het groene lyceum onderwijs SCHOOLGIDS Winsum Wij zijn groen...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "het groene lyceum onderwijs SCHOOLGIDS 2013-2014 Winsum Wij zijn groen..."

Transcriptie

1 het groene lyceum het groene lyceum praktijk onderwijs 1 SCHOOLGIDS Winsum Wij zijn groen...

2 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Missie 4 3 Leerlingbegeleiding 5 4 Maatschappelijke stage 10 5 Dagelijkse onderwijspraktijk 11 6 Schoolregels 12 7 Algemene zaken Faciliteiten en financiën 21 9 Praktijkonderwijs VMBO Groen Het Groene Lyceum 39 Deze schoolgids staat als document op de portal van de school (portal.aocterra.nl). Op verzoek kunt u een gedrukt exemplaar ontvangen. Op de portal zelf is achter de diverse knoppen ook veel informatie over de school te vinden.

3 1 Inleiding Welkom op de Groene School in Winsum! Dit is de schoolgids voor het schooljaar van de Groene School in Winsum. De Groene School Winsum is onderdeel van AOC Terra. AOC Terra heeft 11 vestigingen in de drie noordelijke provincies: vijf scholen voor middelbaar beroepsonderwijs, een vestiging voor volwassenonderwijs en zeven VMBO-Groen scholen, waarvan de Groene School Winsum ook Praktijkonderwijs aanbiedt. Het Groene Lyceum heeft afdelingen in Winsum, Eelde, Emmen, Assen, Meppel en Wolvega. Wij zijn Groen. en meer! Wij hebben geprobeerd onze informatie zo overzichtelijk mogelijk weer te geven, zodat de informatie die u zoekt, gemakkelijk te vinden is. Mochten er toch nog vragen bij u 3 opkomen waarop het antwoord niet in deze schoolgids te vinden is, kijk dan ook op de portal waar veel informatie te vinden is of neem contact met ons op. Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de leerling zich bij ons thuis voelt. Daarom is het ook belangrijk dat u de schoolgids leest en dat ouders/verzorgers op de hoogte zijn van de inhoud van deze schoolgids. De schoolgids kun u altijd lezen via de portal, zodat u deze even kunt bekijken als u iets wilt weten. We gaan ervan uit dat uw kind bij ons op school een plezierige periode zal hebben en dat hij/zij zo goed mogelijk tot zijn/haar recht komt. Wij zullen ons daarvoor inzetten! Namens het personeel, Bert Bos, directeur

4 2 Missie De Groene School Winsum is een christelijke school voor voortgezet onderwijs voor Praktijkonderwijs, VMBO-Groen, VMBO-Groen met LWOO en het Groene Lyceum. 4 Leerlingen van 12 tot 18 jaar uit het noorden en midden van de provincie Groningen en uit de stad Groningen worden aangetrokken vanwege het unieke groene concept van de school. Grondslag voor haar handelen vormt de christelijke signatuur van de school en in het bijzonder de opdracht aan ieder mens om samen met de ander de aarde te bewerken en te bewaren. De school wil aan deze grondslag vorm en inhoud geven in haar onderwijs aan en de opvoeding van de leerlingen door: Alle aspecten van vorming te benadrukken De school wil een bijdrage leveren aan de algehele persoonlijke vorming van de leerling. De leerling centraal te stellen De school wil een plek zijn waar de leerling zich kan ontwikkelen en waar zorg en aandacht is voor deze persoonlijke ontwikkeling. Een veilige leeromgeving aan te bieden De school wil een plek zijn waar de leerling zich gekend, herkend en erkend weet. Een krachtige leeromgeving, gefocust op succesvol leren te organiseren. De leerling kan zich zo maximaal mogelijk ontplooien naar zijn / haar capaciteiten en interesses. Aan de opvoeding een bijdrage te leveren Normen- en waarden ontwikkeling ziet de school als essentieel met respect voor de ander, de omgeving en jezelf als kern. Een oefenplaats te zijn voor de samenleving Verantwoording leren nemen voor jezelf en de ander, waarbij ook van fouten mag worden geleerd. Een breed onderwijsaanbod te realiseren De school wil zoveel mogelijk leerlingen, ongeacht intellectuele capaciteiten, onderwijs aanbieden. Gemeenschap te zijn Leren met en van elkaar en ergens bij horen. Een professionele en lerende organisatie te zijn. De school wil in teamverband zeggen wat ze doet en doen wat ze zegt

5 3 Leerlingbegeleiding Er zijn bij ons op school veel mensen die kunnen helpen met allerlei zaken. De begeleiding is opgezet volgens het ringenmodel. U kunt het vergelijken met cirkels die om elkaar heen liggen. In de binnenste cirkel staat de leerling. Alle ringen eromheen hebben te maken met begeleiding. De eerste ring rondom de leerling is die van de docent en de mentor. De mentor staat als begeleider het dichtst bij de leerling en de ouder(s)/verzorger(s) en is voor de leerling en de ouders het eerste aanspreekpunt. decaan leerlingbegeleider vertrouwensarts jeugdzorg leerplichtambtenaar mentor Compaz 3e lijn 2e lijn 1e lijn Dit ben jij leerkracht psycholoog remedial helper vertrouwenspersoon begeleidende dienst Rondom de ring van de mentor ligt de ring met de leerlingbegeleider, de decaan, de vertrouwenspersoon en de orthopedagoog. Zij werken op de Groene School en worden ingeschakeld als dit nodig is. In de derde ring staan de begeleiders die niet op de Groene School werken. Zij kunnen bij de begeleiding ingeschakeld worden als externe deskundigen. Te denken valt hierbij aan de schoolarts, een medewerker van jeugdhulpverlening, de jeugdagent en andere deskundigen. De externe deskundigen hebben contact met de school via het zorg- en adviesteam (ZAT overleg). schoolarts orthodidacticus VNN 3.1 Mentor Elke klas heeft een mentor. De mentor zorgt voor de klas. Aan deze mentor kan de leerling alles vragen wat hij/zij wil weten. Met een mentor is persoonlijk contact, hij/zij stimuleert de leerling, ondersteunt en geeft adviezen. Alle informatie die belangrijk is, ontvangt de leerling via de mentor. Dit kan gaan over zaken als gedrag, werkhouding, maar ook over de cijfers, verzuim of ziekte. De mentor is de eerste schakel tussen de ouder(s)/verzorger(s) en school. Daarom komt de mentor ook thuis op bezoek voordat het eerste schooljaar begint. Een overzicht van mentoren voor elke klas wordt samen met het lesroosters aan het begin van het schooljaar uitgereikt. De mentor verzorgt voor de leerlingen van zijn of haar klas de mentorlessen. Gescheiden ouders en informatieplicht Beide ouders behouden het recht op informatie. Tijdens het huwelijk oefenen beide ouders het ouderlijk gezag uit tenzij op verzoek het ouderlijk gezag aan één van beide ouders is toegewezen. Dit blijft ook na een scheiding gehandhaafd tenzij na de scheiding één van de ouders of het kind (vanaf 12 jaar) via de rechtbank regelt dat het ouderlijk gezag naar één van de ouders gaat. Als de vader niet bekend is, heeft de biologische moeder bij wet het ouderlijk gezag. 5

6 6 3.2 Decaan De decaan houdt zich bezig met de doorlopende leerlijn van de leerlingen op de Groene School en de stap die daarna moet worden gemaakt. Om ervoor te zorgen dat de leerlingen op het juiste niveau werken wordt gebruik gemaakt van het CITO volgsysteem. De prestaties van de leerlingen worden gemeten op kernvaardigheden die vergeleken worden met landelijke normen. In het begin van het schooljaar starten de leerlingen van klas 1 van het Groene Lyceum, VMBO en VMBO/ LWOO met een beginmeting; toets 0. Aan het einde van het schooljaar volgt toets 1 en worden ouders schriftelijk geïnformeerd met betrekking tot dit préadvies. Op deze manier toetsen we of de leerling richting de juiste leerweg werkt. In klas 2 worden de leerlingen voorbereid op de definitieve leerwegbepaling; naast toets 2 wordt ook het onderdeel Studeon afgenomen. Dit onderdeel helpt om een goed beeld te krijgen van het sociaal-emotioneel functioneren, het welbevinden en de studiehouding van de leerlingen. Op deze manier komen we op een zorgvuldige manier tot een weloverwogen bepaling in welke leerweg de leerling examen gaat doen. Ook kan de aangeboden interessetest in klas 2 al een beter beeld geven van wat de leerling later, na het behaalde diploma, mogelijk voor vervolgopleiding gaat doen. In de bovenbouw biedt de decaan vooral hulp bij het maken van een vervolgkeuze die bij de leerling past. De decaan geeft, zowel aan ouders als aan leerlingen, informatie over vervolgopleidingen. Ook worden er een aantal activiteiten georganiseerd die bij kunnen dragen helpen bij het maken van een juiste keuze. Voor de leerlingen in klas 3 is er bijvoorbeeld een voorlichtingsavond in samenwerking met de verschillende MBO s. Deze avond vindt meestal plaats in januari. De leerlingen van klas 4 kunnen een bezoek brengen aan de Onderwijsbeurs in MartiniPlaza te Groningen. Ook organiseert de decaan in samenwerking met de MBO s een meeloopochtend bij een opleiding naar keuze. Ieder schooljaar zijn in januari de open dagen van de MBO s, de decaan brengt de leerlingen van de bovenbouw hiervan op de hoogte. Verder is de decaan nauw betrokken bij de aanmelding van onze leerlingen op het MBO of een ander vervolgtraject. Afspraak met de decaan maken? Via de administratie van de Groene School kunnen ouder(s)/verzorger(s) een afspraak maken met de decaan. De decaan is mevr. Bijvoet ( ). 3.3 Leerlingbegeleider De leerlingbegeleider houdt zich bezig met leerlingen die om verschillende redenen extra begeleiding nodig hebben. Zij hebben een hulpvraag die niet zomaar door de mentor is op te lossen. De leerlingbegeleider kan op verzoek van bijvoorbeeld docenten, ouder(s)/ verzorger(s) of de schoolleiding met deze leerling gaan praten. De problemen die kunnen voorkomen, zijn bijvoorbeeld pesten, mishandeling of gedragsproblematiek. De leerlingbegeleider verleent tijdelijk ondersteuning aan de mentor. Onze leerlingbegeleiders zijn: dhr. Breukelman en mevr. Poutsma voor de locatie Hamrik. Dhr. Kaidel voor de locatie aan de Onderdendamsterweg.

