icie /^ groningen maart 2010 Corrnr , W Nummer 6/2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "icie /^ groningen 6-1 1 maart 2010 Corrnr 2010-15.618, W Nummer 6/2010"

Transcriptie

1 icie /^ groningen 1 maart 2010 Corrnr , W Nummer 6/2010 Zaaknr Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen betreffende de herinrichting van de kruisingen van de N366 met de Exloërweg (gem. Stadskanaal) en de Kruisstraat (N975, Stadskanaal). SAIVIENVATTING: De huidige route Veendam - Stadskanaal - Emmen - N34 biedt onvoldoende kwaliteit om de rol als centrale ontsluiting- en ontwikkelingsas voor het veenkoloniale gebied te kunnen vervullen. Als onderdeel van een omvangrijke provinciegrensoverschrijdende herinrichting van die route is op het Groningse deel, de N366, in 2007 gestart met de ombouw van de kruisingen N366/N365 Alteveeren N366/N374 Nautilusweg (voordracht 6/2006). Dit jaar wordt gestart met de uitvoering van de reconstructie van de kruising N366/N378 van Boekerenweg in combinatie met het opruimen van de kruising N366/N974 Onstweddenveg (voordracht 1/2009). Vorig jaar is tevens gestart met de verbreding van de hoofdrijbaan van 7,50 naar 8,60 meter voor het weggedeelte Stadskanaal - Ter Apel (voordracht 6/2009). Met de aanpak van deze vier kruisingen en de wegverbreding is een forse stap gezet naar de realisatie van het eindbeeld N366. Dit eindbeeld bestaat uit een hoogwaardige stroomweg waarbij de aansluitingen van de N366 met het onderiiggende wegennet ongelijkvloers zijn uitgevoerd, de weg is verbreed naar 8,60 meter en het weggedeelte Veendam - Pekela is verdubbeld. In deze voordracht stellen wij als volgende project de reconstructie van de kruisingen N366/Exloënweg en N366/Kruisstraat voor. Om de herinrichting van beide kruisingen te kunnen realiseren stellen wij voor een krediet van exclusief BTW beschikbaar te stellen voor beide kruisingen. De kosten per kruising bedragen exclusief BTW. 1. Inleiding In ons collegeprogramma en in het provinciale MIT hebben wij de opwaardering van de route N366 (Veendam - Stadskanaal - TerApel) tot autoweg met ongelijkvloerse kruisingen opgenomen. De huidige route, inclusief de Drentse N391 (TerApel - Emmen) en de rondweg Emmen, heeft onvoldoende verkeerskwaliteit om de gewenste ontwikkelingen in de Veenkoloniën te faciliteren. De problematiek in de huidige situatie betreft meerdere aspecten, namelijk in toenemende mate verkeersafwikkelingsproblemen op het traject Veendam - Pekela en bij de wegaansluitingen bij Stadskanaal, verkeersonveiligheid op de N366, wisselende snelheidsregimes (100 en 80 km/uur op de N366, 80 km/uur op de N391 en 80/70/60 km/uur op de rondweg Emmen) en een te lage kwaliteit van de route bij Emmen. In een studie uit 2004 naar het eindbeeld van de route N366 - N391 - rondweg Emmen - N34 is geconcludeerd dat de route moet worden opgewaardeerd tot een deels dubbelbaans autoweg met ongelijkvloerse kruisingen. De kosten voorde ombouw zijn geraamd op (exclusief BTW en prijspeil 2004). De wegbeheerders hebben afgesproken ieder verantwoordelijk te willen zijn voor de realisatie van het eigen weggedeelte. Daarbij wordt ook eéftberoep gedaan op de gemeentelijke partners in het project 6-1

