icie /^ groningen maart 2010 Corrnr , W Nummer 6/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "icie /^ groningen 6-1 1 maart 2010 Corrnr 2010-15.618, W Nummer 6/2010"

Transcriptie

1 icie /^ groningen 1 maart 2010 Corrnr , W Nummer 6/2010 Zaaknr Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen betreffende de herinrichting van de kruisingen van de N366 met de Exloërweg (gem. Stadskanaal) en de Kruisstraat (N975, Stadskanaal). SAIVIENVATTING: De huidige route Veendam - Stadskanaal - Emmen - N34 biedt onvoldoende kwaliteit om de rol als centrale ontsluiting- en ontwikkelingsas voor het veenkoloniale gebied te kunnen vervullen. Als onderdeel van een omvangrijke provinciegrensoverschrijdende herinrichting van die route is op het Groningse deel, de N366, in 2007 gestart met de ombouw van de kruisingen N366/N365 Alteveeren N366/N374 Nautilusweg (voordracht 6/2006). Dit jaar wordt gestart met de uitvoering van de reconstructie van de kruising N366/N378 van Boekerenweg in combinatie met het opruimen van de kruising N366/N974 Onstweddenveg (voordracht 1/2009). Vorig jaar is tevens gestart met de verbreding van de hoofdrijbaan van 7,50 naar 8,60 meter voor het weggedeelte Stadskanaal - Ter Apel (voordracht 6/2009). Met de aanpak van deze vier kruisingen en de wegverbreding is een forse stap gezet naar de realisatie van het eindbeeld N366. Dit eindbeeld bestaat uit een hoogwaardige stroomweg waarbij de aansluitingen van de N366 met het onderiiggende wegennet ongelijkvloers zijn uitgevoerd, de weg is verbreed naar 8,60 meter en het weggedeelte Veendam - Pekela is verdubbeld. In deze voordracht stellen wij als volgende project de reconstructie van de kruisingen N366/Exloënweg en N366/Kruisstraat voor. Om de herinrichting van beide kruisingen te kunnen realiseren stellen wij voor een krediet van exclusief BTW beschikbaar te stellen voor beide kruisingen. De kosten per kruising bedragen exclusief BTW. 1. Inleiding In ons collegeprogramma en in het provinciale MIT hebben wij de opwaardering van de route N366 (Veendam - Stadskanaal - TerApel) tot autoweg met ongelijkvloerse kruisingen opgenomen. De huidige route, inclusief de Drentse N391 (TerApel - Emmen) en de rondweg Emmen, heeft onvoldoende verkeerskwaliteit om de gewenste ontwikkelingen in de Veenkoloniën te faciliteren. De problematiek in de huidige situatie betreft meerdere aspecten, namelijk in toenemende mate verkeersafwikkelingsproblemen op het traject Veendam - Pekela en bij de wegaansluitingen bij Stadskanaal, verkeersonveiligheid op de N366, wisselende snelheidsregimes (100 en 80 km/uur op de N366, 80 km/uur op de N391 en 80/70/60 km/uur op de rondweg Emmen) en een te lage kwaliteit van de route bij Emmen. In een studie uit 2004 naar het eindbeeld van de route N366 - N391 - rondweg Emmen - N34 is geconcludeerd dat de route moet worden opgewaardeerd tot een deels dubbelbaans autoweg met ongelijkvloerse kruisingen. De kosten voorde ombouw zijn geraamd op (exclusief BTW en prijspeil 2004). De wegbeheerders hebben afgesproken ieder verantwoordelijk te willen zijn voor de realisatie van het eigen weggedeelte. Daarbij wordt ook eéftberoep gedaan op de gemeentelijke partners in het project 6-1

2 Het totaalbedrag voor de hele route is als volgt verdeeld: o voor het Groningse deel (N366); voor het Drentse deel (N391); voor het Emmense deel (rondweg Emmen); totaal. Gelet op de beschikbaarheid van financiële middelen kunnen wij het eindbeeld voor het Groningse deel niet in één keer realiseren. Prioritering en realisatie in fasen is dan ook noodzakelijk. Gelet op de verkeersafwikkeling- en verkeersveiligheidproblematiek hebben de volgende Groningse onderdelen de hoogste prioriteit om aangepakt te worden: 1. De kruising N33/N366 bij Veendam: verkeersafwikkelingsproblematiek en samenhang met de verdubbeling van de N33; 2. De kruising N366/N365 Beumeesweg bij Alteveer: verkeersveiligheidsproblematiek; 3. De kruising N366/N378 van Boekerenweg bij Stadskanaal: verkeersveiligheidsproblematiek; 4. De kruising N366/N374 Nautilusweg bij Stadskanaal: verkeersveiligheids- en -afwikkelingsproblematiek. 5. Vervolgens de overige kruisingen, de verdubbeling van het wegvak Veendam - Pekela en de verbreding van de weg van 7,50 naar 8,60 meter. Het is onze ambitie de gehele route in Groningen in 2015 op orde te hebben. Dit mede in relatie tot de in 2008 gestarte Gericht Verkeers Toezicht-aanpak, die ook tot 2015 periode loopt Extra aandacht voor de verkeersveiligheid, vooral in de vorm van educatie/vooriichting en verkeershandhaving, kan zo geïntegreerd worden met de verbeteringsmaatregelen. Als de weg in 2015 op orde is kan dan ook het GVT-project stoppen. Inmiddels zijn de eerste twee knelpunten verbeterd. Het betreft de ombouw van de kruisingen N366/N365 Alteveeren N366/N374 Nautilusweg. Deze kruisingen zijn volledig ongelijkvloers gemaakt en functioneren naar wens. Dit jaar wordt gestart met de uitvoering van de reconstructie van de kruising N366/N378 van Boekerenweg in combinatie met het opruimen van de kruising N366/N974 Onstwedderweg. Vorig jaar is tevens gestart met de verbreding van de hoofdrijbaan van 7,50 naar 8,60 meter voor het weggedeelte Stadskanaal - Ter Apel (voordracht 6/2009). In deze voordracht stellen wij als volgende project de reconstructie van de kruisingen N366/ Exloënweg en N366/Kruisstraat voor. 2. De herinrichtingsvoorstellen De kruising N366/ExloënA/eq De problematiek De ongevallenproblematiek op deze kruising is aanzienlijk door de vele afdek- en voorrangsongevallen (14 ongevallen, waan/an 5 letselongevallen over een periode van 3 jaar ( )). Hiermee is de kruising een black spot Daarnaast voldoet de bestaande gelijkvloerse kruising niet aan het eindbeeld van volledig ongelijkvloerse kruising. Derhalve stellen wij voor deze kruising ongelijkvloers te maken. De oplossing Bij de herinrichting van deze kruising ontstaat in de nieuwe situatie een ongelijkvloerse aansluiting. Momenteel ligt een de westzijde een pookaansluiting. Aan de oostzijde wordt een nieuwe pookaansluiting toegevoegd, waardoor een zogenaamde dubbele pookoplossing ontstaat, waarbij de Exioënweg over de N366 is geleid. De parallelweg aan de oostzijde van de N366 wordt aan de nieuwe situatie aangepast Door deze oplossing ontstaat uitsluitend in- en uitvoegend verkeer op de N366. Het kruisend verkeer, dat momenteel veel ongevalrisico's geeft vervalt bij de nieuwe oplossing. Aangezien al de ongevallen ter plaatse van de huidige kruising op de N366 gebeuren kan door de voorgestelde maatregelen kan het aantal ongevallen met 75% worden gereduceerd en het aantal ongevallen met letselschade kan tot een incident worden teruggebracht Zie bijgevoegde situatieschets DD

