VERGADERING VAN 7 JULI 2004

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERGADERING VAN 7 JULI 2004"

Transcriptie

1 PUNTEN VAN BEHANDELING...BLZ 1. Notulen van de vergadering van 2 en 9 juni Ingekomen stukken: Regeling van werkzaamheden C-lijst...5 A.1. Benoemingen Algemeen Bestuur SNN...6 A.2. Concept Samenwerkingsovereenkomst Zuiderzeelijn (nr. 23/2004)....6 A.3. Actualisatie Regiovisie Groningen - Assen 2003 (nr. 17/2004) A.4. Motie GroenLinks over Oikocredit A.5. Grondverwerving A.6. Europees suikerbeleid Mondelinge vragen Gaswinning onder de Wadden, de heer Luitjens (VVD)

2 Notulen van Provinciale Staten en Ingekomen stukken Voorzitter: de heer J.G.M. Alders, Commissaris der Koningin Waarnemend voorzitter: de heer R.A.C. Slager Statengriffier: de heer ir. J.M.C.A. Berkhout Aanwezig zijn 49 leden, te weten: J.G. Abbes (CDA), J.R.A. Boertjens (VVD), mevrouw J.W.F. Boon- Themmen (VVD), mevrouw A.F. Bos (GroenLinks), M. Boumans (VVD), P.M. de Bruijne (PvdA), D. Bultje (PvdA), mevrouw I.S. Bulk (SP), A.A. van Dam (CDA), mevrouw J.M. Drees (PvdA), L.A. Dieters (P v- da), J.J. Dijkstra (PvdA), mevrouw A.M.K.D. Folkerts (GroenLinks), mevrouw F.Q. Gräper-van Koolwijk (D66), W. Haasken (VVD), K.J. Havinga (PvdA), H. Hemmes (SP), J. Hilverts (ChristenUnie), mevrouw D.J. Hoekzema -Buist (PvhN), D.A. Hollenga (CDA), M.J. Jager (CDA), F.C.A. Jaspers (PvdA), mevrouw A.G. van Kleef-Schrör (CDA), J.W. Kok (PvdA), J.L.H. Köller (PvdA), mevrouw C.A. de Lange (PvdA), E.J. Luitjens (VVD), A. Maarsingh (CDA), L.A. Meijndert (CDA), H.C. Moll (GroenLinks), W.J. Moorlag (PvdA), mevrouw I.P.A. Mortiers (PvdA), H. Nijboer (PvdA), W. van der Ploeg (GroenLinks), R.D. Rijploeg (PvdA), J. Roggema (ChristenUnie), mevrouw M.J. Schouwenaar (PvdA), R.A.C. Slager (Christen- Unie), mevrouw L.K. Smit (PvdA), F.J. van der Span (CDA), H. Staghouwer (ChristenUnie), C. Swagerman (SP), J.W. Veluwenkamp (PvdA), mevrouw I.L. Voogd (PvdA), N.R. Werkman (CDA), mevrouw A.C.M. de Winter-Wijffels (CDA), T.J. Zanen (PvhN), E.A. van Zuijlen (GroenLinks). Afwezig met kennisgeving: mevrouw W.J. Mansveld (PvdA), mevrouw G.R. Peetoom (CDA), IJ.J. Rijzebol (CDA), M.L.J. Out (VVD), H.H.J. Boer (PvdA), T.W. Oterdoom (VVD). Aanwezige leden van het College van Gedeputeerde Staten: H. Bleker, M.A.E. Calon, J.C. Gerritsen, T.A. Musschenga en mevrouw C.A.M. Mulder. De VOORZITTER: Ik open de vergadering van de Provinciale Staten van de provincie Groningen van 7 juli Ik heet u allen van harte welkom en wens u een goede vergadering toe. Er zijn berichten van verhindering binnengekomen van mevrouw Peetoom, mevrouw Mansveld, de heren Rijzebol, Out, Ote r- doom en Boer. De heer Havinga komt later. Zoals ik u vorige vergadering al heb medegedeeld is mevrouw Peetoom ziek en ik heb haar namens u allen bloemen met de beste wensen doen toekomen. De heer Boer is afwezig, want die is inmiddels de trotse vader van een tweeling, Nino en Julien, geworden en ik zal de familie Boer met uw instemming bloemen doen toekomen. Voorts mogen wij de heer Bultje feliciteren die vandaag jarig is. Van harte gefeliciteerd! Ik neem aan dat hij afspraken maakt met de heer Werkman die gisteravond benoemd is tot wethouder van de gemeente Winsum. Ik denk dat wij in de loop van de dag in de pauze rekening kunnen houden met uw traktatie. Voorts dient er een nieuw plaatsvervangend commissielid voor de VVD te worden benoemd, te weten de heer Hofman. Daarvoor hebben wij in het Reglement van Orde een procedure, inhoudende dat een drietal fractievoorzitters de geloofsbrieven onderzoeken. Ik stel dat dit zal gebeuren voorafgaande aan het fractievoorzittersoverleg na afloop van deze vergadering. 1. Notulen van de vergadering van Provinciale Staten van 2 en 9 juni De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 2. Ingekomen stukken: I. Voorgesteld wordt de volgende stukken voor kennisgeving aan te nemen: 2

