SNEL VINDEN IN SCHOOLGIDS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SNEL VINDEN IN SCHOOLGIDS"

Transcriptie

1 SNEL VINDEN IN SCHOOLGIDS Als u snel informatie wilt vinden in onze uitgebreide schoolgids kunt u in het register kijken. Achter een zoekwoord staat in welk hoofdstuk u meer informatie over dat thema kunt vinden. inhoudsopgave 1. register 2. voorwoord 3. waar De Palster voor staat 4. een fijne veilige school 5. identiteit - levensbeschouwing 6. de organisatie van het onderwijs 7. onderwijsactiviteiten 8. het schoolteam 9. Kiem 10. school- en vakantietijden 11. opvang 12. de zorg voor kinderen 13. samenwerking met ouders 14. kwaliteit 15. de resultaten van ons onderwijs 16. school en omgeving 17. financiële zaken 18. organisatorische zaken 19. namen, telefoonnummers en adressen 1

2 Schoolgids Basisschool De Palster Directie: Peter van Lamoen Adres: Germenzeel XC Uden e: w: t:

3 aanmelden 22 administratie Alles-in-1 11 arbo-bhv 37 batterijen- en cartridge-inzameling 41 bibliotheek 44 bouwcoördinator 16 buitenschoolse activiteiten 29 Centrum voor Jeugd en Gezin 37 CITO 27 combinatiefunctionarissen 41 conciërge 17 coöperatief leren 6 directeur 16 dyslexie 25 excursies 29 externe hulp buiten de school 27 financiën 39 foto-opnamen gedragscode 32 gescheiden ouders 30 gevonden voorwerpen 41 GGD 37 groepsindeling 16 hoofdluiscontrole 43 Houvast 29 huiswerk 42 ICT 13 identiteit 8 informatieavond 29 inlooptijd 19 inspectie van het onderwijs 42 instructie 9 interne begeleiding 16 jeugdbladen 43 jeugdtandverzorging 38 Kiem 18 kijklessen 28 kindermishandeling 36 kinderziektes 36 Kiobra 21 klachtenregeling 32 klassenouders 30 kwaliteit 33 leefstijl 7 Leergeld 39 leerplicht 20 levensbeschouwing 8 maatje 22 materiaal in de klas 42 medezeggenschapsraad 31 medicijnen 36 methodes 15 mobiele telefoon 42 register natuur- en milieu-educatie 44 ochtendpauze 44 onderwijsactiviteiten 11 ontwikkelingsgericht onderwijs 6-11 ontruimingsplan 36 open dag 22 ouderbijdrage 39 oudervereniging 30 overblijven 21 pestprotocol 7 projecten 6 rapport 28 resultaten 35 rugzak 24 scholing team 17 schoolcontactpersonen 16 schoolfotograaf 43 schoolmaatschappelijk werk 37 schoonmaak 17 schooltijden 19 schoolveiligheidsplan 36 schoolkamp 44 schoolreis 46 sociaal-emotionele ontwikkeling 7 speelgoed mee naar school 41 sponsoring 39 sport 45 stagiaires 17 studiedagen 17 surveillance 36 team 16 telefoonnummers 47 toetsen 27 vakken 12 vakantie 19 verjaardag 44 verkeer en BVL 43 verlof 20 vertrouwenspersonen 32 verzekeringen 40 vieringen 46 visie 5 voor - en naschoolse opvang 21 voortgangsgesprekken 28 voortgezet onderwijs 26 vragen over onderwijs 42 vrijstelling van onderwijsactiviteiten 20 VVE 26 website 46 Weer Samen Naar School 25 welbevinden 5 ziekmeldingen 20 zorg 24 zwemles 46 3

4 . voorwoord De Palster Germenzeel XC Uden tel: Beste ouders/verzorgers, De Palster is een school die kwalitatief onderwijs wil leveren. Een goede betrokkenheid tussen leerkrachten en ouders vormt hierin de basis voor een goed schoolklimaat; een klimaat van vertrouwen, veiligheid, gezelligheid, en ook voor duidelijkheid naar elkaar. Op onze school kunnen de ouders gemakkelijk binnenkomen om iets te vragen, te vertellen of om mee te helpen. U bent voor ons een belangrijke partner in het onderwijs. Deze schoolgids is bestemd voor alle ouders/verzorgers van (toekomstige) leerlingen van onze school. We geven u hiermee een indruk van allerlei zaken die met school en daarmee met uw kind te maken hebben. Niet alleen hoe we zaken praktisch organiseren, maar vooral ook hoe wij het onderwijs vorm geven op onze school en waar we voor staan. Wij verwijzen u ook naar de website van de school voor aanvullende informatie: De meest actuele informatie komt iedere week in de Houvast, die we digitaal naar alle ouders sturen. We hopen dat u deze schoolgids met plezier zult lezen. Graag staan we u te woord voor het beantwoorden van eventuele vragen. Nog liever ontvangen we u op school om u te laten zien met hoeveel plezier onze kinderen en leerkrachten samen aan het werk zijn. Wij wensen u en uw kinderen een prettig en succesvol schooljaar toe. Het team van De Palster Uw bijdragen, suggesties en wensen voor verbetering van deze schoolgids, maar vooral ook voor verbetering van onze school, zijn altijd van harte welkom! 4

5 Een Palster is een pelgrimsstaf; de stok of de reisstaf van een pelgrim In ons logo ziet u deze staf terug. Een palster biedt de pelgrim houvast op zijn lange tocht. Onze school wil kinderen houvast bieden op weg naar hun volwassenheid waar De Palster voor staat De basis voor ons handelen en denken zijn de kernwaarden van De Palster: open eigen betrokken samen plezier Vanuit onze missie en visie hebben we de 5 belangrijkste kernwaarden voor ons zelf uitgewerkt. De kernwaarden van onze school zijn de punten waar onze organisatie naar streeft. Het geeft daarnaast ook een beeld van de identiteit van de school. Dit is de Palster en hier staan wij voor! Bovenstaande kernwaarden hebben wij met alle geledingen besproken en gekozen. Open Het lekker in je vel zitten, het welbevinden van het kind, staat voor ons voorop. We zien dan dat kinderen ontspannen zijn, plezier hebben, spontaan reageren en zich open opstellen. Zelfvertrouwen is daarbij onontbeerlijk. Hierdoor leert het kind goed omgaan met emoties, blijft nieuwsgierig en gaat uitdagingen aan. Dankzij dat gevoel van eigenwaarde, die zelfzekerheid en dat zelfvertrouwen staat het open voor zijn omgeving en durft het kind zichzelf te zijn. Wij hebben aandacht voor ieder kind, zodat het zich écht op zijn gemak voelt. Eigen Van nature is elk kind nieuwsgierig en wil het zich ontwikkelen; ieder op zijn eigen manier, in een eigen tempo en met wilskracht. We willen met ons onderwijs aansluiten bij en omgaan met deze verschillen tussen kinderen. We bieden uitdaging, prikkelen de nieuwsgierigheid en bevorderen het samenwerken. Betrokken Wij zien op school dan ook dat kinderen echt geconcentreerd en betrokken zijn in hun spel of werk. De tijd vliegt dan voorbij. Een voorwaarde hierbij is het stimuleren van een hoge mate van zelfstandigheid van de kinderen. De leerkracht neemt tijd en ruimte om kinderen verder te helpen. Hij betrekt hen bij de leerstof door zo optimaal mogelijk aan te sluiten bij de talenten, het tempo, de interesses en de sociale ontwikkeling van het kind. 5