3 Kosten De kosten van de reconstructie zijn geraamd op De kruising N366/Kruisstraat De problematiek De ongevallenproblematiek op deze kruising anders van aard dan bij de Exioënweg. De ongevallen vinden minder plaats op de huidige kruising met de N366, maar op diverse plaatsen in de directe invloedssfeer van de kruising. De ongevallen die plaatsvinden zijn vooral voorrangsongevallen (11 ongevallen, waarvan 1 letselongeval overeen periode van 3 jaar ( )). Daarnaast voldoet de bestaande gelijkvloerse kruising niet aan het eindbeeld van volledig ongelijkvloerse kruising. Derhalve stellen wij voor ook deze kruising ongelijkvloers te maken. De oplossing Deze is vergelijkbaar met de kruising met de Exloërweg. Bij de herinrichting van deze kruising ontstaat in de nieuwe situatie een ongelijkvloerse aansluiting. Momenteel ligt een de westzijde een pookaansluiting. Aan de oostzijde wordt een nieuwe pookaansluiting toegevoegd, waardoor een zogenaamde dubbele pookoplossing ontstaat, waarbij de Kruisstraat over de N366 is geleid. De parallelweg aan de oostzijde van de N366 wordt aan de nieuwe situatie aangepast. Door deze oplossing ontstaat uitsluitend in- en uitvoegend verkeer op de N366. Het kruisend verkeer, dat momenteel veel ongevalrisico's geeft, vervalt bij de nieuwe oplossing. Ook in de invloedssfeer van de kruising verandert het nodige waardoor de ongevallen in dat gebied naar verwachting ook fors zullen afnemen. Door de voorgestelde maatregelen kan het aantal ongevallen met 75% worden gereduceerd en het aantal ongevallen met letselschade kan tot een incident worden teruggebracht. Zie bijgevoegde situatieschets DD Kosten De kosten van deze reconstructie zijn eveneens geraamd op Procedures De gemeente Stadskanaal heeft de aanpassing van het bestemmingsplan buitengebied in voorbereiding. Zij houdt bij de aansluitingen dan rekening met een wijziging van de verkeersbestemming op basis van de voorgestelde reconstructies. Op termijn zijn de gebruikelijke procedures (aanlegvergunning, verkeersbesluiten ca.) nodig om het werk te maken. Om de werken uit te voeren zijn grondaankopen nodig. Het betreft vijf eigenaren. Met hen zijn de onderhandelingen gestart. Op dit moment kunnen wij niet aangeven of door de grondaankopen vertragingen zullen ontstaan. Met betrekking tot de reconstructies van beide kruisingen is een verkennend akoestisch onderzoek uitgevoerd. Hierbij is onderzoek gedaan naar geluidseffecten voor de direct aanwonenden van de beide kruisingen. Uit het verkennend onderzoek blijkt dat er geen sprake is van reconstructie in de zin van de Wet Geluidhinder. Onze verwachting is dat het definitieve onderzoek niet tot een andere uitkomst zal leiden. 4. Communicatie De communicatie rond de projecten wordt afgestemd met het GVT-project en het projectbureau 'Agenda voor de Veenkoloniën'. Een informatieavond over de plannen wordt in maart gehouden, voor de behandeling van deze voordracht in de statencommissie Economie en Mobiliteit. De statencommissie zal over de datum van de informatieavond worden geïnformeerd. Gezien de verbetering van de verkeerssituatie en de beperkte impact op de omgeving venwachten wij geen zodanige reacties dat de plannen aangepast hoeven te worden. 6-3

4 De start van de uitvoering moet in 2010 mogelijk zijn. 5. Dekkingsvoorstel (alle bedragen excl. BTW) De kosten voor de herinrichting van de beide kruisingen zijn geraamd op exclusief BTW. De dekking van deze investering voor beide kruisingen is als volgt: Bron Provincie Groningen, ESFI (MIT) Provincie, Veenkoloniën, twee jaren Gemeente Stadskanaal BDU-sparen Totaal Bij het dekkingsvoorstel is een aantal zaken van belang, te weten: Een eigen provinciale bijdrage van kan ten laste worden gebracht van de ESFI reserve. Zoals gesteld is het project opgenomen in het provinciale Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT), met de titel; eindbeeld N366 ( ). *1 In het kader van de Agenda voor de Veenkoloniën is voor cofinanciering jaariijks in de meerjarenraming beschikbaar De afdeling stelt voor voor deze twee projecten twee jaren te reserveren voor de periode De bijdrage uit de Agenda moet nog in de stuurgroep van april worden besloten. De gemeente Stadskanaal is bereid bij te dragen aan het project omdat ze sterkt hecht aan de voorgestelde verbeteringsmaatregelen. Zij heeft opgenomen in haar voorjaarsnota 2010 voor een bijdrage in deze twee kruisingen. De bijdrage van de gemeente Stadskanaal moet nog schriftelijk worden bevestigd. De provincie spaart in het kader van het BDU-sparen middelen voor onder anderen de N366. Wij stellen voor 50% van de investeringskosten zijnde ten laste te laten komen van het BDU-sparen. *1 Onder venwijzing naar de nieuwe werkwijze zoals wij die in voordracht 3/2009 (provinciale MIT) hebben opgenomen delen wij u mede dat wij gezien de aard van dit project het planuitwerkingsbesluit en het realisatiebesluit hebben geïntegreerd. 6. Voorfinanciering door de provincie Groningen Omdat de meeste middelen tijdens de uitvoering van het werk beschikbaar komen, is voorfinanciering door de provincie niet nodig. 7. Sociale component, werk-leer traject ("Social Return") De uitvoering van de beide projecten is redelijk arbeidsintensief. De werkzaamheden lenen zich voor een beperkte inzet van werklozen. De afdeling stelt voor om, met oog op arbeidspari:icipatie van werkloze jongeren, bij de bestekvoorbereiding van de projecten een dergelijke sociale component voor te schrijven. 8. Beheer en onderhoud Als gevolg van de herinrichtingvoorstellen voor beide kruisingen wordt het wegareaal uitgebreid. Het beheer en onderhoud komt ten laste van het Managementcontract Beheer Wegen en Kanalen voor een jaariijks bedrag van (excl. BTW), prijspeil Dit wordt geregeld conform de regels die gelden bij areaaluitbreiding. 9. Risico's M.b.t dit project zijn geen grote risico's te venwachten. Mogelijk kan het onderstaande zich voordoen en vertragend werken. e De gemeente moet haar toezegging nog gestand doen. o De stuurgroep van de Agenda voor de Veenkoloniën moet nog een besluit nemen over haar bijdrage, o De grondaankopen en bestemmingsplanwijziging kunnen eventueel vertragend werken. 6-4