3 Ingekomen stukken a. Brief van 17 juni 2004, nr /25/A.6, ABJ, betreffende gewijzigde begroting 2004 SNN en de integrale begroting 2005 SNN; herziene versie, ter consultatie voorgelegd b. Brieven van het Kabinet van de Minister-president van 21 juni 2004 en de griffier van de Eerste Kamer der Staten-Generaal van 23 juni 2004 betreffende bevestiging ontvangst en behandeling motie m.b.t. het advies van de Adviesgroep Waddenzeebeleid c. Afschrift brief van prof. dr. W. Admiraal en vele anderen aan de Minister van LNV e.a. van 8 juni 2004 betreffende de duurzame kokkel- en mosselvisserij in de Waddenzee d. Brief van het Christelijk Ecologisch Netwerk te Amersfoort van 18 juni 2004 betreffende manifest Houd Nederlands platteland gentechvrij e. Brieven van M.H.J. Halsema en mevrouw B.M. Halsema-Cordes te Kloosterburen van respectievelijk 20 mei en 8 juni 2004 betreffende mogelijke sluiting van de Oldeheem De heer MOORLAG: De PvdA-fractie heeft begrepen dat er over de mogelijke sluiting van de Oldeheem onrust is ontstaan onder de bevolking van Kloosterburen. De PvdA -fractie hecht zeer aan de beschikba arheid en bereikbaarheid van voorzieningen. Het verzoek aan het College is zich te verstaan met de betrokken partijen en de gemeente, alsmede met de betrokken zorgaanbieders, om te komen tot een oplossing en de Staten daarover te informeren. Mevrouw MULDER: Wij zullen ons over deze zaak nader informeren. De VOORZITTER: En dan komt die rapportage naar de Staten waarna bepaald wordt hoe deze behandeld kan worden. f. Brief en jaarverslag van de Bank voor Nederlandse Gemeenten g. Afschrift brief van de heer B.C.A.I. Pauw van Hanswijck de Jonge aan het college van burgemeester en wethouders van Groningen betreffende LPF-perikelen h. Afschrift van een informatieblad van de Algemene Ledenvergadering van de LPF, toegezonden door de heer B.C.A.I. Pauw van Hansw ijck de Jonge De VOORZITTER: Ik stel u voor een procedureafspraak te maken ten aanzien van de brieven die wij mogen ontvangen van de heer Pauw van Hanswijck de Jonge. Zij kunnen ingedeeld worden in twee categorieën. Eén categorie heeft rechtstreeks te maken met het beleid van de provincie en ik stel voor dat de brieven die in deze categorie passen, ook op de lijst komen te staan. Voorts stel ik vast dat wij veel afschriften ontvangen van allerlei zaken die niet zo zeer des provincies zijn en ik stel u voor het Colle ge te machtigen om die voortaan slechts ter inzage te leggen in de Statenkast zonder deze rond te sturen. Daarmee wordt voldaan aan de wettelijke vereisten en het voorstel betreft een handzamer procedure. Zonder beraadslaging of stemming wordt aldus besloten. De VOORZITTER: Ik heb u een aantal nagekomen brieven ter kennisgeving doen toekomen, te weten: - Brief van de Raad voor het Landelijk Gebied van 7 juni 2004 met betrekking tot het jaarverslag 2003 en het werkprogramma Brief van de Minderhedenraad Groningen van 1 juni 2004 met het jaarverslag - Brief van de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal van 7 juni 2004 met een uitnodiging voor een bezoek 3

4 Ingekomen stukken Regeling van werkzaamheden Ten aanzien van deze laatste brief zal het Presidium een voorstel formuleren. Zonder beraadslaging of stemming wordt aldus besloten. II Voorgesteld wordt de volgende stukken in handen te stellen van Gedeputeerde Staten ter afdoening: i. Brief van de Stichting Internationaal Jongerencongres Groningen van 10 mei 2004 gericht aan de commissie Welzijn, Cultuur en Sociaal Beleid betreffende subsidieaanvraag j. Brief van Deloitte Accountants te Den Haag van 25 mei 2004, betreffende uitnodiging om mee te dingen naar een trofee voor het beste jaarverslag, onder de mededeling dat de brief i.v.m. de aanmeldingsdatum, al in handen is gesteld van het College Zonder beraadslaging of stemming wordt aldus besloten. III Voorgesteld wordt de volgende brief in handen te stellen van de commissie Economie en Mobiliteit: k. Brief van de Werkgroep "De Brug" Noordhorn van 17 juni 2004 betreffende afwijzing rondweg en vaste brug Zonder beraadslaging of stemming wordt aldus besloten. 3. Regeling van werkzaamheden De VOORZITTER: U hebt van mij een voorstel vreemd aan de orde van de dag ontvangen van de heer Jager. Hij heeft bij brief gevraagd het onderwerp consequenties voor de noordelijke werkgelegenheid als gevolg van de voorgenomen hervorming van het Europees suikerbeleid aan de agenda toe te voegen. Ik neem aan dat hiertegen geen bezwaar bestaat en dan wordt het aan de agenda toegevoegd als agendapunt A.6. Ik kan u verder mededelen dat de heer Luitjens een mondelinge vraag zou willen stellen aan het College van Gedeputeerde Staten en aan de CDA-fractie. Die vraag staat in verband met het recente kabinetsbesluit om over te gaan tot gaswinning onder de Waddenzee en het instellen van een Waddenfonds. Overige vragen hebben mij niet bereikt. 3.a. Behandelvoorstellen Presidium De VOORZITTER: Kunt u instemmen met de voorstellen? Ik neem aan dat u mij wederom machtigt om de nagekomen stukken na bevinding van zaken en eventueel in overleg met de fractievoorzitters toe te voegen. Zonder beraadslaging of stemming wordt aldus besloten. 3.b. Vaststelling B-lijst De VOORZITTER: Ik heb u in mijn brief van 25 juni 2004 geschreven over het punt van aandacht van de commissie Welzijn, Cultuur en Sociaal Beleid die op 30 juni een extra vergadering heeft gehouden, waarbij een discussie over het welzijnsbeleid heeft plaatsgevonden. Inmiddels hebt u het verslag van dat beraad ontvangen en aan het einde daarvan concludeert de voorzitter van de commissie, met in stemming van de commissie, dat een goede discussie is gevoerd. Daarom is het op zichzelf niet nodig het stuk als A-stuk op de agenda op te voeren, maar omdat het hier gaat over een discussie die bedoeld is om toe te sturen naar het College, opdat zij de bevindingen van de discussie meeneemt bij de uitwerking van het welzijnsbeleid, 4

