SCHOOLGIDS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLGIDS 2012-2013"

Transcriptie

1 SCHOOLGIDS

2 Inhoud Inleiding De school: wie, wat, waar Contactgegevens Schoolorganigram Wie is wie Waar de school voor staat Missie Visie Achtergronden / Uitgangspunten Aannamebeleid Absentiebeleid Onderwijs NTC-onderwijs Organisatie van het onderwijs Groepsgrootte / Groepsindeling Onderwijsaanbod en methoden Voortgezet onderwijs Cultuuronderwijs Thuis Volgen van de ontwikkeling van leerlingen op school Leerlingvolgsysteem Toets kalender Zorg voor leerlingen met specifieke behoeften Algemene gang van zaken bij vertrek van een leerling naar een andere school Leerkrachten Leerkrachten stellen zich voor Wijze van vervanging bij afwezigheid Personeelsbeleid Scholing van leraren Ouders Belang van betrokkenheid van ouders Ouderactiviteiten Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school Klachtenregeling Kwaliteitszorg Kwaliteitszorgbeleid Ontwikkelingen in de school Praktische zaken Schooltijden Huisregels Ouderbijdrage Schoolverzekering... 31

3 9. Namen en adressen Externe contacten Contactgegevens Schoolgids pagina 3 / 32

4 Inleiding Voor u ligt de schoolgids van het schooljaar van de Vereniging Nederlandse Taal en Cultuur, Steunpunt Wenen (NTC Wenen) voor het basis- en voortgezet onderwijs. De schoolgids is samengesteld door de directeur, het bestuur en de leerkrachten. Naast de schoolgids hebben we ook een website: Hierop kunt u informatie vinden en foto s bekijken van de groepen en van activiteiten die op onze school plaatsvinden. Laat ons graag weten indien u bezwaar heeft tegen het publiceren van foto s van uw kind op de website. Deze schoolgids is bedoeld om u te informeren over het onderwijs op onze school. De schoolgids laat zien wat wij u en uw kind te bieden hebben. Ouders van toekomstige leerlingen kunnen in de schoolgids lezen waarom onze school een goede keuze is. Aan ouders die al leerlingen op onze school hebben, leggen wij verantwoording af over onze manier van werken en de behaalde resultaten. De schoolgids geeft aan waar onze school voor staat en wat u van ons mag verwachten. Wij kunnen samen met u werken aan de kwaliteit van het onderwijs op het NTC Wenen. De schoolgids bevat uiteraard ook veel praktische informatie. De schoolgids sluit aan bij het schoolplan van onze school. Dit is een beleidsdocument waarin wij voor een periode van vier jaar uitgebreid beschrijven hoe ons onderwijs in elkaar zit en wat onze plannen zijn om een goede school te blijven. U kunt het schoolplan downloaden op Wij hopen dat u onze schoolgids met plezier zult lezen. Om de informatie in de schoolgids nog beter te kunnen afstemmen op uw wensen, horen wij graag wat u van onze schoolgids vindt. Zo kunnen we samen werken aan een nog betere kwaliteit van ons onderwijs. Wij wensen u en uw kinderen een plezierige en waardevolle tijd bij het NTC Wenen toe. Bestuur, directeur en leerkrachten Wenen, september 2012 NTC Wenen (secretariaat) Postfach 7 A-1192 WIEN Oostenrijk Schoolgids pagina 4 / 32

5 1. De school: wie, wat, waar 1.1 Contactgegevens Directeur Christa Jongejan tel.nr: Secretariaat NTC Wenen Postfach 7 A-1192 WIEN Oostenrijk Locatie 1 - NTC Wenen (zaterdag/maandag) American International School Salmannsdorfer Straße 47 INGANG NTC: Keylwerthgasse 1190 Wien Oostenrijk Locatie 2 - NTC Wenen (vrijdag) Vienna International School Strasse der Menschenrechten Wien Oostenrijk 1.2 Schoolorganigram Schoolbestuur Werkgever Directeur/coördinator & Leerkrachten Werknemers Vertrouwenspersoon Hans Vestjens Schoolgids pagina 5 / 32

6 Het bevoegd gezag van de school ligt bij het bestuur van de vereniging, tenminste bestaande uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het bestuur legt jaarlijks tijdens de Algemene Ledenvergadering in juni verantwoording af over het gevoerd beleid. Tijdens de Algemene Ledenvergadering in september wordt de financiële eindafrekening besproken, de begroting voor het op handen zijnde schooljaar en vraagt het bestuur aan de leden akkoord op de hoogte van het lesgeld voor het komende schooljaar. Bestuursleden worden op voordracht van het zittende bestuur benoemd door de Algemene Ledenvergadering. De Algemene Ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden (3-7) vast. Schoolgids pagina 6 / 32

7 1.3 Wie is wie Ons team bestaat uit de volgende mensen: Naam Aanspreekpunt voor Bestuur Voorzitter Emilie Huisman Bestuurlijke zaken Secretaris Meike de Vaere contact ouders, nieuwsbrieven, KvK, e.a. Penningmeester Petra Hunia Financiële zaken Onderwijsteam basisonderwijs Directeur Christa Jongejan Onderwijskundige zaken Groep 1/2 Evelien Groep 1/2 Schulenburg Groep 3/4 Nick Van den Groep 3/4 Broeck Groep 3/4 Christa Jongejan Groep 3/4 Groep 5/6 Inge Groep 5/6 Huyghebaert Groep 7/8 Bernd Meyer Groep 7/8 Tijdelijk groep 7/8 Samantha van Groep 7/8 Wijnen Groep VO 1-4 Harry van der Groep VO 1-4 Zee IB Pieter van der IB Vorm Andere zaken AIS contact Janine Wassink AIS contact Website beheer Hunia Website NTC Schoolgids pagina 7 / 32

8 2. Waar de school voor staat 2.1 Missie De missie van het NTC Wenen is het aanbieden van Nederlands basisonderwijs en voortgezet onderwijs aan Nederlandstalige leerlingen in Wenen, gericht op een eventuele terugkeer van leerlingen naar Nederland en/of België en instroming in het onderwijs aldaar. 2.2 Visie Het NTC Wenen streeft naar een situatie waarin leerlingen plezier hebben en houden in het gebruiken en beschouwen van de Nederlandse taal, zowel in verbale- als in geschreven vorm. Zelfstandigheid en taakgericht werken vormen derhalve onderdeel van onze lesmethode. Daarnaast tracht het NTC Wenen de dagelijkse gewoonten en gebruiken van Nederland en de karakteristieke kenmerken van de Nederlandse samenleving op een aansprekende wijze over te brengen op de leerlingen. De school is een lerende organisatie, altijd in ontwikkeling. In het schoolplan, een meerjarenbeleidsdocument, staan de doelen en plannen voor vier jaar omschreven. Voor het schooljaar zijn de belangrijkste doelen: Cultuurzaterdagen groep 7/8 en VO nieuwe opzet VO (weekend + 2 ochtenden). Woordenschat doorgaande lijn voortzetten. Coöperatief leren invoeren. Geschiedenis/Geografie rode draad cultuurlessen Scholing Smartboard (cursus doen). Nieuwe Taalmethode VO aanschaffen en oriënteren op nieuwe Taal Actief methode voor groep 4-8. Doorlopende leerlijn PO/VO Pakketten in groep 5/6 7/8 en VO voor spelling/ontleden/ topografie. Opbrengstgericht werken (n.a.v. cursus Veldhoven + Inspectie normen) Afsprakenlijsten schrijven voor: Boekbesprekingen/Spreekbeurten/Spelling/Lezen/Creatief schrijven. 2.3 Achtergronden / Uitgangspunten Ontstaansgeschiedenis NTC Wenen De 'Vereniging Nederlandse Taal en Cultuur - steunpunt Wenen' heeft het NTC Wenen opgericht in Daarvoor bestond er al een school als dagschool voor werknemers van Philips. Inmiddels is het NTC Wenen uitgegroeid tot een school van ruim 50 leerlingen, 6 leerkrachten en 1 klasse assistent. De school biedt basisonderwijs van groep 1 tot en met groep 8, Voortgezet onderwijs en een IB-route. Ondersteuning vanuit Nederland Het NTC-Wenen wordt ondersteund en geadviseerd door de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (Stichting NOB). Stichting NOB is in 1980 opgericht en werkt in opdracht van het Ministerie van OCW. Daarnaast valt het NTC-Wenen onder de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) en de Wet op het Onderwijstoezicht (WOT). Daarin staat dat de inspecteur de kwaliteit van het onderwijs moet beoordelen en bevorderen. Het NTC Wenen krijgt regelmatig een bezoek van een onderwijsinspecteur en wordt dan beoordeeld op haar kwaliteit. Het volgende bezoek is gepland op maandag 8 oktober Schoolgids pagina 8 / 32

