Zwemlessen via de Buitenschoolse opvang. Samenwerking tussen zwembad en Commerciële Kinderopvangorganisaties (BSO) in s-hertogenbosch

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zwemlessen via de Buitenschoolse opvang. Samenwerking tussen zwembad en Commerciële Kinderopvangorganisaties (BSO) in s-hertogenbosch"

Transcriptie

1 Zwemlessen via de Buitenschoolse opvang Samenwerking tussen zwembad en Commerciële Kinderopvangorganisaties (BSO) in s-hertogenbosch 1

2 Inhoudsopgave 1) Inleiding 3 2) Algemene gang van zaken 4 3) Oriënterende fase 3.1 Visie op opvoeding en beweging BSO Het zwemles aanbod Planning van cursussen Inhouden Reserveren Betaling Veiligheid en verantwoordelijkheid 7 3.8Voorlichting 7 4) Zwemles organisatie en inhouden 4.1 Doelstellingen Gehanteerde niveaugroepen Eindtermen Groepsgrootte Afspraken en procedures t.a.v. organisatie en veiligheid Leerlingvolgsysteem Beloningssysteem Kijk- en informatie dagen Afronding middels diplomazwemmen Inschrijving vervolg opleidingen 11 5) Het veiligheidsprotocol 5.1 Het opstellen van het protocol Afspraken over jaarlijkse evaluatie 12 6) Betaling op rekening 6.1 Kassaregistratie systeem Facturering 13 7) Voorlichting aan ouders 7.1 Het nut van voorlichting Voorlichting door de BSO Voorlichting door het zwembad 14 8) Agenda voor tussentijdsoverleg 15 9) Bijlagen 9.1 Eindtermen twee per week half uur les Eindtermen één keer per week drie kwartier/uur les EasySwim Brief afspraken en procedures t.a.v. organisatie en veiligheid Afspraken en procedures zwemonderwijzers Brieven kijkdagen en kijk- en informatie dagen Brieven kleding- en diplomazwemmen Zwem-ABC Diploma eisen Zwem-ABC Protocol BSO zwemmen 42 2

3 1) Inleiding Sinds enkele jaren leren kinderen via de buitenschoolse opvang zwemmen in Sportiom. De eerste aanzet hiertoe vond in 2005 plaats met de aanvraag voor zwemlessen van de toenmalige eerste sport BSO van s-hertogenbosch. Deze leek zijn tijd ver vooruit, want anno 2008 is sport en beweging niet meer weg te denken uit het activiteiten programma van de BSO s. Inmiddels nemen twee grote kinderopvangbedrijven met verschillende locaties in de stad deel aan de gemeentelijke zwemlessen in Sportiom en staan nieuwe kinderopvang organisaties al weer op de stoep. De toevlucht van de BSO s naar de zwembaden zal de komende jaren alleen maar toenemen en vragen om een gestructureerde werkwijze van alle partijen. Een goede samenwerking vraagt dan ook om duidelijke en eenduidige afspraken die de organisatie en de veiligheid van de zwemlessen waarborgen. Dit werkplan Zwemlessen via de Buitenschoolse opvang beschrijft zo volledig mogelijk alle factoren die van invloed zijn op deze activiteit. Sportiom hoopt hiermee inzicht te geven in de thematiek, welke tevens bruikbaar is voor Buitenschoolse opvangorganisaties en andere zwembaden in Nederland die willen starten met zwemmen leren via de BSO. 3

4 2) Algemene gang van zaken In s-hertogenbosch hebben verschillen BSO s zwemlessen in hun activiteitenprogramma opgenomen en kennen een samenwerking met het sport en vrijetijdscentrum Sportiom. De doelgroep die zij laten deelnemen aan dit programma varieert van 4 t/m 7 jaar, de onderbouw van het basisonderwijs. De BSO s motiveren het aanbod van zwemlessen, door ouders (deels) te willen ontlasten van deze taak en versterken hiermee hun positie in de markt. De manier waarop het zwemmen leren wordt georganiseerd is per BSO verschillend en afhankelijk van hun visie op opvoeding en beweging binnen hun BSO. Naast de BSO s en Sportiom is de gemeente s-hertogenbosch, als afdeling Sport en Recreatie, ook betrokken bij deze zwemlessen. De zwemlessen zijn een gemeentelijk activiteit. Het initiatief voor het zwemmen leren in BSO verband is in alle gevallen genomen door de BSO s. Mogelijkerwijs onderneemt de afdeling Sport en Bewegen van de gemeente s- Hertogenbosch in de nabije toekomst zelf stappen om BSO s te benaderen voor zwemlessen en zullen er zwemlessen in het kader van de Brede schoolontwikkeling en/of BOS projecten worden opgestart. Sportiom hanteert in de oriënterende fase van de BSO een vaste agenda om alle facetten van het zwemmen leren in BSO verband de revue te laten passeren. De BSO beschikt dan over alle in en outs voordat zij een en ander bespreken met hun achterban en een juiste keuze kunnen maken uit het zwemles aanbod. Bij het aangaan van een samenwerking dient de veiligheid en verantwoordelijk te zijn geregeld via een veiligheidsprotocol. (Het bestaande veiligheidsprotocol schoolzwemmen is hiervoor leidraad). Het zwembad geeft hiermee ook inzicht in en verantwoording over het te volgen lesprogramma. Bij de inschrijving voor de zwemlessen conformeert de BSO zich financieel aan het aantal gereserveerde lesplaatsen. De zwemlessen worden gefactureerd door Sportiom aan de BSO s. De kindgegevens worden aangeleverd in de vorm van de stamgegevens. Deze omvatten alle informatie zoals personalia, medische indicaties, back-up op thuisfront, etc. Alle BSO s nemen plaatsen af binnen de reguliere zwemles planning van Sportiom. Bijna alle BSO s kiezen voor een vaste zwemdag en zwemtijd. Sommige reserveren één of meerdere volledige zwemlestijden (=10 kinderen per groep), anderen kiezen voor minder grote groepen. E.e.a. blijkt sterk afhankelijk te zijn van de vervoersmogelijkheden van de BSO s. Alvorens de BSO s starten met de zwemlessen wordt er een voorlichtingsavond voor ouders georganiseerd, waarbij zowel de BSO als het zwembad de organisatie en inhoud van de zwemlessen bespreken. Wanneer de zwemlessen daadwerkelijk plaatsvinden informeren de BSO s de ouders over de vorderingen. Alle overige informatie gaat per brief vanuit het zwembad richting de ouders. Elke drie maanden is er een tussentijds overleg vanuit Sportiom met de BSO s omtrent de organisatie, veiligheid en inhouden. 4

5 3) Oriënterende fase In de oriënterende fase van de BSO en Sportiom worden een aantal zaken besproken die van invloed zijn op een mogelijke samenwerking. Dit hoofdstuk beschrijft de onderwerpen die aan de orde komen in een voorbespreking. 3.1 Visie op opvoeding en beweging BSO Elke BSO geeft vanuit hun eigen visie op opvoeding en verzorging gestalte aan hun BSO activiteiten. Dit kan consequenties hebben voor de keuze van het zwemles aanbod. BSO s die ouders veelvuldig bij hun activiteiten betrekken kiezen bijvoorbeeld vaker voor de laatste zwemlestijden op de dag. De ouders participeren dan zelf in het vervoer van het zwembad naar huis, (de kinderen worden dan bij het zwembad opgehaald in plaats van de BSO), zijn gemakkelijker in staat om kijk- en informatielessen bij te wonen of zelfs alle lessen te volgen. Ook kan de visie van de BSO betrekking hebben op het pedagogische klimaat, de groepsgrootte, of de frequentie van de zwemlessen. Sportiom en de BSO s spreken zich dus uit over hun visie op opvoeding en beweging. 3.2 Het zwemles aanbod De meeste zwembaden kennen een gevarieerd aanbod van zwemlessen voor het Zwem- ABC. Sportiom beschikt over zwemlessen die twee keer per week een half uur plaatsvinden en vooral geschikt zijn voor de hele jonge kinderen vanaf 4,5 jaar. Daarnaast zijn er ook zwemlessen die één keer per week plaatsvinden en een lesduur hebben van driekwart uur of zelfs één uur. Deze lessen zijn meer geschikt voor oudere kinderen. Sommige zwemlessen starten in diep water met behulp van het EasySwim pakje. Dit pakje is voorzien van drijfmiddelen waardoor het kind veilig in water kan bewegen waar het niet kan staan. In het algemeen vinden de lessen met een frequentie van één keer per week volgens de EasySwim methode plaats. In Sportiom is de gemiddelde opleidingsduur voor het zwemdiploma A voor kinderen vanaf 4,5 jaar is 40 klokuren, voor kinderen vanaf 6 à 7 jaar 30 klokuren en voor kinderen van 8 à 9 jaar 20 klokuren. De zwemlessen met de EasySwim methode verlopen gemiddeld 5 klokuren sneller. Lesdagen en lestijden: Twee keer per week Maandag en donderdag Dinsdag en Vrijdag uur A/B uur A/B uur A/B uur A/B uur A/C uur A/C uur A/B uur A/B Eén keer per week Woensdag Vrijdag Zaterdag (nvt) uur A/B uur A/B uur A/B uur A/B uur A/B uur A/B/C uur A/C uur A/B/C uur A/B uur A/B 3.3 Planning van de cursussen Sportiom start op vaste momenten in het jaar met zwemlessen voor nieuwe kinderen. Er worden dus geen kinderen via wachtlijsten opgeroepen wanneer er plaatsen vrij komen in aanvangsgroepen. Voor dit systeem is bewust gekozen om meer rust en regelmaat in de lessen te brengen. De twee per week zwemlessen starten drie keer per jaar, namelijk in januari, april en oktober. Zwemlessen die één per week plaats vinden 5

