalvaardigheid. NTC-richting 3 (PO): Aanleren van Nederlands als vreemde taal, met het oog op een eventuele terugkeer naar Nederland. Het leerstofaanbod is gericht op de gewenste taalontwikkeling voor deze leerlingen gezien hun startniveau. Het betreft kinderen die nog vrijwel geen Nederlands spreken en dit als nieuwe taal moeten aanleren. In de praktijk zal dit neerkomen op uitbreiding van de woordenschat en spreekvaardigheid. Kern- en tussendoelen voor verschillende jaargroepen worden op meer dan twee jaar achterstand gevolgd. Voortgezet onderwijs Doel 1 (VO): Aansluiten bij voortgezet onderwijs in Nederland; gericht op terugkeer in het Nederlands onderwijs. Toewerken naar kerndoelen van de onderbouw (jaar 1, 2 en 3) en exameneisen vmbo, havo of vwo van de Nederlandse taal en cultuur. Zowel de actieve als de passieve taalvaardigheden worden ontwikkeld en gestimuleerd. Onderwijs bereidt voor op de klasen lesorganisatie in het moderne Nederlandse onderwijs (eigen verantwoordelijkheid, projecten, ICT, enzovoort) en de cultuur c.q. sfeer op scholen (samenleving). Er wordt voorlichting gegeven over vervolgonderwijs en opzet Nederlands VO vanuit het perspectief van internationaal onderwijs en arbeidsmarkt. Schoolgids pagina 9 / 32

10 Doel 2 (VO): Behalen van internationaal diploma, zoals IB (language A) en IGCSE of AICE. Gericht op doorstroom naar internationaal vervolgonderwijs of hbo of universitair onderwijs in Nederland. Doel 3 (VO): Bijhouden van het Nederlands: bereiken van zo hoog mogelijk niveau van mondelinge taalvaardigheid. Kerndoelen worden op afstand gevolgd. Deze kinderen zullen thuis Nederlands spreken, maar een andere taal zal dominant zijn. Nadruk in NTC-voortgezet onderwijs op mondelinge taalvaardigheid; minder accent op schriftelijke taalvaardigheid. Mogelijkheid tot het behalen van het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs. De volgende toelatingseisen gelden voor het NTC Wenen: De leerling moet voldoen aan de kenmerken van Richting 1 of Richting 2; Richting 3 leerlingen nemen wij niet aan. De leerling dient in het bezit te zijn van een paspoort van een lidstaat van de EU. Tenminste één van de ouders of verzorgers spreekt thuis altijd Nederlands met het kind. Voor deelname aan het basisonderwijs dient de leerling tenminste vier jaar oud te zijn. De school probeert ook om aan kinderen met zorgbehoeften, bijvoorbeeld leerlingen met leeren/of gedragsproblemen, onderwijs te bieden. Helaas zijn we beperkt in onze mogelijkheden (beperkte tijd, geen extra begeleiding). In overleg met ouders, leerkracht en directeur wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn en worden er afspraken hierover gemaakt. Te allen tijde beoordeelt de leerkracht, in overleg met de ouders, de geschiktheid van het kind voor deelname aan de lessen en/of cultuurdagen. Verwachting van school: Van de ouders verwachten wij motivatie en inzet om hun kind te helpen en ondersteunen bij het huiswerk. Van de leerling wordt verwacht dat hij/zij aanwezig is bij alle lesdagen en de cultuurdagen. Alleen bi gegronde redenen kan een leerling verstek laten gaan. Aanmelding en inschrijving De formele aanmelding van uw kind voor het NTC onderwijs kunt u doen door een getekend aanmeldingsformulier met een kopie van het paspoort van de leerling naar het secretariaat van het NTC Wenen toe te sturen. Het aanmeldingsformulier is op te vragen via de website van NTC Wenen (www.ntcwenen.at) of door het sturen van een naar het secretariaat van het NTC Wenen Op verzoek kunt u een afspraak maken met de directeur of de leerkracht om nader kennis te komen maken op school en in de klas. Bij de aanmelding vragen wij u om: het onderwijskundig rapport met eventuele toelichting beschreven in een handelingsplan; recente toets gegevens van het leerlingvolgsysteem; kopie van het laatste schoolrapport; bewijs van uitschrijving. Schoolgids pagina 10 / 32