9 Locatie en klimaat van de school Het NTC Wenen heeft geen eigen schoolgebouw. Voor alle lessen voor het basis- en voortgezet onderwijs is het NTC Wenen te gast op maandag en de zaterdagen op de Amerikaanse International School (AIS) in het 19 e bezirk en voor de vrijdagen op de Vienna International School in het 22 e bezirk.in deze omgeving tracht het NTC Wenen een klimaat te creëren waar de leerling zich prettig en thuis voelt. Het NTC Wenen is van mening dat de leerlingen in zo n omgeving het best tot hun recht komen. 2.4 Aannamebeleid NTC onderwijs kenmerkt zich door een grote diversiteit in leeftijdsgroepen en taalniveaus. Op basis van de doelstellingen wordt onderscheid gemaakt tussen NTC Richting 1, 2, en 3 kinderen. Basisonderwijs NTC-richting 1 (PO): Is gericht op directe aansluiting bij onderwijs in Nederland; primair gericht op terugkeer in het Nederlandse onderwijs. Toewerken naar kerndoelen van de Nederlandse taal en de tussendoelen zoals geformuleerd voor de verschillende jaargroepen. Deze leerlingen spreken thuis meestal overwegend Nederlands met daarnaast misschien nog andere talen. De woordenschat zal daarom variëren en het schriftelijk taalgebruik zal beïnvloed zijn door het onderwijs in de taal op de dagschool. NTC-richting 2 (PO): Zo goed mogelijk op peil houden van de Nederlandse taal, met het oog op een eventuele terugkeer naar Nederland. Het onderwijs is dus niet primair gericht op directe aansluiting op het Nederlands onderwijs, maar richt zich op die lesstof die nodig is voor een goede basis in het Nederlands waardoor een eventuele overstap eenvoudiger zal verlopen. Kerndoelen en tussendoelen voor verschillende jaargroepen worden op een maximale afstand van twee jaar gevolgd. Deze kinderen zullen thuis Nederlands spreken, maar een andere taal zal dominant zijn. Nadruk in NTC-onderwijs op het bereiken van een zo hoog mogelijk niveau van mondelinge taalvaardigheid. NTC-richting 3 (PO): Aanleren van Nederlands als vreemde taal, met het oog op een eventuele terugkeer naar Nederland. Het leerstofaanbod is gericht op de gewenste taalontwikkeling voor deze leerlingen gezien hun startniveau. Het betreft kinderen die nog vrijwel geen Nederlands spreken en dit als nieuwe taal moeten aanleren. In de praktijk zal dit neerkomen op uitbreiding van de woordenschat en spreekvaardigheid. Kern- en tussendoelen voor verschillende jaargroepen worden op meer dan twee jaar achterstand gevolgd. Voortgezet onderwijs Doel 1 (VO): Aansluiten bij voortgezet onderwijs in Nederland; gericht op terugkeer in het Nederlands onderwijs. Toewerken naar kerndoelen van de onderbouw (jaar 1, 2 en 3) en exameneisen vmbo, havo of vwo van de Nederlandse taal en cultuur. Zowel de actieve als de passieve taalvaardigheden worden ontwikkeld en gestimuleerd. Onderwijs bereidt voor op de klasen lesorganisatie in het moderne Nederlandse onderwijs (eigen verantwoordelijkheid, projecten, ICT, enzovoort) en de cultuur c.q. sfeer op scholen (samenleving). Er wordt voorlichting gegeven over vervolgonderwijs en opzet Nederlands VO vanuit het perspectief van internationaal onderwijs en arbeidsmarkt. Schoolgids pagina 9 / 32

10 Doel 2 (VO): Behalen van internationaal diploma, zoals IB (language A) en IGCSE of AICE. Gericht op doorstroom naar internationaal vervolgonderwijs of hbo of universitair onderwijs in Nederland. Doel 3 (VO): Bijhouden van het Nederlands: bereiken van zo hoog mogelijk niveau van mondelinge taalvaardigheid. Kerndoelen worden op afstand gevolgd. Deze kinderen zullen thuis Nederlands spreken, maar een andere taal zal dominant zijn. Nadruk in NTC-voortgezet onderwijs op mondelinge taalvaardigheid; minder accent op schriftelijke taalvaardigheid. Mogelijkheid tot het behalen van het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs. De volgende toelatingseisen gelden voor het NTC Wenen: De leerling moet voldoen aan de kenmerken van Richting 1 of Richting 2; Richting 3 leerlingen nemen wij niet aan. De leerling dient in het bezit te zijn van een paspoort van een lidstaat van de EU. Tenminste één van de ouders of verzorgers spreekt thuis altijd Nederlands met het kind. Voor deelname aan het basisonderwijs dient de leerling tenminste vier jaar oud te zijn. De school probeert ook om aan kinderen met zorgbehoeften, bijvoorbeeld leerlingen met leeren/of gedragsproblemen, onderwijs te bieden. Helaas zijn we beperkt in onze mogelijkheden (beperkte tijd, geen extra begeleiding). In overleg met ouders, leerkracht en directeur wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn en worden er afspraken hierover gemaakt. Te allen tijde beoordeelt de leerkracht, in overleg met de ouders, de geschiktheid van het kind voor deelname aan de lessen en/of cultuurdagen. Verwachting van school: Van de ouders verwachten wij motivatie en inzet om hun kind te helpen en ondersteunen bij het huiswerk. Van de leerling wordt verwacht dat hij/zij aanwezig is bij alle lesdagen en de cultuurdagen. Alleen bi gegronde redenen kan een leerling verstek laten gaan. Aanmelding en inschrijving De formele aanmelding van uw kind voor het NTC onderwijs kunt u doen door een getekend aanmeldingsformulier met een kopie van het paspoort van de leerling naar het secretariaat van het NTC Wenen toe te sturen. Het aanmeldingsformulier is op te vragen via de website van NTC Wenen (www.ntcwenen.at) of door het sturen van een naar het secretariaat van het NTC Wenen Op verzoek kunt u een afspraak maken met de directeur of de leerkracht om nader kennis te komen maken op school en in de klas. Bij de aanmelding vragen wij u om: het onderwijskundig rapport met eventuele toelichting beschreven in een handelingsplan; recente toets gegevens van het leerlingvolgsysteem; kopie van het laatste schoolrapport; bewijs van uitschrijving. Schoolgids pagina 10 / 32

11 Intakegesprek Na het aanmelden van uw kind vindt er een intakegesprek plaats tussen u en de betreffende leerkracht, eventueel samen met uw zoon/dochter. Tijdens het intakegesprek kunnen wederzijdse verwachtingen worden uitgesproken en worden vastgelegd. Het intakegesprek is onderdeel van de aanmeldingsprocedure. Bij dit intakegesprek wordt het dossier van uw zoon/dochter geopend. De kosten van het intakegesprek zijn 30,00 (zonder entreetoets) en deze worden aan u doorberekend via de betaling van de ouderbijdrage aan het begin van het schooljaar. Deze 30,00 is tevens het inschrijfgeld voor het NTC. Indien een leerkracht bij het intakegesprek het nodig acht de kennis van de Nederlandse taal van uw kind te toetsen of als er geen CITO gegevens zijn van uw kind, kunnen de Citotoetsen worden afgenomen. Dit om vast te kunnen stellen in welke groep uw kind geplaatst moet worden. De kosten van deze entreetoets bedragen 40,00 en worden aan u doorberekend via de betaling van de ouderbijdrage. Instapmomenten: Voor leerlingen van groep 1 zijn er twee instapmogelijkheden per jaar mogelijk: September Januari In overleg met ouders en leerkracht wordt bepaald wanneer een 4-jarige kan instromen. Bij de overige groepen van het basisonderwijs en voortgezet onderwijs kunnen leerlingen in overleg met de onderwijscoördinator en leerkracht op ieder moment instromen. 2.5 Absentiebeleid Om de kwaliteit van het onderwijs te kunnen waarborgen hanteert onze school een strikt absentiebeleid. Uitgangspunt is dat de leerling gedurende alle lesuren tijdig in de les aanwezig is. Het is de leerling niet toegestaan de les voortijdig te verlaten. Indien de leerling wegens een geoorloofde reden niet in de les aanwezig kan zijn, zal dit tijdig, dat wil zeggen vooraf, worden gemeld bij de betreffende leerkracht en/of onderwijscoördinator/ directeur. Gegronde redenen voor afwezigheid kunnen zijn: ziekte, huwelijk of begrafenis van een direct familielid, doktersbezoek dat noodzakelijkerwijs alleen tijdens de lesuren dan wel culturele activiteit kan plaatsvinden en overig verzuim waarvoor de school toestemming heeft gegeven. Het absentiebeleid geldt ook voor de culturele activiteiten. Omdat de culturele activiteiten meestal buiten reguliere schooltijden worden georganiseerd, mag de leerling slechts één keer paar schooljaar een culturele activiteit missen op andere dan bovengemelde gronden. In het geval de leerling om wat voor een reden dan ook twee of meer culturele activiteiten mist, krijgt hij/zij van de leerkracht een relevante vervangende opdracht. De leerkrachten houden een registratie bij van de aan- en afwezigheid van de leerlingen bij de lessen en culturele activiteiten. Elk verzuim wordt door de leerkracht op het rapport vermeld en opgenomen in het leerlingendossier. Verzuim om een andere dan hierboven vermelde reden wordt separaat geregistreerd als ongeoorloofd verzuim. Maatregelen bij veelvuldig verzuim met een geldige reden In het geval een leerling met een geldige reden langdurig of regelmatig verzuimt zal de leerkracht de gevolgen daarvan eerst met de ouders bespreken. Wanneer de leerkracht van mening is dat vanwege het verzuim het niet langer meer mogelijk is om de leerling het normale lesprogramma te laten volgen, worden in overleg met de ouders en de directeur maatregelen getroffen. Voorbeelden hiervan zijn speciale huiswerkopdrachten en een aangepast lesprogramma. Schoolgids pagina 11 / 32

