SNEL VINDEN IN SCHOOLGIDS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SNEL VINDEN IN SCHOOLGIDS"

Transcriptie

1 SNEL VINDEN IN SCHOOLGIDS Als u snel informatie wilt vinden in onze uitgebreide schoolgids kunt u in het register kijken. Achter een zoekwoord staat in welk hoofdstuk u meer informatie over dat thema kunt vinden. inhoudsopgave 1. register 2. voorwoord 3. waar De Palster voor staat 4. een fijne veilige school 5. identiteit - levensbeschouwing 6. de organisatie van het onderwijs 7. onderwijsactiviteiten 8. het schoolteam 9. Kiem 10. school- en vakantietijden 11. opvang 12. de zorg voor kinderen 13. samenwerking met ouders 14. kwaliteit 15. de resultaten van ons onderwijs 16. school en omgeving 17. financiële zaken 18. organisatorische zaken 19. namen, telefoonnummers en adressen 1

2 Schoolgids Basisschool De Palster Directie: Peter van Lamoen Adres: Germenzeel XC Uden e: w: t:

3 aanmelden 22 administratie Alles-in-1 11 arbo-bhv 37 batterijen- en cartridge-inzameling 41 bibliotheek 44 bouwcoördinator 16 buitenschoolse activiteiten 29 Centrum voor Jeugd en Gezin 37 CITO 27 combinatiefunctionarissen 41 conciërge 17 coöperatief leren 6 directeur 16 dyslexie 25 excursies 29 externe hulp buiten de school 27 financiën 39 foto-opnamen gedragscode 32 gescheiden ouders 30 gevonden voorwerpen 41 GGD 37 groepsindeling 16 hoofdluiscontrole 43 Houvast 29 huiswerk 42 ICT 13 identiteit 8 informatieavond 29 inlooptijd 19 inspectie van het onderwijs 42 instructie 9 interne begeleiding 16 jeugdbladen 43 jeugdtandverzorging 38 Kiem 18 kijklessen 28 kindermishandeling 36 kinderziektes 36 Kiobra 21 klachtenregeling 32 klassenouders 30 kwaliteit 33 leefstijl 7 Leergeld 39 leerplicht 20 levensbeschouwing 8 maatje 22 materiaal in de klas 42 medezeggenschapsraad 31 medicijnen 36 methodes 15 mobiele telefoon 42 register natuur- en milieu-educatie 44 ochtendpauze 44 onderwijsactiviteiten 11 ontwikkelingsgericht onderwijs 6-11 ontruimingsplan 36 open dag 22 ouderbijdrage 39 oudervereniging 30 overblijven 21 pestprotocol 7 projecten 6 rapport 28 resultaten 35 rugzak 24 scholing team 17 schoolcontactpersonen 16 schoolfotograaf 43 schoolmaatschappelijk werk 37 schoonmaak 17 schooltijden 19 schoolveiligheidsplan 36 schoolkamp 44 schoolreis 46 sociaal-emotionele ontwikkeling 7 speelgoed mee naar school 41 sponsoring 39 sport 45 stagiaires 17 studiedagen 17 surveillance 36 team 16 telefoonnummers 47 toetsen 27 vakken 12 vakantie 19 verjaardag 44 verkeer en BVL 43 verlof 20 vertrouwenspersonen 32 verzekeringen 40 vieringen 46 visie 5 voor - en naschoolse opvang 21 voortgangsgesprekken 28 voortgezet onderwijs 26 vragen over onderwijs 42 vrijstelling van onderwijsactiviteiten 20 VVE 26 website 46 Weer Samen Naar School 25 welbevinden 5 ziekmeldingen 20 zorg 24 zwemles 46 3

4 . voorwoord De Palster Germenzeel XC Uden tel: Beste ouders/verzorgers, De Palster is een school die kwalitatief onderwijs wil leveren. Een goede betrokkenheid tussen leerkrachten en ouders vormt hierin de basis voor een goed schoolklimaat; een klimaat van vertrouwen, veiligheid, gezelligheid, en ook voor duidelijkheid naar elkaar. Op onze school kunnen de ouders gemakkelijk binnenkomen om iets te vragen, te vertellen of om mee te helpen. U bent voor ons een belangrijke partner in het onderwijs. Deze schoolgids is bestemd voor alle ouders/verzorgers van (toekomstige) leerlingen van onze school. We geven u hiermee een indruk van allerlei zaken die met school en daarmee met uw kind te maken hebben. Niet alleen hoe we zaken praktisch organiseren, maar vooral ook hoe wij het onderwijs vorm geven op onze school en waar we voor staan. Wij verwijzen u ook naar de website van de school voor aanvullende informatie: De meest actuele informatie komt iedere week in de Houvast, die we digitaal naar alle ouders sturen. We hopen dat u deze schoolgids met plezier zult lezen. Graag staan we u te woord voor het beantwoorden van eventuele vragen. Nog liever ontvangen we u op school om u te laten zien met hoeveel plezier onze kinderen en leerkrachten samen aan het werk zijn. Wij wensen u en uw kinderen een prettig en succesvol schooljaar toe. Het team van De Palster Uw bijdragen, suggesties en wensen voor verbetering van deze schoolgids, maar vooral ook voor verbetering van onze school, zijn altijd van harte welkom! 4

5 Een Palster is een pelgrimsstaf; de stok of de reisstaf van een pelgrim In ons logo ziet u deze staf terug. Een palster biedt de pelgrim houvast op zijn lange tocht. Onze school wil kinderen houvast bieden op weg naar hun volwassenheid waar De Palster voor staat De basis voor ons handelen en denken zijn de kernwaarden van De Palster: open eigen betrokken samen plezier Vanuit onze missie en visie hebben we de 5 belangrijkste kernwaarden voor ons zelf uitgewerkt. De kernwaarden van onze school zijn de punten waar onze organisatie naar streeft. Het geeft daarnaast ook een beeld van de identiteit van de school. Dit is de Palster en hier staan wij voor! Bovenstaande kernwaarden hebben wij met alle geledingen besproken en gekozen. Open Het lekker in je vel zitten, het welbevinden van het kind, staat voor ons voorop. We zien dan dat kinderen ontspannen zijn, plezier hebben, spontaan reageren en zich open opstellen. Zelfvertrouwen is daarbij onontbeerlijk. Hierdoor leert het kind goed omgaan met emoties, blijft nieuwsgierig en gaat uitdagingen aan. Dankzij dat gevoel van eigenwaarde, die zelfzekerheid en dat zelfvertrouwen staat het open voor zijn omgeving en durft het kind zichzelf te zijn. Wij hebben aandacht voor ieder kind, zodat het zich écht op zijn gemak voelt. Eigen Van nature is elk kind nieuwsgierig en wil het zich ontwikkelen; ieder op zijn eigen manier, in een eigen tempo en met wilskracht. We willen met ons onderwijs aansluiten bij en omgaan met deze verschillen tussen kinderen. We bieden uitdaging, prikkelen de nieuwsgierigheid en bevorderen het samenwerken. Betrokken Wij zien op school dan ook dat kinderen echt geconcentreerd en betrokken zijn in hun spel of werk. De tijd vliegt dan voorbij. Een voorwaarde hierbij is het stimuleren van een hoge mate van zelfstandigheid van de kinderen. De leerkracht neemt tijd en ruimte om kinderen verder te helpen. Hij betrekt hen bij de leerstof door zo optimaal mogelijk aan te sluiten bij de talenten, het tempo, de interesses en de sociale ontwikkeling van het kind. 5

6 Samen Op De Palster wordt met projecten, dus thematisch gewerkt. Deze werkwijze leert kinderen verbanden te zien, waardoor het leren meer betekenis krijgt. In plaats van het leren van losstaande feiten, kunnen kinderen het geleerde binnen een rijke en uitdagende leeromgeving in een grotere context plaatsen. Het stelt kinderen in staat zelf verbindingen te maken tussen hun eigen belevingswereld en nieuwe informatie of vaardigheden. Onze aanpak nodigt kinderen uit tot het vinden van vragen, antwoorden, oplossingen. Het stimuleert hen zelfstandig te denken en handelen, bevordert het nemen van initiatieven en het leert kinderen te plannen, uitvoeren en reflecteren. Plezier Wij vragen van kinderen om zich met concentratie en volharding in te zetten voor hun eigen ontwikkeling; er zijn echter ook leerprocessen die de kinderen extra plezier verschaffen. De Palster stimuleert namelijk het leren van en met elkaar; het zgn. coöperatief leren. Er is sprake van samenwerkend, sociaal leren. Door werkvormen als placemat, dubbelrij en mix- koppel worden kinderen uitgedaagd om actief zaken samen te bespreken en ervaringen, kennis en materialen met anderen te delen. Kinderen leren op deze manier van elkaar, komen samen tot een oplossing, helpen elkaar en geven vaak aan het eind van hun zoektocht een gezamenlijke presentatie. Het zelfstandig en het coöperatief leren krijgt binnen De Palster veel aandacht. We zien dat kinderen de ruimte krijgen om te experimenteren om zo een actieve en nieuwsgierige leerhouding te ontwikkelen. We zien ook dat zij zelfstandig, doelgericht en geconcentreerd werken in eigen tempo en op eigen niveau. Het zelfstandig werken is gespreid over een langere tijd in dag- en weektaken en biedt de mogelijkheid tot samenwerken. Tot slot De rol van de leerkracht is erg belangrijk in ons ontwikkelingsgericht onderwijs. De leerkracht is een inspirator, een voorbeeld, een instructeur, partner en coach. Deze is verantwoordelijk voor het in balans houden van enerzijds de persoonlijke interesses, de initiatieven en talenten van de kinderen en anderzijds de kerndoelen waar de school ook naar streeft. Om deze balans te vinden is het noodzakelijk dat leerkrachten en leerlingen samen betekenisvolle activiteiten ontwerpen waarbinnen zij samen een doel proberen te bereiken. 6