6 Samen Op De Palster wordt met projecten, dus thematisch gewerkt. Deze werkwijze leert kinderen verbanden te zien, waardoor het leren meer betekenis krijgt. In plaats van het leren van losstaande feiten, kunnen kinderen het geleerde binnen een rijke en uitdagende leeromgeving in een grotere context plaatsen. Het stelt kinderen in staat zelf verbindingen te maken tussen hun eigen belevingswereld en nieuwe informatie of vaardigheden. Onze aanpak nodigt kinderen uit tot het vinden van vragen, antwoorden, oplossingen. Het stimuleert hen zelfstandig te denken en handelen, bevordert het nemen van initiatieven en het leert kinderen te plannen, uitvoeren en reflecteren. Plezier Wij vragen van kinderen om zich met concentratie en volharding in te zetten voor hun eigen ontwikkeling; er zijn echter ook leerprocessen die de kinderen extra plezier verschaffen. De Palster stimuleert namelijk het leren van en met elkaar; het zgn. coöperatief leren. Er is sprake van samenwerkend, sociaal leren. Door werkvormen als placemat, dubbelrij en mix- koppel worden kinderen uitgedaagd om actief zaken samen te bespreken en ervaringen, kennis en materialen met anderen te delen. Kinderen leren op deze manier van elkaar, komen samen tot een oplossing, helpen elkaar en geven vaak aan het eind van hun zoektocht een gezamenlijke presentatie. Het zelfstandig en het coöperatief leren krijgt binnen De Palster veel aandacht. We zien dat kinderen de ruimte krijgen om te experimenteren om zo een actieve en nieuwsgierige leerhouding te ontwikkelen. We zien ook dat zij zelfstandig, doelgericht en geconcentreerd werken in eigen tempo en op eigen niveau. Het zelfstandig werken is gespreid over een langere tijd in dag- en weektaken en biedt de mogelijkheid tot samenwerken. Tot slot De rol van de leerkracht is erg belangrijk in ons ontwikkelingsgericht onderwijs. De leerkracht is een inspirator, een voorbeeld, een instructeur, partner en coach. Deze is verantwoordelijk voor het in balans houden van enerzijds de persoonlijke interesses, de initiatieven en talenten van de kinderen en anderzijds de kerndoelen waar de school ook naar streeft. Om deze balans te vinden is het noodzakelijk dat leerkrachten en leerlingen samen betekenisvolle activiteiten ontwerpen waarbinnen zij samen een doel proberen te bereiken. 6

7 een fijne, veilige school Sfeer Wij horen vaak van ouders dat op De Palster een veilig en prettig pedagogisch klimaat is, waardoor kinderen, leerkrachten en ouders zich snel goed thuis voelen op onze school. Ouders, kinderen en team hebben samen in het document Pedagogisch klimaat beschreven, wat zij van elkaar mogen verwachten op De Palster. Op de schoolwebsite kunt u dat document lezen. Wij bieden een omgeving waarin naast ruimte en vrijheid ook duidelijkheid en houvast is. Kinderen zijn dan ontspannen en durven vragen te stellen en ook opmerkingen te maken als hen iets dwars zit. Als de sfeer op school goed is, gaat het kind graag naar school en komt het beter tot zijn recht en kan het kind zich breder ontplooien. We besteden daarom in elke groep -o.a. via de methode Leefstijl- aandacht aan het voorkomen van pestgedrag en stimuleren we kinderen om elkaar aan te spreken op hun gedrag. Mochten er echter situaties voorkomen, waarin kinderen pestgedrag ervaren of wanneer melding wordt gemaakt van dergelijk gedrag, dan wordt hierop alert gereageerd. Op school hanteren wij een strikt beleid met betrekking tot het pesten, zoals in ons pestprotocol is vastgelegd. Dit protocol staat ook op de site van de school. Dit biedt echter geen garantie dat pesten nooit voorkomt. Mochten leerkrachten of ouders hier signalen van opvangen, dan is het tegengaan ervan een zaak van de betrokken kinderen, de klas, ouders én school. Alleen in gezamenlijkheid heeft het tegengaan van pesten een kans van slagen. Leefstijl In alle groepen gebruiken wij de methode Leefstijl. Leerkrachten zijn opgeleid om in hun lessen goed aandacht te besteden aan sociaal-emotionele vaardigheden. Met Leefstijl werken we o.a. aan vaardigheden zoals kennismaken, luisteren, communiceren, zelfvertrouwen, gevoelens uiten, assertiviteit en weerbaarheid, conflicten oplossen, omgaan met groepsdruk, risico's inschatten en doelen stellen. Zo bevorderen wij dat kinderen zich ontwikkelen tot sociaal vaardige, betrokken en zelfstandige volwassenen. Dit leren ze niet op een theoretische manier maar in de praktijk. Samen met klasgenoten doen leerlingen allerlei activiteiten en opdrachten die het besef van goed met elkaar omgaan versterken. In Leefstijl komt ook levensbeschouwing uitgebreid aan bod met verhalen over de vijf grote religies en enkele verhalen uit andere (ook niet-religieuze) tradities. Er ligt een accent op de joodschristelijke traditie, de traditie waarin de Nederlandse cultuur vooral geworteld is. In de lessen worden, daar waar mogelijk, bruggen gelegd tussen verschillende religies om de overeenkomsten zichtbaar te maken. Gezond en redzaam gedrag Leefstijl sluit aan bij de kerndoelen voor gezond en redzaam gedrag. In de handleidingen die bij het programma horen, wordt de aansluiting bij de kerndoelen uitgewerkt. De methode biedt naast sociaal-emotionele competenties ook gezondheidsvaardigheden. Hierbij speelt preventie een belangrijke rol. Op steeds jongere leeftijd beginnen kinderen te experimenteren met roken, alcohol en drugs. De leeftijdsfase tussen tien en veertien blijkt een kritieke periode. Effectieve preventie moet daarom vóór die leeftijd beginnen, op de basisschool. Betrokkenheid ouders bij Leefstijl Om ouders zo veel mogelijk bij de Leefstijllessen te betrekken, krijgen de kinderen steeds tijdens een thema het werkboekje mee naar huis om samen met hun ouders opdrachten te maken. Na afloop van ieder thema gaat het werkboekje mee naar huis. 7