12 Maatregelen bij ongeoorloofd verzuim In het geval een leerling zonder geldige reden verzuimt een les of een culturele activiteit te volgen dan wel in het geval een leerling het huiswerk regelmatig niet maakt, zal de leerkracht dit met de ouders bespreken. In het geval de leerling in één schooljaar meer dan 2 keer zonder geldige reden verzuimt, volgt een gesprek met de directeur, de leerkracht en de ouders. In het geval het verzuim blijft voortduren, overlegt de onderwijscoördinator met het bestuur over de te nemen maatregelen. Afhankelijk van de ernst en reden van het verzuim is het bestuur bevoegd om de overeenkomst te ontbinden zonder restitutie van het lesgeld over de resterende maanden van het schooljaar. Schoolgids pagina 12 / 32

13 3. Onderwijs 3.1 NTC-onderwijs NTC-onderwijs is onderwijs in de Nederlandse taal en cultuur (NTC) in het buitenland. NTConderwijs wordt gegeven naast de lessen op de lokale of internationale dagschool. NTC Wenen biedt 2,5 uur per week taalonderwijs aan, zowel primair als voortgezet onderwijs. Het doel is daarbij om: de Nederlandse taalverwerving en taalvaardigheid te ontwikkelen en te stimuleren; de kennis van en de binding met de Nederlandse cultuur te bevorderen. Het onderwijs wordt groepsgewijs gegeven en richt zich op aansluiting bij de doelen van het Nederlands onderwijs of minimaal tot het behalen van het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal. Men moet zich realiseren dat de kinderen die op onze school Nederlands taalonderwijs volgen niet gelijk zijn te schalen met hun leeftijdsgenoten in Nederland. Het Nederlands is voor deze kinderen niet de eerste onderwijstaal, waardoor ze minder uren in een Nederlandse onderwijsomgeving doorbrengen. Dit heeft vooral gevolgen voor het niveau van de woordenschat en de spelling en onze school besteedt hier dan ook extra aandacht aan. Daarnaast wordt tenminste 28 uur per jaar aan culturele activiteiten besteed, d.m.v. de zogenaamde cultuurzaterdagen. De kinderen moeten thuis goed worden begeleid en het actief deelnemen aan de culturele activiteiten moet mogelijk worden gemaakt. 3.2 Organisatie van het onderwijs Voor het schooljaar 2012/2013 zijn in totaal 32/33 lesdagen vastgesteld voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Daarnaast worden er dit jaar 7 cultuurzaterdagen van ieder 4 uur per keer georganiseerd. De Nederlandse les wordt gehouden op de AIS op maandagmiddag van 15:30 18:00 uur en op de VIS op vrijdagmiddag van 15:15-17:45. Daar het NTC gebruik maakt van de leslokalen van de AIS en de VIS is het NTC genoodzaakt het vakantierooster van de AIS en de VIS te volgen. Hierdoor is het mogelijk dat uw kind vakantie heeft, maar toch maandagmiddag naar zijn/haar Nederlandse les toe moet en omgekeerd. Per schooljaar worden cultuurzaterdagen georganiseerd van elk 4 uur. Op deze cultuurzaterdagen worden, aan de hand van thema s uit het onderwijsprogramma, onderwerpen in de groepen behandeld. Lees voor meer informatie verder onder 3.6. Schoolgids pagina 13 / 32

14 3.3 Groepsgrootte / Groepsindeling Onze school streeft ernaar in één klas één groepsniveau te handhaven. Niettemin is het vormen van een combinatieklas soms noodzakelijk en soms ook gewenst. In groep 1 is, bij een groot leerlingenaantal, ter ondersteuning een klasse assistent aanwezig. De methode waarmee wordt gewerkt biedt ruimschoots de mogelijkheid om met eventuele niveauverschillen in de klas om te gaan. Kinderen met een achterstand of een voorsprong krijgen extra materiaal aangeboden die op hun situatie is afgestemd. Het aantal leerlingen van het NTC voor het schooljaar 2012/2013 is 57 in totaal. Daarvan volgen 50 leerlingen het basisonderwijs en 7 leerlingen het voortgezet onderwijs. Het aantal kinderen is als volgt over de groepen/klassen verdeeld: BASISONDERWIJS VOORTGEZET ONDERWIJS Groep Aantal leerlingen Klas Aantal leerlingen Groep 1 4 Klas 1 1 (+3 jan 2012) Groep 2 12 Klas 2 1 Groep 3 6 Klas 3 1 Groep 4 9 Klas 4 4 Groep 5 2 Groep 6 8 Groep 7 3 IB - Groep Onderwijsaanbod en methoden In de onderstaande tabellen wordt aangegeven van welke methodes gebruik wordt gemaakt en hoe de verschillende kerndoelen worden behaald. Voor een gedetailleerde uiteenzetting wordt verwezen naar het schoolplan en/of de directeur. Richting 1 en 2 basisonderwijs Groepen 1 en 2 Bronmateriaal: Leessleutel groep 1 en 2 Wat zeg je? Protocol leesproblemen en dyslexie groep 1 en 2. Leerlijn Er wordt gewerkt in thema s Spreken en luisteren In verschillende situaties vergroten van spreek- en luistervaardigheid d.m.v. kringgesprekken, liedjes, rijmpjes. Woordenschat Verbreding en verdieping van de woordenschat Beginnende geletterdheid Ontwikkelen van taalbewustzijn, fonologisch bewustzijn, fonemisch bewustzijn en letterkennis. Cultuur Kinderboekenweek, Sinterklaas, Koninginnedag, Nederland bord met plaatjes/woorden uit NL cultuur. Schoolgids pagina 14 / 32

