VERGADERING VAN 7 JULI 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERGADERING VAN 7 JULI 2004"

Transcriptie

1 PUNTEN VAN BEHANDELING...BLZ 1. Notulen van de vergadering van 2 en 9 juni Ingekomen stukken: Regeling van werkzaamheden C-lijst...5 A.1. Benoemingen Algemeen Bestuur SNN...6 A.2. Concept Samenwerkingsovereenkomst Zuiderzeelijn (nr. 23/2004)....6 A.3. Actualisatie Regiovisie Groningen - Assen 2003 (nr. 17/2004) A.4. Motie GroenLinks over Oikocredit A.5. Grondverwerving A.6. Europees suikerbeleid Mondelinge vragen Gaswinning onder de Wadden, de heer Luitjens (VVD)

2 Notulen van Provinciale Staten en Ingekomen stukken Voorzitter: de heer J.G.M. Alders, Commissaris der Koningin Waarnemend voorzitter: de heer R.A.C. Slager Statengriffier: de heer ir. J.M.C.A. Berkhout Aanwezig zijn 49 leden, te weten: J.G. Abbes (CDA), J.R.A. Boertjens (VVD), mevrouw J.W.F. Boon- Themmen (VVD), mevrouw A.F. Bos (GroenLinks), M. Boumans (VVD), P.M. de Bruijne (PvdA), D. Bultje (PvdA), mevrouw I.S. Bulk (SP), A.A. van Dam (CDA), mevrouw J.M. Drees (PvdA), L.A. Dieters (P v- da), J.J. Dijkstra (PvdA), mevrouw A.M.K.D. Folkerts (GroenLinks), mevrouw F.Q. Gräper-van Koolwijk (D66), W. Haasken (VVD), K.J. Havinga (PvdA), H. Hemmes (SP), J. Hilverts (ChristenUnie), mevrouw D.J. Hoekzema -Buist (PvhN), D.A. Hollenga (CDA), M.J. Jager (CDA), F.C.A. Jaspers (PvdA), mevrouw A.G. van Kleef-Schrör (CDA), J.W. Kok (PvdA), J.L.H. Köller (PvdA), mevrouw C.A. de Lange (PvdA), E.J. Luitjens (VVD), A. Maarsingh (CDA), L.A. Meijndert (CDA), H.C. Moll (GroenLinks), W.J. Moorlag (PvdA), mevrouw I.P.A. Mortiers (PvdA), H. Nijboer (PvdA), W. van der Ploeg (GroenLinks), R.D. Rijploeg (PvdA), J. Roggema (ChristenUnie), mevrouw M.J. Schouwenaar (PvdA), R.A.C. Slager (Christen- Unie), mevrouw L.K. Smit (PvdA), F.J. van der Span (CDA), H. Staghouwer (ChristenUnie), C. Swagerman (SP), J.W. Veluwenkamp (PvdA), mevrouw I.L. Voogd (PvdA), N.R. Werkman (CDA), mevrouw A.C.M. de Winter-Wijffels (CDA), T.J. Zanen (PvhN), E.A. van Zuijlen (GroenLinks). Afwezig met kennisgeving: mevrouw W.J. Mansveld (PvdA), mevrouw G.R. Peetoom (CDA), IJ.J. Rijzebol (CDA), M.L.J. Out (VVD), H.H.J. Boer (PvdA), T.W. Oterdoom (VVD). Aanwezige leden van het College van Gedeputeerde Staten: H. Bleker, M.A.E. Calon, J.C. Gerritsen, T.A. Musschenga en mevrouw C.A.M. Mulder. De VOORZITTER: Ik open de vergadering van de Provinciale Staten van de provincie Groningen van 7 juli Ik heet u allen van harte welkom en wens u een goede vergadering toe. Er zijn berichten van verhindering binnengekomen van mevrouw Peetoom, mevrouw Mansveld, de heren Rijzebol, Out, Ote r- doom en Boer. De heer Havinga komt later. Zoals ik u vorige vergadering al heb medegedeeld is mevrouw Peetoom ziek en ik heb haar namens u allen bloemen met de beste wensen doen toekomen. De heer Boer is afwezig, want die is inmiddels de trotse vader van een tweeling, Nino en Julien, geworden en ik zal de familie Boer met uw instemming bloemen doen toekomen. Voorts mogen wij de heer Bultje feliciteren die vandaag jarig is. Van harte gefeliciteerd! Ik neem aan dat hij afspraken maakt met de heer Werkman die gisteravond benoemd is tot wethouder van de gemeente Winsum. Ik denk dat wij in de loop van de dag in de pauze rekening kunnen houden met uw traktatie. Voorts dient er een nieuw plaatsvervangend commissielid voor de VVD te worden benoemd, te weten de heer Hofman. Daarvoor hebben wij in het Reglement van Orde een procedure, inhoudende dat een drietal fractievoorzitters de geloofsbrieven onderzoeken. Ik stel dat dit zal gebeuren voorafgaande aan het fractievoorzittersoverleg na afloop van deze vergadering. 1. Notulen van de vergadering van Provinciale Staten van 2 en 9 juni De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 2. Ingekomen stukken: I. Voorgesteld wordt de volgende stukken voor kennisgeving aan te nemen: 2

3 Ingekomen stukken a. Brief van 17 juni 2004, nr /25/A.6, ABJ, betreffende gewijzigde begroting 2004 SNN en de integrale begroting 2005 SNN; herziene versie, ter consultatie voorgelegd b. Brieven van het Kabinet van de Minister-president van 21 juni 2004 en de griffier van de Eerste Kamer der Staten-Generaal van 23 juni 2004 betreffende bevestiging ontvangst en behandeling motie m.b.t. het advies van de Adviesgroep Waddenzeebeleid c. Afschrift brief van prof. dr. W. Admiraal en vele anderen aan de Minister van LNV e.a. van 8 juni 2004 betreffende de duurzame kokkel- en mosselvisserij in de Waddenzee d. Brief van het Christelijk Ecologisch Netwerk te Amersfoort van 18 juni 2004 betreffende manifest Houd Nederlands platteland gentechvrij e. Brieven van M.H.J. Halsema en mevrouw B.M. Halsema-Cordes te Kloosterburen van respectievelijk 20 mei en 8 juni 2004 betreffende mogelijke sluiting van de Oldeheem De heer MOORLAG: De PvdA-fractie heeft begrepen dat er over de mogelijke sluiting van de Oldeheem onrust is ontstaan onder de bevolking van Kloosterburen. De PvdA -fractie hecht zeer aan de beschikba arheid en bereikbaarheid van voorzieningen. Het verzoek aan het College is zich te verstaan met de betrokken partijen en de gemeente, alsmede met de betrokken zorgaanbieders, om te komen tot een oplossing en de Staten daarover te informeren. Mevrouw MULDER: Wij zullen ons over deze zaak nader informeren. De VOORZITTER: En dan komt die rapportage naar de Staten waarna bepaald wordt hoe deze behandeld kan worden. f. Brief en jaarverslag van de Bank voor Nederlandse Gemeenten g. Afschrift brief van de heer B.C.A.I. Pauw van Hanswijck de Jonge aan het college van burgemeester en wethouders van Groningen betreffende LPF-perikelen h. Afschrift van een informatieblad van de Algemene Ledenvergadering van de LPF, toegezonden door de heer B.C.A.I. Pauw van Hansw ijck de Jonge De VOORZITTER: Ik stel u voor een procedureafspraak te maken ten aanzien van de brieven die wij mogen ontvangen van de heer Pauw van Hanswijck de Jonge. Zij kunnen ingedeeld worden in twee categorieën. Eén categorie heeft rechtstreeks te maken met het beleid van de provincie en ik stel voor dat de brieven die in deze categorie passen, ook op de lijst komen te staan. Voorts stel ik vast dat wij veel afschriften ontvangen van allerlei zaken die niet zo zeer des provincies zijn en ik stel u voor het Colle ge te machtigen om die voortaan slechts ter inzage te leggen in de Statenkast zonder deze rond te sturen. Daarmee wordt voldaan aan de wettelijke vereisten en het voorstel betreft een handzamer procedure. Zonder beraadslaging of stemming wordt aldus besloten. De VOORZITTER: Ik heb u een aantal nagekomen brieven ter kennisgeving doen toekomen, te weten: - Brief van de Raad voor het Landelijk Gebied van 7 juni 2004 met betrekking tot het jaarverslag 2003 en het werkprogramma Brief van de Minderhedenraad Groningen van 1 juni 2004 met het jaarverslag - Brief van de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal van 7 juni 2004 met een uitnodiging voor een bezoek 3

4 Ingekomen stukken Regeling van werkzaamheden Ten aanzien van deze laatste brief zal het Presidium een voorstel formuleren. Zonder beraadslaging of stemming wordt aldus besloten. II Voorgesteld wordt de volgende stukken in handen te stellen van Gedeputeerde Staten ter afdoening: i. Brief van de Stichting Internationaal Jongerencongres Groningen van 10 mei 2004 gericht aan de commissie Welzijn, Cultuur en Sociaal Beleid betreffende subsidieaanvraag j. Brief van Deloitte Accountants te Den Haag van 25 mei 2004, betreffende uitnodiging om mee te dingen naar een trofee voor het beste jaarverslag, onder de mededeling dat de brief i.v.m. de aanmeldingsdatum, al in handen is gesteld van het College Zonder beraadslaging of stemming wordt aldus besloten. III Voorgesteld wordt de volgende brief in handen te stellen van de commissie Economie en Mobiliteit: k. Brief van de Werkgroep "De Brug" Noordhorn van 17 juni 2004 betreffende afwijzing rondweg en vaste brug Zonder beraadslaging of stemming wordt aldus besloten. 3. Regeling van werkzaamheden De VOORZITTER: U hebt van mij een voorstel vreemd aan de orde van de dag ontvangen van de heer Jager. Hij heeft bij brief gevraagd het onderwerp consequenties voor de noordelijke werkgelegenheid als gevolg van de voorgenomen hervorming van het Europees suikerbeleid aan de agenda toe te voegen. Ik neem aan dat hiertegen geen bezwaar bestaat en dan wordt het aan de agenda toegevoegd als agendapunt A.6. Ik kan u verder mededelen dat de heer Luitjens een mondelinge vraag zou willen stellen aan het College van Gedeputeerde Staten en aan de CDA-fractie. Die vraag staat in verband met het recente kabinetsbesluit om over te gaan tot gaswinning onder de Waddenzee en het instellen van een Waddenfonds. Overige vragen hebben mij niet bereikt. 3.a. Behandelvoorstellen Presidium De VOORZITTER: Kunt u instemmen met de voorstellen? Ik neem aan dat u mij wederom machtigt om de nagekomen stukken na bevinding van zaken en eventueel in overleg met de fractievoorzitters toe te voegen. Zonder beraadslaging of stemming wordt aldus besloten. 3.b. Vaststelling B-lijst De VOORZITTER: Ik heb u in mijn brief van 25 juni 2004 geschreven over het punt van aandacht van de commissie Welzijn, Cultuur en Sociaal Beleid die op 30 juni een extra vergadering heeft gehouden, waarbij een discussie over het welzijnsbeleid heeft plaatsgevonden. Inmiddels hebt u het verslag van dat beraad ontvangen en aan het einde daarvan concludeert de voorzitter van de commissie, met in stemming van de commissie, dat een goede discussie is gevoerd. Daarom is het op zichzelf niet nodig het stuk als A-stuk op de agenda op te voeren, maar omdat het hier gaat over een discussie die bedoeld is om toe te sturen naar het College, opdat zij de bevindingen van de discussie meeneemt bij de uitwerking van het welzijnsbeleid, 4

5 Regeling van werkzaamheden is de suggestie van de commissie om het stuk als B-stuk aan de agenda toe te voegen. Dat betekent dat het stuk een beleidsstandpunt van de commissie vertegenwoordigt, waarbij het College vriendelijk wordt verzocht met dit standpunt rekening te houden. Kan het stuk als agendapunt B-6 op de agenda komen? Zonder beraadslaging of stemming wordt aldus besloten, waarna de agenda is vastgesteld. 3.c. Vergaderschema Provinciale Staten(commissies) 2005 De VOORZITTER: In het Reglement van Orde wordt bepaald dat u op voorstel van het Presidium het vergaderschema voor 2005 dient vast te stellen. Zonder beraadslaging of stemming wordt aldus besloten. 4. C-lijst De VOORZITTER: Voorgesteld wordt de volgende stukken voor kennisgeving aan te nemen: a. Brief van 14 mei 2004, nr /20/A.20, LW, betreffende evaluatie actieprogramma Diffuse Bronnen b. Brief van 22 april 2004, nr a/17/A.13, LG, betreffende project Vernieuwing Veehouderij ZWK c. Brief van 14 mei 2004, nr /12/A.10, MB, betreffende evaluatie 2003 en jaarplan 2004 nota "Met preventie naar Duurzaam Ondernemen" d. Brief van 4 juni 2004, nr /23/A.19, LG, betreffende ontwerpaanpassing gebiedsplan Programma Beheer Groningen e. Brief van 26 mei 2004, nr /21/A.21, LG, betreffende subsidieverzoek voorinventarisatie project kerken in het groen 2e fase f. Brief van 14 mei 2004, nr /20/A.29, EZ (bijlage), betreffende voortgangsrapportage project "Stimulering biologische landbouw in Noord-Nederland g. Brief van 3 mei 2004, nr /18/A.6, C, betreffende beleidsbrief cultuurbeleid h. Brief van 3 mei 2004, nr /18/A.20, W, betreffende sluitende aanpak kindermishandeling i. Brief van 14 mei 2004, nr a/20/A.21, W, betreffende subsidieverzoek voor Europees congres kinderopvang in oktober in Groningen j. Brief van de Adviesraad van het Bureau voor Groninger Taal en Cultuur van 31 maart 2004, betreffende Bureau Groninger taal en cultuur en jaarverslag k. Brief van mei 2004, nr /21/A.25, OMB(bijlage), betreffende voortgangsrapportage gebiedsgericht werken 2004 l. Brief van mei 2004, nr /22/A.12, RP, betreffende noordelijk overleg over Nota Ruimte Zonder beraadslaging of stemming wordt besloten de voornoemde stukken voor kennisgeving aan te nemen. B-stukken (bij hame rslag): 1. Voordracht van 18 mei 2004, nr , LG, betreffende wijziging Verordening schadebestrijding dieren provincie Groningen (nummer 21/2004) 2. Voordracht van 11 mei 2004, nr , VV, betreffende principe -uitspraak over besluit tot uitwerking van de gemeenschappelijke regeling OV-bureau (nummer 19/2004) 5