5 Regeling van werkzaamheden is de suggestie van de commissie om het stuk als B-stuk aan de agenda toe te voegen. Dat betekent dat het stuk een beleidsstandpunt van de commissie vertegenwoordigt, waarbij het College vriendelijk wordt verzocht met dit standpunt rekening te houden. Kan het stuk als agendapunt B-6 op de agenda komen? Zonder beraadslaging of stemming wordt aldus besloten, waarna de agenda is vastgesteld. 3.c. Vergaderschema Provinciale Staten(commissies) 2005 De VOORZITTER: In het Reglement van Orde wordt bepaald dat u op voorstel van het Presidium het vergaderschema voor 2005 dient vast te stellen. Zonder beraadslaging of stemming wordt aldus besloten. 4. C-lijst De VOORZITTER: Voorgesteld wordt de volgende stukken voor kennisgeving aan te nemen: a. Brief van 14 mei 2004, nr /20/A.20, LW, betreffende evaluatie actieprogramma Diffuse Bronnen b. Brief van 22 april 2004, nr a/17/A.13, LG, betreffende project Vernieuwing Veehouderij ZWK c. Brief van 14 mei 2004, nr /12/A.10, MB, betreffende evaluatie 2003 en jaarplan 2004 nota "Met preventie naar Duurzaam Ondernemen" d. Brief van 4 juni 2004, nr /23/A.19, LG, betreffende ontwerpaanpassing gebiedsplan Programma Beheer Groningen e. Brief van 26 mei 2004, nr /21/A.21, LG, betreffende subsidieverzoek voorinventarisatie project kerken in het groen 2e fase f. Brief van 14 mei 2004, nr /20/A.29, EZ (bijlage), betreffende voortgangsrapportage project "Stimulering biologische landbouw in Noord-Nederland g. Brief van 3 mei 2004, nr /18/A.6, C, betreffende beleidsbrief cultuurbeleid h. Brief van 3 mei 2004, nr /18/A.20, W, betreffende sluitende aanpak kindermishandeling i. Brief van 14 mei 2004, nr a/20/A.21, W, betreffende subsidieverzoek voor Europees congres kinderopvang in oktober in Groningen j. Brief van de Adviesraad van het Bureau voor Groninger Taal en Cultuur van 31 maart 2004, betreffende Bureau Groninger taal en cultuur en jaarverslag k. Brief van mei 2004, nr /21/A.25, OMB(bijlage), betreffende voortgangsrapportage gebiedsgericht werken 2004 l. Brief van mei 2004, nr /22/A.12, RP, betreffende noordelijk overleg over Nota Ruimte Zonder beraadslaging of stemming wordt besloten de voornoemde stukken voor kennisgeving aan te nemen. B-stukken (bij hame rslag): 1. Voordracht van 18 mei 2004, nr , LG, betreffende wijziging Verordening schadebestrijding dieren provincie Groningen (nummer 21/2004) 2. Voordracht van 11 mei 2004, nr , VV, betreffende principe -uitspraak over besluit tot uitwerking van de gemeenschappelijke regeling OV-bureau (nummer 19/2004) 5

6 Regeling van werkzaamheden Benoemingen in het Algemeen Bestuur SNN concept samenwerkingsovereenkomst Zuiderzeeland De VOORZITTER: Hierbij geldt dat u nog een nadere brief van 2 juli 2004 heeft gekregen die in dit kader ook aan de orde is. 3. Voordracht van 18 mei 2004, nr , VV, betreffende prioriteitenlijst Gebundelde doeluitkering en Verkeersveiligheid 2004 (nummer 20/2004) 4. Voordracht van 1 juni 2004, nr , ABJ, betreffende zienswijze over ontwerpherindelingsregeling grenscorrectie Eemsmond-Schiermonnikoog (nummer 22/2004) 5. Advies van de commissie Welzijn, Cultuur en Sociaal Beleid betreffende aandachtspunten m.b.t. cultuurbeleid De VOORZITTER: Ik zal dit advies over cultuurbeleid namens u ter kennis brengen aan het College. 6. Verslag van de vergadering van de commissie Welzijn, Cultuur en Sociaal Beleid van 30 juni 2004 De VOORZITTER: Dit stuk over welzijnsbeleid zal via dezelfde procedure bij het College worden gedeponeerd. Zonder beraadslaging of stemming worden de voornoemde stukken bij hamerslag vastgesteld. A-stukken: A.1. Benoeming lid en plaatsvervangend lid in het Algemeen Bestuur van het SNN. De heer Moorlag heeft bij brief verzocht om als plv. lid te worden benoemd en de heer Köller als lid. De VOORZITTER: De stembrief is overzichtelijk. Als u met de benoeming eens bent, kunt u hem ongewijzigd inleveren. Indien u zich ten aanzien van de genoemde kandidaten van stemming wenst te onthouden, gelieve de naam door te halen. Mocht u andere opvattingen hebben, dan is de derde categorie op het briefje aan de orde. Als stembureau zou ik mevrouw Folkerts, de heer Zanen en de heer Boumans willen voorstellen. De vergadering wordt enkele minuten geschorst. De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering. Het woord is aan mevrouw Folkerts. Mevrouw FOLKERTS: Er zijn 48 stembiljetten ingeleverd. Er zijn ook 48 Statenleden aanwezig. Allen hebben ingestemd met het voorstel. De VOORZITTER: Dan stellen wij vast dat uw Staten de heer Köller hebben benoemd tot lid en de heer Moorlag nu plaatsvervangend lid is van het SNN. A.2. Voordracht van 8 juni 2004, nr , RP, betreffende de concept Samenwerkings - overeenkomst Zuiderzeelijn met diverse bijlagen (nummer 23/ bijlage 1, bijlage 2, bijlage 3, bijlage 4, bijlage 5, bijlage 6) en de brief van de voorzitter van de Stuurgroep Zuiderzeelijn van 18 juni De VOORZITTER: Het woord is aan de heer Jaspers 6