15 Richting 1 en 2 basisonderwijs Groep 3 Methode: De Leessleutel en de NTC Module Leerlijn Lesprogramma Spreken en luisteren In verschillende situaties vergroten van spreek- en luistervaardigheid door middel van kringgesprekken, liedjes, rijmpjes, verhaaltjes. Woordenschat Verbreding en verdieping van de woordenschat Technisch lezen Aanvankelijk lezen: klank-tekenkoppeling en het leren lezen van Nederlandse woorden en zinnen Begrijpend lezen Teksten lezen en vragen erover beantwoorden Spelling Lange en korte klanken, tweeletter klanken, dubbele medeklinkers Taalbeschouwing Inzicht krijgen in de opbouw van woorden en zinnen Cultuur Kinderboekenweek, Sinterklaas, Koninginnedag Richting 1 en 2 basisonderwijs Groepen 4 t/m 8 Methode: Taal Actief en NTC Module Leerlijn Lesprogramma Spreken en luisteren In verschillende situaties vergroten van spreek- en luistervaardigheid door middel van discussies, boekbesprekingen Woordenschat Verbreding en verdieping van de woordenschat Technisch en begrijpend lezen Lezen en begrijpen van moeilijkere woorden en teksten van E3 in groep 4 tot en met E7 in groep 7/8. Stellen Opstellen, verhalen en boekverslagen schrijven als huiswerk Spelling Gedurende de jaren worden de volledige spellingsregels geleerd Taalbeschouwing Inzicht krijgen in de opbouw van zinnen en teksten Cultuur Nieuwsbegrip, Kinderboekenweek, Sinterklaas, Koninginnedag Voortgezet onderwijs Groep 1 en 2 Leerlijn Luister- en kijkvaardigheid Spreekgespreksvaardigheid Leesvaardigheid Schrijfvaardigheid en Methode: Bronmateriaal: Nieuw Nederlands Lesprogramma Selectief kijken en luisteren, samenvatten, brainstormen, formeel en informeel taalgebruik Tweegesprek, spreekbeurt, nieuwsbericht, inf. geven/vragen Kranten- en tijdschriftartikelen, naslagwerk, onderscheiden van feiten en meningen Informele brief, formulier, verslag, zinsbouw, spelling, informatie geven, formeel/informeel taalgebruik hanteren Fictie Dagboek, gedicht, roman/verhaal. Benoemen van personages, tijd/plaats, thema en reactie geven Schoolgids pagina 15 / 32

16 Voortgezet onderwijs Groep 3 en 4 Leerlijn Luister- en kijkvaardigheid Spreek- en gespreksvaardigheid Leesvaardigheid Schrijfvaardigheid Fictie Methode: Bronmateriaal: Nieuw Nederlands Lesprogramma Tweegesprek, discussie, debat, spreekbeurt, eigen mening en informatie geven, overtuigen, argumenteren Tweegesprek, spreekbeurt, discussie, debat, informatie en eigen mening geven, overtuigen, argumenteren Kranten- en tijdschriftartikel, literaire recensie, onderscheiden feiten en meningen, middel en doel, en oorzaak en gevolg, samenvatten, argumenten herkennen, teksten beoordelen Formele brief, verslag, uiteenzetting, beschouwing, betoog, commentaar, zinsbouw, spelling Dagboek, gedicht, roman/verhaal, toneel, film. Relatie leggen tussen fictie en werkelijkheid, benoemen van personages, tijd/plaats en thema en reactie geven Voortgezet onderwijs IB Groep 5 en 6 Leerlijn Lesprogramma Boekenlijst opgesteld door IBO De precieze leerdoelen, het gebruikte onderwijsmateriaal en de invulling van de lessen zijn afhankelijk van het gekozen programma ('language A: literature' of 'language A: language and literature', op het niveau SL of HL), alsook van de keuzes die de leerlingen binnen dit programma maken. 3.5 Voortgezet onderwijs Een van de doelen van het NTC-onderwijs is het de leerlingen mogelijk te maken zonder al te veel problemen hun opleiding in Nederland voort te zetten. Daarom oriënteert dit onderwijs zich vooral op de verdeling van de leerstof in Nederland. Dit geldt voor het basisonderwijs en de basisvorming van het voortgezet onderwijs. Vanaf VO 5 kunnen de leerlingen ook het vervolgonderwijs volgen via het NTC Wenen. De lessen worden aangeboden in het kader van het Internationaal Baccalaureaat (IB). Het NTC verzorgt dan het keuzevak Nederlands. Deze uitstroommogelijk is alleen mogelijk voor leerlingen die onderwijs ontvangen via de internationale school. Leerlingen die het dagonderwijs via het lokale onderwijssysteem ontvangen of leerlingen die geen IB volgen kunnen het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal behalen. Dit geldt als bewijs dat ze over voldoende kennis van het Nederlands beschikken om aan een universiteit of hogeschool in Nederland te gaan studeren. Dit examen wordt aan het einde van VO3 afgenomen. Schoolgids pagina 16 / 32

17 3.6 Cultuuronderwijs Cultuurdagen/toetsdagen Cultuur maakt integraal onderdeel uit van het curriculum. Deelname aan deze activiteiten is verplicht. Per schooljaar worden cultuurzaterdagen georganiseerd van elk 4 uur. Op deze cultuurzaterdagen worden, aan de hand van thema s uit het onderwijsprogramma, onderwerpen in de groepen behandeld. Per schooljaar zijn er 7 cultuurdagen/ toetsdagen. Deze vinden plaats op de zaterdagochtend van 9.00 uur t/m uur op de AIS. Uiteraard wordt er uitgebreid stilgestaan bij de typisch Nederlandse feestdagen en tradities, zoals Sinterklaas en Koninginnedag. Thema s kunnen zich richten op aardrijkskunde en geschiedenis van Nederland en/of België, of voortkomen uit de dagelijkse belevingswereld van de leerlingen. De afsluiting van zo n dag kan een muzikale voordracht of een quiz zijn, waarbij alle ouders uitgenodigd worden om mee te doen. Op de toetsochtend zal bij alle leerlingen de Cito-toetsen afgenomen worden. Dit jaar gaan we voor het eerst voor de groepen 7/8 en VO een startweekend organiseren. Daarnaast komen zij nog op de cultuurzaterdagen in januari en in juni voor de toetsen. Zie verder het les- en cultuurzaterdagen schema in 8.1 van deze schoolgids. Daarnaast wordt er vanaf groep 4 gewerkt met Nieuwsbegrip. Dit is een tekst voor begrijpend lezen met vragen. Deze tekst gaat altijd over het nieuws van die week en ook heel vaak over NL nieuws. 3.7 Thuis Huiswerk Wekelijks wordt huiswerk opgegeven. Hiervoor hebben wij de volgende redenen: wat in de les uitgelegd en in beperkte mate is geoefend, kan door huiswerk verder geoefend en verdiept worden; huiswerk vormt een goede aanvulling op het onderwijs, dat in aantal uren beperkt is. Het is een goede mogelijkheid de leerlingen te motiveren tot een persoonlijke en zelfstandige verwerking van de leerstof; huiswerk kan ouders inzicht in de vorderingen van hun kind geven; het samen maken van huiswerk geeft uw zoon/dochter een gevoel van betrokkenheid en het besef dat het leren van de Nederlandse taal belangrijk is. Schoolgids pagina 17 / 32

18 School abonnementen Als NTC vinden wij het belangrijk om op verschillende manieren de Nederlandse taal te stimuleren bij onze leerlingen. Een manier daarvan is dat de leerlingen per groep het volgende abonnement ontvangen. Op de website: staan alle informatie. Groep 1 en 2 Rompompom hét tijdschrift voor kleuters. Vol leuke en leerzame verhaaltjes + opdrachten. Groep 3 Groep 4,5,6 Maan Roos Vis een leuk tijdschrift, dat met het leesniveau van groep 3 meegroeit. Inki leuk tijdschrift voor hippe, creatieve meisjes. Dolfje Weerwolfje leuk tijdschrift voor alle Dolfje Weerwolfje fans. Groep 7,8,VO Hoe overleef ik Inspirerend, grappig en positief magazine voor meisjes van jaar! Deze abonnementen kunnen via het NTC worden afgesloten, waardoor korting wordt verkregen op de verzendkosten In het Voortgezet onderwijs kunnende leerlingen een boekenpakket ontvangen. Tijdens het schooljaar zullen deze boeken behandeld worden in de klas. Schoolgids pagina 18 / 32