8 identiteit - levensbeschouwing De Palster is een school met een katholieke identiteit. Het is een plek, waar vanuit de christelijke levensovertuiging een gerichte en bewuste bijdrage geleverd wordt aan de menswording van kinderen met welke levensbeschouwelijke achtergrond dan ook. Dit houdt voor ons meer in dan het geven van catecheselessen. Onze identiteit is terug te vinden in het leven van alledag, in de wijze waarop met elkaar omgegaan wordt. Op De Palster zijn kinderen met een andere godsdienst en godsdienstbeleving dan ook van harte welkom. Kinderen ontplooien op onze school hun talenten. Ze leren over zichzelf, andere mensen en de wereld om hen heen. Godsdienst en levensbeschouwing horen daarbij. We hebben het met alle kinderen over uiteenlopende zaken als de bijbel en de koran, normen en waarden, over gevoelens en hoe je ermee omgaat, over God en vragen over leven en dood. Graag wijzen we elkaar op wat we als wezenlijk en mooi ervaren op onze aarde; maar we kijken ook naar plekken en situaties waar het niet zo goed gaat en waar we misschien zelf op enigerlei wijze iets voor andere mensen kunnen betekenen. Kinderen leren nieuwe kennis en wetenswaardigheden over godsdienst(en) en levensbeschouwingen. Maar de beleving hiervan is even belangrijk als de kennis hierover. We wekken de nieuwsgierigheid van kinderen. Kijk eens, wat wonderlijk! Zullen we dat eens nauwkeuriger bekijken! Met de vele indrukken die we in ons dagelijks leven opdoen, proberen we iets te doen. We willen ze tot verbeelding laten spreken. We doen dat o.a. door het schrijven van verhalen, het maken van tekeningen, muziek en spel. Kinderen leren om voor zichzelf op te komen en een eigen mening te vormen. En ze leren om samen te werken en rekening te houden met anderen. Door een onderwerp te onderzoeken en te verkennen verzamelen kinderen de bouwstenen waarmee zij zelf en samen met hun klasgenoten onder begeleiding van de leerkracht de samenhang ontdekken of aanbrengen. De kinderen moeten het uiteindelijk toch zelf weten. Wij vinden onze eigen houding en verantwoordelijkheid t.o.v. elkaar daarbij van groot belang. Wij willen elkaar op een positieve manier tegemoet treden, respect tonen en hulp bieden aan wie dat nodig heeft, een open oog en oor voor anderen zijn en verantwoordelijkheid dragen voor je doen en laten. Als katholieke school vinden wij levensbeschouwing van groot belang. Levensbeschouwing is een inspiratiebron voor ons denken, voelen en handelen. 8

9 de organisatie van het onderwijs Doelen De wet op het basisonderwijs geeft in kerndoelen de kaders aan van wat een kind op de basisschool moet leren en welke vakken aan de orde moeten komen. De leerdoelen zijn per vak- en vormingsgebied uitgewerkt in de handleidingen van de gebruikte methoden. Deze leerdoelen staan centraal binnen onze onderwijsleersituatie. Jaarklassen Op De Palster zitten kinderen in jaarklassen. We streven ernaar zoveel mogelijk enkelvoudige groepen samen te stellen. Ook proberen we om niet teveel kinderen in één groep te plaatsen, passend bij de visie én financiële mogelijkheden van de school. Als we toch grotere groepen moeten formeren, streven wij eerder naar extra handen in de klas dan naar het combineren van jaargroepen. In de groepen 1 en 2 plaatsen we oudste en jongste kleuters in één heterogene groep. De kinderen kunnen elkaar helpen en leren veel van elkaar. Verder hebben we dit schooljaar een gecombineerde groep 5-6. Instructie De instructie wordt bij de hoofdvakken op verschillende niveaus gegeven; in een grote groep als het kan en in een kleinere groep of individueel als het moet. Op deze manier geven we invulling aan de individuele leerbehoeften van ieder kind. Om met niveau- en ontwikkelingsverschillen rekening te houden wordt in elke groep met groepsplannen gewerkt. Dat wil zeggen dat de leerlingen begeleid en geïnstrueerd worden in niveaugroepen. Als basis voor de instructie wordt het directe instructiemodel (IGDI) gehanteerd. Sommige kinderen kunnen vrijwel direct aan de slag, terwijl juist andere kinderen extra en andersoortige instructie nodig hebben. Vooral aan de instructietafel krijgen kinderen extra verlengde instructie van de leerkracht. Om de leertijd zo efficiënt mogelijk te maken, houdt de leerkracht rekening met verschillen tussen kinderen. Ook de kinderen zelf kunnen elkaar steeds beter helpen. Met name tijdens het inoefenen wordt door de leerkracht gekeken wat in de gegeven situatie de meest doelmatige organisatie is en wat voor het kind het meest betekenisvol is. De leerkracht houdt daarbij serieus rekening met de talenten, belangstelling, ervaringen, tempo en motivatie van de kinderen. Om binnen de klas mogelijkheden te creëren om tegemoet te komen aan de verschillen tussen leerlingen, werken we met het GIP-model (Groeps- en Individueel gericht Pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht). Dit model stelt de leerkrachten in staat om, binnen de klas, individuele aandacht te geven en is voor het team een wezenlijk onderdeel van ons adaptief onderwijs. Het zelfstandig werken, uitgestelde aandacht, samenwerken (coöperatief leren), zelfstandig taken plannen, werken aan dag- en weektaken zijn zaken die de kinderen binnen dit model leren. Dus ook kinderen die extra goed kunnen leren, krijgen speciale aandacht. Voor hen is uitdagende oefenstof opgenomen en wordt de leerstof soms samengevat. Bovendien gebruiken we voor deze leerlingen speciale leerstof en software ter verdieping of verrijking waarmee ze zelfstandig kunnen werken. 9

10 Een doorgaande lijn Één van onze doelen is de ononderbroken ontwikkeling van alle kinderen. In onze beleidsvoornemens vindt u dit ook terug. In de teamvergaderingen stemmen we het onderwijs en de onderwijsomgeving steeds beter op elkaar af. Vanzelfsprekend zijn deze (tussen)doelen stappen op weg naar de verwezenlijking van onze visie gebaseerd op onze kernwaarden open eigen betrokken samen plezier Aan het einde van het schooljaar zorgen leerkrachten ervoor dat belangrijke informatie over de kinderen wordt overgedragen aan de volgende leerkracht. Dit alles om de ontwikkeling van uw kind zo goed mogelijk te laten verlopen. De intern begeleider speelt een belangrijke rol in het bewaken van de ontwikkeling van de kinderen. Zie verder de zorg voor de kinderen. 10

