SCHOOLGIDS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLGIDS 2012-2013"

Transcriptie

1 Stichting NOHB Nederlands Onderwijs Hanzestad Bremen SCHOOLGIDS

2 Een woord vooraf Waarom een schoolgids voor ouders Deze schoolgids is bedoeld om u als ouders te informeren over het komende schooljaar. U en onze leerlingen kunnen leerkrachten en bestuur gedurende het schooljaar aanspreken op de inhoud van de schoolgids. Deze schoolgids werd samengesteld door de coördinator, leerkrachten en het bestuur. Indien u vragen of wensen heeft met betrekking tot deze schoolgids, of suggesties voor verbetering, kunnen u contact opnemen met de voorzitter. Wat staat er in deze schoolgids? In deze schoolgids wordt informatie gegeven over: hoe onze school het onderwijs vorm geeft; hoe onze school de zorg voor kinderen in de praktijk uitwerkt; wat u als ouder en wij als school van elkaar mogen verwachten; welke resultaten onze school bereikt. 1. De school 1.1. Naam Stichting Nederlands Onderwijs Hanzestad Bremen (NOHB). Voorheen maakte de vestiging Bremen deel uit van de Stichting Nederlands Onderwijs Hamburg (NOH). Vanaf januari 2013 functioneert de vestiging als zelfstandige school. De lesdag is donderdag van ,00 uur De lessen vinden plaats in lokalen van de Internationale School Bremen (ISB). Adres: Badgasteiner Straße 1, Bremen Contactpersoon: Annemarie Jurg Tel Voor vragen en nadere informatie kunt u ook gebruik maken van: 1.2. Bestuur, directie en team Voorzitter Ingrid Schermer Secretaris Sabine Peters Penningmeester: Peter Schermer Vertrouwenspersoon voor de school Hylke Boerstra (Nederlandse consul)

3 Voorstellen team: Mijn naam is Annemarie Jurg. Ik ben leerkracht voor het basisonderwijs en als zodanig een aantal jaren werkzaam geweest op een basisschool in Amsterdam. Ik woon sinds 2005 met mijn man en twee dochters (9 en 13 jaar) in Bremen. Mijn dochters gaan naar een Duitse dagschool en nemen daarnaast met veel plezier deel aan de NTC-lessen. Ik vind het belangrijk dat kinderen het Nederlands van en met elkaar leren. Daarom maak ik graag gebruik van activerende werkvormen. Centraal staat ook het samen ontdekken van leuke Nederlandstalige kinderboeken en schrijvers. Mijn naam is Willeke Bazuin-Zwaving, en sinds januari 2013, leerkracht in groep 1/2. Ik woon in Nederland (provincie Groningen) samen met mijn man en zoon (van 5 jaar). Door afwisselend voor te lezen, liedjes te zingen, spelletjes te doen, veel te praten en creatieve verwerkingen probeer ik de kinderen enthousiast te maken voor de Nederlandse taal. Kinderen mogen wekelijks boekjes lenen om thuis met hun ouders te lezen. Ook geef ik liedjes en versjes mee om thuis te oefenen. Hierdoor zullen de kinderen de taal zowel passief als ook actief gaan beheersen. Mijn naam is Cindy van Overloop en ik ben leerkracht in groep 7-8. Ik ben eigenlijk orthopedagoge verstandelijke handicaps en dit schooljaar 2012/2013 is het eerste jaar, dat ik lesgeef. Ik heb één-op-ééntrainingen gegeven aan verstandelijk gehandicapte kinderen en volwassen in Nederland en dat doe ik ook nog in Bremen bij Martinshof Werkstatt Bremen als ergotherapeute, 12 uur per week. Ik woon sinds 2006 in Bremen samen met mijn Nederlandse man en we hebben twee kinderen (3,5 en bijna 1,5 jaar). Mijn kinderen gaan naar de Duitse kinderopvang, maar gaan hopelijk later ook naar de Nederlandse school hier. We lezen veel voor in het Nederlands thuis en er wordt thuis Nederlands gesproken en gezongen. Als leerkracht bied ik graag Nederlandstalige spellen, teksten, en (moderne) muziek aan. Ik probeer ook de Vlaamse cultuur in het Nederlandstalige onderwijs in te brengen, omdat ik in Zeeuws-Vlaanderen dichtbij de Belgische grens ben geboren. En we ook Vlaamse kinderen in de groepen hebben. Functie Naam Telefoonnummers Coördinator Annemarie Jurg Leerkracht gr.1/2 Willeke Bazuin Leerkracht gr 3/ 4/ 5 Annemarie Jurg of Leerkracht gr 7/8 Cindy van Overloop Schoolgrootte Schooljaar 2012/2013 (vanaf 1 januari 2013 als zelfstandige vestiging): 18 kinderen volgen basisonderwijs 2 kinderen volgen voortgezet onderwijs op afstand. Zij staan niet ingeschreven bij de Nederlandse School maar worden wel begeleid door onze leerkrachten en betalen hier ook een bijdrage voor. 3 leerkrachten 1.4. Organisatie De school heeft de vorm van een Stichting naar Nederlands recht, met statuten, die zijn gedeponeerd bij een Nederlandse notaris. De Stichting is aangesloten bij de Kamer van Koophandel. In Duitsland worden wij fiscaal gelijkgesteld met een gemeinnütziger Verein. Verder is de Stichting aangesloten bij de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) in Voorburg, die van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de opdracht heeft, het Nederlands onderwijs in het buitenland te bevorderen en te ondersteunen. De school biedt onderwijs in de Nederlandse Taal en Cultuur, afgekort NTC. 2. Waar de school voor staat 2.1 Missie Als onze missie zien wij het geven van onderwijs in de Nederlandse Taal en Cultuur aan Nederlandstalige kinderen in Bremen en omgeving, waarbij wij in een inspirerende leeromgeving de gezamenlijke band met Nederland willen onderhouden. Bij eventuele terugkeer naar Nederland willen we ervoor zorgen dat onze leerlingen succesvol kunnen aansluiten bij hun leeftijdgenoten in het Nederlandse of Vlaamse onderwijssysteem. 3

4 2.2. Doelgroepen Met de ouders van nieuwe leerlingen wordt een intakegesprek gevoerd om het leerdoel en een indicatie van de taalvaardigheid te verkrijgen. Wat betreft de leerdoelen kunnen de leerlingen worden onderverdeeld in 2 categorieën. Uitgangspunt hierbij is de huidige taalsituatie waarin de leerling zich bevindt. Richting 1 De leerling heeft het niveau van leeftijdgenoten in Nederland. Als de leerling zich op deze manier blijft ontwikkelen, zal hij op 12-jarige leeftijd tenminste het referentieniveau 1F beheersen. Richting 2 De leerling heeft een achterstand van maximaal twee jaar op leeftijdgenoten in Nederland. Indien deze achterstand groter is dan 2 jaar zal op individuele basis worden bekeken of de leerling wel of geen onderwijs kan ontvangen via het NOHB. Als de leerling zich op deze manier blijft ontwikkelen zal hij op uiterlijk 14-jarige leeftijd het referentieniveau 1F beheersen Visie: de gewenste kwaliteit op lange termijn Wij willen in de komende jaren een NTC school opbouwen met voldoende leerlingen van groep 1-8, met uitstekende leeropbrengsten, met een enthousiast team, een bekwaam bestuur, betrokken ouders en met een gezonde financiële basis. Per groep cluster (groep 1-2, groep en groep 6-7) moeten er minimaal 5 kinderen zijn om een leerkracht te kunnen betalen. De basis van een gezonde financiele situatie is dat er voldoende inkomsten zijn om de kosten te dekken Strategie: doelstellingen voor het komende jaar Als nieuwe school zijn onze belangrijkste doelstellingen voor dit jaar, dat minstens 20 kinderen met plezier en succes deelnemen aan het NTC-onderwijs, dat het bestuur goed en effectief samenwerkt om aan de eisen van goed NTC-onderwijs te voldoen en er een gezonde financiele basis wordt gelegd voor de komende jaren, dat het grotendeels nieuwe en nog onervaren team zijn weg vindt in het NTC-onderwijs en haar competenties en vaardigheden vergroot en dat ouders bij de verdere ontwikkeling en vormgeving van de school actief betrokken zijn en worden. 3. De organisatie van het onderwijs In de tweede helft van het schooljaar en de eerste helft van het schooljaar willen we vooral aandacht besteden aan de volgende punten: Actiepunten NIEUWE LEERLINGEN EN PLEZIER EN SUCCES Werven van nieuwe leerlingen door meer bekendheid te geven aan het bestaan van de school In Bremen e.o. o.a. door het maken en onderhouden van een eigen website, flyers, mond-totmond-reclame en advertenties in lokale tijdschriften Deadline Jan 2014 Het voeren van informatie- en intakegesprekken met ouders van nieuwe leerlingen waarbij doelen, wederzijdse verwachtingen en eisen van het NTC-onderwijs worden besproken en vastgelegd Het digitaliseren van de leerlingendossiers. aanmeld- en intakeformulieren, rapporten, handelingsplannen en logboek digitaal opslaan op Mijn School Resultaten van kinderen van Duitse dagscholen die pas na de herfstvakantie in groep 3 zijn gestart en groep 3-4 in minder dan 2 jaar doorlopen eind juni vergelijken met hun leeftijdgenoten in Nederland 4

5 Het vaststellen van de belangrijkste onderwijskundige doelen per groep op het gebied van luisteren spreekvaardigheid, van (voorbereidend) lezen en schrijven, van uitbreiding woordenschat, van begrijpend lezen en van cultuur De aanschaf van de noodzakelijkste les-, lees- en toetsmaterialen De organisatie van diverse culturele evenementen met deelname van kinderen en ouders, zoals het rijden van een alternatieve elfstedentocht, het gezamenlijk vieren van koninginnedag, het samen bekijken van een Nederlandse jeugdfilm of het bezoeken van een museum, het doen van een speurtocht in het kader van de kinderboekenweek, het vieren van Sinterklaas Leerlingen leren van elkaar en met elkaar door het gebruik van actieve en cooperatieve werkvormen BESTUUR Het ontwikkelen van een nieuw logo Het aanpassen van aanmeld-, intake- en alle andere andere formulieren met het nieuwe logo en adres Het verzenden van de facturen aan alle ouders en het opzetten van een financiele administratie Het overwegen eventuele index-geörienteerde jaarlijkse verhoging ouderbijdrage Het overwegen van een eventuele ouderbijdrage voor leerlingen die i.s.m. de Wereldschool VO onderwijs volgen Het schrijven van een schoolgids en activiteitenverslag en een schoolplan voor de periode Het voorbereiden en begeleiden van bezoek door NOB en eventuele gesprekken met teamleden en ouders. Het deelnemen aan de NOB bijscholing voor bestuursleden Evaluatie en daar waar nodig aanpassing van de functieomschrijvingen voor bestuur, coördinator en leerkrachten om taakverdeling en verantwoordelijkheden te verduidelijken TEAM Het aannemen en inwerken van 1 nieuwe leerkracht Het opbouwen van een goede relatie met kind en ouders Het gezamenlijk bespreken en vaststellen van de klassenregels Het vaststellen van specifieke onderwijskundige doelen per (combinatie)klas en het goed voorbereiden en structureren van de lessen Het werken aan teamvorming: ondersteunen, samenwerken en feedback geven, werken aan een gemeenschappelijke visie en een doorgaande lijn o.a. tijdens de 6-8 teamvergaderingenhet door de coördinator verrichten van functioneringsgesprekken Het deelnemen aan NOB bijscholing door zoveel mogelijk leerkrachten Vluchtwegen en EHBO: periodieke opfriscursus en evaluatie. Het vaststellen van een toetskalender Het vaststellen van een jaarrooster met lessen, bijzondere projecten en culturele activiteiten verdeeld over het schooljaar OUDERPARTICIPATIE Het actief begeleiden van het huiswerk van de kinderen en het deelnemen aan de gezamenlijke culturele activiteiten Het ondersteunen van het leesonderwijs en de bibliotheek als leesouder Het onderhouden van de website Het meewerken aan de ontwikkeling van de school als bestuurslid, als uitvoerder van kleinschalige taken of als lid van een specifieke commissie Het deelnemen aan informatiebijeenkomsten waarin de ontwikkeling van de school nader wordt toegelicht en besproken met ouders, team en bestuur SAMENWERKING EN UITWISSELING Het afwikkelen van de laatste financiele en materiele zaken met NOH, Het onderhouden van de collegiale samenwerking met NOH Het vastleggen in een overeenkomst van de samenwerking tussen NOHB en Wereldschool, wat betreft de VO leerlingen Het inwinnen van, indien noodzakelijk, advies van NOB Het leren werken met en benutten van MIJN SCHOOL 5

6 3. De organisatie van het onderwijs 3.1. Aantal lesuren De kinderen hebben 1 maal per week les. Het rooster met de lesdagen staat in bijlage 1. Het betreft ook een aantal zaterdagen. Neem deze dagen op tijd op in de familieagenda. De zaterdagen zijn een noodzakelijke aanvulling op onze lesdagen voor het behalen van de kerndoelen en de minimaal 120 uur die we jaarlijks moeten aanbieden. In principe wordt hetzelfde programma voor Nederlands gevolgd zoals dat in Nederland op de basisschool gebeurt. Richting 2 leerlingen volgen dit onderwijs ook, maar mogen een maximale achterstand van max. 2 jaar ten opzichte van hun leeftijdsgenootjes in Nederland hebben. Door de compactheid van de lessen (er moet veel gebeuren in korte tijd!) is het maken van huiswerk om de lesstof te oefenen onontbeerlijk. Hulp van u als ouders is hierbij noodzakelijk, ook omdat u het onmisbare Nederlandse klankbord bent voor uw kind of kinderen. Ons NTC onderwijs werkt toe naar de kerndoelen zoals ze vanuit het ministerie van onderwijs in Nederland vastgesteld zijn. De Elfstedentocht Schoolverzuim Informeer de leerkracht alstublieft tijdig wanneer uw kind de les niet kan bijwonen i.v.m. ziekte of schoolreis van de dagschool. Om het onderwijs op de Nederlandse School succesvol te laten zijn gaan wij er dan ook voor uit dat u en uw kind zich hiervoor volledig inzet en probeert zo veel mogelijk lessen te volgen. Er wordt een absentieregistratie bijgehouden en in het rapport wordt het aantal verzuimuren vermeld. Het is verder de bedoeling dat alle kinderen meedoen aan de projecten (zoals een schoolreis en de reedsgenoemde zaterdagen). Regels voor vervroegde vakantie of verlate terugkomst In gesprekken vragen we ouders hun verlof zoveel mogelijk met de schoolvakanties te laten overeenkomen. Indien dit niet lukt, krijgt de leerling eventueel schoolwerk mee voor de betreffende periode Groepen 2012/2013 Primair Onderwijs Groep 1/2 5 leerlingen waarvan 2 R1 en 3 R2 Groep 3/4/5 10 leerlingen, waarvan 6 R1 en 4 R2 Groep 6/7 3 leerlingen, waarvan 1 R1 en 2 R2 6

7 3.3 Basisvaardigheden (lezen, schrijven, en taal) In alle groepen wordt een gevarieerd onderwijs aangeboden, gebaseerd op functioneel taalgebruik. Om dit doel te bereiken worden de leerlingen zoveel mogelijk verschillende werkvormen, opdrachten en instructies aangeboden, zowel groepsgewijs als individueel. Mondelinge groepsactiviteiten zoals kringgesprekken (vertellen over belevenissen, bespreken van een voorgelezen verhaal), voorlezen, spelletjes, zingen en andere culturele activiteiten voeren de leerlingen in de lagere groepen zoveel mogelijk gezamenlijk uit. Groep 1/ 2 werkt met thema s en gebruikt hierbij als leidraad de kleutermethode van de Leessleutel. Op deze manier wordt systematisch aan de uitbreiding van de Nederlandse woordenschat gewerkt. We oefenen de mondelinge vaardigheid en werken in groep 2 aan de beginnende geletterdheid. Er worden dan op speelse wijze ook diverse letters aangeboden. Een bepaald thema staat 2-3 weken centraal. In groep 3 wordt, in aansluiting op de methode in groep 1/2, eveneens gewerkt met de Leessleutel. Hier worden alle letters maar metname de typisch Nederlandse klanken en letters aangeboden en het leren lezen op alle fronten gestimuleerd. Woordenschatuitbreiding gebeurt aan de hand van de aanpak van Met woorden in de weer. Een specifiek (cultureel of talig) thema staat 3-4 weken centraal. Groep 4 t/m groep 8 wordt voor wat betreft de algemene taalvaardigheden gewerkt met de methode: Taal Actief 3. Voor spelling wordt gebruik gemaakt van de methode voor spelling van Taal Actief 3, die grote samenhang vertoont met de taallessen uit de methode. Voor de uitbreiding van de woordenschat wordt gebruik gemaakt van de aanpak Met woorden in de weer en van de woordenschatwerkboeken van Taal Actief 3. Voor begrijpend lezen maken we gebruik van de methode Nieuwsbegrip ; een moderne methode waarin actuele onderwerpen via leesteksten op niveau aan de orde komen. Systematisch worden de vaardigheden geoefend die leiden tot beter tekstbegrip. Spreekvaardigheid en spelling zijn bij veel leerlingen in het NTC onderwijs de lastigste onderdelen van het Nederlands, omdat het dagschoolonderwijs in een andere taal is. De kinderen komen minder vaak met gesproken en geschreven Nederlands in aanraking en hebben daardoor een beperkte woordenschat ter beschikking in vergelijking met hun leeftijdgenootjes in Nederland. 3.4 Nederlandse cultuur Naast het bevorderen van het taalgebruik wordt door genoemde activiteiten zoals het zingen van Nederlandse liedjes, het spelen van ten dele typisch Nederlandse spelletjes, tegelijkertijd ook het gevoel voor en de kennis van de Nederlandse cultuur bevorderd. Nederlandse tradities, gewoontes, geschiedenis en aardrijkskunde worden aanschouwelijk gemaakt door beeldmateriaal, wat ondersteund wordt door (voor)leesmateriaal en cd s. Ook wordt er soms gebruik gemaakt van de computer (Internet, Cd-roms). Jaarlijks besteden we extra aandacht aan: 1. de Stuif-es-in. Startschot van het nieuwe schooljaar 2. het thema van de Kinderboekenweek 3. de periode dat Sinterklaas in Nederland (en bij ons) is 4. een Nederlandse jeugdfilm 5. de alternatieve Elfstedentocht of een ander belangwekkend (inter)nationaal sportevenement 6. de viering van Koninginnedag 7. de Stuif es uit: presentaties van de leerlingen aan elkaar met een nationaal tintje EK voetbal

8 3.5 Voorzieningen op de leslocatie De school heeft geen eigen ruimtes en er zijn helaas geen faciliteiten zoals computer- en documentatiecentrum, gemeenschapsruimte, wachtkamer voor ouders, etc. Wel beschikt de school over een ruimte waar de bibliotheek is en kastruimte voor de leermiddelen. Tevens mogen we in de internationale schoolvan Bremen gebruik maken van de aldaar aanwezige bibliotheek, waar ook een (beperkt) aantal Nederlandse boeken beschikbaar zijn. De klaslokalen worden door de dagschool gratis ter beschikking gesteld. Voor zover in de lokalen computers en andere media (radio, tv, video) beschikbaar zijn, kan hiervan gebruik worden gemaaktin andere gevallen brengt de leerkracht zelf notebook, radio of afspeelapparatuur mee. 4. De zorg voor de leerlingen 4.1. Preventieve zorg: het onderwijs komt tegemoet aan verschillen tussen kinderen Doordat wij werken met kleine groepen is het door een goed klassenmanagement en door het vroegtijdig bevorderen van zelfstandig werken mogelijk, ieder kind naast klassikaal ook individueel te instrueren. Vooral in de gemengde jaargroepen staat de instructie in kleine groepjes voorop. De opvang van nieuwe leerlingen in de school (aannamebeleid) Bij aanmelding van een nieuwe leerling vindt er een kennismakingsgesprek plaats en worden er eventueel toetsen afgenomen. Bij de eerste kennismaking wordt getracht een zo goed mogelijk beeld te krijgen van het Nederlandse taalniveau van het kind. Op basis daarvan wordt, in eerste instantie, bepaald in welke richting het kind geplaatst kan worden. Leerlingen die direct vanuit Nederland komen kunnen vaak meteen worden geplaatst; bij de overige leerlingen zal getoetst worden op welk niveau de leerlingen kunnen instromen. Leerkrachten en u als ouders krijgen zo inzicht in het taalniveau van het kind en de verwachtingen die zij kunnen hebben van het onderwijs. U als ouders zal ook verteld worden welke inspanningen van u verwacht wordt om het onderwijs tot een succes te maken. Verder wordt u gevraagd het aanmeldingsformulier in te vullen en de gegevens van de leerling van de vorige school mee te nemen (rapport, de gegevens van het leerlingvolgsysteem of andere recente toetsgegevens;- het schoolrapport bewijs van uitschrijving vorige school; een eventueel handelingsplan). Als een leerling elders NTC-onderwijs heeft gevolgd zijn genoemde gegevens doorgaans eveneens beschikbaar voor wat betreft het NTC-onderwijs. Bij elke nieuwe leerling vindt na een proefperiode van ca. 4 weken een intakegesprek van de betrokken leerkracht met één van de ouders, op basis van observaties en eventueel toetsen, plaats, waarbij de specifieke verwachtingen en onderwijsdoelen nader worden vastgesteld. Voor leerlingen met ernstige leerof gedragsproblemen heeft onze school gezien haar kleinschaligheid en het intensieve karakter van het onderwijs nauwelijks tot geen mogelijkheden ter ondersteuning. In overleg met u als ouders zal er gekeken welke alternatieven er eventueel mogelijk zijn binnen danwel buiten het NTC-onderwijs. 4.2 Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school Observatie Observatie en evaluatie vinden eigenlijk voortdurend plaats doordat de leerkracht let op de ontwikkeling en prestaties van ieder kind door o.a. het nakijken van het huiswerk en het afnemen van dictees en overhoringen en het bijhouden van het aantal en het niveau van de gelezen boeken Toetsing Via toetsen en observaties worden de vorderingen van de leerlingen bijgehouden. Naast methodegebonden taaltoetsen, dictees en ingeleverde boekverslagen maken we gebruik van Cito-toetsen, waarmee het ontwikkelingsniveau van de leerlingen minimaal een keer per jaar op het gebied van spelling, woordenschat, technisch en begrijpend lezen l bepaald wordt. De score van de leerling wordt vervolgens vergeleken met de scores van leerlingen in dezelfde jaargroep in Nederland. 8

9 Verslaggeving van de beoordelings- en toetsgegevens Van iedere leerling worden de toets- en rapportgegevens van de verschillende jaren en gegevens over de leerlingenbesprekingen, gesprekken met u als ouders, eventuele speciale onderzoeken en handelingsplannen bijgehouden in het leerlingendossier. Van de leerlingen van alle groepen wordt er 2 x per jaar een schriftelijk rapport uitgebracht, en wel in februari en in juni. Hierin opgenomen zijn: - de resultaten van de Cito-toetsen - de resultaten van de beoordeling en observatie van de leerkracht - het aantal ingeleverde boekverslagen - het lesverzuim - de verwachtingen voor de komende periode Bespreking van vorderingen, prestaties en welbevinden met de ouders Regelmatig wordt u als ouders, die de kinderen komen halen en brengen, voor of na de lessen op de hoogte gebracht van de prestaties en het welbevinden van hun kind. Wekelijks krijgt u een met daarin een lesverslag en de huiswerkopgave. U kunt naar aanleiding van het halfjaarlijkse rapport, een afspraak maken met de leerkracht om dit te bespreken. Ook de leerkracht zelf kan hiertoe het initiatief nemen indien hiervoor aanleiding zou zijn. Niet alleen ronde de uitreiking van het rapport, maar ook indien daartoe aanleiding is, kunt u als ouders worden uitgenodigd voor een gesprek. Als u zelf behoefte heeft aan een gesprek bent u altijd welkom Omgang met leerproblemen, sociaal-emotionele problemen Als een kind opvallende danwel ernstige leer-of gedragsproblemen heeft wordt dit eerst in het team en vervolgens met u als ouders besproken. Gezien de kleinschaligheid van de school en het intensieve karakter van het NTC-onderwijs zijn er slechts beperkte mogelijkheden ter ondersteuning. Samen met u wordt naar een oplossing gezocht. Meestal zal er een individueel handelingsplan worden opgesteld en de resultaten binnen 6-8 weken worden geevalueerd. Indien mogelijk wordt externe hulp gezocht en ingeschakeld. Het is echter ook mogelijk dat de school u zal adviseren deze vorm van NTC-onderwijs te staken. Zittenblijven wordt zoveel mogelijk vermeden. Het gebeurt doorgaans alleen wanneer de leerresultaten en de ontwikkeling van een kind opvallend achterblijven bij die van de meeste klasgenoten en de school hiervoor geen andere oplossing gevonden heeft. Mocht dat het geval zijn, dan blijft het kind, door de combinatie klassen, meestal toch wel aansluiting houden met groepsgenootjes. Een groep overslaan gebeurt alleen wanneer de resultaten van het kind opvallend boven de norm uitsteken Plaatsing van leerlingen met specifieke behoeften Als tijdens de kennismaking en/of intake blijkt dat een leerling specifieke opvang behoeft, wordt samen met het team bekeken of de benodigde zorg ook geboden kan worden en kan besloten worden tot een verlenging van de proeftijd, waarin het team zijn uiterste best zal doen om de leerling op te vangen. Als dit niet mogelijk blijkt, wordt na de proeftijd in overleg met u als ouders besproken of er andere mogelijkheden zijn. Dit kan dus ook betekenen dat uw kind geen onderwijs bij ons kan blijven volgen Huiswerk De leerlingen vanaf groep 1 krijgen iedere week huiswerk mee. Voor het maken waarvan ze minstens 1 uur per week nodig hebben. Huiswerk vormt een noodzakelijke aanvulling op NTC-onderwijs, dat in aantal uren beperkt is; Het is een belangrijke mogelijkheid de leerlingen te brengen tot een persoonlijke en zelfstandige verwerking van de lesstof; Verder wordt verwacht, dat ze elke week in een Nederlands boek lezen (tijdens het aanvankelijk leesproces elke week een boekje dat bij het leesniveau past) of dat de ouders de kleuters uit een prentenboek voorlezen. 9

10 4.3 Begeleiding van de overgang van kinderen naar het onderwijs in Nederland Leerlingen die tussentijds verhuizen krijgen behalve hun rapporten de dossiergegevens mee die relevant zijn voor de nieuwe school. Op verzoek van de nieuwe school wordt een onderwijskundig rapport gemaakt (niet alle scholen stellen hier meer prijs op). Leerlingen die na groep 8 van school gaan en geen voortgezet Nederlands onderwijs volgen krijgen hun rapport en een certificaat met het aantal uren dat Nederlands onderwijs werd gevolgd en desgewenst de dossiergegevens mee. Leerlingen die na groep 8 naar Nederland verhuizen krijgen hun rapport mee en een onderwijskundig rapport. 5. De leerkrachten Niet alle leerkrachten hebben een volledige bevoegdheid voor het geven van onderwijs in de Nederlandse Taal en Cultuur in het basisonderwijs. Door deelname aan de NOB bijscholingscursus voor onbevoegden en coaching door de coordinator zijn alle leerkrachten voldoende competent een goed onderwijsaanbod te leveren Wijze van vervanging bij ziekte of scholing Er kunnen redenen zijn dat de leerkracht niet aanwezig is, zoals in geval van ziekte of vanwege het volgen van een cursus. In de regel is het mogelijk dit intern op te lossen. Dit geldt helaas niet voor de kleuters van groep 1-2. U als ouders van een kleuter zult in geval van afwezigheid van de leerkracht zo snel mogelijk daarvan op de hoogte worden gesteld Scholing van leerkrachten Belangrijk is dat de ontwikkelingen binnen het onderwijs in Nederland worden gevolgd en dat de leerkracht werkt aan de vergroting van zijn deskundigheid. Het bestuur investeert jaarlijks in de na- en bijscholing van het team door enkele van hen in de gelegenheid te stellen de de jaarlijkse bijscholingscursussen van het NOB in Nederland te volgen. Kinderboeken week werkstuk 6. De ouders 6.1. Het belang van de betrokkenheid van u als ouders Wij verwachten van u als ouders en dat u handelt het belang van het kind. Net zoals u dat van ons leerkrachten mag verwachten. Van u wordt verwacht dat u vertrouwen heeft in het onderwijzend personeel. Begrip en respect voor elkaar zijn uitgangspunten voor een goede communicatie. Juist in het kader van het NTC-onderwijs is het noodzakelijk dat u als ouders en de school dezelfde doelen stellen ten aanzien van het te bereiken niveau van Nederlandse taalbeheersing. 10

11 De mate waarin thuis Nederlands wordt gesproken is mede bepalend voor het succesvol volgen van de lessen. Wij adviseren u dan ook om consequent uw moedertaal met uw kinderen te spreken, zo zuiver mogelijk, dus zonder anglicismen en/of germanismen. Ook wijzen wij u op het belang van veel lezen, om de leesvaardigheid zo groot mogelijk te maken. In de lessen wordt ook veel aandacht besteed aan de leesbeleving, het lezen voor je plezier. Wij verwachten dat u samen met uw kind op zoek gaat naar welke type boeken, boekenseries, auteurs en onderwerpen uw kind bijzonder aanspreekt, Binnen de beperkte mogelijkheden zullen wij ook op school proberen aan die wensen te voldoen.verder bestaan er mogelijkheden, ook hier in Duitsland, alle Nederlandse televisieprogramma s te ontvangen per satelliet. Ook het afspelen van DVD's en CD's is heel leerzaam. En niet te vergeten: internet. Wij proberen een goede samenwerking te creëren door de school toegankelijk te maken voor u als ouders. U krijgt zo veel mogelijk informatie. Indien voor u de informatie onvoldoende blijkt te zijn, is deze zowel mondeling als per mail altijd verkrijgbaar Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school Nieuwe leerlingen krijgen een aanmeldingsformulier toegezonden. Als u vragen heeft over de organisatie, de resultaten of gedrags- of leermoeilijkheden van uw kind kunt u ons altijd direct een vraag stellen; telefonisch of via mailcontact. Aan het begin van het schooljaar wordt een bijeenkomst georganiseerd voor leerlingen en u als ouders in een ongedwongen sfeer, de Stuif es in. Hier kunnen de kinderen op speelse wijze kennismaken met de leerkracht en medeleerlingen en u als ouders kunt kennismaken met het bestuur. Daarnaast verstrekt de school een jaarverslag waarin verslag wordt uitgebracht over het afgelopen schooljaar (jaaroverzicht van bestuur en directie, financieel overzicht). Op kunt u een en ander nalezen Inspraak De ouders worden vertegenwoordigd door het bestuur, dat bestaat uit ouders van leerlingen. De taken en bevoegdheden van het bestuur zijn o.m.: het sturing geven aan en toezicht houden op de wijze, waarop de school zijn maatschappelijke taak vervult; het voeren van financieel, personeels- en overkoepelend onderwijskundig beleid. Er wordt getracht, ouders zoveel mogelijk inspraakmogelijkheden te bieden Ouderactiviteiten Een kleine school als de onze kan alleen goed functioneren als iedereen op zijn of haar manier een steentje bijdraagt. We willen u zoveel mogelijk bij de activiteiten betrekken om te laten zien wat er gebeurt op school, maar we hebben u ook nodig om dingen te laten gebeuren. Elk jaar vindt er een aantal activiteiten plaats, waarbij u om uw medewerking wordt gevraagd. De ene keer gaat het om een incidentele activiteit, maar er zijn ook activiteiten die regelmatig terugkomen zoals de bibliotheek en het leesouderschap. Als u mee wilt helpen, neem dan contact op met het bestuur of de leerkracht. Wij zullen u ook persoonlijk benaderen om te vragen of u mee kunt helpen, zodat we met ons allen er een goede en leuke school van kunnen maken waar de kinderen met plezier komen Klachtenprocedure Zie bijlage 2 11

Schoolgids 2010/2011

Schoolgids 2010/2011 Watoto - De Nederlands / Vlaamse School Kampala Schoolgids 2010/2011 Schoolgids 2010/2011 SCHOOLGIDS 2010/2011 Watoto, Nederlands /Vlaamse School Kampala P.O. Box 7728 Kampala, UGANDA E-mail adres: Telefoon:

Nadere informatie

Schoolgids Nederlandse School in Bethesda 2010-2011

Schoolgids Nederlandse School in Bethesda 2010-2011 Schoolgids Nederlandse School in Bethesda 2010-2011 Inhoud Woord vooraf 1. Een schets van onze school: wie, wat en waar 1.1. Naam en gegevens van de school 1.2. Locatie van de school 1.3. Schoolgrootte

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2011/2012

SCHOOLGIDS 2011/2012 SCHOOLGIDS PRIMAIR ONDERWIJS (PO) en VOORTGEZET ONDERWIJS (VO) 2011/2012 Vereniging Nederlanders in Chersonissos "Het Klokhuis Kreta - Griekenland Inhoudsopgave Inleiding 3 1. De school: wie, wat, waar

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. NTC Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs 2014/2015. Directeur/leerkracht: Emilie van Deursen

SCHOOLGIDS. NTC Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs 2014/2015. Directeur/leerkracht: Emilie van Deursen SCHOOLGIDS NTC Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs 2014/2015 Directeur/leerkracht: Emilie van Deursen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. INLEIDING... 4 Waarom een schoolgids?... 4 Wat staat er in deze

Nadere informatie

De Rode Leeuw De Nederlandse School in Beijing

De Rode Leeuw De Nederlandse School in Beijing !! De Rode Leeuw De Nederlandse School in Beijing Schoolgids 2015 2016 De Rode Leeuw p/a Western Academy of Beijing #10 Lai Guang Ying Dong Lu Chao Yang District Beijing 100103 People s Republic of China

Nadere informatie

Schoolgids De Nederlandse School in Bethesda 2013-2014

Schoolgids De Nederlandse School in Bethesda 2013-2014 Schoolgids De Nederlandse School in Bethesda 2013-2014 Inhoud Woord vooraf 5 5 6 6 6 7 8 8 8 9 9 9 9 10 12 12 14 14 15 15 15 16 16 16 17 18 18 19 19 19 21 21 22 22 1. Wie zijn we en waar staan en gaan

Nadere informatie

Schoolgids NTC primair en voortgezet onderwijs. Stichting Nederlands Taal Onderwijs Cairo. Schooljaar 2013/2014

Schoolgids NTC primair en voortgezet onderwijs. Stichting Nederlands Taal Onderwijs Cairo. Schooljaar 2013/2014 Schoolgids NTC primair en voortgezet onderwijs Stichting Nederlands Taal Onderwijs Cairo Schooljaar 2013/2014 Lokatie: 3A, Magra El Sail Street, Sakanat El Maadi, 01207161135 E: ntocegypte@hotmail.com

Nadere informatie

Inleiding... 4 1. De school: wie, wat, waar?... 5 1.1 Contactgegevens... 5 1.2 Schoolorganigram... 5 1.3 Wie is wie... 6

Inleiding... 4 1. De school: wie, wat, waar?... 5 1.1 Contactgegevens... 5 1.2 Schoolorganigram... 5 1.3 Wie is wie... 6 S C H O O L G I D S 2014-2015 Inhoud Inleiding... 4 1. De school: wie, wat, waar?... 5 1.1 Contactgegevens... 5 1.2 Schoolorganigram... 5 1.3 Wie is wie... 6 2. Waar de school voor staat... 7 2.1 Missie...

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Stichting Nederlandse Taal en Cultuur Barcelona Oranje-dijkschool NTC basis- en voortgezet onderwijs Schoolgids 2013-2014 Schoolgids pagina 1 / 37 Woord vooraf Welkom bij de Oranje-dijkschool. Dit is onze

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

schoolgids 2011-2012 Pipita basisschool schoolgids 2011-2012 1

schoolgids 2011-2012 Pipita basisschool schoolgids 2011-2012 1 Jongbloed 103 Curacao,.N.A. telefoon: 7374056 e-mail: pipitabasis@carib-online.net www.pipita.net schoolgids 2011-2012 Pipita basisschool schoolgids 2011-2012 1 Inleiding Beste ouder(s), Deze schoolgids

Nadere informatie

1. DE SCHOOL... 3 1.1. SKIPOS... 3 1.2. Identiteit... 3 1.3. Situering van de school... 4 1.4. Schoolgrootte... 4

1. DE SCHOOL... 3 1.1. SKIPOS... 3 1.2. Identiteit... 3 1.3. Situering van de school... 4 1.4. Schoolgrootte... 4 Inhoud 1. DE SCHOOL.... 3 1.1. SKIPOS... 3 1.2. Identiteit.... 3 1.3. Situering van de school.... 4 1.4. Schoolgrootte.... 4 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 5 2.1. Missie, uitgangspunten en prioriteiten....

Nadere informatie

Schoolgids obs de Runde

Schoolgids obs de Runde Schoolgids obs de Runde Schooljaar 2013-2014 obs de Runde Runde zz 84 7881 hp Emmer-compascuum 0591-351446 administratie@obs-runde.nl www.obs-runde.nl Inhoudsopgave 1 De school 1.1 Richting 1.2 Schoolgrootte

Nadere informatie

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 SSchoolgids 2014-2015[Geef tekst op] Pagina 0 1 Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers, Voor u ligt de schoolgids deel 1 2014-2015 van De Flint, school

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Titelblad Inhoudsopgave Voorwoord

INHOUDSOPGAVE. Titelblad Inhoudsopgave Voorwoord INHOUDSOPGAVE Titelblad Inhoudsopgave Voorwoord Deel I FRANCISCUSSCHOOL IDENTITEIT & VISIE 1.1 Identiteit 4 1.2 Waar de school voor staat 4 1.3 Organisatie van het onderwijs 6 1.4 Zorg voor de kinderen

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

DE BRUG. Christelijke Jenaplanschool SCHOOLGIDS

DE BRUG. Christelijke Jenaplanschool SCHOOLGIDS DE BRUG Christelijke Jenaplanschool SCHOOLGIDS 2015-2016 SCHOOLGIDS naam school Chr. Jenaplanschool de Brug adres school Laan van Nieuw Guinea 20 Utrecht (middenbouw en bovenbouw) Billitonkade 45 Utrecht

Nadere informatie

schoolgids De Cirkel 2015-2016

schoolgids De Cirkel 2015-2016 1 Inhoud EEN WOORD VOORAF... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.1 SITUERING VAN DE SCHOOL... 5 1.2 DE SCHOOLGROOTTE... 5 1.3 DE DIRECTIE... 5 1.4 MEDEWERKERS... 5 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 6 2.1 IDENTITEIT...

Nadere informatie

Schoolgids. Obs. Meester Haye. waar ieder kind telt

Schoolgids. Obs. Meester Haye. waar ieder kind telt Schoolgids 2012 2013 Obs. Meester Haye waar ieder kind telt 1 Inhoudsopgave 1. Wat staat er in de schoolgids? 3 2. Profiel van onze school 3 2.1 Wat zijn we voor school? 3 2.2 Wat willen we als school?

Nadere informatie

VEGHEL. Katholieke Basisschool De Bunders. De Langedonk 1 5467 CV Veghel. Tel. 0413-36 64 24. e-mail bunders@skipov.nl www.bundersskipov.

VEGHEL. Katholieke Basisschool De Bunders. De Langedonk 1 5467 CV Veghel. Tel. 0413-36 64 24. e-mail bunders@skipov.nl www.bundersskipov. e-mail bunders@skipov.nl www.bundersskipov.nl VEGHEL Katholieke Basisschool De Bunders De Langedonk 1 5467 CV Veghel Tel. 0413-36 64 24 katholieke basisschool De Bunders Veghel, schoolgids versie augustus

Nadere informatie

Schoolgids. Basisschool de Vink 2014 2015. Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind

Schoolgids. Basisschool de Vink 2014 2015. Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind Schoolgids Basisschool de Vink 2014 2015 Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind 1 Voorwoord Geachte ouders, verzorgers en andere belangstellenden, Voor u ligt de schoolgids van basisschool

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur Directie Bestuur Inspectie Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur directie@desterrenwachter.nl Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar van de inspectie van het onderwijs tel: 072-5147830

Nadere informatie

PROCEON. Visie en missie

PROCEON. Visie en missie PROCEON Geachte ouders/verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van één van de scholen van PROCEON. Stichting Proceon is een stichting voor protestants-christelijk onderwijs in het Gooi en omgeving. Onder

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs VOORWOORD BESTUUR Zutphen, juli 2014 Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van SBO Het Mozaïek. SBO Het Mozaïek

Nadere informatie

Nutsschool Bezuidenhout Merkusstraat 19 2593 TL DEN HAAG

Nutsschool Bezuidenhout Merkusstraat 19 2593 TL DEN HAAG Nutsschool Bezuidenhout Merkusstraat 19 2593 TL DEN HAAG Telefoon : (070) 385 14 30 Internet : www.nutsschoolbezuidenhout.nl E-mail adres : info@nutsschoolbezuidenhout.nl Voorwoord Doel van de schoolgids

Nadere informatie

INLEIDING... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.01 Schoolgegevens... 5 1.02 Noorderbasis Scholen met de Bijbel... 5 1.03 Directie... 5 1.04 Het team... 5 1.

INLEIDING... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.01 Schoolgegevens... 5 1.02 Noorderbasis Scholen met de Bijbel... 5 1.03 Directie... 5 1.04 Het team... 5 1. SCHOOLGIDS 2014-2015 1 INLEIDING... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.01 Schoolgegevens... 5 1.02 Noorderbasis Scholen met de Bijbel... 5 1.03 Directie... 5 1.04 Het team... 5 1.05 Afdelingsraad... 5 1.06 Medezeggenschapsraad...

Nadere informatie

Voorwoord. Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver.

Voorwoord. Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver. Voorwoord Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver. De Hofvijver is een basisschool met twee locaties in de wijk Seghwaert. Eén van de locaties staat aan de Velddreef;

Nadere informatie