Studiegids hbo bachelor Verloskunde propedeutische fase post propedeutische fase

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiegids 2015 2016 hbo bachelor Verloskunde propedeutische fase post propedeutische fase"

Transcriptie

1 Studiegids hbo bachelor Verloskunde propedeutische fase post propedeutische fase Toekomstgerichte verloskunde op hoog niveau

2 Het is nadrukkelijk verboden zonder schriftelijke toestemming van de Academie Verloskunde Maastricht/Zuyd Hogeschool materiaal te kopiëren of te verspreiden. Copyright Academie Verloskunde Maastricht Zuyd Hogeschool 2

3 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 8 2. Organisatie Missie en Visie Organisatiestructuur Commissies Opleidingscommissie Examencommissie Curriculumcommissie Centrale Toetscommissie Werkveldcommissie Kwaliteitsbewaking Evaluatie theorie onderwijs Evaluatie praktijk onderwijs (stages) Nationale Studentenenquête Studievereniging HERA Opleiding Verloskunde: de uitgangspunten Beroeps- en opleidingskaders Verloskunde in Nederland Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) Beroepsprofiel verloskundige Didactische concept: probleemgestuurd onderwijs Visie op verloskunde Visie op onderwijs en leren Toelating tot de Opleiding Verloskunde Curriculum Algemene indeling curriculum Einddoelen en competenties Verloskundig handelen binnen verloskundige domeinen Beschrijving werkprocessen per verloskundig domein Competenties Competenties met bijbehorende gedragsindicatoren per cursusjaar 30 Copyright Academie Verloskunde Maastricht Zuyd Hogeschool 3

4 4.3. Professioneel gedrag Onderwijsvormen Casuïstiek Colleges Journal Clubs Onderwijspoli Onderwijsgroepen Vaardigheidsonderwijs Workshops Organisatie van het onderwijs Organisatie onderwijsperiodes Indeling in onderwijsgroepen Vaardigheidsmaterialen en oefenfantomen Tentamens Tentamens gebonden aan een blok/periode/themaweek Tentamens overstijgend aan een blok/periode/themaweek Locatie tentamens Minors Honoursprogramma Research Studieloopbaanbegeleiding Studentendecaan Stage Overzicht stageperiodes en stagegesprekken Beschrijving handelingsniveaus stageperiodes Schriftelijke verslaglegging Beschrijving beginsituatie Voorbereiding introductiegesprek Persoonlijke leerdoelen formuleren: SMART Logboekformulieren Consultformulieren Syntheseformulieren Evaluatieverslag Beoordelingsformulieren 92 Copyright Academie Verloskunde Maastricht Zuyd Hogeschool 4

5 Verrichtingen Partusverslagen tijdens de stages Het logboek Inleveren formulieren Gesprekken tijdens de stage Docentbegeleidergesprek Het introductiegesprek Dagelijkse evaluatiegesprekken Synthesemoment (SM) Tussenbeoordelingsgesprek (TB) Eindbeoordelingsgesprek (EB) Aanwezigheid docentbegeleider stagegesprekken Rol en taken van de betrokken stagepartijen Rol en taken van de docentbegeleider Rol en taken van de stagebegeleider Rol en taken van de student Rol en taken van de opleiding Stage-informatie op Blackboard en AVMS Extra stagebegeleiding Terugkombijeenkomsten (TKB s) Vrijstelling stage voor TKB en tentamen Beoordelen stages Stagebeoordelingscommissie (SBC) Beoordeling professioneel gedrag (BBP) Herkansingen van stage Propedeutische fase Postpropedeutische fase Herhaalde herkansing Volgtijdelijkheid stages Voortijdig staken van de stage Deelnameplicht stages Aanwezigheid van studenten gedurende de stage Extra stage hechten/ zetten episiotomie 113 Copyright Academie Verloskunde Maastricht Zuyd Hogeschool 5

6 5.14. Bevoegd en bekwaam tijdens de stages Stage in vrije tijd Vrijwillige stage in ontwikkelingslanden Werken in de kraamzorg tijdens de opleiding Stagevergoeding Stageplanning met AVMS Stagevoorkeursplaats Tegemoetkoming in de stagekosten Praktische zaken-abc AVM-card Beëdiging Bereikbaarheid AVM (fiets, auto, trein) Bereikbaarheid teamleiders BIG-registratie Blackboard Bureau Inschrijving Bureau Onderwijs Collegegeld Communicatie Communicatie en Social Media DUO Eigen bijdrage Hardheidsclausule OV-kaart Hepatitis B vaccinatie Huisvesting tijdens stages ICT-voorzieningen Inzet studenten bij (onderwijs)activiteiten en werkzaamheden AVM Klachtencommissie en vertrouwenspersoon Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) Mantoux Mensa MRSA Ombudsman 140 Copyright Academie Verloskunde Maastricht Zuyd Hogeschool 6