11 onderwijsactiviteiten Activiteiten in de onderbouw Kinderen gaan naar school als ze 4 jaar zijn. In de periode daarvoor hebben zij al een belangrijke ontwikkeling achter de rug; thuis, op het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal. In de kleutergroepen ligt het accent op het opdoen van (leer)ervaring. Kinderen in groep 1 en 2 ervaren en ontdekken vooral tijdens hun spel. Vanuit onze uitgangspunten van het OntwikkelingsGericht Onderwijs ( OGO ) vinden wij, dat de betrokkenheid van de kinderen, tijdens het werken aan activiteiten groot moet zijn. Verder is het belangrijk dat de activiteiten betekenis hebben voor de kinderen. Dat ze aansluiten bij de ervaringen en belevingswereld van het kind. De leerkrachten zorgen er tenslotte voor dat de activiteiten aansluiten bij de doelen die we willen bereiken. We proberen steeds een speel- / leeromgeving te scheppen, dat het kind uitdaagt tot het zetten van een volgend stapje. Sommige leerlingen gaan heel vlug en hebben de leerkracht nauwelijks nodig, terwijl anderen het leerproces stapje voor stapje aan de hand van de leerkracht moeten veroveren. Spelenderwijs worden de leerlingen op het goede spoor gezet en gevolgd. We werken aan de hand van thema s. Bij het zelfstandig werken in de groep maken we gebruik van het planbord. Dat geeft kinderen de mogelijkheid om zelf keuzes te maken. Op De Palster werken we met maanddoelen. Jaarlijks staat vast welke doelen er iedere maand aan bod komen. Twee keer per jaar worden de kinderen getoetst en geobserveerd of de totale ontwikkeling van elk kind voldoende tot zijn recht komt. Dit wordt gedaan d.m.v. CITO-toetsen, toetsen beginnende geletterdheid en een observatielijst van PRAVOO en ZIEN! Alles-in-1 Drie jaar geleden hebben wij in de groepen 5 t/m 8 de methode Alles-in-1 ingevoerd. Dit jaar starten wij hiermee in groep 4. Deze methode omvat alle vakgebieden, behalve rekenen en gym. Van team, kinderen en ouders horen wij erg veel enthousiaste reacties. Dat bleek ook uit de enquêtes die we hebben gehouden. Ook de onderbouwgroepen sluiten enkele keren bij het thema van Alles-in-1 aan. Tijdens voortgangsgesprekken, kijklessen, informatieavonden en tijdens de opening en afsluiting van het project worden de ouders hierover geïnformeerd. We zien dat we op deze wijze meer vanuit de interesse van kinderen werken en tegelijkertijd tegemoet komen aan het vergroten van de betrokkenheid en het welbevinden van hen. Ook werken de kinderen op deze manier veel meer op hun eigen niveau en zo komen we ook weer tegemoet aan het optimaal omgaan met verschillen tussen kinderen. Alles-in-1 leent zich ook uitstekend om de kinderen te leren met internet om te gaan. Zeker bij het zelfstandig verzamelen van informatie en het presenteren daarvan biedt dit vele kansen om de talenten van de kinderen aan te spreken. Meer informatie over deze methode vindt u op Een nieuwe leerweg 11

12 Vakken taal en lezen Taal leert een kind overal, maar op school proberen we er gestructureerd aan te werken. Het kind leert omgaan met de volgende onderdelen van taal: spreken en luisteren, woordenschat en lezen, schrijven, stellen, spellen en ontleden/woord benoemen. In groep 1 en 2 zijn er dagelijks vele taalactiviteiten zoals voorlezen, vertellen en poppenkast. Taal en lezen zijn in groep 3 erg met elkaar verweven in de methode Veilig leren lezen. De methode biedt op een gevarieerde manier veel mogelijkheden tot zelfstandig werken en differentiëren door allerlei spelletjes en een computerprogramma. Na groep 3 werken alle groepen met Alles-in-1. Vanaf groep 4 wordt het technische lezen verder geoefend. De kinderen bij wie de leesontwikkeling voorspoedig verloopt, doen dat met diverse gevarieerde leesvormen. De kinderen bij wie de leesontwikkeling wat trager gaat, krijgen vooral met de methode Estafette extra aandacht. Tegelijkertijd besteden we met de methode Nieuwsbegrip veel aandacht aan het begrijpen van wat kinderen lezen. De teksten sluiten steeds aan bij de actualiteit. Net zo belangrijk is dat kinderen lezen leuk vinden; we lezen daarom voor, houden boekbesprekingen, besteden aandacht aan de kinderboekenweek, bezoeken de bibliotheek en kinderen lezen regelmatig in boeken die zij leuk vinden. rekenen Met de nieuwe rekenmethode Pluspunt leren kinderen evenwichtig rekenen: de kinderen verwerven inzicht én oefenen hun vaardigheden. De lesstof wordt in duidelijke, kleine stappen aangeboden en regelmatig herhaald. Structureel oefenen en herhalen staat echt centraal in Pluspunt. De kinderen doen dat zowel zelfstandig als samen. Tijdens de instructie is er veel interactie door het uitwisselen van ideeën en oplossingsstrategieën. Voor rekenzwakke kinderen geeft Pluspunt één duidelijke oplossingsstrategie. Pluspunt voldoet aan alle kerndoelen en tussendoelen, sluit aan op de Cito-toetsen en heeft doorlopende leerlijnen. In groep 8 wordt eerder behandelde lesstof herhaald, zodat de kinderen optimaal op de brugklas worden voorbereid. Zo geeft Pluspunt kinderen een solide rekenbasis voor hun verdere ontwikkeling. Vooral ter informatie van ouders in de bovenbouw: enkele jaren geleden zijn door het ministerie de referentieniveaus 1F en 1S conform de doorlopende leerlijnen in het basisonderwijs ingevoerd. Bij de ontwikkeling van de nieuwe Pluspunt is hierop geanticipeerd. De referentieniveaus zijn duidelijk zichtbaar verwerkt in de methode. In groep 7 en 8 staat één ster gelijk aan het 1F, twee sterren aan 1S en drie sterren boven het streefniveau. schrijven In de groepen 1 en 2 ontwikkelen de kinderen hun grove en fijne motoriek. Met gericht tekenwerk en schrijfpatronen zetten ze de eerste stappen op weg naar het schrijven van letters. We gebruiken bij de kleuters ook de methode Schrijfdans, waarbij het oefenen van de motoriek op een prachtige wijze geïntegreerd is met het bewegen op muziek. Hierbij worden bijvoorbeeld arm- en handbewegingen die nodig zijn om vloeiende lussen of rondjes te schrijven op speelse manier geoefend. In groep 3 wordt tegelijk met het aanleren van de woorden, de desbetreffende schrijfletter aangeleerd, dit afgewisseld met schrijfpatronen. In de bovenbouw krijgen de kinderen ruimte voor het ontwikkelen van het persoonlijk handschrift. wereldoriënterende vakken Op De Palster praten we op heel veel momenten met de kinderen over de wereld om ons heen. Het gaat hierbij niet alleen om feitenkennis, maar ook om het aanleren van een juiste houding ten opzichte van de natuur, volkeren in andere landen en onze voorouders. 12