6 Regeling van werkzaamheden Benoemingen in het Algemeen Bestuur SNN concept samenwerkingsovereenkomst Zuiderzeeland De VOORZITTER: Hierbij geldt dat u nog een nadere brief van 2 juli 2004 heeft gekregen die in dit kader ook aan de orde is. 3. Voordracht van 18 mei 2004, nr , VV, betreffende prioriteitenlijst Gebundelde doeluitkering en Verkeersveiligheid 2004 (nummer 20/2004) 4. Voordracht van 1 juni 2004, nr , ABJ, betreffende zienswijze over ontwerpherindelingsregeling grenscorrectie Eemsmond-Schiermonnikoog (nummer 22/2004) 5. Advies van de commissie Welzijn, Cultuur en Sociaal Beleid betreffende aandachtspunten m.b.t. cultuurbeleid De VOORZITTER: Ik zal dit advies over cultuurbeleid namens u ter kennis brengen aan het College. 6. Verslag van de vergadering van de commissie Welzijn, Cultuur en Sociaal Beleid van 30 juni 2004 De VOORZITTER: Dit stuk over welzijnsbeleid zal via dezelfde procedure bij het College worden gedeponeerd. Zonder beraadslaging of stemming worden de voornoemde stukken bij hamerslag vastgesteld. A-stukken: A.1. Benoeming lid en plaatsvervangend lid in het Algemeen Bestuur van het SNN. De heer Moorlag heeft bij brief verzocht om als plv. lid te worden benoemd en de heer Köller als lid. De VOORZITTER: De stembrief is overzichtelijk. Als u met de benoeming eens bent, kunt u hem ongewijzigd inleveren. Indien u zich ten aanzien van de genoemde kandidaten van stemming wenst te onthouden, gelieve de naam door te halen. Mocht u andere opvattingen hebben, dan is de derde categorie op het briefje aan de orde. Als stembureau zou ik mevrouw Folkerts, de heer Zanen en de heer Boumans willen voorstellen. De vergadering wordt enkele minuten geschorst. De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering. Het woord is aan mevrouw Folkerts. Mevrouw FOLKERTS: Er zijn 48 stembiljetten ingeleverd. Er zijn ook 48 Statenleden aanwezig. Allen hebben ingestemd met het voorstel. De VOORZITTER: Dan stellen wij vast dat uw Staten de heer Köller hebben benoemd tot lid en de heer Moorlag nu plaatsvervangend lid is van het SNN. A.2. Voordracht van 8 juni 2004, nr , RP, betreffende de concept Samenwerkings - overeenkomst Zuiderzeelijn met diverse bijlagen (nummer 23/ bijlage 1, bijlage 2, bijlage 3, bijlage 4, bijlage 5, bijlage 6) en de brief van de voorzitter van de Stuurgroep Zuiderzeelijn van 18 juni De VOORZITTER: Het woord is aan de heer Jaspers 6

7 De heer MOLL: Ik zou aandacht willen hebben voor een punt van orde. De VOORZITTER: Zeker mijnheer Moll, gaat uw gang. De heer MOLL: In de brief die u vorige week naar ons heeft verstuurd wordt verwezen naar een bijeenkomst van de Stuurgroep van gisteren, 6 juli In de brief werd ons in het vooruitzicht gesteld dat wij daarover zouden worden geïnformeerd. Ik geloof dat die informatie bij mij niet is aangekomen en ik zou vóór het debat de betreffende informatie, mits relevant, krijgen. De VOORZITTER: Er is door de Stuurgroep gisteren geen brief verzonden. Er heeft normaal beraad plaats gevonden over onder andere de aanstaande intentieverklaring van de kant van de Noord-Hollandse partijen. Gisteren heeft Friesland informatie verstrekt aan alle andere deelnemers in de Stuurgroep Zuiderzeelijn. De woordvoerders hebben aangegeven dat er nader beraad plaats vindt binnen Friesland zelf. Dat heeft gisteren niet tot de conclusie geleid dat de Stuurgroep enig voorstel kan doen uitgaan naar welke partij ook, anders dan de informatie die nu op tafel ligt. De heer JASPERS: Voorzitter. De voordracht die nu voorligt, is eigenlijk niets anders zoals het College al aangeeft dan een toets op de wijziging op de conceptovereenkomst van Formeel is slechts aan de orde of wij kunnen instemmen met de wijzigingen die zich hebben voorgedaan. Uiteraard is de politieke situatie zeker gezien het gebeurde gedurende de afgelopen twee weken nadrukkelijk veranderd. Ik denk dat de behandeling van de voordracht in deze Staten op dit moment het karakter zal krijgen van een verlengde eerste termijn. In dit kader zou ik vier punten aan de orde willen stellen. Dat is opnieuw de context waarin de besluitvorming geplaatst moet worden rond de bestuursovereenkomst. Dat is het antwoord op de vraag waarom wij dit allemaal wilden. Ik zou willen ingaan op de actuele politieke situatie, met name de geluiden die tot ons komen vanuit Friesland en de Tweede Kamer. Belangrijke punten zijn de risicobeheersingparagraaf en de publieksraadpleging en de wijze waarop daarover wordt gedacht. Aan het eind van dit betoog, voorzitter, zal ik u mededelen hoe mijn fractie over de voordracht denkt en welke specifieke vragen zij daarbij heeft. Waarom wilden wij dit? In 1998 hebben wij het Langman-akkoord met elkaar en het kabinet afgesproken en er waren een aantal zaken opgenomen die voor de Zuiderzeelijn-discussie zeer relevant zijn. Een belangrijk punt was he t wegwerken van het faseverschil in de werkgelegenheid door het versterken van de economische structuur. Daarbij speelt dit onderwerp ook een belangrijke rol en in de tussentijd tussen 2002 en nu is dat onderwerp naar de mening van mijn fractie goed opgeno men in de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening, maar ook in de Nota Ruimte van nu. Ik wil u als College complementeren dat u het project opgenomen heeft gekregen met steun van het IPO en de VNG en wel ook in de ruimtelijk strategische agenda van het IPO. Dat is voor het Noorden van zeer groot belang. Relevant in dit kader is ook en dat is in Groningen goed geregeld, terwijl dat in Friesland nog een punt van discussie zal zijn dat die activiteiten zich met name moeten ontwikkelen in de kernzones. De kernzone-benadering speelt een belangrijke rol bij de beoordeling van de bestuursovereenkomst. Het tweede punt is de spreiding van de nationale bevolkingsdruk en de economische ontwikkeling. Dan hebben wij het over de efficiency van de arbeidsmarkt, maar ook over de vermindering van de druk op het Groene Hart in de Randstad. Voor het Noorden betekent dit een verbetering van de vestigingsvoorwaarden voor het bedrijfsleven. Tot slot zoeken wij ook naar elementen die de ruimtelijk-economische structuur meer structuur kunnen geven en daarin is deze Zuiderzeelijn, naast de andere vervoersassen, een belangrijk instrument. Wij hebben het Langman-akkoord en gezien de actuele politieke situatie is de plus daarboven op want dat is de Zuiderzeelijn nog relevanter geworden voor het Noorden dan hij al was. Ook voor de kernzones. 7

8 Deze betreffen de stedelijke gebieden Groningen-Assen en Leeuwarden. In de bestuursovereenkomst, zoals die nu voor ligt, voorzitter, zijn in vergelijking tot wat mijn fractie naar voren heeft gebracht in de discussie in 2002, die posities goed opgenomen en verankerd. Dat geldt ook voor Leeuwarden en de aansluiting op de Zuiderzeelijn en alles wat daarover is afgesproken met name in bijlage III. Dat geldt ook voor Groningen, het stedelijke netwerk Groningen-Assen en de activiteiten die zich daarin voordoen. Het is dus niet alleen een project dat voor het Noorden van belang is, maar er is heel duidelijk ook een nationale component. Die nationale component betreft de herverdeling van de bevolkingsdruk. Wat je nu ziet in de politiek, in de Tweede Kamer, maar ook op provinciaal niveau, met name in Friesland gedurende de afgelopen weken, is dat de hoofdlijn, het concept, de lange termijnvisie, tussen de vingers door wegglipt. Je ziet dat het grote idee waar wij met z n allen afspraken over hebben gemaakt, aan het verrommelen is. Mijn fractie hecht eraan dat die grote lijn nadrukkelijk weer naar voren komt. Ook straks bij de volksraadpleging is het ook die grote lijn die het pe rspectief moet aangeven waarom het bestuurlijk-politieke traject is gelopen zoals dit is gelopen. Wij hebben sterk de indruk dat dit op dit moment onvoldoende naar voren komt en wij hechten er zeer aan dat die integrale visie weer op tafel komt. U zult zich er misschien over verbazen dat ik dit verwoordt, maar in deze periode heb ik terug moeten denken aan Pim Fortuyn die ook een visie had op dit terrein, die daardoor voor elkaar kreeg dat in het strategisch akkoord van het eerste kabinet Balkenende dit onderwerp zo n prominente plaats heeft gekregen. Dat was niet alleen vanwege de betekenis van de stuwende economische kracht voor het Noorden, maar nadrukkelijk zag hij de enorme psychologische spin off van deze nieuwe technologie en wat dat zou kunnen losmaken. Ook in de Tweede Kamer zou je dan wensen dat zijn volgelingen en ook een aantal volgelingen hier in het Noorden, maar ook een aantal andere partijen, die visie nog zouden delen. Het is nog steeds die visie waarover wij hier spreken. Een ander onderwerp dat hier een rol speelt is dat het nuttig is eens historisch te bezien waarop het toenmalige besluit op was gebaseerd. Wij hebben een instrument gehad waar heel veel onderzoek naar gedaan is dat zijn al die studies geweest die zijn verricht door *Nijver van het *NAI. Wij hebben hier de rapporten van het Centraal Plan Bureau besproken en ook is veel aandacht besteed aan de maatschappelijke kosten-baten analyse. Is het een verantwoorde beslissing als wij de beslissing zouden nemen zoals die voorlag? Daarbij was ook het onderzoek relevant van Prof. Oosterhaven van de RuG. Wat waren daarvan de uitkomsten die de balans positief hebben doen doorslaan? Dat is het positieve bevolkingseffect op het Noorden, dat zijn de positieve effecten op het aantal arbeidsplaatsen met een landelijke herverdeling, te weten minimaal 5000 arbeidsplaatsen. Dat zijn de minimale effecten op de leefbaarheid en op het milieu, namelijk de CO 2 - en NO x -transmissies. Het allerbelangrijkste is dat het maatschappelijk rendement nadrukkelijk hoog tot zeer hoog werd beoordeeld voor dit project en dat de verdiencapaciteit ook zeer hoog was en dat die in dit gebied met name voor Friesland gold. De maatschappelijke effecten werden over een termijn van 25 jaar gecalculeerd op 2,5%. Bij een langere termijn zouden die op 4% of 5% neerkomen. Bij dit soort projecten is dat gigantisch hoog. Groningen en Friesland hebben daar relatief een groot voordeel bij en dat geldt voor Drenthe relatief wat minder en met name betreft dat Zuid-Drenthe vanwege het effect van de Hanzelijn+. Toch is met elkaar afgesproken om hiervoor te gaan, nadat ook afspraken zijn gemaakt voor de andere infrastructurele projecten. De verdie n- capaciteit is nadrukkelijk zeer positief voor Friesland. Dan gaat het met name over de tweede geldstroom door de extra bevolk ing, de woningbouw en alle capaciteit die dit met zich meebrengt. De verdiencapaciteiten worden nog veel groter wanneer er een goede aansluiting wordt gevonden bij de noordelijke ontwikkelingsas, datgene dat in de noordvleugel in de Randstad aan de orde is. Het is dit punt dat wij in 2002 zeer nadrukkelijk vanuit mijn fractie naar voren hebben gebracht. Er moet aansluiting bij die ontwikkelingsas gezocht worden. Belangrijk is dat deze niet stopt ter hoogte van Lelystad of Emmeloord, maar dat de betreffende effecten doorgetrokken worden naar het Noorden. Ten gunste van wie? Vooral van Leeuwarden en Groningen. 8

