Zwemlessen via de Buitenschoolse opvang. Samenwerking tussen zwembad en Commerciële Kinderopvangorganisaties (BSO) in s-hertogenbosch

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zwemlessen via de Buitenschoolse opvang. Samenwerking tussen zwembad en Commerciële Kinderopvangorganisaties (BSO) in s-hertogenbosch"

Transcriptie

1 Zwemlessen via de Buitenschoolse opvang Samenwerking tussen zwembad en Commerciële Kinderopvangorganisaties (BSO) in s-hertogenbosch 1

2 Inhoudsopgave 1) Inleiding 3 2) Algemene gang van zaken 4 3) Oriënterende fase 3.1 Visie op opvoeding en beweging BSO Het zwemles aanbod Planning van cursussen Inhouden Reserveren Betaling Veiligheid en verantwoordelijkheid 7 3.8Voorlichting 7 4) Zwemles organisatie en inhouden 4.1 Doelstellingen Gehanteerde niveaugroepen Eindtermen Groepsgrootte Afspraken en procedures t.a.v. organisatie en veiligheid Leerlingvolgsysteem Beloningssysteem Kijk- en informatie dagen Afronding middels diplomazwemmen Inschrijving vervolg opleidingen 11 5) Het veiligheidsprotocol 5.1 Het opstellen van het protocol Afspraken over jaarlijkse evaluatie 12 6) Betaling op rekening 6.1 Kassaregistratie systeem Facturering 13 7) Voorlichting aan ouders 7.1 Het nut van voorlichting Voorlichting door de BSO Voorlichting door het zwembad 14 8) Agenda voor tussentijdsoverleg 15 9) Bijlagen 9.1 Eindtermen twee per week half uur les Eindtermen één keer per week drie kwartier/uur les EasySwim Brief afspraken en procedures t.a.v. organisatie en veiligheid Afspraken en procedures zwemonderwijzers Brieven kijkdagen en kijk- en informatie dagen Brieven kleding- en diplomazwemmen Zwem-ABC Diploma eisen Zwem-ABC Protocol BSO zwemmen 42 2

3 1) Inleiding Sinds enkele jaren leren kinderen via de buitenschoolse opvang zwemmen in Sportiom. De eerste aanzet hiertoe vond in 2005 plaats met de aanvraag voor zwemlessen van de toenmalige eerste sport BSO van s-hertogenbosch. Deze leek zijn tijd ver vooruit, want anno 2008 is sport en beweging niet meer weg te denken uit het activiteiten programma van de BSO s. Inmiddels nemen twee grote kinderopvangbedrijven met verschillende locaties in de stad deel aan de gemeentelijke zwemlessen in Sportiom en staan nieuwe kinderopvang organisaties al weer op de stoep. De toevlucht van de BSO s naar de zwembaden zal de komende jaren alleen maar toenemen en vragen om een gestructureerde werkwijze van alle partijen. Een goede samenwerking vraagt dan ook om duidelijke en eenduidige afspraken die de organisatie en de veiligheid van de zwemlessen waarborgen. Dit werkplan Zwemlessen via de Buitenschoolse opvang beschrijft zo volledig mogelijk alle factoren die van invloed zijn op deze activiteit. Sportiom hoopt hiermee inzicht te geven in de thematiek, welke tevens bruikbaar is voor Buitenschoolse opvangorganisaties en andere zwembaden in Nederland die willen starten met zwemmen leren via de BSO. 3

4 2) Algemene gang van zaken In s-hertogenbosch hebben verschillen BSO s zwemlessen in hun activiteitenprogramma opgenomen en kennen een samenwerking met het sport en vrijetijdscentrum Sportiom. De doelgroep die zij laten deelnemen aan dit programma varieert van 4 t/m 7 jaar, de onderbouw van het basisonderwijs. De BSO s motiveren het aanbod van zwemlessen, door ouders (deels) te willen ontlasten van deze taak en versterken hiermee hun positie in de markt. De manier waarop het zwemmen leren wordt georganiseerd is per BSO verschillend en afhankelijk van hun visie op opvoeding en beweging binnen hun BSO. Naast de BSO s en Sportiom is de gemeente s-hertogenbosch, als afdeling Sport en Recreatie, ook betrokken bij deze zwemlessen. De zwemlessen zijn een gemeentelijk activiteit. Het initiatief voor het zwemmen leren in BSO verband is in alle gevallen genomen door de BSO s. Mogelijkerwijs onderneemt de afdeling Sport en Bewegen van de gemeente s- Hertogenbosch in de nabije toekomst zelf stappen om BSO s te benaderen voor zwemlessen en zullen er zwemlessen in het kader van de Brede schoolontwikkeling en/of BOS projecten worden opgestart. Sportiom hanteert in de oriënterende fase van de BSO een vaste agenda om alle facetten van het zwemmen leren in BSO verband de revue te laten passeren. De BSO beschikt dan over alle in en outs voordat zij een en ander bespreken met hun achterban en een juiste keuze kunnen maken uit het zwemles aanbod. Bij het aangaan van een samenwerking dient de veiligheid en verantwoordelijk te zijn geregeld via een veiligheidsprotocol. (Het bestaande veiligheidsprotocol schoolzwemmen is hiervoor leidraad). Het zwembad geeft hiermee ook inzicht in en verantwoording over het te volgen lesprogramma. Bij de inschrijving voor de zwemlessen conformeert de BSO zich financieel aan het aantal gereserveerde lesplaatsen. De zwemlessen worden gefactureerd door Sportiom aan de BSO s. De kindgegevens worden aangeleverd in de vorm van de stamgegevens. Deze omvatten alle informatie zoals personalia, medische indicaties, back-up op thuisfront, etc. Alle BSO s nemen plaatsen af binnen de reguliere zwemles planning van Sportiom. Bijna alle BSO s kiezen voor een vaste zwemdag en zwemtijd. Sommige reserveren één of meerdere volledige zwemlestijden (=10 kinderen per groep), anderen kiezen voor minder grote groepen. E.e.a. blijkt sterk afhankelijk te zijn van de vervoersmogelijkheden van de BSO s. Alvorens de BSO s starten met de zwemlessen wordt er een voorlichtingsavond voor ouders georganiseerd, waarbij zowel de BSO als het zwembad de organisatie en inhoud van de zwemlessen bespreken. Wanneer de zwemlessen daadwerkelijk plaatsvinden informeren de BSO s de ouders over de vorderingen. Alle overige informatie gaat per brief vanuit het zwembad richting de ouders. Elke drie maanden is er een tussentijds overleg vanuit Sportiom met de BSO s omtrent de organisatie, veiligheid en inhouden. 4

