AWTS Opleidingen. Opleidingen Klinische ICT. AWTS Opleidingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AWTS Opleidingen. Opleidingen Klinische ICT. AWTS Opleidingen"

Transcriptie

1 Opleidingen Klinische ICT Landouwen GK Huissen Telefoon: Website: Webmail: Opleidingen

2 Inhoudsopgave van deze brochure versie maart 2012 Waarom deze opleidingen: Ontstaan en filosofie Uitgangspunten voor dit traject Medewerkers in ziekenhuizen: Medisch Instrumentatie Technici De trainingsmethode van : Interactief in kleine werkgroepen en liefst in-house De modules van het Klinische ICT Traject: Drie niveaus: Basis, Professional en Master De modules Basis en Professional worden afgesloten met een examen De module Master wordt afgesloten met een afstudeeropdracht Overzicht van de modules: Klinische ICT Basis Klinische ICT Professional Klinische ICT Master en afstudeeropdracht Aanmelden voor een module of een traject: Via Per post:, Landouwen 6, 6852 GK Huissen Algemene voorwaarden 2

3 Waarom deze opleidingen: ontstaan en filosofie De oorspronkelijke opzet van de opleiding KICT in het jaar 2002 kwam tot stand op aanvraag van medisch instrumentatie technici in ziekenhuizen. Evenals meerdere beroepsgroepen binnen de zorg zien deze technici zich vanuit hun verantwoordelijkheid steeds meer geconfronteerd met de werkmethoden in de ICT. De opleiding Klinische ICT basis met ITIL zorgt voor een goed begrip van terminologie en werkwijze in de ICT. Een basisopleiding informatica wordt gekoppeld aan de medische werkomgeving. Op basis van ervaring vanuit acht Klinische ICT basistrainingen en enkele vervolgtrainingen hebben de suggesties en wensen van cursisten geleid tot dit volledig vernieuwde en geactualiseerde Klinische ICT Traject MIT. Uitgangspunten voor dit traject: De interactieve opzet met voortdurende actualisering, zoals geïntroduceerd door, blijft basis voor het hele traject. Inzicht verdiept zich door het in praktijk brengen en testen van de lesstof. De training bevat daarom veel praktijkoefeningen die met de daarvoor ingerichte notebook gemaakt kunnen worden. De gemiddelde studieduur per week zal tussen 8 en 12 uur bedragen. Na maximaal vijf weken wordt ten minste één week ruimte gegeven. Elke module wordt afgesloten met een examen en/of eindproject. De trainingen zijn specifiek gericht op medewerkers in ziekenhuizen, die te maken hebben met ICT-werkmethoden. Omdat in deze training met kleine groepen interactief gewerkt wordt kunnen specifieke werksituaties en vakinhoudelijke onderwerpen steeds opgenomen worden in het traject. 3

4 De trainingsmethode van AWTS: kleine werkgroepen, begeleiding en in-house De trainingen van AWTS zijn interactief. Binnen het lesschema worden actuele ontwikkelingen meegenomen. Er wordt gewerkt in kleine groepen met één lesdeel per week. Een lesdeel beslaat 4 uur. De gemiddelde studieduur per week bedraagt 8 tot 12 uur. Gedurende de week is er studiebegeleiding per mail. Voor het uitwerken van de praktijkopdrachten beschikt elke cursist over een daartoe volledig geïnstalleerd notebook. Deze maakt deel uit van het verstrekte studiemateriaal. In-house trainen heeft een aantal voordelen. Elk ziekenhuis heeft wel een voor vergaderingen ingerichte ruimte vrij. Locatie en tijdstip kunnen volledig intern geregeld worden. Er is geen reistijd nodig voor de deelnemers, er zijn geen vervoerkosten. In overleg kan eenvoudig met het tijdstip of de datum worden geschoven als de werkzaamheden dat nodig maken, zodat er geen lessen gemist hoeven te worden door onvoorziene werkomstandigheden. In overleg kan de cursus gevolgd worden terwijl er een stand-by dienst gedraaid wordt. De examens worden in de eigen, vertrouwde ruimte afgenomen. Door het gebruik van notebooks worden er geen hoge eisen gesteld aan de technische inrichting van de trainingslocatie: voldoende stroomvoorziening, een router met internetverbinding, een beamer, een whiteboard en/of een flap-over, voldoende ruimte per cursist voor notebook, ordner en schrijfblok. 4

