BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge"

Transcriptie

1 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge Prijs van een jaarabonnement : Prix de l abonnement annuel : België : S 72,15; buitenland : S 147,35. Belgique : S 72,15; étranger : S 147,35. Prijs per nummer : S 4,24. Prix par numéro : S 4,24. Voor abonnementen en voor verkoop per nummer kan U terecht bij het Bestuur van het Belgisch Staatsblad, Leuvenseweg 40-42, 1000 Brussel. Telefoon Pour les abonnements et la vente au numéro, prière de s adresser à la Direction du Moniteur belge, rue de Louvain 40-42, 1000 Bruxelles. Téléphone e JAARGANG N e ANNEE VRIJDAG 13 DECEMBER 2002 VENDREDI 13 DECEMBRE 2002 MEDEDELING AVIS (Uittreksel uit het Belgisch Staatsblad van 30 april 2002) (Extrait du Moniteur belge du 30 avril 2002) Overheidsopdrachten en opdrachten van het klassieke stelsel en van de speciale sectoren - Nieuwe modellen van aankondiging die vanaf 1 mei 2002 moeten worden gebruikt De richtlijn 2001/78/EG legt het gebruik van standaardformulieren op voor de opdrachten die op Europees niveau moeten worden bekendgemaakt vanaf 1 mei Het koninklijk besluit van 22 april 2002 regelt meer bepaald de omzetting van deze richtlijn. Hieruit vloeit voort dat de hierna volgende regels dienen te worden toegepast op de overheidsopdrachten en de opdrachten waarop de koninklijke besluiten van 8 en 10 januari 1996 en 18 juni 1996 van toepassing zijn : 1. Verplicht gebruik van de standaardformulieren. De bij het besluit van 22 april 2002 gevoegde nieuwe standaardformulieren dienen te worden gebruikt voor de aankondigingen van de opdrachten die de Europese drempels bereiken (zie omtrent de drempels de drie ministeriële besluiten van 4 december 2001, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 19 december 2001) en in Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, alsook in het Bulletin der Aanbestedingen moeten worden gepubliceerd. In een overgangsfase zullen de organen belast met de publicatie echter een zekere tolerantie aan de dag leggen ten opzichte van de aanbestedende overheden en aanbestedende diensten die zouden vergeten zijn hun aankondigingen op te stellen volgens de nieuwe standaardformulieren. De aankondigingen dienen te worden overgemaakt : a) wat de publicatie in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen betreft, aan het Bureau voor Officiële Publicaties van de Europese Gemeenschappen : per brief, aan het volgende adres : EUROP Unité 2 Marchés publics, 2 rue Mercier, L-2985 Luxembourg; of per telefax, via de volgende nummers : ; ; ; of per naar Marchés publics et marchés du régime classique et des secteurs spéciaux - Nouveaux modèles d avis de marchés à utiliser à partir du 1 er mai 2002 La directive 2001/78/CE impose l utilisation de formulaires standard pour les marchés à publier au niveau européen à partir du 1 er mai L arrêté royal du 22 avril 2002 assure notamment la transposition de cette directive. Il en résulte que pour les marchés publics et les marchés soumis à l application des arrêtés royaux des 8 et 10 janvier 1996 et 18 juin 1996, les modalités suivantes s appliquent : 1. Utilisation obligatoire des formulaires standard. Les nouveaux formulaires standard annexés à l arrêté du 22 avril 2002 doivent être utilisés pour les avis des marchés atteignant les seuils européens (voir à propos des seuils les trois arrêtés ministériels du 4 décembre 2001, publiés au Moniteur belge du 19 décembre 2001) et qui sont à publier au Journal officiel des Communautés européennes et au Bulletin des Adjudications. Dans une phase transitoire, les organes chargés de la publication feront cependant preuve d une certaine tolérance à l égard des pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices qui oublieraient d établir leurs avis selon ces nouveaux formulaires standard. Les avis sont à adresser : a) pour la publication au Journal officiel des Communautés européennes, à l Office des publications officielles des Communautés européennes : par lettre à l adresse EUROP Unité 2 - Marchés publics, 2 rue Mercier, L Luxembourg; ou par télécopie aux numéros : ; ; ; ou par courrier électronique à l adresse Katern 1/2

2 10874 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS b) wat de publicatie in het Bulletin der Aanbestedingen betreft : per brief, gestuurd naar of afgeleverd bij het Bestuur van het Belgisch Staatsblad, Bulletin der Aanbestedingen, Leuvenseweg 40-42, 1000 Brussel; of per telefax, via het nummer In het begin zal het onmogelijk zijn het systeem te gebruiken of de op de website beschikbare formulieren in te vullen met het oog op de verzending van aankondigingen naar het Bulletin der Aanbestedingen. De standaardformulieren zullen beschikbaar zijn en zullen kunnen worden gedownload via de site van het Ministerie van Justitie De datum waarop die functies beschikbaar zijn, zal later worden medegedeeld. Belangrijke opmerking : De nummering in bepaalde standaardformulieren is niet opeenvolgend. Het gaat dus niet over een fout bij het drukken van de bijlagen van het koninklijk besluit. 2. Facultatief maar aanbevolen gebruik van de standaardformulieren. De op Europees niveau opgestelde nieuwe standaardformulieren kunnen ook worden gebruikt voor de opdrachten die enkel in het Bulletin der Aanbestedingen moeten worden gepubliceerd (zie bovengenoemd adres). De aanbestedende overheid heeft dus de keuze : ofwel stelt ze een niet-gestructureerde aankondiging op, waarin ze tenminste de gegevens bedoeld in de relevante artikelen van de reglementering vermeldt (artikelen 12, 14, 38, 40, 64 en 66 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996, artikelen 11, 13, 33, 35, 54 en 56 van het koninklijk besluit van 10 januari 1996); ofwel gebruikt ze de standaardformulieren waarin ze tenminste de gegevens vermeldt, zoals vereist in bovengenoemde artikelen. Het Bestuur van het Belgisch Staatsblad beveelt de aanbestedende overheden en diensten ten zeerste aan de standaardformulieren te gebruiken, zelfs wanneer dit niet verplicht is. Hierdoor wordt de behandeling van de aankondigingen immers vereenvoudigd. Op termijn dient het gebruik van de standaardformulieren te worden veralgemeend. 3. Herinnering aan de instructies voor de publicatie in het Bulletin der Aanbestedingen. Voor alle bij het Bulletin der Aanbestedingen ingediende aankondigingen gelden volgende instructies. Alle publicatieaanvragen voor het Bulletin der Aanbestedingen dienen minstens zeven dagen, waarvan vijf werkdagen, vóór de gevraagde publicatiedatum afgeleverd te worden bij de diensten van het Belgisch Staatsblad. Concreet betekent dit dus dat de teksten ten laatste op vrijdag bij het Belgisch Staatsblad moeten toekomen voor een publicatie in de eerstvolgende editie van de volgende vrijdag, op voorwaarde dat er vijf werkdagen zijn tussen die twee vrijdagen. Alle teksten die na vrijdag toekomen bij het Belgisch Staatsblad, behalve die waarvoor de procedure bij hoogdringendheid wordt vereist, zullen niet meer in aanmerking genomen worden voor een publicatie op de eerstvolgende vrijdag. De aankondigingen die ingediend worden via de procedure bij hoogdringendheid dienen ten laatste om 11 uur op de dinsdag voorafgaand aan de publicatiedatum op het Belgisch Staatsblad toe te komen. In dat geval moet in de publicatieaanvraag worden vermeld dat het gaat om een procedure bij hoogdringendheid. Alle teksten kunnen afgegeven worden bij de diensten van het Belgisch Staatsblad, Bulletin der Aanbestedingen, Leuvenseweg 40-42, te 1000 Brussel, alle werkdagen van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur. Zij kunnen tevens per post verzonden worden aan bovenstaand adres of per fax naar het nummer Alle publicatieaanvragen dienen naam en telefoonnummer te vermelden van de persoon die in verband met de aankondiging kan worden geraadpleegd. Indieners dienen zich te beperken tot één wijze van indiening. Bij dubbele verzending (bv. per brief en per fax) en dus mogelijke dubbele publicatie zijn de kosten voor beide publicaties integraal ten laste van de indiener van de publicatieaanvraag. Het volstaat éénmalig te publiceren. Het Belgisch Staatsblad zal dus per publicatieaanvraag slechts éénmaal over gaan tot publicatie op de eerstvolgende gevraagde publicatiedatum. Tenslotte moeten vragen tot wijziging van een ingediende tekst of tot annulatie van een publicatieaanvraag schriftelijk gebeuren ten laatste om 11 uur van de dinsdag voorafgaand aan de publicatie. b) pour la publication au Bulletin des Adjudications : par lettre envoyée ou déposée à l adresse de la Direction du Moniteur belge, Bulletin des Adjudications, rue de Louvain 40-42, 1000 Bruxelles; ou par télécopie au numéro Dans un premier temps, il ne sera pas possible, pour les envois d avis de marchés au Bulletin des Adjudications, d utiliser le courrier électronique ou de remplir un formulaire disponible sur le site web. Les formulaires standard seront disponibles et pourront être téléchargés via le site du Ministère de la Justice La date de mise à disposition de telles fonctions sera annoncée ultérieurement. Remarque importante : La numérotation dans certains formulaires standard n est pas continue. Il ne s agit donc pas d une erreur lors de l impression des annexes de l arrêté royal. 2. Utilisation facultative mais recommandée des formulaires standard. Les nouveaux formulaires standard établis au niveau européen pourront également être utilisés pour les marchés devant être uniquement publiés dans le Bulletin des Adjudications (voir adresse ci-dessus) Le pouvoir adjudicateur a donc ici le choix : soit d établir un avis non structuré mentionnant au moins les indications prévues aux articles pertinents de la réglementation (articles 12, 14, 38, 40, 64 et 66 de l arrêté royal du 8 janvier 1996, articles 11, 13, 33, 35, 54 et 56 de l arrêté royal du 10 janvier 1996); soit d utiliser les formulaires standard en y mentionnant au moins les indications requises par les articles précités. La Direction du Moniteur belge recommande vivement aux pouvoirs adjudicateurs et aux entités adjudicatrices d utiliser les formulaires standard même lorsque cela n est pas obligatoire. Le traitement des avis s en trouve en effet facilité et à terme l utilisation des formulaires standard devrait être généralisée. 3. Rappel des intructions pour la publication au Bulletin des Adjudications. Pour tous les avis à publier au Bulletin des Adjudications, les instructions qui suivent sont en vigueur. Toutes les demandes de publication dans le Bulletin des Adjudications doivent être déposées aux services du Moniteur belge au moins sept jours, dont cinq jours ouvrables, avant la date de publication souhaitée. Concrètement, cela signifie que les textes doivent parvenir au Moniteur belge au plus tard le vendredi pour une publication dans l édition du vendredi suivant, si cinq jours ouvrables séparent ces deux vendredis. Les textes qui parviendront au Moniteur belge après le vendredi, hormis ceux pour lesquels la procédure d urgence est requise, ne seront plus pris en considération pour une publication le vendredi suivant. Les avis introduits par le biais de la procédure d urgence doivent être rentrés au Moniteur belge au plus tard à 11 heures, le mardi qui précède la date de publication. La demande de publication doit dans ce cas mentionner qu il s agit d une procédure d urgence. Les textes peuvent être déposés aux services du Moniteur belge, Bulletin des Adjudications, rue de Louvain 40-42, à 1000 Bruxelles, tous les jours ouvrables de 9 à 12 heures et de 13 à 16 heures. Ils peuvent également être envoyés par courrier postal à l adresse mentionnée ci-dessus ou par télécopie au numéro Le nom et le numéro de téléphone de la personne susceptible d être consultée à propos de l avis doivent figurer sur toutes les demandes de publication. Les auteurs des demandes de publication doivent se limiter à un seul mode d introduction. En cas de double envoi (par ex. par lettre et par télécopie) et donc de double publication éventuelle, les coûts des deux publications sont intégralement à charge de l auteur de la demande de publication. Une seule publication suffit. Pour chaque demande de publication, le Moniteur belge ne procédera qu à une seule publication à la prochaine date de publication souhaitée. Enfin, les demandes de modification d un texte introduit ou d annulation d une demande de publication doivent être formulées par écrit au plus tard à 11 heures, le mardi qui précède la publication.