6 starten slechts twee keer per jaar, in april en oktober. Alle nieuwe cursussen starten zowel voor zowel het deel, A als B als C van het Zwem-ABC. 3.4 Inhouden Sportiom leidt alle kinderen die deelnemen aan de zwemlessen op voor het nationale zwemdiploma, het Zwem-ABC. De vervolgopleidingen in de sfeer van zwemvaardigheidsdiploma s worden door de zwemverenigingen in Sportiom georganiseerd. De inhouden van het Zwem-ABC zijn vastgesteld door het Nationaal Platvorm Zwembaden. Deze organisatie beheert en controleert alle aangevraagde en uitgaande diploma s en bewaakt door middel van rapporteurs de afgesproken normering. Het Zwem-ABC is opgebouwd rondom een aantal basiselementen die te vergelijken zijn met essentiële grondvormen van bewegen in water. Alle basiselementen worden gefaseerd en getrapt tijdens de gehele opleidingsweg aangeboden en komen elke les aan de orde. Sportiom heeft de Zwem-A opleiding die twee keer per week plaatsvindt opgedeeld in vier niveaus (4 vakken) met elk een eigen docent. Elk vak kent specifieke eindtermen waaraan een kind moet voldoen wil het doorstromen naar een volgend vak. Om de niveaus herkenbaar te maken en om de kinderen snel in te delen heeft elk niveau een eigen kleur. De kinderen doorlopen vak A (wit), vak B (rood), vak C (blauw) en vak D (geel). De Zwem-B en Zwem-C opleiding kennen maar elk één niveau en twee kleuren, vak E (groen en oranje). De zwemlessen volgens de Easyswim methode kennen slechts 3 niveaus, vak 1 (rood), vak 2 (blauw) en vak 3 (geel). De Zwem-B en Zwem-C opleiding kennen ook hier maar elk één niveau en twee kleuren, vak 4 (groen en oranje). De kinderen dragen de betreffende kleur in de vorm van een lintje op hun badkleding. De basiselementen zijn: te water gaan onder water oriëntatie ademhaling drijven zweven en zinken draaien om lengte- en breedte-as voortbewegen middels school- en rugslag, borst- en rugcrawl survival watertrappen 3.5 Reserveren Sportiom en de BSO bepalen in de voorbereidingsfase hoeveel cursus plaatsen er worden afgenomen. Sportiom reserveert deze plaatsen voor de BSO en blokkeert de plaatsen voor particuliere lesklanten. De BSO wordt hiermee ook financieel verantwoordelijk voor de plaatsen, bij minder afname wordt het gereserveerde aantal toch in rekening gebracht. Sportiom kent een wachttijd voor de twee keer per week zwemlessen van ongeveer driekwart jaar en voor de één keer per week zwemlessen een wachttijd van minimaal één jaar. De keuze voor de lesplaatsen qua dag en tijd is afhankelijk van het aan kinderen die op de betreffende dagen gebruik maken van de BSO. Daarnaast spelen ook de gewenste opleidingswegen en lestijden een rol. (Zwemles voor Zwem-A en Zwem-B op dezelfde tijd). Het aantal af te nemen lesplaatsen is afhankelijk van de vervoercapaciteit van de BSO en de eventuele doorstroom van kinderen richting het 6

7 Zwem-B en Zwem-C. Minimaal twee weken voor aanvang de cursussen worden de personalia in de vorm van de stamgegevens door de BSO aan Sportiom doorgegeven. 3.6 Betaling Sportiom kent een geautomatiseerd kassa en registratie systeem. Dit systeem geeft tevens toegang tot de zwembaden en slagbomen van de parkeerplaatsen. Binnen het kassa programma hebben de BSO s die zwemlessen in Sportiom een eigen account. Per kwartaal worden de zwemlessen door het administratie kantoor van Libema (=moeder bedrijf Sportiom) gefactureerd. Sportiom voorziet deze administratieve afdeling van kind specifieke informatie, zodat de BSO s direct kunnen inzien welke ouders zij een rekening dienen te sturen. Vervolg leskaarten en parkeerkaarten worden op dezelfde manier meegenomen. Elke kwartaal bespreking komen de uitstaande factureringen aan de orde. 3.7 Veiligheid en verantwoordelijkheid Zwembaden in Nederland en zo ook Sportiom vallen onder de WHVBZ, Wet Hygiëne en Veiligheid van Bad- en Zweminrichtingen. Deze wet schrijft onder andere voor dat er in voldoende mate toezicht dient te worden gehouden bij de verschillende activiteiten in het zwembad. Omdat dit per zwembad erg verschilt is iedere accommodatie verplicht om het toezicht op de activiteiten inzichtelijk te maken middels een eigen toezichtplan. Sportiom heeft dus ook een toezichtplan waarin alle zwembad activiteiten zijn opgenomen. Bij zwemlessen in BSO verband speelt er een gedeelde verantwoordelijkheid waarbij zowel het zwembad als de BSO ter verantwoording kan worden geroepen. Het is daarom zaak om aan de hand van een veiligheidsprotocol deze verantwoordelijkheden voor beide partijen inzichtelijk te maken. Het bestaande veiligheidsprotocol schoolzwemmen is leidraad voor deze verzameling van afspraken. Het is gebruikelijk dat Sportiom het protocol voorlegt en ter ondertekening aan de BSO. Eén keer per jaar wordt dit protocol geëvalueerd en eventueel bijgesteld. 3.8 Voorlichting Voor aanvang van de zwemlessen worden de ouders van de kinderen die gaan zwemlessen uitgenodigd voor een voorlichtingsavond. Sportiom plant deze bijeenkomst twee weken voorafgaand aan de startdatum op een doordeweekse avond. Tijdens deze voorlichtingsavond wordt er door de BSO uitleg gegeven over hun organisatie en geeft Sportiom voorlichting over de inhoud en organisatie van de zwemlessen. De ouders krijgen deze avond een zwemtas overhandigd met alle inhoudelijke en organisatorische informatie, de polsband (= toelatingssysteem), een eventuele parkeerkaart. Voor het kind bevat deze tas de zwemposter, het badpakvignet een briefkaart en een sticker als psychologische voorbereiding op de zwemlessen. Als afsluiting volgt er een rondgang door het zwembad zelf, zodat ouders zich ook een beeld kunnen vormen van het reilen en zeilen rondom de zwemlessen. 7

8 4) Zwemles organisatie en inhouden 4.1 Doelstellingen De algemene doelstelling van de particuliere zwemlessen in Sportiom luidt: het kind op een speelse, veilige en efficiënte werkwijze, veel en veelzijdige bewegingservaringen te laten opdoen, opdat het in, op en rondom het water zelfredzaam wordt. De afronding van de volledige Zwem-ABC opleiding wordt gezien is voorwaarde voor het behalen van deze doelstelling. Sportiom hecht veel waarde aan lessen met een verzorgd en warm pedagogische klimaat. Zwemonderwijzers geven kinderen bewust ruimte op zelf antwoorden te vinden op bewegingsopdrachten, waardoor het leerproces grondig en veelzijdig wordt doorlopen. Ieder kind dient elke les op zijn of haar niveau, bewuste en onbewuste bewegingservaringen op te doen, die hem ondersteunen op weg naar zijn Zwem-ABC. Sportiom investeert in de aanvangsfase van het leerproces uitgebreid aandacht aan het watervrij maken en het vriendje van het water worden van het kind. Bij de meer traditionele zwemlessen is e.e.a. ook voorwaarde om aan de voortbewegingstechnieken te gaan werken. Bij de zwemlessen volgens de EasySwim methode worden beide zaken gecombineerd en maken kinderen al in het voortraject kennis met stuwvormen van borst- en rugcrawl. De inleidingen en afsluitingen van de lessen worden veelal klassikaal aangeboden, terwijl er tijdens de kern van de les zo efficiënt mogelijk wordt gedifferentieerd. De individuele leerhulp van de zwemonderwijzer richt zich voornamelijk op de complexe voortbewegingstechnieken. De kinderen die zelfstandig oefenen krijgen gekende, maar toegepaste oefenvormen aangeboden. Hiermee probeert Sportiom zoveel mogelijk het inslijpen van foutieve voortbewegingstechnieken te voorkomen. 4.2 Gehanteerde niveau groepen Sportiom hanteert verschillende niveaugroepen voor de Zwem-A opleiding, waarvan er bij de traditionele zwemlessen vier zijn en bij de EasySwim methode drie. De niveau groepen hebben het voordeel, dat de aandacht van de zwemonderwijzer op slechts een deel van de te behandelen oefenstof hoeft te vallen en hij of zij gerichter kan werken. Voor kinderen betekent dit wel dat zij tijdens de gehele opleidingsweg met verschillende zwemonderwijzers te maken krijgen. De eerste twee niveau groepen krijgen zwemles in het instructie/doelgroepenbad, de andere niveaugroepen krijgen les in het 25 meter bad. De water temperatuur van het instructie/doelgroepenbad is 32 graden en het bad beschikt over een beweegbare bodem. De water diepte varieert in dit bad van m. Slechts een beperkt aantal lessen wordt er, omwille van een kennismaking met dieper water, op een waterdiepte van 1.20 m gewerkt. Ook het 25 meter bad beschikt over een beweegbaar deel van de bodem, waarbij de diepte in het algemeen is ingesteld op 1.00m tot 1.20 m. De diepe gedeelte van het 25 meter bad is 3.80 m diep en beschikt over een 1 m springplank. Elke niveaugroep heeft een eigen kleur, welke correspondeert met de kleur van een lintje op de zwemkleding van het kind. De kinderen starten met wit en doorlopen vervolgens de kleuren, rood, blauw, geel voor de Zwem-A opleiding, groen voor de B en oranje voor de Zwem-C opleiding. Alle kinderen worden individueel beoordeeld, dat wil zeggen, wanneer een kind aan de eindtermen van een niveau voldoet wordt het overgezet naar een volgende niveau en ontvangt een nieuwe kleur lintje. 8

9 Alleen omwille van de groepsgrootte kan het wel eens voorkomen dat een kind eerder of later wordt doorgezet. Het kind wordt dan wel beloond met het nieuwe kleur lintje. Wanneer een kind achterblijft bij het gemiddelde niveau van de groep en de zwemonderwijzer inschat dat het leerproces te traag blijft verlopen kan het kind extra les krijgen in de vorm van een bijles. De bijles zijn alleen toegankelijk voor de kinderen die een achterstand hebben opgelopen in de eerste twee lesniveaus, vak A (wit) en vak B (rood). De bijlessen vinden één keer per week op woensdag plaats en duren een half uur. 4.3 Eindtermen Elke niveau groep behandelt specifieke oefenvormen waarvan de basiselementen als leidraad worden gebruikt. Om de opleidingsweg getrapt en gestructureerd aan te bieden zijn voor alle niveau groepen eindtermen per basiselement benoemd. Daar de niveau indeling bij de meer traditionele zwemlessen verschillen van die van de EasySwim methode zijn er ook verschillen in de eindtermen van de opleidingen. In de bijlagen worden alle eindtermen specifiek benoemd. (Zie blz.16 t/m 21) 4.4 Groepsgrootte De aanvangsgroepen voor de Zwem-A opleiding bestaan uit 10 kinderen, de lesgroepen voor de Zwem-B en Zwem-C opleiding bestaan uit 12 kinderen. Naarmate kinderen doorschuiven van niveau kan de groepsgrootte wel eens toe of afnemen. Het streven is er op gericht groepen niet groter te maken dan 12 kinderen. Mocht dit onverhoopt door onvoldoende doorstroom toch gebeuren, dan worden ouders/begeleiders benaderd om op een andere zwemtijd te komen lessen. 4.5 Afspraken en procedures t.a.v. organisatie en veiligheid Aangezien er bij elke zwemtijd zo n 60 kinderen en ouders/begeleiders betrokken zijn en er vaker broertjes/zusjes meekomen is het van belang om de zwemlessen zo gestructureerd en veilig mogelijk aan te bieden. Ouders worden daarom ook tijdens de voorlichtingsavond, maar ook voor en tijdens de eerste twee zwemlessen mondeling en schriftelijk voorgelicht over de geldende procedures en afspraken die Sportiom hanteert bij de zwemlessen. Daarnaast krijgen ouders/begeleiders twee per jaar een brief waarin alle afspraken nog eens worden herhaald. (Zie bijlage blz. 25 en 26) De BSO s beschikken in dit kader dan ook over een eigen kleedruimte waarbij zij verplicht zijn om bij voortduring toezicht te houden op hun deelnemende kinderen. Dit toezicht blijft gelden totdat zij de kinderen hebben overgedragen aan de zwemonderwijzer. Tevens beschikken de begeleiders van de BSO s over een BSO-Tas, waarin alle personalia van de kinderen, EHBO spullen en een logboek zit. In het logboek worden allerlei bijzonderheden, vorderingen van kinderen en informatie van en naar ouders opgeschreven en afgetekend. Daarnaast dienen de zwemonderwijzers zich ook te houden aan de afspraken en procedures die Sportiom voor hen heeft opesteld. Voor elke niveaugroep gelden aparte procedures die betrekking hebben op het reilen en zeilen voor, tijdens en na de zwemles. Deze afspraken komen voort uit de verschillende verantwoordelijkheden die voor ouders/begeleiders en zwemonderwijzers/zwembaden gelden. In algemene zin zijn ouders/begeleiders verantwoordelijk voor hun kind voor en na de zwemles en is het zwembad dit voor de overdracht en tijdens de zwemles. (Zie bijlage blz. 27 t/m 34). 9