9 Bij lezing van het interview met gedeputeerde Baas in het Dagblad van het Noorden begrijp ik gezien deze context niet waarover hij precies spreekt. Hij beweert namelijk precies het tegenovergestelde. Ik zou hem vriendelijk willen aanbevelen om de stukken nog eens te lezen om te vernemen hoe alles in elkaar steekt. Als je kijkt naar de effecten inzake de verdiencapaciteit en de werkgelegenheid scoort vooral de stad Groningen een negatieve balans. Mijn conclusie daarbij, voorzitter, De heer BOERTJENS: Mag ik bij wijze van interruptie hierbij een kanttekening plaatsen? Ik denk dat zo n opmerking als dat gedeputeerde Baas zijn stukken nog maar eens moet doorlezen vanuit Groningen de stekels in Friesland overeind zet en dat dit niet goed is voor de onderlinge verhoudingen waardoor het proces in de toekomst alleen maar wordt bemoeilijkt. De heer JASPERS: Voorzitter, ik denk dat, gezien de ontwikkelingen in de afgelopen weken, de positie van Groningen en Drenthe eens wat scherper naar voren moeten worden gebracht ten opzichte van de Friese. Ik wil daarbij wel voorkomen dat er een discussie in de regio ontstaat dat Groningen en Drenthe een zodanige positie gaan kiezen dat zij tegenover Friesland komen te staan. Zover wil ik het absoluut niet laten komen, maar ik denk dat het wel helder is om inhoudelijk een aantal posities nog eens nadrukkelijk aan te geven om te bereiken dat wij drieën elkaar in SNN-verband kunnen vinden en dat wij met ons drieen gezamenlijk een positie betrekken vanuit het Noorden ten opzichte van het kabinet. Ik betreur het dan ook ik heb dat ook al in de commissie gezegd dat feitelijk onjuiste informatie wordt gegeven. Ik denk dat het richting de bevolking van zeer groot belang is dat juiste informatie wordt gegeven en dat een en ander wordt gecorrigeerd. De heer BOERTJENS: Feitelijk ben ik het helemaal met de heer Jaspers eens, maar als je Friesland binnenrijdt, staat er een groot bord met de tekst C est le beton qui fait la musique, wat Fries is en refereert aan de manier waarop iets wordt gezegd. Vermeden moet worden dat opmerkingen vanuit Groningen als belerend worden geïnterpreteerd. Daarop moeten wij alert zijn en daar waarschuw ik voor. De heer JASPERS: Voorzitter, ik zou willen voortgaan. Ik kom vanwege mijn werk twee of drie keer per week in Friesland op weg van Groningen naar de Randstad en dan zie ik dat bord niet, maar ik kom ook vaak terug vanuit de Randstad, van de noordelijke vleugel, en dan kom ik langs Lelystad en Emmeloord. Als ik zie wat daar aan de gang is en dan betreft dat precies waar wij het vandaag over hebben dan hebben wij het over de aansluiting vanuit het nationale perspectief op die ontwikkelingsas Mevrouw GRÄPER-VAN KOOLWIJK: Ik zou de heer Jaspers willen vragen om dan niet alleen die oproep naar de gedeputeerde te doen, maar dan vooral eens met zijn eigen fractie in Friesland te gaan praten. Volgens mij komen de geluiden die verwarring veroorzaken vooral uit die hoek. De vraag is of u regelmatig met uw collega s in Friesland spreekt. De heer JASPERS: Wij spreken regelmatig met onze collega s in Friesland, voorzitter. Ik heb gezien wat in Friesland is gebeurd tijdens de afgelopen Statenvergadering en dat het probleem breder is dan alleen de PvdA-fractie, maar dat een en ander alle collegepartijen betreft. Dat blijkt in discussies die wij voeren met fractiegenoten in zowel Drenthe als in Friesland en het kan nuttig zijn dat de informatie nog eens goed naar voren wordt gehaald, daar er veel nieuwe leden in de Staten zijn gekomen. Daar hebben wij op dit moment ook wat last van en dat wil ik hier wel bekennen. Het tweede punt is dat als wij na gevoerd overleg weer uit elkaar gaan en wij afspraken maken en stukken in kranten schrijven, wij het op hoofdlijnen eens met elkaar zijn. 9

10 Wat dat betreft denk ik dat het nuttig is en dat het van onze kant een verplichting is om die informatie goed op tafel te krijgen. Als dit gebeurt, schat ik in dat de afloop wel eens heel goed zal kunnen zijn. Voorzitter, ik heb al iets gezegd over de aansluiting op de noordvleugel en de noordelijke ontwikkelingsas, maar ik denk dat in de tijd verlopen tussen 2002 en nu er een nieuwe belangrijke ontwikkeling is ingezet die dat effect versterkt. Vanuit de achtergrond van de werkzaamheden die ik in het alledaagse leven vervul, zie ik dat op dit moment in Nederland een herschikking aan de gang is over de samenwerkingsverbanden in regionaal-economische zin rondom de grote kenniscentra en de technologische industrie. Dan doel ik op de grote bedrijven die heel actief zijn op dit moment, te weten Philips, Shell, Unilever en DSM. Wat bedoel ik daarmee, voorzitter? Bij dit kabinet Balkenende II staat technologische innovatie hoog op de agenda. Achter de schermen gebeurt er op dit moment heel veel. Er is een herschikking aan de gang op nationaal niveau van de grote kenniscentra en voor ons zijn dat de Hogescholen, de Universiteit en het Academisch Ziekenhuis in dit gebied. Het is van groot belang dat ook het Noorden goed oplet wat er aan de gang is, want die herschikking zou wel eens heel nadelig kunnen uitpakken en dat zou ook kunnen bepalen welke keuzen wij hier zouden moeten maken ten aanzien van de gebieden waarop wij ons zouden moeten ric hten. Waarop ik doel is dat rondom Philips er een nieuwe technodriehoek aan het ontstaan is volgens de lijn Aken, Leuven, Eindhoven en Maastricht. In de Randstad is zich een technocluster aan het ontwikkelen rond Rotterdam, Delft en Leiden. In het gebied van het knooppunt Arnhem-Nijmegen zijn ook drie kenniscentra aanwezig, namelijk Wageningen, Nijmegen en Enschede en ook de ontwikkelingen rond Amsterdam en Utrecht gaan zeer snel. Het resultaat van die herschikking is dat Groningen en Leeuwarden ook keuzen moeten gaan maken. In Groningen zijn de life sciences, de biotechnologie, de astro- en de kernfysica belangrijke activiteiten, naast die binnen het kader van Energy Valley en de hightech, de IC. In Leeuwarden is de kenniscampus van belang met een sterk accent op de agrobusiness. Kijkend naar de ontwikkeling van de herschikking op Nederlands niveau op lange termijn is het van het allergrootste belang dat de aansluiting vanuit het Groningse richting Utrecht-Amsterdam en gedeeltelijk naar Enschede wordt versterkt. Die ontwikkelingsas krijgt voor dragende economische activiteiten binnen het Noorden veel meer betekenis dan in 2002 kon worden verwacht. Conclusie: de uiteindelijke analyse en positionering in dit kader van de Zuiderzeelijn als één der dragende struc turen daarin, is van groot belang voor het Noorden. Ik denk dat dit ook voor Friesland van groot belang is, want het is die aansluiting die ook de positie en aansluiting van Heerenveen en Leeuwarden versterkt, terwijl in ons gebied dit Groningen en Assen betreft. Tot slot, voorzitter. Als op lange termijn wordt gekeken, dan zie je dat Groningen-Assen een centraal punt wordt in die activiteiten tussen aan de ene kant de Randstad en aan de andere kant de internationale aansluiting. Ook is zo n ontwikkeling waar te nemen aan de zuidelijke ontwikkelingsas van de Randstad rond het knooppunt Arnhem-Nijmegen. Goed moet worden nagegaan wat voor het Noorden de voordelen kunnen zijn van dat traject en hoe deze op politiek fatsoenlijke manier verder ontwikkeld kunnen worden. Ten aanzien van de positie van Friesland hebben zich vanaf 2002 ook een aantal pos itieve ontwikkelingen voorgedaan. Ik gaf al aan dat Leeuwarden een goede aansluiting door dit project heeft gekregen. De shuttle Heerenveen-Leeuwarden zit er nu ook goed in. De geldelijke risico s zijn gemaximeerd. De risicoregeling is ook voor Friesland goed in de stukken opgenomen. Er is ook door andere partijen ingestemd dat er een representatieve raadpleging komt met daarbinnen een eigen positie voor Friesland. Dit zijn allemaal tegemoetkomingen, ook in het kader van de afweging van het nut en de noodzaak voor de toekomst. Op dit moment komen er, gezien de recente ontwikkeling in de Friese Staten, een paar nieuwe elementen bij die dit proces wat stroperig maken. Dat betreft in datzelfde interview de omkering van de feiten. Je steekt er nu 200 miljoen euro in, dus mag je vragen of de bevolking het eens is met dit project. Dat is een omkering van de afspraken die wij met elkaar hadden en ook een omkering van wat je moe t voorleggen aan de bevolking. Het tweede punt is dat Friesland in relatie tot de economische zegeningen er helmaal niet slecht van af komt. Het derde punt is de opbrengst van de aandelen. 10

11 Dit is die drietrapsraket die wij eigenlijk ook hebben. Dat is de financiering van het project zelf. Wij willen eigenlijk ook het behoud hebben van de dividenduitkering van de aandelen zoals wij die nu hebben. Alleen dan komt er verschil, want in Friesland wil men dit geld bestemmen voor de uitvoering van andere projecten, terwijl wij daarover een prioritaire volgorde met elkaar hebben afgesproken. Tot slot is niet geheel helder wat men met de huis-aan-huis enquête wil en hoe dat zal worden georganiseerd. In het kader van dit traject bestaat er wat betreft de financiële bijdrage een gat van 30 miljoen euro en expliciet is aan de orde, wat eigenlijk niet zou kunnen, dat de bijdrage afkomstig van de Noord-Hollandse partijen afgetrokken zou moeten worden van de bijdrage die uit Friesland afkomstig is. Dit zou je als partner andere partners niet willen toewensen. Wat wij bij dit alles absoluut moeten voorkomen, voorzitter, is dat wij in het Noorden tegen over elkaar komen te staan en met uiteindelijk als resultaat dat dit traject op de een of andere manier niet door zou gaan en dat in verband met de motie-hofstra de Hanze-lijn+ met een trein die blijkbaar 200 km/uur of sneller zou kunnen lopen, een alternatief zou kunnen worden voor de Zuiderzeelijn. Dan wordt ten principale ontkend wat het belang is van de aansluiting bij de ontwikkelingsas, want die zit er bij de Hanze -lijn niet meer in. Dat is bestuurlijk en politiek voor de economische effecten het grote verschil. Het verwonderlijke is dat twee weken geleden bij de behandeling in de Tweede Kamer van de motie van de heer Hofstra die insteek onvoldoende naar voren is gekomen en dat beide trajecten gelijkwaardig met elkaar worden gemaakt, los van het feit dat zij in de uitvoering al niet gelijkwaardig zijn, want de Hanze-lijn+ is geen PPS-project. Wij vragen aan het College hoe men zich voorstelt met deze positie in het Noorden met de andere Colleges om te gaan. Wij vragen ook in dit kader hoe het gat van 30 miljoen euro dat in nog niet aangenomen moties wordt genoemd, kan worden gerestaureerd. De raadpleging speelt zich af op vier niveaus. Er is op verschillende momenten formele inspraak in het kader van het tracébesluit. Er zijn consultaties, onder andere op landelijk niveau met het Groenpla tform, er is de publieksraadpleging die wij met elkaar hebben afgesproken, die ook uit drie onderdelen bestaat. Alleen heeft Friesland daarin een wat aparte positie gekozen. Ook daar kun je je afvragen wat daarvan de effecten zijn voor andere partijen, de andere provincies, Flevoland, en de gemeenten. Tot slot, wel of niet een raadplegend referendum. Her en der lees je dat nog. Het gaat hier, voor zover wij hebben begrepen, steeds nog om een overeenkomst naar bestuurlijk recht. Dat soort overeenkomsten is niet referendabel. Ten hoogste is de bestuurlijke constellatie die in deze bestuursovereenkomst wordt voorgesteld, referendabel. Ik denk dat het van belang is dat goede voorlichting aan de bevolking moet worden gegeven over welke positie zij inneemt in het kader van de vraagstelling. Wij vragen niet naar het nut en de noodzaak van de Zuiderzeelijn, want daar hebben wij al besluiten over genomen. Wij vragen ook niet of men het wel of niet eens is met de snelle variant. Wij vragen evenmin naar de keuze van de varianten en ook niet of er wel of niet vanuit het Noorden moet worden meebetaald. Waar wij wel naar vragen betreft de inpassing van het tracé. Ik denk dat hier ook weer een verschil ligt tussen Groningen en Friesland en vooral dat Groningen dit project in POP-verband verder heeft geïmplementeerd in de regio en in de pla nnen van de provincie dan onze westerburen. De risicobeheersing. In de commissie hebben wij aangegeven, voorzitter, dat dit punt bij de vier besluitmomenten die er nog voor de Staten zullen zijn, voor ons één der allerbelangrijkste is. Want dat zijn de momenten dat wij altijd uiteindelijk nog nee kunnen zeggen. Wij beseffen heel duidelijk dat wij in een trechter zitten en dat de besluitvorming zich aan het sluiten is en dat de beginpositie een andere is ook voor de bevolking in vergelijking tot de besluiten die op het eind van het traject worden genomen, maar uiteindelijk gaat het over de waarborgen dat wij op voldoende gemotiveerde basis uiteindelijk toch nee kunnen zeggen. Dat zit er nog steeds in. Het grote verschil van deze bestuursovereenkomst met de oorspronkelijke bestuursovereenkomst is dat heel helder en nadrukkelijk naar voren is gebracht wat de leermomenten zijn geweest van andere grote projecten in Nederland, de HSL-Zuid, de Betuwelijn, de Schipholtunnel en de A4. Ik zou er een paar van willen noemen, want ik denk dat het relevant is te beseffen welke dat zijn. 11

