Inventaris van het archief van drs. W.J. Deetman [geboren 1945], (1967) (2008)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventaris van het archief van drs. W.J. Deetman [geboren 1945], (1967) 1978-2007 (2008)"

Transcriptie

1 Nummer archiefinventaris: Inventaris van het archief van drs. W.J. Deetman [geboren 1945], (1967) (2008) Auteur: M.J.M. van Hoof-van der Linden, Bureau Voorzee Nationaal Archief, Den Haag 2009 Copyright: (c) This finding aid is written in Dutch.

2

3 Deetman 3 I N H O U D S O P G A V E Beschrijving van het archief...5 Aanwijzingen voor de gebruiker...6 Openbaarheidsbeperkingen...6 Beperkingen aan het gebruik...6 Materiële beperkingen...6 Aanvraaginstructie... 6 Citeerinstructie... 6 Archiefvorming...7 Geschiedenis van de archiefvormer...7 Beknopte biografie... 7 Levensloop in jaartallen...8 Geschiedenis van het archiefbeheer...8 De verwerving van het archief...8 Inhoud en structuur van het archief...9 Inhoud... 9 Verantwoording van de bewerking...9 Verwant materiaal...10 Verwante archieven...10 Overzicht van geraadpleegde bronnen...10 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen...11 A Persoonlijk leven B Openbaar leven B.1 Algemeen...12 B.1.1 Publicaties van of over Deetman...12 B.1.2 Redevoeringen...15 B.1.3 Overig...16 B.2 Partijlid van de CHU / het CDA...16 B.3 Bureaumedewerker/afdelingsdirecteur BPCO ( )...19 B.4 Gemeenteraadslid in Gouda ( )...20 B.5 Lid/voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal ( , 1982, 1986, )...20 B.5.1 Fractie- en partijaangelegenheden...20 B.5.2 Onderwerpen van bemoeienis...22 B Onderwijs...22 B Abortus...23 B Staatkundige, bestuurlijke en staatsrechtelijke vernieuwing...25 B Overige bemoeienissen...26 B.5.3 Voorzitter van de Tweede Kamer...27 B Algemeen...27 B Correspondentie...27 B Werkwijze van de Tweede Kamer...28 B Internationale contacten en reizen...30 B Overige bemoeienissen...32 B.6 Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen ( )...32 B.7 Minister van Onderwijs en Wetenschappen ( )...33 B.7.1 Algemeen...33 B.7.2 Onderwerpen van bemoeienis...34 B Beleidsontwikkeling en departementale organisatie...34 B Internationale contacten en reizen...34 B Financiën...36 B Onderwijspersoneel...37 B Basisonderwijs en voortgezet onderwijs...38

4 4 Deetman B Hoger onderwijs en wetenschappen...39 B Studiefinanciering...42 B Overige bemoeienissen...44 B.7.3 Onderwerpen buiten zijn portefeuille...45 B Euthanasie...45 B Gelijke behandeling...45 B Overige aangelegenheden...45 B.7.4 Afscheid als minister...46 B.7.5 Latere correspondentie voortvloeiende uit zijn ministerschap...46 B.8 Burgemeester van Den Haag ( )...47 B.9 Nevenfuncties en overige nevenactiviteiten...49 B.9.1 Voorzitterschappen en andere bestuurlijke activiteiten...49 B.9.2 Lidmaatschappen van comités van aanbeveling en erecomités...54 B.9.3 Overige nevenactiviteiten...60 Bijlagen...63 Gebruikte afkortingen... 63

5 Deetman 5 Beschrijving van het archief B E S C H R I J V I N G V A N H E T A R C H I E F Naam archiefblok: W.J. Deetman [geboren 1945] Periode: merendeel Archiefbloknummer: C53 Omvang: 18,50 meter; 610 inventarisnummers. Taal van het archiefmateriaal: Het merendeel der stukken is in het Nederlands Soort archiefmateriaal: Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Archiefbewaarplaats: Nationaal Archief, Den Haag Archiefvormers: Deetman, W.J., ( ) Samenvatting van de inhoud van het archief: W.J. Deetman, CDA-politicus van CHU-huize, was gewoon lid ( ) en voorzitter van de Tweede Kamer ( ); staatssecretaris ( ) en daarna minister van Onderwijs en Wetenschappen ( ); burgemeester van Den Haag (1996 t/m 2007). Zijn archief heeft vrijwel uitsluitend betrekking op zijn openbare leven. De stukken omvatten onder meer correspondentie, teksten van artikelen en redevoeringen, knipsels van perspublicaties en andere documentatie, en (afschriften van) ambtelijke stukken. Het voornaamste werkterrein van Deetman, in verschillende functies, was het onderwijs. De stukken die hij verzamelde als minister van O&W vormen de kern van het archief. Deze betreffen onder meer de omvang van de uitgaven, wetgeving en de herziening van het stelsel van studiefinanciering. Verder bevat het archief stukken over: zijn activiteiten en functies binnen de partij; zijn lidmaatschap van de Tweede Kamer (onder meer stukken over kabinetsformaties en de abortuswetgeving) en zijn voorzitterschap van de Kamer; zijn burgemeesterschap van Den Haag; en zijn vele nevenfuncties en lidmaatschappen van erecomités.