5 3) Oriënterende fase In de oriënterende fase van de BSO en Sportiom worden een aantal zaken besproken die van invloed zijn op een mogelijke samenwerking. Dit hoofdstuk beschrijft de onderwerpen die aan de orde komen in een voorbespreking. 3.1 Visie op opvoeding en beweging BSO Elke BSO geeft vanuit hun eigen visie op opvoeding en verzorging gestalte aan hun BSO activiteiten. Dit kan consequenties hebben voor de keuze van het zwemles aanbod. BSO s die ouders veelvuldig bij hun activiteiten betrekken kiezen bijvoorbeeld vaker voor de laatste zwemlestijden op de dag. De ouders participeren dan zelf in het vervoer van het zwembad naar huis, (de kinderen worden dan bij het zwembad opgehaald in plaats van de BSO), zijn gemakkelijker in staat om kijk- en informatielessen bij te wonen of zelfs alle lessen te volgen. Ook kan de visie van de BSO betrekking hebben op het pedagogische klimaat, de groepsgrootte, of de frequentie van de zwemlessen. Sportiom en de BSO s spreken zich dus uit over hun visie op opvoeding en beweging. 3.2 Het zwemles aanbod De meeste zwembaden kennen een gevarieerd aanbod van zwemlessen voor het Zwem- ABC. Sportiom beschikt over zwemlessen die twee keer per week een half uur plaatsvinden en vooral geschikt zijn voor de hele jonge kinderen vanaf 4,5 jaar. Daarnaast zijn er ook zwemlessen die één keer per week plaatsvinden en een lesduur hebben van driekwart uur of zelfs één uur. Deze lessen zijn meer geschikt voor oudere kinderen. Sommige zwemlessen starten in diep water met behulp van het EasySwim pakje. Dit pakje is voorzien van drijfmiddelen waardoor het kind veilig in water kan bewegen waar het niet kan staan. In het algemeen vinden de lessen met een frequentie van één keer per week volgens de EasySwim methode plaats. In Sportiom is de gemiddelde opleidingsduur voor het zwemdiploma A voor kinderen vanaf 4,5 jaar is 40 klokuren, voor kinderen vanaf 6 à 7 jaar 30 klokuren en voor kinderen van 8 à 9 jaar 20 klokuren. De zwemlessen met de EasySwim methode verlopen gemiddeld 5 klokuren sneller. Lesdagen en lestijden: Twee keer per week Maandag en donderdag Dinsdag en Vrijdag uur A/B uur A/B uur A/B uur A/B uur A/C uur A/C uur A/B uur A/B Eén keer per week Woensdag Vrijdag Zaterdag (nvt) uur A/B uur A/B uur A/B uur A/B uur A/B uur A/B/C uur A/C uur A/B/C uur A/B uur A/B 3.3 Planning van de cursussen Sportiom start op vaste momenten in het jaar met zwemlessen voor nieuwe kinderen. Er worden dus geen kinderen via wachtlijsten opgeroepen wanneer er plaatsen vrij komen in aanvangsgroepen. Voor dit systeem is bewust gekozen om meer rust en regelmaat in de lessen te brengen. De twee per week zwemlessen starten drie keer per jaar, namelijk in januari, april en oktober. Zwemlessen die één per week plaats vinden 5

6 starten slechts twee keer per jaar, in april en oktober. Alle nieuwe cursussen starten zowel voor zowel het deel, A als B als C van het Zwem-ABC. 3.4 Inhouden Sportiom leidt alle kinderen die deelnemen aan de zwemlessen op voor het nationale zwemdiploma, het Zwem-ABC. De vervolgopleidingen in de sfeer van zwemvaardigheidsdiploma s worden door de zwemverenigingen in Sportiom georganiseerd. De inhouden van het Zwem-ABC zijn vastgesteld door het Nationaal Platvorm Zwembaden. Deze organisatie beheert en controleert alle aangevraagde en uitgaande diploma s en bewaakt door middel van rapporteurs de afgesproken normering. Het Zwem-ABC is opgebouwd rondom een aantal basiselementen die te vergelijken zijn met essentiële grondvormen van bewegen in water. Alle basiselementen worden gefaseerd en getrapt tijdens de gehele opleidingsweg aangeboden en komen elke les aan de orde. Sportiom heeft de Zwem-A opleiding die twee keer per week plaatsvindt opgedeeld in vier niveaus (4 vakken) met elk een eigen docent. Elk vak kent specifieke eindtermen waaraan een kind moet voldoen wil het doorstromen naar een volgend vak. Om de niveaus herkenbaar te maken en om de kinderen snel in te delen heeft elk niveau een eigen kleur. De kinderen doorlopen vak A (wit), vak B (rood), vak C (blauw) en vak D (geel). De Zwem-B en Zwem-C opleiding kennen maar elk één niveau en twee kleuren, vak E (groen en oranje). De zwemlessen volgens de Easyswim methode kennen slechts 3 niveaus, vak 1 (rood), vak 2 (blauw) en vak 3 (geel). De Zwem-B en Zwem-C opleiding kennen ook hier maar elk één niveau en twee kleuren, vak 4 (groen en oranje). De kinderen dragen de betreffende kleur in de vorm van een lintje op hun badkleding. De basiselementen zijn: te water gaan onder water oriëntatie ademhaling drijven zweven en zinken draaien om lengte- en breedte-as voortbewegen middels school- en rugslag, borst- en rugcrawl survival watertrappen 3.5 Reserveren Sportiom en de BSO bepalen in de voorbereidingsfase hoeveel cursus plaatsen er worden afgenomen. Sportiom reserveert deze plaatsen voor de BSO en blokkeert de plaatsen voor particuliere lesklanten. De BSO wordt hiermee ook financieel verantwoordelijk voor de plaatsen, bij minder afname wordt het gereserveerde aantal toch in rekening gebracht. Sportiom kent een wachttijd voor de twee keer per week zwemlessen van ongeveer driekwart jaar en voor de één keer per week zwemlessen een wachttijd van minimaal één jaar. De keuze voor de lesplaatsen qua dag en tijd is afhankelijk van het aan kinderen die op de betreffende dagen gebruik maken van de BSO. Daarnaast spelen ook de gewenste opleidingswegen en lestijden een rol. (Zwemles voor Zwem-A en Zwem-B op dezelfde tijd). Het aantal af te nemen lesplaatsen is afhankelijk van de vervoercapaciteit van de BSO en de eventuele doorstroom van kinderen richting het 6

