S T I C H T I N G O U D E G R O N I N G E R K E R K E N

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "S T I C H T I N G O U D E G R O N I N G E R K E R K E N"

Transcriptie

1 S T I C H T I N G O U D E G R O N I N G E R K E R K E N Jaarverslag 2009

2 Stichting Oude Groninger Kerken Stichting Der Aa-kerk Groningen Jaarverslag 2009 vastgesteld door het bestuur en goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 26 augustus 2010

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Meerjarenbeleidplan 5 3 Swot Analyse 6 4 Prestatie-indicatoren 7 5 Werkplan Jaarcijfers 13 7 Verantwoordingsverslag 37 8 Accountantsverklaring 38 9 Bijlagen 40 Naam: Stichting Oude Groninger Kerken Vestigingsplaats: Groningen Rechtsvorm: stichting De Stichting Oude Groninger Kerken stelt zich ten doel: het instandhouden van historische kerkgebouwen in de provincie Groningen en het bevorderen van belangstelling ervoor. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door: a. het verwerven, bewaren, restaureren, beheren en ter bezichtiging stellen van monumentale kerken en hun bijgebouwen en terreinen in de ruimste zin; b. het streven naar een gebruik van de gebouwen en de terreinen zoveel mogelijk in overeenstemming met hun aard; c. het nemen van initiatieven op het gebied van adviezen, voorlichting, publicatie en het leggen van contact met bezitters van bouwwerken en terreinen sub a bedoeld; d. alle andere middelen, welke tot bevordering van dat doel leiden. artikel 1 en 2 van de statuten De Stichting Oude Groninger Kerken is erkend als keurmerkhouder door het Centraal Bureau Fondsenwerving. Meer informatie over het CBF keur voor goede doelen: Omslag: Twee maal de kerk van Oosterwijtwerd (foto s: Marika Meijer)

4 1 Inleiding 2 Meerjarenbeleidsplan In de provincie Groningen zijn vele prachtige oude kerken te vinden die beslist bewaard moeten blijven voor de toekomst. Deze bijzondere kerkgebouwen in onze provincie zijn van onschatbare cultuurhistorische waarde. Steeds meer oude kerken verliezen echter hun oorspronkelijke bestemming. En daarmee is ook het onderhoud niet langer gegarandeerd. Daarom is het zo goed dat u al sinds 1969 de opgave ter hand hebt genomen om oude kerken in de provincie Groningen in stand te houden. De Stichting Oude Groninger Kerken heeft zich de afgelopen veertig jaar enorm ontwikkeld. Zowel regionaal als nationaal. U heeft inmiddels een voorbeeldfunctie in het erfgoedveld en u initieert tal van projecten. Vaak op een creatieve en opvallende wijze. U slaat een brug tussen verschillende erfgoedsectoren, toerisme, kunst, verleden, heden en toekomst. * In dit jaarverslag wordt gerapporteerd en geëvalueerd op basis van het in 2008 vastgestelde meerjarenbeleidsplan met daarin opgenomen een SWOT analyse, de prestatie-indicatoren, een overzicht van activiteiten en de jaarrekening in relatie tot de meerjarenbegroting Veertig jaar geleden, op 13 mei 1969, is de Stichting Oude Groninger Kerken opgericht. Hieraan is in dit ver- 4 slagjaar uitgebreid aandacht besteed. Het grote feest in 5 de Der Aa-kerk op 13 mei voor vrijwilligers en relaties, de Open Dag voor onze donateurs en belangstelleden op 16 mei toen alle kerken van de stichting voor een bezoek zijn opengesteld, de jubileumeditie van het cultureel festival Terug naar het Begin, de kaartenwedstrijd voor het honoreren van speciale projecten van de Plaatselijke Commissies van Eenum, Woltersum en Zuurdijk, de veel gebruikte jubileumpostzegel, het boek Ooit gebouwd voor altijd of het Jubileum Fockeproject: het zijn allemaal activiteiten die staan voor onze sterk op mensen gerichte organisatie. Mensen die zich met toewijding, kennis van zaken en passie voor de instandhouding en het eigentijdse gebruik van het bijzondere religieuze erfgoed van Stad en Ommelanden inzetten. Het bestuur dankt allen die dit jubileumjaar tot een fantastisch feest hebben gemaakt! * Deel uit de rede van dr. J.C. Gerrtisen, gedeputeerde van Cultuur, tijdens het jubileumfeest op 13 mei 2009

5 3 swot analyse 4 Prestatie-indicatoren Sterkten De positie van de stichting in de culturele en erfgoedwereld is in het verslagjaar versterkt. De directeur en diverse bureaumedewerkers zijn regelmatig gevraagd onze ervaringen en kennis op het gebied van beheer en gebruik van erfgoed te delen met landelijk en regionaal opererende organisaties. De toewijzing van een subsidie aan onze stichting als eerste noordelijke organisatie door het nieuwe landelijke Fonds voor de Cultuurparticipatie ten behoeve van het Jubileum-Fockeproject voor het speciaal onderwijs laat ook zien dat wij op het gebied van de erfgoededucatie een goede positie innemen. De toewijzing van het projectleiderschap van www. hetverhaalvangroningen is mede te danken aan onze spilpositie in het Groninger erfgoedveld. Zwakten De naamsbekendheid van de stichting onder nieuwe doelgroepen (leeftijdsgroep 40 -) wordt aangepakt door een experimenteel initiatievenbudget aan Bijzondere Lo- 6 caties Groningen beschikbaar te stellen om op die doelruglopend vertrouwen in de kracht van onze organisatie. programma noreerd omdat het betreffende project als niet ver- 7 groepen gerichte activiteiten mogelijk te maken. De eerste activiteit in dit kader is het concert Road to Bhutan op 19 september in de Remonstrantse kerk. De samenhang en de kwaliteit van de activiteiten in de kerken wordt via de maandelijkse nieuwsbrief voor de Plaatselijke Commissies bevorderd. Het cultureel festival Terug naar het begin op 27 juni heeft het beoogde artistieke niveau bereikt. De manifestatie laat zien dat ook op kleinere en logistiek niet optimale locaties belangrijke en interessante culturele producties toch mogelijk zijn. Kansen Kansen voor het initiëren van projecten zijn benut door het maximaal inzetten van onze in 40 jaar opgebouwde kennis op het gebied van ontwikkeling en financiering. Het afbreukrisico voor de projecten is tot een minimum beperkt door ze pas in uitvoering te nemen als de inhoudelijke voorbereiding (zo nodig inclusief het vergunningentraject) voldoende inzicht geeft in de haalbaarheid en het halen van de geprognosticeerde eigen bijdrage in het betreffende project. De volgende in het verslagjaar in voorbereiding genomen en/of tot uitvoering gekomen projecten voldoen aan deze criteria: rehabilitatie kerk Leegkerk, herstel kerkhofkek Breede, herbestemming torens Hornhuizen en Uitwierde, gebruiksvoorzieningen kerk Nieuw Beerta, restauratie orgel Zuidwolde en Zuurdijk, Fockeproject voor het speciaal onderwijs, Cultureel festival Terug naar het begin 69 en jubileumboek Ooit gebouwd voor altijd. Kansen om de dienstverlening aan derden verder uit te bouwen zijn in het verslagjaar zowel op structurele als op incidentele basis benut. Het gaat om dienstverlening op het gebied van instandhouding en beheer, financiële administratie en organisatieontwikkeling. Bijzondere Locaties Groningen heeft zijn positie versterkt door De Amshoff te Kiel-Windeweer in zijn activiteiten op te nemen en zijn naamsbekendheid te vergroten door nieuw promotiemateriaal, een beperkte reclamecampagne op de regionale televisie in het laatste kwartaal van het verslagjaar en een vernieuwde website. Bedreigingen Er hebben zich in dit verslagjaar geen voorvallen voorgedaan die zouden kunnen leiden tot imagoverlies of te- Op basis van ons klachtenreglement zijn geen procedures gestart. Het resultaat van het klanttevredenheidsonderzoek geeft reden tot tevredenheid over de kwaliteit van onze dienstverlening. De prestatie-indicatoren zijn als volgt onderverdeeld: a Effect op de maatschappij ( 2 instandhoudingprojecten per jaar, voorbereiding/opzet meerjaren instandhoudingprogramma s, maandelijkse aandacht van de media, virtueel archief) b Effect op de stakeholders (donateurs, subsidieverleners, scholen, belangstellenden, opdrachtgevers, samenwerkingspartners) c Output (aantal - donateurs, - verstrekte subsidies, - leerlingen, - informatieverzoeken, - opdrachten, - samenwerkingsprojecten, - activiteiten in objecten, - website statistieken) Prestatie indicator a Effect op de maatschappij 1 minimaal twee instandhoudingsprojecten per jaar 2 voorbereiding/opzet meerjaren instandhoudings- 3 maandelijks aandacht in de media 4 virtueel archief Toelichting: a1 het betreft voorbereiding, uitvoering en ondersteuning van zowel eigen projecten als instandhoudingprojecten van derden. Is gehaald. a2 in het laatste kwartaal is begonnen met het samenstellen van het meerjarenonderhoudsprogramma voor een subsidietoewijzing in het kader van het Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten (BRIM) in a3 door de vele activiteiten in het verslagjaar is gemiddeld drie maal per maand aandacht aan het werk van de stichting besteed. a4 de werkzaamheden om te komen tot een publieksvriendelijk virtueel archief onder de titel Groninger kerken in het digitale domein zijn aan het einde van het verslagjaar afgerond. b Effect op de stakeholders 1 donateurs: tevredenheid over producten en dienstverlening 2 subsidieverleners: projecten worden beoordeeld als relevant, toekomstgericht en vernieuwend 3 scholen: deelname aan educatieve projecten en gebruikmaking adviezen 4 bezoek mediatheek en deelname lezingen 5 opdrachtgevers: tevredenheid diensten 6 samenwerkingspartners: tevredenheid projecten Toelichting: b1 de omzet in de stichtingswinkel, de deelname aan de activiteiten, de donateurbijdragen en de opbrengst van de Aktie Kerkbehoud hebben zich na een voorzichtig eerste half jaar na de zomer hersteld waardoor het eindresultaat, gezien de economische omstandigheden in het verslagjaar, bevredigend genoemd mag worden. b2 in 1 geval is een aanvraag door een fonds niet geho- nieuwend werd beoordeeld. b3 door de beperkte personele inzet kon het reguliere educatieve projecten en adviezen niet worden uitgebreid. 447 leerlingen hebben van het bestaande aanbod gebruik gemaakt. Daarnaast zijn er diverse schriftelijke en mondelinge adviezen aan 655 docenten verstrekt zowel direct als indirect via informatiebijeenkomsten. Het educatieplan van de Stichting Der Aa-kerk Groningen en het Fockeproject hebben hun doelstellingen ruimschoots gehaald. b4 door de toename van het virtuele bezoek aan de mediatheek is de belangstelling daarvoor toegenomen. Het aantal deelnemers aan de lezingen is toegenomen dankzij de speciale lezingen in het kader van het 40-jarig bestaan. b5 op basis van een klanttevredenheidsonderzoek kan de dienstverlening van de stichting als zeer goed worden gekenmerkt. Het rapportcijfer van de afnemers voor deskundigheid,omlooptijd, bejegening en zorgvuldigheid is gemiddeld een 8. b6 het onverminderd voortzetten van de samenwerking met de Stichting Landschapsbeheer Groningen in het kader van Kerken in het groen/terreinen met historie en het project Landmerken duidt op de tevredenheid van beide partners over opzet,, afstemming en uitvoering ervan.