7 3.4 Zorgcoördinator De zorgcoördinator houdt zich bezig met de vraag: Wat heeft de leerling nodig zodat hij/zij zich bij ons op school thuis voelt? Alle vormen van zorg die bij ons op school worden aangeboden, staan beschreven in het ondersteuningsplan. De zorgcoördinator beheert dit plan en zorgt ervoor dat wat in dit plan staat op het goede moment door de juiste persoon en op de juiste manier wordt uitgevoerd. De zorgcoördinator wordt hierin bijgestaan door de schoolorthopedagoog. Ook heeft de zorgcoördinator contacten met externe instanties. De zorgcoördinator is mevr. A. Stuivinga. Het ondersteuningsplan staat op de portal bij onderwijs / begeleiding / zorg. 3.5 Orthopedagoog Aan de Groene School is een orthopedagoog verbonden. Deze is beschikbaar voor beide locaties. Het werk van de orthopedagoog is gericht op het welbevinden van de leerling op school, zowel op het gebied van leerproblemen als op het gebied van gedragsproblemen. Het kan daarbij gaan om individuele diagnostiek van leerlingen, het geven van advies voor behandeling, docenten en mentoren voorzien van informatie over leer- en gedragsproblemen, contact zoeken met externe instanties, het geven van advies bij plaatsing van nieuwe leerlingen, etc. Hierbij werkt de orthopedagoog nauw samen met de zorgcoördinator. De orthopedagoog is mevr. G. van Oosten. 3.6 Vertrouwenspersoon Op de Groene School zijn interne vertrouwenspersonen werkzaam; twee op de locatie aan de Hamrik en één op de locatie aan de Onderdendamsterweg. Leerlingen, ouder(s)/ verzorger(s) en docenten kunnen in gesprek gaan met de vertrouwenspersoon op het moment dat men iets in vertrouwen wil bespreken. Dit kan een probleem zijn of een klacht. Het kan van persoonlijke aard zijn, of iets wat te maken heeft met de (school) organisatie. De vertrouwenspersoon heeft in eerste instantie een luisterend oor, maar zal vervolgens ook vragen hoe om te gaan met de klacht of het probleem. De vertrouwenspersoon heeft geen volledige zwijgplicht. Naast de interne vertrouwenspersonen is aan AOC Terra een externe vertrouwenspersoon verbonden. De interne vertrouwenspersonen zijn: Op de locatie Hamrik: dhr. B. Breukelman mevr. I.A.M. Poutsma. Dhr. P. Kaidel op de locatie aan de Onderdendamsterweg. Zij zijn dagelijks telefonisch bereikbaar via (0595) (Hamrik) en (0595) (Onderdendamsterweg). De externe vertrouwenspersoon is de heer J. Wibbens, telefoon (0599) of (06)

8 8 3.7 Zorgteam / Ondersteuningsteam Het Ondersteuningsteam bestaat uit: een vmt lid (zorg) en docenten met zorgtaken (zoals leerlingbegeleiders, orthopedagoog en zorgcoördinator). Op afroep kunnen decaan en reboundfunctionaris aanschuiven. Het ondersteuningsteam is de schakel tussen het kernteam en het zorg- en adviesteam (ZAT). 3.8 Zorg- en adviesteam (ZAT) Op de Groene school is het ZAT een team waaraan de leerlingbegeleiders, de zorgcoördinator, de schoolarts, de orthopedagoog, Jonx / Lentis, de jeugdagent en de leerplichtambtenaar deelnemen. Het ZAT stemt de hulpvraag van de leerlingen tussen onze school en de instellingen op het gebied van jeugdgezondheidszorg, welzijn, jeugdzorg, leerplicht en veiligheid op elkaar af. 3.9 Schoolarts De begeleiding van de leerlingen op onze school is uitgebreid met het werk van de schoolarts. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld naar de schoolarts gaan omdat ze vragen hebben of zich zorgen maken over: lichamelijke klachten die met school of sport te maken hebben, problemen met anderen, groei en ontwikkeling, sombere buien, seksualiteit, etc. Ook ouders kunnen eventueel gebruik maken van het spreekuur. Wat er met de schoolarts besproken wordt, hoeft niemand te weten. Zonder toestemming van de leerling worden geen mededelingen gedaan aan anderen. Een gesprek met de schoolarts kan door leerlingen en ouders aangevraagd worden bij de leerlingbegeleider. De schoolarts maakt deel uit van het zorg- en adviesteam van de Groene School. Onze schoolarts is dhr. T. Bosma Hulplessen, sociale vaardigheden- en weerbaarheidstraining. De hulplessen zijn bedoeld voor alle leerlingen van klas 1, met uitzondering van het Praktijkonderwijs. De volgende onderdelen worden aangeboden in klas 1: begrijpend lezen, stil lezen, rekenen, sociale vaardigheid (programma Mag ik meedoen ), training Rots en Water (weerbaarheid), Duits, Engels en ICT vaardigheden Dyslexie Leerlingen met een dyslexieverklaring krijgen een dyslexiepas, waarop hun rechten en hun plichten staan vermeld. Meer informatie staat op de portal bij Onderwijs/ begeleiding/dyslexiebeleid.

9 3.12 Reboundvoorziening De Groene School Winsum maakt deel uit van het regionaal samenwerkingsverband Groningen - Ommelanden. Vanuit dit samenwerkingsverband werkt de Groene School samen met het Hogeland College in een reboundvoorziening. Deze voorziening is gehuisvest op de Onstaheerd in Sauwerd. Leerlingen die, om uiteenlopende redenen, moeite hebben om reguliere lessen te volgen in de school, kunnen na een intaketraject voor onderwijs en begeleiding naar de Onstaheerd. In een andere omgeving wordt er gewerkt aan de hulpvraag waarmee de leerling geplaatst is op de reboundvoorziening. Inzet is verandering van gedrag en leerhouding waardoor de leerling weer tot leren kan komen. Het is een tijdelijke plaatsing met als inzet een terugkeer naar school of schakelen naar ander onderwijs Pestprotocol Onze school vormt een veilige en uitdagende leef-, werk-, en leerplaats voor de leerlingen. Hierin is geen plaats voor pesten. Wij als school verbinden ons daarom het volgende te doen: aanpak via en werken volgens het pestprotocol en aanbieden van anti pest lessen. gerichte voorlichting aan ouder(s/verzorger(s), bijvoorbeeld via thema avonden. het helder maken en houden van een communicatielijn voor klachten over pesten via de mentor en de teamleider. het beschikbaar hebben van, voor iedere aan de school verbonden persoon, toegankelijke goede informatie over het probleem van pesten. doe je om de beurt. Als je de ene keer wordt geplaagd, kun je een andere keer terugplagen. Plagen is soms heel vervelend, maar je voelt je nooit bedreigd. Plagen doe je voor de lol. Je kunt het later goedmaken en er samen om lachen. Pesten is gemeen. De pestkop is altijd sterker, heeft een grote mond en durft meer. Hij of zij pest altijd dezelfde. Degene die gepest wordt verliest altijd, voelt zich machteloos, wordt banger en banger en wil op het laatst niet meer naar school. Pesten eindigt nooit vanzelf. Groepsleden zijn zelden in staat het pesten zelf te stoppen. Daarom is het de verantwoordelijkheid van ouder(s)/verzorger(s) en school om het pesten te stoppen en hulp te bieden aan de individuele groepsleden. Wij pakken pesten op de volgende wijze aan: hulp aan het slachtoffer; het begeleiden van de pester; benadering van de klas; benadering van de ouders; benadering van de betrokken docenten / medewerkers. De mentor pakt het probleem in eerste instantie aan. Daarna eventueel in samenwerking met de vertrouwenspersoon en/of de teamleider. De Groene school heeft het pestprotocol in het schoolveiligheidsplan opgenomen. De aanpak van pestgedrag en een lessenpakket worden hierin beschreven (zie portal: praktische informatie / schoolveiligheidsplan). 9 Iedereen voelt aan wat pesten is. Toch is het handig om een omschrijving bij de hand te hebben om duidelijk te maken waarom er sprake is van pesten. Pesten is iets anders dan plagen. Plagen

10 4 Maatschappelijke stage Vanaf schooljaar is een maatschappelijke stage (MaS) van minimaal 30 uur verplicht. Als Groene school hebben we de maatschappelijke stage met een invulling van 38 uur ingericht. Maatschappelijk stage is iets doen voor een ander, zonder dat je daar iets voor krijgt. Wij vinden dit als Groene School erg belangrijk. 10 Leerlingen leren d.m.v. vrijwilligerswerk dat het erg belangrijk is om mensen te helpen en dat dit ook belangrijk is voor de leefbaarheid van de maatschappij. We hopen dat de leerlingen enthousiast worden door de maatschappelijk stage en ze na het VMBO ook door gaan met het doen van vrijwilligerswerk. Wij hebben als Groene School bewust gekozen voor een bepaalde opbouw van de maatschappelijke stage: In de onderbouw doen de leerlingen onder begeleiding van de mentor vrijwilligerswerk. De leerlingen doen op de volgende wijze aan maatschappelijke stage: klas 1: 6 uur, klas 2: 6-12 uur en in klas 3: 20 uur zelfstandig. In klas 4 zijn bijna alle leerlingen klaar met de maatschappelijke stage, alleen de leerlingen die nog iets moeten inhalen (bijv. door ziekte) maken de MaS in klas 4 af.

11 5 Dagelijkse onderwijspraktijk 5.1 Inzetbaarheid lestijd De lestijden op locatie Hamrik zijn: 8.25 uur uur en op locatie Onderdendamsterweg: 8.30 uur uur. Het rooster dat aan het begin van het schooljaar wordt verstrekt, kan in de loop van het jaar om diverse redenen wijzigen. Roosterzaken worden dagelijks op de portal weergegeven. 5.2 Onderwijstijd De overheid heeft de onderwijstijd per leerjaar vastgesteld waarbij verschil zit tussen de verschillende leerjaren. Voor het VMBO-Groen en het Groene Lyceum is het als volgt voor het schooljaar Wat de uren norm voor schooljaar zal zijn was bij het maken van deze schoolgids nog niet bekend. Voor schooljaar : Leerjaar 1 + 2: 1000 klokuren Leerjaar 3: 1000 klokuren Leerjaar 4: 700 klokuren De onderwijstijd van het Praktijkonderwijs laten we hierbij aansluiten. Onder onderwijstijd wordt verstaan in schooltijd verzorgd onderwijsprogramma, verzorgd door bekwaam onderwijspersoneel. Deze klokuren komen overeen met de lessentabel van 60 minuten. Het praktijkonderwijs heeft lessen van 45 minuten en deze worden omgerekend naar klokuren. Ook excursies, stages en andere buitenschoolse activiteiten vallen onder het verplichte aantal klokuren. We gaan uit van een gemiddeld schooljaar van 39 weken. In verband met de vakantiespreiding is er een variatie van een week, maar dit verschil valt in opeenvolgende jaren weg. Van een schooljaar gaan de volgende dagen af: Tweede Paasdag, Koningsdag (soms), Hemelvaart en Tweede Pinksterdag. Daarnaast gaan we er vanuit dat er maximaal 5 dagen uitvallen door ijsvrij, jaarmarkten, vergaderingen, scholing personeel, open dag, laatste schoolweek en dergelijke. De school begint daarom direct na de zomervakantie en gaat vrijwel door tot het begin van de volgende zomervakantie. De overheid gaat uit van een gemiddelde van 26 klokuren en 40 minuten les per week. Omdat er toch wel eens wat kan uitvallen, plannen we ongeveer 1 klokuur per week meer, dat geeft wat speling. Meer informatie over de onderwijstijd en cijfers hierover zijn te vinden in de Vensters voor Verantwoording : 5.3 Voorkomen lesuitval Om lesuitval te voorkomen, wordt er bij afwezigheid van een docent zoveel mogelijk voor vervanging gezorgd. Vergaderingen en bijeenkomsten worden zoveel mogelijk buiten de lestijden verzorgd. Daarnaast komen er onderwijsvormen waarbij leerlingen door kunnen gaan met het onderwijs bij afwezigheid van een docent. Bijvoorbeeld als meerdere docenten samen leerlingen begeleiden in praktijksituaties, bij combinatievakken, in leergebieden of als leerlingen in het open leercentrum werken met ondersteuning van een elektronische leeromgeving en daarbij begeleid worden door een docent. Wijzigingen in het lesrooster zijn dagelijks te vinden op de portal van de school. 11

12 6 Schoolregels Zo doen wij dat hier Op de Groene School gebruiken we het document Zo doen wij dat hier. Hierin staan de school- en omgangsregels opgenomen. In deze schoolgids drukken we alleen de tien basis omgangsregels en de algemene regels af. Het document in zijn geheel met alle school- en omgangsregels staat op de portal. Ik accepteer de ander en discrimineer niet Ik blijf van een ander en zijn spullen af Ik pest anderen niet Ik houd de school netjes, zowel binnen als buiten het gebouw Ik gebruik geen geweld tegen een ander Ik bedreig niemand, ik neem geen wapens en drugs mee Ik geef een ander geen ongewenst seksueel getinte aandacht Ik behandel een ander als gelijkwaardig en met respect Ik wil een positieve bijdrage leveren aan de sfeer in de klas en op de school Ik wijs anderen op het niet naleven van de schoolregels. 6.2 Algemeen Aanwijzingen van medewerkers moeten opgevolgd worden. We behandelen elkaar met respect in woord, gebaar en kleding. Op onze school proberen we vergissingen goed te maken en zoeken we met elkaar een oplossing bij problemen. Gooi afval in de daarvoor bestemde bakken. Op onze school wordt de kantine en het plein door ons allemaal schoongehouden. De conciërge wijst hiervoor na de pauze leerlingen aan. Wij zijn een kauwgomvrije school. Bij ons op school gebruiken we schoolspullen alleen op de juiste manier en op het juiste tijdstip. Alleen buiten het schoolgebouw mag je petten e.d. dragen. Geluidsdragers mogen alleen in de kantine gebruikt worden en onder bepaalde voorwaarden in de klas. In de klas moet de telefoon uit en uit beeld zijn (in de tas). Het gebruik van de telefoon als agenda (niet als rekenmachine) is alleen toegestaan op het moment dat er huiswerk wordt opgegeven. Als de telefoon wordt ingenomen, kan de leerling deze aan het eind van de dag bij de mentor weer ophalen. Bij herhaling na een week. Verdere afspraken voor gebruik van de mobiele telefoon/muziek luisteren staan in de schoolregels (zie portal). De fietsenstalling gebruiken we om de fiets in te zetten. Daarvoor en daarna hoef je er niet meer te komen. De regel gedraag je altijd netjes en val niemand lastig geldt zowel op school als rondom de school. 6.3 Roken De school is een openbaar gebouw waar het verboden is te roken. Buiten de school mag er alleen gerookt worden op de daarvoor aangewezen plekken. De school is bezig een algeheel rookverbod in te voeren. Er is dit schooljaar een rookverbod voor de klassen 1 en 2.

13 6.4 Overschrijden van de schoolregels Niet in alle gevallen lukt het de leerling zich binnen de afgesproken regels te gedragen en zijn correcties nodig. In een gesprek met mentor, zorgfunctionaris of schoolleiding wordt getracht herhaling van ongewenst gedrag te voorkomen. Doen er zich vervolgens opnieuw problemen voor dan zijn straffen helaas niet te voorkomen: inhalen van verzuimde uren, een opgedragen taak of klus, het inhalen van lessen zijn dan mogelijke maatregelen. Terugkomen kan ook op dinsdagmiddag plaatsvinden. Vervoersproblemen die hierdoor ontstaan zijn voor de leerlingen. Bij ernstige of herhaaldelijke overtreding kan schorsing, opgelegd door de schoolleiding, een middel zijn. De procedure is altijd dat een schorsing mondeling aan de leerling wordt gemeld (reden en lengte van de schorsing), vervolgens worden ouders/verzorgers mondeling en/of schriftelijk ingelicht waarna terugkeer op school altijd plaatsvindt nadat er daadwerkelijk contact geweest is tussen school en t(e)huis. Schriftelijke correspondentie wordt altijd toegevoegd aan het leerlingendossier, terwijl een schorsing van 2 schooldagen of meer wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar en de onderwijsinspectie. 6.5 Alcohol, drugs en wapens Op de Groene School accepteren wij geen alcohol, drugs of wapens. Het in bezit hebben of gebruiken van deze zaken betekent dat de leerling geschorst zal worden. In geval van drugs en wapens (ook de look-a-like) kan na schorsing de procedure tot verwijdering worden opgestart. Ook wordt altijd de politie ingelicht. 6.6 Kantine Tijdens de middagpauzes eten we gezamenlijk in de kantine. Ook kunnen de leerlingen hier verblijven tijdens de andere pauzes en tijden dat er geen les is. Leerlingen worden aangewezen om corvee te doen. 6.7 Kleding praktijkvakken en lichamelijke opvoeding Om de eigen kleding en ook de school schoon te houden, is de leerling verplicht om tijdens praktijklessen een overall en laarzen te dragen. De leerling volgt de lessen lichamelijke opvoeding in gepaste kleding (sportbroek, T-shirt en sportschoenen). Na een les lichamelijke opvoeding dient de leerling zich op te frissen. 6.8 Leerplichtambtenaar Veel kinderen gaan met plezier naar school. Maar soms lijkt het bij een aantal kinderen dat ze de school hebben verheven tot een noodzakelijk kwaad en dit leidt bij enkele kinderen tot conflictsituaties in hun aanwezigheid op school. Door de leerplichtwet is het absentiebeleid aangescherpt en zijn we als school verplicht om de ambtenaren inzicht te verlenen in onze absentenadministratie. Ook willen zij dat alle leerlingen naar school gaan en dat we vroegtijdige uitvallers snel in beeld hebben, zodat er structureel iets aan gedaan kan worden. Ook op dit terrein is het van belang dat we met elkaar samenwerken. Meerdere malen ongeoorloofd verzuim wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar. Deze gaat in overleg met school, betrokken leerling en ouders. Bij herhaling kan de leerling worden doorverwezen naar bureau Halt. Het te laat in de les komen wordt door de wet ook gezien als gemiste lestijd. Dit wordt scherp in de gaten gehouden. De leerplichtambtenaar (LPA) 13

14 14 heeft regelmatig een spreekuur op beide locaties van onze school. Als een leerling drie keer te laat komt moet hij/zij nakomen. Bij zes keer te laat zal er een brief naar de ouders gestuurd worden. En is een leerling negen keer te laat in de les gekomen, dan zal deze leerling worden doorverwezen naar de LPA. Van de gemaakte afspraken tussen de LPA en de leerling worden vervolgens zowel de school als de ouder(s)/verzorger(s) op de hoogte gebracht. Valt de leerling daarna toch weer in herhaling, dan zullen de ouder(s)/verzorger(s) door de LPA worden uitgenodigd voor een gesprek. Een Halt traject kan het vervolg zijn. 6.9 Uitstuurformulier Locatie Hamrik: indien een docent een leerling verzoekt het leslokaal tijdens de les te verlaten, moet de leerling zich melden bij het uitstuurlokaal Daar haalt de leerling een gele brief op. Op deze gele brief staat wat de leerling moet doen en wanneer hij of zij zich weer bij de docent moet melden. Er wordt precies bijgehouden wanneer en hoe vaak leerlingen tijdens de les verwijderd worden. Het uitstuurformulier gaat naar de mentor en wordt verwerkt in Magister. Iedere keer als een leerling uit de les gestuurd wordt, neemt de betreffende docent contact op met de ouder(s)/ verzorger(s) van de leerling. Wanneer een leerling 5 keer is verwijderd, worden de ouder(s)/ verzorger(s) voor een gesprek met de mentor op school uitgenodigd. In dit gesprek worden duidelijke afspraken gemaakt en op schrift gesteld. Wanneer dit tot onvoldoende resultaat leidt en de leerling wordt nogmaals 3 keer verwijderd, worden ouder(s)/verzorger(s) opnieuw op school uitgenodigd voor een gesprek met de mentor en de teamleider. In dit gesprek worden aanvullende afspraken gemaakt en op schrift gesteld. Als dit nog niet tot het gewenste resultaat leidt, volgt er een gesprek met de ouder(s)/verzorger(s), teamleider en de directeur van de Groene School. In dit gesprek wordt de procedure van schorsing en verwijdering toegelicht. Locatie Onderdendamsterweg: de leerling meldt zich bij een teamleider en krijgt een gele brief. Op een aangewezen werkplek gaat de leerling met meegenomen werk aan de slag. Voor het einde van de les meldt de leerling zich bij de docent die hem/haar eruit gestuurd heeft en er volgt een gesprek. De betreffende docent neemt dezelfde dag nog contact op met de ouders/verzorgers van de uitgestuurde leerling Verzuim Bij ons op school gelden voor verzuim de volgende regels: Ziekte Bij ziekte moet er tussen en uur worden gebeld door één van de ouder(s)/ verzorger(s) op het telefoonnummer (0595) voor leerlingen van de locatie Hamrik en op het nummer (0595) voor leerlingen van de locatie aan de Onderdendamsterweg. Gaat een leerling onder schooltijd ziek naar huis, dan dient hij/zij zich af te melden bij dhr. Medema (conciërge locatie Hamrik) of bij dhr. Westra (conciërge locatie Onderdendamsterweg). Bij thuiskomst dient er naar school gebeld te worden door de ouder(s)/verzorger(s). Als de leerling weer hersteld is dient een briefje ingeleverd te worden van de ouder/verzorger met vermelding van voor- en achternaam, klas en de periode dat de leerling ziek is geweest.

15 Huisarts-/tandarts-/ziekenhuisbezoek/ fysiotherapie Moet een leerling naar bijvoorbeeld de dokter, tandarts of orthodontist, dan vragen we u dit buiten schooltijd te plannen. Lukt dit niet, dan moeten de ouders/verzorgers vooraf de school inlichten over de te missen uren. Verlof Verlofdagen worden in principe alleen toegekend voor bijzondere gebeurtenissen (bijvoorbeeld een bruiloft, jubileum of begrafenis), bij calamiteiten of in relatie tot het beroep van de ouder(s)/ verzorger(s). Voor een lang weekend of verlenging van de vakantie wordt géén verlof toegekend! De directeur beslist uiteindelijk over toekenning van het verlof. Een aanvraag voor verlof moet altijd ruim op tijd en schriftelijk worden ingediend bij dhr. Medema (Hamrik) of dhr. Westra (Onderdendamsterweg). Hiervoor zijn bij de administratie speciale formulieren verkrijgbaar. Als een leerling onwettig afwezig is, dan zal de school contact opnemen met thuis en eventueel met de leerplichtambtenaar. Dit alles gaat natuurlijk met de grootste zorgvuldigheid. Regeling eerder weg voor bus of trein Leerlingen die met het openbaar vervoer reizen en na hun laatste lesuur nog minimaal één uur moeten wachten op de volgende trein of bus, kunnen een vertrekpas (kleurenkaart) halen bij dhr. Medema (Hamrik) of dhr. Westra (Onderdendamsterweg) om eerder weg te mogen Schoolexcursies Verschillende excursies maken deel uit van het lesprogramma. Hieronder vallen bezoeken aan tentoonstellingen, bedrijven, natuurexcursies e.d. Daarnaast heeft elk leerjaar zijn eigen excursie: Leerjaar 1: Een kennismakingskamp op Schiermonnikoog ( 105,00) Een projectweek (eind van het schooljaar). Leerjaar 2: Drie dagen kamp/kamperen (eind schooljaar, 85,00). Praktijkonderwijs 60 Leerjaar 3: Activiteiten Dagen (AcDa) met een dagexcursie (eind schooljaar, 30,00). Het praktijkonderwijs heeft een projectweek. Leerjaar 4: Buitenlandexcursie (week in november) naar Londen, Praag, Ardennen (ongeveer 285,00). Over iedere excursie ontvangt men vooraf bericht over het programma en de kosten. Deelname aan de excursie is in principe verplicht. Bij het niet deelnemen aan een excursie graag op tijd contact zoeken met de schoolleiding. 15

16 Sportevenementen Sportdagen De sectie lichamelijke opvoeding organiseert jaarlijks een aantal sportieve evenementen waaronder twee sportdagen. De wintersportdag wordt gehouden in de periode voor de kerstvakantie en de zomersportdag wordt aan het einde van het schooljaar gehouden. Terra Coppa toernooi Jaarlijks wordt door AOC Terra een voetbaltoernooi georganiseerd, waarbij teams van de verschillende VMBO vestigingen van AOC Terra strijden om de Terra Coppa bokaal. De Groene School heeft deze bokaal al een aantal keren mee naar Winsum genomen. De vestiging waar het toernooi plaatsvindt wisselt jaarlijks. AOC Terra concours Elk jaar organiseren leerlingen van de opleiding MBO Paardensport het AOC Terra concours. Dit concours vindt plaats in Pesse. Hieraan kunnen leerlingen van AOC Terra met hun eigen paard of pony deelnemen. Er worden regelmatig door leerlingen van de Groene School op dit concours prijzen behaald. De datum van het concours wordt vroegtijdig bekendgemaakt via de portal Vieringen Naast samen leren wil de school ook samen vieren. Als christelijke school houden we een tweetal vieringen: De Kerstviering wordt per locatie gehouden op de laatste vrijdag voor de Kerstvakantie. De Paasviering wordt per locatie gehouden op de witte donderdag (de dag voor Goede Vrijdag). Feesten en overige activiteiten Klassenavonden Klassen organiseren met de mentor hun eigen klassenavond, ingevuld op de manier die het best bij de klas past. Sinterklaas In de week van 5 december wordt tijdens de mentorles met de klas het pakjesfeest gevierd. Schoolfeest Jaarlijks is er een schoolfeest. Deze vindt meestal plaats in de maand februari. Schoolfeesten zijn voor onze eigen leerlingen, zonder introducés. Schoolfeesten zijn altijd alcoholvrij! De school behoudt zich het recht voor om vooraf op gebruik van alcohol te controleren. Open Podium Festival Jaarlijks wordt er een avond voor de leerlingen georganiseerd, waarbij zij hun talenten kunnen tonen. Deze culturele activiteit noemen we het open podium festival. Voor ouders en belangstellenden presenteren leerlingen en docenten hun creatieve capaciteiten. Het festival wordt gehouden in maart.

17 Galabal Traditioneel is ieder jaar het galabal voor de vierdeklassers en schoolverlaters praktijkonderwijs, compleet met livemuziek en buffet. De leerlingen komen in hun galakleding met de meest bijzondere voertuigen naar het galabal. De schoolperiode wordt voor deze leerlingen afgesloten met een feestelijke diploma-uitreiking / schoolverlatersavond Huisdierenshow Deze dierendag wordt al jaren lang bij ons op school gehouden. Jaarlijks, op de woensdag voor de herfstvakantie, staat de hele school in het teken van en activiteiten rondom dieren. Leerlingen kunnen hun dier laten keuren, waarna het de rest van de dag tentoongesteld wordt. Daarnaast zijn er activiteiten als trekkerbehendigheid, figuurzagen, presentaties van miniatuurlandbouwwerktuigen, een hondenshow, behendigheid met paarden, enzovoort. Jaarlijks kunnen er nieuwe onderdelen in het programma worden opgenomen. De ochtend wordt gebruikt voor keuringen en voor rondleidingen van kleuters van scholen uit de regio. s Middags en s avonds staat de school open voor het grote publiek, waarbij de nodige demonstraties gegeven worden. De huisdierenshow is dit jaar op 16 oktober Ideële acties Als Groene School houden we één keer in de vier jaar een grote actie voor een goed doel. De doelstellingen hierbij zijn altijd: Bekendheid geven aan en betrokkenheid kweken bij het gekozen doel. Materiële steun geven aan medemensen. Deze actie wordt schoolbreed over drie dagen gehouden. Het goede doel wordt door de leerlingen zelf uitgekozen. De laatste keer heeft dit plaatsgevonden in maart 2010 en is het geld gegaan naar het Lejofonds geiten voor Oeganda (www.lejofonds.nl). De driedaagse actie wordt traditioneel afgesloten met een schoolfeest. De eerstvolgende grote actie staat gepland voor maart Naast deze 4-jaarlijkse grote actie zijn er de kleinere, ongeplande acties, die spontaan ontstaan en vaak aansluiten bij grote landelijke acties naar aanleiding van bijvoorbeeld een ramp. Een voorbeeld hiervan is een spontane actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Haïti. 17

18 7 Algemene zaken Identificatieplicht Leerlingen die zich bij AOC Terra inschrijven, zijn verplicht een kopie van een geldig legitimatiebewijs c.q. verblijfsdocument in te leveren. Dit geldt zowel voor nieuwe leerlingen (eerstejaars) als voor de zogenaamde instromers. Voor ouders/leerlingen die niet over een paspoort of identiteitskaart beschikken, is het mogelijk om bij de afdeling burgerzaken van de gemeente waarin zij wonen een zogenaamde Verklaring van Nederlanderschap te halen. Hierop staat behalve naam, geboortedatum en adres ook de nationaliteit vermeld. Dit bewijs van Nederlanderschap is tegen legesvergoeding te verkrijgen en dus aanmerkelijk goedkoper dan een paspoort of identiteitskaart. Een uittreksel uit het bevolkingsregister volstaat alleen als hierop de nationaliteit staat. Een kopie van het trouwboekje is niet voldoende. Dit geldt uiteraard alleen voor leerlingen met de Nederlandse nationaliteit. Leerlingen met een andere nationaliteit moeten te allen tijde een geldig verblijfsdocument kunnen overleggen, voor leerlingen uit een AZC is dit een kopie van het eerste gehoor van de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst). Dit document hebben asielzoekers zelf ook gekregen van de IND. Schoolpasje (niet voor leerlingen van het praktijkonderwijs) Om boeken te lenen uit het open leercentrum heb je een schoolpasje nodig. Ook voor het vervoer met de schoolbussen van huis naar school en andersom, tijdens excursies en op het schoolfeest moet je je schoolpas bij je hebben. Wees dus zuinig op je schoolpas. Ben je die kwijt, dan moet je een nieuwe schoolpas bestellen bij de administratie. Hiervoor moet je 10 euro betalen. Eten en drinken uit de automaat kun je contant betalen. Adreswijziging Als je adres of telefoonnummer wijzigt, moet dit door jouw ouder(s)/verzorger(s) zo spoedig mogelijk schriftelijk doorgegeven worden aan de administratie van onze school. adres Van de ouders/verzorgers worden adressen gevraagd, zodat mededelingen, uitnodigingen, contacten met de studiementor en dergelijke ook via de mail mogelijk zijn. Een wijziging van het adres ontvangen we ook graag op school. 7.2 Specifieke vaardigheden docenten en ondersteunend personeel Als de lessen alleen gevolgd kunnen worden wanneer de docenten bekwaam zijn in gebarentaal, dan kunnen wij daar niet aan voldoen. Wij adviseren een school voor voortgezet onderwijs waar mogelijk voorzien kan worden in gebarentaal. Dit geldt ook voor specifieke bekwaamheden voor docenten in de begeleiding van leerlingen met een visuele handicap. Het kan zijn dat de leerling specifieke verpleegkundige hulp nodig heeft. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat wij deze hulp niet kunnen bieden. Wij adviseren de ouder(s)/ verzorger(s) de leerling aan te melden bij een school die deze hulp wel kan bieden. De school heeft haar zorgen begeleidingsmogelijkheden in het zorgplan / ondersteuningsplan staan. Er wordt in het kader van de wet op het passend onderwijs gewerkt aan het ondersteuningsprofiel van de school.

19 7.3 Klachtenregeling Wanneer een leerling of ouders /verzorgers klachten hebben, kunnen ze daarmee naar de directie van de school of een interne vertrouwenspersoon (leerlingbegeleider). Het kan voorkomen dat men wil dat de klacht behandeld wordt door een externe vertrouwenspersoon. Voor onze school is dat dhr. J. Wibbens, tel. (0599) of (06) Klachten worden in principe aangekaart bij en besproken met degene die het betreft. Binnen de school is ruimte voor een gesprek. De docent, mentor, interne vertrouwenspersoon of een andere persoon binnen de school is het eerste aanspreekpunt bij problemen of vragen. Ook de directeur van de school en de externe vertrouwenspersoon kunnen een rol spelen bij het zoeken naar een oplossing. Pas als blijkt dat een oplossing op deze manier niet mogelijk is, kan worden overgegaan tot het indienen van een formele klacht. Men kan de klacht dan voorleggen aan de voorzitter van het College van Bestuur. Afhankelijk van de aard van de klacht kan deze ook gedeponeerd worden bij de Landelijke Klachtencommissie (LKC), waarbij AOC Terra is aangesloten. De commissie onderzoekt de klacht en beoordeelt of deze gegrond is. De LKC brengt advies uit aan het schoolbestuur en kan aan haar advies aanbevelingen verbinden. De klachtenregeling heeft tot doel om serieuze klachten van alle betrokkenen binnen de school een plaats te geven en om op een opbouwende manier te komen tot een oplossing voor allerlei soorten moeilijke situaties. De algemene klachtenregeling AOC Terra staat op de portal. Daar kunt u ook het document omgaan met klachten in de school vinden. Landelijke Klachtencommissie Onderwijs Postbus AD Utrecht T (030) Leerlingenstatuut Op de portal staat het leerlingenstatuut van AOC Terra. Hierin staan de rechten en plichten voor alle leerlingen van AOC Terra. 7.5 Foto s en video-opnames Van vele schoolactiviteiten maken wij foto s van leuke situaties en leerlingen. Deze foto s komen soms in Groenvoer (ouderbulletin), op onze website, op posters of op de portal te staan. Daarnaast worden soms video-opnames gemaakt in de klas. Deze beelden worden gebruikt in het kader van deskundigheidsbevordering van docenten. Mocht u met bovenstaande problemen hebben, neemt u dan contact op met de directeur. 19

20 Schoolveiligheidsplan De school beschikt over een schoolveiligheidsplan dat opgesteld is naar de onderwerpen uit de veiligheidskaart van het Nationaal Jeugd Instituut (NJI). Het omvat 4 aspecten: Beleidsaspecten (visie, doelen, middelen en afspraken) Sociale aspecten (omgang en gedrag van leerlingen en medewerkers) Grensoverschrijdende aspecten (afwijkingen, incidenten en delicten) Ruimtelijke aspecten. Het schoolveiligheidsplan staat op de portal. 7.7 Ondernemingsraad, ouder klank bord groep en leerlingenraad Ondernemingsraad AOC Terra heeft een ondernemingsraad, een deelnemersraad en een ouderraad. De ondernemingsraad bestaat uit personeel, de deelnemersraad bestaat uit leerlingen, de ouderraad uit ouders van deelnemers. Deze mensen vertegenwoordigen het instituut als er bijvoorbeeld belangrijke beslissingen moeten worden genomen. Ouderklankbordgroep Sinds 3 jaar heeft de Groene School een ouderklankbordgroep (OKG). De OKG bestaat uit maximaal 8 ouders van beide locaties en heeft regelmatig overleg met de school over onderwerpen die leven in de school, maar die ook zeker leven bij de ouders. Het streven is 6x per schooljaar met de ouders om tafel te zitten. Soms organiseert de OKG een thema avond voor ouders. Leerlingenraad Begin 2009 is op de locatie Hamrik een leerlingenraad opgericht. De leerlingenraad bestaat uit maximaal 12 leerlingen uit alle leerjaren en alle niveaus en staat onder leiding van een docent. Onderwerpen die de raad bespreekt zijn veiligheid, schoolfeesten, verkoop in de kantine en de inrichting van de school. Er wordt ongeveer één maal per maand vergaderd. Er wordt gebruik gemaakt van het AOC Terra leerlingenstatuut (staat op de portal). In de kantine heeft de raad haar eigen publicatieruimte.

het groene lyceum onderwijs SCHOOLGIDS 2014-2015 Winsum Wij zijn groen...

het groene lyceum onderwijs SCHOOLGIDS 2014-2015 Winsum Wij zijn groen... het groene lyceum het groene lyceum praktijk onderwijs SCHOOLGIDS 2014-2015 Winsum Wij zijn groen... 1 Inhoudsopgave 1. Dagelijkse onderwijspraktijk 1.1 Onderwijstijd 4 1.2 Maatschappelijke stage 4 1.3

Nadere informatie

Algemene schoolregels PrO Assen

Algemene schoolregels PrO Assen PrO Assen, School voor Praktijkonderwijs, Zwartwatersweg 202, 9406 NN Assen, 0592-340973, stage@proassen.nl Algemene schoolregels PrO Assen Om het klimaat dat wij op onze school nastreven te waarborgen,

Nadere informatie

2016/2017. schoolgids

2016/2017. schoolgids 2016/2017 schoolgids Inhoudsopgave 1. Dagelijkse onderwijspraktijk 1.1 Onderwijsprogramma...4 1.2 Buitenschoolse activiteiten...4 1.3 Onderwijs onderbouw vmbo-groen...5 1.4 Onderwijs onderbouw hgl...5

Nadere informatie

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Assen Wij zijn groen...

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Assen Wij zijn groen... het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Assen Wij zijn groen... 1 Inhoudsopgave 1. Dagelijkse onderwijspraktijk 1.1 Onderwijstijd 4 1.2 Maatschappelijke stage 4 1.3 Buitenschoolse activiteiten 5 1.4 Onderwijs

Nadere informatie

Schoolregels en de uitwerking ervan Christelijk College Nassau-Veluwe

Schoolregels en de uitwerking ervan Christelijk College Nassau-Veluwe Schoolregels en de uitwerking ervan 2017-2018 Christelijk College Nassau-Veluwe 1. De leefregels van het CCNV 2017-2018 zijn: Wij gaan respectvol met elkaar om Wij gebruiken de wifi op onze devices volgens

Nadere informatie

2015/2016. schoolgids

2015/2016. schoolgids 2015/2016 schoolgids Inhoudsopgave 1. DAGELIJKSE ONDERWIJSPRAKTIJK 1.1 Onderwijsprogramma...4 1.2 Maatschappelijke stage...4 1.3 Buitenschoolse activiteiten...5 1.4 Onderwijs onderbouw vmbo-groen...5 1.5

Nadere informatie

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we Entree Schoolafspraken (wat we willen zien) De leerlingen uit de onder- en bovenbouw gebruiken hun eigen fietsenstalling en toiletblokken. Er wordt alleen overgebleven op het schoolterrein. De fietsen

Nadere informatie

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Emmen Wij zijn groen...

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Emmen Wij zijn groen... het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Emmen Wij zijn groen... 1 Inhoudsopgave 1. Dagelijkse onderwijspraktijk 1.1 Onderwijstijd 4 1.2 Maatschappelijke stage 4 1.3 Buitenschoolse activiteiten 4 1.4 Onderwijs

Nadere informatie

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2013-2014 Emmen Wij zijn groen...

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2013-2014 Emmen Wij zijn groen... het groene lyceum 1 SCHOOLGIDS 2013-2014 Emmen Wij zijn groen... Inhoudsopgave Welkom bij AOC Terra Emmen! 2 1 Dagelijkse onderwijspraktijk 4 1.1 Onderwijstijd 4 1.2 Lestijd 4 1.3 Maatschappelijke stage

Nadere informatie

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Eelde Wij zijn groen...

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Eelde Wij zijn groen... het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Eelde Wij zijn groen... 1 Inhoudsopgave 1. Dagelijkse onderwijspraktijk 1.1 Onderwijstijd 4 1.2 Maatschappelijke stage 4 1.3 Buitenschoolse activiteiten 4 1.4 Onderwijs

Nadere informatie

ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013

ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013 ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013 Versie: Vensters voor Verantwoording en Schoolkompas, januari 2013 Overzicht Leerlingbegeleiding AOC Terra Assen Mentor De mentor is de eerste persoon om alles aan te

Nadere informatie

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM Noordpolderkade 167 2516 JE Den Haag Telefoon: (070) 3350628 Fax: (070) 3352470 School voor Praktijkonderwijs info@esloocollege.nl www.esloocollege.nl PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM INHOUD: 1. WAT DOET DE

Nadere informatie

2015/2016. schoolgids

2015/2016. schoolgids 2015/2016 schoolgids Inhoudsopgave 1. DAGELIJKSE ONDERWIJSPRAKTIJK 1.1 Onderwijstijd...4 1.2 Maatschappelijke stage...4 1.3 Buitenschoolse activiteiten...5 1.4 Onderwijs onderbouw vmbo-groen...5 1.5 Onderwijs

Nadere informatie

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Wolvega Wij zijn groen...

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Wolvega Wij zijn groen... het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Wolvega Wij zijn groen... 1 Inhoudsopgave 1. Dagelijkse onderwijspraktijk 1.1 Onderwijstijd 4 1.2 Maatschappelijke stage 4 1.3 Buitenschoolse activiteiten 4 1.4 Onderwijs

Nadere informatie

Schoolregels van het CML 2010-2011

Schoolregels van het CML 2010-2011 Schoolregels van het CML 2010-2011 Helen Cronie September 2010 Voorwoord In het document schoolregels CML 2010-2011 krijgt u een beeld van de regels die gelden op het CML. We benoemen achtereenvolgens

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Locatie JdJ

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Locatie JdJ HUISHOUDELIJK REGLEMENT 2015-2016 Locatie JdJ Wist je dat wij samen de school zijn? Op onze school: Hebben wij samen de regels in het paspoort gemaakt en kennen wij en onze ouders deze regels. Respecteren

Nadere informatie

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL Beste leerling, welkom bij Altra College! Mentor Goedemorgen, goed dat je er bent! We zijn blij dat je er bent. Bij de beroepsopleiding

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

Afspraken en informatie schooljaar

Afspraken en informatie schooljaar Afspraken en informatie schooljaar 2016-2017 Aan het begin van het schooljaar is het goed een aantal zaken (weer) op een rijtje te zetten. Waar veel mensen samen zijn is het belangrijk afspraken te maken

Nadere informatie

De leef- & schoolregels van Groot Goylant. Schooljaar

De leef- & schoolregels van Groot Goylant. Schooljaar De leef- & schoolregels van Groot Goylant Hoofdregels: Schooljaar 2017-2018 Respect voor jezelf Respect voor de ander Respect voor je eigen spullen en die van een ander De omgeving: Het is niet toegestaan

Nadere informatie

ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE

ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE 1 ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE 2 Inleiding Wij vinden het belangrijk dat er op onze school goede afspraken zijn over hoe we met elkaar omgaan, wat mag en niet mag, en wat we doen als iemand zich

Nadere informatie

Helicon VMBO Nijmegen. Infoavond 1 juni 2015

Helicon VMBO Nijmegen. Infoavond 1 juni 2015 Helicon VMBO Nijmegen Infoavond 1 juni 2015 Welkom bij de ouderavond voor nieuwe eerstejaars Even voorstellen! Wat gaan we bespreken Missie en uitgangspunten Lesprogramma in de onderbouw Begeleiding Aandachtspunten

Nadere informatie

De leef- & schoolregels van Groot Goylant. Schooljaar 2014-2015

De leef- & schoolregels van Groot Goylant. Schooljaar 2014-2015 Hoofdregels De leef- & schoolregels van Groot Goylant Schooljaar 2014-2015 Respect voor jezelf Respect voor de ander Respect voor je eigen spullen en die van een ander De omgeving Het is niet toegestaan

Nadere informatie

Kaders Ouderbijdrage het Bouwens per 1-8-2014

Kaders Ouderbijdrage het Bouwens per 1-8-2014 Kaders Ouderbijdrage het Bouwens per 1-8-2014 Vastgesteld door: het ouderdeel van de Medezeggenschapsraad Vastgesteld in de vergadering van 24 april 2014 Kernpunten van de wet 1. Toelating tot het onderwijs

Nadere informatie

PROTOCOL VERZUIM (ON)GEOORLOOFD VERZUIM, TE LAAT EN ERUIT GESTUURD

PROTOCOL VERZUIM (ON)GEOORLOOFD VERZUIM, TE LAAT EN ERUIT GESTUURD PROTOCOL VERZUIM (ON)GEOORLOOFD VERZUIM, TE LAAT EN ERUIT GESTUURD Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1.1 Te laat... 4 1.2 Spijbelen... 4 1.3 Verwijdering uit de les... 4 1.4 Verzuim door medische redenen...

Nadere informatie

Wat verstaan wij onder ongeoorloofd schoolverzuim? Schoolverzuim is het niet aanwezig zijn op school zonder dat daar een geldige reden voor is.

Wat verstaan wij onder ongeoorloofd schoolverzuim? Schoolverzuim is het niet aanwezig zijn op school zonder dat daar een geldige reden voor is. Plaatsingsregels: College St. Paul is een kleine school. Wij hebben ruimte voor 15 leerlingen met een advies VMBO-theoretische leerweg. Wij hebben ruimte voor 15 leerlingen met een advies VMBO kaderberoepsgericht.

Nadere informatie

ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE. Ordereglement Penta 2016

ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE. Ordereglement Penta 2016 1 ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE April 2016 2 Inleiding Wij vinden het belangrijk dat er op onze school goede afspraken zijn over hoe we met elkaar omgaan, wat mag en niet mag, en wat we doen als

Nadere informatie

Regeling te laat, absent en uit de les verwijderd. Vmbo BL/KL

Regeling te laat, absent en uit de les verwijderd. Vmbo BL/KL Regeling te laat, absent en uit de les verwijderd Vmbo BL/KL Versie: 9 september 2010 Regeling "Melding van ziekte en absentie Regius College" Wanneer een leerling de lessen moet verzuimen wegens ziekte

Nadere informatie

Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit!

Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016 Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Welkom op Schoonoord Doorn Schoonoord Doorn is een kleine school voor voortgezet onderwijs met ongeveer 400 leerlingen.

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen.

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL, iets voor jou! De HTL- route Je hebt advies

Nadere informatie

Afsprakenboekje De Diken. Samenwerkende scholen voor praktijkonderwijs Sneek

Afsprakenboekje De Diken. Samenwerkende scholen voor praktijkonderwijs Sneek Afsprakenboekje De Diken Samenwerkende scholen voor praktijkonderwijs Sneek 2015-2016 Doel Afsprakenboekje In dit boekje zijn de afspraken op de school De Diken beschreven. Op school zijn we samen verantwoordelijk

Nadere informatie

2016/2017. schoolgids

2016/2017. schoolgids 2016/2017 schoolgids Inhoudsopgave 1. DAGELIJKSE ONDERWIJSPRAKTIJK 1.1 Onderwijsprogramma...4 1.2 Buitenschoolse activiteiten...4 1.3 Onderwijs onderbouw vmbo-groen...5 1.4 Onderwijs onderbouw hgl...5

Nadere informatie

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we Entree Kluisjes Schoolpas Schoolafspraken (wat we willen zien) De leerlingen uit de onder- en bovenbouw gebruiken hun eigen ingang, fietsenstalling, pauzeplaats en toiletblokken. De ruimte bij de ingangen

Nadere informatie

Regeling absentie Sector Havo/Vwo

Regeling absentie Sector Havo/Vwo Regeling absentie 2016-2017 Sector Havo/Vwo Versie: juli 2016 Regeling "Melding van ziekte en absentie" Inleiding Verzuim is vaak een symptoom van onderliggende problematiek waarvoor zorg nodig is. Onderstaande

Nadere informatie

informatieboekje schooljaar

informatieboekje schooljaar informatieboekje schooljaar 2016-2017 1 In dit boekje staat belangrijke informatie en de agenda voor de eerste schoolweken. Lees het boekje door en bewaar het goed. Namens het hele team wens ik jullie

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2015-2016 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2015-2016. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

Alles uit de kast voor een diploma!

Alles uit de kast voor een diploma! 2017-2018 ALTRA COLLEGE HAARLEMMERMEER Alles uit de kast voor een diploma! WWW.ALTRA.NL Beste leerling, welkom bij Altra College! Mentor Goedemorgen, goed dat je er bent! Bij Altra College Haarlemmermeer

Nadere informatie

Spelregels 2015-2016. VMBO Ermelo. Groevenbeek-Spelregels 2015-2016 (VMBO Ermelo) (A5)_DEF.indd 1

Spelregels 2015-2016. VMBO Ermelo. Groevenbeek-Spelregels 2015-2016 (VMBO Ermelo) (A5)_DEF.indd 1 Spelregels 2015-2016 VMBO Ermelo Groevenbeek-Spelregels 2015-2016 (VMBO Ermelo) (A5)_DEF.indd 1 Zo gaan we met elkaar om Een goede sfeer is heel belangrijk. Dat is overal zo, maar zeker ook op school.

Nadere informatie

Begeleiding. Aandacht voor elke leerling!

Begeleiding. Aandacht voor elke leerling! Aandacht voor elke leerling! Begeleiding 2016 Begeleiding Het Staring College biedt goede begeleiding. Er is aandacht voor de leerling als individu, niet alleen als het even niet soepel gaat, maar ook

Nadere informatie

Afsprakenboekje De Diken. Samenwerkende scholen voor praktijkonderwijs Sneek

Afsprakenboekje De Diken. Samenwerkende scholen voor praktijkonderwijs Sneek Afsprakenboekje De Diken Samenwerkende scholen voor praktijkonderwijs Sneek Doel Afsprakenboekje In dit boekje zijn de afspraken op de school De Diken beschreven. Op school zijn we samen verantwoordelijk

Nadere informatie

Informatieboekje

Informatieboekje m ISK Locatie 1: Maria Duystlaan 4 2612 SR DELFT Telefoon: 015 800 00 80 Locatie 2: Krakeelpolderweg 1 2613 NV DELFT Telefoon: 015 800 00 80 Voor beide locaties geldt: Postbus 470 2600 AL DELFT www.grotiuscollege.nl

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2016-2017 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2016-2017. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

2016/2017. schoolgids

2016/2017. schoolgids 2016/2017 schoolgids Inhoudsopgave 1. Dagelijkse onderwijspraktijk 1.1 Onderwijsprogramma...4 1.2 Buitenschoolse activiteiten...4 1.3 Onderwijs onderbouw vmbo-groen...5 1.4 Onderwijs onderbouw hgl...5

Nadere informatie

Helicon VMBO Nijmegen

Helicon VMBO Nijmegen Helicon VMBO Nijmegen Informatieavond voor ouders/verzorgers van onze nieuwe leerlingen. 30 MEI 2016 Welkom! Even voorstellen Vestigingsdirecteur Bert Kwakkel Conciërge Patrick Isenia Leerjaarcoördinator

Nadere informatie

Zo doen wij het hier.

Zo doen wij het hier. Zo doen wij het hier. Afspraken ISW Lage Woerd Hieronder vind je een aantal afspraken, die wij met elkaar maken om alles in en rond de school zo goed mogelijk te laten verlopen. Wij willen graag dat er

Nadere informatie

Dit is een voorlopige versie van de schoolregels. Over een paar maanden gaan we de schoolregels evalueren en worden ze opnieuw vastgesteld.

Dit is een voorlopige versie van de schoolregels. Over een paar maanden gaan we de schoolregels evalueren en worden ze opnieuw vastgesteld. 1 Dit is een voorlopige versie van de schoolregels. Over een paar maanden gaan we de schoolregels evalueren en worden ze opnieuw vastgesteld. In elke organisatie hebben de mensen die daar werken met elkaar

Nadere informatie

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 1 Inhoud Inleiding 3 Schoolexamen 4 1. SE PTA. Wat betekenen deze afkortingen? 2. Herkansingen 3. Tijdens het Schoolexamen Rekenexamen 6 Info van de decaan 7 Maatschappelijke

Nadere informatie

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we Entree Kluisjes Schoolpas Schoolafspraken (wat we willen zien) De leerlingen uit de onder- en bovenbouw gebruiken hun eigen ingang, fietsenstalling, en toiletblokken. Er wordt alleen overgebleven op het

Nadere informatie

ALTRA COLLEGE HAARLEMMERMEER. Alles uit de kast voor een diploma! minigids_altra Haarlemmermeer_2016.indd 1

ALTRA COLLEGE HAARLEMMERMEER. Alles uit de kast voor een diploma! minigids_altra Haarlemmermeer_2016.indd 1 ALTRA COLLEGE HAARLEMMERMEER Alles uit de kast voor een diploma! W W W. A LT R A. N L minigids_altra Haarlemmermeer_2016.indd 1 19-08-16 13:41 Beste leerling, welkom bij Altra College! Bij Altra College

Nadere informatie

Proceduremaatregelen bij schorsing, voornemen tot verwijdering en verwijdering leerplichtige leerlingen

Proceduremaatregelen bij schorsing, voornemen tot verwijdering en verwijdering leerplichtige leerlingen BIJLAGE 3 Proceduremaatregelen bij schorsing, voornemen tot verwijdering en verwijdering leerplichtige leerlingen Verschillende maatregelen Er gelden regels ten aanzien van de gang van zaken binnen de

Nadere informatie

Verzuimprotocol Pax Christi College

Verzuimprotocol Pax Christi College Verzuimprotocol Pax Christi College In dit verzuimprotocol treft u aan hoe we op het Pax Christi College omgaan met verzuim. Het protocol beschrijft in drie hoofdstukken de voorgeschreven handelswijzen

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving Hoofdstuk 3 - Gevolgen ongeoorloofd verzuim Hoofdstuk 4 - Preventie

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving Hoofdstuk 3 - Gevolgen ongeoorloofd verzuim Hoofdstuk 4 - Preventie Verzuimprotocol Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving... 3 1.1 - Leerplicht... 3 1.2 - Kwalificatieplicht... 3 1.3-18- tot 23-jarigen zonder startkwalificatie... 3 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Protocol schoolverzuim. Oktober 2015. Concept 2015-1113-

Protocol schoolverzuim. Oktober 2015. Concept 2015-1113- Protocol schoolverzuim Oktober 2015 Concept 2015-1113- 1 Inleiding Voor u ligt het protocol schoolverzuim van Het Rhedens. Dit protocol is geschreven om duidelijkheid te geven over hoe binnen onze organisatie

Nadere informatie

Verzuimbeleid 2014-2015

Verzuimbeleid 2014-2015 2014-2015 Onderwerp Aan Alle medewerkers Van Directie Datum 15 mei 2014 1 van 5 Datum evaluatie 15 mei 2015 1 van 5 1. VISIE 1.1. Algemene visie Johan de Witt Het Johan de Witt leidt leerlingen op tot

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL is iets voor jou! Je hebt advies vmbo theoretische leerweg Vmbo theoretische leerweg

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN Hoe zien wij het graag ALGEMENE AFSPRAKEN 1.1 De school is een veilige school... We willen een school zijn waar kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten zich op

Nadere informatie

5-Ik zet mijn telefoon op stil en stop hem met mijn geluidsdrager en oortjes in mijn tas.

5-Ik zet mijn telefoon op stil en stop hem met mijn geluidsdrager en oortjes in mijn tas. Stappenplan Leerling (ouders/verzorgers) De basisregels Regels voor leerlingen op het Sint Laurenscollege 1-Ik ga respectvol met iedereen om. 2-Ik bereid mijn les in alle opzichten goed voor. 3-Ik ben

Nadere informatie

Leerlingenstatuten 2012-2013

Leerlingenstatuten 2012-2013 1. INLEIDING 1.1. Betekenis Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut is, binnen wettelijk vastgestelde kaders en voor zover

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014 Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014 -1- 1. INLEIDING Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut geldt voor:

Nadere informatie

VERZUIMADMINISTRATIE. Kennismaken met de verzuimregels

VERZUIMADMINISTRATIE. Kennismaken met de verzuimregels VERZUIMADMINISTRATIE Kennismaken met de verzuimregels Voorstellen: Mevrouwvan der Oost (receptie NH en Verzuimadministratie bovenbouw: Havo 4, 5 en VWO 4, 5 en 6). Werkdagen van dinsdag tot en met vrijdag

Nadere informatie

2015 : 2016. Schoolgids. Vestiging Bovenburen-De Flint. Dollard College

2015 : 2016. Schoolgids. Vestiging Bovenburen-De Flint. Dollard College 2015 : 2016 Schoolgids Vestiging Bovenburen-De Flint Dollard College Inhoud Hoofdstuk 1 Voorwoord 3 Hoofdstuk 2 Inrichting onderwijs/toelating 4 2.1 Onderbouw 2.2 Onderwijstijd 2.3 Voorwaarden toelating,

Nadere informatie

ALTRA COLLEGE HAARLEMMERMEER. Alles uit de kast voor een diploma! WWW.ALTRA.NL

ALTRA COLLEGE HAARLEMMERMEER. Alles uit de kast voor een diploma! WWW.ALTRA.NL ALTRA COLLEGE HAARLEMMERMEER Alles uit de kast voor een diploma! WWW.ALTRA.NL Beste leerling, welkom bij Altra College! Mentor Goedemorgen, goed dat je er bent! Bij Altra College Haarlemmermeer zul je

Nadere informatie

Begeleiding. Aandacht voor elke leerling!

Begeleiding. Aandacht voor elke leerling! Aandacht voor elke leerling! Begeleiding 2017 Begeleiding Het Staring College biedt goede begeleiding. Er is aandacht voor de leerling als individu, niet alleen als het even niet soepel gaat, maar ook

Nadere informatie

2. REGELS & AFSPRAKEN BIJ ABSENTIE

2. REGELS & AFSPRAKEN BIJ ABSENTIE AANPAK VERZUIM Onderwerp Aanpak verzuim Aan Alle medewerkers Johan de Witt Van Directie Johan de Witt Datum 12-03-2013 1 van 4 1. REGISTRATIE Om het verzuim te kunnen controleren, wordt de aanwezigheid

Nadere informatie

Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit!

Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013 Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Welkom op is een kleine school in een ruim gebouw voor ongeveer 300 leerlingen. Je zult je er snel thuis en op

Nadere informatie

Helicon VMBO Nijmegen

Helicon VMBO Nijmegen Helicon VMBO Nijmegen Informatieavond voor ouders/verzorgers van onze nieuwe leerlingen. 6 juni 2017 Welkom! Even voorstellen Conciërge Jurgen Remmers Orthopedagoog Lizette Massop Jules Hormes, Luc van

Nadere informatie

In het zorgteam wordt elke maand de absentie doorgenomen en mogelijke actie gecommuniceerd met betrokkenen.

In het zorgteam wordt elke maand de absentie doorgenomen en mogelijke actie gecommuniceerd met betrokkenen. Leerplicht Verzuimprotocol Naast de regels uit de leerplichtwet en het protocol dat Leerplicht hanteert (zie NETwerk), voorziet onderstaand protocol in hoe wij binnen SBO De Windroos, locatie lindenholt,

Nadere informatie

Externe hulpverlening tijdens schooltijd Beleid op Kbs Petrus en Paulus

Externe hulpverlening tijdens schooltijd Beleid op Kbs Petrus en Paulus Externe hulpverlening tijdens schooltijd Beleid op Kbs Petrus en Paulus Externe hulpverlening tijdens schooltijd versie 08-01-2015 Inhoud blz. 1. INLEIDING 3 2. BEGRIPSBEPALING 3 3. DOEL 3 4. UITGANGSPUNTEN

Nadere informatie

Verwijderen uit de les, externe schorsing, verwijdering van school

Verwijderen uit de les, externe schorsing, verwijdering van school Verwijderen uit de les, externe schorsing, verwijdering van school Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard Inhoudsopgave Bladzijde Verwijderingsprotocol 3 1. Verwijderen uit de les 3 2.

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1, 2 en 3 leerjaar 4

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1, 2 en 3 leerjaar 4 Mini-gids 2013-2014 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2013-2014. Voor onze brugklassers en zij-instromers is dat welkom voor de allereerste keer en voor onze examenkandidaten

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor

Welkom. Naam Klas Mentor Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Beste deelnemers, welkom bij ROC Op Maat! Als je een opleiding gaat doen, heb je veel informatie nodig. Wat moet ik doen als ik ziek ben? Wanneer heb ik vakantie?

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2017-2018 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2017-2018. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

Beste jongens en meisjes,

Beste jongens en meisjes, blad 1 van 13 Beste jongens en meisjes, Hartelijk welkom op Calvijn, vestiging Meerpaal. Na de zomervakantie is het zover, je gaat naar een nieuwe school!!! Best wel spannend en een beetje eng. Je bent

Nadere informatie

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2014-2015 1 Hieronder staat de beschrijving van de regels en afspraken omtrent het verzuim van leerlingen. Onder verzuim valt te laat komen, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

De administratie meldt het in Magister. De mentor praat met je. Magister. De teamleider geeft het door aan de leerplichtambtenaar.

De administratie meldt het in Magister. De mentor praat met je. Magister. De teamleider geeft het door aan de leerplichtambtenaar. TE LAAT Je komt te laat met een geldige De conciërge meldt het in Magister. Jouw ouder/verzorger belt de reden. administratie 035-6950172. zonder geldige reden Je komt te laat zonder geldige reden. Je

Nadere informatie

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2013-2014 Assen Wij zijn groen...

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2013-2014 Assen Wij zijn groen... het groene lyceum 1 SCHOOLGIDS 2013-2014 Assen Wij zijn groen... Inhoudsopgave AOC Terra Assen 1 Dagelijkse onderwijspraktijk 4 1.1 Onderwijstijd 4 1.2 Lestijd 4 1.3 Maatschappelijke stage 5 1.4 Buitenschoolse

Nadere informatie

VMBO Ermelo. Spelregels

VMBO Ermelo. Spelregels VMBO Ermelo Spelregels 2016-2017 Zo gaan we met elkaar om Onderwijs en huiswerk Een goede sfeer is heel belangrijk. Dat is overal zo, maar zeker ook op school. Alleen Je hebt recht op goed onderwijs. Alle

Nadere informatie

Schoolreglement van het Cambreur College

Schoolreglement van het Cambreur College Schoolreglement van het Cambreur College In het schoolreglement (of ordereglement) wordt geregeld hoe de dagelijkse gang van zaken op school gaat. Waar ouders staat wordt bedoeld ouder(s)/verzorger(s).

Nadere informatie

VMBO Ermelo. Spelregels

VMBO Ermelo. Spelregels VMBO Ermelo Spelregels 2017 2018 Inhouds opgave Zo gaan we met elkaar om Een goede sfeer is heel belangrijk. Dat is overal zo, maar zeker ook op ZO GAAN WE MET ELKAAR OM 03 WAT WE HEEL BELANGRIJK VINDEN

Nadere informatie

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag Leerlingenstatuut 1.0. Uitgangspunt De Praktijkschool Apeldoorn wil een school zijn waar leerlingen, hun ouders/ verzorgers en het schoolteam met plezier naar toe gaan om er in een goede sfeer met elkaar

Nadere informatie

Protocol verzuim cursusjaar 2014-2015

Protocol verzuim cursusjaar 2014-2015 Protocol verzuim cursusjaar 2014-2015 Opmerking: het protocol moet worden gezien als een richtlijn, waarvan naar behoefte kan worden afgeweken. Te laat Geoorloofd 1. Melden bij conciërge. 2. Conciërge

Nadere informatie

Deelnemersstatuut Jouw rechten en plichten bij AOC de Groene Welle-VO-MBO. Inhoud

Deelnemersstatuut Jouw rechten en plichten bij AOC de Groene Welle-VO-MBO. Inhoud Deelnemersstatuut Jouw rechten en plichten bij AOC de Groene Welle-VO-MBO Inhoud Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Waar moet de school voor zorgen? Hoofdstuk 3: Wanneer laten we je toe op deze school?

Nadere informatie

PROTOCOL VERZUIM DOOR ZIEKTE

PROTOCOL VERZUIM DOOR ZIEKTE Afkortingen: Rec : Receptie (Jannie en Gerda) Zoco : zorg coördinator ( Kees) I.O.T. = intern ondersteuningsteam (Ed, Agnes, Janny, Gerda, Kees) O.T. = maatschappelijk werk / schooljeugdarts / begeleider

Nadere informatie

1. Leefregels 14-15 VOORWOORD INHOUD. Beste leerling, collega en ouder/verzorger,

1. Leefregels 14-15 VOORWOORD INHOUD. Beste leerling, collega en ouder/verzorger, 1. Leefregels 14-15 VOORWOORD Beste leerling, collega en ouder/verzorger, Op de voorkant van dit boekje staat LEEFREGELS. Deze regels gelden ook voor alle buitenschoolse activiteiten. Deze regels zijn

Nadere informatie

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren!

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren! zakboekje Grijpskerk schooljaar 2015-2016 ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U Via de mentor Uw zoon of dochter heeft een eigen mentor, die wekelijks contact heeft met uw kind. Als er iets niet goed gaat, helpt

Nadere informatie

Ten behoeve van vergaderingen of activiteiten wordt er soms met een verkort lesrooster gewerkt.

Ten behoeve van vergaderingen of activiteiten wordt er soms met een verkort lesrooster gewerkt. ouder(s) en / of verzorger(s) van onze leerlingen, Aan de In deze Nieuwsbrief verstrekken wij u zakelijke informatie, onder andere op financieel gebied. De schoolgids 2012-2013 krijgt uw kind bij de start

Nadere informatie

Protocol voor verzuim, schorsing, verwijdering, ondersteuning zieke leerlingen Het Lyceum Rotterdam

Protocol voor verzuim, schorsing, verwijdering, ondersteuning zieke leerlingen Het Lyceum Rotterdam Protocol voor verzuim, schorsing, verwijdering, ondersteuning zieke leerlingen Het Lyceum Rotterdam Algemeen: Een goede absentieregistratie vereist een gezamenlijke aanpak d.w.z. een nauwkeurige samenwerking

Nadere informatie

Leren en werken voor je toekomst

Leren en werken voor je toekomst ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL minigids_altra NOORD_ZUIDOOST.indd 1 09-08-16 10:40 Beste leerling, welkom bij Altra College! We zijn blij dat je er bent. Bij

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. zorg en welzijn techniek business en office. Gemini Vakcolleges

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. zorg en welzijn techniek business en office. Gemini Vakcolleges lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo EEN WERELD SCHOOL zorg en welzijn techniek business en office Gemini Vakcolleges Welk vakcollege past bij jou? Het vakcollege, iets voor jou! Je hebt advies vmbo basis

Nadere informatie

2014-2015 OMGAAN MET ELKAAR. hetstreek.nl. Ondernemende school, een goede basis voor een succesvolle toekomst!

2014-2015 OMGAAN MET ELKAAR. hetstreek.nl. Ondernemende school, een goede basis voor een succesvolle toekomst! 2014-2015 OMGAAN MET ELKAAR Ondernemende school, een goede basis voor een succesvolle toekomst! hetstreek.nl Waar herken je Het Streek aan Christelijk Wij zien de bijbel als bron en wij volgen Jezus. Voor

Nadere informatie

Praktijkonderwijs. pro. Talent ben jij zelf

Praktijkonderwijs. pro. Talent ben jij zelf Praktijkonderwijs pro Talent ben jij zelf Zo ziet mijn schooldag eruit Hoi, ik ben Soufiane en ik zit in klas 1c. Op de foto s laat ik zien hoe mijn schooldag er ongeveer uit ziet. Doei! 08:30 08:45 Ik

Nadere informatie

Geachte ouders/verzorgers,

Geachte ouders/verzorgers, Geachte ouders/verzorgers, In de Schoolgids 2016/2017, die aan het begin van het schooljaar op de website geplaatst wordt, vindt u een groot aantal belangrijke wetenswaardigheden betreffende de school.

Nadere informatie

het groene lyceum SCHOOLGIDS Meppel Wij zijn groen...

het groene lyceum SCHOOLGIDS Meppel Wij zijn groen... het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Meppel Wij zijn groen... 1 Inhoudsopgave 1. Dagelijkse onderwijspraktijk 1.1 Onderwijstijd 4 1.2 Maatschappelijke stage 4 1.3 Buitenschoolse activiteiten 4 1.4 Onderwijs

Nadere informatie

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou!

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou! Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning College de OpMaat Op maat voor jou! 2015-2016 College de OpMaat: Op maat voor jou! Leuke activiteiten Ik kan me niet zo goed concentreren in een grote

Nadere informatie

VMBO Putten. Spelregels

VMBO Putten. Spelregels VMBO Putten Spelregels 2017 2018 Inhouds opgave Zo gaan we met elkaar om Een goede sfeer is heel belangrijk. Dat is overal zo, maar zeker ook op school. Alleen als de sfeer goed is, ZO GAAN WE MET ELKAAR

Nadere informatie

10 Financiële zaken. Boeken en leermiddelen. Ouderbijdrage. Kluisjes

10 Financiële zaken. Boeken en leermiddelen. Ouderbijdrage. Kluisjes SCHOOLGIDS 2015-2016 10 Financiële zaken Boeken en leermiddelen De school verstrekt de volgende boeken en leermiddelen gratis aan de leerlingen: leerboeken, werkboeken, project- en tabellenboeken, eigen

Nadere informatie

Verzuimregeling. Versie: 13 april 2015. I: Rooster

Verzuimregeling. Versie: 13 april 2015. I: Rooster Versie: 13 april 2015 I: Rooster Schooltijden 1 e uur 8.15-9.00 2 e uur 9.00-9.45 3 e uur 9.45-10.30 pauze 10.30-10.50 4 e uur 10.50-11.35 5 e uur 11.35-12.20 pauze 12.20-12.50 6 e uur 12.50-13.35 7 e

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Ilse Koenders, Caroline Seesink. Concept Vaststelling in teamvergadering Produs.

Verzuimprotocol. Ilse Koenders, Caroline Seesink. Concept Vaststelling in teamvergadering Produs. Verzuimprotocol Document Auteur Eigenaar Beheerder Status Verzuimprotocol Ilse Koenders, Caroline Seesink CO Produs Ilse Koenders datum Concept 9-3-2015 Vaststelling in teamvergadering Produs Aanpassing

Nadere informatie

Gedragsprotocol De Stelberg

Gedragsprotocol De Stelberg Gedragsprotocol De Stelberg Op school proberen we een veilig klimaat te scheppen, waar respect, openheid en communicatie belangrijke elementen zijn. De relatie tussen kinderen onderling en tussen kinderen

Nadere informatie

Pestprotocol Theo Thijssenschool Waddinxveen

Pestprotocol Theo Thijssenschool Waddinxveen Pestprotocol Theo Thijssenschool Waddinxveen 1. Plagen en pesten Het verschil tussen plagen en pesten is duidelijk aan te geven. Bij plagen is sprake van incidenten. Pesten gebeurt systematisch. Een definitie

Nadere informatie