19 4. Volgen van de ontwikkeling van leerlingen op school 4.1 Leerlingvolgsysteem Niet alle resultaten in het onderwijs zijn meetbaar of kunnen in cijfers weergegeven worden. Daar waar de school aan vorming doet, is het duidelijk dat voor onze situatie met zijn beperkte lestijd, het meten van die vorming moeilijk is. Samenspraak met de leerkracht van de dagschool zou dan belangrijk kunnen zijn, maar is niet altijd te verwezenlijken. Het is dus vaak de leerkracht die op subjectieve basis beoordeelt in welke mate het kind zich als persoon heeft ontwikkeld en waar zich op dit vlak eventuele problemen voordoen. Als Nederlandse school in het buitenland is het belangrijk een goed toets systeem te hebben. Het biedt enerzijds de mogelijkheid een vergelijking te maken met de Nederlandse situatie, en anderzijds geeft het de ouders van kinderen die terugkeren naar Nederland voldoende informatie over het niveau van hun kind. De meest gestelde doelen zijn door het afnemen van toetsen direct te evalueren. Hiervoor worden de toetsen bij de methode Taal Actief en de Cito-toetsen voor lezen, spelling, begrijpend lezen en woordenschat gebruikt. Via toetsen en observaties worden de vorderingen van de leerlingen bijgehouden. Daarnaast worden delen van het CITO-leerlingvolgsysteem gehanteerd, waarin de leerlingen op hun ontwikkelingsniveau voor de verschillende onderdelen ingeschaald worden. Het CITO verdeelt de toets resultaten in At/m E scores. Dit zijn percentielscores. De A-groep zijn de ca. 25% hoogst scorende leerlingen, de B-groep zijn ca. 25% net boven het landelijk gemiddelde scorende leerlingen, de C-groep zijn de ca. 25% net onder het landelijk gemiddelde scorende leerlingen, de D-groep zijn de 15% ruim onder het landelijk gemiddelde scorende leerlingen en de E-groep zijn de ca. 10% laagst scorende leerlingen. Daarnaast hanteert de CITO ook een nieuwe schaalverdeling, namelijk I II III IV V. Daarbij is I het hoogst en V het laagste. De schaalverdeling is hierbij 20% voor elke score. We hanteren beide scores nog naast elkaar, omdat niet alle toetsen al van de nieuwe scores zijn voorzien. De toetsen worden 1 of 2 keer per jaar tijdens de cultuurzaterdagen afgenomen. Van iedere leerling wordt een dossier bijgehouden. Daarin worden gegevens opgenomen over de leerling-besprekingen, gesprekken met de ouders, speciale onderzoeken en de toets- en rapportgegevens van de verschillende jaren. De leerlingen krijgen tweemaal per jaar een rapport mee naar huis. Naar aanleiding van het rapport neemt de groepsleerkracht contact met de ouders op, om het rapport te bespreken. Indien er behoefte is aan een tussentijds gesprek, zowel van de kant van de leerkracht als van uw zijde, is dit vanzelfsprekend altijd mogelijk. 4.2 Toets kalender We onderscheiden methode gebonden toetsing en methodeonafhankelijke toetsing. Methode gebonden toetsing: het beoordelen van de prestaties is hierbij vooral een middel, om te zien wat de leerling van de lessen opsteekt om hem/haar bij zijn leerproces optimaal te kunnen ondersteunen. Methodeonafhankelijke toetsing: hierbij ligt de nadruk op de beoordeling van de leerprestaties. Er wordt gekeken of de leerdoelen tussentijds bereikt zijn of aan het einde van een onderwijsperiode. Daarvoor worden de genormeerde toetsen gebruikt uit het Cito leerlingvolgsysteem. Deze toetsen hebben vooral een signalerende functie. Schoolgids pagina 19 / 32

20 Tabel NTC-PO richting 1 en 2 Leerstofgebied Toetspakket CITO/anders Groep Wanneer Taal Taal voor Kleuters 1 en 2 Januari (en juni) Toetsen Dyslexie Protocol 2 Januari (en juni) Spelling LOVS Spelling (SVS) 3-8 Januari en Juni Woordenschat LOVS Woordenschat 3-8 Januari Technisch lezen Herfstsignalering 3 Oktober Drie Minuten Toets (DMT) 3-8 Januari en Juni AVI 3-8 Januari en Juni Begrijpend lezen LOVS Begrijpend lezen 5-8 Januari 4.3 Zorg voor leerlingen met specifieke behoeften Wanneer een leerkracht merkt dat zich bij een kind problemen voordoen bij het begrijpen en/of verwerken van de leerstof zal deze in eerste instantie met de ouders contact opnemen om het gesignaleerde probleem te bespreken. De leerkracht stelt dan, eventueel in overleg met de directeur, een individueel plan op dat met de ouders wordt besproken. Blijkt dat dit onvoldoende resultaten geeft en wordt een bepaalde oorzaak voor het probleem vermoed, dan zal de leerkracht toestemming vragen aan de ouders voor verder onderzoek. Hierbij kan beroep gedaan worden op de diensten van de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (Stichting NOB). Na het onderzoek kunnen ouders en leerkracht afspraken maken voor eventuele externe hulp. Ook leerlingen met sociale of emotionele problemen kunnen worden verwezen naar de begeleidingsdiensten van de Stichting NOB die dan met ouders en leerkrachten een handelingsplan kunnen opzetten. Soms kan het zo zijn, dat een leerling cognitief of sociaal-emotioneel nog niet toe is aan een volgende groep. In overleg met ouders wordt dan gekeken wat het beste is voor de leerling. Als de leerachterstand en/of de sociaal-emotionele achterstand meer dan 1 à 2 jaar is, kan worden besloten de leerling nog een jaar over te laten doen. Dit gaat altijd in overleg met de ouders, maar uiteindelijk heeft de school het laatste woord. Schoolgids pagina 20 / 32

S C H O O L G I D S 2 0 1 3-2 0 1 4

S C H O O L G I D S 2 0 1 3-2 0 1 4 - SCHOOLGIDS 2013-2014 Inhoud Inleiding 4 1. De school: wie, wat, waar... 5 1.1 Contactgegevens... 5 1.2 Schoolorganigram... 5 1.3 Wie is wie... 6 2. Waar de school voor staat... 7 2.1 Missie... 7 2.2

Nadere informatie

SCHOOLGIDS

SCHOOLGIDS SCHOOLGIDS 2012-2013 Inhoud Inleiding... 4 1. De school: wie, wat, waar... 5 1.1 Contactgegevens...5 1.2 Schoolorganigram...5 1.3 Wie is wie...7 2. Waar de school voor staat... 8 2.1 Missie...8 2.2 Visie...8

Nadere informatie

Seashell School Nederlands onderwijs

Seashell School Nederlands onderwijs Seashell School Nederlands onderwijs 2012-2013 Inhoud Voorwoord De school Over de school Het team NTC Wat is NTC-onderwijs Toelating Schooltijden De methoden Huiswerk Voorzieningen op de NTC leslocatie

Nadere informatie

Inleiding... 4 1. De school: wie, wat, waar?... 5 1.1 Contactgegevens... 5 1.2 Schoolorganigram... 5 1.3 Wie is wie... 6

Inleiding... 4 1. De school: wie, wat, waar?... 5 1.1 Contactgegevens... 5 1.2 Schoolorganigram... 5 1.3 Wie is wie... 6 S C H O O L G I D S 2014-2015 Inhoud Inleiding... 4 1. De school: wie, wat, waar?... 5 1.1 Contactgegevens... 5 1.2 Schoolorganigram... 5 1.3 Wie is wie... 6 2. Waar de school voor staat... 7 2.1 Missie...

Nadere informatie

S C H O O L G I D S 2015-2016

S C H O O L G I D S 2015-2016 S C H O O L G I D S 2015-2016 Schoolgids 2015-2016 pagina 1 / 30 Inhoud 1. De school: wie, wat, waar?... 4 1.1 Contactgegevens... 4 1.2 Organisatie NTC Wenen... 5 1.3 Wie is wie... 6 1.4 Leerkrachten stellen

Nadere informatie

Schoolplan jaar 2011-2015 pagina 2 / 41

Schoolplan jaar 2011-2015 pagina 2 / 41 SCHOOLPLAN 2011-2015 Inhoud 1. De functie van het schoolplan...4 1.1 Doelen en functies van het schoolplan... 4 1.2 Totstandkoming en status van het schoolplan... 4 2. Context, missie en visie: de bestaansreden

Nadere informatie

WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT...

WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT... SCHOOLGIDS Uitgave augustus 2008 Inhoudsopgave 1. EEN WOORD VOORAF... 2 2. DE SCHOOL... 3 2.1 De naam van de school... 3 2.2 Het bestuur... 3 2.3 Leslokatie... 3 2.4 Aantal leerlingen... 4 3. WAAR DE SCHOOL

Nadere informatie

Aanmeldingsboekje 2015-2016

Aanmeldingsboekje 2015-2016 Aanmeldingsboekje 2015-2016 Beste ouders, De NTC-school biedt in schooljaar 2015-2016 op vrijdagmiddag Nederlandse les van 14.30 tot 16.30 uur aan. Voor de indeling van de leeftijdgroepen: zie schoolgids

Nadere informatie

Protocol Herfstleerlingen

Protocol Herfstleerlingen Protocol Herfstleerlingen Procedure voor herfstleerlingen in groep 1 Wat te doen Activiteiten Betrokkenen Tijdpad 1.Signalering en leggen de procedure uit over de ontwikkeling en de vorderingen van het

Nadere informatie

Schoolgids NTC - onderwijs 2015 2016. Netherlands Inter-community School. Jakarta

Schoolgids NTC - onderwijs 2015 2016. Netherlands Inter-community School. Jakarta Schoolgids NTC - onderwijs 2015 2016 Netherlands Inter-community School Jakarta Inhoudsopgave 1. Schets van onze school 4 2. Waar de school voor staat 5 3. NTC - onderwijs 6 4. Aanname- en voortgangsbeleid

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-VO. NTC Wenen. : Wenen, Oostenrijk

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-VO. NTC Wenen. : Wenen, Oostenrijk RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-VO NTC Wenen School Plaats BRIN-nummer : NTC-VO Wenen : Wenen, Oostenrijk : 28UN Datum schoolbezoek : 13 en 15 oktober 2016 Datum vaststelling : 23 november 2016 2 Inhoud

Nadere informatie

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen Protocol Doublure 1.Inleiding Het doel van doublure is in eerste instantie dat een opgelopen achterstand het komende schooljaar wordt ingehaald zodat het kind in ieder geval de minimumdoelen van de basisschool

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Dé kans om de Nederlandse taal & cultuur goed bij te houden! Nederlandse Taal & Cultuur Onderwijs Rio de Janeiro Inleiding WelkombijDeRioranjeSchool! MettrotspresenterenwijudeeersteschoolgidsvoordelessenNederlandseTaalenCultuur.