5 De modules van het Klinische ICT Traject: basis - professional - master In het traject Klinische ICT wordt een grondige opleiding informatica en netwerkbeheer gekoppeld aan de medische werkomgeving. Medewerkers in ziekenhuizen krijgen naast een goed begrip van terminologie en werkwijze in de ICT ook de gewenste vaardigheden in de praktijk. Het volledige traject combineert een diepgaande opleiding in ICT-beheer met systeemontwikkeling, beveiliging en informatievoorziening in de zorg. Klinische ICT Basis: U bent werkzaam in een ziekenhuis en kunt redelijk met een computer en enkele programma s omgaan. U wilt meer begrijpen van de opbouw en samenhang van deze systemen en de basisbegrippen van netwerken onder de knie krijgen. U wilt inzicht in de organisatievormen die nodig zijn om de organisatie te laten functioneren. Klinische ICT Professional behandelt netwerkbeheer in een Windows 2008 Server omgeving binnen één domain op MCSA niveau met veel aandacht voor de beveiliging van netwerken. Groups en policies zijn hierna gesneden koek en u kunt een veilige werkomgeving inrichten en beheren. De module gaat diep in op kwaliteitsnormen en beveiliging van informatie in de zorg en ziekenhuizen in het bijzonder. Klinische ICT Master behandelt architectuur en beheer van een Microsoft multidomain omgeving, naast een scala aan normen en regels voor systeemontwikkeling en informatiebeveiliging in de zorg. Als afsluiting van het volledige traject wordt op projectbasis een afstudeeropdracht gerealiseerd. 5

6 Overzicht van de modules: Klinische ICT Basis Klinische ICT Basis omvat in 20 lesdelen de volgende onderwerpen: Informatica: informatie en informatiesystemen ICT en omgeving, ICT beveiliging, Informatie in de zorg ITIL historie en overzicht, IT Servicemanagement kwaliteit en organisatie actuele ontwikkelingen en ITIL v.3 Hardware en software: soorten computers en randapparatuur, computerbeveiliging apparatuur in de zorg historie en ontwikkeling van systeemsoftware historie en soorten programmeertalen applicatiesoftware Datacommunicatie en netwerken: introductie in netwerken en installeren van een peer-to-peer netwerk intranet, extranet en internet computernetwerken top-down Ontwikkelingen in de zorg: digitalisering van informatie en beveiliging Examen voor het certificaat Klinische ICT Basis Er wordt geëxamineerd met een combinatie van meerkeuze en open vragen Installatie notebook met: Windows 7 en Office Visio 2010 Windows Virtual PC met virtuele machines: Windows 7 en Server 2008 Prijs per deelnemer = 4.800,-- excl. btw (inclusief notebook) 6

7 Overzicht van de modules: Klinische ICT Professional Klinische ICT Professional behandelt in 20 lesdelen de onderwerpen: Algemene netwerkbegrippen: historie en ontwikkeling Netwerkcommunicatie: TCP/IP en Windows netwerken, beveiliging Installeren en beheren van een peer to peer netwerk Inrichten en beheren van een Windows Server 2008 netwerk Active Directory: kennismaking met de architectuur installeren van de eerste domain server beheer van een domain met één site, DNS en DHCP Organizational Units en gebruikers, Group policies actueel: verbeteringen in Windows Server 2008 en Windows 7 ICT-beveiliging: begrippen en social engineering beveiliging van computersystemen, datadragers en dataverbindingen Ontwikkelingen in de zorg: grafische apparatuur en digitalisering, DICOM en PACS opslag, beveiliging en juridische aspecten Eindproject en examen voor het certificaat Klinische ICT Professional Installatie notebook met: Windows 7 en Office Visio 2010 Windows Virtual PC met virtuele machines: Windows 7 en Server 2008 Prijs per deelnemer = 5.600,-- excl. btw of 4.200,-- als vervolgmodule 7

8 Overzicht van de modules: Klinische ICT Master Klinische ICT Master behandelt in 20 lesdelen architectuur en beheer van een Microsoft multidomain omgeving, naast een scala aan normen en regels voor systeemontwikkeling en informatiebeveiliging in de zorg. Analyse en netwerkontwerp, de totale infrastructuur Active Directory, DNS en DHCP in combinatie, sites, links en bridges Beheerderomgeving domeinen, Organizational Units; beveiliging op hoog niveau inrichten gebruikers en werkstations; authenticatie en autorisatie Internet, intranet en standaardbeveiliging van de Microsoft-omgeving Beveiliging van de infrastructuur en het weren van indringers Informatievoorziening en bedrijfsorganisatie Probleemstelling en risicobenadering, argumentatieschema Ziekenhuisorganisatie en omgevingsfactoren Betrokkenen en redenen voor informatiebeveiliging Wet- en regelgeving Grondwet en specifieke wetgeving voor de zorg Informatiebeveiliging en de regels Normering en praktijk in de zorg Afstudeeropdracht Notebook met: Windows 7 en Office Visio Project 2007 Windows Virtual PC met virtuele machines: Windows 7 en Server 2008 Prijs per deelnemer = 4.800,-- excl. btw 8

9 de afstudeeropdracht: Klinische ICT Master De Klinische ICT trainingen zijn specifiek gericht op medewerkers in ziekenhuizen waar inzicht in de ICT-structuur en de invloed daarvan op de totale organisatie van belang is. De afstudeeropdracht wordt als project aan één of meerdere deelnemers opgedragen. Het project dient betrekking te hebben op een actuele situatie in de zorg. De loop en uitkomst van het project dienen waardevol te zijn voor de eigen organisatie of organisaties. De looptijd van het project wordt in overleg vastgesteld met een maximum van drie maanden. Bij meerdere deelnemers aan een project vindt een beoordeling plaats op basis van het groepsresultaat en de individuele prestatie daarin. Bij slagen van het project wordt het Certificaat Klinische ICT Master uitgereikt. 9

10 Klinische ICT Traject: hoe aan te melden voor één of meer modules De Klinische ICT trainingen zijn specifiek gericht op medewerkers in ziekenhuizen, die te maken hebben met ICT-werkmethoden. De samenstelling van de groepen is belangrijk voor de effectiviteit van de training en wordt dan ook in overleg vastgesteld. Om te kunnen starten met een training zijn ten minste vier deelnemers voor dezelfde module nodig. Een training heeft maximaal twaalf en minimaal vier deelnemers. Het is mogelijk deelnemers te combineren met een ander ziekenhuis om een minimale groepsgrootte in een gewenste samenstelling te verkrijgen. De ervaring leert dat het wenselijk is om met ten minste één collega uit dezelfde werkomgeving samen te werken. Op onze website kunt u onze algemene voorwaarden vinden en downloaden. Per -adres kan informatie opgevraagd worden en kunt u zich aanmelden. Een inschrijfformulier wordt u dan toegezonden. Uiteraard is het maken van een afspraak om een traject af te stemmen altijd mogelijk. Graag tot ziens op één van onze trainingen. Walt Schoonen 10

11 Algemene voorwaarden Artikel 1. Toepasselijkheid De vermelde bepalingen zijn van toepassing indien aan Afnemer diensten verleent ter zake van opleidingen, in company cursussen en/of trainingen, examens, lezingen, studiedagen, masterclasses, congressen of symposia. Artikel 2. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Deelnemer: Een natuurlijk persoon die aan een opleiding deelneemt. Opdrachtgever: Een organisatie die één of meerdere deelnemers inschrijft. Opleiding: Alle door of vanwege of onder licentie van verzorgde of georganiseerde opleidingsprogramma s of onderdelen van opleidingsprogramma s (of een onder artikel 1 genoemde mondelinge educatievorm) van een of meerdere dagdelen. Een dagdeel bestaat uit een aaneengesloten lesperiode van minimaal twee en maximaal vier uur, een korte pauze inbegrepen. Derden: Organisaties en/of verenigingen die een opdracht verstrekken voor het ontwikkelen en/of organiseren van een Opleiding. Artikel 3. Inschrijving en totstandkoming overeenkomst 3.1 Inschrijving vindt plaats door het doorgeven van bedrijf- en persoonsgegevens voor een geselecteerde open cursus, hetzij telefonisch, via de fax, via de post, via of via internet. Ontvangst van deze gegevens doet de overeenkomst tot stand komen. Opleidingen of opdrachten van derden worden overeengekomen door een schriftelijke bevestiging van die geaccepteerd wordt door Derde. 3.2 behoudt zich het recht voor een inschrijving voor een Opleiding zonder opgave van redenen te weigeren behoudt zich het recht voor in geval van onvoldoende inschrijvingen een Opleiding af te lasten dan wel opleidingsgroepen samen te voegen. zal Deelnemer in voorkomend geval daarvan tijdig op de hoogte stellen. Artikel 4. Betaling 4.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn de door gehanteerde prijzen en tarieven exclusief omzetbelasting en inclusief administratiekosten. 4.2 Het door Deelnemer en Derden aan verschuldigde inschrijfgeld is bij vooruitbetaling verschuldigd en dient uiterlijk drie weken voor de aanvangsdatum van de Opleiding op de offerte/factuur aangegeven bankrekening van te zijn bijgeschreven. Artikel 5. Annulering, verhindering, niet deelnemen 5.1 Annulering van een Opleiding is uitsluitend schriftelijk mogelijk. 5.2 In geval Opdrachtgever na tekenen van de overeenkomst en tot drie weken voor aanvangsdatum de opdracht terugtrekt, zullen alle door gemaakte kosten en uren, inclusief voorbereidingstijd, aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Bij annulering binnen drie weken voor de aanvangsdatum van de Opleiding is Opdrachtgever het volledige inschrijfgeld verschuldigd. 5.3 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is Deelnemer aan in geval van annulering tot drie weken voor aanvang van een Opleiding 75,- verschuldigd voor afhandeling en administratiekosten. Bij annulering binnen drie weken voor de aanvangsdatum van de Opleiding is Deelnemer het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Indien Deelnemer zich niet voor de gehele Opleiding maar voor een afzonderlijk gedeelte van de Opleiding heeft ingeschreven, dient onder aanvang van een Opleiding, aanvang van het desbetreffende gedeelte van de Opleiding te worden verstaan. 5.4 Bij verhindering of niet deelnemen aan een Opleiding door een Deelnemer is Deelnemer het gehele inschrijfgeld aan verschuldigd. 5.5 In geval een Deelnemer niet in staat is een Opleiding bij te wonen, is Deelnemer bevoegd een vervanger aan de Opleiding te laten deelnemen, mits dit vooraf aan is gemeld. 5.6 In geval een Deelnemer of diens eventuele vervanger niet bij een opleidingsbijeenkomst aanwezig is geweest, zal het eventueel tijdens deze bijeenkomst uitgereikte lesmateriaal aan de Deelnemer toesturen. Artikel 6. Programma en inhoud Opleiding 6.1. Het programma van een Opleiding staat beschreven in het meest recente folder- en ander voorlichtingsmateriaal van dat op een bepaalde Opleiding betrekking heeft. behoudt zich het recht voor wijzigingen in het opleidingsprogramma aan te brengen. zal de Deelnemer daarvan tijdig op de hoogte stellen behoudt zich het recht voor in uitzonderlijke gevallen het tijdstip, locatie en plaats van de opleidingsbijeenkomst te wijzigen. AWTS Opleidingen zal de Deelnemer daarvan tijdig op de hoogte stellen spant zich in gekwalificeerde docenten de Opleiding te laten verzorgen behoudt zich het recht voor aangekondigde docenten in uitzonderlijke gevallen te vervangen. Artikel 7. Non-Concurrentie Het is Deelnemer of Derden niet toegestaan op basis van de door verzorgde Opleiding, ontwikkelde leerplannen en het daarbij te gebruiken lesmateriaal zelf ofwel in samenwerking met derden een soortgelijke Opleiding te ontwikkelen of te geven zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van. heeft BTW nummer NL B01 en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer

12 Landouwen 6, 6852 GK Huissen Telefoon: Website: Webmail: Opleidingen

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching EEN INSPIRERENDE EN UITDAGENDE TRAINING EFFECTIEF COMMUNICEREN MET NLP NLP (neurolinguïstisch programmeren) is een methode om effectief te communiceren en is gebaseerd

Nadere informatie

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Opleidingsinformatie WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE Sales en Klantgerichtheid Succesvol Pitchen programma Onder leiding van deskundige trainers wordt aandacht besteed aan

Nadere informatie

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Opleidingsinformatie WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Leadership Academy TraineEship voor Young Potentials Veel grote, vooraanstaande organisaties hebben

Nadere informatie

www.sevt.nl INLEIDING Het aanbod van de SEVT-opleidingen en -cursussen:

www.sevt.nl INLEIDING Het aanbod van de SEVT-opleidingen en -cursussen: CURSUSAANBOD INLEIDING Eén van de verplichtingen voor de werkgever in het kader van de Arbowet is zorg te dragen voor permanente educatie van medewerkers. SEIZOEN 2015-2016 Het aanbod van de SEVT-opleidingen

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching EEN TRAINING WAARIN U VEEL VOORUITGANG BOEKT PRESENTATIETECHNIEKEN UW INVESTERING [code: B-TPT] 1.090,- Trainingsmateriaal: 30,- Arrangementskosten: zie bijlage.

Nadere informatie

Bijlage Secretaresse & Management

Bijlage Secretaresse & Management Bijlage Secretaresse & Management Praktijkopleiding Management en Organisatie 2 Basiskennis Management 2 Personeelsmanagement 3 Inschrijfformulier 4 Studievoorwaarden 5 Proeflessen bij IPD Opleidingen

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching PRAKTIJKGERICHT PROGRAMMA VOOR MIDDLE MANAGERS LEERGANG PRAKTISCH MIDDLE MANAGEMENT UW INVESTERING [code: B-LPM] 3.800,- Trainingsmateriaal: 100,- Arrangementskosten:

Nadere informatie

Bijlage Financiele Administratie en Loonadministratie

Bijlage Financiele Administratie en Loonadministratie Bijlage Financiele Administratie en Loonadministratie BKB + BKC dagopleiding 10 weken 2 BKB + BKC avondopleiding 18 weken 2 Basiskennis Boekhouden (BKB) dagopleiding 5 weken 3 Basiskennis Boekhouden (BKB)

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching PRINCE2 IS A REGISTERED TRADE MARK OF AXELOS LIMITED PRINCE2 FOUNDATION In deze training wordt ingegaan op principes van projectmatig werken volgens de PRINCE2-methode.

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching WORD NU ST!R-GECERTIFICEERD COACH MET DEZE INSPIRERENDE OPLEIDING POST BACHELOR GECERTIFICEERD COACH (St!R) UW INVESTERING Inschrijfgeld: 100,- Cursusgeld: 5.900-

Nadere informatie

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Geaccrediteerd door: Combo Emonomy Combo Emonomy heeft een lange historie en traditie in methodiekontwikkeling, onderzoek, opleiding, coaching en advies op

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching PRAKTIJKGERICHTE OPLEIDING MET OFFICIËLE CERTIFICERING LEAN SIX SIGMA - GREEN BELT UW INVESTERING Inschrijfgeld: 100,- Cursusgeld: 2.390,- Studiemateriaal: 125,-

Nadere informatie

Examenreglement mondelinge SRM examens

Examenreglement mondelinge SRM examens Examenreglement mondelinge SRM examens Algemeen 1. Het mondeling examen wordt afgenomen door SRM. De SRM Examencommissie is inhoudelijk verantwoordelijk voor het mondeling SRM-examen. 2. Het mondeling

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching PRINCE2 IS A REGISTERED TRADE MARK OF AXELOS LIMITED PRINCE2 PRACTITIONER UW INVESTERING Inschrijfgeld: 100,- Cursusgeld: 1.690,- Studiemateriaal: 125,- Examenkosten:

Nadere informatie

B.8 Certificaat van Deelname Indien de opdrachtgever de gehele opleiding heeft gevolgd, wordt aan hem/haar een certificaat van deelname verstrekt.

B.8 Certificaat van Deelname Indien de opdrachtgever de gehele opleiding heeft gevolgd, wordt aan hem/haar een certificaat van deelname verstrekt. Algemene voorwaarden 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a) Patagonia: Patagonia Consultants B.V., Patagonia Opleidingen B.V., Patagonia Company B.V., alsmede haar personeel

Nadere informatie

Producten, diensten Tarieven en voorwaarden Inventive 2014

Producten, diensten Tarieven en voorwaarden Inventive 2014 Producten, diensten Tarieven en voorwaarden Inventive 2014 Inhoudsopgave Inleiding 2 De hardware en infrastructuur van Inventie 4 Licenties, gebruiksrecht en diensten 6 Tarieven 10 Licentie-, gebruiksrecht-

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching PRAKTIJKGERICHTE OPLEIDING MET OFFICIËLE CERTIFICERING LEAN SIX SIGMA - BLACK BELT UW INVESTERING Inschrijfgeld: 100,- Cursusgeld: 4.490,- Studiemateriaal: 250,-

Nadere informatie

HEEMSKERK CURSUSBROCHURE

HEEMSKERK CURSUSBROCHURE HEEMSKERK CURSUSBROCHURE 2015 2016 (versie 2, 15 juni 2015) Inhoud Voorwoord.... 3 Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden... 4 Basiskennis Calculatie (BKC )... 6 Praktijkdiploma Boekhouden

Nadere informatie

Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek)

Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek) Aalsbergen 7 6942 SE Didam T: 0316 29 42 42 F: 084 00 32 755 E: info@comvio.nl Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek) Begrippen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: - Beschikbaarheid : het

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Adfo Groep

Algemene Voorwaarden van Adfo Groep Algemene Voorwaarden van Adfo Groep INHOUDSOPGAVE A. ALGEMENE BEPALINGEN A.1 Definities A.2 Toepasselijkheid A.3 Aanbod, bestelling en totstandkoming van de Overeenkomst A.4 Koop op afstand A.5 Prijzen

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden. geldend vanaf 1maart 2014

Algemene leveringsvoorwaarden. geldend vanaf 1maart 2014 Algemene leveringsvoorwaarden geldend vanaf 1maart 2014 I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten inzake koop

Nadere informatie

Introductie cursus GROEN MANAGEMENT. Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers. 23 e aflevering

Introductie cursus GROEN MANAGEMENT. Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers. 23 e aflevering GROEN MANAGEMENT Introductie cursus GROEN MANAGEMENT Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers 23 e aflevering EEN ANDERE KIJK OP DE BEDRIJFSVOERING MET GROEN MANAGEMENT De in het bedrijf aanwezige vakkennis

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden van de Online Marketing Academie

Algemene leveringsvoorwaarden van de Online Marketing Academie Algemene leveringsvoorwaarden van de Online Marketing Academie 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard, hebben onderstaande begrippen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN NEW SALES COMPANY B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN NEW SALES COMPANY B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN NEW SALES COMPANY B.V. Deze algemene voorwaarden van New Sales Company bestaan uit: Hoofdstuk 1: een algemeen deel dat van toepassing is op alle door New Sales Company te leveren diensten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERTEACH OPLEIDINGEN B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERTEACH OPLEIDINGEN B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN INTERTEACH OPLEIDINGEN B.V. Artikel 1. Definities In het hiernavolgende wordt verstaan onder: a. Interteach Opleidingen B.V.: Opleidingsinstituut vooral gericht op kortdurende bedrijfscursussen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TOTAALPRESENT Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en

ALGEMENE VOORWAARDEN TOTAALPRESENT Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en ALGEMENE VOORWAARDEN TOTAALPRESENT Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tot levering van diensten en producten

Nadere informatie

Informatie over de. Opleiding Middenmanagement

Informatie over de. Opleiding Middenmanagement Informatie over de Opleiding Middenmanagement Voorwoord Onze samenleving verandert. In de dynamiek van maatschappelijke context - een vergrijzende bevolking, verschillende culturele achtergronden, een

Nadere informatie

Voorwaarden 2015. Licentie, Gebruik, Verbruik en Onderhoud van Programmatuur. Inhoudsopgave

Voorwaarden 2015. Licentie, Gebruik, Verbruik en Onderhoud van Programmatuur. Inhoudsopgave Voorwaarden 2015 Licentie, Gebruik, Verbruik en Onderhoud van Programmatuur Inhoudsopgave blz Algemeen 1 Wijzen van doorberekening van gebruik van de Programmatuur Contractstructuur Artikel 1: Wijzen van

Nadere informatie

a. Aanmelding: de inschrijving van een Deelnemer voor een Opleiding waarbij een overeenkomst wordt aangegaan om onderwijs te ontvangen.

a. Aanmelding: de inschrijving van een Deelnemer voor een Opleiding waarbij een overeenkomst wordt aangegaan om onderwijs te ontvangen. Artikel 1. Definities In het hiernavolgende wordt verstaan onder: a. Aanmelding: de inschrijving van een Deelnemer voor een Opleiding waarbij een overeenkomst wordt aangegaan om onderwijs te ontvangen.

Nadere informatie

Opleidingen met perspectief Les krijgen in je eigen regio. Ideaal!

Opleidingen met perspectief Les krijgen in je eigen regio. Ideaal! Opleidingen met perspectief Les krijgen in je eigen regio. Ideaal! BROCHURE 2012-2013 Voorwoord Voor u ligt onze cursusgids met ons aanbod voor (dag- en/of avondcursussen en opleidingen. Wij zijn een door

Nadere informatie