6 6 Deetman Aanwijzingen voor de gebruiker Aanwijzingen voor de gebruiker Openbaarheidsbeperkingen OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN Volledig beperkt openbaar (B). Gedurende het leven van de bewaringgever en zijn echtgenote is raadpleging van het archief slechts mogelijk na schriftelijke verkregen toestemming van de bewaringgever of zijn echtgenote. Deze beperking geldt niet voor de bewaringgever, zijn echtgenote, zijn zoon en zijn dochter. Beperkingen aan het gebruik BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht. Materiële beperkingen MATERIËLE BEPERKINGEN Het archief kent geen beperkingen voor het raadplegen van stukken als gevolg van slechte materiële staat Aanvraaginstructie AANVRAAGINSTRUCTIE Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: 1. U maakt een profiel aan op en logt vervolgens in; 2. Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; 3. In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; 4. Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; 5. Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen. Citeerinstructie CITEERINSTRUCTIE Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling. VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, W.J. Deetman [geboren 1945], nummer toegang , inventarisnummer... VERKORT: NL-HaNA, Deetman, , inv.nr....

7 Deetman 7 Archiefvorming Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER Beknopte biografie BEKNOPTE BIOGRAFIE Willem Joost (Wim) Deetman, geboren op 3 april 1945 te Den Haag, volgde de opleiding gymnasium-b aan het Christelijk College 'de Populier' te Den Haag. Hij studeerde vervolgens politicologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Nog tijdens zijn studie was hij op deeltijdbasis werkzaam bij een organisatie van bestuurders in het protestants-christelijke onderwijs (VBPCO). Die eerste werkkring bepaalde zijn latere politieke en bestuurlijke specialisme: het onderwijs. Hij bleef werkzaam bij de VBPCO, ook na zijn afstuderen (cum laude) in Politiek actief was Deetman binnen de Christelijk Historische Unie, die in 1980 opging in het CDA. Van 1974 tot 1981 was hij lid van de gemeenteraad van zijn woonplaats Gouda. In 1978 werd hij lid van de Tweede Kamer en daardoor fulltime politicus. Als onderwijsspecialist werd hij voorzitter van de fractiecommissie voor onderwijszaken en woordvoerder in de Kamer, maar daarnaast verdiende hij zijn sporen door zijn intensieve bemoeienis met de behandeling van het abortusvraagstuk, dat in die jaren een heikel onderwerp van wetgeving was. In 1981 trad Deetman toe tot het kabinet-van Agt II als staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen, belast met onder andere het voortgezet onderwijs. Dit 'vechtkabinet' van CDA, PvdA en D'66 kwam al na acht maanden ten val. In het overgangskabinet-van Agt III werd Deetman gepromoveerd tot minister, als opvolger van de vertrokken PvdA-bewindsman J.A. van Kemenade. Hij behield die functie in het kabinet-lubbers (CDA-VVD) dat na de vervroegde verkiezingen eind 1982 aantrad. Het ministerschap van Deetman stond sterk in het teken van bezuinigingen. Het terugdringen van de collectieve lasten was de hoofddoelstelling van het eerste kabinet-lubbers en het ministerie van Onderwijs moest als een van de spending departments een forse bijdrage leveren. Tot de bezuinigingsmaatregelen die Deetman doorvoerde, behoorden verlaging van de salarissen van onderwijzend personeel, vergroting van de schoolklassen, taakverdeling en concentratie bij het hoger onderwijs, verkorting van de studieduur, en inkrimping van het departement. De maatregelen leidden tot massale uitingen van protest, van leraren, studenten en universitaire medewerkers. Deetman liet zich daardoor niet van de wijs brengen en verdedigde hardnekkig zijn impopulaire beleid. Aan de andere kant bracht hij een groot aantal wetten tot stand, die fundamentele veranderingen inhielden voor vrijwel elke tak van onderwijs. Tot de belangrijkste wetten behoorden de regelingen van het basisonderwijs (1985), het speciaal onderwijs (1985), het hoger beroepsonderwijs (1985), het wetenschappelijk onderwijs (1985), de studiefinanciering (1986), de harmonisatie collegegelden in het hoger onderwijs (1988), en het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (1989). Het ging veelal om grote en ingrijpende operaties, waarbij de uitvoering soms met veel problemen gepaard ging. Het nieuwe stelsel van studiefinanciering was zo'n hoofdpijndossier dat hem veel kritiek bezorgde en jarenlang achtervolgde. Toen het kabinet-lubbers II tussentijds viel, was het duidelijk dat Deetmans ministerschap geen vervolg zou krijgen. Hij keerde terug naar de Tweede Kamer, die hem tot voorzitter koos. In die functie, die hem goed lag, won hij in aanzien en gezag. In 1994 werd hij ook herkozen, ondanks de veranderde politieke verhoudingen. Tijdens zijn voorzitterschap leidde Deetman de Commissie Vraagpunten die zich boog over aspecten van de staatkundige, bestuurlijke en staatsrechtelijke vernieuwing.