10 4.6 Leerlingvolgsysteem Sportiom hanteert een geautomatiseerd leerlingvolgsysteem, zodat op ieder moment via de computer inzichtelijk is op welke dag, hoe laat en op welk niveau een kind deelneemt aan de zwemlessen. De zwemonderwijzers muteren de kinderen elke week handmatig op door-testlijsten en de receptie verwerkt deze gegevens in het computer systeem. De begeleiders van de BSO s nemen de vorderingen van de kinderen op in het logboek en communiceren dit met de ouders. 4.7 Beloningssysteem De kinderen die deelnemen aan de zwemlessen in Sportiom ervaren de lintjes veelal als beloning, terwijl het meer bedoeld is voor de organisatie en veiligheid van de lessen. Het beloningssysteem bestaat uit stickers die kinderen tijdens de gehele opleiding van het Zwem-ABC kunnen verdienen. Op iedere sticker staat een bepaalde vaardigheid beschreven en getekend. De sticker wordt geplakt op een grote poster die ouders/begeleiders bij aankoop van de eerste leskaart ontvangen. Binnen elk niveau van de Zwem-A op leiding worden twee stickers uitgegeven, bij de Zwem-B en Zwem-C opleiding elk vier. 4.8 Kijk- en informatie dagen Daar ouders/begeleiders alleen in het 25 meter bad op het terras de zwemlessen kunnen volgen organiseert Sportiom regelmatig kijklessen of kijk-en informatielessen. Elke 10 e les is er een kijkles en elke 20 e les is er een kijk- en informatieles. Ouders/begeleiders worden hierover schriftelijk geïnformeerd. Bij de kijkles mogen ouders letterlijk kijken, bij de kijk- en informatieles worden ouders ook kort door de betreffende zwemonderwijzer geïnformeerd over de vorderingen van hun kind. Loopt het niveau van het kind achter op het gemiddelde dan kan het kind worden uitgenodigd voor één van de bijlessen van Sportiom. (Zie bijlage blz. 35 en 36) 4.9 Afronding middels diplomazwemmen Ongeveer een maand voor het diplomazwemmen worden de kinderen die eventueel in aanmerking komen om af te zwemmen voor het Zwem-A uitgenodigd om met boven kleding te zwemmen. De kinderen die deelnemen aan de Zwem-B en Zwem-C opleiding worden gevraagd allemaal met bovenkleding te oefenen daar dit een directe relatie heeft met het basiselement survival. Ouders worden hiervan op de hoogte gesteld middels een brief en vernemen hierin ook de planning van het diplomazwemmen. Zie bijlage blz. 37 t/m 42). Kinderen kunnen alleen dan diplomazwemmen, wanneer zij aan de eindtermen van de betreffende diploma s voldoen. Deze worden beoordeeld in een testles. Na een positieve beoordeling kunnen ouders/begeleiders direct hun kind inschrijven voor het diplomazwemmen en een voorkeursdag of tijd opgeven. De begeleiders van de BSO s zijn via het kwartaal overleg al op de hoogte gesteld van deze planning en kunnen de wensen over de afzwemdata en tijden al eerder afstemmen met de ouders, zodat zij ook kinderen kunnen laten inschrijven. Sportiom probeert van het diplomazwemmen een groot feest te maken, opdat de kinderen zo min mogelijk spanning ervaren en de oefenvormen op een goed niveau uitvoeren. Wanneer kinderen de testles positief hebben afgelegd, slagen alle kinderen voor hun diploma ook al mislukt er een onderdeel op het examen. Sportiom is van mening dat het pedagogisch onverantwoord is om een kind op zijn examen alsnog af te wijzen. Na afloop van het diplomazwemmen volgt direct het diploma uitreiking. De vestigingsmanager van Sportiom reikt alle diploma s uit, waarbij de kinderen naast hun diploma ook een vrijkaartje van het subtropisch zwembad ontvangen. (Zie bijlage blz. 43). 10

11 4.10 Inschrijving vervolg opleidingen Aansluitend op de diploma uitreiking kunnen ouders/begeleiders hun kind opgeven voor de vervolgopleiding Zwem-B of Zwem-C. In de kwartaal bespreking met de BSO s wordt een inschatting gemaakt van de gewenste doorstroom en worden er lesplaatsen gereserveerd voor de vervolg zwemlessen. Mochten ouders op hun leskaart nog lessen over hebben, dan mogen zij deze aanwenden voor de vervolg opleidingen. Stoppen kinderen met de zwemlessen, dan kunnen de lessen worden gerestitueerd. 11

12 5) Het veiligheidsprotocol Zwemlessen via de BSO vraagt om een goede samenwerking tussen Sportiom en BSO ten behoeve van een efficiënte, verantwoorde en veilige organisatie. Beide partijen hebben duidelijke eigen taken en verantwoordelijkheden die inzichtelijk dienen te zijn ter verantwoording van derden. Het veiligheidsprotocol beschrijft deze taken en verantwoordelijkheden en is tussen Sportiom en de BSO s gezamenlijk opgesteld. 5.1 Het opstellen van het protocol Voor het opstellen van het protocol dient het zwembad en de BSO na te gaan welke taken en verantwoordelijkheden zij ieder apart en gezamenlijk hebben ten aanzien van de veiligheid van de zwemlessen. Voor het zwembad geldt dat zij zaken als de hygiëne, kwalitatief goede lesinhouden, een deugdelijke bouw en zweminrichting, voldoende kleedruimte, etc. beschrijven. Voor de BSO geldt dat zij zaken als het vervoer, de begeleidingen kwalitatief en kwantitatief, het omkleden en overdragen, controle op en het bekend zijn met de lesinhouden, het doorgeven van medische indicaties en verzekering beschrijven. Wanneer er consensus bestaat over deze afspraken kunnen deze verwerkt worden tot een veiligheidsprotocol en ondertekenen beide partijen dit. Het bestaande protocol schoolzwemmen is een goede leidraad voor het opstellen van het protocol dat moeten dienen tussen zwembad en BSO. Echter in het geval van schoolzwemmen blijft de groepsleerkracht eindverantwoordelijk voor zijn of haar leerlingen. Bij zwemlessen is tijdens de les, het zwembad cq. de zwemonderwijzers volledig verantwoordelijk voor het kind. Het BSO zwemmen protocol van Sportiom is inzichtelijk in de bijlagen. (Zie blz.45 t/m 47) 5.2 Afspraken over jaarlijkse evaluatie Het veiligheidsprotocol dient jaarlijks herzien en geëvalueerd te worden. Hiermee wordt het een levend document, dat voorziet in algemene, maar ook specifieke afspraken. Medische indicaties van kinderen, nieuwe inzichten van lesinhouden, aanpassingen in de bouw van het zwembad, etc. kunnen aanleiding zijn om het protocol aan te passen. 12

13 6) Betaling op rekening 6.1 Kassaregistratie systeem Sportiom kent een geautomatiseerd kassa en registratie systeem. Dit systeem geeft tevens toegang tot de zwembaden en slagbomen van de parkeerplaatsen. De zwembaden zijn toegankelijk met de polsband, de slagbomen worden opengestuurd middels een parkeerkaart. Binnen het kassa programma hebben de BSO s die zwemlessen in Sportiom een eigen account. Alle personalia van de deelnemende kinderen komen in dit systeem te staan via de stamgegevens die de BSO s aanleveren bij inschrijving. Bijzonderheden, of medische indicaties kunnen ook in dit systeem worden ingevoerd. De gegevens van het kind worden gekoppeld aan de lesdagen, lestijden en les niveaus waarop het kind zwemt. Het kassa registratiesysteem is daarmee tevens ook het leerlingvolgsysteem van Sportiom. De begeleiders van de BSO s laten de kinderen middels de persoonlijke polsband (=leskaart) die aan hun zwemtas hangt, toe in de zwembaden. Met het scannen van de polsband wordt er automatisch één les van de polsband afgeschreven. In het algemeen worden er alleen polsbanden van 22 lessen verkocht, waarmee een kind 26 geldige lesdata kan doen. De leskaart is voorzien van een begin- en einddatum. (Kinderen kunnen vier lessen missen zonder dat het ten koste gaat van hun geldige leskaart). De ouders van de BSO kinderen die ze zelf komen ophalen krijgen op vertoon van hun BSO- Pas een herstel polsbandje bij de receptie van Sportiom. Hiermee verkrijgen zij toegang tot het zwembad. De BSO-Pas wordt uitgegeven door de betreffende BSO. 6.2 Facturering Het kassasysteem bevat ook management informatie welke te gebruiken is voor facturering. Per kwartaal worden de zwemlessen door het administratie kantoor van Libema (=moeder bedrijf Sportiom) aan de BSO s gefactureerd. Sportiom voorziet deze administratieve afdeling van kind specifieke informatie, zodat de BSO s direct kunnen inzien welke ouders zij een rekening dienen te sturen. Vervolg leskaarten en parkeerkaarten worden op dezelfde manier meegenomen. Elke kwartaal bespreking komen de uitstaande factureringen aan de orde. 13