5 Met betrekking tot de informatieavond kunnen "in theorie" wijzigingen optreden die tot planwijziging leiden en vertragend kunnen werken. 10. Voorstel Wij stellen voor het in ontwerp bij deze voordracht gevoegde besluit vast te stellen. Groningen, 1 maart Gedeputeerde Staten van Groningen: M.J. van den Berg, voorzitter. H.J. Bolding, secretaris. 6-5

6 Nr 6/2010 Provinciale Staten van Groningen: Gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 1 maart 2010, nr , W; BESLUITEN: beschikbaar te stellen een krediet van , excl. BTW, dat is gedekt op de wijze zoals in de voordracht is aangegeven, onder voorbehoud van: - een officiële bevestiging van de gemeente Stadskanaal dat zij de benodigde middelen beschikbaar stelt; - een besluit van de stuurgroep van de Agenda voor de Veenkoloniën over haar financiële bijdrage. Groningen, 1 maart Provinciale Staten voornoemd:, voorzitter., griffier 6-6

7 Reconstructie aansluiting N366 - Exloërweg Weg N366: Veendam - Ter Apel provincbe groningei afd. wegenbouw beh, bij project: gefekend VB gecontroleerd : JK tekeningnummer DO blad: schaal: 1 : 5000

8 Reconstructie aansluiting N366 - Kruisstraat Weg N366: Veendam - Ter Apel proviiicie gronirsgeii afd. wegenbouw beh, bij project: getekend : VB gecontroleerd : JK tekeningnummer DO blad: schaal: 1 : 5000

20 januari 2009 Corr.nr , VV Nummer 1/2009 Zaaknr

20 januari 2009 Corr.nr , VV Nummer 1/2009 Zaaknr 20 januari 2009 Corr.nr. 2009-01256, VV Nummer 1/2009 Zaaknr. 152940 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen betreffende de herinrichting van de kruisingen van de N366 met

Nadere informatie

28 oktober 2014 Corr.nr , WE Nummer 57/2014 Zaaknr

28 oktober 2014 Corr.nr , WE Nummer 57/2014 Zaaknr 28 oktober 2014 Corr.nr. 2014-42.895, WE Nummer 57/2014 Zaaknr. 530309 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over wijziging knoop N370 noordelijke ringweg westelijke ringweg

Nadere informatie

Landelijk Gebied - N366 reconstructie oprit Kruisstraat

Landelijk Gebied - N366 reconstructie oprit Kruisstraat Landelijk Gebied - N366 reconstructie oprit Kruisstraat NL.IMRO.0037.PB1011-on01 Juli 2011 blz. 2 Inhoudsopgave Ruimtelijke Onderbouwing 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 Hoofdstuk 2 Planbeschrijving 7 2.1 Aanleiding

Nadere informatie

24 januari 2012 Corr.nr. 2012-02542, VB Nummer 2/2012 Zaaknr. 374832

24 januari 2012 Corr.nr. 2012-02542, VB Nummer 2/2012 Zaaknr. 374832 fmff^ groningen Pifypiordrac h t 24 januari 2012 Corr.nr. 2012-02542, VB Nummer 2/2012 Zaaknr. 374832 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen voor het realiseren van de

Nadere informatie

8 april 2014 Corr.nr , BO Nummer 14/2014 Zaaknr

8 april 2014 Corr.nr , BO Nummer 14/2014 Zaaknr 8 april 2014 Corr.nr. 2014-07935, BO Nummer 14/2014 Zaaknr. 496758 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen voor de overdracht van de provinciale weg N981, het wegvak ter

Nadere informatie

2 mei 2017 Corr.nr Nummer 22/2017 Zaaknr

2 mei 2017 Corr.nr Nummer 22/2017 Zaaknr 2 mei 2017 Corr.nr. 2017-18.235 Nummer 22/2017 Zaaknr. 678901 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen betreffende het vervangen van de brug Mensingeweer, inclusief het verwijderen

Nadere informatie

31 mei 2011 Corr.nr , VV Nummer 16/2011 Zaaknr

31 mei 2011 Corr.nr , VV Nummer 16/2011 Zaaknr 31 mei 2011 Corr.nr. 2011-24.946, VV Nummer 16/2011 Zaaknr. 328334 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over gemaakte financiële afspraken over de N33. SAMENVATTING:

Nadere informatie

28 oktober 2014 Corr.nr. 2014-42.108, WE Nummer 58/2014 Zaaknr. 510307

28 oktober 2014 Corr.nr. 2014-42.108, WE Nummer 58/2014 Zaaknr. 510307 28 oktober 2014 Corr.nr. 2014-42.108, WE Nummer 58/2014 Zaaknr. 510307 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen voor het beschikbaar stellen van krediet ten behoeve van de

Nadere informatie

12 juni 2012 Corr.nr. 2012-25.285, WE Nummer 21/2012 Zaaknr. 400523

12 juni 2012 Corr.nr. 2012-25.285, WE Nummer 21/2012 Zaaknr. 400523 12 juni 2012 Corr.nr. 2012-25.285, WE Nummer 21/2012 Zaaknr. 400523 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen betreffende de wegwerkzaamheden aan de N361 Marneweg gedeelte

Nadere informatie

3 juni 2014 Corr.nr. 2014-20.652, BWb Nummer 28/2014 Zaaknr. 518425

3 juni 2014 Corr.nr. 2014-20.652, BWb Nummer 28/2014 Zaaknr. 518425 3 juni 2014 Corr.nr. 2014-20.652, BWb Nummer 28/2014 Zaaknr. 518425 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen voor het beschikbaar stellen van krediet ten behoeve van de realisatie

Nadere informatie

Doetinchem, 31 mei 2017

Doetinchem, 31 mei 2017 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 10.9 ALDUS VASTGESTELD 8 JUNI 2017 Verdubbeling Europaweg Te besluiten om: 1. Voor de doorstroming van de Europaweg het maatregelpakket onder 2 t/m 7 als belangrijkste opgaven

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 4. Toelichting pag. 5

Ontwerpbesluit pag. 4. Toelichting pag. 5 College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel DATUM 19-12-2017 NUMMER PS PS2018MME07 AFDELING Mobiliteit COMMISSIE MME STELLER A.M. van 't Zand DOORKIESNUMMER 3346 DOCUMENTUMNUMMER 81C4B60E PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

Inleiding/Aanleiding dodelijke Gemeentelijke bijdrage

Inleiding/Aanleiding dodelijke Gemeentelijke bijdrage *ZE8E6269203* _ÉëäìáíîçêãÉåÇÉê~~ÇëîÉêÖ~ÇÉêáåÖÇKÇKONÑÉÄêì~êáOMNO ^ÖÉåÇ~åêKVK ^~åçéo~~ç kçkw^knmjrutmlasknnjooi~ñçéäáåöoìáãíék péääáåöéåivñéäêì~êáomno låçéêïéêéw _áàçê~öéêéåçåëíêìåíáékpss~~åëäìáíáåö^îéäééåkìäïéö