13 Met Alles-in-1 hebben wij een prima methode waar de kinderen veel informatie krijgen en opzoeken. We leren ze ook om in groepjes onderzoeksvragen te formuleren en zelf op zoek te gaan naar de antwoorden en aan elkaar te presenteren via spreekbeurten, muurkrant, werkstukjes enz. Hiermee ervaren ook de kinderen de kracht van het ontwikkelingsgericht werken. In de groepen 1,2 en 3 worden binnen thema s onderwerpen behandeld die voor jonge kinderen interessant zijn en aan de hand waarvan kennis en inzicht kan worden aangebracht op het gebied van de wereldoriënterende vakken. verkeer Kinderen moeten zich kunnen inleven in verkeerssituaties en bewust worden van hun eigen gedrag en dat van anderen. Ook zullen zij de theorie direct leren toepassen in de praktijk: binnen, op het schoolplein of in de omgeving van de school. De kinderen van groep 7 nemen deel aan het theoretisch en praktisch verkeersexamen. De Palster heeft het Brabants Veiligheidslabel (BVL). Zie ook bij organisatorische zaken. burgerschap en integratie Dit is voor ons geen vak apart. Het zit verweven in methodes als Leefstijl en Alles-in-1. Democratie, participatie en identiteit krijgen gestalte in onze dagelijkse werkhouding. Met name in de bovenbouw is aandacht voor vraagstukken van oorlog en vrede en vrijheid, bijvoorbeeld door het gebruik van de Anne Frankkrant in groep 8, verkiezingen worden gevolgd en nationale en internationale organisaties worden onder de loep genomen. Ook draagt de methode Leefstijl bij aan actief burgerschap. Kinderen leren daarin, dat democratie meer is dan de meeste stemmen gelden en dat sociale cohesie begint bij onderling contact en oprechte belangstelling. Kinderen worden uitgedaagd om door middel van rollenspelen, gesprekken, muziek, dans en andere creatieve verwerkingsopdrachten na te denken over hun mogelijke bijdrage aan de samenleving. informatica Wij zien ICT als een uniek en veelzijdig middel om op niveau te kunnen differentiëren binnen de bestaande methodes en om het zelfstandig werken te bevorderen. Het biedt ook volop ruimte voor zelfontdekkend leren (internet, , projecten, verslagen, werkstukken, presentaties). Alle computers zijn aangesloten op een intern netwerk, waarbij tevens ingelogd kan worden op kennisnet, een speciale internetsite voor schoolkinderen. Het zelfstandig opzoeken van informatie voor spreekbeurten en werkstukken via het internet neemt in de bovenbouw een belangrijke plaats in. Op school wordt een internetprotocol gehanteerd om een veilig gebruik van de computer te borgen. Digitale schoolborden Deze hebben een grote invloed op de interactie en de verlevendiging van lessen Een geweldige hoeveelheid aan leer- en hulpmiddelen kan via deze borden visueel en/of auditief worden ingezet tijdens het leerproces. Zowel leerkrachten als kinderen maken gebruik van deze borden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan instructiemomenten, lessen natuuronderwijs maar ook spreekbeurten van kinderen en extra oefenen op het bord door kinderen. Bij de kleuters zien we dat de digitale prentenboeken voor de kleuters zeer aantrekkelijk zijn en hun woordenschat enorm stimuleert. cultuur De Stichting C verzorgt elk jaar een cultureel programma voor alle kinderen van de basisschool. Onze school maakt gebruik van het basisaanbod, waarbij we de leerlingen dans, drama, beeldende vorming, muziek, architectuur, kunst, literatuur, poëzie, audiovisuele mogelijkheden, geschiedenis, tradities en cultureel erfgoed aanbieden. Door dit aanbod kunnen de kinderen bewust gemotiveerd 13

14 en gecharmeerd raken om zelf op zoek te gaan naar nog onbekende culturele rijkdommen en persoonlijke beleving- en expressiemogelijkheden. Gedurende de basisschooltijd brengen de kinderen bezoek aan verschillende culturele instellingen zoals Naat Piek, Markant en het Museum voor Religieuze Kunst. Daarnaast bezoeken de kinderen een theatervoorstelling, maar zijn ook zelf actief door werkstukken te maken en deel te nemen aan voorstellingen. techniek Binnen techniekonderwijs leren kinderen vooral ontwerpen, onderzoeken en ontdekken. Ontdekkend leren is voor ons een benadering waarin de kinderen worden aangespoord om de wereld om zich heen op een actieve manier te onderzoeken en ontdekken. Kinderen proberen dingen uit, stellen vragen, evalueren en gaan actief aan de slag. Techniek sluit dus prachtig aan bij de nieuwsgierigheid, creativiteit en het oplossend vermogen van kinderen. Vanaf groep 1 tot en met groep 8 werken de kinderen individueel of in groepjes met materialen zoals Lego, K nex, Capsela en Techniek Torens. Binnen Alles-in-1 is techniek zelfs een hoofdthema. Daarbij sluiten o.a. de bedrijfsbezoeken van groep 8 aan. Verder schakelen we van tijd tot tijd de expertise van externe deskundigen in (zoals bijvoorbeeld Madscience). Voor geïnteresseerden bieden we na schooltijd workshops aan. expressie en ateliers In alle leerjaren wordt aandacht geschonken aan expressieve uitingen. Wij laten het kind bij tekenen of handvaardigheid vaak eerst vrij experimenteren met het materiaal om de mogelijkheden en eigenschappen van dat materiaal te ontdekken. Daarnaast zijn het prikkelen tot creativiteit en het plezier ervaren bij het maken van een werkstuk voor ons belangrijke doelen. Als wij opdrachten geven, zijn die aangepast aan de individuele ontwikkeling van het kind. Wij bieden ook opdrachten in groepsvormen aan om het samenwerken te bevorderen. Natuurlijk komen ook dramatische expressie en muziek in het programma van elke groep voor. Tijdens het atelier hebben wij vaak hulp van ouders die kleine groepjes kinderen begeleiden bij bijzondere activiteiten als timmeren, informatica, koken, fotografie, versieringen maken e.d. Het atelier is op onze school een vast moment, waar kinderen in een blok van enkele weken- heel actief bezig zijn met bepaalde activiteiten. Binnen de ateliers maken wij graag gebruik van bijzondere kwaliteiten, interesses van leerkrachten of ouders om kinderen op een verrassende wijze uit te dagen. Alleen met hulp van diverse ouders, maar ook opa s, oma s of andere bekenden van de kinderen kunnen we deze activiteiten uitvoeren. gym/bewegingsonderwijs Zowel op de speelplaats,op de berg achter school, in de speelzaal als in sportzaal Germenzeel geven wij gymles. Dit schooljaar starten wij met een nieuwe methode Basislessen bewegingsonderwijs. Meer info hierover komt in de Houvast. Voor meer info over gym/sport bij hoofdstuk organisatorische zaken. levensbeschouwelijke en geestelijke stromingen Omdat we een katholieke basisschool zijn, gaan we ook gericht om met de geloofsopvoeding. Niet alleen tijdens de lessen levensbeschouwing, maar ook op andere momenten worden levensvragen op het niveau van de kinderen aan de orde gesteld en bespreken we met hen de christelijke waarden en normen. Met de kinderen van de bovenbouw denken we ook na over andere levensbeschouwingen zoals de Islam en het Hindoeïsme. 14

15 leefstijl In alle groepen hanteren we de methode Leefstijl ; zie ook bij hoofdstuk een fijne, veilige school. In deze lessen besteden we aandacht aan sociaal-emotionele vaardigheden. Leerkrachten hebben hiervoor een extra cursus gevolgd en door middel van (les)materiaal en trainingen worden de kinderen sociaal-emotioneel vaardig gemaakt. Het is dus een preventieve methode. Engels In de groepen 4 t/m 8 wordt binnen Alles-in-1 Engelse les gegeven. Kinderen leren eenvoudige gesprekjes te voeren over allerlei dagelijkse onderwerpen. Het praten met elkaar is het belangrijkste in de groepen In de groepen 7 en 8 wordt ook aandacht besteed aan spelling en grammatica. We leggen een basis waarop het voortgezet onderwijs verder kan bouwen. Methodes Op De Palster wordt er lesgegeven met behulp van moderne lesmethodes. Kwaliteit staat centraal bij het kiezen van ontwikkelingsmaterialen en lesmethodes. Alle gebruikte methodes voldoen ook aan de eisen die het Ministerie van Onderwijs, in de vorm van zogenaamde kerndoelen, aan basisscholen stelt. Deze kerndoelen zijn te vinden op de website van het ministerie (www.minocw.nl). Vakgebied hoofdvakken Methode Taal Groepen 1-2 Schatkist Leessleutel groep 1-2 Schrijfdans Idee activiteitenmap Groep 3 Veilig leren lezen Groep 4 Alles-in-1 Groepen 5-8 Alles-in-1; Alles Apart Spelling Groep 3 Veilig leren lezen Groepen 4-8 Alles-in-1; Alles Apart Technisch lezen Estafette Begrijpend lezen Alles-in-1; Alles Apart, Nieuwsbegrip Rekenen & wiskunde Pluspunt Andere vakgebieden: Schrijven: Schrijfdans, Pennenstreken en Schrijfsleutel Sociaal- emotionele en levensbeschouwelijk vorming: Leefstijl levensbeschouwing Voor de andere vakgebieden als Engels, muzische en creatieve vorming, wereldoriënterende vorming gebruiken we Alles-in-1 Voor zintuiglijke en lichamelijke vorming: Basislessen bewegingsonderwijs 15

