het groene lyceum onderwijs SCHOOLGIDS Winsum Wij zijn groen...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "het groene lyceum onderwijs SCHOOLGIDS 2013-2014 Winsum Wij zijn groen..."

Transcriptie

1 het groene lyceum het groene lyceum praktijk onderwijs 1 SCHOOLGIDS Winsum Wij zijn groen...

2 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Missie 4 3 Leerlingbegeleiding 5 4 Maatschappelijke stage 10 5 Dagelijkse onderwijspraktijk 11 6 Schoolregels 12 7 Algemene zaken Faciliteiten en financiën 21 9 Praktijkonderwijs VMBO Groen Het Groene Lyceum 39 Deze schoolgids staat als document op de portal van de school (portal.aocterra.nl). Op verzoek kunt u een gedrukt exemplaar ontvangen. Op de portal zelf is achter de diverse knoppen ook veel informatie over de school te vinden.

3 1 Inleiding Welkom op de Groene School in Winsum! Dit is de schoolgids voor het schooljaar van de Groene School in Winsum. De Groene School Winsum is onderdeel van AOC Terra. AOC Terra heeft 11 vestigingen in de drie noordelijke provincies: vijf scholen voor middelbaar beroepsonderwijs, een vestiging voor volwassenonderwijs en zeven VMBO-Groen scholen, waarvan de Groene School Winsum ook Praktijkonderwijs aanbiedt. Het Groene Lyceum heeft afdelingen in Winsum, Eelde, Emmen, Assen, Meppel en Wolvega. Wij zijn Groen. en meer! Wij hebben geprobeerd onze informatie zo overzichtelijk mogelijk weer te geven, zodat de informatie die u zoekt, gemakkelijk te vinden is. Mochten er toch nog vragen bij u 3 opkomen waarop het antwoord niet in deze schoolgids te vinden is, kijk dan ook op de portal waar veel informatie te vinden is of neem contact met ons op. Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de leerling zich bij ons thuis voelt. Daarom is het ook belangrijk dat u de schoolgids leest en dat ouders/verzorgers op de hoogte zijn van de inhoud van deze schoolgids. De schoolgids kun u altijd lezen via de portal, zodat u deze even kunt bekijken als u iets wilt weten. We gaan ervan uit dat uw kind bij ons op school een plezierige periode zal hebben en dat hij/zij zo goed mogelijk tot zijn/haar recht komt. Wij zullen ons daarvoor inzetten! Namens het personeel, Bert Bos, directeur

4 2 Missie De Groene School Winsum is een christelijke school voor voortgezet onderwijs voor Praktijkonderwijs, VMBO-Groen, VMBO-Groen met LWOO en het Groene Lyceum. 4 Leerlingen van 12 tot 18 jaar uit het noorden en midden van de provincie Groningen en uit de stad Groningen worden aangetrokken vanwege het unieke groene concept van de school. Grondslag voor haar handelen vormt de christelijke signatuur van de school en in het bijzonder de opdracht aan ieder mens om samen met de ander de aarde te bewerken en te bewaren. De school wil aan deze grondslag vorm en inhoud geven in haar onderwijs aan en de opvoeding van de leerlingen door: Alle aspecten van vorming te benadrukken De school wil een bijdrage leveren aan de algehele persoonlijke vorming van de leerling. De leerling centraal te stellen De school wil een plek zijn waar de leerling zich kan ontwikkelen en waar zorg en aandacht is voor deze persoonlijke ontwikkeling. Een veilige leeromgeving aan te bieden De school wil een plek zijn waar de leerling zich gekend, herkend en erkend weet. Een krachtige leeromgeving, gefocust op succesvol leren te organiseren. De leerling kan zich zo maximaal mogelijk ontplooien naar zijn / haar capaciteiten en interesses. Aan de opvoeding een bijdrage te leveren Normen- en waarden ontwikkeling ziet de school als essentieel met respect voor de ander, de omgeving en jezelf als kern. Een oefenplaats te zijn voor de samenleving Verantwoording leren nemen voor jezelf en de ander, waarbij ook van fouten mag worden geleerd. Een breed onderwijsaanbod te realiseren De school wil zoveel mogelijk leerlingen, ongeacht intellectuele capaciteiten, onderwijs aanbieden. Gemeenschap te zijn Leren met en van elkaar en ergens bij horen. Een professionele en lerende organisatie te zijn. De school wil in teamverband zeggen wat ze doet en doen wat ze zegt

5 3 Leerlingbegeleiding Er zijn bij ons op school veel mensen die kunnen helpen met allerlei zaken. De begeleiding is opgezet volgens het ringenmodel. U kunt het vergelijken met cirkels die om elkaar heen liggen. In de binnenste cirkel staat de leerling. Alle ringen eromheen hebben te maken met begeleiding. De eerste ring rondom de leerling is die van de docent en de mentor. De mentor staat als begeleider het dichtst bij de leerling en de ouder(s)/verzorger(s) en is voor de leerling en de ouders het eerste aanspreekpunt. decaan leerlingbegeleider vertrouwensarts jeugdzorg leerplichtambtenaar mentor Compaz 3e lijn 2e lijn 1e lijn Dit ben jij leerkracht psycholoog remedial helper vertrouwenspersoon begeleidende dienst Rondom de ring van de mentor ligt de ring met de leerlingbegeleider, de decaan, de vertrouwenspersoon en de orthopedagoog. Zij werken op de Groene School en worden ingeschakeld als dit nodig is. In de derde ring staan de begeleiders die niet op de Groene School werken. Zij kunnen bij de begeleiding ingeschakeld worden als externe deskundigen. Te denken valt hierbij aan de schoolarts, een medewerker van jeugdhulpverlening, de jeugdagent en andere deskundigen. De externe deskundigen hebben contact met de school via het zorg- en adviesteam (ZAT overleg). schoolarts orthodidacticus VNN 3.1 Mentor Elke klas heeft een mentor. De mentor zorgt voor de klas. Aan deze mentor kan de leerling alles vragen wat hij/zij wil weten. Met een mentor is persoonlijk contact, hij/zij stimuleert de leerling, ondersteunt en geeft adviezen. Alle informatie die belangrijk is, ontvangt de leerling via de mentor. Dit kan gaan over zaken als gedrag, werkhouding, maar ook over de cijfers, verzuim of ziekte. De mentor is de eerste schakel tussen de ouder(s)/verzorger(s) en school. Daarom komt de mentor ook thuis op bezoek voordat het eerste schooljaar begint. Een overzicht van mentoren voor elke klas wordt samen met het lesroosters aan het begin van het schooljaar uitgereikt. De mentor verzorgt voor de leerlingen van zijn of haar klas de mentorlessen. Gescheiden ouders en informatieplicht Beide ouders behouden het recht op informatie. Tijdens het huwelijk oefenen beide ouders het ouderlijk gezag uit tenzij op verzoek het ouderlijk gezag aan één van beide ouders is toegewezen. Dit blijft ook na een scheiding gehandhaafd tenzij na de scheiding één van de ouders of het kind (vanaf 12 jaar) via de rechtbank regelt dat het ouderlijk gezag naar één van de ouders gaat. Als de vader niet bekend is, heeft de biologische moeder bij wet het ouderlijk gezag. 5