3 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Verkoopkantoor Het Kantoor voor inzage en verkoop der bestekken en andere documenten betreffende de openbare aanbestedingen (K.I.V.B.), tel , , , , fax Postrekening : Het K.I.V.B. is belast met het verlenen van inzage en het verkopen aan het publiek van algemene, bijzondere en type-bestekken, alsmede van andere documenten betreffende overheidsopdrachten uitgeschreven door federale en regionale administraties en instellingen. Het K.I.V.B., J. de Lalaingstraat 10, 1040 Brussel, is open van 10 tot 16 uur, behalve op zaterdag, zondag, wettelijke feestdagen, 2 november, 15 november en in de periode tussen Kerstmis en Nieuwjaar. De betaling van de door K.I.V.B. afgeleverde bescheiden kan als volgt geschieden : 1. bij afhaling aan het loket : - met Bancontact/Mister Cash - met Proton - met de kredietkaarten Visa en Eurocard - in speciën 2. Bij verzending per post : - door betaling op afstand met de kredietkaarten Visa en Eurocard. Deze elektronische betalingswijze heeft als voordeel dat de bescheiden onmiddellijk aan de klant kunnen worden verstuurd. - door storting of overschrijving op de postrekening nr In dit geval worden de gevraagde documenten slechts verstuurd nadat het postuittreksel inzake de betaling is toegekomen op het K.I.V.B. Bureau de vente Le Bureau de vente et de consultation des cahiers des charges et autres documents concernant les adjudications publiques (B.V.C.D.), tél , , , , fax n Compte chèque postaux : Le B.V.C.D. organise la consultation et la vente au public de documents relatifs aux marchés publics tels : des cahiers généraux des charges, des cahiers spéciaux des charges et des cahiers types ainsi que d autres documents émis par les autorités féderales et régionales. Le B.V.C.D., rue J. de Lalaing 10, 1040 Bruxelles, est ouvert de 10 à 16 heures, à l exception des samedis, dimanches, jours fériés, les 2 novembre et 15 novembre, ainsi qu entre Noël et Nouvel-An. Le paiement des documents fournis par le B.V.C.D. peut se faire : 1. Lors du retrait au guichet : - par Bancontact/Mister Cash - par Proton - par carte de crédit Visa et Eurocard - en espèces 2. En cas d envoi postal : - par paiement à distance avec les cartes Visa et Eurocard. Ce paiement électronique a comme avantage que les documents peuvent être envoyés immédiatement au client. - par versement ou virement au compte postal Dans ce cas, les documents demandés ne sont envoyés qu après réception du paiement par le B.V.C.D. Indienen publicatieaanvragen Demandes de publication De berichten voor de volgende publicatiedata dienen vervroegd toe te komen op de diensten van het Belgisch Staatsblad : Les avis d insertion pour les dates suivantes doivent parvenir anticipativement aux services du Moniteur belge : Publicatiedata Uiterste ontvangstdata Dates de publication Dates limites de réception novembre 2002) 27 december december 2002 (i.p.v. 20 december 2002) 27 décembre décembre 2002 (au lieu du 20 décembre 2002) 3 januari december 2002 (i.p.v. 27 december 2002) 3 janvier décembre 2002 (au lieu du 27 décembre 2002)

4 10876 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS

5 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS WETGEVENDE KAMERS Senaat CHAMBRES LEGISLATIVES Sénat N Aanbestedende overheid : Quaestuur van de Senaat, Leuvenseweg 7, 1009 Brussel, tel , fax Aanvullende inlichtingen kunnen tijdens de kantooruren worden bekomen bij Mevr. G. Gautiers, adjunct-adviseur bij de Quaestuur van de Senaat (te bereiken op het voormelde telefoonnummer). 2. a) Gunningswijze : algemene offerteaanvraag. b) Vorm van de opdracht : opdracht van leveringen. 3. a) Plaats van levering : Belgische Senaat, Leuvenseweg 7, 1009 Brussel. b) Aard van de te leveren producten : Ontwerpen en leveren van uniformen voor de kamerbewaarders (m/v) van de Senaat. Classificatienummers CPA : en c) Hoeveelheid van de te leveren producten : de initiële opdracht omvat het leveren van ongeveer 140 volledige uniformen. Bij een positieve evaluatie kan de initiële opdracht eventueel worden verlengd. d) Er kan alleen worden ingeschreven voor het geheel van de opdracht. 4. Leveringstermijn : de initiële levering dient te gebeuren uiterlijk in de maand september a) Het bestek kan telefonisch of schriftelijk worden aangevraagd bij Mevr. G. Gautiers, adjunct-adviseur bij de Quaestuur van de Senaat, tijdens de kantooruren, Leuvenseweg 7, 1009 Brussel, tel , fax Het bestek kan na afspraak worden afgehaald, of op verzoek per post worden opgestuurd (gewone zending). b) Het bestek kan ten laatste op maandag 10 februari 2003 worden bekomen. c) Nihil. 6. a) Uiterste ontvangstdatum van de offertes : maandag 24 februari 2003, te 10 uur. b) De offertes dienen te worden ingediend op de wijze die bepaald is in het bestek. Bij verzending per post dienen de offertes naar het volgende adres te worden gestuurd : Quaestuur van de Senaat, offerte «Ontwerp en levering van uniformen voor de kamerbewaarders (m/v) van de Senaat, bestek Q/2002/10», t.a.v. de heer F. Janssens, directeurgeneraal, Leuvenseweg 7, 1009 Brussel. De offertes kunnen eveneens worden afgegeven aan de voorzitter van de openingszitting, vóór deze de zitting voor geopend heeft verklaard. Ten slotte kunnen de offertes worden afgegeven tegen ontvangstbewijs. c) De offertes dienen in het Nederlands of in het Frans te worden opgesteld. 7. a) De opening van de offertes is openbaar. b) De opening van de offertes zal plaatsvinden op maandag 24 februari 2003, te 10 uur, in zaal F van de Senaat, Leuvenseweg 7, te 1009 Brussel. 8. Nihil. 9. Betalingswijze : zie de modaliteiten die in het bestek zijn beschreven. 10. Nihil. 11. Inlichtingen over de eigen toestand van de aannemer en inlichtingen en documenten nodig voor de beoordeling van de minimumvoorwaarden op financieel, technisch en economisch vlak : recent getuigschrift van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid; recent getuigschrift van de BTW-administratie; N Pouvoir adjudicateur : Questure du Sénat, rue de Louvain 7, 1009 Bruxelles, tél , fax Pour toute information complémentaire, Mme Gautiers, conseillère adjointe à la Questure du Sénat, peut être contactée au numéro mentionné ci-dessus durant les heures de bureau. 2. a) Mode de passation choisi : appel d offres général. b) Forme du marché : marché de livraison. 3. a) Lieu de livraison : Sénat de Belgique, rue de Louvain 7, 1009 Bruxelles. b) Nature des produits à livrer : Création et livraison d uniformes pour les huissiers (h/f) du Sénat. Numéros de classification CPA : et c) Quantité de produits à livrer : le marché initial porte sur la livraison d environ 140 uniformes complets. En cas d évaluation favorable, le marché initial peut éventuellement être prolongé. d) Il ne peut être soumissionné que pour l ensemble du marché. 4. Délai de livraison : la livraison initiale doit avoir lieu au plus tard durant le mois de septembre a) Le cahier des charges peut être demandé par téléphone ou par écrit à Mme G. Gautiers, conseillère adjointe à la Questure du Sénat, durant les heures de bureau, rue de Louvain 7, 1009 Bruxelles, tél , fax Le cahier des charges peut être retiré sur place sur rendez-vous, ou sur demande être envoyé par La Poste (envoi ordinaire). b) Le cahier des charges peut être obtenu jusqu au lundi 10 février 2003 au plus tard. c) Nihil. 6. a) Date limite de réception des offres : lundi 24 février 2003, à 10 heures. b) Les offres doivent être introduites de la manière déterminée dans le cahier des charges. En cas d envoi par La Poste, les offres doivent être envoyées à l adresse suivante : Questure du Sénat, adjudication «Création et livraison d uniformes pour les huissiers (h/f) du Sénat, cahier des charges Q/2002/10», à l attention de M. F. Janssens, directeur général, rue de Louvain 7, 1009 Bruxelles. Les offres peuvent également être remises au président de la séance d ouverture, avant que celui-ci n ait déclaré la séance ouverte. Enfin, les offres peuvent être déposées contre remise d un reçu. c) Les offres doivent être rédigées en français ou en néerlandais. 7. a) L ouverture des offres est publique. b) L ouverture des offres aura lieu le lundi 24 février 2003, à 10 heures, en la salle F du Sénat, rue de Louvain 7, à 1009 Bruxelles. 8. Nihil. 9. Modalités de paiement : voir les dispositions y relatives dans le cahier des charges. 10. Nihil. 11. Renseignements relatifs à la situation de l entrepreneur ainsi que les informations et documents nécessaires à l examen des conditions minimales à remplir sur les points financier, technique et économique : une attestation récente de l Office national de la Sécurité sociale; une attestation récente de l administration de la T.V.A.;

6 10878 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS een lijst met referenties, omvattende de lijst van de voornaamste leveringen die vergelijkbaar zijn met het voorwerp van deze opdracht, die de onderneming van de kandidaat gedurende de laatste drie jaar heeft verricht, hun bedrag, data en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. 12. Gestanddoeningstermijn : minimaal honderd twintig dagen. 13. Gunningscriteria : zie bestek. 14. Nihil. 15. Nihil. 16. Nihil. 17. Datum van verzending van de aankondiging : 4 december Nihil. 19. GATT-overeenkomst : niet van toepassing. une liste de références, comprenant la liste des principales livraisons, comparables à celle qui fait l objet du présent marché, que la société du candidat a réalisées durant les trois dernières années, leur montant, les dates et les instances publiques ou privées auxquelles elles étaient destinées. 12. Délai de maintien de l offre : minimum cent vingt jours. 13. Critères d attribution : voir cahier des charges. 14. Nihil. 15. Nihil. 16. Nihil. 17. Date d envoi de cet avis : 4 décembre Nihil. 19. Accord du GATT : pas d application. BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE N Oproep tot kandidaatstelling 1. Aanbestedende overheid : Brusselse Hoofdstedelijke Raad, Eikstraat 22, te Brussel, postadres 1005 Brussel (zonder vermelding van straat en nummer), tel , fax Bijkomende inlichtingen kunnen worden verkregen bij de heer Yves Tricot, adjunct-adviseur, tel a) De gekozen gunningswijze : beperkte offerteaanvraag. b) c) Opdracht voor aanneming van werken. 3. a) Plaats van uitvoering : gebouw gelegen aan de achterkant van de Lombardstraat 65, te 1000 Brussel. b) Voorwerp van de opdracht : de afbraak van een gebouw met een oppervlakte van ± m 2 en vijf verdiepingen waarvan een kelderverdieping, verwijdering van het puin, en voorlopige herinrichting van de verbindingen tussen de gebouwen, voorafgaand aan de herstructureringsoperatie van het huizenblok. c) d) 4. Uitvoeringstermijn : zie bestek a) Uiterste datum voor de indiening van de aanvragen tot deelneming is vastgesteld op vrijdag 17 januari 2003, te 10 uur. b) Adres waarop de aanvragen tot deelneming moeten toekomen (in twee exemplaren) : Brusselse Hoofdstedelijke Raad, ter attentie van de secretaris-generaal. Ze moeten worden afgegeven in de kantoren van de Raad, Eikstraat 22, te 1000 Brussel, of worden verzonden naar het postadres 1005 Brussel (zonder vermelding van straat en nummer) met vermelding van de referentie van de opdracht : A/126. c) Aanvraag op te stellen in het Nederland of in het Frans. 7. De uiterste datum voor het versturen, door de aanbestedende overheid, van de uitnodigingen tot deelneming met bestek wordt vastgesteld op 28 februari Borgsom : zie bestek. 9. Voornaamste financierings- en betalingwijzen van de verrichting : zie bestek. 10. Selectiecriteria en verschaffing van documenten : a) Recent R.S.Z.-attest. b) Zich niet bevinden in één van de gevallen (o.a. faillissement, staat van vereffening, veroordeling,...) zoals vermeld in artikel 17, 1, 2, 3, 5 en 6, van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten : bewijs door een document uitgereikt door een bevoegde overheid of door een verklaring op erewoord van de kandidaat. N Appel aux candidatures 1. Pouvoir adjudicateur : Conseil de la Région de Bruxelles- Capitale, rue du Chêne 22, à Bruxelles, adresse postale : 1005 Bruxelles (sans mention de rue et de numéro), tél , fax Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de M. Yves Tricot, conseiller adjoint, tél a) Mode de passation choisi : appel d offres restreint. b) c) Marché de travaux. 3. a) Lieu d exécution : bâtiment situé à l arrière de la rue du Lombard 65, à 1000 Bruxelles. b) Objet du marché : la démolition d un bâtiment de ± m 2 répartis sur cinq niveaux dont un en sous-sol, l évacuation des décombres et le réaménagement provisoire des liaisons entre les bâtiments, préalable à l opération de restructuration de l îlot. c) d) 4. Délai d exécution : voir cahier des charges a) Date limite de réception des demandes de participation : le vendredi 17 janvier 2003, à 10 heures. b) Adresse à laquelle les demandes de participation doivent être transmises (en deux exemplaires) : Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, à l attention du secrétaire général, soit en les remettant dans les bureaux du Conseil, rue du Chêne 22, à 1000 Bruxelles, soit en les envoyant à l adresse postale : 1005 Bruxelles (sans mention de rue et de numéro) en mentionnant la référence du marché : A/126. c) Demande à établir en français ou en néerlandais. 7. La date limite d envoi, par le pouvoir adjudicateur, des invitations à participer ainsi que du cahier des charges est fixée au 28 février Cautionnement : voir le cahier des charges. 9. Modalités essentielles de financement et de paiement : voir le cahier des charges. 10. Critères de sélection et documents à fournir : a) L attestation O.N.S.S. récente. b) Ne pas se trouver dans un des cas prévus à l article 17, 1, 2, 3, 5 et 6 de l arrêté royal du 8 janvier 1996 concernant les marchés publics (e.a. faillite, état de liquidation, condamnation,...) : preuve au moyen d un document délivré par une autorité compétente ou par une déclaration sur l honneur du candidat.