2 Het totaalbedrag voor de hele route is als volgt verdeeld: o voor het Groningse deel (N366); voor het Drentse deel (N391); voor het Emmense deel (rondweg Emmen); totaal. Gelet op de beschikbaarheid van financiële middelen kunnen wij het eindbeeld voor het Groningse deel niet in één keer realiseren. Prioritering en realisatie in fasen is dan ook noodzakelijk. Gelet op de verkeersafwikkeling- en verkeersveiligheidproblematiek hebben de volgende Groningse onderdelen de hoogste prioriteit om aangepakt te worden: 1. De kruising N33/N366 bij Veendam: verkeersafwikkelingsproblematiek en samenhang met de verdubbeling van de N33; 2. De kruising N366/N365 Beumeesweg bij Alteveer: verkeersveiligheidsproblematiek; 3. De kruising N366/N378 van Boekerenweg bij Stadskanaal: verkeersveiligheidsproblematiek; 4. De kruising N366/N374 Nautilusweg bij Stadskanaal: verkeersveiligheids- en -afwikkelingsproblematiek. 5. Vervolgens de overige kruisingen, de verdubbeling van het wegvak Veendam - Pekela en de verbreding van de weg van 7,50 naar 8,60 meter. Het is onze ambitie de gehele route in Groningen in 2015 op orde te hebben. Dit mede in relatie tot de in 2008 gestarte Gericht Verkeers Toezicht-aanpak, die ook tot 2015 periode loopt Extra aandacht voor de verkeersveiligheid, vooral in de vorm van educatie/vooriichting en verkeershandhaving, kan zo geïntegreerd worden met de verbeteringsmaatregelen. Als de weg in 2015 op orde is kan dan ook het GVT-project stoppen. Inmiddels zijn de eerste twee knelpunten verbeterd. Het betreft de ombouw van de kruisingen N366/N365 Alteveeren N366/N374 Nautilusweg. Deze kruisingen zijn volledig ongelijkvloers gemaakt en functioneren naar wens. Dit jaar wordt gestart met de uitvoering van de reconstructie van de kruising N366/N378 van Boekerenweg in combinatie met het opruimen van de kruising N366/N974 Onstwedderweg. Vorig jaar is tevens gestart met de verbreding van de hoofdrijbaan van 7,50 naar 8,60 meter voor het weggedeelte Stadskanaal - Ter Apel (voordracht 6/2009). In deze voordracht stellen wij als volgende project de reconstructie van de kruisingen N366/ Exloënweg en N366/Kruisstraat voor. 2. De herinrichtingsvoorstellen De kruising N366/ExloënA/eq De problematiek De ongevallenproblematiek op deze kruising is aanzienlijk door de vele afdek- en voorrangsongevallen (14 ongevallen, waan/an 5 letselongevallen over een periode van 3 jaar ( )). Hiermee is de kruising een black spot Daarnaast voldoet de bestaande gelijkvloerse kruising niet aan het eindbeeld van volledig ongelijkvloerse kruising. Derhalve stellen wij voor deze kruising ongelijkvloers te maken. De oplossing Bij de herinrichting van deze kruising ontstaat in de nieuwe situatie een ongelijkvloerse aansluiting. Momenteel ligt een de westzijde een pookaansluiting. Aan de oostzijde wordt een nieuwe pookaansluiting toegevoegd, waardoor een zogenaamde dubbele pookoplossing ontstaat, waarbij de Exioënweg over de N366 is geleid. De parallelweg aan de oostzijde van de N366 wordt aan de nieuwe situatie aangepast Door deze oplossing ontstaat uitsluitend in- en uitvoegend verkeer op de N366. Het kruisend verkeer, dat momenteel veel ongevalrisico's geeft vervalt bij de nieuwe oplossing. Aangezien al de ongevallen ter plaatse van de huidige kruising op de N366 gebeuren kan door de voorgestelde maatregelen kan het aantal ongevallen met 75% worden gereduceerd en het aantal ongevallen met letselschade kan tot een incident worden teruggebracht Zie bijgevoegde situatieschets DD