Nadere informatie

v o o r d r a c h t 13 september 2016 Corr.nr , RS Nummer 64/2016 Zaaknr

v o o r d r a c h t 13 september 2016 Corr.nr , RS Nummer 64/2016 Zaaknr v o o r d r a c h t 13 september 2016 Corr.nr. 2016-52.354, RS Nummer 64/2016 Zaaknr. 645409 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over het nemen van een voorbereidingsbesluit

Nadere informatie

Statenvoorstel. Snelfietsroute Leiden-Katwijk

Statenvoorstel. Snelfietsroute Leiden-Katwijk Statenvoorstel Vergadering Januari 2018 Nummer 7066 Onderwerp Snelfietsroute Leiden-Katwijk Vergaderdatum GS: 19 december 2017 Portefeuillehouder: Vermeulen, F Uiterlijke beslistermijn: 31 januari 2018

Nadere informatie

27 februari Nr , IEV. Nummer 11/2001

27 februari Nr , IEV. Nummer 11/2001 Commissie Milieu, Verkeer en Vervoer 27 februari 2001. Nr. 2001-2.894, IEV. Nummer 11/2001 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen betreffende de aanleg van een rotonde

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Datum voorstel : 5 juni 2007 Raadsvergadering d.d. : 5 juli 2007 Volgnummer : 2007R0031, agendanummer 6 Taakveld : Financiën Portefeuillehouder

Nadere informatie

e^verijssei N35 Samenvatting van het voorgestelde provincie Aan Provinciale Staten

e^verijssei N35 Samenvatting van het voorgestelde provincie Aan Provinciale Staten Statenvoorstel nr. PS/2014/691 N35 Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 26.08.2014 2014/0232126 dhr. M. Oving, telefoon 06 46037666 e-mail M.Oving@overijssel.nl Aan Provinciale Staten Onderwerp Investeringsvoorstel

Nadere informatie

Aansluiting A59 via Ei van Drunen op de Spoorlaan te Drunen

Aansluiting A59 via Ei van Drunen op de Spoorlaan te Drunen Raadsvoorstel Inleiding Reeds vele malen zijn de aansluitingen op de A59 ter hoogte van de gemeente Heusden ter sprake gekomen. Deze zijn verwerkt in de Corridorstudie A59, de Structuurvisie Heusden en

Nadere informatie

Onderwerp : Start Uitvoeringsprogramma Doorfietsroute westelijke route en beschikbaar stellen krediet

Onderwerp : Start Uitvoeringsprogramma Doorfietsroute westelijke route en beschikbaar stellen krediet INT-19-47971 Raadsvoorstel Aan de raad Documentnummer : INT-19-47971 Afdeling : Ruimte Onderwerp : Start Uitvoeringsprogramma Doorfietsroute westelijke route en beschikbaar stellen krediet Inleiding Op

Nadere informatie

Betreft vergadering Economie en Mobiliteit 19 mei 2014 Provinciale Staten 6 juni 2014

Betreft vergadering Economie en Mobiliteit 19 mei 2014 Provinciale Staten 6 juni 2014 Griffier van de Staten Geleidebrief Naam voorstel UITV-5A Statenvoorstel realisering verbreding Tractaatweg Betreft vergadering Economie en Mobiliteit 9 mei 204 Te verzenden aan Provinciale Staten 6 juni

Nadere informatie

12 maart 2013 Corr.nr , BO Nummer 12/2013 Zaaknr

12 maart 2013 Corr.nr , BO Nummer 12/2013 Zaaknr 12 maart 2013 Corr.nr. 2013-09411, BO Nummer 12/2013 Zaaknr. 446617 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen betreffende het beschikbaar stellen van een bedrag van 203.730,--

Nadere informatie

Argumenten 1.1 Binnen de randvoorwaarde van soberheid en doelmatigheid is de voorgestelde variant (3B) de best haalbare.

Argumenten 1.1 Binnen de randvoorwaarde van soberheid en doelmatigheid is de voorgestelde variant (3B) de best haalbare. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 26 januari 2012 Datum voorstel 23 december 2011 Agendapunt Onderwerp Spoorwegovergang in Leijenseweg te Bilthoven De raad wordt voorgesteld te

Nadere informatie

Notitie km snelheidslimiet Antwerpsestraatweg

Notitie km snelheidslimiet Antwerpsestraatweg Notitie 60 80 km snelheidslimiet Antwerpsestraatweg 1. INLEIDING In het kader van de herinrichting van de Antwerpsestraatweg is in samenwerking met de gemeente Bergen op Zoom een sober herinrichtingvoorstel

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerpbesluit pag. 5. Toelichting pag. 6

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerpbesluit pag. 5. Toelichting pag. 6 2018MME20 College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel DATUM 12 december 2017 NUMMER PS AFDELING MEC COMMISSIE MME STELLER Jeanette Goudkamp DOORKIESNUMMER 06-18300482 DOCUMENTUMNUMMER 81C2E186 PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

= Besluitvormende raadsvergadering d.d. 24 september 2013 Agendanr.. Onderwerp: Bijdrage reconstructie N366 Westerstraat

= Besluitvormende raadsvergadering d.d. 24 september 2013 Agendanr.. Onderwerp: Bijdrage reconstructie N366 Westerstraat *ZE95866ACB3* = Besluitvormende raadsvergadering d.d. 24 september 2013 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.12-18486/DV.13-217, afdeling Ruimte. Sellingen, 12 september 2013 Onderwerp: Bijdrage reconstructie

Nadere informatie

16 september 2014 Corr.nr , VV Nummer 48/2014 Zaaknr

16 september 2014 Corr.nr , VV Nummer 48/2014 Zaaknr 16 september 2014 Corr.nr. 2014-23.596, VV Nummer 48/2014 Zaaknr. 522611 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen betreffende het planuitwerkings- en reserveringsbesluit

Nadere informatie

De uitvoering van de onderzoeken is gebaseerd op het zogenaamde Groninger Model. Over dit model hebben wij u reeds eerder geïnformeerd.

De uitvoering van de onderzoeken is gebaseerd op het zogenaamde Groninger Model. Over dit model hebben wij u reeds eerder geïnformeerd. 26-7-200725 september 2007 Corr.nr. 2007-34133, FC Nummer 23/ 2007 Zaaknr. 47817 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen tot vaststelling van de Verordening onderzoek doelmatigheid

Nadere informatie

+ZI IJsselstein. Raadsvoorstel. agendapunt. 2012/00443 Mobiliteit Ruimte dhr. T. de Jong A. van Koolwijk

+ZI IJsselstein. Raadsvoorstel. agendapunt. 2012/00443 Mobiliteit Ruimte dhr. T. de Jong A. van Koolwijk Raadsvoorstel ^ \J Gemeente K lit C C II L C +ZI IJsselstein Aan de raad van de gemeente IJsselstein agendapunt 3 Raadsstuknummer Programma Cluster Portefeuillehouder: Informatie bij E-mail/tel. nr. 2012/00443

Nadere informatie

Onderwerp: Verkeerssituatie Overlaatweg - Drunenseweg incl. de kruising Overlaatweg / Overstortweg / Kanaalweg te Drunen.