7 6.25. Onderwijsruimtes Ongevallenverzekering en WA-verzekering Openingstijden AVM gebouw en overige universiteitsgebouwen Osiris POI s Postvakken en lockers Prikaccident Privacyreglement Receptie Spatbril Stichting Bijzondere Voorzieningen Moederschapszorg Studentenvoorzieningen Maastricht Symposiumbezoek Universiteitsbibliotheek (UB) en studielandschap Vrije feestdagen tijdens stage Ziekmelding Lectoraat Midwifery Science Lectoraat Midwifery Science Onderzoeksomgeving lectoraat Midwifery Science Onderzoeksthema s European Master of Science in Midwifery Leven Lang Leren Op het snijvlak van verloskunde en onderwijs Producten Bijlagen Procedure wijziging studiebegeleider (SB)/ docentbegeleider (DB) Procedure aanvraag vrijstelling Procedure symposiumaanvraag Procedure vaardigheidsmaterialen Procedure tegemoetkoming onderzoekskosten minor 160 Copyright Academie Verloskunde Maastricht Zuyd Hogeschool 7

8 1. Voorwoord Beste studenten, (gast)docenten en stagebegeleiders Dit is de studiegids 1 van de Academie Verloskunde Maastricht (AVM) voor het studiejaar De AVM is onderdeel van de faculteit Gezondheidszorg van Zuyd Hogeschool en bestaat uit de hbo-bachelor Verloskunde, het lectoraat Midwifery Science en Leven Lang Leren. Deze studiegids is het spoorboekje van de opleiding verloskunde aan de AVM en biedt veel praktische informatie over de inhoud en organisatie van de opleiding. Naast deze studiegids is er een Onderwijs- en Examenregeling (OER) met de uitwerking op opleidingsniveau van de Model Onderwijs- en Examenregeling (MOER) van Zuyd Hogeschool. We hopen dat deze studiegids een goede wegwijzer is voor iedereen die bij de opleiding betrokken is. Willeke Boom en Korine Meulepas, Teamleiders hbo-bachelor Verloskunde 1 Deze studiegids is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld; desondanks zou er in de weergave van regelingen of de interpretatie ervan sprake kunnen zijn van onjuistheden. Te allen tijde blijven de oorspronkelijke en formele regelingen van kracht. Aan de inhoud van deze studiegids kunnen daarom geen rechten worden ontleend. Voor alle gegevens uit deze gids geldt het voorbehoud van wijzigingen (zoals data) en kennelijke drukfouten. Ingrijpende wijzigingen zullen altijd zo snel mogelijk worden bekendgemaakt. In deze studiegids is gekozen voor de vrouwelijke vorm, de meeste studenten zijn vrouwen. Daar waar zij staat kan ook hij worden gelezen. Copyright Academie Verloskunde Maastricht Zuyd Hogeschool 8

9 2. Organisatie 2.1. Missie en Visie De missie van de AVM is Creating the future of Midwifery. Dit doen wij volgens onze visie: AVM leidt studenten op tot toekomstbestendige verloskundigen die als hoogopgeleide professionals functioneren in de geboortezorg. AVM is het kenniscentrum van Zuyd voor de fysiologische verloskunde en heeft (inter)nationale impact. Onderzoek, academisering en verloskundige expertise zijn nauw met elkaar verweven in de onderwijsprogramma s op (post)bachelor-, master- en PhD-niveau. Deze ontwikkelen we in co-creatie met professionals in de geboortezorg, andere onderwijsinstellingen en de cliënt Organisatiestructuur De AVM is ingericht volgens drie inhoudelijke pijlers; de hbo-bachelor Verloskunde, het lectoraat Midwifery Science en Leven Lang Leren. De activiteiten van de hbo-bachelor Verloskunde zijn gericht op de organisatie, uitvoering en optimalisering van de opleiding Verloskunde. Het lectoraat Midwifery Science ontwikkelt en implementeert activiteiten die bijdragen aan de verwetenschappelijking van de opleiding Verloskunde en het wetenschapsdomein Midwifery, zowel op het gebied van onderwijs als op het gebied van onderzoek. Leven Lang Leren richt zich op de organisatie, uitvoering en ontwikkeling van bij- en nascholingen voor het werkveld: verloskundigen en andere verwante beroepsbeoefenaren. De dagelijkse leiding van de AVM is in handen van de drie teamleiders; Willeke Boom, Korine Meulepas en Marianne Nieuwenhuijze. Samen vormen zij het Kernteam. Copyright Academie Verloskunde Maastricht Zuyd Hogeschool 9