7 een fijne, veilige school Sfeer Wij horen vaak van ouders dat op De Palster een veilig en prettig pedagogisch klimaat is, waardoor kinderen, leerkrachten en ouders zich snel goed thuis voelen op onze school. Ouders, kinderen en team hebben samen in het document Pedagogisch klimaat beschreven, wat zij van elkaar mogen verwachten op De Palster. Op de schoolwebsite kunt u dat document lezen. Wij bieden een omgeving waarin naast ruimte en vrijheid ook duidelijkheid en houvast is. Kinderen zijn dan ontspannen en durven vragen te stellen en ook opmerkingen te maken als hen iets dwars zit. Als de sfeer op school goed is, gaat het kind graag naar school en komt het beter tot zijn recht en kan het kind zich breder ontplooien. We besteden daarom in elke groep -o.a. via de methode Leefstijl- aandacht aan het voorkomen van pestgedrag en stimuleren we kinderen om elkaar aan te spreken op hun gedrag. Mochten er echter situaties voorkomen, waarin kinderen pestgedrag ervaren of wanneer melding wordt gemaakt van dergelijk gedrag, dan wordt hierop alert gereageerd. Op school hanteren wij een strikt beleid met betrekking tot het pesten, zoals in ons pestprotocol is vastgelegd. Dit protocol staat ook op de site van de school. Dit biedt echter geen garantie dat pesten nooit voorkomt. Mochten leerkrachten of ouders hier signalen van opvangen, dan is het tegengaan ervan een zaak van de betrokken kinderen, de klas, ouders én school. Alleen in gezamenlijkheid heeft het tegengaan van pesten een kans van slagen. Leefstijl In alle groepen gebruiken wij de methode Leefstijl. Leerkrachten zijn opgeleid om in hun lessen goed aandacht te besteden aan sociaal-emotionele vaardigheden. Met Leefstijl werken we o.a. aan vaardigheden zoals kennismaken, luisteren, communiceren, zelfvertrouwen, gevoelens uiten, assertiviteit en weerbaarheid, conflicten oplossen, omgaan met groepsdruk, risico's inschatten en doelen stellen. Zo bevorderen wij dat kinderen zich ontwikkelen tot sociaal vaardige, betrokken en zelfstandige volwassenen. Dit leren ze niet op een theoretische manier maar in de praktijk. Samen met klasgenoten doen leerlingen allerlei activiteiten en opdrachten die het besef van goed met elkaar omgaan versterken. In Leefstijl komt ook levensbeschouwing uitgebreid aan bod met verhalen over de vijf grote religies en enkele verhalen uit andere (ook niet-religieuze) tradities. Er ligt een accent op de joodschristelijke traditie, de traditie waarin de Nederlandse cultuur vooral geworteld is. In de lessen worden, daar waar mogelijk, bruggen gelegd tussen verschillende religies om de overeenkomsten zichtbaar te maken. Gezond en redzaam gedrag Leefstijl sluit aan bij de kerndoelen voor gezond en redzaam gedrag. In de handleidingen die bij het programma horen, wordt de aansluiting bij de kerndoelen uitgewerkt. De methode biedt naast sociaal-emotionele competenties ook gezondheidsvaardigheden. Hierbij speelt preventie een belangrijke rol. Op steeds jongere leeftijd beginnen kinderen te experimenteren met roken, alcohol en drugs. De leeftijdsfase tussen tien en veertien blijkt een kritieke periode. Effectieve preventie moet daarom vóór die leeftijd beginnen, op de basisschool. Betrokkenheid ouders bij Leefstijl Om ouders zo veel mogelijk bij de Leefstijllessen te betrekken, krijgen de kinderen steeds tijdens een thema het werkboekje mee naar huis om samen met hun ouders opdrachten te maken. Na afloop van ieder thema gaat het werkboekje mee naar huis. 7

8 identiteit - levensbeschouwing De Palster is een school met een katholieke identiteit. Het is een plek, waar vanuit de christelijke levensovertuiging een gerichte en bewuste bijdrage geleverd wordt aan de menswording van kinderen met welke levensbeschouwelijke achtergrond dan ook. Dit houdt voor ons meer in dan het geven van catecheselessen. Onze identiteit is terug te vinden in het leven van alledag, in de wijze waarop met elkaar omgegaan wordt. Op De Palster zijn kinderen met een andere godsdienst en godsdienstbeleving dan ook van harte welkom. Kinderen ontplooien op onze school hun talenten. Ze leren over zichzelf, andere mensen en de wereld om hen heen. Godsdienst en levensbeschouwing horen daarbij. We hebben het met alle kinderen over uiteenlopende zaken als de bijbel en de koran, normen en waarden, over gevoelens en hoe je ermee omgaat, over God en vragen over leven en dood. Graag wijzen we elkaar op wat we als wezenlijk en mooi ervaren op onze aarde; maar we kijken ook naar plekken en situaties waar het niet zo goed gaat en waar we misschien zelf op enigerlei wijze iets voor andere mensen kunnen betekenen. Kinderen leren nieuwe kennis en wetenswaardigheden over godsdienst(en) en levensbeschouwingen. Maar de beleving hiervan is even belangrijk als de kennis hierover. We wekken de nieuwsgierigheid van kinderen. Kijk eens, wat wonderlijk! Zullen we dat eens nauwkeuriger bekijken! Met de vele indrukken die we in ons dagelijks leven opdoen, proberen we iets te doen. We willen ze tot verbeelding laten spreken. We doen dat o.a. door het schrijven van verhalen, het maken van tekeningen, muziek en spel. Kinderen leren om voor zichzelf op te komen en een eigen mening te vormen. En ze leren om samen te werken en rekening te houden met anderen. Door een onderwerp te onderzoeken en te verkennen verzamelen kinderen de bouwstenen waarmee zij zelf en samen met hun klasgenoten onder begeleiding van de leerkracht de samenhang ontdekken of aanbrengen. De kinderen moeten het uiteindelijk toch zelf weten. Wij vinden onze eigen houding en verantwoordelijkheid t.o.v. elkaar daarbij van groot belang. Wij willen elkaar op een positieve manier tegemoet treden, respect tonen en hulp bieden aan wie dat nodig heeft, een open oog en oor voor anderen zijn en verantwoordelijkheid dragen voor je doen en laten. Als katholieke school vinden wij levensbeschouwing van groot belang. Levensbeschouwing is een inspiratiebron voor ons denken, voelen en handelen. 8

9 de organisatie van het onderwijs Doelen De wet op het basisonderwijs geeft in kerndoelen de kaders aan van wat een kind op de basisschool moet leren en welke vakken aan de orde moeten komen. De leerdoelen zijn per vak- en vormingsgebied uitgewerkt in de handleidingen van de gebruikte methoden. Deze leerdoelen staan centraal binnen onze onderwijsleersituatie. Jaarklassen Op De Palster zitten kinderen in jaarklassen. We streven ernaar zoveel mogelijk enkelvoudige groepen samen te stellen. Ook proberen we om niet teveel kinderen in één groep te plaatsen, passend bij de visie én financiële mogelijkheden van de school. Als we toch grotere groepen moeten formeren, streven wij eerder naar extra handen in de klas dan naar het combineren van jaargroepen. In de groepen 1 en 2 plaatsen we oudste en jongste kleuters in één heterogene groep. De kinderen kunnen elkaar helpen en leren veel van elkaar. Verder hebben we dit schooljaar een gecombineerde groep 5-6. Instructie De instructie wordt bij de hoofdvakken op verschillende niveaus gegeven; in een grote groep als het kan en in een kleinere groep of individueel als het moet. Op deze manier geven we invulling aan de individuele leerbehoeften van ieder kind. Om met niveau- en ontwikkelingsverschillen rekening te houden wordt in elke groep met groepsplannen gewerkt. Dat wil zeggen dat de leerlingen begeleid en geïnstrueerd worden in niveaugroepen. Als basis voor de instructie wordt het directe instructiemodel (IGDI) gehanteerd. Sommige kinderen kunnen vrijwel direct aan de slag, terwijl juist andere kinderen extra en andersoortige instructie nodig hebben. Vooral aan de instructietafel krijgen kinderen extra verlengde instructie van de leerkracht. Om de leertijd zo efficiënt mogelijk te maken, houdt de leerkracht rekening met verschillen tussen kinderen. Ook de kinderen zelf kunnen elkaar steeds beter helpen. Met name tijdens het inoefenen wordt door de leerkracht gekeken wat in de gegeven situatie de meest doelmatige organisatie is en wat voor het kind het meest betekenisvol is. De leerkracht houdt daarbij serieus rekening met de talenten, belangstelling, ervaringen, tempo en motivatie van de kinderen. Om binnen de klas mogelijkheden te creëren om tegemoet te komen aan de verschillen tussen leerlingen, werken we met het GIP-model (Groeps- en Individueel gericht Pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht). Dit model stelt de leerkrachten in staat om, binnen de klas, individuele aandacht te geven en is voor het team een wezenlijk onderdeel van ons adaptief onderwijs. Het zelfstandig werken, uitgestelde aandacht, samenwerken (coöperatief leren), zelfstandig taken plannen, werken aan dag- en weektaken zijn zaken die de kinderen binnen dit model leren. Dus ook kinderen die extra goed kunnen leren, krijgen speciale aandacht. Voor hen is uitdagende oefenstof opgenomen en wordt de leerstof soms samengevat. Bovendien gebruiken we voor deze leerlingen speciale leerstof en software ter verdieping of verrijking waarmee ze zelfstandig kunnen werken. 9