3 Kosten De kosten van de reconstructie zijn geraamd op De kruising N366/Kruisstraat De problematiek De ongevallenproblematiek op deze kruising anders van aard dan bij de Exioënweg. De ongevallen vinden minder plaats op de huidige kruising met de N366, maar op diverse plaatsen in de directe invloedssfeer van de kruising. De ongevallen die plaatsvinden zijn vooral voorrangsongevallen (11 ongevallen, waarvan 1 letselongeval overeen periode van 3 jaar ( )). Daarnaast voldoet de bestaande gelijkvloerse kruising niet aan het eindbeeld van volledig ongelijkvloerse kruising. Derhalve stellen wij voor ook deze kruising ongelijkvloers te maken. De oplossing Deze is vergelijkbaar met de kruising met de Exloërweg. Bij de herinrichting van deze kruising ontstaat in de nieuwe situatie een ongelijkvloerse aansluiting. Momenteel ligt een de westzijde een pookaansluiting. Aan de oostzijde wordt een nieuwe pookaansluiting toegevoegd, waardoor een zogenaamde dubbele pookoplossing ontstaat, waarbij de Kruisstraat over de N366 is geleid. De parallelweg aan de oostzijde van de N366 wordt aan de nieuwe situatie aangepast. Door deze oplossing ontstaat uitsluitend in- en uitvoegend verkeer op de N366. Het kruisend verkeer, dat momenteel veel ongevalrisico's geeft, vervalt bij de nieuwe oplossing. Ook in de invloedssfeer van de kruising verandert het nodige waardoor de ongevallen in dat gebied naar verwachting ook fors zullen afnemen. Door de voorgestelde maatregelen kan het aantal ongevallen met 75% worden gereduceerd en het aantal ongevallen met letselschade kan tot een incident worden teruggebracht. Zie bijgevoegde situatieschets DD Kosten De kosten van deze reconstructie zijn eveneens geraamd op Procedures De gemeente Stadskanaal heeft de aanpassing van het bestemmingsplan buitengebied in voorbereiding. Zij houdt bij de aansluitingen dan rekening met een wijziging van de verkeersbestemming op basis van de voorgestelde reconstructies. Op termijn zijn de gebruikelijke procedures (aanlegvergunning, verkeersbesluiten ca.) nodig om het werk te maken. Om de werken uit te voeren zijn grondaankopen nodig. Het betreft vijf eigenaren. Met hen zijn de onderhandelingen gestart. Op dit moment kunnen wij niet aangeven of door de grondaankopen vertragingen zullen ontstaan. Met betrekking tot de reconstructies van beide kruisingen is een verkennend akoestisch onderzoek uitgevoerd. Hierbij is onderzoek gedaan naar geluidseffecten voor de direct aanwonenden van de beide kruisingen. Uit het verkennend onderzoek blijkt dat er geen sprake is van reconstructie in de zin van de Wet Geluidhinder. Onze verwachting is dat het definitieve onderzoek niet tot een andere uitkomst zal leiden. 4. Communicatie De communicatie rond de projecten wordt afgestemd met het GVT-project en het projectbureau 'Agenda voor de Veenkoloniën'. Een informatieavond over de plannen wordt in maart gehouden, voor de behandeling van deze voordracht in de statencommissie Economie en Mobiliteit. De statencommissie zal over de datum van de informatieavond worden geïnformeerd. Gezien de verbetering van de verkeerssituatie en de beperkte impact op de omgeving venwachten wij geen zodanige reacties dat de plannen aangepast hoeven te worden. 6-3

4 De start van de uitvoering moet in 2010 mogelijk zijn. 5. Dekkingsvoorstel (alle bedragen excl. BTW) De kosten voor de herinrichting van de beide kruisingen zijn geraamd op exclusief BTW. De dekking van deze investering voor beide kruisingen is als volgt: Bron Provincie Groningen, ESFI (MIT) Provincie, Veenkoloniën, twee jaren Gemeente Stadskanaal BDU-sparen Totaal Bij het dekkingsvoorstel is een aantal zaken van belang, te weten: Een eigen provinciale bijdrage van kan ten laste worden gebracht van de ESFI reserve. Zoals gesteld is het project opgenomen in het provinciale Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT), met de titel; eindbeeld N366 ( ). *1 In het kader van de Agenda voor de Veenkoloniën is voor cofinanciering jaariijks in de meerjarenraming beschikbaar De afdeling stelt voor voor deze twee projecten twee jaren te reserveren voor de periode De bijdrage uit de Agenda moet nog in de stuurgroep van april worden besloten. De gemeente Stadskanaal is bereid bij te dragen aan het project omdat ze sterkt hecht aan de voorgestelde verbeteringsmaatregelen. Zij heeft opgenomen in haar voorjaarsnota 2010 voor een bijdrage in deze twee kruisingen. De bijdrage van de gemeente Stadskanaal moet nog schriftelijk worden bevestigd. De provincie spaart in het kader van het BDU-sparen middelen voor onder anderen de N366. Wij stellen voor 50% van de investeringskosten zijnde ten laste te laten komen van het BDU-sparen. *1 Onder venwijzing naar de nieuwe werkwijze zoals wij die in voordracht 3/2009 (provinciale MIT) hebben opgenomen delen wij u mede dat wij gezien de aard van dit project het planuitwerkingsbesluit en het realisatiebesluit hebben geïntegreerd. 6. Voorfinanciering door de provincie Groningen Omdat de meeste middelen tijdens de uitvoering van het werk beschikbaar komen, is voorfinanciering door de provincie niet nodig. 7. Sociale component, werk-leer traject ("Social Return") De uitvoering van de beide projecten is redelijk arbeidsintensief. De werkzaamheden lenen zich voor een beperkte inzet van werklozen. De afdeling stelt voor om, met oog op arbeidspari:icipatie van werkloze jongeren, bij de bestekvoorbereiding van de projecten een dergelijke sociale component voor te schrijven. 8. Beheer en onderhoud Als gevolg van de herinrichtingvoorstellen voor beide kruisingen wordt het wegareaal uitgebreid. Het beheer en onderhoud komt ten laste van het Managementcontract Beheer Wegen en Kanalen voor een jaariijks bedrag van (excl. BTW), prijspeil Dit wordt geregeld conform de regels die gelden bij areaaluitbreiding. 9. Risico's M.b.t dit project zijn geen grote risico's te venwachten. Mogelijk kan het onderstaande zich voordoen en vertragend werken. e De gemeente moet haar toezegging nog gestand doen. o De stuurgroep van de Agenda voor de Veenkoloniën moet nog een besluit nemen over haar bijdrage, o De grondaankopen en bestemmingsplanwijziging kunnen eventueel vertragend werken. 6-4