14 7) Voorlichting aan ouders 7.1 Het nut van voorlichting Ouders die hun kind via de BSO laten zwemlessen zullen in het algemeen de lessen niet of nauwelijks bijwonen. Daarnaast geven zij de verantwoordelijkheid over het zwemmen leren uithanden aan de BSO en het zwembad. Goede en duidelijke uitleg over het reilen en zeilen van de zwemlessen is dus voor deze groep ouders van groot belang. Sportiom en de BSO organiseren ongeveer twee weken voor de start van de zwemcursus een informatie avond op Sportiom waarbij alle aspecten van het zwemmen via de BSO worden meegenomen. 7.2 Voorlichting door de BSO De BSO geeft uitleg over de volgende zaken; vervoer de begeleiding van de kinderen in het zwembad het omkleden de overdracht de functie van het logboek de communicatie de BSO-Pas de BSO-Tas de contactpersoon 7.3 Voorlichting door het zwembad Sportiom geeft voorlichting over zaken als; informatie kanalen contactpersoon zwembaden niveau indeling en kleuren systeem Zwem-ABC en opleidingsduur organisatie toelatingssysteem Sportiom ondersteunt het inhoudelijke verhaal met een korte film over de te leren vaardigheden van het Zwem-ABC. Na afloop volgt er samen met de ouders een rondgang door het zwembaden om het beeld compleet te maken. 14

15 8) Agenda voor tussentijdsoverleg Elk kwartaal wordt er een overleg met de BSO s ingepland om allerlei zaken te bespreken die de aandacht vragen. Sportiom hanteert hiervoor een vaste agenda die alle processen zoveel mogelijk bewaakt. De agenda punten zijn; algemene gang van zaken reservering nieuwe instroom reservering doorstroom naar vervolgopleidingen vervoer in relatie tot capaciteit leerlingvolgsysteem vorderingen facturering planning kijkdagen en diplomazwemmen veiligheidsprotocol 15

16 9) Bijlagen 9.1 Eindtermen twee per week half uur les: EINDTERMEN BASISELEMENTEN VAK A DOELGROEPENBAD Te water gaan Onder water oriëntatie :Diverse springvormen vanuit het water en van de badrand. :Onder water kijken, onder een lijn of stok, onder een mat door kunnen bewegen, door een hoepel en/of het kleine zeiltje kunnen bewegen. Materiaal van de bodem kunnen rapen. Voortbewegen onder water. Drijven, zweven en zinken :Drijven zonder hulpmiddelen op buik en rug. Beheersing ademhaling naar zweven en zinken. Drijven op buik en rug met draaien om lengte as. (Van buik naar rug en van rug naar buik). Draaien lengte en breedte-as Voortbewegen tav ssl./rsl Voortbewegen tav bcr/rcr Survival Ademhaling Watertrappen :Draaien in ligging van buik naar rug en vv. Rolvormen en steekvormen. Springvormen met een halve draai. :Vanuit diverse stuwvormen komen tot grove omhaal. Indien mogelijk verfijnen mbv drijfmiddelen tot juiste ligging, stand stuwvlakken en ritme. Komen tot ssl. combinatie vormen onder water. :Vanuit diverse stuwvormen komen tot grove flipper beweging. Indien mogelijk mbv drijfmiddelen verfijnen tot strekking benen en voeten evt. in combinatie met grove arm omhaal onder water. :In en uit het water kunnen klimmen zonder trapje. Springenvormen toegepast naar hoogte en verte. Onder water kunnen orienteren, ergens door of onder kunnen voortbewegen, drijven zweven en zinken. Evt. bevragen met t-shirt en korte broek. :Inzicht en beheersing ademhaling tbv onder water gaan, drijven, zweven en zinken. :Nvt. 16

17 EINDTERMEN BASISELEMENTEN VAK B DOELGROEPENBAD Te water gaan Onder water oriëntatie Drijven, zweven en zinken Draaien lengte en breedte-as Voortbewegen tav ssl./rsl Voortbewegen tav bcr/rcr Survival Ademhaling Watertrappen :Diverse toegepaste springvormen met draaien vanuit het water en van de badrand. Komen tot zittende duikvormen vanaf de badrand. Rolvormen vanaf mat of badrand. :Onder water kijken, onder een lijn of stok, onder een mat door kunnen bewegen, door een hoepel en/of het kleine zeiltje kunnen bewegen. Materiaal van de bodem kunnen rapen. Uitbouw voortbewegen onder water in verticale en horizontale richting. :Drijven en uitdrijven zonder hulpmiddelen op buik /rug en zelfstandig opstaan. Beheersing ademhaling naar zweven en zinken. Drijven op buik en rug met draaien om lengte as. (Van buik naar rug en van rug naar buik). :Draaien in ligging van buik naar rug en vv. Rolvormen en steekvormen van uit het water. Springvormen met een halve draai. Komen tot duikvormen vanuit zit. :Komen tot het verfijnen mbv drijfmiddelen tot van enkelvoudige rsl; juiste ligging, stand stuwvlakken en ritme. Komen tot ssl. combinatie vanuit totaal beweging met hoofd boven water. :Komen tot het verfijnen mbv drijfmiddelen van de flipper beenslag;parallel bewegen van de benen, strekking van de benen en voeten in combinatie met grove arm omhaal onder water langs het lichaam. :In en uit het water kunnen klimmen zonder trapje. Springenvormen toegepast naar hoogte en verte. Onder water kunnen oriënteren, ergens door of onder kunnen voortbewegen, drijven zweven en zinken in ondiep en dieper water. Evt. bevragen met t-shirt en korte broek. :Inzicht en beheersing ademhaling tbv onder water gaan, drijven, zweven en zinken. :Komen tot verticale drijfvormen mbv. materialen. 17

18 EINDTERMEN BASISELEMENTEN VAK C 25 METER BAD Te water gaan Onder water oriëntatie Drijven, zweven en zinken Draaien lengte en breedte-as Voortbewegen tav ssl./rsl Voortbewegen tav bcr/rcr Survival Ademhaling Watertrappen :Diverse toegepaste springvormen met draaien van de badrand, waarbij het lichaam en hoofd totaal onder water komen. Komen tot staande duikvormen vanaf de badrand. Rolvormen vanaf mat en badrand. :Onder water kunnen bewegen middels ssl. In lengte en diepte richting. Onder een mat en door kleine zeiltje kunnen zwemmen. :Drijven op buik en rug kunnen combineren met zwemslagen, uitdrijven. Voorbereidende vormen van het schroefje. 5 Seconden buikdrijven/ rugdrijven afwisselen met stukjes voortbewegen. :Draaien in ligging van buik naar rug en vv. ter voorbereiding van schroefje. Rolvormen en steekvormen van uit het water. Springvormen met een halve draai. Komen tot duikvormen vanuit zit. :Komen tot het zwemmen van de enkelvoudige rsl met uitdrijfmoment ; juiste ligging, stand stuwvlakken en ritme met en zonder hulpmiddelen. Uitvoeren van de ssl. combinatie met uitdrijfmoment met en zonder hulpmiddelen. :Uitvoeren van flipper beenslag met en zonder drijfmiddelen waarbij de benen parallel en gestrekt bewegen. (Ligging en ritme worden beheerst). De arm overhaal langs lichaam onder water laten plaatsvinden. Bcr en rcr vindt over enige afstand plaats. :In en uit het water kunnen klimmen zonder trapje. Springenvormen toegepast naar hoogte en verte. Onder water kunnen oriënteren, ergens door of onder kunnen voortbewegen, drijven zweven en zinken in dieper water. Evt. bevragen met t-shirt en korte broek. :Inzicht en beheersing ademhaling tbv onder water gaan, drijven, zweven en zinken. :Komen tot verticale drijfvormen mbv. Materialen en zonder materialen. 18

19 EINDTERMEN BASISELEMENTEN VAK D 25 METER BAD Te water gaan Onder water oriëntatie Drijven, zweven en zinken Draaien lengte en breedte-as Voortbewegen tav ssl./rsl Voortbewegen tav bcr/rcr Survival Ademhaling Watertrappen :Diverse toegepaste springvormen met draaien van de badrand, waarbij het lichaam en hoofd totaal onder water komen. Duiken vanaf de lage badrand. Rolvormen vanaf mat en badrand. :Onder water kunnen bewegen middels ssl. In lengte en diepte richting. Onder een mat en door het grote zeil met een minimale afstand van 3 meter kunnen zwemmen. :Drijven op buik en rug kunnen combineren met zwemslagen, uitdrijven. Voorbereidende vormen van het schroefje. 10 Seconden buikdrijven/ rugdrijven afwisselen met stukjes voortbewegen en watertrappen. :Draaien in ligging van buik naar rug en vv. ter voorbereiding van schroefje. Rolvormen en steekvormen van uit het water. Springvormen met een halve draai. Komen tot duikvormen vanuit stand van de lage badrand. :Komen tot het zwemmen van de enkelvoudige rsl met uitdrijfmoment met en zonder kleding; juiste ligging, stand stuwvlakken en ritme zonder hulpmiddelen. (50 m). Uitvoeren van de ssl. combinatie met uitdrijfmoment zonder hulpmiddelen met en zonder bovenkleding. (50m) :Uitvoeren van bcr en rcr waarbij de te zwemmen afstand (8 m) ononderbroken afgelegd kan worden. Armoverhaal mag onder water worden uitgevoerd. :In en uit het water kunnen klimmen zonder trapje. Springenvormen toegepast naar hoogte en verte. Onder water kunnen oriënteren, ergens door of onder kunnen voortbewegen, drijven zweven en zinken in dieper water. Evt. bevragen met t-shirt en korte broek. :Inzicht en beheersing ademhaling tbv onder water gaan, drijven, zweven en zinken. Verticale drijfvormen en stuwvormen, waarbij de armen mogen mee bewegen gedurende 1 minuut. 19

20 EINDTERMEN BASISELEMENTEN VAK E 25 METER BAD DIPLOMA B Te water gaan Onder water oriëntatie Drijven, zweven en zinken Draaien lengte en breedte-as Voortbewegen tav ssl./rsl Voortbewegen tav bcr/rcr Survival Ademhaling Watertrappen :Diverse toegepaste springvormen met draaien van de badrand, waarbij het lichaam en hoofd totaal onder water komen. Duiken vanaf de hoge badrand. Rolvormen vanaf mat en badrand. :Onder water kunnen bewegen middels ssl. In lengte en diepte richting. Onder een mat en door het grote zeil met een minimale afstand van 6 meter kunnen zwemmen. :Drijven op buik en rug kunnen combineren met zwemslagen, uitdrijven. Voorbereidende vormen van het schroefje. 10 Seconden buikdrijven/ rugdrijven afwisselen met stukjes voortbewegen en watertrappen. :Draaien in ligging van buik naar rug en vv. tbv het schroefje. Rolvormen en steekvormen vanuit het water. Springvormen met een halve draai. Duiken vanuit stand van de hoge badrand. :Komen tot het zwemmen van de enkelvoudige rsl met uitdrijfmoment met en zonder kleding; juiste ligging, stand stuwvlakken en ritme zonder hulpmiddelen. (75 m). Uitvoeren van de ssl. combinatie met uitdrijfmoment zonder hulpmiddelen met en zonder bovenkleding. (75m) :Uitvoeren van bcr en rcr waarbij de te zwemmen afstand (10 m) ononderbroken afgelegd kan worden. Armoverhaal moet boven water worden uitgevoerd. :In en uit het water kunnen klimmen zonder trapje. Springenvormen toegepast naar hoogte en verte. Onder water kunnen oriënteren, ergens door of onder of over kunnen voortbewegen, drijven zweven en zinken in dieper water. Evt. bevragen met kleding (lange mouwen en lange broek). :Inzicht en beheersing ademhaling tbv onder water gaan, drijven, zweven en zinken. Verticale drijfvormen en stuwvormen, waarbij de armen passief zijn gedurende 1 minuut. 20

