13. Procedure van de schoolgids

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "13. Procedure van de schoolgids"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave Een woord vooraf 1. Onze school 13. Procedure van de schoolgids 14. Bijlagen 2. Waar wij als school voor staan 3. De organisatie van ons onderwijs 4. De leraren 5. Meer dan kennis alleen 7. School en thuis 8. De ontwikkeling van het onderwijs 9. De school en de omgeving 10. De resultaten van het onderwijs 11. Overige informatie 12. Namen adressen

2 1. Een woord vooraf De ene school is de andere niet. Scholen kunnen verschillen in sfeer, de manier van werken, in identiteit en in visie. Scholen willen op hun eigen wijze iets bereiken. Allemaal belangrijke zaken bij het bepalen van de schoolkeuze. In deze schoolgids leest u wat er op de Runde gebeurt. U leest erin wat u van onze school kunt verwachten en wat de school voor uw kind(eren kan betekenen. De achterkant van de schoolgids bevat de jaarkalender. Daarin staat praktische informatie over de school. Dat betekent dat de schoolgids en de jaarkalender samen, u in staat stellen te bepalen of de Runde de school voor uw kind is. Wij vertellen u over de opzet van ons onderwijs, op welke wijze wij aan de zorg voor alle kinderen willen vormgeven, wat wij van de ouders verwachten en wat de ouders van ons kunnen verwachten. Vanzelfsprekend is de informatie in de schoolgids beperkt tot de basisinformatie. U kunt altijd, door middel van een gesprek met de directie of door het nemen van een kijkje in school, meer informatie verkrijgen. Ook geeft onze homepage een prima beeld van de gang van zaken op de Runde. Voor al uw reacties kunt u terecht bij de directie van school. Emmer-Compascuum, juni 2009 H. Reinds, directeur 2 Onze school Naam: O.B.S. De Runde Runde Z.Z. 84, 7881 HP Emmer- Compascuum tel Richting We zijn een openbare school voor primair onderwijs wat inhoudt dat onze school toegankelijk is voor alle kinderen zonder onderscheid naar levensbeschouwelijke achtergrond. Er wordt geen onderscheid gemaakt naar levensbeschouwing of maatschappijopvatting. Integendeel, de openbare school is een ontmoetingsplaats van leerlingen en ouders met verschillende opvattingen, meningen en overtuigingen. Directie Directie: Dhr. H.Reinds(directeur) Mevr. R.Bruinsma (adjunct) Situering van de school De Runde ligt in een woonwijk van Emmer Compascuum nabij de recreatievijver en op loopafstand van het centrum van Emmer- Compascuum. In de naaste omgeving waar nu onze school staat, stroomde vroeger het riviertje de Runde. De school is naar dit riviertje genoemd. De Runde is ondergebracht in één gebouw. De gymnastiekzaal staat op het schoolterrein naast de school.. Schoolgrootte De Runde telt 180 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. Er zijn 16 leerkrachten aan de school verbonden: groepsleerkrachten (incl. directie), een interne begeleider en een vakleerkracht voor muziek. Zie voor meer informatie het informatie boekje van o.b.s. De Runde. Bevoegd gezag. De gemeenteraad van Emmen vormt het bevoegd gezag van de school. Het College van Burgemeester en Wethouders is het dagelijks bestuur. Zij zijn te bereiken op het gemeentehuis te Emmen. Het postadres is : Postbus 30001, 7800 RA te Emmen, tel Inspectie. Het inspectiekantoor is gevestigd te Groningen. Het adres is Cascade 10, 9726 AD Groningen. obs de Runde 2

3 3 Waar wij als school voor staan 3.1 Visie: Als we spreken over het kind, dan bedoelen we daarmee niet het gemiddelde kind. We bedoelen dan ieder individueel kind. De visie die een ieder heeft op het kind berust op persoonlijke ervaringen, opleiding, voorkeuren enz. Als team vinden we dat kinderen: Serieus moeten worden genomen. Zelf verantwoordelijkheid moeten leren dragen. Moeten kunnen samenwerken. Onderwijs moeten krijgen dat variaties kent in de diverse leersituaties. Een positief kritische houding, ook t.o.v. zichzelf, moeten leren ontwikkelen Niet mogen discrimineren. Respect voor anderen moeten opbrengen Zich in een veilige omgeving in alle opzichten optimaal dienen te ontwikkelen. Gemeenschapszin moeten hebben. Kinderen moeten leren zich neer te leggen bij een besluit en zich daaraan kunnen aanpassen. Moeten accepteren dat er ook op school, regels en afspraken zijn waaraan zij zich moeten houden. 3.2 De adaptieve school: Dit schooljaar werken we aan het borgen van kenmerken van adaptief onderwijs. Gaandeweg zullen de effecten zichtbaar worden in het onderwijs op de Runde. 3.3 Missie: Het onderwijs op onze school is erop gericht dat de kinderen zich kunnen ontwikkelen in een voor hen veilige omgeving, waarin het plezier waarmee de kinderen naar school gaan een belangrijke rol speelt. Een ononderbroken ontwikkeling is belangrijk. Wij willen graag dat de kinderen goed voorbereid naar het voortgezet onderwijs gaan. De Runde: goed onderwijs is onze zorg. 3.4 Het klimaat van de school: Wij vinden dat de sfeer waarin een kind moet opgroeien van groot belang is om zich goed te ontwikkelen. Wij stellen daarom een vriendelijke en veilige omgeving met orde en regelmaat, waar respect is voor de ander, op prijs. Pas als het kind zich veilig voelt, kan het zich goed ontwikkelen. 4. De organisatie van ons onderwijs 4.1 Organisatie. Op de Runde hanteren wij als uitgangspunt het jaarklassensysteem. De schoolorganisatie binnen onze school is als volgt: Er wordt hoofdzakelijk klassikaal onderwijs gegeven, maar wij willen, waar mogelijk ook tegemoet komen aan individuele behoeften van de kinderen. We vinden het waardevol, dat kinderen van elkaar leren en vertellen hoe ze een taak hebben afgemaakt of hoe ze een probleem hebben opgelost en dat ze leren samenwerken in de klas en in kleine groepjes. Niet alleen het resultaat, maar ook het leerproces telt. We willen deze vorm van onderwijs in de komende jaren realiseren. 4.2 Leeractiviteiten voor jonge kinderen. Uitgangspunt is ontwikkelingsgericht onderwijs. Kleuters leren al doende, tijdens hun spel. Wij spelen daarop in, door te zorgen dat er veel materiaal is, waarvan kleuters kunnen leren. Wij praten veel met kinderen over allerlei onderwerpen zodat ze veel woorden leren en goed leren spreken. Dat is belangrijk als voorbereiding op het verdere lees- en taalonderwijs. We gebruiken de nieuwe schatkist voor taal en rekenen Activiteiten in de onderbouw: Taalactiviteiten Werken met ontwikkelingsmateriaal Zintuiglijke en lichamelijke oefening Sociale en maatschappelijke vaardigheden Rekenactiviteiten Voorbereidend lezen / schrijven Expressieactiviteiten Bevorderen van zelfstandigheid; werken met planborden taken maken samenwerken / tandem leren Alle kinderen maken gebruik van de computer 4.3 Basisvaardigheden In groep 3 wordt met lezen, schrijven en rekenen begonnen. Voor wat betreft het aanvankelijk lees- en taalonderwijs neemt de nieuwste versie (zon versie) van Veilig Leren Lezen een belangrijke plaats in.

4 In de middenbouw ontwikkelen de kinderen het lezen verder met Estafette.(voortgezet technisch lezen) In de hogere groepen volgen we de methode Tekstverwerken en Taalactief.(nieuwste versie) Nog steeds leren we kinderen foutloos schrijven, maar we besteden ook aandacht aan leren praten, luisteren naar wat anderen precies zeggen en aan het op de juiste wijze antwoorden. We leren kinderen hun eigen mening onder woorden brengen. Er is ook aandacht voor het maken van verslagen. Ook begrijpend en studerend lezen nemen een grote plaats in, binnen ons onderwijs (Tekstverwerken).Het rekenonderwijs bestaat uit sommen maken: tafels leren, optelsommen, aftrekkingen, vermenigvuldigen, staartdelingen en breuken. Daarvoor worden oplossingsstrategieën aangeleerd. Kinderen leren ook rekenen door het oplossen van praktische probleempjes die ze in het dagelijks leven tegenkomen. Kinderen leren verder tabellen en grafieken op te stellen van de gegevens die ze hebben verzameld. Vanaf groep 3 t/m 8 gebruiken we Pluspunt. 4.4 Wereldoriënterende vakken In de groepen 1 t/m 4 worden onderwerpen behandeld die voor jonge kinderen interessant zijn. Vanaf groep 5 worden de vakken m.b.t. wereldoriëntatie afzonderlijk gegeven. Aardrijkskunde We zorgen er voor dat de kinderen Nederland, Europa en de Wereld kennen; hoe de mensen er leven en werken. De topografie wordt in samenhang met de leerstof aangeboden. We maken gebruik van de methode Hier en daar. Geschiedenis Met behulp van de methode Speurtocht leren de kinderen over de geschiedenis van ons land. We vinden het belangrijk dat kinderen zich kunnen inleven in situaties van het verleden en het heden Biologie We streven ernaar dat de kinderen belangstelling krijgen voor de natuur. Een natuur waarin ook de mens een belangrijke rol speelt. Aan de hand van de methode Natuniek., waarin natuur onderwijs en techniek zijn geïntegreerd, sluiten we zo veel mogelijk aan bij hun belevingswereld. Ook tv-uitzendingen spelen een rol in het biologie onderwijs Techniek. Dit jaar blijft techniek een aandachtspunt van ons onderwijs. Voor alle bouwen is materiaal aangeschaft. In groep acht nodigen we zo mogelijk een gastdocent uit. Geestelijke stromingen Tijdens de lessen aardrijkskunde en geschiedenis maken de leerlingen uit de bovenbouw kennis met andere culturen en godsdiensten. Vanaf groep 7 gebruiken we Wat geloven zij eigenlijk? Verkeer. Vanaf het moment dat de kinderen de deur uitgaan, krijgen ze te maken met verkeer. Op school wordt hierop ingespeeld. Naast het leren van de verkeersregels, wordt vooral de nadruk gelegd op het toepassen van de regels en het gedrag in het verkeer. Het verkeersonderwijs bij ons op school wordt gegeven aan de hand van de methode Klaarover. De bovenbouw oefent o.a. in de praktijk door zoveel mogelijk de excursies op de fiets te bezoeken. Bovendien treden de leerlingen van groep 7 en 8 op, als verkeersbrigadier bij school. Zij doen dit samen met een aantal ouders. In groep 8 wordt het verkeersonderwijs afgesloten met een theoretisch en praktisch examen. Kinderen uit de bovenbouw zijn samen met ouders klaarover op de Runde, zodat iedereen veilig de straat kan oversteken. 4.5 Creatieve vorming. Muziek Voor muziek hebben we een vakleerkracht die in alle groepen les geeft volgens een door hem ontwikkelde methodiek. Handvaardigheid. Tijdens deze lessen maken de kinderen kennis met verschillende technieken en opdrachten. Om de doorgaande lijn zo goed mogelijk te waarborgen gebruiken we in alle groepen de methode Handvaardig, Moet je doen! Tekenen. Voor tekenen geldt hetzelfde als voor handvaardigheid. Hier gebruiken we de methode Tekenen, Moet je doen! Lichamelijke opvoeding. Ook hier houden we de doorgaande lijn in de gaten. In alle groepen hanteren we de methode Basislessen. Sociaal-emotionele ontwikkeling. In de groepen 1 en 2 gebruiken we de methode beestenboel. In de groepen 3 t/m 8 gebruiken we Aardig vaardig. Bij deze onderdelen hoort het volgsysteem SCOL. 4.6 Activiteiten die in de school bijzondere aandacht krijgen. Kunst- en cultuuractiviteiten. Wij doen mee aan het kunstmenu met alle groepen. obs de Runde 4