6 6 3.2 Decaan De decaan houdt zich bezig met de doorlopende leerlijn van de leerlingen op de Groene School en de stap die daarna moet worden gemaakt. Om ervoor te zorgen dat de leerlingen op het juiste niveau werken wordt gebruik gemaakt van het CITO volgsysteem. De prestaties van de leerlingen worden gemeten op kernvaardigheden die vergeleken worden met landelijke normen. In het begin van het schooljaar starten de leerlingen van klas 1 van het Groene Lyceum, VMBO en VMBO/ LWOO met een beginmeting; toets 0. Aan het einde van het schooljaar volgt toets 1 en worden ouders schriftelijk geïnformeerd met betrekking tot dit préadvies. Op deze manier toetsen we of de leerling richting de juiste leerweg werkt. In klas 2 worden de leerlingen voorbereid op de definitieve leerwegbepaling; naast toets 2 wordt ook het onderdeel Studeon afgenomen. Dit onderdeel helpt om een goed beeld te krijgen van het sociaal-emotioneel functioneren, het welbevinden en de studiehouding van de leerlingen. Op deze manier komen we op een zorgvuldige manier tot een weloverwogen bepaling in welke leerweg de leerling examen gaat doen. Ook kan de aangeboden interessetest in klas 2 al een beter beeld geven van wat de leerling later, na het behaalde diploma, mogelijk voor vervolgopleiding gaat doen. In de bovenbouw biedt de decaan vooral hulp bij het maken van een vervolgkeuze die bij de leerling past. De decaan geeft, zowel aan ouders als aan leerlingen, informatie over vervolgopleidingen. Ook worden er een aantal activiteiten georganiseerd die bij kunnen dragen helpen bij het maken van een juiste keuze. Voor de leerlingen in klas 3 is er bijvoorbeeld een voorlichtingsavond in samenwerking met de verschillende MBO s. Deze avond vindt meestal plaats in januari. De leerlingen van klas 4 kunnen een bezoek brengen aan de Onderwijsbeurs in MartiniPlaza te Groningen. Ook organiseert de decaan in samenwerking met de MBO s een meeloopochtend bij een opleiding naar keuze. Ieder schooljaar zijn in januari de open dagen van de MBO s, de decaan brengt de leerlingen van de bovenbouw hiervan op de hoogte. Verder is de decaan nauw betrokken bij de aanmelding van onze leerlingen op het MBO of een ander vervolgtraject. Afspraak met de decaan maken? Via de administratie van de Groene School kunnen ouder(s)/verzorger(s) een afspraak maken met de decaan. De decaan is mevr. Bijvoet ( ). 3.3 Leerlingbegeleider De leerlingbegeleider houdt zich bezig met leerlingen die om verschillende redenen extra begeleiding nodig hebben. Zij hebben een hulpvraag die niet zomaar door de mentor is op te lossen. De leerlingbegeleider kan op verzoek van bijvoorbeeld docenten, ouder(s)/ verzorger(s) of de schoolleiding met deze leerling gaan praten. De problemen die kunnen voorkomen, zijn bijvoorbeeld pesten, mishandeling of gedragsproblematiek. De leerlingbegeleider verleent tijdelijk ondersteuning aan de mentor. Onze leerlingbegeleiders zijn: dhr. Breukelman en mevr. Poutsma voor de locatie Hamrik. Dhr. Kaidel voor de locatie aan de Onderdendamsterweg.

7 3.4 Zorgcoördinator De zorgcoördinator houdt zich bezig met de vraag: Wat heeft de leerling nodig zodat hij/zij zich bij ons op school thuis voelt? Alle vormen van zorg die bij ons op school worden aangeboden, staan beschreven in het ondersteuningsplan. De zorgcoördinator beheert dit plan en zorgt ervoor dat wat in dit plan staat op het goede moment door de juiste persoon en op de juiste manier wordt uitgevoerd. De zorgcoördinator wordt hierin bijgestaan door de schoolorthopedagoog. Ook heeft de zorgcoördinator contacten met externe instanties. De zorgcoördinator is mevr. A. Stuivinga. Het ondersteuningsplan staat op de portal bij onderwijs / begeleiding / zorg. 3.5 Orthopedagoog Aan de Groene School is een orthopedagoog verbonden. Deze is beschikbaar voor beide locaties. Het werk van de orthopedagoog is gericht op het welbevinden van de leerling op school, zowel op het gebied van leerproblemen als op het gebied van gedragsproblemen. Het kan daarbij gaan om individuele diagnostiek van leerlingen, het geven van advies voor behandeling, docenten en mentoren voorzien van informatie over leer- en gedragsproblemen, contact zoeken met externe instanties, het geven van advies bij plaatsing van nieuwe leerlingen, etc. Hierbij werkt de orthopedagoog nauw samen met de zorgcoördinator. De orthopedagoog is mevr. G. van Oosten. 3.6 Vertrouwenspersoon Op de Groene School zijn interne vertrouwenspersonen werkzaam; twee op de locatie aan de Hamrik en één op de locatie aan de Onderdendamsterweg. Leerlingen, ouder(s)/ verzorger(s) en docenten kunnen in gesprek gaan met de vertrouwenspersoon op het moment dat men iets in vertrouwen wil bespreken. Dit kan een probleem zijn of een klacht. Het kan van persoonlijke aard zijn, of iets wat te maken heeft met de (school) organisatie. De vertrouwenspersoon heeft in eerste instantie een luisterend oor, maar zal vervolgens ook vragen hoe om te gaan met de klacht of het probleem. De vertrouwenspersoon heeft geen volledige zwijgplicht. Naast de interne vertrouwenspersonen is aan AOC Terra een externe vertrouwenspersoon verbonden. De interne vertrouwenspersonen zijn: Op de locatie Hamrik: dhr. B. Breukelman mevr. I.A.M. Poutsma. Dhr. P. Kaidel op de locatie aan de Onderdendamsterweg. Zij zijn dagelijks telefonisch bereikbaar via (0595) (Hamrik) en (0595) (Onderdendamsterweg). De externe vertrouwenspersoon is de heer J. Wibbens, telefoon (0599) of (06)

8 8 3.7 Zorgteam / Ondersteuningsteam Het Ondersteuningsteam bestaat uit: een vmt lid (zorg) en docenten met zorgtaken (zoals leerlingbegeleiders, orthopedagoog en zorgcoördinator). Op afroep kunnen decaan en reboundfunctionaris aanschuiven. Het ondersteuningsteam is de schakel tussen het kernteam en het zorg- en adviesteam (ZAT). 3.8 Zorg- en adviesteam (ZAT) Op de Groene school is het ZAT een team waaraan de leerlingbegeleiders, de zorgcoördinator, de schoolarts, de orthopedagoog, Jonx / Lentis, de jeugdagent en de leerplichtambtenaar deelnemen. Het ZAT stemt de hulpvraag van de leerlingen tussen onze school en de instellingen op het gebied van jeugdgezondheidszorg, welzijn, jeugdzorg, leerplicht en veiligheid op elkaar af. 3.9 Schoolarts De begeleiding van de leerlingen op onze school is uitgebreid met het werk van de schoolarts. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld naar de schoolarts gaan omdat ze vragen hebben of zich zorgen maken over: lichamelijke klachten die met school of sport te maken hebben, problemen met anderen, groei en ontwikkeling, sombere buien, seksualiteit, etc. Ook ouders kunnen eventueel gebruik maken van het spreekuur. Wat er met de schoolarts besproken wordt, hoeft niemand te weten. Zonder toestemming van de leerling worden geen mededelingen gedaan aan anderen. Een gesprek met de schoolarts kan door leerlingen en ouders aangevraagd worden bij de leerlingbegeleider. De schoolarts maakt deel uit van het zorg- en adviesteam van de Groene School. Onze schoolarts is dhr. T. Bosma Hulplessen, sociale vaardigheden- en weerbaarheidstraining. De hulplessen zijn bedoeld voor alle leerlingen van klas 1, met uitzondering van het Praktijkonderwijs. De volgende onderdelen worden aangeboden in klas 1: begrijpend lezen, stil lezen, rekenen, sociale vaardigheid (programma Mag ik meedoen ), training Rots en Water (weerbaarheid), Duits, Engels en ICT vaardigheden Dyslexie Leerlingen met een dyslexieverklaring krijgen een dyslexiepas, waarop hun rechten en hun plichten staan vermeld. Meer informatie staat op de portal bij Onderwijs/ begeleiding/dyslexiebeleid.

9 3.12 Reboundvoorziening De Groene School Winsum maakt deel uit van het regionaal samenwerkingsverband Groningen - Ommelanden. Vanuit dit samenwerkingsverband werkt de Groene School samen met het Hogeland College in een reboundvoorziening. Deze voorziening is gehuisvest op de Onstaheerd in Sauwerd. Leerlingen die, om uiteenlopende redenen, moeite hebben om reguliere lessen te volgen in de school, kunnen na een intaketraject voor onderwijs en begeleiding naar de Onstaheerd. In een andere omgeving wordt er gewerkt aan de hulpvraag waarmee de leerling geplaatst is op de reboundvoorziening. Inzet is verandering van gedrag en leerhouding waardoor de leerling weer tot leren kan komen. Het is een tijdelijke plaatsing met als inzet een terugkeer naar school of schakelen naar ander onderwijs Pestprotocol Onze school vormt een veilige en uitdagende leef-, werk-, en leerplaats voor de leerlingen. Hierin is geen plaats voor pesten. Wij als school verbinden ons daarom het volgende te doen: aanpak via en werken volgens het pestprotocol en aanbieden van anti pest lessen. gerichte voorlichting aan ouder(s/verzorger(s), bijvoorbeeld via thema avonden. het helder maken en houden van een communicatielijn voor klachten over pesten via de mentor en de teamleider. het beschikbaar hebben van, voor iedere aan de school verbonden persoon, toegankelijke goede informatie over het probleem van pesten. doe je om de beurt. Als je de ene keer wordt geplaagd, kun je een andere keer terugplagen. Plagen is soms heel vervelend, maar je voelt je nooit bedreigd. Plagen doe je voor de lol. Je kunt het later goedmaken en er samen om lachen. Pesten is gemeen. De pestkop is altijd sterker, heeft een grote mond en durft meer. Hij of zij pest altijd dezelfde. Degene die gepest wordt verliest altijd, voelt zich machteloos, wordt banger en banger en wil op het laatst niet meer naar school. Pesten eindigt nooit vanzelf. Groepsleden zijn zelden in staat het pesten zelf te stoppen. Daarom is het de verantwoordelijkheid van ouder(s)/verzorger(s) en school om het pesten te stoppen en hulp te bieden aan de individuele groepsleden. Wij pakken pesten op de volgende wijze aan: hulp aan het slachtoffer; het begeleiden van de pester; benadering van de klas; benadering van de ouders; benadering van de betrokken docenten / medewerkers. De mentor pakt het probleem in eerste instantie aan. Daarna eventueel in samenwerking met de vertrouwenspersoon en/of de teamleider. De Groene school heeft het pestprotocol in het schoolveiligheidsplan opgenomen. De aanpak van pestgedrag en een lessenpakket worden hierin beschreven (zie portal: praktische informatie / schoolveiligheidsplan). 9 Iedereen voelt aan wat pesten is. Toch is het handig om een omschrijving bij de hand te hebben om duidelijk te maken waarom er sprake is van pesten. Pesten is iets anders dan plagen. Plagen

10 4 Maatschappelijke stage Vanaf schooljaar is een maatschappelijke stage (MaS) van minimaal 30 uur verplicht. Als Groene school hebben we de maatschappelijke stage met een invulling van 38 uur ingericht. Maatschappelijk stage is iets doen voor een ander, zonder dat je daar iets voor krijgt. Wij vinden dit als Groene School erg belangrijk. 10 Leerlingen leren d.m.v. vrijwilligerswerk dat het erg belangrijk is om mensen te helpen en dat dit ook belangrijk is voor de leefbaarheid van de maatschappij. We hopen dat de leerlingen enthousiast worden door de maatschappelijk stage en ze na het VMBO ook door gaan met het doen van vrijwilligerswerk. Wij hebben als Groene School bewust gekozen voor een bepaalde opbouw van de maatschappelijke stage: In de onderbouw doen de leerlingen onder begeleiding van de mentor vrijwilligerswerk. De leerlingen doen op de volgende wijze aan maatschappelijke stage: klas 1: 6 uur, klas 2: 6-12 uur en in klas 3: 20 uur zelfstandig. In klas 4 zijn bijna alle leerlingen klaar met de maatschappelijke stage, alleen de leerlingen die nog iets moeten inhalen (bijv. door ziekte) maken de MaS in klas 4 af.

11 5 Dagelijkse onderwijspraktijk 5.1 Inzetbaarheid lestijd De lestijden op locatie Hamrik zijn: 8.25 uur uur en op locatie Onderdendamsterweg: 8.30 uur uur. Het rooster dat aan het begin van het schooljaar wordt verstrekt, kan in de loop van het jaar om diverse redenen wijzigen. Roosterzaken worden dagelijks op de portal weergegeven. 5.2 Onderwijstijd De overheid heeft de onderwijstijd per leerjaar vastgesteld waarbij verschil zit tussen de verschillende leerjaren. Voor het VMBO-Groen en het Groene Lyceum is het als volgt voor het schooljaar Wat de uren norm voor schooljaar zal zijn was bij het maken van deze schoolgids nog niet bekend. Voor schooljaar : Leerjaar 1 + 2: 1000 klokuren Leerjaar 3: 1000 klokuren Leerjaar 4: 700 klokuren De onderwijstijd van het Praktijkonderwijs laten we hierbij aansluiten. Onder onderwijstijd wordt verstaan in schooltijd verzorgd onderwijsprogramma, verzorgd door bekwaam onderwijspersoneel. Deze klokuren komen overeen met de lessentabel van 60 minuten. Het praktijkonderwijs heeft lessen van 45 minuten en deze worden omgerekend naar klokuren. Ook excursies, stages en andere buitenschoolse activiteiten vallen onder het verplichte aantal klokuren. We gaan uit van een gemiddeld schooljaar van 39 weken. In verband met de vakantiespreiding is er een variatie van een week, maar dit verschil valt in opeenvolgende jaren weg. Van een schooljaar gaan de volgende dagen af: Tweede Paasdag, Koningsdag (soms), Hemelvaart en Tweede Pinksterdag. Daarnaast gaan we er vanuit dat er maximaal 5 dagen uitvallen door ijsvrij, jaarmarkten, vergaderingen, scholing personeel, open dag, laatste schoolweek en dergelijke. De school begint daarom direct na de zomervakantie en gaat vrijwel door tot het begin van de volgende zomervakantie. De overheid gaat uit van een gemiddelde van 26 klokuren en 40 minuten les per week. Omdat er toch wel eens wat kan uitvallen, plannen we ongeveer 1 klokuur per week meer, dat geeft wat speling. Meer informatie over de onderwijstijd en cijfers hierover zijn te vinden in de Vensters voor Verantwoording : 5.3 Voorkomen lesuitval Om lesuitval te voorkomen, wordt er bij afwezigheid van een docent zoveel mogelijk voor vervanging gezorgd. Vergaderingen en bijeenkomsten worden zoveel mogelijk buiten de lestijden verzorgd. Daarnaast komen er onderwijsvormen waarbij leerlingen door kunnen gaan met het onderwijs bij afwezigheid van een docent. Bijvoorbeeld als meerdere docenten samen leerlingen begeleiden in praktijksituaties, bij combinatievakken, in leergebieden of als leerlingen in het open leercentrum werken met ondersteuning van een elektronische leeromgeving en daarbij begeleid worden door een docent. Wijzigingen in het lesrooster zijn dagelijks te vinden op de portal van de school. 11

12 6 Schoolregels Zo doen wij dat hier Op de Groene School gebruiken we het document Zo doen wij dat hier. Hierin staan de school- en omgangsregels opgenomen. In deze schoolgids drukken we alleen de tien basis omgangsregels en de algemene regels af. Het document in zijn geheel met alle school- en omgangsregels staat op de portal. Ik accepteer de ander en discrimineer niet Ik blijf van een ander en zijn spullen af Ik pest anderen niet Ik houd de school netjes, zowel binnen als buiten het gebouw Ik gebruik geen geweld tegen een ander Ik bedreig niemand, ik neem geen wapens en drugs mee Ik geef een ander geen ongewenst seksueel getinte aandacht Ik behandel een ander als gelijkwaardig en met respect Ik wil een positieve bijdrage leveren aan de sfeer in de klas en op de school Ik wijs anderen op het niet naleven van de schoolregels. 6.2 Algemeen Aanwijzingen van medewerkers moeten opgevolgd worden. We behandelen elkaar met respect in woord, gebaar en kleding. Op onze school proberen we vergissingen goed te maken en zoeken we met elkaar een oplossing bij problemen. Gooi afval in de daarvoor bestemde bakken. Op onze school wordt de kantine en het plein door ons allemaal schoongehouden. De conciërge wijst hiervoor na de pauze leerlingen aan. Wij zijn een kauwgomvrije school. Bij ons op school gebruiken we schoolspullen alleen op de juiste manier en op het juiste tijdstip. Alleen buiten het schoolgebouw mag je petten e.d. dragen. Geluidsdragers mogen alleen in de kantine gebruikt worden en onder bepaalde voorwaarden in de klas. In de klas moet de telefoon uit en uit beeld zijn (in de tas). Het gebruik van de telefoon als agenda (niet als rekenmachine) is alleen toegestaan op het moment dat er huiswerk wordt opgegeven. Als de telefoon wordt ingenomen, kan de leerling deze aan het eind van de dag bij de mentor weer ophalen. Bij herhaling na een week. Verdere afspraken voor gebruik van de mobiele telefoon/muziek luisteren staan in de schoolregels (zie portal). De fietsenstalling gebruiken we om de fiets in te zetten. Daarvoor en daarna hoef je er niet meer te komen. De regel gedraag je altijd netjes en val niemand lastig geldt zowel op school als rondom de school. 6.3 Roken De school is een openbaar gebouw waar het verboden is te roken. Buiten de school mag er alleen gerookt worden op de daarvoor aangewezen plekken. De school is bezig een algeheel rookverbod in te voeren. Er is dit schooljaar een rookverbod voor de klassen 1 en 2.

13 6.4 Overschrijden van de schoolregels Niet in alle gevallen lukt het de leerling zich binnen de afgesproken regels te gedragen en zijn correcties nodig. In een gesprek met mentor, zorgfunctionaris of schoolleiding wordt getracht herhaling van ongewenst gedrag te voorkomen. Doen er zich vervolgens opnieuw problemen voor dan zijn straffen helaas niet te voorkomen: inhalen van verzuimde uren, een opgedragen taak of klus, het inhalen van lessen zijn dan mogelijke maatregelen. Terugkomen kan ook op dinsdagmiddag plaatsvinden. Vervoersproblemen die hierdoor ontstaan zijn voor de leerlingen. Bij ernstige of herhaaldelijke overtreding kan schorsing, opgelegd door de schoolleiding, een middel zijn. De procedure is altijd dat een schorsing mondeling aan de leerling wordt gemeld (reden en lengte van de schorsing), vervolgens worden ouders/verzorgers mondeling en/of schriftelijk ingelicht waarna terugkeer op school altijd plaatsvindt nadat er daadwerkelijk contact geweest is tussen school en t(e)huis. Schriftelijke correspondentie wordt altijd toegevoegd aan het leerlingendossier, terwijl een schorsing van 2 schooldagen of meer wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar en de onderwijsinspectie. 6.5 Alcohol, drugs en wapens Op de Groene School accepteren wij geen alcohol, drugs of wapens. Het in bezit hebben of gebruiken van deze zaken betekent dat de leerling geschorst zal worden. In geval van drugs en wapens (ook de look-a-like) kan na schorsing de procedure tot verwijdering worden opgestart. Ook wordt altijd de politie ingelicht. 6.6 Kantine Tijdens de middagpauzes eten we gezamenlijk in de kantine. Ook kunnen de leerlingen hier verblijven tijdens de andere pauzes en tijden dat er geen les is. Leerlingen worden aangewezen om corvee te doen. 6.7 Kleding praktijkvakken en lichamelijke opvoeding Om de eigen kleding en ook de school schoon te houden, is de leerling verplicht om tijdens praktijklessen een overall en laarzen te dragen. De leerling volgt de lessen lichamelijke opvoeding in gepaste kleding (sportbroek, T-shirt en sportschoenen). Na een les lichamelijke opvoeding dient de leerling zich op te frissen. 6.8 Leerplichtambtenaar Veel kinderen gaan met plezier naar school. Maar soms lijkt het bij een aantal kinderen dat ze de school hebben verheven tot een noodzakelijk kwaad en dit leidt bij enkele kinderen tot conflictsituaties in hun aanwezigheid op school. Door de leerplichtwet is het absentiebeleid aangescherpt en zijn we als school verplicht om de ambtenaren inzicht te verlenen in onze absentenadministratie. Ook willen zij dat alle leerlingen naar school gaan en dat we vroegtijdige uitvallers snel in beeld hebben, zodat er structureel iets aan gedaan kan worden. Ook op dit terrein is het van belang dat we met elkaar samenwerken. Meerdere malen ongeoorloofd verzuim wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar. Deze gaat in overleg met school, betrokken leerling en ouders. Bij herhaling kan de leerling worden doorverwezen naar bureau Halt. Het te laat in de les komen wordt door de wet ook gezien als gemiste lestijd. Dit wordt scherp in de gaten gehouden. De leerplichtambtenaar (LPA) 13

14 14 heeft regelmatig een spreekuur op beide locaties van onze school. Als een leerling drie keer te laat komt moet hij/zij nakomen. Bij zes keer te laat zal er een brief naar de ouders gestuurd worden. En is een leerling negen keer te laat in de les gekomen, dan zal deze leerling worden doorverwezen naar de LPA. Van de gemaakte afspraken tussen de LPA en de leerling worden vervolgens zowel de school als de ouder(s)/verzorger(s) op de hoogte gebracht. Valt de leerling daarna toch weer in herhaling, dan zullen de ouder(s)/verzorger(s) door de LPA worden uitgenodigd voor een gesprek. Een Halt traject kan het vervolg zijn. 6.9 Uitstuurformulier Locatie Hamrik: indien een docent een leerling verzoekt het leslokaal tijdens de les te verlaten, moet de leerling zich melden bij het uitstuurlokaal Daar haalt de leerling een gele brief op. Op deze gele brief staat wat de leerling moet doen en wanneer hij of zij zich weer bij de docent moet melden. Er wordt precies bijgehouden wanneer en hoe vaak leerlingen tijdens de les verwijderd worden. Het uitstuurformulier gaat naar de mentor en wordt verwerkt in Magister. Iedere keer als een leerling uit de les gestuurd wordt, neemt de betreffende docent contact op met de ouder(s)/ verzorger(s) van de leerling. Wanneer een leerling 5 keer is verwijderd, worden de ouder(s)/ verzorger(s) voor een gesprek met de mentor op school uitgenodigd. In dit gesprek worden duidelijke afspraken gemaakt en op schrift gesteld. Wanneer dit tot onvoldoende resultaat leidt en de leerling wordt nogmaals 3 keer verwijderd, worden ouder(s)/verzorger(s) opnieuw op school uitgenodigd voor een gesprek met de mentor en de teamleider. In dit gesprek worden aanvullende afspraken gemaakt en op schrift gesteld. Als dit nog niet tot het gewenste resultaat leidt, volgt er een gesprek met de ouder(s)/verzorger(s), teamleider en de directeur van de Groene School. In dit gesprek wordt de procedure van schorsing en verwijdering toegelicht. Locatie Onderdendamsterweg: de leerling meldt zich bij een teamleider en krijgt een gele brief. Op een aangewezen werkplek gaat de leerling met meegenomen werk aan de slag. Voor het einde van de les meldt de leerling zich bij de docent die hem/haar eruit gestuurd heeft en er volgt een gesprek. De betreffende docent neemt dezelfde dag nog contact op met de ouders/verzorgers van de uitgestuurde leerling Verzuim Bij ons op school gelden voor verzuim de volgende regels: Ziekte Bij ziekte moet er tussen en uur worden gebeld door één van de ouder(s)/ verzorger(s) op het telefoonnummer (0595) voor leerlingen van de locatie Hamrik en op het nummer (0595) voor leerlingen van de locatie aan de Onderdendamsterweg. Gaat een leerling onder schooltijd ziek naar huis, dan dient hij/zij zich af te melden bij dhr. Medema (conciërge locatie Hamrik) of bij dhr. Westra (conciërge locatie Onderdendamsterweg). Bij thuiskomst dient er naar school gebeld te worden door de ouder(s)/verzorger(s). Als de leerling weer hersteld is dient een briefje ingeleverd te worden van de ouder/verzorger met vermelding van voor- en achternaam, klas en de periode dat de leerling ziek is geweest.

15 Huisarts-/tandarts-/ziekenhuisbezoek/ fysiotherapie Moet een leerling naar bijvoorbeeld de dokter, tandarts of orthodontist, dan vragen we u dit buiten schooltijd te plannen. Lukt dit niet, dan moeten de ouders/verzorgers vooraf de school inlichten over de te missen uren. Verlof Verlofdagen worden in principe alleen toegekend voor bijzondere gebeurtenissen (bijvoorbeeld een bruiloft, jubileum of begrafenis), bij calamiteiten of in relatie tot het beroep van de ouder(s)/ verzorger(s). Voor een lang weekend of verlenging van de vakantie wordt géén verlof toegekend! De directeur beslist uiteindelijk over toekenning van het verlof. Een aanvraag voor verlof moet altijd ruim op tijd en schriftelijk worden ingediend bij dhr. Medema (Hamrik) of dhr. Westra (Onderdendamsterweg). Hiervoor zijn bij de administratie speciale formulieren verkrijgbaar. Als een leerling onwettig afwezig is, dan zal de school contact opnemen met thuis en eventueel met de leerplichtambtenaar. Dit alles gaat natuurlijk met de grootste zorgvuldigheid. Regeling eerder weg voor bus of trein Leerlingen die met het openbaar vervoer reizen en na hun laatste lesuur nog minimaal één uur moeten wachten op de volgende trein of bus, kunnen een vertrekpas (kleurenkaart) halen bij dhr. Medema (Hamrik) of dhr. Westra (Onderdendamsterweg) om eerder weg te mogen Schoolexcursies Verschillende excursies maken deel uit van het lesprogramma. Hieronder vallen bezoeken aan tentoonstellingen, bedrijven, natuurexcursies e.d. Daarnaast heeft elk leerjaar zijn eigen excursie: Leerjaar 1: Een kennismakingskamp op Schiermonnikoog ( 105,00) Een projectweek (eind van het schooljaar). Leerjaar 2: Drie dagen kamp/kamperen (eind schooljaar, 85,00). Praktijkonderwijs 60 Leerjaar 3: Activiteiten Dagen (AcDa) met een dagexcursie (eind schooljaar, 30,00). Het praktijkonderwijs heeft een projectweek. Leerjaar 4: Buitenlandexcursie (week in november) naar Londen, Praag, Ardennen (ongeveer 285,00). Over iedere excursie ontvangt men vooraf bericht over het programma en de kosten. Deelname aan de excursie is in principe verplicht. Bij het niet deelnemen aan een excursie graag op tijd contact zoeken met de schoolleiding. 15

16 Sportevenementen Sportdagen De sectie lichamelijke opvoeding organiseert jaarlijks een aantal sportieve evenementen waaronder twee sportdagen. De wintersportdag wordt gehouden in de periode voor de kerstvakantie en de zomersportdag wordt aan het einde van het schooljaar gehouden. Terra Coppa toernooi Jaarlijks wordt door AOC Terra een voetbaltoernooi georganiseerd, waarbij teams van de verschillende VMBO vestigingen van AOC Terra strijden om de Terra Coppa bokaal. De Groene School heeft deze bokaal al een aantal keren mee naar Winsum genomen. De vestiging waar het toernooi plaatsvindt wisselt jaarlijks. AOC Terra concours Elk jaar organiseren leerlingen van de opleiding MBO Paardensport het AOC Terra concours. Dit concours vindt plaats in Pesse. Hieraan kunnen leerlingen van AOC Terra met hun eigen paard of pony deelnemen. Er worden regelmatig door leerlingen van de Groene School op dit concours prijzen behaald. De datum van het concours wordt vroegtijdig bekendgemaakt via de portal Vieringen Naast samen leren wil de school ook samen vieren. Als christelijke school houden we een tweetal vieringen: De Kerstviering wordt per locatie gehouden op de laatste vrijdag voor de Kerstvakantie. De Paasviering wordt per locatie gehouden op de witte donderdag (de dag voor Goede Vrijdag). Feesten en overige activiteiten Klassenavonden Klassen organiseren met de mentor hun eigen klassenavond, ingevuld op de manier die het best bij de klas past. Sinterklaas In de week van 5 december wordt tijdens de mentorles met de klas het pakjesfeest gevierd. Schoolfeest Jaarlijks is er een schoolfeest. Deze vindt meestal plaats in de maand februari. Schoolfeesten zijn voor onze eigen leerlingen, zonder introducés. Schoolfeesten zijn altijd alcoholvrij! De school behoudt zich het recht voor om vooraf op gebruik van alcohol te controleren. Open Podium Festival Jaarlijks wordt er een avond voor de leerlingen georganiseerd, waarbij zij hun talenten kunnen tonen. Deze culturele activiteit noemen we het open podium festival. Voor ouders en belangstellenden presenteren leerlingen en docenten hun creatieve capaciteiten. Het festival wordt gehouden in maart.

17 Galabal Traditioneel is ieder jaar het galabal voor de vierdeklassers en schoolverlaters praktijkonderwijs, compleet met livemuziek en buffet. De leerlingen komen in hun galakleding met de meest bijzondere voertuigen naar het galabal. De schoolperiode wordt voor deze leerlingen afgesloten met een feestelijke diploma-uitreiking / schoolverlatersavond Huisdierenshow Deze dierendag wordt al jaren lang bij ons op school gehouden. Jaarlijks, op de woensdag voor de herfstvakantie, staat de hele school in het teken van en activiteiten rondom dieren. Leerlingen kunnen hun dier laten keuren, waarna het de rest van de dag tentoongesteld wordt. Daarnaast zijn er activiteiten als trekkerbehendigheid, figuurzagen, presentaties van miniatuurlandbouwwerktuigen, een hondenshow, behendigheid met paarden, enzovoort. Jaarlijks kunnen er nieuwe onderdelen in het programma worden opgenomen. De ochtend wordt gebruikt voor keuringen en voor rondleidingen van kleuters van scholen uit de regio. s Middags en s avonds staat de school open voor het grote publiek, waarbij de nodige demonstraties gegeven worden. De huisdierenshow is dit jaar op 16 oktober Ideële acties Als Groene School houden we één keer in de vier jaar een grote actie voor een goed doel. De doelstellingen hierbij zijn altijd: Bekendheid geven aan en betrokkenheid kweken bij het gekozen doel. Materiële steun geven aan medemensen. Deze actie wordt schoolbreed over drie dagen gehouden. Het goede doel wordt door de leerlingen zelf uitgekozen. De laatste keer heeft dit plaatsgevonden in maart 2010 en is het geld gegaan naar het Lejofonds geiten voor Oeganda (www.lejofonds.nl). De driedaagse actie wordt traditioneel afgesloten met een schoolfeest. De eerstvolgende grote actie staat gepland voor maart Naast deze 4-jaarlijkse grote actie zijn er de kleinere, ongeplande acties, die spontaan ontstaan en vaak aansluiten bij grote landelijke acties naar aanleiding van bijvoorbeeld een ramp. Een voorbeeld hiervan is een spontane actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Haïti. 17

18 7 Algemene zaken Identificatieplicht Leerlingen die zich bij AOC Terra inschrijven, zijn verplicht een kopie van een geldig legitimatiebewijs c.q. verblijfsdocument in te leveren. Dit geldt zowel voor nieuwe leerlingen (eerstejaars) als voor de zogenaamde instromers. Voor ouders/leerlingen die niet over een paspoort of identiteitskaart beschikken, is het mogelijk om bij de afdeling burgerzaken van de gemeente waarin zij wonen een zogenaamde Verklaring van Nederlanderschap te halen. Hierop staat behalve naam, geboortedatum en adres ook de nationaliteit vermeld. Dit bewijs van Nederlanderschap is tegen legesvergoeding te verkrijgen en dus aanmerkelijk goedkoper dan een paspoort of identiteitskaart. Een uittreksel uit het bevolkingsregister volstaat alleen als hierop de nationaliteit staat. Een kopie van het trouwboekje is niet voldoende. Dit geldt uiteraard alleen voor leerlingen met de Nederlandse nationaliteit. Leerlingen met een andere nationaliteit moeten te allen tijde een geldig verblijfsdocument kunnen overleggen, voor leerlingen uit een AZC is dit een kopie van het eerste gehoor van de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst). Dit document hebben asielzoekers zelf ook gekregen van de IND. Schoolpasje (niet voor leerlingen van het praktijkonderwijs) Om boeken te lenen uit het open leercentrum heb je een schoolpasje nodig. Ook voor het vervoer met de schoolbussen van huis naar school en andersom, tijdens excursies en op het schoolfeest moet je je schoolpas bij je hebben. Wees dus zuinig op je schoolpas. Ben je die kwijt, dan moet je een nieuwe schoolpas bestellen bij de administratie. Hiervoor moet je 10 euro betalen. Eten en drinken uit de automaat kun je contant betalen. Adreswijziging Als je adres of telefoonnummer wijzigt, moet dit door jouw ouder(s)/verzorger(s) zo spoedig mogelijk schriftelijk doorgegeven worden aan de administratie van onze school. adres Van de ouders/verzorgers worden adressen gevraagd, zodat mededelingen, uitnodigingen, contacten met de studiementor en dergelijke ook via de mail mogelijk zijn. Een wijziging van het adres ontvangen we ook graag op school. 7.2 Specifieke vaardigheden docenten en ondersteunend personeel Als de lessen alleen gevolgd kunnen worden wanneer de docenten bekwaam zijn in gebarentaal, dan kunnen wij daar niet aan voldoen. Wij adviseren een school voor voortgezet onderwijs waar mogelijk voorzien kan worden in gebarentaal. Dit geldt ook voor specifieke bekwaamheden voor docenten in de begeleiding van leerlingen met een visuele handicap. Het kan zijn dat de leerling specifieke verpleegkundige hulp nodig heeft. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat wij deze hulp niet kunnen bieden. Wij adviseren de ouder(s)/ verzorger(s) de leerling aan te melden bij een school die deze hulp wel kan bieden. De school heeft haar zorgen begeleidingsmogelijkheden in het zorgplan / ondersteuningsplan staan. Er wordt in het kader van de wet op het passend onderwijs gewerkt aan het ondersteuningsprofiel van de school.

19 7.3 Klachtenregeling Wanneer een leerling of ouders /verzorgers klachten hebben, kunnen ze daarmee naar de directie van de school of een interne vertrouwenspersoon (leerlingbegeleider). Het kan voorkomen dat men wil dat de klacht behandeld wordt door een externe vertrouwenspersoon. Voor onze school is dat dhr. J. Wibbens, tel. (0599) of (06) Klachten worden in principe aangekaart bij en besproken met degene die het betreft. Binnen de school is ruimte voor een gesprek. De docent, mentor, interne vertrouwenspersoon of een andere persoon binnen de school is het eerste aanspreekpunt bij problemen of vragen. Ook de directeur van de school en de externe vertrouwenspersoon kunnen een rol spelen bij het zoeken naar een oplossing. Pas als blijkt dat een oplossing op deze manier niet mogelijk is, kan worden overgegaan tot het indienen van een formele klacht. Men kan de klacht dan voorleggen aan de voorzitter van het College van Bestuur. Afhankelijk van de aard van de klacht kan deze ook gedeponeerd worden bij de Landelijke Klachtencommissie (LKC), waarbij AOC Terra is aangesloten. De commissie onderzoekt de klacht en beoordeelt of deze gegrond is. De LKC brengt advies uit aan het schoolbestuur en kan aan haar advies aanbevelingen verbinden. De klachtenregeling heeft tot doel om serieuze klachten van alle betrokkenen binnen de school een plaats te geven en om op een opbouwende manier te komen tot een oplossing voor allerlei soorten moeilijke situaties. De algemene klachtenregeling AOC Terra staat op de portal. Daar kunt u ook het document omgaan met klachten in de school vinden. Landelijke Klachtencommissie Onderwijs Postbus AD Utrecht T (030) Leerlingenstatuut Op de portal staat het leerlingenstatuut van AOC Terra. Hierin staan de rechten en plichten voor alle leerlingen van AOC Terra. 7.5 Foto s en video-opnames Van vele schoolactiviteiten maken wij foto s van leuke situaties en leerlingen. Deze foto s komen soms in Groenvoer (ouderbulletin), op onze website, op posters of op de portal te staan. Daarnaast worden soms video-opnames gemaakt in de klas. Deze beelden worden gebruikt in het kader van deskundigheidsbevordering van docenten. Mocht u met bovenstaande problemen hebben, neemt u dan contact op met de directeur. 19

20 Schoolveiligheidsplan De school beschikt over een schoolveiligheidsplan dat opgesteld is naar de onderwerpen uit de veiligheidskaart van het Nationaal Jeugd Instituut (NJI). Het omvat 4 aspecten: Beleidsaspecten (visie, doelen, middelen en afspraken) Sociale aspecten (omgang en gedrag van leerlingen en medewerkers) Grensoverschrijdende aspecten (afwijkingen, incidenten en delicten) Ruimtelijke aspecten. Het schoolveiligheidsplan staat op de portal. 7.7 Ondernemingsraad, ouder klank bord groep en leerlingenraad Ondernemingsraad AOC Terra heeft een ondernemingsraad, een deelnemersraad en een ouderraad. De ondernemingsraad bestaat uit personeel, de deelnemersraad bestaat uit leerlingen, de ouderraad uit ouders van deelnemers. Deze mensen vertegenwoordigen het instituut als er bijvoorbeeld belangrijke beslissingen moeten worden genomen. Ouderklankbordgroep Sinds 3 jaar heeft de Groene School een ouderklankbordgroep (OKG). De OKG bestaat uit maximaal 8 ouders van beide locaties en heeft regelmatig overleg met de school over onderwerpen die leven in de school, maar die ook zeker leven bij de ouders. Het streven is 6x per schooljaar met de ouders om tafel te zitten. Soms organiseert de OKG een thema avond voor ouders. Leerlingenraad Begin 2009 is op de locatie Hamrik een leerlingenraad opgericht. De leerlingenraad bestaat uit maximaal 12 leerlingen uit alle leerjaren en alle niveaus en staat onder leiding van een docent. Onderwerpen die de raad bespreekt zijn veiligheid, schoolfeesten, verkoop in de kantine en de inrichting van de school. Er wordt ongeveer één maal per maand vergaderd. Er wordt gebruik gemaakt van het AOC Terra leerlingenstatuut (staat op de portal). In de kantine heeft de raad haar eigen publicatieruimte.

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2013-2014 Eelde Wij zijn groen...

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2013-2014 Eelde Wij zijn groen... het groene lyceum 1 SCHOOLGIDS 2013-2014 Eelde Wij zijn groen... Inhoudsopgave 1 Inleiding 1. Inleiding 3 Welkom bij AOC Terra Eelde! 2. Pedagogisch klimaat 4 3. Leerlingbegeleiding 5 Dit is de schoolgids

Nadere informatie

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Assen Wij zijn groen...

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Assen Wij zijn groen... het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Assen Wij zijn groen... 1 Inhoudsopgave 1. Dagelijkse onderwijspraktijk 1.1 Onderwijstijd 4 1.2 Maatschappelijke stage 4 1.3 Buitenschoolse activiteiten 5 1.4 Onderwijs

Nadere informatie

schoolgids 2014/2015 Esborg

schoolgids 2014/2015 Esborg schoolgids 2014/2015 Esborg Inhoud 1 De Esborg 1.1 School voor praktijkonderwijs 2 Schoolpraktijk 2.1 Voor wie? 2.2 Toelating 2.3 De onderwijsorganisatie 2.4 De lestijden 2.5 Onderwijstijd 2.6 Absentie

Nadere informatie

Schoolgids 2015/2016. Afdeling VMBO / ISK. Schoolgids Vmbo Maastricht / Sint-Maartenscollege VMBO & ISK 2015-2016 1

Schoolgids 2015/2016. Afdeling VMBO / ISK. Schoolgids Vmbo Maastricht / Sint-Maartenscollege VMBO & ISK 2015-2016 1 Schoolgids 2015/2016 Afdeling VMBO / ISK Schoolgids Vmbo Maastricht / Sint-Maartenscollege VMBO & ISK 2015-2016 1 Inhoudsopgave 2 pagina Woord vooraf 3 Deel A Algemene informatie 4 In alfabetische volgorde

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant.

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. POMONA EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s), Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. De informatie uit deze schoolgids

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant.

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s), Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. De informatie uit deze schoolgids

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave SCHOOLGIDS 2014/15 De Zeven Linden 1 Inhoud Even voorstellen 03 Van der Capellen scholengemeenschap 03 Profiel van de locatie De Zeven Linden 04 Extra activiteiten 05 Opbouw van de locatie De Zeven Linden

Nadere informatie

Kom zaken doen bij LMC De Waal

Kom zaken doen bij LMC De Waal Schoolgids 2014-2015 1 Kom zaken doen bij LMC De Waal 2 INHOUD 1 EVEN VOORSTELLEN LMC De Waal in grote lijnen Algemene gegevens Wat maakt onze school bijzonder? Vakschool Economie Jong Ondernemen & Young

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014. rsg Simon Vestdijk, een zee aan mogelijkheden

Schoolgids 2013-2014. rsg Simon Vestdijk, een zee aan mogelijkheden Schoolgids 2013-2014 1 INHOUD Voorwoord 3 De school en adressen 4 Missie en doelstellingen van de school 5 Praktische informatie 6 Inrichting van het onderwijs 10 Leerlingbegeleiding 15 - Leerlingzorg

Nadere informatie

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010 Leerlingwijzer van het Stelle College Naam school: Stelle College Adres: Mr. Treublaan 1-3 1097 DP Amsterdam Telefoon: (020) 579 71 30 Fax: (020) 694 53 51 Opleidingsmanager onderbouw: de heer I. Oostvriesland

Nadere informatie

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL Brug naar het groene ene leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL 5 1 / 4 1 R A A J L O O H C S SCHOOLGIDS GR OENE VO Voorwoord De Groene Welle als brug naar het groene leven. Dat is het motto van De

Nadere informatie

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 Christelijk Lyceum Zeist Scholengemeenschap voor tweetalig gymnasium, (tweetalig) atheneum, havo en vmbo-theoretische leerweg Christelijk Lyceum Zeist Lindenlaan

Nadere informatie

Comenius Lijstersingel

Comenius Lijstersingel comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 01 VESTIGINGSGIDS 2012/2013 Comenius Lijstersingel DIRECTEUR mevrouw J.H. Verbeij LIJSTERSINGEL 18 2902 JD CAPELLE AAN DEN IJSSEL POSTBUS 554 2900 AN CAPELLE

Nadere informatie

Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder uit het Canisius College en de Nijmeegse

Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder uit het Canisius College en de Nijmeegse LOCATIE MOLENHOEK sport recreatie dienstverlening veiligheid Scholengroep Rijk van Nijmegen Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder

Nadere informatie

2015-2016. Schoolgids De Noordhoek

2015-2016. Schoolgids De Noordhoek 2015-2016 Schoolgids De Noordhoek Inhoud 1. Wie wij zijn... 3 1.2 Bestuur... 3 1.3 Medezeggenschap... 5 1.4 Gedragscode... 5 1.5 Klachten?... 8 2. Over het praktijkonderwijs... 9 2.1 De school... 10 2.2

Nadere informatie

Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder uit het Canisius College en de Nijmeegse

Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder uit het Canisius College en de Nijmeegse LOCATIE MOLENHOEK sport dienstverlening recreatie veiligheid Scholengroep Rijk van Nijmegen Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder

Nadere informatie

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 Beste student, Hartelijk welkom bij de school voor zakelijke dienstverlening of de school voor ICT van het Noorderpoort! Voor

Nadere informatie

Oranje Nassau College geeft je de ruimte

Oranje Nassau College geeft je de ruimte mavo beroepsvoorbereidende leerwegen Christelijke scholengemeenschap voor vwo-plus, havo, mavo en beroepsvoorbereidende leerwegen schoolgids 2 0 0 9 2 0 1 0 Oranje Nassau College geeft je de ruimte 2 Schoolgids

Nadere informatie

VIA NOVA COLLEGE SCHOOLGIDS

VIA NOVA COLLEGE SCHOOLGIDS VIA NOVA COLLEGE SCHOOLGIDS 1 Colofon Adres Via Nova College www.vianovacollege.nl info@vianovacollege.nl 030-6702500 Maartvlinder 7 3544 DA Utrecht Bestuur Het Via Nova College valt onder het bestuur

Nadere informatie

School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen

School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen Opleiding Beveiliging Diamantlaan 16 Locatiegids 2014-2015 Beste student, Hartelijk welkom bij de opleiding Beveiliging van het Noorderpoort! De opleiding

Nadere informatie

School gids 2013 2014

School gids 2013 2014 School gids 2013 2014 1 Schoolgids Deze digitale schoolgids informeert u over de belangrijkste zaken van het Twickel College. Naast informatie over de organisatie, het onderwijs en de verschillende regelingen

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Het Zuid-West College in het kort Kenmerken Scholengroep Den Haag Zuid-West Overkwalificatie: meer leren dan het examen vraagt Onderwijsaanbod: Afdelingen

Nadere informatie

Samen werken aan de toekomst. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s),

Samen werken aan de toekomst. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Schoolgids 2014-2015 Samen werken aan de toekomst Voorwoord Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Dit is de schoolgids voor het schooljaar 2014-2015 van school Het Warandecollege in Oosterhout.

Nadere informatie

De Vlinder. onderdeel van Maashorst

De Vlinder. onderdeel van Maashorst De Vlinder onderdeel van Maashorst Schoolgids 2014-2015 Schoolgids De Vlinder 2014-2015 Voorwoord Welkom aan alle ouders en aan alle nieuwe kinderen die onze school bezoeken. We hopen dat u en uw kind(eren)

Nadere informatie

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUDS- OPGAVE INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Creative community... 4 Het onderwijs... 4 De begeleiding... 6 Praktische informatie... 11 Kwaliteitszorg... 15 Activiteiten...16

Nadere informatie

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16.

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16. Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabellen 12 Lestijden 16 Vakanties 17 Thomas a Kempis College en Sport 18 Begeleiding

Nadere informatie

Schoolgids 2070-2077. * Ruimte voor plezier en ontspanning * Veilig, vertrouwd, levendig en uitdagend. * En zien en gezien worden

Schoolgids 2070-2077. * Ruimte voor plezier en ontspanning * Veilig, vertrouwd, levendig en uitdagend. * En zien en gezien worden ] Prisma ISK (Internationale. Schakelklassen) Directeur de heer D. Brouwer La Bohèmedreef 7 3561 KW Utrecht Tel 030-2 634 634 Fax 030-2 634600 www.isk-utrecht.nl isk@isk-utrecht.nl De Raad van Toezicht

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS Het Palet Schooljaar 2014-2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt onze nieuwe schoolgids voor schooljaar 2014-2015. Veel elementen uit de vorige schoolgids zult u hierin terugvinden. Sommige

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 VIA NOVA c o l l e g e Colofon Adres Via Nova College www.vianovacollege.nl info@vianovacollege.nl 030-6702500 Maartvlinder 7 3544 DA Utrecht Bestuur Het Via Nova

Nadere informatie