12 Op de eerste plaats gaat het om een gezamenlijk Programma van Eisen van het Rijk en de regio en dat daarna het veroorzaker-principe gaat gelden. Dit is een zeer belangrijke wijziging ten opzichte van andere trajecten. Het tweede punt is dat degene die de concessie krijgt, een integrale concessie krijgt, want die tekent niet slechts voor de investering, maar ook voor de verplichting om ten minste 25 jaar de exploitatie voor zijn rekening te nemen. Dan moet je wel weten wat je doet, als je die verantwoordelijkheid op je neemt. Bestuurlijk-formeel zijn er met betrekking tot de inspraak vier go/no go-besluiten, met uiteindelijk volgens de planning een finaal besluit in 2008 over het definitieve tracé. Het ga at over gemaximeerde budgetten. Dat is een belangrijke wijziging. De risicotoedeling is daarin opgenomen en ook de risic otoedeling daarna gaat naar de opdrachtnemer en de concessiehouder. Wat ook onvoldoende naar voren komt is dat binnen die totale bedrage n de interne risicotoeslag, waarover ook in het verleden is gesproken, zeer fors is. In totaal bedraagt dit ongeveer 27%. In het totaalbedrag van de investering van 4,8 miljard euro is dit alleen al 1,24 miljard euro voor onzekerheden betreffende de technische uitvoerbaarheid, de inpassing in de markt, et cetera. Dat is nieuw en relatief is dat bedrag zeer groot. Je vraagt je af wat je in alle redelijkheid aan risico s afgedekt wilt hebben. Er is erg veel en goed geleerd van andere projecten. Als risicouitsluiting de maatstaf zou zijn, dan is er naar de opvatting van mijn fractie geen enkel infrastructuurproject meer te realiseren. Een fractiegenoot citerend is dan het alternatief: neuspeuteren en zelfs dat is niet zonder risico, want het gevaar dat je je pink breekt is nadrukkelijk aanwezig. In de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat van 8 juni 2004 blijkt dat de risic otoedeling en de opslag van 27% binnen de bijdrage van zowel het Rijk als van de regio zit en dat die tegelijkertijd ook gebruikt zou moeten worden voor het onverhoopte geval dat er faillissementen zouden optreden. Dit is wel relevant en hier heb ik ook vragen over, want hier zijn art. 14 en in het verlengde daarvan art. 24 van toepassing. In de brief van de minister van 9 juni 2004 staat dan dat de gevolgen van de generieke regelingen zoals gebruikelijk ten laste van belanghebbenden komen en in voorkomende gevallen ook ten laste van het budget ZZL. Wat betekent dit? Is dit de way out voor het Rijk? In de bestuursovereenkomst staat dat er een overzicht wordt gemaakt van de voorziene nationale en Europese regelgeving. Hoe ziet dat er uit? Wat is de betekenis daarvan? Welke ruimte wordt er dan gegeven op basis van art. 14? Betekent de toelichting daarbij in de brief van de minister in het geval dat, als er uiteindelijk toch regelingen worden afgesproken op nationaal niveau door het Rijk te denken valt aan het milieu en dat soort effecten dat men er toch onderuit kan en dat een en ander ten laste zal komen van andere partijen? Tot slot, voorzitter, is ten aanzien van dit punt het grootste formeel-bestuurlijke probleem in de discussie met Friesland op dit moment de motie die er ligt over art. 13.6, waar wij met elkaar afspreken dat wij als collectief afspraken hebben over wanneer wij al dan niet uit dit project stappen en waar Friesland in de motie die nog niet is aanvaard, aangeeft dat zij een uitzonderingspositie wil hebben welke enigszins vergelijkbaar is met de regeling voor Almere die op andere plaatsen is getroffen. Friesland wil de beslissing over de vraag of de aandelen voldoende opbrengen niet aan het collectief en dus ook niet aan de procedure van de arbitragecommissie overlaten, maar deze provincie wil daarover zelf beslissen. Dit is de politieke tijdbom die onder het project ligt, want daar komt weer het probleem naar voren hoeveel geld je waarvoor wilt besteden. Dan gaat het over de magneetzweefbaan, de eigen projecten die tegelijkertijd gefinancierd zouden moeten worden en het instandhouden van het geldbedrag dat uit de dividenduitkering afkomstig is. Ik denk dat voor dit probleem een goede oplossing moet worden gevonden, want als dit zo blijft, zal op ieder moment, vanwege die subjectieve afweging en de wil om alles tegelijkertijd te doen, steeds opnieuw dezelfde discussie ontstaan. Ten slotte met betrekking tot de risico s, voorzitter, worden deze na de besluitvorming bij de partijen neergelegd. De prijsvraag zal moeten opleveren of deze partijen deze handschoen met echt ondernemerschap willen opnemen. Daar gaat het uiteindelijk om. Voor de innovatieve industrie ik denk dat dit met name voor de firma Siemens geldt zal dit de stepping stone zijn. Durft men dit aan? 12

13 Mag het daarom wat kosten om die technologie toepasbaar te krijgen om daarmee in de toekomst ook andere projecten voor elkaar te krijgen? Het tweede punt hangt daarmee samen. Om die reden zou het proces opportuun bestuurlijk en politiek gewoon zijn voortgang kunnen hebben. Immers, formeel naar de uitwerking en de vaststelling van de nu voorliggende bestuursove reenkomst gaat het niet anders dan om de uitwerking van eerder afgesproken zaken. De wijzigingen zijn daarin relatief marginaal en er komen nog voldoende momenten om te beslissen. De aandelen die Friesland nu heeft, worden in de laatste stukken die ik heb gezien getaxeerd op een opbrengst tussen de 300 en 500 miljoen euro. Dit is ruim voldoende om de Friese positie, althans materieel, uit te kunnen voeren. Ook daar kan de suggestie ook van onze kant zijn: ga daar van uit en volg het politieke traject op gemeenschappelijke wijze zoals wij tot nu toe in het Noorden hebben afgesproken. Ik denk dat dit politiek een duidelijk signaal zou kunnen zijn. Het derde punt, voorzitter. Het gaat nu om de formele vaststelling van de bestuursovereenkomst naar aanleiding van de verschillen en de discussie ten opzichte van Er is een planning aangegeven. De bedoeling was dat dit deze week in alle Staten zou gebeuren en dat in juli 2004 de bestuursovereenkomst kan worden ondertekend. Wat betekent het dat dit pas mogelijk na de zomervakantie zal gebeuren? Tot slot, voorzitter. Mijn fractie ondersteunt op hoofdlijnen de bestuursovereenkomst zoals die voorligt. Wij beseffen dat er in de toekomst steeds afwegingen gemaakt moeten worden waarbij met name de financiële risicoafweging heel belangrijk is. Wij beseffen ook dat goede informatie naar de bevolking de allerhoogste prioriteit moet hebben en dat dit zeer zorgvuldig en feitelijk juist dient te gebe uren. Mijn fractie zal instemmen met het voorstel behoudens één lid van de fractie die, inzake dit soort infrastructuur en zeker waar dit nationale belangen betreft, de opva tting heeft, dat je aan de regio niet redelijkerwijze kan vragen om een financiële bijdrage te leveren. Hij is van opvatting dat de regionale bijdrage niet zou moeten worden geleverd. Mijn fractie zal behoudens dit ene lid de voordracht in hoofdlijnen steunen. Ik dank u. De heer HOLLENGA: Twee belangrijke punten uit het advies van de commissie Langman zou ik nog eens willen aanhalen. Op de eerste plaats was dat de beschikbare ruimtelijke kwaliteit waarmee het Noorden ruimte biedt aan economische ontwikkelingen en het Noorden daardoor ook mee kan helpen problemen elders in het land op te lossen. Dat was een pregnante uitspraak van de commissie Langman. Dat wil niet zeggen dat we ongeremd overloopgebied moeten worden vanuit het westen. Daarvoor is de keuze gemaakt in Noord-Nederland om kernzones in te richten en wij hebben dit in de provincie Groningen heel expliciet vertaald in ons omgevingsplan om op die manier ook het landelijke gebied veilig te stellen. Tegenstanders van een magneetzweefbaan of een Zuiderzeelijn gebruiken wel eens het argument dat wij hier overstroomd zouden worden door economische activiteiten en nu is dat nog niet eens zo erg maar ook door woningbouw, en dergelijke. Dat is echter niet nodig, omdat wij daar goede afspraken over hebben gemaakt en in de toekomst kunnen maken. Een ander punt waar de commissie Langman op wees, welk punt voor ons besluit van vandaag zeer relevant is, was de ligging van Groningen ten opzichte van Duitsland, Scandinavië en Midden- en Oost- Europa. Dit waren en zijn nog steeds de kansen van Groningen, maar dan moet er wel wat gebeuren om die kansen om te zetten in economische perspectieven. Daarvoor was het in ieder geval nodig om er voor te zorgen dat de afstand tot de centra van economische ontwikkeling, zowel in het westen als in het oosten, te verkleinen. Wij praten dan zowel over verbindingen over de weg als via rail. Langman benadrukte dit met het imagoprobleem, geformuleerd als het Noorden op afstand. Dat zou via concrete, reistijdverkortende maatregelen verbeterd kunnen worden. Via de overeenkomst in 1998 zijn hie rover door het Noorden met het Rijk concrete afspraken gemaakt. Eén daarvan was de aanleg van een snelle treinverbinding met het Noorden. 13

14 Daarover hebben Provinciale Staten een eerste beslissing genomen in 2002 en toen heeft ook de CDAfractie aangegeven dat zij het van belang acht dat die verbinding er komt en ook heeft zij haar voorkeur uitgesproken voor de variant van de magneetzweeftrein. Daarna zaten wij allemaal op de tour dat er snel een handtekening onder die overeenkomst moest komen. Dat is tot op vandaag nog niet gelukt, maar intussen hebben zich ontwikkelingen voorgedaan die relevant zijn voor het vaststellen van een bestuursovereenkomst met het Rijk. Ook in 2002 waren er nog onzekerheden met betrekking tot de positie van Almere en ook toen is door het Noorden het belang en de problematiek van de noordvleugel aangegeven en doordat die er nu bij betrokken is, is er nu sprake van meerwaarde waarmee het project ook landelijk verder getrokken kan worden. Nu ligt in 2004 de definitieve tekst voor van een bestuursovereenkomst met het Rijk, waarbij er ten opzichte van de vorige besluitvorming wel enige wijzigingen zijn opgetreden, maar voor ons als provincie Groningen is het vooral van belang dat de beleidsinhoudelijke wijzigingen beoordeeld moeten worden, waarbij het vooral gaat om de eigen bijdrage en de afdekking van de risico s die eventueel worden gelopen. Wij zijn ervan overtuigd dat die risico s voldoende zijn afgedekt. Dan blijft over de vraag die ook door de PvdA-fractie is gesteld, namelijk of er momenteel inbreuk gepleegd wordt op bepaalde artikelen door moties in andere provincies die het risico voor de provincie Groningen vergroten. De CDA-fractie voelt daar niets voor. Wij weten welke bijdrage de provincie Groningen moet leveren en wij weten ook hoe wij het willen financieren. Dat hebben wij geaccordeerd in deze Staten. Een belangrijke ontwikkeling is dat de noordelijke ontwikkelingsas nu ook in de Nota Ruimte is opgenomen. Afgelopen week werden ook vanuit Groningen Seaports positieve ontwikkelingen gemeld. Dat dient in samenhang met de Zuiderzeelijn gezien te worden, want met de Zuiderzeelijn moeten wij en kunnen wij de kansen laten zien voor economische ontwikkelingen in de provincie Groningen die hier volop aanwezig zijn. Voorzitter, het CDA gaat er dan ook vanuit dat de partijen die toen in 2002 het voorstel hebben ondersteund, dit thans ook weer doen. Als regio moeten we laten zien dat we hier achter staan. Draagvlak in de regio draagt bij aan draagvlak in de Tweede Kamer en in antwoord op de heer Jaspers: er zijn nog genoeg Friezen die door hebben hoe belangrijk deze Zuiderzeelijn is, zowel in als buiten Friesland. Voorzitter, ik behoef het betoog dat ik in de commissie hield, niet over te doen. Ik had nog een paar vragen, maar die zijn al door mijn voorganger gesteld. Ik kan afsluiten met de opmerking dat de CDA-fractie kan instemmen met deze voordracht. De heer BOERTJENS: Voorzitter. Wij hebben deze voordracht ook in de commissie Bestuur en Financiën uitgebreid besproken. Datgene dat door onze fractie toen naar voren is gebracht, zal ik op deze plaats niet nog eens herhalen. Wij hebben antwoord gekregen op een vijftal vragen. Voor ons was dat afdoende. Ik heb wel in de commissie mijn waardering uitgesproken voor het verrichte werk en de inspanningen die het College en vooral de voorzitter, samen met de ambtelijke ondersteuning, zich heeft getroost om dit zover te krijgen. Wat dat betreft niets dan lof. Toch zie ik de laatste weken steeds meer risico naar voren komen waar het gaat om het project magneetzweefbaan en Zuiderzeelijn in het algemeen. Zojuist zijn in de vorige bijdragen de signalen vanuit Frie s- land nadrukkelijk naar voren gekomen die dit project bedreigen en ik wijs op de discussie van vorige week in de Provinciale Staten van Friesland en ook op het al door de heer Jaspers genoemde interview met gedeputeerde Ton Baas. Ik wijs ook op signalen die vorige week in het Algemeen Bestuur van het SNN naar voren kwamen. Zonder nu op al die punten expliciet in te gaan, komt daar toch het beeld naar voren dat er in Friesland een toenemende tegendruk ontstaat inzake dit project. Dat bli jkt ook uit de ondertoon in het interview met gedeputeerde Ton Baas. Tussen de regels door blijkt een zekere afstand tot dit project te groeien. Wij moeten rekening houden met de mogelijkheid dat Friesland uit deze nog niet rijdende trein gaat stappen. Wat nog ernstiger zou zijn is dat daarmee ook de samenwerking tussen Groningen en Drenthe aan de ene kant en Friesland aan de andere kant in de toekomst wordt bedreigd. 14