8 8 Deetman In december 1996 werd Deetman benoemd tot burgemeester in zijn geboorteplaats Den Haag. In die hoedanigheid zette hij zich in voor een sterker profiel van de stad als centrum voor internationaal recht, wat onder meer resulteerde in de vestiging van het Internationaal Strafhof. De stad verwierf grondgebied van randgemeenten voor verdere uitbreiding, maar de door Deetman gewenste stadsprovincie Haaglanden kwam er niet. Per 1 januari 2008 nam hij afscheid als burgemeester en werd hij lid van de Raad van State. Naast de hiervoor vermelde hoofdbezigheden bekleedde Deetman een groot aantal nevenfuncties, in het bijzonder na zijn ministerschap. Veel daarvan lagen uiteraard op onderwijsgebied, andere stonden in verband met zijn burgemeesterschap. Zo was hij jarenlang voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Het lidmaatschap van vele erecomités en comités van aanbeveling weerspiegelde ook de bovenpartijdige positie die hij als Kamervoorzitter en later als burgemeester had. Levensloop in jaartallen LEVENSLOOP IN JAARTALLEN 1945 geboren te Den Haag, 3 april Geschiedenis van het archiefbeheer studie politicologie, Vrije Universiteit Amsterdam medewerker van de Vereniging Besturenraad Protestants-Chistelijk Onderwijs in Nederland (VBPCO) directeur van de afdeling vwo/havo/mavo/opleidingsonderwijs van de VBPCO lid van de gemeenteraad van Gouda voor de CHU / het CDA lid van de Tweede Kamer staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen minister van Onderwijs en Wetenschappen 1982, 1986 lid van de Tweede Kamer (sep.-nov. 1982; juni-juli 1986) lid en voorzitter van de Tweede Kamer burgemeester van Den Haag lid van de Raad van State GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER Het archief berustte ten huize van Deetman tot de overdracht aan het Nationaal Archief in mei De verwerving van het archief DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF inbewaringgeving van een particulier archief, niet in eigendom verkregen Inbewaringgeving van een particulier archief, niet in eigendom verkregen

9 Deetman 9 Inhoud en structuur van het archief Inhoud en structuur van het archief Inhoud INHOUD Het archief van Deetman bevat vrijwel uitsluitend stukken over zijn openbare leven. Deze omvatten onder meer correspondentie, teksten van artikelen en redevoeringen, knipsels van perspublicaties en andere documentatie, en (afschriften van) ambtelijke stukken. De voornaamste onderwerpen van bemoeienis, gerangschikt naar functie: lid van CHU/CDA: lidmaatschappen van commissies en werkgroepen, en verkiezingen lid/voorzitter van de Tweede Kamer: fractieaangelegenheden, kabinetsformaties, onderwijszaken, de abortuswetgeving, staatkundige vernieuwing, functioneren en werkwijze van de Kamer, internationale contacten minister van Onderwijs en Wetenschappen: beleidsontwikkeling en departementale organisatie, de omvang de uitgaven, wetgeving en regelingen van verschillende onderwijsvormen, de herziening van het stelsel van studiefinanciering, internationale contacten burgemeester van Den Haag: internationale contacten nevenfuncties, o.a. lid van de Raad van Toezicht van Rijksuniversiteit Groningen, voorzitter van het Nationaal Platform Personenschade, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Verantwoording van de bewerking VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING Bij de overdracht bestond het archief uit enkele ordners met correspondentie en onderwerpsdossiers, alsmede andere stukken met een door de archiefvormer aangebrachte globale ordening. Bij de inventarisatie zijn de verschillende series zoveel mogelijk intact gelaten. Zoals gebruikelijk bij een persoonlijk archief zijn de stukken onderscheiden naar persoonlijk leven en openbaar leven, en binnen die laatste hoofdrubriek geordend naar de functies die Deetman achtereenvolgens vervulde. Bij de bewerking zijn dubbelen afgescheiden ter vernietiging, alsmede drukwerken en documentatie zoals knipselkranten.

10 10 Deetman Verwant materiaal Verwant materiaal Verwante archieven VERWANTE ARCHIEVEN Bij het Nationaal Archief berusten de archieven van: - de CHU, , toegangsnummer het CDA, (1970) (1991), toegangsnummer de Tweede Kamer der Staten-Generaal, (1849) (1994), toegangsnummer de Ministerraad , toegangsnummer Van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen berusten bij het Nationaal Archief enkele deelarchieven uit de periode dat Deetman staatssecretaris of minister was. Overzicht van geraadpleegde bronnen OVERZICHT VAN GERAADPLEEGDE BRONNEN 'W.J. Deetman', Biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum,

11 Deetman 11 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen B E S C H R I J V I N G V A N D E S E R I E S E N A R C H I E F B E S T A N D D E L E N A Persoonlijk leven A PERSOONLIJK LEVEN 1 Persoonlijke correspondentie van Deetman met leden van het Koninklijk Huis omslag Bevat foto's. 2 Persoonlijke correspondentie van Deetman met personen en organisaties omslag