5 Wij bezoeken met de kinderen diverse culturele centra bijv. voor het bijwonen van schoolvoorstellingen op het gebied van dans, muziek, film of toneel. Ook gaan wij regelmatig met de hele groep naar de bibliotheek. Speciale projecten. Aandacht voor cultureel erfgoed. Wat betreft dit onderwerp hebben we een programma ontwikkeld, zodat de kinderen uit alle groepen jaarlijks kennis maken met de regionale geschiedenis. Onderbouw : poppenspeelster Middenbouw : bezoek aan Hunebedcentrum Veenpark Drents Museum Bovenbouw: aandacht aan WO II met een bezoek aan Kamp Westerbork Het gevangenis museum. Het Drents museum en het Drents Archief aandacht v oor de eigen omgeving d.m.v. computeropdrachten Wij ontvangen schrijvers van kinderboeken, die dan over hun werk vertellen, op school. Activiteiten op het gebied van lees- en taal onderwijs: aandacht voor woordenschatontwikkeling, leesbegeleidingsproject Overstap voor groep 3, extra aandacht voor boeken in de groepen 1 en 2 (boekenpret) Activiteiten met Kerst Feestelijke ouderavond Het voorleesontbijt. Leesactiviteiten in het kader van de kinderboekenweek. Sportactiviteiten. Schoolreizen 4.7 Huiswerk Op de Runde is het uitgangspunt dat de kinderen zich de intellectuele vaardigheden op school moeten eigen maken. Ze krijgen voldoende tijd om die vaardigheden te oefenen. Waar nodig,wordt in overleg met ouders huiswerk meegegeven. In de lessen komt het huiswerk weer aan de orde. We kunnen ons goed voorstellen, dat kinderen bijvoorbeeld vlak voor een proefwerk of dictee de stof thuis nog eens willen bekijken. Proefwerken worden een week van te voren aangekondigd, zodat de kinderen er thuis aandacht aan kunnen besteden. In groep 8 wordt in het kader van de overgang naar het voortgezet onderwijs aandacht besteed aan het noteren, het maken en leren van huiswerk. 4.8 Onderwijstijd De kinderen in de groepen 1 t/m 4 gaan in de eerste vier jaren minimaal 3520 uren naar school. Deze uren hoeven niet gelijk over de vier school jaren verdeeld te zijn. De kinderen in de groepen 5 t/m 8 gaan elk jaar minimaal 1000 uren naar school. Om de onderwijstijd zo optimaal mogelijk te benutten gaan er s morgens en s middags twee bellen. De eerste bel gaat om vijf voor half negen; de kinderen gaan dan groepsgewijs in de rij staan en gaan vervolgens naar binnen, zodat de lessen om half negen kunnen beginnen. s Middags gebeurt hetzelfde om vijf voor één en om één uur. 4.9 Leermiddelen In principe is het onderwijs kosteloos. Tot de leermiddelen behoren schriften, boeken, en schrijfgerei. Elk kind krijgt op school een goede (lees dure) vulpen. Het is de bedoeling dat deze pen de gehele basisschooltijd meegaat! Bij verlies of vernieling kan men op school terecht voor een nieuwe pen, tegen betaling. Om het schrijfgerei op te bergen krijgen alle kinderen van school een etui. Ook dit etui moet een schoolleven lang mee. Het is niet de bedoeling dat kinderen schrijfgerei en dergelijke (o.a. viltstiften) van huis meenemen. Boeken die meegenomen moeten worden van school naar huis of omgekeerd, moeten in een tas gedaan worden Verlof. De wet is hier erg duidelijk over verlof: het is niet toegestaan. In de meeste gevallen wordt een verzoek dan ook geweigerd. Veel ouders hebben hier geen boodschap aan. Er zijn ook ouders die geen verzoek indienen maar aan de school mededelen dat ze hun kinderen eerder meenemen naar hun vakantiebestemming. En tot slot zijn er vaders of moeders die hun kind gewoon ziek melden op deze laatste dag voor een vakantie. Luxeverzuim is een probleem dat de leerplichtambtenaren en de scholen het liefst zo snel mogelijk zien verdwijnen.de leerplichtambtenaar houdt in het huidige schooljaar prikacties. Dit betekent dat hij / zij de dag voor een vakantie onaangekondigd langskomt op een aantal scholen en de aanwezigheid van de leerlingen zal controleren. Wanneer een leerling afwezig is zal er een huisbezoek worden afgelegd om vast te stellen of een leerling geoorloofd afwezig is. Wanneer dit niet het geval is, en de familie blijkt op vakantie te zijn, wordt er gelijk een proces-verbaal opgemaakt en kan het gezin rekenen op een geldboete. Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties. 1. Vakantieverlof (art.13a) Een verzoek om vakantieverlof dient minimaal 8 weken te voren aan de directeur van de school te obs de Runde 5

6 worden voorgelegd. Een vakantieverlof wordt alleen dan verleend, wanneer: wegens de specifieke aard van het beroep het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan; een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen de officiële schoolvakantie mogelijk is. Dit verlof mag hooguit een maal per schooljaar worden verleend; mag niet langer duren dan 10 schooldagen; mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar. 2. Gewichtige omstandigheden 10 schooldagen per jaar of minder. (art.14, lid 1) Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden voor 10 schooldagen per schooljaar of minder dient vooraf of binnen twee dagen na verhindering aan de directeur te worden voorgelegd. Onder gewichtige omstandigheden wordt verstaan: omstandigheden die buiten de wil van de leerling of ouders zijn gelegen. Verhuizing: max. 1 dag; Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad binnen de woonplaats: max. 1 dag, Buiten de woonplaats: max. 2 dagen; 12,5 -, 25-,40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders: max. 1 dag; 25-, 40-, of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: max. 1 dag; Ernstige ziekte van bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad: periode in overleg met de directeur; Overlijden van bloed- en aanverwanten in de eerste graad: max. 4 dagen; Overlijden van bloed- en aanverwanten in de tweede graad: max. 2 dagen; Overlijden van bloed- en aanverwanten in de derde en vierde graad: max 1 dag; Naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen met uitzondering van vakantieverlof en deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband. Vragen ouders wegens gewichtige omstandigheden verlof aan, voor meer dan 5 dagen achtereen, dan wijst de directeur de aanvraag in principe af. Ouders kunnen dan, indien gewenst, bij de leerplichtambtenaar nog nadere toelichting op het besluit krijgen. N.B. Extra vakantie wordt niet als gewichtige omstandigheid aangemerkt. 3.Gewichtige omstandigheden meer dan 10 schooldagen per schooljaar (art.14, lid 3) Een verzoek om extra verlof ingeval van gewichtige omstandigheden voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar dient minimaal 4 weken tevoren via de directeur van de school bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente te worden ingediend Maatregelen ter voorkoming en bestrijding van schoolverzuim. Via de Schoolgids zijn de ouders op de hoogte van het beleid dat de school voert. De school houdt de afwezigheid en reden van afwezigheid bij. Ouders melden hun kinderen, indien van toepassing, voor aanvang van de lessen af. Is een leerling zonder afmelding afwezig, dan wordt contact gezocht met de ouders. Mocht de school gegronde redenen hebben, dat er sprake is van schoolverzuim, dan wordt de leerplicht ambtenaar ingeschakeld. Waarschuwing De directeur is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd schoolverzuim. Tegen ouders, die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, kan procesverbaal worden opgemaakt. Vervanging. Normaalgesproken wordt een afwezige leerkracht vervangen. Als er echter geen vervanger beschikbaar is hanteert de school het noodprotocol vervanging. Dit protocol ligt op school ter inzage. Overblijfregeling. De school stelt de ouders in de gelegenheid om hun kinderen op school te laten overblijven op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. De organisatie hiervan berust bij een overblijfouder en een vertegenwoordiger van het team. Voor de werkwijze omtrent het overblijven: zie protocol overblijven. De organisatie rond het overblijven wordt verzorgd door ouders. Wie kinderen wil laten overblijven, kan contact opnemen met: J.Stap tel of of met school tel Als u van de overblijfregeling gebruik wilt maken, wordt u verzocht dit vroegtijdig te melden. Moet uw kind onverhoeds toch overblijven, dan kunt u s morgens tussen uur en uur nog contact opnemen met school. Op school kunnen overblijfkaarten worden gekocht voor 10 of 20 strippen. Per keer overblijven is één strip nodig van 1,-De kaarten dienen van te voren te worden gekocht, zodat de kinderen niet per keer hoeven te betalen. Incidentele overblijvers betalen per keer. Aansprakelijkheid en regels. Voor de TSO zijn de schoolregels van toepassing. De aansprakelijkheid (Wettelijke.Aansprakelijkheid) is via het schoolbestuur geregeld. In het kader van Tussen Schoolse Opvang wordt dit schooljaar gewerkt aan een meer professionele oplossing. Er wordt naar gestreefd om gediplomeerde overblijfkrachten aan te stellen die het overblijven in een ruimte die voldoet aan door de wet gestelde eisen te organiseren. Wat betreft de Buiten Schoolse Opvang kunnen ouders terecht bij Partou ( ) obs de Runde 6