7 Zwem-B en Zwem-C. Minimaal twee weken voor aanvang de cursussen worden de personalia in de vorm van de stamgegevens door de BSO aan Sportiom doorgegeven. 3.6 Betaling Sportiom kent een geautomatiseerd kassa en registratie systeem. Dit systeem geeft tevens toegang tot de zwembaden en slagbomen van de parkeerplaatsen. Binnen het kassa programma hebben de BSO s die zwemlessen in Sportiom een eigen account. Per kwartaal worden de zwemlessen door het administratie kantoor van Libema (=moeder bedrijf Sportiom) gefactureerd. Sportiom voorziet deze administratieve afdeling van kind specifieke informatie, zodat de BSO s direct kunnen inzien welke ouders zij een rekening dienen te sturen. Vervolg leskaarten en parkeerkaarten worden op dezelfde manier meegenomen. Elke kwartaal bespreking komen de uitstaande factureringen aan de orde. 3.7 Veiligheid en verantwoordelijkheid Zwembaden in Nederland en zo ook Sportiom vallen onder de WHVBZ, Wet Hygiëne en Veiligheid van Bad- en Zweminrichtingen. Deze wet schrijft onder andere voor dat er in voldoende mate toezicht dient te worden gehouden bij de verschillende activiteiten in het zwembad. Omdat dit per zwembad erg verschilt is iedere accommodatie verplicht om het toezicht op de activiteiten inzichtelijk te maken middels een eigen toezichtplan. Sportiom heeft dus ook een toezichtplan waarin alle zwembad activiteiten zijn opgenomen. Bij zwemlessen in BSO verband speelt er een gedeelde verantwoordelijkheid waarbij zowel het zwembad als de BSO ter verantwoording kan worden geroepen. Het is daarom zaak om aan de hand van een veiligheidsprotocol deze verantwoordelijkheden voor beide partijen inzichtelijk te maken. Het bestaande veiligheidsprotocol schoolzwemmen is leidraad voor deze verzameling van afspraken. Het is gebruikelijk dat Sportiom het protocol voorlegt en ter ondertekening aan de BSO. Eén keer per jaar wordt dit protocol geëvalueerd en eventueel bijgesteld. 3.8 Voorlichting Voor aanvang van de zwemlessen worden de ouders van de kinderen die gaan zwemlessen uitgenodigd voor een voorlichtingsavond. Sportiom plant deze bijeenkomst twee weken voorafgaand aan de startdatum op een doordeweekse avond. Tijdens deze voorlichtingsavond wordt er door de BSO uitleg gegeven over hun organisatie en geeft Sportiom voorlichting over de inhoud en organisatie van de zwemlessen. De ouders krijgen deze avond een zwemtas overhandigd met alle inhoudelijke en organisatorische informatie, de polsband (= toelatingssysteem), een eventuele parkeerkaart. Voor het kind bevat deze tas de zwemposter, het badpakvignet een briefkaart en een sticker als psychologische voorbereiding op de zwemlessen. Als afsluiting volgt er een rondgang door het zwembad zelf, zodat ouders zich ook een beeld kunnen vormen van het reilen en zeilen rondom de zwemlessen. 7

8 4) Zwemles organisatie en inhouden 4.1 Doelstellingen De algemene doelstelling van de particuliere zwemlessen in Sportiom luidt: het kind op een speelse, veilige en efficiënte werkwijze, veel en veelzijdige bewegingservaringen te laten opdoen, opdat het in, op en rondom het water zelfredzaam wordt. De afronding van de volledige Zwem-ABC opleiding wordt gezien is voorwaarde voor het behalen van deze doelstelling. Sportiom hecht veel waarde aan lessen met een verzorgd en warm pedagogische klimaat. Zwemonderwijzers geven kinderen bewust ruimte op zelf antwoorden te vinden op bewegingsopdrachten, waardoor het leerproces grondig en veelzijdig wordt doorlopen. Ieder kind dient elke les op zijn of haar niveau, bewuste en onbewuste bewegingservaringen op te doen, die hem ondersteunen op weg naar zijn Zwem-ABC. Sportiom investeert in de aanvangsfase van het leerproces uitgebreid aandacht aan het watervrij maken en het vriendje van het water worden van het kind. Bij de meer traditionele zwemlessen is e.e.a. ook voorwaarde om aan de voortbewegingstechnieken te gaan werken. Bij de zwemlessen volgens de EasySwim methode worden beide zaken gecombineerd en maken kinderen al in het voortraject kennis met stuwvormen van borst- en rugcrawl. De inleidingen en afsluitingen van de lessen worden veelal klassikaal aangeboden, terwijl er tijdens de kern van de les zo efficiënt mogelijk wordt gedifferentieerd. De individuele leerhulp van de zwemonderwijzer richt zich voornamelijk op de complexe voortbewegingstechnieken. De kinderen die zelfstandig oefenen krijgen gekende, maar toegepaste oefenvormen aangeboden. Hiermee probeert Sportiom zoveel mogelijk het inslijpen van foutieve voortbewegingstechnieken te voorkomen. 4.2 Gehanteerde niveau groepen Sportiom hanteert verschillende niveaugroepen voor de Zwem-A opleiding, waarvan er bij de traditionele zwemlessen vier zijn en bij de EasySwim methode drie. De niveau groepen hebben het voordeel, dat de aandacht van de zwemonderwijzer op slechts een deel van de te behandelen oefenstof hoeft te vallen en hij of zij gerichter kan werken. Voor kinderen betekent dit wel dat zij tijdens de gehele opleidingsweg met verschillende zwemonderwijzers te maken krijgen. De eerste twee niveau groepen krijgen zwemles in het instructie/doelgroepenbad, de andere niveaugroepen krijgen les in het 25 meter bad. De water temperatuur van het instructie/doelgroepenbad is 32 graden en het bad beschikt over een beweegbare bodem. De water diepte varieert in dit bad van m. Slechts een beperkt aantal lessen wordt er, omwille van een kennismaking met dieper water, op een waterdiepte van 1.20 m gewerkt. Ook het 25 meter bad beschikt over een beweegbaar deel van de bodem, waarbij de diepte in het algemeen is ingesteld op 1.00m tot 1.20 m. De diepe gedeelte van het 25 meter bad is 3.80 m diep en beschikt over een 1 m springplank. Elke niveaugroep heeft een eigen kleur, welke correspondeert met de kleur van een lintje op de zwemkleding van het kind. De kinderen starten met wit en doorlopen vervolgens de kleuren, rood, blauw, geel voor de Zwem-A opleiding, groen voor de B en oranje voor de Zwem-C opleiding. Alle kinderen worden individueel beoordeeld, dat wil zeggen, wanneer een kind aan de eindtermen van een niveau voldoet wordt het overgezet naar een volgende niveau en ontvangt een nieuwe kleur lintje. 8