15 Ik denk dat wij niet naar elkaar moeten gaan wijzen. Wat dat betreft beoordeel ik een aantal opmerkingen van de heer Jaspers als contraproductief. Ik vind dat als teveel naar Friesland wordt gewezen, dit als signaal heel slecht is, niet alleen voor het project magneetzweefbaan, maar ook voor de toekomstige same n- werking in SNN-verband en ik wijs erop dat nu de voortzetting van SNN en Kompas aan de orde is, wij als de drie noordelijke provincies eensgezind moeten optreden richting Den Haag. De heer JASPERS: Voorzitter. Samenwerking betekent dat de verantwoordelijk bij de betrokken partijen ligt om de samenwerking tot succes te laten leiden. Dat geldt ook voor Friesland. Tegelijkertijd zou ik aan de heer Boertjens willen vragen wat zijn inbreng en suggesties zijn om te helpen om de samenwerking tot positieve resultaten te laten leiden. De heer BOERTJENS: Ik denk dat u op de verkeerde weg zit, mijnheer Jaspers, en ik heb daarop gewezen tijdens mijn interruptie. Als je te veel naar elkaar wijst en aangeeft wat de ander verkeerd doet, wordt dat in Friesland, zowel bij het bestuur als bij de Friese bevolking ik rij niet alleen door Friesland heen, maar ik praat vaak met Friezen als zeer belerend ervaren. Wat wij zouden moeten doen is in brede zin niet sneller te willen rijden dan de anderen, niet te veel voor de muziek uit te lopen en niet belerend te zijn ten opzichte van anderen die wij mee willen trekken in dit project. Wij zouden een charming offensief ric h- ting Friesland moeten ontketenen, waarbij het de Friezen duidelijk wordt dat wij allemaal bezig zijn met dezelfde zaak en dat wij staan en dat is ook zojuist door de heer Hollenga benadrukt voor de noordelijke ontwikkeling, voor de economische ontwikkeling en voor de werkgelegenheid. Deze aspecten dienen nog eens benadrukt te worden. Het dreigt namelijk zo te zijn - en dat zal deze zomer blijken als in Friesland de resultaten van de volksraadpleging naar voren komen - dat in Friesland een keuze vóór of tegen de magneetzweefbaan aan de orde is, maar ook een impliciete keuze vóór of tegen de samenwerking met Groningen. De Drenten worden in Friesland in het algemeen iets neutraler bekeken. Dit heeft met psychologie te maken, mijnheer Calon, en ook dat zijn feiten. De heer CALON: Voorzitter, mag ik aan de heer Boertjens vragen hoe het met de Zeeuwen zit in Frie s- land? De heer BOERTJENS: Mijn vader was een rondborstige Zeeuw en die heeft zich in Friesland gevestigd en dat werkte over het algemeen heel goed. Je dient de volksaard aan te voelen en je daarbij aansluiten. Waar men in Friesland een hekel aan heeft is dat men beleerd wordt door anderen. Er dient een charming offensief te komen en men dient niet te hard te lopen. Het is beter om met een tandje lager te fietsen ten einde te vermijden dat het contact met de anderen verloren dreigt te gaan en juist te proberen om de anderen mee te krijgen. Voorzitter, zoals gezegd zijn mijn vragen voldoende beantwoord in de commissie en wij stemmen in met deze voordracht. Wij prijzen u voor uw energie en inzet op dit punt. Dank u wel. De heer MOLL: Voorzitter. Zoals al gememoreerd is door de vorige sprekers is in 2002 uitgebreid gesproken over een conceptsamenwerkingsovereenkomst waarvan de wijziging nu ter discussie staat. Op zich is die conceptsamenwerkingsovereenkomst door de Staten bij meerderheid vastgesteld en je zou je kunnen beperken tot een afweging van de wijzigingen die nu zijn opgetreden en de implicaties daarvan. Toch neemt het debat een iets bredere wending en ik zal niet helemaal bezwijken voor de verleiding daarin mee te gaan. Ik zal kort resumeren wat onze stellingname in 2002 was en vandaar uit zal ik verder gaan. In 2002 heeft de GroenLinks-fractie aan de Staten duidelijk gemaakt dat zij voorstander is van de aanleg van de Zuiderzeelijn en bovendien dat die lijn snel mag zijn, maar hoe snel was een vraag, want snelheid heeft ook zijn prijs qua geld, milieu en sociaal-economische effecten. 15

16 GroenLinks heeft toen duidelijk gemaakt dat grote bezwaren bestonden tegen de bedragen die de provincie op tafel moest leggen in het kader van de conceptovereenkomst. Dit was zeer kort samengevat ons standpunt. De mensen die onze visie op dit punt gedetailleerd willen weten, kunnen de betreffende notulen raadplegen. De heer Jaspers heeft zojuist van de gelegenheid gebruik gemaakt om veel meer over de positie naar voren te brengen die zijn fractie toen al innam en met nieuw onderzoek ondersteund, ook nu inneemt. Het is een betoog dat wij kennen dat hij, naar mijn gevoel, heeft afgestoken om vele nieuwe Statenleden en in zijn fractie zijn er heel veel bij te praten. Op zich kunnen de Staten daarvoor worden gebruikt. Op de tweede plaats om ook zijn Friese collega s ik laat even in het midden of dat partijgenoten of Statenleden zijn uit te leggen hoe hij namens de PvdA van Groningen tegen dit project aankijkt. Op zich is het vanuit zijn perspectief goed om dit neer te zetten. Ik waarschuw de heer Jaspers overigens voor het lot dat Bonifacius heeft ondergaan. De heer HOLLENGA: Ik wilde net de opmerking maken dat als hij door Friesland rijdt, vaker moet uitstappen om mensen zijn visie uit te leggen, maar gezien uw laatste opmerking over Bonifacius raad ik hem dat toch liever af. De heer MOLL: Ik geef de heer Jaspers alleen een kameraadschappelijke waarschuwing van hoe in het verleden het werken met Friezen kan uitpakken. De heer JASPERS: Voorzitter, ik doe deze poging ook nog steeds om de heer Moll te overtuigen. Langzaam maar zeker begin ik toch te begrijpen dat het effect begint te krijgen. De heer MOLL: Ik heb nog twee andere opmerkingen over het vertoog van de heer Jaspers. Hij signaleerde en dat is waarschijnlijk ook de reden voor zijn grote zorg - dat de grote lijn hem door de vingers glipt en een tweede punt is dat de heer Jaspers weliswaar over het project sprak, maar dat dit eigenlijk in zijn optiek slechts de magneetzweefbaan is, terwijl in de samenwerkingsovereenkomst en ook in de gewijzigde samenwerkingsovereenkomst gerefereerd wordt aan de Zuiderzeelijn waarvoor een aantal varianten aan de orde zijn, zoals een hogesnelheidslijn, een magneetzweefbaan, maar ook aan terugvalopties zoals de Intercity+. Uit de Tweede Kamer hebben wij begrepen dat de snelheid van de laatste ook minimaal 200 km/uur kan zijn. Tot zover de ontwikkeling van het debat van toen en nu. Ook de GroenLinks -fractie heeft zich afgevraagd wat er in die twee jaar is gebeurd en in hoeverre dat consequenties moet hebben voor het gedrag dat wij ten aanzien van de voorliggende overeenkomst moeten vertonen. Op de eerste plaats stellen wij vast dat er nu minder geld op tafel ligt dan eertijds. Ik noem de verminderde bijdrage vanuit Friesland en Flevoland. Ik noem ook een lagere bijdrage van het Rijk met het schrappen van de risicoreservering. Het tweede feit dat wij kunnen constateren is dat in Friesland en eigenlijk zijn wij in Groningen begonnen met het pleidooi voor het informeren en het raadplegen van de bevolking en zelfs zijn twee jaar geleden in deze Statenzaal hiervoor veel enthousiaste mensen aanwezig geweest de raadpleging van de bevolking veel nadrukkelijker op de agenda is gekomen, wat later is overgenomen door de overige partners. In Friesland is dat duidelijk neergezet en dat is een ontwikkeling die steeds meer betekenis lijkt te krijgen, gezien de waarde die aan het resultaat van die raadpleging wordt gegeven De heer MUSSCHENGA: Dat geldt niet alleen voor Friesland, meneer Moll. Alle partijen hebben in het debat in 2002 daarvoor voorzetten gegeven. 16

17 De heer MOLL: In hoeverre wij als Staten van Groningen de raadpleging serieus zullen nemen, zal blijken wanneer wij een motie indienen om goed na te gaan of wij elkaar echt begrijpen. Het derde punt is dat toch met het verstrijken van die twee jaar het financiële perspectief wat minder is geworden en dat de realisatie van de zweeftrein aanleiding geeft tot technische en praktijkproblemen Met minder geld en het verstrijken van de tijd is het financiële perspectief van het gehele verhaal waarop deze overeenkomst betrekking heeft, wat betreft mijn fractie veel minder geworden en dat zou kunnen betekenen dat de discussie over het Programma van Eisen op het moment dat vanuit het perspectief van het milieu eisen gesteld gaan worden om de effecten van de varianten te gaan compenseren, er feitelijk minder ruimte in financieel opzicht aanwezig is of dat als deze ten volle worden neergezet, de aanbesteding vrijwel onhaalbaar is geworden. Die schuivende financiële kaders hebben voor mijn fractie tot gevolg dat nieuwe elementen in de afweging zouden moeten komen. Het is op zich winst dat ook de Tweede Kamer zich er volop over zal uitspreken. Ik laat even in het midden of de inhoud van de uitspraak van de Kamer ook winst is, maar het is van groot belang dat bij een dergelijk project nationale commitment bestaat en niet slechts op regeringsniveau, maar ook op het niveau van de Tweede Kamer. Waarover wij de laatste weken door de media met regelmaat zijn geïnformeerd en in zeker opzicht ook door de Stuurgroep, is dat andere partners van deze overeenkomst zo hun eigen mening hebben, tot een bombardement van conceptmoties en aangehouden moties toe. Wat dat betreft is er dus veel veranderd in de ogen van de Groen- Links-fractie en zij vindt het opvallend dat Groningen haar positie volstrekt ongewijzigd laat. De wereld verandert en Groningen lijkt stil te staan. Waar de heer Boertjens sprak over dat Groningen niet te veel voor de muziek uit moet lopen, zou je ook kunnen zeggen dat Groningen terug moet naar de plaats waar de muziek wordt gemaakt. Ook daarover kunnen wij van mening verschillen, maar beeldspraak draagt altijd het risico tot verdwalen met zich mee. De opvatting van de GroenLinks-fractie is dat dit nu het moment is dat ook de Provinciale Staten van Groningen zich realiseren dat het politieke en bestuurlijke landschap rond de Zuiderzeelijn behoorlijk is veranderd en dat wij ook vanuit de Provinciale Staten van Groningen daarop moeten reageren en inspelen in plaats van als laatste en braafste jongetje van de klas vast te houden aan de lijn die er lag, want het risico van het vasthouden van een utopie is dat men mogelijkheden mist die bereikt zouden kunnen worden als men meebeweegt me t het veranderde landschap. Dit brengt mijn fractie tot het indienen van een aantal moties, waarin wij in beeld brengen hoe bestuurlijk ingespeeld moet worden op de ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden. De eerste motie heeft betrekking op de raadpleging en die dien ik hierbij bij de voorzitter in. De VOORZITTER: De heer Moll stelt de volgende motie voor: Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen op 7 juli 2004, overwegende dat: - de bevolking van de provincie geraadpleegd wordt in de periode dat het Programma van Eisen wordt ontwikkeld en besproken - bij deze raadpleging de bevolking haar mening ook zal geven over het nut en de noodzaak van alle mogelijke varianten voor de Zuiderzee spoorlijn inclusief de afweging van de voor deze varianten gereserveerde provinciale middelen - deze raadpleging van de bevolking de eerste keer is dat de bevolking direct haar mening kenbaar kan maken over de verschillende varianten om de Zuiderzee spoorlijn te realiseren 17