Onderwerp: Verkeerssituatie Overlaatweg - Drunenseweg incl. de kruising Overlaatweg / Overstortweg / Kanaalweg te Drunen. College V200900392 Onderwerp: Verkeerssituatie Overlaatweg - Drunenseweg incl. de kruising Overlaatweg / Overstortweg / Kanaalweg te Drunen. Collegevoorstel Inleiding: Op 6 november 2008 is door de fractie

Nadere informatie

College van Burgemeester en wethouders gemeente Tynaarlo

College van Burgemeester en wethouders gemeente Tynaarlo College van Burgemeester en wethouders gemeente Tynaarlo Vergadering d.d. Agendapunt: 27 november 2018 Zaaknummer: 498212 Portefeuillehouder : J.H. Lammers Openbaar Besloten Team : Team Gemeentewerken

Nadere informatie

Voorbehoud. Inleiding. 3 juni 2008 Corr.nr , VV Nummer 19/2008 Zaaknr

Voorbehoud. Inleiding. 3 juni 2008 Corr.nr , VV Nummer 19/2008 Zaaknr 3 juni 2008 Corr.nr. 2008-29.545, VV Nummer 19/2008 Zaaknr. 105534 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen betreffende de reactivering van de spoorlijn Groningen - Veendam.

Nadere informatie

N 348 Raalte-Ommen. Beantwoording motie Antuma- Duisterwinkel c.s. d.d. 7 juli 2010

N 348 Raalte-Ommen. Beantwoording motie Antuma- Duisterwinkel c.s. d.d. 7 juli 2010 Statenvoorstel nr. PS/2010/886 N 348 Raalte-Ommen. Beantwoording motie Antuma- Duisterwinkel c.s. d.d. 7 juli 2010 Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 20 September 2010 2010/0155368 dhr. R.Ph. van Witzen'burg,

Nadere informatie

*ZEA736B7D44* Raadsvergadering d.d. 23 mei 2017

*ZEA736B7D44* Raadsvergadering d.d. 23 mei 2017 *ZEA736B7D44* Raadsvergadering d.d. 23 mei 2017 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.16-40956/DV.16-630, afdeling Ruimte. Sellingen, 11 mei 2017 Onderwerp: Onttrekking openbaarheid weggedeelte Grenssloot i.v.m.

Nadere informatie

20 december 2016 Corr.nr , VV Nummer 90/2016 Zaaknr

20 december 2016 Corr.nr , VV Nummer 90/2016 Zaaknr 20 december 2016 Corr.nr. 2016-74.919, VV Nummer 90/2016 Zaaknr. 665903 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over het nemen van een planuitwerkingsbesluit voor de Fietsroute

Nadere informatie

PROVINCIAAL INPASSINGSPLAN N366 VEENDAM- NIEUWE PEKELA-STADSKANAAL

PROVINCIAAL INPASSINGSPLAN N366 VEENDAM- NIEUWE PEKELA-STADSKANAAL PROVINCIAAL INPASSINGSPLAN N366 VEENDAM- NIEUWE PEKELA-STADSKANAAL Status: Voorontwerp Datum: 26 mei 2015 PROVINCIAAL INPASSINGSPLAN N366 VEENDAM- NIEUWE PEKELA-STADSKANAAL CODE 149812 / 26-05-2015 PROVINCIE

Nadere informatie

De vertrouwelijke documenten en andere vertrouwelijke informatie Wij hebben de volgende opgelegde verplichtingen tot geheimhouding geïnventariseerd.

De vertrouwelijke documenten en andere vertrouwelijke informatie Wij hebben de volgende opgelegde verplichtingen tot geheimhouding geïnventariseerd. 23 maart 2010 Corr.nr. 2010-18580, ABJ Nummer 8 / 2010 Zaaknr. 241801 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen tot onder meer opheffing van eerder opgelegde verplichtingen

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Beschikbaar stellen krediet uitvoering herinrichting Spaarndamseweg (fase 2) Reg.nummer: 54153

Raadsstuk. Onderwerp: Beschikbaar stellen krediet uitvoering herinrichting Spaarndamseweg (fase 2) Reg.nummer: 54153 Raadsstuk Onderwerp: Beschikbaar stellen krediet uitvoering herinrichting Spaarndamseweg (fase 2) Reg.nummer: 54153 1. Inleiding Het College heeft op basis van de resultaten uit de inspraak het definitief

Nadere informatie

Op 28 januari 1997 heeft u ons gemachtigd tot het nemen van verkeersbesluiten.

Op 28 januari 1997 heeft u ons gemachtigd tot het nemen van verkeersbesluiten. Raadsinformatiebrief Onderwerp Verkeersbesluiten Oude Grintweg Inleiding/aanleiding De reconstructie van de Oude Grintweg en de aanleg van het fietspad naar Boxtel naderen hun voltooiing. Ook het plaatsen

Nadere informatie

Raadsvergadering. 17 mei

Raadsvergadering. 17 mei RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17 mei 2018 18-037 Onderwerp Beschikbaar stellen krediet van 583.200,- voor het duurzaam veilig verbreden van de Parallelweg langs de A12. Aan de raad, Onderwerp Beschikbaar

Nadere informatie

2006-246. Revitalisering provinciehuis

2006-246. Revitalisering provinciehuis 2006-246 Revitalisering provinciehuis Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie op 27 september 2006 - provinciale staten op 4 oktober 2006 - fatale beslisdatum: n.v.t.

Nadere informatie

Bijlagen: Gemeentelijk Rioleringsplan , inclusief samenvatting

Bijlagen: Gemeentelijk Rioleringsplan , inclusief samenvatting svoorstel Onderwerp: Vaststellen Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2010-2015 Portefeuillehouder: J. Kuper Dienst Gebied Inrichting en beheer J. Vos, telefoon (0591-68 52 82) Aan de gemeenteraad Voorgesteld

Nadere informatie

28 oktober 2008 Corr.nr. 2008-59328, KB Nummer 38/2008 Zaaknr. 136810

28 oktober 2008 Corr.nr. 2008-59328, KB Nummer 38/2008 Zaaknr. 136810 28 oktober 2008 Corr.nr. 2008-59328, KB Nummer 38/2008 Zaaknr. 136810 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen betreffende het sluiten van een nieuw managementcontract voor

Nadere informatie

Uitwerking verkeersonderzoek Olst. Informatieavond. 16 mei 2018

Uitwerking verkeersonderzoek Olst. Informatieavond. 16 mei 2018 Uitwerking verkeersonderzoek Olst Informatieavond 16 mei 2018 2 Agenda vanavond Aanleiding Verbeteren Leefbaarheid en Veiligheid in Olst Eerder onderzoek rondweg Olst Jan Hooglandstraat Twee varianten

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Aanwijzing van de regionale waterkeringen in de provincie Groningen