9 Alleen omwille van de groepsgrootte kan het wel eens voorkomen dat een kind eerder of later wordt doorgezet. Het kind wordt dan wel beloond met het nieuwe kleur lintje. Wanneer een kind achterblijft bij het gemiddelde niveau van de groep en de zwemonderwijzer inschat dat het leerproces te traag blijft verlopen kan het kind extra les krijgen in de vorm van een bijles. De bijles zijn alleen toegankelijk voor de kinderen die een achterstand hebben opgelopen in de eerste twee lesniveaus, vak A (wit) en vak B (rood). De bijlessen vinden één keer per week op woensdag plaats en duren een half uur. 4.3 Eindtermen Elke niveau groep behandelt specifieke oefenvormen waarvan de basiselementen als leidraad worden gebruikt. Om de opleidingsweg getrapt en gestructureerd aan te bieden zijn voor alle niveau groepen eindtermen per basiselement benoemd. Daar de niveau indeling bij de meer traditionele zwemlessen verschillen van die van de EasySwim methode zijn er ook verschillen in de eindtermen van de opleidingen. In de bijlagen worden alle eindtermen specifiek benoemd. (Zie blz.16 t/m 21) 4.4 Groepsgrootte De aanvangsgroepen voor de Zwem-A opleiding bestaan uit 10 kinderen, de lesgroepen voor de Zwem-B en Zwem-C opleiding bestaan uit 12 kinderen. Naarmate kinderen doorschuiven van niveau kan de groepsgrootte wel eens toe of afnemen. Het streven is er op gericht groepen niet groter te maken dan 12 kinderen. Mocht dit onverhoopt door onvoldoende doorstroom toch gebeuren, dan worden ouders/begeleiders benaderd om op een andere zwemtijd te komen lessen. 4.5 Afspraken en procedures t.a.v. organisatie en veiligheid Aangezien er bij elke zwemtijd zo n 60 kinderen en ouders/begeleiders betrokken zijn en er vaker broertjes/zusjes meekomen is het van belang om de zwemlessen zo gestructureerd en veilig mogelijk aan te bieden. Ouders worden daarom ook tijdens de voorlichtingsavond, maar ook voor en tijdens de eerste twee zwemlessen mondeling en schriftelijk voorgelicht over de geldende procedures en afspraken die Sportiom hanteert bij de zwemlessen. Daarnaast krijgen ouders/begeleiders twee per jaar een brief waarin alle afspraken nog eens worden herhaald. (Zie bijlage blz. 25 en 26) De BSO s beschikken in dit kader dan ook over een eigen kleedruimte waarbij zij verplicht zijn om bij voortduring toezicht te houden op hun deelnemende kinderen. Dit toezicht blijft gelden totdat zij de kinderen hebben overgedragen aan de zwemonderwijzer. Tevens beschikken de begeleiders van de BSO s over een BSO-Tas, waarin alle personalia van de kinderen, EHBO spullen en een logboek zit. In het logboek worden allerlei bijzonderheden, vorderingen van kinderen en informatie van en naar ouders opgeschreven en afgetekend. Daarnaast dienen de zwemonderwijzers zich ook te houden aan de afspraken en procedures die Sportiom voor hen heeft opesteld. Voor elke niveaugroep gelden aparte procedures die betrekking hebben op het reilen en zeilen voor, tijdens en na de zwemles. Deze afspraken komen voort uit de verschillende verantwoordelijkheden die voor ouders/begeleiders en zwemonderwijzers/zwembaden gelden. In algemene zin zijn ouders/begeleiders verantwoordelijk voor hun kind voor en na de zwemles en is het zwembad dit voor de overdracht en tijdens de zwemles. (Zie bijlage blz. 27 t/m 34). 9