7 De heer MOLL: Ik zou aandacht willen hebben voor een punt van orde. De VOORZITTER: Zeker mijnheer Moll, gaat uw gang. De heer MOLL: In de brief die u vorige week naar ons heeft verstuurd wordt verwezen naar een bijeenkomst van de Stuurgroep van gisteren, 6 juli In de brief werd ons in het vooruitzicht gesteld dat wij daarover zouden worden geïnformeerd. Ik geloof dat die informatie bij mij niet is aangekomen en ik zou vóór het debat de betreffende informatie, mits relevant, krijgen. De VOORZITTER: Er is door de Stuurgroep gisteren geen brief verzonden. Er heeft normaal beraad plaats gevonden over onder andere de aanstaande intentieverklaring van de kant van de Noord-Hollandse partijen. Gisteren heeft Friesland informatie verstrekt aan alle andere deelnemers in de Stuurgroep Zuiderzeelijn. De woordvoerders hebben aangegeven dat er nader beraad plaats vindt binnen Friesland zelf. Dat heeft gisteren niet tot de conclusie geleid dat de Stuurgroep enig voorstel kan doen uitgaan naar welke partij ook, anders dan de informatie die nu op tafel ligt. De heer JASPERS: Voorzitter. De voordracht die nu voorligt, is eigenlijk niets anders zoals het College al aangeeft dan een toets op de wijziging op de conceptovereenkomst van Formeel is slechts aan de orde of wij kunnen instemmen met de wijzigingen die zich hebben voorgedaan. Uiteraard is de politieke situatie zeker gezien het gebeurde gedurende de afgelopen twee weken nadrukkelijk veranderd. Ik denk dat de behandeling van de voordracht in deze Staten op dit moment het karakter zal krijgen van een verlengde eerste termijn. In dit kader zou ik vier punten aan de orde willen stellen. Dat is opnieuw de context waarin de besluitvorming geplaatst moet worden rond de bestuursovereenkomst. Dat is het antwoord op de vraag waarom wij dit allemaal wilden. Ik zou willen ingaan op de actuele politieke situatie, met name de geluiden die tot ons komen vanuit Friesland en de Tweede Kamer. Belangrijke punten zijn de risicobeheersingparagraaf en de publieksraadpleging en de wijze waarop daarover wordt gedacht. Aan het eind van dit betoog, voorzitter, zal ik u mededelen hoe mijn fractie over de voordracht denkt en welke specifieke vragen zij daarbij heeft. Waarom wilden wij dit? In 1998 hebben wij het Langman-akkoord met elkaar en het kabinet afgesproken en er waren een aantal zaken opgenomen die voor de Zuiderzeelijn-discussie zeer relevant zijn. Een belangrijk punt was he t wegwerken van het faseverschil in de werkgelegenheid door het versterken van de economische structuur. Daarbij speelt dit onderwerp ook een belangrijke rol en in de tussentijd tussen 2002 en nu is dat onderwerp naar de mening van mijn fractie goed opgeno men in de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening, maar ook in de Nota Ruimte van nu. Ik wil u als College complementeren dat u het project opgenomen heeft gekregen met steun van het IPO en de VNG en wel ook in de ruimtelijk strategische agenda van het IPO. Dat is voor het Noorden van zeer groot belang. Relevant in dit kader is ook en dat is in Groningen goed geregeld, terwijl dat in Friesland nog een punt van discussie zal zijn dat die activiteiten zich met name moeten ontwikkelen in de kernzones. De kernzone-benadering speelt een belangrijke rol bij de beoordeling van de bestuursovereenkomst. Het tweede punt is de spreiding van de nationale bevolkingsdruk en de economische ontwikkeling. Dan hebben wij het over de efficiency van de arbeidsmarkt, maar ook over de vermindering van de druk op het Groene Hart in de Randstad. Voor het Noorden betekent dit een verbetering van de vestigingsvoorwaarden voor het bedrijfsleven. Tot slot zoeken wij ook naar elementen die de ruimtelijk-economische structuur meer structuur kunnen geven en daarin is deze Zuiderzeelijn, naast de andere vervoersassen, een belangrijk instrument. Wij hebben het Langman-akkoord en gezien de actuele politieke situatie is de plus daarboven op want dat is de Zuiderzeelijn nog relevanter geworden voor het Noorden dan hij al was. Ook voor de kernzones. 7