Versie: 1.1 Februari 2015

Versie: 1.1 Februari 2015 Versie: 1.1 Februari 2015 Betalen van de zwemles U koopt een lespas waar 4 lessen op komen te staan. Als deze aanééngesloten 4 lessen voorbij zijn verlengt u de pas weer met 4 lessen/ weken. Het leertraject

Nadere informatie

ZWEMMEN KWALITATIEF & VEILIG LEREN WWW.ZWEMBADSTAPHORST.NL. Zwemles. bij de Broene eugte:

ZWEMMEN KWALITATIEF & VEILIG LEREN WWW.ZWEMBADSTAPHORST.NL. Zwemles. bij de Broene eugte: KWALITATIEF & VEILIG LEREN ZWEMMEN Zwemles bij de Broene eugte: ABC-ZWEMMEN EASYSWIM 4 Het kind staat centraal 4 Gratis vrijzwemmen tijdens de zwemlessen 4 Gediplomeerde en ervaren zwemonderwijzers 4 Individueel

Nadere informatie

Informatiefolder Zwem ABC. Zwemcomplex t Zuiderdiep Zuiderdiepstraatweg 4 3251 LW Stellendam 0187-491543 info@zuiderdiep.nl www.zuiderdiep.

Informatiefolder Zwem ABC. Zwemcomplex t Zuiderdiep Zuiderdiepstraatweg 4 3251 LW Stellendam 0187-491543 info@zuiderdiep.nl www.zuiderdiep. Informatiefolder Zwem ABC Zwemcomplex t Zuiderdiep Zuiderdiepstraatweg 4 3251 LW Stellendam 0187-491543 info@zuiderdiep.nl www.zuiderdiep.nl Fijn dat u geïnteresseerd bent in de zwemlessen van Zwemcomplex

Nadere informatie

ZWEMLESPLAN ZWEMPARADIJS CALLUNA

ZWEMLESPLAN ZWEMPARADIJS CALLUNA ZWEMLESPLAN ZWEMPARADIJS CALLUNA In dit les plan zullen wij duidelijk maken op welke manier er wordt gewerkt richting de eindtermen van het Zwem-ABC. Door middel van dit plan maken wij onze werkwijze inzichtelijk

Nadere informatie

Informatiebrochure Zwemlessen Bollenbad

Informatiebrochure Zwemlessen Bollenbad Informatiebrochure Zwemlessen Bollenbad Contactgegevens: Bollenbad Nieuwe Zeeweg 65 2201 TM Noordwijk Tel: 071-3613333 www.bollenbad.nl Mail: bollenbad@sportfondsen.nl Mail zwemzaken: w.vandervlugt@sportfondsen.nl

Nadere informatie

Watervrij/buikdrijven Van niets naar geel. De kinderen moeten de volgende dingen kunnen om naar het volgende groepje te gaan.

Watervrij/buikdrijven Van niets naar geel. De kinderen moeten de volgende dingen kunnen om naar het volgende groepje te gaan. Watervrij/buikdrijven Van niets naar geel. 1. Bellen blazen. 2. Zich in het water laten vallen zowel voorover als achterover en weer opstaan. 3. Iets oppakken van de bodem op circa 40 cm waarbij gezicht

Nadere informatie

Niveau 1. Duur van de les. 45 minuten

Niveau 1. Duur van de les. 45 minuten Niveau 1 1 Springen Diverse voetwaartse sprongen: voorwaarts/achterwaarts/met draai en aansluitend geheel onder water gaan. In diep water met Easyswim 2 Onder water zijn en blijven Geheel onder water zijn

Nadere informatie

INFORMATIE ZWEMLES OPLEIDING ABC

INFORMATIE ZWEMLES OPLEIDING ABC Inschrijfdatum Bonnummer Startdatum INFORMATIE ZWEMLES OPLEIDING ABC ALGEMEEN De zwemcursus voor de opleiding voor het ABC diploma is een logische opleidingsweg tot en met het diploma C. Sinds de invoering

Nadere informatie

Versie: 1.0 November 2014

Versie: 1.0 November 2014 Versie: 1.0 November 2014 Betalen van de zwemles U koopt een lespas waar 4 lessen op komen te staan. Als deze aanééngesloten 4 lessen voorbij zijn verlengt u de pas weer met 4 lessen/ weken. Het leertraject

Nadere informatie

www.duikerdel.nl Wegwijs in Diplomaland Oostelijke Randweg 15 1723 LH Noord-Scharwoude 0226-31 21 66

www.duikerdel.nl Wegwijs in Diplomaland Oostelijke Randweg 15 1723 LH Noord-Scharwoude 0226-31 21 66 www.duikerdel.nl Wegwijs in Diplomaland Oostelijke Randweg 15 1723 LH Noord-Scharwoude 0226-31 21 66 Voorwoord Het team van Duikerdel heet u van harte welkom in onze accommodatie. De komende tijd bent

Nadere informatie

ZWEMEISEN PER NIVEAU,STICKERVERDELING EN DIPLOMA EISEN

ZWEMEISEN PER NIVEAU,STICKERVERDELING EN DIPLOMA EISEN NIVEAU 1 Sticker 1 t/m 4 Te water gaan: Met voetsprong van de bassinrand afspringen in diepwater 0.50-1.10 meter Onder water: Onder of door een B.v. hoepel, flexi-beam of surfmat. Zink figuurtjes van de

Nadere informatie

Ontdek meer over de zwemles van Sportbedrijf Oosterhout

Ontdek meer over de zwemles van Sportbedrijf Oosterhout Ontdek meer over de zwemles van Sportbedrijf Oosterhout Welkom bij recreatieoord de Warande. Leren zwemmen is niet alleen leuk, maar ook afwisselend, spannend en veilig. In dit zwemlesinformatieboekje

Nadere informatie

Leren zwemmen met JIP! Inleiding. 1. Het kind staat centraal. Water, het leukste speelgoed dat er is!

Leren zwemmen met JIP! Inleiding. 1. Het kind staat centraal. Water, het leukste speelgoed dat er is! Leren zwemmen met JIP! Inleiding Levenslang zwemplezier, zwemveiligheid en toerusting Leren zwemmen is binnen de zwembaden De Steur en Sonnenberch gericht op het bereiken van zwemveiligheid en toerusting.

Nadere informatie

Algemene informatie over het Nationaal Platform Zwembaden/de Nationale Raad Zwemdiploma s

Algemene informatie over het Nationaal Platform Zwembaden/de Nationale Raad Zwemdiploma s Inleiding Wij zijn blij dat u één van onze zwembaden hebt gekozen om uw kind te leren zwemmen. Zwembad De Peppel in Beilen en zwembad De Smelte in Smilde staan garant voor een gedegen zwemopleiding en

Nadere informatie

Nieuwsbrief 30 september 2016

Nieuwsbrief 30 september 2016 Nieuwsbrief 30 september 2016 In dit nummer 1 Kijk lessen 2016 2017 2 Lesmethode 3 Vakantie lessen Tolbrug 4 Vakantie lessen Heeswijk 5 Versneld traject 6 Vakantie turbo 7 Evenementen & vrije dagen seizoen

Nadere informatie

Protocol Schoolzwemmen

Protocol Schoolzwemmen Marsstraat 2, 1716 WH Opmeer Postbus 53, 1715 ZH Spanbroek Tel: 0226 352552 directie.ruimteschip@skowestfriesland.nl R.K. Basisschool t Ruimteschip www.bsruimteschip.nl Protocol Schoolzwemmen Veiligheid

Nadere informatie

Geen diploma: doelgroepen bad 1 zweminstructeur 1 of meerdere diploma s: diepe bad 2 zweminstructeurs

Geen diploma: doelgroepen bad 1 zweminstructeur 1 of meerdere diploma s: diepe bad 2 zweminstructeurs Schoolzwemwerkplan Bosbad-Putten. Hierbij treft u het schoolzwemwerkplan aan voor het schooljaar 2012-2013. Schoolzwemmen in Putten valt onder bewegingsonderwijs en is voor de groepen 4 en 5. De groepen

Nadere informatie

Wijzigingen Examenregeling Nationale Zwemdiploma s t.o.v. BREZ 2.0

Wijzigingen Examenregeling Nationale Zwemdiploma s t.o.v. BREZ 2.0 Wijzigingen Examenregeling Nationale Zwemdiploma s t.o.v. BREZ 2.0 Onderdeel A/B/C BREZ 2.0 Examenregeling Nationale Zwemdiploma s Kledingvoorschriften A T-shirt, hemd of blouse met korte mouwen. Korte

Nadere informatie

Hoera, kleurtje blauw

Hoera, kleurtje blauw Hoera, kleurtje blauw Ik,... heb op. kleurtje blauw behaald en dat wil zeggen dat ik: in het water durf springen en even mijn gezicht onder water kan houden. even op de buik durf drijven met hulpmiddelen.

Nadere informatie

Tot slot nog enkele praktische tips:

Tot slot nog enkele praktische tips: Beste ouder, Tijdens het schooljaar 2016-2017 zal uw zoon/dochter op regelmatige basis komen zwemmen bij S&R De Meerminnen. Met deze brief willen wij u graag enkele praktische afspraken meegeven en u ook

Nadere informatie

Zwemschool Instituut voor Sportstudies

Zwemschool Instituut voor Sportstudies Zwemschool Instituut voor Sportstudies Inhoudsopgave Woord vooraf 3 1. Kinderen opleiden voor het Zwem-ABC 4 2. Het voortraject/ spettertraject 5 3. Aanleren van de zwemslagen 6 4. Perfectioneren van zwemslagen,

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT KIDS AKTIEF AQUA Dé zwemschool waar je op een kwalitatief en gedegen wijze je zwemdiploma(s) kan halen!