6 c Output 1 donateurs, abonnees blad, deelnemers activiteiten 2 nieuwe donateurs 3 verhouding verstrekte subsidies in relatie tot aanvragen 4 aantal deelnemers aan educatieve projecten 5 aantal verzoeken om informatie 6 omvang opdrachtenportefeuille 7 samenwerkingsprojecten 8 bezoeken aan (activiteiten in) kerken 9 verzoeken om informatie over bezoek aan kerken 10 bezoek aan website c6 groot om een betrouwbaar beeld te kunnen geven. Wat betreft de educatieve activiteiten hebben 545 docenten informatie ingewonnen via informatiemarkten en zijn 11 docenten bereikt met workshops, gesprekken en contacten. Er zijn 750 nieuwsbrieven verstuurd waarmee alle scholen zijn bereikt. op basis van de omvang van de orderportefeuille op 1 juli en de beschikbare uren van de medewerkers voor dienstverlening aan derden is besloten geen wervingscampagne in de tweede helft van 2009 te houden. Drie organisaties hebben zich daarna aangemeld voor het afnemen van diensten. Alle verzoeken konden zonder extra complicaties worden toegevoegd aan de orderportefeuille zodat er in het verslag geen afwijzing of hierdoor structurele uitbreiding van formatie heeft plaatsgevonden. c7 aan de bestaande samenwerkingsprojecten met de Stichting Landschapsbeheer is in september een versterkte samenwerking met de aan verbonden organisaties toegevoegd. Op verzoek van het provinciaal bestuur heeft de directeur van de stichting het projectleiderschap van dit samenwerkingsproject op zich genomen. Voor het ontwikkelen van regionale samenwerkingsprojecten in dit kader van Het Verhaal van Groningen is het daarvoor bestemde presentatiebudget van de Provincie aan de stichting toegewezen. c8 het aantal activiteiten in de kerken is in het verslagjaar, mede in het kader van het jubileum, sterk toegenomen waardoor het aantal bezoekers ook gestegen is. c9 zie c5. c10 de statistieken van de website laten een stijging van het aantal bezoeken per dag zien: in 2008 gemiddeld 78 en in Dat is een stijging van 7 %. 5 Werkplan 2009 Het werkplan 2009 is gebaseerd op het activiteitenoverzicht en het plan van aanpak in het meerjarenbeleidsplan Voor de begroting 2010 wordt verwezen naar pagina Activiteiten met een informerend en bindend karakter Toelichting: In januari, april, juli en oktober van het verslagjaar is 2 Instandhouding en overige c1 aantal donateurs ultimo 2008: 6202 / een nummer van Groninger Kerken verschenen. Het stichtingsdeel bouwkundige werkzaamheden ultimo 2009: 6225 (waarin o.a. mededelingen over het werk van Ten behoeve van de planvoorbereiding voor de restau- aantal abonnees ultimo 2008: 4401 / de stichting) is aan alle donateurs gezonden die geen ratie van de kerk van Saaxumhuizen zijn zakkingsmetingen ultimo 2009: 4431 abonnement op het tijdschrift hebben. Het in het verslagjaar verricht. De start van de werkzaamheden is c2 aantal nieuwe donateurs 2008: 448 / 2009: 284. gehouden lezersonderzoek geeft geen aanlei- verplaatst naar Door het benutten van belangrijke In 2009 is er geen nieuwe wervingsactie geweest. ding om belangrijke wijzigingen in de opzet of inhoud subsidiemogelijkheden voor de revitalisering van de c3 het aantal ingediende subsidieaanvragen is 55; van het tijdschrift door te voeren. kerk van Leegkerk is ook de start van dat werk verplaatst het aantal afwijzingen 10. Het excursieprogramma heeft dit verslagjaar bestaan uit naar De voorbereiding van de restauratie c4 regulier: 447; Der Aa-kerk: 1819; Fockeproject: vijf tochten langs Groninger kerkhoven onder de titel van de westgevel van de Folkingestraat Synagoge in de Tour des Cimitières in mei, juli en augustus, vijf zomertochten stad Groningen in 2010 is gestart. De werkzaamheden in c5 de verscheidenheid aan directe en indirecte vragen, in Oostfriesland (D), drie Winterwandelingen het kader van de restauratie van de orgels in de Der Aa- 8 opmerkingen en verzoeken blijkt in de praktijk te rond Feerwerd in december en de excursie Even kieken kerk en de kerk van Zuidwolde zijn begonnen. 9 bie in het Fivelgebied in november. In plaats van de traditionele voorjaarsexcursie en de donateursdag is de jubileumdag op 16 mei georganiseerd waarbij alle stichtingskerken opengesteld zijn met tal van publieksactiviteiten. De speciale jubileumvlag sierde alle te bezoeken kerken. De hele dag hebben bussen via vaste routes door de Provincie gereden. Helaas is hiervan slechts door een kleine groep belangstellenden gebruik gemaakt. Het grote jubileumfeest voor de vrijwilligers en relaties van de stichting op 16 mei in de Der Aa-kerk is in de plaats gekomen van de tweejaarlijkse vrijwilligersdag. De mediatheek heeft drie lezingen in de Remonstrantse kerk georganiseerd, waaronder een speciale jubileumavond op 28 mei. Het stichtingsconcert met financiële ondersteuning uit het MVA Dierckxfonds is gehouden op 8 juni in de kerk van Middelbert. De Nederlandse Cultuurlezing met een financiële ondersteuning uit datzelfde fonds heeft plaatsgevonden op 4 oktober, ook in de kerk van Middelbert. Met een bijdrage uit het Dr. P.H. Wijkfonds is een nieuw deeltje in onze kerkhovenreeks verschenen: Op de dam een ijzeren hek met krullen- kerkhofhekken in Groningen door Pieter de Vries. In aanloop naar en tijdens de jubileumdag op 16 mei, het cultureel festival Terug naar het Begin 69 op 27 juni, de Zomer Jazz Fiets Tour op 30 augustus, de presentatie van het jubileumboek Ooit gebouwd voor altijd op 14 december zijn diverse donateurswervingsactiviteiten gehouden. Het concert op 19 september met gebruikmaking van het SOGK initiatievenbudget voor Bijzondere Locaties Groningen heeft nieuwe donateurs uit de beoogde doelgroep opgeleverd. Het maken van meerjarenonderhoudsplannen voor het bezit van de Stichting Oude Groninger Kerken en de Stichting Der Aa-kerk Groningen gaat naar wij hopen uitmonden in een subsidietoekenning voor het totaalplan in het kader van het Besluit Rijksregeling Subsidiëring Monumenten (BRIM) in het najaar van In bijlage B wordt de ambitie van de stichting op dit gebied zichtbaar. In het overzicht wordt uitgegaan van een mogelijke restauratie van de kerken van Klein Wetsinge en Overschild in die periode. Het noodzakelijk klein onderhoud dat niet kan wachten op de hierboven geschetste subsidieregeling is op beperkte schaal uitgevoerd. Zo hebben omvangrijke herstelwerkzaamheden plaatsgevonden aan de dakruiter van Leegkerk, mede dankzij een belangrijke gift van een familiestichting. Het horecagedeelte van De Amshoff te Kiel-Windeweer heeft een grote opknapbeurt gehad. In de voorgevel zijn de ramen vervangen door openslaande deuren. Het in 2005 begonnen project in en rond de Remonstrantse kerk te Groningen is afgerond met de ingebruikname op 29 augustus van de door Govert Visser ontworpen tuin. In de tuin zijn banken geplaatst na ontwerp van de Groningse kunstenares Erna de Bie. De plaatsing van een steen voor Joapke als symbool voor alle overledenen zonder grafsteen op het kerkhof van Zuurdijk verdient speciale vermelding. Dit voorstel

7 van de Plaatselijke Commissie Zuurdijk heeft de kaartenwedstrijd in het kader van ons jubileum op zeer overtuigende wijze gewonnen. De onthulling van de steen heeft plaatsgevonden op 13 december, samen met de presentatie van het ontwerp voor een nieuwe stichtingsvlag, aangeboden als jubileumcadeau door het Provinciaal Bestuur. Commissies, waaronder de jeugdmanifestatie Oktobermaand Kindermaand in de kerk van Wittewierum. De herstart van het Fockeproject in het kader van ons jubileum is een doorslaand succes geworden. Meer dan vierduizend leerlingen hebben met de aangeboden lespakketten gewerkt en ook kerken bezocht. Het deel van dit project met en voor scholen van speciaal onderwijs zal de komende jaren worden doorontwikkeld onder de titel Reis in de tijd. 4 Mediatheek Het project Groninger kerken in het digitale domein , mogelijk gemaakt door een rijkssubsidie van SenterNovem, is aan het einde van het verslagjaar afgesloten. De bij onze stichting beschikbare informatiebronnen zijn op een aantrekkelijke manier via een vernieuwde website van de stichting voor een breed publiek beschikbaar gekomen. 5 Dienstverlening Administratie Op basis van meerjarenafspraken heeft onze organisatie de gehele of gedeeltelijke administratie van de drie museale borgen (Fraeylemaborg, Menkemaborg, Verhildersum), N.V. Groninger Monumentenfonds, de Federatie Monumenten Organisaties Groningen, Bijzondere Locaties Groningen bv, Kunstraad Groningen en de Vereniging voor Beheerders van Monumentale Kerken in Nederland gevoerd. Daarnaast zijn op incidentele basis administratieve werkzaamheden voor derden verricht, alles binnen de huidige formatie. Instandhouding en projectontwikkeling De afdeling Instandhouding heeft het bouwkundig inspecteur- en adviseurschap voor het Bisdom Groningen- Leeuwarden voortgezet. Contractgebonden werkzaamheden zijn ook verricht voor de N.V. Groninger Monumentenfonds, de Stichting Martinikerk Groningen en de Stichting Nicolaaskerk Oldenzijl. Op verzoek zijn op incidentele basis bouwkundige rapporten gemaakt voor diverse kerkbeheerders in de provincie en daarbuiten. Deze werkzaamheden voor derden zijn uitgevoerd binnen de bestaande formatie. Beleidsontwikkeling en procesbegeleiding De directeur heeft advieswerk verricht bij de voorbereiding van een beheerstichting en het ontwikkelen van verhuurbeleid voor kerkgemeenten in Noord-Holland en Gelderland. Exploitatie Voor woningbouwcorporatie Nijestee verzorgt Bijzondere Locaties Groningen op tijdelijke basis de exploitatie (exclusief het onderhoud) van de Noorderkerk aan de 3 Educatie De educatieve activiteiten worden uitgevoerd door de freelance educatief medewerker van de Stichting Oude Groninger Kerken, de freelance projectleider voor het Jubileum Fockeproject en medewerkers van de Stichting Der Aa-kerk Groningen in het kader van het Educatieplan van die stichting. Dit plan richt zich in de eerste plaats op onderwijsinstellingen in de stad Groningen. 7 Interne organisatie In het kader van de zogenaamde masterclasses van Interne kwaliteitszorg de Stichting Oude Groninger Kerken voor brugklasleerlingen De implementatie van het nieuwe administratie, infor- van het Hogeland College te Warffum zijn er ook matie- en documentatiesysteem E-synergy voor de ge- bezoeken aan de Der Aa-kerk gebracht. hele organisatie is in het verslagjaar nog niet afgerond. De educatief medewerker van de SOGK heeft de contacten In de eerste helft van het jaar is geïnvesteerd in de har- versterkt met de scholen waarmee een werkrelatie is de infrastructuur waarna in de tweede helft de imple- opgebouwd waaronder een pedagogische academie. De mentatie is voorgezet in samenwerking met onze nieuwe medewerker is betrokken bij de opzet van de erfgoedbrede IT beheerder. Het is de verwachting dat dit omvangrijke educatieve dienstverlening van het Museumhuis werk eind 2010 zal zijn voltooid. 10 en bij educatieve activiteiten van een aantal Plaatselijke Akkerstraat in Groningen. De kerk heeft vaste gebrui- De commissie Interne Kwaliteitszorg is begonnen met de 11 kers uit de culturele wereld en is verhuurd voor diverse evenementen. 6 Samenwerkingsprojecten In het kader van het project Landmerken is samenwerking met de Stichting Landschapsbeheer Groningen het eerste onderdeel in het verslagjaar afgerond: de restauratie van het kerkhofhek van Breede. Bij het begin van de werkzaamheden op 30 juni is ook de start van het totale project gemarkeerd, o.a. met de presentatie van een projectlogo. De voorbereiding van de overige projectonderdelen( waaronder de herbestemming van de torens van Hornhuizen en Uitwierde en het verbeteren van de gebruiksvoorzieningen in de kerk van Nieuw Beerta) is in het verslagjaar begonnen. Het overleg met de overige betrokken eigenaren van ensembles van kerken, torens en kerkhoven in de waddengemeenten is voortvarend van start gegaan. Samen met Landschapsbeheer Groningen en de Vereniging Groninger Dorpen is onze stichting initiator bij de totstandkoming van een wandelplatform voor onze provincie. Op verzoek van de Provincie Groningen heeft onze stichting sinds 1 september het tijdelijk projectleiderschap van De projectcoördinator heeft tot 1 mei 2010 haar werkplek in ons bureau. In dit project werken De Groninger Archieven, Het Huis van de Groninger Cultuur, Biblionet, Het Groninger Museum, Het Groninger Landschap, Libau, Bureau Groninger Taal en Cultuur, het Museumhuis Groningen, Het Groninger Forum, de Provincie Groningen en onze stichting samen. De uitvoering van het grootste deel van de kunstwerken op kerkhoven onder de titel Op Hoogte Gedacht, waarin onze stichting samenwerkt met de Stichting Kunst en Openbare Ruimte en de Provincie Groningen, nadert zijn voltooiing. In het verslagjaar is het kunstwerk van Meschac Gaba op het kerkhof van Wierhuizen geplaatst. De plaatsing van het werk van Huang Yong Ping op het kerkhof van Vierhuizen zal in 2010 zijn beslag krijgen. actualisering en borging van procedures en werkprocessen van de organisatie. De in het vorige verslagjaar vastgelegde beschrijvingen en uitwerkingen worden bij voortduring aangepast. Bestuur en personeel De inventarisatie van de (neven)functies van bestuursleden, leden van de Raad van Toezicht en de commissarissen van Bijzondere Locatie Groningen b.v. is uitgevoerd. Het bestuur van de Stichting Oude Groninger Kerken en de Stichting Der Aa-kerk Groningen heeft in het verslagjaar zes maal vergaderd, de Raad van Toezicht twee maal. De leden van beide organen ontvingen geen bezoldiging. De omvang van personeelsformatie is aan het einde van het verslagjaar 10,13 fte. Dit blijft binnen de bandbreedte die hiervoor is bepaald in het personeelsbeleidsplan (10,39 fte over de periode ) De directeur van de stichtingen is bezoldigd op basis van de C.A.O. Woondiensten en heeft geen gratificaties ontvangen. De directeur werkt op basis van een directiestatuut. In het kader van het personeelsbeleid van de stichtingen hebben functionering- en beoordelingsgesprekken plaatsgevonden.

8 6 Jaarcijfers Voorwoord Algemeen De jaarrekening 2009 bestaat uit: - Geconsolideerde balans per 31 december 2009, met de vergelijkende cijfers van het vorig verslagjaar; - Geconsolideerde Staat van baten en lasten over het jaar 2009, met vergelijkende cijfers van het vorig verslagjaar; - Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten; - Overige gegevens. De geconsolideerde cijfers betreft de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) en de aan haar gelieerde stichtingen, zijn de de Stichting Der Aa-kerk Groningen (SDAK), de Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds (STZ), de Stichting Willemsen-Ritzema van Ikema (SWRI), de Stichting Dr. P.H. Wijkfonds (SWF), de Stichting Van Tuikwerd Orgelfonds (SKOF) en de Stichting Johannes Borchardt (SJB). In de cijfers van SDAK is Bijzondere Locaties Groningen B.V. (BLG) geconsolideerd. Risicomanagement Voor de komende meerjaars planningperiode heeft het bestuur besloten om budgettair bij de SOGK uit te gaan van een niet-sluitende exploitatie. Indien dit zich ook daadwerkelijk gaat voor doen, zal het tekort in enig jaar bij de SOGK worden aangevuld vanuit de continuiteitsreserve bij STZ. Geldstromen Als geldstromen zijn in hoofdzaak te onderscheiden de directe baten en bestedingen vanuit de restauratieprojecten, verkregen fondsen en de bestedingen ten behoeve van de instandhoudingactiviteiten. Daarnaast zijn te onderscheiden de bestedingen voor promotionele activiteiten, beleggingsopbrengsten en de baten en lasten vanuit de exploitatie van de objecten. Exploitatierekening Algemeen In de exploitatierekening worden alle baten en lasten verantwoord, die gerelateerd zijn aan de bedrijfsvoering. De exploitatierekening wordt gefinancierd met structurele inkomsten zoals donaties, subsidies, beleggingsopbrengsten en inkomsten uit exploitatie van objecten. Het saldo van de exploitatierekening wordt ten gunste dan wel ten laste gebracht van de continuïteitsreserve. Realisatie 2009 versus begroting 2009 consolidatie Voor een toelichting op de exploitatie van SOGK, zie de paragraaf realisatie 2009 versus begroting 2009 SOGK. De exploitatie van SDAK en BLG vertoont een klein negatief saldo. Per saldo heeft dit geen materieel effect op de totale exploitatie. Dit is anders voor de exploitatie van de fondsen. het beursklimaat in het verslagjaar bijkwam van het barre financiele weer uit het jaar Daardoor steeg de waarde van de beleggingsportefeuille. Een behoorlijk deel van deze waardestijging kan verslagtechnisch als gerealiseerd worden beschouwd, en komt dus ten goede aan het geconsolideerde exploitatiesaldo. Realisatie 2009 versus begroting 2009 SOGK De inspanningen rondom het 40 jarig jubleum van de stichting worden nadrukkelijk in de cijfers gereflecteerd. Zo is de afzet van artikelen o.a. middels de verkoop van het jubileumboek ruim boven verwachting, terwijl ook de talloze lokale activiteiten hun positieve weerslag hebben op de exploitatie van onze objecten. Een deel van de jubileumactivteiten is pas na opstelling van de jaarbegroting geïnitieerd. Met name hierdoor liggen de aan het jubileum gerelateerde uitgaven ruim boven de begroting. Dat desondanks de totale exploitatie positiever is uitgepakt dan begroot komt doordat het beleggingsklimaat in de loop van het verslagjaar behoorlijk is verbeterd. Dit resulteert in een aanzienlijk beter beleggingsresultaat dan begroot. Hierna volgend wordt kort nader ingegaan op de belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting op rubrieksniveau. Het saldo Baten uit en Kosten eigen fondswerving valt duidelijk lager uit dan begroot. De inzet van de eigen organisatie was in het verslagjaar sterker dan voorzien gericht op de jubileumactiviteiten. Het positieve effect hiervan op de kosten werd meer dan gemitigeerd doordat een reeds in 2008 verantwoorde nog niet afgerekende nalatenschap aanzienlijk lager uitviel dan aangenomen. Ook het Resultaat tijdschrift is positief beinvloed doordat ook hier de inzet van de eigen organisatie in verband met de jublileumactiviteiten aanzienlijk lager was dan voorzien. Het netto Resultaat op verkopen artikelen reflecteert eveneens zeer nadrukkelijk het jubileumjaar. De afzet van jubleumuitgaven was beter dan begroot. Hiertegenover staat wel een hogere inzet van de eigen organisatie, maar per saldo resteert positief resultaat waar een verlies voorzien was. De Inkomsten uit eigen objecten zijn aanzienlijk hoger dan begroot. Voor een klein deel reflecteert ook hierin zien dat de begroting aan de pessimistische kant was. Niet enkel voor onze stichting was het een goede zaak dat het beursklimaat in het verslagjaar bijkwam van het barre financiele weer uit het jaar Daardoor steeg de waarde van de beleggingsportefeuille. Een behoorlijk deel van deze waardestijging kan verslagtechnisch als gerealiseerd worden beschouwd, en komt dus ten goede aan het exploitatiesaldo. Zowel bij de Diverse baten, als bij de Projectbijdragen particuliere fondsen betreffen de afwijkingen met de begroting met name zaken die direct zijn gerelateerd aan instandhoudings- en promotieprojecten. Deze zaken hebben geen direct effect op het exploitatieresultaat. De besteding aan instandhouding is duidelijk hoger dan begroot. Een en ander betreft grotendeels instandhoudingsprojecten, en heeft dus geen direct effect op het exploitatieresultaat. Bij Promotie reflecteren de bestedingen nadrukkelijk de jubleumactiviteiten. Zie ook Jubileum en Administratieve dienstverlening derden. Tegenover projecten als Terug naar het begin en Op hoogte gedacht staan geoormerkte ontvangsten. Zie hiervoor onder andere Diverse baten. Bij Terug naar het begin was in de begroting 2009 niet gerekend met een vervolg van de activiteit in het verslagjaar. Een aantal van de jubileumactiviteiten is pas na het opstellen van de jaarbegrotting 2009 aan het bestuur voorgelegd en nader geconcretiseerd. De mutatie reserve waardeverschillen betreft het nietgerealiseerde deel van de waardestijging van de beleggingsportefeuille. De Onttrekking bestemmingsreserves door bestuur bepaald betreft een onttrekking voor de uitvoering van een lopend instandhoudingsproject. De Toevoeging aan de bestemmingsreserves door bestuur bepaald betreft de onder de Diverse baten opgenomen bruidsschatten. De schatting waarvan voor de begroting was uitgegaan, bleek enigszins aan de optimistische kant. Verwerving van objecten Het beleid van het bestuur is om kerkgebouwen e.d.over te nemen tegen symbolischewaarde ( 1). In de regel wordt van de overdragende partij (meestal een kerkelijke gemeente) een bijdrage gevraagd vanwege meerjarenonderhoud of noodzakelijke restauratiewerkzaamheden. De gerelateerde bedragen worden in eerste in- 12 Fonds (SVTF), de Stichting Het Groninger Klokken- en Het een goede zaak, en niet enkel voor de fondsen, dat het jubileum. Echter de realisatie over het jaar 2008 laat stantie per object afzonderlijk verantwoord onder Be- 13 stemmingsreserves door het bestuur bepaald. Hieruit wordt onttrokken zodra de werkzaamheden worden uitgevoerd. Projecten Omvangrijke restauraties en onderhoudsactiviteiten worden voor het grootste deel gefinancierd uit de hiervoor specifiek ontvangen subsidies van overheden en op basis van door de stichting zelfstandig verworven middelen. Bijzondere inkomsten De bijzondere inkomsten bestaan uit het resultaat op beleggingen en uit inkomsten uit nalatenschappen, giften, legaten, de Actie Kerkbehoud en dergelijke. Niet uit de balans blijkende verplichtingen Er zijn geen verplichtingen aangegaan die gevolgen hebben voor de exploitatie en de balanspositie van de SOGK.

9 Beleggingsbeleid en inzicht in de vermogensrisico s Effecten De effectenportefeuiles waarin de vermogens van SOGK, SWRI en STZ zijn belegd worden al geruime tijd beheerd door ABN AMRO Private Banking. De verschillende effectenportefeuilles worden als één beleggingsportefeuille beheerd. Dit geldt ook voor de bij de verschillende portefeuilles behorende liquiditeiten. Toerekening van het beleggingsresultaat aan de verschillende stichtingen gebeurt naar rato van de inbrengwaarde van de betreffende portefeuilles. De aandelenportefeuille bestaat uitsluitend uit kwaliteitsaandelen in de volgende verdeling: % Eurolanden, 10-30% overige Europa, 5-25 % Noord Amerika, % Pacific en 0-5% overig inclusief emerging markets. Voor de obligaties gelden de volgende richtlijnen: geen valutarisico (alleen in euro s), minimaal 50% staat en staatsgerelateerd, A of hoger, volgens Standerds & Poor s, weging voor elk der debiteur maximaal 5% (tenzij eurolidstaat). 14 Tot een maximum van 1% mag in overige alternatieve Bedrijfsmiddelen in dienst van de bedrijfsuitoefening de kosten van de werkorganisatie toe. het exploitatieresultaat. 15 beleggingscategorieën zoals bijvoorbeeld hedge funds en onroerend goed belegd worden. Tevens mag tot maximaal 10% in emerging makets aandelen belegd worden. De liquiditeiten mogen maximaal 10% van het vermogen bedragen. In overleg met de beleggingscommissie mag dit in bijzondere gevallen uitgebreid worden tot 20%. Onroerend goed De belegging in onroerend goed betreft een vanuit een nalatenschap verkregen appartement te Utrecht. Er is voor gekozen om dit appartement vooralsnog als beleggingsobject aan te houden. Het appartement wordt tegen marktconforme condities verhuurd. Waarderingsgrondslagen ALGEMEEN De geconsolideerde jaarrekening over 2009 van de Stichting Oude Groninger Kerken is opgemaakt conform de Richtlijn Verslaggeving 650 Fondsenwervende Instellingen en de Richtlijnen van het CBF. WAARDERINGSGRONDSLAGEN BALANS Voor zover niet nader toegelicht, zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale bedragen. VASTE ACTIVA Gebouwen De eigendommen van de stichting worden, gezien het bijzondere karakter van deze activa, gewaardeerd tegen een symbolisch bedrag ( 1), voor zover het gebouwen betreft. Restauratie Remomstrantse Kerk Deze post betreft de uitgaven voor de restauratie van en de aanpassingen aan gebouw en interieur. Deze uitgaven worden in 25 jaar afgeschreven. Upgrading/uitbreiding Der Aa-kerk en Noordaanbouw Der Aa-kerk Deze post betreft de uitgaven voor diverse aanpassingen. Deze uitgaven worden in 10 jaar afgeschreven. Inventaris kerkgebouwen (inclusief kunstwerken) Tot de inventaris van de kerkgebouwen behoort naast meubilair vaak ook o.a. zilverwerk en bijbelboeken. Gezien de aard hiervan is een en ander pro memorie opgenomen. Deze post betreft kantoorinventaris. Deze wordt gewaardeerd tegen aanschaffingskosten onder aftrek van jaarlijkse afschrijvingen op basis van een vast afschrijvingspercentage dat per post uiteen loopt van 10% tot 33,3%. Beleggingen Aandelen zijn gewaardeerd tegen marktwaarde. Er wordt uitsluitend belegd in ter beurze genoteerde aandelen. Obligaties worden tegen nominale waarde opgenomen, tenzij de marktwaarde lager is. Gebouwen worden opgenomen voor verkrijgingswaarde. De renovatie van het als beleggingsobject aangehouden appartement wordt in 10 jaar afgeschreven. Vlottende activa Voorraad verkoopartikelen De voorraad wordt gewaardeerd tegen kostprijs onder aftrek van een voorziening voor incourantheid. Vorderingen op korte termijn De vorderingen worden gewaardeerd tegen hun nominale waarde, verminderd met de vermoedelijk oninbare bedragen. Nalatenschappen worden opgenomen zodra de omvang bekend is. Passiva Vrij besteedbaar vermogen Algemeen Ons beleid is erop gericht om het vermogen te besteden in overeenstemming met de bestemming die daaraan is gegeven bij het ontstaan van de baten. Reeds bij ontvangst van giften, donaties, schenkingen en overige baten wordt rekening gehouden met een eventuele bepaling van de bestemming aan specifieke projecten. Continuïteitsreserve Conform het beleid van het bestuur is de belangrijkste functie van de continuïteitsreserve het opvangen van schommelingen in het exploitatieresultaat. Daarbij is uitgangspunt bij het financieel beheer dat in principe budgettair wordt uitgegaan van een sluitende begroting. Voor de bepaling van de hoogte van de continuïteitsreserve richten wij ons naar de richtlijn van de Vereniging voor Fondsenwervende Instellingen (VFI). De richtlijn staat een maximale reservering van 1,5 keer Het bestuur streeft naar een omvang van de continuïteitsreserve die voldoende is om de uitvoeringskosten eigen organisatie en de vaste lasten van de eigen objecten gedurende een jaar te kunnen dekken. De omvang van deze reserve is voor het jaar 2009 bepaald op Deze continuïteitsreserve wordt aangehouden bij STZ. De kosten van de werkorganisatie bestaan uit: kosten eigen personeel, huisvestingskosten, bureaukosten t.b.v. de eigen organisatie, bestuurskosten, kosten voor fondsenwerving, vaste kosten t.b.v. exploitatie eigen objecten. Reserve ten behoeve van projecten Onder deze reserve is het deel van het vrij besteedbare vermogen opgenomen dat in het kader van de instandhoudingsdoelstelling is geoormerkt als bedoeld voor reeds geïnitieerde restauratieprojecten en voorzien groot onderhoud. Reserve als bron van inkomsten Voor zover het vrij besteedbaar vermogen niet bestaat uit de eerder in deze Toelichting beschreven reserves, vormt dit vermogen de tegenhanger van het deel van de beleggingen dat niet geoormerkt is vanwege een van deze reserves, dan wel vanwege de Bestemmingsreserves door derden bepaald. Deze beleggingen worden duurzaam aangehouden teneinde hieruit structureel inkomsten te verwerven ten behoeve van met name de instandhoudingsdoelstelling van de SOGK. Het betreffende deel van het vermogen wordt aangeduid als Reserve als bron van inkomsten. Het grootste del van het vrij besteedbaar vermogen van STZ en het gehele vrij besteedbare vermogen van SWRI, SWF, SKOF en SVTF behoort tot deze reserve. Reserve Vrij besteedbaar ten behoeve van activa bedrijfsmiddelen Ten behoeve van de restauratie en de benodigde aanpassingen aan de Remonstrantse kerk is geput uit de Reserve als bron van inkomsten van STZ. Het betreffende bedrag is vervolgens verantwoord onder de Reserve Vrij besteedbaar t.b.v. activa bedrijfsmiddelen. Dit bedrag vormt derhalve de tegenhanger van een deel van de post Materiele vaste activa - Direct dienstbaar aan de doelstelling - op de balans. De onder deze post opgenomen uitgaven voor de restauratie van en de aanpassingen aan de Remonstrantse kerk worden over een periode van 25 jaar afgeschreven. Parallel hieraan valt de Reserve vrij ten gunste van Reserve waardeverschillen effecten Deze reserve bestaat uit het positieve verschil in waarde tussen de aanschafwaarde en de waarde ultimo verslagjaar van de aandelen die als belegging worden aangehouden. De reserve wordt opgevoerd indien deze waarde hoger is dan de aanschafwaarde van het totaal. Bestemmingsreserves door het bestuur bepaald Deze bestemde reserves zijn opgebouwd uit: - ten behoeve van restauraties en onderhoud van specifieke objecten uit nalatenschappen en schenkingen verkregen middelen. - bij overname van objecten ontvangen overdrachtsommen, bestemd voor het betreffende object. - ten behoeve van restauratie en onderhoud van inventaris uit giften en nalatenschappen verkregen middellen. Bij inventaris gaat het om specifieke objecten, waaronder orgels, luidklokken, uurwerken, banken, bijbels, zilverwerk etc. - uit een gift verkregen middelen ten behoeve van de promotieactiviteit erfgoededucatie. Aan de besteding van deze gelden is geen tijdsduur gekoppeld. Bestemmingsfondsen door derden bepaald Dit betreft door derden verstrekte middelen waarvan de bestemming door de verstrekker van de middelen dwingend is aangegeven.

10 Schulden LANGLOPENDE SCHULDEN Lening Ten behoeve van de verkrijging van een recht van opstal is een direct opeisbare lening afgesloten. Over deze lening is geen rente verschuldigd. De looptijd is maximaal 5 jaar. Het recht van opstal is overgedragen in het verslagjaar. De bijbehorende lening is eveneens afgelost. KORTLOPENDE SCHULDEN Onderhanden projecten Jaaroverschrijdende activiteiten worden administratief technisch in principe projectmatig behandeld. In eerste instantie worden alle in een verslagjaar ontvangen baten en alle verrichte bestedingen in de Staat van Baten en Lasten verantwoord. Vervolgens vindt in de Staat van Baten en Lasten een correctie plaats voor de baten en lasten die betrekking hebben op projecten. Deze baten en lasten worden overgeheveld naar de balanspost Onderhanden Projecten. Tevens wordt in het geval van restauratie- 16 projecten in deze correctie meegenomen het deel SOGK heeft zelf een medewerker in dienst via een 17 van de projectbaten dat uit eigen middelen wordt gefinancierd (de zogeheten Eigen Bijdrage ), en het deel van de organisatiekosten van de Stichting dat vanwege de richtlijn van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg aan specifieke restauratieprojecten mag worden toegerekend. Een en ander betekent dat indien een project na administratief-financiële afwikkeling een saldo vertoont, dit saldo een direct effect heeft op het exploitatiesaldo in het betreffende jaar. Op het niveau van individuele projecten wordt ervoor gewaakt dat de cumulatieve bestedingen in een juiste verhouding staan tot de verrichte werkzaamheden, en sporen met de begroting. Het beleid van het bestuur is om materiële tussentijdse aanpassingen in de begroting van projecten in het jaar waarin één en ander duidelijk wordt in de exploitatie van de Stichting tot uiting te brengen. Afhankelijk van de aard van het saldo Onderhanden Projecten wordt deze post opgenomen aan de actiefzijde van de balans (overlopende activa) of de passiefzijde (overlopende passiva). Grondslagen voor de resultatenbepaling Algemeen Baten worden verantwoord in het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Voor giften en nalatenschappen betekent dit dat ze in aanmerking worden genomen in het jaar waarin ze worden ontvangen i.c. de aard en omvang duidelijk zijn. Bestedingen worden verantwoord in het jaar waarin de verplichting wordt aangegaan. Subsidies en particuliere bijdragen worden in het jaar van afrekening verantwoord. Uitvoeringskosten eigen organisatie Algemeen De toerekening van de uitvoeringskosten eigen organisatie aan de doelstellingen geschiedt op bedrijfseconomische basis, waarbij rekening wordt gehouden met de besteding van tijd en middelen aan de onderdelen. Salarissen en sociale lasten Het grootste deel van het personeel wordt via de Stichting Federatie Monumenten Organisaties Groningen (SFMOG) bij de SOGK gedetacheerd. De kosten worden marktconform aangerekend. De gesubsidieerde regeling. De overige personeelskosten betreffen uitzendkrachten, oproepkrachten en stagiaires. De bezoldiging van de directeur wordt bepaald door de CAO Woondiensten. Bezoldiging bestuursleden Bestuursleden en leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden. Niet uit de balans blijkende verplichtingen Er zijn geen niet uit de balans blijkende verplichtingen.

11 Geconsolideerde jaarrekening van de SOGK Balans per 31 december 2009 en 31 december 2008 Activa 31 december december 2008 Immateriële vaste activa 0 0 Niet direct dienstbaar aan de doelstelling Recht van opstal Materiële vaste activa Gebouwen Restauratie Remonstrantse kerk Upgrading/uitbreiding Der Aa-Kerk Noordaanbouw Der Aa-kerk Renovatie pastorie te Woltersum Inventaris kerkgebouwen (Inclusief kunstwerken) p.m. p.m. Bedrijfsmiddelen Niet direct dienstbaar aan de doelstelling 0 0 Appartement p.m. p.m Passiva 31 december december 2008 Vrij besteedbaar vermogen Continuïteitsreserve per 1 januari Bij/af: exploitatiesaldo verslagjaar Ontrekking continuiteitsreserve Saldo continuïteitsreserve per 31 december Reserve t.b.v. projecten Reserve als bron van inkomsten Toevoeging reserve als bron van inkomsten Saldo reserve als bron van inkomsten per 31 december Vrij besteedbaar t.b.v. activa bedrijfsmiddelen Reserve waardeverschillen effecten Bestemmingsreserves door bestuur bepaald Saldo per 31 december Beleggingen Vastgelegd vermogen 19 Deposito s Effecten Onroerend goed Voorraden Vorderingen - Debiteuren Omzetbelasting Overlopende activa Overlopende activa/passiva geconsolideerd Liquide middelen ======== ======== Voorshands niet besteedbaar vermogen 0 0 Bestemmingsfondsen door derden bepaald Vreemd vermogen Schulden op lange termijn Niet direct dienstbaar aan de doelstelling Lening inzake Zuidelijk Westerkwartier Direct dienstbaar aan de doelstelling Hypotheek Lening Stimuleringsfonds Kortlopende schulden - Crediteuren Omzetbelasting Overlopende passiva Onderhanden projecten ======== ========

12 Staat van baten en lasten 2009 Realisatie Begroting Realisatie BATEN UIT EIGEN FONDSENWERVING Bijdragen van donateurs Nalatenschappen Giften KOSTEN EIGEN FONDSENWERVING In procenten van de baten eigen fondsenwerving 24% 22% 14% RESULTAAT TIJDSCHRIFT Toevoeging bestemmingsfondsen door derden bepaald Ontrekking bestemmingsreserves door bestuur bepaald Toevoeging bestemmingsreserves door bestuur bepaald Mutatie reserve waardeverschillen Mutatie voorshands niet besteedbaar Onttrekking vrij besteedbaar Toevoeging vrij besteedbaar Toevoeging continuïteitsreserve Onttrekking continuïteitsreserve Onttrekking reserve als bron van inkomsten Toevoeging reserve als bron van inkomsten RESULTAAT VERKOPEN ARTIKELEN Beschikbaar uit eigen fondsenwerving INKOMSTEN UIT EIGEN OBJECTEN RESULTAAT BELEGGINGEN DIVERSE BATEN BIJDRAGEN PARTICULIERE FONDSEN AF: Bijdragen gelieerde Stichtingen Bijdragen particuliere fondsen (Zie Bijlage A) OVERHEIDSSUBSIDIES Beschikbaar voor de doelstellingen Besteed aan de doelstellingen INSTANDHOUDING AF: Bijdragen gelieerde Stichtingen PROMOTIE AF: Bijdragen gelieerde Stichtingen Totaal besteed aan de doelstellingen Mutatie onderhanden projecten Tekort/overschot

13 Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2009 MATERIELE VASTE ACTIVA Direct dienstbaar aan de doelstelling Gebouwen SOGK De SOGK is eind 2009 eigenaar van 62 kerkgebouwen inclusief bijbehorende bouwwerken. Daarnaast bestaat haar bezit uit 4 torens, 34 kerkhoven en 3 pastorieën. Zie bijlage A. SDAK/BLG De Der Aa-kerk is onbezwaard eigendom van de gelijknamige stichting. De Remonstrantse kerk te Groningen is in erfpacht bij SDAK. In 2005 is het gehele gebouw gerestaureerd. Daarnaast zijn aanpassingen in en rond het gebouw uitgevoerd ten behoeve van het beoogde gebruik van het pand. Er zijn in 2008 nog een aantal uitgaven ten behoeve van verdere aanpassingen gedaan. De kosten van deze restauratie, benevens de aanpassingen ten behoeve van het gebruik, zullen in een periode van 25 jaar afgeschreven worden. De voor deze restauratie verkregen baten van fondsen en particulieren zullen eerst op deze kosten in mindering worden gebracht. De bijdragen van de Stichting Tempel-Zwartsenbergfonds zijn in vrij besteedbaar vermogen ten behoeve van de bedrijfsmiddelen verantwoord. Dit vermogen zal in 25 jaar vrijvallen ten behoeve van de dekking van de jaarlijkse afschrijvingen. 22 SWRI Aanschaf- Afschrijving Afschrijving Waarde waarde t/m Gebouwen SOGK Gebouwen SDAK/BLG 1 1 Aanschaf- Afschrijving Afschrijving Waarde waarde t/m Restauratie Remonstrantse kerk (SDAK) Upgrading/voorziening (SDAK) Ontwikkeling noordaanbouw (SDAK) Renovatie pastorie Woltersum (SOGK) Inventaris kerkgebouwen incl. kunstwerken (SOGK) Bedrijfsmiddelen in dienst van de bedrijfsvoering Bedrijfsmiddelen SOGK Aanschaf- Afschrijving Afschrijving Waarde Afschrijvingsperiode 3-10 jaar waarde t/m Inventaris t/m Inventaris aanschaf p.m. Bedrijfsmiddelen SWRI De SWRI heeft een aantal kunstwerken in haar bezit. Deze zijn ondergebracht bij de Gerrit van Houten Stichting op basis van een bruikleenovereenkomst. Bedrijfsmiddelen SDAK/BLG Aanschaf- Afschrijving Afschrijving Waarde Afschrijvingsperiode 3-10 jaar waarde t/m Inventaris Remonstrantse kerk Inventaris Der Aa-kerk Inventaris BLG Totaal bedrijfsmiddelen Totaal Materiele vaste activa Beleggingen saldo toename afname saldo Deposito s SOGK Effecten Waarde Toename Afname Koerswaarde Waarde Obligaties SOGK STZ SWF SVTF SKOF Totaal obligaties Aandelen SOGK STZ SWRI SWF SVTF SKOF Totaal aandelen Totaal effecten Onroerend goed (SOGK) Verkrijgings- Afschrijving Afschrijving Waarde Afschrijvingsperiode 10 jaar waarde t/m Appartement te Utrecht Garage te Utrecht Renovatie appartement Totaal onroerend goed Totaal beleggingen

14 VLOTTENDE ACTIVA Voorraden Deze post betreft de voorraad tijdschriften, fietsroutes, cd s en eigen uitgaven van de SOGK Deze voorraad staat direct in dienst van de doelstelling. Vorderingen Debiteuren en overige vorderingen SOGK Debiteuren Voorziening dubieuze debiteuren Nog te ontvangen subsidies overheid Advertenties/diversen VRIJ BESTEEDBAAR VERMOGEN Saldo Resultaat Saldo Continuïteitsreserve SOGK SDAK/BLG STZ Totaal Saldo Resultaat Saldo Reserve als bron van inkomsten Debiteuren en overige vorderingen SDAK/BLG Debiteuren en overige vorderingen Fondsen Per 1 mei 2010 zijn de meeste van deze posten afgewikkeld Liquide middelen Liquide middelen SOGK Bij de meeste van onze kerkgebouwen i.c. eigen objecten zijn zogeheten Plaatselijke Commissies actief, die het dagelijks beheer regelen. Deze plaatselijke commissies werken, evenals de activiteitencommissie, onder verant- 24 woordelijkheid van het bureau van de SOGK i.c. het bestuur. Saldo Toevoeging Onttrekking Saldo 25 Het directe beheer over de liquide middelen valt echter rechtstreeks onder deze commissies. STZ SWRI SWF SVTF SKOF SJB Totaal Reserve waardeverschillen Direct beschikbare middelen Kas Banken r.c Banken kortlopende deposito s Via commissies Kas/bank/giro plaatselijke commissies Kas/bank/giro activiteitencommissie SOGK STZ SWRI SWF SVTF SKOF Totaal Bestemmingsreserves Saldo Toevoeging Onttrekking Saldo (Zie pag. 32) Liquide middelen SDAK/BLG Liquide middelen Fondsen Bestemde reserves voor objecten Bestemde reserve voor inventaris Bestemde reserve voor erfgoededucatie Bestemde reserve kerkhoven Saldo 31 december boekjaar

15 Onttrekking reserves voor objecten - Visvliet Usquert Wittewierum Wirdum Solwerd Scheemda Vierhuizen Overschild Kl. Wetsinge Garmerwolde Kropswolde Den Andel Westernieland 425 Toevoeging aan reserves voor objecten - Legaat Toren Uitwierde Orgel Garnwerd Orgel Zuidwolde Synagoge Groningen Verwarming (SDAK) Kerk Leegkerk Vrij besteedbaar vermogen per 31 december 2009 VASTGELEGD VERMOGEN Bestemmingsreserves door derden bepaald Saldo Toevoeging Onttrekking Saldo M.V.A. Dierckxfonds (SOGK) Thesingefonds (SOGK) P.H. Wijk (SOGK) Ad. M.V.A. Dierckxfonds De volgende voorwaarden zijn aan deze gift verbonden: 1 Het kapitaal wordt vastgezet op een depositorekening, waarvan de termijn wordt bepaald door het bestuur. 2 De revenuen van het kapitaal worden in eerste instantie gebruikt voor de restauratie van in oorsprong romaanse kerken. 3 Elk jaar worden een concert en een lezing georganiseerd. Hier wordt jaarlijks aan besteed. Ad. Thesingefonds Een proportioneel deel van de revenuen uit de beleggingen wordt aangewend ten behoeve van het kerkgebouw en het kerkhof te Thesinge. VREEMD VERMOGEN Schulden op lange termijn Direct dienstbaar aan de doelstelling Hypotheek (SDAK) Lening Stimuleringsfonds (SDAK) Schulden op korte termijn SOGK SDAK Fondsen Totaal - Crediteuren Omzetbelasting Overlopende passiva Onderhanden projecten Onderhanden projecten SOGK De financiering van de nog lopende projecten is gewaarborgd. Saldo Uitgaven Inkomsten Saldo Kerk Vierhuizen Kerk Saaxumhuizen Kerk Nieuw Scheemda Kerk Engelbert Digitaliseren met beleid Het Verhaal van Groningen Koffie Informatie Punten Presentatiebudget Kerk Niebert Kerk Pieterburen Kerk Woltersum Kerk Beerta Kerk Opwierde Orgel Nieuw Beerta Orgel Zuidwolde Voorzieningen/terrein Heveskes Project Landmerken Synagoge Groningen Diverse instandhoudingprojecten Totaal Onderhanden projecten SDAK Saldo Onderhanden projecten 31 december

16 Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten KOSTEN EIGEN FONDSENWERVING SOGK SDAK Fondsen Totaal OVERHEIDSSUBSIDIES In het boekjaar zijn door overheden subsidies verstrekt ten behoeve van: SOGK SDAK Fondsen Totaal Directe verwervingskosten Bankkosten, accepten, etc Porti Promotie, activiteiten Wervingsacties Uitvoeringskosten eigen organisatie INKOMSTEN UIT EIGEN OBJECTEN SOGK SDAK Fondsen Totaal Verhuurbaten Bijdragen energie Artikelverkoop Rente Klokluiden Catering Overige baten Terreinen met historie RESULTAAT BELEGGINGEN SOGK SDAK Fondsen Totaal Rente op deposito s Rente op obligaties Dividend Koersverschillen aandelen Koersverschillen obligaties Kosten effecten Overige baten/lasten DIVERSE BATEN SOGK SDAK Fondsen Totaal Projecten Onderhoud Personeel Promotie/erfgoededucatie/digitalisering Beheerssubsidies inclusief projectontwikkeling Besteed aan de doelstellingen SOGK SDAK Fondsen Totaal INSTANDHOUDING Instandhouding gebouwen Instandhouding orgels Instandhouding luidklokken/uurwerken Instandhouding terreinen Exploitatie eigen objecten Uitvoeringskosten eigen organisatie PROMOTIE Activiteiten inzake promotie en educatie Digitalisaren met beleid Jubileum Terug naar het begin Het Verhaal van Groningen Erfgoededucatie/diverse projecten Op hoogte gedacht Administratieve dienstverlening derden Uitvoeringskosten eigen organisatie Excursies/winterwandelingen/overige activiteiten Overdrachtsommen Bijdragen salarissen Beklemrecht 0 Terug naar het Begin Erfgoededucatie Appartement Utrecht Bijdragen restauratie- en overige projecten Overige

17 Uitvoeringskosten eigen organisatie Specificatie uitvoeringskosten SOGK Personeelskosten Salaris Sociale lasten Pensioenpremie Verzekering Uitkering verzekering Overig Bestuurskosten Vergaderkosten Representatie Huisvestingskosten Schoonmaakkosten Overig Organisatiekosten Telefoon Kantoorbenodigdheden Porti Automatisering Accountantskosten Afschrijvingen Bibliotheek en documentatiecentrum Overig Verdeling uitvoeringskosten eigen organisatie SOGK Personeels- Bestuurs- Huisves- Organisatie- Totaal kosten kosten tingskosten kosten 2009 Kengetallen SOGK SDAK/BLG (in aantallen) Donateurs Objecten Kerken Torens Kerkhoven Pastorieën Werknemers Aantal personen Aantal in fulltime functies (36-uur) 10,27 10,38 11,28 10,13 6,28 (in euro s) Uitbesteed werk Instandhouding Donaties Tijdschrift Fondsenwerving Tijdschrift Tijdschrift directe kosten redactie Verkopen artikelen Instandhouding Doorberekend aan instandhoudingproject Terug naar het begin Erfgoededucatie Op hoogte gedacht Digitaliseren met beleid Dienstverlening derden Promotie Totaal

18 Bestemde reserves Saldo Mutatie Saldo Gebouwen, orgels, luidklokken Oostum Uitwierde Thesinge Visvliet Garnwerd Eenum Zuidwolde Usquert Wiittewierum Den Ham Adorp Marsum Wirdum Nieuw Scheemda Krewerd Solwerd Marum Niezijl Scheemda Nuis Vierhuizen Overschild Wetsinge Nieuw Beerta Opwierde Garmerwolde Kropswolde Den Andel Westernieland Eenrum Synagoge Groningen Wandschildering (SDAK) Aa-kerk (SDAK) Verwarming (SDAK) Totaal objecten Roerende goederen Balans uitgesplitst per 31 december 2009 en 31 december december december ACTIVA 2008 SOGK SDAK Fondsen Totaal Totaal IMMATERIELE VASTE ACTIVA Niet direct dienstbaar aan de doelstelling Recht van opstal MATERIELE VASTE ACTIVA Gebouwen Restauratie Remonstrantse kerk Upgrading/uitbreiding Der Aa-kerk Noordaanbouw Der Aa-kerk Renovatie pastorie te Woltersum Inventaris kerkgebouwen (Inclusief kunstwerken) p.m. p.m. 0 0 Bedrijfsmiddelen Niet direct dienstbaar aan de doelstelling Appartement p.m BELEGGINGEN Deposito s Effecten Onroerend goed VOORRADEN VORDERINGEN - Debiteuren Omzetbelasting Overlopende activa Overlopende activa/passiva geconsolideerd LIQUIDE MIDDELEN Educatieve activiteiten Kerkhoven

19 31 december december PASSIVA 2008 SOGK SDAK Fondsen Totaal Totaal Vrij besteedbaar vermogen Continuïteitsreserve per 1 januari Bij/af: exploitatiesaldo verslagjaar Ontrekking continuiteitsreserve Saldo continuïteitsreserve per 31 december Reserve t.b.v. projecten Reserve als bron van inkomsten Toevoeging reserve als bron van inkomsten Saldo reserve als bron van inkomsten per 31 december Vrij besteedbaar t.b.v. activa bedrijfsmiddelen Reserve waardeverschillen effecten Bestemmingsreserves door bestuur bepaald Saldo per 31 december Staat van baten en lasten Begroting Begroting SOGK SDAK Fondsen Totaal Totaal Totaal Totaal BATEN UIT EIGEN FONDSENWERVING Bijdragen van donateurs Nalatenschappen Giften KOSTEN EIGEN FONDSENWERVING In procenten van de baten eigen fondsenwerving 27% 0% 0% 24% 22% 22% 14% RESULTAAT TIJDSCHRIFT RESULTAAT VERKOPEN ARTIKELEN Beschikbaar uit eigen fondsenwerving INKOMSTEN UIT EIGEN OBJECTEN RESULTAAT BELEGGINGEN Vastgelegd vermogen Voorshands niet besteedbaar vermogen Bestemmingsfondsen door derden bepaald Vreemd vermogen SCHULDEN OP LANGE TERMIJN Niet direct dienstbaar aan de doelstelling Lening inzake Zuidelijk Westerkwartier Direct dienstbaar aan de doelstelling Hypotheek Lening Stimuleringsfonds DIVERSE BATEN BIJDRAGEN PARTICULIERE FONDSEN AF: Bijdragen gelieerde Stichtingen Bijdragen particuliere fondsen (Zie Bijlage A) OVERHEIDSSUBSIDIES Beschikbaar voor de doelstellingen KORTLOPENDE SCHULDEN - Crediteuren Omzetbelasting Overlopende passiva Onderhanden projecten

20 2009 Begroting Begroting SOGK SDAK Fondsen Totaal Totaal Totaal Totaal Transport: Beschikbaar voor de doelstellingen Verantwoordingsverslag van de Raad van Toezicht Besteed aan de doelstellingen 36 INSTANDHOUDING AF: Bijdragen gelieerde Stichtingen PROMOTIE AF: Bijdragen gelieerde Stichtingen Totaal besteed aan de doelstellingen Mutatie onderhanden projecten Tekort/overschot Toevoeging bestemmingsfondsen door derden bepaald Ontrekking bestemmingsreserves door bestuur bepaald Toevoeging bestemmingsreserves door bestuur bepaald Mutatie reserve waardeverschillen Mutatie voorshands niet besteedbaar Onttrekking vrij besteedbaar Toevoeging vrij besteedbaar Toevoeging continuïteitsreserve Onttrekking continuïteitsreserve Onttrekking reserve als bron van inkomsten Toevoeging reserve als bron van inkomsten ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== De Raad van Toezicht van de stichtingen heeft vastgesteld dat het toezicht houden, het besturen en het uitvoeren van werkzaamheden in de organisatie strikt gescheiden zijn. De wijze waarop de afbreukrisico s worden beperkt door de richtlijnen voor de projecten en de SWOT analyse heeft de instemming van de Raad. Het bestuur en de directie hebben de Raad middels inzichtelijke stukken, overzichten en toelichtingen op de hoogte gesteld van relevante informatie met betrekking tot de organisatie op basis van de no-surprise-regel. Het deel van de omzet van de organisatie dat besteed wordt aan administratie en beheer is acceptabel. Het jaarverslag geeft een duidelijk beeld van de resultaten op basis van de prestatie-indicatoren en van de omgang met de diverse stakeholders van de stichting. 37

De Hollandsche Molen. Vereniging tot behoud van molens in Nederland

De Hollandsche Molen. Vereniging tot behoud van molens in Nederland De Hollandsche Molen Vereniging tot behoud van molens in Nederland Samengevoegde jaarrekening 2009 Amsterdam, 19 mei 2010 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van De Hollandsche Molen, d.d. 3 juni

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING JAARREKENING pag 1 Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING INHOUD JAARREKENING 3 Grondslagen 5 Samenvattend financieel overzicht 9 Balans 11 Staat van baten en lasten 19 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober 2008. Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg Inhoud: Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en lasten 2014 5 Toelichting kostenverdeelstaat

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. afoto: Wim de Knegt

Jaarrekening 2014. afoto: Wim de Knegt Jaarrekening 2014 afoto: Wim de Knegt 1 Jaarrekening 2014 Nederlands Openluchtmuseum Inhoudsopgave a Inhoudsopgave 4 Bestuursverslag 5 Prestatieverantwoording 16 Balans per 31 december 2014 18 Categoriale

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2012

Financieel jaarverslag 2012 1 Financieel jaarverslag 2012 INHOUD Samenvatting & Leeswijzer 3 Voorwoord 4 Deel I Directieverslag 5 Algemene Informatie 5 Financiële paragraaf 7 Risicoparagraaf 9 Bedrijfsvoeringverklaring 11 Governance

Nadere informatie

JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort

JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort Inhoudsopgave Pagina BESTUURSVERKLARING... 3 ACCOUNTANTSRAPPORT... 5 Samenstellingsverklaring...6 BESTUURSVERSLAG... 7 Algemeen... 88 Afgekondigde

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord van de voorzitter 2. 2. Kerncijfers 4. 3. Het Restauratiefonds in beeld 6

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord van de voorzitter 2. 2. Kerncijfers 4. 3. Het Restauratiefonds in beeld 6 inhoud Inhoudsopgave 1. Voorwoord van de voorzitter 2 2. Kerncijfers 4 3. Het Restauratiefonds in beeld 6 4. Verslag van het bestuur 8 4.1 Modernisering monumentenzorg; van beleid naar praktijk 8 4.2 Markt-

Nadere informatie

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken BEDRIJVEN BREDA JAAR stukken W N Z N O 2010 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG Organigram BSW Bedrijven Missie, visie en kernwaarden BSW Bedrijven JAARREKENING Balans per 31 december Programma rekening Directieverslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Financieel katern

Jaarverslag 2013. Financieel katern Jaarverslag 2013 Financieel katern Inhoud Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1 Balans op 31 december 2013 5 Staat van baten en lasten 2013 6 Kasstroomoverzicht 2013 7 Verschillenanalyse

Nadere informatie

Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2. Balans 3. Staat van baten en lasten 4. Kasstroomoverzicht 5

Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2. Balans 3. Staat van baten en lasten 4. Kasstroomoverzicht 5 Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2 Balans 3 Staat van baten en lasten 4 Kasstroomoverzicht 5 Analyse balans en financiële positie 6 Toelichting

Nadere informatie

14 Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Algemene aspecten. Milieuaspecten. Sociale aspecten. Economische aspecten. Marketing.

14 Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Algemene aspecten. Milieuaspecten. Sociale aspecten. Economische aspecten. Marketing. 2 Inhoud Directieverslag 5 Voorwoord Profiel van Energiewacht Kernactiviteiten Organisatiestructuur Interne structuur en personele bezetting 14 Maatschappelijk verantwoord ondernemen Algemene aspecten

Nadere informatie

Directie E.J.M. Eggink - Deventer. Accountant Nijhof Groep, Accountants & Belastingadviseurs - Deventer

Directie E.J.M. Eggink - Deventer. Accountant Nijhof Groep, Accountants & Belastingadviseurs - Deventer N.V. Bergkwartier Maatschappij tot Stadsherstel Raad van Commissarissen B.A.Th.F. Assink - Schalkhaar - President Commissaris H.J. van Baalen - Deventer Ir. H.C. van den Berg - Hoevelaken Ir. J.J. de Vries

Nadere informatie

Directie E.J.M. Eggink - Deventer. Accountant Nijhof Groep, Accountants & Belastingadviseurs - Deventer

Directie E.J.M. Eggink - Deventer. Accountant Nijhof Groep, Accountants & Belastingadviseurs - Deventer N.V. Bergkwartier Maatschappij tot Stadsherstel Raad van Commissarissen B.A.Th.F. Assink - Schalkhaar - President Commissaris H.J. van Baalen - Deventer Ir. H.C. van den Berg - Hoevelaken Ir. A.P. Heidema

Nadere informatie

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s)

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s) Jaarrekening Balans per 31 december (in duizenden euro s) ACTIVA (na resultaatbestemming) 31-12- 31-12-2012 Materiële vaste activa (1) - panden 23.343 24.314 - vervoermiddelen 2.088 2.014 - overige activa

Nadere informatie

baten totaal-financieringen voorzieningen accountantsverklaring

baten totaal-financieringen voorzieningen accountantsverklaring Nationaal Restauratiefonds JAARVERSLAG 2008 rente baten lasten kerncijfers liquide middelen revolving fund totaal-financieringen balans bestuur & organisatie voorzieningen verplichtingen laagrentende leningen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING HEPPIE

JAARVERSLAG 2014 STICHTING HEPPIE JAARVERSLAG 2014 STICHTING HEPPIE 1 COLOFON Opgericht 19 februari 1997. De statuten zijn voor het laatst gewijzigd op 25 maart 2009. Verslagjaar Het verslagjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Nadere informatie

o fonds schiedam vlaardingen e.o. jaarverslag 2013 maatschappelijk welzijn gezondheid natuur en milieu educatie sport en vrije tijd kunst en cultuur

o fonds schiedam vlaardingen e.o. jaarverslag 2013 maatschappelijk welzijn gezondheid natuur en milieu educatie sport en vrije tijd kunst en cultuur o fonds schiedam vlaardingen e.o. maatschappelijk welzijn gezondheid natuur en milieu educatie sport en vrije tijd kunst en cultuur voorwoord pagina 3 inhoudsopgave het fonds schiedam vlaardingen e.o.

Nadere informatie

RAPPORT. Jaarstukken over 2011. Hulphond Nederland

RAPPORT. Jaarstukken over 2011. Hulphond Nederland RAPPORT Jaarstukken over 2011 Hulphond Nederland 25 januari 2012 1 Inhoud Pagina Algemeen 3 Verslag Raad van Toezicht 2011 5 Directieverslag 2011 6 Verantwoordingsverklaring Activiteitenverslag 2011 7

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Toelichting op de niet uit de balans blijkende vorderingen en verplichtingen... 31

Hoofdstuk 6 Toelichting op de niet uit de balans blijkende vorderingen en verplichtingen... 31 JAARSTUKKEN 2013 2 INHOUDSOPGAVE Pagina: JAARREKENING 2013... 4 Hoofdstuk 1 Inleiding... 5 Hoofdstuk 2 Balans en Programmarekening 2013... 6 Hoofdstuk 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling...

Nadere informatie

Veenendaal...138 Wageningen...142 West Maas en Waal...146 Westervoort...150 Gemeente Wijchen...152 Zeewolde...155 Zutphen...158 Bijlage: Centrale

Veenendaal...138 Wageningen...142 West Maas en Waal...146 Westervoort...150 Gemeente Wijchen...152 Zeewolde...155 Zutphen...158 Bijlage: Centrale Inhoudsopgave Bestuursverslag...5 Missie en Vereniging VluchtelingenWerk Nederland...6 Interne (Re)Organisatie en Fusie...6 Medewerkers...7 Cliënten: van Welkom tot Werk...8 Projecten...9 Financiering

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam

Jaarverslag 2012 Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam Jaarverslag 2012 Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam Pagina 1 van 32 Inhoudsopgave A Toelichting op onderdelen van het Jaarverslag Kerngegevens 3 Bestuursverslag 4 Verslag Raad van Toezicht 11 B Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Artsen voor Kinderen. Jaarverslag 2011

Stichting Artsen voor Kinderen. Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 Utrecht,18 juli 2012 Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Activiteitenverslag 9 Jaarrekening Balans per 31 december 2011 14 Staat van baten en lasten 2011 15 Toelichting 16 Overige gegevens

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken

Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken 1 van 46 Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken 2 van 46 Inhoudsopgave 1 Jaarverslag Raad van Toezicht 4 2 Bestuursverslag 6 2.1 Algemeen 6 2.2 Planning

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 31 maart 2014

Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Pagina 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Bericht van het bestuur... 7 1. Stichting Westerwijs... 9 1.1. Karakterisering... 9 1.2. Missie... 10 1.3. Waarden... 10 1.4. Speerpunten...

Nadere informatie

6Financieel Jaarverslag 2008

6Financieel Jaarverslag 2008 6Financieel Jaarverslag 2008 Hoofdstuk Stichting Interkerkelijke Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking, ICCO (Statutair gevestigd te Utrecht) Foto: Joye van Horn/ICCO 113 Verslag van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Succesvol bouwen aan een betere toekomst

Jaarverslag 2008. Succesvol bouwen aan een betere toekomst Jaarverslag 2008 Succesvol bouwen aan een betere toekomst Inhoudsopgave Voorwoord van de voorzitter Voorwoord van de voorzitter 2 1. Doelstelling 3 2. Uitwerking doelstelling 3 3. Missie 3 4. Geschiedenis

Nadere informatie

JAARVERSLAG PROTESTANTSE GEMEENTE TE AMSTERDAM...

JAARVERSLAG PROTESTANTSE GEMEENTE TE AMSTERDAM... AANBIEDINGSBRIEF... 3 Jaarverslag 2013... 3 1. Algemeen... 3 2. Staat van Baten en Lasten... 3 3. Balans... 5 4. Begroting voor 2014... 5 5. Liquiditeitspositie... 5 6. Resultaten per wijk... 5 7. Ledenaantallen...

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Stadsherstel Amsterdam 2014 2016

Beleidsplan Stichting Stadsherstel Amsterdam 2014 2016 Beleidsplan Stichting Stadsherstel Amsterdam 2014 2016 1. Samenvatting 2. Inleiding 3. Missie en visie 4. Interne analyse 5. Externe analyse 6. Beleid en strategische doelen 2014 t/m 2016 Bijlage 1 1.

Nadere informatie

JAARSTUKKEN INNOVAM JAARSTUKKEN INNOVAM 2012 1 VAN 31

JAARSTUKKEN INNOVAM JAARSTUKKEN INNOVAM 2012 1 VAN 31 JAARSTUKKEN INNOVAM JAARSTUKKEN INNOVAM 2012 1 VAN 31 Inhoudsopgave jaarstukken Innovam 2012 pagina Bericht van de directie 3-7 Bericht van de raad van commissarissen 8 Gecombineerde jaarrekening 2012

Nadere informatie