11 Intakegesprek Na het aanmelden van uw kind vindt er een intakegesprek plaats tussen u en de betreffende leerkracht, eventueel samen met uw zoon/dochter. Tijdens het intakegesprek kunnen wederzijdse verwachtingen worden uitgesproken en worden vastgelegd. Het intakegesprek is onderdeel van de aanmeldingsprocedure. Bij dit intakegesprek wordt het dossier van uw zoon/dochter geopend. De kosten van het intakegesprek zijn 30,00 (zonder entreetoets) en deze worden aan u doorberekend via de betaling van de ouderbijdrage aan het begin van het schooljaar. Deze 30,00 is tevens het inschrijfgeld voor het NTC. Indien een leerkracht bij het intakegesprek het nodig acht de kennis van de Nederlandse taal van uw kind te toetsen of als er geen CITO gegevens zijn van uw kind, kunnen de Citotoetsen worden afgenomen. Dit om vast te kunnen stellen in welke groep uw kind geplaatst moet worden. De kosten van deze entreetoets bedragen 40,00 en worden aan u doorberekend via de betaling van de ouderbijdrage. Instapmomenten: Voor leerlingen van groep 1 zijn er twee instapmogelijkheden per jaar mogelijk: September Januari In overleg met ouders en leerkracht wordt bepaald wanneer een 4-jarige kan instromen. Bij de overige groepen van het basisonderwijs en voortgezet onderwijs kunnen leerlingen in overleg met de onderwijscoördinator en leerkracht op ieder moment instromen. 2.5 Absentiebeleid Om de kwaliteit van het onderwijs te kunnen waarborgen hanteert onze school een strikt absentiebeleid. Uitgangspunt is dat de leerling gedurende alle lesuren tijdig in de les aanwezig is. Het is de leerling niet toegestaan de les voortijdig te verlaten. Indien de leerling wegens een geoorloofde reden niet in de les aanwezig kan zijn, zal dit tijdig, dat wil zeggen vooraf, worden gemeld bij de betreffende leerkracht en/of onderwijscoördinator/ directeur. Gegronde redenen voor afwezigheid kunnen zijn: ziekte, huwelijk of begrafenis van een direct familielid, doktersbezoek dat noodzakelijkerwijs alleen tijdens de lesuren dan wel culturele activiteit kan plaatsvinden en overig verzuim waarvoor de school toestemming heeft gegeven. Het absentiebeleid geldt ook voor de culturele activiteiten. Omdat de culturele activiteiten meestal buiten reguliere schooltijden worden georganiseerd, mag de leerling slechts één keer paar schooljaar een culturele activiteit missen op andere dan bovengemelde gronden. In het geval de leerling om wat voor een reden dan ook twee of meer culturele activiteiten mist, krijgt hij/zij van de leerkracht een relevante vervangende opdracht. De leerkrachten houden een registratie bij van de aan- en afwezigheid van de leerlingen bij de lessen en culturele activiteiten. Elk verzuim wordt door de leerkracht op het rapport vermeld en opgenomen in het leerlingendossier. Verzuim om een andere dan hierboven vermelde reden wordt separaat geregistreerd als ongeoorloofd verzuim. Maatregelen bij veelvuldig verzuim met een geldige reden In het geval een leerling met een geldige reden langdurig of regelmatig verzuimt zal de leerkracht de gevolgen daarvan eerst met de ouders bespreken. Wanneer de leerkracht van mening is dat vanwege het verzuim het niet langer meer mogelijk is om de leerling het normale lesprogramma te laten volgen, worden in overleg met de ouders en de directeur maatregelen getroffen. Voorbeelden hiervan zijn speciale huiswerkopdrachten en een aangepast lesprogramma. Schoolgids pagina 11 / 32

12 Maatregelen bij ongeoorloofd verzuim In het geval een leerling zonder geldige reden verzuimt een les of een culturele activiteit te volgen dan wel in het geval een leerling het huiswerk regelmatig niet maakt, zal de leerkracht dit met de ouders bespreken. In het geval de leerling in één schooljaar meer dan 2 keer zonder geldige reden verzuimt, volgt een gesprek met de directeur, de leerkracht en de ouders. In het geval het verzuim blijft voortduren, overlegt de onderwijscoördinator met het bestuur over de te nemen maatregelen. Afhankelijk van de ernst en reden van het verzuim is het bestuur bevoegd om de overeenkomst te ontbinden zonder restitutie van het lesgeld over de resterende maanden van het schooljaar. Schoolgids pagina 12 / 32