INFORMATIEDOCUMENT KIDS AKTIEF AQUA Dé zwemschool waar je op een kwalitatief en gedegen wijze je zwemdiploma(s) kan halen! INFORMATIEDOCUMENT KIDS AKTIEF AQUA 2017-2018 Dé zwemschool waar je op een kwalitatief en gedegen wijze je zwemdiploma(s) kan halen! D A T U M : 7-8-2017 INHOUDSOPGAVE Blz. Inhoudsopgave 2 Kids Aktief

Nadere informatie

INFORMATIE ENVOZ zwem-abc

INFORMATIE ENVOZ zwem-abc INFORMATIE ENVOZ zwem-abc Duckie Duikel gaat naar zwemles Mei 2016 Aan de kinderen Hoera, je gaat leren zwemmen! Op dit moment sta je op de inschrijflijst om te starten met zwemles. Er staat je een leuke

Nadere informatie

Geachte ouders / verzorgers,

Geachte ouders / verzorgers, Geachte ouders / verzorgers, Welkom bij zwembad de Koornmolen! In dit boekje treft u allerlei informatie en wetenswaardigheden over zwemlessen bij de Koornmolen. Door middel van dit boekje willen wij u

Nadere informatie

DE ZWEMLESSEN IN HET GROENEWOUD

DE ZWEMLESSEN IN HET GROENEWOUD DE ZWEMLESSEN IN HET GROENEWOUD Leren zwemmen is geen kunst, goed leren zwemmen wel! In t Groenewoud is goed leren zwemmen het uitgangspunt, waarbij wij een geheel eigentijdse opleidingsweg hanteren. Leren

Nadere informatie

Nieuwsbrief Particuliere lessen

Nieuwsbrief Particuliere lessen Nieuwsbrief Particuliere lessen Beste ouders, Teneinde u correct te informeren treft u hierbij de benodigde informatie aan, welke ertoe moet bijdragen u een heldere kijk op de kinderlessen in Otterveurdt

Nadere informatie

Zwemles Informatie Diploma A

Zwemles Informatie Diploma A Zwemles Informatie Diploma A Uw kind gaat starten met de zwemlessen voor diploma A. In dit boekje treft u uitleg en regels omtrent de zwemlessen. Wij raden u aan dit boekje te bewaren of uit te printen

Nadere informatie

Dit document is bestemd voor de ouders/verzorgers van de kinderen die bij Kids Lodge zwemles volgen.

Dit document is bestemd voor de ouders/verzorgers van de kinderen die bij Kids Lodge zwemles volgen. Welkom Dit document is bestemd voor de ouders/verzorgers van de kinderen die bij Kids Lodge zwemles volgen. Kids Lodge geeft de zwemdiploma s A+, B+ en C+ uit. Hiermee gaat Kids Lodge verder dan andere

Nadere informatie

quasports Zwemles Plezierig leren zwemmen. Doelgericht en met persoonlijke aandacht.

quasports Zwemles Plezierig leren zwemmen. Doelgericht en met persoonlijke aandacht. quasports Zwemles Plezierig leren zwemmen. Doelgericht en met persoonlijke aandacht. quasports Zwemles Efficiënt en effectief zwemonderwijs in een veilige omgeving, waarin uw kind zich prettig voelt en

Nadere informatie

Protocol schoolzwemmen

Protocol schoolzwemmen Partijen Stichting/Vereniging... zijnde het bestuur van de school..., vertegenwoordigd door de directeur van de school... Dan wel: School... Adres... Postcode/Plaats... Burgemeester en Wethouders/Bestuurscommissie

Nadere informatie

INFORMATIE Zwem-ABC. Duckie Duikel gaat naar zwemles jan In het Polderbad kunt u terecht voor:

INFORMATIE Zwem-ABC. Duckie Duikel gaat naar zwemles jan In het Polderbad kunt u terecht voor: INFORMATIE Zwem-ABC In het Polderbad kunt u terecht voor: Zonnebank Aquasporten Recreatief zwemmen Banen zwemmen Zwemlessen Peutersurvival Polderbad Parkzoomhal Iersestraat 15 Postbus 111 2912 TH NIEUWERKERK

Nadere informatie

1. Voorwoord 1. 2. Doelstellingen zwemonderwijs 2 2.1 Algemeen 2 2.2 Doelstellingen 2

1. Voorwoord 1. 2. Doelstellingen zwemonderwijs 2 2.1 Algemeen 2 2.2 Doelstellingen 2 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 1 2. Doelstellingen zwemonderwijs 2 2.1 Algemeen 2 2.2 Doelstellingen 2 3. Zakelijke gegevens 3 3.1 De accommodatie 3 3.2 Het materiaal 3 3.3 Groepsgrootte en niveaugroepen 3

Nadere informatie

Inleiding. Mocht u na het lezen van deze brochure nog vragen hebben dan kunt u terecht bij een van onze medewerkers.

Inleiding. Mocht u na het lezen van deze brochure nog vragen hebben dan kunt u terecht bij een van onze medewerkers. Inleiding Bij zwembad "Het Anker", leert uw kind volgens het Zwem ABC zwemmen. De leerweg voldoet aan de landelijk gestelde exameneisen die zijn vastgelegd in de BREZ 2.0 Het Zwem-ABC is in de loop der

Nadere informatie

Zwemschool. Instituut voor Sportstudies

Zwemschool. Instituut voor Sportstudies Zwemschool Instituut voor Sportstudies Inhoudsopgave Woord vooraf 3 1. Kinderen opleiden voor het Zwem-ABC 4 2. Het voortraject 5 3. Aanleren van de zwemslagen 6 4. Perfectioneren zwemslagen, aanleren

Nadere informatie

ABC-zwemlessen. Dé basis voor een leven lang zwemplezier!

ABC-zwemlessen. Dé basis voor een leven lang zwemplezier! ABC-zwemlessen Dé basis voor een leven lang zwemplezier! ABC-zwemlessen In zwembad Hoornse Vaart kun je je A-, B- en C-zwemdiploma halen. Naast kwaliteit staat plezier voor het kind hierbij voorop. Tijdens

Nadere informatie

Geen diploma: doelgroepen bad 1 zweminstructeur 1 of meerdere diploma s: diepe bad 2 zweminstructeurs

Geen diploma: doelgroepen bad 1 zweminstructeur 1 of meerdere diploma s: diepe bad 2 zweminstructeurs Schoolzwemwerkplan Bosbad-Putten. Hierbij treft u het schoolzwemwerkplan aan voor het nieuwe schooljaar. Schoolzwemmen in Putten valt onder bewegingsonderwijs en is voor de groepen 4 en 5. De groepen zwemmen

Nadere informatie

Protocol veiligheid schoolzwemmen

Protocol veiligheid schoolzwemmen Protocol veiligheid schoolzwemmen 1 Voorwoord Net als bij andere schoolse activiteiten is het van belang dat tijdens het project red jezelf, red je vriendje toezicht op de kinderen wordt gehouden en dat

Nadere informatie

EISEN ZWEMDIPLOMA A (per 1 september 2010) Gekleed zwemmen: In badkleding:

EISEN ZWEMDIPLOMA A (per 1 september 2010) Gekleed zwemmen: In badkleding: EISEN ZWEMDIPLOMA A (per 1 september 2010) Door GZC DONK zijn de eisen voorzien van een toelichting. De toelichting is vooral gebaseerd op de BREZ. Zie ook de BREZ (www.npz-nrz.nl of www.zwemwiki.org)

Nadere informatie

JIPPIE, ik leer zwemmen!! Informatiebrochure over de zwemles

JIPPIE, ik leer zwemmen!! Informatiebrochure over de zwemles JIPPIE, ik leer zwemmen!! Informatiebrochure over de zwemles Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Uitgangspunten zwemles...4 3. Hoe zien de zwemlessen eruit?... 5 4. Wat leren de kinderen?... 8 5. Het zwemexamen...

Nadere informatie

Protocol veilig schoolzwemmen

Protocol veilig schoolzwemmen Protocol veilig schoolzwemmen 1. Inleiding In dit protocol wordt ingegaan op de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de betrokken partijen bij schoolzwemmen in één van de Utrechtse zwembaden.

Nadere informatie

Dit document is bestemd voor de ouders/verzorgers van de kinderen bij Kids Lodge zwemles volgen.

Dit document is bestemd voor de ouders/verzorgers van de kinderen bij Kids Lodge zwemles volgen. Welkom Dit document is bestemd voor de ouders/verzorgers van de kinderen bij Kids Lodge zwemles volgen. Kids Lodge geeft de zwemdiploma s A+, B+ en C+ uit. Hiermee gaat Kids Lodge verder dan andere zwembaden

Nadere informatie

Introductie SuperSpetters. Inhoud. Aanleiding. Vragen. Beleidsplan Waterkracht Licentiesysteem NPZ NRZ. Traject VODW Marketing

Introductie SuperSpetters. Inhoud. Aanleiding. Vragen. Beleidsplan Waterkracht Licentiesysteem NPZ NRZ. Traject VODW Marketing Introductie SuperSpetters passie voor water Inhoud Totstandkoming SuperSpetters Inhoud SuperSpetters Hoe te werken met SuperSpetters Vragen Aanleiding Beleidsplan Waterkracht 2008-2012 Licentiesysteem

Nadere informatie

ABC-zwemlessen. Dé basis voor een leven lang zwemplezier!

ABC-zwemlessen. Dé basis voor een leven lang zwemplezier! ABC-zwemlessen Dé basis voor een leven lang zwemplezier! ABC-zwemlessen In zwembad Hoornse Vaart kun je je A-, B- en C-zwemdiploma halen. Naast kwaliteit staat plezier voor het kind hierbij voorop. Tijdens

Nadere informatie

Wij hebben het genoegen u het schoolwerkplan van het schooljaar 2015/2016 aan te bieden.

Wij hebben het genoegen u het schoolwerkplan van het schooljaar 2015/2016 aan te bieden. Wij hebben het genoegen u het schoolwerkplan van het schooljaar 2015/2016 aan te bieden. Doelstellingen van het schoolzwemmen Een zwemles, die voorziet in een stuk herhalen en verbeteren van de zwemslagen

Nadere informatie

Leren zwemmen! Zwemles informatie Sport- en Evenementencomplex Merwestein

Leren zwemmen! Zwemles informatie Sport- en Evenementencomplex Merwestein 1 Leren zwemmen! Zwemles informatie Sport- en Evenementencomplex Merwestein 2 Inhoudsopgave Pagina Inleiding 3 Zwemles bij Merwestein 4 Inschrijven 4 Tijden en tarieven 5 Leskaart 5 Gratis zwemmen 6 Proefzwemmen

Nadere informatie

Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn. Uw kind neemt deel. aan schoolzwemmen. School zwemmen

Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn. Uw kind neemt deel. aan schoolzwemmen. School zwemmen Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, ultuur en Welzijn School zwemmen Uw kind neemt deel aan schoolzwemmen ZWEMMEN IS GEZOND Uw kind neemt deel aan schoolzwemmen. Zwemmen is gezond en leuk. Daarnaast vergroot

Nadere informatie

Ontdek meer over de zwemles van Sportbedrijf Oosterhout

Ontdek meer over de zwemles van Sportbedrijf Oosterhout Ontdek meer over de zwemles van Sportbedrijf Oosterhout Welkom bij recreatieoord de Warande. Leren zwemmen is niet alleen leuk, maar ook afwisselend, spannend en veilig. In dit zwemlesinformatieboekje

Nadere informatie

Leren zwemmen bij de Tilburgse Zwemschool

Leren zwemmen bij de Tilburgse Zwemschool Leren zwemmen bij de Tilburgse Zwemschool Uw kind gaat leren zwemmen. In ons waterrijke land is het ontzettend belangrijk om al op jonge leeftijd te kunnen zwemmen. Ook in Tilburg en omgeving is veel water

Nadere informatie

Inhoud. Aanleiding. Introductie SuperSpetters. Vragen. Beleidsplan Waterkracht Licentiesysteem NPZ NRZ. Traject VODW Marketing

Inhoud. Aanleiding. Introductie SuperSpetters. Vragen. Beleidsplan Waterkracht Licentiesysteem NPZ NRZ. Traject VODW Marketing Introductie SuperSpetters passie voor water Inhoud Totstandkoming SuperSpetters Inhoud SuperSpetters Hoe te werken met SuperSpetters Vragen Aanleiding Beleidsplan Waterkracht 2008-2012 Licentiesysteem

Nadere informatie

De nieuwe leerlijn zwemmen?