PROVINCIAAL BLAD. Aanwijzing van de regionale waterkeringen in de provincie Groningen PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Groningen. Nr. 1678 1 april 2015 Aanwijzing van de regionale waterkeringen in de provincie Groningen Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen

Nadere informatie

Aanvullende Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale

Aanvullende Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale 29 mei 2012 Corr.nr. 2012-22,693, RP Nummer 18a/2012 Zaaknr. 398930 Aanvullende Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen voor de gewijzigde vaststelling van het 'Inpassingsplan

Nadere informatie

16 december 2014 Corr.nr , BJC Nummer 74/2014 Zaaknr

16 december 2014 Corr.nr , BJC Nummer 74/2014 Zaaknr 16 december 2014 Corr.nr. 2014-47.635, BJC Nummer 74/2014 Zaaknr. 546408 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen ter vaststelling van de wijziging van de Archiefverordening

Nadere informatie

3 juni 2014 Corr.nr , BWb Nummer 29/2014 Zaaknr

3 juni 2014 Corr.nr , BWb Nummer 29/2014 Zaaknr 3 juni 2014 Corr.nr. 2014-20.649, BWb Nummer 29/2014 Zaaknr. 518426 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen voor het beschikbaar stellen van krediet ten behoeve van de realisatie

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 8 januari 2019

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 8 januari 2019 Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 8 januari 2019 1 Onderwerp: Gemandateerde begrotingswijziging van de programmabegroting 2018 ten behoeve van Duurzaam Door en Jong Leren Eten. Fackeldey, J.A.

Nadere informatie

Onderwerp Beschikbaar stellen van een krediet t.b.v. reconstructie kom Buurmalsen en vrijliggende fietspaden

Onderwerp Beschikbaar stellen van een krediet t.b.v. reconstructie kom Buurmalsen en vrijliggende fietspaden Raadsvoorstel Vergadering : 26 februari 2013 Voorstelnummer : 02.07 Registratienummer : 13.000419 Portefeuillehouder : R.S. van Meygaarden Afdeling : Ruimtelijk Beheer, Beleid Bijlage(n) : 2 B&W-datum/nummer

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/14830 Datum : 3 september 2013 Programma : Mobiliteit Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder : dhr. T.

Nadere informatie

Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13

Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Voorstelnr. : R 6837 Onderwerp : Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2015 Stadskanaal, 1 juni 2011 Beslispunten 1. Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2010-2015

Nadere informatie

Berry Verlijsdonk raad

Berry Verlijsdonk raad Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Berry Verlijsdonk 06 13690504 berry@raadhuisadvies.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering Onderwerp 13raad00609 19-12-2013 Beschikbaar stellen voorbereidingskredieten

Nadere informatie

Provinciale Staten. Postadres Provincie Overijssel Postbus GB Zwolle. Telefoon Telefax

Provinciale Staten.  Postadres Provincie Overijssel Postbus GB Zwolle. Telefoon Telefax www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 48 32 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum PS/2005/836 04 07

Nadere informatie

Toelichting projecten investeringen landwegen PMIT 2004-2008

Toelichting projecten investeringen landwegen PMIT 2004-2008 Bijlage 2 Toelichting projecten investeringen landwegen PMIT 2004-2008 In deze bijlage wordt een toelichting gegeven op een aantal geprogrammeerde investeringen landwegen 2004-2008 (product 3.1.5). In

Nadere informatie

jaar stuknr. categorie/agendanr. stuknr. B. en W /837 låçéêïéêéw= Vaarverbinding Erica-Ter Apel; gemeentelijke garantstelling

jaar stuknr. categorie/agendanr. stuknr. B. en W /837 låçéêïéêéw= Vaarverbinding Erica-Ter Apel; gemeentelijke garantstelling séêòçéâ=~~å=çé=ê~~ç=çé=öêçåç=î~å=~êíáâéäéå=nsmi=äáç=n=ëìä= É=Éå=NSVI=äáÇ=Q=î~å=ÇÉ=dÉãÉÉåíÉïÉí=EÜÉí=âÉåÄ~~ê=ã~âÉå= î~å=ïéåëéå=éå=äéçéåâáåöéå=çîéê=çåíïéêéäéëäìáí=åçääéöéfk= jaar stuknr. categorie/agendanr.

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Raadsvergadering : ļ ļ p^g 2012 Besluit: C f IVoorstelnummer: Ç.Q)2LJ\\ Heerhugowaard \QĮ 3 z Agendanr.: 8. Voorstelnr.: RB2011101 Onderwerp: Kredietaanvraag langzaamverkeersbrug over N242 in verlengde

Nadere informatie

Ambtelijke bijstand: Ing. R.H. Gaveel 1

Ambtelijke bijstand: Ing. R.H. Gaveel 1 Raadsvoorstel Agendapunt: 13 Onderwerp Beschikbaar stellen kredieten Turnhoutsebaan Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 6 mei 2014 8 juli 2014 Overzichtstekening werkzaamheden Aan

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord Holland

Provinciale Staten van Noord Holland Provinciale Staten van Noord Holland Voordracht 59 Haarlem, 23 augustus 2005 Onderwerp: Overeenkomst Omlegging A9 Badhoevedorp Bijlagen: ontwerpbesluit scope document cash flow prognose Inleiding. Op het

Nadere informatie

1. Huidige aandelenverhouding en verliesbijdrage

1. Huidige aandelenverhouding en verliesbijdrage 11 november 2003 Nr. 2003-19.448, EZ Nummer 38/2003 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake aandelenoverdracht en baanverlenging van Groningen Airport Eelde N.V.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. 000184414Zaaknummer OOPOVL02. Onderwerp Kredietaanvraag geluidschermen A59 versie 7 december 2010

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. 000184414Zaaknummer OOPOVL02. Onderwerp Kredietaanvraag geluidschermen A59 versie 7 december 2010 000184414Zaaknummer OOPOVL02 Onderwerp Kredietaanvraag geluidschermen A59 versie 7 december 2010 Raadsvoorstel Inleiding In dit voorstel wordt u gevraagd een aanvullend krediet van 17.726.000,-- beschikbaar

Nadere informatie

1. Aanleiding. 7 mei 2013 Corr.nr , WE Nummer 20/2013 Zaaknr

1. Aanleiding. 7 mei 2013 Corr.nr , WE Nummer 20/2013 Zaaknr 7 mei 2013 Corr.nr. 2013-18.126, WE Nummer 20/2013 Zaaknr. 457644 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen betreffende ombouw van de aansluitingen Beijum Noord - Groningerweg

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 21 november 2017

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 21 november 2017 Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 21 november 2017 1 Onderwerp: Financiële afronding N50 Ens-Emmeloord Lodders, J. 1. Kennis te nemen van de verslagen van het Bestuurlijk overleg N50 (Emmeloord-Ens)

Nadere informatie

Inleiding. Vervanging huidige telefooncentrale. Commissie Bestuur en Financiën. 11 december 2001 Nr. 2001-17.866, CDB Nummer 64/2001

Inleiding. Vervanging huidige telefooncentrale. Commissie Bestuur en Financiën. 11 december 2001 Nr. 2001-17.866, CDB Nummer 64/2001 Commissie Bestuur en Financiën 11 december 2001 Nr. 2001-17.866, CDB Nummer 64/2001 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake de aanschaf en financiering van een nieuwe

Nadere informatie

J^ J. provmcie ~^^^ groningen

J^ J. provmcie ~^^^ groningen J^ J. provmcie ~^^^ groningen 13 maart 2012 Corr.nr. 2012-11.623, LGW Nummer 6/2012 Zaaknr. 385833 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten over deelname aan RaboStreekrekeningen en de

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag. nr : Datum :

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag. nr : Datum : Onderwerp TALK - Variantenstudie Status informerend / besluitvormend Voorstel 1. de variantenstudie Tracéstudie A2 Ladonk Kapelweg (TALK), quick scan alternatieven vast te stellen; 2. de meest kansrijke

Nadere informatie

gemeente Eindhoven OplegvelRaadsvoorstel Reconstructie kruising Glaslaan Mathildelaan ika/pc11011418

gemeente Eindhoven OplegvelRaadsvoorstel Reconstructie kruising Glaslaan Mathildelaan ika/pc11011418 gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 11bst00517 Beslisdatum B&W 31 maart 2011 Dossiernummer 11.2042 OplegvelRaadsvoorstel Reconstructie kruising Glaslaan Mathildelaan ika/pc11011418 gemeente Eindhoven

Nadere informatie

Jj,. provincie groningen

Jj,. provincie groningen Jj,. provincie groningen bezoekadres: Martinikerkhof 12 Aan Provinciale Staten postadres: Postbus 610 9700 AP Groningen algemeen telefoonnr: 050 316 49 li www.provinciegroningen.nl info@proyinciegroningen.nl

Nadere informatie

Inloopbijeenkomst N34 aansluiting Klijndijk/Odoorn. Namens: Werkgroep N34 Odoorn/Klijndijk Provincie Drenthe Gemeente Borger - Odoorn

Inloopbijeenkomst N34 aansluiting Klijndijk/Odoorn. Namens: Werkgroep N34 Odoorn/Klijndijk Provincie Drenthe Gemeente Borger - Odoorn Inloopbijeenkomst N34 aansluiting Klijndijk/Odoorn Namens: Werkgroep N34 Odoorn/Klijndijk Provincie Drenthe Gemeente Borger - Odoorn Woar giet het over? Doel van de inloopbijeenkomst Aanleiding Studies

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelDekking bijdrage in kosten sluizen Zuid-Willemsvaart.

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelDekking bijdrage in kosten sluizen Zuid-Willemsvaart. gemeente Eindhoven Raadsnummer 11R4481 Inboeknummer 11bst01486 Beslisdatum B&W 30 augustus 2011 Dossiernummer 11.35.753 RaadsvoorstelDekking bijdrage in kosten sluizen Zuid-Willemsvaart. Inleiding Om Zuidoost-Brabant

Nadere informatie

N35 Nijverdal - Wierden Uitgangspunten verkeersberekeningen

N35 Nijverdal - Wierden Uitgangspunten verkeersberekeningen N35 Nijverdal - Wierden Uitgangspunten verkeersberekeningen Datum 2 november 2017 Status definitief 1 Inleiding In deze bijlage vindt u een beschrijving van de gehanteerde uitgangspunten bij het maken

Nadere informatie

N280 Wegvak Roermond Informatieavond Fietsstructuur

N280 Wegvak Roermond Informatieavond Fietsstructuur N280 Wegvak Roermond Informatieavond Fietsstructuur 26-05-2016 Agenda: Welkomstwoord Projectinformatie N280 Roermond Toelichting fietsstructuur Wethouder Angely Waajen M. Ritzen, Provincie Limburg J. v.

Nadere informatie

2 november 2004 Nr. 2004-24.549, ABJ Nummer 44/2004

2 november 2004 Nr. 2004-24.549, ABJ Nummer 44/2004 2 november 2004 Nr. 2004-24.549, ABJ Nummer 44/2004 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake de wijzigingen van de SNN-subsidieregelingen HRM 2001, de NIOF 2000 en

Nadere informatie

26 juni 2012 Corr.nr , W Nummer 29/2012 Zaaknr

26 juni 2012 Corr.nr , W Nummer 29/2012 Zaaknr 26 juni 2012 Corr.nr. 2012-26.570, W Nummer 29/2012 Zaaknr. 401424 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen betreffende de realisatie van dynamische reizigersinformatie op

Nadere informatie

Collegevoorstel Inleiding: Feitelijke informatie: Afweging:

Collegevoorstel Inleiding: Feitelijke informatie: Afweging: College Onderwerp: V200900483 Schrijven van de ondernemers en aanwonenden van het industrieterrein De Meeuweart te Elshout i.v.m. het project aansluiting "Ei van Drunen" te Drunen. Collegevoorstel Inleiding:

Nadere informatie

Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over de wijziging van het Waterschapsreglement van het Wetterskip Fryslân.

Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over de wijziging van het Waterschapsreglement van het Wetterskip Fryslân. 13 mei 2014 Corr.nr. 2014-19.288, LGW Nummer 24/2014 Zaaknr. 516732 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over de wijziging van het Waterschapsreglement van het Wetterskip

Nadere informatie

21 september 2010 Corr.nr , FZ Nummer 28/2010 Zaaknr

21 september 2010 Corr.nr , FZ Nummer 28/2010 Zaaknr 21 september 2010 Corr.nr. 2010-51.197, FZ Nummer 28/2010 Zaaknr. 277311 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen betreffende de afkoop van het huurcontract met het ABP betreffende

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Gedeputeerde Staten STATENNOTITIE Aan de leden van Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Voorstel studie N 786 Dieren-Apeldoorn HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

provinsje fryslân provincie fryslân

provinsje fryslân provincie fryslân Heerenveen provinsje fryslân provincie fryslân Provinciale Staten van Fryslân postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 5125 ;vvsv.fryslan.ni provincie@fryslan.nl

Nadere informatie

Petitie voor Provinciale Staten Overijssel inzake N340 Zwolle - Ommen

Petitie voor Provinciale Staten Overijssel inzake N340 Zwolle - Ommen Petitie voor Provinciale Staten Overijssel inzake N340 Zwolle - Ommen De onderhavige petitie wordt u aangeboden door een overgrote meerderheid van de bedrijven, organisaties en inwoners die direct betrokken

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. maken bekend dat door Provinciale Staten in hun vergadering van 29 januari 2014, nr. A.2, is vastgesteld hetgeen volgt:

PROVINCIAAL BLAD. maken bekend dat door Provinciale Staten in hun vergadering van 29 januari 2014, nr. A.2, is vastgesteld hetgeen volgt: PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Groningen. Nr. 133 24 maart 2014 Wijziging van de Omgevingsverordening provincie Groningen 2009 tot toepassing van de provinciale coördinatieregeling voor

Nadere informatie

Projectscope: Voorkeursvariant dubbele overweg Tongersestraat Boxtel

Projectscope: Voorkeursvariant dubbele overweg Tongersestraat Boxtel Projectscope: Voorkeursvariant dubbele overweg Tongersestraat Boxtel Beschrijving van de Voorkeursvariant B14/B15 variant 6 die, op basis van de Variantenstudie dubbele overweg Tongersestraat d.d. 30 oktober

Nadere informatie

9 februari 2016 Corr.nr , LGW Nummer 13/2016 Zaaknr

9 februari 2016 Corr.nr , LGW Nummer 13/2016 Zaaknr 9 februari 2016 Corr.nr. 2016-03833, LGW Nummer 13/2016 Zaaknr. 614826 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over het voornemen voor het verstrekken van leningen aan de

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord Holland

Provinciale Staten van Noord Holland Provinciale Staten van Noord Holland Voordracht 117 Haarlem, 14 december 2004 Onderwerp: Jaarprogramma 2005 en meerjarenprogramma 2005 2009 onderhoud provinciale weginfrastructuur Bijlagen: ontwerpbesluit

Nadere informatie

PROVINCIE FLEVOLAND. Mededeling. Onderwerp Mededeling Voortgangsrapportage Verbetering doorstroming N307 Roggebot - Kampen

PROVINCIE FLEVOLAND. Mededeling. Onderwerp Mededeling Voortgangsrapportage Verbetering doorstroming N307 Roggebot - Kampen PROVINCIE FLEVOLAND Mededeling Onderwerp Mededeling Voortgangsrapportage Verbetering doorstroming N307 Roggebot - Kampen Kern mededeling: Gedeputeerde Staten informeert met regelmaat over de voortgang

Nadere informatie

Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over de verlenging busconcessie Groningen en Drenthe.

Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over de verlenging busconcessie Groningen en Drenthe. 16 december 2014 Corr.nr. 2014-52.443, VV Nummer 73/2014 Zaaknr. 551703 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over de verlenging busconcessie Groningen en Drenthe. 1.

Nadere informatie

Gelet op: - Artikelen 7 en 9 van de Wegenwet op grond waarvan de gemeenteraad bevoegd is een onttrekkingsbesluit te nemen.

Gelet op: - Artikelen 7 en 9 van de Wegenwet op grond waarvan de gemeenteraad bevoegd is een onttrekkingsbesluit te nemen. Besluit tot definitieve onttrekking aan de openbaarheid van de (voormalige) spoorwegovergang Bakhuisdreef (tussen Bakhuisdreef en Kapelweg/Voorstraat) in Boxtel. Het voorliggende besluit tot de definitieve

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Gemeente Mook en Middelaar M M Samenvatting. Voorstel om te besluiten

Raadsvoorstel. Gemeente Mook en Middelaar M M Samenvatting. Voorstel om te besluiten Agenda puntnummer : Documentnummer : Raadsvergadering d.d. : Raadscommissie Commissie d. d. Programma Onderwerp Portefeuillehouder : Bijlagen 111111111111111111111111111 001111110110111111111101111 M M16005293

Nadere informatie

v o o r d r a c h t 7 maart 2017 Corr.nr , VV Nummer 2/2017 Zaaknr

v o o r d r a c h t 7 maart 2017 Corr.nr , VV Nummer 2/2017 Zaaknr v o o r d r a c h t 7 maart 2017 Corr.nr. 2017-09654, VV Nummer 2/2017 Zaaknr. 674915 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen betreffende het realisatiebesluit voor het

Nadere informatie

PS2008WMC Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5

PS2008WMC Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5 PS2008WMC19-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 30 september 2008 Nummer PS : PS2008WMC19 Afdeling : ECV Commissie : WMC Registratienummer : 2008INT229290 Portefeuillehouder : Raven

Nadere informatie

Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 12 maart 2013

Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 12 maart 2013 Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 12 maart 2013 Aanwezig: - E.A. van Zuijlen burgemeester - J. Batelaan wethouders - M. Siersema - G. ter Steege - A. de Winter - H. van der Wal secretaris -

Nadere informatie

Gewijzigd Raadsvoorstel

Gewijzigd Raadsvoorstel Gewijzigd Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Zaaknummer: 1077115 Sliedrecht, 6 augustus 2013 Onderwerp: Kruispunt Ouverture met toe- en afrit A15 Beslispunten 1. In te stemmen met het

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Datum vergadering: 30 mei 2017 Datum voorstel: 4 april 2017 Nummer: A Onderwerp:

Raadsvoorstel. Datum vergadering: 30 mei 2017 Datum voorstel: 4 april 2017 Nummer: A Onderwerp: Raadsvoorstel Datum vergadering: 30 mei 2017 Datum voorstel: 4 april 2017 Nummer: A Onderwerp: Het wijzigen van de voorrangsregeling op rotondes binnen de bebouwde kom van Denekamp Voorgesteld raadsbesluit:

Nadere informatie

Provincie Groningen: verkeersbesluit in verband met uitvoeren project Reitdiepplein 2e fase in de stad Groningen

Provincie Groningen: verkeersbesluit in verband met uitvoeren project Reitdiepplein 2e fase in de stad Groningen STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11182 22 april 2015 Provincie Groningen: verkeersbesluit in verband met uitvoeren project Reitdiepplein 2e fase in de

Nadere informatie

14 Stiens, 30 mei 2017

14 Stiens, 30 mei 2017 14 Stiens, 30 mei 2017 Raadsvergadering: 7 september 2017 Voorstelnummer: 2017/22 Portefeuillehouder: G. Visser Behandelend ambtenaar: W. van der Meer E-mail: w.vandermeer@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr.

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR Doetinchem, 27 februari 2013 ALDUS VASTGESTELD 7 MAART Start onteigeningsprocedure oostelijke randweg

Aan de raad AGENDAPUNT NR Doetinchem, 27 februari 2013 ALDUS VASTGESTELD 7 MAART Start onteigeningsprocedure oostelijke randweg Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.4 ALDUS VASTGESTELD 7 MAART 2013 Start onteigeningsprocedure oostelijke randweg Voorstel: 1. De Kroon conform het onteigeningsplan en de conceptbrief verzoeken om ten name

Nadere informatie

Onderwerp: Gelden regio Groningen/Assen verbindingsweg Winsumerdiep

Onderwerp: Gelden regio Groningen/Assen verbindingsweg Winsumerdiep Vergadering: 26 maart 2013 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: J. Hoekzema Behandelend ambtenaar A. Spier, 0595-447793 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. A. Spier) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Statenvoorstel PS 04/06 A

Statenvoorstel PS 04/06 A Statenvoorstel PS 04/06 A Voorgestelde behandeling: PS-vergadering : 20 januari 2006 Statencommissie : Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid, 16 december 2005 Onderwerp Evaluatieonderzoek

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 18 augustus 2009 Nummer voorstel: 2009/92

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 18 augustus 2009 Nummer voorstel: 2009/92 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 18 augustus 2009 Nummer voorstel: 2009/92 Voor raadsvergadering d.d.: 01-09-2009 Agendapunt: 8

Nadere informatie