10 Een doorgaande lijn Één van onze doelen is de ononderbroken ontwikkeling van alle kinderen. In onze beleidsvoornemens vindt u dit ook terug. In de teamvergaderingen stemmen we het onderwijs en de onderwijsomgeving steeds beter op elkaar af. Vanzelfsprekend zijn deze (tussen)doelen stappen op weg naar de verwezenlijking van onze visie gebaseerd op onze kernwaarden open eigen betrokken samen plezier Aan het einde van het schooljaar zorgen leerkrachten ervoor dat belangrijke informatie over de kinderen wordt overgedragen aan de volgende leerkracht. Dit alles om de ontwikkeling van uw kind zo goed mogelijk te laten verlopen. De intern begeleider speelt een belangrijke rol in het bewaken van de ontwikkeling van de kinderen. Zie verder de zorg voor de kinderen. 10

11 onderwijsactiviteiten Activiteiten in de onderbouw Kinderen gaan naar school als ze 4 jaar zijn. In de periode daarvoor hebben zij al een belangrijke ontwikkeling achter de rug; thuis, op het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal. In de kleutergroepen ligt het accent op het opdoen van (leer)ervaring. Kinderen in groep 1 en 2 ervaren en ontdekken vooral tijdens hun spel. Vanuit onze uitgangspunten van het OntwikkelingsGericht Onderwijs ( OGO ) vinden wij, dat de betrokkenheid van de kinderen, tijdens het werken aan activiteiten groot moet zijn. Verder is het belangrijk dat de activiteiten betekenis hebben voor de kinderen. Dat ze aansluiten bij de ervaringen en belevingswereld van het kind. De leerkrachten zorgen er tenslotte voor dat de activiteiten aansluiten bij de doelen die we willen bereiken. We proberen steeds een speel- / leeromgeving te scheppen, dat het kind uitdaagt tot het zetten van een volgend stapje. Sommige leerlingen gaan heel vlug en hebben de leerkracht nauwelijks nodig, terwijl anderen het leerproces stapje voor stapje aan de hand van de leerkracht moeten veroveren. Spelenderwijs worden de leerlingen op het goede spoor gezet en gevolgd. We werken aan de hand van thema s. Bij het zelfstandig werken in de groep maken we gebruik van het planbord. Dat geeft kinderen de mogelijkheid om zelf keuzes te maken. Op De Palster werken we met maanddoelen. Jaarlijks staat vast welke doelen er iedere maand aan bod komen. Twee keer per jaar worden de kinderen getoetst en geobserveerd of de totale ontwikkeling van elk kind voldoende tot zijn recht komt. Dit wordt gedaan d.m.v. CITO-toetsen, toetsen beginnende geletterdheid en een observatielijst van PRAVOO en ZIEN! Alles-in-1 Drie jaar geleden hebben wij in de groepen 5 t/m 8 de methode Alles-in-1 ingevoerd. Dit jaar starten wij hiermee in groep 4. Deze methode omvat alle vakgebieden, behalve rekenen en gym. Van team, kinderen en ouders horen wij erg veel enthousiaste reacties. Dat bleek ook uit de enquêtes die we hebben gehouden. Ook de onderbouwgroepen sluiten enkele keren bij het thema van Alles-in-1 aan. Tijdens voortgangsgesprekken, kijklessen, informatieavonden en tijdens de opening en afsluiting van het project worden de ouders hierover geïnformeerd. We zien dat we op deze wijze meer vanuit de interesse van kinderen werken en tegelijkertijd tegemoet komen aan het vergroten van de betrokkenheid en het welbevinden van hen. Ook werken de kinderen op deze manier veel meer op hun eigen niveau en zo komen we ook weer tegemoet aan het optimaal omgaan met verschillen tussen kinderen. Alles-in-1 leent zich ook uitstekend om de kinderen te leren met internet om te gaan. Zeker bij het zelfstandig verzamelen van informatie en het presenteren daarvan biedt dit vele kansen om de talenten van de kinderen aan te spreken. Meer informatie over deze methode vindt u op Een nieuwe leerweg 11

12 Vakken taal en lezen Taal leert een kind overal, maar op school proberen we er gestructureerd aan te werken. Het kind leert omgaan met de volgende onderdelen van taal: spreken en luisteren, woordenschat en lezen, schrijven, stellen, spellen en ontleden/woord benoemen. In groep 1 en 2 zijn er dagelijks vele taalactiviteiten zoals voorlezen, vertellen en poppenkast. Taal en lezen zijn in groep 3 erg met elkaar verweven in de methode Veilig leren lezen. De methode biedt op een gevarieerde manier veel mogelijkheden tot zelfstandig werken en differentiëren door allerlei spelletjes en een computerprogramma. Na groep 3 werken alle groepen met Alles-in-1. Vanaf groep 4 wordt het technische lezen verder geoefend. De kinderen bij wie de leesontwikkeling voorspoedig verloopt, doen dat met diverse gevarieerde leesvormen. De kinderen bij wie de leesontwikkeling wat trager gaat, krijgen vooral met de methode Estafette extra aandacht. Tegelijkertijd besteden we met de methode Nieuwsbegrip veel aandacht aan het begrijpen van wat kinderen lezen. De teksten sluiten steeds aan bij de actualiteit. Net zo belangrijk is dat kinderen lezen leuk vinden; we lezen daarom voor, houden boekbesprekingen, besteden aandacht aan de kinderboekenweek, bezoeken de bibliotheek en kinderen lezen regelmatig in boeken die zij leuk vinden. rekenen Met de nieuwe rekenmethode Pluspunt leren kinderen evenwichtig rekenen: de kinderen verwerven inzicht én oefenen hun vaardigheden. De lesstof wordt in duidelijke, kleine stappen aangeboden en regelmatig herhaald. Structureel oefenen en herhalen staat echt centraal in Pluspunt. De kinderen doen dat zowel zelfstandig als samen. Tijdens de instructie is er veel interactie door het uitwisselen van ideeën en oplossingsstrategieën. Voor rekenzwakke kinderen geeft Pluspunt één duidelijke oplossingsstrategie. Pluspunt voldoet aan alle kerndoelen en tussendoelen, sluit aan op de Cito-toetsen en heeft doorlopende leerlijnen. In groep 8 wordt eerder behandelde lesstof herhaald, zodat de kinderen optimaal op de brugklas worden voorbereid. Zo geeft Pluspunt kinderen een solide rekenbasis voor hun verdere ontwikkeling. Vooral ter informatie van ouders in de bovenbouw: enkele jaren geleden zijn door het ministerie de referentieniveaus 1F en 1S conform de doorlopende leerlijnen in het basisonderwijs ingevoerd. Bij de ontwikkeling van de nieuwe Pluspunt is hierop geanticipeerd. De referentieniveaus zijn duidelijk zichtbaar verwerkt in de methode. In groep 7 en 8 staat één ster gelijk aan het 1F, twee sterren aan 1S en drie sterren boven het streefniveau. schrijven In de groepen 1 en 2 ontwikkelen de kinderen hun grove en fijne motoriek. Met gericht tekenwerk en schrijfpatronen zetten ze de eerste stappen op weg naar het schrijven van letters. We gebruiken bij de kleuters ook de methode Schrijfdans, waarbij het oefenen van de motoriek op een prachtige wijze geïntegreerd is met het bewegen op muziek. Hierbij worden bijvoorbeeld arm- en handbewegingen die nodig zijn om vloeiende lussen of rondjes te schrijven op speelse manier geoefend. In groep 3 wordt tegelijk met het aanleren van de woorden, de desbetreffende schrijfletter aangeleerd, dit afgewisseld met schrijfpatronen. In de bovenbouw krijgen de kinderen ruimte voor het ontwikkelen van het persoonlijk handschrift. wereldoriënterende vakken Op De Palster praten we op heel veel momenten met de kinderen over de wereld om ons heen. Het gaat hierbij niet alleen om feitenkennis, maar ook om het aanleren van een juiste houding ten opzichte van de natuur, volkeren in andere landen en onze voorouders. 12

13 Met Alles-in-1 hebben wij een prima methode waar de kinderen veel informatie krijgen en opzoeken. We leren ze ook om in groepjes onderzoeksvragen te formuleren en zelf op zoek te gaan naar de antwoorden en aan elkaar te presenteren via spreekbeurten, muurkrant, werkstukjes enz. Hiermee ervaren ook de kinderen de kracht van het ontwikkelingsgericht werken. In de groepen 1,2 en 3 worden binnen thema s onderwerpen behandeld die voor jonge kinderen interessant zijn en aan de hand waarvan kennis en inzicht kan worden aangebracht op het gebied van de wereldoriënterende vakken. verkeer Kinderen moeten zich kunnen inleven in verkeerssituaties en bewust worden van hun eigen gedrag en dat van anderen. Ook zullen zij de theorie direct leren toepassen in de praktijk: binnen, op het schoolplein of in de omgeving van de school. De kinderen van groep 7 nemen deel aan het theoretisch en praktisch verkeersexamen. De Palster heeft het Brabants Veiligheidslabel (BVL). Zie ook bij organisatorische zaken. burgerschap en integratie Dit is voor ons geen vak apart. Het zit verweven in methodes als Leefstijl en Alles-in-1. Democratie, participatie en identiteit krijgen gestalte in onze dagelijkse werkhouding. Met name in de bovenbouw is aandacht voor vraagstukken van oorlog en vrede en vrijheid, bijvoorbeeld door het gebruik van de Anne Frankkrant in groep 8, verkiezingen worden gevolgd en nationale en internationale organisaties worden onder de loep genomen. Ook draagt de methode Leefstijl bij aan actief burgerschap. Kinderen leren daarin, dat democratie meer is dan de meeste stemmen gelden en dat sociale cohesie begint bij onderling contact en oprechte belangstelling. Kinderen worden uitgedaagd om door middel van rollenspelen, gesprekken, muziek, dans en andere creatieve verwerkingsopdrachten na te denken over hun mogelijke bijdrage aan de samenleving. informatica Wij zien ICT als een uniek en veelzijdig middel om op niveau te kunnen differentiëren binnen de bestaande methodes en om het zelfstandig werken te bevorderen. Het biedt ook volop ruimte voor zelfontdekkend leren (internet, , projecten, verslagen, werkstukken, presentaties). Alle computers zijn aangesloten op een intern netwerk, waarbij tevens ingelogd kan worden op kennisnet, een speciale internetsite voor schoolkinderen. Het zelfstandig opzoeken van informatie voor spreekbeurten en werkstukken via het internet neemt in de bovenbouw een belangrijke plaats in. Op school wordt een internetprotocol gehanteerd om een veilig gebruik van de computer te borgen. Digitale schoolborden Deze hebben een grote invloed op de interactie en de verlevendiging van lessen Een geweldige hoeveelheid aan leer- en hulpmiddelen kan via deze borden visueel en/of auditief worden ingezet tijdens het leerproces. Zowel leerkrachten als kinderen maken gebruik van deze borden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan instructiemomenten, lessen natuuronderwijs maar ook spreekbeurten van kinderen en extra oefenen op het bord door kinderen. Bij de kleuters zien we dat de digitale prentenboeken voor de kleuters zeer aantrekkelijk zijn en hun woordenschat enorm stimuleert. cultuur De Stichting C verzorgt elk jaar een cultureel programma voor alle kinderen van de basisschool. Onze school maakt gebruik van het basisaanbod, waarbij we de leerlingen dans, drama, beeldende vorming, muziek, architectuur, kunst, literatuur, poëzie, audiovisuele mogelijkheden, geschiedenis, tradities en cultureel erfgoed aanbieden. Door dit aanbod kunnen de kinderen bewust gemotiveerd 13

14 en gecharmeerd raken om zelf op zoek te gaan naar nog onbekende culturele rijkdommen en persoonlijke beleving- en expressiemogelijkheden. Gedurende de basisschooltijd brengen de kinderen bezoek aan verschillende culturele instellingen zoals Naat Piek, Markant en het Museum voor Religieuze Kunst. Daarnaast bezoeken de kinderen een theatervoorstelling, maar zijn ook zelf actief door werkstukken te maken en deel te nemen aan voorstellingen. techniek Binnen techniekonderwijs leren kinderen vooral ontwerpen, onderzoeken en ontdekken. Ontdekkend leren is voor ons een benadering waarin de kinderen worden aangespoord om de wereld om zich heen op een actieve manier te onderzoeken en ontdekken. Kinderen proberen dingen uit, stellen vragen, evalueren en gaan actief aan de slag. Techniek sluit dus prachtig aan bij de nieuwsgierigheid, creativiteit en het oplossend vermogen van kinderen. Vanaf groep 1 tot en met groep 8 werken de kinderen individueel of in groepjes met materialen zoals Lego, K nex, Capsela en Techniek Torens. Binnen Alles-in-1 is techniek zelfs een hoofdthema. Daarbij sluiten o.a. de bedrijfsbezoeken van groep 8 aan. Verder schakelen we van tijd tot tijd de expertise van externe deskundigen in (zoals bijvoorbeeld Madscience). Voor geïnteresseerden bieden we na schooltijd workshops aan. expressie en ateliers In alle leerjaren wordt aandacht geschonken aan expressieve uitingen. Wij laten het kind bij tekenen of handvaardigheid vaak eerst vrij experimenteren met het materiaal om de mogelijkheden en eigenschappen van dat materiaal te ontdekken. Daarnaast zijn het prikkelen tot creativiteit en het plezier ervaren bij het maken van een werkstuk voor ons belangrijke doelen. Als wij opdrachten geven, zijn die aangepast aan de individuele ontwikkeling van het kind. Wij bieden ook opdrachten in groepsvormen aan om het samenwerken te bevorderen. Natuurlijk komen ook dramatische expressie en muziek in het programma van elke groep voor. Tijdens het atelier hebben wij vaak hulp van ouders die kleine groepjes kinderen begeleiden bij bijzondere activiteiten als timmeren, informatica, koken, fotografie, versieringen maken e.d. Het atelier is op onze school een vast moment, waar kinderen in een blok van enkele weken- heel actief bezig zijn met bepaalde activiteiten. Binnen de ateliers maken wij graag gebruik van bijzondere kwaliteiten, interesses van leerkrachten of ouders om kinderen op een verrassende wijze uit te dagen. Alleen met hulp van diverse ouders, maar ook opa s, oma s of andere bekenden van de kinderen kunnen we deze activiteiten uitvoeren. gym/bewegingsonderwijs Zowel op de speelplaats,op de berg achter school, in de speelzaal als in sportzaal Germenzeel geven wij gymles. Dit schooljaar starten wij met een nieuwe methode Basislessen bewegingsonderwijs. Meer info hierover komt in de Houvast. Voor meer info over gym/sport bij hoofdstuk organisatorische zaken. levensbeschouwelijke en geestelijke stromingen Omdat we een katholieke basisschool zijn, gaan we ook gericht om met de geloofsopvoeding. Niet alleen tijdens de lessen levensbeschouwing, maar ook op andere momenten worden levensvragen op het niveau van de kinderen aan de orde gesteld en bespreken we met hen de christelijke waarden en normen. Met de kinderen van de bovenbouw denken we ook na over andere levensbeschouwingen zoals de Islam en het Hindoeïsme. 14

15 leefstijl In alle groepen hanteren we de methode Leefstijl ; zie ook bij hoofdstuk een fijne, veilige school. In deze lessen besteden we aandacht aan sociaal-emotionele vaardigheden. Leerkrachten hebben hiervoor een extra cursus gevolgd en door middel van (les)materiaal en trainingen worden de kinderen sociaal-emotioneel vaardig gemaakt. Het is dus een preventieve methode. Engels In de groepen 4 t/m 8 wordt binnen Alles-in-1 Engelse les gegeven. Kinderen leren eenvoudige gesprekjes te voeren over allerlei dagelijkse onderwerpen. Het praten met elkaar is het belangrijkste in de groepen In de groepen 7 en 8 wordt ook aandacht besteed aan spelling en grammatica. We leggen een basis waarop het voortgezet onderwijs verder kan bouwen. Methodes Op De Palster wordt er lesgegeven met behulp van moderne lesmethodes. Kwaliteit staat centraal bij het kiezen van ontwikkelingsmaterialen en lesmethodes. Alle gebruikte methodes voldoen ook aan de eisen die het Ministerie van Onderwijs, in de vorm van zogenaamde kerndoelen, aan basisscholen stelt. Deze kerndoelen zijn te vinden op de website van het ministerie (www.minocw.nl). Vakgebied hoofdvakken Methode Taal Groepen 1-2 Schatkist Leessleutel groep 1-2 Schrijfdans Idee activiteitenmap Groep 3 Veilig leren lezen Groep 4 Alles-in-1 Groepen 5-8 Alles-in-1; Alles Apart Spelling Groep 3 Veilig leren lezen Groepen 4-8 Alles-in-1; Alles Apart Technisch lezen Estafette Begrijpend lezen Alles-in-1; Alles Apart, Nieuwsbegrip Rekenen & wiskunde Pluspunt Andere vakgebieden: Schrijven: Schrijfdans, Pennenstreken en Schrijfsleutel Sociaal- emotionele en levensbeschouwelijk vorming: Leefstijl levensbeschouwing Voor de andere vakgebieden als Engels, muzische en creatieve vorming, wereldoriënterende vorming gebruiken we Alles-in-1 Voor zintuiglijke en lichamelijke vorming: Basislessen bewegingsonderwijs 15

16 het schoolteam groepsindeling Groep 1-2a Renée van Duijnhoven en Denny van Wanrooy Groep 1-2b Wendy de Mol en Anette Mollema Groep 3 Loes Raijmakers en Renée van Duijnhoven Groep 4 Dennis van der Sande en Frans Zegers Groep 5 Femke Fortuin Groep 5-6 Kim de Gier Groep 7 Marjon van der Wijst en Maaike Coenen Groep 8 Carla Verkuijlen en Anette Mollema directeur Peter van Lamoen De directeur is belast met de algehele leiding van de school: personeel, financiën, grote onderwijskundige lijn, externe contacten en beheer van het schoolgebouw. De directie is per bereikbaar via Bij calamiteiten buiten de schooltijden kunt u met hem contact opnemen: interne begeleiding Kees van den Elzen Hij begeleidt, coacht en ondersteunt leerkrachten bij hun dagelijkse zorg. Hij heeft regelmatig groeps- en leerlingbesprekingen met de leerkracht. Ook voert hij onderzoeken uit, stelt samen met de leerkracht handelingsplannen op, maakt trendanalyses, beheert de orthotheek en onderhoudt contacten met ouders en instanties in het kader van leerlingenzorg. Samen met de directeur vormt hij het zorgteam van de school. bouwcoördinator Loes Raijmakers is de onderbouwcoördinator voor de groepen 1 tot en met 3. Maaike Coenen is de bovenbouwcoördinator voor de groepen 4 tot en met 8. Zij regelen de algemene gang van zaken in hun bouw. Zij zorgen voor afstemming tussen de verschillende leerjaren en bewaken de doorgaande lijn. administratie Jolanda Lange ondersteunt het managementteam met administratieve taken. vervangers van leerkrachten Soms komt het voor dat een leerkracht wegens ziekte of studiedagen niet op school kan zijn. Wij zullen dan natuurlijk proberen een vervanger te regelen voor deze groep. Onze school tracht zoveel mogelijk te werken met invalkrachten die de school en de werkwijze goed kennen. Het vinden van vervangers kan ooit een probleem zijn. De school heeft voor dit probleem een protocol opgesteld. Belangrijk voor u is om te weten dat een groep nooit naar huis wordt gestuurd op de eerste dag waarop het probleem zich voordoet. Uiterlijk de dag, voorafgaande aan de dag waarop een groep thuis moet blijven, worden de ouders schriftelijk op de hoogte gebracht. Voor ouders, die aangeven hierdoor in ernstige opvangproblemen te komen, wordt samen met de directie van de school naar een oplossing gezocht. schoolcontactpersonen De schoolcontactpersonen Carla Verkuijlen en Wendy de Mol kunnen worden benaderd bij eventuele klachten. Zie hiervoor het onderdeel klachtenregeling in deze schoolgids bij hoofdstuk samenwerking met ouders. 16

17 stagiaires In een omgeving waar ontwikkeling centraal staat, bieden wij graag de mogelijkheden aan studenten en het team om van en met elkaar te leren en om in de praktijk kennis te maken met hun toekomstige beroep. Dit jaar lopen er enkele studenten van PABO en ROC stage op onze school. Onder begeleiding en supervisie van de groepsleerkracht zijn zij inzetbaar bij (onderwijs)activiteiten in de groep. conciërge Willem van Zandvoort verricht op school allerlei ondersteunende activiteiten. Foto s van onze afzonderlijke teamleden staan op onze website: Op onze school komen ook: Schoolmaatschappelijk Werk Schoonmaak Leerkracht & Co onderwijsbegeleidingsdienst GGD Martine de Haas IBN Roy Voeten John Gerretsen, arts Habiba El Yachouti, jeugdverpleegkundige Marga van Vugt, teamassistente Scholing voor team Als lerende organisatie is onze school steeds in ontwikkeling. Onze leerkrachten hebben een duidelijke visie op onderwijs. Zij werken voortdurend aan de verbetering van hun eigen kwaliteiten, zowel individueel als in overleg met hun collega s. Door het volgen van cursussen, studiedagen en teamvergaderingen werken we aan deskundigheidsbevordering. Wij vinden dat goed voor onze leerlingen en verfrissend voor onszelf. De energie die de leerkrachten investeren in hun persoonlijke ontwikkeling en kennis wordt uiteraard gewaardeerd door de directie van de school. Jaarlijks wordt een nascholingsplan opgesteld. 17

18 Kiem Onze school is onderdeel van Kiem Onderwijs en Opvang, een organisatie voor primair onderwijs met kindvoorzieningen voor opvang, voorschoolse educatie, onderwijs en naschoolse activiteiten. Tot bloei laten komen Hoewel elke school eigen accenten legt, zijn we verbonden vanuit een gedeelde overtuiging. Dankzij de juiste aandacht en zorg creëren de Kiem scholen een uitstekende voedingsbodem voor groei en ontwikkeling van leerlingen. Wij zien de kracht in ieder kind en zorgen ervoor dat die kracht ook tot bloei komt. In onze visie vormen kindcentra de optimale basis voor wat kinderen van 0 tot 12 jaar nodig hebben in opvang en onderwijs. In de Kindcentra van Kiem wordt bewust gekeken naar ontwikkelingsbehoeften van het individuele kind en wordt er ook naar gehandeld. Versterken van eigen kracht Kiem staat voor het ontwikkelen van wat aanwezig is, voor het eigen karakter en de eigen kwaliteiten van leerlingen die tot bloei willen komen. Om te kunnen ontkiemen is een gezonde voedingsbodem noodzakelijk. Wij geloven erin dat kinderen zich met de juiste aandacht en zorg ontwikkelen naar hun beste vermogen. Vandaar dat we veel energie steken in professionalisering van onze medewerkers en in het realiseren van integrale kindcentra waar kinderen maximaal tot hun recht komen. We zien wat kinderen kunnen Stimuleren groei en ontwikkeling Een positief zelfbeeld Creatief denken Kennis en vaardigheden Samenwerken en respect Verantwoordelijkheid Sterke wortels vormen de basis Een heldere visie, overtuiging en vakmanschap Maar ook passie voor wat mogelijk is Ontdekken, leren en verwonderen Kansen aanreiken voor morgen We staan pal voor sterk onderwijs Vertrouwen op onszelf en elkaar KIEM, ONDERWIJS EN OPVANG Wij zien de kracht in ieder kind 18

19 school- en vakantietijden schooltijden Van groep 1 t/m 8 zijn de schooltijden van 8.45 uur 12 uur en van uur uur. Woensdag is afwijkend. Dan gaan we door tot uur en daarna zijn s middags alle kinderen vrij. Op vrijdag is groep 1 bijna altijd vrij. Er zijn twee uitzonderingen. Op vrijdag 28 februari 2013 komt groep 1 s ochtends vanwege het Carnavalsfeest wél naar school. Ook 11 juli -de laatste schooldag- verwachten we groep 1. De groepen 2, 3 en 4 zijn iedere vrijdagmiddag vrij. In incidentele gevallen wordt hiervan afgeweken. Hiervan wordt u tijdig via de Houvast op de hoogte gebracht. De kinderen van groep 1 zijn dan (net als de kinderen van groep 2, 3 en 4) om uur vrij. inlooptijd De deuren gaan om uur open en ontvangen de leerkrachten de kinderen in hun eigen klaslokaal. Vooral in de onderbouw zien we dat ouders met hun kind in de klas komen, naar werkjes van kinderen kijken of een boekje voorlezen. Het is de bedoeling dat alle kinderen om uur in de klas zijn, zodat we om uur kunnen beginnen. s Middags surveilleren de leerkrachten van tot uur. De deuren gaan dan om uur open. Om uur starten de lessen. Van de ouders verwachten wij, dat zij tijdig afscheid nemen van hun kind, zodat de lessen op tijd kunnen beginnen. totaal aantal schooluren Dit schooljaar gaan de kinderen van de groepen 1 796,25 uur naar school. De groepen 2,3,4 zijn er 913,25uur en de groepen 5,6,7,8 gaan 998,75uur naar school. Daarmee voldoen we aan de norm van de inspectie van 7520 uur gedurende hun totale basisschoolperiode. overzicht vakanties en vrije dagen Jaarlijks wordt het vakantierooster vastgesteld door het stichtingsbestuur op basis van het advies van het Brabants Overleg Vakantieplanning. Zie daarvoor herfstvakantie t/m meivakantie t/m kerstvakantie t/m Hemelvaart t/m voorjaarsvakantie t/m e Pinksterdag e Paasdag zomervakantie t/m Start schooljaar : 12 augustus 2013 Vrijdags vóór een vakantie hebben we een continurooster (niet bij Pasen en Pinksteren) De groepen 2 t/m 4 zijn dan om uur uit. De groepen 5 t/m 8 om uur. Op vrijdagochtend 7 februari verwachten we de kleuters van groep 1 wél. Op 18 september, 6 december en 2 juli heeft het team studiedagen. Op 26 maart ontmoeten alle leerkrachten van onze stichting elkaar tijdens de jaarlijkse KIEMontmoetingsdag. Alle kinderen zijn op deze 4 studiedagen vrij. Deze vrije uren gaan niet ten koste van het wettelijk verplichte aantal uren dat een kind onderwijs moet ontvangen. 19

20 leerplicht en verlof Kinderen vanaf vijf jaar zijn leerplichtig. Slechts in bepaalde gevallen zoals bij belangrijke familiegebeurtenissen kan toestemming voor verlof door de directeur worden verleend. De leerplichtwet ligt op school ter inzage. Zie ook de info op het verlofformulier waarnaar u bij de leerkracht en directie kunt vragen. Dit formulier staat ook op onze site. Indien er sprake is van ongeoorloofd verzuim, dan wordt dit doorgegeven aan de leerplichtambtenaar. vrijstelling van onderwijsactiviteiten Kinderen komen naar school om onderwijs te volgen. Het zal weinig voorkomen dat daarvan afgeweken moet worden. In de Wet op Primair Onderwijs is daarover de volgende bepaling opgenomen: Soms is het nodig en noodzakelijk dat kinderen vrijgesteld worden van het onderwijs in bepaalde vakgebieden. Vanwege gewetensbezwaren, bijv. ingegeven door een bepaalde godsdienstige overtuiging, kan de school vrijstelling verlenen, bijv. voor het bijwonen van de lessen levensbeschouwing. In principe gaan wij ervan uit dat alle kinderen met alle activiteiten meedoen. Kinderen groeien op in een multiculturele samenleving. Binnen de school maken de kinderen kennis met deze veelsoortige samenleving. Kinderen met andere levensovertuigingen of een andere culturele achtergrond zijn welkom op onze school. Omdat de lessen levensbeschouwing een vrij algemeen karakter dragen, nemen zij onder normale omstandigheden deel aan deze lessen. Wij verwachten van hen en hun ouders respect voor de uitgangspunten van de school, zoals wij ook respectvol willen omgaan met de religieuze of culturele achtergrond van anderen. Het kan ook voorkomen dat een kind fysieke problemen heeft zodat hij/zij niet deel kan nemen aan de lessen bewegingsonderwijs. In verband met een eventuele vrijstelling dienen de ouders een schriftelijk verzoek in bij de directeur. Het besluit wordt altijd genomen in overleg met de ouders en de groepsleerkracht. Ook wordt tijdens het gesprek aangegeven wat de vervangende onderwijsactiviteiten zijn en onder welke condities deze moeten worden uitgevoerd. tandarts en doktersbezoek Soms is het onoverkomelijk dat kinderen de dokter bezoeken tijdens schooltijd. Mocht u echter zelf een keus hebben, dan rekenen we erop dat u er alles aan doet dat kinderen niet tijdens schooltijd naar tandarts of dokter hoeven te gaan. ziekmeldingen We vragen u indien uw kind ziek is, dit voor kwart voor negen telefonisch te laten weten. Indien kinderen afwezig zijn en er geen melding op school is ontvangen, dan zullen wij in de loop van de ochtend contact zoeken met de ouders. Wordt uw kind ziek tijdens schooltijd of doen zich andere omstandigheden voor waardoor uw kind de lessen niet meer kan volgen, dan proberen wij contact met u op te nemen. Wij raden u aan een tweede telefoonnummer bij de leerkracht achter te laten. Onder schooltijd gaan er geen zieke kinderen zonder begeleiding naar huis. Indien het naar onze mening noodzakelijk is, raadplegen wij uw huisarts. 20

SCHOOLGIDS 2015-2016 DE PALSTER

SCHOOLGIDS 2015-2016 DE PALSTER SCHOOLGIDS 2015-2016 DE PALSTER w a a r l e r e n t o t l e v e n k o m t Betekenisvol onderwijs, dat boeit!! Daar staat De Palster voor. Alle vakgebieden komen altijd binnen één thema aan bod, kinderen

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

SCHOOLGIDS DE PALSTER

SCHOOLGIDS DE PALSTER SCHOOLGIDS 2016-2017 DE PALSTER w a a r l e r e n t o t l e v e n k o m t Betekenisvol onderwijs, dat boeit!! Daar staat De Palster voor. De Palster kiest voor het concept ontwikkelingsgericht onderwijs.

Nadere informatie

2. Profiel van onze school

2. Profiel van onze school 2. Profiel van onze school Bij ons op school voelen kinderen zich gerespecteerd en gewaardeerd binnen een WARM pedagogisch klimaat, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen op zowel: COGNITIEF, CREATIEF,

Nadere informatie

SCHOOLMAGAZINE

SCHOOLMAGAZINE SCHOOLMAGAZINE 2016-2017 SAMENWERKEN AAN GEÏNSPIREERD ONDERWIJS! ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Introductie Introductie Het pedagogisch beleid van de tussenschoolse opvang SKN s Eetclub biedt een kader dat de overblijfkrachten en de coördinatoren tussenschoolse

Nadere informatie

Identiteit van de Koos Meindertsschool

Identiteit van de Koos Meindertsschool Identiteit van de Koos Meindertsschool 1. Identiteit - het karakter van de school Wij zijn een open school waarin een ieder gelijkwaardig is. Wij heten elk kind welkom op de Koos Meindertsschool, ongeacht

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek: een kleine school met een groot karakter! Een school kiezen voor uw kind

Nadere informatie

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist Nederlandse taal Kinderen ontwikkelen mondelinge en schriftelijke vaardigheden waarmee ze de Nederlandse taal leren gebruiken in situaties die zich in het dagelijkse leven voordoen. Tevens verwerven ze

Nadere informatie

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs.

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. De Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Spijkenisse bestaat ruim 100 jaar. Gedurende die honderd jaar hebben wij

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Onze ideologie We zien iedereen als uniek en waardevol. Ieder kind heeft talenten en samen gaan we die ontdekken en ontwikkelen. Hierdoor kunnen

Nadere informatie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie 201-2017 Actief burgerschap en sociale integratie Inhoudsopgave: Kwaliteitszorg actief burgerschap en sociale integratie Visie en planmatigheid Visie Doelen Invulling Verantwoording Resultaten Risico s

Nadere informatie

ONZE WAARDEN. r k i j k h e i k k e. i n g i d l i n g l t a a t P l e z i e. S a m e n w e D u O n. i d e l t w R e s u. r i l i g h e i d.

ONZE WAARDEN. r k i j k h e i k k e. i n g i d l i n g l t a a t P l e z i e. S a m e n w e D u O n. i d e l t w R e s u. r i l i g h e i d. 1 ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook de creativiteit en de sociaal-emotionele ontwikkeling belangrijk

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid.

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid. 1. Doelen van ons onderwijs De Burchtgaarde wil bereiken dat ieder kind via een ononderbroken leer-en ontwikkelingsproces, die kennis en vaardigheden verwerft die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal

Nadere informatie

Talent nl: een uniek kindcentrum!

Talent nl: een uniek kindcentrum! Welkom bij Talent.nl, de christelijke basisschool van de Nieuwveense Landen. Met ons onderwijs sluiten wij aan bij de unieke manier van leren van uw kind - met hoofd, hart en handen. Belangrijk op onze

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Visie Kindcentrum Vroondaal

Visie Kindcentrum Vroondaal Visie Kindcentrum Vroondaal Daar word je wijzer van! Den Haag, mei 2017 Deze visietekst is tot stand gekomen via stuurgroepbijeenkomsten met professionals vanuit SCOH en Triodus, gesprekken met teamleden

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Obs de Bouwsteen. Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN. actief burgerschap en sociale integratie

Obs de Bouwsteen. Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN. actief burgerschap en sociale integratie Obs de Bouwsteen Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN 1. Wat is actief burgerschap? Actief burgerschap is: de bereidheid en het vermogen om deel uit te kunnen maken van een

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

Annemieke Huizinga. Een basisschool kies je met zorg. directeur

Annemieke Huizinga. Een basisschool kies je met zorg. directeur Een basisschool kies je met zorg De basisschooltijd is een belangrijke tijd. Niet alleen voor uw kind, maar ook voor u. Acht jaar lang vertrouwt u uw kind toe aan de leerkrachten op school. Elke school

Nadere informatie

Gemiddelde. Oneens. Gemiddelde. Oneens

Gemiddelde. Oneens. Gemiddelde. Oneens Aantal respondenten: 231 Ouder(s) 2011 Onderwijs en leren Leerstof en toetsen 3,6 1% 4% 27% 58% 10% B1. Het is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,6 1% 4% 27% 65% 3 % (?) B2. Mijn

Nadere informatie

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden.

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden. Welkom! Van harte welkom in groep 3. Door middel van deze brochure informeren we u aan het begin van het schooljaar graag over belangrijke zaken in deze groep. Neemt u ook regelmatig een kijkje op onze

Nadere informatie

Wat is de identiteit voor de schoolraad van de PBS?

Wat is de identiteit voor de schoolraad van de PBS? Wat is de identiteit voor de schoolraad van de PBS? 1. Levensbeschouwelijke (religieuze) identiteit : Over het algemeen geldt dat een ieder van het team zich achter de levensbeschouwelijke identiteit die

Nadere informatie

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan.

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan. Profielschets directeur OBS Het Toverkruid ELK KIND IS UNIEK! Algemeen In de gemeente Asten zijn twee basisscholen van PlatOO gesitueerd; OBS Het Toverkruid en OBS de Horizon. PlatOO zoekt voor OBS Het

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs 2.1. De organisatie van de school Wij hebben de school verdeeld in onderbouw en bovenbouw. Tot de onderbouw horen de groepen 1 t/m 4 en tot de bovenbouw de

Nadere informatie

Informatieboekje Informatieboekje groep 7 Beekpark Schooljaar

Informatieboekje Informatieboekje groep 7 Beekpark Schooljaar Informatieboekje Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 7 van Basisschool Beekpark. In dit boekje vindt u allerlei informatie: informatie over onze school, ons onderwijs

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Juf Teatske Juf Marleen Juf Judith Het informatieboekje voor groep 5/6 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe

Nadere informatie

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang Welkom OP Het Spectrum Elkaar de ruimte geven, SAMEN leren, SAMEN

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen.

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. Informatie over de gang van zaken in leerjaar 5 Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. ALGEMEEN Het allerbelangrijkste vinden wij dat de kinderen

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 7

JAARPROGRAMMA GROEP 7 JAARPROGRAMMA GROEP 7 Even voorstellen De leerkrachten van deze groep zijn: Patricia Mulder, zij werkt op maandag en dinsdag. Evelien Rikken werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Technisch lezen Technisch

Nadere informatie

& Sociale Integratie. Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP. Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1

& Sociale Integratie. Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP. Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1 Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP & Sociale Integratie Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Visie op actief burgerschap & sociale integratieactie Hoofdstuk

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Beste ouders/verzorgers, Fijn dat u basisschool Pius X als een potentiële basisschool voor uw kind ziet! Om u op hoofdlijnen een beeld te geven

Nadere informatie

WELKOM INFORMATIEAVOND VAN GROEP 8 (DEEL 1) 22 SEPTEMBER 2016

WELKOM INFORMATIEAVOND VAN GROEP 8 (DEEL 1) 22 SEPTEMBER 2016 WELKOM INFORMATIEAVOND VAN GROEP 8 (DEEL 1) 22 SEPTEMBER 2016 Even voorstellen: Femke de Graef Erik van Schaijk 2 Groeps- en schoolafspraken - Dagschema op bord - Contact leerkracht (voor school, na school

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

Informatie VOOR studenten:

Informatie VOOR studenten: Informatie VOOR studenten: Welkom op de Maria Basisschool! Op deze pagina vind je praktische informatie over onze school. Het is zowel voor jou als student als voor de school fijn om zoveel mogelijk duidelijkheid

Nadere informatie

Informatieavond groep 6

Informatieavond groep 6 Informatieavond groep 6 Informatieavond groep 6... 1 Welkom... 2 - Wie zijn de leerkrachten?... 2 Werkwijze:... 2 - Dagelijkse gang van zaken... 2 - Sociaal-emotionele ontwikkeling... 3 - Adaptief onderwijs

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

2012-2016. Zelfstandig Leren

2012-2016. Zelfstandig Leren 2012-2016 Zelfstandig Leren 0 Inhoud Beschrijving doelgroep... 2 Visie op onderwijs... 2 Basisvisie... 2 Leerinhouden/ activiteiten... 2 Doelen voor het zelfstandig leren... 3 Definitie zelfstandig leren...

Nadere informatie

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2 Welkom op de Kogge Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Welkom op openbare basisschool de Kogge in IJlst! In het begin is het voor u en uw kind best even wennen op school. Een spannende

Nadere informatie

Welkom. Informatieavond groep 7

Welkom. Informatieavond groep 7 Welkom Informatieavond groep 7 Wat komt vanavond ter sprake? Voorstellen Vakken en toetsing in groep 7 Rekenen Hoofdrekenen, herhaald aftrekken, metriek stelsel, breuken, procenten, zakrekenmachine. Er

Nadere informatie

7. Hoe werken we op school

7. Hoe werken we op school 7. Hoe werken we op school 7. Wat doen we? a. Groepen en lesuren per week Wat willen we en hoe werken we heeft u in hoofdstuk 2 kunnen lezen. Om aan de wettelijke eisen te voldoen, moeten we 960 uur per

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Jaarverslag 2015/2016

Jaarverslag 2015/2016 Jaarverslag 2015/2016 Terugblik Het afgelopen schooljaar hebben we binnen het team gewerkt met vijf actiegroepen, te weten: 1. Visie 2. Zorg en Begeleiding 3. Effectieve Instructie 4. Leerinhouden 5. Jonge

Nadere informatie

7. Hoe werken we op school

7. Hoe werken we op school 7. Hoe werken we op school 7. Wat doen we? a. Groepen en lesuren per week Wat willen we en hoe werken we heeft u in hoofdstuk 2 kunnen lezen. Om aan de wettelijke eisen te voldoen, moeten we 940 uur per

Nadere informatie

Pedagogisch beleid. kinderdagverblijf

Pedagogisch beleid. kinderdagverblijf Pedagogisch beleid kinderdagverblijf maatwerk kinderopvang voor elk gezin Voorwoord Dit pedagogisch beleid is met het doel geschreven om duidelijkheid te geven aan de inhoud van een pedagogisch beleidsplan.

Nadere informatie

Gemiddelde. Gemiddelde

Gemiddelde. Gemiddelde Aantal respondenten: 57 Ouders 2014 Vensters voor verantwoording PO -- - + ++ Schoolklimaat 3,2 BIn hoeverre gaat uw kind met plezier naar school? 3,3 3 32 21 BHoe veilig voelt uw kind zich op school?

Nadere informatie

Aanbod burgerschap en sociale integratie

Aanbod burgerschap en sociale integratie Aanbod burgerschap en sociale integratie 1 Kanjertraing Dronenplein 7 2411 HE Bodegraven www.d4w.nl/prinses-beatrixschool 2 Visie Levensbeschouwelijke visie: Wij zijn een open Protestants Christelijke

Nadere informatie

Informatie boekje groep 8

Informatie boekje groep 8 Informatie boekje groep 8 Groepsinformatie groep 8 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 8 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie

Overgangsprotocol VPCO

Overgangsprotocol VPCO Overgangsprotocol VPCO Vastgesteld november 2015 Overgangsprotocol FO-scholen Inleiding Ieder kind heeft recht op een ononderbroken ontwikkeling binnen het Funderend Onderwijs. In principe doorlopen leerlingen

Nadere informatie

Informatieboekje groep 3 schooljaar Samenwerkingsschool De Lispeltuut

Informatieboekje groep 3 schooljaar Samenwerkingsschool De Lispeltuut Informatieboekje groep 3 schooljaar 2016-2017 Samenwerkingsschool De Lispeltuut Oostkapelle, september 2016 Voorwoord Dit boekje is bedoeld om een beeld te krijgen van het reilen en zeilen in groep 3 en

Nadere informatie

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Aantal respondenten: 37 01-04-2011 Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders 1 / 11 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek.

Nadere informatie

Totaalonderwijs Thematisch onderwijs voor alle groepen

Totaalonderwijs Thematisch onderwijs voor alle groepen Totaalonderwijs Thematisch onderwijs voor alle groepen www.obs-delijster.nl wat maakt onze school bijzonder? Totaalonderwijs Thematisch onderwijs voor alle groepen, waarbij wereld oriënterende vakken,

Nadere informatie

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek).

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek). Aantal respondenten: 134 Ouders 2012 Onderwijs en leren On Meer on dan Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,3 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,5 4 9 37 79 4 BIk ben

Nadere informatie

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren.

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Basisschool De Buitenburcht Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Dit is de beknopte versie van het schoolplan 2015-2019 van PCB de Buitenburcht in Almere. In het schoolplan

Nadere informatie

Informatieavond. Groep 4 Welkom

Informatieavond. Groep 4 Welkom Informatieavond Groep 4 Welkom Kernwaarden Even voorstellen Juf Esther Juf Jolanda Werkdagen: Juf Esther: woensdag-donderdag- meeste vrijdagen Juf Jolanda: maandag-dinsdag-enkele vrijdagen Schoolplan 2015-2019

Nadere informatie

Keuchenius: School met Talent. Groep 4 Schooljaar 2015-2016

Keuchenius: School met Talent. Groep 4 Schooljaar 2015-2016 Keuchenius: School met Talent Groep 4 Schooljaar 2015-2016 Groepssamenstelling Groep 4 17 leerlingen 7 meisjes 10 jongens Leerkrachten Juf Annelies Griepink-Roodenburg (maandag, dinsdag, en de woensdag

Nadere informatie

Het ontmoetingspunt voor groot en klein. Locatie Zwijsenstraat

Het ontmoetingspunt voor groot en klein. Locatie Zwijsenstraat Het ontmoetingspunt voor groot en klein Locatie Zwijsenstraat Kindcentrum De Kiezel, Mgr Zwijsenstraat 85, 5683 HB Best 0499-714214, www.kindcentrumdekiezel.nl Welkom op de kindcentrum De Kiezel. Samen

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 5

Informatieboekje Groep 5 Informatieboekje Groep 5 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 5 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Uitgangspunten van de Koningin Julianaschool

Uitgangspunten van de Koningin Julianaschool Uitgangspunten van de Koningin Julianaschool Christelijke identiteit De Koningin Julianaschool is een open christelijke basisschool. Dat wil zeggen: iedereen is welkom. Daarbij is acceptatie van en respect

Nadere informatie

Het beleidsplan cultuureducatie

Het beleidsplan cultuureducatie Het beleidsplan cultuureducatie Beleidsplannen voor cultuureducatie kunnen variëren van 1 A4 tot een compleet beleidsplan. Belangrijk hierbij is dat het cultuureducatiebeleid onderdeel is van het schoolplan.

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Aantal respondenten: 28 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Nadere informatie

Informatie groep 3. Taaktijd

Informatie groep 3. Taaktijd Taaktijd We werken ongeveer 20 tot 30 minuten per dag met taaktijd. De leerlingen kijken op het planbord welk werkje ze moeten doen. Soms kiezen de kinderen zelf een werkje en soms kiest de juf. Op een

Nadere informatie

INFO 2015-2016. In dit nummer: Heel veel belangrijke. net gestarte schooljaar.

INFO 2015-2016. In dit nummer: Heel veel belangrijke. net gestarte schooljaar. INFO 2015 - Elfde jaargang Kornak Nieuws schooljaar 2015-. Nummer: 0 Datum: 21-08-2015 Beste ouders/verzorgers, Welkom weer in het nieuwe schooljaar. We zijn blij dat iedereen weer veilig en gezond terug

Nadere informatie

Hieronder volgt een beknopte uitleg van de begrippen die u in het rapport zult tegenkomen.

Hieronder volgt een beknopte uitleg van de begrippen die u in het rapport zult tegenkomen. Onderbouwrapport In het onderbouwrapport waarderen wij alle genoemde aspecten ten opzichte van de leeftijd. Een waardering wordt uitgedrukt in een cijfer. U kunt via de beknopte omschrijvingen in het rapport

Nadere informatie

ACTIEF BURGERSCHAP EN SOCIALE INTEGRATIE

ACTIEF BURGERSCHAP EN SOCIALE INTEGRATIE Heutink ICT ACTIEF BURGERSCHAP EN SOCIALE INTEGRATIE op de C.B.S. De Bruinhorst 22-5-2012 Inhoudsopgave Inleiding 3 Pagina 1. Burgerschap op de Bruinhorstschool 3 2. Kerndoelen 3 3. Visie 4 4. Hoofddoelen

Nadere informatie

Kwaliteitsvragenlijst

Kwaliteitsvragenlijst Samenvatting Kwaliteitsvragenlijst Ouders September 2011 Vragenlijst ingevuld door 79 ouders in september 2011 De ouders geven Octant een 7,2 als algemeen rapportcijfer We scoren het best op: Leer- en

Nadere informatie

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 1 Algemeen In 2010 is er een Grote Ouder- en Leerlingenenquete geweest. Het onderzoek is uitgevoerd door het bekende bureau Beekveld en Terpstra. Alle ouders en de

Nadere informatie

Wereldoriëntatie. Wijzer door het verkeer. De kinderen in groep 7 nemen deel aan het verkeersexamen.

Wereldoriëntatie. Wijzer door het verkeer. De kinderen in groep 7 nemen deel aan het verkeersexamen. Onderwijsinhoud Activiteiten in de onderbouw Spelen is nog heel belangrijk voor de kleuters. De kinderen in groep 1 leren wat het is om de hele dag in een groep te zijn en wat de school allemaal van hen

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien

Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien Inleiding Kinderopvang Haarlem heeft één centraal pedagogisch beleid. Dit is de pedagogische basis van alle kindercentra van Kinderopvang Haarlem.

Nadere informatie

Informatieboekje groep 3 schooljaar Samenwerkingsschool De Lispeltuut

Informatieboekje groep 3 schooljaar Samenwerkingsschool De Lispeltuut Informatieboekje groep 3 schooljaar 2017-2018 Samenwerkingsschool De Lispeltuut Oostkapelle, september 2017 Voorwoord Dit boekje is bedoeld om een beeld te krijgen van het reilen en zeilen in groep 3 en

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Lunchkids

Pedagogisch beleid Lunchkids Pedagogisch beleid Lunchkids 1 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch beleid van Lunchkids onderdeel van De Kinderkoepel. Het pedagogisch beleid geeft aan ouders, scholen, medewerkers en andere betrokkenen

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

Belangrijk BO naar VO. Leerlingvolgsysteem. Leerling-kenmerken. november april

Belangrijk BO naar VO. Leerlingvolgsysteem. Leerling-kenmerken. november april Belangrijk BO naar VO Leerlingvolgsysteem Leerling-kenmerken november april leerstof groep 8 voorbereiding op de verwijzing VO CITO toetsen M8 LOVS VO informatieavond in oktober/november 2 verwijzingsgesprekken

Nadere informatie

Rekenen Methode: Wereld in Getallen. Taal Methode: Taal actief. Spelling

Rekenen Methode: Wereld in Getallen. Taal Methode: Taal actief. Spelling Welkom! Van harte welkom in groep 4. Door middel van deze brochure informeren we u aan het begin van het schooljaar graag over belangrijke zaken in deze groep. Neemt u ook regelmatig een kijkje op onze

Nadere informatie

Dans & drama o.b.s. De Eiber Dedemsvaart Januari 2015

Dans & drama o.b.s. De Eiber Dedemsvaart Januari 2015 Dans & drama o.b.s. De Eiber Dedemsvaart Januari 2015 Inleiding 2 INLEIDING DANS Leerlingen in het basisonderwijs dansen graag. Het sluit aan bij hun natuurlijke creativiteit, fantasie en bewegingsdrang.

Nadere informatie

Informatieavond groep 7. Opening en welkom

Informatieavond groep 7. Opening en welkom Informatieavond groep 7 Opening en welkom voorstellen Juf Iris Juf Danielle Kernwaarden Schoolplan 2015-2019 Doelen Goede samenwerking tussen kinderen, leerkrachten, ouders en andere partners. Een fijne,

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 4. Observatie en Overdracht naar de basisschool Pag.3 4.1 Observatie 4.2 Overdracht naar de basisschool

Nadere informatie

Informatieboekje

Informatieboekje Informatieboekje 2016-2017 Basisschool Windekind Van Weerden Poelmanstraat 192 6417 ES HEERLEN E: info.windekind@innovo.nl T: 045-5419761 W; www.bswindekind.nl Beste ouders/verzorgers, In dit boekje informeren

Nadere informatie

Pedagogisch Beleid. Inschrijving

Pedagogisch Beleid. Inschrijving Pedagogisch Beleid Inschrijving U vertrouwt ons uw kind toe en wij willen ook het allerbeste voor uw kind. In dit gesprek kunt u meer over uw kind vertellen.zijn er bijzonderheden waar wij rekening mee

Nadere informatie

VERANTWOORDING: ETEN IS LESTIJD

VERANTWOORDING: ETEN IS LESTIJD VERANTWOORDING: ETEN IS LESTIJD VISIE EN WERKWIJZE Op De Schatgraver werken we met een continurooster. Een continurooster houdt bij onze school in dat alle kinderen de hele dag op school zijn. De leerkrachten

Nadere informatie

Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang (BSO) Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang. Kindercentra De Roef

Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang (BSO) Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang. Kindercentra De Roef (BSO) Naar de buitenschoolse opvang Het team van Kindercentra De Roef doet enorm zijn best om het uw kind naar de zin te maken. Waar niets hoeft en bijna alles mag. Uw kind kan knutselen, vrij spelen,

Nadere informatie

17 1e schooldag. 18 Informatieavond groepen 1+2 + ontmoetingscafé. 19 Informatieavond groepen 3+4/5, 19-20 en 20-21

17 1e schooldag. 18 Informatieavond groepen 1+2 + ontmoetingscafé. 19 Informatieavond groepen 3+4/5, 19-20 en 20-21 AUGUSTUS 2015 VISIE VAN DE BOEIER Wij zijn een openbare basisschool die continu in ontwikkeling is. Wij bieden uw kind naast reguliere vakken, 21 e eeuwse vaardigheden aan om de kinderen de toekomst vol

Nadere informatie

Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst

Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst Basisschool De Leerlingst Postbus 4052 6080 AB Haelen 0475-300989 info@deleerlingst.nl Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst Inhoud: 1. Waarom geven wij huiswerk? 2. In welke groepen krijgen de kinderen

Nadere informatie

De Onderwijsraad heeft in deze zes kerndoelen geformuleerd waar het primair onderwijs aan moet voldoen inzake Actief Burgerschap:

De Onderwijsraad heeft in deze zes kerndoelen geformuleerd waar het primair onderwijs aan moet voldoen inzake Actief Burgerschap: Actief Burgerschap Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Actief Burgerschap: een nadere kennismaking 3 3. Actief Burgerschap: een doel en een middel 4 4. Actief Burgerschap: Hoe leren we dit aan? 5 5. Actief

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

De Schoolwerkplaats school van nu

De Schoolwerkplaats school van nu 2015 De Schoolwerkplaats school van nu Visie en uitgangspunten Manon van der Linde Ilse Overzier Marjan van Baekel- Kan 1. Waar de Schoolwerkplaats voor staat Missie Wat we willen is dat alle kinderen

Nadere informatie

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht Koningin Wilhelminaschool Hendrik Ido Ambacht Februari 14 1 Deze tevredenheidsenquete werd eerder afgenomen in. Er waren toen 62 reacties. In totaal legden deze keer 73 respondenten deze enquête af. Dat

Nadere informatie

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Inleiding: Het onderwijs op school is er onder meer op gericht de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten. Ook het maken van huiswerk levert

Nadere informatie

Alle kinderen gaan in de kring zitten. Mocht het afscheid nemen problemen opleveren neem dan even contact op met de groepsleerkracht.

Alle kinderen gaan in de kring zitten. Mocht het afscheid nemen problemen opleveren neem dan even contact op met de groepsleerkracht. Een dag bij de kleuters op De Bangert (bijlage bij de schoolgids) De schooltijden voor de kleutergroepen zijn als volgt: s morgens 8.30 uur 11.45 uur s middags 13.00 uur 15.15 uur Woensdag 8.30 uur 12.00

Nadere informatie

Huiswerkbeleid t Ruimteschip

Huiswerkbeleid t Ruimteschip Marsstraat 2, 1716 WH Opmeer Postbus 53, 1715 ZH Spanbroek Tel: 0226 352552 directie.ruimteschip@skowestfriesland.nl R.K. Basisschool t Ruimteschip www.bsruimteschip.nl Huiswerkbeleid t Ruimteschip Inleiding

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 MISSIE DE VORDERING Vanuit een traditie van katholieke waarden en voor iedereen toegankelijk, verzorgen wij kwalitatief hoogstaand eigentijds basisonderwijs,

Nadere informatie

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen 3,5 3,4. Begeleiding 3,6 3,6. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet.

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen 3,5 3,4. Begeleiding 3,6 3,6. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet Onderwijs en leren 2010 2014 On Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,5 3,4 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,4

Nadere informatie