16 het schoolteam groepsindeling Groep 1-2a Renée van Duijnhoven en Denny van Wanrooy Groep 1-2b Wendy de Mol en Anette Mollema Groep 3 Loes Raijmakers en Renée van Duijnhoven Groep 4 Dennis van der Sande en Frans Zegers Groep 5 Femke Fortuin Groep 5-6 Kim de Gier Groep 7 Marjon van der Wijst en Maaike Coenen Groep 8 Carla Verkuijlen en Anette Mollema directeur Peter van Lamoen De directeur is belast met de algehele leiding van de school: personeel, financiën, grote onderwijskundige lijn, externe contacten en beheer van het schoolgebouw. De directie is per bereikbaar via Bij calamiteiten buiten de schooltijden kunt u met hem contact opnemen: interne begeleiding Kees van den Elzen Hij begeleidt, coacht en ondersteunt leerkrachten bij hun dagelijkse zorg. Hij heeft regelmatig groeps- en leerlingbesprekingen met de leerkracht. Ook voert hij onderzoeken uit, stelt samen met de leerkracht handelingsplannen op, maakt trendanalyses, beheert de orthotheek en onderhoudt contacten met ouders en instanties in het kader van leerlingenzorg. Samen met de directeur vormt hij het zorgteam van de school. bouwcoördinator Loes Raijmakers is de onderbouwcoördinator voor de groepen 1 tot en met 3. Maaike Coenen is de bovenbouwcoördinator voor de groepen 4 tot en met 8. Zij regelen de algemene gang van zaken in hun bouw. Zij zorgen voor afstemming tussen de verschillende leerjaren en bewaken de doorgaande lijn. administratie Jolanda Lange ondersteunt het managementteam met administratieve taken. vervangers van leerkrachten Soms komt het voor dat een leerkracht wegens ziekte of studiedagen niet op school kan zijn. Wij zullen dan natuurlijk proberen een vervanger te regelen voor deze groep. Onze school tracht zoveel mogelijk te werken met invalkrachten die de school en de werkwijze goed kennen. Het vinden van vervangers kan ooit een probleem zijn. De school heeft voor dit probleem een protocol opgesteld. Belangrijk voor u is om te weten dat een groep nooit naar huis wordt gestuurd op de eerste dag waarop het probleem zich voordoet. Uiterlijk de dag, voorafgaande aan de dag waarop een groep thuis moet blijven, worden de ouders schriftelijk op de hoogte gebracht. Voor ouders, die aangeven hierdoor in ernstige opvangproblemen te komen, wordt samen met de directie van de school naar een oplossing gezocht. schoolcontactpersonen De schoolcontactpersonen Carla Verkuijlen en Wendy de Mol kunnen worden benaderd bij eventuele klachten. Zie hiervoor het onderdeel klachtenregeling in deze schoolgids bij hoofdstuk samenwerking met ouders. 16

17 stagiaires In een omgeving waar ontwikkeling centraal staat, bieden wij graag de mogelijkheden aan studenten en het team om van en met elkaar te leren en om in de praktijk kennis te maken met hun toekomstige beroep. Dit jaar lopen er enkele studenten van PABO en ROC stage op onze school. Onder begeleiding en supervisie van de groepsleerkracht zijn zij inzetbaar bij (onderwijs)activiteiten in de groep. conciërge Willem van Zandvoort verricht op school allerlei ondersteunende activiteiten. Foto s van onze afzonderlijke teamleden staan op onze website: Op onze school komen ook: Schoolmaatschappelijk Werk Schoonmaak Leerkracht & Co onderwijsbegeleidingsdienst GGD Martine de Haas IBN Roy Voeten John Gerretsen, arts Habiba El Yachouti, jeugdverpleegkundige Marga van Vugt, teamassistente Scholing voor team Als lerende organisatie is onze school steeds in ontwikkeling. Onze leerkrachten hebben een duidelijke visie op onderwijs. Zij werken voortdurend aan de verbetering van hun eigen kwaliteiten, zowel individueel als in overleg met hun collega s. Door het volgen van cursussen, studiedagen en teamvergaderingen werken we aan deskundigheidsbevordering. Wij vinden dat goed voor onze leerlingen en verfrissend voor onszelf. De energie die de leerkrachten investeren in hun persoonlijke ontwikkeling en kennis wordt uiteraard gewaardeerd door de directie van de school. Jaarlijks wordt een nascholingsplan opgesteld. 17

18 Kiem Onze school is onderdeel van Kiem Onderwijs en Opvang, een organisatie voor primair onderwijs met kindvoorzieningen voor opvang, voorschoolse educatie, onderwijs en naschoolse activiteiten. Tot bloei laten komen Hoewel elke school eigen accenten legt, zijn we verbonden vanuit een gedeelde overtuiging. Dankzij de juiste aandacht en zorg creëren de Kiem scholen een uitstekende voedingsbodem voor groei en ontwikkeling van leerlingen. Wij zien de kracht in ieder kind en zorgen ervoor dat die kracht ook tot bloei komt. In onze visie vormen kindcentra de optimale basis voor wat kinderen van 0 tot 12 jaar nodig hebben in opvang en onderwijs. In de Kindcentra van Kiem wordt bewust gekeken naar ontwikkelingsbehoeften van het individuele kind en wordt er ook naar gehandeld. Versterken van eigen kracht Kiem staat voor het ontwikkelen van wat aanwezig is, voor het eigen karakter en de eigen kwaliteiten van leerlingen die tot bloei willen komen. Om te kunnen ontkiemen is een gezonde voedingsbodem noodzakelijk. Wij geloven erin dat kinderen zich met de juiste aandacht en zorg ontwikkelen naar hun beste vermogen. Vandaar dat we veel energie steken in professionalisering van onze medewerkers en in het realiseren van integrale kindcentra waar kinderen maximaal tot hun recht komen. We zien wat kinderen kunnen Stimuleren groei en ontwikkeling Een positief zelfbeeld Creatief denken Kennis en vaardigheden Samenwerken en respect Verantwoordelijkheid Sterke wortels vormen de basis Een heldere visie, overtuiging en vakmanschap Maar ook passie voor wat mogelijk is Ontdekken, leren en verwonderen Kansen aanreiken voor morgen We staan pal voor sterk onderwijs Vertrouwen op onszelf en elkaar KIEM, ONDERWIJS EN OPVANG Wij zien de kracht in ieder kind 18

19 school- en vakantietijden schooltijden Van groep 1 t/m 8 zijn de schooltijden van 8.45 uur 12 uur en van uur uur. Woensdag is afwijkend. Dan gaan we door tot uur en daarna zijn s middags alle kinderen vrij. Op vrijdag is groep 1 bijna altijd vrij. Er zijn twee uitzonderingen. Op vrijdag 28 februari 2013 komt groep 1 s ochtends vanwege het Carnavalsfeest wél naar school. Ook 11 juli -de laatste schooldag- verwachten we groep 1. De groepen 2, 3 en 4 zijn iedere vrijdagmiddag vrij. In incidentele gevallen wordt hiervan afgeweken. Hiervan wordt u tijdig via de Houvast op de hoogte gebracht. De kinderen van groep 1 zijn dan (net als de kinderen van groep 2, 3 en 4) om uur vrij. inlooptijd De deuren gaan om uur open en ontvangen de leerkrachten de kinderen in hun eigen klaslokaal. Vooral in de onderbouw zien we dat ouders met hun kind in de klas komen, naar werkjes van kinderen kijken of een boekje voorlezen. Het is de bedoeling dat alle kinderen om uur in de klas zijn, zodat we om uur kunnen beginnen. s Middags surveilleren de leerkrachten van tot uur. De deuren gaan dan om uur open. Om uur starten de lessen. Van de ouders verwachten wij, dat zij tijdig afscheid nemen van hun kind, zodat de lessen op tijd kunnen beginnen. totaal aantal schooluren Dit schooljaar gaan de kinderen van de groepen 1 796,25 uur naar school. De groepen 2,3,4 zijn er 913,25uur en de groepen 5,6,7,8 gaan 998,75uur naar school. Daarmee voldoen we aan de norm van de inspectie van 7520 uur gedurende hun totale basisschoolperiode. overzicht vakanties en vrije dagen Jaarlijks wordt het vakantierooster vastgesteld door het stichtingsbestuur op basis van het advies van het Brabants Overleg Vakantieplanning. Zie daarvoor herfstvakantie t/m meivakantie t/m kerstvakantie t/m Hemelvaart t/m voorjaarsvakantie t/m e Pinksterdag e Paasdag zomervakantie t/m Start schooljaar : 12 augustus 2013 Vrijdags vóór een vakantie hebben we een continurooster (niet bij Pasen en Pinksteren) De groepen 2 t/m 4 zijn dan om uur uit. De groepen 5 t/m 8 om uur. Op vrijdagochtend 7 februari verwachten we de kleuters van groep 1 wél. Op 18 september, 6 december en 2 juli heeft het team studiedagen. Op 26 maart ontmoeten alle leerkrachten van onze stichting elkaar tijdens de jaarlijkse KIEMontmoetingsdag. Alle kinderen zijn op deze 4 studiedagen vrij. Deze vrije uren gaan niet ten koste van het wettelijk verplichte aantal uren dat een kind onderwijs moet ontvangen. 19

20 leerplicht en verlof Kinderen vanaf vijf jaar zijn leerplichtig. Slechts in bepaalde gevallen zoals bij belangrijke familiegebeurtenissen kan toestemming voor verlof door de directeur worden verleend. De leerplichtwet ligt op school ter inzage. Zie ook de info op het verlofformulier waarnaar u bij de leerkracht en directie kunt vragen. Dit formulier staat ook op onze site. Indien er sprake is van ongeoorloofd verzuim, dan wordt dit doorgegeven aan de leerplichtambtenaar. vrijstelling van onderwijsactiviteiten Kinderen komen naar school om onderwijs te volgen. Het zal weinig voorkomen dat daarvan afgeweken moet worden. In de Wet op Primair Onderwijs is daarover de volgende bepaling opgenomen: Soms is het nodig en noodzakelijk dat kinderen vrijgesteld worden van het onderwijs in bepaalde vakgebieden. Vanwege gewetensbezwaren, bijv. ingegeven door een bepaalde godsdienstige overtuiging, kan de school vrijstelling verlenen, bijv. voor het bijwonen van de lessen levensbeschouwing. In principe gaan wij ervan uit dat alle kinderen met alle activiteiten meedoen. Kinderen groeien op in een multiculturele samenleving. Binnen de school maken de kinderen kennis met deze veelsoortige samenleving. Kinderen met andere levensovertuigingen of een andere culturele achtergrond zijn welkom op onze school. Omdat de lessen levensbeschouwing een vrij algemeen karakter dragen, nemen zij onder normale omstandigheden deel aan deze lessen. Wij verwachten van hen en hun ouders respect voor de uitgangspunten van de school, zoals wij ook respectvol willen omgaan met de religieuze of culturele achtergrond van anderen. Het kan ook voorkomen dat een kind fysieke problemen heeft zodat hij/zij niet deel kan nemen aan de lessen bewegingsonderwijs. In verband met een eventuele vrijstelling dienen de ouders een schriftelijk verzoek in bij de directeur. Het besluit wordt altijd genomen in overleg met de ouders en de groepsleerkracht. Ook wordt tijdens het gesprek aangegeven wat de vervangende onderwijsactiviteiten zijn en onder welke condities deze moeten worden uitgevoerd. tandarts en doktersbezoek Soms is het onoverkomelijk dat kinderen de dokter bezoeken tijdens schooltijd. Mocht u echter zelf een keus hebben, dan rekenen we erop dat u er alles aan doet dat kinderen niet tijdens schooltijd naar tandarts of dokter hoeven te gaan. ziekmeldingen We vragen u indien uw kind ziek is, dit voor kwart voor negen telefonisch te laten weten. Indien kinderen afwezig zijn en er geen melding op school is ontvangen, dan zullen wij in de loop van de ochtend contact zoeken met de ouders. Wordt uw kind ziek tijdens schooltijd of doen zich andere omstandigheden voor waardoor uw kind de lessen niet meer kan volgen, dan proberen wij contact met u op te nemen. Wij raden u aan een tweede telefoonnummer bij de leerkracht achter te laten. Onder schooltijd gaan er geen zieke kinderen zonder begeleiding naar huis. Indien het naar onze mening noodzakelijk is, raadplegen wij uw huisarts. 20

Schoolgids 2011-2012

Schoolgids 2011-2012 Schoolgids 2011-2012 1 Inhoud Woord vooraf De school Het schoollied Het bestuur Waar staan we voor? Een katholieke identiteit Het schoolgebouw De groepen De plattegrond Blz. Het onderwijs Basisontwikkeling

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie

Veilig, vertrouwd gericht op de toekomst Schoolgids Schooljaar 2014-2015

Veilig, vertrouwd gericht op de toekomst Schoolgids Schooljaar 2014-2015 Veilig, vertrouwd gericht op de toekomst Schoolgids Schooljaar 2014-2015 Polderstraat 110 4844 BK Terheijden 076-5938126 info@zonzeel.nl www.zonzeel.nl Inhoud Voorwoord... 4 Bewust kiezen... 4 De school

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudsopgave

Voorwoord. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 0. Voorwoord 1. Algemene informatie over de school 2. Het onderwijs op basisschool t Mulderke 3. De zorg voor de kinderen 4. De leerkrachten en het ondersteunende personeel 5. Contacten met

Nadere informatie

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat Schoolgids algemeen De Klimop Dokter van de Wouwstraat 39 6031 HC Nederweert Tel.: (0495) 63 19 00 info@obsdeklimopnederweert.nl www.klimopnederweert.nl 2 Inhoud Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor

Nadere informatie

Voor u ligt de nieuwe schoolgids van De Ark. Met plezier bied ik u deze gids aan en vertel ik u kort wat u in de gids kunt lezen.

Voor u ligt de nieuwe schoolgids van De Ark. Met plezier bied ik u deze gids aan en vertel ik u kort wat u in de gids kunt lezen. Alstublieft! Voor u ligt de nieuwe schoolgids van De Ark. Met plezier bied ik u deze gids aan en vertel ik u kort wat u in de gids kunt lezen. Van visie tot praktische zaken In deze gids leest u waar wij

Nadere informatie

1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015

1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015 1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015 2 van 70 3 van 70 Een woord vooraf Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de nieuwe schoolgids van basisschool de Vlieger. U vindt hierin voor schooljaar 2014-2015 de belangrijkste

Nadere informatie

Schoolgids. Basisschool de Vink 2014 2015. Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind

Schoolgids. Basisschool de Vink 2014 2015. Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind Schoolgids Basisschool de Vink 2014 2015 Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind 1 Voorwoord Geachte ouders, verzorgers en andere belangstellenden, Voor u ligt de schoolgids van basisschool

Nadere informatie

INLEIDING 4. 2.DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 Bestuur van de school De organisatie van de school

INLEIDING 4. 2.DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 Bestuur van de school De organisatie van de school INHOUDSOPGAVE INLEIDING 4 1. WAAR ONZE SCHOOL VOOR STAAT 5 Identiteit van de school Schoolgrootte Doelen Missie en Visie Het werk- en leefklimaat in de school Zelfstandig werken en leren 2.DE ORGANISATIE

Nadere informatie

SCHOOLGIDS DE BIEZEN 2015-2019 Laatste update 1 juli 2015

SCHOOLGIDS DE BIEZEN 2015-2019 Laatste update 1 juli 2015 SCHOOLGIDS DE BIEZEN 2015-2019 Laatste update 1 juli 2015 Katholieke basisschool De Biezen Kraailandhof 1 3828 JN Hoogland 033-4802028 e-mail: biezen@kpoa.nl website: www.debiezen.nl Het Biezenlied Op

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa. Schoolgids 2012-2013 Taal, Talent en Toekomst Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.nl 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. De school 4 2. Identiteit

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 Een jaar waar muziek in zit. Schoolgids 2014 2015 Lindenlommerbasisschool Hoeven

Schoolgids 2014-2015 Een jaar waar muziek in zit. Schoolgids 2014 2015 Lindenlommerbasisschool Hoeven Schoolgids 2014-2015 Een jaar waar muziek in zit. Schoolgids 2014 2015 Inhoudsopgave schoolgids Lindenlommer. 0. DE SCHOOLGIDS 4 0.1. EEN WOORD VOORAF VAN DE DIRECTIE VAN DE LINDENLOMMER 4 0.2. HET SCHOOLPLAN

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

Schoolgids deel A. Schoolgids deel A 2015-2016

Schoolgids deel A. Schoolgids deel A 2015-2016 Schoolgids deel A Schoolgids deel A 2015-2016 Basisschool de Breede Hei Dopheide 40 3823 HL Amersfoort 033-4564138 breedehei@kpoa.nl www.breedehei.nl De Breede Hei, basis voor groei en ontwikkeling! Inhoud

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers,

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers, 1 Een woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Deze schoolgids is bestemd voor alle ouders / verzorgers van (toekomstige) leerlingen van Basisschool Het Mozaïek. We informeren u hiermee over allerlei zaken

Nadere informatie

ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BURCHTGAARDE

ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BURCHTGAARDE ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BURCHTGAARDE Basisschool De Burchtgaarde is op 1 augustus 1994 ontstaan door een fusie van drie basisscholen. De Burchtgaarde is nu de enige basisschool in IJpelaar/Mariaveld.

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Waar Klimop voor staat... 7 2.1 Kernwaarden, missie en visie... 7 2.2 De katholieke identiteit van de school... 8 2.3 Onze prioriteiten... 9 3. Het onderwijs... 11 3.1 De organisatie

Nadere informatie

Voorwoord. Tot slot wensen wij u en uw kind(eren) een fijn schooljaar toe. Namens het team en medezeggenschapsraad van De Meerbrug

Voorwoord. Tot slot wensen wij u en uw kind(eren) een fijn schooljaar toe. Namens het team en medezeggenschapsraad van De Meerbrug 2012-2013 R.K. Basisschool De Meerbrug Kinheim 8 1161 AP Zwanenburg 020-4973970 E-mail: directie.demeerbrug@stichtingdelasalle.nl Website: www.meerbrug.nl Brin nr.: 07RG Voorwoord Voor u ligt de schoolgids

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014 1.0 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen voorwoord vanuit het bestuur 5 1.2 Voorwoord schoolleiding en team 5 1.3 Inhoud 5 2 Visie Basisschool De Vlonder 6 3 Visie op Leren 7 3.1 Opvoeden 7 3.2

Nadere informatie

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 1. De school 4 2. Onze visie op het onderwijs 5 3. De organisatie van het onderwijs 7 4. De zorg voor kinderen 11

Nadere informatie

PROCEON. Visie en missie

PROCEON. Visie en missie PROCEON Geachte ouders/verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van één van de scholen van PROCEON. Stichting Proceon is een stichting voor protestants-christelijk onderwijs in het Gooi en omgeving. Onder

Nadere informatie

ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BURCHTGAARDE

ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BURCHTGAARDE ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BURCHTGAARDE Basisschool De Burchtgaarde is op 1 augustus 1994 ontstaan door een fusie van drie basisscholen. De Burchtgaarde is nu de enige basisschool in IJpelaar/Mariaveld.

Nadere informatie

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 SSchoolgids 2014-2015[Geef tekst op] Pagina 0 1 Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers, Voor u ligt de schoolgids deel 1 2014-2015 van De Flint, school

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids van de St. Josephschool te Hooglanderveen. In deze gids verantwoorden wij ons onderwijs, in al zijn facetten.

Voor u ligt de schoolgids van de St. Josephschool te Hooglanderveen. In deze gids verantwoorden wij ons onderwijs, in al zijn facetten. Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van de St. Josephschool te Hooglanderveen. In deze gids verantwoorden wij ons onderwijs, in al zijn facetten. Ons motto:

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids 2011-2012 basisschool St. Jozef te Uden.

Inhoudsopgave schoolgids 2011-2012 basisschool St. Jozef te Uden. Inhoudsopgave schoolgids 2011-2012 basisschool St. Jozef te Uden. 1. Algemene gegevens pag. 1 2. Inleiding pag. 2 3. Missie en Visie pag. 3 4. Een katholieke school pag. 4 5. De ontwikkeling van onze school

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Dit is de digitale schoolgids van basisschool Hendrik Boogaard Rode Kruislaan te Hellevoetsluis. Deze schoolgids is geschreven om ouders die een

Nadere informatie