7 De school houdt zich aanbevolen voor boeken en spelletjes Sponsoring De school kan gebruik maken van sponsoring mits dit voldoet aan de uitgangspunten van de afspraken die gemaakt zijn tussen alle landelijke organisaties van besturen, personeel, ouders en leerlingen. Onze uitgangspunten zijn: De sponsoring moet passen binnen de doelstelling van de school. De sponsoring mag de objectiviteit van de school niet in gevaar brengen. De school moet ook zonder sponsormiddelen onderwijs kunnen blijven geven Veiligheid. Het schoolgebouw is door de ARBO gecontroleerd op veiligheid, hiervan is een rapport opgesteld. Waar nodig zullen i.s.m. het bestuur verbeteringen worden aangebracht de komende jaren. Op het schoolterrein staat een aantal speeltoestellen opgesteld. Deze worden jaarlijks gecontroleerd op hun deugdelijkheid. De stand van zaken wordt bijgehouden in een logboek. Bij eventuele calamiteiten hanteert de school een ontruimingsplan. Minstens één keer per jaar wordt een ontruimingsoefening gehouden. Dit ontruimingsplan ligt ter inzage op school. Het veiligheidsaspect wordt door ouders en team als zeer belangrijk ervaren. Dit geldt ook voor het onderdeel verkeer. De verkeersveiligheid is inmiddels drastisch verbeterd door de genomen maatregelen. De groepsleerkrachten dragen zorg voor de veiligheid van de kinderen. De lessen zijn zo georganiseerd dat redelijkerwijs kan worden aangenomen, dat de veiligheid is gewaarborgd. Voor schooltijd en in de pauzes is er toezicht op het plein. Op het schoolterrein is het protocol sociale veiligheid van toepassing Klachtenregeling. Op onze school hanteren wij een klachtenregeling. Bezwaren tegen beslissingen of gedrag worden volgens dit reglement behandeld. Als u het ergens niet mee eens bent, dan kunt u op de allereerste plaats terecht bij de groepsleerkracht van uw kind. Wanneer er dan nog aanleiding toe bestaat, kunt u naar de directeur stappen. En vervolgens naar de contactpersoon van school. De volgende stap is met uw klachten of aanmerkingen naar de medezeggenschapsraad te gaan en daarna naar het bestuur van de school; de gemeente Emmen. U kunt in dit stadium ook terecht bij de inspecteur van het primair onderwijs te Groningen. Voor de Runde is de Klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs, zoals die is vastgesteld op 30 juni 1998, door het bevoegd gezag, van kracht. Als contactpersoon is aangesteld mevrouw de Jonge. Op school ligt ter inzage de klachtenprocedure openbaar onderwijs in de Gemeente Emmen Schoolarts Als uw kind naar de basisschool gaat, neemt de afdeling Jeugdgezondheidszorg( JGZ) van de GGD Zuidoost Drenthe het begeleiden van de gezondheid en de ontwikkeling van uw kind over van het consultatiebureau.op de afdeling JGZ werken schoolartsen, assistentes, jeugdverpleegkundigen en logopedisten. Samen met u, willen zij ervoor zorgen, dat uw kind zo gezond mogelijk opgroeit. De activiteiten van JGZ zijn vooral preventief, dat wil zeggen: gericht op het voorkomen van ziekte De onderzoeken op de basisschool. Op de basisschool wordt uw kind in groep 2 en 7 onderzocht door de schoolarts en de assistente. Deze onderzoeken vinden plaats op school. U wordt uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Ter voorbereiding op deze onderzoeken krijgt u een vragenlijst, die thuis kan worden ingevuld. De vragen gaan over ziekten die uw kind gehad helft, over gedrag, voeding, sport, hobby enz. Tijdens het onderzoek bespreekt de schoolarts met u deze vragenlijst. Naast de onderzoeken in de groepen 2 en 7 kan het zijn dat de schoolarts het belangrijk vindt uw kind vaker te zien, bijvoorbeeld bij vragen over: gedrag, voeding, angsten, spraaktaalproblemen, leerproblemen enz Schoolregels Hoe gaan wij met elkaar om op onze school? Wat vinden wij belangrijk? Wat staan we toe en waartegen nemen wij stelling? Wij moeten ons allemaal prettig kunnen voelen op school. Geweld, op welke wijze dan ook, moet altijd vermeden worden. De leerkrachten nemen steeds stelling tegen onacceptabel gedrag. Zij accepteren ook geen verziekend taalgebruik. Samen met kinderen hebben de leerkrachten een aantal algemene regels verwoord en in beeld gebracht. Deze regels hangen in de gang op school. Met elkaar hebben we een aantal regels afgesproken die gelden op het plein, in de gangen en in de klassen. Wij rekenen op uw medewerking! 4.18 Toelating, schorsing en verwijdering. Toelating Wanneer ouders hun kind willen aanmelden op school, volgt een intake gesprek tussen de directeur en de ouders. Wanneer er op basis van dit gesprek of via documenten reden is, om aan te nemen, dat het een mogelijke leerling met extra zorg betreft, volgt een uitgebreidere procedure.(zie schoolplan en de bijlagen.) In het intakegesprek geeft de directeur informatie over de school en hebben de ouders gelegenheid om vragen te stellen. De directeur zal o.a. naar de opleiding van de ouders vragen. Dit in verband met de gewichtenregeling. Hij obs de Runde 7

8 kan vragen om diploma s van de gevolgde opleiding vragen te overleggen. De school heeft eveneens het sofi nummer van het kind nodig. Dit eerste bezoek aan school wordt afgesloten met een rondleiding door de school en zo mogelijk met een kennismaking met de toekomstige leerkracht(en) van de leerling(en). De ouders krijgen informatiemateriaal mee naar huis o.a. de schoolgids, een informatiekalender en de Basisschool (een gids van het ministerie van OC&W). De leerlingen worden ingeschreven d.m.v. een (Esis) inschrijfformulier en een inschrijfformulier dat handmatig wordt ingevuld. Zodra een kind vier jaar is mag het naar de basisschool. Vanaf een maand voordat het vier is, mag het alvast enkele dagdelen op bezoek komen. Meestal de eerste twee weken 1 dagdeel en de derde week 2 dagdelen. In overleg met de ouders wordt een afspraak gemaakt over de dagen waarop het kind komt kennismaken. De school stuurt bericht om de afspraak te bevestigen. Van leerlingen die al op een andere basisschool hebben gezeten ontvangen wij van de oude school een uitschrijfformulier, een onderwijs-kundig rapport en eventuele Cito-toetsgegevens. Zonodig wordt met de toeleverende school contact opgenomen voor meer informatie. In het lopende schooljaar worden géén kinderen van de basisscholen uit Emmer-Compascuum aangenomen. Schorsing en verwijdering Kinderen kunnen van school worden gestuurd, voor een tijdje: schorsing, of voorgoed: verwijdering. Dit gebeurt alleen als een kind zich ernstig misdraagt, we spreken dan van wangedrag of grensoverschrijdend gedrag. ( zie ook protocol sociale veiligheid.) De beslissing over schorsing wordt genomen door de directeur. Voordat zo n besluit wordt genomen, moeten eerst de groepsleerkracht en de ouders worden gehoord. Het schoolbestuur dient direct in kennis te worden gesteld van de schorsing. De beslissing over verwijdering wordt genomen door het schoolbestuur. Voordat zo n besluit wordt genomen, moeten eerst de groepsleerkracht en de ouders worden gehoord. Als het besluit is genomen, moet het schoolbestuur proberen een andere school te vinden voor de leerling. Alleen als dat niet lukt na minstens acht weken proberen, mag de school de leerling de toegang weigeren. De onderwijsinspectie kan gevraagd worden een bemiddelende rol te spelen als ouders en schoolbestuur het niet eens zijn. Als het bestuur bij zijn besluit tot verwijdering blijft, dan kunnen de ouders schriftelijk binnen vier weken op dat bezwaarschrift reageren. Als het schoolbestuur dan nog vasthoudt aan het besluit om het kind te verwijderen, dan kunnen de ouders in beroep gaan bij de rechter. Voor meer informatie kunt u terecht bij de directeur en bij de leerplichtambtenaren van de gemeente Emmen: mevr. A.Ziengs tel Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school. Leerlingvolgsysteem. In het kader van ons zorgverbredingsbeleid hanteren wij op school een leerlingvolgsysteem als een concreet hulpmiddel voor leerling- en schoolevaluatie. Het systeem Esis B) bestaat uit een samenhangend geheel van toetsen en een registratiesysteem. Het stelt de leerkracht in staat om systematisch en van alle leerlingen in de school de leervorderingen over langere periodes en over meerdere leerjaren te peilen en daar consequenties aan te verbinden. We maken daarbij onderscheid tussen problemen op individueel niveau (enkele leerlingen blijven achter), op groepsniveau (de groep ontwikkelt zich ongunstig) en op schoolniveau (de leerprestaties van onze school blijven structureel achter bij die van andere scholen). In grote lijnen kent het leerlingvolgsysteem drie stappen: signaleren, analyseren en handelen. Naast dit lln volgsysteem hanteren we ook een volgsysteem dat de sociaal emotionele ontwikkeling van onze leerlingen volgt(scol) De interne leerlingbegeleider De inhoudelijke taken van de interne begeleider: Het opstellen en beheren van de toetskalender. Het houden van zorgconsultaties met de groepsleerkrachten. Begeleiden van de groepsleraren in het afnemen en aansluitend het analyseren van toetsen en observaties. Adviseren bij het opstellen van handelingsplannen. Adviseren bij aanvragen van eventuele externe deskundigheid, ouders en kinderen informeren en begeleiden bij externe onderzoeken. De zorg voor het jonge kind Om het gemiddeld aantal leerlingen per groep in de onderbouw van de basisschool te verminderen, ontvangen wij van de overheid extra middelen. Het aantal formatie-reken eenheden (fre s die de gewichten regeling opleveren) die wij voor deze groepsverkleining /extra ondersteuning ontvangen wordt ingezet in groep 1 t/m 4. Van iedere leerling wordt een dossier bijgehouden. Daarin worden de gegevens opgenomen over het gezin, de leerlingbesprekingen, gesprekken met ouders, speciale onderzoeken, handelingsplannen, toets- en rapportgegevens van de verschillende jaren. De interne begeleider beheert de mappen en bewaakt de privacy. Periodiek bespreken de klassenleerkrachten per groep met de intern begeleider de resultaten. Naast het leerlingvolgsysteem wat betreft de intellectuele vorderingen legt de school de vorderingen op sociaal emotioneel terrein ook vast in een leerling volgsysteem. Het beheer ervan valt onder de verantwoordelijkheid van de interne begeleider. obs de Runde 8