5 Met betrekking tot de informatieavond kunnen "in theorie" wijzigingen optreden die tot planwijziging leiden en vertragend kunnen werken. 10. Voorstel Wij stellen voor het in ontwerp bij deze voordracht gevoegde besluit vast te stellen. Groningen, 1 maart Gedeputeerde Staten van Groningen: M.J. van den Berg, voorzitter. H.J. Bolding, secretaris. 6-5

6 Nr 6/2010 Provinciale Staten van Groningen: Gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 1 maart 2010, nr , W; BESLUITEN: beschikbaar te stellen een krediet van , excl. BTW, dat is gedekt op de wijze zoals in de voordracht is aangegeven, onder voorbehoud van: - een officiële bevestiging van de gemeente Stadskanaal dat zij de benodigde middelen beschikbaar stelt; - een besluit van de stuurgroep van de Agenda voor de Veenkoloniën over haar financiële bijdrage. Groningen, 1 maart Provinciale Staten voornoemd:, voorzitter., griffier 6-6

7 Reconstructie aansluiting N366 - Exloërweg Weg N366: Veendam - Ter Apel provincbe groningei afd. wegenbouw beh, bij project: gefekend VB gecontroleerd : JK tekeningnummer DO blad: schaal: 1 : 5000

8 Reconstructie aansluiting N366 - Kruisstraat Weg N366: Veendam - Ter Apel proviiicie gronirsgeii afd. wegenbouw beh, bij project: getekend : VB gecontroleerd : JK tekeningnummer DO blad: schaal: 1 : 5000

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 10 februari 2010 Wurklistnûmer : 03B Beliedsprogramma : Verkeer en Vervoer Ôfdieling : Verkeer en Vervoer Behanneljend amtner : Menno Keulen Tastel : 5344 Registraasjenûmer

Nadere informatie

Inpassingsplan N381 V A S T G E S T E L D

Inpassingsplan N381 V A S T G E S T E L D Inpassingsplan N381 V A S T G E S T E L D Inpassingsplan N381 VASTGESTELD Inhoud Toelichting Regels en bijlagen Verbeelding Separaat bijgevoegd: Zie hoofdstuk 7 van de toelichting voor de lijst met diverse

Nadere informatie

Programmabegroting 2008

Programmabegroting 2008 Programmabegroting 2008 2 INHOUDSOPGAVE PROGRAMMABEGROTING 2008 Inleiding. 5 Deel 1. Begroting 2008 in één oogopslag.... 7 Deel 2. Programmaplan 2008-2011... 17 Deel 3. Paragrafen 183 Deel 4. Financiële

Nadere informatie

Programmarekening 2009

Programmarekening 2009 Programmarekening 2009 Inhoudsopgave Programmarekening 2009 Inleiding...5 Deel 1 Politieke Verantwoording...7 Deel 2 Beschrijving en middeleninzet per programma...37 Deel 3 Paragrafen...247 Deel 4 Balans