10 4.6 Leerlingvolgsysteem Sportiom hanteert een geautomatiseerd leerlingvolgsysteem, zodat op ieder moment via de computer inzichtelijk is op welke dag, hoe laat en op welk niveau een kind deelneemt aan de zwemlessen. De zwemonderwijzers muteren de kinderen elke week handmatig op door-testlijsten en de receptie verwerkt deze gegevens in het computer systeem. De begeleiders van de BSO s nemen de vorderingen van de kinderen op in het logboek en communiceren dit met de ouders. 4.7 Beloningssysteem De kinderen die deelnemen aan de zwemlessen in Sportiom ervaren de lintjes veelal als beloning, terwijl het meer bedoeld is voor de organisatie en veiligheid van de lessen. Het beloningssysteem bestaat uit stickers die kinderen tijdens de gehele opleiding van het Zwem-ABC kunnen verdienen. Op iedere sticker staat een bepaalde vaardigheid beschreven en getekend. De sticker wordt geplakt op een grote poster die ouders/begeleiders bij aankoop van de eerste leskaart ontvangen. Binnen elk niveau van de Zwem-A op leiding worden twee stickers uitgegeven, bij de Zwem-B en Zwem-C opleiding elk vier. 4.8 Kijk- en informatie dagen Daar ouders/begeleiders alleen in het 25 meter bad op het terras de zwemlessen kunnen volgen organiseert Sportiom regelmatig kijklessen of kijk-en informatielessen. Elke 10 e les is er een kijkles en elke 20 e les is er een kijk- en informatieles. Ouders/begeleiders worden hierover schriftelijk geïnformeerd. Bij de kijkles mogen ouders letterlijk kijken, bij de kijk- en informatieles worden ouders ook kort door de betreffende zwemonderwijzer geïnformeerd over de vorderingen van hun kind. Loopt het niveau van het kind achter op het gemiddelde dan kan het kind worden uitgenodigd voor één van de bijlessen van Sportiom. (Zie bijlage blz. 35 en 36) 4.9 Afronding middels diplomazwemmen Ongeveer een maand voor het diplomazwemmen worden de kinderen die eventueel in aanmerking komen om af te zwemmen voor het Zwem-A uitgenodigd om met boven kleding te zwemmen. De kinderen die deelnemen aan de Zwem-B en Zwem-C opleiding worden gevraagd allemaal met bovenkleding te oefenen daar dit een directe relatie heeft met het basiselement survival. Ouders worden hiervan op de hoogte gesteld middels een brief en vernemen hierin ook de planning van het diplomazwemmen. Zie bijlage blz. 37 t/m 42). Kinderen kunnen alleen dan diplomazwemmen, wanneer zij aan de eindtermen van de betreffende diploma s voldoen. Deze worden beoordeeld in een testles. Na een positieve beoordeling kunnen ouders/begeleiders direct hun kind inschrijven voor het diplomazwemmen en een voorkeursdag of tijd opgeven. De begeleiders van de BSO s zijn via het kwartaal overleg al op de hoogte gesteld van deze planning en kunnen de wensen over de afzwemdata en tijden al eerder afstemmen met de ouders, zodat zij ook kinderen kunnen laten inschrijven. Sportiom probeert van het diplomazwemmen een groot feest te maken, opdat de kinderen zo min mogelijk spanning ervaren en de oefenvormen op een goed niveau uitvoeren. Wanneer kinderen de testles positief hebben afgelegd, slagen alle kinderen voor hun diploma ook al mislukt er een onderdeel op het examen. Sportiom is van mening dat het pedagogisch onverantwoord is om een kind op zijn examen alsnog af te wijzen. Na afloop van het diplomazwemmen volgt direct het diploma uitreiking. De vestigingsmanager van Sportiom reikt alle diploma s uit, waarbij de kinderen naast hun diploma ook een vrijkaartje van het subtropisch zwembad ontvangen. (Zie bijlage blz. 43). 10

11 4.10 Inschrijving vervolg opleidingen Aansluitend op de diploma uitreiking kunnen ouders/begeleiders hun kind opgeven voor de vervolgopleiding Zwem-B of Zwem-C. In de kwartaal bespreking met de BSO s wordt een inschatting gemaakt van de gewenste doorstroom en worden er lesplaatsen gereserveerd voor de vervolg zwemlessen. Mochten ouders op hun leskaart nog lessen over hebben, dan mogen zij deze aanwenden voor de vervolg opleidingen. Stoppen kinderen met de zwemlessen, dan kunnen de lessen worden gerestitueerd. 11

12 5) Het veiligheidsprotocol Zwemlessen via de BSO vraagt om een goede samenwerking tussen Sportiom en BSO ten behoeve van een efficiënte, verantwoorde en veilige organisatie. Beide partijen hebben duidelijke eigen taken en verantwoordelijkheden die inzichtelijk dienen te zijn ter verantwoording van derden. Het veiligheidsprotocol beschrijft deze taken en verantwoordelijkheden en is tussen Sportiom en de BSO s gezamenlijk opgesteld. 5.1 Het opstellen van het protocol Voor het opstellen van het protocol dient het zwembad en de BSO na te gaan welke taken en verantwoordelijkheden zij ieder apart en gezamenlijk hebben ten aanzien van de veiligheid van de zwemlessen. Voor het zwembad geldt dat zij zaken als de hygiëne, kwalitatief goede lesinhouden, een deugdelijke bouw en zweminrichting, voldoende kleedruimte, etc. beschrijven. Voor de BSO geldt dat zij zaken als het vervoer, de begeleidingen kwalitatief en kwantitatief, het omkleden en overdragen, controle op en het bekend zijn met de lesinhouden, het doorgeven van medische indicaties en verzekering beschrijven. Wanneer er consensus bestaat over deze afspraken kunnen deze verwerkt worden tot een veiligheidsprotocol en ondertekenen beide partijen dit. Het bestaande protocol schoolzwemmen is een goede leidraad voor het opstellen van het protocol dat moeten dienen tussen zwembad en BSO. Echter in het geval van schoolzwemmen blijft de groepsleerkracht eindverantwoordelijk voor zijn of haar leerlingen. Bij zwemlessen is tijdens de les, het zwembad cq. de zwemonderwijzers volledig verantwoordelijk voor het kind. Het BSO zwemmen protocol van Sportiom is inzichtelijk in de bijlagen. (Zie blz.45 t/m 47) 5.2 Afspraken over jaarlijkse evaluatie Het veiligheidsprotocol dient jaarlijks herzien en geëvalueerd te worden. Hiermee wordt het een levend document, dat voorziet in algemene, maar ook specifieke afspraken. Medische indicaties van kinderen, nieuwe inzichten van lesinhouden, aanpassingen in de bouw van het zwembad, etc. kunnen aanleiding zijn om het protocol aan te passen. 12