8 Deze betreffen de stedelijke gebieden Groningen-Assen en Leeuwarden. In de bestuursovereenkomst, zoals die nu voor ligt, voorzitter, zijn in vergelijking tot wat mijn fractie naar voren heeft gebracht in de discussie in 2002, die posities goed opgenomen en verankerd. Dat geldt ook voor Leeuwarden en de aansluiting op de Zuiderzeelijn en alles wat daarover is afgesproken met name in bijlage III. Dat geldt ook voor Groningen, het stedelijke netwerk Groningen-Assen en de activiteiten die zich daarin voordoen. Het is dus niet alleen een project dat voor het Noorden van belang is, maar er is heel duidelijk ook een nationale component. Die nationale component betreft de herverdeling van de bevolkingsdruk. Wat je nu ziet in de politiek, in de Tweede Kamer, maar ook op provinciaal niveau, met name in Friesland gedurende de afgelopen weken, is dat de hoofdlijn, het concept, de lange termijnvisie, tussen de vingers door wegglipt. Je ziet dat het grote idee waar wij met z n allen afspraken over hebben gemaakt, aan het verrommelen is. Mijn fractie hecht eraan dat die grote lijn nadrukkelijk weer naar voren komt. Ook straks bij de volksraadpleging is het ook die grote lijn die het pe rspectief moet aangeven waarom het bestuurlijk-politieke traject is gelopen zoals dit is gelopen. Wij hebben sterk de indruk dat dit op dit moment onvoldoende naar voren komt en wij hechten er zeer aan dat die integrale visie weer op tafel komt. U zult zich er misschien over verbazen dat ik dit verwoordt, maar in deze periode heb ik terug moeten denken aan Pim Fortuyn die ook een visie had op dit terrein, die daardoor voor elkaar kreeg dat in het strategisch akkoord van het eerste kabinet Balkenende dit onderwerp zo n prominente plaats heeft gekregen. Dat was niet alleen vanwege de betekenis van de stuwende economische kracht voor het Noorden, maar nadrukkelijk zag hij de enorme psychologische spin off van deze nieuwe technologie en wat dat zou kunnen losmaken. Ook in de Tweede Kamer zou je dan wensen dat zijn volgelingen en ook een aantal volgelingen hier in het Noorden, maar ook een aantal andere partijen, die visie nog zouden delen. Het is nog steeds die visie waarover wij hier spreken. Een ander onderwerp dat hier een rol speelt is dat het nuttig is eens historisch te bezien waarop het toenmalige besluit op was gebaseerd. Wij hebben een instrument gehad waar heel veel onderzoek naar gedaan is dat zijn al die studies geweest die zijn verricht door *Nijver van het *NAI. Wij hebben hier de rapporten van het Centraal Plan Bureau besproken en ook is veel aandacht besteed aan de maatschappelijke kosten-baten analyse. Is het een verantwoorde beslissing als wij de beslissing zouden nemen zoals die voorlag? Daarbij was ook het onderzoek relevant van Prof. Oosterhaven van de RuG. Wat waren daarvan de uitkomsten die de balans positief hebben doen doorslaan? Dat is het positieve bevolkingseffect op het Noorden, dat zijn de positieve effecten op het aantal arbeidsplaatsen met een landelijke herverdeling, te weten minimaal 5000 arbeidsplaatsen. Dat zijn de minimale effecten op de leefbaarheid en op het milieu, namelijk de CO 2 - en NO x -transmissies. Het allerbelangrijkste is dat het maatschappelijk rendement nadrukkelijk hoog tot zeer hoog werd beoordeeld voor dit project en dat de verdiencapaciteit ook zeer hoog was en dat die in dit gebied met name voor Friesland gold. De maatschappelijke effecten werden over een termijn van 25 jaar gecalculeerd op 2,5%. Bij een langere termijn zouden die op 4% of 5% neerkomen. Bij dit soort projecten is dat gigantisch hoog. Groningen en Friesland hebben daar relatief een groot voordeel bij en dat geldt voor Drenthe relatief wat minder en met name betreft dat Zuid-Drenthe vanwege het effect van de Hanzelijn+. Toch is met elkaar afgesproken om hiervoor te gaan, nadat ook afspraken zijn gemaakt voor de andere infrastructurele projecten. De verdie n- capaciteit is nadrukkelijk zeer positief voor Friesland. Dan gaat het met name over de tweede geldstroom door de extra bevolk ing, de woningbouw en alle capaciteit die dit met zich meebrengt. De verdiencapaciteiten worden nog veel groter wanneer er een goede aansluiting wordt gevonden bij de noordelijke ontwikkelingsas, datgene dat in de noordvleugel in de Randstad aan de orde is. Het is dit punt dat wij in 2002 zeer nadrukkelijk vanuit mijn fractie naar voren hebben gebracht. Er moet aansluiting bij die ontwikkelingsas gezocht worden. Belangrijk is dat deze niet stopt ter hoogte van Lelystad of Emmeloord, maar dat de betreffende effecten doorgetrokken worden naar het Noorden. Ten gunste van wie? Vooral van Leeuwarden en Groningen. 8