Nadere informatie

Aan de Raad van de gemeente Lochem

Aan de Raad van de gemeente Lochem Aan de Raad van de gemeente Lochem Informatie bij: R. Schultz Kenmerk: 2012-002913 Portefeuillehouder: B.J. Bussink Vergadering: 21 mei 2012 Onderwerp: Traverse Eefde, vaststellen uitgangspunten en voorkeursontwerp

Nadere informatie

Toelichting projecten investeringen landwegen PMIT 2004-2008

Toelichting projecten investeringen landwegen PMIT 2004-2008 Bijlage 2 Toelichting projecten investeringen landwegen PMIT 2004-2008 In deze bijlage wordt een toelichting gegeven op een aantal geprogrammeerde investeringen landwegen 2004-2008 (product 3.1.5). In

Nadere informatie

Corridorstudie Zutphen Deventer

Corridorstudie Zutphen Deventer Corridorstudie Zutphen Deventer Provincie Gelderland 25 juni 2008 Definitief rapport Documenttitel Corridorstudie Zutphen Deventer Verkorte documenttitel Corridorstudie Zutphen Deventer Status Definitief

Nadere informatie

Op 10 december 2014 hebben Provinciale Staten van Zuid-Holland het Inpassingsplan RijnlandRoute ingesteld.

Op 10 december 2014 hebben Provinciale Staten van Zuid-Holland het Inpassingsplan RijnlandRoute ingesteld. De wijkvereniging van de Stevenshof Leiden, 24 februari 2015 Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State Postbus 20019 2500 EA Den Haag Betreft: Beroepsschrift Provinciaal Inpassingsplan Rijnlandroute

Nadere informatie

Infra-info. Infraprojecten beeld. Rapportage februari 2015. Lees online meer: Onderzoek naar inzet arbeidsmigranten, welke stappen worden gezet?

Infra-info. Infraprojecten beeld. Rapportage februari 2015. Lees online meer: Onderzoek naar inzet arbeidsmigranten, welke stappen worden gezet? Infra info Infraprojecten beeld Infra-info Rapportage februari 2015 In deze Infra-info Van waterkering naar innovatieve energiedijk 2 Infraprojecten in beeld 3-6 Aanleg verdiepte N31 door Harlingen in

Nadere informatie

Grontmij Nederland B.V. Assen, 17 mei 2011. Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Planperiode 2010-2015. Definitief

Grontmij Nederland B.V. Assen, 17 mei 2011. Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Planperiode 2010-2015. Definitief Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater Planperiode 2010-2015 Definitief Grontmij Nederland B.V. Assen, 17 mei 2011 Pagina 1 van 51 Titel : Gemeentelijk Rioleringsplan Emmen Subtitel : Stedelijk

Nadere informatie

Aan de leden van Provinciale Staten

Aan de leden van Provinciale Staten Aan de leden van Provinciale Staten Datum : 16 december 2007 Briefnummer : 2007-51.118/51/A.28, CW Zaaknummer : 65386 Behandeld door : Draper L.T.C.M. Telefoonnummer : (050) 316 4919 Antwoord op : Bijlagen

Nadere informatie

Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13

Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Voorstelnr. : R 6837 Onderwerp : Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2015 Stadskanaal, 1 juni 2011 Beslispunten 1. Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2010-2015

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Gedeputeerde Staten STATENNOTITIE PS2006-689 Aan de leden van Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Meer bereiken met onderhoud HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

BVA. Wijkverkeersplan rest bebouwde kom Vaassen. - inrichting 30 km/uur zones - Gemeente Epe

BVA. Wijkverkeersplan rest bebouwde kom Vaassen. - inrichting 30 km/uur zones - Gemeente Epe BVA Noordzeelaan 38a 8017 JW Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 Wijkverkeersplan rest bebouwde kom Vaassen - inrichting 30 km/uur zones - Gemeente Epe 28 augustus 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde 22 september 2014 INHOUD Samenvatting... 3 inleiding... 4 Leeswijzer... 6 1 participatie

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Pagina 1 van 157 Dit is een uitgave van de Gemeente Hellendoorn: September 2013 Willem Alexanderstraat 7 7442 MA Nijverdal Postbus 200 7440 AE Nijverdal

Nadere informatie

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118 BEGROTING 2011 1 ALGEMEEN...1 1.1 Algemene inleiding 1 1.2 Behandelprocedure 2 1.3 Opzet en totstandkoming programmabegroting 2011 2 1.4 Autorisatie begroting 4 1.5 Vertrekpunt: begroting 2011 in perspectief