9 Er wordt vooral aandacht geschonken aan kinderen met zwakke of zeer goede resultaten. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 krijgen 3 keer per jaar een rapport mee naar huis. Groep 2 krijgt 2 x per jaar een rapport mee en groep 1 één keer (april). Naar aanleiding hiervan en de SCOL krijgen de ouders een uitnodiging van de leerkracht om samen van gedachten te wisselen over de resultaten van hun kind. Als een kind drie maanden in groep 1 drie maanden onderwijs heeft genoten, worden de ouders uitgenodigd voor hun gesprek. Verder is er natuurlijk altijd de gelegenheid voor extra gesprekken als u of wij dat wenselijk vinden. Beleid t.a.v. najaarskinderen en hun overgang naar groep 3. Niet alleen scores van de toetsen Taal voor Kleuters en ordenen moeten B of hoger zijn. Er zijn meerdere factoren van belang die het functioneren in groep 3 positief of negatief kunnen beïnvloeden. Het gaat om motivatie, zelfvertrouwen, zelfstandigheid, taakgerichtheid, concentratie, sociale vaardigheden en motoriek. Het uitgangspunt is is de continue ontwikkeling van het kind. Het is namelijk een ontwikkelingspsychologisch gegeven dat kinderen verschillen in de tijd die ze nodig hebben om zich te ontwikkelen naar het gerichte leren en het uitvoeren van complexe taken. Wij houden rekening met deze verschillen in ontwikkelingstempo, omdat het overvragen van kleuters leidt tot onzekerheid, faalangsten uitval. In overleg met ouders proberen we tot een juiste beslissing te komen. Uiteindelijk is het de verantwoordelijkheid van school om al of niet tot kleuterverlenging over te gaan. Omgaan met verschillen Kinderen verschillen in aanleg en ontwikkeling. Het beste is dat ieder kind zoveel mogelijk onderwijs op maat krijgt. Tegenwoordig is er veel aandacht binnen het onderwijs voor kinderen met specifieke onderwijsbehoefte. Deze kinderen dienen zo snel en deskundig mogelijk te worden ondersteund. Indien uw kind problemen heeft in het onderwijsleerproces, zal in eerste instantie de leerkracht het kind proberen extra aandacht te geven. Als de problemen niet of onvoldoende afnemen, kan de leerkracht het probleem bespreken met de interne begeleider binnen de school. Het kan ook gebeuren dat een kind vlugger leert dan normaal gesproken verwacht wordt. Kinderen kunnen meerbegaafd of hoogbegaafd zijn. Ook hier proberen we zo goed mogelijk op in te spelen. Als het wenselijk is, kunnen meerbegaafde kinderen een deel van de onderwijstijd doorbrengen op het voortgezet onderwijs. De onderwijsinspectie heeft hiervoor toestemming gegeven. Een scholengemeenschap biedt in twee blokken een verrijkingsprogramma aan voor 15 leerlingen. Het gaat om 8 donderdagmiddagen na de herfstvakantie en 7 donderdagmiddagen na die vakantie. De schooltijden zijn van13.00 uur uur Het betreft leerlingen uit groep 8 Aanmelding gebeurt door de basisschool. De lessen zijn in principe gratis. Voor klein materiaal wordt een bijdrage gevraagd van 10,- Ouders zijn verantwoordelijk voor het vervoer. Het Basisteam Verder heeft het schoolteam regelmatig contact met de medewerker van het bovenschoolse Basisteam van de gemeente Emmen. De medewerker zoekt samen met de leerkracht en de interne begeleider naar de beste hulp die aan het kind kan worden geboden. In sommige gevallen wordt de hulp van de ambulante begeleider en/of de orthopedagoog ingeroepen. Uiteraard worden de ouders geïnformeerd indien het kind extra hulp nodig heeft en worden de problemen met ouders besproken. Aanvullende hulp Toch kan het voorkomen dat ondanks alle hulp en inzet toch niet de gewenste vooruitgang wordt behaald. Dan kan het nuttig zijn om aanvullende stappen te ondernemen. De school kan dan een beroep doen op het Zorgplatform van de gemeente Emmen. Het Zorgplatform heeft als voornaamste taak specialistische hulp te bieden als school en ouders daarom vragen. De school kan de leerling aanmelden bij het Zorgplatform. Het Zorgplatform wordt gevormd door: - de leden van het bovenschools Basisteam; - de orthopedagoog en de ambulante begeleider van de School voor speciaal onderwijs. Het Zorgplatform kan voor verschillende hulpvragen ook de hulp van andere deskundigen inroepen, zoals een logopedist, een schoolarts, een maatschappelijk werker of een motorisch remedial teacher. De Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) Een speciale school voor basisonderwijs biedt vaak een goede oplossing als een school voor basisonderwijs er niet meer in slaagt een leerling te helpen en/ of op te vangen. Als een kind in aanmerking komt voor een speciale school voor basisonderwijs, dan vindt eerst aanmelding plaats bij de PCL van ons samenwerkingsverband. Het P.C.L. heeft de wettelijke taak om te beoordelen of een kind wel of niet toelaatbaar voor een speciale school voor basisonderwijs is. De school begeleidt de ouders en het kind op het aanmeldingstraject naar de Speciale school voor basisonderwijs (S.B.O.). Voor meer informatie wordt verwezen naar het Zorgplan dat op elke school aanwezig is. Leerling gebonden financiering Vanaf 1 augustus 2003 is de wet Leerling Gebonden Financiering in werking getreden. Het invoeren van de Rugzak heeft gevolgen voor onze school. Ouders van kinderen met een handicap hebben het recht om hun kind bij ons op school aan te melden. De school heeft geen plaatsingsplicht. obs de Runde 9

10 Dit betekent, dat wij voor ieder verzoek een afweging moeten maken. Wij gebruiken voor elke afweging een stappenplan/ protocol. (zie bijlage.) Op de Runde wordt bij een aanmelding van een leerling: 1. met een positieve beschikking van een Commissie voor de Indicatiestelling (rugzak) 2. met een positieve beschikking van de Permanente Commissie Leerlingenzorg van het samenwerkingsverband (WSNS) 3. die wordt teruggeplaatst van een speciale school (SBO) het stappenplan/protocol doorgenomen. Aan de hand van dat stappenplan/protocol beslissen wij of onze school in staat is de vragen op onderwijskundig gebied te kunnen beantwoorden. Wij stellen het belang van het kind, maar ook de mogelijkheden van de school om het ontwikkelingsproces van het kind te ondersteunen centraal. Wij maken gebruik van de hulp van bijvoorbeeld een school aangesloten bij een Regionaal Expertise Centrum, of samenwerkingsverband (WSNS), of het Basisteam. Het besluit van toelating of weigering is een zaak van het schoolteam. Het bevoegd gezag van onze school neemt de definitieve beslissing. We gaan er van uit dat bij toelating het kind de gehele basisschool periode op onze school welkom is. We evalueren de resultaten van de leerling echter jaarlijks. Bij afwijzing heeft u de mogelijkheid om in beroep te gaan. (zie bijlage: stappenplan/protocol) De begeleiding van de overgang van kinderen naar het voortgezet onderwijs. De overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs is een hele stap. De school probeert zowel ouders als kinderen te begeleiden bij hun keuze. Met name de leerkracht van groep 8 speelt hierbij een belangrijke rol. Eigenlijk begint het al in groep 7 bij de bespreking van de Entree toets. Het advies. Gedurende de tijd dat het kind op de basisschool zat, is er regelmatig contact geweest tussen ouders en groepsleerkrachten;ouderavonden, rapportbesprekingen en eventueel aanvullende contacten als daar aanleiding voor was. Kortom, de leerkracht van groep 8 en de ouders hebben een beeld van de leerling; zij kennen het kind. Bij de eerste contactavond in groep 8 vertelt de groepsleerkracht aan welk schooltype hij/zij denkt. Wanneer ouders, leerling en leerkracht het eens zijn over leerwegondersteunend vervolgonderwijs, dan zal er zo spoedig mogelijk een onderzoek aangevraagd worden. Wordt het advies leerwegondersteunend door deze toets bevestigd, dan maakt deze leerling de Cito-eindtoetsnormaal mee. Naar aanleiding van de uitslag van de Cito-eindtoets, volgt begin maart een nieuw ouder/leerling gesprek. Aan de orde komen: het advies van de school, de wens van ouders en kind en de uitslag van de Citotoets en de plaatsingswijzer (opgesteld a.d.h.van het Cito leerlingvolgsysteem. Bij de overgang naar het voortgezet onderwijs wordt gehandeld zoals is beschreven in het protocol Draaiboek PO-VO. Naast de stappen die gezet worden om tot een soepele overgang te komen, staan hierin ook gegevens die in de loop van de tijd zijn verzameld op de basisschool. (plaatsingsprofielen).op den duur zou dit model de CITO toets eventueel kunnen vervangen. Ook voorziet het model in een aantal lessen die vanaf groep 7 op de basisschool kunnen worden gegeven opdat de leerlingen een zo goed mogelijk beeld van zich zelf krijgen. Informatie Aan de hand van lessen op school, krijgen de kinderen informatie over de verschillende scholen in het voortgezet onderwijs, over de doorstroom mogelijkheden, over de eisen, over verschillende beroepen. Al deze lessen staan in het licht van waarom wil ik naar die school, kan ik ook wat ik wil? Kortom, er wordt geprobeerd de kinderen bewust te maken van hun keuze. Ze krijgen als ondersteuning materiaal over het voortgezet onderwijs, dat ze mee mogen nemen naar huis. Open dagen. Alle scholen voor voortgezet onderwijs houden open dagen. Ouders wordt aangeraden die samen met de kinderen te bezoeken. Andere voorbereidende activiteiten. B.v. werken met een agenda, oud leerlingen uitnodigen die iets vertellen, de route naar de nieuwe school fietsen, een of meer dagen werken zoals op het v.o. Contacten. Naast het gebruikelijke onderwijskundige rapport - wanneer een leerling van school verandert, bao-bao, of bao-vgo, of bao-so, wordt door de school een onderwijskundig rapport ingevuld. Dit rapport wordt met de ouders besproken. Zij tekenen voor gezien. Een copie van dat rapport wordt op school bewaard. Het uitschrijfformulier en een eventueel afschrift van de cito-uitslag worden naar de ontvangende school gestuurd. Zo nodig informeren we de scholen ook mondeling over onze leerlingen. Omgekeerd krijgen wij ook informatie over hoe onze oud-leerlingen het doen. Dat geldt alleen gedurende het eerste jaar van het vervolg onderwijs; Van de overige jaren ontvangen we wel de rapportcijfers Kwaliteitszorg We willen graag goed onderwijs geven en de zorg naar onze leerlingen steeds verbreden. De afgelopen jaren hebben we ons op team niveau beziggehouden met adaptief onderwijs. Wat kan de school doen om de doeltreffendheid van het onderwijs te verbeteren (effectiviteit) obs de Runde 10