13 6) Betaling op rekening 6.1 Kassaregistratie systeem Sportiom kent een geautomatiseerd kassa en registratie systeem. Dit systeem geeft tevens toegang tot de zwembaden en slagbomen van de parkeerplaatsen. De zwembaden zijn toegankelijk met de polsband, de slagbomen worden opengestuurd middels een parkeerkaart. Binnen het kassa programma hebben de BSO s die zwemlessen in Sportiom een eigen account. Alle personalia van de deelnemende kinderen komen in dit systeem te staan via de stamgegevens die de BSO s aanleveren bij inschrijving. Bijzonderheden, of medische indicaties kunnen ook in dit systeem worden ingevoerd. De gegevens van het kind worden gekoppeld aan de lesdagen, lestijden en les niveaus waarop het kind zwemt. Het kassa registratiesysteem is daarmee tevens ook het leerlingvolgsysteem van Sportiom. De begeleiders van de BSO s laten de kinderen middels de persoonlijke polsband (=leskaart) die aan hun zwemtas hangt, toe in de zwembaden. Met het scannen van de polsband wordt er automatisch één les van de polsband afgeschreven. In het algemeen worden er alleen polsbanden van 22 lessen verkocht, waarmee een kind 26 geldige lesdata kan doen. De leskaart is voorzien van een begin- en einddatum. (Kinderen kunnen vier lessen missen zonder dat het ten koste gaat van hun geldige leskaart). De ouders van de BSO kinderen die ze zelf komen ophalen krijgen op vertoon van hun BSO- Pas een herstel polsbandje bij de receptie van Sportiom. Hiermee verkrijgen zij toegang tot het zwembad. De BSO-Pas wordt uitgegeven door de betreffende BSO. 6.2 Facturering Het kassasysteem bevat ook management informatie welke te gebruiken is voor facturering. Per kwartaal worden de zwemlessen door het administratie kantoor van Libema (=moeder bedrijf Sportiom) aan de BSO s gefactureerd. Sportiom voorziet deze administratieve afdeling van kind specifieke informatie, zodat de BSO s direct kunnen inzien welke ouders zij een rekening dienen te sturen. Vervolg leskaarten en parkeerkaarten worden op dezelfde manier meegenomen. Elke kwartaal bespreking komen de uitstaande factureringen aan de orde. 13

14 7) Voorlichting aan ouders 7.1 Het nut van voorlichting Ouders die hun kind via de BSO laten zwemlessen zullen in het algemeen de lessen niet of nauwelijks bijwonen. Daarnaast geven zij de verantwoordelijkheid over het zwemmen leren uithanden aan de BSO en het zwembad. Goede en duidelijke uitleg over het reilen en zeilen van de zwemlessen is dus voor deze groep ouders van groot belang. Sportiom en de BSO organiseren ongeveer twee weken voor de start van de zwemcursus een informatie avond op Sportiom waarbij alle aspecten van het zwemmen via de BSO worden meegenomen. 7.2 Voorlichting door de BSO De BSO geeft uitleg over de volgende zaken; vervoer de begeleiding van de kinderen in het zwembad het omkleden de overdracht de functie van het logboek de communicatie de BSO-Pas de BSO-Tas de contactpersoon 7.3 Voorlichting door het zwembad Sportiom geeft voorlichting over zaken als; informatie kanalen contactpersoon zwembaden niveau indeling en kleuren systeem Zwem-ABC en opleidingsduur organisatie toelatingssysteem Sportiom ondersteunt het inhoudelijke verhaal met een korte film over de te leren vaardigheden van het Zwem-ABC. Na afloop volgt er samen met de ouders een rondgang door het zwembaden om het beeld compleet te maken. 14

15 8) Agenda voor tussentijdsoverleg Elk kwartaal wordt er een overleg met de BSO s ingepland om allerlei zaken te bespreken die de aandacht vragen. Sportiom hanteert hiervoor een vaste agenda die alle processen zoveel mogelijk bewaakt. De agenda punten zijn; algemene gang van zaken reservering nieuwe instroom reservering doorstroom naar vervolgopleidingen vervoer in relatie tot capaciteit leerlingvolgsysteem vorderingen facturering planning kijkdagen en diplomazwemmen veiligheidsprotocol 15

16 9) Bijlagen 9.1 Eindtermen twee per week half uur les: EINDTERMEN BASISELEMENTEN VAK A DOELGROEPENBAD Te water gaan Onder water oriëntatie :Diverse springvormen vanuit het water en van de badrand. :Onder water kijken, onder een lijn of stok, onder een mat door kunnen bewegen, door een hoepel en/of het kleine zeiltje kunnen bewegen. Materiaal van de bodem kunnen rapen. Voortbewegen onder water. Drijven, zweven en zinken :Drijven zonder hulpmiddelen op buik en rug. Beheersing ademhaling naar zweven en zinken. Drijven op buik en rug met draaien om lengte as. (Van buik naar rug en van rug naar buik). Draaien lengte en breedte-as Voortbewegen tav ssl./rsl Voortbewegen tav bcr/rcr Survival Ademhaling Watertrappen :Draaien in ligging van buik naar rug en vv. Rolvormen en steekvormen. Springvormen met een halve draai. :Vanuit diverse stuwvormen komen tot grove omhaal. Indien mogelijk verfijnen mbv drijfmiddelen tot juiste ligging, stand stuwvlakken en ritme. Komen tot ssl. combinatie vormen onder water. :Vanuit diverse stuwvormen komen tot grove flipper beweging. Indien mogelijk mbv drijfmiddelen verfijnen tot strekking benen en voeten evt. in combinatie met grove arm omhaal onder water. :In en uit het water kunnen klimmen zonder trapje. Springenvormen toegepast naar hoogte en verte. Onder water kunnen orienteren, ergens door of onder kunnen voortbewegen, drijven zweven en zinken. Evt. bevragen met t-shirt en korte broek. :Inzicht en beheersing ademhaling tbv onder water gaan, drijven, zweven en zinken. :Nvt. 16