7 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS c) De financiële en economische draagkracht van de kandidaat (artikel 18 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996) : aan te tonen door passende bankverklaringen, voorlegging van balans en jaarrekening van het laatste boekjaar en door een verklaring van totale omzet van de onderneming en van omzet in prestaties waarop de opdracht betrekking heeft over de laatste drie boekjaren. d) De technische bekwaamheid van de kandidaat, aan te tonen door (artikel 19 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996) : Een lijst van voornaamste werken de afgelopen vijf jaar, hun bedragen, data en betrokken instanties, met attest van de opdrachtgevers dat deze werken tot volle tevredenheid werden uitgevoerd. Een opgave van de personeelsbezetting gedurende de laatste drie jaren en dit zowel op verantwoordelijkheids-, leidinggevend en uitvoerend niveau met vermelding van kwalificaties. Een beschrijving van de machines, het materieel en de technische uitrusting waarover de aannemer zal beschikken om het werk uit te voeren. Erkenning : ondercategorie G.5, klasse Toewijzingscriteria : opgenomen in het bestek dat gvoegd wordt bij de uitnodiging om een offerte in te dienen Maximum vijf kandidaten zullen worden uitgenodigd om een offerte in te dienen Verzendingsdatum van de aankondiging : 9 december c) La capacité financière et économique du candidt (article 18 de l arrêté royal du 8 janvier 1996) : à prouver par des déclarations bancaires appropriées, par la présentation du bilan et des comptes annuels de la dernière année comptable et par une déclaration du chiffre d affaires global et des chiffres d affaires en travaux des trois dernières années comptables pour les prestations analogues au marché concerné. d) La capacité technique du candidat, à prouver par (article 19 de l arrêté royal du 8 janvier 1996) : Une liste des principaux travaux des cinq dernières années, leurs montants, les dates et les instances concernées avec certificats de bonne exécution. Une description des effectifs du personnel au cours des trois dernières années et ce en précisant les gestionnaires, les responsables et les ouvriers avec leurs qualifications. Une description de l outillage, du matériel et de l équipement technique dont l entrepreneur disposera pour l exécution de l ouvrage. Agréation : en sous-catégorie G.5, classe Critères d attribution : repris dans le cahier des charges qui sera joint à l invitation à soumissionner Un maximum de cinq candidats seront invités à soumissionner La date d envoi de l avis : le 9 décembre MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE N Aankondiging van opdracht Diensten Valt de opdracht onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO) : ja. Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1. Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst : Defensie, AlgemeneDirectie Material Resources, Divisie Overheidsopdrachten, Sectie Vliegend Materieel, Ondersectie Programma s (MRMP-V/P), ter attentie van Lt. Kol. v/h Vlw. MAB Van der Auwera, K., Kwartier Koningin Elisabeth, Eversestraat 1, 1140 Brussel, tel , fax I.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn : zelfde adres als I.1. I.3. Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn : zelfde adres als I.1. I.4. Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming : zelfde adres als I.1. I.5. Type van aanbestedende dienst : centrale overheid. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1. Beschrijving : II.1.3. Aard van de opdracht voor dienstverlening : Categorie van diensten : CPC : verbouwing van luchtvaartuigen. CPC : reparatie en onderhoud van luchtvaartuigen. II.1.4. Betreft het een raamcontract : neen. II.1.5. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : modernisering van 2 vliegtuigen van het type «Falcon 20» in gebruik bij de Belgische Krijgsmacht. N Avis de marché Services Le marché est-il couvert par l Accord sur les Marchés publics (AMP) : oui. Section I. Pouvoir adjudicateur I.1. Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur : Défense, Direction générale Material Resources, Division Marchés publics, Section Matériel Volant, sous-section Programmes (MRMP-V/P), à l attention du Lt. Col. d Avi. BAM Van der Auwera, K., quartier Reine Elisabeth, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles, tél , fax I.2. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : la même qu au point I.1. I.3. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : la même qu au point I.1. I.4. Adresse à laquelle les offres/demandes de participation doivent être envoyées : la même qu au point I.1. I.5. Type de pouvoir adjudicateur : niveau central. Section II. Objet du marché II.1. Description : II.1.3. Type de marché de services : Catégorie de services : CPC : modification d aéronefs. CPC : réparation et entretien d aéronefs. II.1.4. S agit-il d un accord-cadre : non. II.1.5. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : modernisation des 2 avions du type «Falcon 20» en utilisation aux Forces armées belges.

8 10880 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Opmerking : de huidige publicatie betreft enkel een oproep tot indienen van een aanvraag tot deelneming, vergezeld van de gevraagde documenten met betrekking tot de kwalitatieve selectie der kandidatten. II.1.6. Beschrijving/voorwerp van de opdracht : Vervanging van de huidige CF700-motoren door nieuwe motoren van het type TFE-731. Vervanging van de bestaande avionics-uitrustingen. Vernieuwing van het interieur en herschildering. II.1.7. Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten : diensten uit te voeren in de installaties van de contractant. Nuts-code : te bepalen in functie van de contractant. II.1.8. Nomenclatuur : II CPV-classificatie (Common Procurement Vocabulary) : Hoofdopdracht : hoofdcategorie II Andere relevante nomenclatuur (CPA/NACE/CPC) : CPC : verbouwing van luchtvaartuigen. CPC 88680;7 : reparatie en onderhoud van luchtvaartuigen. II.1.9. Verdeling in percelen : neen. II Worden varianten in aanmerking genomen : neen. II.2. Hoeveelheid of omvang van de opdracht : II.2.1. Globale hoeveelheid of omvang : zie punt II.1.5. II.3. Duur of uitvoeringstermijn van de opdracht : vanaf notificatie opdracht tot te bepalen datum. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische informatie III.1. Voorwaarden met betrekking tot de opdracht : III.1.1. Verlangde borgsommen en waarborgen : zullen worden gedefinieerd in het bestek. III.1.2. Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : zullen worden gedefinieerd in het bestek. III.1.3. Rechtsvorm die de combinatie van aannemers, leveranciers of dienstverleners waaraan de opdracht wordt gegund, moet hebben : niet opgelegd. III.2. Voorwaarden voor deelneming : III.2.1. Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de aannemers/leveranciers/dienstverleners en inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal vereiste economische, financiële en technische capaciteit : elke aanvraag tot deelneming dient vergezeld te zijn van de bewijsstukken geïdentificeerd in de hierna volgende III tot en met III III Juridische situatie, verlangde bewijsstukken : Elke kandidaat dient te voldoen aan de uitsluitingscriteria hernomen in artikel 69 en artikel 69bis van het koninklijk besluit van 8 januari 1996, en zal als bewijs hiervan volgende documenten bij zijn aanvraag tot deelneming voegen : voor artikel 69, 1, 2 of 3 : een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke- of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en waaruit blijkt dat aan de gestelde eisen is voldaan; voor artikel 69, 5 : een getuigschrift uitgereikt door de bevoegde overheid van het betrokken land, waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan de voorschriften inzake bijdragen voor de sociale zekerheid en dit conform aan de bepalingen van artikel 69bis; voor artikel 69, 6 : een getuigschrift uitgereikt door de bevoegde overheid van het betrokken land, waaruit blijkt dat de kandidaat in orde is met de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de wetgeving van het land waar hij gevestigd is. Indien een dergelijk document of getuigschrift niet uitgereikt wordt in het betrokken land, kan het vervangen worden door een verklaring onder eed of een plechtige verklaring van de betrokkene vóór een gerechtelijke- of overheidsinstantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van het land van oorsprong of herkomst. Remarque : la présente publication ne concerne qu un appel à l introduction d une demande de participation accompagnée des documents demandés dans le cadre de la sélection qualitative des candidats. II.1.6. Description/objet du marché : Remplacements des moteurs actuels de type CF700 par des nouveaux moteurs de type TFE-731. Remplacements des équipements avioniques existants. Rénovation de l intérieur et peinture extérieure. II.1.7. Lieu d exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services : les services sont à exécuter dans les installations du soumissionnaire. Code nuts : à déterminer en fonction du contractant. II.1.8. Nomenclature : II Classification CPV (Vocabulaire commun Marchés publics) : Objet principal : descripteur principal II Autre nomenclature pertinente (CPA/ NACE/CPC) : CPC : modification d aéronefs. CPC : réparation et entretien d aéronefs. II.1.9. Division en lots : non. II Des variantes seront-elles prises en considération : non. II.2. Quantité ou étendue du marché : II.2.1. Quantité ou étendue globale : voir point II.1.5. II.3. Durée du marché ou délai d exécution : à compter de la notification du marché jusqu à la date à déterminer. Section III. Renseignements d ordres juridique, économique, financier et technique III.1. Conditions relatives au marché : III.1.1. Cautionnement et garanties exigés : seront définis dans le cahier spécial des charges. III.1.2. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références des dispositions applicables : seront définis dans le cahier spécial des charges. III.1.3. Forme juridique que devra revêtir le groupement d entrepreneurs, de fournisseurs ou de prestataires de services attributaire du marché : pas spécifié. III.2. Conditions de participation : III.2.1. Renseignements concernant la situation propre de l entrepreneur/du fournisseur/du prestataire de services et renseignements et formalités nécessaires pour l évaluation de la capacité économique, financière et technique minimale requise : chaque demande de participation sera obligatoirement accompagnée des pièces justificatives identifiées dans les III jusque et y compris III ci-dessous. III Situation juridique, références requises : Chaque candidat devra satisfaire aux critères d exclusion repris à l article 69 et article 69bis de l arrêté royal du 8 janvier 1996, et joindra comme preuve les documents suivants à sa demande de participation : pour l article 69, 1, 2 ou 3 : un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays d origine ou de provenance et dont il résulte que ces exigences sont satisfaites; pour l article 69, 5 : un certificat délivré par l autorité compétente du pays concerné, dont il résulte qu il a satisfait aux prescriptions en matière de cotisations de sécurité sociale et ce conformément aux dispositions de l article 69bis; pour l article 69, 6 : un certificat délivré par l autorité compétente du pays concerné, dont il résulte qu il est en règle avec le paiement de ses impôts conformément à la législation du pays dans lequel il est situé. Lorsqu un tel document ou certificat n est pas délivré dans le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou par une déclaration solennelle faite par l intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d origine ou de provenance.

9 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS III Economische en financiële draagkracht - verlangde bewijsstukken : conform artikel 70, 1, van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 dient elke kandidaat zijn financiële en economische draagkracht aan te tonen aan de hand van een passende bankverklaring. III Technische bekwaamheid - verlangde bewijsstukken : De technische bekwaamheid van de kandidaat zal worden aangetoond op basis van volgende documenten : Voorlegging van het bewijs dat de kandidaat JAR/FAR-145 gecertificeerd is op Falcon 20 (artikel 73, van het koninklijk besluit van 8 januari 1996). Voorlegging van het bewijs dat de kandidaat voldoende technologische capaciteiten heeft om minimaal 2 van de 3 volgende activiteiten «in-house» uit te voeren (artikel 71, 1, van het koninklijk besluit van 8 januari 1996) : vervanging van de huidige CF700-motoren door nieuwe motoren van het type TFE-731 : door voorlegging van het bewijs vanwege de constructeur een «Authorized Centre» te zijn voor de uitvoering van SB 731; vervanging van de bestaande avionics-uitrustingen : door de voorlegging van een lijst van diensten over de voorbije drie kalenderjaren betreffende de installatie van de «Pro-Line IV suite» of andere op Falcon gecertifieerde systemen van gelijkaardige grootte en technisch niveau; vernieuwing van het interieur en herschildering : door voorlegging van een lijst van diensten over de voorbije drie kalenderjaren betreffende de uitvoering van interieurvernieuwingen van gelijkaardige grootte en kwaliteitsniveau (VVIP). Voorlegging van het bewijs (via certificaat of beschrijving) dat het kwaliteitssysteem van de kandidaat en van zijn eventuele onderaannemer (voor uitvoering van één van de 3 bovenstaande activiteiten) voldoet aan de norm ISO 9001 (artikel 73, van het koninklijk besluit van 8 januari 1996). III.3. Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening : III.3.1. Mag de dienst uitsluitend door een bepaalde beroepsgroep worden verleend : neen. III.3.2. Moeten de rechtspersonen de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de opdracht belast wordt : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1. Type van aanbestedingsprocedure : onderhandeling. IV.1.1. Zijn de gegadigden reeds geselecteerd : neen. IV.1.3. Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : IV Enuntiatieve aankondiging betreffende dezelfde opdracht : Nummer van de aankondiging in de inhoudsopgave van het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen : 2002/S van 4 mei IV.1.4. Aantal ondernemingen welke de aanbestedende dienst voornemens is uit te nodigen tot inschrijving : niet bepaald. IV.2. Gunningscriteria : B. Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op : B.2. De in het bestek vermelde criteria. IV.3. Administratieve inlichtingen : IV.3.1. Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 2VP.001. IV.3.2. Bestekken en aanvullende stukken, voorwaarden voor verkrijging ervan : niet van toepassing. Voorwaarden en wijze van betaling : zie bestek. IV.3.3. Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming : 15 januari 2003, te 12 uur. IV.3.4. Verzending van uitnodigingen tot inschrijven aan geselecteerde gegadigden : 15 februari IV.3.5. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de aanbiedingen of het verzoek tot deelneming : Nederlands, Frans of Engels. III Capacité économique et financière, références requises : conformément à l article 70, 1 de l arrêté royal du 8 janvier 1996, chaque candidat devra démontrer sa capacité financière et économique à l aide d une déclaration bancaire appropriée. III Capacité technique, références requises : La capacité technique du candidat sera démontrée sur base des documents suivants : Présentation de la preuve que le candidat est certifié JAR/FAR-145 sur Falcon 20 (article 73, de l arrêté royal du 8 janvier 1996). Présentation de la preuve que le candidat dispose de suffisamment de capacités technologiques afin de pouvoir exécuter au moins 2 des 3 activités suivantes «in-house» (article 71, 1, de l arrêté royal du 8 janvier 1996) : remplacements des moteurs actuels de type CF700 par des nouveaux moteurs de type TFE-731 : par la présentation de la preuve d être reconnu par le constructeur comme «Authorized Centre» pour l exécution du SB 731; remplacements des équipements avioniques existants : par la présentation d une liste de services exécutés au cours des trois années précédentes relatives à l installation du «Pro Line IV suite» ou d autres systèmes certifiés sur Falcon de grandeur et de niveau technique équivalent; rénovation de l intérieur et peinture extérieure : par la présentation d une liste de services exécutés au cours des trois années précédentes relatives à des rénovations d intérieurs de grandeur et de niveau de qualité équivalents (VVIP). Présentation de la preuve (par certificat ou description) que le système de qualité du candidat et de son sous-traitant éventuel (pour l exécution d une des 3 activités ci-dessus) satisfait à la norme ISO 9001 (article 73 de l arrêté royal du 8 janvier 1996). III.3. Conditions propres aux marchés de services : III.3.1. Les prestations sont-elles réservées à une profession particulière : non. III.3.2. Les personnes morales seront-elles tenues d indiquer les noms et les qualifications professionnelles des membres du personnel chargé de l exécution du marché : non. Section IV. Procédure IV.1. Type de procédure : négociée. IV.1.1. Des candidats ont-ils déjà été sélectionnés : non. IV.1.3. Publications antérieures relatives au même marché : IV Avis de pré-information relatif au même marché : Numéro d avis au sommaire du Journal officiel des Communautés européennes : 2002/S du 4 mai IV.1.4. Nombre des entreprises que le pouvoir adjudicateur envisage d inviter à présenter une offre : pas déterminé. IV.2. Critères d attribution : B. Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction : B.2. Des critères énoncés dans le cahier des charges. IV.3. Renseignements d ordre administratif : IV.3.1. Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 2VP.001. IV.3.2. Documents contractuels et documents additionnels, conditions d obtention : pas d application. Conditions et mode de paiement : voir cahier spécial des charges. IV.3.3. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 15 janvier 2003, à 12 heures. IV.3.4. Envoi des invitations à présenter une offre aux candidats sélectionnés : 15 février IV.3.5. Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation : français, néerlandais ou anglais.

10 10882 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1. Betreft het een vrijwillige publicatie : neen. VI.3. Heeft deze opdracht betrekking op een project/programma dat door de fondsen van de EU wordt gefinancierd : neen. VI.4. Overige inlichtingen : deze aankondiging betreft enkel een oproep tot het indienen van een aanvraag tot deelneming. Elke aanvraag dient te beantwoorden aan de voorwaarden voor deelneming, gedefinieerd in punt III.2. VI.5. Datum van verzending van de aankondiging : 4 december Section VI. Renseignements complémentaires VI.1. S agit-il d un avis non obligatoire : non. VI.3. Ce marché s inscrit-il dans un projet/programme financé par les fonds communautaires : non. VI.4. Autres informations : cette publication ne concerne qu un appel à l introduction d une demande de candidature. Chaque demande répondra aux conditions de participation, définies en point III.2. VI.5. Date d envoi du présent avis : 4 décembre N Aankondiging van opdracht Diensten Valt de opdracht onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO) : ja. Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1. Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst : Defensie, Algemene Directie Material Resources, Divisie Overheidsopdrachten, Sectie Vliegend Materieel, Ondersectie Diensten (MRMP-V/S), t.a.v. Maj. v/h Vlw. MAB Bancu, P., kwartier Koningin Elisabeth, Eversestraat 1, 1140 Brussel (Evere) tel , fax , I.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn : zelfde adres als I.1. I.3. Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn : zelfde adres als I.1. I.4. Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming : zelfde adres als I.1. I.5. Type van aanbestedende dienst : centrale overheid. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1. Beschrijving : II.1.3. Aard van de opdracht voor dienstverlening : categorie van diensten CPC Reparatie en onderhoud van luchtvaartuigen. II.1.4. Betreft het een raamcontract : neen. II.1.5. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : onderhoud niveau «Depot Level» van de ERJ 135 & 145. Opmerking : De huidige publicatie betreft enkel een oproep tot indienen van een aanvraag tot deelneming, vergezeld van de gevraagde documenten met betrekking tot de kwalitatieve selectie der kandidaten. II.1.6. Beschrijving/voorwerp van de opdracht : uitvoering van het groot onderhoud (onderhoud van het type «Depot Level») op de vier regionale transportvliegtuigen ERJ 135 & 145 in dienst bij de Belgische Krijgsmachten. II.1.7. Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten : diensten uit te voeren in de installaties van de contractant. NUTS Code : te bepalen in functie van de contractant. II.1.8. Nomenclatuur : II CPV-classificatie (Common Procurement Vocabulary) : Hoofdopdracht : hoofdcategorie II Andere relevante nomenclatuur (CPA/NACE/CPC) : CPC Reparatie en onderhoud van luchtvaartuigen. II.1.9. Verdeling in percelen : neen. II Worden varianten in aanmerking genomen : neen. II.2. Hoeveelheid of omvang van de opdracht : II.2.1. Globale hoeveelheid of omvang : zie II.1.5. N Avis de marché Services Le marché est-il couvert par l Accord sur les Marchés publics (AMP) : oui. Section I. Pouvoir adjudicateur I.1. Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur : Défense, Direction générale Material Resources, Division Marchés publics, Section Matériel volant, Sous-section Services (MRMP-V/S), à l attention de Maj d Avi BAM Bancu, P., quartier Reine Elisabeth, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles (Evere) tél , fax , I.2. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : la même qu au point I.1. I.3. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : la même qu au point I.1. I.4. Adresse à laquelle les offres/demandes de participation doivent être envoyées : la même qu au point I.1. I.5. Type de pouvoir adjudicateur : niveau central. Section II. Objet du marché II.1. Description : II.1.3. Type de marché de services : catégorie de services CPC Réparation et entretien d aéronefs. II.1.4. S agit-il d un accord-cadre : non. II.1.5. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : entretien niveau «Depot Level» des ERJ 135 & 145. Remarque : La présente publication ne concerne qu un appel à l introduction d une demande de participation, accompagnée des documents demandés dans le cadre de la sélection qualitative des candidats. II.1.6. Description/objet du marché : exécution de la maintenance lourde (entretien du type «Depot Level») sur les quatre avions de transport régionaux ERJ 135 & 145 en utilisation aux Forces armées belges. II.1.7. Lieu d exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services : les services sont à exécuter dans les installations du soumissionnaire. Code NUTS : a déterminer en fonction du contractant. II.1.8. Nomenclature : II Classification CPV (Vocabulaire commun Marchés publics) : Objet principal : descripteur principal II Autre nomenclature pertinente (CPA/NACE/CPC) : CPC Réparation et entretien d aéronefs. II.1.9. Division en lots : non. II Des variantes seront-elles prises en considération : non. II.2. Quantité ou étendue du marché : II.2.1. Quantité ou étendue globale : voir point II.1.5.

11 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS II.3. Duur of uitvoeringstermijn van de opdracht : notificatieopdracht. Te bepalen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische informatie III.1. Voorwaarden met betrekking tot de opdracht : III.1.1. Verlangde borgsommen en waarborgen : zullen worden gedefinieerd in het bestek. III.1.2. Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : zullen worden gedefinieerd in het bestek. III.1.3. Rechtsvorm die de combinatie van aannemers, leveranciers of dienstverleners, waaraan de opdracht wordt gegund, moet hebben : niet opgelegd. III.2. Voorwaarden voor deelneming : III.2.1. Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de aannemers/leveranciers/dienstverleners en inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal vereiste economische, financiële en technische capaciteit : elke aanvraag tot deelneming dient vergezeld te zijn van de bewijsstukken geïdentificeerd in de hierna volgende punten III tot en met III III Juridische situatie, verlangde bewijsstukken : Elke kandidaat dient te voldoen aan de uitsluitingscriteria hernomen in artikelen 69 en 69bis van het koninklijk besluit van 8 januari 1996, en zal als bewijs hiervan volgende documenten bij zijn aanvraag tot deelneming voegen : Voor artikel 69, 1, 2 of 3 : een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en waaruit blijkt dat aan de gestelde eisen is voldaan. Artikel 69, 5 : een getuigschrift uitgereikt door de bevoegde overheid van het betrokken land, waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan de voorschriften inzake bijdragen voor de sociale zekerheid en dit conform aan de bepalingen van artikel 69bis. Voor artikel 69, 6 : een getuigschrift uitgereikt door de bevoegde overheid van het betrokken land, waaruit blijkt dat de kandidaat in orde is met de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de wetgeving van het land waar hij gevestigd is. Indien een dergelijk document of getuigschrift niet uitgereikt wordt in het betrokken land, kan het vervangen worden door een verklaring onder eed of een plechtige verklaring van de betrokkene voor een gerechtelijke of overheidsinstantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van het land van oorsprong of herkomst. III Economische en financiële draagkracht, verlangde bewijsstukken : conform artikel 70, 1 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 dient elke kandidaat zijn financiële en economische draagkracht aan te tonen aan de hand van een passende bankverklaring. III Technische bekwaamheid, verlangde bewijsstukken : De technische bekwaamheid van de kandidaat zal worden aangetoond op basis van volgende documenten : Voorlegging van het bewijs dat de kandidaat JAR/FAR-145 gecertificeerd is op ten minste één type regionaal transportvliegtuig (artikel 73 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996). Voorlegging van een verklaring waarmee de kandidaat zich verbindt om, vóór 1 april 2003 op straffe van non conformiteit, JAR/FAR-145 op ERJ 135/145 te worden gecertificeerd (artikel 73 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996). Voorlegging van het bewijs (via certificaat of beschrijving) dat het kwaliteitssysteem van de kandidaat voldoet aan de norm ISO 9002 of gelijkwaardig (artikel 73 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996). III.3. Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening : III.3.1. Mag de dienst uitsluitend door een bepaalde beroepsgroep worden verleend : neen. III.3.2. Moeten de rechtspersonen de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de opdracht belast wordt : neen. II.3. Durée du marché ou délai d exécution : notification du marché. A déterminer. Section III. Renseignements d ordres juridique, économique, financier et technique III.1. Conditions relatives au marché : III.1.1. Cautionnement et garanties exigés : seront définis dans le cahier spécial des charges. III.1.2. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références des dispositions applicables : seront définis dans le cahier spécial des charges. III.1.3. Forme juridique que devra revêtir le groupement d entrepreneurs, de fournisseurs ou de prestataires de services attributaire du marché : pas spécifié. III.2. Conditions de participation : III.2.1. Renseignements concernant la situation propre de l entrepreneur/du fournisseur/du prestataire de services et renseignements et formalités nécessaires pour l évaluation de la capacité économique, financière et technique minimale requise : chaque demande de participation sera obligatoirement accompagnée des pièces justificatives identifiées dans les point III jusqu au III ci-dessous. III Situation juridique, références requises : Chaque candidat devra satisfaire aux critères d exclusion repris à l articles 69 et 69bis de l arrêté royal du 8 janvier 1996, et joindra comme preuve les documents suivants à sa demande de participation : Pour l article 69, 1, 2 ou 3 : un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays d origine ou de provenance et dont il résulte que ces exigences sont satisfaites. Pour l article 69, 5 : un certificat délivré par l autorité compétente du pays concerné, dont il résulte qu il a satisfait aux prescriptions en matière de cotisations de sécurité sociale et ce conformément aux dispositions de l article 69bis. Pour l article 69, 6 : un certificat délivré par l autorité compétente du pays concerné, dont il résulte qu il est en règle avec le paiement de ses impôts conformément à la législation du pays dans lequel il est situé. Lorsqu un tel document ou certificat n est pas délivré dans le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou par une déclaration solennelle faite par l intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d origine ou de provenance. III Capacité économique et financière, références requises : conformément à l article 70, 1 de l arrêté royal du 8 janvier 1996, chaque candidat devra démontrer sa capacité financière et économique à l aide d une déclaration bancaire appropriée. III Capacité technique, références requises : La capacité technique du candidat sera démontrée sur base des documents suivants : Présentation de la preuve que le candidat est certifié JAR/FAR-145 sur au moins un type d avion de transport régional (article 73 de l arrêté royal du 8 janvier 1996). Présentation d une déclaration par laquelle le candidat s engage à être, pour le 1 er avril 2003 au plus tard, sous peine de non-conformité, certifié JAR/FAR-145 sur ERJ 135/145 (article 73 de l arrêté royal du 8 janvier 1996). Présentation de la preuve (par certificat ou description) que le système de qualité du candidat satisfait à la norme ISO 9002 ou équivalente (article 73 de l arrêté royal du 8 janvier 1996). III.3. Conditions propres aux marchés de services : III.3.1. Les prestations sont-elles réservées à une profession particulière : non. III.3.2. Les personnes morales seront-elles tenues d indiquer les noms et les qualifications professionnelles des membres du personnel chargé de l exécution du marché : non.

12 10884 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Afdeling IV. Procedure IV.1. Type van aanbestedingsprocedure : onderhandeling. IV.1.1. Zijn de gegadigden reeds geselecteerd : neen. IV.1.4. Aantal ondernemingen welke de aanbestedende dienst voornemens is uit te nodigen tot inschrijving : minimum en maximum niet bepaald. IV.2. Gunningscriteria : B. Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op : B.2. De in het bestek vermelde criteria. IV.3. Administratieve inlichtingen : IV.3.1. Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 2VS.007/1. IV.3.3. Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming : 17 januari 2003, te 11 uur. IV.3.4. Verzending van uitnodigingen tot inschrijven aan geselecteerde gegadigden : 10 februari IV.3.5. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de aanbiedingen of het verzoek tot deelneming : Nederlands of Frans of Engels. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1. Betreft het een vrijwillige publicatie : neen. VI.3. Heeft deze opdracht betrekking op een project/programma dat door de fondsen van de EU wordt gefinancierd : neen. VI.4. Overige inlichtingen : Deze aankondiging betreft enkel een oproep tot het indienen van een aanvraag tot deelneming. Elke aanvraag dient te beantwoorden aan de voorwaarden voor deelneming, gedefinieerd in punt III.2. VI.5. Datum van verzending van de aankondiging : 6 december Section IV. Procédure IV.1. Type de procédure : négociée. IV.1.1. Des candidats ont-ils déjà été sélectionnés : non. IV.1.4. Nombre des entreprises que le pouvoir adjudicateur envisage d inviter à présenter une offre : minimum et maximum pas déterminé. IV.2. Critères d attribution : B. Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction : B.2. Des critères énoncés dans le cahier des charges. IV.3. Renseignements d ordre administratif : IV.3.1. Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 2VS IV.3.3. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 17 janvier 2003, à 11 heures. IV.3.4. Envoi des invitations à présenter une offre aux candidats sélectionnés : 10 février IV.3.5. Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation : français ou néerlandais ou anglais. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1. S agit-il d un avis non obligatoire : non. VI.3. Ce marché s inscrit-il dans un projet/programme financé par les fonds communautaires : non. VI.4. Autres informations : Cette publication ne concerne qu un appel à l introduction d une demande de candidature. Chaque demande répondra aux conditions de participation, définies au point III.2. VI.5. Date d envoi du présent avis : 6 décembre N Aanbestedende dienst : Krijgsmacht. Groepering Infrastructuurwerken. 8 e Regionale Directie der Bouwwerken, plaine de Belgrade, 5001 Namur (Belgrade), tel , fax Contactpersonen : Mevrn. Van Laer, Herbots en Huet. 2. Openbare aanbesteding. Opdracht van diensten. Uitbating en totale waarborg van thermische, hydraulische en elektromechanische installaties. Categorie waartoe de dienst behoort en beschrijving CPC-indeling : categorie A1. CPC Plaats van uitvoering : Florennes, Basis J. Offenberg. 4. a) Niet van toepassing. b) Koninklijk besluit van 8 januari 1996 en van 26 december c) Zie punt 14 hieronder. 5. Vermelding of dienstverleners kunnen inschrijven per lot : nihil. 6. Varianten (suggesties) : zie bestek. 7. Termijn voor het voltooien van de dienst : meerjarige opdracht van tien jaar en een proefperiode van twaalf maanden. 8. a) Naam en adres van de dienst waar het bestek en aanvullende stukken kunnen worden aangevraagd : Kantoor voor inzage en verkoop der bestekken en andere documenten betreffende de openbare aanbestedingen, J. de Lalaingstraat 10, 1040 Brussel, tel (51, 52, 55), fax , rek b) Bestek 3/8/P010. c) Prijs : 87,00 EUR, te betalen in speciën of door storting op rekening vermeld in 8, a. N Pouvoir adjudicateur : Forces armées. Groupement Travaux d Infrastructure. 8 e Direction régionale des Constructions, plaine de Belgrade, 5001 Namur (Belgrade), tél , fax Personnes de contact : Mmes Van Laer, Herbots et Huet. 2. Adjudication publique. Marché de services. Exploitation et garantie totale d installations thermiques, hydrauliques et électromécaniques. Catégorie du service et classification CPC : catégorie A1. CPC Lieu d exécution : Florennes, base J. Offenberg. 4. a) Pas d application. b) Arrêté royal du 8 janvier 1996 et du 26 décembre c) Voir point 14 ci-dessous. 5. Indications relatives à la possibilité pour les prestataires de soumissionner pour une partie des services considérés : néant. 6. Variantes : voir cahier spécial des charges. 7. Durée du marché de services : marché pluriannuel de dix ans et une période probatoire de douze mois. 8. a) Nom et adresse du service auquel le cahier spécial des charges et les documents complémentaires peuvent être demandés : Bureau de vente et de consultation des cahiers des charges et autres documents concernant les adjudications publiques, rue J. de Lalaing 10, 1040 Bruxelles, tél (51, 52, 55), fax , compte b) Cahier spécial des charges 3/8/P010. c) Prix : 87,00 EUR, à payer en espèces ou par versement au compte mentionné en 8, a.

13 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS a) Limietdatum voor het ontvangen der offertes : 10 februari 2003, te 11 uur. b) Adres : zie punt 1 hierboven. c) Taal : Frans. 10. a) Opening der offertes : in openbare zitting. b) Datum en uur : 10 februari 2003, te 11 uur. c) Plaats : zie punt Borgtocht : 5 % van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht (artikel 5 van het koninklijk besluit van 26 september 1996). In afwijking van artikel 9 van het koninklijk besluit van 26 september 1996 zal de borgtocht terugbetaald worden na aanvaarding van de volledige definitieve oplevering. 12. Betalingswijze der diensten : zie artikel 15, 1 van het koninklijk besluit van 26 september Voorgeschreven rechtsvorm der aannemers : niet van toepassing. 14. Regels van kwalitatieve selectie : a) Uitsluiting. De dienstverlener moet de bewijzen leveren dat hij zich niet in een geval van uitsluiting bevindt zoals vermeld in het artikel 69 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 door het voorleggen van : 1 een recent getuigschrift van goed zedelijk gedrag, of een gelijkwaardig document, van de inschrijver of zijn mandataris; 2 een recent attest van niet-faillissement of een analoge situatie uitgaand van de griffie van de handelsrechtbank of een bevoegde autoriteit van een andere Staat of een verklaring op eer van de inschrijver of van zijn mandataris; 3 een attest over de naleving van zijn sociale verplichtingen zoals voorzien, volgens het geval, in artikel 90, 3 of 4 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996; 4 recente attesten over de naleving van zijn verplichtingen tegenover de belastingen, te weten, een model 276 C2 (directe belastingen) evenals een afschrift van de laatste afrekening van de BTW-rekening of een certificaat van het ontvangkantoor van de BTW of evenwaardige documenten van een andere Staat. Deze verschillende documenten mogen vervangen worden door het bewijs van de registratie als aannemer in de categorie 25. In het geval van een tijdelijke vereniging moeten de bewijzen voor elkeen van de verenigden geleverd worden. b) Technische bekwaamheid. Worden toegelaten tot de deelneming aan de huidige opdracht, de dienstverleners : die, op de manier zoals voorzien in artikel 71, 2 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996, de uitvoering van minstens twee gelijkaardige contracten bewijzen van orde van grootte groter dan EUR gedurende de laatste drie jaar; die een verklaring leveren met betrekking tot hun gemiddelde effectief in personeel en kaderleden gedurende de laatste drie jaar. Deze effectieven moeten minstens bestaan uit : een burgerlijk ingenieur, gediplomeerd aan een erkende universiteit; een niet-universitaire ingenieur, gediplomeerd aan een erkende hogeschool; techniekers met een diploma van hoger technisch onderwijs; techniekers gediplomeerd in het beroepsonderwijs; erkende techniekers voor het hanteren van hogespanningslijninstallaties in België met een brevet BA4 of BA5, overeenkomstig artikel 47 van het AREI; techniekers met erkenning CEDICOL; techniekers met erkenning voor koelinstallaties; die het bewijs leveren van de beschikbaarheid van een dispatching 24/24 uur (geen antwoordapparaat) met verplichting tot interventie buiten de contractuele prestatie-uren binnen één uur maximum. Dit laatste punt zal gestaafd worden door een document welke de geografische situatie weergeeft van de te leveren diensten waaruit blijkt dat deze termijnen effectief kunnen gehaald worden. 9. a) Date limite de réception des offres : 10 février 2003, à 11 heures. b) Adresse : voir point 1. c) Langues : français. 10. a) Ouverture des offres : en séance publique. b) Date et heure : 10 février 2003, à 11 heures. c) Lieu : voir point Cautionnement : 5 % du montant initial du marché (article 5 de l arrêté royal du 26 septembre 1996). En dérogation à l article 9 de l arrêté royal du 26 septembre 1996, le cautionnement sera libéré après la réception définitive complète. 12. Mode de paiement des services : voir à l article 15, 1 er de l arrêté royal du 26 septembre Forme juridique déterminée : pas d application. 14. Règles de sélection qualitative : a) Exclusion. Le prestataire de service doit fournir les preuves qu il ne se trouve pas dans un des cas d exclusion cités à l article 69, de l arrêté royal du 8 janvier 1996 par la production : 1 d un certificat de bonne vie et mœurs récent, ou un document équivalent, du soumissionnaire ou de son mandataire; 2 d une attestation récente de non-faillite ou de situation analogue émanant du greffe du tribunal de commerce ou d une autorité compétente d un autre Etat ou d une attestation sur l honneur du soumissionnaire ou de son mandataire; 3 d une attestation de respect de ses obligations en matière de sécurité sociale telles que prévues, selon le cas, à l article 90, 3 ou 4 de l arrêté royal du 8 janvier 1996; 4 d attestations récentes de respect de ses obligations en matière d impôts et taxes, à savoir un modèle 276 C2 (contributions directes) ainsi qu une copie du dernier extrait de compte T.V.A. ou d un certificat du bureau de recette de la T.V.A. ou de documents équivalents dans un autre Etat. Ces différents document peuvent être remplacés par la preuve d enregistrement dans la catégorie 25. En cas d association momentanée, les preuves seront fournies pour chacun des associés. b) Capacité technique. Sont admis à participer au présent marché les prestataires de services : qui justifient, de la manière prévue à l article 71, 2 de l arrêté royal du 8 janvier 1996, de l exécution d au moins deux contrats similaires d une ordre de grandeur qui dépasse EUR au cours des trois dernières années; qui fournissent une déclaration concernant les effectifs moyens en personnel et cadres pendant les trois dernières années. Ces effectifs doivent consister en minimum : d un ingénieur civil diplomé d une université reconnue; d un ingénieur non universitaire, diplômé d une haute école reconnue; des techniciens diplômés d un institut supérieur technique; des techniciens diplômés d une école professionnelle; des techniciens agréés pour la commande des installations haute tension en Belgique, avec brevet BA4 ou BA5 conformément à l article 47 du RGIE; des techniciens habilités CEDICOL; des techniciens habilités frigoristes; qui fournissent la preuve de la disposition d un dispatching 24/24 heures (pas de répondeur) avec obligation d intervention en dehors des heures des prestations contractuelles dans un délai d une heure maximum. Ce dernier point sera étayé par un document prouvant que la situation géographique de l endroit des services à prester permet effectivement de respecter le délai autorisé.

14 10886 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 15. Termijn waarbinnen de inschrijver zijn offerte gestand moet doen : honderd twintig kalenderdagen. 16. Gunningscriteria : zie bestek. 17. Overige inlichtingen : een bezoek is verplicht op straffe van nietigheid van de offerte. De bezoeken worden voorzien op 19 december 2002 en op 9 en 16 januari 2003, te 9 uur. 18. Datum van bekendmaking van de voorafgaande informatie : 19. Datum van verzending van deze aankondiging : 6 december Datum van ontvangst van deze aankondiging : 6 december De opdracht valt onder de GATT-overeenkomst. 15. Délai pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : cent vingt jours de calendrier. 16. Critères d attribution : repris dans le cahier spécial des charges. 17. Autres renseignements : une visite des lieux est obligatoire sous peine de nullité de l offre. Les visites ont lieu le 19 décembre 2002 et les 9 et 16 janvier 2003, à 9 heures. 18. Date de publication de l avis de pré-information : 19. Date d envoi du présent avis : 6 décembre Date de réception du présent avis : 6 décembre Le marché est couvert par l accord GATT. N Aanbestedende dienst : Defensie, Divisie Infrastructuur, 1 e Regionale Directie der Bouwwerken, Eversestraat 1, 1140 Brussel, tel , fax Contactpersonen : Mevr. Mahieu en de heer Deville. 2. Algemene offerteaanvraag. Opdracht van diensten. Huishoudelijke schoonmaak van de militaire gebouwen en infrastructuur. Categorie waartoe de dienst behoort en beschrijving CPC-indeling : categorie 14, diensten voor het schoonmaken van gebouwen, CPC Plaats van uitvoering : Brussel, Koninklijk Legermuseum. 4. a) De uitvoering van de diensten zijn voorbehouden aan firma s, geregistreerd in de categorie 28. b) Koninklijk besluit van 5 oktober 1978, en van 8 januari 1996, artikel 90, 7. c) De rechtspersonen dienen de namen en de beroepskwalificaties van het personeel dat met het verrichten van de diensten wordt belast niet aan te geven. 5. Vermelding of dienstverleners kunnen inschrijven per lot : nihil. 6. Varianten (suggesties) : zie 17 van het bestek. 7. Termijn voor het voltooien van de dienst : de opdracht is een meerjarige opdracht van vier jaar. 8. a) Naam en adres van de dienst waar het bestek en aanvullende stukken kunnen worden aangevraagd : Kantoor voor inzage en verkoop der bestekken en andere documenten betreffende de openbare aanbestedingen, J. de Lalaingstraat 10, 1040 Brussel, tel (51, 52, 55), fax , rek b) Bestek 3/1/F080. c) Prijs : 50,00 EUR, te betalen in speciën of door storting op rekening, vermeld in 8, a. 9. a) Uiterste ontvangstdatum van de offertes : 28 januari 2003, te 11 uur. b) Plaats : zie punt 1. c) Taal : Nederlands of Frans. 10. a) Opening der offertes in openbare zitting. b) Datum en uur : 28 januari 2003, te 11 uur. c) Plaats : kwartier Koningin Elisabeth, blok 27, Eversestraat 1, 1140 Brussel. 11. Borgtocht : 5 % van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht (artikel 5 van het koninklijk besluit van 26 september 1996). In afwijking van artikel 9 van het koninklijk besluit van 26 september 1996 zal de borgtocht terugbetaald worden na aanvaarding van de volledige definitieve oplevering. N Pouvoir adjudicateur : Défense, Division Travaux Infrastructure, 1 re Direction régionale des Constructions, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles, tél , fax Personnes de contact : Mme Mahieu et M. Deville. 2. Appel d offres général. Marché de services. Nettoyage domestique de bâtiments et d infrastructures militaires. Catégorie du service et classification CPC : catégorie14, services de nettoyage de bâtiments, CPC Lieu d exécution : Bruxelles, Musée royal de l Armée. 4. a) L exécution du service est réservée aux entreprises enregistrées dans la catégorie 28. b) Arrêté royal du 5 octobre 1978 et du 8 janvier 1996, article 90, 7. c) Les personnes morales ne sont pas tenues de mentionner les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l exécution du présent dossier. 5. Indications relatives à la possibilité pour les prestataires de soumissionner pour une partie des services considérés : néant. 6. Variantes : voir 17 du cahier spécial des charges. 7. Durée du marché de services : le marché est un marché pluriannuel de quatre ans. 8. a) Nom et adresse du service auquel le cahier spécial des charges et les documents complémentaires peuvent être demandés : Bureau de vente et de consultation des cahiers des charges et autres documents concernant les adjudications publiques, rue J. de Lalaing 10, 1040 Bruxelles, tél (51, 52, 55), fax , compte b) Cahier spécial des charges 3/1/F080. c) Prix : 50,00 EUR, à payer en espèces ou par versement au compte mentionné en 8, a. 9. a) Date limite de réception des offres : 28 janvier 2003, à 11 heures. b) Adresse : voir point 1. c) Langues : français et néerlandais. 10. a) Ouverture des offres : en séance publique. b) Date et heure : 28 janvier 2003, à 11 heures. c) Lieu : quartier Reine Elisabeth, bloc 27, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles. 11. Cautionnement : 5 % du montant initial du marché (article 5 de l arrêté royal du 26 septembre 1996). En dérogation à l article 9 de l arrêté royal du 26 septembre 1996, le cautionnement sera libéré après la réception définitive complète.

15 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Betalingswijze der diensten : maandelijkse betaling volgens de modaliteiten voorzien in het artikel 15, 1 van het koninklijk besluit van 26 september Voorgeschreven rechtsvorm der aannemers : niet van toepassing. 14. Regels van kwalitatieve selectie : a) Uitsluiting. De dienstverlener moet de bewijzen leveren dat hij zich niet in een geval van uitsluiting bevindt zoals vermeld in het artikel 69 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 door het voorleggen van : 1 een recent getuigschrift van goed zedelijk gedrag, of een gelijkwaardig document, van de inschrijver of zijn mandataris; 2 een recent attest van niet-faillissement of een analoge situatie uitgaand van de griffie van de handelsrechtbank of een bevoegde autoriteit van een andere Staat of een verklaring op eer van de inschrijver of van zijn mandataris; 3 een attest over de naleving van zijn sociale verplichtingen zoals voorzien, volgens het geval, in artikel 69bis, 1 of 2 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996; 4 recente attesten over de naleving van zijn verplichtingen tegenover de belastingen, te weten, een model 276 C2 (directe belastingen) evenals een afschrift van de laatste afrekening van de BTW-rekening of een certificaat van het ontvangkantoor van de BTW of evenwaardige documenten van een andere Staat. De verschillende documenten waarvan sprake is in 4 hierboven, mogen vervangen worden door het bewijs van de registratie als aannemer in de categorie 28. In het geval van een tijdelijke vereniging moeten de bewijzen van elkeen van de verenigden geleverd worden. b) Technische bekwaamheid. Worden toegelaten tot de deelneming aan de huidige opdracht, de dienstverleners die, op de manier zoals voorzien in artikel 71, 2, van het koninklijk besluit van 8 januari 1996, de uitvoering rechtvaardigen, zonder onderaanneming, tijdens de laatste drie jaar van soortgelijke schoonmaakcontracten als de onderhavige opdracht, zodanig dat hun totaal (qua vloeroppervlakte) ten minste gelijk is aan driemaal de omvang van de onderhavige opdracht. Onder contracten van soortgelijke omvang worden contracten verstaan met betrekking tot : 1 de schoonmaak van soortgelijke lokalen. De schoonmaak van wegen, parkings, werkplaatsen, garages, spoorwegrijtuigen,... worden niet beschouwd als soortgelijk; 2 de uitvoering van prestaties die minstens gelijksoortig van aard en frequentie zijn als deze voorzien in de onderhavige opdracht; 3 globale oppervlakten die minstens gelijk zijn aan deze voorzien in de onverhavige opdracht. De oppervlakten met betrekking tot de schoonmaak van wegen, parkings, werkplaatsen, garages,... moeten afgetrokken worden. c) Legitiem verlies van vertrouwen van de technische capaciteit van een inschrijver. De ondernemingen die om gegronde redenen het vertrouwen van de aanbestedende overheid verloren hebben, kunnen uitgesloten worden voor de kwalitatieve selectie van de nieuwe aanbestedingen van onderhoudscontracten te gunnen door MLV. Het verlies van vertrouwen van een inschrijver kan aangetoond worden door herhaaldelijke processen-verbaal aan de firma opgemaakt door de aanbestedende overheid wegens professionele fouten en/of het niet eerbiedigen door de firma van de verbintenissen aangegaan in het kader van onderhoudscontracten uitgevoerd door de inschrijver ten gunste van MLV. Zie artikelen 69, 4, en 71, alinea 1, van het koninklijk besluit van 8 januari Termijn waarbinnen de inschrijver zijn offerte gestand moet doen : honderd tachtig kalenderdagen. 16. Gunningscriteria : opgenomen in het bestek. 12. Mode de paiement des services : paiement mensuel selon les modalités prévues à l article 15, 1 er de l arrêté royal du 26 septembre Forme juridique déterminée : pas d application. 14. Règles de sélection qualitative : a) Exclusion. Le prestataire de service doit fournir les preuves qu il ne se trouve pas dans un des cas d exclusion cités à l article 69, de l arrêté royal du 8 janvier 1996 par la production : 1 d un certificat de bonne vie et mœurs récent, ou un document équivalent, du soumissionnaire ou de son mandataire; 2 d une attestation récente de non-faillite ou de situation analogue émanant du greffe du tribunal de commerce ou d une autorité compétente d un autre Etat ou d une attestation sur l honneur du soumissionnaire ou de son mandataire; 3 d une attestation de respect de ses obligations en matière de sécurité sociale telles que prévues, selon le cas, à l article 69bis, 1 er ou 2 de l arrêté royal du 8 janvier 1996; 4 d attestations récentes de respect de ses obligations en matière d impôts et taxes, à savoir un modèle 276 C2 (contributions directes) ainsi qu une copie du dernier extrait de compte T.V.A. ou d un certificat du bureau de recette de la T.V.A. ou de documents équivalents dans un autre Etat. Les documents dont question au 4 ci-dessus peuvent être remplacés par la preuve d enregistrement comme entrepreneur dans la catégorie 28. En cas d association momentanée, les preuves seront fournies pour chacun des associés. b) Capacité technique. Sont admis à participer au présent marché les prestataires de services qui justifient, de la manière prévue à l article 71, 2, de l arrêté royal du 8 janvier 1996, de l exécution, sans sous-traitance, au cours des trois dernières années de contrats de nettoyage similaire au présent marché, telle que leur total (en surface «plancher») soit au moins égal à trois fois l importance du présent marché. Par contrats d importance similaire, on entend des contrats relatifs : 1 au nettoyage de locaux similaires. Le nettoyage de routes, parkings, ateliers, garages, wagons de chemin de fer,... n est pas considéré comme similaire; 2 à l exécution de prestations au moins similaires en nature et en fréquence à celles prévues dans le présent marché; 3 à des surfaces au moins égales à celles prévues dans le présent marché. Les surfaces relatives au nettoyage de routes, de parkings, d ateliers, de garages,... doivent être déduites. c) Perte légitime de confiance dans la capacité technique d un soumissionnaire. Les entreprises ayant provoqué dans le chef de l administration une perte légitime de confiance peuvent se voir exclure lors de la sélection qualitative dans de nouveaux marchés de nettoyage à passer par le MDN. La perte légitime de confiance dans un soumissionnaire peut être démontrée par une répétition de procès-verbaux appliqués à la firme par l administration suite à des fautes professionnelles et/ou au non respect par la firme des engagements pris dans le cadre de marché de nettoyage exécutés par le soumissionnaire au profit du MDN. Voir articles 69, 4, et 71, alinéa 1 er, de l arrêté royal du 8 janvier Délai pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : cent quatre-vingts jours calendrier. 16. Critères d attribution : repris dans le cahier spécial des charges.

16 10888 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 17. Overige inlichtingen : De firma s moeten voldoen aan de veiligheidsvoorschriften zoals beschreven in het bestek. Deelname aan een geleid bezoek ter plaatse is verplicht voor de inschrijvers op straffe van nietigheid van de offerte. De bezoeken vinden plaats op 8 en 15 januari 2003, te 10 uur. 18. Datum van bekendmaking van de voorafgaande informatie : 19. Datum van verzending van deze aankondiging : 6 december Datum van ontvangst van deze aankondiging : 6 december De opdracht valt onder de GATT-overeenkomst. 17. Autres renseignements : Les firmes devront satisfaire aux prescriptions de sécurité selon les procédures décrites dans le cahier spécial des charges. La participation à une visite guidée des lieux est obligatoire pour les soumissionnaires sous peine de nullité de l offre. Les visites sont prévues les 8 et 15 janvier 2003, à 10 heures. 18. Date de publication de l avis de pré-information : 19. Date d envoi du présent avis : 6 décembre Date de réception du présent avis : 6 décembre Le marché est couvert par l Accord du GATT. N Aanbestedende overheid : 1 e Regionale Directie der Bouwwerken, Eversestraat 1, 1140 Brussel, tel , fax Contactpersoon : de heer Deville. 2. Gunningswijze : openbare aanbesteding. 3. Aard, omvang en algemene kenmerken van het werk : Brussels Hoofdstedelijk Gewest, diverse kwartieren. Onderhouds-, verbouwings- en aanpassingswerken aan de militaire gebouwen en hun omgeving. Meerjarige opdracht voor drie jaar in 2 percelen. 4. Kwalitatieve selectiecriteria : a) Uitsluiting. De aannemer moet de bewijzen leveren dat hij zich niet in een geval van uitsluiting bevindt zoals vermeld in het artikel 17 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 door het voorleggen van : 1 een recent bewijs van goed gedrag en zeden, of een gelijkwaardig document, van de inschrijver of zijn mandataris dat bewijst dat hij niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan; 2 een recent attest van niet-faillissement of een analoge situatie uitgaand van de griffie van de handelsrechtbank of een bevoegde autoriteit van een andere Staat. De documenten waarvan sprake is in 1 en 2 hierboven, mogen vervangen worden door een verklaring op erewoord; 3 een attest over de naleving van zijn sociale verplichtingen zoals voorzien, volgens het geval, in artikel 17bis, 1 of 2 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996; 4 recente attesten over de naleving van zijn verplichtingen tegenover de belastingen, te weten, een model 276 C2 (directe belastingen) evenals een afschrift van de laatste afrekening van de BTW-rekening of een certificaat van het ontvangkantoor van de BTW of evenwaardige documenten van een andere Staat. De verschillende documenten waarvan sprake is in 4 hierboven, mogen vervangen worden door het bewijs van de registratie als aannemer. In het geval van een tijdelijke vereniging, moeten de documenten voorzien in 1 tot en met 4 voor elkeen van de verenigden geleverd worden. b) Technische, financiële en economische bekwaamheid. Wordt toegelaten tot deelneming aan de huidige opdracht, de aannemer die wat volgt voorlegt : ofwel het bewijs van zijn erkenning in overeenstemming met de categorie D, klasse 3 voor perceel 1, en categorie D, klasse 1 voor perceel 2; N Pouvoir adjudicateur : 1 re Direction régionale des Constructions, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles, tél , fax Personne de contact : M. Deville. 2. Mode de passation : adjudication publique. 3. Nature, étendue et caractéristiques de l ouvrage : Région de Bruxelles-Capitale, divers quartiers. Travaux d entretien, d aménagement et d adaptation des bâtiments militaires et de leur environnement. Contrat pluriannuel de trois ans en 2 lots. 4. Règles de sélection qualitative : a) Exclusion. L entrepreneur doit fournir les preuves qu il ne se trouve pas dans un cas d exclusion cités à l article 17 de l arrêté royal du 8 janvier 1996 par la production : 1 d un certificat de bonne vie et mœurs récent, ou un document équivalent, du soumissionnaire ou de son mandataire prouvant qu il n a pas fait l objet d une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle; 2 d une attestation récente de non-faillite ou de situation analogue émanant du greffe du tribunal de commerce ou d une autorité compétente d un autre Etat. Les documents dont question au 1 et 2 ci-dessus peuvent être remplacés par une déclaration sur l honneur; 3 d une attestation de respect de ses obligations en matière de sécurité sociale telles que prévues, selon le cas, à l article 17bis, 1 er ou 2 de l arrêté royal du 8 janvier 1996; 4 d attestations récentes de respect de ses obligations en matière d impôts et taxes, à savoir un modèle 276 C2 (contributions directes) ainsi qu une copie du dernier extrait de compte T.V.A. ou d un certificat du bureau de recette de la T.V.A. ou de documents équivalents dans un autre Etat. Les documents dont question au 4 ci-dessus peuvent être remplacés par la preuve de l enregistrement comme entrepreneur. En cas d association momentanée, les documents prévus au 1 à 4 seront fournis pour chacun des associés. b) Capacités financière, économique ou technique. Est admis à participer au présent marché l entrepreneur qui fournit : soit la preuve de son agréation en catégorie D, classe 3 pour le lot 1, et catégorie D, classe 1 pour le lot 2;

17 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS ofwel het bewijs van gelijkwaardige erkenning door zijn inschrijving op een officiële lijst van aannemers erkend in een ander E.E.G.-lidstaat, evenals de eventuele aanvullende documenten; ofwel een dossier waaruit blijkt dat de aannemer voldoet aan de in aanmerking te nemen eisen van de bovenvermelde erkenning. 5. Gegevens met betrekking tot het bestek : Bestek 3/1/A.006 (Nederlandse of Franse tekst). Prijs : 13,00 EUR. 6. Uitvoeringstermijn :3 1jaar. 7. Datum, uur en plaats van de opening der offertes : op 14 januari 2003, te 11 uur, ten overstaan van de chef van de 1 e Regionale Directie der Bouwwerken, in zijn kantoren, kwartier Koningin Elisabeth, aanbestedingsgebouw, blok 27, Eversestraat 1, 1140 Brussel. soit la preuve d une agréation équivalente par son inscription sur une liste officielle d entrepreneurs agréés dans un autre Etat membre de la C.E.E., ainsi que les documents complémentaires éventuels; soit un dossier dont il ressort que l entrepreneur satisfait aux exigences de l agréation mentionnées ci-dessus. 5. Données concernant le cahier spécial des charges : Cahier spécial des charges 3/1/A.006 (texte néerlandais ou français). Prix : 13,00 EUR. 6. Délai d exécution : 3 1 an. 7. Date, heure et lieu de l ouverture des offres : le 14 janvier 2003, à 11 heures, par-devant le chef de la 1 re Direction régionale des Constructions, en ses bureaux, quartier Reine Elisabeth, batiment d adjudication, bloc 27, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles. MINISTERIE VAN VERKEER EN INFRASTRUCTUUR MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L INFRASTRUCTURE N Rechtzettingsbericht nr. 1 TIW/I.3.8. Lijn 26 : halte Bordet, te Evere. Een belangrijk rechtzettingsbericht kan gratis worden bekomen op eenvoudige aanvraag bij de Directie Vervoerinfrastructuur van de FOD Mobiliteit en Vervoer, Notelaarsstraat 254, te 1030 Brussel, tel , fax , of in het Kantoor voor inzage en verkoop der bestekken en andere documenten betreffende de openbare aanbestedingen, J. de Lalaingstraat 10, 1040 Brussel, tel (51, 52, 55), fax De vastgelegde openingsdatum van de offertes op 10 december 2002, te 11 uur, wordt verplaatst naar 20 december 2002, te 11 uur. N.B. : in de offerte van de inschrijvers moet worden vermeld dat met dit rechtzettingsbericht rekening werd gehouden. N Avis rectificatif n 1 TIW/I.3.8. Ligne 26 : arrêt Bordet, à Evere. Un important avis rectificatif peut être obtenu gratuitement sur simple demande à la Direction Infrastructure de Transports du SPF Mobilité et Transports, rue du Noyer 254, à 1030 Bruxelles, tél , fax , ou au Bureau de vente et de consultation des cahiers des charges et autres documents concernant les adjudications publiques, rue J. de Lalaing 10, 1040 Bruxelles, tél (51, 52, 55), fax La date d ouverture des offres fixée au 10 décembre 2002, à 11 heures, est reportée au 20 décembre 2002, à 11 heures. N.B. : la prise en considération de cet avis rectificatif doit être mentionnée dans l offre des soumissionnaires. N Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, Dienst Verkeer, Wetstraat 155, 1040 Brussel, tel , fax a) Algemene offerteaanvraag. b) 3. a) Lokalen van de Dienst Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Résidence Palace, Wetstraat 155, 1040 Brussel. b) Levering van retroreflecterende kentekenplaten voor auto s, aanhangwagens, motorrijwielen en de duplicaten ervan. 4. De eerste levering binnen vijftig dagen, de laatste levering binnen twaalf maanden vanaf de datum van betekening van de goedkeuring van de opdracht. 5. a) F.A.B. Verkoopkantoor, J. de Lalaingstraat 10, 1040 Brussel. b) Het bijzonder bestek BC/PLA/0201 van 25 november 2002 is te bekomen tegen de prijs van S 4,00. De technische bijlagen zijn te bekomen tegen de prijs van S 5, a) 6 februari 2003 (te 11 uur). b) Zie punt 1, door middel van een inschrijvingsformulier dat bij het bijzonder bestek, vernoemd in punt 5. c, is gevoegd. c) Nederlands, Frans of Duits. N Service public fédéral Mobilité et Transports, Mobilité et Sécurité routière, Service Circulation, rue de la Loi 155, 1040 Bruxelles, tél , fax a) Appel d offres général. b) 3. a) Locaux du service Mobilité et Sécurité routière, Résidence Palace, rue de la Loi 155, 1040 Bruxelles. b) Fourniture de plaques d immatriculation rétroréfléchissantes pour autos, remorques, motocyclettes et les duplicatas. 4. Première livraison de plaques dans les cinquante jours, dernière livraison dans les douze mois à dater de la notification de l approbation du marché. 5. a) B.F.A. - Bureau de vente, rue J. de Lalaing 10, 1040 Bruxelles. b) Le cahier spécial des charges BC/PLA/0201 du 25 novembre 2002 est en vente au prix de S 4,00. Les annexes techniques sont en vente au prix de S 5, a) 6 février 2003 (à 11 heures). b) Voir point 1, par un formulaire de soumission joint au cahier spécial des charges, cité au point 5. c. c) Français, néerlandais ou allemand.

18 10890 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 7. a) Openbare zitting zonder bekenmaking van de prijs. b) 6 februari 2003, te 11 uur, burelen Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Dienst Verkeer, Résidence Palace, blok C, lokaal 6251, Wetstraat 155, 1040 Brussel. 8. Het bedrag van de borgstelling bedraagt 5 % van de prijsofferte. 9. De betalingen geschieden na elke levering Beroepswaarborgen, financiële/economische en technische waarborgen beoordeeld op basis van referenties opgesomd in punt 9.2 van het bijzonder bestek, vernoemd in punt 5. c. Betreffende de eigen situatie van de inschrijver : een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document, uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst van de inschrijver en waaruit blijkt dat de inschrijver zich niet in een situatie bevindt zoals beschreven in artikel 43, 1 e lid, 1, 2 en 3 van voornoemd koninkijk besluit betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken (cfr. punt 5.1 van dit bijzonder bestek i.v.m. «documentatie»); een getuigschrift uitgereikt door de bevoegde overheid van het land van de inschrijver, waaruit blijkt dat de inschrijver zich niet in een situatie bevindt zoals beschreven in artikel 43, 1 e lid, 4, 5 en 6 van hetzelfde besluit; een bewijs van inschrijving in het handels- of beroepsregister, overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar de inschrijver gevestigd is; een recent uittreksel (maximum één jaar oud) van de officiële statuten of akte van de vennootschap, indien de inschrijver een rechtspersoon is. De offerte wordt als ongeldig beschouwd als de hierboven vermelde documenten er niet bijgevoegd zijn. Betreffende de financiële en economische draagkracht van de inschrijver : passende verklaringen; meest recente balansen (uittreksels) of jaarrekeningen van de onderneming (laatste twee jaar rekeningen); een verklaring over de totale jaarlijkse omzet en de omzet bij de productie van kentekenplaten (officiële kentekenplaten en andere kentekenplaten) voor de twee laatste boekjaren. Opmerking : indien de financiële draagkracht van de inschrijver in feite berust bij een financieringsmaatschappij, holding, moederof zusterbedrijf, waarmee de inschrijver nauw verbonden is, voegt hij de statuten en de balansen of jaarrekeningen van dat laatste eveneens bij de gevraagde documenten. Betreffende de technische bekwaamheid van de inschrijver : een lijst van de voornaamste leveringen die de onderneming de laatste drie jaren heeft verricht, hun bedrag, de data en hun bestemmelingen (openbare of privaatrechtelijke instanties) en die als referentie voor deze overheidsopdracht kunnen fungeren; een beschrijving van de technische uitrusting aanwezig voor de productie van kentekenplaten (soort machines, hun bouwjaar of revisiejaar, aantal, technische capaciteit en beschikbaarheid); opgave van de al dan niet tot de onderneming behorende technici of technische diensten, in het bijzonder van die welke belast zijn met de kwaliteitscontrole; een beschrijving van de door de onderneming getroffen maatregelen om zich te vergewissen van de kwaliteit en de veilige bewaring en levering van de producten; certificaten die zijn opgesteld door de als bevoegd erkende officiële instituten of diensten voor kwaliteitscontrole. 7. a) Séance publique sans proclamation des prix. b) 6 février 2003, à 11 heures, bureau du Service Mobilité et Sécurité routière, Service Circulation, Résidence Palace, bloc C, local 6251, rue de la Loi 155, 1040 Bruxelles. 8. Le cautionnement est fixé à 5 % du montant de l offre. 9. Les paiements s effectuent après chaque fourniture Garanties professionnelles, garanties financières/économiques et garanties techniques jugées à partir des références énumérées au point 9.2 du cahier spécial des charges cité au point 5. c. Concernant la situation personnelle du soumissionnaire : un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays d origine ou de provenance et dont il résulte que le soumissionnaire ne se trouve pas dans l une des situations décrites à l article 43, 1 er,, 1, 2 et 3 de l arrêté royal précité relatif aux marché publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics (cfr. point 5.1 du présent cahier spécial des charges se rapportant à la documentation); un certificat délivré par l autorité compétente du pays concerné dont il résulte que le soumissionnaire ne se trouve pas dans l une des situations décrites à l article 43, 1 er, 4, 5 et 6 du même arrêté; la preuve de l inscription au registre de commerce ou professionnel conformément aux dispositions réglementaires du pays ou le soumissionnaire est établi; un extrait récent (maximum un an) des statuts officiels ou de l acte de société dans le cas ou le soumissionnaire est une personne juridique. L offre n est pas considérée comme valable si les pièces visées ci-dessus ne sont pas jointes. Concernant la capacité financière et économique du soumissionnaire : des déclarations appropriées; les bilans les plus récents (extraits) ou les comptes annuels de l entreprise (des deux dernières années); une déclaration concernant le chiffre d affaires global et le chiffre d affaires relatif à la production de marques d immatriculation (officielle et autres) réalisés au cours des deux derniers exercices. Remarque : le soumissionnaire joindra également aux documents exigés les statuts et bilans ou comptes annuels de ladite société au cas où, dans les faits, la capacité financière est portée par soit une société de financement, un holding ou une société mère ou sœur à laquelle le soumissionnaire est étroitement lié. Concernant la capacité technique du soumissionnaire : à titre de référence our le présent marché public, une liste des principales livraisons effectuées les trois dernières années par l entreprise, leur montant, leur date et leurs destinataires (publics ou privés); une description de l équipement technique présent pour la production de plaques d immatriculation (types de machines, leur année de fabrication ou de révision, leur nombre, leur capacité technique et leur disponibilité); une indication des techniciens ou des services techniques intégrés ou non à l entreprise et plus particulièrement de ceux qui sont chargés des contrôles de qualité; une description des mesures prises par l entreprise pour assurer la qualité et la sécurité du stockage et de la livraison des produits; des certificats établis par des instituts ou services officiels, reconnus compétents, chargés du contôle de la qualité.

19 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Honderd twintig dagen vanaf de datum in punt 7.b. 13. Zie bijzonder bestek punt Documentatie met betrekking tot deze aanneming ligt alle werkdagen ter inzage (van 9 uur tot 11 u. 30 m.), op het adres van punt 7.b (in de lokalen 9038 en 9039) december Cent vingt jours à compter de la date indiquée au point 7.b. 13. Voir cahier des charges point Les documents relatifs à cette entreprise peuvent être consultés tous les jours ouvrables (de 9 heures à 11 h 30 m), à l adresse du point 7.b (locaux 9038 et 9039). 16. Le Le 2 décembre Le N Aankondiging van opdracht Leveringen Valt de opdracht onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO) : ja. Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1. Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst : De Post, naamloze vennootschap van publiek recht, ter attentie van de heer L. Behaeghel, Muntcentrum, Purchasing Fleet Management, 1000 Bruxelles, tel , fax I.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn : zelfde adres als I.1. I.3. Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn : zelfde adres als I.1. I.4. Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming : zelfde adres als I.1. I.5. Type van aanbestedende dienst : publiekrechtelijke instelling. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1. Beschrijving : II.1.2. Aard van de opdracht voor leveringen : aankoop. II.1.4. Betreft het een raamcontract : ja. II.1.5. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : leveren van trekkers en opleggers LOG/4112/2002/01. II.1.6. Beschrijving/voorwerp van de opdracht : deze opdracht betreft een meerjarig raamcontract voor het leveren van trekkers en opleggers. II.1.7. Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten : de voertuigen zullen geleverd worden in de regio s Brussel, Antwerpen, Gent, Charleroi en Liège. II.1.8. Nomenclatuur : II Andere relevante nomenclatuur (CPA/NACE/CPC) : CPA codes : trekkers = en opleggers = II.1.9. Verdeling in percelen : neen. II Worden varianten in aanmerking genomen : ja. II.2. Hoeveelheid of omvang van de opdracht : ongeveer 3 trekkers en 5 opleggers op jaarbasis. II.2.1. Globale hoeveelheid of omvang : het betreft een meerjarig raamcontract waarvan de globale hoeveelheid niet op voorhand bepaalbaar is. Louter ter indicatieve titel kan worden meegedeeld dat het gaat om ongeveer 3 trekkers en 5 opleggers op jaarbasis. II.3. Duur of uitvoeringstermijn van de opdracht : vierentwintig maanden met mogelijkheid tot verlenging. N Avis de marché Fournitures Le marché est-il couvert par l Accord sur les Marchés publics (AMP) : oui. Section I. Pouvoir adjudicateur I.1. Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur : La Poste, société anonyme de droit publique, à l attention de M. L. Behaeghel, Centre Monnaie, Purchasing, Fleet Management, 1000 Bruxelles, tél , fax I.2. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : la même qu au point I.1. I.3. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : la même qu au point I.1. I.4. Adresse à laquelle les offres/demandes de participation doivent être envoyées : la même qu au point I.1. I.5. Type de pouvoir adjudicateur : organisme de droit public. Section II. Objet du marché II.1. Description : II.1.2. Type de marché de fournitures : achat. II.1.4. S agit-il d un accord-cadre : oui. II.1.5. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : livraison de tracteurs et semi-remorques LOG/4112/2002/01. II.1.6. Description/objet du marché : ce contrat concerne un contrat cadre pluriannuel pour la fourniture de tracteurs et semiremorques. II.1.7. Lieu d exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services : les véhicules doivent être livrés dans les régions Bruxelles, Antwerpen, Gent, Charleroi et Liège. II.1.8. Nomenclature : II Autre nomenclature pertinente (CPA/NACE/CPC) : CPA codes : tracteurs = et semi-remorques = II.1.9. Division en lots : non. II Des variantes seront-elles prises en considération : oui. II.2. Quantité ou étendue du marché : environ 3 tracteurs et 5 semi-remorques annuellement. II.2.1. Quantité ou étendue globale : il s agit d un contrat cadre pluriannuel dont la quantité globale n est pas déterminable à l avance. Purement à titre indicatif, on peut indiquer qu il s agit ici de ± 3 tracteurs et 5 semi-remorques annuellement. II.3. Durée du marché ou délai d exécution : vingt-quatre mois avec possibilité de prolongation.

20 10892 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische informatie III.1. Voorwaarden met betrekking tot de opdracht : III.1.1. Verlangde borgsommen en waarborgen : het bedrag van de waarborg werd vermeld in het lastenboek LOG/4112/ III.1.2. Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : de betaling geschiedt binnen de vijftig kalenderdagen te rekenen vanaf de datum waarop de gedeeltelijke voorlopige keuringsformaliteiten positief werden beëindigd, zo de aanbestedende overheid terzelfdertijd in het bezit is van de regelmatig opgemaakte factuur alsmede van de andere eventueel vereiste bescheiden. III.1.3. Rechtsvorm die de combinatie van aannemers, leveranciers of dienstverleners, waaraan de opdracht wordt gegund, moet hebben : de in de lidstaten toegelaten rechtsvormen. III.2. Voorwaarden voor deelneming : III.2.1. Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de aannemers/leveranciers/dienstverleners en inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal vereiste economische, financiële en technische capaciteit : III Juridische situatie, verlangde bewijsstukken : Wordt uitgesloten de inschrijver die zich bevindt in één van de volgende gevallen (artikel 43, 5 en 6, van het koninklijk besluit van 8 januari 1996) : 1 de inschrijver die niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 43bis; 2 de inschrijver die niet in orde is met de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de Belgische wetten of die van het land waar hij gevestigd is. Het bewijs dat de inschrijver zich niet in één van de vermelde gevallen bevindt, kan geleverd worden door voorlegging van de volgende stukken : een getuigschrift uitgereikt door de bevoegde overheid van het betrokken land; wanneer een dergelijk document of getuigschrift niet uitgereikt wordt in het betrokken land, kan het vervangen worden door een verklaring onder eed of een plechtige verklaring van de betrokkene voor een gerechtelijke of overheidsinstantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van het land van oorsprong of herkomst. III Economische en financiële draagkracht, verlangde bewijsstukken : de financiële en economische draagkracht van de leverancier moet worden aangetoond aan de hand van een verklaring betreffende de totale omzet van de onderneming en haar omzet in producten waarop de opdracht betrekking heeft over de laatste drie boekjaren. III Technische bekwaamheid, verlangde bewijsstukken : De technische bekwaamheid moet worden aangetoond door : de beschrijving van de structuur van de onderneming of van de groep (aantal en kwalificatie van het personeel voor het tot stand brengen van haar product; een lijst van de voornaamste leveringen die hij gedurende de afgelopen drie jaar heeft verricht, hun bedrag, data en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren, alsook de certificaten met referenties, opgesteld door de koper; de beschrijving van de genomen maatregelen om de kwaliteit van de productie, van de installatie en van de dienst na-verkoop, te waarborgen. III.3. Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening : III.3.2. Moeten de rechtspersonen de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de opdracht belast wordt : neen. Section III. Renseignements d ordres juridique, économique, financier et technique III.1. Conditions relatives au marché : III.1.1. Cautionnement et garanties exigés : le montant du cautionnement se trouve dans le cahier des charges LOG/4112/2202/01. III.1.2. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références des dispositions applicables : le paiement est effectué, par commande, dans les cinquante jours calendrier à compter de la date à laquelle les formalités de réception provisoire complète sont terminées et pour autant que le pouvoir adjudicateur soit, en même temps, en possession de la facture régulièrement établie ainsi que des autres documents éventuellement exigés. III.1.3. Forme juridique que devra revêtir le groupement d entrepreneurs, de fournisseurs ou de prestataires de services attributaire du marché : les formes juridiques légalement autorisées dans les Etats membres. III.2. Conditions de participation : III.2.1. Renseignements concernant la situation propre de l entrepreneur/du fournisseur/du prestataire de services et renseignements et formalités nécessaires pour l évaluation de la capacité économique, financière et technique minimale requise : III Situation juridique, références requises : Sera exclu, le soumissionnaire qui se trouve dans un cas d exclusion suivant (article 43, 5 et 6 de l arrêté royal du 8 janvier 1996) : 1 qui n est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale conformément aux dispositions de l article 43bis; 2 qui n est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon la législation belge ou celle du pays dans lequel il est établi. La preuve que le soumissionnaire ne se trouve pas dans un des cas cités, peut être apportée par la production des pièces suivantes : un certificat délivré par l autorité compétente du pays concerné; lorsqu un tel document ou certificat n est pas délivré dans le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou par une déclaration solennelle faite par l intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d origine ou de provenance. III Capacité économique et financière, références requises : la capacité financière et économique du fournisseur peut être justifiée par une déclaration concernant le chiffre d affaires global et le chiffre d affaires relatif aux produits faisant l objet du marché, réalisés par l entreprise au cours des trois derniers exercices. III Capacité technique, références requises : La capacité technique sera prouvée par : la description de la structure de la société ou du groupe (nombre et qualification du personnel) pour les fonctions de fabrication; la communication d une liste des principales livraisons relatives à l objet du marché, effectuées pendant les trois dernières années, leur montant, leur date et leurs destinataires publics ou privés, ainsi que les certificats de références établis par l acheteur; la description des mesures employées pour garantir la qualité de la production, de l installation et du service après-vente. III.3. Conditions propres aux marchés de services : III.3.2. Les personnes morales seront-elles tenues d indiquer les noms et les qualifications professionnelles des membres du personnel chargé de l exécution du marché : non.

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 32 82e ANNEE VRIJDAG 6 AUGUSTUS 2004 VENDREDI 6

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 42 81e JAARGANG VENDREDI 17 OCTOBRE 2003 VRIJDAG 17

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 40 81e JAARGANG VENDREDI 3 OCTOBRE 2003 VRIJDAG 3

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 37 81e JAARGANG VENDREDI 12 SEPTEMBRE 2003 VRIJDAG

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 32 81e JAARGANG VENDREDI 8 AOUT 2003 VRIJDAG 8 AUGUSTUS

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 16 82e ANNEE VRIJDAG 16 APRIL 2004 VENDREDI 16

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 25 81e JAARGANG VENDREDI 20 JUIN 2003 VRIJDAG 20 JUNI

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 51 81e JAARGANG VENDREDI 19 DECEMBRE 2003 VRIJDAG

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 10 83e JAARGANG VENDREDI 11 MARS 2005 VRIJDAG 11 MAART

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 17 81e JAARGANG VENDREDI 25 AVRIL 2003 VRIJDAG 25

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 46 81e JAARGANG VENDREDI 14 NOVEMBRE 2003 VRIJDAG

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 14 81e JAARGANG VENDREDI 4 AVRIL 2003 VRIJDAG 4 APRIL

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 27 81e JAARGANG VENDREDI 4 JUILLET 2003 VRIJDAG 4

Nadere informatie

d) d) b a c a b a c

d) d) b a c a b a c d) d) b a c a b a c Communaut s europ ennes Journal officiel des Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen En cas d adjudication publique ou d appel d offres g n ral, l ouverture des soumissions a

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 32 83e JAARGANG VENDREDI 12 AOUT 2005 VRIJDAG 12 AUGUSTUS

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 38 82e ANNEE VRIJDAG 17 SEPTEMBER 2004 VENDREDI

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 52 82e ANNEE VRIJDAG 24 DECEMBER 2004 VENDREDI

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 84e

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28893 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2008 1822 [C 2008/09406] 2 JUNI 2008. Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 30 82e ANNEE VRIJDAG 23 JULI 2004 VENDREDI 23 JUILLET

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 13 82e ANNEE VRIJDAG 26 MAART 2004 VENDREDI 26

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 8 82e ANNEE VRIJDAG 20 FEBRUARI 2004 VENDREDI 20

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 37 82e ANNEE VRIJDAG 10 SEPTEMBER 2004 VENDREDI

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 2 82e ANNEE VRIJDAG 9 JANUARI 2004 VENDREDI 9 JANVIER

Nadere informatie

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 57936 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD Les propositions sont introduites auprès du Ministre-Président du Gouvernement flamand et comprennent au moins les données suivantes : 1 les prénoms

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 22 82e ANNEE VRIJDAG 28 MEI 2004 VENDREDI 28 MAI

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 26 82e ANNEE VRIJDAG 25 JUNI 2004 VENDREDI 25 JUIN

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge Prijs van een jaarabonnement : Prix de l abonnement annuel : België

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 11 82e ANNEE VRIJDAG 12 MAART 2004 VENDREDI 12

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 84e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge Prijs van een jaarabonnement : Prix de l abonnement annuel : België

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 15 81e JAARGANG VENDREDI 11 AVRIL 2003 VRIJDAG 11

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 34 82e ANNEE VRIJDAG 20 AUGUSTUS 2004 VENDREDI

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 39 83e JAARGANG VENDREDI 30 SEPTEMBRE 2005 VRIJDAG

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 16 81e JAARGANG VENDREDI 18 AVRIL 2003 VRIJDAG 18

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge Prijs van een jaarabonnement : Prix de l abonnement annuel : België

Nadere informatie

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 22490 BELGISCH STAATSBLAD 04.04.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2016/00214] Omzendbrief van 23 maart 2016 tot wijziging van de omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 23 81e JAARGANG VENDREDI 6 JUIN 2003 VRIJDAG 6 JUNI

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 51 82e ANNEE VRIJDAG 17 DECEMBER 2004 VENDREDI

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 30 83e JAARGANG VENDREDI 29 JUILLET 2005 VRIJDAG 29

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 3 82e ANNEE VRIJDAG 16 JANUARI 2004 VENDREDI 16

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 27 82e ANNEE VRIJDAG 2 JULI 2004 VENDREDI 2 JUILLET

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge Prijs van een jaarabonnement : Prix de l abonnement annuel : België

Nadere informatie

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 22306 BELGISCH STAATSBLAD 28.04.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2006 1678 [C 2006/14095] 24 APRIL 2006. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 77220 MONITEUR BELGE 23.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE [C 2015/11511] 16 DECEMBER 2015. Arrêté ministériel établissant les formulaires

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 15 83e JAARGANG VENDREDI 15 AVRIL 2005 VRIJDAG 15

Nadere informatie

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE 64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2010 3685 [C 2010/22451] F. 2010 3685 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2010/22451] 15 OKTOBER

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 6 83e JAARGANG VENDREDI 11 FEVRIER 2005 VRIJDAG 11

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 28 82e ANNEE VRIJDAG 9 JULI 2004 VENDREDI 9 JUILLET

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 731 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2010 45 [C 2010/31002] 17 DECEMBER 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 49 81e JAARGANG VENDREDI 5 DECEMBRE 2003 VRIJDAG 5

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 33 81e JAARGANG JEUDI 14 AOUT 2003 DONDERDAG 14 AUGUSTUS

Nadere informatie

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE. Forces armées. Krijgsmacht. Diensten van de Generale Staf

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE. Forces armées. Krijgsmacht. Diensten van de Generale Staf BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 21.07.2000 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS 5093 MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Krijgsmacht Forces armées Diensten van de Generale Staf Services

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 36987 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03172] 29 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l Autorité des services

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 :

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 : 46851 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2006 3572 [C 2006/09648] 1 SEPTEMBER 2006. Koninklijk besluit tot vaststelling van de vorm, de inhoud, de bijlagen en de nadere regels voor de neerlegging van

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 18 82e ANNEE VRIJDAG 30 APRIL 2004 VENDREDI 30

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 30 81e JAARGANG VENDREDI 25 JUILLET 2003 VRIJDAG 25

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 9 82e ANNEE VRIJDAG 27 FEBRUARI 2004 VENDREDI 27

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 17 83e JAARGANG VENDREDI 29 AVRIL 2005 VRIJDAG 29

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 84e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge Prijs van een jaarabonnement : Prix de l abonnement annuel : België

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE 31353 Vu pour être annexé àl arrêté ministériel du 23 mai 2012 modifiant l arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant les documents comptables à tenir

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 24 81e JAARGANG VENDREDI 13 JUIN 2003 VRIJDAG 13 JUNI

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 84e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 01.06.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 6219

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 01.06.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 6219 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 01.06.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 3691 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD 40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES F. 99 3542 [99/11342] 30 SEPTEMBRE 1999. Arrêté ministériel modifiant l arrêté royal du 30 décembre 1993 prescrivant

Nadere informatie

Document NL

Document NL pagina 1 van 5 Document 2004-145738-NL 31/08/2004 S169 Europese Gemeenschappen Diensten Openbare procedure I. II. III. IV. VI. NL-Roermond: Ophalen van huisvuil 2004/S 169-145738 AANKONDIGING VAN OPDRACHT

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE. Forces armées. Krijgsmacht. Services de l Etat-Major général

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE. Forces armées. Krijgsmacht. Services de l Etat-Major général BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 24.08.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 5995 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 5 82e ANNEE VRIJDAG 30 JANUARI 2004 VENDREDI 30

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 4 83e JAARGANG VENDREDI 28 JANVIER 2005 VRIJDAG 28

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 5 81e JAARGANG VENDREDI 31 JANVIER 2003 VRIJDAG 31

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 51 83e JAARGANG VENDREDI 23 DECEMBRE 2005 VRIJDAG

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 21 81e JAARGANG VENDREDI 23 MAI 2003 VRIJDAG 23 MEI

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 84e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE 48001 N. 2010 2506 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35508] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 13102 BELGISCH STAATSBLAD 28.03.2002 Ed. 2 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN N. 2002 1113 [C 2002/11054]

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD 30611 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03204] 26 MAI 2015. Arrêté royal déterminant le modèle de la formule de déclaration en matière d impôt des sociétés pour l exercice d imposition 2015 (1) PHILIPPE,

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 41 81e JAARGANG VENDREDI 10 OCTOBRE 2003 VRIJDAG 10

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 8 81e JAARGANG VENDREDI 21 FEVRIER 2003 VRIJDAG 21

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 11 83e JAARGANG VENDREDI 18 MARS 2005 VRIJDAG 18 MAART

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge Prijs van een jaarabonnement : Prix de l abonnement annuel : België

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 13 83e JAARGANG VENDREDI 1 er AVRIL 2005 VRIJDAG 1

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 47225 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03212] 15 JUILLET 2015. Arrêté ministériel portant exécution des articles 7, 4, et 53, 1 er,3, c) et d), del arrêté royal du 28 juin 2015, concernant la taxation

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE 53805 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2014/31492] 10 JUNI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de typeinhoud en de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de energieaudit opgelegd door het Besluit

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2013-153 Van 02 juni 2013. Bulletin No 2013-153 Du 02 juin 2013

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2013-153 Van 02 juni 2013. Bulletin No 2013-153 Du 02 juin 2013 Bulletin der Aanbestedingen Publicaties van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O - Wetstraat, 51 - B-1040 Brussel Bulletin des Adjudications Publications du Service Fédéral e-procurement SPF P&O -

Nadere informatie