11 Hoe kan de school omgaan met verschillen? (differentiatie) Op welke manier kan dat het beste worden georganiseerd? (organisatie) Hoe kunnen kinderen zelf actief betrokken worden bij het onderwijs? (zelfsturing) Zoals elders te lezen valt, schenken we ook aandacht aan de sociale emotionele ontwikkeling. We werken met een leerlingvolgsysteem op sociaal emotioneel terrein. (SCOL) Verder willen we de kwaliteitszorg meer systematisch aanpakken. 5 De leraren. 5.1 Samenstelling De directeur. De directeur draagt de eindverantwoordelijkheid en heeft de volgende taken: Interne schoolorganisatie Administratieve taken Vertegenwoordigende taken Bestuurlijke taken Hij is vrijgesteld van lesgevende taken. Deze taken worden geëvalueerd in een functioneringsgesprek met het bevoegd gezag (de Gemeente Emmen) De adjunct directeur. De adjunct directeur ondersteunt de directeur bij het uitvoeren van zijn/haar taken en vervangt deze bij ziekte. Voor deze ondersteunende taken is de adjunct directeur grotendeels vrijgesteld van lesgevende taken. De groepsleerkrachten Per schooljaar wordt teamoverleg gepleegd over de interne organisatie/taakverdeling. De taken worden evenredig over de teamleden verdeeld, rekening houdend met de voorkeur en capaciteiten. De taken zijn als volgt ingedeeld: onderwijstaken leerlingenzaken organisatorische activiteiten interne communicatie externe contacten personeelszaken gebouw en inventaris huishoudelijke taken diversen Jaarlijks worden deze taken geëvalueerd in een functioneringsgesprek. Onderwijsondersteunend personeel Niet van toepassing. Interne begeleider De interne leerlingbegeleider (i.b-er) De interne leerlingbegeleider is anderhalve dag per week belast met de taken zoals omschreven in hoofdstuk 4. Zij is gedurende die tijd vrijgesteld van lesgevende taken. De remedial teacher Niet van toepassing De vakleerkracht muziek. Een half uur per week worden in alle groepen de muzieklessen verzorgd door deze vakleerkracht. Coördinator informatie en communicatie technologie (i.c.t-er) Alle activiteiten die betrekking hebben op het computergebruik binnen de school worden door hem/haar gecoördineerd. Hij is een dagdeel per schooljaar vrijgesteld van lesgevende taken Arbo-coördinator. Deze functionaris ziet er op toe, dat het arbobeleid op school wordt nageleefd. (arbo=arbeidsomstandigheden) Hij/zij voert overleg met de bedrijfshulpverleners over bijvoorbeeld veiligheidszorg, milieu en gezondheid. Vervolgens wordt het beleid hierop afgestemd. Voor deze functie zijn geen lesvrije uren beschikbaar. Bedrijfshulpverlener (b.h.v-er) Onze school heeft 3 gediplomeerde bedrijfshulpverleners. Zij kunnen geraadpleegd worden voor advies en hulp op het gebied van veiligheid en milieu. Stagiaires. Jaarlijks loopt een aantal studenten van de PABO stage bij ons op school. Afhankelijk van hun studiejaar zijn ze een dag, een week of enkele weken achtereen op de stageschool. Taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in een stagemap. Ook zijn er regelmatig studenten van het Esdal College of Drenthe College. obs de Runde 11

12 6 Meer dan kennis alleen De meeste tijd op de Runde wordt vanzelfsprekend besteed aan het onderwijs. Er is ook tijd voor feesten en vieringen of andere activiteiten. We staan uitgebreid stil bij de verjaardag van Sinterklaas, Kerst en in mindere mate bij overige Christelijke feestdagen. Sport. Elk jaar organiseren we een spellendag voor de jongste leerlingen en een sportdag voor de oudste leerlingen. In de zomerperiode bezoeken de oudste leerlingen het zwembad. Verder nemen we deel aan handbal- en voetbal- en volleybaltoernooien georganiseerd door de plaatselijke verenigingen. Spelletjesdag en jaarafsluiting. Vlak voor Pasen zijn er spelactiviteiten. Het is een gezellig gebeuren waarbij veel ouders betrokken zijn. Dit is ook het geval bij de meesters en juffendag. Museum bezoek en excursies. Alle kinderen komen in hun schoolloopbaan in aanraking met theater en schouwburg en museum doordat de Runde deelneemt aan het Kunstmenu. Soms vinden de culturele activiteiten plaats op school. In de bovenbouw richten de excursies zich voornamelijk op beroeps- en school oriëntatie. Schoolreizen. De kinderen van groep 1 t/m 7 gaan één dag per jaar op schoolreis. Groep 8 heeft een driedaagse schoolreis naar een waddeneiland.. Afscheid van het schooljaar. In de laatste week van het schooljaar neemt de school afscheid van groep 8. 7 School en thuis Ouders en school dragen samen de verantwoordelijkheid voor de opvoeding en het onderwijs van de kinderen. Regelmatige contacten tussen ouders en school en een actieve betrokkenheid van ouders bij schoolse aangelegenheden, hebben een gunstige invloed op het schoolleven van de kinderen. Het is dan ook de bedoeling ouders op verschillende manieren te betrekken bij het reilen en zeilen van de school 7.1 Inbreng ouders in de school. Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school Ouders kunnen wanneer zij dat wensen geregeld contact hebben met leerkrachten. Dit kan zowel informeel (bijv. een praatje voor of na schooltijd) als formeel (na afspraak). Speciale informatieavonden waarin de groepsleerkracht vertelt over de lesmethoden die in de groep worden gebruikt. Ouderavond met een speciaal thema. Bijv. Pesten, hoe gaan we daarmee om. Andere informatievoorzieningen: De schoolkrant nieuwsbrieven de schoolgids obs de Runde 12

13 De medezeggenschap is gekend in de schoolgids, zoals die voor u ligt. Ouders die hun kind aanmelden krijgen de schoolgids uitgereikt. Twee keer per jaar (december en maart) zijn er rapportbesprekingen waarbij de leervorderingen van de kinderen worden besproken. Via enquêtes Het belang van de betrokkenheid van ouders Wij vinden het belangrijk dat ouders gemakkelijk en graag naar school komen. We proberen dit op verschillende manieren te bereiken door: mondelinge en schriftelijke informatie individuele contacten,zonodig met huisbezoek ouders die meedenken (Medezeggenschapsraad en ouderraad) ouders die op school meehelpen (schoolkrant, boeken uitleen, schoolreizen diverse activiteiten) Kortom, wij gaan er als team vanuit dat ouders en leerkrachten samen verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van het kind op school. We vinden het bovendien belangrijk dat er, uiteraard na overleg, één lijn wordt gevolgd in de begeleiding en ontwikkeling van het kind. 7.2 Medezeggenschapsraad Aan elke openbare school is een democratisch gekozen medezeggenschapsraad (M.R.) verbonden. De M.R. bestaat uit 6 leden: 3 ouders (die gekozen worden) 3 teamleden De leden van de M.R. worden voor 2 jaar gekozen. Op de vergaderingen van de M.R. komen inhoudelijke, organisatorische en onderwijs-ondersteunende activiteiten aan de orde. De vergaderingen zijn openbaar en vinden ong. 5 keer per jaar plaats.(zie kalender.) De M.R. kan een lid afvaardigen naar de vergaderingen van de Gemeentelijke Medezeggenschapsraad (G.M.R.). O.R. en M.R. vergaderen zoveel mogelijk rond de zelfde tijd. Voor de goede orde, M.R. vergaderingen zijn openbaar. 7.3 Ouderraad De ouderraad bestaat uit een aantal ouders. Zij ondersteunt het team en de M.R. bij verschillende activiteiten. De ouderraad komt enkele keren per jaar bij elkaar. Bij die vergaderingen zijn ook een of meer leerkrachten aanwezig. Ouderactiviteiten. Op onze school zijn bij diverse schoolse en buitenschoolse activiteiten ouders betrokken. Deze activiteiten kunnen ook alleen uitgevoerd worden door de actieve ondersteuning van verschillende ouders. Voorbeelden hiervan zijn: de schoolkrant extra schoonmaak kleutermateriaal en lokalen verzamelen en wegbrengen van oud papier sport-spelactiviteiten: schoolreizen bezoek aan muziekschool e.d. feestelijke ouderavond diverse activiteiten in school controle op hoofdluis bibliotheekboeken van kleuters Elke groep heeft een klassenouder. Zij/hij coördineert veel activiteiten en helpt bij tal van activiteiten. Ouderbijdrage. Ouders betalen voor elk kind dat op school zit een vrijwillige ouderbijdrage. De o.r./m.r beheert deze gelden en besteedt het onder andere aan de viering van Sint, Kerst, aan sport/speldagen, excursies en schoolreisjes. Zonder deze ouderbijdrage kunnen deze activiteiten niet bekostigd worden. Aan de ouders wordt tijdens het intake gesprek nadrukkelijk verteld dat de ouderbijdragen in principe vrijwillig zijn. In de overeenkomst staan o.a. de hoogte van de bedragen en de wijze van betalen vermeld. Schoolverzekering. De wettelijke aansprakelijkheid van onderwijzers en overig personeel van gemeentelijke scholen alsmede leden van o.r/m.r en personen werkzaam in het kader van ouderparticipatie is geregeld binnen de w.a. polis van de gemeente Emmen. Schade aan eigendommen van leerlingen en letselschade vallen onder de eigen w.a. verzekering van de veroorzaker. 8 De ontwikkeling van het onderwijs in de school 8.1 Onderwijs inhoudelijk Het onderwijs is continu in beweging. De afgelopen jaren hebben we stappen gezet richting adaptief onderwijs. Kortom er wordt de nodige aandacht besteed aan het zelfstandig werken van kinderen, er wordt een beroep gedaan op het verantwoordelijkheidsgevoel van de kinderen. Onze school hebben we zo ingericht dat de kinderen er zich prettig voelen en dat het stimuleert tot een goed (leer)ontwikkeling. We besteden ruimschoots aandacht aan de jongste kinderen op onze school. Dit is mede mogelijk door de extra formatie die beschikbaar is gekomen in te zetten in de laagste groepen. De groepen 1 t/m 8 zijn homogene groepen. Met dien verstande dat we twee groepen 1 / 2 hebben Kinderen kunnen dus rekenen op meer aandacht. De taal- en leesontwikkeling heeft onze speciale aandacht. Voor de jongste groepen maken we gebruik van de methode Schatkist. Deze methode sluit aan op het lees- en taalonderwijs en obs de Runde 13