10 CvB Zuyd Hogeschool Directeur Faculteit Gezondheidszorg Bedrijfsbureau Facultaire Medezeggenschapsraad (FMR) HR Directiesecretariaat Finance & Control Academie Verloskunde Maastricht Overige opleidingen faculteit Gezondheidszorg Managementondersteuning Kernteam AVM Lectoraat Midwifery Science Bachelor Verloskunde Leven Lang Leren Secretariaat Lectoraat Studenten- en examensecretariaat Onderwijssecretariaat Secretariaat Leven Lang Leren Stage secretariaat Onderzoekers en docenten Onderzoekers en docenten Onderzoekers en docenten Organogram AVM 2.3. Commissies Ten behoeve van de organisatie van het onderwijs is een aantal commissies ingesteld. Deze commissies hebben taken die liggen op het terrein van onderwijsbeleid en het creëren van randvoorwaarden waarbinnen de voorbereiding, coördinatie en uitvoering van het onderwijs optimaal kunnen verlopen Opleidingscommissie In de Regeling Opleidingscommissie Zuyd Hogeschool, zijn de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Opleidingscommissie vastgelegd. Deze regeling is in te zien op Zuydnet. Copyright Academie Verloskunde Maastricht Zuyd Hogeschool 10

11 De Opleidingscommissie is samengesteld uit vier docenten, vier studenten (1 per leerjaar) en 4 plaatsvervangende studenten (1 per leerjaar) van de opleiding. In is de samenstelling als volgt: Han Hensen, docent lid; Astrid Merkx, docent lid; Jeannette Osterhaus, docent lid; Kiki Tillmann, docent lid; Anke ten Barge Coes, student lid cursusjaar 4; vacature, student lid cursusjaar 4; Tessa Verbeek, student lid cursusjaar 3; vacature, student lid cursusjaar 3; Jori van Oosterhout, student lid cursusjaar 2 Evi Vlassak, student lid cursusjaar 2 vacature, student lid cursusjaar 1; vacature, student lid cursusjaar 1. Student-leden krijgen vrijstelling van het onderwijs ten tijde van de vergaderingen van de opleidingscommissie en een financiële vergoeding voor de bijgewoonde vergaderingen Examencommissie In de Regeling voor de Examencommissies van Zuyd Hogeschool zijn de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Examencommissie vastgelegd. Deze regeling is in te zien op Zuydnet. De Examencommissie bestaat uit 6 leden, 5 docenten van de AVM en één extern lid: Marjolein Gravendeel, lid; Emer Hageraats, lid; Irene Korstjens, voorzitter; Anny Kuypers, lid; Reny Thoren, secretaris; Myrto Motten, extern lid. Copyright Academie Verloskunde Maastricht Zuyd Hogeschool 11

12 De vergaderdata van de Examencommissie staan in het jaarrooster (Blackboard) vermeld. Verzoeken aan de Examencommissie kunnen schriftelijk gedaan worden aan het secretariaat van de examencommissie door middel van een bijlage bij een aan het secretariaat van de examencommissie Curriculumcommissie Deze commissie is verantwoordelijk voor de inhoud van het curriculum. De curriculumcommissie bestaat uit: Willeke Boom, voorzitter; Els Bosch; Darie Daemers; Simone Mets; Korine Meulepas; Marianne Nieuwenhuijze Centrale Toetscommissie Deze commissie is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit en samenhang van alle tentamens van de gehele opleiding. De centrale toetscommissie bestaat uit: Luc Budé; Xandra Janssen; Simone Mets; Reny Thoren Werkveldcommissie De werkveldcommissie heeft de taak om de AVM gevraagd en ongevraagd te adviseren over de aansluiting van de opleiding op het werkveld. De samenstelling van de werkveldcommissie is zodanig dat een zo goed mogelijke afspiegeling van het werkveld wordt gevormd. De werkveldcommissie van de AVM bestaat uit: Manon Aué, zelfstandig kraamzorgondernemer Laren Robert Aardenburg, gynaecoloog Zuyderland Ziekenhuis Sittard/Heerlen Copyright Academie Verloskunde Maastricht Zuyd Hogeschool 12

13 Marjolein Gravendeel, docent AVM Dieuwke Ottens, eerstelijns verloskundige Haarlem Irma Stegeman, klinisch verloskundige Radboud Medisch Centrum Nijmegen Femke Wasscher, eerstelijns verloskundige Wijchen Vacature, klinisch verloskundige 2.4. Kwaliteitsbewaking Niet alleen door de hogeschool zelf, maar ook door externe partijen, wordt geregeld onderzoek gedaan om een beeld te krijgen van de kwaliteit van een opleiding. Zuyd Hogeschool zelf legt de lat hoog. Zeventig procent van de opleidingen moet uiteindelijk tot de besten van het land gaan behoren of op zijn minst beter scoren dan gemiddeld. Tien procent moet zelfs bij de absolute top zitten. Uitgangspunt van de kwaliteitszorg binnen de AVM is dat we met kwalitatief goed onderwijs de kwaliteit van de verloskundige zorg en daarmee de toekomst van de verloskunde willen waarborgen. Daarom besteden we veel aandacht aan de kwaliteit van het onderwijs. De AVM heeft de kwalificatie excellente opleiding gekregen Evaluatie theorie onderwijs Aan het eind van elke blokperiode wordt aan iedere student gevraagd om, aan de hand van een digitaal vragenformulier, haar mening te geven over de betreffende periode. Na verwerking en analyse van de gegevens worden de resultaten besproken en vastgelegd in een kwaliteitsverslag van de periode. Het kwaliteitsverslag bevat ook de eventuele verbeterpunten die gerealiseerd moeten worden. In het daaropvolgende jaar wordt nagegaan in hoeverre actiepunten hebben geleid tot verbetering van het onderwijs. Voor de bewaking van de totale kwaliteit van het onderwijs zijn diverse commissies verantwoordelijk (o.a. Curriculumcommissie, Opleidingscommissie, Jaarplanningsgroep en Examencommissie). Copyright Academie Verloskunde Maastricht Zuyd Hogeschool 13

14 Evaluatie praktijk onderwijs (stages) De AVM verzamelt regelmatig diverse gegevens over de gang van zaken tijdens de stages van studenten. Met behulp van een vragenlijst wil de opleiding een indruk krijgen van de mening van studenten over een aantal aspecten van de stages. Na afloop van elke stage wordt aan studenten gevraagd om de digitaal beschikbare vragenlijst in te vullen. De antwoorden worden vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld. Programmaevaluatiegegevens worden niet gekoppeld aan en zijn op geen enkele wijze van invloed op de stage beoordeling Nationale Studentenenquête Naast de evaluatie van de diverse onderwijsactiviteiten wordt jaarlijks onder alle studenten de Nationale Studenten Enquête (NSE) gehouden. Door deze resultaten krijgen Zuyd Hogeschool en de AVM een goed beeld van de tevredenheid van de studenten over de opleiding als totaal. Samen met de resultaten van de tweejaarlijkse enquête onder de afgestudeerden worden deze gegevens, naast de gegevens uit andere evaluaties, gebruikt om zo de kwaliteit van de opleiding verder te verbeteren. Er wordt veel gedaan om de gestelde kwaliteit te realiseren en deze goed te bewaken. We zijn van mening dat we daar goed in slagen. Dat blijkt niet alleen uit de eigen evaluatiegegevens. Zo scoort in de onafhankelijke Nationale Studenten Enquête 2015 de AVM met betrekking tot kwaliteit wederom als beste opleiding Verloskunde van Nederland Studievereniging HERA De AVM heeft een eigen studievereniging, genaamd M.S.V. Hera. Een studievereniging is een vereniging die opleidingsgebonden is. Dat wil zeggen dat Copyright Academie Verloskunde Maastricht Zuyd Hogeschool 14

15 alleen studenten van de AVM lid kunnen worden. M.S.V. Hera is het overkoepelende orgaan tussen studenten en docenten. De studievereniging dankt haar naam aan de Griekse godin Hera. Hera is de beschermgodin van het huwelijk en als vruchtbaarheidsgodin begeleidt zij de geboorte van een kind. Zoals ze haar naam eer aan doet waakt Hera over de AVM-familie en helpt zij om je de weg te wijzen bij de AVM en stimuleert ze je persoonlijke ontwikkeling. Als lid profiteer je van enorm veel voordelen. Denk hierbij aan korting op boeken, instrumentarium en disposables. Naast deze voordelen organiseert M.S.V. Hera allerlei leerzame en sociale activiteiten zoals gastcolleges, ledenuitjes en borrels. M.S.V. Hera is opgericht door studenten en wordt onderhouden door studenten. Zij wordt bestuurd door een jaarlijks bestuur en ondersteund door enthousiaste studenten in commissies. Buiten een functionele en leerzame taak, helpt Hera jou om alles uit je studententijd te halen. Want, je studeert maar 1 keer! Contact: of Copyright Academie Verloskunde Maastricht Zuyd Hogeschool 15

16 3. Opleiding Verloskunde: de uitgangspunten 3.1. Beroeps- en opleidingskaders Tijdens de opleiding Verloskunde aan de AVM worden studenten opgeleid tot toekomstbestendige verloskundigen die als hoogopgeleide professionals functioneren in de geboortezorg. Zij worden primair opgeleid om te gaan werken binnen het Nederlands verloskundig zorgsysteem met als expertise het normale verloop van de zwangerschap, de bevalling en het kraambed (de fysiologische verloskunde). De kaders van het beroep en de opleiding worden gesteld door de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) en de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW). De einddoelen van de opleiding Verloskunde van de AVM zijn geborgd binnen de volgende (landelijk) vastgestelde eisen aan het beroep: o Beroepsprofiel Verloskundige (2014 KNOV, Bilthoven), hierna genoemd het beroepsprofiel. o Landelijk opleidingsprofiel o Besluit van 23 mei 2014, houdende regels inzake de opleiding tot en de deskundigheid van de verloskundige (Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied verloskundige 2014). Daarnaast is de inhoud van de opleiding geborgd binnen de EUregelgeving (directive 2005/36/EC, Section 6, Article 40). Ten slotte is, om het hbo-bachelorniveau van de opleiding te waarborgen, de inhoud van de opleiding afgestemd op de Europees vastgestelde zogenaamde Dublin-descriptoren Verloskunde in Nederland Een verloskundige begeleidt zwangere vrouwen voor, tijdens en na hun bevalling, en steeds vaker ook al voor de zwangerschap. Zij is verantwoordelijk voor de gezondheid van moeder en kind. Verder biedt ze de vrouw (en haar partner) informatie en ondersteuning. De verloskundige is in de eerste plaats een medisch professional. Op grond van Copyright Academie Verloskunde Maastricht Zuyd Hogeschool 16

17 haar medische kennis is de verloskundige in staat de juiste onderzoeken te doen, adviezen te geven en te beslissen wanneer ze een vrouw moet verwijzen naar een gynaecoloog of andere specialist. Ook werken veel verloskundigen in de klinische setting. Binnen deze setting zijn zij de professionals die, zelfs wanneer er sprake is van verhoogd risico, de normalty of birth bewaken en in samenspraak met de gynaecoloog verloskundige zorg te verlenen. Maar een verloskundige is meer dan een medisch professional; zij is ook een coach tijdens de hele periode van zwangerschap, bevalling en kraambed. In haar rol van coach is de verloskundige iemand die goed bereikbaar is en die tijd uittrekt voor haar cliënten. Zij is een bron van informatie op allerlei gebieden, van erfelijkheidsonderzoek tot het regelen van kraamzorg. Daarnaast is zij een vertrouwenspersoon. Een goede vertrouwensband tussen cliënt en verloskundige kan het verschil uitmaken tussen een positief en negatief ervaren bevalling. Ook bij de begeleiding tijdens de zwangerschap is die vertrouwensband belangrijk, bijvoorbeeld wanneer er intieme of moeilijke kwesties rondom de zwangerschap moeten worden besproken. (Bron: Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) De Wet BIG regelt de zorgverlening door beroepsbeoefenaren. Het beoogt de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de individuele gezondheidszorg te bevorderen en te bewaken en de patiënt/cliënt te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen. De wet regelt onder meer de bevoegdheid, voorbehouden handelingen en het deskundigheidsgebied van zorgverleners in de gezondheidszorg. Dit wordt geregistreerd in het zogenoemde BIG-register. Verloskundigen kunnen zich alleen in dit register laten inschrijven als zij voldoen aan de wettelijke opleidingseisen tot verloskundige. Dit kan als zij een getuigschrift hebben van een Nederlandse Opleiding tot Verloskundige of een daaraan gelijkgesteld diploma. Het deskundigheidsgebied volgens de Wet BIG is: Copyright Academie Verloskunde Maastricht Zuyd Hogeschool 17

18 Het verrichten van handelingen op het gebied van de verloskunde en andere handelingen, gericht op het bevorderen en bewaken van het normale verloop van de zwangerschap, de bevalling en de kraambedperiode, evenals op het voorkomen van afwijkingen bij de vrouw of het kind, door een inschatting te maken van het verloskundige risico bij een vrouw gedurende haar zwangerschap, bevalling en kraambedperiode, het vertalen van het verloskundige risico in verloskundig beleid en het op basis daarvan verlenen van raad en bijstand, alsmede het waar nodig consulteren van dan wel verwijzen naar een arts Beroepsprofiel verloskundige In het beroepsprofiel (KNOV, 2014) staan het profiel van de verloskundige, de nieuwe ontwikkelingen binnen het vakgebied, de vereiste zorg tijdens het reproductieve proces, de kernkwaliteiten van de verloskundige en de verschillende rollen van een verloskundige beschreven. Het beroepsprofiel is ontwikkeld in opdracht van de KNOV. Op de website van de KNOV (www.knov.nl) kan de volledige tekst van het beroepsprofiel geraadpleegd worden Didactische concept: probleemgestuurd onderwijs Het onderwijs aan de AVM is al sinds het studiejaar vormgegeven volgens de principes van het probleemgestuurd onderwijs. De basisgedachte van probleemgestuurd onderwijs is dat studenten actief bezig zijn met de leerstof: zij stellen zichzelf en medestudenten vragen, ze ontdekken waar hiaten aanwezig zijn in kennis, welke onderwerpen nader dienen te worden bestudeerd en ze geven elkaar uitleg over datgene wat ze tijdens de zelfstudie hebben bestudeerd. Een belangrijk voordeel van probleemgestuurd onderwijs is daarmee, dat nieuwe kennis beter wordt verwerkt en onthouden. De verworven kennis zal later ook beter kunnen worden toegepast tijdens de beroepsuitoefening, doordat studenten studeren aan de hand van problemen die afkomstig zijn uit de beroepspraktijk: studenten oefenen tijdens hun studie al in het aanpakken en oplossen van praktijkproblemen. Copyright Academie Verloskunde Maastricht Zuyd Hogeschool 18

19 Bij probleemgestuurd onderwijs wordt het leren van studenten gestuurd door taken (problemen) die grotendeels ontleend zijn aan de verloskundige beroepspraktijk. Deze taken staan beschreven in een periodeboek/blokboek, een 'spoorboekje' voor de studie tijdens een onderwijsperiode. Studenten werken aan de taken in kleine groepen, van ca studenten, in zogenaamde onderwijsgroepen (OWG s) Visie op verloskunde Zwangerschap en geboorte is de start van nieuw leven, ouderschap en het gezinsleven. De AVM bachelor verloskunde leidt toekomstige verloskundigen op met de wetenschap dat optimale zorg in deze levensfase, levenslang gunstige effecten heeft op de gezondheid en het welzijn van moeder en kind. De AVM bachelor leidt toekomstige verloskundigen op die hun cliënten centraal stellen die respect hebben voor de achtergrond, waarden, voorkeuren en behoeften van de vrouw en haar omgeving. die vrouwen te allen tijde met persoonlijke aandacht, empathie en gedegen kennis tegemoet treden. die vrouwen relevante en volledige voorlichting bieden zodat deze in staat zijn verantwoorde keuzes te maken ten aanzien van hun eigen zorgproces. die erkennen dat vrouwen zelfbeschikkingsrecht hebben in het maken van keuzes over dit zorgproces en die daarnaast hun eigen professionele grenzen hanteren. die in samenspel met andere zorgverleners naar een optimale beleving van het geboorteproces streven die in samenspel met de vrouw en andere zorgverleners naar een optimale beleving van zwangerschap geboorte en kraambed streven en een optimale start van een nieuw leven. Copyright Academie Verloskunde Maastricht Zuyd Hogeschool 19

20 De AVM bachelor leidt toekomstige verloskundigen op tot bekwame beroepsbeoefenaren die verloskundige zorg verlenen in de directe leefomgeving van de zwangere en in de klinische setting. die deskundig zijn in de begeleiding van zowel fysiologisch verlopende zwangerschappen en baringen als situaties waarbij sprake is van een verhoogd risico op complicaties en niet-complexe afwijkende bevindingen conform de geldende richtlijnen en / of zorgpaden (zorg in geval van daadwerkelijke complicaties en/of pathologie, complexe afwijkende bevindingen en gespecialiseerde interventies behoort niet tot hun deskundigheidsgebied). die in alle settings waarin zij werken (thuis of in het ziekenhuis, alleen of in samenwerking met de gynaecoloog) de normaliteit van zwangerschap, baring en kraambed herkennen, benoemen en bewaken. De AVM bachelor leidt toekomstige verloskundigen op die integrale zorg verlenen en die nauw samenwerken met andere ketenpartners (geïntegreerde zorg). die vrouwen ondersteuning gedurende het hele proces bieden, knelpunten signaleren, die weten wanneer de expertise van een andere zorgverlener nodig is, die afstemming bewaken en als casemanager verantwoordelijk zijn voor de coördinatie van de zorg. die zich niet alleen sterk maken voor de bevordering van de gezondheid en het welzijn van de vrouw en haar kind, maar ook oog hebben voor gezondheidsbevordering en health counseling op gemeenschapsniveau. die basisbegeleiding bij psychosociale problematiek leveren en indien nodig andere zorgprofessionals inschakelen. De AVM bachelor leidt toekomstige verloskundigen op die zich bewust zijn van hun eigen leiderschapskwaliteiten, expertise en rol binnen de gehele geboortezorg, die weerbaar zijn en assertiviteit tonen. die naar een goede interprofessionele samenwerking streven. Copyright Academie Verloskunde Maastricht Zuyd Hogeschool 20

21 die een academisch denkniveau hebben, die klinisch redeneren, conceptueel denken en het wetenschappelijk onderbouwen van hun handelen in hun dagelijks werk hebben geïntegreerd. Zwangerschap en geboorte is de start van nieuw leven, ouderschap en het gezinsleven, nu en in de toekomst. Toekomstige verloskundigen dragen bij aan de juiste condities voor langdurige gezondheid en welzijn voor nieuwe generaties moeders en baby s Visie op onderwijs en leren De opleiding maakt gebruik van competentiegericht en probleemgestuurd onderwijs. Dit betekent dat de competenties een belangrijke rol spelen bij de invulling van het curriculum. Het gaat er uiteindelijk om dat de student deze competenties bezit. Dit betekent dat de nodige kennis, vaardigheden en attitude geïntegreerd worden aangeboden en geleerd. De belangrijkste uitgangspunten zijn: het onderwijs gaat uit van de beroepspraktijk. De taken die de verloskundige in de beroepsuitoefening moet kunnen uitvoeren vormen het uitgangspunt, waarbij een gedegen theoretische basis van belang is en waarbij Evidence Based Medicine (EBM) een grote rol speelt. Competent handelen impliceert een professionele beroepshouding; het leerproces van de student staat centraal. De student stuurt haar eigen leerproces, waarbij de docent een ondersteunende en faciliterende rol vervult als inhoudsdeskundige, coach, studiebegeleider en assessor; de principes van leven lang leren zijn onmisbaar voor een blijvende competente beroepsuitoefening; de opleiding streeft naar een studeerbaar curriculum; de student leert in een krachtige en authentieke leeromgeving. Ruim 40% van de opleiding bestaat uit stages en bij het theorie onderwijs vormen beroepsrelevante taken de basis; de student wordt getoetst op een manier die aansluit bij competentiegericht onderwijs. Copyright Academie Verloskunde Maastricht Zuyd Hogeschool 21

22 De AVM speelt in op een aantal belangrijke ontwikkelingen in de verloskundige zorg door in het onderwijs door middel van de minors extra aandacht te besteden aan vier deskundigheidsgebieden. Dit zijn gezondheidsbevordering, implementeren van innovaties, research in midwifery en klinische verloskunde. Hierdoor krijgen studenten de kans zich te onderscheiden en te specialiseren Toelating tot de Opleiding Verloskunde Om toegelaten te worden tot de Opleiding Verloskunde zijn er specifieke vooropleidingseisen en vindt er een selectieprocedure plaats. Deze staat beschreven op de site van de AVM Kandidaten die 21 jaar of ouder zijn en niet voldoen aan de toelatingseisen voor de Opleiding tot Verloskundige, kunnen alsnog aan de toelatingseisen voldoen door het met een voldoende resultaat afleggen van het 21+ onderzoek. Het 21+ onderzoek bestaat uit een capaciteitenonderzoek. Afhankelijk van het tijdstip van aanmelding zijn er voor het afleggen van het onderzoek twee mogelijkheden. 1. Aanmelding tussen 1 oktober en 15 januari voor de Opleiding Verloskunde (Zuyd Hogeschool) via Studielink: Aanmelding via Studielink, De kandidaat wordt uitgenodigd voor de eerste ronde van de selectie die in februari plaatsvindt. Indien de score van de eerste selectieronde hoog genoeg is, wordt de kandidaat uitgenodigd voor de tweede ronde van de selectie die in maart plaatsvindt. Aansluitend aan de reguliere selectie van deze dag neemt de kandidaat deel aan het 21+ onderzoek. De uitslag van het 21+ onderzoek volgt één week na afname van dit onderzoek en voorafgaand aan de uitslag van de selectie. Copyright Academie Verloskunde Maastricht Zuyd Hogeschool 22

De kern van de eerstelijns verloskunde

De kern van de eerstelijns verloskunde De kern van de eerstelijns verloskunde Samenvatting Beroepsprofiel van de verloskundige Beroepsprofiel van de verloskundige De kern van de eerstelijns verloskunde Inhoud Colofon Tekst De tekst van deze

Nadere informatie

Beroepsprofiel verloskundige

Beroepsprofiel verloskundige Beroepsprofiel verloskundige December 2005 KNOV, Bilthoven Colofon Deze uitgave maakt deel uit van de publicaties van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV). Het beroepsprofiel

Nadere informatie

Bacheloropleiding Management in de Zorg

Bacheloropleiding Management in de Zorg Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg Instituut Verpleegkundige Studies 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van

Nadere informatie

Bacheloropleiding Management in de Zorg

Bacheloropleiding Management in de Zorg Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg Instituut Verpleegkundige Studies 2013-2014 Hogeschool Utrecht, Studentzaken / JZ Utrecht, juni 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding

Nadere informatie

Opleiding tot Genetisch Consulent Studiegids 2010-2012

Opleiding tot Genetisch Consulent Studiegids 2010-2012 Opleiding tot Genetisch Consulent Studiegids 2010-2012 GC-01 Basisgenetica GC-02 Communicatie GC-03 Genoomdiagnostiek deel 1 GC-04 Genoomdiagnostiek deel 2 GC-05 Deskundigheidsbevordering en kwaliteit

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2015-2016 Opleiding Creatieve Therapie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS

STUDIEGIDS 2015-2016 Opleiding Creatieve Therapie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS STUDIEGIDS 2015-2016 Opleiding Creatieve Therapie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 5 Deel 1: Studiegids... 6 Hoofdstuk 1 Visie op het onderwijs...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Fysiotherapie voltijd 2015-2016

Studiegids. Bacheloropleiding. Fysiotherapie voltijd 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Fysiotherapie voltijd 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Hogeschool Windesheim Flevoland Bachelor Engineering, Design & Innovation Voltijd CROHO: 39240 Datum: Juli 2014 De opleiding is positief geaccrediteerd op 1 januari 2010

Nadere informatie

Algemeen stagehandboek

Algemeen stagehandboek Algemeen stagehandboek HZ UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Bacheloropleiding Verpleegkunde & Verpleegkunde & Verloskunde traject Juli 2015 0 INHOUDSOPGAVE 1. Stages binnen de Bacheloropleiding Verpleegkunde

Nadere informatie

BEROEPSCOMPETENTIES ERGOTHERAPIE 2013

BEROEPSCOMPETENTIES ERGOTHERAPIE 2013 BEROEPSCOMPETENTIES ERGOTHERAPIE 2013 Joan Verhoef, Hogeschool Rotterdam (voorzitter) Annerie Zalmstra, Hogeschool Zuyd Marie-Antoinette Minis, Hogeschool Arnhem en Nijmegen Ruth Zinkstok, Hogeschool van

Nadere informatie

Studiegids. Masteropleiding. Accounting & Auditing 2012-2013

Studiegids. Masteropleiding. Accounting & Auditing 2012-2013 Studiegids Masteropleiding Accounting & Auditing 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen. Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen. Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiesystemen Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Small Business & Retail Management 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Bacheloropleiding. Small Business & Retail Management 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Bacheloropleiding Small Business & Retail Management 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Accountancy voltijd en duaal 2013-2014. Versie 1.2

Studiegids. Bacheloropleiding. Accountancy voltijd en duaal 2013-2014. Versie 1.2 Studiegids Bacheloropleiding Accountancy voltijd en duaal 2013-2014 Versie 1.2 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO-Rechten [CROHO-nummer 39205] Opleiding tot Bachelor of Laws (LLB) voltijd / deeltijd Bij besluit van 17 juli

Nadere informatie

Academie voor Algemeen en Financieel Management (AAFM) te Breda. Bachelor of Business Administration

Academie voor Algemeen en Financieel Management (AAFM) te Breda. Bachelor of Business Administration Academie voor Algemeen en Financieel Management (AAFM) te Breda Opleiding Management, Economie & Recht (MER) Opleiding Personeelsmanagement (PM) AFSTUDEERWIJZER Bachelor of Business Administration Studiejaar

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

INSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDIGE STUDIES. OPLEIDING MANAGEMENT IN DE ZORG Deeltijd STUDIEGIDS 2009 2010

INSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDIGE STUDIES. OPLEIDING MANAGEMENT IN DE ZORG Deeltijd STUDIEGIDS 2009 2010 INSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDIGE STUDIES OPLEIDING MANAGEMENT IN DE ZORG Deeltijd STUDIEGIDS 2009 2010 1/58 2/58 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 6 1.1 Algemene informatie HU... 6 1.1.1 Onderwijsprofiel

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Academie Verloskunde Amsterdam Groningen

Onderwijs- en examenregeling Academie Verloskunde Amsterdam Groningen De OER is van toepassing op het onderwijs en de examens van de Verloskunde Academie Amsterdam (VAA) en de Verloskunde Academie Groningen (VAG), ressorterend onder de Hogeschool Inholland en heeft betrekking

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015. Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Voltijd 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015. Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Voltijd 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Voltijd 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2014-2015 1/212 Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde

Nadere informatie

Studentenstatuut 2014-2015

Studentenstatuut 2014-2015 Studentenstatuut 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Calo Bachelor Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie (voltijd/deeltijd) Croho nr. 34585 De laatste accreditatie geldt van 1-12-2008 tot

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Verzorgende-IG in de branche VVT

Beroepscompetentieprofiel Verzorgende-IG in de branche VVT Beroepscompetentieprofiel Verzorgende-IG in de branche VVT Datum MOVISIE Utrecht, januari 2012 Utrecht, 26 oktober 2011 * titel 1 C O N C E P T COLOFON Projectnummer: P2308 Datum: december 2011 MOVISIE,

Nadere informatie

Master Management of Education

Master Management of Education Master Management of Education NQA Visitatierapport 1 NQA Visitatierapport 2 Inhoudsopgave Verantwoording van de opzet van het aanvraagrapport Master Management of Education in relatie tot het NVAO kader...5

Nadere informatie

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Windesheim Business IT & Management CROHO-nummer: 39118 Voltijd, deeltijd. Informatica CROHO-nummer: 34479 Voltijd, deeltijd. Technische informatica CROHO-nummer:

Nadere informatie

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Windesheim Business IT & Management CROHO-nummer: 39118 Voltijd, deeltijd. Informatica CROHO-nummer: 34479 Voltijd, deeltijd. Technische informatica CROHO-nummer:

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Physician Assistant; hbo-master Locatie: Nijmegen Croho: 49115 Varianten: duaal Visitatiedatum: 19 maart 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, juni

Nadere informatie