12 12 Deetman B Openbaar leven B.1 Algemeen B.1.1 Publicaties van of over Deetman B OPENBAAR LEVEN B.1 ALGEMEEN B.1.1 PUBLICATIES VAN OF OVER DEETMAN 3-32 Knipsels van artikelen in tijdschriften en kranten van of over Deetman omslagen en 25 pakken , omslag , omslag , omslag , omslag , omslag

13 Deetman Afleveringen van tijdschriften met artikelen van of over Deetman omslagen en 19 pakken , omslag , omslag , omslag , omslag

14 14 Deetman Knipselkranten en andere kopieën van artikelen van of over Deetman pakken Uitgaven van het Stadsgewest Haaglanden, waarin artikelen van of over Deetman zijn opgenomen omslag Zie ook inventarisnummer Uitgaven, waarvoor Deetman het voorwoord heeft geschreven pak 64 Uitgaven, waarin teksten of foto's van Deetman zijn opgenomen pak 65 Afleveringen van VNG magazine en VNG Congreskranten, waarin artikelen van of over Deetman zijn opgenomen pak Zie ook inventarisnummer Afleveringen van Focus Haaglanden, relatiemagazine voor overheid en bedrijfsleven, waarin artikelen van of over Deetman zijn opgenomen pak 67 Gelegenheidsuitgaven, waaraan Deetman zijn medewerking heeft verleend pak

15 Deetman 15 B.1.2 Redevoeringen B.1.2 REDEVOERINGEN Teksten van redevoeringen omslag en 29 pakken mei jan-juni aug-dec jan-juni juli-dec jan-mei juni-dec jan-apr mei-dec jan-apr mei-sep okt-dec jan-apr mei-okt nov-dec jan-mrt apr-mei juni-sep sep-dec

16 16 Deetman , omslag 98 Teksten van redevoeringen zonder datum ca-2007 ca 1 pak Zie ook bij de diverse functies. 99 Teksten van redevoeringen, uitgesproken door derden voor of namens Deetman omslag B.1.3 Overig B.1.3 OVERIG 100 Correspondentie gevoerd over interviews en tijdschriftartikelen omslag 101 Correspondentie van Deetman betreffende het beschikbaar zijn voor een nietpolitieke functie omslag 102 Ingekomen brieven en telegrammen met gelukwensen, met zijn antwoorden bij het ontvangen van de Indonesische onderscheiding, de 'Bintang Mahaputra Adipradana', als waardering voor zijn inspanning en belangstelling voor Indonesië omslag 103 Stukken betreffende het ontvangen van de Zilveren Horzel 1993, een jaarlijkse onderscheiding uitgereikt door het Christen-Democratisch Jongeren Appèl (CDJA) omslag 104 Stukken betreffende de titel Ere-waegemeester van de Stichting 'Gouda, hart van Holland' omslag B.2 Partijlid van de CHU / het CDA B.2 PARTIJLID VAN DE CHU / HET CDA 105 Tekst van interview in het tijdschrift De Spiegel, als lid van het Christelijk Historische Jongeren Organisatie (CHJO), wanneer hij op 21 jarige leeftijd voor het eerst mag stemmen omslag

17 Deetman Verkiezingsmateriaal uitgegeven door het CDA of voorlopers daarvan en het artikel 'Het CDA dossier' in het tijdschrift De Tijd omslag 107 Afleveringen van het Christelijk-Historisch Tijdschrift, waarin artikelen van Deetman zijn opgenomen omslag 108 Verslag van de vergadering van het Regionaal campagneteam 'Kieskring Leiden' op 14 juni 1977, ontvangen als lid van het team omslag 109 Aantekeningen van Deetman over het verkiezingsprogramma 'Niet bij brood alleen' omslag 110 Stukken betreffende politieke vormingsbijeenkomsten en partijbijeenkomsten waar Deetman spreker is omslag 111 Afleveringen van de partijorganen Bestuursforum en CDActueel, waarvan Deetman deel uit maakt van de redactie pak Na 1981 is Deetman geen redactielid meer Afleveringen van of knipsels uit CDA-Actueel, CDA-Krant en andere partijorganen, en persberichten uitgegeven door het CDA pakken Stukken betreffende conferenties georganiseerd door het CDA, CDA-afdelingen of het scholingsinstituut van het CDA omslag 115 Correspondentie ontvangen of opgemaakt als CDA-lid pak 116 Stukken betreffende een verzoek om een reactie op de kabinetsformatie van 1981 in het partijblad Christen Democratische Verkenningen omslag

18 18 Deetman Stukken betreffende de verkiezingscampagne van het CDA voor de Tweede Kamerverkiezingen in 1982, 1986 en 1989 en zijn rol daarin omslagen Stukken betreffende de verkiezingscampagne van het CDA voor de Tweede Kamerverkiezingen in 1994 en zijn rol daarin, met stukken betreffende het CDA in de rol van oppositiepartij omslag 121 Jaarverslagen van het CDA over 1982 en omslag 122 Correspondentie betreffende zijn bemoeienissen met benoemingen van partijgenoten tot burgemeester of Commissaris van de Koningin en met CDAkandidatenlijsten voor de Eerste Kamer omslag 123 Correspondentie van Deetman betreffende zijn kandidaatstelling voor de Tweede Kamerverkiezingen in omslag 124 Stukken betreffende zijn voorzitterschap van de CDA-Bestuurdersvereniging omslag 125 Stukken betreffende de discussienota 'De Verantwoordelijke Samenleving', met een reactie van Deetman omslag 127 Stukken ontvangen en opgemaakt als lid van de commissie 'Viering tien jaar CDA' omslag Stukken ontvangen en opgemaakt als lid van de werkgroep Individualisering en Draagkracht pakken Stukken ontvangen en opgemaakt als lid van de Hervormde Beraadsgroep binnen het CDA.

19 Deetman omslag 131 Stukken ontvangen als lid van het Algemeen Bestuur van het Historisch Comité Christen-Democratie omslag 132 Besluitenlijst van het CDA-topoverleg op 2 mei 1992, met enkele bewindslieden, kamerleden en partijleden inzake de uitvoering van het verkiezingsprogramma en de gewenste bezuinigingen omslag 133 Stukken betreffende het 'Program van Uitgangspunten' met toespraak door Deetman bij de presentatie van het ontwerpprogramma van uitgangspunten pak 134 Jaarboeken van het CDA over en delen 135 Afleveringen van het maandblad Christen Democratische Verkenningen, waarin artikelen van Deetman zijn opgenomen pak 136 Correspondentie over het verlenen van medewerking door Deetman aan een onderzoek van een interne CDA-commissie naar de teleurstellende verkiezingsuitslagen in het voorjaar omslag 137 Stukken betreffende de viering van het derde lustrum van het CDJA omslag 138 Stukken ontvangen als voorzitter van de CDA-commissie Gekozen burgemeester omslag B.3 Bureaumedewerker/afdelingsdirecteur BPCO ( ) B.3 BUREAUMEDEWERKER/AFDELINGSDIRECTEUR BPCO ( ) 139 Stukken ontvangen en opgemaakt als bureaumedewerker en later directeur van de afdeling VWO-AVO/Opleidingsonderwijs van de Besturenraad Protestants- Christelijk Onderwijs (BPCO) pak 140 Stukken betreffende het voorontwerp van de Wet Ontwikkeling Hoger Onderwijs omslag

20 20 Deetman B.4 Gemeenteraadslid in Gouda ( ) B.4 GEMEENTERAADSLID IN GOUDA ( ) 141 Stukken ontvangen en opgemaakt als lid van de gemeenteraad van Gouda omslag 142 Tekst van zijn redevoering bij de presentatie van de eerste CDA-fractie in de gemeenteraad van Gouda op 5 april omslag B.5 Lid/voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal ( , 1982, 1986, ) B.5.1 Fractie- en partijaangelegenheden B.5 LID/VOORZITTER TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL ( , 1982, 1986, ) B.5.1 FRACTIE- EN PARTIJAANGELEGENHEDEN 143 Stukken betreffende zijn inbreng als woordvoerder van de CDA-Tweede Kamerfractie, met een overzicht van woordvoerders van de fractie in mrt 1 omslag Stukken ontvangen als voorzitter van de fractiecommissie Onderwijs en Wetenschappen omslagen 144 Volwasseneneducatie, Overige stukken, Stukken betreffende zijn deelname aan een forumdiscussie over onderwijs van het Politiek Kultureel Café Vianen omslag Stukken betreffende de kabinetsformaties omslag en 3 pakken Deetman is in 1982 voorzitter van de speciale werkgroep kabinetsinformatie en in 1986 demissionair minister. 147 De kabinetsformatie van 1981, De kabinetsformatie van 1982, De kabinetsformatie van 1986, De kabinetsformatie van 1989, 1989, omslag 151 Stukken betreffende het Maurick-overleg, een overleggroep van CDAonderwijsdeskundigen, waarvan hij deel uitmaakt omslag Het Maurick-overleg is formeel opgeheven per 3 juli 1990.

21 Deetman Besluitenlijsten van vergaderingen van de CDA-Tweede Kamerfractie, gehouden na de verkiezingen en deels gewijd aan de kabinetsformatie omslag en 1 pak 152 2e t/m 17e vergadering na de verkiezingen van e t/m 17e vergadering na de verkiezingen van 1982, met bijlagen, pak Besluitenlijsten van vergaderingen van het bestuur van de CDA-Tweede Kamerfractie, gehouden na de verkiezingen van omslagen In het nieuwgekozen fractiebestuur is Deetman tweede vicefractievoorzitter e vergadering (oude bestuur) 155 1e t/m 12e vergadering (nieuwe bestuur) 156 Besluitenlijsten van de 1e, 2e, 4e, 16e tot en met 18e en 24e tot en met 26e vergadering van de CDA-Tweede Kamerfractie, na de Tweede Kamerverkiezingen van omslag De stukken hebben een verband met de kabinetsformatie. 157 Correspondentie met fractiegenoten, CDA-bewindslieden en medewerkers van het CDA-partijbureau omslag 158 Stukken van fractiegenoten, CDA-bewindslieden en het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA, ontvangen ter kennisname omslag 159 Stukken van de fractiecommissie Onderwijs en Wetenschappen, ontvangen ter kennisname omslag 126 Stukken betreffende de werkgroep Kerk en Overheid van de CDA-Tweede Kamerfractie pak 160 Stukken betreffende de fractiecommissie Binnenlandse Zaken omslag 161 Enkele stukken betreffende diverse onderwerpen opgemaakt door of voor de CDA- Tweede Kamerfractie omslag