9 Bij lezing van het interview met gedeputeerde Baas in het Dagblad van het Noorden begrijp ik gezien deze context niet waarover hij precies spreekt. Hij beweert namelijk precies het tegenovergestelde. Ik zou hem vriendelijk willen aanbevelen om de stukken nog eens te lezen om te vernemen hoe alles in elkaar steekt. Als je kijkt naar de effecten inzake de verdiencapaciteit en de werkgelegenheid scoort vooral de stad Groningen een negatieve balans. Mijn conclusie daarbij, voorzitter, De heer BOERTJENS: Mag ik bij wijze van interruptie hierbij een kanttekening plaatsen? Ik denk dat zo n opmerking als dat gedeputeerde Baas zijn stukken nog maar eens moet doorlezen vanuit Groningen de stekels in Friesland overeind zet en dat dit niet goed is voor de onderlinge verhoudingen waardoor het proces in de toekomst alleen maar wordt bemoeilijkt. De heer JASPERS: Voorzitter, ik denk dat, gezien de ontwikkelingen in de afgelopen weken, de positie van Groningen en Drenthe eens wat scherper naar voren moeten worden gebracht ten opzichte van de Friese. Ik wil daarbij wel voorkomen dat er een discussie in de regio ontstaat dat Groningen en Drenthe een zodanige positie gaan kiezen dat zij tegenover Friesland komen te staan. Zover wil ik het absoluut niet laten komen, maar ik denk dat het wel helder is om inhoudelijk een aantal posities nog eens nadrukkelijk aan te geven om te bereiken dat wij drieën elkaar in SNN-verband kunnen vinden en dat wij met ons drieen gezamenlijk een positie betrekken vanuit het Noorden ten opzichte van het kabinet. Ik betreur het dan ook ik heb dat ook al in de commissie gezegd dat feitelijk onjuiste informatie wordt gegeven. Ik denk dat het richting de bevolking van zeer groot belang is dat juiste informatie wordt gegeven en dat een en ander wordt gecorrigeerd. De heer BOERTJENS: Feitelijk ben ik het helemaal met de heer Jaspers eens, maar als je Friesland binnenrijdt, staat er een groot bord met de tekst C est le beton qui fait la musique, wat Fries is en refereert aan de manier waarop iets wordt gezegd. Vermeden moet worden dat opmerkingen vanuit Groningen als belerend worden geïnterpreteerd. Daarop moeten wij alert zijn en daar waarschuw ik voor. De heer JASPERS: Voorzitter, ik zou willen voortgaan. Ik kom vanwege mijn werk twee of drie keer per week in Friesland op weg van Groningen naar de Randstad en dan zie ik dat bord niet, maar ik kom ook vaak terug vanuit de Randstad, van de noordelijke vleugel, en dan kom ik langs Lelystad en Emmeloord. Als ik zie wat daar aan de gang is en dan betreft dat precies waar wij het vandaag over hebben dan hebben wij het over de aansluiting vanuit het nationale perspectief op die ontwikkelingsas Mevrouw GRÄPER-VAN KOOLWIJK: Ik zou de heer Jaspers willen vragen om dan niet alleen die oproep naar de gedeputeerde te doen, maar dan vooral eens met zijn eigen fractie in Friesland te gaan praten. Volgens mij komen de geluiden die verwarring veroorzaken vooral uit die hoek. De vraag is of u regelmatig met uw collega s in Friesland spreekt. De heer JASPERS: Wij spreken regelmatig met onze collega s in Friesland, voorzitter. Ik heb gezien wat in Friesland is gebeurd tijdens de afgelopen Statenvergadering en dat het probleem breder is dan alleen de PvdA-fractie, maar dat een en ander alle collegepartijen betreft. Dat blijkt in discussies die wij voeren met fractiegenoten in zowel Drenthe als in Friesland en het kan nuttig zijn dat de informatie nog eens goed naar voren wordt gehaald, daar er veel nieuwe leden in de Staten zijn gekomen. Daar hebben wij op dit moment ook wat last van en dat wil ik hier wel bekennen. Het tweede punt is dat als wij na gevoerd overleg weer uit elkaar gaan en wij afspraken maken en stukken in kranten schrijven, wij het op hoofdlijnen eens met elkaar zijn. 9