18 zijn van mening dat: - de opvattingen levend bij de bevolking over de verschillende varianten voor het aanleggen van de Zuiderzee spoorlijn zeer serieus moeten worden genomen - de Provinciale Staten zich nadrukkelijk het recht voorbehouden bij de besluitvorming over het Programma van Eisen (vaststellen dan wel verwerpen) de resultaten van de raadpleging, inclusief gevonden opvattingen over het nut en de noodzaak van de verschillende varianten voor de Zuiderzee spoorlijn, volwaardig mee te wegen verzoeken het College van Gedeputeerde Staten: - deze opvattingen van Provinciale Staten kenbaar te maken aan de samenwerkingspartners van de concept-samenwerkingsove reenkomst en gaan over tot de orde van de dag. De motie is ondertekend door de heer Moll en is mede ondertekend door mevrouw Bos en krijgt nummer 1, hij wordt vermenigvuldigd en maakt deel uit van de beraadslaging. De heer MOLL: Met deze motie, waarvan de tekst duidelijk is, wil de GroenLinks-fractie duidelijk maken dat wij de raadpleging zeer serieus nemen en wij zouden het zeer gewenst vinden dat ook de Staten van Groningen aan de bevolking die zij oproept om deel te nemen aan deze raadpleging, duidelijk maakt dat zij deze serieus neemt. Overigens spoort deze motie goed met de achtergrond van de raadpleging in Frie s- land en wij vinden het zeer gewenst dat de raadpleging in alle provincies een vergelijkbare status heeft in plaats van de situatie dat de ene provincie een andere waarde aan die raadpleging hecht dan een andere. De tweede motie betreffen de varianten die in de discussie een rol spelen en ook deze motie dien ik bij de voorzitter in. De VOORZITTER: De heer Moll stelt de volgende motie voor: Provinciale Staten van Groningen in vergadering bijeen op 7 juli 2004, overwegende dat: - voor de invulling van de Zuiderzeelijn verscheidene varianten in de procedure aan de orde zijn, zoals de Intercity+, de Hogesnelh eidslijn en de Magneetzweefbaan - hoewel de Magneetzweefbaan en de Hogesnelheidslijn als voorkeursalternatieven worden aangeduid het alleszins onzeker is of deze varianten volgens de huidige financiële condities kunnen worden aanbesteed en of de andere participanten in de overeenkomst deze varianten in de realisering kunnen ondersteunen - het gewenst is de terugvaloptie Intercity+ snel te kunnen ontwikkelen en uitwerken als de voorkeursalternatieven financieel en of politiek nie t realiseerbaar blijken te zijn zijn van mening dat: - de Intercity+ als volwaardige variant van begin af in de procedure moet worden behandeld en derhalve een gelijkwaardige plaats in de besluitvorming dient te krijgen als de Magneetzweefbaan en de Hogesnelheidslijn verzoeken het College van Gedeputeerde Staten: - met de samenwerkingspartners te onderhandelen ten einde de concept- Samenwerkingsovereenkomst in deze zin aan te passen 18

19 besluiten: - de goedkeuring van deze overeenkomst op te schorten tot het moment dat het College van Gedeputeerde Staten Provinciale Staten in dezen heeft geïnformeerd en gaan over tot de orde van de dag. De motie heeft dezelfde ondertekening, krijgt nummer 2 en maakt deel uit van de beraadslaging. De heer MOLL: Voorzitter, de achtergrond van deze motie is dat de GroenLinks -fractie, gezien de financiële, maar ook de politieke gevolgen die zijn verbonden met de voorkeursvariant, het zeer riskant vindt om de eerste terugvaloptie die in onze ogen ook een grote meerwaarde kan hebben voor de ontwikkeling van het Noorden achterwege te laten. Door de Intercity+-variant vanaf begin af aan zoveel mogelijk mee te laten lopen, garanderen wij dat deze optie zeer nadrukkelijk in beeld blijft als andere opties niet uitvoerbaar blijken en voorkomt ook dat het Rijk zich de ruimte voorbehoudt om als de twee geprefereerde opties afvallen, helemaal niets doet. Dus wat dat betreft is dit niet slechts een optie erbij, maar het creëert meer ruimte om zeker te weten dat het geld dat in Den Haag op de plank ligt, besteed zal worden voor het doel van het realiseren van een spoorlijn op het Zuiderzeelijntracé. Nu kom ik bij de derde motie. De VOORZITTER: De heer Moll stelt de volgende motie voor: Provinciale Staten van Groningen in vergadering bijeen op 7 juli 2004, overwegende dat: - de Zuiderzeelijn een majeur project is waar de Provinciale Staten van Groningen zich direct verantwoordelijk voor voelen besluiten dat: - uit hun midden een klankbordgroep Zuiderzeelijn in te stellen en belasten de fractievoorzitters met de samenstelling hiervan verzoeken het College van Gedeputeerde Staten: - deze klankbordgroep intensief te betrekken bij het werk van de Stuurgroep, van het tijdelijk bestuur en van de gemeenschappelijke regeling en gaan over tot de orde van de dag. De motie heeft dezelfde ondertekening, krijgt het nummer 3 en maakt deel uit van de beraadslaging. De heer MOLL: Voorzitter, ik licht de motie even toe. Als wij de samenwerkingsovereenkomst goed lezen, praten wij over een complex traject dat een zeer lange tijdsduur heeft en mijn fractie acht het wenselijk dat wij als Staten, gezien het specifieke project en het grote belang dat wij met elkaar hier aan toekennen, extra mechanismen aanbrengen om dat goed te volgen en te kunnen reageren. Vandaar wordt voorgesteld om een klankbordgroep in te stellen waarmee wij het belang van het project onderstrepen, alsmede het belang dat informatie op een goede manier door de Staten wordt gebruikt en bewerkt. Dan overhandig ik u nu de vierde motie, de motie eindbesluit. 19

20 De VOORZITTER: De heer Moll stelt de volgende motie voor: Provinciale Staten van Groningen in vergadering bijeen op 7 juli 2004, overwegende dat: - het Zuiderzee spoorlijn project gepaard gaat met grote risico s en onzekerheden ten aanzien van de einduitkomst in vervoerskundig, ruimtelijk, sociaal-economisch en financieel opzicht - deze onzekerheden pas zijn weggenomen bij het definitieve projectbesluit - Provinciale Staten haar kaderstellende en controlerende bevoegdheden ten volle dienen uit te oefenen zo lang majeure risico's en onzekerheden aanwezig zijn in het Zuiderzee spoorlijn project zijn van mening dat: - de Provinciale Staten van Groningen een expliciet besluit moet kunnen nemen over het definitieve projectbesluit (2009) verzoeken het College van Gedeputeerde Staten: - met de samenwerkingspartners te onderhandelen ten einde de concept-samenwerkingsovereenkomst in deze zin aan te passen besluiten: - de goedkeuring van deze overeenkomst op te schorten tot het moment dat het College van Gedeputeerde Staten Provinciale Staten in deze heeft geïnformeerd en gaan over tot de orde van de dag. De motie heeft dezelfde ondertekening, krijgt nummer 4 en maakt deel uit van de beraadslaging. De heer MOLL: Ook van deze motie acht ik de strekking duidelijk en de achtergrond hiervan is dat de fuikwerking zoals door een aantal partijen is benoemd, voorkomen kan worden en dat wij als Staten op grond van alle genoemde risico s onze verantwoordelijkheid moeten kunnen waar maken totdat de spa feitelijk de grond in gaat. Overigens wordt in twee van de vier moties eraan gememoreerd dat de besluitvorming zou moeten worden opgeschort. Dat is de consequentie van de mogelijkheid dat als de Staten deze opvattingen delen, er opnieuw onderhandeld zal moeten worden. De indruk van mijn fractie is dat, gezien het besluitvormingstraject bij andere partners, hiervoor wel enige ruimte bestaat. Voorzitter, ik heb duidelijk gemaakt wat de inzet is van GroenLinks voor dit Statendebat en ik ben benieuwd naar de reacties op de moties. De VOORZITTER: Dank u wel. De vergadering is geschorst tot uur voor de koffiepauze. De VOORZITTER: De vergadering is heropend en het woord is aan de heer Roggema. De heer ROGGEMA: Dank u wel, voorzitter. Ik wil voorafgaand aan mijn betoog mijn complimenten uitspreken voor de tomeloze inzet en het niet aflatend enthousiasme waarmee iedereen met dit dossier bezig is. Wij hebben, zoals ik ook al in de commissievergadering naar voren heb gebracht, vandaag alleen de wijzigingen te behandelen ten opzichte van juni 2002 om door te gaan met dit traject. Dat is de essentie. 20

VERGADERING VAN 2 FEBRUARI 2005

VERGADERING VAN 2 FEBRUARI 2005 PUNTEN VAN BEHANDELING BLZ. 1. Notulen van de vergadering van 15 december 2004... 2 2. Ingekomen stukken... 2 3 Regeling van werkzaamheden... 4 Behandelvoorstellen Presidium... 4 Vaststelling B-lijst...

Nadere informatie

Bijlage 1 Overzicht besluitvorming Zuiderzeelijn

Bijlage 1 Overzicht besluitvorming Zuiderzeelijn Bijlage 1 Overzicht besluitvorming Zuiderzeelijn 1998 Kabinet - Verslag Algemeen Overleg 16-4-1998, kamerstuk 25017, nr. 9 Naar aanleiding van aanbeveling van Commissie Langman om de mogelijkheden van

Nadere informatie

29 juni 2005 -aanvang 9.30 uur

29 juni 2005 -aanvang 9.30 uur 29 juni 2005 -aanvang 9.30 uur Agenda voor de vergadering van Provinciale Staten van Groningen op 29 juni 2005 Nummer Volgnummer Onderwerp: agenda voordracht 1 Notulen van de vergaderingen van 25 mei 2005

Nadere informatie

1. Notulen van de vergaderingen van Provinciale Staten van 14 en 15 maart

1. Notulen van de vergaderingen van Provinciale Staten van 14 en 15 maart PUNTEN VAN BEHANDELING 1. Notulen van de vergaderingen van Provinciale Staten van 14 en 15 maart 2007... 2 2. Ingekomen stukken van derden... 2 3. Regeling van werkzaamheden... 4 a. Behandelvoorstellen

Nadere informatie

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 Aan deze openbare besluitenlijst kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de tekst van het door provinciale staten vastgestelde verslag bevat de formele besluitvorming

Nadere informatie

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11).

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Persoonsgebondenbudget Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Mevrouw Bergkamp (D66): Voorzitter. Eigen regie en keuzevrijheid voor de zorg en ondersteuning die je nodig hebt, zijn

Nadere informatie

Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2015

Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2015 p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 123, 25 juni 2015 Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen

Nadere informatie

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014 POLITIEKE MARKT APELDOORN Voorzitter: G.L.Y. Bos Secretaris: A. Oudbier Notulist: J. Versteeg Onderwerp Voorstel Subsidieaanvraag i.h.k.v. de Beleidslijn gemeenten Datum 9 januari 2014 Tijdstip 19.00 20.00

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland ` Voordracht Haarlem, Onderwerp: Kaderstelling Europabeleid door Provinciale Staten Inleiding Op 11 juni 2007 jl. is door de commissie FEPO de werkgroep Europa ingesteld.

Nadere informatie

Aan de voorzitter van Provinciale Staten in de provincie Drenthe De heer J. Tichelaar Postbus 122 9400 AC Assen. Datum: 27 juni 2013

Aan de voorzitter van Provinciale Staten in de provincie Drenthe De heer J. Tichelaar Postbus 122 9400 AC Assen. Datum: 27 juni 2013 Aan de voorzitter van Provinciale Staten in de provincie Drenthe De heer J. Tichelaar Postbus 122 9400 AC Assen. Datum: 27 juni 2013 Betreft: schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde voor

Nadere informatie

AL IN JANUARI 2007 BEREIKTEN WE MET HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN (EZ) VOLLEDIGE INSTEMMING OVER DE INHOUD VAN HET NIEUWE PROGRAMMA VOOR

AL IN JANUARI 2007 BEREIKTEN WE MET HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN (EZ) VOLLEDIGE INSTEMMING OVER DE INHOUD VAN HET NIEUWE PROGRAMMA VOOR 20 AL IN JANUARI 2007 BEREIKTEN WE MET HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN (EZ) VOLLEDIGE INSTEMMING OVER DE INHOUD VAN HET NIEUWE PROGRAMMA VOOR ECONOMISCHE STRUCTUURVERSTERKING KOERS NOORD: OP WEG NAAR

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

5 oktober 2005 - aanvang 9.30 uur

5 oktober 2005 - aanvang 9.30 uur 5 oktober 2005 - aanvang 9.30 uur AGENDA voor de vergadering van Provinciale Staten van Groningen op 5 oktober 2005 Nummer Volgnummer Onderwerp: agenda voordracht 1 Toelating en beëdiging van de heer P.G.