Nadere informatie

Uw kind heeft moeite met lezen Wat kunt u van De Noordkaap verwachten?

Uw kind heeft moeite met lezen Wat kunt u van De Noordkaap verwachten? Uw kind heeft moeite met lezen Wat kunt u van De Noordkaap verwachten? 1 Inhoud Voorwoord... 3 1 Leesproblemen... 4 2 Mogelijk dyslexie... 4 2.1. De dagelijkse lespraktijk.... 4 2.2: De stappen die genomen

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen:

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen: Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouders informeren hoe wij als school omgaan met de beslissing om een leerling al dan

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Het Veldboeket

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Het Veldboeket RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Het Veldboeket Plaats : Zwolle BRIN nummer : 15EG C1 Onderzoeksnummer : 276294 Datum onderzoek : 12 juni 2014 Datum vaststelling : 26 augustus 2014 Pagina 2

Nadere informatie

Doublure protocol Groep 1 t/m 8

Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Protocol Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij voor deze procedure onderstaand stappenplan: o De groepsleerkracht

Nadere informatie

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius 2016-2017 Inhoudsopgave - Procedure schooladvies VO basisschool St. Dionysius 1. Doel van de procedure... 2 2. Hoe komt het schooladvies tot stand?...

Nadere informatie

Schoolgids (A)

Schoolgids (A) Schoolgids (A) 2016-2017 Inhoud Inleiding 3 De school 4 Geschiedenis Huidige situatie Bestuur Het Onderwijs 5 Het NTC-onderwijs en -richtingen Methoden in het primair onderwijs Groep 1 en 2 Basisvaardigheden

Nadere informatie

DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE ZUTPHEN INHOUD Uitkomst onderzoek De Aardeschool PO te Zutphen 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel

Nadere informatie

UITKOMST ONDERZOEK PARKENDAAL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE APELDOORN

UITKOMST ONDERZOEK PARKENDAAL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE APELDOORN UITKOMST ONDERZOEK PARKENDAAL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE APELDOORN INHOUD Uitkomst onderzoek Parkendaal te Apeldoorn 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel 10 Bijlage

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM School : Samsam Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18ZH Onderzoeksnummer : 89409 Datum schoolbezoek : 27 november 2006 Datum vaststelling : 26 maart 2007. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum schoolbezoek Rapport vastgesteld te Utrecht op

Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum schoolbezoek Rapport vastgesteld te Utrecht op Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T PANORAMA Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum

Nadere informatie

Voorstel taal- en rekenbeleid [school]

Voorstel taal- en rekenbeleid [school] Inleiding Landelijk Op 27 april 2010 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel 'Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen' aangenomen. Het wetsvoorstel treedt op 1 augustus 2010 in werking. De kern van

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij. Kolegio Papa Cornes

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij. Kolegio Papa Cornes RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij Kolegio Papa Cornes Plaats : Bonaire BRIN-nummer : 30GL Datum schoolbezoek : 16 oktober 2014 Rapport vastgesteld te Tilburg op 5 december

Nadere informatie

Schoolgids NTC Erasmus. Milaan 2015/2016

Schoolgids NTC Erasmus. Milaan 2015/2016 Schoolgids NTC Erasmus Milaan 2015/2016 ERASMUS Associazione culturale per la promozione e la divulgazione della lingua nederlandese e della cultura olandese e fiamminga in Lombardia Culturele vereniging

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-VO : DE ORANJE DRAAK SHANGHAI EN SUZHOU, SCHOOL

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-VO : DE ORANJE DRAAK SHANGHAI EN SUZHOU, SCHOOL RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-VO DE ORANJE DRAAK SHANGHAI EN SUZHOU, SCHOOL VOOR NTC School VOOR NTC Plaats BRIN-nummer : DE ORANJE DRAAK SHANGHAI EN SUZHOU, SCHOOL : Shanghai, China : 29VR Datum schoolbezoek

Nadere informatie

21ST CENTURY GLOBAL SCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

21ST CENTURY GLOBAL SCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK 21ST CENTURY GLOBAL SCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE HAARLEM INHOUD Uitkomst onderzoek 21st Century Global School te Haarlem 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag

Nadere informatie

S C H O O L G I D S

S C H O O L G I D S S C H O O L G I D S 2 0 1 6-2 0 1 7 Schoolgids 2016-2017 pagina 1 / 31 Inhoud 1. De school: wie, wat, waar?... 4 1.1 Contactgegevens... 4 1.2 Organisatie NTC Wenen... 5 1.3 Wie is wie... 6 1.4 Leerkrachten

Nadere informatie

Schoolgids Inhoud. Inleiding

Schoolgids Inhoud. Inleiding Inhoud Inleiding 1. Gegevens van de school 1.1 Contactgegevens 1.2 Leslocaties 2. Waar de school voor staat 2.1 Missie 2.2 Visie 2.3 Aannamebeleid 3. Onderwijs 3.1 NTC-onderwijs 3.2 Groepsgrootte / Groepsindeling

Nadere informatie

Schoolgids. NTC Genève De Taalfontein Genève - Zwitserland Primair en Voortgezet Onderwijs. Schooljaar 2012/2013

Schoolgids. NTC Genève De Taalfontein Genève - Zwitserland Primair en Voortgezet Onderwijs. Schooljaar 2012/2013 Schoolgids NTC Genève De Taalfontein Genève - Zwitserland Primair en Voortgezet Onderwijs Schooljaar 2012/2013 Schoolgids schooljaar 2012-2013 pagina 1 / 29 Inhoud Inleiding 5 1. De school: wie, wat waar

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8 Inhoud

Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8 Inhoud Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8 Inhoud Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8... 1 Onze visie betreffende doorstroming van leerlingen.... 2 Beleid doorstroming van groep 1 naar groep 2.... 2 Beleid

Nadere informatie

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur Evaluatie 10-04-2017 Versie: 1 10-04-2017 19-04-2017 Jaarlijks, 04-2018 5 blz. Samenvatting; In dit

Nadere informatie

CBS De Wegwijzer Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs groep 8

CBS De Wegwijzer Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs groep 8 CBS De Wegwijzer Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs groep 8 Datum eerste versie n.v.t. Datum laatste versie 17-11-2014 Documenteigenaar Team CBS De Wegwijzer Datum volgende toetsing Schooljaar 2015-2016

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. obs De Horn

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. obs De Horn RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK obs De Horn Plaats : Wijk bij Duurstede BRIN nummer : 23DF C1 Onderzoeksnummer : 270557 Datum onderzoek : 28 januari 2014 Datum vaststelling : 17 maart 2014

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC PRIMAIR ONDERWIJS 'DE WIEKEN' PHNOM PENH, CAMBODJA

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC PRIMAIR ONDERWIJS 'DE WIEKEN' PHNOM PENH, CAMBODJA RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC PRIMAIR ONDERWIJS 'DE WIEKEN' PHNOM PENH, CAMBODJA School : NTC Primair Onderwijs 'De Wieken' Phnom Penh, Cambodja Plaats : PHNOM PENH - CAMBODIA BRIN-nummer :

Nadere informatie

Inhoud: De school: wie, wat, waar Waar de school voor staat Het onderwijs De leerling & de ouders Practische zaken Gedragsprotocol

Inhoud: De school: wie, wat, waar Waar de school voor staat Het onderwijs De leerling & de ouders Practische zaken Gedragsprotocol Schoolgids 2017 1 Inhoud: 1 De school: wie, wat, waar 3 1.1 Contactgegevens 1.2 Wie is wie 2 Waar de school voor staat 4 2.1 Missie 2.2 Visie 2.3 Achtergrond/uitgangspunt 2.4 Het klimaat van de school

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-PO. NTC-po De Vuurtoren

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-PO. NTC-po De Vuurtoren RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-PO NTC-po De Vuurtoren Plaats : Chania BRIN nummer : 28HP C1 Onderzoeksnummer : 290967 Datum onderzoek : 9 november 2016 Datum vaststelling : 10 maart 2017 Pagina 2 van

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys

Handleiding ouderportaal ParnasSys Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Als team van WSKO basisschool Het Kompas vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Tijdens de oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem hebben wij bewust

Nadere informatie

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Inleiding Doubleren op de Wiekslag kan worden omschreven als: Een proces waarbij in de groepen 1 t/m 4 een situatie is ontstaan, waarbij de ontwikkeling van een

Nadere informatie

DOE040 VOORTGEZET ONDERWIJS

DOE040 VOORTGEZET ONDERWIJS BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK DOE040 VOORTGEZET ONDERWIJS TE EINDHOVEN INHOUD Uitkomst onderzoek DOE040 VO te Eindhoven 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel 10 Bijlage

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK STICHTING ADA, KUSADASI, TURKIJE

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK STICHTING ADA, KUSADASI, TURKIJE RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK STICHTING ADA, KUSADASI, TURKIJE School : Stichting ADA, Kusadasi, Turkije Plaats : KUSADASI - TURKIJE BRIN-nummer : 28FH Onderzoeksnummer : 111345 Datum schoolbezoek

Nadere informatie

UITKOMST KWALTEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD PRIMAIR ONDERWIJS

UITKOMST KWALTEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD PRIMAIR ONDERWIJS UITKOMST KWALTEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD PRIMAIR ONDERWIJS INSTITUUT BLANKESTIJN VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE UTRECHT School: Instituut Blankestijn PO Plaats: Utrecht BRIN-nummer: 29ZW Datum uitvoering

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Het heeft de voorkeur

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

Beste ouder(s) / verzorger(s),

Beste ouder(s) / verzorger(s), Beste ouder(s) / verzorger(s), Het NTC-onderwijs van the Nederlandse Inter-community School (NIS) is altijd in ontwikkeling. De schoolgids helpt bij het inzichtelijk maken van de wijze waarop onze school

Nadere informatie

Overgang naar de volgende groep/ doublure 2017

Overgang naar de volgende groep/ doublure 2017 Overgang naar de volgende groep/ doublure 2017 Inleiding Elk jaar kijken we of de leerlingen zich voldoende hebben ontwikkeld om over te kunnen gaan naar een volgende groep. Als een leerling zich onvoldoende

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. rkbs Spoorbuurt. : Anna Paulowna

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. rkbs Spoorbuurt. : Anna Paulowna RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij rkbs Spoorbuurt Plaats : Anna Paulowna BRIN-nummer : 15BX Onderzoeksnummer : 123482 Datum schoolbezoek : 20 september 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden

Nadere informatie

b. Er is indien nodig mondeling overleg met voorschoolse voorziening en eventueel school van herkomst.

b. Er is indien nodig mondeling overleg met voorschoolse voorziening en eventueel school van herkomst. Ontwikkelingslijn: Ontwikkelingsveld 2: Eigenaren: Planningssysteem a. Leerlingvolgsysteem (LVS) b. Instroom leerlingen Anja van Manen en Marian Brands Doel a. Het signaleren en registreren van de vorderingen

Nadere informatie

Enkele weken voor de eindtoets, maken de leerlingen de eindtoets van het voorgaande jaar in dezelfde setting als bij de officiële eindtoets.

Enkele weken voor de eindtoets, maken de leerlingen de eindtoets van het voorgaande jaar in dezelfde setting als bij de officiële eindtoets. TOETSEN OP DE PWA; het hoe en waarom Alle basisscholen in Nederland moeten beschikken over een leerlingvolgsysteem: een serie toetsen of observaties waarmee de ontwikkeling van de kinderen gevolgd kan

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Deel A. NTC Het Noorderlicht

SCHOOLGIDS Deel A. NTC Het Noorderlicht SCHOOLGIDS Deel A NTC Het Noorderlicht 2013 2014 Inhoud Inleiding 3 De school 4 Geschiedenis Huidige situatie Bestuur Het Onderwijs 4 Het NTC-onderwijs en richtingen Methoden in het primair onderwijs Groep

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij R.K. basisschool De Talenten Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16LQ Onderzoeksnummer : 120887 Datum schoolbezoek : 29 november 2010 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

Nederlandse Taal en Cultuurschool Boekarest. Schoolgids

Nederlandse Taal en Cultuurschool Boekarest. Schoolgids Schoolgids Nederlandse Taal en Cultuurschool Boekarest De Trekvogel NTC primair onderwijs September 2014 - juni 2015 Inhoudsopgave Nederlandse Taal en Cultuurschool Boekarest Inhoudsopgave... 2 Voorwoord...

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij cbs 't Fundament

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij cbs 't Fundament RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij cbs 't Fundament Plaats : Loenen Aan De Vecht BRIN-nummer : 05QP Onderzoeksnummer : 125626 Datum schoolbezoek : 27 maart 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK ESSENZO GOES BV TE GOES

BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK ESSENZO GOES BV TE GOES BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK ESSENZO GOES BV TE GOES INHOUD Uitkomst onderzoek Essenzo Goes BV te Goes 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 5 3 Samenvattend oordeel 10 Bijlage 1A: Overzicht

Nadere informatie

Toezicht op scholen en voorzieningen voor nieuwkomers

Toezicht op scholen en voorzieningen voor nieuwkomers Toezicht op scholen en voorzieningen voor nieuwkomers Studiedag LOWAN 16 november 2011 Thea Manders Miriam Baltussen Inhoud 1. Terug- en vooruitblik 2. Het toezichtkader 3. Het kwaliteitsonderzoek 4. Vragen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. o.b.s. Het Groene Hart

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. o.b.s. Het Groene Hart RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK o.b.s. Het Groene Hart Plaats : Zuidwolde Dr BRIN nummer : 12TS C1 Onderzoeksnummer : 196419 Datum onderzoek : 6 juni 2013 Datum vaststelling : 11 juni 2013

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij p.c.b.s.de Regenboog

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij p.c.b.s.de Regenboog RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij p.c.b.s.de Regenboog Plaats : Hoogeveen BRIN-nummer : 22KL Onderzoeksnummer : 121421 Datum schoolbezoek : 10 Inhoud 1 Inleiding 5 2 Bevindingen

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX School : Basisschool Beatrix Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16DS Onderzoeksnummer : 69226 Datum schoolbezoek : 24 januari 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

Verzuimbeleid Verzuimbeleid. Status Vastgesteld CD d.d. 16 september 2016 Verlengd MT d.d. 24 mei 2017

Verzuimbeleid Verzuimbeleid. Status Vastgesteld CD d.d. 16 september 2016 Verlengd MT d.d. 24 mei 2017 2017-2018 Status Vastgesteld CD d.d. 16 september 2016 Verlengd MT d.d. 24 mei 2017-1- Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Definiëring relatief verzuim 4 1.1 Beginnend verzuim... 4 1.2 Luxe verzuim... 4 1.3

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

de bentetop Kwaliteitszorg Evaluatie jaarplannen op hoofdlijnen

de bentetop Kwaliteitszorg Evaluatie jaarplannen op hoofdlijnen de bentetop Resultaten 2016-2017 en plannen 2017-2018 De Bentetop In dit document leggen we openbare verantwoordelijkheid af aan de belanghebbenden betreffende de gerealiseerde onderwijskwaliteit en de

Nadere informatie

Jaarplan Evaluatie schooljaar Planning schooljaar

Jaarplan Evaluatie schooljaar Planning schooljaar Evaluatie 2009-2010 Planning 2010-2011 Evaluatie 2009-2010 Het 2009-2010 is een druk jaar geweest aangezien de personele situatie de nodige wisselingen heeft ondergaan. Hierdoor ontstond er enige onrust.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ O.B.S. THRIMWALDA Plaats: Gytsjerk BRIN-nummer: 14BP Onderzoeksnummer: 117092 Onderzoek uitgevoerd op: 29 september 2009 Conceptrapport verzonden op: 28

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6 Doorstroom Protocol Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten met betrekking tot doorstroming... 4 Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5 Hoofdstuk 3 De betrokkenen...

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

SKOEM e.o. Stichting Katholiek Onderwijs Echt-Maasbracht e.o. Overgang groep 1-2-3

SKOEM e.o. Stichting Katholiek Onderwijs Echt-Maasbracht e.o. Overgang groep 1-2-3 SKOEM e.o. Stichting Katholiek Onderwijs Echt-Maasbracht e.o. Overgang groep 1-2-3 Geldig t/m 31/07/2017 Inleiding: De wet Primair Onderwijs stelt dat de kalenderleeftijd van een kind niet langer bepalend

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-PO. NTC primair onderwijs Het Noorderlicht Oslo

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-PO. NTC primair onderwijs Het Noorderlicht Oslo RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-PO NTC primair onderwijs Het Noorderlicht Oslo Plaats : Bekkestua BRIN nummer : 28FY C1 Onderzoeksnummer : 288551 Datum onderzoek : 31 mei 2016 Datum vaststelling : 21 september

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Sprong, dep. Molkenkelder

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Sprong, dep. Molkenkelder RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij De Sprong, dep. Molkenkelder Plaats : Leeuwarden BRIN-nummer : 09KF Onderzoeksnummer : 123669 Datum schoolbezoek : 31 oktober 2011 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool Onder de Wieken

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool Onder de Wieken RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool Onder de Wieken Plaats : Burgh-Haamstede BRIN nummer : 07YS C1 Onderzoeksnummer : 154931 Datum onderzoek : 16 mei 2013 Datum vaststelling : 21 augustus

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS DE HORN

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS DE HORN RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS DE HORN School : obs De Horn Plaats : Wijk bij Duurstede BRIN-nummer : 23DF Onderzoeksnummer : 112607 Datum schoolbezoek : 26 en 27 mei

Nadere informatie

Schoolgids. NTC-school de Olifant Schooljaar 2015-2016. Boulevard Arsene Usher Assouan, Riviera III, Abidjan, Côte d Ivoire. ntc.abidjan@gmail.

Schoolgids. NTC-school de Olifant Schooljaar 2015-2016. Boulevard Arsene Usher Assouan, Riviera III, Abidjan, Côte d Ivoire. ntc.abidjan@gmail. Schoolgids NTC-school de Olifant Schooljaar 2015-2016 Boulevard Arsene Usher Assouan, Riviera III, Abidjan, Côte d Ivoire ntc.abidjan@gmail.com Inhoudsopgave 1. Voorwoord bestuur 2. Voorwoord directie

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-VO NTC-VO DUTCH CULTURAL CENTRE DE BONTEKOE

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-VO NTC-VO DUTCH CULTURAL CENTRE DE BONTEKOE RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-VO NTC-VO DUTCH CULTURAL CENTRE DE BONTEKOE School Plaats BRIN-nummer : ntc-vo Dutch Cultural Centre De Bontekoe : Kuala Lumpur, Maleisië : 30FC Datum schoolbezoek : 19

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij West Friese Vrije School Parcival

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij West Friese Vrije School Parcival RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij West Friese Vrije School Parcival Plaats : Hoorn Nh BRIN-nummer : 06QZ Onderzoeksnummer : 123496 Datum schoolbezoek : 22 september 2011 Rapport

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys. Inleiding

Handleiding ouderportaal ParnasSys. Inleiding 1 Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Op onze school vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Tijdens de oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem hebben wij met de scholen van De Oude Vrijheid

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Rank

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Rank RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Rank Plaats : Wezep BRIN-nummer : 05UO Onderzoeksnummer : 126479 Datum schoolbezoek : 1 juni 2012 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

Omschrijving kwaliteitstandaard vvto Indicator nvt cruciaal

Omschrijving kwaliteitstandaard vvto Indicator nvt cruciaal Kijkwijzer EarlyBird De kwaliteitstandaard vvto Engels is bedoeld om de kwaliteit van het vvto te beoordelen en te helpen verbeteren. Deze kwaliteitstandaard is als volgt opgebouwd: - De standaarden zijn

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Meridiaan

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Meridiaan RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs De Meridiaan Plaats : Medemblik BRIN-nummer : 06AP Onderzoeksnummer : 122792 Datum schoolbezoek : 11 juli 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op 10

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK 'DE MOLEN VAN ANJOU' TE MÛRS-ERIGNÉ, FRANKRIJK

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK 'DE MOLEN VAN ANJOU' TE MÛRS-ERIGNÉ, FRANKRIJK RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK 'DE MOLEN VAN ANJOU' TE MÛRS-ERIGNÉ, FRANKRIJK School : 'de Molen van Anjou' te Mûrs-Erigné, Frankrijk Plaats : MURS-ERIGNE - FRANKRIJK BRIN-nummer : 28RK Onderzoeksnummer

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ C.B.S. DE KORENAAR Plaats: Oude Bildtzijl BRIN-nummer: 04IY Onderzoeksnummer: 117091 Onderzoek uitgevoerd op: 22 september 2009 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ Visie Christelijke basisschool Het Fundament wil een school zijn: - waar ieder kind uniek

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Branding om tot een goed

Nadere informatie

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 it Bynt Winsum

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 it Bynt Winsum Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 it Bynt Winsum Inleiding: Het onderwijs op school is er onder meer op gericht de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten. Ook het maken van

Nadere informatie

Aanmeldingsboekje 2013/2014

Aanmeldingsboekje 2013/2014 Aanmeldingsboekje 2013/2014 Beste ouders, De NTC-school biedt in schooljaar 2013/2014 op vrijdagmiddag Nederlandse les aan: van 14.00 tot 16.00 uur Uitgebreide informatie over de NTC-school vindt u in

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys

Handleiding ouderportaal ParnasSys Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Op onze school vinden wij het goed informeren van ouders belangrijk. Zoals bekend werken wij met het leerlingvolgsysteem ParnasSys waar ook een ouderportaal

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. NSM De Walvishaai NTC primair en voortgezet

Schoolgids 2015-2016. NSM De Walvishaai NTC primair en voortgezet Schoolgids 2015-2016 NSM De Walvishaai NSM De Walvishaai NTC primair en voortgezet Schoolgids 2015-2016 Inhoud Inleiding... 3 1. De school: wie, wat, waar... 4 1.1 Contactgegevens... 4 1.2 Schoolorganigram...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Een woord vooraf

Inhoudsopgave. Een woord vooraf 2015 Inhoudsopgave Een woord vooraf 1 De school 1.1 Naam 1.2 Ontstaansgeschiedenis 1.3 Het bestuur en de organisatie 1.4 Situering van de leslocaties 1.5 Schoolgrootte 2 Waar de school voor staat 2.1 Missie

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs. Primair onderwijs

Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs. Primair onderwijs Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs Primair onderwijs ONDERWIJSPROCES (OP) OP1. Aanbod Het aanbod bereidt de leerlingen voor op vervolgonderwijs en samenleving. De school biedt

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. rkbs "De Beiaard"

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. rkbs De Beiaard RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK rkbs "De Beiaard" Plaats : Utrecht BRIN nummer : 10PY C1 Onderzoeksnummer : 268816 Datum onderzoek : 12 december 2013 Datum vaststelling : 3 maart 2014 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-VO. : 't Kofschip - Stichting De Lage Landen (NTC-vo)

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-VO. : 't Kofschip - Stichting De Lage Landen (NTC-vo) RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-VO 't Kofschip - Stichting De Lage Landen (NTC-vo) School Plaats BRIN-nummer : 't Kofschip - Stichting De Lage Landen (NTC-vo) : Rome-Italië : 28XH Datum schoolbezoek :

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL Plaats : Sint-Michielsgestel BRIN-nummer : 04TH Onderzoeksnummer : 119077 Datum schoolbezoek : 9 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE VIANEN INHOUD 1. Uitkomst onderzoek Lumiar te Vianen 5 2. en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 7 3. Samenvattend oordeel 13 Bijlage

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij St. Bernardus

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij St. Bernardus RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij St. Bernardus Plaats : Oldemarkt BRIN-nummer : 06VC Onderzoeksnummer : 123800 Datum schoolbezoek : 13 Rapport vastgesteld te Zwolle op 21

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. s.s.b.o. De Kameleon

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. s.s.b.o. De Kameleon RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS s.s.b.o. De Kameleon Plaats : Hoogeveen BRIN nummer : 00JH C1 Onderzoeksnummer : 195011 Datum onderzoek : 9 april 2013 Datum vaststelling

Nadere informatie