22 22 Deetman Stukken betreffende de notitie 'De ministeriële verantwoordelijkheid' door dr. Hans van Spanning, lid van de CDA-Tweede Kamerfractie, opgesteld ten behoeve van het fractiebestuur omslag B.5.2 Onderwerpen van bemoeienis B Onderwijs B.5.2 ONDERWERPEN VAN BEMOEIENIS Betreft stukken uit de periode tijdens zijn lidmaatschap en voorzitterschap van de Tweede Kamer, maar soms ook eerdere en latere stukken die direct met het onderwerp verband houden. B ONDERWIJS 163 Stukken betreffende de democratisering in het onderwijs en welzijnsinstellingen, in het bijzonder de vorming van ondernemingsraden pak 164 Losse stukken die betrekking hebben op diverse onderwerpen van het onderwijs, waaronder kamerstuk ( ) , nr 38 zijn motie ingediend tijdens de behandeling van de Perspectievennota Zuid-Limburg omslag 165 Stukken betreffende de voorschriften voor het centraal schriftelijk eindexamen geschiedenis en staatsinrichting op scholen voor VWO, HAVO en MAVO omslag 166 Stukken betreffende het ontwikkelingsplan voor het voortgezet onderwijs omslag 167 Stukken betreffende de Commissie Vernieuwing en Innovatie, belast met de ontwikkeling en vernieuwing van het primair en secundair onderwijs ca 1 omslag 168 Notitie van Deetman over een meerjarenaanpak van de werkeloosheid in het onderwijs stuk 169 Stukken betreffende de ontwikkeling van het PABO-onderwijs omslag 170 Stukken betreffende de toegankelijkheid en doorstromingmogelijkheden naar het hoger- en wetenschappelijk onderwijs, met stukken van de Werkgroep Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan 1996 (HOOP) omslag Stukken betreffende het doelmatigheidsonderzoek naar het vergoedingenstelsel

23 Deetman 23 voor het basisonderwijs (Londo-stelsel) omslag en 2 pakken , omslag Stukken betreffende de nota 'Grenzen verleggen' met betrekking tot de internationalisering van het onderwijs omslag 175 Stukken betreffende decentralisatie van de huisvesting in het Hoger Beroeps Onderwijs (HBO) omslag B Abortus B ABORTUS Knipsels van krantenartikelen en andere publicaties over het abortusvraagstuk omslag en 2 pakken , omslag Rapport van de commissie Zedelijkheidswetgeving 'Abortus Provocatus', ingesteld door het bestuur van de Jhr. Mr. A.F. de Savornin Lohmanstichting omslag De Savornin Lohmanstichting was het wetenschappelijk bureau van de CHU. 180 Ingekomen brieven van verschillende personen, verenigingen en instanties over de abortuswetgeving omslag 181 Ingekomen stukken over de abortuswetgeving, ter kennisname toegestuurd door derden ca 1 omslag 182 Teksten van persberichten uitgegeven door Tweede Kamerfracties en hulpverleningsinstanties en verslagen van radio- en televisiegesprekken met diverse personen naar aanleiding van de abortuswetgeving omslag 183 Vergaderstukken van de CDA-fractiecommissie Abortus, waarvan Deetman voorzitter was.

24 24 Deetman omslag 184 Agenda's en notulen van vergaderingen van de Bijzondere Tweede Kamer Commissie voor Wetsontwerp en , met bijlagen omslag Deetman is voorzitter van deze commissie. Wetsontwerp betreft Regelen met betrekking tot het afbreken van zwangerschap en Wetsontwerp betreft een Initiatiefvoorstel van de kamerleden Abma en Verburgh voor de Wet levensbescherming menselijke vrucht. 185 Stukken betreffende de commentaren vanuit de maatschappij op de wetsontwerpen en omslag Genummerd en opgenomen in een lijst. 186 Stukken met commentaren van derden op het wetsontwerp omslag Genummerd en opgenomen in een lijst. 187 Documentatiemap van het congres 'Voor het Leven', georganiseerd door de Evangelische Omroep omslag 188 Brieven van verschillende personen, verenigingen en instanties, ingekomen bij de Bijzondere Commissie voor Wetsontwerp en omslag 189 Correspondentie met fractiegenoten D. Cornelissen, G. van Dam en R. Lubbers over de abortuswetgeving omslag 190 Correspondentie met partijgenoten of partijafdelingen over de abortuswetgeving ca-1980 ca 1 omslag 191 Notities en teksten van redevoeringen van Deetman of van fractiegenoten over de abortuswetgeving ca-1980 ca 1 omslag 192 Vergaderstukken van de CDA-fractie betreffende de abortuswetsontwerpen omslag 193 Documentatiemap van de persconferentie over abortuswetgeving, georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Sexuele Hervorming (NVSH) omslag Bevat foto.

Inventaris van het archief van de Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid (RAWB), 1966-1990

Inventaris van het archief van de Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid (RAWB), 1966-1990 Nummer archiefinventaris: 2.14.82 Inventaris van het archief van de Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid (RAWB), 1966-1990 Auteur: Bruil Archief Advisering Nationaal Archief, Den Haag 2008 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991)

Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991) Nummer archiefinventaris: 2.08.5298 Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991) Auteur: Centrale Archief Selectiedienst,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming: Afdeling Kabinet, 1940-1945

Inventaris van het archief van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming: Afdeling Kabinet, 1940-1945 Nummer archiefinventaris: 2.14.37 Inventaris van het archief van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming: Afdeling Kabinet, 1940-1945 Auteur: F.G.A.H.H. van Abeelen Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Directie Organisatie en Automatisering (DOA), 1960-1992

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Directie Organisatie en Automatisering (DOA), 1960-1992 Nummer archiefinventaris: 2.04.93 Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Directie Organisatie en Automatisering (DOA), 1960-1992 Auteur: CAS 1202 Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Stichting Nationale Federatie Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting en voorgangers, 1934-1972

Inventaris van het archief van de Stichting Nationale Federatie Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting en voorgangers, 1934-1972 Nummer archiefinventaris: 2.27.06 Inventaris van het archief van de Stichting Nationale Federatie Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting en voorgangers, 1934-1972 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.02.17. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 1995. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.02.17. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 1995. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.02.17 Inventaris van de archieven van de Buitengewone Algemene Rekenkamer te Londen, 1941-1946; de Accountant-Generaal van de Nederlandse Regering, 1942-1952; de Gouvernements-Accountantsdienst

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Rijksverzekeringsbank, 1901-1956

Inventaris van het archief van de Rijksverzekeringsbank, 1901-1956 Nummer archiefinventaris: 2.15.55 Inventaris van het archief van de Rijksverzekeringsbank, 1901-1956 Auteur: SSA-SVB Nationaal Archief, Den Haag 2007 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Christen Democratisch Appèl (CDA): Tweede Kamerfractie, (1974) 1975-1985 (1991)

Inventaris van het archief van het Christen Democratisch Appèl (CDA): Tweede Kamerfractie, (1974) 1975-1985 (1991) Nummer archiefinventaris: 2.19.086 Inventaris van het archief van het Christen Democratisch Appèl (CDA): Tweede Kamerfractie, (1974) 1975-1985 (1991) Auteur: J.A.A. Bervoets, I. Heidebrink Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van de Centrale Directies van het Ministerie van Financiën, (1817) 1945-2005

Inventaris van de archieven van de Centrale Directies van het Ministerie van Financiën, (1817) 1945-2005 Nummer archiefinventaris: 2.08.90 Inventaris van de archieven van de Centrale Directies van het Ministerie van Financiën, (1817) 1945-2005 Auteur: PWAA Nationaal Archief, Den Haag 2011 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.19.150. Auteur: M. Baertl, J.A.A. Bervoets. Nationaal Archief, Den Haag 2004. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.19.150. Auteur: M. Baertl, J.A.A. Bervoets. Nationaal Archief, Den Haag 2004. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.19.150 Inventaris van de archieven van de Federatie Vormingscentra, 1951-1985, Vereniging van Volkshogescholen en Vormingscentra, 1985-1992, Katholieke Federatie voor Volksontwikkelingswerk,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), (1962) 1964-1987

Inventaris van het archief van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), (1962) 1964-1987 Nummer archiefinventaris: 2.05.323 Inventaris van het archief van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), (1962) 1964-1987 Auteur: CAS 1257 Nationaal Archief, Den Haag 2009 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Spaarbankbond (NSBB), 1906-2000

Inventaris van het archief van de Nederlandse Spaarbankbond (NSBB), 1906-2000 Nummer archiefinventaris: 2.18.29 Inventaris van het archief van de Nederlandse Spaarbankbond (NSBB), 1906-2000 Auteur: J. Schilt, M. van der Velden Nationaal Archief, Den Haag 2004 Copyright: (c) This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Projectgroep Beleid Informatietoepassingen (BIT), (1970) 1983-1984

Inventaris van het archief van de Projectgroep Beleid Informatietoepassingen (BIT), (1970) 1983-1984 Nummer archiefinventaris: 2.14.23 Inventaris van het archief van de Projectgroep Beleid Informatietoepassingen (BIT), (1970) 1983-1984 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1985 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Nummer archiefinventaris: 2.08.39 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Auteur: E.A.T.M. Schreuder Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright: cc0

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.08.45

Nummer archiefinventaris: 2.08.45 Nummer archiefinventaris: 2.08.45 Inventaris van het archief van de Beheerder van Nederlandsche Eigendommen later Afdeling Beheer van Nederlandsche Eigendommen ressorterend onder het bureau van de Financiële

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, Beleidsterrein Recreatie, 1949-1982

Inventaris van het archief van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, Beleidsterrein Recreatie, 1949-1982 Nummer archiefinventaris: 2.27.5215 Inventaris van het archief van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, Beleidsterrein Recreatie, 1949-1982 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants, (1977) 1988-2002 (2004)

Inventaris van het archief van het Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants, (1977) 1988-2002 (2004) Nummer archiefinventaris: 2.25.20 Inventaris van het archief van het Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants, (1977) 1988-2002 (2004) Auteur: SSA-NIVRA Nationaal Archief, Den Haag 2008

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te Londen, 1940-1946

Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te Londen, 1940-1946 Nummer archiefinventaris: 2.14.12 Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te Londen, 1940-1946 Auteur: F.G.A.H.H. van Abeelen Nationaal Archief, Den Haag 1969

Nadere informatie

Inventaris van het archief van prof.mr. J. Offerhaus (1892-1966) over de jaren 1919-1966

Inventaris van het archief van prof.mr. J. Offerhaus (1892-1966) over de jaren 1919-1966 Nummer archiefinventaris: 2.21.391 Inventaris van het archief van prof.mr. J. Offerhaus (1892-1966) over de jaren 1919-1966 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 2011 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Centrale Directie In- en Uitvoer van het Ministerie van Economische Zaken, (1943) 1954-1996

Inventaris van het archief van de Centrale Directie In- en Uitvoer van het Ministerie van Economische Zaken, (1943) 1954-1996 Nummer archiefinventaris: 2.06.176 Inventaris van het archief van de Centrale Directie In- en Uitvoer van het Ministerie van Economische Zaken, (1943) 1954-1996 Auteur: Doc-Direkt Nationaal Archief, Den

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Inventaris van het werkarchief van M.J.C.M. Kolkman als voorzitter van de Commissie van Advies tot Vaststelling van het Aandeel der Gemeenten in de Opbrengst van de

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.05.120

Nummer archiefinventaris: 2.05.120 Nummer archiefinventaris: 2.05.120 Inventaris van het archief van de Nederlandse Vertegenwoordiger in het Comité de Controle Assemblée Legislative en in de Commission du Port, Tanger (Marokko), 1924-1956

Nadere informatie

Inventaris van het digitale archief van de Arbeidsvoorziening, 1994-2001

Inventaris van het digitale archief van de Arbeidsvoorziening, 1994-2001 Nummer archiefinventaris: 2.25.07 Inventaris van het digitale archief van de Arbeidsvoorziening, 1994-2001 Auteur: Het Expertise Centrum Nationaal Archief, Den Haag 2003 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid: Geneeskundige Hoofdinspectie, 1950-1994

Inventaris van het archief van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid: Geneeskundige Hoofdinspectie, 1950-1994 Nummer archiefinventaris: 2.27.5034 Inventaris van het archief van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid: Geneeskundige Hoofdinspectie, 1950-1994 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Legerraad, 1945-1994

Inventaris van het archief van de Legerraad, 1945-1994 Nummer archiefinventaris: 2.13.182 Inventaris van het archief van de Legerraad, 1945-1994 Auteur: J.C.D. de l'ecluse Nationaal Archief, Den Haag 1998 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie Burgerbevolking en Bureau Afvoer Burgerbevolking, 1939-1946

Inventaris van het archief van de Commissie Burgerbevolking en Bureau Afvoer Burgerbevolking, 1939-1946 Nummer archiefinventaris: 2.04.48.12 Inventaris van het archief van de Commissie Burgerbevolking en Bureau Afvoer Burgerbevolking, 1939-1946 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.11.26

Nummer archiefinventaris: 2.11.26 Nummer archiefinventaris: 2.11.26 Inventaris van het archief van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening: Regeringscommissariaat voor de Buitenlandse Agrarische Aangelegenheden (ReCoBAA),

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.15.28

Nummer archiefinventaris: 2.15.28 Nummer archiefinventaris: 2.15.28 Inventaris van de archieven van de Afdeling Werkverschaffing en Steunverlening, (1930) 1931-1939 (1943); Afdeling Werkverruiming; Rijksdienst voor de Werkverruiming, 1939-1945;

Nadere informatie

Politiek in Nederland

Politiek in Nederland Nederland is een koninkrijk, een monarchie. Het land heeft ook een grondwet, een constitutie. Nederland wordt daarom een constitutionele monarchie genoemd. Nederland is ook een parlementaire democratie.

Nadere informatie

Vaststelling selectielijst neerslag handelingen Stichting fonds voor de Letteren beleidsterrein Letteren vanaf 1965

Vaststelling selectielijst neerslag handelingen Stichting fonds voor de Letteren beleidsterrein Letteren vanaf 1965 OCW Vaststelling selectielijst neerslag handelingen Stichting fonds voor de Letteren beleidsterrein Letteren vanaf 1965 28 februari 2008/Nr. C/S&A/08/358 De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Nadere informatie