14 ook op het rekenonderwijs van groep 3 Veilig leren lezen, waarvan we de nieuwste uitgave gebruiken. Verder werken we met het leesbevorderingsprogramma Boekenpret. Om de kinderen die moeite met het leesonderwijs hebben, beter te kunnen begeleiden en om mogelijke hiaten zo vroeg mogelijk op te sporen, werken de leerkrachten van de onderbouw met het zgn Leesprotocol. Groep 3 doet evenals voorgaande jaren weer mee aan het leesbevorderingsproject Overstap. Een programma waarin ouders en kinderen en school samenwerken om kinderen tot lezen te stimuleren. Het lees- en taalonderwijs is herzien. Er zijn nu meer mogelijkheden voor de individuele aanpak. We werken met Taalactief, nieuwe versie waar extra aandacht is voor het vergroten van de woordenschat. Voor begrijpend lezen gebruiken we nu Tekstverwerken. Voor rekenen is de methode Pluspunt aangeschaft. En voor verkeer is de methode Klaar Over aangeschaft. Tevens is een aantal programma s aangeschaft, vooral in het kader van remediërend onderwijs. We hebben methodes voor handvaardigheid en tekenen:handvaardig, Moet je doen en Tekenvaardig. Op school hebben we een leerlingvolgsysteem; dit houdt in dat alle kinderen, vanaf het moment dat ze op school komen, gevolgd worden. De toetsuitslagen worden verwerkt en opgeslagen in dit systeem. (Esis B) Ook kunnen er kinderen zijn met gedrags- en werkproblemen. Deze kinderen willen we beter kunnen volgen, zodat we ze zo goed mogelijk kunnen begeleiden. 8.2 Plannen. Prentenboeken door kleuters in samenwerking met de bibliotheek. In de groepen 4, 5 en 6 zal extra aandacht worden besteed aan het voortgezet technisch lezen. De opbrengsten van ons onderwijs nemen een belangrijke plaats in. Binnen ons onderwijs kijken we steeds meer naar opbrengsten (opbrengst gericht onderwijs.) Er zal aandacht worden besteed aan overleg met peuterspeelzalen (VVE) en aan de overgang naar het voortgezet onderwijs.(plaatsings-wijzers en draaiboek PO-VO. De komende jaren willen we aandacht schenken aan woordenschat, het spellen van werkwoorden. Verder heeft de kwaliteitszorg onze aandacht. Hierbij krijgen we ondersteuning van externe deskundigen. Eveneens willen we samen met ouders kritisch kijken naar het onderwerp veiligheid. Inmiddels hebben we drie digitale schoolborden tot onze beschikking. In 2010 werken we in minimaal 6 groepen met digitale schoolborden. 8.3 Nascholing Vanaf 1999 heeft het team een cursus Adaptief Onderwijs gevolgd. Op de Runde wordt klassikaal lesgegeven. Dit houdt niet in dat elke groep een eenheid op zich zelf is. We proberen het onderwijs op school zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen zodat er tussen de groepen geen grote verschillen bestaan wat betreft het lesgeven. In het kader van adaptief onderwijs wordt de komende jaren extra aandacht geschonken aan: Het vasthouden en vastleggen van adaptief onderwijs. Ook hier krijgen we ondersteuning van externen. Uitgebreidere plannen zijn beschreven in het schooljaarplan De school en de omgeving Onze school heeft contacten met andere scholen en instellingen: buurtscholen scholen voor speciaal onderwijs peuterspeelzaal school advies en begeleidingsdienst welzijnsinstellingen - bibliotheek pedagogische academie sportverenigingen politie logopedie buurtnetwerk/jeugdhulpverlening schoolhulpverlener kunst en cultuur instellingen schoolarts 10 De resultaten van het onderwijs Op zoek naar kwaliteitsverbetering Kwaliteit en resultaat zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Op school werken we op verschillende manieren aan verdere kwaliteitsverbetering: werken met methoden die voldoen aan de kerndoelen. bekwaam personeel consequent volgen van de van de leerlingen en waar nodig extra hulp bieden. Kwaliteitsverbetering door goede methoden. Op de Runde geven we les met moderne onderwijs methodes. Regelmatig worden vernieuwingen ingevoerd. Bij het kiezen van lesmaterialen stellen we ons de vraag: Kunnen onze leerlingen goed uit de voeten met dit materiaal en ziet het materiaal er aantrekkelijk uit? Er zijn kinderen die extra moeilijk werk aankunnen en er zijn kinderen die extra oefenstof nodig hebben. Bij de aanschaf van methodes letten we erop, of er voor beide groepen voldoende leerstof in de methode zit. obs de Runde 14

15 Vanzelfsprekend kijken we of de methodes voldoen aan de kerndoelen die de overheid ons stelt. Kwaliteitsverbetering door goed personeel. Belangrijker nog dan de methoden die een school gebruikt, zijn de mensen die er mee werken. Aan hen heeft u tenslotte uw kind toevertrouwd. Zij zorgen ervoor dat de materialen en de lesboeken zinvol worden gebruikt. De leerkrachten van de school werken niet op eigen houtje, maar besteden veel tijd aan samenwerking en overleg. Het onderwijs is voortdurend in beweging. Nieuwe ontwikkelingen volgen we zo goed mogelijk. Daarom zijn er elk jaar studiemiddagen, vergaderingen voor leerkrachten en volgen de leerkrachten nascholingscursussen zodat ze hun taak goed kunnen verrichten. Kwaliteitsverbetering door ons leerlingvolgsysteem Op de Runde werken we met twee soortentoetsen: methode gebonden toetsen en methode onafhankelijke toetsen (Cito) Om onze leerlingen acht jaar zo goed mogelijk te kunnen volgen maken we gebruik van een leerling volgsysteem. Met behulp van deze instrumenten krijgen we waardevolle gegevens, om een kind vroegtijdig te helpen (De zorg voor kinderen) De uitslagen van de toetsen worden door de groepsleerkrachten met de Intern Begeleider besproken. U kunt aan de groepsleerkracht vragen hoe de resultaten van uw kind zijn Een ononderbroken leergang. Vrijwel alle kinderen doorlopen de basisschool in ruim acht jaar. Toch kan het gebeuren dat sommige kinderen er een jaar langer over doen. Met name in de groepen 1 en 2 komt het een enkele keer voor dat deze periode wordt verlengd. Verlenging komt hoofdzakelijk voor wanneer er sprake is van rijping en wanneer het team de indruk heeft dat door deze maatregel het kind de einddoelen (beter) zal kunnen halen. Ook kan het voorkomen dat een leerling de basisschool in minder dan acht jaar doorloopt. In alle gevallen wanneer er afgeweken wordt van de algemene regel, wordt dit zorgvuldig afgewogen en wordt er altijd overlegd met de ouders Handelingsplannen en eigen leerlijnen. Een aantal leerlingen heeft extra steun nodig om de basisleerstof te kunnen volgen. Dit gebeurt met behulp van zgn. handelingsplannen. Deze extra hulp is van korte duur. Het kan ook voorkomen dat een leerling de basisstof niet kan volgen en een eigen leerroute volgt om aan het eind van de Basisschoolperiode naar het Leerweg Ondersteunend Onderwijs te gaan. Een heel enkele keer komt het voor dat de basisschool niet het juiste onderwijs kan geven aan een leerling. Dan volgt verwijzing naar het speciaal onderwijs. Nogmaals, wanneer afgeweken wordt van de normale gang van zaken, wordt altijd overlegd met de ouders en worden externe deskundigen ingeschakeld. (Basisteam, orthopedagoog.) 10.4 Enkele cijfers We verstrekken de resultaten van de Cito eindtoets alleen aan de verantwoordelijke ouders/verzorgers. Een afschrift gaat naar de vervolgschool. De uitstroomgegevens staan vermeld in het schooljaarverslag Vrijwel alle leerlingen van onze school komen direct op de juiste vervolgschool terecht. De Runde streeft er naar alle kinderen passend onderwijs te geven. zodat de uitstroom naar het speciaal onderwijs nu laag is Tot slot. Als het resultaat van de toetsen niet is, zo als wij verwachten, betekent dat misschien wel dat we consequenties moeten trekken uit onze manier van lesgeven, of dat we onderdelen van het programma moeten verbeteren 11 Namen adressen Van enkele instanties vermelden wij in deze schoolgids de gegevens ( zie ook de jaarkalender) Gem.Geneeskundige Dienst/Schoolarts Min.Kanstraat GN Emmen tel.: Contactpersoon vertrouwenscommissie Dhr Heyne Tel.: Contactpersoon klachtencommissie Mevr. T de Jonge-Eekma Tel.: Opvoedtelefoon Tel.: Advies- en meldpunt kindermishandeling Tel.: ( 0,05 p/m) De kindertelefoon Tel.: O.P.D.C obs de Runde 15

16 A.Ziengs (Leerplichtambtenaar) Opvoedingsondersteuning Mevr. C.Doeleman (vertrouwensinspecteur) Marianne Wemmenhove en Luc Valeton (klachten commissie) Gerhard Groen (hoofd afd.onderwijs) Procedure van de schoolgids De schoolgids wordt jaarlijks besproken en vastgesteld door de MR. Vervolgens wordt deze uitgereikt aan de ouders. Tevens wordt een exemplaar gestuurd naar de inspectie en het bevoegd gezag. 13. De bijlagen bij de schoolgids Leerplicht. 2. Schorsing en verwijdering. 3. Noodprotocol vervanging. 4. Klachtenregeling. 5. Vrijwillige ouderbijdrage. 6. Overblijfreglement. 7. Hoofdluisreglement. 8. Ontruimingsprotocol. 9. Afspraken rond zittenblijven. 10. Afspraken rond het vormen van combinatiegroepen. 11. Schooljaarverslag. 12. Protocol Veiligheid. Marieke ten Brinke (o.a. klachtenregeling) obs de Runde 16

17 Aldus vastgesteld en getekend, Emmer-Compascuum, De voorzitter van de MR van obs de Runde obs de Runde 17

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011

NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011 NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011 Richtlijnen verlof basisonderwijs Beste ouders, De vakantieperiode komt er weer aan. Ieder jaar worden we geconfronteerd met leerlingen die buiten de vakantieperiode niet naar

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

Leerplicht?! Wat u moet weten over de leerplicht. Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten:

Leerplicht?! Wat u moet weten over de leerplicht. Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten: Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten: Leerplicht?! Fotografie: communicatie, gemeente Steenbergen. Foto: Leerlingen OBS De Regenboog in Dinteloord Wat u moet weten over de leerplicht

Nadere informatie

5. Contacten met ouders

5. Contacten met ouders 5. Contacten met ouders 5.1 Hoe wordt u geïnformeerd over ons onderwijs Wij vinden het erg belangrijk om de ouders/verzorgers van de kinderen van onze school goed op de hoogte te houden over ons onderwijs.

Nadere informatie

Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties

Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties September 2015 1 Inhoud Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties... 1 1. Verlof in verband met vakantie... 3 2. Verlof in verband met andere gewichtige

Nadere informatie

De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL. Deze brochure is een uitgave van de gemeente Noordwijk en de Noordwijkse scholen

De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL. Deze brochure is een uitgave van de gemeente Noordwijk en de Noordwijkse scholen De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL Iedereen op school Alle kinderen in Nederland moeten naar school. Want onderwijs is belangrijk als je later in de maatschappij wilt meedoen. En met een goede

Nadere informatie

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1 1. Voorwoord... 2 2. Bewaking communicatie processen... 2 3. Communicatie... 2 4. Het doel van communicatie... 3 5. Betrokkenen... 3 6. Middelen... 3 6.1. Mondelinge communicatie... 3 6.2. Schriftelijke

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Extra verlof: alleen in bijzondere gevallen

Extra verlof: alleen in bijzondere gevallen Extra verlof: alleen in bijzondere gevallen Voor alle ouders van kinderen in het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs Het belang van onderwijs voor uw kind De toekomst van uw kind

Nadere informatie

Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat:

Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat: 3.De ROOBOL organisatie 3.1. Passend Onderwijs: Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat: - reguliere en speciale scholen op het gebied van

Nadere informatie

Schoolgids obs de Runde

Schoolgids obs de Runde Schoolgids obs de Runde Schooljaar 2013-2014 obs de Runde Runde zz 84 7881 hp Emmer-compascuum 0591-351446 administratie@obs-runde.nl www.obs-runde.nl Inhoudsopgave 1 De school 1.1 Richting 1.2 Schoolgrootte

Nadere informatie

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ 2015-2016

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ 2015-2016 WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ Groep 8 Groepsleider: Bert van der Lijn (op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdagochtend) Groepsleider: Siete Horjus (op vrijdagmiddag) Groepsleider: Sjoukje Meijer/Kim

Nadere informatie

Verlofaanvragen & Leerplicht (leerrecht)

Verlofaanvragen & Leerplicht (leerrecht) Verlofaanvragen & Leerplicht (leerrecht) Uw kind mag vanaf het vierde jaar naar school. Veel kinderen gaan voor hun vierde jaar al een tijdje naar een peuterspeelzaal of een kinderdagverblijf. Zo worden

Nadere informatie

Gemeente Texel. Informatie over aanvragen van verlof. Kan ik al boeken? Dan neem ik toch gewoon wat huiswerk mee

Gemeente Texel. Informatie over aanvragen van verlof. Kan ik al boeken? Dan neem ik toch gewoon wat huiswerk mee Gemeente Texel.txl Informatie over aanvragen van verlof Kan ik al boeken? Dan neem ik toch gewoon wat huiswerk mee Najaar 2016 Aan de inhoud van deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. oen. In

Nadere informatie

Regeling. leerplicht. verlof buiten schoolvakanties

Regeling. leerplicht. verlof buiten schoolvakanties Regeling leerplicht & verlof buiten schoolvakanties Besproken in de directie d.d. 26 april 2011 Besproken in de ouderraad d.d. 10 mei 2011 Besproken in de schoolleiding d.d. 7 juni 2011 Vastgesteld na

Nadere informatie

Leerrecht en leerplicht. Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet. Schitteren in Zijn licht

Leerrecht en leerplicht. Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet. Schitteren in Zijn licht Leerrecht en leerplicht Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet Schitteren in Zijn licht 1 Voorwoord 1 Leerrecht en leerplicht 2 Kwalificatieplicht 2 RMC 2 De leerplichtambtenaar 2 Leerplicht

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN Hoe zien wij het graag ALGEMENE AFSPRAKEN 1.1 De school is een veilige school... We willen een school zijn waar kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten zich op

Nadere informatie

REGLEMENT PRIVACY LEERLINGADMINISTRATIE HOFDIJCKSCHOOL

REGLEMENT PRIVACY LEERLINGADMINISTRATIE HOFDIJCKSCHOOL REGLEMENT PRIVACY LEERLINGADMINISTRATIE HOFDIJCKSCHOOL 0 INLEIDING Vanaf het moment, dat een leerling op school komt tot het moment dat hij de school verlaat, wordt geregistreerd welke ontwikkelingen er

Nadere informatie

Schoolgids Obs de Runde

Schoolgids Obs de Runde Schoolgids Obs de Runde 2014-2015 Obs de Runde Runde zz 84 7881 HP Emmer-Compascuum Tel. 0591-351446 administratie@obs-runde.nl www.obs-runde.nl Inhoudsopgave 1 De school 1.1 Richting 1.2 Schoolgrootte

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Aantal respondenten: 28 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Nadere informatie

Obs. De Wynbrekker, Menso Poppiusstraat 46, 8536 VA Oosterzee, , Kalender

Obs. De Wynbrekker, Menso Poppiusstraat 46, 8536 VA Oosterzee, ,  Kalender Obs. De Wynbrekker,,, 0514-541242,, www.obsdewynbrekker.nl, Kalender 2016-2017 A U G U S T U S 2 0 1 6 1 Vakantie 2 3 4 5 6 7 8 Vakantie 9 10 11 12 13 14 15 Vakantie 22 Vakantie 16 17 18 19 20 21 23 24

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

Doorgeven van een ziekmelding via broer of zus is niet toegestaan.

Doorgeven van een ziekmelding via broer of zus is niet toegestaan. Protocol Verzuim Document kenmerken Naam document: Protocol Verzuim Status: concept Versie: 0.1 Datum opstelling: 20 april 2016 Vastgesteld: 2 juni 2016 Bijgesteld: 3 juli 2017 Evaluatiedatum: augustus

Nadere informatie

Protocol -Speciaal Verlof -Verzuim leerplicht. -Regionaal bureau Maassluis, Vlaardingen en Schiedam

Protocol -Speciaal Verlof -Verzuim leerplicht. -Regionaal bureau Maassluis, Vlaardingen en Schiedam Protocol -Speciaal Verlof -Verzuim leerplicht. -Regionaal bureau Maassluis, Vlaardingen en Schiedam Te laat komen Te laat komen Bij 3 keer te laat komen gesprek leerling mentor. Waarschuwing school aan

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Protocol Verlof en verzuim

Protocol Verlof en verzuim Protocol Verlof en verzuim Basisschool Tarcisius Heerlen Aarweg 26 6417 XH Heerlen 045 5714263 e-mail : info@bs-tarcisius.nl http://www.bs-tarcisius.nl Bestrijden verzuim en vroegtijdig schoolverlaten

Nadere informatie

Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? s t a d m e t e e n h a r t

Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? s t a d m e t e e n h a r t Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? Amersfoor t s t a d m e t e e n h a r t 2 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Vraag tijdig op welke leeftijd u uw kind moet inschrijven! 5 3 De juiste school 5 4 Een

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

Resultaten oudertevredenheidpeiling maart Paasbergschool

Resultaten oudertevredenheidpeiling maart Paasbergschool Resultaten oudertevredenheidpeiling maart 2012 Paasbergschool 1. algemeen In maart 2012 hebben de ouders van de leerlingen van de Paasbergschool meegedaan aan een tevredenheidsonderzoek aan de hand van

Nadere informatie

Welkom op de informatie-avond!

Welkom op de informatie-avond! Welkom op de informatie-avond! Programma: Presentatie over de uitslag van de tevredenheidsonderzoeken, de verbeterplannen en de resultaten van vorig schooljaar. Interactief met elkaar van gedachten wisselen

Nadere informatie

In het zorgteam wordt elke maand de absentie doorgenomen en mogelijke actie gecommuniceerd met betrokkenen.

In het zorgteam wordt elke maand de absentie doorgenomen en mogelijke actie gecommuniceerd met betrokkenen. Leerplicht Verzuimprotocol Naast de regels uit de leerplichtwet en het protocol dat Leerplicht hanteert (zie NETwerk), voorziet onderstaand protocol in hoe wij binnen SBO De Windroos, locatie lindenholt,

Nadere informatie

De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan hieronder beschreven:

De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan hieronder beschreven: Leerplicht & Verlof In de leerplichtwet staat dat uw kind vanaf zijn/haar vijfde jaar verplicht de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Hoofdregel is dus dat uw kind op alle schooldagen

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM Noordpolderkade 167 2516 JE Den Haag Telefoon: (070) 3350628 Fax: (070) 3352470 School voor Praktijkonderwijs info@esloocollege.nl www.esloocollege.nl PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM INHOUD: 1. WAT DOET DE

Nadere informatie

Protocol schorsing en verwijdering

Protocol schorsing en verwijdering Protocol schorsing en verwijdering Regels en afspraken Om de voorspelbaarheid binnen onze school te vergroten, willen wij de bij ons geldende regels met betrekking tot de gevolgen van ongewenst gedrag

Nadere informatie

Vooraf: Vanaf welke leeftijd is een kind leerplichtig? 1.1.1 Leerplicht en verlof

Vooraf: Vanaf welke leeftijd is een kind leerplichtig? 1.1.1 Leerplicht en verlof 1.1 Inhoud 1. Leerplicht en verlof 2. Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen 3. Op vakantie onder schooltijd 4. Verlof in geval van Andere gewichtige omstandigheden 5. Hoe dient u een aanvraag

Nadere informatie

Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4

Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4 Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4 januari 2010 5 januari 2011 informeren MT 26 januari 2011 informeren teams 10 maart 2011 voornemen besluit BC 22 maart 2011 besluitvormend GMR 21 april

Nadere informatie

Planmatig samenwerken met ouders

Planmatig samenwerken met ouders Ouderparticipatie Team Planmatig samenwerken met ouders Samen vooruit! Tamara Wally Tamara Wally (MSc.) is werkzaam bij de CED- Groep. Ze werkte mee aan de publicatie Samen vooruit, over planmatig werken

Nadere informatie

Obs de Bouwsteen. Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN. actief burgerschap en sociale integratie

Obs de Bouwsteen. Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN. actief burgerschap en sociale integratie Obs de Bouwsteen Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN 1. Wat is actief burgerschap? Actief burgerschap is: de bereidheid en het vermogen om deel uit te kunnen maken van een

Nadere informatie

Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding.

Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding. Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding. 1. Inleiding Het bevoegd gezag van een basisschool beslist over de toelating van een leerling en heeft daarvoor de directeur van de school gemandateerd.

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Het heeft de voorkeur

Nadere informatie

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Aanleiding In april 2013 is er een vragenlijst uitgezet onder de ouders van obs de Dubbele Punt om de ouders te bevragen

Nadere informatie

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Aantal respondenten: 37 01-04-2011 Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders 1 / 11 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek.

Nadere informatie

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang Welkom OP Het Spectrum Elkaar de ruimte geven, SAMEN leren, SAMEN

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek mei 2013

Oudertevredenheidsonderzoek mei 2013 Basisschool Bocholtz Wijngracht 11 6351 HJ Bocholtz 045 5443614 045 5445952 info.rkbsbocholtz@movare.nl Oudersonderzoek mei 2013 Doelstellingen van het onderzoek De onderzoeksdoelstellingen van het Landelijk

Nadere informatie

SCHOOLGIDS OPENBARE MONTESSORISCHOOL DE TRINOOM

SCHOOLGIDS OPENBARE MONTESSORISCHOOL DE TRINOOM SCHOOLGIDS OPENBARE MONTESSORISCHOOL DE TRINOOM 2016-2017 1. Inleiding: karakterisering van de school. Wij staan als team van Montessorischool De Trinoom elke dag met veel plezier klaar voor onze leerlingen

Nadere informatie

Begeleiding op basis van meten en observatie

Begeleiding op basis van meten en observatie Van kleuter tot Voortgezet Onderwijs Begeleiding op basis van meten en observatie Toetsen volgens het Leerling Volg Systeem opgenomen in de toetskalender Advisering overgang van kleutergroepen naar groep

Nadere informatie

Protocol. overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode

Protocol. overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode Protocol overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode Opgesteld in september-november 2009 Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 De schoolloopbaan van een kleuter pagina 4 Meetmomenten en oudergesprekken

Nadere informatie

*Daar waar ouders staat geschreven, wordt bedoeld de ouder/ouders en/of de verzorger/verzorgers.

*Daar waar ouders staat geschreven, wordt bedoeld de ouder/ouders en/of de verzorger/verzorgers. Partnerschap met ouders op basisschool de Hien november 2016 Inleiding In deze tekst wordt beschreven wat de visie van basisschool De Hien is op de samenwerking met ouders van onze school. Wij willen graag

Nadere informatie

De schoolorganisatie Creatieve vakken

De schoolorganisatie Creatieve vakken Creatieve vakken Bronnenboeken: o Muziek in de basisschool o Diverse liedboeken o Tekenvaardig o Handvaardig Lichamelijke oefening o Werkplan vakleerkracht o Werkplan zwembad de Dolfijn Bronnenboek: o

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek: een kleine school met een groot karakter! Een school kiezen voor uw kind

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen:

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen: Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouders informeren hoe wij als school omgaan met de beslissing om een leerling al dan

Nadere informatie

Verzuimbeleid. Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS

Verzuimbeleid. Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS Verzuimbeleid Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS Verzuimbeleid Prinses Julianaschool Inhoudsopgave 1. Ziekte 2. Verlof 2.1 Leerplicht 2.2 Vakantieverlof 2.3 Verlof i.v.m. religieuze verplichtingen

Nadere informatie

CP3. Naar de basisschool

CP3. Naar de basisschool CP Naar de basisschool In Nederland gaan de meeste kinderen als ze vier jaar zijn, naar de basisschool. Vanaf hun vijfde jaar zijn kinderen leerplichtig. Dan moeten ze naar school. In deze cruciale praktijksituatie

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

Praktische informatie groepen 6 Schooljaar 2015-2016

Praktische informatie groepen 6 Schooljaar 2015-2016 Praktische informatie groepen 6 Schooljaar 2015-2016 Een verzoek: - Naar binnen gaan na de bel, wanneer de leerkracht de deur open maakt. - Aan onze kant op de speelplaats naar binnen en niet binnendoor.