13 3. Onderwijs 3.1 NTC-onderwijs NTC-onderwijs is onderwijs in de Nederlandse taal en cultuur (NTC) in het buitenland. NTConderwijs wordt gegeven naast de lessen op de lokale of internationale dagschool. NTC Wenen biedt 2,5 uur per week taalonderwijs aan, zowel primair als voortgezet onderwijs. Het doel is daarbij om: de Nederlandse taalverwerving en taalvaardigheid te ontwikkelen en te stimuleren; de kennis van en de binding met de Nederlandse cultuur te bevorderen. Het onderwijs wordt groepsgewijs gegeven en richt zich op aansluiting bij de doelen van het Nederlands onderwijs of minimaal tot het behalen van het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal. Men moet zich realiseren dat de kinderen die op onze school Nederlands taalonderwijs volgen niet gelijk zijn te schalen met hun leeftijdsgenoten in Nederland. Het Nederlands is voor deze kinderen niet de eerste onderwijstaal, waardoor ze minder uren in een Nederlandse onderwijsomgeving doorbrengen. Dit heeft vooral gevolgen voor het niveau van de woordenschat en de spelling en onze school besteedt hier dan ook extra aandacht aan. Daarnaast wordt tenminste 28 uur per jaar aan culturele activiteiten besteed, d.m.v. de zogenaamde cultuurzaterdagen. De kinderen moeten thuis goed worden begeleid en het actief deelnemen aan de culturele activiteiten moet mogelijk worden gemaakt. 3.2 Organisatie van het onderwijs Voor het schooljaar 2012/2013 zijn in totaal 32/33 lesdagen vastgesteld voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Daarnaast worden er dit jaar 7 cultuurzaterdagen van ieder 4 uur per keer georganiseerd. De Nederlandse les wordt gehouden op de AIS op maandagmiddag van 15:30 18:00 uur en op de VIS op vrijdagmiddag van 15:15-17:45. Daar het NTC gebruik maakt van de leslokalen van de AIS en de VIS is het NTC genoodzaakt het vakantierooster van de AIS en de VIS te volgen. Hierdoor is het mogelijk dat uw kind vakantie heeft, maar toch maandagmiddag naar zijn/haar Nederlandse les toe moet en omgekeerd. Per schooljaar worden cultuurzaterdagen georganiseerd van elk 4 uur. Op deze cultuurzaterdagen worden, aan de hand van thema s uit het onderwijsprogramma, onderwerpen in de groepen behandeld. Lees voor meer informatie verder onder 3.6. Schoolgids pagina 13 / 32

14 3.3 Groepsgrootte / Groepsindeling Onze school streeft ernaar in één klas één groepsniveau te handhaven. Niettemin is het vormen van een combinatieklas soms noodzakelijk en soms ook gewenst. In groep 1 is, bij een groot leerlingenaantal, ter ondersteuning een klasse assistent aanwezig. De methode waarmee wordt gewerkt biedt ruimschoots de mogelijkheid om met eventuele niveauverschillen in de klas om te gaan. Kinderen met een achterstand of een voorsprong krijgen extra materiaal aangeboden die op hun situatie is afgestemd. Het aantal leerlingen van het NTC voor het schooljaar 2012/2013 is 57 in totaal. Daarvan volgen 50 leerlingen het basisonderwijs en 7 leerlingen het voortgezet onderwijs. Het aantal kinderen is als volgt over de groepen/klassen verdeeld: BASISONDERWIJS VOORTGEZET ONDERWIJS Groep Aantal leerlingen Klas Aantal leerlingen Groep 1 4 Klas 1 1 (+3 jan 2012) Groep 2 12 Klas 2 1 Groep 3 6 Klas 3 1 Groep 4 9 Klas 4 4 Groep 5 2 Groep 6 8 Groep 7 3 IB - Groep Onderwijsaanbod en methoden In de onderstaande tabellen wordt aangegeven van welke methodes gebruik wordt gemaakt en hoe de verschillende kerndoelen worden behaald. Voor een gedetailleerde uiteenzetting wordt verwezen naar het schoolplan en/of de directeur. Richting 1 en 2 basisonderwijs Groepen 1 en 2 Bronmateriaal: Leessleutel groep 1 en 2 Wat zeg je? Protocol leesproblemen en dyslexie groep 1 en 2. Leerlijn Er wordt gewerkt in thema s Spreken en luisteren In verschillende situaties vergroten van spreek- en luistervaardigheid d.m.v. kringgesprekken, liedjes, rijmpjes. Woordenschat Verbreding en verdieping van de woordenschat Beginnende geletterdheid Ontwikkelen van taalbewustzijn, fonologisch bewustzijn, fonemisch bewustzijn en letterkennis. Cultuur Kinderboekenweek, Sinterklaas, Koninginnedag, Nederland bord met plaatjes/woorden uit NL cultuur. Schoolgids pagina 14 / 32

15 Richting 1 en 2 basisonderwijs Groep 3 Methode: De Leessleutel en de NTC Module Leerlijn Lesprogramma Spreken en luisteren In verschillende situaties vergroten van spreek- en luistervaardigheid door middel van kringgesprekken, liedjes, rijmpjes, verhaaltjes. Woordenschat Verbreding en verdieping van de woordenschat Technisch lezen Aanvankelijk lezen: klank-tekenkoppeling en het leren lezen van Nederlandse woorden en zinnen Begrijpend lezen Teksten lezen en vragen erover beantwoorden Spelling Lange en korte klanken, tweeletter klanken, dubbele medeklinkers Taalbeschouwing Inzicht krijgen in de opbouw van woorden en zinnen Cultuur Kinderboekenweek, Sinterklaas, Koninginnedag Richting 1 en 2 basisonderwijs Groepen 4 t/m 8 Methode: Taal Actief en NTC Module Leerlijn Lesprogramma Spreken en luisteren In verschillende situaties vergroten van spreek- en luistervaardigheid door middel van discussies, boekbesprekingen Woordenschat Verbreding en verdieping van de woordenschat Technisch en begrijpend lezen Lezen en begrijpen van moeilijkere woorden en teksten van E3 in groep 4 tot en met E7 in groep 7/8. Stellen Opstellen, verhalen en boekverslagen schrijven als huiswerk Spelling Gedurende de jaren worden de volledige spellingsregels geleerd Taalbeschouwing Inzicht krijgen in de opbouw van zinnen en teksten Cultuur Nieuwsbegrip, Kinderboekenweek, Sinterklaas, Koninginnedag Voortgezet onderwijs Groep 1 en 2 Leerlijn Luister- en kijkvaardigheid Spreekgespreksvaardigheid Leesvaardigheid Schrijfvaardigheid en Methode: Bronmateriaal: Nieuw Nederlands Lesprogramma Selectief kijken en luisteren, samenvatten, brainstormen, formeel en informeel taalgebruik Tweegesprek, spreekbeurt, nieuwsbericht, inf. geven/vragen Kranten- en tijdschriftartikelen, naslagwerk, onderscheiden van feiten en meningen Informele brief, formulier, verslag, zinsbouw, spelling, informatie geven, formeel/informeel taalgebruik hanteren Fictie Dagboek, gedicht, roman/verhaal. Benoemen van personages, tijd/plaats, thema en reactie geven Schoolgids pagina 15 / 32

16 Voortgezet onderwijs Groep 3 en 4 Leerlijn Luister- en kijkvaardigheid Spreek- en gespreksvaardigheid Leesvaardigheid Schrijfvaardigheid Fictie Methode: Bronmateriaal: Nieuw Nederlands Lesprogramma Tweegesprek, discussie, debat, spreekbeurt, eigen mening en informatie geven, overtuigen, argumenteren Tweegesprek, spreekbeurt, discussie, debat, informatie en eigen mening geven, overtuigen, argumenteren Kranten- en tijdschriftartikel, literaire recensie, onderscheiden feiten en meningen, middel en doel, en oorzaak en gevolg, samenvatten, argumenten herkennen, teksten beoordelen Formele brief, verslag, uiteenzetting, beschouwing, betoog, commentaar, zinsbouw, spelling Dagboek, gedicht, roman/verhaal, toneel, film. Relatie leggen tussen fictie en werkelijkheid, benoemen van personages, tijd/plaats en thema en reactie geven Voortgezet onderwijs IB Groep 5 en 6 Leerlijn Lesprogramma Boekenlijst opgesteld door IBO De precieze leerdoelen, het gebruikte onderwijsmateriaal en de invulling van de lessen zijn afhankelijk van het gekozen programma ('language A: literature' of 'language A: language and literature', op het niveau SL of HL), alsook van de keuzes die de leerlingen binnen dit programma maken. 3.5 Voortgezet onderwijs Een van de doelen van het NTC-onderwijs is het de leerlingen mogelijk te maken zonder al te veel problemen hun opleiding in Nederland voort te zetten. Daarom oriënteert dit onderwijs zich vooral op de verdeling van de leerstof in Nederland. Dit geldt voor het basisonderwijs en de basisvorming van het voortgezet onderwijs. Vanaf VO 5 kunnen de leerlingen ook het vervolgonderwijs volgen via het NTC Wenen. De lessen worden aangeboden in het kader van het Internationaal Baccalaureaat (IB). Het NTC verzorgt dan het keuzevak Nederlands. Deze uitstroommogelijk is alleen mogelijk voor leerlingen die onderwijs ontvangen via de internationale school. Leerlingen die het dagonderwijs via het lokale onderwijssysteem ontvangen of leerlingen die geen IB volgen kunnen het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal behalen. Dit geldt als bewijs dat ze over voldoende kennis van het Nederlands beschikken om aan een universiteit of hogeschool in Nederland te gaan studeren. Dit examen wordt aan het einde van VO3 afgenomen. Schoolgids pagina 16 / 32