10 Wat dat betreft denk ik dat het nuttig is en dat het van onze kant een verplichting is om die informatie goed op tafel te krijgen. Als dit gebeurt, schat ik in dat de afloop wel eens heel goed zal kunnen zijn. Voorzitter, ik heb al iets gezegd over de aansluiting op de noordvleugel en de noordelijke ontwikkelingsas, maar ik denk dat in de tijd verlopen tussen 2002 en nu er een nieuwe belangrijke ontwikkeling is ingezet die dat effect versterkt. Vanuit de achtergrond van de werkzaamheden die ik in het alledaagse leven vervul, zie ik dat op dit moment in Nederland een herschikking aan de gang is over de samenwerkingsverbanden in regionaal-economische zin rondom de grote kenniscentra en de technologische industrie. Dan doel ik op de grote bedrijven die heel actief zijn op dit moment, te weten Philips, Shell, Unilever en DSM. Wat bedoel ik daarmee, voorzitter? Bij dit kabinet Balkenende II staat technologische innovatie hoog op de agenda. Achter de schermen gebeurt er op dit moment heel veel. Er is een herschikking aan de gang op nationaal niveau van de grote kenniscentra en voor ons zijn dat de Hogescholen, de Universiteit en het Academisch Ziekenhuis in dit gebied. Het is van groot belang dat ook het Noorden goed oplet wat er aan de gang is, want die herschikking zou wel eens heel nadelig kunnen uitpakken en dat zou ook kunnen bepalen welke keuzen wij hier zouden moeten maken ten aanzien van de gebieden waarop wij ons zouden moeten ric hten. Waarop ik doel is dat rondom Philips er een nieuwe technodriehoek aan het ontstaan is volgens de lijn Aken, Leuven, Eindhoven en Maastricht. In de Randstad is zich een technocluster aan het ontwikkelen rond Rotterdam, Delft en Leiden. In het gebied van het knooppunt Arnhem-Nijmegen zijn ook drie kenniscentra aanwezig, namelijk Wageningen, Nijmegen en Enschede en ook de ontwikkelingen rond Amsterdam en Utrecht gaan zeer snel. Het resultaat van die herschikking is dat Groningen en Leeuwarden ook keuzen moeten gaan maken. In Groningen zijn de life sciences, de biotechnologie, de astro- en de kernfysica belangrijke activiteiten, naast die binnen het kader van Energy Valley en de hightech, de IC. In Leeuwarden is de kenniscampus van belang met een sterk accent op de agrobusiness. Kijkend naar de ontwikkeling van de herschikking op Nederlands niveau op lange termijn is het van het allergrootste belang dat de aansluiting vanuit het Groningse richting Utrecht-Amsterdam en gedeeltelijk naar Enschede wordt versterkt. Die ontwikkelingsas krijgt voor dragende economische activiteiten binnen het Noorden veel meer betekenis dan in 2002 kon worden verwacht. Conclusie: de uiteindelijke analyse en positionering in dit kader van de Zuiderzeelijn als één der dragende struc turen daarin, is van groot belang voor het Noorden. Ik denk dat dit ook voor Friesland van groot belang is, want het is die aansluiting die ook de positie en aansluiting van Heerenveen en Leeuwarden versterkt, terwijl in ons gebied dit Groningen en Assen betreft. Tot slot, voorzitter. Als op lange termijn wordt gekeken, dan zie je dat Groningen-Assen een centraal punt wordt in die activiteiten tussen aan de ene kant de Randstad en aan de andere kant de internationale aansluiting. Ook is zo n ontwikkeling waar te nemen aan de zuidelijke ontwikkelingsas van de Randstad rond het knooppunt Arnhem-Nijmegen. Goed moet worden nagegaan wat voor het Noorden de voordelen kunnen zijn van dat traject en hoe deze op politiek fatsoenlijke manier verder ontwikkeld kunnen worden. Ten aanzien van de positie van Friesland hebben zich vanaf 2002 ook een aantal pos itieve ontwikkelingen voorgedaan. Ik gaf al aan dat Leeuwarden een goede aansluiting door dit project heeft gekregen. De shuttle Heerenveen-Leeuwarden zit er nu ook goed in. De geldelijke risico s zijn gemaximeerd. De risicoregeling is ook voor Friesland goed in de stukken opgenomen. Er is ook door andere partijen ingestemd dat er een representatieve raadpleging komt met daarbinnen een eigen positie voor Friesland. Dit zijn allemaal tegemoetkomingen, ook in het kader van de afweging van het nut en de noodzaak voor de toekomst. Op dit moment komen er, gezien de recente ontwikkeling in de Friese Staten, een paar nieuwe elementen bij die dit proces wat stroperig maken. Dat betreft in datzelfde interview de omkering van de feiten. Je steekt er nu 200 miljoen euro in, dus mag je vragen of de bevolking het eens is met dit project. Dat is een omkering van de afspraken die wij met elkaar hadden en ook een omkering van wat je moe t voorleggen aan de bevolking. Het tweede punt is dat Friesland in relatie tot de economische zegeningen er helmaal niet slecht van af komt. Het derde punt is de opbrengst van de aandelen. 10

PUNTEN VAN BEHANDELING

PUNTEN VAN BEHANDELING PUNTEN VAN BEHANDELING BLZ. 1. Notulen van de vergadering van 5 oktober 2005... 2 2. Ingekomen stukken... 2 3. Regeling van werkzaamheden... 3 a. Behandelvoorstellen Presidium... 3 b. Vaststelling A/B-lijst...

Nadere informatie

A.1 Toekomststrategie en het aandeelhouderschap Essent (nummer 17/2008)... 6

A.1 Toekomststrategie en het aandeelhouderschap Essent (nummer 17/2008)... 6 INHOUDSOPGAVE 1. Ingekomen stukken... 3 2. Regeling van werkzaamheden... 4 3. C-stukken... 5 B.1 Wijziging Kaderverordening subsidies SNN 2000 (nummer 21/2008)... 5 A.1 Toekomststrategie en het aandeelhouderschap

Nadere informatie

Vergadering van Provinciale Staten van Groningen d.d. 17 november 2010

Vergadering van Provinciale Staten van Groningen d.d. 17 november 2010 Inhoudsopgave 1. Notulen vergaderingen van Provinciale Staten van 29 september en 13 oktober 2010... 3 2. Ingekomen stukken van derden... 3 3. Regeling van werkzaamheden... 4 4. C-lijst... 6 B.1 Wijziging

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken.

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken. Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 04 juni 2008 van 17.45 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig: dhr.

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen

1. Opening en mededelingen Verslag van de vergadering van de Statencommissie Landschap, Water en Milieu, gehouden op woensdag 12 januari 2005 van 9.00 uur tot 11.05 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezige

Nadere informatie

2006 N 487. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

2006 N 487. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; 2006 N 487 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 22 juni 2006 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M. Horselenberg,

Nadere informatie

van de vergadering van provinciale staten van Drenthe

van de vergadering van provinciale staten van Drenthe van de vergadering van provinciale staten van Drenthe gehouden op 17 december 2003 INHOUD Opening 2 Mededelingen 2 Ingekomen stukken 2 Vaststelling van de agenda 2 Mondelinge vragen 4 Voorstellen 5 - Motie

Nadere informatie

Afwezig: mw F.Q. Gräper-van Koolwijk (D66).

Afwezig: mw F.Q. Gräper-van Koolwijk (D66). Verslag van de vergadering van de Statencommissie Economie en Mobiliteit, gehouden op woensdag 1 december 2004 van 09.00 uur tot 13.45 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezige

Nadere informatie

2. Rapport inzake het onderzoek naar de financiële situatie van Bureau Jeugdzorg en de brief van GS van 13 december 2007, nr. 2007-51453.

2. Rapport inzake het onderzoek naar de financiële situatie van Bureau Jeugdzorg en de brief van GS van 13 december 2007, nr. 2007-51453. Verslag van de gezamenlijke vergadering van de Statencommissies Bestuur en Financiën en Welzijn, Cultuur en Sociaal Beleid, gehouden op woensdag 19 december 2007 van 19.30 uur tot 23.55 uur in de Statenzaal

Nadere informatie

Voorts aanwezig: dhr M.A.E. Calon (gedeputeerde), dhr D.P. Sennema (secretaris), dhr M.C. Postma (Verslagbureau Groningen, verslag).

Voorts aanwezig: dhr M.A.E. Calon (gedeputeerde), dhr D.P. Sennema (secretaris), dhr M.C. Postma (Verslagbureau Groningen, verslag). Verslag van de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid en Wonen, gehouden op woensdag 1 december 2004 van 14.00 tot 16.40 uur in de Blauwe Zaal (C319) van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

'^:^=y' Registratienummer:

'^:^=y' Registratienummer: Statengriffie '^:^=y' Registratienummer: 1013841 van de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland gehouden op donderdag 17 juni 2010 om 19.30 uur in het Provinciehuis, Visarenddreef 1 Lelystad.

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen

1. Opening en mededelingen Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 12 november 2008 van 12.30 uur tot 14.17 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

De agenda is met deze wijzigingen vastgesteld.

De agenda is met deze wijzigingen vastgesteld. Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 22 september 2010 van 17.00 uur tot 20.30 uur in Blauwe Zaal (C319) van het Provinciehuis

Nadere informatie

van de vergadering van provinciale staten van Drenthe

van de vergadering van provinciale staten van Drenthe van de vergadering van provinciale staten van Drenthe gehouden op 31 januari 2007 INHOUD Opening 4 Mededelingen 4 Ingekomen stukken 4 Vaststelling van de agenda 4 Vaststelling verslag 5 Mondelinge vragen

Nadere informatie

Concept samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 17 juni 2009

Concept samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 17 juni 2009 Concept samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 17 juni 2009 De volgende plenaire vergadering van de Drechtraad vindt plaats op 14 oktober 2009 vanaf 20.00 uur. Locatie:

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEM OP DONDERDAG 12 MEI 2011 OM 20.00 UUR

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEM OP DONDERDAG 12 MEI 2011 OM 20.00 UUR VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEM OP DONDERDAG 12 MEI 2011 OM 20.00 UUR Voorzitter: DD Griffier: Wethouders: de heer J.J. Visser mevrouw I. van Tienhoven de heer E.P. Cassee,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 283 Onderzoek naar infrastructuurprojecten Nr. 9 HET PROJECT ZUIDERZEELIJN: TOETSING MET TERUGWER- KENDE KRACHT Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 5 juli 2006 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering van

Nadere informatie

2008 N 31. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

2008 N 31. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; 2008 N 31 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 7 februari 2008 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M. Horselenberg,

Nadere informatie

Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA), Ranter (CDA) en Rietkerk (CDA).

Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA), Ranter (CDA) en Rietkerk (CDA). VERSLAG van de VERGADERING VAN PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL gehouden op woensdag 16 maart 2005 Aanvang 18.00 uur Voorzitter: de heer Jansen. Griffier: de heer Alberda van Ekenstein. Aanwezig zijn

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 4/5 november 2003 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 8 en 9 juni 2004 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering

Nadere informatie

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.)

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.) De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 15 januari 2013 in het Stadhuis, Stadhuisplein 1 te Dordrecht gehouden wordt van 19.30-23.00

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN GRONINGEN VERGADERING VAN 11 MAART 2015

PROVINCIALE STATEN VAN GRONINGEN VERGADERING VAN 11 MAART 2015 PROVINCIALE STATEN VAN GRONINGEN VERGADERING VAN 11 MAART 2015 1. Opening en mededelingen... 2 2. Regeling van werkzaamheden en vaststelling agenda... 3 3. Bespreekpunten... 5 A.1 Brief van Gedeputeerde

Nadere informatie

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008 Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 08 1 Aanwezig: De burgemeester: mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld, voorzitter De gemeentesecretaris: mevrouw W.C.M. Lissenberg-van

Nadere informatie

Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA), Ranter (CDA) en Rietkerk (CDA).

Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA), Ranter (CDA) en Rietkerk (CDA). VERSLAG van de VERGADERING VAN PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL gehouden op woensdag 15 maart 2006 Aanvang 18.00 uur Voorzitter: de heer Jansen. Griffier: de heer Alberda van Ekenstein. Aanwezig zijn

Nadere informatie

INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 14 MEI 2009

INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 14 MEI 2009 INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 14 MEI 2009 1. Opening.... 98 2. Vaststellen van de agenda... 98 3. Notulen van de openbare raadsvergadering van 26 maart 2009... 99 4. Overzicht brieven gericht aan

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Neppérus

De voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Neppérus 33836 Personen- en familierecht Nr. 5 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 29 juli 2014 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie en de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie