Begeleiding Reinwardt Academie: Els van den Bent Begeleiding Stadsarchief Rotterdam: Jeroen van Oss

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Begeleiding Reinwardt Academie: Els van den Bent Begeleiding Stadsarchief Rotterdam: Jeroen van Oss"

Transcriptie

1 Actieve openbaarheid en het Nederlandse auteursrecht: gaan ze samen of niet? Actieve openbaarheid van Wabo-dossiers vanuit auteursrechtelijk perspectief bekeken ten bate van het Stadsarchief Rotterdam, onderzoeksrapportage afstudeerstage VT4. Begeleiding Reinwardt Academie: Els van den Bent Begeleiding Stadsarchief Rotterdam: Jeroen van Oss Teun de Reijke,

2 Inhoudsopgave SAMENVATTING... 4 VOORWOORD INLEIDING... 6 De Wabo... 7 Waarom zijn auteursrechten een kwestie bij de realisatie van actieve openbaarheid van Wabo-dossiers?. 7 Bouwdossiers van vóór 1 oktober 2010 en Wabo-dossiers... 7 Overheidsinformatie, actieve openbaarheid en archivistiek... 8 Structurering en inhoud van het verslag ONDERZOEKSPROBLEMATIEK EN ONDERZOEKSMETHODIEK Hoofdvraag en deelvragen Onderzoeksmethodiek HET NEDERLANDSE AUTEURSRECHT: DE BEPERKINGEN EN DE MOGELIJKHEDEN VOOR ACTIEVE OPENBAARHEID VAN WABO-DOSSIERS De kern van het Nederlandse auteursrecht en het exclusieve recht van de auteur De uitzonderingen op het exclusieve recht van de auteur De licentie De collectieve beheersorganisatie als mediator tussen rechthebbende en gebruiker Auteursrechtelijk beschermd werk fysiek ter inzage geven in de studiezaal van een archiefinstelling Casussen Conclusies DE COMPONENTEN VAN WABO-DOSSIERS BEZIEN VANUIT AUTEURSRECHTELIJK PERSPECTIEF De verschillende auteursrechthebbenden Creative Commons bij eigen auteursrechten Casus: het bevoegd gezag wil Wabo-dossiers integraal actief openbaar maken Conclusie ACTIEVE OPENBAARHEID: DE PRAKTIJK VAN VIER GEMEENTEN Inleiding Gemeente A Gemeente B Gemeente C Gemeente D De gemeenten vergeleken en nader geanalyseerd Casus HET NEDERLANDSE AUTEURSRECHT IN RELATIE TOT ACTIEVE OPENBAARHEID: MOETEN ER WIJZIGINGEN WORDEN DOORGEVOERD? ZO JA, WAT MOET ER WORDEN GEWIJZIGD? Inleiding Het huidige auteursrecht als krachtenveld De wijziging ANDERE OPLOSSINGSRICHTINGEN: ACTIEVE OPENBAARHEID BY DESIGN. DE RISICOAFWEGING VAN HET AUTEURSRECHT IN WERKPROCESSEN EN INFORMATIEARCHITECTUUR Inleiding Het nut van digitale bouwarchieven: gemeenten B en C Schadeclaims Leeft de kwestie bij rechthebbenden? De belangenafweging: actieve openbaarheid en auteursrechten by design SWOT-analyses van de oplossingsrichtingen By design samengevat: processen, cultuur/gedrag, metadata en informatiearchitectuur... 30

3 7.8. Conclusie CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN Algemeen Welke mogelijkheden voor actieve openbaarheid zijn er in het Nederlandse auteursrecht? Welke wijzigingen moeten eventueel worden doorgevoerd in het Nederlandse auteursrecht indien actieve openbaarheid gerealiseerd moet worden? Hoe hebben de diverse Nederlandse gemeenten die reeds hebben geëxperimenteerd met actieve openbaarheid van bouwdossiers, de auteursrechtelijke component benaderd? Hebben zij in strijd gehandeld met de wet of niet? Hoe kunnen auteursrechten by design in werkprocessen en informatiearchitecturen verwerkt bij actieve openbaarheid? De hoofdvraag: welke beperkingen legt het intellectueel eigendom op aan actieve openbaarheid? AANBEVELINGEN BEGRIPPENLIJST BRONNEN BIJLAGEN VERSLAG VAN EEN TELEFONISCH GESPREK MET EEN GEMEENTEAMBTENAAR, CASESTUDY GEMEENTE A, 3 NOVEMBER VERSLAG VAN EEN INTERVIEW AFGENOMEN BIJ EEN GEMEENTEAMBTENAAR, CASESTUDY GEMEENTE B, 21 OKTOBER VERSLAG VAN EEN INTERVIEW AFGENOMEN BIJ EEN GEMEENTEAMBTENAAR, CASESTUDY GEMEENTE C, 7 OKTOBER VERSLAG VAN EEN INTERVIEW AFGENOMEN BIJ EEN GEMEENTEAMBTENAAR, CASESTUDY GEMEENTE D, 13 NOVEMBER VERSLAG VAN EEN INTERVIEW MET EEN INFORMATIEJURISTE EN DEELNEEMSTER AAN HET ATELIER, 19 NOVEMBER VERSLAG VAN EEN TELEFONISCH GESPREK MET EEN JURIDISCH MEDEWERKER VAN DE BOND VAN NEDERLANDSE ARCHITECTEN, D.D. 4 DECEMBER VERSLAG VAN EEN INTERVIEW MET EEN MEDEWERKER VAN EEN KENNISINSTITUUT, 7 JANUARI 2015, AMSTERDAM... 49

4 Samenvatting Dit onderzoeksverslag geeft voor het Stadsarchief Rotterdam (en voor andere archiefinstellingen in Nederland) duidelijkheid over een actuele kwestie: actieve openbaarheid van overheidsinformatie, toegespitst op dossiers inzake omgevingsvergunningen die zijn gevormd in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Actieve openbaarheid is niet iets wat zonder meer gerealiseerd kan worden, waaronder op juridisch vlak. Het verslag behandelt de juridische spanningen tussen actieve openbaarheid van Wabo-dossiers en auteursrechten. Duidelijk zal worden in dit verslag dat Wabo-dossiers auteursrechtelijk beschermde werken bevatten. Volgens de letter van de Nederlandse Auteurswet moeten overheden alle rechthebbenden benaderen om toestemming te vragen voor de reproductie van hun beschermde werken. In de praktijk zal dit echter in veel gevallen (zo niet alle gevallen) een ondoenlijke opgave blijken. Toch kan niet zonder meer worden gezegd dat actieve openbaarheid niet mogelijk is; het is een kwestie die op de agenda van de landelijke politiek staat en ook op internationaal vlak speelt. Daarnaast biedt het huidige Nederlandse auteursrecht een aantal beperkte opties. Het verslag behandelt de belangrijkste aspecten van het Nederlandse auteursrecht, de beperkingen die die aspecten aan actieve openbaarheid opleggen, en de beperkte mogelijkheden die er zijn. Vervolgens worden Wabo-dossiers vanuit een auteursrechtelijk perspectief benaderd, waarbij de vraag wordt gesteld: welke auteursrechthebbenden zijn er bij Wabo-dossiers te onderscheiden? Nadat het Nederlandse auteursrecht en de Wabo-dossiers in kaart zijn gebracht, besteedt het verslag aandacht aan een viertal Nederlandse gemeenten die reeds hebben geëxperimenteerd met actieve openbaarheid van overheidsinformatie. Deze gemeenten hebben bouwdossiers van vóór 1 oktober 2010, de datum waarop de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking trad, actief openbaar gemaakt op het internet. De praktijk van deze gemeenten is voorgelegd aan een informatiejuriste. Het verslag bevat verder een argumentatie voor wijziging van de Nederlandse Auteurswet (met ondersteuning van een interview met een vooraanstaande auteursrechtenexpert), en mocht dat (nog) niet mogelijk zijn, een aantal andere oplossingsrichtingen. Dat gebeurt door aandacht te besteden aan actieve openbaarheid by design : hoe kan er rekening worden gehouden met auteursrechten in de werkprocessen en de informatiearchitecturen van de overheid bij actieve openbaarheid van Wabo-dossiers? Het verslag besluit met een hoofdstuk waarin antwoord wordt gegeven op de geformuleerde onderzoeksvragen. Achterin het verslag zijn bijlagen te vinden die verslagen van afgenomen interviews bevatten. 4