17 3.6 Cultuuronderwijs Cultuurdagen/toetsdagen Cultuur maakt integraal onderdeel uit van het curriculum. Deelname aan deze activiteiten is verplicht. Per schooljaar worden cultuurzaterdagen georganiseerd van elk 4 uur. Op deze cultuurzaterdagen worden, aan de hand van thema s uit het onderwijsprogramma, onderwerpen in de groepen behandeld. Per schooljaar zijn er 7 cultuurdagen/ toetsdagen. Deze vinden plaats op de zaterdagochtend van 9.00 uur t/m uur op de AIS. Uiteraard wordt er uitgebreid stilgestaan bij de typisch Nederlandse feestdagen en tradities, zoals Sinterklaas en Koninginnedag. Thema s kunnen zich richten op aardrijkskunde en geschiedenis van Nederland en/of België, of voortkomen uit de dagelijkse belevingswereld van de leerlingen. De afsluiting van zo n dag kan een muzikale voordracht of een quiz zijn, waarbij alle ouders uitgenodigd worden om mee te doen. Op de toetsochtend zal bij alle leerlingen de Cito-toetsen afgenomen worden. Dit jaar gaan we voor het eerst voor de groepen 7/8 en VO een startweekend organiseren. Daarnaast komen zij nog op de cultuurzaterdagen in januari en in juni voor de toetsen. Zie verder het les- en cultuurzaterdagen schema in 8.1 van deze schoolgids. Daarnaast wordt er vanaf groep 4 gewerkt met Nieuwsbegrip. Dit is een tekst voor begrijpend lezen met vragen. Deze tekst gaat altijd over het nieuws van die week en ook heel vaak over NL nieuws. 3.7 Thuis Huiswerk Wekelijks wordt huiswerk opgegeven. Hiervoor hebben wij de volgende redenen: wat in de les uitgelegd en in beperkte mate is geoefend, kan door huiswerk verder geoefend en verdiept worden; huiswerk vormt een goede aanvulling op het onderwijs, dat in aantal uren beperkt is. Het is een goede mogelijkheid de leerlingen te motiveren tot een persoonlijke en zelfstandige verwerking van de leerstof; huiswerk kan ouders inzicht in de vorderingen van hun kind geven; het samen maken van huiswerk geeft uw zoon/dochter een gevoel van betrokkenheid en het besef dat het leren van de Nederlandse taal belangrijk is. Schoolgids pagina 17 / 32

18 School abonnementen Als NTC vinden wij het belangrijk om op verschillende manieren de Nederlandse taal te stimuleren bij onze leerlingen. Een manier daarvan is dat de leerlingen per groep het volgende abonnement ontvangen. Op de website: staan alle informatie. Groep 1 en 2 Rompompom hét tijdschrift voor kleuters. Vol leuke en leerzame verhaaltjes + opdrachten. Groep 3 Groep 4,5,6 Maan Roos Vis een leuk tijdschrift, dat met het leesniveau van groep 3 meegroeit. Inki leuk tijdschrift voor hippe, creatieve meisjes. Dolfje Weerwolfje leuk tijdschrift voor alle Dolfje Weerwolfje fans. Groep 7,8,VO Hoe overleef ik Inspirerend, grappig en positief magazine voor meisjes van jaar! Deze abonnementen kunnen via het NTC worden afgesloten, waardoor korting wordt verkregen op de verzendkosten In het Voortgezet onderwijs kunnende leerlingen een boekenpakket ontvangen. Tijdens het schooljaar zullen deze boeken behandeld worden in de klas. Schoolgids pagina 18 / 32

19 4. Volgen van de ontwikkeling van leerlingen op school 4.1 Leerlingvolgsysteem Niet alle resultaten in het onderwijs zijn meetbaar of kunnen in cijfers weergegeven worden. Daar waar de school aan vorming doet, is het duidelijk dat voor onze situatie met zijn beperkte lestijd, het meten van die vorming moeilijk is. Samenspraak met de leerkracht van de dagschool zou dan belangrijk kunnen zijn, maar is niet altijd te verwezenlijken. Het is dus vaak de leerkracht die op subjectieve basis beoordeelt in welke mate het kind zich als persoon heeft ontwikkeld en waar zich op dit vlak eventuele problemen voordoen. Als Nederlandse school in het buitenland is het belangrijk een goed toets systeem te hebben. Het biedt enerzijds de mogelijkheid een vergelijking te maken met de Nederlandse situatie, en anderzijds geeft het de ouders van kinderen die terugkeren naar Nederland voldoende informatie over het niveau van hun kind. De meest gestelde doelen zijn door het afnemen van toetsen direct te evalueren. Hiervoor worden de toetsen bij de methode Taal Actief en de Cito-toetsen voor lezen, spelling, begrijpend lezen en woordenschat gebruikt. Via toetsen en observaties worden de vorderingen van de leerlingen bijgehouden. Daarnaast worden delen van het CITO-leerlingvolgsysteem gehanteerd, waarin de leerlingen op hun ontwikkelingsniveau voor de verschillende onderdelen ingeschaald worden. Het CITO verdeelt de toets resultaten in At/m E scores. Dit zijn percentielscores. De A-groep zijn de ca. 25% hoogst scorende leerlingen, de B-groep zijn ca. 25% net boven het landelijk gemiddelde scorende leerlingen, de C-groep zijn de ca. 25% net onder het landelijk gemiddelde scorende leerlingen, de D-groep zijn de 15% ruim onder het landelijk gemiddelde scorende leerlingen en de E-groep zijn de ca. 10% laagst scorende leerlingen. Daarnaast hanteert de CITO ook een nieuwe schaalverdeling, namelijk I II III IV V. Daarbij is I het hoogst en V het laagste. De schaalverdeling is hierbij 20% voor elke score. We hanteren beide scores nog naast elkaar, omdat niet alle toetsen al van de nieuwe scores zijn voorzien. De toetsen worden 1 of 2 keer per jaar tijdens de cultuurzaterdagen afgenomen. Van iedere leerling wordt een dossier bijgehouden. Daarin worden gegevens opgenomen over de leerling-besprekingen, gesprekken met de ouders, speciale onderzoeken en de toets- en rapportgegevens van de verschillende jaren. De leerlingen krijgen tweemaal per jaar een rapport mee naar huis. Naar aanleiding van het rapport neemt de groepsleerkracht contact met de ouders op, om het rapport te bespreken. Indien er behoefte is aan een tussentijds gesprek, zowel van de kant van de leerkracht als van uw zijde, is dit vanzelfsprekend altijd mogelijk. 4.2 Toets kalender We onderscheiden methode gebonden toetsing en methodeonafhankelijke toetsing. Methode gebonden toetsing: het beoordelen van de prestaties is hierbij vooral een middel, om te zien wat de leerling van de lessen opsteekt om hem/haar bij zijn leerproces optimaal te kunnen ondersteunen. Methodeonafhankelijke toetsing: hierbij ligt de nadruk op de beoordeling van de leerprestaties. Er wordt gekeken of de leerdoelen tussentijds bereikt zijn of aan het einde van een onderwijsperiode. Daarvoor worden de genormeerde toetsen gebruikt uit het Cito leerlingvolgsysteem. Deze toetsen hebben vooral een signalerende functie. Schoolgids pagina 19 / 32

20 Tabel NTC-PO richting 1 en 2 Leerstofgebied Toetspakket CITO/anders Groep Wanneer Taal Taal voor Kleuters 1 en 2 Januari (en juni) Toetsen Dyslexie Protocol 2 Januari (en juni) Spelling LOVS Spelling (SVS) 3-8 Januari en Juni Woordenschat LOVS Woordenschat 3-8 Januari Technisch lezen Herfstsignalering 3 Oktober Drie Minuten Toets (DMT) 3-8 Januari en Juni AVI 3-8 Januari en Juni Begrijpend lezen LOVS Begrijpend lezen 5-8 Januari 4.3 Zorg voor leerlingen met specifieke behoeften Wanneer een leerkracht merkt dat zich bij een kind problemen voordoen bij het begrijpen en/of verwerken van de leerstof zal deze in eerste instantie met de ouders contact opnemen om het gesignaleerde probleem te bespreken. De leerkracht stelt dan, eventueel in overleg met de directeur, een individueel plan op dat met de ouders wordt besproken. Blijkt dat dit onvoldoende resultaten geeft en wordt een bepaalde oorzaak voor het probleem vermoed, dan zal de leerkracht toestemming vragen aan de ouders voor verder onderzoek. Hierbij kan beroep gedaan worden op de diensten van de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (Stichting NOB). Na het onderzoek kunnen ouders en leerkracht afspraken maken voor eventuele externe hulp. Ook leerlingen met sociale of emotionele problemen kunnen worden verwezen naar de begeleidingsdiensten van de Stichting NOB die dan met ouders en leerkrachten een handelingsplan kunnen opzetten. Soms kan het zo zijn, dat een leerling cognitief of sociaal-emotioneel nog niet toe is aan een volgende groep. In overleg met ouders wordt dan gekeken wat het beste is voor de leerling. Als de leerachterstand en/of de sociaal-emotionele achterstand meer dan 1 à 2 jaar is, kan worden besloten de leerling nog een jaar over te laten doen. Dit gaat altijd in overleg met de ouders, maar uiteindelijk heeft de school het laatste woord. Schoolgids pagina 20 / 32

Inleiding... 4 1. De school: wie, wat, waar?... 5 1.1 Contactgegevens... 5 1.2 Schoolorganigram... 5 1.3 Wie is wie... 6

Inleiding... 4 1. De school: wie, wat, waar?... 5 1.1 Contactgegevens... 5 1.2 Schoolorganigram... 5 1.3 Wie is wie... 6 S C H O O L G I D S 2014-2015 Inhoud Inleiding... 4 1. De school: wie, wat, waar?... 5 1.1 Contactgegevens... 5 1.2 Schoolorganigram... 5 1.3 Wie is wie... 6 2. Waar de school voor staat... 7 2.1 Missie...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2011/2012

SCHOOLGIDS 2011/2012 SCHOOLGIDS PRIMAIR ONDERWIJS (PO) en VOORTGEZET ONDERWIJS (VO) 2011/2012 Vereniging Nederlanders in Chersonissos "Het Klokhuis Kreta - Griekenland Inhoudsopgave Inleiding 3 1. De school: wie, wat, waar

Nadere informatie

Schoolgids Nederlandse School in Bethesda 2010-2011

Schoolgids Nederlandse School in Bethesda 2010-2011 Schoolgids Nederlandse School in Bethesda 2010-2011 Inhoud Woord vooraf 1. Een schets van onze school: wie, wat en waar 1.1. Naam en gegevens van de school 1.2. Locatie van de school 1.3. Schoolgrootte

Nadere informatie

Schoolgids 2010/2011

Schoolgids 2010/2011 Watoto - De Nederlands / Vlaamse School Kampala Schoolgids 2010/2011 Schoolgids 2010/2011 SCHOOLGIDS 2010/2011 Watoto, Nederlands /Vlaamse School Kampala P.O. Box 7728 Kampala, UGANDA E-mail adres: Telefoon:

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. NTC Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs 2014/2015. Directeur/leerkracht: Emilie van Deursen

SCHOOLGIDS. NTC Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs 2014/2015. Directeur/leerkracht: Emilie van Deursen SCHOOLGIDS NTC Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs 2014/2015 Directeur/leerkracht: Emilie van Deursen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. INLEIDING... 4 Waarom een schoolgids?... 4 Wat staat er in deze

Nadere informatie

De Rode Leeuw De Nederlandse School in Beijing

De Rode Leeuw De Nederlandse School in Beijing !! De Rode Leeuw De Nederlandse School in Beijing Schoolgids 2015 2016 De Rode Leeuw p/a Western Academy of Beijing #10 Lai Guang Ying Dong Lu Chao Yang District Beijing 100103 People s Republic of China

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Stichting Nederlandse Taal en Cultuur Barcelona Oranje-dijkschool NTC basis- en voortgezet onderwijs Schoolgids 2013-2014 Schoolgids pagina 1 / 37 Woord vooraf Welkom bij de Oranje-dijkschool. Dit is onze

Nadere informatie

Schoolgids NTC primair en voortgezet onderwijs. Stichting Nederlands Taal Onderwijs Cairo. Schooljaar 2013/2014

Schoolgids NTC primair en voortgezet onderwijs. Stichting Nederlands Taal Onderwijs Cairo. Schooljaar 2013/2014 Schoolgids NTC primair en voortgezet onderwijs Stichting Nederlands Taal Onderwijs Cairo Schooljaar 2013/2014 Lokatie: 3A, Magra El Sail Street, Sakanat El Maadi, 01207161135 E: ntocegypte@hotmail.com

Nadere informatie

Schoolgids De Nederlandse School in Bethesda 2013-2014

Schoolgids De Nederlandse School in Bethesda 2013-2014 Schoolgids De Nederlandse School in Bethesda 2013-2014 Inhoud Woord vooraf 5 5 6 6 6 7 8 8 8 9 9 9 9 10 12 12 14 14 15 15 15 16 16 16 17 18 18 19 19 19 21 21 22 22 1. Wie zijn we en waar staan en gaan

Nadere informatie

schoolgids 2011-2012 Pipita basisschool schoolgids 2011-2012 1

schoolgids 2011-2012 Pipita basisschool schoolgids 2011-2012 1 Jongbloed 103 Curacao,.N.A. telefoon: 7374056 e-mail: pipitabasis@carib-online.net www.pipita.net schoolgids 2011-2012 Pipita basisschool schoolgids 2011-2012 1 Inleiding Beste ouder(s), Deze schoolgids

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

Voorwoord. Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver.

Voorwoord. Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver. Voorwoord Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver. De Hofvijver is een basisschool met twee locaties in de wijk Seghwaert. Eén van de locaties staat aan de Velddreef;

Nadere informatie

Schoolgids. Obs. Meester Haye. waar ieder kind telt

Schoolgids. Obs. Meester Haye. waar ieder kind telt Schoolgids 2012 2013 Obs. Meester Haye waar ieder kind telt 1 Inhoudsopgave 1. Wat staat er in de schoolgids? 3 2. Profiel van onze school 3 2.1 Wat zijn we voor school? 3 2.2 Wat willen we als school?

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Basisschool De Tweestroom Altforst, september 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave ----------------------------------------------------------------------------------------- 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Dé kans om de Nederlandse taal & cultuur goed bij te houden! Nederlandse Taal & Cultuur Onderwijs Rio de Janeiro Inleiding WelkombijDeRioranjeSchool! MettrotspresenterenwijudeeersteschoolgidsvoordelessenNederlandseTaalenCultuur.

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

INLEIDING... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.01 Schoolgegevens... 5 1.02 Noorderbasis Scholen met de Bijbel... 5 1.03 Directie... 5 1.04 Het team... 5 1.

INLEIDING... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.01 Schoolgegevens... 5 1.02 Noorderbasis Scholen met de Bijbel... 5 1.03 Directie... 5 1.04 Het team... 5 1. SCHOOLGIDS 2014-2015 1 INLEIDING... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.01 Schoolgegevens... 5 1.02 Noorderbasis Scholen met de Bijbel... 5 1.03 Directie... 5 1.04 Het team... 5 1.05 Afdelingsraad... 5 1.06 Medezeggenschapsraad...

Nadere informatie

VEGHEL. Katholieke Basisschool De Bunders. De Langedonk 1 5467 CV Veghel. Tel. 0413-36 64 24. e-mail bunders@skipov.nl www.bundersskipov.

VEGHEL. Katholieke Basisschool De Bunders. De Langedonk 1 5467 CV Veghel. Tel. 0413-36 64 24. e-mail bunders@skipov.nl www.bundersskipov. e-mail bunders@skipov.nl www.bundersskipov.nl VEGHEL Katholieke Basisschool De Bunders De Langedonk 1 5467 CV Veghel Tel. 0413-36 64 24 katholieke basisschool De Bunders Veghel, schoolgids versie augustus

Nadere informatie

INHOUD DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 DE ZORG VOOR KINDEREN 12 ONDERWIJSONTWIKKELING 21

INHOUD DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 DE ZORG VOOR KINDEREN 12 ONDERWIJSONTWIKKELING 21 INHOUD VOORWOORD 2 ONZE SCHOOL 2 WAAR ONZE SCHOOL VOOR STAAT 6 DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 DE ZORG VOOR KINDEREN 12 KWALITEITSBEWAKING 17 SCHOOLRESULTATEN 19 ONDERWIJSONTWIKKELING 21 HET PERSONEEL

Nadere informatie

schoolgids De Cirkel 2015-2016

schoolgids De Cirkel 2015-2016 1 Inhoud EEN WOORD VOORAF... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.1 SITUERING VAN DE SCHOOL... 5 1.2 DE SCHOOLGROOTTE... 5 1.3 DE DIRECTIE... 5 1.4 MEDEWERKERS... 5 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 6 2.1 IDENTITEIT...

Nadere informatie

Schoolgids obs de Runde

Schoolgids obs de Runde Schoolgids obs de Runde Schooljaar 2013-2014 obs de Runde Runde zz 84 7881 hp Emmer-compascuum 0591-351446 administratie@obs-runde.nl www.obs-runde.nl Inhoudsopgave 1 De school 1.1 Richting 1.2 Schoolgrootte

Nadere informatie

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur Directie Bestuur Inspectie Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur directie@desterrenwachter.nl Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar van de inspectie van het onderwijs tel: 072-5147830

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2 0 1 3-2 0 1 4. Een fijne school waar onderwijs op 1 staat!

SCHOOLGIDS 2 0 1 3-2 0 1 4. Een fijne school waar onderwijs op 1 staat! Een fijne school waar onderwijs op 1 staat! SCHOOLGIDS 2 0 1 3-2 0 1 4 Basisschool.Willibrordus Kerkweg 1 Tel. 0742780314 E-mail:dir.willibrordus@konot.nl www.willibrordusdn.nl Inhoud Schoolgids Schoolgids

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 1. De school 4 2. Onze visie op het onderwijs 5 3. De organisatie van het onderwijs 7 4. De zorg voor kinderen 11

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl 1 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de De Veldkamp... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Chr. Basisschool Zwingelspaan

Schoolgids 2014-2015. Chr. Basisschool Zwingelspaan Schoolgids 2014-2015 Chr. Basisschool Zwingelspaan CBS Zwingelspaan Adres: Tonsedijk 6 4793 SC Fijnaart 0168-402691 Email adres: info@cbszwingelspaan.nl Directie: Roel Hoekman Toutenburg 54 4761 NT Zevenbergen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Titelblad Inhoudsopgave Voorwoord

INHOUDSOPGAVE. Titelblad Inhoudsopgave Voorwoord INHOUDSOPGAVE Titelblad Inhoudsopgave Voorwoord Deel I FRANCISCUSSCHOOL IDENTITEIT & VISIE 1.1 Identiteit 4 1.2 Waar de school voor staat 4 1.3 Organisatie van het onderwijs 6 1.4 Zorg voor de kinderen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie