BELEIDSPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELEIDSPLAN 2015-2017"

Transcriptie

1 BELEIDSPLAN Naar deskundige en onafhankelijke ondersteuning voor slachtoffers van incidenten in de gezondheidszorg Stichting WMM 1

2 Inhoud Voorwoord... 3 Respect en deskundigheid... 3 Waar kunnen mensen nu terecht?... 3 Hoe ervaren patienten de hulp en de opvang rond medische fouten?... 4 Stichting WMM... 5 Visie en Missie... 6 Doelstellingen... 7 Activiteiten... 8 De professionalisering van de organisatie Organisatie Inrichten Bedrijfsbureau Initiële en structurele financiering Instellen Adviesraad Het ontwikkelen van de website Contacten leggen met partners Organisatie Bestuur Adviesraad Vrijwillige medewerkers Bedrijven die ondersteuning bieden Netwerkpartners Ambassadeurs Organisatiegegevens Goedkeuring Stichting WMM 2

3 Voorwoord RESPECT EN DESKUNDIGHEID Als patiënt vertrouw je er op dat de zorgverlener je met respect en deskundigheid behandelt. Toch kan er iets fout gaan; bij menselijk handelen zijn fouten immers nooit uit te sluiten. Jaarlijks ondervinden tienduizenden Nederlandse patiënten dan ook de gevolgen van medische fouten van hen behouden daar blijvend letsel aan over en 2000 mensen overlijden. Gaat er iets mis bij de behandeling dan staan patiënten en hun nabestaanden 1, in theorie althans, niet met lege handen. Zo kunnen ze op veel verschillende manieren hun klachten indienen. Toch is er geen adequate hulp en opvang, die zich ook richt op de psychosociale hulp van slachtoffers. Stichting Werkgroep Medische Missers wil daar verandering in aanbrengen door zich te ontwikkelen tot de onafhankelijke en deskundige hulp- en belangenorganisatie voor patiënten die slachtoffer zijn geworden van een (vermeende) medische fout. In dit beleidsplan staat op welke manier dat vorm gaat krijgen. WAAR KUNNEN MENSEN NU TERECHT? Patiënten kunnen verschillende wegen bewandelen als ze werk willen maken van een klacht over een medische fout. Zij kunnen terecht bij: 1. Klachtenfunctionaris of Klachtencommissie van de desbetreffende instelling of beroepsgroep. Deze mogelijkheid is expliciet bedoeld voor patiënten. In memorie van de Wkcz staat dat die voorziet in het recht op een luisterend oor. 2. Inspectie voor Gezondheidszorg (IGZ). Dit is in hoofdzaak bedoeld als middel tot kwaliteitsverbetering van de zorg. 3. Het tuchtcollege tegen iemand die in het register staat van de belangrijkste beroepsgroepen in de zorg. Dat heeft als doel te laten beoordelen of het individueel handelen aan de eisen van de beroepsgroep voldeed. Zo niet en wordt de klacht gegrond verklaard dan volgt een tuchtmaatregel ( waarschuwing, berisping, boete, schorsing of het schrappen uit het register van het betreffende beroep). Ook hier is het doel kwaliteitsverbetering van de zorg. Tuchtrecht is ook bij uitstek bedoeld voor het behoud van de kwaliteit van de beroepsuitoefening. 4. De rechter. Door een gerechtelijke letselschade procedure met behulp van een advocaat te starten. Bedoeling daarvan is vast stellen of er verwijtbare schade is ontstaan en vervolgens schadevergoeding te eisen om de schade vergoed te krijgen. 5. De politie. Bij het vermoeden van strafbare feiten kan een patiënt aangifte bij de politie doen en kan een gerechtelijk onderzoek en een strafproces volgen. Dit is in de gezondheidszorg uitzonderlijk. 1 In dit document wordt bij patiënt ook nabestaanden bedoeld. Stichting WMM 3

4 HOE ERVAREN PATIENTEN DE HULP EN DE OPVANG ROND MEDISCHE FOUTEN? Het is voor patiënten die te maken krijgen met onbedoelde gevolgen van medisch handelen vaak moeilijk om helder te krijgen wat er nu precies is misgegaan en om met deze verschillende partijen te communiceren op voet van gelijkwaardigheid. Een patiënt heeft in eerste instantie vooral behoefte aan informatie en openheid over wat er is gebeurd en wat de mogelijke oplossingen zijn. Is er iets fout gegaan, dan is erkenning belangrijk en worden er excuses verwacht. Dit is niet alleen in het belang van de patiënt zelf. De ervaring kan immers gebruikt worden om herhaling te voorkomen en zo de patiëntveiligheid in de toekomst te vergroten. Verder is uit onderzoek gebleken dat het voor veel slachtoffers van incidenten in de zorg geen prioriteit heeft om schadevergoedingen en maatregelen tegen de betrokkenen te bewerkstelligen. Wel wil men uiteraard gecompenseerd worden voor geleden schade door bewezen onzorgvuldig handelen. Denk hierbij aan arbeidsverlies, inkomensverlies en procedure kosten. Maar wat gebeurt er wanneer je als patiënt aangeeft dat er iets fout is gegaan en je wordt daarin niet (voldoende) gehoord en/of gekend? De vertrouwensbreuk die hiervan vaak het gevolg is, kan de woede en frustratie doen groeien. Daarbij komt dat de wet- en regelgeving over de afhandeling van schade na een incident of de (vermeende) medische fout voor veel mensen lastig te begrijpen is. Ook is het voor een niet ingewijde soms moeilijk om een duidelijk beeld te krijgen van de rol en de belangen van partijen als zorgverzekeraars en andere betrokken instanties. Onderzoek van de Vrije Universiteit van Amsterdam heeft aangetoond dat er op dit moment geen sprake is van adequate hulp en opvang die zich ook richt op de psychosociale behoeften van slachtoffers 2. Wat in onze visie daarom mist is een onafhankelijke instantie die patiënten integrale ondersteuning en advies biedt over juridisch en psychosociale gevolgen van de onbedoelde schade van medisch handelen. In het verlengde hiervan treedt zo n instantie op als intermediair tussen de verschillende betrokken partijen en bevordert open communicatie tussen patiënt en zorgverlener. Zij kan optreden als belangenbehartiger voor de individuele patiënten, maar signaleert ook structurele problemen bij het ontstaan en afhandelen van de gevolgen van medische fouten. 2 Smeehuijzen et al. (2013) Opvang en schadeafwikkeling bij onbedoelde gevolgen van medisch handelen. Amsterdam: Amsterdam Centre for Comprehensive Law Stichting WMM 4

5 STICHTING WMM Stichting WMM wil zich de komende jaren ontwikkelen tot de onafhankelijke en deskundige hulp- en belangenorganisatie voor patiënten die slachtoffer geworden zijn van een (vermeende) medische fout. Dit gebeurt onder meer door het aanbieden van casemanagement aan slachtoffers. De Stichting geeft daarmee uitvoering aan een van de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport Opvang en schadeafwikkeling bij onbedoelde gevolgen van medisch handelen. 3 In eerste instantie ligt de focus van Stichting WMM op de ziekenhuiszorg. In dit beleidsplan zet de Stichting Werkgroep Medische Missers haar missie, visie en doelstellingen uiteen. Deze worden uitgewerkt in verschillende activiteiten en projecten. In de komende periode ( ) zal de prioriteit liggen bij de professionalisering van de organisatie en het opzetten van de ondersteuning aan patiënten door casemanagers. Bij de ontwikkeling en het implementeren van het casemanagement kan de stichting een beroep doen op de expertise van Slachtofferhulp Nederland en de eigen Adviesraad. 3 Aanbeveling 11 in Smeehuijzen et al.201;186 e.v. Stichting WMM 5

6 Visie en Missie Visie Verkeerd gegaan is niet per definitie verkeerd gedaan. Wel hebben zorgverleners in het bijzonder en de samenleving in het geheel verantwoordelijkheden naar patiënten die geconfronteerd worden met de onbedoelde gevolgen van medisch handelen c.q. slachtoffers van incidenten in de zorg. Het is onze visie dat het belangrijk is naar de ervaringen van patiënten te luisteren en hun emoties en hun situatie te erkennen. Het is onze visie dat patiënten het recht hebben om volledig geïnformeerd te worden. Ook vinden wij dat zij recht hebben op ondersteuning en advies van een onafhankelijke en deskundige partij. Tot slot kunnen de positie van de patiënt en de patiëntveiligheid in de zorg continue verbeteren, door rondom de ondersteuning van slachtoffers casuïstiek goed te registreren. Missie Stichting WMM is de organisatie in Nederland die - Onafhankelijke - Deskundige - Integrale - Laagdrempelige ondersteuning kan aanbieden aan slachtoffers en hun naasten bij een incident in de gezondheidszorg. Daarnaast zet Stichting WMM zich in voor de positieverbetering van slachtoffers van incidenten in de gezondheidszorg. Stichting WMM 6

7 Doelstellingen Stichting WMM wil er zijn voor slachtoffers van medisch handelen, hen ondersteunen en informatie bieden. 1. Erkenning, genoegdoening en hulp voor slachtoffers en/of nabestaanden na incidenten in de gezondheidszorg door: - Integrale ondersteuning/ begeleiding en advies door casemanagers - Het inschakelen van specifieke expertise indien nodig - Het bevorderen van transparante communicatie tussen zorgverlener en patiënt door middel van mediation 2. De verbetering van de positie van slachtoffers van onbedoelde schade na medisch handelen door: - Het signaleren van structurele problemen bij het ontstaan en/of de afhandeling van medische fouten, gericht op preventie - Voorlichting aan betrokken partijen - Individuele en collectieve belangenbehartiging voor slachtoffers van incidenten in de gezondheidszorg - Aansluiting zoeken en participeren bij onderzoeken gericht op opvang en schade afhandeling van incidenten in de gezondheidszorg. (NIVEL en Vrije Universiteit van Amsterdam). Om deze doelen te bereiken zal er in de eerste jaren veel aandacht gaan naar het opbouwen en borgen van de organisatie. 3. De professionalisering van de organisatie door: - Inrichten Bedrijfsbureau - Initiële en structurele financiering borgen door middel van onder andere subsidie aanvragen, fondsenwerving en ontwikkelen bedrijfsmodel voor gedeeltelijke financiering voor de dienstverlening - Instellen van een Adviesraad met vertegenwoordigers van medische, juridische en psychologische disciplines - Werving en scholing casemanagers Stichting WMM 7

8 ACTIVITEITEN Activiteiten 1 en 3 op hoofdlijnen nader uitgewerkt op stand van zaken. 1. Erkenning, genoegdoening en hulp voor slachtoffers en/of nabestaanden na incidenten in de gezondheidszorg 1.1 Integrale ondersteuning/ begeleiding en advies door casemanagement. Voor slachtoffers van medische incidenten bestaat in Nederland niet dezelfde opvang, erkenning en aandacht als voor slachtoffers van bijvoorbeeld misdrijven. Terwijl er vaak sprake is van uiterst schrijnende situaties waar hulp hard nodig is. Bestaande schattingen gaan uit van jaarlijks sterfgevallen als gevolg van een medische fout en patiënten met onbedoelde, vermijdbare gevolgen, waarvan met blijvend letsel. 4 Om deze doelstelling te bereiken gaan we casemanagers werven en opleiden. Op 1 oktober 2015 is het casemanagement ontwikkeld en vijftien vrijwillige casemanagers inzetbaar in vier provincies. Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel. De rest van de provincies in Nederland worden gefaseerd geïmplementeerd gedurende de komende twee jaar. Om dit te realiseren, zijn de volgende activiteiten gepland: - Opstellen handboek casemanagement en werkprocesschema - Inrichten stroomschema triage casemanagement - Opzetten van training en ondersteunend materiaal - Inrichten van werkbegeleiding en supervisie/intervisie - Training en inwerken casemanagers - Officiële start van de dienstverlening door middel van een kick-off bijeenkomst Deze activiteiten zullen in samenwerking met Slachtofferhulp Nederland en de eigen Adviesraad worden uitgevoerd. Hiervoor zal een gedetailleerd projectplan inclusief begroting worden opgesteld. Planning De start van dit project is afhankelijk van de beschikbaarheid van de benodigde financiële middelen. Duur 0-9 maanden De planning geeft steeds een grove schatting omdat daadwerkelijke doorloop tijden afhankelijk zijn van beschikbare capaciteit Stichting WMM 8

9 1.2 Het inschakelen van specifieke expertise indien nodig Om de deskundigheid van de casemanagers te ondersteunen is het van belang dat er een juridische en medische backoffice wordt ingericht. - Opzetten en inrichten juridische backoffice - Opzetten en inrichten medische backoffice Voor het inrichten van beide backoffice diensten. kan de stichting een beroep doen op Slachtofferhulp Nederland en de eigen Adviesraad. In de vakgroep backoffice zal dit project nader uitgewerkt gaan worden. Planning De start van dit project is afhankelijk van de benodigde financiële middelen. Duur 0-9 maanden. 1.3 Het bevorderen van transparante communicatie tussen zorgverlener en patiënt door middel van mediation Dit project zal in een nader projectplan uitgewerkt worden. Stichting WMM 9

10 De professionalisering van de organisatie ORGANISATIE Voor Stichting WMM is in onderstaand schema weergegeven welke rollen en aandachtsgebieden aanwezig zijn. INRICHTEN BEDRIJFSBUREAU Om de professionaliteit van de organisatie te borgen is het van groot belang dat de stichting vanuit een centrale locatie werkt. Dit zorgt voor continuïteit van de werkzaamheden en geeft de organisatie een duidelijk gezicht. Door het aannemen van ( vrijwillige)medewerkers met expertise op organisatie-, communicatie- en project gebied kunnen doelen gerealiseerd worden. Hieronder geven wij schematisch weer welke aandachtsgebieden van belang zijn bij het Bedrijfsbureau. Stichting WMM 10

11 INITIËLE EN STRUCTURELE FINANCIERING Voor de aanvraag van de structurele subsidie zal onderzocht worden bij welke partijen die aangevraagd kan worden, wanneer de professionalisering van de organisatie geborgd is. Op de website zal een veilige ruimte ingericht worden waar individuele donateurs via de website kunnen doneren. Ook zal er ruimte gecreëerd worden voor bedrijven die doormiddel van diensten of financiële giften de doelstelling van de stichting ondersteunen. Aanpak: - Aanvraag ANBI status - Aanvraag CFB keurmerk - Opstellen van verschillende deelprojecten en desbetreffende begroting Daarnaast zal de stichting mogelijkheden onderzoeken van het verdiepen van de diensten. Stichting WMM 11

12 INSTELLEN ADVIESRAAD Op 1 januari 2015 heeft de Stichting WMM een Adviesraad. Deze deskundigen hebben expertise binnen de juridische, medische en/of psychologische disciplines. Zie hoofdstuk organisatie. HET ONTWIKKELEN VAN DE WEBSITE Vanaf 1 januari 2015 is gestart met het ontwikkelen van de nieuwe website. De lancering staat gepland op 15 februari CONTACTEN LEGGEN MET PARTNERS Binnen het domein van slachtoffers van onbedoelde schade na medisch handelen zijn veel partners te vinden. Van belangenverenigingen van zorgverleners of verzekeraars en meldpunten voor zorgklachten tot patiëntenverenigingen. Door verbinding te maken met deze partners zal de opvang en begeleiding van de slachtoffers beter tot stand komen. Wanneer verbindingen zijn gemaakt zullen de doorverwijsprofielen verder opgezet kunnen worden in samenspraak met de desbetreffende partner. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van de expertise van de individuele leden uit de Adviesraad, Slachtofferhulp Nederland en de samengestelde vakgroepen. Aanpak en resultaat: - Instellen van vakgroepen - Ontwikkelen doorverwijsprofielen - Stichting WMM opnemen in stroomschema klachtafhandeling Stichting WMM 12

13 Organisatie BESTUUR Voorzitter M. (Monique) Roosink (1966) Momenteel ben ik algemeen directeur/mede eigenaar van Zebor Marketing. Zebor Marketing is een communicatie en adviesbedrijf voor architecten en fabrikanten. Jarenlang ben ik werkzaam geweest binnen verschillende disciplines in de zorg. Huisartsenpraktijk en GGD als doktersassistente, claimbehandelaar bij zorgverzekeraar, casemanager bij Arbo dienst. Studeerde Maatschappelijk Werk en Dienstverlening aan Hoge School Windesheim, Zwolle. Volgde daarnaast nog de studie Management Zorginstellingen bij ISBW Groningen. Oprichter van patiëntenorganisatie Nederlandse Stichting Fanconi Anemie. (1993. Nu te vinden als werkgroep bij de Vereniging Ouders Kinderen en Kanker) Redactie lid, Magazine Stichting Kind en Ziekenhuis Ik heb achttien jaar lang de intensieve complexe zorg aan mijn oudste zoon verleend. Zowel thuis als vaak in verschillende ziekenhuizen. Uiteindelijk is hij op achttien jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een medische fout(2008). In die achttien jaar heb ik veel dingen niet goed zien gaan in de zorg. Het onnodig vervroegd overlijden van mijn zoon was voor mij echter pas aanleiding om niet alleen een klachtprocedure in te gaan bij het ziekenhuis maar ook een klacht neer te leggen bij de inspectie van gezondheidszorg ( IGZ). Dat leidde tot een vijf jaar durende zoektocht. Tijdens die jaren heb ik persoonlijk ervaren waar de hiaten liggen bij de hulp aan en ondersteuning van slachtoffers of nabestaanden van onbedoelde schade van medisch handelen. Secretaris/penningmeester A.(Anton) Westerkamp (1948) Naast secretaris/penningmeester van Stichting WMM ben ik ook werkzaam als voorzitter van Stichting Hospice Noordoost Veluwe en werkzaam als bestuurslid Handi Internetcafé Heerde. Binnen verschillende non-profit organisaties in diverse functies tweeëndertig jaar werkzaam geweest. Daarnaast ruim 8 jaar ervaring opgedaan binnen project- en interimmanagement. Tot slot, met veel plezier acht jaar lang fulltime wethouder geweest bij de gemeente Heerde. Stichting WMM 13

14 Ik raakte betrokken bij Stichting WMM door het aangrijpende verhaal van onze voorzitter (Monique Roosink) in de Stentor van Ik heb toen aangeboden om een bestuurlijke bijdrage te leveren. Ik heb zelf een zoontje van zeven maanden verloren ( ) door onjuiste handelingen in de nazorg na een operatie. De eerlijkheid en openheid van de behandelende chirurg gaven rust en voorkwam boosheid. Lid. J.T. (Jannes) Koetsier (1948) Voormalig huisarts, verzekeringsarts en bedrijfsarts Mijn carrière is begonnen in Amsterdam. Na mijn opleiding aan de Vrije Universiteit van Amsterdam werkte ik acht jaar lang als huisarts in de wijk Overtooms veld. In deze jaren had ik nevenfuncties als arts bij de politie en GGD, als bedrijfsarts bij de Amro-bank en de laatste jaren als wetenschappelijk medewerker en huisartsenopleider bij de huisartsenopleiding van de Universiteit van Amsterdam (UVA) In 2007 heb ik het boek De gezonde patiënt geschreven over de ziekte van het medisch bedrijf en gezond consumentengedrag. Sindsdien heb ik veel slachtoffers van mogelijke medische fouten geholpen bij procedures om schade vergoed te krijgen. Daardoor ben ik goed op de hoogte van de eindeloze procedures waarmee slachtoffers te maken kunnen krijgen. Daarnaast heb ik als leidinggevende van artsen bij klachtbehandeling veel voorbeelden van slechte arts - patiënt communicatie gezien. ADVIESRAAD A. (Anneke) van Strien-van Merkestein specialist ouderen geneeskunde A. (Aad) Cense voormalig psychiater A.J. (Arno) Akkermans hoogleraar privaatrecht R. (Reinoud) Bon voormalig huisarts en inspecteur gezondheidszorg Y. (Yme) Drost registerexpert personenschade VRIJWILLIGE MEDEWERKERS A. (Astrid) van Dijk secretariële ondersteuning M. (Marco) Spanhaak website M. (Margaretha) Coornsta communicatie O.J. (Okke Jan) Douma project manager BEDRIJVEN DIE ONDERSTEUNING BIEDEN Accuraat Accountants Bennink fotografie Douma Business Solutions Stichting WMM 14

15 IT Duizendpoot Zebor Marketing NETWERKPARTNERS Met onderstaande partijen zijn samenwerkingsafspraken gemaakt: Slachtofferhulp Nederland Stichting Kind en Ziekenhuis Patiëntveilig ZwolleDoet Stichting NET-groep AMBASSADEURS Marc de Hond Organisatiegegevens Stichting Werkgroep Medische Missers Postadres Roskamp 7, 8181 TJ Heerde Telefoon Mobiel Website Rekeningnummer NL41RABO KVK RSIN Goedkeuring Op 25 januari 2015 heeft het bestuur van Stichting WMM dit beleidsplan goedgekeurd. Stichting WMM 15

Klachten over de gezondheidszorg. Prof. dr. ir. R (Roland) Friele NIVEL/UvT

Klachten over de gezondheidszorg. Prof. dr. ir. R (Roland) Friele NIVEL/UvT Klachten over de gezondheidszorg Prof. dr. ir. R (Roland) Friele NIVEL/UvT Klachten over de gezondheidszorg Bij alle Nederlandse ziekenhuizen worden per jaar meer dan 40.000 klachten ingediend. Per jaar

Nadere informatie

Klachtrecht: terug naar de bedoeling

Klachtrecht: terug naar de bedoeling Klachtrecht: terug naar de bedoeling MR H.C.B. (HILDE) VAN DER MEER NAJAARSVERGADERING VERENIGING VOOR GEZONDHEIDSRECHT 6 NOVEMBER 2015 Opbouw Inleidende beschouwing klachtrecht Doelstellingen klachtrecht

Nadere informatie

VICTAS Klachten BOPZ

VICTAS Klachten BOPZ VICTAS Klachten BOPZ Utrecht, September 2013 Inhoud 1. Inleiding 2. Wat is een klacht? 2.1. Klachten over het verblijf op de afdeling B3 van Victas 2.2. BOPZ-klachten 3. De klachtencommissie 3.1. Hoe dien

Nadere informatie

Heeft u een klacht? Laat het ons weten. Klachten over uw behandeling/verblijf

Heeft u een klacht? Laat het ons weten. Klachten over uw behandeling/verblijf Heeft u een klacht? Laat het ons weten Klachten over uw behandeling/verblijf Wij doen ons uiterste best om een goede behandeling te bieden die aansluit bij uw wensen en verwachtingen. Onverhoopt kan het

Nadere informatie

Rechten in de psychiatrie Klachten over het verblijf in het psychiatrisch ziekenhuis

Rechten in de psychiatrie Klachten over het verblijf in het psychiatrisch ziekenhuis Rechten in de psychiatrie Klachten over het verblijf in het psychiatrisch ziekenhuis Inhoud 1. Wat is een klacht? pag 1 2. Wat kan ik doen als ik een klacht heb? pag 2 3. De klachtencommissie pag 2 4.

Nadere informatie

Publieksfolder Bent u ontevreden over de geleverde gezondheidszorg?

Publieksfolder Bent u ontevreden over de geleverde gezondheidszorg? www.igz.nl Publieksfolder Bent u ontevreden over de geleverde gezondheidszorg? Bent u ontevreden over de geleverde gezondheidszorg? In Nederland heeft u recht op goede gezondheidszorg. Dit betekent volgens

Nadere informatie

Ik heb een klacht, wat nu? Landelijk Meldpunt

Ik heb een klacht, wat nu? Landelijk Meldpunt Ik heb een klacht, wat nu? Landelijk Meldpunt Z0rg Het Landelijk Meldpunt Zorg helpt u verder! Soms loopt het contact met uw zorgverlener anders dan u had verwacht. Er ging bijvoorbeeld iets mis bij uw

Nadere informatie

Klacht Een uiting van onvrede over behandeling, verzorging of bejegening, die schriftelijk is ingediend.

Klacht Een uiting van onvrede over behandeling, verzorging of bejegening, die schriftelijk is ingediend. 1. Begrippenkader Klacht Een uiting van onvrede over behandeling, verzorging of bejegening, die schriftelijk is ingediend. Klager Een hulpvrager dan wel zijn/haar vertegenwoordiger of zijn/haar nabestaande(n).

Nadere informatie

Klachten over uw zorg?

Klachten over uw zorg? Klachten over uw zorg? Het tuchtrecht heeft als doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de individuele gezondheidszorg te bewaken en te bevorderen, en de patiënt te beschermen tegen ondeskundig

Nadere informatie

Klachten en complimenten

Klachten en complimenten Patiënteninformatie Klachten en complimenten Informatie over de klachtenopvang in Tergooi Inhoudsopgave Pagina De klachtenfunctionaris 5 Klachtencommissie 7 Als u het ziekenhuis aansprakelijk wilt stellen

Nadere informatie

Klachtenregeling informatie voor cliënten

Klachtenregeling informatie voor cliënten Klachtenregeling informatie voor cliënten www.pleyade.nl Niet tevreden? Meld het ons. Pleyade streeft naar een goede kwaliteit van zorg- en dienstverlening. Hier wordt voortdurend aan gewerkt. Maar het

Nadere informatie

Klachtenregeling. Universitair Medisch Centrum Groningen

Klachtenregeling. Universitair Medisch Centrum Groningen Universitair Medisch Centrum Groningen Inhoudsopgave Inleiding 4 Het UMCG kent een aantal mogelijkheden om een klacht in te dienen 4 Een persoonlijk gesprek 4 Patiënteninformatie/eerste klachtopvang 4

Nadere informatie

Klachtenopvang azm. Wij horen graag als u niet tevreden bent! Want van klachten kunnen we leren. Klachtenopvang azm

Klachtenopvang azm. Wij horen graag als u niet tevreden bent! Want van klachten kunnen we leren. Klachtenopvang azm Klachtenopvang azm Wij horen graag als u niet tevreden bent! Want van klachten kunnen we leren. Klachtenopvang azm Voorwoord 3 Waarover kan ik klagen? 4 Wie kan een klacht indienen? 4 Waar kan ik klagen?

Nadere informatie

Meldingen regeling algemeen

Meldingen regeling algemeen 1 van 1 Doelstelling: Willen leren van meldingen en signalen ( dit kunnen meldingen zijn ) om de processen te optimaliseren en de zorg voor de patiënten op een zo hoog mogelijk niveau te houden of te brengen.

Nadere informatie

Een klacht; wat doet u daarmee?

Een klacht; wat doet u daarmee? Een klacht; wat doet u daarmee? Inhoud Alle soorten klachten... 3 Wie kan een klacht indienen?... 3 Waar kunt u een klacht indienen?... 3 Plaats van ontstaan... 3 Afdeling Patiëntenservice... 3 Klachtencommissie

Nadere informatie

Omdat u verder wilt met uw leven...

Omdat u verder wilt met uw leven... Omdat u verder wilt met uw leven... Letselschade? Wij zijn er voor U! Als slachtoffer van letselschade wilt u erkenning voor het onrecht dat u is aangedaan. Daarnaast zoekt u financiële compensatie voor

Nadere informatie

Klachtencommissie Jaarverslag Stichting Cardiologie Centra Nederland

Klachtencommissie Jaarverslag Stichting Cardiologie Centra Nederland Klachtencommissie Jaarverslag 2015 Stichting Inhoud 1 Voorwoord... 2 2 Samenstelling van de commissie... 2 3 Registratie & rapportage... 3 4 Gegevens over de klachtenbehandeling... 4 5 Onderwerp van de

Nadere informatie

Factsheet De aansprakelijkheid van de arts

Factsheet De aansprakelijkheid van de arts Factsheet De aansprakelijkheid van de arts Algemeen Als u vermoedt dat een beroepsbeoefenaar uw rechten heeft geschonden, kunt u hem of de zorginstelling waarbinnen hij werkt aansprakelijk stellen. Volgens

Nadere informatie

Klachtenregeling Cliënten

Klachtenregeling Cliënten Klachtenregeling Cliënten Stichting Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo 16 juni 2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel

Nadere informatie

MODEL FUNCTIEOMSCHRIJVING VERTROUWENSPERSOON VAN DE LANDELIJKE VERENIGING VAN VERTROUWENSPERSONEN

MODEL FUNCTIEOMSCHRIJVING VERTROUWENSPERSOON VAN DE LANDELIJKE VERENIGING VAN VERTROUWENSPERSONEN MODEL FUNCTIEOMSCHRIJVING VERTROUWENSPERSOON VAN DE LANDELIJKE VERENIGING VAN VERTROUWENSPERSONEN Documentcode : LVV.M-002 Pagina 1 van 7 Functie omschrijving vertrouwenspersoon Taken vertrouwenspersoon

Nadere informatie

De Letselschaderaad_GOMA_Tabellen Professionals

De Letselschaderaad_GOMA_Tabellen Professionals De Letselschaderaad_GOMA_Tabellen Over U... Wat is uw beroep? Kies a.u.b. een van de volgende mogelijkheden: Hoeveel jaar ervaring heeft u met de opvang van een medisch incident? Medicus, medicus in opleiding

Nadere informatie

Klachtenregeling informatie voor cliënten

Klachtenregeling informatie voor cliënten Klachtenregeling informatie voor cliënten www.pleyade.nl Niet tevreden? Meld het ons. Pleyade streeft naar een goede kwaliteit van zorg- en dienstverlening. Hier wordt voortdurend aan gewerkt. Maar het

Nadere informatie

Ontevreden?, klachten of een suggestie, laat het ons weten!

Ontevreden?, klachten of een suggestie, laat het ons weten! Patiëntenvoorlichting Ontevreden?, klachten of een suggestie, laat het ons weten! Wat u vooraf moet weten Wat is een klacht precies Onze klachtenprocedure Overige klachtenbehandeling Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Kan zorg nog beter? Laat het ons weten! Wat betekent CQI? Waar kunnen cliënten terecht bij klachten over de zorg?

Kan zorg nog beter? Laat het ons weten! Wat betekent CQI? Waar kunnen cliënten terecht bij klachten over de zorg? Wat gebeurt er met de resultaten? De uitkomsten van het onderzoek helpen: zorgverleners bij het verbeteren van de zorg die zij geven de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) de gezondheidszorg beter

Nadere informatie

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor opvang bij ernstige incidenten Sint Clemensschool School Sint Clemensschool Bevoegd gezag Stichting Catent Bestuursnummer

Nadere informatie

Klachtenreglement 2015

Klachtenreglement 2015 Klachtenreglement 2015 1.0 Doel & toepassingsgebied Doel Toepassingsgebied Datum opstellen Januari 2015 Frequentie evaluatie Dit reglement beschrijft de wijze waarop de organisatie en zorgverleners omgaan

Nadere informatie

Heeft u een klacht? Laat het ons weten

Heeft u een klacht? Laat het ons weten Heeft u een klacht? Laat het ons weten Klachten over uw behandeling/verblijf Wij doen ons uiterste best om een goede behandeling te bieden die aansluit bij uw wensen en verwachtingen. Onverhoopt kan het

Nadere informatie

Een disfunctionerende collega: wat nu? M.J. Kelder, bedrijfsarts Arbo Unie

Een disfunctionerende collega: wat nu? M.J. Kelder, bedrijfsarts Arbo Unie 1 Een disfunctionerende collega: wat nu? M.J. Kelder, bedrijfsarts Arbo Unie 2 Wat komt er aan de orde? Soorten klachtenprocedures Wie krijgt een klacht? Are some doctors more equal? Als het gebeurt, wat

Nadere informatie

Heeft u een klacht? Laat het ons weten!

Heeft u een klacht? Laat het ons weten! Heeft u een klacht? Laat het ons weten! Klachtenregeling in het St. Anna Ziekenhuis In het St. Anna Ziekenhuis proberen wij u zo goed mogelijk te behandelen en te verzorgen. Iedereen die werkt in ons ziekenhuis

Nadere informatie

Helpt na een misdrijf, verkeersongeluk, calamiteit of bij vermissing

Helpt na een misdrijf, verkeersongeluk, calamiteit of bij vermissing Helpt na een misdrijf, verkeersongeluk, calamiteit of bij vermissing Programma Wie zijn wij? Wie helpen wij? Wat doen wij? Ontwikkelingen Financiering Wie zijn wij? Wij Behartigen de belangen van slachtoffers.

Nadere informatie

Een klacht Laat het ons weten.

Een klacht Laat het ons weten. Een klacht Laat het ons weten www.nwz.nl Inhoud Mogelijkheden om uw klacht in te dienen 3 De kortste weg 3 De klachtenfunctionaris 4 Patiënten Klachtencommissie 5 Aansprakelijkstelling 7 Externe instanties

Nadere informatie

Implementatie Wkkgz en ontwikkeling. Prof. Arno Akkermans

Implementatie Wkkgz en ontwikkeling. Prof. Arno Akkermans Implementatie Wkkgz en ontwikkeling GOMA 2.0 Prof. Arno Akkermans Art. 9 lid 2 Wkkgz De zorgaanbieder stelt schriftelijk een interne procedure vast, waarin stapsgewijs wordt aangegeven hoe wordt omgegaan

Nadere informatie

De Letselschaderaad_GOMA_Tabellen Patiënten

De Letselschaderaad_GOMA_Tabellen Patiënten De Letselschaderaad_GOMA_Tabellen Weet u van het bestaan van de Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (GOMA)? Ja Nee of 24% 27% 16% 50% 67% 76% 73% 84%

Nadere informatie

Toelichting. voor slachtoffers van letselschade

Toelichting. voor slachtoffers van letselschade Toelichting voor slachtoffers van letselschade Letselschadehulp van Stichting Rechtsbijstand ZLM, wij doen het graag voor u! U heeft letsel opgelopen bij een verkeersongeval, een ongeluk op het werk, een

Nadere informatie

Een patiënt stelt u aansprakelijk. Een claim, wat nu?

Een patiënt stelt u aansprakelijk. Een claim, wat nu? Arjan Kuik, tandarts, lid sinds 1983 VAN EEN ZORGPROFESSIONAL Een claim Een patiënt stelt u aansprakelijk. Een claim, wat nu? Een patiënt stelt u aansprakelijk. Wat nu? Informatie voor zorgprofessionals

Nadere informatie

Klachtenregeling Ikazia Ziekenhuis

Klachtenregeling Ikazia Ziekenhuis Klachtenregeling Ikazia Ziekenhuis Goede zorg voor iedereen staat voorop in ons ziekenhuis. Dat doen we met betrokkenheid, oprechte interesse en aandacht. We vinden het belangrijk dat u zich thuis voelt

Nadere informatie

Een klacht over uw fysiotherapeut

Een klacht over uw fysiotherapeut Een klacht over uw fysiotherapeut Wat kunt u doen als u een klacht heeft over uw fysiotherapeut? Waar kunt u terecht met uw klacht? Hoe kunt u een klacht indienen? Wat kunt u doen als u een klacht heeft

Nadere informatie

Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid - GOMA Deborah Lauria Directeur De Letselschade Raad

Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid - GOMA Deborah Lauria Directeur De Letselschade Raad Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid - GOMA Deborah Lauria Directeur De Letselschade Raad 1 Wat is de GOMA? Gedragscode Openheid medische incidenten;

Nadere informatie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze direct bij de Inspectie SZW

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze direct bij de Inspectie SZW Meldingsplichtige arbeidsongevallen Meld ze direct bij de Inspectie SZW De Inspectie SZW werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen 2 Meldingsplichtige arbeidsongevallen

Nadere informatie

Klachten regelement Intern Roebia Zorg Inhoud

Klachten regelement Intern Roebia Zorg Inhoud Klachten regelement Intern Roebia Zorg Inhoud Voorwoord Inleiding Hoofdstuk 1: Definities Hoofdstuk 2: Procedure voor behandeling door de directie Hoofdstuk 3: Algemene bepalingen 2 2 3 3 4 5 Klachten regelement

Nadere informatie

Statistieken. Aantal vragen 29. Totaal aantal ingevuld U bent op dit moment: (Type vraag: Meerkeuze, één antwoord)

Statistieken. Aantal vragen 29. Totaal aantal ingevuld U bent op dit moment: (Type vraag: Meerkeuze, één antwoord) Rotterdam 51 4.48 % Statistieken Naam formulier Peiling_ouderenzorg_2016 Titel formulier Uw mening over de ouderenzorg Aantal vragen 29 Totaal aantal ingevuld 1139 1. U bent op dit moment: Huisarts praktijkhouder

Nadere informatie

INHOUD OPDRACHTEN ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORG

INHOUD OPDRACHTEN ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORG OPDRACHTEN ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORG INHOUD Inleiding...1 Hoofdstuk 2 Huisarts...1...1 Open vraag...1...1 Hoofdstuk 4 Apotheken en zorg voor geneesmiddelen...3...3 Open vraag...3...3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Werkzame bestanddelen Welzijn op Recept een inventarisatie

Werkzame bestanddelen Welzijn op Recept een inventarisatie Werkzame bestanddelen Welzijn op Recept een inventarisatie Succesfactoren, voorwaarden en aandachtspunten Roos Rijcken Miriam Heijnders Feb 2017 Doel onderzoek Definitie en werkzame bestanddelen WOR projecten

Nadere informatie

Verkeersongeluk. Misdrijf. Calamiteit. Praktisch. Slachtofferhulp Nederland Veelzijdig deskundig

Verkeersongeluk. Misdrijf. Calamiteit. Praktisch. Slachtofferhulp Nederland Veelzijdig deskundig Misdrijf Verkeersongeluk Calamiteit Juridisch Emotioneel Praktisch Veelzijdig deskundig biedt juridische, praktische en emotionele hulp aan slachtoffers van een misdrijf, calamiteit of verkeersongeluk.

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Wat te doen bij letselschade?

Klaverblad Verzekeringen. Wat te doen bij letselschade? Klaverblad Verzekeringen Wat te doen bij letselschade? Klaverblad Verzekeringen Afrikaweg 2 2713 AW Zoetermeer Postbus 3012 2700 KV Zoetermeer sinds 1850 Telefoon 079-3 204 204 Fax 079-3 204 291 Internet

Nadere informatie

is er voor u! plannen voor 2015 1

is er voor u! plannen voor 2015 1 is er voor u! plannen voor 2015 1 Welkom bij de Eik! In 2014 was het alweer 10 jaar geleden dat de Eik haar deuren opende. In de prachtige omgeving van landgoed Eikenburg met een prettige, warm aandoende

Nadere informatie

Mogelijkheden van klachtafhandeling 5

Mogelijkheden van klachtafhandeling 5 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Mogelijkheden van klachtafhandeling 5 1 Bespreken op de afdeling 5 2 Indienen bij de afdeling klachtenbemiddeling 5 Melden ter kennisgeving 5 Bemiddeling 6 3 Klachtencommissie

Nadere informatie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze direct bij de Inspectie SZW

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze direct bij de Inspectie SZW Meldingsplichtige arbeidsongevallen Meld ze direct bij de Inspectie SZW De Inspectie SZW werkt samen aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen 2 Meldingsplichtige arbeidsongevallen

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie. KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007

Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie. KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007 Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007 Algemeen Het klachtenreglement van de N.V.P.M.K.T. beschrijft de opvang, bemiddeling en behandeling

Nadere informatie

Tuchtrecht. Astrid Koeter Liesbeth Rozemeijer Klaartje Droste Karin Timm

Tuchtrecht. Astrid Koeter Liesbeth Rozemeijer Klaartje Droste Karin Timm Tuchtrecht Astrid Koeter Liesbeth Rozemeijer Klaartje Droste Karin Timm Overzicht Soort klachten Vooronderzoek, schriftelijk en mondeling Zitting Raadkamer Beslissing Hoger beroep Soort klachten Geen of

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 Voor meer informatie 2 Inleiding 3 Persoonlijk gesprek 3 Eerste klachtopvang 3 Klachtenfunctionaris 3

Inhoudsopgave 1 Voor meer informatie 2 Inleiding 3 Persoonlijk gesprek 3 Eerste klachtopvang 3 Klachtenfunctionaris 3 Klachtenbehandeling Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Voor meer informatie 2 Inleiding 3 Persoonlijk gesprek 3 Eerste klachtopvang 3 Klachtenfunctionaris 3 Externe instanties 4 Zorgbelang, afdeling Informatie

Nadere informatie

Inleiding. Deze folder is bestemd voor netwerkpartners van Slachtofferhulp Nederland die

Inleiding. Deze folder is bestemd voor netwerkpartners van Slachtofferhulp Nederland die Inleiding Deze folder is bestemd voor netwerkpartners van Slachtofferhulp Nederland die betrokken zijn of hulp verlenen aan nabestaanden van levensdelicten. U leest hierin wat Slachtofferhulp Nederland

Nadere informatie

Met cliënt wordt bedoeld de cliënt zelf of diens (wettelijke) vertegenwoordiger. De regeling is ook bedoeld voor klachten van medewerkers.

Met cliënt wordt bedoeld de cliënt zelf of diens (wettelijke) vertegenwoordiger. De regeling is ook bedoeld voor klachten van medewerkers. Pagina: 1 van 5 Uitgifte datum : 15-04-2014 1. Inleiding Een klacht kan om meer kwesties gaan dan medische fouten. Ook in het contact met de hulpverlener of in de organisatie van de zorg kan van alles

Nadere informatie

Activiteitenplan 2014

Activiteitenplan 2014 Activiteitenplan 2014 Voorwoord Voor u ligt het activiteitenplan van de stichting Hospice en vrijwillige terminale thuiszorg Midden- Holland. Het plan is een afgeleide van het beleidsplan en de activiteiten

Nadere informatie

Plan van aanpak naar aanleiding van het Rapport. De kwaliteit van Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Stap 2

Plan van aanpak naar aanleiding van het Rapport. De kwaliteit van Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Stap 2 Plan van aanpak naar aanleiding van het Rapport De kwaliteit van Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Stap 2 Door de inspectie Jeugdzorg en de Gezondheidszorg. Apeldoorn 26 april 2017 1 Aanleiding

Nadere informatie

Als uw behandeling anders uitpakt. Wat mag u verwachten? Wat kunt u zelf doen? NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE

Als uw behandeling anders uitpakt. Wat mag u verwachten? Wat kunt u zelf doen? NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE Als uw behandeling anders uitpakt Wat mag u verwachten? Wat kunt u zelf doen? NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE 2 Inhoud 3 Als uw behandeling anders uitpakt... 3 Als uw behandeling anders uitpakt

Nadere informatie

kennis. kunde. kwaliteit. Privacy reglement

kennis. kunde. kwaliteit. Privacy reglement kennis. kunde. kwaliteit. Privacy reglement Januari 2013 Reglement opvragen patiëntengegevens Kader Dit reglement is opgesteld binnen de kaders van de Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst

Nadere informatie

Als u niet tevreden. van klacht naar kwaliteit

Als u niet tevreden. van klacht naar kwaliteit Als u niet tevreden bent van klacht naar kwaliteit Inhoud Bent u niet tevreden? 2 Wat kunt u doen? 3 De medewerker of leidinggevende 3 De klachtenbemiddelaar 4 Wat kan de klachtenbemiddelaar bieden? 4

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis

Vragenlijst. Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis Vragenlijst Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis Voor u ligt de vragenlijst Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis. Deze vragenlijst wordt u aangeboden door [instantie].

Nadere informatie

Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers

Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers Vastgesteld in de vergadering van: 1 Inhoudsopgave Inleiding p. 3 Bij wie kan ik terecht? p. 4 Wie kan er klagen?

Nadere informatie

Is meten weten? Of uiteindelijk zweten? Wouter van der Horst, woordvoerder

Is meten weten? Of uiteindelijk zweten? Wouter van der Horst, woordvoerder Is meten weten? Of uiteindelijk zweten? Wouter van der Horst, woordvoerder Even voorstellen Woordvoerder staat er middenin Politiek Media/pers Burger Zorgvisie Maak die sterftecijfers openbaar! Transparantie,

Nadere informatie

Reglement klachtencommissie

Reglement klachtencommissie De Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) verplicht zorgaanbieders zoals klinieken een formele regeling voor de behandeling van klachten te treffen. Bergman Clinics ziet een klacht als een mogelijkheid

Nadere informatie

De bedrijfsarts in de beklaagdenbank Het medisch tuchtrecht in vogelvlucht

De bedrijfsarts in de beklaagdenbank Het medisch tuchtrecht in vogelvlucht Het medisch tuchtrecht in vogelvlucht Judith van Haersma Buma Bijscholing NVAB Kring Zuid-West 26 november 2009, Bergen op Zoom - cijfers 2008( regionaal) 1347 totaal afgehandelde klachten; 470 klachten

Nadere informatie

Handboek Agressie- en geweldprotocol Gemeente Roermond

Handboek Agressie- en geweldprotocol Gemeente Roermond Handboek Agressie- en geweldprotocol Gemeente Roermond Uitgave mei 2011 Voorwoord Dit is een handzaam naslagwerk voor eenieder die te maken krijgt met of een rol vervult bij een agressie- of geweldincident.

Nadere informatie

U heeft letsel opgelopen, wat nu?

U heeft letsel opgelopen, wat nu? U heeft letsel opgelopen, wat nu? Belangrijk U heeft als gevolg van een ongeval letsel opgelopen. Hierbij was een verzekerde van De Goudse betrokken en daarom ontvangt u van ons dit document. Hierin leest

Nadere informatie

Ontevreden? Klachten of suggesties, laat het ons weten!

Ontevreden? Klachten of suggesties, laat het ons weten! Ontevreden? Klachten of suggesties, laat het ons weten! Patiëntenvoorlichting alle aandacht Ontevreden? Heeft u klachten en suggesties, laat het ons weten! Inhoudsopgave Pagina Wat u vooraf moet weten

Nadere informatie

Klachtenregeling Spaarne Gasthuis

Klachtenregeling Spaarne Gasthuis Klachtenregeling Spaarne Gasthuis Wat is een klacht? Een klacht is een uiting van onvrede over de dienstverlening van het Spaarne Gasthuis en kan betrekking hebben op allerlei zaken. Het kan gaan over

Nadere informatie

Idee, opmerking of klacht?

Idee, opmerking of klacht? ALGEMEEN Idee, opmerking of klacht? Klachtenopvang in Laurentius Het Laurentius ziekenhuis wil goede zorg verlenen door deskundig, zorgvuldig, patiëntgericht en goed georganiseerd te werken. We vinden

Nadere informatie

JURIDISCHE RELEVANTIE PROTOCOLLEN/RICHTLIJNEN IN DE ZORG

JURIDISCHE RELEVANTIE PROTOCOLLEN/RICHTLIJNEN IN DE ZORG JURIDISCHE RELEVANTIE PROTOCOLLEN/RICHTLIJNEN IN DE ZORG KICK-PROTOCOLLENDAG 2017 VILANS, UTRECHT 16 JUNI 2017 MR. FRÉ DE VRIES, ( JURIST, DOCENT EN VERPLEEGKUNDIGE) ONDERWERPEN WORKSHOP Wettelijke basis

Nadere informatie

MIP staat voor Meldingen Incidenten Patiëntenzorg. Van die dingen waarvan je niet wilt dat ze gebeuren maar die desondanks toch voorkomen.

MIP staat voor Meldingen Incidenten Patiëntenzorg. Van die dingen waarvan je niet wilt dat ze gebeuren maar die desondanks toch voorkomen. Algemene inleiding Een onderdeel van de gezondheidswet is dat er uitvoering gegeven moet worden aan de systematische bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit van de zorg. Hiervoor heeft Schouder

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Stichting Dogtrailing

Stichting Dogtrailing Stichting Dogtrailing Beleidsplan 2016 2020 Een vermist huisdier is in Nederland voor velen net zo emotioneel en ingrijpend als bij een vermist persoon. Bij het missen van een mens staan er allerlei instanties

Nadere informatie

Welkom. Stichting Zeldzame Ziekten Nederland. Uitslag enquete Nationaal Plan. 15 maart 2012

Welkom. Stichting Zeldzame Ziekten Nederland. Uitslag enquete Nationaal Plan. 15 maart 2012 Welkom Stichting Nederland Uitslag enquete Nationaal Plan 15 maart 2012 Agenda 1. Doel van de bijeenkomst 2. Overzicht reacties op de enquête 3. Conclusies uit de enquête t.b.v. Nationaal Plan 4. Plannen

Nadere informatie

NEN 7510: Een kwestie van goede zorg

NEN 7510: Een kwestie van goede zorg NEN 7510: Een kwestie van goede zorg Menig zorginstelling geeft aan nog niet te voldoen aan de NEN 7510 omdat deze (nog) niet verplicht is. Wettelijk is dit wellicht het geval, maar wat nu als men dit

Nadere informatie

Intern klachtenreglement

Intern klachtenreglement Intern klachtenreglement Intern klachtenregelement Akkoord directie: 01-09-2017 Datum: 01-09-2017 Evaluatie: 01-09-2021 1 Klachtenreglement intern BTO Thuiszorg Voorwoord Hierbij treft u het klachtenreglement

Nadere informatie

Bent u ontevreden of heeft u een klacht?

Bent u ontevreden of heeft u een klacht? Algemeen Bent u ontevreden of heeft u een klacht? www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Bent u ontevreden over zaken in het ziekenhuis?... 3 Heeft u een klacht over de Spoedpost in ons ziekenhuis?... 4 Bureau

Nadere informatie

Reglement klachtrecht. Coöperatieve Regionale Huisartsenpost Drechtsteden U.A.

Reglement klachtrecht. Coöperatieve Regionale Huisartsenpost Drechtsteden U.A. Reglement klachtrecht Coöperatieve Regionale Huisartsenpost Drechtsteden U.A. Versie 2.0 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1 Inleiding...3 1.1 Opbouw van dit reglement...3 1.2 Beroep op externe instanties...3

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. aangepast: 01 januari 2013. Begripsomschrijvingen

KLACHTENREGELING. aangepast: 01 januari 2013. Begripsomschrijvingen KLACHTENREGELING aangepast: 01 januari 2013 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a) Cliënt natuurlijke persoon aan

Nadere informatie

Hulpmiddel 6. Functieomschrijving vertrouwenspersoon

Hulpmiddel 6. Functieomschrijving vertrouwenspersoon Hulpmiddel 6 Functieomschrijving vertrouwenspersoon Arbocatalogus Particuliere Beveiliging 1-4-2012 Inhoudsopgave Functie omschrijving vertrouwenspersoon... 3 Taken vertrouwenspersoon... 3 Kwalificatie

Nadere informatie

Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg

Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg De onafhankelijke Klachtenregeling voor ZZP-ers in de zorg Op grond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector is iedere zorgaanbieder sinds 1november 1995 verplicht

Nadere informatie

Functiebeschrijving netwerk dementie regio Haaglanden

Functiebeschrijving netwerk dementie regio Haaglanden Functiebeschrijving netwerk dementie regio Haaglanden Inleiding De voor de cliënt en zijn omgeving zeer ingrijpende diagnose dementie roept veel vragen op over de ziekte en het verloop hiervan maar ook

Nadere informatie

Amsterdam, December 2012

Amsterdam, December 2012 Amsterdam, December 2012 Beleidsplan Muses 2012 2016 1 Hoofdstuk 1 Samenvatting Inleiding Het doel van stichting Muses is om de impact van vrijwilligers wereldwijd te vergroten. Enerzijds om hiermee alle

Nadere informatie

De rechten en plichten van de patiënt

De rechten en plichten van de patiënt 1/6 Algemeen De rechten en plichten van de patiënt Inleiding Als patiënt hebt u een aantal rechten en plichten die zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Nadere informatie

Heeft u een klacht? Laat het ons weten. Informatie voor cliënten, wettelijk vertegenwoordigers en/of naasten

Heeft u een klacht? Laat het ons weten. Informatie voor cliënten, wettelijk vertegenwoordigers en/of naasten Heeft u een klacht? Laat het ons weten Informatie voor cliënten, wettelijk vertegenwoordigers en/of naasten Wij doen graag ons uiterste best om onze cliënten een goede behandeling te bieden. Toch kan het

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011. Patiënten Organisatie Stichting Transvisie VOORWOORD

JAARVERSLAG 2011. Patiënten Organisatie Stichting Transvisie VOORWOORD JAARVERSLAG 2011! JAARVERSLAG 2011 Patiënten Organisatie Stichting Transvisie VOORWOORD Het doet het bestuur van de Patiënten Organisatie Stichting Transvisie genoegen u het jaarverslag over 2011 te kunnen

Nadere informatie

Een klacht. Laat het ons weten. mca.nl

Een klacht. Laat het ons weten. mca.nl Een klacht Laat het ons weten mca.nl Inhoudsopgave Mogelijkheden om uw klacht in te dienen 3 De kortste weg 3 De klachtenfunctionaris 4 Patiënten Klachtencommissie 5 Aansprakelijkstelling 6 Externe instanties

Nadere informatie

Als u niet tevreden bent

Als u niet tevreden bent Klachtenopvang Als u niet tevreden bent Informatie voor patiënten over het indienen van een klacht Wij nemen klachten altijd serieus Wij doen ons uiterste best om goed voor u te zorgen en zowel u als

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het kamerlid Leijten (SP) over een medisch letselschade fonds (2010Z18345)

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het kamerlid Leijten (SP) over een medisch letselschade fonds (2010Z18345) > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Initiatiefnota Patiëntveiligheid. Anne Mulder en Michiel van Veen (VVD)

Initiatiefnota Patiëntveiligheid. Anne Mulder en Michiel van Veen (VVD) Initiatiefnota Patiëntveiligheid Anne Mulder en Michiel van Veen (VVD) 29 november 2012 Pagina 1 van 7 Initiatiefnota Patiëntveiligheid van Anne Mulder en Michiel van Veen (VVD) 29 november 2012 De Nederlandse

Nadere informatie

Positionering van de specialist ouderen geneeskunde

Positionering van de specialist ouderen geneeskunde Positionering van de specialist ouderen geneeskunde Samenwerking tussen professional en bestuur/management Specialist ouderen genees kunde: betrokken professional en gesprekspartner Bestuurders of management

Nadere informatie

Suggestie of klacht? ALGEMEEN

Suggestie of klacht? ALGEMEEN ALGEMEEN Suggestie of klacht? Het Laurentius ziekenhuis wil goede zorg verlenen door deskundig, zorgvuldig, patiëntgericht en goed georganiseerd te werken. We vinden het belangrijk dat u, als patiënt of

Nadere informatie

DE LETSELSCHADE RAAD / GOMA Een onderzoek naar de bekendheid, toepassing en naleving van de gedragscode GOMA na medische incidenten in ziekenhuizen

DE LETSELSCHADE RAAD / GOMA Een onderzoek naar de bekendheid, toepassing en naleving van de gedragscode GOMA na medische incidenten in ziekenhuizen DE LETSELSCHADE RAAD / GOMA Een onderzoek naar de bekendheid, toepassing en naleving van de gedragscode GOMA na medische incidenten in ziekenhuizen JORIS DE JONGH MARIEKE BOERMA AMSTERDAM, FEBRUARI 2014

Nadere informatie

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM Vastgesteld: 19 juli 2007 VR2007/075 Inwerking: 01 augustus 2007 Artikel 1 Begripsomschrijvingen a. de gemeente: Schiedam b. de raad: de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

MediRisk. Samen alert op veiligheid. Sterilisatie Vereniging Nederland 9 maart 2012. Bart Jongbloed preventiemanager

MediRisk. Samen alert op veiligheid. Sterilisatie Vereniging Nederland 9 maart 2012. Bart Jongbloed preventiemanager MediRisk Samen alert op veiligheid Sterilisatie Vereniging Nederland 9 maart 2012 Bart Jongbloed preventiemanager CSA: de veiligste afdeling van het ziekenhuis! of: CSA: de veiligste afdeling van het ziekenhuis?

Nadere informatie

Projectplan. Aanpak laaggeletterdheid bij patienten en/of medewerkers. [Naam organisatie] [auteur] [datum] Werken aan taal heeft veel voordelen

Projectplan. Aanpak laaggeletterdheid bij patienten en/of medewerkers. [Naam organisatie] [auteur] [datum] Werken aan taal heeft veel voordelen Projectplan Aanpak laaggeletterdheid bij patienten en/of medewerkers [Naam organisatie] [auteur] [datum] Werken aan taal heeft veel voordelen [Naam organisatie] vindt het belangrijk om alert te zijn op

Nadere informatie

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 13 november 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 17 november 2008 onder nummer 80-2008.

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 13 november 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 17 november 2008 onder nummer 80-2008. Dossiernummer 80-2008 OORDEEL Verzoeker De heer en mevrouw B. te Almelo Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 13 november 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 17 november 2008 onder nummer

Nadere informatie

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Beleidsplan stichting Hof van Nagele beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Missie, Visie, Doelen 2 Doelen 2 Bestuur 3 Werkwijze 3 Beheer en besteding van gelden

Nadere informatie

Klachtencommissie Jaarverslag Stichting Cardiologie Centra Nederland

Klachtencommissie Jaarverslag Stichting Cardiologie Centra Nederland Klachtencommissie Jaarverslag 2016 Stichting Inhoud 1 Voorwoord 2 2 Samenstelling van de commissie 2 3 Registratie & rapportage 3 4 Onderwerp van de klachten 3 5 Gegevens over de klachtenbehandeling 4

Nadere informatie

Klachtenreglement Bauland Kliniek

Klachtenreglement Bauland Kliniek Klachtenreglement Bauland Kliniek 1. Begripsomschrijving Voor de toepassing van deze regeling, wordt verstaan onder: a. Kliniek: Bauland Kliniek b. Klacht: Een door een cliënt naar voren gebracht bezwaar

Nadere informatie