Nadere informatie

Datum : 05 oktober 2004 Nummer PS : PS2004ZCW12 Dienst/sector : MEC/Agenda 2010 Commissie : ZCW

Datum : 05 oktober 2004 Nummer PS : PS2004ZCW12 Dienst/sector : MEC/Agenda 2010 Commissie : ZCW S T A T E N V O O R S T E L Datum : 05 oktober 2004 Nummer PS : PS2004ZCW12 Dienst/sector : MEC/Agenda 2010 Commissie : ZCW Registratienummer : 2004MEC001868i Portefeuillehouder : J. van Bergen Titel :

Nadere informatie

Voorjaarsnota 2011 a

Voorjaarsnota 2011 a Voorjaarsnota 2011 a Voorjaarsnota 2011 Gedeputeerde staten van Drenthe Juli 2011 Colofon Dit is een uitgave van de provincie Drenthe MO11062202 Inhoud Samenvatting 5 Inleiding 5 Financieel vertrekpunt

Nadere informatie

BEHANDELINGSFORMULIER AB

BEHANDELINGSFORMULIER AB 1 BEHANDELINGSFORMULIER AB Onderwerp Portefeuillehouder Beleidstaak Voorgesteld besluit Begroting 2013 ev. De heer W.A. Mateman Vergadering 4 juli 2012 Agendapunt 8 Financiën De bijgaande ontwerp-begroting,

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015

Raadsvoorstel. Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015 Raadsvoorstel Agendapunt: 08 Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015 Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 30 december 2011 31 januari 2012 Beleidsplan Openbare Verlichting

Nadere informatie

Provinciaal inpassingsplan N345 rondweg Voorst Toelichting

Provinciaal inpassingsplan N345 rondweg Voorst Toelichting Provinciaal inpassingsplan N345 rondweg Voorst Toelichting Provincie Gelderland 6 maart 2013 Voorontwerp HASKONING NEDERLAND B.V. RUIMTE & MOBILITEIT Barbarossastraat 35 Postbus 151 6500 AD Nijmegen +31

Nadere informatie

Beheerplan wegen 2011-2015

Beheerplan wegen 2011-2015 Beheerplan wegen 2011-2015 Concept Gemeente Winsum Grontmij Nederland B.V. Assen, 21 april 2011 Verantwoording Titel : Beheerplan wegen 2011-2015 Subtitel : Projectnummer : 299547 Referentienummer : Revisie

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

Aarden I & O, Interimmanagement & Organisatieontwikkeling

Aarden I & O, Interimmanagement & Organisatieontwikkeling Advies over het vervolg op de thema avond van 14 november jl. 1. Inleiding Aan het eind van de thema avond van 14 november jl. is afgesproken, dat er een verslag zou worden gemaakt. Dit is inmiddels per

Nadere informatie

ZAKELIJKE BESCHRIJVING

ZAKELIJKE BESCHRIJVING ZAKELIJKE BESCHRIJVING (behorende bij het besluit van Provinciale Staten van Fryslân d.d. 28 november 2012 tot indiening van een verzoek aan de Kroon om onteigening ter uitvoering van het - door Provinciale

Nadere informatie

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Conclusies en aanbevelingen Rekenkamer Weert Oktober 2008 Voorwoord Voor u liggen de resultaten van het rekenkameronderzoek met als centrale vraagstelling

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Nijmegen Dukenburg - 10 (Uitvaartfaciliteit nabij Staddijk 20)" Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 1031 Portefeuillehouder

Nadere informatie

MER NOORDOOSTCORRIDOR SAMENVATTING

MER NOORDOOSTCORRIDOR SAMENVATTING MER NOORDOOSTCORRIDOR SAMENVATTING PVINCIE NOORD-BRABANT 25 september 2014 Concept D03071.000056.0100 Inleiding en leeswijzer Inleiding Provincie Noord-Brabant wil in de regio Eindhoven-Helmond de bereikbaarheid

Nadere informatie

Samenvatting rapporten over uitbreiding en energievoorziening De Beemden.

Samenvatting rapporten over uitbreiding en energievoorziening De Beemden. Samenvatting rapporten over uitbreiding en energievoorziening De Beemden. Aan: Van: College van Burgemeester en wethouders; Afdeling Welzijn en Burgers (H. Koops) en afdeling VROM (W. Haaijer en W.M. Niemeijer);

Nadere informatie