Nadere informatie

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

Inschrijfformulier basisschool de Bareel

Inschrijfformulier basisschool de Bareel Inschrijfformulier basisschool de Bareel Achternaam Roepnaam Geslacht M / V Voorna(a)m(e)n BSN nummer Kopie document bijvoegen! Geboortedatum Postcode Woonplaats Land Telefoon Mobiel: Geheim Ja/Nee Nationaliteit

Nadere informatie

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ Groep 8 Groepsleider: Groepsleider: Bert van der Lijn Janna van der Meer (op 16 vrijdagen) Weekopening / Dagopening: De week/dag wordt kort doorgenomen. Belangrijke mededelingen

Nadere informatie

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen.

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. Informatie over de gang van zaken in leerjaar 5 Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. ALGEMEEN Het allerbelangrijkste vinden wij dat de kinderen

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker

Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker Informatie over leerplicht en RMC 1 Onderwijs is belangrijk om in de maatschappij goed mee te komen. Met een goede opleiding en een diploma

Nadere informatie

Gemiddelde. Gemiddelde

Gemiddelde. Gemiddelde Aantal respondenten: 57 Ouders 2014 Vensters voor verantwoording PO -- - + ++ Schoolklimaat 3,2 BIn hoeverre gaat uw kind met plezier naar school? 3,3 3 32 21 BHoe veilig voelt uw kind zich op school?

Nadere informatie

Protocol verlof buiten de schoolvakanties. OSG Piter Jelles

Protocol verlof buiten de schoolvakanties. OSG Piter Jelles Protocol verlof buiten de schoolvakanties - OSG Piter Jelles Datum: maart 2016 Afdeling: leerlingenbegeleiding Versie: 2 Doc.nr: Vastgesteld door CvB: 15 maart 2016 Vastgesteld in de MR: 18 mei 2016 Toelichting

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

De zorg voor onze leerlingen

De zorg voor onze leerlingen Wilt u ervoor zorgen dat uw kinderen geen sieraden om hebben op de dagen dat ze gymmen? Oorbellen, horloges enz. kunnen ze beter thuis laten. Ze moeten tijdens de gymlessen, in verband met de veiligheid

Nadere informatie

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Februari 2011 1 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3. Hoofdstuk 1 Inleiding p. 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP RKBS HOEKSTEEN Plaats : Enkhuizen BRIN-nummer : 04YU Onderzoeksnummer : 118767 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

Overblijfprotocol. St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink. Schooljaar 2013-2014. definitieve versie

Overblijfprotocol. St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink. Schooljaar 2013-2014. definitieve versie Overblijfprotocol St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink Schooljaar 2013-2014 definitieve versie 1. Inleiding Stichting Boter Kaas & Overblijf (BKO) verzorgt per 2 september 2013 de Tussenschoolse

Nadere informatie

Vragenlijst ouders Uitslag Vragenlijst

Vragenlijst ouders Uitslag Vragenlijst Vragenlijst ouders 2015 Uitslag Vragenlijst De vragenlijst Kwaliteitszorg is: zorgen voor kwaliteit. Scholen die dat systematisch doen, stellen zichzelf permanent de volgende vragen: 1. Wat beloven wij?

Nadere informatie

Protocol verzuim en te laat komen. obs De Barkentijn. Beschrijving van afspraken rondom beleid verzuim en te laat komen.

Protocol verzuim en te laat komen. obs De Barkentijn. Beschrijving van afspraken rondom beleid verzuim en te laat komen. Protocol verzuim en te laat komen obs De Barkentijn Beschrijving van afspraken rondom beleid verzuim en te laat komen. Aug 2017 Inleiding algemeen De school moet zich houden aan de Leerplichtwet, vooral

Nadere informatie

Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen

Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen Indien er sprake is van ernstig ongewenst gedrag door een leerling of een ouder/verzorger van deze leerling of een ernstig incident m.b.t. een leerling

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede VGPONN- SWV PO 20.01 1 Inhoudsopgave Inleiding pag 3 Schoolgegevens pag 4 Ondersteuning pag 5 Basisondersteuning pag 5 Extra ondersteuning pag 6 Zorg voor

Nadere informatie

Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers

Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers Tevredenheidsonderzoek Josephscholen 2010 Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers Ten geleide In de periode van 20 september t/m 10 oktober 2010 werd een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

Schrijver: Guido van der Vorst Versie: 12 januari Verzuimprotocol

Schrijver: Guido van der Vorst Versie: 12 januari Verzuimprotocol Schrijver: Guido van der Vorst Versie: 12 januari 2017 Verzuimprotocol 2 Verzuim protocol We willen dat alle kinderen op tijd op school zijn zodat de dag gezamenlijk gestart kan worden (zie schooltijden

Nadere informatie

Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst

Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst Basisschool De Leerlingst Postbus 4052 6080 AB Haelen 0475-300989 info@deleerlingst.nl Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst Inhoud: 1. Waarom geven wij huiswerk? 2. In welke groepen krijgen de kinderen

Nadere informatie

Protocol. Verwijzing

Protocol. Verwijzing Protocol Verwijzing Inhoudsopgave Inleiding 3 Het volgen van de ontwikkeling 4 Verslaggeving van gegevens over leerlingen 4 Naar het voortgezet onderwijs 4 Vervroegd naar het voortgezet onderwijs 5 Stappenplan

Nadere informatie

Vignet Bewegen en sport, po

Vignet Bewegen en sport, po Vignet Bewegen en sport, po Vragenlijst Bewegen en sport Deze vragenlijst is ook geschikt voor aanvragen voor scholen van het (Voortgezet) Speciaal Onderwijs. Vul de vragenlijst zorgvuldig in en maak ruim

Nadere informatie

O.b.s. de Meent 1 e Koppelveenweg EG Emmer-Compascuum tel :

O.b.s. de Meent 1 e Koppelveenweg EG Emmer-Compascuum tel : O.b.s. de Meent 1 e Koppelveenweg 2 7881 EG Emmer-Compascuum tel : 0591-351660 e-mail: administratie@obs-meent.nl Ouderbeleidsplan Ouderbeleidsplan Inleiding Onze identiteit De Meent is een openbare school.

Nadere informatie

Beste ouders / verzorgers,

Beste ouders / verzorgers, 1 Onderste Sittarderweg 4 6141 AZ Limbricht Tel: 046-4512861 E-mail:info@deparkschool.nl este ouders / verzorgers, In juni is het tevredenheidsonderzoek (ZEK = Zelf Evaluatie Kader) gehouden. 48% van alle

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG. : Basisschool De Knotwilg : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG. : Basisschool De Knotwilg : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG School : Basisschool De Knotwilg Plaats : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611 Datum schoolbezoek : 6 juli 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014

Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014 Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014 Aantal respondenten: 157 23-10-2014 Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014 1 / 12 Welkomstblad Beste ouders, Fijn dat u wilt meewerken aan dit onderzoek

Nadere informatie

Schoolrapportage Oudertevredenheid. Basisschool 'Regenboog' Saks Alkmaar 7.5. Datum: 21 juni Rapportage periode: Schooljaar

Schoolrapportage Oudertevredenheid. Basisschool 'Regenboog' Saks Alkmaar 7.5. Datum: 21 juni Rapportage periode: Schooljaar Schoolrapportage Oudertevredenheid Basisschool 'Regenboog' Saks Alkmaar Datum: 21 juni 2012 Rapportage periode: Schooljaar 2011-2012 Colofon Damzigt 16d 3454 PS De Meern Eindredactie: Johan Gelauf 2009-2012

Nadere informatie

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht Koningin Wilhelminaschool Hendrik Ido Ambacht Februari 14 1 Deze tevredenheidsenquete werd eerder afgenomen in. Er waren toen 62 reacties. In totaal legden deze keer 73 respondenten deze enquête af. Dat

Nadere informatie

Handreiking bij het aanvragen en toekennen van verlof

Handreiking bij het aanvragen en toekennen van verlof Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland Bezoekadres: Schuttersveld 9 Postadres: Postbus 558, 2300 AN LEIDEN T 071 523 90 00 E info-rbl@hollandrijnland.net Handreiking bij het aanvragen en toekennen

Nadere informatie

KSU Aanmeldingsformulier

KSU Aanmeldingsformulier Amaliadwarsstraat 2 3522 AR Utrecht 030-2885371 Waalstraat 251 3522 SH Utrecht 030-2871925 info.gertrudis@ksu-utrecht.nl KSU Aanmeldingsformulier GEGEVENS VAN HET KIND Achternaam : Voornamen : Roepnaam

Nadere informatie

Onderdeel C dient ingevuld te worden door de werkgever of de zelfstandige. Onderdeel D dient te worden ingevuld door het hoofd van de school.

Onderdeel C dient ingevuld te worden door de werkgever of de zelfstandige. Onderdeel D dient te worden ingevuld door het hoofd van de school. AANVRAAGFORMULIER VOOR VAKANTIEVERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES TOT TEN HOOGSTE 10 SCHOOLDAGEN (als bedoeld in artikel 11 lid f juncto artikel 13a van de Leerplichtwet 1969) Vakantieverlof wordt alleen

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6 Doorstroom Protocol Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten met betrekking tot doorstroming... 4 Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5 Hoofdstuk 3 De betrokkenen...

Nadere informatie

Kwaliteitsvragenlijst

Kwaliteitsvragenlijst Samenvatting Kwaliteitsvragenlijst Ouders September 2011 Vragenlijst ingevuld door 79 ouders in september 2011 De ouders geven Octant een 7,2 als algemeen rapportcijfer We scoren het best op: Leer- en

Nadere informatie

Huiswerkprotocol Mattheusschool

Huiswerkprotocol Mattheusschool Huiswerkprotocol Mattheusschool De Mattheusschool geeft huiswerk aan onze leerlingen vanaf groep 3. Dit huiswerk past in onze visie dat de omgeving steeds meer eisen aan de kinderen stelt naarmate ze ouder

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP BASISSCHOOL DE STEIGER

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP BASISSCHOOL DE STEIGER DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP BASISSCHOOL DE STEIGER Plaats : Stampersgat BRIN-nummer : 08KF Onderzoeksnummer : 118893 Datum schoolbezoek : 20 april 2010

Nadere informatie