17 EINDTERMEN BASISELEMENTEN VAK B DOELGROEPENBAD Te water gaan Onder water oriëntatie Drijven, zweven en zinken Draaien lengte en breedte-as Voortbewegen tav ssl./rsl Voortbewegen tav bcr/rcr Survival Ademhaling Watertrappen :Diverse toegepaste springvormen met draaien vanuit het water en van de badrand. Komen tot zittende duikvormen vanaf de badrand. Rolvormen vanaf mat of badrand. :Onder water kijken, onder een lijn of stok, onder een mat door kunnen bewegen, door een hoepel en/of het kleine zeiltje kunnen bewegen. Materiaal van de bodem kunnen rapen. Uitbouw voortbewegen onder water in verticale en horizontale richting. :Drijven en uitdrijven zonder hulpmiddelen op buik /rug en zelfstandig opstaan. Beheersing ademhaling naar zweven en zinken. Drijven op buik en rug met draaien om lengte as. (Van buik naar rug en van rug naar buik). :Draaien in ligging van buik naar rug en vv. Rolvormen en steekvormen van uit het water. Springvormen met een halve draai. Komen tot duikvormen vanuit zit. :Komen tot het verfijnen mbv drijfmiddelen tot van enkelvoudige rsl; juiste ligging, stand stuwvlakken en ritme. Komen tot ssl. combinatie vanuit totaal beweging met hoofd boven water. :Komen tot het verfijnen mbv drijfmiddelen van de flipper beenslag;parallel bewegen van de benen, strekking van de benen en voeten in combinatie met grove arm omhaal onder water langs het lichaam. :In en uit het water kunnen klimmen zonder trapje. Springenvormen toegepast naar hoogte en verte. Onder water kunnen oriënteren, ergens door of onder kunnen voortbewegen, drijven zweven en zinken in ondiep en dieper water. Evt. bevragen met t-shirt en korte broek. :Inzicht en beheersing ademhaling tbv onder water gaan, drijven, zweven en zinken. :Komen tot verticale drijfvormen mbv. materialen. 17

18 EINDTERMEN BASISELEMENTEN VAK C 25 METER BAD Te water gaan Onder water oriëntatie Drijven, zweven en zinken Draaien lengte en breedte-as Voortbewegen tav ssl./rsl Voortbewegen tav bcr/rcr Survival Ademhaling Watertrappen :Diverse toegepaste springvormen met draaien van de badrand, waarbij het lichaam en hoofd totaal onder water komen. Komen tot staande duikvormen vanaf de badrand. Rolvormen vanaf mat en badrand. :Onder water kunnen bewegen middels ssl. In lengte en diepte richting. Onder een mat en door kleine zeiltje kunnen zwemmen. :Drijven op buik en rug kunnen combineren met zwemslagen, uitdrijven. Voorbereidende vormen van het schroefje. 5 Seconden buikdrijven/ rugdrijven afwisselen met stukjes voortbewegen. :Draaien in ligging van buik naar rug en vv. ter voorbereiding van schroefje. Rolvormen en steekvormen van uit het water. Springvormen met een halve draai. Komen tot duikvormen vanuit zit. :Komen tot het zwemmen van de enkelvoudige rsl met uitdrijfmoment ; juiste ligging, stand stuwvlakken en ritme met en zonder hulpmiddelen. Uitvoeren van de ssl. combinatie met uitdrijfmoment met en zonder hulpmiddelen. :Uitvoeren van flipper beenslag met en zonder drijfmiddelen waarbij de benen parallel en gestrekt bewegen. (Ligging en ritme worden beheerst). De arm overhaal langs lichaam onder water laten plaatsvinden. Bcr en rcr vindt over enige afstand plaats. :In en uit het water kunnen klimmen zonder trapje. Springenvormen toegepast naar hoogte en verte. Onder water kunnen oriënteren, ergens door of onder kunnen voortbewegen, drijven zweven en zinken in dieper water. Evt. bevragen met t-shirt en korte broek. :Inzicht en beheersing ademhaling tbv onder water gaan, drijven, zweven en zinken. :Komen tot verticale drijfvormen mbv. Materialen en zonder materialen. 18

19 EINDTERMEN BASISELEMENTEN VAK D 25 METER BAD Te water gaan Onder water oriëntatie Drijven, zweven en zinken Draaien lengte en breedte-as Voortbewegen tav ssl./rsl Voortbewegen tav bcr/rcr Survival Ademhaling Watertrappen :Diverse toegepaste springvormen met draaien van de badrand, waarbij het lichaam en hoofd totaal onder water komen. Duiken vanaf de lage badrand. Rolvormen vanaf mat en badrand. :Onder water kunnen bewegen middels ssl. In lengte en diepte richting. Onder een mat en door het grote zeil met een minimale afstand van 3 meter kunnen zwemmen. :Drijven op buik en rug kunnen combineren met zwemslagen, uitdrijven. Voorbereidende vormen van het schroefje. 10 Seconden buikdrijven/ rugdrijven afwisselen met stukjes voortbewegen en watertrappen. :Draaien in ligging van buik naar rug en vv. ter voorbereiding van schroefje. Rolvormen en steekvormen van uit het water. Springvormen met een halve draai. Komen tot duikvormen vanuit stand van de lage badrand. :Komen tot het zwemmen van de enkelvoudige rsl met uitdrijfmoment met en zonder kleding; juiste ligging, stand stuwvlakken en ritme zonder hulpmiddelen. (50 m). Uitvoeren van de ssl. combinatie met uitdrijfmoment zonder hulpmiddelen met en zonder bovenkleding. (50m) :Uitvoeren van bcr en rcr waarbij de te zwemmen afstand (8 m) ononderbroken afgelegd kan worden. Armoverhaal mag onder water worden uitgevoerd. :In en uit het water kunnen klimmen zonder trapje. Springenvormen toegepast naar hoogte en verte. Onder water kunnen oriënteren, ergens door of onder kunnen voortbewegen, drijven zweven en zinken in dieper water. Evt. bevragen met t-shirt en korte broek. :Inzicht en beheersing ademhaling tbv onder water gaan, drijven, zweven en zinken. Verticale drijfvormen en stuwvormen, waarbij de armen mogen mee bewegen gedurende 1 minuut. 19

20 EINDTERMEN BASISELEMENTEN VAK E 25 METER BAD DIPLOMA B Te water gaan Onder water oriëntatie Drijven, zweven en zinken Draaien lengte en breedte-as Voortbewegen tav ssl./rsl Voortbewegen tav bcr/rcr Survival Ademhaling Watertrappen :Diverse toegepaste springvormen met draaien van de badrand, waarbij het lichaam en hoofd totaal onder water komen. Duiken vanaf de hoge badrand. Rolvormen vanaf mat en badrand. :Onder water kunnen bewegen middels ssl. In lengte en diepte richting. Onder een mat en door het grote zeil met een minimale afstand van 6 meter kunnen zwemmen. :Drijven op buik en rug kunnen combineren met zwemslagen, uitdrijven. Voorbereidende vormen van het schroefje. 10 Seconden buikdrijven/ rugdrijven afwisselen met stukjes voortbewegen en watertrappen. :Draaien in ligging van buik naar rug en vv. tbv het schroefje. Rolvormen en steekvormen vanuit het water. Springvormen met een halve draai. Duiken vanuit stand van de hoge badrand. :Komen tot het zwemmen van de enkelvoudige rsl met uitdrijfmoment met en zonder kleding; juiste ligging, stand stuwvlakken en ritme zonder hulpmiddelen. (75 m). Uitvoeren van de ssl. combinatie met uitdrijfmoment zonder hulpmiddelen met en zonder bovenkleding. (75m) :Uitvoeren van bcr en rcr waarbij de te zwemmen afstand (10 m) ononderbroken afgelegd kan worden. Armoverhaal moet boven water worden uitgevoerd. :In en uit het water kunnen klimmen zonder trapje. Springenvormen toegepast naar hoogte en verte. Onder water kunnen oriënteren, ergens door of onder of over kunnen voortbewegen, drijven zweven en zinken in dieper water. Evt. bevragen met kleding (lange mouwen en lange broek). :Inzicht en beheersing ademhaling tbv onder water gaan, drijven, zweven en zinken. Verticale drijfvormen en stuwvormen, waarbij de armen passief zijn gedurende 1 minuut. 20

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen!

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Januari 2015 Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van ikook!, dat van toepassing is op onze locaties voor kinderdagopvang en buitenschoolse

Nadere informatie

Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant pleegouders

Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant pleegouders Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant pleegouders versie 2.0 oktober 2013 1. Wettelijke criteria screening 4 2. Landelijke criteria 5 3. Algemene Voorwaarden 7 4. Voorbereidings- en screeningstraject

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen SCHOOLGIDS 2012-2013 De Poeljeugd s-heer Hendrikskinderen Gegevens CBS De Poeljeugd 1 Een nieuwe Advertentie schoolgids CBS De Poeljeugd Plein 15 4472 AT s-heer Hendrikskinderen T 0113 270 491 F 0113 270

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

EEN LEERLING MET CYSTIC FIBROSIS

EEN LEERLING MET CYSTIC FIBROSIS EEN LEERLING MET CYSTIC FIBROSIS Hoe hou je hem bij de les? Praktisch handboek voor de leraar Landelijk Netwerk Ziek-zijn & Onderwijs ( ZIEZON ) april 20 Onderwijsmap Landelijk Netwerk Ziek - zijn & onderwijs

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit Samen kun je meer dan alleen Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Colofon Deze brochure is één van de opbrengsten van een project

Nadere informatie

Stimuleren van leesbevordering op de BSO

Stimuleren van leesbevordering op de BSO STAND VAN ZAKEN 2013 Deze publicatie is uitsluitend te downloaden via www.lezen.nl STAND VAN ZAKEN 2013 Colofon Nieuwe Prinsengracht 89 1018 VR Amsterdam 020-6230566 www.lezen.nl info@lezen.nl Vormgeving

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015 SCHOOLGIDS Schooljaar 2014 2015 I S L A M I T I S C H E B R E D E S C H O O L A L W A F A Buskenblaserstraat 65 BOS EN LOMMER 1055 AG AMSTERDAM TELEFOON 020 486 16 38 / 020 411 79 05 E-mail : info@alwafa.nl

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM)

Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM) Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM) ~ 7 ~ Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Inhoudsopgave Voorwoord: Alle leerlingen perspectief op ontwikkeling 4 Deel A _ Basis Ontwikkelingsperspectief:

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN richtlijnen, alternatieven en achtergronden kernredactie: Dr. K.M. Stokking Drs. M.F. van der Schaaf MesoConsult B.V. Tilburg juni 1999 Deze brochure

Nadere informatie

Omgaan met verschillen op Icbs Octant. Een beschrijving van de zorgstructuur

Omgaan met verschillen op Icbs Octant. Een beschrijving van de zorgstructuur Omgaan met verschillen op Icbs Octant Een beschrijving van de zorgstructuur Augustus 2013 Inhoud Een beschrijving van de zorgstructuur... 1 Juli 2013... 1 1. Inleiding... 6 2. Visie op leerlingzorg; omgaan

Nadere informatie

Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt. Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze

Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt. Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze Marijke van Son Studentnummer: 2171084 Juni 2012, Beek en Donk Onderzoeksbegeleider:

Nadere informatie

Zwerfjongeren op weg naar werk

Zwerfjongeren op weg naar werk Zwerfjongeren op weg naar werk Mogelijkheden om (ex- )zwerfjongeren te begeleiden naar en op werk Branko Hagen Afdeling Participatie en Support/Werk en Handicap Postbus 19152, 3501 DD Utrecht Telefoon:

Nadere informatie

Cohort 2011 Lioonderzoek Ellen van Kooten - Spreeuw

Cohort 2011 Lioonderzoek Ellen van Kooten - Spreeuw Titel Inleverdatum Cohort 2011 Lioonderzoek Ellen van Kooten - Spreeuw Mon 30 Mar 2015 08:23:22 PM CEST 13% 7% Bron: Hogeschool van Amsterdam - DMR 2 (Domein Maatschappij en Recht) (01/22/2015) 5% Bron:

Nadere informatie

De kracht van goed bestuur

De kracht van goed bestuur Bestuur, management en onderwijskwaliteit Daniëlle Verschuren en Berber Vreugdenhil De kracht van goed bestuur Eindrapportage De kracht van goed bestuur Eindrapportage Daniëlle Verschuren Berber Vreugdenhil

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Hoe werk jij? Methodiekontwikkeling bij de dienst SOZAWE Jeanine Vosselman Monique Beukeveld Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Bureau Onderzoek heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling

Nadere informatie

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Sting, maart 2008 Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging. Tekst: Ineke Bakx, Rineke Sturm,

Nadere informatie

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EINDRAPPORT VAN HET ONDERZOEK OP ELF SCHOLEN NAAR DE EFFECTEN VAN FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN OP DE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS september 2014 2 3 4 Voorwoord

Nadere informatie

Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken

Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken Dit is een uitgave van het Samenwerkingsverband effectieve interventies. Auteurs: Marijke Booijink, Christine Kuiper, Gery

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang Argus Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg Colofon Deze handleiding is opgesteld in opdracht van het patiëntveiligheidsprogramma ggz Veilige zorg, ieders zorg.

Nadere informatie