5 Voorwoord Deze stage was voor mij op auteursrechtelijk gebied bijzonder verrijkend. Ik heb het auteursrecht als een welkome aanvulling op de archivistiek ervaren. Auteursrecht en archivistiek komen, zoals zal blijken uit dit verslag, elkaar tegen wanneer het gaat om actieve openbaarheid van Wabo-dossiers. Als student aan de Reinwardt Academie had ik wel wat kennis van het Nederlandse auteursrecht, namelijk kennis opgedaan in het eerste studiejaar. Toch was deze kennis deels weggezakt en waren nog veel facetten van het auteursrecht onbekend voor mij. Ik begon dan ook op 1 september met een intensieve oriëntatiefase. Deze fase bestond uit het bestuderen van wetteksten en het bestuderen van secundaire literatuur (wetenschappelijke verhandelingen over wetten en jurisprudentie). Dit was een vrij eenzame fase: vele uren heb ik zelfstandig juridische literatuur bestudeerd. Toch was ik niet alleen: tijdens de zogenaamde scrums mocht ik profijt hebben van de feedback van ateliercollega s. Hierna begon de voor mij wat boeiender fase van de stage: ik ging met mijn voorlopige bevindingen op pad. Vier gemeenten die ervaring hebben met actieve openbaarheid van overheidsinformatie heb ik gesproken. Erg interessant om een blik te mogen werpen op de praktische benadering van het Nederlandse auteursrecht en overheidsinformatie in gemeentelijk Nederland. Vervolgens heb ik een juriste benaderd voor een interview. Zij becommentarieerde de praktijk van de vier gemeenten. Vervolgens heb ik een aantal oplossingsrichtingen voor de auteursrechtenkwestie geformuleerd: dit had ik niet kunnen doen zonder de expertise van anderen, zowel binnen het Stadsarchief Rotterdam als daarbuiten. Zoals hierboven duidelijk is geworden, was het onderzoek een cumulatief proces. Van literatuur/theorie naar praktijk, van praktijk naar commentaar en tot slot naar oplossingsrichtingen. Een en ander heeft mijns inziens geresulteerd in een degelijk resultaat. Mijn dank gaat uit naar allen die zo vriendelijk waren medewerking aan mijn onderzoek te verlenen, en in het bijzonder naar Els van den Bent voor haar begeleiding vanuit de Reinwardt Academie, en naar Jeroen van Oss voor zijn begeleiding vanuit het Stadsarchief Rotterdam. Mede dankzij hun nuttige suggesties is dit onderzoek/deze stage tot een goed einde gekomen. Teun de Reijke Rotterdam en Engelen, januari

6 1. Inleiding Dit onderzoeksverslag is een van de resultaten van het zogenaamde Atelier actieve openbaarheid Wabo-dossiers. Dit atelier was een experimenteel samenwerkingsverband waarin archiefinstellingen, onderwijsinstellingen en professionals samenwerkten aan oplossingsrichtingen voor actuele vraagstukken in de Nederlandse archiefsector. Centraal in dit atelier stond de volgende vraag: wat houdt het bestuurlijke begrip actieve openbaarheid in als het gaat om actieve openbaarheid van Wabo-dossiers, en is die actieve openbaarheid te realiseren? 1 Het Stadsarchief Rotterdam was de eigenaar van dit probleem. Dit verslag is dan ook ten behoeve van het Stadsarchief geschreven. Het kan echter ook door andere archiefinstellingen worden benut. Het atelier was opgedeeld in een aantal thema s: definities en afbakening van het begrip actieve openbaarheid; behoefte aan actieve openbaarheid en varianten van actieve openbaarheid; actieve openbaarheid by design (actieve openbaarheid ingebed in de informatiearchitectuur en werkprocessen van de overheid); juridische aspecten van actieve openbaarheid van Wabo-dossiers. Dit verslag is gevormd in het kader van het juridische deelthema. Dit deelthema was vervolgens weer opgedeeld in een aantal subthema s, te weten: 2 welke beperkingen legt het intellectueel eigendom op aan actieve openbaarheid van Wabodossiers?; privacywetgeving; bedrijfsbelangen bij actieve openbaarheid; de juridische context van Wabo in relatie tot bestuurlijke verantwoordelijkheid zorg beheer, ambtelijke verantwoordelijkheid beheer uitvoering, en mandaat en delegatie. We gaan in dit verslag in op het intellectueel eigendom in relatie tot actieve openbaarheid van Wabo-dossiers. Hierbij stellen we ons de vraag: is het actief openbaar maken van Wabo-dossiers auteursrechtelijk geoorloofd? Hoewel de definitie van actieve openbaarheid gedurende het atelier is onderzocht, kon bij aanvang van het atelier al de volgende globale definitie aan dit begrip worden gegeven: actief openbaar maken is het publiceren van informatie door overheden zonder dat de burger daar om vraagt, het tegenovergestelde van passief openbaar maken dus: slechts uitgeven van informatie zodra de burger daar om vraagt. 3 Aangezien dit verslag actieve openbaarheid van Wabo-dossiers vanuit een auteursrechtelijk perspectief benadert, wordt in dit verslag ervan uitgegaan dat actieve openbaarheid digitaal plaatsvindt op het internet. 4 Er wordt in dit verslag niet uitgebreid ingegaan op deze definitiekwestie. 1 Erika Hokke, Onderzoeksplan Atelier Actieve Openbaarheid, (werkdocument geplaatst in Dropbox), 30 september Ibidem. 3 Bisscheroux, R. Open overheid en archieven. Actieve openbaarheid en vervroegde overbrenging, Archievenblad 8, (2014), Het is auteursrechtelijk geoorloofd voor een archiefinstelling of overheid om Wabo-dossiers in papieren vorm of digitaal via een terminal beschikbaar te stellen in een studiezaal. Dit omdat dat niet wordt gezien als een auteursrechtelijke verveelvoudiging. Zie wat betreft de terminalbepaling artikel 15h van de Auteurswet: geraadpleegd 25 november Echter: het digitaal publiceren van Wabo-dossiers is een verveelvoudiging in auteursrechtelijke zin. Hiervoor is, zoals in dit verslag duidelijk zal worden, toestemming vereist van de auteursrechthebbende. 6

7 De Wabo De afkorting Wabo staat voor Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Deze wet is op 1 oktober 2010 in werking getreden ter vervanging van een aantal stelsels op het gebied van milieurecht. 5 In de praktijk komt dit neer op een eenvoudiger instrument voor Nederlandse overheden zodra zij van de burger een aanvraag voor een milieugerelateerde vergunning ontvangen, bijvoorbeeld een bouwvergunning voor een huis. Teneinde een huis te kunnen bouwen moet de burger een aanvraag voor een vergunning indienen in de gemeente waarin hij dat huis wil bouwen. De burger ontvangt dan wat in de Wabo een omgevingsvergunning wordt genoemd. Waarom zijn auteursrechten een kwestie bij de realisatie van actieve openbaarheid van Wabo-dossiers? Een Wabo-dossier, dat betrekking heeft op een omgevingsvergunning, zoals bijvoorbeeld de bouw van een huis, bevat veelal auteursrechtelijk beschermde werken. Om bij het voorbeeld van het nog te bouwen huis te blijven: 6 de burger die een aanvraag voor een vergunning indient, zal daarbij bouwtekeningen van het huis moeten inleveren ter beoordeling door ambtenaren. Het auteursrecht dat rust op deze tekeningen berust in de meeste gevallen bij de architect die de tekeningen gemaakt heeft. Immers: het auteursrecht berust op alle werken van letterkunde, wetenschap of kunst, en omvat het alleenrecht van de maker om een werk kenbaar te maken en te verveelvoudigen. 7 Een gemeente of gemeentelijke archiefdienst die een tekening van een architect digitaliseert (voor zover nodig) 8 en publiceert zonder toestemming van de rechthebbende, pleegt daarmee een handeling op auteursrechtelijk gebied. Realisatie van actieve openbaarheid bij Wabo-dossiers is onlosmakelijk verbonden met het Nederlandse auteursrecht, zoals uit dit verslag duidelijk zal worden. Toch zijn er mogelijkheden op dit gebied. Dit verslag brengt de auteursrechtelijke beperkingen en mogelijkheden in relatie tot actieve openbaarheid in kaart. Bouwdossiers van vóór 1 oktober 2010 en Wabo-dossiers In dit verslag wordt een viertal gemeenten aangehaald die hebben geëxperimenteerd met actieve openbaarheid van overheidsinformatie. Het betreft gemeenten die bouwdossiers van vóór 1 oktober 2010, de datum waarop de Wabo in werking trad, actief openbaar hebben gemaakt. Het begrip Wabo-dossier heeft een ruimere werking dan een bouwdossier. Een Wabo-dossier kan een bouwdossier zijn, maar is een omgevingsvergunningsdossier. En een omgevingsvergunning kan op meer dan alleen een te bouwen huis betrekking hebben. Toch worden de bouwdossiers in dit verslag aangehaald, omdat ze vanuit auteursrechtelijk perspectief interessante casussen vormen: oude bouwdossiers bevatten net zo goed als Wabo-dossiers auteursrechtelijk beschermde werken, en de gemeenten die deze oude dossiers actief openbaar hebben gemaakt, hebben daarmee een auteursrechtelijke handeling verricht. Vanuit auteursrechtelijk perspectief bestaat er geen onderscheid tussen het actief openbaar maken van de oude bouwdossiers en Wabo-dossiers vanaf 1 oktober De gemeenten die de oude bouwdossiers actief openbaar hebben gemaakt, zijn uitsluitend vanwege hun auteursrechtelijke benadering in dit verslag opgenomen. Dit aan de hand van casestudy s. Deze casestudy s dienen als vergelijking tussen juridische theorie en praktijk. 5 Aanhef van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (6 november 2008), geraadpleegd 8 oktober Wabo-dossiers kunnen ook betrekking hebben op andere handelingen die het milieu beïnvloeden, zoals het oprichten van een bedrijf met een zware milieubelasting. Ook in zo n dossier kunnen auteursrechtelijk beschermde werken zitten, zoals adviezen van externe partijen. Niet alleen grafische werken komen dus in aanmerking voor auteursrechtelijke bescherming. 7 Artikel 1 Auteurswet, geraadpleegd 11 november Veel Wabo-dossiers zullen born digital (een archivistische duiding voor archiefmateriaal dat al bij de geboorte digitaal is) zijn. 7

8 Overheidsinformatie, actieve openbaarheid en archivistiek Onmiddellijk begint bij de indiening van de aanvraag het archiveringsproces. Immers: volgens artikel 1, onder c, onder 1 van de Archiefwet 1995 zijn archiefbescheiden: bescheiden, ongeacht hun vorm, door de overheidsorganen ontvangen of opgemaakt en naar hun aard bestemd daaronder te berusten. 9 Een aanvraag voor een bouwvergunning/omgevingsvergunning, met bijbehorende bescheiden zoals een bouwtekening van een architect, behoort van rechtswege in het archief van de gemeente, aangezien de gemeente gaat over het verlenen van bouwvergunningen van huizen. 10 De Archiefwet 1995 speelt een grote rol bij deze van deze archiefbescheiden. Voorbeelden zijn de archiefinspecteurs en gemeentearchivarissen die toezicht houden en advies verstrekken. Krachtens artikel 32, lid 2 van de Archiefwet 1995 is de gemeentearchivaris belast met toezicht op het beheer van gemeentelijke archiefbescheiden die nog niet zijn overgebracht naar een archiefbewaarplaats, zoals het Stadsarchief Rotterdam. 11 Aangezien actief openbaar maken van Wabo-dossiers een handeling is met betrekking tot archiefbescheiden, ligt in dat proces ook een rol voor de archivaris weggelegd. Hoewel dit verslag primair van juridische aard is, is het ook van belang voor archiefambtenaren die belast zijn met actief openbaar maken van Wabo-dossiers, want dit raakt aan het beheer van die archiefbescheiden. Structurering en inhoud van het verslag Hoofdstuk 2 gaat nader in op de onderzoeksproblematiek en de methodieken van onderzoek teneinde die problematiek op te kunnen lossen. Hoofdstuk 3 gaat over de beperkingen en mogelijkheden van het Nederlandse auteursrecht. Dit gebeurt aan de hand van een literatuurstudie. Duidelijk wordt welke beperkingen en mogelijkheden het huidige Nederlandse auteursrecht opwerpt en biedt bij de realisatie van actieve openbaarheid van Wabo-dossiers. Hoofdstuk 4 gaat in op de verschillende componenten die Wabo-dossiers vanuit auteursrechtelijk perspectief bevatten. Het Wabo-dossier wordt nader gedefinieerd, de auteursrechtelijke stakeholders in kaart gebracht. Tevens wordt middels een casus duidelijk gemaakt welke mogelijkheden er zijn bij de actieve openbaarheid van zo n dossier onder het huidige auteursrecht. Hoofdstuk 5 behandelt vier gemeenten die reeds hebben geëxperimenteerd met actieve openbaarheid van overheidsinformatie, bekeken vanuit auteursrechtelijk perspectief. Doel van dit hoofdstuk is om tot een vergelijking te komen tussen juridische theorie en de praktijk van actieve openbaarheid. Hoofdstuk 6 is op basis van de voorafgaande hoofdstukken een argumentatie voor wijziging van het Nederlandse auteursrecht. Een wijziging van het auteursrecht moet echter worden gezien als een oplossing die slechts op de langere termijn kan worden gerealiseerd; wetgeving verandert doorgaans traag. Hoofdstuk 7 gaat in op actieve openbaarheid by design als alternatief voor wijziging van het Nederlandse auteursrecht. Actieve openbaarheid by design kan worden gezien als een oplossing voor de kortere termijn. 9 Artikel 1, onder c onder 1, Archiefwet 1995, geraadpleegd 11 november Artikel 2.4, lid 1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, geraadpleegd 11 november Artikel 32, lid 1 Archiefwet 1995, geraadpleegd 11 november

9 In een aantal hoofdstukken is minstens één casus gepresenteerd die de essentie van het betreffende hoofdstuk in de (fictieve) praktijk brengt. Dit teneinde de inhoud van die hoofdstukken nader te illustreren. Besloten wordt met een hoofdstuk waarin conclusies worden getrokken en aanbevelingen worden gedaan. Achterin het verslag is een bronnenlijst te vinden, een lijst van begrippen die worden gehanteerd in het verslag en een aantal bijlagen, waaronder een urenverantwoording. Tevens heb ik een kleine juridische handleiding geschreven voor de bezoekers van het symposium op 29 januari. Dat boekje lever ik apart in naast dit verslag. 9

10 2. Onderzoeksproblematiek en onderzoeksmethodiek Hoofdvraag en deelvragen De eerder geformuleerde onderzoeksvraag van dit onderzoeksverslag luidt: Welke beperkingen legt het intellectueel eigendom op aan actieve openbaarheid? Deze vraag geldt als hoofdvraag van dit verslag. Op basis van de hoofdvraag zijn deelvragen geformuleerd. De antwoorden op deze vragen geven antwoord op de hoofdvraag. De vragen luiden als volgt: welke mogelijkheden voor actieve openbaarheid zijn er in het Nederlandse auteursrecht?; welke wijzigingen moeten eventueel worden doorgevoerd in het Nederlandse auteursrecht indien actieve openbaarheid gerealiseerd moet worden?; hoe hebben de diverse Nederlandse gemeenten die reeds hebben geëxperimenteerd met actieve openbaarheid van bouwdossiers, de auteursrechtelijke component benaderd? Handelen zij conform de wet of niet? welke opties zijn voorhanden om op een verantwoorde manier met auteursrechten om te gaan in het kader van actieve openbaarheid? Met andere woorden: hoe kunnen auteursrechten by design in werkprocessen en informatiearchitecturen verwerkt bij actieve openbaarheid? Onderzoeksmethodiek Allereerst vond intensief literatuuronderzoek plaats. Bestudeerd zijn het Nederlandse auteursrecht en wetenschappelijke literatuur. Deze literatuurstudie was essentieel als theoretisch fundament van dit verslag. Interessant aan het onderzoeksonderwerp is het feit dat er reeds enkele gemeenten zijn die hebben geëxperimenteerd met actieve openbaarheid van hun informatie, namelijk bouwdossiers. Bij deze gemeenten zijn casestudy s uitgevoerd teneinde praktijk en theorie met elkaar te vergelijken. Elke casestudy bestond, voor zover mogelijk, uit het bestuderen van beleidsdocumenten van die gemeenten, en vervolgens op basis daarvan interviews afnemen. Tot slot zijn twee mensen die actief zijn op het gebied van het auteursrecht geïnterviewd voor hun visie op het auteursrecht, alsmede de gewenste toekomstige situatie. Hieronder opgesomd de methodieken van onderzoek: 1. Literatuurstudie ( grijze en secundaire literatuur) Op basis hiervan is het theoretisch fundament van dit verslag samengesteld. 2. Casestudy s (bestaande uit studie van grijze literatuur en halfgestructureerde interviews) De grijze literatuur betreft de beleidsdocumenten. Er is nadrukkelijk voor halfgestructureerde interviews gekozen. Deze soort interviews geeft enerzijds sturing aan het verloop van het interview (op basis van het theoretische kader), en geeft anderzijds wat vrijheid aan het interview. 3. Halfgestructureerde eindinterviews met twee personen actief binnen het auteursrecht. Zoals hierboven. 10

11 3. Het Nederlandse auteursrecht: de beperkingen en de mogelijkheden voor actieve openbaarheid van Wabo-dossiers 3.1. De kern van het Nederlandse auteursrecht en het exclusieve recht van de auteur De huidige Nederlandse Auteurswet stamt uit In de loop der jaren is deze wet meerdere malen gewijzigd om te kunnen voldoen aan technologische en andere internationale ontwikkelingen. Wat in die eeuw sinds dat de wet is geïmplementeerd onveranderd is gebleven, is artikel 1. Dit artikel vormt het ultieme beginsel van het Nederlandse auteursrecht. Het luidt als volgt: Het auteursrecht is het uitsluitend recht van den maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld. 12 Het begrip werken van letterkunde, wetenschap of kunst moet breed worden opgevat: kort samengevat vallen hier vrijwel alle werken onder waaraan een zekere creativiteit van de auteur ten grondslag ligt. Er zijn drie voorwaarden voor auteursrechtelijke bescherming van een werk: 13 het werk moet een origineel karakter hebben, met andere woorden: het werk moet een voortvloeisel zijn uit de creativiteit van de auteur; zintuiglijke waarneembaarheid: het werk moet op een of andere manier kenbaar zijn gemaakt; het werk moet niet zijn gemaakt om een technisch effect te verkrijgen. Indien aan deze drie voorwaarden wordt voldaan, komt alles in aanmerking voor auteursrechtelijke bescherming, met uitzondering van wetten, besluiten, rechterlijke uitspraken en andere administratieve beslissingen van de overheid. 14 Aan artikel 1 van de Auteurswet moet veel belang worden toegekend; het artikel vormt het belangrijkste beginsel van het Nederlandse auteursrecht. In principe heeft de auteur van een werk dus het exclusieve recht om dat werk openbaar te maken en te verveelvoudigen. Toch zijn er voor archiefinstellingen interessante uitzonderingen op mogelijk, die we hierna zullen bespreken De uitzonderingen op het exclusieve recht van de auteur In de Auteurswet is een aantal uitzonderingen opgenomen die derden de mogelijkheid geeft om met auteursrechtelijk beschermd werk aan de slag te gaan. Hier liggen dan ook kansen voor archiefbeherende instellingen of een overheid De licentie Uiteraard kan een auteur toestemming verlenen aan een derde om een werk te reproduceren en te publiceren. Zo n toestemming vindt dan plaats in de vorm van een licentie, een eenmalige, vormvrije toestemming voor een reproductie voor een specifiek doeleinde. 15 Een goed voorbeeld van zo n licentie is een overeenkomst die een auteur van een boek sluit met een uitgeverij die dat boek uitgeeft. Een licentie zou ook kunnen worden gesloten met een overheid of archiefinstelling die auteursrechtelijk beschermd materiaal actief openbaar zou willen maken. Licenties kunnen ook worden gesloten door tussenkomst van een zogenaamde collectieve beheersorganisatie, waarover meer in paragraaf Artikel 1 Auteurswet, geraadpleegd 8 oktober Federatie Auteursrechten, Waarop kunt u auteursrecht hebben?, (versie z.d.), geraadpleegd 12 november Artikel 11 Auteurswet, geraadpleegd 12 november C.J. Loonstra en G.W. van der Voet, Rechtsoriëntatie. (Groningen/Houten: Wolters-Noordhoff, 2008),

12 Werken die zijn gecreëerd in dienst van de overheid Particulieren krijgen vaak opdrachten van de overheid aanbesteed. Jaarlijks gaat dit gepaard met zo n 60 miljard euro. 16 Een voorbeeld hiervan is een gemeente die aan een architect de opdracht verstrekt om een nieuw gemeentehuis te ontwerpen. De tekening van dat ontwerp is auteursrechtelijk beschermd, aangezien er creativiteit van de auteur aan ten grondslag ligt, het werk kenbaar is gemaakt en niet ontworpen voor het verkrijgen van een technisch effect (zie paragraaf 3.1). Indien werken die voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen, worden gemaakt in dienst van de gemeente, komt het auteursrecht ook toe aan de gemeente. De gemeente hanteert inkoopvoorwaarden waarin dat wordt geregeld. Later meer hierover. Indien een burger echter een leegstaand perceel van een gemeente koopt met de bedoeling daarop een huis te laten bouwen, en daarvoor zelf een architect inschakelt, komt het auteursrecht niet aan de gemeente toe. Hierover later meer in dit hoofdstuk Beschikbaarstelling van auteursrechtelijk beschermd werk op een terminal in het gebouw van een archiefinstelling Culturele instellingen zoals archieven kunnen ook zonder toestemming van de auteur, dus zonder licentie, auteursrechtelijk beschermde werken presenteren aan individuele leden van hun publiek. De werken dienen te worden gepresenteerd op een besloten netwerk dat uitsluitend dient voor onderzoek of privé-studie door die individuele leden van het publiek Reproducties in opdracht van een natuurlijke persoon Natuurlijke personen, dus mensen van vlees en bloed, kunnen archiefinstellingen of overheden de opdracht geven tot het reproduceren van auteursrechtelijk beschermd werk. Dit op voorwaarde dat het aantal reproducties beperkt blijft, en dat de reproducties uitsluitend dienen voor privé-gebruik door de natuurlijke persoon. 18 Tot dusver de mogelijkheden die er momenteel zijn voor archiefinstellingen De collectieve beheersorganisatie als mediator tussen rechthebbende en gebruiker Indien archieven waarin auteursrechtelijk beschermde werken zitten integraal actief openbaar worden gemaakt, kan het voor de overheid of archiefinstelling nuttig zijn om contact op te nemen met een collectieve beheersorganisatie. Zo n organisatie komt op voor de gezamenlijke belangen van auteurs binnen een bepaalde branche, zoals auteurs van grafische/visuele werken. Auteursrechthebbenden kunnen zich bij zo n organisatie aansluiten. De organisatie kan dan namens de rechthebbenden licenties sluiten met partijen die iets willen ondernemen met hun beschermde werken. Het bestaan van collectieve beheersorganisaties wordt erkend in de Auteurswet en de Wet toezicht geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten. De Auteurswet spreekt over een naar het oordeel van de ministers van Justitie en Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen representatieve rechtspersoon, die met uitsluiting van andere rechtspersonen belast is met de inning en verdeling van licentiekosten. 19 Een bekend voorbeeld van een collectieve beheersorganisatie is de stichting Pictoright, die opkomt voor de belangen van auteurs die visuele werken hebben gemaakt, zoals fotografen. 20 Daarnaast kunnen collectieve beheersorganisaties opkomen voor rechten van mensen die nog niet bij hen zijn aangesloten; de Wet toezicht geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten refereert aan een zogenaamde vrijwaring in artikel 2a onder iii. Het kan namelijk voorkomen dat een 16 Rijksoverheid, Aanbesteden (versie z.d.), geraadpleegd 12 november Artikel 15h Auteurswet, geraadpleegd 12 november Artikel 16b, lid 1 Auteurswet, geraadpleegd 12 november Artikel 15f Auteurswet, geraadpleegd 12 november Pictoright, Over ons (versie 2014), geraadpleegd 8 oktober

13 auteursrechthebbende zich niet heeft aangesloten bij een collectieve beheersorganisatie. Een beheersorganisatie kan dan onder voorbehoud een licentie verstrekken namens iemand die nog niet bij haar is aangesloten. 21 Een vrijwaring kan echter hooguit worden gezien als een verzekering tegen schadeclaims die kunnen voortvloeien uit inbreuk op andermans auteursrecht; de rechthebbende heeft immers in een dergelijke situatie geen toestemming verleend voor reproductie en/of publicatie van zijn of haar werk Auteursrechtelijk beschermd werk fysiek ter inzage geven in de studiezaal van een archiefinstelling Artikel 1 van de Auteurswet maakt het al duidelijk: de auteur heeft het uitsluitende recht om een werk te reproduceren. We hebben ook gezien dat hier uitzonderingen op kunnen worden gemaakt. Later in dit verslag wordt onder andere een gemeente geanalyseerd. Deze gemeente heeft bouwdossiers actief openbaar gemaakt door ze te publiceren op het internet. Daartoe zijn alle bouwdossiers met de daartoe behorende auteursrechtelijk beschermde werken ingescand. Dat inscannen kan worden gezien als een reproductie die in principe alleen door de auteur zelf mag worden gedaan. Voorheen werden de bouwdossiers ter inzage gelegd in de studiezaal van de archiefbewaarplaats. Het gewoonweg ter inzage leggen van archiefmateriaal dat door de overheid is ontvangen is geen reproductie in de zin van artikel 1 van de Auteurswet en is dan ook geoorloofd. In de tweede casus van dit hoofdstuk meer hierover Casussen Hieronder volgt een tweetal (fictieve) casussen op basis van de inhoud van dit hoofdstuk. Elke casus kent een aantal oplossingsrichtingen. Er bestaan geen ideale of ronduit slechte richtingen; elke richting heeft voor- en nadelen. De casussen weerspiegelen de mogelijkheden en beperkingen van het Nederlandse auteursrecht, het thema van dit hoofdstuk, in de fictieve praktijk De gemeente Rotterdam wil tegen minimale kosten actieve openbaarheid van Wabodossiers realiseren De gemeente Rotterdam heeft de ambitie om per 1 januari 2015 Wabo-dossiers actief openbaar te maken op de gemeentelijke website. Uit onderzoek is gebleken dat het totaalpakket aan Wabodossiers ongeveer 3000 verschillende auteursrechthebbenden kent, waarvan 60 procent is aangesloten bij een collectieve beheersorganisatie, en 40 procent niet. Welke opties heeft de gemeente Rotterdam? Optie 1 Optie 2 De gemeente Rotterdam sluit voor de 60 procent aangesloten auteursrechthebbenden een licentieovereenkomst met een collectieve beheersorganisatie af, en koopt een vrijwaring in voor de overige 40 procent. De gemeente Rotterdam sluit een licentieovereenkomst voor de 60 procent aangesloten rechthebbenden af, en benadert zelfstandig de 40 procent nietaangeslotenen. Optie 3 21 Artikel 2a onder iii, Wet toezicht geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten, geraadpleegd 12 november Visie van een informatiejuriste op vrijwaring door een collectieve beheersorganisatie. Dank daarvoor. 13

14 De gemeente Rotterdam is van mening dat actieve openbaarheid zwaarder weegt dan individuele auteursrechten, en hoopt dan ook veel kosten te besparen door geen licentieovereenkomst met wie dan ook af te sluiten. Reflectie Strikt genomen is de gemeente Rotterdam verplicht met alle rechthebbenden een licentieovereenkomst te sluiten. Deze aanpak zou conform het Nederlandse auteursrecht zijn. Dit is de veilige manier van handelen, maar er gaan mogelijk ook veel kosten mee gepaard. De gemeente zou ook zelf een belangenafweging kunnen maken tussen auteursrecht en publiek belang: wat weegt zwaarder, auteursrecht of actieve openbaarheid? Wellicht kan de gemeente Rotterdam deze problematiek aankaarten bij de landelijke politiek, aangezien de gemeente niet alleen staat in deze kwestie. Opgemerkt moet echter worden dat de Auteurswet niet de mogelijkheid biedt om een dergelijke belangenafweging te maken; er moet conform de letter van de wet gehandeld worden. Toch zijn er in Nederland reeds verschillende gemeenten die die belangenafweging wel hebben gemaakt, zoals later in dit verslag duidelijk zal worden. Tot dusver zijn die afwegingen, aldus die gemeenten, zonder juridische implicaties gemaakt De definitie van actieve openbaarheid 23 Het is de gemeente Rotterdam na onderzoek gebleken dat actieve openbaarheid (voorlopig) praktisch niet kan worden gerealiseerd via het internet. Er is dan immers reproductie vereist in de zin van de Auteurswet. En dat recht op reproductie komt in principe alleen toe aan de auteur van een werk. Daarom gaat de gemeente op zoek naar alternatieven. Gebleken is dat de gemeente drie opties voorhanden heeft. Optie 1 Optie 2 Optie 3 De gemeente stelt alle Wabo-dossiers actief openbaar via de studiezaal van het Stadsarchief Rotterdam. De gemeente gaat uit van artikel 15h van de Auteurswet. Dit artikel is de terminalbepaling, die het archiefinstellingen mogelijk maakt om via een besloten netwerk middels terminals auteursrechtelijk beschermd materiaal aan het publiek beschikbaar te stellen voor individuele benutting. De gemeente attendeert het publiek via de gemeentelijke website erop dat alle Wabo-dossiers (beperkt) kunnen worden gereproduceerd. De gemeente attendeert het publiek op het feit dat de reproducties uitsluitend voor eigen gebruik mogen worden vervaardigd. De gemeente baseert zich bij deze optie op artikel 16b, lid 1 van de Auteurswet. De gemeente definieert actieve openbaarheid voorlopig als volgt: actieve openbaarheid is het publiek nadrukkelijk attenderen op het feit dat Wabo-dossiers in de studiezaal van het Stadsarchief Rotterdam ter beschikking zijn. Reflectie Het Nederlandse auteursrecht is in de praktijk niet compatibel met de wens tot actieve openbaarheid op het internet. Aangezien wetten slechts traag worden gewijzigd zal er voorlopig op zoek moeten worden gegaan naar alternatieven. Er is een alternatief beschikbaar (zie optie 3 van de tweede 23 Hoewel in de inleiding op dit verslag al een definitie van het begrip actieve openbaarheid is gegeven, is uit dit hoofdstuk duidelijk geworden dat actieve openbaarheid op het internet en auteursrechten niet zonder meer samengaan. Daarom is deze casus een definitiekwestie. 14

15 casus), maar dat alternatief is geen verandering ten opzichte van de huidige praktijk van het consulteren van archieven in de studiezaal van een archiefinstelling Conclusies Het Nederlandse auteursrecht biedt zowel hindernissen als mogelijkheden. De hindernissen maken het praktisch vrijwel onmogelijk (hierbij beschouwen we het sluiten van licentieovereenkomsten met alle auteursrechthebbenden in een Wabo-archief als praktisch zeer moeilijk) om actieve openbaarheid te realiseren op het internet. Anderzijds bieden de besproken mogelijkheden ruimte voor een andere definitie van actieve openbaarheid. De alternatieven voor actieve openbaarheid zijn echter niet aantrekkelijk gezien de grote internetmobiliteit en afhankelijkheid van overheid en burger in de 21 e eeuw. Daarnaast moet worden opgemerkt dat actieve openbaarheid in de studiezaal van de archiefinstelling in essentie gelijk is aan het (passieve) openbaarheidsbeginsel van de Archiefwet Die wet regelt namelijk dat archiefmateriaal in de studiezaal van een archiefbewaarplaats (zoals het Stadsarchief Rotterdam) toegankelijk is, enkele uitzonderingen daargelaten. Als we actieve openbaarheid zo zouden definiëren, zou er eigenlijk niets veranderen in de praktijk van raadpleging van openbare archieven. 15

16 4. De componenten van Wabo-dossiers bezien vanuit auteursrechtelijk perspectief 4.1. De verschillende auteursrechthebbenden In het vorige hoofdstuk hebben we de belangrijkste aspecten van het Nederlandse auteursrecht geanalyseerd, wat de beperkingen en de mogelijkheden voor actieve openbaarheid zijn, en welke conclusies we daaruit moeten trekken. Het wordt nu dan ook interessant om te kijken hoe een Wabo-dossier vanuit auteursrechtelijk perspectief benaderd moet worden. Ik heb bij de DCMR-Milieudienst in Schiedam een aantal Wabo-dossiers ingezien. Dit zijn dus dossiers die worden opgebouwd rondom het proces voor het verlenen van een omgevingsvergunning. Onder omgevingvergunning moeten we kort samengevat een vergunning verstaan voor een handeling die van invloed is op de fysieke leefomgeving van de mens. 24 Een Wabo-dossier bestaat uit de volgende componenten: een door de burger 25 ingevuld aanvraagformulier van het bevoegd gezag; 26 adviezen in het kader van de vergunningverlening (zowel interne als externe adviezen); optionele kennisgevingen van verlenging van de behandelingstermijn; de beschikking; optionele tekeningen. Er zijn dus verschillende auteursrechthebbenden te onderscheiden. We zien het bevoegd gezag wat betreft interne adviezen, (eventueel) externe adviezen, optionele kennisgevingen van verlenging van de behandelingstermijn en de beschikking. Het auteursrecht over de externe adviezen behoort in principe toe aan de derden die die adviezen hebben opgesteld, tenzij dat het bevoegd gezag heeft bedongen dat hij het auteursrecht krijgt. Het recht over de optioneel aanwezige tekeningen zal veelal ook bij derden liggen, zoals architecten die tekeningen van nog te bouwen huizen hebben gemaakt. Zoals we in het vorige hoofdstuk hebben gezien, verdient het de voorkeur om alle rechthebbenden te benaderen, hetzij direct, hetzij indirect via een collectieve beheersorganisatie, om een licentieovereenkomst af te sluiten. Dit kan echter praktisch zeer moeilijk te realiseren zijn indien complete Wabo-archieven actief openbaar worden gemaakt. Wat de zaak ietwat gemakkelijker maakt is dat het bevoegd gezag (de overheid) het auteursrecht van enkele van de componenten van de Wabo-dossiers heeft, namelijk het ontwerp van het aanvraagformulier, de optionele kennisgevingen van verlenging, interne adviezen, externe adviezen (indien de overheid die heeft aangevraagd en daarover het auteursrecht heeft verkregen) en de beschikking. Voor eventuele tekeningen en misschien externe adviezen door burgers/bedrijven aangevraagd zal (doorgaans) 27 in principe een licentieovereenkomst moeten worden gesloten. 24 Artikel 2.1, lid 1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, geraadpleegd 12 november Strikt genomen heeft de burger het auteursrecht van de tekst die hij invult in het formulier. Om dit echter te omzeilen kan in de applicatie die voor het indienen van een aanvraag wordt gebruikt (het Omgevingsloket Online: OLO) de burger erop worden geattendeerd dat het formulier actief openbaar zal worden gemaakt. Met andere woorden: de burger moet hiermee instemmen. 26 Onder bevoegd gezag verstaan we het bestuursorgaan (zoals een gemeente) dat van rechtswege belast is met de beoordeling van de vergunningsaanvraag. 27 Als de overheid aan een externe partij opdracht heeft gegeven voor een onderzoek, komt het auteursrecht van dat onderzoek doorgaans ook toe aan de overheid. Later over deze kwestie meer in dit verslag. 16

17 4.2. Creative Commons bij eigen auteursrechten Wat betreft de componenten waarvan het bevoegd gezag de auteursrechten heeft, kan dat bevoegd gezag twee kanten op: het maakt geen enkel punt van de auteursrechten; het gezag wil immers zelf actieve openbaarheid realiseren. Een andere optie is dat het bevoegd gezag gebruik maakt van zogenaamde creativecommonslicenties. Zo n licentie biedt kort samengevat aan derden de mogelijkheid om soepel met andermans auteursrechten om te laten gaan. Er zijn verschillende soorten licenties, waarvan er twee interessant zijn in het kader van actieve openbaarheid: 28 Attribution (BY) 29 : het is toegestaan om een werk te gebruiken en er afgeleide werken van te maken, op voorwaarde dat de auteur van het (oorspronkelijke) werk wordt vermeld. Attribution No Direvatives (BY- ND) 30 : hergebruik/verspreiding is toegestaan, zelfs voor commerciële doeleinden, op voorwaarde dat de auteur wordt vermeld. Er mag echter geen afgeleid werk worden geproduceerd op basis van het oorspronkelijke werk. Andere auteursrechthebbenden, zoals architecten, kunnen hun werken ook onder een creativecommonslicentie vrijgeven. Dit lijkt echter vooralsnog niet tot weinig te gebeuren. Dit blijkt uit het bestaan van De Nieuwe Regeling (DNR). Deze regeling zal later in dit verslag besproken worden. Hieronder volgt een casus op basis van het besprokene in dit hoofdstuk Casus: het bevoegd gezag wil Wabo-dossiers integraal actief openbaar maken Een bevoegd gezag dat belast is met verlenen van omgevingsvergunningen op grond van de Wabo wil Wabo-dossiers actief openbaar maken. Het gezag heeft zelf het auteursrecht over enkele van de stukken, en besluit dan ook geen groot punt over de auteursrechten van die stukken te maken. Wat betreft externe adviezen en tekeningen wordt de zaak wat complexer; het bevoegd gezag ziet enerzijds de druk om actieve openbaarheid te realiseren, en anderzijds de auteursrechten van derden. Het bevoegd gezag heeft de volgende opties: Optie 1 Optie 2 Optie 3 Het bevoegd gezag geeft de eigen werken onder de licentie BY van Creative Commons uit, en komt direct met de derden licentieovereenkomsten overeen. Het bevoegd gezag geeft de eigen werken zonder licentie vrij, en sluit via een collectieve beheersorganisatie licentieovereenkomsten af. Het bevoegd gezag geeft onder de licentie BY-ND de eigen werken vrij, en benadert de derden niet inzake auteursrechten, want in de optiek van het bevoegd gezag weegt het belang van actieve openbaarheid zwaarder dan auteursrechten van derden. Et cetera. 28 M. van Eechoud, Friends or Foes? Creative Commons, Freedom of Information Law and the European Union Framework for Reuse of Public Sector Information. (Amsterdam: 2011), geraadpleegd 9 oktober BY betekent: gemaakt door. Men erkent dus dat de auteur het werk heeft gemaakt. 30 BY ND betekent: gemaakt door en geen afgeleide werken. 17

18 Reflectie Het bevoegd gezag heeft vele opties voorhanden. Indien het bevoegd gezag actieve openbaarheid zou willen realiseren, ligt het voor de hand dat het soepel omgaat met eigen auteursrechten. Wat betreft de auteursrechten van derden speelt praktische haalbaarheid een rol: loont het om met alle betrokken derden licenties te sluiten? Indien het antwoord ja luidt, zal ook bij alle toekomstige Wabo-dossiers een licentieovereenkomst moeten worden afgesloten. Hier komt dus weer de belangenafweging: welk belang weegt zwaarder? Dat van actieve openbaarheid of het auteursrecht van derden? 4.4. Conclusie Er zijn bij Wabo-dossiers verschillende auteursrechthebbende partijen te onderscheiden: enerzijds de overheid/het bevoegd gezag en anderzijds externe partijen, waarvan er meerdere kunnen voorkomen in een enkele dossier. Wat betreft de eigen werken kan het bevoegd gezag gebruik maken van creativecommonslicenties. Wat betreft de andere partijen dienen de regels van het auteursrecht in acht te worden genomen. 18

19 5. Actieve openbaarheid: de praktijk van vier gemeenten 5.1. Inleiding Eerder in dit verslag hebben we het al kortstondig besproken: in Nederland heeft een aantal gemeenten al geëxperimenteerd met actieve openbaarheid van overheidsinformatie, namelijk bouwdossiers. Hoewel deze dossiers strikt genomen niet onder de Wabo vallen (de bouwdossiers van vóór 1 oktober 2010 vloeien voort uit een van de wetten die zijn opgegaan in de Wabo), zijn ze vanuit auteursrechtelijk perspectief wel interessant om te bekijken: ook deze dossiers bevatten beschermd materiaal, zoals bouwtekeningen. Auteursrechtelijk gezien bestaat er geen enkel verschil tussen het actief openbaar maken op het internet van een bouwdossier van vóór 1 oktober 2010 en een Wabo-dossier. Vanwege hun interpretaties van het Nederlandse auteursrecht zijn de gemeenten geanalyseerd middels casestudy s. Hieruit kunnen lessen worden geleerd voor het actief openbaar maken van Wabo-dossiers door de gemeente Rotterdam/het Stadsarchief Rotterdam Gemeente A De gemeente A is van mening dat het auteursrechtelijk geoorloofd is om bouwtekeningen uit bouwdossiers te digitaliseren en beschikbaar te stellen voor het publiek. De gemeente maakt naar eigen zeggen zelf geen gebruik van de tekeningen. Wel wijst de gemeente de gebruiker op het feit dat de tekeningen auteursrechtelijk beschermd zijn; verwezen wordt naar de website een website van de Federatie Auteursrechtbelangen te Den Haag Conclusie gemeente A De gemeente is van mening dat actief openbaar maken van auteursrechtelijk beschermd werk geoorloofd is. Wel is de gemeente zich ervan bewust dat de gebruiker aan het auteursrecht gebonden is Gemeente B De gemeente B heeft bouwtekeningen op de gemeentelijke website gepubliceerd. Onderstaande is gebaseerd op de aantekeningen van een interview dat ik heb gehouden met medewerker B1. 31 Enerzijds is de gemeente zich ten zeerste bewust van de auteursrechtelijke aspecten van het actief openbaar maken van auteursrechtelijk beschermde werken. Anderzijds erkent de gemeente dat het praktisch onontkoombaar is dat gemeentelijke archieven digitaal worden ontsloten voor het publiek. De gemeente heeft voorafgaand aan de lancering van het digitale bouwarchief contact gehad met dhr. Mathijs Bouten van het bedrijf PDBT, Project Digitale Bouwtekeningen. Dit bedrijf poogt zich op te werpen als belangenbehartiger van architecten wier tekeningen gedigitaliseerd en gepubliceerd worden door gemeenten. PDBT heeft echter geen ministeriële aanwijzing voor het optreden als collectieve beheersorganisatie, zoals wel wordt vereist in de Auteurswet. 32 De gemeente draagt ook geen vergoedingen ten bate van auteursrechten af aan andere organisaties. Dit betekent echter niet dat de gemeente dit zal weigeren in de toekomst. Er moet een ministeriële aanwijzing komen. De burgers die gebruik maken van de tekeningen zouden dan leges moeten afdragen. Hoewel dit in eerste instantie is overwogen, heeft men uiteindelijk besloten dit niet te doen. De redenering hierachter is als volgt: zodra bouwdossiers worden overgedragen aan een archiefbewaarplaats, dan zijn die dossiers in beginsel openbaar conform de Archiefwet De verantwoordelijke wethouder uit de vorige raadsperiode ( ) en het huidige college van burgemeester en wethouders zijn van mening dat er geen leges mogen worden geheven om openbaar archief te kunnen raadplegen, waarbij niet wordt uitgesloten dat er in de toekomst met een passende collectieve beheersorganisatie in overleg zal worden getreden. Ten slotte dient te worden opgemerkt dat de archiefinspectie van de provincie waaronder de gemeente valt, zwaar heeft ingezet op openbaarheid en digitale beschikbaarheid van archieven. Sinds de publicatie van de gedigitaliseerde 31 De aantekeningen zijn als bijlage 2 te vinden bij dit verslag. 32 Zie hiervoor de artikelen 15f, 16d en 16l van de Auteurswet. 19

20 bouwtekeningen is er nog geen enkele claim met betrekking tot auteursrechten binnengekomen. Ook blijven de bezoekers weg die voorheen naar de fysieke studiezaal van het archief kwamen; waarschijnlijk voorziet het digitale bouwarchief in een behoefte Conclusie gemeente B De gemeente beseft dat er strikt genomen een vergoeding moet worden afgedragen voor het publiceren van bouwtekeningen en aanverwanten. Het is echter onontkoombaar dat archieven worden gedigitaliseerd en gepubliceerd op het internet, en dat strookt in dit geval niet goed met het auteursrecht. Hierbij moeten we de grote internetmobiliteit van zowel overheid als burger in acht nemen. Daar komt nog eens de druk van de provinciale archiefinspectie van de provincie bij Gemeente C Op 7 oktober 2014 heb ik een interview afgenomen bij medewerker C1 van de gemeente. 33 De gemeente heeft bouwdossiers gepubliceerd op de gemeentelijke website. Op de oudste dossiers zullen waarschijnlijk geen auteursrechten meer berusten, maar op de wat minder oude dossiers waarschijnlijk wel. 34 Desondanks heeft de gemeente bouwdossiers gedigitaliseerd en gepubliceerd. Medewerker C1 heeft tijdens het interview aangegeven dat misbruik van de bouwtekeningen (uiteraard) niet is toegestaan. Hierbij moeten we bijvoorbeeld denken aan een architect die het ontwerp van een collega uit het digitale archief zonder toestemming overneemt en presenteert als zijn eigen werk. Gebeurt dat toch, dan is dat een zaak tussen misbruiker en rechthebbende. Onderin bij de links naar de scans van de dossiers staat vermeld dat zij de status hebben van digitale werkkopieën. Verdere verspreiding is volgens de tekst in strijd met het auteursrecht. Kennelijk is de gemeente er zeker van dat het digitaliseren van bouwtekeningen, met de beperking voor het publiek dat de scans slechts digitale werkkopieën zijn, geoorloofd is. Hierbij heeft medewerker C1 tijdens het interview aangegeven dat de voorzitter van de Algemene Nederlandse Beroepsvereniging Architecten/Bond van Nederlandse Architecten 35 de komst van het digitale dossier heeft goedgekeurd. De interpretatie van het Nederlandse auteursrecht is vermoedelijk terug te voeren naar artikel 16b, lid 1 van de Auteurswet. Dit artikel geeft aan dat een werkkopie geen inbreuk op het auteursrecht vormt, op voorwaarde dat het aantal kopieën beperkt is Conclusie gemeente C De gemeente is van mening dat het inrichten van een digitaal bouwarchief geoorloofd is, mits de bepaling erin wordt opgenomen dat de tekeningen de status van digitale werkkopie hebben. Ook attendeert de gemeente de gebruiker erop dat verdere verspreiding van de auteursrechtelijk beschermde werken niet is toegestaan Gemeente D De gemeente D hanteert ten aanzien van auteursrechten dezelfde interpretatie als gemeente C: het is auteursrechtelijk geoorloofd om bouwdossiers te digitaliseren en op het internet te plaatsen, mits er een disclaimer bij de scans wordt opgenomen dat de scans de status van digitale werkkopie hebben. Voorts wijst de gemeente de gebruiker erop dat er geen rechten kunnen worden ontleend aan de scans. De gemeente hanteert deze interpretatie op advies van de Bond van Nederlandse Architecten. Op 13 november heb ik een interview afgenomen bij medewerker D1 van de gemeente D De aantekeningen zijn als bijlage 3 te vinden bij dit verslag. 34 Het auteursrecht duurt in Nederland tot 1 januari volgend op het 70 ste jaar na overlijden van de auteur, blijkens artikel 37, lid 1: Auteurswet, geraadpleegd 9 oktober De medewerker heeft het over de Algemene Nederlandse Beroepsvereniging Architecten. Waarschijnlijk bedoelt deze hier de Bond van Nederlandse Architecten (BNA). 36 Het verslag van dit gesprek is als bijlage 4 bij dit verslag gevoegd. 20

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan?

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Onderzoek naar hoe de gemeente Helmond aan de hand van in kaart gebrachte gevolgen van private kwaliteitsborging zo voorbereid mogelijk kan inspelen op het

Nadere informatie

De Kan-bepaling Een handreiking voor

De Kan-bepaling Een handreiking voor Handreiking kan-bepaling 1 De Kan-bepaling Een handreiking voor gemeenten en welstandscommissies Handreiking kan-bepaling 2 Handreiking kan-bepaling 3 De Kan-bepaling Een handreiking voor gemeenten en

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Mediation bij de Overheid

Onderzoeksrapport Mediation bij de Overheid Conflictdiagnose en geschiloplossing op maat bij conflicten tussen burgers en overheden Uitgevoerd door Laurens Bakker Carla Schouwenaars Instituut voor Rechtssociologie Instituut voor Culturele Antropologie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 892 Regels inzake de bescherming van persoonsgegevens (Wet bescherming persoonsgegevens) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1 INHOUDSOPGAVE Algemeen

Nadere informatie

Eigen gegevens, eigen regie?

Eigen gegevens, eigen regie? ? advies over de juridische en organisatorische consequenties van 'eigenaarschap' van persoonsgegevens die binnen de overheid worden verwerkt adviseurs: drs. E.B.M Schoenmakers CMC mr. W.E.H. Sloots mr.dr.

Nadere informatie

We gooien het de inspraak in

We gooien het de inspraak in We gooien het de inspraak in Een onderzoek naar de uitgangspunten voor behoorlijke burgerparticipatie 17 september 2009 2009/180 Behoorlijk omgaan met schadeclaims We gooien het de inspraak in Een onderzoek

Nadere informatie

Het medisch traject. Dr. mr. A.J. Van Advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam Senior onderzoeker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam

Het medisch traject. Dr. mr. A.J. Van Advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam Senior onderzoeker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam Het medisch traject 4210 1 Het medisch traject Dr. mr. A.J. Van Advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam Senior onderzoeker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam 1. Inleiding 4210 3 2. De medisch adviseur

Nadere informatie

Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis

Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis

Nadere informatie

Bij twijfel niet gebruiken?

Bij twijfel niet gebruiken? Bij twijfel niet gebruiken? Een verkenning naar oplossingen voor belemmeringen bij het gebruik van persoonsgegevens uit basisregistraties inup, Programma Stelsel van Basisregistraties, cluster STOUT Koen

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens

Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens II.03 Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 1. Algemeen 5 2. Patiëntenrechten betreffende het dossier 9 3. Beroepsgeheim 11 4. Het beroepsgeheim in

Nadere informatie

BHV SVP! Ontruiming en Niet Zelfredzamen: Verkokerd Beleid. R.P. Wevers, 8ste leergang MCDM

BHV SVP! Ontruiming en Niet Zelfredzamen: Verkokerd Beleid. R.P. Wevers, 8ste leergang MCDM BHV SVP! Ontruiming en Niet Zelfredzamen: Verkokerd Beleid. R.P. Wevers, 8ste leergang MCDM Samenvatting Met regelmaat duiken er in de Nederlandse media berichten op, die doen vermoeden dat de voorbereiding

Nadere informatie

Zie ook Mr. R-J.P. Lugard, De Wtt en Rib Wtt: een blik in de tijd, in TvCO 2005-2.

Zie ook Mr. R-J.P. Lugard, De Wtt en Rib Wtt: een blik in de tijd, in TvCO 2005-2. De trustbranche en de 3 de antiwitwasrichtlijn Verschillen en overeenkomsten in Wtt en Wwft in de benadering van UBO, cliënt en PEP door Mr. R-J.P. Lugard 1 1 Inleiding In juni 2008 werd mij gevraagd een

Nadere informatie

Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg

Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg Handreiking Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg GGD GHOR Nederland GGZ Nederland KNMG September 2014 a Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Aanleiding...2 Uitgangspunten voor gegevensuitwisseling bij bemoeizorg...5

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

HET MOTIEF ALS MOTIVERING?

HET MOTIEF ALS MOTIVERING? HET MOTIEF ALS MOTIVERING? Een onderzoek naar de rol van de motieftheorie in de jurisprudentie van de Hoge Raad en de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State bij de beoordeling van de bovengrens

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

Wet openbaarheid van bestuur: Gaat het om de informatie of om de dwangsom?

Wet openbaarheid van bestuur: Gaat het om de informatie of om de dwangsom? Wet openbaarheid van bestuur: Gaat het om de informatie of om de dwangsom? Onderzoek naar de mogelijkheden om bij een WOB-verzoek misbruik van de Wet dwangsom te voorkomen in relatie tot artikel 3, derde

Nadere informatie

EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING

EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING VOORWOORD Publiek-Private samenwerking Voor u ligt één van de handleidingen in de serie handleidingen over publiek-private samenwerking (PPS) bij gebiedsontwikkelingsprojecten

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie

Modelcontract voor de uitgave van oorspronkelijk Nederlandstalig literair werk

Modelcontract voor de uitgave van oorspronkelijk Nederlandstalig literair werk Modelcontract voor de uitgave van oorspronkelijk Nederlandstalig literair werk vastgesteld per 6 juli 2011, als herziene versie van het per 1 juli 2004 geldende modelcontract, door de Literaire Uitgeversgroep

Nadere informatie

Prettig contact met de overheid

Prettig contact met de overheid Dit is een uitgave van: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Programmadirectie Dienstverlening, Regeldruk en Informatiebeleid Postbus 20011 2500 AE Den Haag E-mail: postbus.mediationvaardigheden@minbzk.nl

Nadere informatie

Naar een andere verdeling verantwoordelijkheid in de bouw

Naar een andere verdeling verantwoordelijkheid in de bouw Naar een andere verdeling van verantwoordelijkheid in de bouw Onderzoek naar privaatrechtelijke verbeteringsmogelijkheden van de bouwkwaliteit Instituut voor Bouwrecht Februari 2013 EINDRAPPORT INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade. Medische Paragraaf. Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans. deletselschaderaad.nl

Gedragscode Behandeling Letselschade. Medische Paragraaf. Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans. deletselschaderaad.nl Gedragscode Behandeling Letselschade Medische Paragraaf Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans deletselschaderaad.nl De Letselschade Raad wil de harmonie en duidelijkheid in de afhandeling van personenschade

Nadere informatie

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Datum April 2013 Nummer NvB 13/02a Pagina 2 van 57 Inhoud Colofon 2 1 Samenvatting en conclusies 5 1.1 Aanleiding en achtergrond 5 1.2 Doelstelling 5

Nadere informatie

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Wat te doen met een digitaal bestand Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Assen, Groningen, Leeuwarden, november 2013 Afbeelding voorpagina

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

De Kredietbank Rotterdam is in balans

De Kredietbank Rotterdam is in balans De Kredietbank Rotterdam is in balans Een onderzoek naar de dagelijkse praktijk gemeentelijke ombudsman Rotterdam maart 2014 Colofon Het onderzoeksteam van de gemeentelijke ombudsman bestond uit: Juliette

Nadere informatie