SCHOOLGIDS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLGIDS 2012-2013"

Transcriptie

1 Stichting NOHB Nederlands Onderwijs Hanzestad Bremen SCHOOLGIDS

2 Een woord vooraf Waarom een schoolgids voor ouders Deze schoolgids is bedoeld om u als ouders te informeren over het komende schooljaar. U en onze leerlingen kunnen leerkrachten en bestuur gedurende het schooljaar aanspreken op de inhoud van de schoolgids. Deze schoolgids werd samengesteld door de coördinator, leerkrachten en het bestuur. Indien u vragen of wensen heeft met betrekking tot deze schoolgids, of suggesties voor verbetering, kunnen u contact opnemen met de voorzitter. Wat staat er in deze schoolgids? In deze schoolgids wordt informatie gegeven over: hoe onze school het onderwijs vorm geeft; hoe onze school de zorg voor kinderen in de praktijk uitwerkt; wat u als ouder en wij als school van elkaar mogen verwachten; welke resultaten onze school bereikt. 1. De school 1.1. Naam Stichting Nederlands Onderwijs Hanzestad Bremen (NOHB). Voorheen maakte de vestiging Bremen deel uit van de Stichting Nederlands Onderwijs Hamburg (NOH). Vanaf januari 2013 functioneert de vestiging als zelfstandige school. De lesdag is donderdag van ,00 uur De lessen vinden plaats in lokalen van de Internationale School Bremen (ISB). Adres: Badgasteiner Straße 1, Bremen Contactpersoon: Annemarie Jurg Tel Voor vragen en nadere informatie kunt u ook gebruik maken van: 1.2. Bestuur, directie en team Voorzitter Ingrid Schermer Secretaris Sabine Peters Penningmeester: Peter Schermer Vertrouwenspersoon voor de school Hylke Boerstra (Nederlandse consul)

3 Voorstellen team: Mijn naam is Annemarie Jurg. Ik ben leerkracht voor het basisonderwijs en als zodanig een aantal jaren werkzaam geweest op een basisschool in Amsterdam. Ik woon sinds 2005 met mijn man en twee dochters (9 en 13 jaar) in Bremen. Mijn dochters gaan naar een Duitse dagschool en nemen daarnaast met veel plezier deel aan de NTC-lessen. Ik vind het belangrijk dat kinderen het Nederlands van en met elkaar leren. Daarom maak ik graag gebruik van activerende werkvormen. Centraal staat ook het samen ontdekken van leuke Nederlandstalige kinderboeken en schrijvers. Mijn naam is Willeke Bazuin-Zwaving, en sinds januari 2013, leerkracht in groep 1/2. Ik woon in Nederland (provincie Groningen) samen met mijn man en zoon (van 5 jaar). Door afwisselend voor te lezen, liedjes te zingen, spelletjes te doen, veel te praten en creatieve verwerkingen probeer ik de kinderen enthousiast te maken voor de Nederlandse taal. Kinderen mogen wekelijks boekjes lenen om thuis met hun ouders te lezen. Ook geef ik liedjes en versjes mee om thuis te oefenen. Hierdoor zullen de kinderen de taal zowel passief als ook actief gaan beheersen. Mijn naam is Cindy van Overloop en ik ben leerkracht in groep 7-8. Ik ben eigenlijk orthopedagoge verstandelijke handicaps en dit schooljaar 2012/2013 is het eerste jaar, dat ik lesgeef. Ik heb één-op-ééntrainingen gegeven aan verstandelijk gehandicapte kinderen en volwassen in Nederland en dat doe ik ook nog in Bremen bij Martinshof Werkstatt Bremen als ergotherapeute, 12 uur per week. Ik woon sinds 2006 in Bremen samen met mijn Nederlandse man en we hebben twee kinderen (3,5 en bijna 1,5 jaar). Mijn kinderen gaan naar de Duitse kinderopvang, maar gaan hopelijk later ook naar de Nederlandse school hier. We lezen veel voor in het Nederlands thuis en er wordt thuis Nederlands gesproken en gezongen. Als leerkracht bied ik graag Nederlandstalige spellen, teksten, en (moderne) muziek aan. Ik probeer ook de Vlaamse cultuur in het Nederlandstalige onderwijs in te brengen, omdat ik in Zeeuws-Vlaanderen dichtbij de Belgische grens ben geboren. En we ook Vlaamse kinderen in de groepen hebben. Functie Naam Telefoonnummers Coördinator Annemarie Jurg Leerkracht gr.1/2 Willeke Bazuin Leerkracht gr 3/ 4/ 5 Annemarie Jurg of Leerkracht gr 7/8 Cindy van Overloop Schoolgrootte Schooljaar 2012/2013 (vanaf 1 januari 2013 als zelfstandige vestiging): 18 kinderen volgen basisonderwijs 2 kinderen volgen voortgezet onderwijs op afstand. Zij staan niet ingeschreven bij de Nederlandse School maar worden wel begeleid door onze leerkrachten en betalen hier ook een bijdrage voor. 3 leerkrachten 1.4. Organisatie De school heeft de vorm van een Stichting naar Nederlands recht, met statuten, die zijn gedeponeerd bij een Nederlandse notaris. De Stichting is aangesloten bij de Kamer van Koophandel. In Duitsland worden wij fiscaal gelijkgesteld met een gemeinnütziger Verein. Verder is de Stichting aangesloten bij de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) in Voorburg, die van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de opdracht heeft, het Nederlands onderwijs in het buitenland te bevorderen en te ondersteunen. De school biedt onderwijs in de Nederlandse Taal en Cultuur, afgekort NTC. 2. Waar de school voor staat 2.1 Missie Als onze missie zien wij het geven van onderwijs in de Nederlandse Taal en Cultuur aan Nederlandstalige kinderen in Bremen en omgeving, waarbij wij in een inspirerende leeromgeving de gezamenlijke band met Nederland willen onderhouden. Bij eventuele terugkeer naar Nederland willen we ervoor zorgen dat onze leerlingen succesvol kunnen aansluiten bij hun leeftijdgenoten in het Nederlandse of Vlaamse onderwijssysteem. 3

4 2.2. Doelgroepen Met de ouders van nieuwe leerlingen wordt een intakegesprek gevoerd om het leerdoel en een indicatie van de taalvaardigheid te verkrijgen. Wat betreft de leerdoelen kunnen de leerlingen worden onderverdeeld in 2 categorieën. Uitgangspunt hierbij is de huidige taalsituatie waarin de leerling zich bevindt. Richting 1 De leerling heeft het niveau van leeftijdgenoten in Nederland. Als de leerling zich op deze manier blijft ontwikkelen, zal hij op 12-jarige leeftijd tenminste het referentieniveau 1F beheersen. Richting 2 De leerling heeft een achterstand van maximaal twee jaar op leeftijdgenoten in Nederland. Indien deze achterstand groter is dan 2 jaar zal op individuele basis worden bekeken of de leerling wel of geen onderwijs kan ontvangen via het NOHB. Als de leerling zich op deze manier blijft ontwikkelen zal hij op uiterlijk 14-jarige leeftijd het referentieniveau 1F beheersen Visie: de gewenste kwaliteit op lange termijn Wij willen in de komende jaren een NTC school opbouwen met voldoende leerlingen van groep 1-8, met uitstekende leeropbrengsten, met een enthousiast team, een bekwaam bestuur, betrokken ouders en met een gezonde financiële basis. Per groep cluster (groep 1-2, groep en groep 6-7) moeten er minimaal 5 kinderen zijn om een leerkracht te kunnen betalen. De basis van een gezonde financiele situatie is dat er voldoende inkomsten zijn om de kosten te dekken Strategie: doelstellingen voor het komende jaar Als nieuwe school zijn onze belangrijkste doelstellingen voor dit jaar, dat minstens 20 kinderen met plezier en succes deelnemen aan het NTC-onderwijs, dat het bestuur goed en effectief samenwerkt om aan de eisen van goed NTC-onderwijs te voldoen en er een gezonde financiele basis wordt gelegd voor de komende jaren, dat het grotendeels nieuwe en nog onervaren team zijn weg vindt in het NTC-onderwijs en haar competenties en vaardigheden vergroot en dat ouders bij de verdere ontwikkeling en vormgeving van de school actief betrokken zijn en worden. 3. De organisatie van het onderwijs In de tweede helft van het schooljaar en de eerste helft van het schooljaar willen we vooral aandacht besteden aan de volgende punten: Actiepunten NIEUWE LEERLINGEN EN PLEZIER EN SUCCES Werven van nieuwe leerlingen door meer bekendheid te geven aan het bestaan van de school In Bremen e.o. o.a. door het maken en onderhouden van een eigen website, flyers, mond-totmond-reclame en advertenties in lokale tijdschriften Deadline Jan 2014 Het voeren van informatie- en intakegesprekken met ouders van nieuwe leerlingen waarbij doelen, wederzijdse verwachtingen en eisen van het NTC-onderwijs worden besproken en vastgelegd Het digitaliseren van de leerlingendossiers. aanmeld- en intakeformulieren, rapporten, handelingsplannen en logboek digitaal opslaan op Mijn School Resultaten van kinderen van Duitse dagscholen die pas na de herfstvakantie in groep 3 zijn gestart en groep 3-4 in minder dan 2 jaar doorlopen eind juni vergelijken met hun leeftijdgenoten in Nederland 4

5 Het vaststellen van de belangrijkste onderwijskundige doelen per groep op het gebied van luisteren spreekvaardigheid, van (voorbereidend) lezen en schrijven, van uitbreiding woordenschat, van begrijpend lezen en van cultuur De aanschaf van de noodzakelijkste les-, lees- en toetsmaterialen De organisatie van diverse culturele evenementen met deelname van kinderen en ouders, zoals het rijden van een alternatieve elfstedentocht, het gezamenlijk vieren van koninginnedag, het samen bekijken van een Nederlandse jeugdfilm of het bezoeken van een museum, het doen van een speurtocht in het kader van de kinderboekenweek, het vieren van Sinterklaas Leerlingen leren van elkaar en met elkaar door het gebruik van actieve en cooperatieve werkvormen BESTUUR Het ontwikkelen van een nieuw logo Het aanpassen van aanmeld-, intake- en alle andere andere formulieren met het nieuwe logo en adres Het verzenden van de facturen aan alle ouders en het opzetten van een financiele administratie Het overwegen eventuele index-geörienteerde jaarlijkse verhoging ouderbijdrage Het overwegen van een eventuele ouderbijdrage voor leerlingen die i.s.m. de Wereldschool VO onderwijs volgen Het schrijven van een schoolgids en activiteitenverslag en een schoolplan voor de periode Het voorbereiden en begeleiden van bezoek door NOB en eventuele gesprekken met teamleden en ouders. Het deelnemen aan de NOB bijscholing voor bestuursleden Evaluatie en daar waar nodig aanpassing van de functieomschrijvingen voor bestuur, coördinator en leerkrachten om taakverdeling en verantwoordelijkheden te verduidelijken TEAM Het aannemen en inwerken van 1 nieuwe leerkracht Het opbouwen van een goede relatie met kind en ouders Het gezamenlijk bespreken en vaststellen van de klassenregels Het vaststellen van specifieke onderwijskundige doelen per (combinatie)klas en het goed voorbereiden en structureren van de lessen Het werken aan teamvorming: ondersteunen, samenwerken en feedback geven, werken aan een gemeenschappelijke visie en een doorgaande lijn o.a. tijdens de 6-8 teamvergaderingenhet door de coördinator verrichten van functioneringsgesprekken Het deelnemen aan NOB bijscholing door zoveel mogelijk leerkrachten Vluchtwegen en EHBO: periodieke opfriscursus en evaluatie. Het vaststellen van een toetskalender Het vaststellen van een jaarrooster met lessen, bijzondere projecten en culturele activiteiten verdeeld over het schooljaar OUDERPARTICIPATIE Het actief begeleiden van het huiswerk van de kinderen en het deelnemen aan de gezamenlijke culturele activiteiten Het ondersteunen van het leesonderwijs en de bibliotheek als leesouder Het onderhouden van de website Het meewerken aan de ontwikkeling van de school als bestuurslid, als uitvoerder van kleinschalige taken of als lid van een specifieke commissie Het deelnemen aan informatiebijeenkomsten waarin de ontwikkeling van de school nader wordt toegelicht en besproken met ouders, team en bestuur SAMENWERKING EN UITWISSELING Het afwikkelen van de laatste financiele en materiele zaken met NOH, Het onderhouden van de collegiale samenwerking met NOH Het vastleggen in een overeenkomst van de samenwerking tussen NOHB en Wereldschool, wat betreft de VO leerlingen Het inwinnen van, indien noodzakelijk, advies van NOB Het leren werken met en benutten van MIJN SCHOOL 5

6 3. De organisatie van het onderwijs 3.1. Aantal lesuren De kinderen hebben 1 maal per week les. Het rooster met de lesdagen staat in bijlage 1. Het betreft ook een aantal zaterdagen. Neem deze dagen op tijd op in de familieagenda. De zaterdagen zijn een noodzakelijke aanvulling op onze lesdagen voor het behalen van de kerndoelen en de minimaal 120 uur die we jaarlijks moeten aanbieden. In principe wordt hetzelfde programma voor Nederlands gevolgd zoals dat in Nederland op de basisschool gebeurt. Richting 2 leerlingen volgen dit onderwijs ook, maar mogen een maximale achterstand van max. 2 jaar ten opzichte van hun leeftijdsgenootjes in Nederland hebben. Door de compactheid van de lessen (er moet veel gebeuren in korte tijd!) is het maken van huiswerk om de lesstof te oefenen onontbeerlijk. Hulp van u als ouders is hierbij noodzakelijk, ook omdat u het onmisbare Nederlandse klankbord bent voor uw kind of kinderen. Ons NTC onderwijs werkt toe naar de kerndoelen zoals ze vanuit het ministerie van onderwijs in Nederland vastgesteld zijn. De Elfstedentocht Schoolverzuim Informeer de leerkracht alstublieft tijdig wanneer uw kind de les niet kan bijwonen i.v.m. ziekte of schoolreis van de dagschool. Om het onderwijs op de Nederlandse School succesvol te laten zijn gaan wij er dan ook voor uit dat u en uw kind zich hiervoor volledig inzet en probeert zo veel mogelijk lessen te volgen. Er wordt een absentieregistratie bijgehouden en in het rapport wordt het aantal verzuimuren vermeld. Het is verder de bedoeling dat alle kinderen meedoen aan de projecten (zoals een schoolreis en de reedsgenoemde zaterdagen). Regels voor vervroegde vakantie of verlate terugkomst In gesprekken vragen we ouders hun verlof zoveel mogelijk met de schoolvakanties te laten overeenkomen. Indien dit niet lukt, krijgt de leerling eventueel schoolwerk mee voor de betreffende periode Groepen 2012/2013 Primair Onderwijs Groep 1/2 5 leerlingen waarvan 2 R1 en 3 R2 Groep 3/4/5 10 leerlingen, waarvan 6 R1 en 4 R2 Groep 6/7 3 leerlingen, waarvan 1 R1 en 2 R2 6

7 3.3 Basisvaardigheden (lezen, schrijven, en taal) In alle groepen wordt een gevarieerd onderwijs aangeboden, gebaseerd op functioneel taalgebruik. Om dit doel te bereiken worden de leerlingen zoveel mogelijk verschillende werkvormen, opdrachten en instructies aangeboden, zowel groepsgewijs als individueel. Mondelinge groepsactiviteiten zoals kringgesprekken (vertellen over belevenissen, bespreken van een voorgelezen verhaal), voorlezen, spelletjes, zingen en andere culturele activiteiten voeren de leerlingen in de lagere groepen zoveel mogelijk gezamenlijk uit. Groep 1/ 2 werkt met thema s en gebruikt hierbij als leidraad de kleutermethode van de Leessleutel. Op deze manier wordt systematisch aan de uitbreiding van de Nederlandse woordenschat gewerkt. We oefenen de mondelinge vaardigheid en werken in groep 2 aan de beginnende geletterdheid. Er worden dan op speelse wijze ook diverse letters aangeboden. Een bepaald thema staat 2-3 weken centraal. In groep 3 wordt, in aansluiting op de methode in groep 1/2, eveneens gewerkt met de Leessleutel. Hier worden alle letters maar metname de typisch Nederlandse klanken en letters aangeboden en het leren lezen op alle fronten gestimuleerd. Woordenschatuitbreiding gebeurt aan de hand van de aanpak van Met woorden in de weer. Een specifiek (cultureel of talig) thema staat 3-4 weken centraal. Groep 4 t/m groep 8 wordt voor wat betreft de algemene taalvaardigheden gewerkt met de methode: Taal Actief 3. Voor spelling wordt gebruik gemaakt van de methode voor spelling van Taal Actief 3, die grote samenhang vertoont met de taallessen uit de methode. Voor de uitbreiding van de woordenschat wordt gebruik gemaakt van de aanpak Met woorden in de weer en van de woordenschatwerkboeken van Taal Actief 3. Voor begrijpend lezen maken we gebruik van de methode Nieuwsbegrip ; een moderne methode waarin actuele onderwerpen via leesteksten op niveau aan de orde komen. Systematisch worden de vaardigheden geoefend die leiden tot beter tekstbegrip. Spreekvaardigheid en spelling zijn bij veel leerlingen in het NTC onderwijs de lastigste onderdelen van het Nederlands, omdat het dagschoolonderwijs in een andere taal is. De kinderen komen minder vaak met gesproken en geschreven Nederlands in aanraking en hebben daardoor een beperkte woordenschat ter beschikking in vergelijking met hun leeftijdgenootjes in Nederland. 3.4 Nederlandse cultuur Naast het bevorderen van het taalgebruik wordt door genoemde activiteiten zoals het zingen van Nederlandse liedjes, het spelen van ten dele typisch Nederlandse spelletjes, tegelijkertijd ook het gevoel voor en de kennis van de Nederlandse cultuur bevorderd. Nederlandse tradities, gewoontes, geschiedenis en aardrijkskunde worden aanschouwelijk gemaakt door beeldmateriaal, wat ondersteund wordt door (voor)leesmateriaal en cd s. Ook wordt er soms gebruik gemaakt van de computer (Internet, Cd-roms). Jaarlijks besteden we extra aandacht aan: 1. de Stuif-es-in. Startschot van het nieuwe schooljaar 2. het thema van de Kinderboekenweek 3. de periode dat Sinterklaas in Nederland (en bij ons) is 4. een Nederlandse jeugdfilm 5. de alternatieve Elfstedentocht of een ander belangwekkend (inter)nationaal sportevenement 6. de viering van Koninginnedag 7. de Stuif es uit: presentaties van de leerlingen aan elkaar met een nationaal tintje EK voetbal

8 3.5 Voorzieningen op de leslocatie De school heeft geen eigen ruimtes en er zijn helaas geen faciliteiten zoals computer- en documentatiecentrum, gemeenschapsruimte, wachtkamer voor ouders, etc. Wel beschikt de school over een ruimte waar de bibliotheek is en kastruimte voor de leermiddelen. Tevens mogen we in de internationale schoolvan Bremen gebruik maken van de aldaar aanwezige bibliotheek, waar ook een (beperkt) aantal Nederlandse boeken beschikbaar zijn. De klaslokalen worden door de dagschool gratis ter beschikking gesteld. Voor zover in de lokalen computers en andere media (radio, tv, video) beschikbaar zijn, kan hiervan gebruik worden gemaaktin andere gevallen brengt de leerkracht zelf notebook, radio of afspeelapparatuur mee. 4. De zorg voor de leerlingen 4.1. Preventieve zorg: het onderwijs komt tegemoet aan verschillen tussen kinderen Doordat wij werken met kleine groepen is het door een goed klassenmanagement en door het vroegtijdig bevorderen van zelfstandig werken mogelijk, ieder kind naast klassikaal ook individueel te instrueren. Vooral in de gemengde jaargroepen staat de instructie in kleine groepjes voorop. De opvang van nieuwe leerlingen in de school (aannamebeleid) Bij aanmelding van een nieuwe leerling vindt er een kennismakingsgesprek plaats en worden er eventueel toetsen afgenomen. Bij de eerste kennismaking wordt getracht een zo goed mogelijk beeld te krijgen van het Nederlandse taalniveau van het kind. Op basis daarvan wordt, in eerste instantie, bepaald in welke richting het kind geplaatst kan worden. Leerlingen die direct vanuit Nederland komen kunnen vaak meteen worden geplaatst; bij de overige leerlingen zal getoetst worden op welk niveau de leerlingen kunnen instromen. Leerkrachten en u als ouders krijgen zo inzicht in het taalniveau van het kind en de verwachtingen die zij kunnen hebben van het onderwijs. U als ouders zal ook verteld worden welke inspanningen van u verwacht wordt om het onderwijs tot een succes te maken. Verder wordt u gevraagd het aanmeldingsformulier in te vullen en de gegevens van de leerling van de vorige school mee te nemen (rapport, de gegevens van het leerlingvolgsysteem of andere recente toetsgegevens;- het schoolrapport bewijs van uitschrijving vorige school; een eventueel handelingsplan). Als een leerling elders NTC-onderwijs heeft gevolgd zijn genoemde gegevens doorgaans eveneens beschikbaar voor wat betreft het NTC-onderwijs. Bij elke nieuwe leerling vindt na een proefperiode van ca. 4 weken een intakegesprek van de betrokken leerkracht met één van de ouders, op basis van observaties en eventueel toetsen, plaats, waarbij de specifieke verwachtingen en onderwijsdoelen nader worden vastgesteld. Voor leerlingen met ernstige leerof gedragsproblemen heeft onze school gezien haar kleinschaligheid en het intensieve karakter van het onderwijs nauwelijks tot geen mogelijkheden ter ondersteuning. In overleg met u als ouders zal er gekeken welke alternatieven er eventueel mogelijk zijn binnen danwel buiten het NTC-onderwijs. 4.2 Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school Observatie Observatie en evaluatie vinden eigenlijk voortdurend plaats doordat de leerkracht let op de ontwikkeling en prestaties van ieder kind door o.a. het nakijken van het huiswerk en het afnemen van dictees en overhoringen en het bijhouden van het aantal en het niveau van de gelezen boeken Toetsing Via toetsen en observaties worden de vorderingen van de leerlingen bijgehouden. Naast methodegebonden taaltoetsen, dictees en ingeleverde boekverslagen maken we gebruik van Cito-toetsen, waarmee het ontwikkelingsniveau van de leerlingen minimaal een keer per jaar op het gebied van spelling, woordenschat, technisch en begrijpend lezen l bepaald wordt. De score van de leerling wordt vervolgens vergeleken met de scores van leerlingen in dezelfde jaargroep in Nederland. 8

9 Verslaggeving van de beoordelings- en toetsgegevens Van iedere leerling worden de toets- en rapportgegevens van de verschillende jaren en gegevens over de leerlingenbesprekingen, gesprekken met u als ouders, eventuele speciale onderzoeken en handelingsplannen bijgehouden in het leerlingendossier. Van de leerlingen van alle groepen wordt er 2 x per jaar een schriftelijk rapport uitgebracht, en wel in februari en in juni. Hierin opgenomen zijn: - de resultaten van de Cito-toetsen - de resultaten van de beoordeling en observatie van de leerkracht - het aantal ingeleverde boekverslagen - het lesverzuim - de verwachtingen voor de komende periode Bespreking van vorderingen, prestaties en welbevinden met de ouders Regelmatig wordt u als ouders, die de kinderen komen halen en brengen, voor of na de lessen op de hoogte gebracht van de prestaties en het welbevinden van hun kind. Wekelijks krijgt u een met daarin een lesverslag en de huiswerkopgave. U kunt naar aanleiding van het halfjaarlijkse rapport, een afspraak maken met de leerkracht om dit te bespreken. Ook de leerkracht zelf kan hiertoe het initiatief nemen indien hiervoor aanleiding zou zijn. Niet alleen ronde de uitreiking van het rapport, maar ook indien daartoe aanleiding is, kunt u als ouders worden uitgenodigd voor een gesprek. Als u zelf behoefte heeft aan een gesprek bent u altijd welkom Omgang met leerproblemen, sociaal-emotionele problemen Als een kind opvallende danwel ernstige leer-of gedragsproblemen heeft wordt dit eerst in het team en vervolgens met u als ouders besproken. Gezien de kleinschaligheid van de school en het intensieve karakter van het NTC-onderwijs zijn er slechts beperkte mogelijkheden ter ondersteuning. Samen met u wordt naar een oplossing gezocht. Meestal zal er een individueel handelingsplan worden opgesteld en de resultaten binnen 6-8 weken worden geevalueerd. Indien mogelijk wordt externe hulp gezocht en ingeschakeld. Het is echter ook mogelijk dat de school u zal adviseren deze vorm van NTC-onderwijs te staken. Zittenblijven wordt zoveel mogelijk vermeden. Het gebeurt doorgaans alleen wanneer de leerresultaten en de ontwikkeling van een kind opvallend achterblijven bij die van de meeste klasgenoten en de school hiervoor geen andere oplossing gevonden heeft. Mocht dat het geval zijn, dan blijft het kind, door de combinatie klassen, meestal toch wel aansluiting houden met groepsgenootjes. Een groep overslaan gebeurt alleen wanneer de resultaten van het kind opvallend boven de norm uitsteken Plaatsing van leerlingen met specifieke behoeften Als tijdens de kennismaking en/of intake blijkt dat een leerling specifieke opvang behoeft, wordt samen met het team bekeken of de benodigde zorg ook geboden kan worden en kan besloten worden tot een verlenging van de proeftijd, waarin het team zijn uiterste best zal doen om de leerling op te vangen. Als dit niet mogelijk blijkt, wordt na de proeftijd in overleg met u als ouders besproken of er andere mogelijkheden zijn. Dit kan dus ook betekenen dat uw kind geen onderwijs bij ons kan blijven volgen Huiswerk De leerlingen vanaf groep 1 krijgen iedere week huiswerk mee. Voor het maken waarvan ze minstens 1 uur per week nodig hebben. Huiswerk vormt een noodzakelijke aanvulling op NTC-onderwijs, dat in aantal uren beperkt is; Het is een belangrijke mogelijkheid de leerlingen te brengen tot een persoonlijke en zelfstandige verwerking van de lesstof; Verder wordt verwacht, dat ze elke week in een Nederlands boek lezen (tijdens het aanvankelijk leesproces elke week een boekje dat bij het leesniveau past) of dat de ouders de kleuters uit een prentenboek voorlezen. 9

10 4.3 Begeleiding van de overgang van kinderen naar het onderwijs in Nederland Leerlingen die tussentijds verhuizen krijgen behalve hun rapporten de dossiergegevens mee die relevant zijn voor de nieuwe school. Op verzoek van de nieuwe school wordt een onderwijskundig rapport gemaakt (niet alle scholen stellen hier meer prijs op). Leerlingen die na groep 8 van school gaan en geen voortgezet Nederlands onderwijs volgen krijgen hun rapport en een certificaat met het aantal uren dat Nederlands onderwijs werd gevolgd en desgewenst de dossiergegevens mee. Leerlingen die na groep 8 naar Nederland verhuizen krijgen hun rapport mee en een onderwijskundig rapport. 5. De leerkrachten Niet alle leerkrachten hebben een volledige bevoegdheid voor het geven van onderwijs in de Nederlandse Taal en Cultuur in het basisonderwijs. Door deelname aan de NOB bijscholingscursus voor onbevoegden en coaching door de coordinator zijn alle leerkrachten voldoende competent een goed onderwijsaanbod te leveren Wijze van vervanging bij ziekte of scholing Er kunnen redenen zijn dat de leerkracht niet aanwezig is, zoals in geval van ziekte of vanwege het volgen van een cursus. In de regel is het mogelijk dit intern op te lossen. Dit geldt helaas niet voor de kleuters van groep 1-2. U als ouders van een kleuter zult in geval van afwezigheid van de leerkracht zo snel mogelijk daarvan op de hoogte worden gesteld Scholing van leerkrachten Belangrijk is dat de ontwikkelingen binnen het onderwijs in Nederland worden gevolgd en dat de leerkracht werkt aan de vergroting van zijn deskundigheid. Het bestuur investeert jaarlijks in de na- en bijscholing van het team door enkele van hen in de gelegenheid te stellen de de jaarlijkse bijscholingscursussen van het NOB in Nederland te volgen. Kinderboeken week werkstuk 6. De ouders 6.1. Het belang van de betrokkenheid van u als ouders Wij verwachten van u als ouders en dat u handelt het belang van het kind. Net zoals u dat van ons leerkrachten mag verwachten. Van u wordt verwacht dat u vertrouwen heeft in het onderwijzend personeel. Begrip en respect voor elkaar zijn uitgangspunten voor een goede communicatie. Juist in het kader van het NTC-onderwijs is het noodzakelijk dat u als ouders en de school dezelfde doelen stellen ten aanzien van het te bereiken niveau van Nederlandse taalbeheersing. 10

11 De mate waarin thuis Nederlands wordt gesproken is mede bepalend voor het succesvol volgen van de lessen. Wij adviseren u dan ook om consequent uw moedertaal met uw kinderen te spreken, zo zuiver mogelijk, dus zonder anglicismen en/of germanismen. Ook wijzen wij u op het belang van veel lezen, om de leesvaardigheid zo groot mogelijk te maken. In de lessen wordt ook veel aandacht besteed aan de leesbeleving, het lezen voor je plezier. Wij verwachten dat u samen met uw kind op zoek gaat naar welke type boeken, boekenseries, auteurs en onderwerpen uw kind bijzonder aanspreekt, Binnen de beperkte mogelijkheden zullen wij ook op school proberen aan die wensen te voldoen.verder bestaan er mogelijkheden, ook hier in Duitsland, alle Nederlandse televisieprogramma s te ontvangen per satelliet. Ook het afspelen van DVD's en CD's is heel leerzaam. En niet te vergeten: internet. Wij proberen een goede samenwerking te creëren door de school toegankelijk te maken voor u als ouders. U krijgt zo veel mogelijk informatie. Indien voor u de informatie onvoldoende blijkt te zijn, is deze zowel mondeling als per mail altijd verkrijgbaar Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school Nieuwe leerlingen krijgen een aanmeldingsformulier toegezonden. Als u vragen heeft over de organisatie, de resultaten of gedrags- of leermoeilijkheden van uw kind kunt u ons altijd direct een vraag stellen; telefonisch of via mailcontact. Aan het begin van het schooljaar wordt een bijeenkomst georganiseerd voor leerlingen en u als ouders in een ongedwongen sfeer, de Stuif es in. Hier kunnen de kinderen op speelse wijze kennismaken met de leerkracht en medeleerlingen en u als ouders kunt kennismaken met het bestuur. Daarnaast verstrekt de school een jaarverslag waarin verslag wordt uitgebracht over het afgelopen schooljaar (jaaroverzicht van bestuur en directie, financieel overzicht). Op kunt u een en ander nalezen Inspraak De ouders worden vertegenwoordigd door het bestuur, dat bestaat uit ouders van leerlingen. De taken en bevoegdheden van het bestuur zijn o.m.: het sturing geven aan en toezicht houden op de wijze, waarop de school zijn maatschappelijke taak vervult; het voeren van financieel, personeels- en overkoepelend onderwijskundig beleid. Er wordt getracht, ouders zoveel mogelijk inspraakmogelijkheden te bieden Ouderactiviteiten Een kleine school als de onze kan alleen goed functioneren als iedereen op zijn of haar manier een steentje bijdraagt. We willen u zoveel mogelijk bij de activiteiten betrekken om te laten zien wat er gebeurt op school, maar we hebben u ook nodig om dingen te laten gebeuren. Elk jaar vindt er een aantal activiteiten plaats, waarbij u om uw medewerking wordt gevraagd. De ene keer gaat het om een incidentele activiteit, maar er zijn ook activiteiten die regelmatig terugkomen zoals de bibliotheek en het leesouderschap. Als u mee wilt helpen, neem dan contact op met het bestuur of de leerkracht. Wij zullen u ook persoonlijk benaderen om te vragen of u mee kunt helpen, zodat we met ons allen er een goede en leuke school van kunnen maken waar de kinderen met plezier komen Klachtenprocedure Zie bijlage 2 11

12 6.6. Subsidie/ouderbijdragen: De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks opnieuw berekend en is afhankelijk van het aantal aanmeldingen, de hoogte van de subsidie (dit jaar Euro 385,- per kind per jaar) en tevens van de vraag of de ouderbijdrage door het bedrijf of privé moet worden betaald. Dit schooljaar is de bijdrage voor de bedrijven gebleven op Euro 850,--, voor ouders die privé betalen Euro 425,-- per kind per jaar, inclusief lesmateriaal. Tevens wordt er een éénmalig bedrag van 50 Euro berekend voor de eerste inschrijving. De factuur wordt rechtsreeks aan de ouders gezonden. Deze moeten, indien van toepassing, zelf de betaling met hun bedrijf regelen. Restitutie ouderbijdrage bij vertrek binnen een schooljaar: Maand van vertrek: % restitutie November 60% December 50% Januari 40% Februari 30% Maart en later 0% Ouderbijdrage bij binnenkomst in lopend schooljaar: Startmaand % bijdrage Oktober 90% November 80% December 70% Januari 60% Februari 50% Maart 40% April 30% 6.7. Schoolverzekering voor leerlingen Scholen (leerlingen en/of leerkrachten) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor schade aan derden, veroorzaakt tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Onder het begrip schade valt zowel zaak- als letselschade. De Stichting NOB heeft ten behoeve van de bij haar aangesloten scholen bij Marsh een collectieve bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten, die deze schade dekt. Deze schade vervangt niet de aansprakelijkheidsverzekering van leerkrachten en leerlingen en hun gezinsleden voor schade die zij als particulier veroorzaken. De leerlingen zijn centraal verzekerd via de Stichting NOB: - tijdens verblijf in het schoolgebouw en op de terreinen van de school; - tijdens schoolreisjes en excursies, die in schoolverband plaatsvinden, voor zover zij onder leiding en toezicht staan van onderwijzend personeel of andere toezichthoudende personen en de aansprakelijkheid niet wordt gedekt door een andere verzekering. - Verdere gegevens over de centrale verzekering zijn te vinden op de website van het NOB Tevens heeft de school een ongevallen verzekering afgesloten, die houdt in dat de leerlingen zijn verzekerd in geval van een ongeval op weg naar school, tijdens de lessen en andere activiteiten, en op weg naar huis. Deze ongevallen verzekering is afgesloten hier in Duitsland bij de Aachen Münchener verzekering. 7 De resultaten van het onderwijs Elk jaar worden de behaalde citoscores van de leerlingen in een tabel verwerkt. De coordinator zal dit jaar een nieuwe methode van presenteren ontwikkelen om de ontwikkelingen nog beter te kunnen vergelijken met de ontwikkeling van leeftijdgenootjes in Nederland.. 12

13 7.1. CITO We hanteren het Cito-leerlingvolgsysteem. Tijdens het schooljaar gaan wij de volgende toetsen afnemen. De afnamemomenten zullen variëren. Leerstofgebied Toets Groep Taal Taal voor kleuters 1 en 2 Spelling Niet werkwoorden 3 t/m 8 Werkwoorden 6,7 en 8 Woordenschat Woordenschattoets 4 t/m 8 Leesvaardigheid DMT + AVI pakket 3 t/m 6 (evt.langer indien nodig) Begrijpend lezen Begrijpend lezen 5 t/m 8 8. Namen en adressen Inspectie van het Onderwijs Inspecteur basisonderwijs Buitenland Postbus 7447, NL GK Breda Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) Parkweg 20 a, NL AJ Voorburg Internet: Telefoon: (70) / Fax (0) Vertrouwensinspecteur van de onderwijsinspectie:: +31(0) Bibliotheek Rotterdam voor Expats Hoogstraat 110, NL PV Rotterdam Tel. +31 (0) / Fax +31 (0)

14 Bijlage 1: Jaaroverzicht lessen en vakantieperiodes nog invoegen ROOSTER NOHB schooljaar TOTAAL 38 LESSEN op donderdag van uur Vakanties/evenementen Aug Contact leggen nieuwe ouders/leerlingen ISB Intakegesprekken, evt. toetsen en Aug voorbereiding Sep Stuif es in met ouders daarna les Sep Sep Sep 5 wo 3 Okt speurtocht van ca Okt in kader van kinderboekenweek Okt 8 wo 17 Okt les i.p.v. donderdag i.v.m. herfstvakantie ISB 18. Okt okt ISB herfstvakantie, geen les Nov Nov Nov wo Nov les i.p.v. donderdag i.v.m. studiedag ISB 22. Nov 22 nov ISB studiedagen, geen les Nov Dez Sinterklaasviering Dez vakanties Bremen dec-6 jan kerstvakantie, geen les Jan Jan za Jan afgelast, geen toetsochtend Jan TEAM Jan Feb rapporten Feb feb voorjaarsvakantie, geen les Feb TEAM Mrz 25 za 9 Mrz Elfstedentocht/Sportevenement met ouders Mrz 23 mrt-2 april ISB paasvakantie, geen les

15 Apr Apr Apr TEAM Apr Mai Koninginnedagviering, vanaf met ouders 32 wo 8 Mei les i.p.v. donderdag i.v.m. Hemelvaart 9 mei Hemelvaart geen les Mai toetsen Mai toetsen Mai toetsen Jun toetsen TEAM Jun rapporten Jun Stuif es uit, vanaf met ouders TEAM 22 juni - 20 aug. ISB vakantie Intakegesprekken, evt. toetsen en Aug voorbereiding Aug eerste schooldag nieuwe schooljaar TEAM 15

16 Bijlage 2 Klachtenprocedure Uitgangspunt op dit gebied is dat klachten, problemen, vragen enz. in eerste instantie rechtstreeks worden aangekaart bij degene die direct met de kwestie te maken heeft. Heeft u bijvoorbeeld een klacht over (het lesgeven van) een onderwijsgevende, dan kan u dus niet bij het schoolbestuur terecht, voordat u met de betreffende onderwijsgevende hierover heeft gesproken. Hiermee wordt voorkomen dat de positie van de onderwijsgevende (oftewel diens gezag in de klas) wordt ondermijnd, maar het schept ook duidelijkheid over de rol en de positie van het schoolbestuur. Er is een bepaalde trapsgewijze aanspreekbaarheid c.q. bemoeienis bij klachten van u als ouders over (het lesgeven van) een onderwijsgevende. Deze ziet er als volgt uit. Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 U neemt de klacht rechtstreeks op met de onderwijsgevende. Vindt u en/of de onderwijsgevende geen bevredigende oplossing voor het probleem dan wordt een van de coordinatoren van de school ingeschakeld. Deze kan overigens ook al op het eerste niveau bij de kwestie worden betrokken, maar dan slechts met instemming van één van beide partijen. Ook hier ligt namelijk het gevaar van gezagsondermijning van de onderwijsgevende op de loer. Indien ook na het overleg met de coördinatoren de kwestie niet bevredigend kan worden opgelost, dan wordt de zaak voorgelegd aan het schoolbestuur. Deze zal in voortdurend overleg met de coördinatoren de kwestie bezien en hopelijk tot een oplossing kunnen brengen. Ook kan worden besloten om de aan de school verbonden vertrouwenspersoon in te schakelen. Deze zal in voortdurend overleg met alle betrokkenen nagaan of door bemiddeling de klacht bevredigend kan worden opgelost. Mocht de aard van de afhandeling van de klacht in onderling overleg niet mogelijk zijn of als de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden dan wordt een beroep gedaan op de Klachtenregeling Nederlands onderwijs in het Buitenland. 16

Stichting NOHB. Nederlands Onderwijs Hanzestad Bremen SCHOOLGIDS 2014 2015. Schoolgids 2014-2015 PO

Stichting NOHB. Nederlands Onderwijs Hanzestad Bremen SCHOOLGIDS 2014 2015. Schoolgids 2014-2015 PO Stichting NOHB Nederlands Onderwijs Hanzestad Bremen SCHOOLGIDS 2014 2015. 1 Een woord vooraf Waarom een schoolgids voor ouders Deze schoolgids is bedoeld om u als ouders te informeren over het komende

Nadere informatie

NOHB SCHOOLGIDS

NOHB SCHOOLGIDS Stichting NOHB Nederlands Onderwijs Hanzestad Bremen NOHB SCHOOLGIDS 2016-2017 1 INHOUDSOPGAVE NOHB schoolgids 2016-2017 Een woord vooraf 4 1. De school 4 1.1. Naam 4 1.2 Bestuur, directie en team 4 1.3

Nadere informatie

Nederlands Onderwijs Hamburg

Nederlands Onderwijs Hamburg Nederlands Onderwijs Hamburg SCHOOLGIDS 2014-2015. De schoolgids voor ouders en leerlingen. 1 Deze schoolgids is bedoeld om ouders te informeren over het komende schooljaar. Ouders en leerlingen kunnen

Nadere informatie

Nederlands Onderwijs Hamburg

Nederlands Onderwijs Hamburg Nederlands Onderwijs Hamburg SCHOOLGIDS 2015-2016. 1 De schoolgids voor ouders en leerlingen. Deze schoolgids is bedoeld om ouders te informeren over het komende schooljaar. Ouders en leerlingen kunnen

Nadere informatie

Seashell School Nederlands onderwijs

Seashell School Nederlands onderwijs Seashell School Nederlands onderwijs 2012-2013 Inhoud Voorwoord De school Over de school Het team NTC Wat is NTC-onderwijs Toelating Schooltijden De methoden Huiswerk Voorzieningen op de NTC leslocatie

Nadere informatie

Stichting Nederlands Onderwijs Hamburg. Hemmingstedter weg 130 D-22609 Hamburg Tel: +49 4183 775299

Stichting Nederlands Onderwijs Hamburg. Hemmingstedter weg 130 D-22609 Hamburg Tel: +49 4183 775299 Stichting Nederlands Onderwijs Hamburg Hemmingstedter weg 130 D-22609 Hamburg Tel: +49 4183 775299 info@nederlands-onderwijs-hamburg.de. www. nederlands-onderwijs-hamburg.de Stichting Nederlands Onderwijs

Nadere informatie

Uw kind heeft moeite met lezen Wat kunt u van De Noordkaap verwachten?

Uw kind heeft moeite met lezen Wat kunt u van De Noordkaap verwachten? Uw kind heeft moeite met lezen Wat kunt u van De Noordkaap verwachten? 1 Inhoud Voorwoord... 3 1 Leesproblemen... 4 2 Mogelijk dyslexie... 4 2.1. De dagelijkse lespraktijk.... 4 2.2: De stappen die genomen

Nadere informatie

Nederlands Onderwijs Hamburg SCHOOLGIDS

Nederlands Onderwijs Hamburg SCHOOLGIDS Nederlands Onderwijs Hamburg SCHOOLGIDS 2016-2017. 1 Inhoudsopgave INLEIDING 1. DE SCHOOL: WIE, WAT, WAAR 2. PLAATSING 3. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR 4. ONDERWIJS 5. VOLGEN VAN DE ONTWIKKELING VAN DE LEERLING

Nadere informatie

Aanmeldingsboekje 2015-2016

Aanmeldingsboekje 2015-2016 Aanmeldingsboekje 2015-2016 Beste ouders, De NTC-school biedt in schooljaar 2015-2016 op vrijdagmiddag Nederlandse les van 14.30 tot 16.30 uur aan. Voor de indeling van de leeftijdgroepen: zie schoolgids

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 1 Algemeen In 2010 is er een Grote Ouder- en Leerlingenenquete geweest. Het onderzoek is uitgevoerd door het bekende bureau Beekveld en Terpstra. Alle ouders en de

Nadere informatie

Afspraken mbt protocol dyslexie Van Dijckschool Bilthoven. Inhoudsopgave:

Afspraken mbt protocol dyslexie Van Dijckschool Bilthoven. Inhoudsopgave: 11-12-2007 Inhoudsopgave: 1. Dyslexie...3 1.1 Wat is het dyslexieprotocol?...3 1.2 Doel van het Protocol Dyslexie....3 1.3 Inhoud van het protocol...3 2. Preventie en interventiehandelingen...4 2.1 Groep

Nadere informatie

September: Leerkracht heeft kennis van zijn (zorg-) leerlingen dmv het overdrachtsformulier naar de volgende groep.

September: Leerkracht heeft kennis van zijn (zorg-) leerlingen dmv het overdrachtsformulier naar de volgende groep. Protocol zittenblijven In de wet voor het primair onderwijs, staat dat leerlingen de basisschool in principe in 8 aaneensluitende jaren zouden moeten kunnen doorlopen. (WPO art. 8, lid 7b). Wanneer - 1

Nadere informatie

Informatie avond groep 7. Welkom. Michelle van der Meer Fenna Hofschreuder

Informatie avond groep 7. Welkom. Michelle van der Meer Fenna Hofschreuder Informatie avond groep 7 Welkom Michelle van der Meer Fenna Hofschreuder Een moment uit de klas door de leerlingen gemaakt Waar gaan we het over hebben? Welkom Sfeer en gedrag Werkvormen De vakken Wat

Nadere informatie

Protocol. Verwijzing

Protocol. Verwijzing Protocol Verwijzing Inhoudsopgave Inleiding 3 Het volgen van de ontwikkeling 4 Verslaggeving van gegevens over leerlingen 4 Naar het voortgezet onderwijs 4 Vervroegd naar het voortgezet onderwijs 5 Stappenplan

Nadere informatie

Jaarplan Evaluatie schooljaar Planning schooljaar

Jaarplan Evaluatie schooljaar Planning schooljaar Evaluatie 2009-2010 Planning 2010-2011 Evaluatie 2009-2010 Het 2009-2010 is een druk jaar geweest aangezien de personele situatie de nodige wisselingen heeft ondergaan. Hierdoor ontstond er enige onrust.

Nadere informatie

Schoolgids 2012. Dutch School De Klomp Inc. Christchurch Nieuw Zeeland

Schoolgids 2012. Dutch School De Klomp Inc. Christchurch Nieuw Zeeland Schoolgids 2012 Dutch School De Klomp Inc. Christchurch Nieuw Zeeland april, 2012 Een woord vooraf Dit is de schoolgids van Dutch School De Klomp Inc. Op 8 februari 2010 opende de De Klomp voor het eerst

Nadere informatie

Welkom De vakken Wat verwachten we van de leerlingen? Het eindadvies Cito Entree toets & School Vragen Lijst NIO-toets Schooltypen en oriëntatie op

Welkom De vakken Wat verwachten we van de leerlingen? Het eindadvies Cito Entree toets & School Vragen Lijst NIO-toets Schooltypen en oriëntatie op Welkom Welkom De vakken Wat verwachten we van de leerlingen? Het eindadvies Cito Entree toets & School Vragen Lijst NIO-toets Schooltypen en oriëntatie op het V.O. Typisch groep 8 Vragen? Taal Spelling

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 3 Nieuws van de Ouderkamer

NIEUWSBRIEF 3 Nieuws van de Ouderkamer NIEUWSBRIEF 3 Nieuws van de Ouderkamer OBS De Akkers en PSZ t Valkje Jagerslaan 15 3075 AA Rotterdam Telefoon 010 2907827 email L.Reichardt@de-akkers.nl www.de-akkers.nl November 2015 Waar te vinden? De

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

Protocol doubleren en versnellen

Protocol doubleren en versnellen CBS Merula email: info@merula.nl, website: www.merula.nl Bloemendaele 4, 3218 XA Heenvliet tel.: 0181-662551 fax.: 0181-665617 Protocol doubleren en versnellen CBS Merula is één van de scholen van www.vcodekring.nl

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

Protocol doubleren en versnellen

Protocol doubleren en versnellen Protocol doubleren en versnellen Omnis school T Opstapje Van Tilburghstraat 41 4438 AJ Driewegen tel: +31 - (0)113-653010 e-mail: tel. directeur S. Meulblok : 06-10730662 Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht

Nadere informatie

Informatie Brede School PIRAMIDE EN TRIMARAN

Informatie Brede School PIRAMIDE EN TRIMARAN Informatie Brede School PIRAMIDE EN TRIMARAN SCHOOLJAAR 2012 2013 Inhoud: Welkom Doelstellingen Algemene voorwaarden o.a. inschrijven. - algemeen - uitval van lessen - betaling - materialen - vervoer van

Nadere informatie

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen.

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. Informatie over de gang van zaken in leerjaar 5 Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. ALGEMEEN Het allerbelangrijkste vinden wij dat de kinderen

Nadere informatie

Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8 Inhoud

Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8 Inhoud Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8 Inhoud Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8... 1 Onze visie betreffende doorstroming van leerlingen.... 2 Beleid doorstroming van groep 1 naar groep 2.... 2 Beleid

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen Protocol Doublure 1.Inleiding Het doel van doublure is in eerste instantie dat een opgelopen achterstand het komende schooljaar wordt ingehaald zodat het kind in ieder geval de minimumdoelen van de basisschool

Nadere informatie

Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep.

Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep. INFORMATIE OVER GROEP 3 Uw kind zit in groep 3, maar wat doet het toch de hele dag? Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep. VEILIG LEREN LEZEN Dit is de methode die we in

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Het heeft de voorkeur

Nadere informatie

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Inleiding Doubleren op de Wiekslag kan worden omschreven als: Een proces waarbij in de groepen 1 t/m 4 een situatie is ontstaan, waarbij de ontwikkeling van een

Nadere informatie

Basisarrangement. Groep: AGL fase 1 Leerjaar 1 Vak: Nederlandse taal. 5x per week 45 minuten werken aan de basisdoelen

Basisarrangement. Groep: AGL fase 1 Leerjaar 1 Vak: Nederlandse taal. 5x per week 45 minuten werken aan de basisdoelen Basis Groep: AGL fase 1 Leerjaar 1 Vak: Nederlandse taal 5x per week 45 minuten werken aan de basisdoelen Deviant methode leer/werkboek VIA vooraf op weg naar 1F. De 8 thema s in het boek hebben terugkerende

Nadere informatie

Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool

Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool De vakantieschool is een bijzonder moment, waarbij de sfeer op school anders is dan anders. Er is extra aandacht voor de leerlingen en de

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. : De Toermalijn. Onderzoeksnummer :

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. : De Toermalijn. Onderzoeksnummer : RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK School : De Toermalijn Plaats : Arnhem BRIN-nummer : 15XH Onderzoeksnummer : 104068 Datum schoolbezoek : 18 maart 2008 Concept datum : 21 mei 2008 Datum vaststelling

Nadere informatie

Dyslexiebeleid CBS De Springplank 2014-2015

Dyslexiebeleid CBS De Springplank 2014-2015 Dyslexiebeleid CBS De Springplank 2014-2015 Dyslexie onderzoek De resultaten van alle leerlingen worden door de intern begeleiders gevolgd. Wanneer een leerling drie keer achtereenvolgend een E scores

Nadere informatie

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Inleiding Elk jaar stellen wij als team van o.b.s. De Boomhut gezamenlijk een jaarplan op. Vanuit de evaluatie van het vorige jaarplan, gekoppeld aan de strategische

Nadere informatie

Begeleiding op basis van meten en observatie

Begeleiding op basis van meten en observatie Van kleuter tot Voortgezet Onderwijs Begeleiding op basis van meten en observatie Toetsen volgens het Leerling Volg Systeem opgenomen in de toetskalender Advisering overgang van kleutergroepen naar groep

Nadere informatie

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren!

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren! zakboekje Grijpskerk schooljaar 2015-2016 ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U Via de mentor Uw zoon of dochter heeft een eigen mentor, die wekelijks contact heeft met uw kind. Als er iets niet goed gaat, helpt

Nadere informatie

HUISWERKBELEID BS DE TWEESPRONG SCHOOLJAAR

HUISWERKBELEID BS DE TWEESPRONG SCHOOLJAAR HUISWERKBELEID BS DE TWEESPRONG SCHOOLJAAR INLEIDING Huiswerk ligt in het verlengde van het leerproces dat in de klas is gestart. Het vormt een brug tussen thuis en de school. Met het meegeven van huiswerk

Nadere informatie

NEDERLANDSE LES -:- DECEMBER 2014

NEDERLANDSE LES -:- DECEMBER 2014 NEDERLANDSE LES -:- DECEMBER 2014 BESTE OUDER(S) EN OF VERZORGER(S), Wees altijd jezelf, tenzij je Sinterklaas kunt zijn. Wees dan Sinterklaas! Na een hilarische opening en heel veel blije gezichten, kunnen

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys

Handleiding ouderportaal ParnasSys Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Als team van WSKO basisschool Het Kompas vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Tijdens de oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem hebben wij bewust

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Condities voor de ontwikkeling van leesvaardigheid: kenmerken van het leesonderwijs

Hoofdstuk 5 Condities voor de ontwikkeling van leesvaardigheid: kenmerken van het leesonderwijs Hoofdstuk 5 Condities voor de ontwikkeling van leesvaardigheid: kenmerken van het leesonderwijs Scholen in Nederland zijn vrij om hun eigen curriculum vorm te geven en dit aan te passen naargelang de behoefte

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Dé kans om de Nederlandse taal & cultuur goed bij te houden! Nederlandse Taal & Cultuur Onderwijs Rio de Janeiro Inleiding WelkombijDeRioranjeSchool! MettrotspresenterenwijudeeersteschoolgidsvoordelessenNederlandseTaalenCultuur.

Nadere informatie

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ Visie Christelijke basisschool Het Fundament wil een school zijn: - waar ieder kind uniek

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015

Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 Doel van het jaarverslag Dit jaarverslag is opgesteld door de schoolleiding na vaststelling in de MR en met het team. Het geeft een overzicht van de behaalde resultaten in schooljaar

Nadere informatie

International School of Brussels. NTC School De Kattenberg. Schoolgids 2009-2010

International School of Brussels. NTC School De Kattenberg. Schoolgids 2009-2010 International School of Brussels NTC School De Kattenberg Schoolgids 2009-2010 NTC School De Kattenberg Schoolgids 2009-2010 Page 1 Inhoudsopgave 0. Een woord vooraf 3 1. De school 4 2. Waar de school

Nadere informatie

S.N.O.J. Stichting Nederlands Onderwijs Japan

S.N.O.J. Stichting Nederlands Onderwijs Japan S.N.O.J. Stichting Nederlands Onderwijs Japan Schoolgids voor basis- en middelbaar onderwijs 2011-2012 SNOJ schoolgids 2011-2012 1 Inhoudsopgave 1 De school 4 1.1 Naam en locatie van de school 4 1.2 Directie

Nadere informatie

De Rode Leeuw De Nederlandse School in Beijing

De Rode Leeuw De Nederlandse School in Beijing De Rode Leeuw De Nederlandse School in Beijing Schoolgids 2013 2014 De Rode Leeuw! p/a Western Academy of Beijing #10 Lai Guang Ying Dong Lu Chao Yang District Beijing 100103 People s Republic of China

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Juf Teatske Juf Marleen Juf Judith Het informatieboekje voor groep 5/6 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe

Nadere informatie

Zaterdagschool STICHTING HET SUCCES

Zaterdagschool STICHTING HET SUCCES STICHTING HET SUCCES Zaterdagschool SCHOOLGIDS STUDIEONDERSTEUNING VOOR: - Basisschool; cito, entree & groep 3 t/m 8 - Voorgezet onderwijs - Volwassene - Brede school activiteiten WWW.STICHTINGHETSUCCES.NL

Nadere informatie

Welkom. Michelle van der Meer Sophie Altenburg

Welkom. Michelle van der Meer Sophie Altenburg Welkom Michelle van der Meer Sophie Altenburg Welkom De vakken Wat verwachten we van de leerlingen? Sfeer en gedrag Het eindadvies Schooltypen en oriëntatie op het V.O. Typisch groep 8 Vragen? Taal Spelling

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Vereniging Nederlandse School de Taaltoekel Addis Abeba, Ethiopië Voorwoord De Taaltoekel heeft haar informatie voorziening verdeeld over drie onderdelen: de schoolgids, de schoolsite

Nadere informatie

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Inleiding: Het onderwijs op school is er onder meer op gericht de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten. Ook het maken van huiswerk levert

Nadere informatie

Nederlands als basis. 2013-2014 www.rocrivor.nl. Beter leren schrijven, lezen, computer, rekenen

Nederlands als basis. 2013-2014 www.rocrivor.nl. Beter leren schrijven, lezen, computer, rekenen Nederlands als basis 2013-2014 www.rocrivor.nl Beter leren schrijven, lezen, computer, rekenen NEDERLANDS NIVEAUVERHOGING EN STAATSEXAMEN ZOMERCURSUS NEDERLANDS Welkom bij roc rivor ROC Rivor is hét opleidingscentrum

Nadere informatie

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Februari 2011 1 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3. Hoofdstuk 1 Inleiding p. 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Wat weet de leerkracht van uw kind?

Wat weet de leerkracht van uw kind? Wat weet de leerkracht van uw kind? Uitleg termen / afkortingen IB-er Balans heeft 4 IB-ers. Dit zijn de mensen die de zorg rondom leerlingen coördineren en de RT-ers aansturen. Zij ondersteunen de leerkrachten

Nadere informatie

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur Evaluatie 10-04-2017 Versie: 1 10-04-2017 19-04-2017 Jaarlijks, 04-2018 5 blz. Samenvatting; In dit

Nadere informatie

Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek Netwerkschool Loppersum Oost Annemarie Nienhuis - mei 2017

Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek Netwerkschool Loppersum Oost Annemarie Nienhuis - mei 2017 Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek Netwerkschool Loppersum Oost Annemarie Nienhuis - mei 2017 Inleiding Wat een genot om als leerling een locatie van de Netwerkschool te bezoeken! En wat een heerlijke

Nadere informatie

Doublure protocol Groep 1 t/m 8

Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Protocol Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij voor deze procedure onderstaand stappenplan: o De groepsleerkracht

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Vaarboom

Nieuwsbrief De Vaarboom Oktober 2014 Beste ouders, Het nieuwe schooljaar is alweer drie weken bezig. We willen alle leerlingen en ouders een fijn schooljaar toewensen, waarin we weer veel Nederlands zullen leren. Een speciaal

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

Overgangsprotocol VPCO

Overgangsprotocol VPCO Overgangsprotocol VPCO Vastgesteld november 2015 Overgangsprotocol FO-scholen Inleiding Ieder kind heeft recht op een ononderbroken ontwikkeling binnen het Funderend Onderwijs. In principe doorlopen leerlingen

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND OUDERS BRUGKLASSERS VAN HARTE WELKOM!

INFORMATIEAVOND OUDERS BRUGKLASSERS VAN HARTE WELKOM! INFORMATIEAVOND OUDERS BRUGKLASSERS VAN HARTE WELKOM! INFORMATIEAVOND BRUGKLAS HAVO/VWO EN VWO PROGRAMMA: Welkom Communicatie Taak mentor Algemene zaken brugklas en school Balansverslag Discussie aan de

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ O.B.S. DE WIELEN, LOCATIE GALAMASTINS

RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ O.B.S. DE WIELEN, LOCATIE GALAMASTINS RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ O.B.S. DE WIELEN, LOCATIE GALAMASTINS Plaats: Leeuwarden BRIN-nummer: 16ZB Onderzoeksnummer: 116891 Onderzoek uitgevoerd op: 1 en 2 september 2009 Conceptrapport

Nadere informatie

Protocol Leerlingenzorg

Protocol Leerlingenzorg Protocol Leerlingenzorg O.b.s. Commissaris Gaarlandt Rembrandtstraat 2 7948 AW Nijeveen Tel.: 0522 491618 E-mail: info@obscommissarisgaarlandt.nl Website: www.obscommissarisgaarlandt.nl Protocol Leerlingenzorg

Nadere informatie

7. Hoe werken we op school

7. Hoe werken we op school 7. Hoe werken we op school 7. Wat doen we? a. Groepen en lesuren per week Wat willen we en hoe werken we heeft u in hoofdstuk 2 kunnen lezen. Om aan de wettelijke eisen te voldoen, moeten we 940 uur per

Nadere informatie

Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst

Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst Basisschool De Leerlingst Postbus 4052 6080 AB Haelen 0475-300989 info@deleerlingst.nl Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst Inhoud: 1. Waarom geven wij huiswerk? 2. In welke groepen krijgen de kinderen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ O.B.S. THRIMWALDA Plaats: Gytsjerk BRIN-nummer: 14BP Onderzoeksnummer: 117092 Onderzoek uitgevoerd op: 29 september 2009 Conceptrapport verzonden op: 28

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ P.C.B.S. MEESTER VAN DER BRUG

RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ P.C.B.S. MEESTER VAN DER BRUG RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ P.C.B.S. MEESTER VAN DER BRUG Plaats: Woudsend BRIN-nummer: 06PI Onderzoeksnummer: 116884 Onderzoek uitgevoerd op: 7 en 8 mei 2009 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

VRAGENLIJST LEERKRACHT ONDERBOUW TUSSENDOELENMONITOR

VRAGENLIJST LEERKRACHT ONDERBOUW TUSSENDOELENMONITOR VRAGENLIJST LEERKRACHT ONDERBOUW TUSSENDOELENMONITOR INHOUDSOPGAVE Beginnende geletterdheid Doelen blz. 3 Activiteiten blz. 3 Evaluatie blz. 4 Speciale leerbehoeften blz. 4 Mondelinge communicatie Doelen

Nadere informatie

VRAGENLIJST PRIMAIR ONDERWIJS DYSLEXIEMONITOR

VRAGENLIJST PRIMAIR ONDERWIJS DYSLEXIEMONITOR VRAGENLIJST PRIMAIR ONDERWIJS DYSLEXIEMONITOR INHOUDSOPGAVE Zorgniveau 1: Goed lees- en spellingonderwijs Stap 1: Leestijd blz. 3 Kwaliteit instructiegedrag blz. 3 Klassenmanagement blz. 4 Stap 2: Juist

Nadere informatie

Mei 2014 NIEUWSBRIEF

Mei 2014 NIEUWSBRIEF Mei 2014 NIEUWSBRIEF Engels in groep 1/2 a Ik (Jolanda) heb als module voor de Taalcursus die we volgen Engels op de basisschool gekozen. Het is erg leuk om met de kleuters Engelse lessen te doen. Ze vinden

Nadere informatie

The International School of Brussels VZW. NTC School De Kattenberg

The International School of Brussels VZW. NTC School De Kattenberg The International School of Brussels VZW NTC School De Kattenberg 1 Schoolgids 2008-2009 Inhoudsopgave 0. Een woord vooraf 3 1. De school 4 2. Waar de school voor staat 4 3. De organisatie van het onderwijs

Nadere informatie

Informatieavond. Groep 7a

Informatieavond. Groep 7a Informatieavond Groep 7a Opbouw van de avond Vakinhoudelijke informatie Bijzonderheden groep 7: 2015-2016 Rekenen Nieuwe methode Wereld in Getallen 4 Hoofdrekenen Cijferen Breuken Meten, tijd en geld Opbouw

Nadere informatie

Kwaliteitsvragenlijst

Kwaliteitsvragenlijst Samenvatting Kwaliteitsvragenlijst Ouders September 2011 Vragenlijst ingevuld door 79 ouders in september 2011 De ouders geven Octant een 7,2 als algemeen rapportcijfer We scoren het best op: Leer- en

Nadere informatie

KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010

KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010 KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010 Het Albeda College wil goed onderwijs geven. Om dit te kunnen doen hebben we regels. In dit kwaliteitshandvest lees je wat die regels zijn. Je leest wat de school

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof BS de Veldhof 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Inschrijving 2.1 0 4 jaar 2.2 Kinderen van 4 jaar en ouder 2.3 Inschrijving van kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

Nadere informatie

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Aantal respondenten: 37 01-04-2011 Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders 1 / 11 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek.

Nadere informatie

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1 1. Voorwoord... 2 2. Bewaking communicatie processen... 2 3. Communicatie... 2 4. Het doel van communicatie... 3 5. Betrokkenen... 3 6. Middelen... 3 6.1. Mondelinge communicatie... 3 6.2. Schriftelijke

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg pag.: 1 versie: 3 Doel Het doel van dit protocol is ouders te informeren over de werkwijze op onze school t.a.v.. Tevens is het een werkvoorschrift voor het personeel bij de omgang met zorgleerlingen.

Nadere informatie

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ 2015-2016

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ 2015-2016 WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ Groep 8 Groepsleider: Bert van der Lijn (op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdagochtend) Groepsleider: Siete Horjus (op vrijdagmiddag) Groepsleider: Sjoukje Meijer/Kim

Nadere informatie

Informatie boekje groep 8

Informatie boekje groep 8 Informatie boekje groep 8 Groepsinformatie groep 8 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 8 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie

DYSLEXIEPROTOCOL 2010-2011 1

DYSLEXIEPROTOCOL 2010-2011 1 DYSLEXIEPROTOCOL 2010-2011 1 Inhoudsopgave DYSLEXIEPROTOCOL 2010-2011... 3 1 Inleiding... 3 2 Vergoedingsregeling Dyslexie... 3 3 Interventies en hulp in de klas bij (vermoeden van ) dyslexie... 4 4 Signaleringslijst

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard RESULTATEN Rapportage bs Overhoven, Sittard 2014 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur in kaart

Nadere informatie

Afspraken Begrijpend Lezen (Nieuwsbegrip XL) schooljaar

Afspraken Begrijpend Lezen (Nieuwsbegrip XL) schooljaar 1 20141111 Afspraken Begrijpend Lezen (Nieuwsbegrip ) schooljaar 2014 2015 Aandachtspunten implementatie methode Nieuwsbegrip : Leerlijn begrijpend lezen is een concentrische leerlijn (Dit houdt in dat

Nadere informatie

Nieuwsbrief community 3/4

Nieuwsbrief community 3/4 Nieuwsbrief community 3/4 " # $ "" % ' ( Pagina 1 )* ' + ',-'.' %/ 0% 11# ' ' +2 ) +.1# 1 3- ' 0+ 4 454664230 leden. -, #7, # 8) 7 * Je kunt natuurlijk ook op onze pagina kijken bij forum. % '" () * "#$

Nadere informatie

Informatieavond groep 8

Informatieavond groep 8 Informatieavond groep 8 Even voorstellen Ma en vr juf Sanne Di wo do juf Linda 1x per week juf Kim (stagiaire) Taal en Spelling Voorbereiding op de eindtoets: Begrijpend lezen Zinsontleding (ww) spelling

Nadere informatie

Huiswerkprotocol Mattheusschool

Huiswerkprotocol Mattheusschool Huiswerkprotocol Mattheusschool De Mattheusschool geeft huiswerk aan onze leerlingen vanaf groep 3. Dit huiswerk past in onze visie dat de omgeving steeds meer eisen aan de kinderen stelt naarmate ze ouder

Nadere informatie

4.2. Schriftelijke informatie aan ouders Ouders worden op verschillende manieren schriftelijk geïnformeerd. Allereerst via deze schoolgids.

4.2. Schriftelijke informatie aan ouders Ouders worden op verschillende manieren schriftelijk geïnformeerd. Allereerst via deze schoolgids. De ouders 4.1. Betrokkenheid Een goede verstandhouding tussen school en gezin vinden wij erg belangrijk. We hebben immers een gemeenschappelijk doel met onze kinderen? U als ouder kiest bewust voor de

Nadere informatie

OUDERBETROKKENHEID : Inleiding. Openbare basisschool

OUDERBETROKKENHEID : Inleiding. Openbare basisschool OUDERBETROKKENHEID : Inleiding Een beleidsplan ouderbetrokkenheid vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit. Het is niet alleen een agenda met te ontplooien activiteiten,

Nadere informatie

Schoolgids NTC - onderwijs 2015 2016. Netherlands Inter-community School. Jakarta

Schoolgids NTC - onderwijs 2015 2016. Netherlands Inter-community School. Jakarta Schoolgids NTC - onderwijs 2015 2016 Netherlands Inter-community School Jakarta Inhoudsopgave 1. Schets van onze school 4 2. Waar de school voor staat 5 3. NTC - onderwijs 6 4. Aanname- en voortgangsbeleid

Nadere informatie

Opvangklas. CNS, SKOVV en Proominent in samenwerking met de gemeente Ede

Opvangklas. CNS, SKOVV en Proominent in samenwerking met de gemeente Ede Opvangklas CNS, SKOVV en Proominent in samenwerking met de gemeente Ede Ook andere schoolbesturen hebben zich aangesloten door middel van een samenwerkingsovereenkomst Instroom Op dit moment zitten er

Nadere informatie

De nieuwsbrief van 7 september 2012. Datum Activiteit Voor wie September

De nieuwsbrief van 7 september 2012. Datum Activiteit Voor wie September Overzicht activiteiten september 2012 De nieuwsbrief van 7 september 2012 Datum Activiteit Voor wie September Di. 11-09 Aangekondigde BHV oefening Gr 1-8 Di. 11-09 Informatie-ochtend Ouders van potentiële

Nadere informatie

Jaargang 21, Maand: juni 2015 INFO

Jaargang 21, Maand: juni 2015 INFO Jaargang 21, Maand: juni 2015 Basisschool De Schare INFO Na een prachtige meimaand met veel vrije dagen en heel veel activiteiten als de lentemarkt en de sportdag, gaan we in juni een maand lang hard werken

Nadere informatie

In deze folder lees je alles wat je weten moet over ons.

In deze folder lees je alles wat je weten moet over ons. In deze folder lees je alles wat je weten moet over ons. Wie enthousiast is, presteert beter. Dat geldt voor volwassenen, maar natuurlijk ook voor jonge kinderen. Op de Rudolf Steinerschool ervaren wij

Nadere informatie

Nieuwsbrief november 2015

Nieuwsbrief november 2015 Personele zaken: Juf Sabine gaat met ingang van maandag 16 november met zwangerschapsverlof. Wij wensen haar een plezierig verlof. Juf Ellen ten Berge zal groep 6 overnemen op maandag t/m woensdag. Juf

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ O.B.S. "DE UTSKOAT" Plaats: Witmarsum BRIN-nummer: 08FI Onderzoeksnummer: 116890 Onderzoek uitgevoerd op: 22 en 23 juni 2009 Conceptrapport verzonden op:

Nadere informatie

Quickscan taal- en leesonderwijs

Quickscan taal- en leesonderwijs Quickscan taal- en leesonderwijs Gegevens school Naam school Adres school Plaats Telefoon e-mail Datum invulling Ingevuld door Functie invuller directie IB-er RT-er taal/leescoördinator leerkracht gr:

Nadere informatie