De nieuwe leerlijn zwemmen? De nieuwe leerlijn zwemmen? De nieuwe leerlijn zwemmen is een onderbouwde leidraad om het zwemonderricht in zwembaden te coördineren en stroomlijnen. Het gaat om zwemmen als sport, als belangrijke vaardigheid

Nadere informatie

Bijlage: Protocol schoolzwemmen

Bijlage: Protocol schoolzwemmen Bijlage: Protocol schoolzwemmen Partijen: 1. De vereniging/stichting., gevestigd te., ten deze bevoegdelijk vertegenwoordigd door mevrouw/de heer.. dan wel: Burgemeester en Wethouders (dan wel de bestuurscommissie)

Nadere informatie

INFORMATIE DOCUMENT KIDS AKTIEF AQUA

INFORMATIE DOCUMENT KIDS AKTIEF AQUA INFORMATIE DOCUMENT KIDS AKTIEF AQUA 2016-2017 D A T U M : 26-8-2016 Inhoudsopgave Blz. Inhoudsopgave 2 Visie 3 Kids Aktief Aqua 4 Visie Kids Aktief Aqua 5 Zwemtraject 6 Zwemtijden 8 Prijzen 9 Zwemdiploma

Nadere informatie

Nieuwsbrief Oscargroep

Nieuwsbrief Oscargroep Nieuwsbrief Oscargroep Beste ouders, Teneinde u correct te informeren treft u hierbij de benodigde informatie aan, welke ertoe moet bijdragen u een heldere kijk op het lessen in Otterveurdt te geven. Wij

Nadere informatie

Informatieboekje Diplomazwemmen

Informatieboekje Diplomazwemmen VOORWOORD Informatieboekje Diplomazwemmen U heeft een informatieboekje van de Zwem en Polo Club Hoofddorp in handen. Dit informatieboekje is bedoeld voor alle ouders/verzorgers van kinderen die zwemmen

Nadere informatie

Ontdek meer over de zwemles van Sportbedrijf Oosterhout

Ontdek meer over de zwemles van Sportbedrijf Oosterhout Ontdek meer over de zwemles van Sportbedrijf Oosterhout Welkom bij recreatieoord de Warande. Leren zwemmen is niet alleen leuk, maar ook afwisselend, spannend en veilig. In dit zwemlesinformatieboekje

Nadere informatie

Voorbereidingsopdrachten Keuzedeel Lesgever Zwem ABC. Naam student:

Voorbereidingsopdrachten Keuzedeel Lesgever Zwem ABC. Naam student: Voorbereidingsopdrachten Keuzedeel Lesgever Zwem ABC CE3 van de beroepsopleiding Allround zwembadmedewerker Naam student: Opdracht: 1 e kans 2 e kans Cijfer Cijfer 3A 3B 3C 3D NPZ Cijfer (gemiddelde van

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZWEM-ABC

INFORMATIEBROCHURE ZWEM-ABC INFORMATIEBROCHURE ZWEM-ABC Versie 092015.2 1 Inleiding Welkom bij zwembad "De Waterdam" één van de grootste en gezelligste zwemcomplexen van Nederland, gelegen in de gemeente Edam-Volendam. Hartelijk

Nadere informatie

Informatie Boekje D.J.K.-ZAR

Informatie Boekje D.J.K.-ZAR Informatie Boekje D.J.K.-ZAR September 2016 Karin Ketelaars Dagelijks Bestuur en commissies Functie Naam Adres Telefoonnr. Voorzitter P. Izeboud 020-4485031 Secretaris I. Willersen Spakenburgstraat 29

Nadere informatie

Inleiding. In het Sportfondsenbad Amsterdam-Oost leren wij u kind volgens het Nationale zwemleskompas en het zwem ABC zwemmen.

Inleiding. In het Sportfondsenbad Amsterdam-Oost leren wij u kind volgens het Nationale zwemleskompas en het zwem ABC zwemmen. Inleiding In het Sportfondsenbad Amsterdam-Oost leren wij u kind volgens het Nationale zwemleskompas en het zwem ABC zwemmen. Uw kind is echt zwemveilig als hij/zij het C-diploma heeft behaald. De diploma-eisen

Nadere informatie

ZWEMLESSEN Lesperiodes 2017/2018 Examendata Lesschema Tarieven

ZWEMLESSEN Lesperiodes 2017/2018 Examendata Lesschema Tarieven ZWEMLESSEN 2017 Lesperiodes 2017/2018 Examendata Lesschema Tarieven WWW.GOLFBAD.NL GOLFBAD OSS Euterpelaan 1 5344 CA OSS Tel. 0412-647575 www.golfbad.nl Email info@golfbad.nl Algemene informatie: Hartelijk

Nadere informatie

Zed en Sop Sticker 1. Zed en Sop sticker 2 Dolfijn. Zed en Sop sticker 3 Springen en duik vormen. Voortraject. Verdragen van spetters

Zed en Sop Sticker 1. Zed en Sop sticker 2 Dolfijn. Zed en Sop sticker 3 Springen en duik vormen. Voortraject. Verdragen van spetters Voortraject Verdragen van spetters Ik kan al een beetje spetters verdragen Springen en klimmen Ik durf van de lage kant te springen en klim er zelf uit Springen met gezicht in het water Ik spring met mijn

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR OUDERS. De actieve start van een leven lang zwemmen

INFORMATIE VOOR OUDERS. De actieve start van een leven lang zwemmen De actieve start van een leven lang zwemmen 1 Veilig zwemmen is belangrijk voor kinderen. Daar is iedereen het over eens. Toch leven er vaak veel vragen bij ouders over de manier waarop kinderen leren

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Schoolzwemmen 2011/2012

Samenwerkingsovereenkomst Schoolzwemmen 2011/2012 Samenwerkingsovereenkomst Schoolzwemmen 2011/2012 1. Schoolzwemmen is een onderwijsactiviteit waarbij een aantal instanties/organisaties, alsmede hun medewerkers betrokken is/zijn. 2. Teneinde het schoolzwemmen

Nadere informatie

Protocol Schoolzwemmen

Protocol Schoolzwemmen LOCATIE ONDERBOUW Attleeplantsoen 39 3527 BA Utrecht 030 2936351 info@rafaelschool.nl LOCATIE BOVENBOUW Lanslaan 10-12 3526 XH Utrecht 030 2887932 info@rafaelschool.nl Protocol Schoolzwemmen 2016-2017

Nadere informatie

Zwemles Informatie Diploma A

Zwemles Informatie Diploma A Uw kind gaat starten met de zwemlessen voor diploma A. In dit boekje treft Au uitleg en regels omtrent de zwemlessen. Wij raden u aan dit boekje te bewaren of uit te printen omdat het veel informatie bevat

Nadere informatie

A diploma Zwemsurvival

A diploma Zwemsurvival A diploma Zwemsurvival Met extra kleding: sokken, hemd, korte broek, t- shirt met korte mouw en waterschoenen 1. Spring in het water met een rechtstandige sprong en ga vervolgens 15 tellen watertrappen

Nadere informatie

INFORMATIEMAP PARTICULIERE LESSEN

INFORMATIEMAP PARTICULIERE LESSEN INFORMATIEMAP PARTICULIERE LESSEN RECREATIE- INSTRUCTIEBAD HET KOGGENBAD DE GOORN A Inhoudsopgave Pagina C Routebeschrijving. Pagina D Algemene informatie. Lesregels Pagina E Begeleiding ouders Mijn kind

Nadere informatie

ZWEMLESSEN. in het Geusseltbad

ZWEMLESSEN. in het Geusseltbad ZWEMLESSEN in het Geusseltbad ZWEMLESSEN IN HET GEUSSELTBAD Zwemles moet actief, leerzaam, maar vooral plezierig zijn voor kinderen. Om deze ingrediënten van de zwemles te garanderen hanteert het Geusseltbad

Nadere informatie

Zwemles in De Meerkamp

Zwemles in De Meerkamp Zwemles in De Meerkamp Kwaliteit en plezier gaan hand in hand! informatiebrochure voor ouders/verzorgers januari 2015 Inhoudsopgave Welkom!... 3 Waarom kost leren zwemmen tegenwoordig meer tijd?... 3 Wat

Nadere informatie

Info Bulletin. juli / augustus Z W E M B A D E N T Y N A A R L O. Subtropisch zwemparadijs Aqualaren. Wilhelminalaan 1, 9471 KN te Zuidlaren

Info Bulletin. juli / augustus Z W E M B A D E N T Y N A A R L O. Subtropisch zwemparadijs Aqualaren. Wilhelminalaan 1, 9471 KN te Zuidlaren Z W E M B A D E N Subtropisch zwemparadijs Aqualaren Wilhelminalaan 1, 9471 KN te Zuidlaren Postbus 86, 9470 AB Zuidlaren Telefoon; 050-4095566 Email algemeen; info @Aqualaren.nl Email zwemles; receptie@aqualaren.nl

Nadere informatie

Meest gestelde vragen Wij hebben, voor u als ouder, de antwoorden op de meest gestelde vragen op een rijtje gezet.

Meest gestelde vragen Wij hebben, voor u als ouder, de antwoorden op de meest gestelde vragen op een rijtje gezet. DE ZWEMLESGIDS Welkom bij Het Zwemcentrum, Het zwemcentrum probeert u middels deze gids een beeld te geven van de manier van zwemles en de bijbehorende regels/afspraken. Mocht u na het lezen van deze gids

Nadere informatie

Deelschoolwerkplan Zwemmen BIJLAGEN ROOSTER.

Deelschoolwerkplan Zwemmen BIJLAGEN ROOSTER. BIJLAGEN ROOSTER. Het rooster wordt tijdig, op basis van aantallen leerlingen en wensen van scholen, door de coördinator schoolzwemmen van Aquapulca samengesteld. Als een schoolzwemles doorgang kan vinden

Nadere informatie

Ik leer zwemmen! Informatie over het ZwemABC bij bv SPORT voor leerlingen en hun ouders

Ik leer zwemmen! Informatie over het ZwemABC bij bv SPORT voor leerlingen en hun ouders Ik leer zwemmen! Informatie over het ZwemABC bij bv SPORT voor leerlingen en hun ouders 1 Inhoudsopgave Welkom bij bv SPORT...3 ZwemABC... 3 Zwemonderwijzers... 3 Lessysteem... 4 Leerlingvolgsyteem...

Nadere informatie

Informatiegids Leszwemmen

Informatiegids Leszwemmen Informatiegids Leszwemmen ief s u l Inc g uitle olg v g lin leer em e t s sy Beste ouder(s)/verzorger(s), Leren zwemmen is één van de activiteiten waar je kind mee te maken krijgt in zijn leven. Het is

Nadere informatie

Protocol Schoolzwemmen

Protocol Schoolzwemmen LOCATIE ONDERBOUW Attleeplantsoen 39 3527 BA Utrecht 030 2936351 info@rafaelschool.nl LOCATIE BOVENBOUW Bontekoelaan 9 3526 RA Utrecht 030 2887932 info@rafaelschool.nl Protocol Schoolzwemmen 2017-2018

Nadere informatie

INFORMATIEBOEK ZWEMLES ABC

INFORMATIEBOEK ZWEMLES ABC INFORMATIEBOEK ZWEMLES ABC Leren zwemmen is niet alleen leuk, maar ook afwisselend, spannend en veilig. In dit informatieboek wordt uitgelegd hoe te zwemlessen van sportbedrijf Oosterhout in De Warande

Nadere informatie

WATERGEWENNING. Succes!

WATERGEWENNING. Succes! WATERGEWENNING Wanneer kinderen leren zwemmen kan dit enkel maar wanneer zij voldoende gewend zijn aan water. Zij moeten wennen aan de biomechanische aspecten van het water. Zij ervaren druk, weerstand

Nadere informatie

Informatie boekje. Zwem A B C. Sportcentrum Papendrecht

Informatie boekje. Zwem A B C. Sportcentrum Papendrecht Informatie boekje Zwem A B C Sportcentrum Papendrecht Inhouds opgave Inhoudsopgave blz. 2 Algemene informatie blz. 3 Huisregels zwemles Sportcentrum Papendrecht. blz. 4 Betalen en opzeggen van de zwemlessen.

Nadere informatie

Informatiemap zwemlessen

Informatiemap zwemlessen Informatiemap zwemlessen Sportcentrum de Lunet Amersfoortsestraatweg 16 1411HD Naarden Telefoon: 035-6940620 Website: www.sportcentrumdelunet.nl Informatie zwemlessen: info.zwemlessen@sportfondsen.nl 2014

Nadere informatie

Zwemles. nieuws. nieuws Najaar 2014 1. Zwemtips Meest gestelde vragen De diploma s GROENHOVENBAD

Zwemles. nieuws. nieuws Najaar 2014 1. Zwemtips Meest gestelde vragen De diploma s GROENHOVENBAD GROENHOVENBAD Zwemles nieuws nieuws Najaar 2014 1 Zwemtips Meest gestelde vragen De diploma s Tel. Groenhovenbad 0182 694 969 Email info@sportpuntgouda.nl www.sportpuntgouda.nl Voorwoord Kom je ook gezellig

Nadere informatie

Certificeerbare eenheid 2 en 3

Certificeerbare eenheid 2 en 3 Certificeerbare eenheid 2 en 3 Certificeerbare eenheid 2 is de Begeleider recreatieve zwemactiviteiten (Activity & leisure host) en certificeerbare eenheid 3 is de Lesgever Zwem-ABC (Water safety instructor).

Nadere informatie

EISEN ZWEMVAARDIGHEIDSDIPLOMA I. Gekleed zwemmen: zwembad DE JOFFER Voerendaal

EISEN ZWEMVAARDIGHEIDSDIPLOMA I. Gekleed zwemmen: zwembad DE JOFFER Voerendaal I EISEN ZWEMVAARDIGHEIDSDIPLOMA I Gekleed zwemmen: 1.1. Te water gaan van de bassinrand of een startblok met sprong naar keuze (helemaal onder water gaan); na het boven water komen aansluitend 1.2. al

Nadere informatie

Aan de bewoners van dit pand: STICHTING INFORMATIE 2015 ZWEMBAD DE DINGE ZWEMBADEN DE BREEDE

Aan de bewoners van dit pand: STICHTING INFORMATIE 2015 ZWEMBAD DE DINGE ZWEMBADEN DE BREEDE Aan de bewoners van dit pand: STICHTING ZWEMBADEN EEMSMOND INFORMATIE 2015 ZWEMBAD DE DINGE ZWEMBAD DE BREEDE De winter is bijna ten einde en het zwemseizoen staat weer voor de deur. In de gemeente Eemsmond

Nadere informatie

1. Vrij zwemmen maandagavond

1. Vrij zwemmen maandagavond Inhoud 1. Vrij zwemmen maandagavond... 2 2. De technische commissie... 3 3. Badkleding, haar en duikbril... 4 4. Vragen en/of opmerkingen... 4 5. Kijkdagen... 4 6. Hoe ziet een les eruit... 4 7. Lestijden...

Nadere informatie

Info boekje voor ouder(s)/verzorger(s) Zwemlesinformatie Zwem ABC

Info boekje voor ouder(s)/verzorger(s) Zwemlesinformatie Zwem ABC Info boekje voor ouder(s)/verzorger(s) Zwemlesinformatie Zwem ABC Westsingel 29 6921 RX Duiven 0316-284961 Duiven@Aerofitt.nl www.aerofitt.nl Inhoudsopgave Inleiding Het internationale Zwem- ABC Leuke

Nadere informatie

Nieuwsbrief Schoolzwemmen

Nieuwsbrief Schoolzwemmen Nieuwsbrief Schoolzwemmen 2016-2017 23 september 2016 Beste ouders, Teneinde u correct te informeren treft u hierbij de benodigde informatie aan, welke ertoe moet bijdragen u een heldere kijk op de zwemlessen

Nadere informatie

Rapportage Schoolzwemmen. samenvatting. Colofon Uitgave Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn Sector Sport Productgroep Binnensport

Rapportage Schoolzwemmen. samenvatting. Colofon Uitgave Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn Sector Sport Productgroep Binnensport Gemeente Den Haag Colofon Uitgave Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn Sector Sport Productgroep Binnensport Ontwerp en productie Gemeente Den Haag Intern Dienstencentrum Website www.denhaag.nl/zwemmen

Nadere informatie

Zwemvereniging Zoetermeer (ZVZ) Commissie Elementair Zwemmen (CEZ) Jaarverslag 2005

Zwemvereniging Zoetermeer (ZVZ) Commissie Elementair Zwemmen (CEZ) Jaarverslag 2005 Zwemvereniging Zoetermeer (ZVZ) Commissie Elementair Zwemmen (CEZ) Jaarverslag 2005 De CEZ ziet er eind 2005 als volgt uit: Sylvia Trijsburg - Verwoerd Voorzitter + leiding zaterdagochtend Jan Boelhouwer

Nadere informatie

Bepalingen, Richtlijnen en Examenprogramma's Zwem ABC

Bepalingen, Richtlijnen en Examenprogramma's Zwem ABC BREZ Bepalingen, Richtlijnen en Examenprogramma's Zwem ABC Inhoudsopgave Colofon Uitgever Nationaal Platform Zwembaden NRZ Adresgegevens Postbus 119 3970 AC Driebergen tel. 0343-518118 fax 0343-531080

Nadere informatie

Zwemles. nieuws. nieuws. Leerlingvolgsysteem zwemles Meest gestelde vragen De diploma s GROENHOVENBAD. Najaar 2015 3

Zwemles. nieuws. nieuws. Leerlingvolgsysteem zwemles Meest gestelde vragen De diploma s GROENHOVENBAD. Najaar 2015 3 GROENHOVENBAD Zwemles nieuws nieuws Najaar 2015 3 Leerlingvolgsysteem zwemles Meest gestelde vragen De diploma s Tel. Groenhovenbad 0182 694 969 Email info@sportpuntgouda.nl www.sportpuntgouda.nl Voorwoord

Nadere informatie

Welkom bij: Werkwijze. Workshop Snelcursus. Bert Smolders Hans Brugmans. Beantwoorden vragen (duur:: 10 min.)

Welkom bij: Werkwijze. Workshop Snelcursus. Bert Smolders Hans Brugmans. Beantwoorden vragen (duur:: 10 min.) Welkom bij: Workshop Snelcursus Bert Smolders Hans Brugmans Werkwijze Uitleg en discussie begrip snelcursus en factoren die een rol spelen (duur:: 20 min.) Discussie in groepen van 4/5 personen,, centrale

Nadere informatie

Schoolzwemmen 2009-2010.

Schoolzwemmen 2009-2010. Schoolzwemmen 2009-2010. Inhoud: Agenda 1. Informatie algemeen 2. Gang van zaken in het zwembad (protocol) 3. Gang van zaken vervoer (protocol) 4. Schoolzwemmen in de Koploper (informatie voor ouders)

Nadere informatie

Sporten voor mensen met een beperking. Lesplan Zwem ABC. Stichting DSO Weert. (i.s.m. ReddingsBrigade Weert)

Sporten voor mensen met een beperking. Lesplan Zwem ABC. Stichting DSO Weert. (i.s.m. ReddingsBrigade Weert) Sporten voor mensen met een beperking Lesplan Zwem ABC Stichting DSO Weert (i.s.m. ReddingsBrigade Weert) Datum vastgesteld door bestuur DSO : September 2017 Inhoudsopgave H1 Inleiding... 2 H2 Visie van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Zwemschool Atlantis

Algemene Voorwaarden Zwemschool Atlantis Algemene Voorwaarden Zwemschool Atlantis 1. Organiserende instantie. Zwemschool Atlantis is een activiteit van de stichting S.R.S. te Haarlem ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 41224306

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. Uw kind neemt deel. aan schoolzwemmen. School zwemmen

Gemeente Den Haag. Uw kind neemt deel. aan schoolzwemmen. School zwemmen School zwemmen Gemeente Den Haag Uw kind neemt deel aan schoolzwemmen ZWEMMEN IS GEZOND Uw kind neemt deel aan schoolzwemmen. Zwemmen is gezond en leuk. Wanneer uw kind goed kan zwemmen, vergroot dat zijn/haar

Nadere informatie

Informatieboek zwemlessen bij de ZPCH. Commissie Diplomazwemmen ZPCH

Informatieboek zwemlessen bij de ZPCH. Commissie Diplomazwemmen ZPCH 2017 Informatieboek zwemlessen bij de ZPCH Commissie Diplomazwemmen ZPCH 1. Leren zwemmen met de superspettersmethode en het behalen van het KNZB-Zwemdiploma. 2. Verder zwemmen met vaardigheid of binnen

Nadere informatie