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBAND NOORD-NEDERLAND (SNN) IS EEN SAMENWERKING VAN DE DRIE NOORDELIJKE PROVINCIES FRYSLÂN, GRONINGEN EN DRENTHE. DEZE SAMENWERKING IS

SAMENWERKINGSVERBAND NOORD-NEDERLAND (SNN) IS EEN SAMENWERKING VAN DE DRIE NOORDELIJKE PROVINCIES FRYSLÂN, GRONINGEN EN DRENTHE. DEZE SAMENWERKING IS 14 SAMENWERKINGSVERBAND NOORD-NEDERLAND (SNN) IS EEN SAMENWERKING VAN DE DRIE NOORDELIJKE PROVINCIES FRYSLÂN, GRONINGEN EN DRENTHE. DEZE SAMENWERKING IS VASTGELEGD IN EEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING IN

Nadere informatie

VERGADERING VAN 15 FEBRUARI 2006 PUNTEN VAN BEHANDELING

VERGADERING VAN 15 FEBRUARI 2006 PUNTEN VAN BEHANDELING PUNTEN VAN BEHANDELING BLZ. 1. Onderzoek geloofsbrieven/toelating R. Stevens... 2 2. Notulen van de vergadering van 21 december 2005... 3 3. Ingekomen stukken... 3 4. Regeling van werkzaamheden... 5 a.

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om uur in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om uur in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om 19.30 uur in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga,

Nadere informatie

provinsje fryslân provincie fryslân

provinsje fryslân provincie fryslân Heerenveen provinsje fryslân provincie fryslân Provinciale Staten van Fryslân postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 5125 ;vvsv.fryslan.ni provincie@fryslan.nl

Nadere informatie

VERGADERING VAN 6 OKTOBER 2003

VERGADERING VAN 6 OKTOBER 2003 PUNTEN VAN BEHANDELING 01 Ingekomen brieven... 2 02 Regeling van werkzaamheden... 3 03 Procedure besluitvorming rekenkamer... 3 04 Programmabegroting 2004... 4 Afronding algemene beschouwingen PvdA-fractie...

Nadere informatie

Verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur ROD Drenthe

Verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur ROD Drenthe Drenthe Verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur ROD Drenthe d.d. 29 juni 2015 Aanwezig gedeputeerde H. Jumelet wethouder H. Heijerman wethouder H. Vlieg wethouder FAJ Buijtelaar wethouder

Nadere informatie

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 1 Nr. 5.16 Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 Aanwezig: De heer J.B. Wassink, voorzitter raad Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA De heer

Nadere informatie

Raad V200701046 versie 3 december 2007. Verordening functioneringsgesprekken burgemeester

Raad V200701046 versie 3 december 2007. Verordening functioneringsgesprekken burgemeester Raadsvoorstel Inleiding:In 2006 is met de fractievoorzitters de afspraak gemaakt dat er in de loop van 2007 een functioneringsgesprek zou worden gehouden met de burgemeester. In het kader van de voorbereiding

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw H. Hoekstra

Nadere informatie

Voor wat deze agenda betreft komen de agendapunten 3 en 13 voor het spreekrecht in aanmerking.

Voor wat deze agenda betreft komen de agendapunten 3 en 13 voor het spreekrecht in aanmerking. Vergadering Besluitvormende raadsbijeenkomst 23-06-2016 Plaats: Raadzaal Tijd: 19:30-23:00 Voorzitter: dhr. E.R. Jaensch Griffier: dhr. F. Kromhout 1 Opening en mededelingen omtrent de vergadering. tijd:

Nadere informatie

Voorzitter: Van Miltenburg. Mededelingen

Voorzitter: Van Miltenburg. Mededelingen Voorzitter: Van Miltenburg Mededelingen Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de

Nadere informatie

STATENCOMMISSIE OMGEVINGSBELEID

STATENCOMMISSIE OMGEVINGSBELEID Aan: de leden van de Statencommissie Omgevingsbeleid (i.a.a. de overige statenleden) Assen, 2 november 2015 Behandeld door mevrouw R. Veenstra (0592) 36 51 89 Onderwerp: Vergadering woensdag 25 november

Nadere informatie

Aan het College en Raad van Burgemeester en Wethouders? 7 OK 1 9 nu Gemeente Zevenaar Postbus AA Zevenaar

Aan het College en Raad van Burgemeester en Wethouders? 7 OK 1 9 nu Gemeente Zevenaar Postbus AA Zevenaar IN14.053S 1 ) lllllll MIN llllllllll II Zevenaar Aan het College en Raad van Burgemeester en Wethouders? 7 OK 1 9 nu Gemeente Zevenaar Postbus 10 6900 AA Zevenaar T (0316) 595 m F (0316) 595 100 E gemeente@zevenaar.nl

Nadere informatie

1. Huidige aandelenverhouding en verliesbijdrage

1. Huidige aandelenverhouding en verliesbijdrage 11 november 2003 Nr. 2003-19.448, EZ Nummer 38/2003 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake aandelenoverdracht en baanverlenging van Groningen Airport Eelde N.V.

Nadere informatie

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen.

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen. Tweede Kamer, 54e vergadering, Donderdag 14 februari 2008 Algemeen Concurrentievermogen Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen.

Nadere informatie

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt:

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt: MEMO Aan: presidium Van: griffie Betreft: planningslijst PS-stukken Datum: 16 november 2015 1. Planningslijst Voor u ligt de meest recente planningslijst. In de lijst is de planning van stukken die vragen

Nadere informatie

2. Instrumentenoverzicht Gemeenteraad Utrecht

2. Instrumentenoverzicht Gemeenteraad Utrecht 2. Instrumentenoverzicht Gemeenteraad Utrecht Instrument Wat wil ik? Welke procedure? AMBTELIJKE BIJSTAND Verordening op de ambtelijke bijstand Gemeenteblad van Utrecht 2009, nr. 45 AMENDEMENT Artikel

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 30 juni 2016 1. Vaststellen notulen van de vergadering van 12 mei 2016, voorgezet

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005 VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005 Onderwerp: Voorzitter: Aanwezig zijn de leden: Griffie: Portefeuillehouders: Financieel meerjarenbeleid

Nadere informatie

Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 24 mei 2017

Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 24 mei 2017 BESLUITENLIJST Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 24 mei 2017 U kunt de Statenvoorstellen en ingezonden brieven via het Staten Informatie Systeem inzien op de website van de provincie

Nadere informatie

Gemeente Delfzijl. Besluitenlijst raadsvergadering 3 december 2013

Gemeente Delfzijl. Besluitenlijst raadsvergadering 3 december 2013 Gemeente Delfzijl Besluitenlijst raadsvergadering 3 december 2013 Aanwezig: Aanwezige publiek: ± 20 dhr. E.A. Groot, voorzitter dhr. O. Rijkens, griffier PvdA: dhr. drs. L.A. Sparreboom, dhr. F.R.A. Krause,

Nadere informatie

Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21

Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21 Portefeuillehouder: de heer T. Waterlander Behandelend ambtenaar: Mevrouw W.J.M.A. Jansen, griffier Onderwerp: Verordening

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Bom 03-11-2014 Gewijzigd akkoord Geparafeerd D&H 11-11-2014 (Geen) Geparafeerd door: Werf, R. van der

Parafering besluit PFO Bom 03-11-2014 Gewijzigd akkoord Geparafeerd D&H 11-11-2014 (Geen) Geparafeerd door: Werf, R. van der agendapunt 3.a.2 1163311 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden OPHEFFEN VAN C.Q. UITTREDEN UIT DE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT-NOORD Portefeuillehouder Bom - Lemstra,

Nadere informatie

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur.

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. 0. verslag Aanwezig zijn: De heer A. van Leeuwen, voorzitter. De heren W. Goudriaan, E.A.R. Meesters (vanaf

Nadere informatie

Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota

Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota Besluiten Provinciale Staten 18 juni 2008 Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota De negen fracties in Provinciale Staten hebben gisteren hun Algemene Politieke Beschouwing gehouden. De Voorjaarsnota

Nadere informatie

p e r s b e r i c h t

p e r s b e r i c h t p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 127 Groningen, 5 november 2015 Besluiten Provinciale Staten 4 november 2015 Provinciale

Nadere informatie

VERGADERING VAN 20 DECEMBER 2006

VERGADERING VAN 20 DECEMBER 2006 PUNTEN VAN BEHANDELING BLZ. 1. Notulen van de vergadering van 15 november 2006... 3 2. Ingekomen stukken... 4 3. Regeling van werkzaamheden... 4 a. Vaststelling A- en B-lijst... 4 b. Vaststelling behandelvoorstellen

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Nanuru, MH (Anna) Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bijlagen: Hans Ganzeboom [hejganzeboom@gmail.com] vrijdag 29 januari 2016 10:00 Statengriffie commissie verkeer en vervoer op 3 februari 2016 MKBA-briefPS290116.docx;

Nadere informatie

RUZIE OVER DE FUSIE?

RUZIE OVER DE FUSIE? RUZIE OVER DE FUSIE? resultaten van een enquête onder gemeentebestuurders en raadsleden in Noord-Holland, Utrecht en Flevoland Amsterdam, november 2011 Projectnummer: 1578 ERGO: BUREAU VOOR MARKT- EN BELEIDSONDERZOEK

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE voor de werkzaamheden van het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland

REGLEMENT VAN ORDE voor de werkzaamheden van het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland REGLEMENT VAN ORDE voor de werkzaamheden van het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland Het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland; Gelet op artikel 15 vierde

Nadere informatie

Notitie functioneringsgesprekken

Notitie functioneringsgesprekken Notitie functioneringsgesprekken In de handreiking voor functioneringsgesprekken met burgemeesters, enkele jaren terug opgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, wordt

Nadere informatie

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu hebben verschillende fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen aan de

Nadere informatie

Besluiten Provinciale Staten 24 september 2014

Besluiten Provinciale Staten 24 september 2014 p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 114 Groningen, 26 september 2014 Besluiten Provinciale Staten 24 september 2014

Nadere informatie

Persoonlijke achtergrondgegevens burgemeesters

Persoonlijke achtergrondgegevens burgemeesters Persoonlijke achtergrondgegevens burgemeesters Dit document bevat de volgende gegevens: Een overzicht van de burgemeesters naar politieke partij in de periode 1998-2016. Een overzicht van het aandeel vrouwelijke

Nadere informatie

14R.00426. RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 14R.00426. Gemeente Woerden

14R.00426. RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 14R.00426. Gemeente Woerden RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 14R.00426 ^ 3 gemeente WOERDEN Van: college van burgemeester en wethouders Datum : 7 oktober 2014 Portefeuillehouder(s) : wethouder Koster Portefeuille(s)

Nadere informatie

Schriftelijke raadsvragen (zoals bedoeld in Artikel 44) Arnhem, 15 december 2015

Schriftelijke raadsvragen (zoals bedoeld in Artikel 44) Arnhem, 15 december 2015 Schriftelijke raadsvragen (zoals bedoeld in Artikel 44) Arnhem, 15 december 2015 A15 Minister Schultz van Haegen en gedeputeerde Bieze-Van Eck hebben gezamenlijk het Ontwerptracébesluit voor de A15 ter

Nadere informatie

Verordening op de bezwaarschriften SNN

Verordening op de bezwaarschriften SNN Verordening op de bezwaarschriften SNN (geconsolideerde versie, geldend vanaf 21-6-2007) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële naam regeling Verordening op de bezwaarschriften

Nadere informatie

Commissie voor Bestuur en Middelen

Commissie voor Bestuur en Middelen Griffie Commissie voor Bestuur en Middelen Datum commissievergadering : nvt DIS-stuknummer : 1166475 Behandelend ambtenaar : A.J. Brul Directie/afdeling : Nummer commissiestuk : Bm-0358 Datum : 30 januari

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Van: Aan: Onderwerp: Brief gemeente Utrechtse Heuvelrug met zienswijze Noordvleugelprovincie Datum: dinsdag, 1 oktober 2013 14:05:40 Bijlagen: Verzonden brief UH met Zienswijze Noordvleugelprovincie.pdf

Nadere informatie

Voor het overige stelt de raad de agenda ongewijzigd vast.

Voor het overige stelt de raad de agenda ongewijzigd vast. Corsanr. 14.0031652 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE OLDAMBT OP MAANDAG 22 SEPTEMBER 2014 OM 20.00 UUR IN LOODS 2 VAN DE TRAMWERKPLAATS TE WINSCHOTEN VOORTGEZET OP DINSDAG 23

Nadere informatie

Onderwerp Start Arhi-procedure en aankondiging open overleg met gemeenten Landgraaf, Heerlen, Brunssum, Kerkrade, Simpelveld en Voerendaal

Onderwerp Start Arhi-procedure en aankondiging open overleg met gemeenten Landgraaf, Heerlen, Brunssum, Kerkrade, Simpelveld en Voerendaal Bijlage 9 Provinciale Staten van Limburg Cluster STR Behandeld H.J.P.G. van Elmpt Ons kenmerk 2017/6098 Telefoon +31 43 389 99 64 Uw kenmerk - Maastricht 24 januari 2017 Bijlage(n) 1 Verzonden 24 januari

Nadere informatie

ONTVANGEN 2 9 APR. 2009

ONTVANGEN 2 9 APR. 2009 ONTVANGEN 2 9 APR. 2009 ivng-afdeling Utrecht Postbus 1! 3430 AA NIEUWEGEIN P Vereniging van Nederlandse Gemeenten i doorkiesnummer uw kenmerk (070)373 8702 \ betreft ons kenmerk Kandidaatstellingsprocedure

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

Factsheet van de nationale, provinciale en lokale beslismomenten van windparken in de Veenkoloniën

Factsheet van de nationale, provinciale en lokale beslismomenten van windparken in de Veenkoloniën Factsheet van de nationale, provinciale en lokale beslismomenten van windparken in de Veenkoloniën 2008 In 2008 is het Nationaal Plan van Aanpak Windenergie opgesteld als uitwerking van het coalitieakkoord

Nadere informatie

Persoonlijke achtergrondgegevens burgemeesters

Persoonlijke achtergrondgegevens burgemeesters Persoonlijke achtergrondgegevens burgemeesters Dit document bevat de volgende gegevens: een overzicht van de burgemeesters naar politieke partij in de periode 1998-2014 een overzicht van het aandeel vrouwelijke

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI)

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI) RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-12-2015 15-097 Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI) Aan de raad, Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst

Nadere informatie

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Openbaar lichaam Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Het Algemeen bestuur van het openbaar lichaam ; Gelet op artikel 6 derde lid van de Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam ; Gelet op

Nadere informatie

Agenda voor de vergadenng van Provinciale Staten van Groningen op 9 maart Onderwerp: Onderzoek van de geloofsbrieven.

Agenda voor de vergadenng van Provinciale Staten van Groningen op 9 maart Onderwerp: Onderzoek van de geloofsbrieven. Agenda voor de vergadenng van Provinciale Staten van Groningen op 9 maart 2011 Nummer agenda 1 2 3 4 5 6 B-Stukken Volgnummer voordracht Onderwerp: Processen-verbaal verkiezing leden PS op 2 maart j.1.

Nadere informatie

2015D08919 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2015D08919 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2015D08919 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 11 maart 2015 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Financiën over zijn brief

Nadere informatie

v o o r d r a c h t 20 december 2016 Corr.nr , BJC Nummer 91/2016 Zaaknr

v o o r d r a c h t 20 december 2016 Corr.nr , BJC Nummer 91/2016 Zaaknr v o o r d r a c h t 20 december 2016 Corr.nr. 2016-74.606, BJC Nummer 91/2016 Zaaknr. 665234 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen ter vaststelling van het herindelingsadvies

Nadere informatie

Onderwerp: Statenvoordracht verbeteren werkwijze PS en commissies en aantal duocommissieleden

Onderwerp: Statenvoordracht verbeteren werkwijze PS en commissies en aantal duocommissieleden Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 47 Haarlem, 22 mei 2012 Onderwerp: Statenvoordracht verbeteren werkwijze PS en commissies en aantal duocommissieleden Bijlagen: - ontwerpbesluit - concept-onderzoeksopzet

Nadere informatie

Algemeen Reglement KBO-PCOB Versie

Algemeen Reglement KBO-PCOB Versie Algemeen Reglement KBO-PCOB Versie 2016 09 09 Verantwoording Artikel 1 Krachtens het in artikel 14 van de statuten van KBO-PCOB bepaalde is er ter uitvoering en goed functioneren van de statuten van de

Nadere informatie

Leden van de Provinciale Staten Provincie Flevoland Postbus AB LELYSTAD. Geachte leden van de Provinciale Staten Provincie Flevoland,

Leden van de Provinciale Staten Provincie Flevoland Postbus AB LELYSTAD. Geachte leden van de Provinciale Staten Provincie Flevoland, gemeente Leden van de Provinciale Staten Provincie Flevoland Postbus 55 8200 AB LELYSTAD Uw brief van Onderwerp resultaten Stuurgroep Standpuntbepaling Provinciale Herindeling Uw kenmerk Bijlagen 1 Ons

Nadere informatie

Agenda. Openbare vergadering van. Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur. Algemeen Bestuur GR Bleizo

Agenda. Openbare vergadering van. Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur. Algemeen Bestuur GR Bleizo Agenda Openbare vergadering van Algemeen Bestuur GR Bleizo Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur Gemeente Lansingerland - Dhr. A. Abee (voorzitter) - Dhr. J. Heuvelink - Dhr. S.A.F. Fortuyn Gemeente

Nadere informatie

van de vergadering van provinciale staten van Drenthe

van de vergadering van provinciale staten van Drenthe van de vergadering van provinciale staten van Drenthe gehouden op 26 april 2006 INHOUD Opening 4 Mededelingen 4 Ingekomen stukken 4 Vaststelling van de agenda 5 Vaststelling verslagen van de vergaderingen

Nadere informatie

Verzoek aan provincie om bijdrage aanlegkosten Dorpensingel

Verzoek aan provincie om bijdrage aanlegkosten Dorpensingel Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Verzoek aan provincie om bijdrage aanlegkosten Dorpensingel Programma Mobiliteit BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Bij de behandeling van de Zomernota

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 75 02 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum EMT/2005/1830

Nadere informatie

VERGADERING VAN PROVINCIALE STATEN VAN GRONINGEN D.D. 29 MEI 2007

VERGADERING VAN PROVINCIALE STATEN VAN GRONINGEN D.D. 29 MEI 2007 PUNTEN VAN BEHANDELING 1. Verkiezing leden Eerste Kamer der Staten-Generaal... 3 2. Notulen van de vergaderingen van Provinciale Staten van 28 maart en 18 april 2007... 4 3. Ingekomen stukken van derden...

Nadere informatie

besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe vastgesteld in de vergadering van het ah op 30 maart 2015

besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe vastgesteld in de vergadering van het ah op 30 maart 2015 . H DrenHiL1 H besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe vastgesteld in de vergadering van het ah op 30 maart 2015 d.d. 24 november 2014, 15.00-16.30 uur Provinciehuis te Assen, kamer 0,06

Nadere informatie

BESTUURLIJKE VERNIEUWING?

BESTUURLIJKE VERNIEUWING? BESTUURLIJKE VERNIEUWING? De rol van de provincie en de Eerste Kamer 11 maart 2015 Nederlanders willen leden Eerste Kamer direct kunnen kiezen 1 I&O Research vroeg in haar laatste peiling 2 naar een aantal

Nadere informatie

2015-686 HERZIEN. Spelregelkader EU-cofinanciering

2015-686 HERZIEN. Spelregelkader EU-cofinanciering 2015-686 HERZIEN Spelregelkader EU-cofinanciering Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie op 9 september 2015 - Provinciale Staten op 23 september 2015 - fatale

Nadere informatie

: Economie, Landbouw en Europa. : 14:00 uur : Jos Beemsterboer : Menno Horjus : / holland.nl

: Economie, Landbouw en Europa. : 14:00 uur : Jos Beemsterboer : Menno Horjus : / holland.nl Provinciale Staten Agenda ELE Commissie : Economie, Landbouw en Europa Datum commissievergadering : Maandag 5 september 2005 Vergaderlocatie : Dreef 3, koffiekamer 2 Aanvangstijd Voorzitter Commissiegriffier

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! en Werkbedrijf Noordoost Brabant

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! en Werkbedrijf Noordoost Brabant GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 5 april 2016 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! 2016-2020 en Werkbedrijf

Nadere informatie

VERGADERING VAN 15 MAART 2007 PUNTEN VAN BEHANDELING

VERGADERING VAN 15 MAART 2007 PUNTEN VAN BEHANDELING PUNTEN VAN BEHANDELING 1. Brief van de voorzitter van het centraal stembureau van 7 maart 2006 inzake kennisgeving van benoeming van de leden van Provinciale Staten.... 2 2. Installatie van de leden van

Nadere informatie

Concept verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe

Concept verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe Concept verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe d.d. 30 november 2015 Aanwezig: gedeputeerde H. Jumelet Provincie Drenthe Wethouder H. Heijerman Gemeente Aa en Hunze wethouder

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

Handleiding vergadering Provinciale Staten van Overijssel. Woensdag 27 juni 2007

Handleiding vergadering Provinciale Staten van Overijssel. Woensdag 27 juni 2007 Versie 4 Handleiding vergadering Provinciale Staten van Overijssel Woensdag 27 juni 2007 PROVINCIALS STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. Dat. ontv.: 0 4 JUL 2007 a.d. Routing Bijl.: WOENSDAG 27 juni 2007 aanvang:

Nadere informatie

PUNTEN VAN BEHANDELING...BLZ

PUNTEN VAN BEHANDELING...BLZ PUNTEN VAN BEHANDELING...BLZ 1. Notulen van de vergadering van Provinciale Staten van 7 juli 2004...3 2. Ingekomen stukken...3 3. Regeling van werkzaamheden...3 4 (nr 25/2004)...3 Notulen van Provinciale

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 maart 2015 om 20.40 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

Raadsvoorstel Zaaknr: 37837

Raadsvoorstel Zaaknr: 37837 Raadsvoorstel Zaaknr: 37837 Onderwerp: Herindelingsontwerp gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel, naamgeving nieuw te vormen gemeente. Samenvatting: Voor u ligt het herindelingsontwerp voor de

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door J.Verheugt Telefoon (040) 238 2103 Verzenddatum 27 februari 2013 Verslag commissie Maatschappij en Cultuur (cie MC) Betreft

Nadere informatie

PUNGEN VAN BEHANDELING

PUNGEN VAN BEHANDELING PUNGEN VAN BEHANDELING BLZ. 1. Beëdiging van mevrouw T. Deinum-Bakker....2 2. Notulen van de vergadering van Provinciale Staten van 17 december 2003....3 3. Ingekomen stukken van derden...3 4. Regeling

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur A gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Besluitenlijst Gemeenteraad Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur Definitieve

Nadere informatie

PROVINCSALESTATEN VAM OVERIJSSEL. Regnr FS»bfc\ftl i* U 1. 0 D nt : 2 T OKT 2010. Routing

PROVINCSALESTATEN VAM OVERIJSSEL. Regnr FS»bfc\ftl i* U 1. 0 D nt : 2 T OKT 2010. Routing Griffie Provincie Overijssel PROVINCSALESTATEN VAM OVERIJSSEL Regnr FS»bfc\ftl i* U 1 0 D nt : 2 T OKT 2010 Routing a.d. Bijl.: Geachteheer/mevrouw, Hierbij ingesloten trefl u twee brieven. Een is er gericht

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen Artikel 4 Waterschapswet juncto afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht

Nota van Zienswijzen Artikel 4 Waterschapswet juncto afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht Provincie Noord-Brabant Wijzigingsbesluiten van de Reglementen van de waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en de Dommel Nota van Zienswijzen Artikel 4 Waterschapswet juncto afdeling 3.4 Algemene wet

Nadere informatie

Uitkomst besluitvorming Zwolle - Herfte

Uitkomst besluitvorming Zwolle - Herfte De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000 F 070-456 1111 Getypt door / paraaf H.C.

Nadere informatie

Besluitenlijst. van de vergadering van de provinciale staten van Drenthe

Besluitenlijst. van de vergadering van de provinciale staten van Drenthe Besluitenlijst van de vergadering van de provinciale staten van Drenthe gehouden op 3 juni 2009 BESLUITENLIJST Vergadering van Provinciale Staten van Drenthe Woensdag 3 juni 2009 U kunt de statenvoorstellen

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van, locatie raadzaal Stadhuis, aanvang 20.15 uur, einde 23.45 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van, locatie raadzaal Stadhuis, aanvang 20.15 uur, einde 23.45 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad CONCEPT Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 2014 Verslag commissie Ruimte en Vastgoed (cie RV) Betreft openbare

Nadere informatie

p e r s b e r i c h t

p e r s b e r i c h t p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 136 Groningen, 7 juli 2016 Besluitenlijst Provinciale Staten 6 juli 2016 Provinciale

Nadere informatie

p e r s b e r i c h t

p e r s b e r i c h t p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 129 Groningen, 17 december 2015 Besluiten Provinciale Staten 16 december 2015

Nadere informatie

Feitenrelaas Stuurgroep Bedrijventerrein West Achterhoek

Feitenrelaas Stuurgroep Bedrijventerrein West Achterhoek Feitenrelaas Stuurgroep Bedrijventerrein West Achterhoek Opgesteld door ir. R. Wolbers, secretaris van de Stuurgroep, d.d. 7 oktober 2013 Inleiding Dit feitenrelaas heeft betrekking op de bespreking en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 27 859 Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) Nr. 117 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 14 november

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Vaststelling agenda

BESLUITENLIJST. Vaststelling agenda BESLUITENLIJST Vergadering van Provinciale Staten van Overijssel Woensdag 17 februari 2016 U kunt de Statenvoorstellen en ingezonden brieven via het Staten Informatie Systeem inzien op de website van de

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 27 augustus 2013

Voorstelnummer: Houten, 27 augustus 2013 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2013-057 Houten, 27 augustus 2013 Onderwerp: Raadsvoorstel Zienswijze Noordvleugelprovincie Beslispunten: 1. In te stemmen met de zienswijze van de gemeente Houten op het

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie van 12 mei 2010

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie van 12 mei 2010 Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie van 12 mei 2010 Agendapunt Voorstel Besluit / toezegging Actie 1 19:00 uur Opening De voorzitter heet iedereen welkom

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga, W.

Nadere informatie

No Emmeloord, 17 november Onderwerp. Inpassingsplan ten behoeve van de Maritieme Servicehaven FievoPort

No Emmeloord, 17 november Onderwerp. Inpassingsplan ten behoeve van de Maritieme Servicehaven FievoPort No. 348852-1 gemeente NOORDOOSTPOLDER Emmeloord, 17 november 2015. Onderwerp Inpassingsplan ten behoeve van de Maritieme Servicehaven FievoPort Advies raadscommissie Hamerstuk voor de fracties van ONS,

Nadere informatie