Bewegen en Sport in het MBO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bewegen en Sport in het MBO"

Transcriptie

1 Bewegen en Sport in het MBO Servicedocument voor Bewegen en Sport in de competentiegerichte kwalificatiestructuur voor het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) Berend Brouwer (SLO) en Bert Boetes (MBO Raad) juni 2008

2 Verantwoording 2008 SLO, Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling, Enschede Alle rechten voorbehouden. Mits de bron wordt vermeld is het toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van de uitgever deze uitgave geheel of gedeeltelijk te kopiëren dan wel op andere wijze te verveelvoudigen. Auteurs: Berend Brouwer (SLO) en Bert Boetes (MBO Raad) In opdracht: MBO Raad - Platform Bewegen en Sport MBO Informatie adres SLO Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling Secretariaat VMBO/MBO Postbus 2041, 7500 CA Enschede Telefoon (053) AN:

3 Inhoud Aanleiding 5 Op weg naar een nieuw servicedocument bewegen en sport in het MBO 8 Voortbouwen op het referentiedocument 9 De nieuwe kwalificatiestructuur 9 Gevolgen voor het onderwijs 11 Aansluiten bij het document Leren Loopbaan & Burgerschap 13 Aansluiten bij de competentiegerichte kwalificatiestructuur 14 De rol van werkprocessen 15 Overzicht mogelijkheden voor bewegen en sport in het middelbaar beroepsonderwijs 16 Overzicht 16 Uitwerking in thema's 17 Uitwerking van de thema's 18 Voorbeelden uit de praktijk 23

4

5 Aanleiding Nadat zo'n vijftien jaar geleden doelstellingen met betrekking tot lichamelijke opvoeding werden geschrapt uit de eindtermen voor vrijwel alle vormen van middelbaar beroepsonderwijs is er een heftige discussie op gang gekomen over de plaats van bewegen binnen het Mbo. Aan de ene kant heeft deze maatregel ertoe geleid dat op veel Mbo-instellingen studenten in het kader van het curriculum geen bewegingsactiviteiten meer op hun programma hebben staan. En aan de andere kant zijn er allerlei vernieuwende impulsen ontstaan om bewegen toch een plaats in de opleidingen te geven en hebben diverse belanghebbenden te kennen gegeven dat zij het van groot belang vinden dat bewegen en sport wel degelijk een plaats krijgen in het Mbo. Zo stelt de Raad van Onderwijs, Jeugdzaken en Cultuur van de Europese Commissie in haar zitting van 5 en 6 mei 2003, waarin het Europees jaar voor opvoeding door sport werd ingesteld, onder meer dat: de waarden van sport, namelijk bevordering van het lichamelijke en geestelijk welzijn, de ontwikkeling van fysieke, intellectuele en sociale vaardigheden en de verbetering van de levenskwaliteit, moeten worden verspreid, zowel in het onderwijs als op andere gebieden van het maatschappelijk leven. onderwijssystemen aantrekkelijker kunnen worden gemaakt door sport te gebruiken als een opvoedkundig middel om de betrokkenheid van jongeren bij binnen- en buitenschoolse vorming te verhogen, het belangrijk is om door sportbeoefening aangekweekte waarden als zelfdiscipline, gevoel van eigenwaarde en wilskracht te bevorderen, zodat jongeren worden geholpen hun vaardigheden en beperkingen te onderkennen en de problemen te overwinnen waarmee zij in het dagelijks leven kunnen worden geconfronteerd, zodat zij in staat zijn hun doelstellingen te verwezenlijken en zelfstandig te worden, sport via waarden als solidariteit, eerbied voor anderen, participatie en eerlijk spel bijdraagt tot de socialisatie van jongeren, hun deelname aan het openbare leven stimuleert en democratische waarden en burgerzin onder jongeren bevordert, sport tolerantie, aanvaarding en eerbied voor verscheidenheid en sociale cohesie aankweekt in de omgang met andere jonge sporters en zo een belangrijke bijdrage kan leveren tot intercultureel begrip en tot de bestrijding van racisme, vreemdelingenhaat, seksisme en andere vormen van discriminatie, vrijwilligerswerk in de sport moet worden gestimuleerd, met de deelneming en actieve bijdrage van alle betrokken instanties, in het bijzonder de vrijwilligersverenigingen en -organisaties voor jeugdsport. In een motie die in najaar 2002 in de 2 e Kamer is ingediend en die kamerbreed werd ondersteund, stellen de Kamerleden dat bewegen onderdeel dient uit te maken van de kwalificatiestructuur voor het BVE omdat het verstoken blijven van bewegingsactiviteiten in de onderwijsprogramma s bij leerlingen leidt tot minder sportparticipatie en grotere gezondheidsrisico s". 5

6 De staatssecretaris van OCW heeft aangegeven dat de resultaten van het project Aantrekkelijk bewegen, uitgevoerd door de BVE-raad onder financiering van het ministerie van OCW, garandeert dat in de nieuwe kwalificatiestructuur aandacht zal worden gegeven aan bewegen. Recent onderzoek van TNO heeft verder aangetoond dat werknemers die sporten, minder ziekteverzuim vertonen en bij ziekte sneller herstellen. Werknemers ( en werkgevers) moeten hun verantwoordelijkheid nemen voor het aandacht besteden aan lifestyle en de plaats van bewegen hierin. Dit kan gezondheidsproblemen ten gevolge van werk voorkomen. (bijvoorbeeld rsi) In een onderzoek van het Mulierinstituut onder BOL-leerlingen van ROC s en AOC s blijkt dat er een positieve relatie bestaat tussen bewegen op school en bewegen in vrije tijd. Bij de motieven voor bewegen en sport staan gezondheid, ontspanning, sociale contacten en verminderen van stress hoog op de lijst. Bij de onderzochte scholen wordt een breed scala aan activiteiten aangeboden, binnen en buiten het curriculum en binnen en buiten de school in wekelijkse uren maar ook in de vorm van sportieve dagen en weken. Het bestuur van de BVE-raad heeft al in 2004 in de persoon van haar voorzitter Mw. Vliegenthart haar steun gegeven aan het manifest Bewegen en sport in het beroepsonderwijs, waarin gepleit wordt voor het opnemen van deze activiteiten in de nieuwe kwalificatiestructuur. De stuurgroep kwalificatiestructuur heeft in haar vergadering van 11 maart 2004 aan het procesmanagement de opdracht gegeven Bewegen en sport en moderne vreemde talen in de kwalificatiestructuur te positioneren. Het Manifest Bewegen en Sport in het beroepsonderwijs, basis voor burger- en vakmanschap is ondertekend door een breed scala aan vertegenwoordigers van maatschappelijke en politieke organisaties. En in het kader van de Alliantie School en Sport Samen Sterker (een in 2005 gesloten samenwerking tussen de ministeries van OCW en VWS en NOC*NSF) is er ook ruimte aandacht voor bewegen en sport in het Mbo. Zo is er een Nationaal Team Bewegen en Sport in het Mbo actief dat het belang van bewegen in het Mbo onder de aandacht wil brengen, zijn er sprintpremies beschikbaar gesteld voor Mbo-instellingen die bewegen en sport op vernieuwende wijze een plek binnen hun opleidingen geven en is er in het kader van de Brede Analyse onderzoek gedaan door DSP-groep naar de stand van zaken en naar de randvoorwaarden die vervuld moeten worden om de gewenste situatie met betrekking tot sport en bewegen in het Mbo te kunnen realiseren. Kortom: brede politieke èn maatschappelijke steun voor meer aandacht voor bewegen en sport in het middelbaar beroepsonderwijs. In 2008 moet een en ander zijn beslag krijgen in de nieuwe kwalificatiestructuur voor het Mbo. Deze op het ontwikkelen van competenties gerichte kwalificatiestructuur moet de vierde generatie eindtermen van de oude kwalificatiestructuur gaan vervangen. In deze nieuwe kwalificatiestructuur ontbreken weliswaar nog steeds directe eindtermen op het gebied van bewegen, maar zowel in de beroepsgerichte kwalificaties als in het eind 2006 vastgestelde document Leren, Loopbaan en Burgerschap staan vele aanknopingspunten voor een in het kader van de beroepsopleiding zinvolle invulling van bewegen en sport. 6

7 Dit document heeft de bedoeling om opleidingen in het Mbo te helpen een volwaardige plaats voor bewegen en sport te realiseren. Dat doen we door een aantal invalshoeken te schetsen hoe naar het belang en de rol van bewegen en sport in het Mbo te kijken in relatie tot de nieuwe kwalificatiestructuur en daar voorbeelden bij te geven van hoe voorloper-scholen daar al succesvol mee hebben geëxperimenteerd. 7

8 Op weg naar een nieuw servicedocument bewegen en sport in het MBO Voortbouwen op het referentiedocument In het referentiedocument 'Meervoudig bewegingsbekwaam in beroep en samenleving' 1 zetten we uiteen op welke wijze bewegen en sport een rol zou kunnen spelen in het Mbo. Daarmee namen we al een voorschot op de nieuwe, competentiegerichte kwalificatiestructuur voor dat Mbo. We onderscheidden daar een vijftal invalshoeken om bewegen en sport te benutten binnen het middelbaar beroepsonderwijs: - Bewegen en gezond werken; - Bewegen en welzijn; - Bewegen en kerncompetenties; - Bewegen en burgerschap; - Bewegen en leren; Inmiddels is het nieuwe format voor de ontwikkeling van kwalificaties voor competentiegericht beroepsonderwijs 2 verschenen. Daarnaast is nu ook het document Leren, Loopbaan en Burgerschap 3 vastgesteld. Omdat we van mening zijn dat bewegen en sport zowel in kwalificerende zin als in het licht van leren, loopbaan en burgerschap van betekenis is, lijkt het ons nu een goed moment om opnieuw na te gaan op welke wijze dat binnen deze nieuwe contouren ingepast kan worden. Het is daarbij niet meteen zo dat er geheel nieuwe inzichten zijn ontstaan over de betekenis van bewegen en sport in het Mbo. Eerder willen we bestaande inzichten aanscherpen en inpassen aan de nieuwe kenmerken van de kwalificatiestructuur. Om duidelijk te maken hoe we dat voor ons zien eerst in het kort iets over die nieuwe kwalificatiestructuur. 1 Meervoudig bewegingsbekwaam in beroep en samenleving. Referentiedocument voor de kwalificatiestructuur BVE. Bert Boetes (BVE Raad) en Berend Brouwer (SLO), april Kwalificaties voor competentiegericht beroepsonderwijs. Stuurgroep competentiegericht beroepsonderwijs, COLO april Document Leren, Loopbaan en Burgerschap. Gemeenschappelijk procesmanagement competentiegericht beroepsonderwijs, februari

9 De nieuwe kwalificatiestructuur De beschrijvingsstructuur, het format voor de kwalificaties voor het Mbo is als volgt: Na een meer algemene beschrijving van een beeld van de beroepengroep, formele vereisten, loopbaanperspectief, trends in de beroepengroep volgt het kwalificatiedossier zelf. Eerst de uitstroommogelijkheden en daarna de kwalificatieeisen voor de beroepsgroep. Daarbij wordt een vaste structuur aangehouden. Voor elke uitstroom worden kerntaken geformuleerd, die op hun beurt worden uitgesplitst in een aantal werkprocessen. Voor elk werkproces wordt vervolgens een nadere detaillering gegeven in termen van omschrijving, gewenst resultaat, relevante competenties uit een gestandaardiseerde lijst van 25 generieke competenties 4 - waar nodig uiteengelegd in een aantal deelcomponenten - elk met prestatie-indicatoren op gedragsniveau en t.b.v. de opleidingen voorzien van aanwijzingen voor relevante vakkennis en vaardigheden. In schema: Overzicht kwalificatiedossiers Uitstroom Kerntaak Werkprocessen <titel> <titel> <titel> <Titel 1> <Titel 2> Etc. Proces-competentiematrix kerntaak <titel> Kerntaak <titel> Competenties A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Werkprocess en Aansturen Begeleiden Presenteren 1.1 x x x x 1.2 x x x x etc. Analyseren Onderzoeken Leren Etc 4 powerend by SHL Competentiemodel Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven 9

10

11 Detaillering proces-competentiematrices <uitstroom titel> Kerntaak 1: <titel> Werkproces 1.1: <titel> Omschrijving Gewenst resultaat Competentie Component(en) Prestatieindicator B. Aansturen I. Presenteren M. Analyseren Vakkennis en vaardigheden Y. Etc. Bij deze structuur willen we aansluiten bij het beschrijven van de rol en betekenis van bewegen en sport binnen competentiegericht opleiden in het Mbo. In bijlage 1 geven we een aantal voorbeelden van de manier waarop dat voor verschillende opleidingen is uitgewerkt. Gevolgen voor het onderwijs Van kerntaak naar competentie of andersom? Voor een goed begrip van hoe deze wijze van beschrijven van de kwalificatiedossiers werkt het volgende. In de beschrijvingssystematiek lijkt het alsof er vanuit de kerntaken naar de competenties wordt geredeneerd, maar in feite is het andersom. Met de introductie van de 25 generieke competenties powered by SHL is nu duidelijk dat elke Mbostudent aan de zelfde competenties werkt, zij het: - niet in dezelfde onderlinge verhouding en diepgang (dat hangt af van studierichting en niveau); - niet op dezelfde wijze nader ingevuld (uitgangspunt is dat competenties in zekere mate contextgebonden zijn); - niet in dezelfde mate en op hetzelfde moment (omdat studenten onderling sterk verschillen in de mate waarin zij hun competenties al ontwikkeld hebben); - niet met hetzelfde eindresultaat (werk kan vanuit verschillende sets van competenties toch succesvol worden gedaan, mensen verschillen nu eenmaal onderling); Om nu te kunnen bepalen welke competenties binnen een bepaalde opleidingsstroom meer of minder belangrijk zijn en hoe die daarbinnen moeten worden geïnterpreteerd wordt de hierboven beschreven wijze van specificeren gevolgd. Vanuit het beroep wordt geanalyseerd welke kerntaken er zijn, welke werkprocessen daar bij horen, welke competenties daar specifiek van belang zijn en tot welk gedrag dat zou moeten leiden bij de student. Daarmee hebben de onderwijsgevenden een richting / beeld om hun onderwijs op te baseren. De beoogde competenties moeten op die specifieke manier zichtbaar worden in het gedrag van de student. Vakkennis en vaardigheden zijn daarbij in de nieuwe opzet (slechts) beschreven als voorwaardelijk voor adequaat handelen. 11

12 Onderwijs en toetsing Voor het onderwijs betekent dat dat scholen vrij zijn om zodanig hun onderwijs te creëren dat de leerlingen de kans krijgen de beoogde competenties binnen de relevante contexten te verwerven, ontwikkelen en demonstreren. De leerling neemt van elk onderdeel van het onderwijs wat mee in zijn eigen competentieontwikkeling (en daarmee in zijn POP), dus los van individuele onderwijseenheden. De doelstellingen van elke module maken zo eigenlijk deel uit van een ontwikkeling op langere termijn. Voor de toetsing betekent dat, dat niet alle competenties in elke module getoetst hoeven te worden. De student zelf neemt er vooral wat van mee en bespreekt die voortgang op afgesproken momenten met zijn leercoach. Binnen de module krijgt hij wel feedback in relatie tot de prestatie-indicatoren zoals die voor zijn opleiding zijn geformuleerd en die in die module relevant zijn. Die feedback neemt hij mee in zijn POP gesprekken. Uiteindelijk wordt in de Proeven van Bekwaamheid getoetst of de beoogde competenties in voldoende mate verworven zijn. De ontwikkeling van competenties wordt dus wel in de specifieke beroepscontext beoordeeld. Voor een individuele module betekent dat ook, dat de docent zou kunnen volstaan met beoordelen of een student zodanig aan het onderwijs heeft meegedaan dat er een gerede kans is dat hij er wat van meegenomen kán hebben, toetsen van een inspanningsverplichting t.a.v. het proces dus. Dat is vergelijkbaar met hoe in de Tweede Fase van Havo/Vwo wordt omgegaan met de zogenaamde handelingsdelen. Voor LO hoeft daar bijvoorbeeld geen cijfer te worden geproduceerd, het vak moet met een voldoende In de SLO publicatie 'Portfoliovoorstel Lichamelijke Opvoeding 1 havo/vwo' (SLO, 2004, VO/ /D/03-644) gaan we uitgebreider in op de relatie tussen PTA, portfolio, en rapportage. Het portfolio wordt daar weliswaar heel specifiek ingevuld in het kader van sportoriëntatie en -keuze, maar de relatie met beoordelen voor rapportage is dezelfde. In het portfolio staat wat de lessen voor de leerling persoonlijk hebben opgeleverd. De docent beoordeelt - om te bepalen of een leerling heeft voldaan aan de eisen om een blok als 'voldoende' of 'naar behoren' te mogen afsluiten vooral, in volgorde van lichte naar meer intensieve beoordeling een combinatie van (meestal stapelend): - of de leerling voldoende bij de lessen aanwezig is geweest; - of de leerling voldoende actief heeft geparticipeerd tijdens de lessen; - of de leerling voldoende niveau van kennis / vaardigheden heeft; - of de leerling in voldoende mate heeft gereflecteerd op zijn eigen leerproces. Het accent kan liggen op actieve participatie en reflectie, dus meer op het proces. Het kan ook betekenen dat in een module vooral een accent ligt op het adequaat toepassen van vakkennis en vaardigheden, die tenslotte ook in enige mate beheerst moeten worden. En uiteraard is een combinatie van beide opties ook mogelijk, zij het vermoedelijk arbeidsintensiever voor de docenten. Het onderwijsprogramma Alle - of in elk geval zo veel mogelijk - relevante contexten moeten in het onderwijsprogramma verwerkt worden. Opleidingen bepalen zelf welke contexten dat zijn en hoe ze dat willen aanpakken. In toenemende mate geven opleidingen hun studenten daarbij de ruimte om hun eigen contexten te kiezen, bijvoorbeeld in de vorm van stageplaatsen. Doorgaans zullen in opleidingen vooral contexten vanuit het perspectief van de beroepskwalificatie centraal staan. Met de competentiegerichte structuur zijn er nu echter ook andere mogelijkheden denkbaar. Het werken aan je competenties kan - zeker vanuit het perspectief van de student - op vele plaatsen en manieren gebeuren. 12

13 Daarnaast hebben alle opleidingen ook verplicht te maken met het document 'Leren, Loopbaan en Burgerschap'. Dus moeten ook contexten vanuit een perspectief van leren, loopbaan en burgerschap in het opleidingsprogramma aan de orde komen. De eerste twee van die drie komen meestal min of meer vanzelfsprekend aan de orde vanuit de beroepskwalificatie. Burgerschap echter niet. Dat betekent weer dat elke opleiding ook speciaal moet nadenken over de vraag welke contexten vanuit een oogpunt van burgerschap aan bod moeten komen. Aansluiten bij het document Leren Loopbaan & Burgerschap In het document leren, loopbaan en burgerschap wordt een 7-tal kerntaken onderscheiden. In deze paragraaf geven we aan hoe werken met bewegen en sport kan aansluiten bij die kerntaken. Kerntaak LLB 1. Eigen ontwikkeling benoemen en daarbij passende leerdoelen bereiken 2. De eigen loopbaan sturen 3. Participeren in het politieke domein 4. Functioneren als werknemers in een arbeidsorganisatie Invulling Bewegen en Sport Ook in het kader van de eigen sportloopbaan is het belangrijk om te kunnen bepalen wat je actuele niveau is, waar je voorkeuren en talenten liggen en wat je op grond daarvan zou kunnen en willen ontwikkelen. In sportoriëntatie en -keuzeprogramma's speelt dat voortdurend een rol. Mits de docent het onderwijsleerpoces zo organiseert dat de leerling in staat gesteld wordt steeds meer invloed uit te oefenen op het eigen leren en daarin ook gecoacht wordt kunnen deze aspecten van zelfstandig leren leren prima binnen bewegingssituaties aan de orde komen en geoefend worden. In het document LLB ligt de focus sterk op keuzes m.b.t. de professionele loopbaan. Vanuit een oogpunt van bewegen en sport zou dat gemakkelijk kunnen worden uitgebreid naar het sturen van de eigen sportloopbaan van de student. Dezelfde processen spelen immers een rol. Ook ligt het voor de hand om bij loopbaankeuzes juist aspecten te breken die te maken hebben met gezond blijven in relatie tot het werk. De eigen professionele loopbaan sturen gaat niet zonder aandacht voor bewegen en gezondheid. In de formele zin van politieke participatie liggen er geen raakvlakken. Bewegen en sport kan dan hoogstens een agendapunt zijn. In de 'op issues gerichte vormen van participatie' is wel ruimte voor aandacht voor de rol van bewegen en sport in de samenleving. Bijvoorbeeld door zich actief te bemoeien met het tot stand brengen en inrichten van speel- en beweegmogelijkheden voor jongeren in de buurt. In de toelichting wordt onder andere gesproken over zaken als op tijd en uitgerust op het werk komen. Keuzes die te maken hebben met fitheid en gezondheid in relatie tot kunnen werken dus. Bewegen en sport zijn factoren die van invloed zijn op fitheid en gezondheid en dus zijn 13

14 Kerntaak LLB Invulling Bewegen en Sport ze indirect van belang bij deze kerntaak. In de keuzes die iemand maakt als werknemer zou hij de rol van bewegen en sport kunnen (of moeten) betrekken. 5. Functioneren als kritisch consument Opvoeden tot kritisch-constructief sportconsument is al heel lang een belangrijk overkoepelend doel van bewegingsonderwijs. Ook het veld van sport en bewegen is steeds meer een complex veld van aanbieders en consumenten en er is een enorme markt van sportartikelen en van artikelen waarbij in de marketing sport of een sportief imago een grote rol speelt. Hier ligt heel duidelijk een opdracht, ook in het Mbo. 6. Deelnemen aan sociale verbanden en respectvol gebruiken van de openbare ruimte Bewegen en sport vormen een belangrijke context voor sociale verbanden. In verenigingsverband en in zelf georganiseerde varianten (bijv. als stratentoernooi) nemen mensen deel aan bewegen en sport, in de rol van deelnemer maar ook als organisator of begeleider. In deze context liggen ook prima kansen voor competentieontwikkeling. 7. Vitaal burgerschap (zorgen voor de eigen gezondheid) De link naar bewegen en sport is hier overduidelijk. Verstandig bewegen is een belangrijke factor in de zorg voor de eigen gezondheid. Alleen is dat geen vanzelfsprekende zaak. Studenten in het Mbo moeten leren hoe die relatie tussen bewegen en sport enerzijds en gezondheid en vitaliteit anderzijds ligt. Keuzes die ze in dit verband moeten leren maken zijn weer verbonden met de kerntaken 1, 2 en 4, met keuzes in de professionele loopbaan. Aansluiten bij de competentiegerichte kwalificatiestructuur Maar ook in het beroepsgerichte deel van de kwalificatiedossiers van alle opleidingen zijn er voldoende aanknopingspunten te vinden om bewegen en sport en zinvolle plaats in de opleidingen te geven. De mogelijkheden daartoe zetten we hier nog eens kort op een rij. In sommige beroepen (binnen de sector Sport en Bewegen) is het regelen (organiseren, leiding geven, begeleiden) van bewegen de kern van het beroep. De kerntaken van de betreffende uitstroomprofielen geven dat aan. In dit servicedocument houden we ons daar verder niet mee bezig. In andere beroepen kan het regelen van bewegen deel uitmaken van het beroep, bijvoorbeeld als onderwijsassistent of activiteitenbegeleider. In de kerntaken en de detailleringen daarvan staat het niet met zoveel woorden genoemd en het valt te overwegen om in dit document ook voorbeelden op te nemen die opleiders binnen die sector op het spoor kunnen zetten van de mogelijkheid die bewegen en sport hier bieden. 14

15 Een prominent kenmerk van de nieuwe beschrijvingsstructuur, het format voor de beschrijving van de Mbo-kwalificaties èn voor Leren, Loopbaan en Burgerschap, is dat van elke kerntaak binnen een uitstroomprofiel moet worden aangeven welke van de 25 generieke competenties uit het Competentiemodel KKB powerend by SHL daarbij een voorname rol spelen. Ten aanzien van elk van die competenties kan (het regelen van) bewegen een belangrijke en aantrekkelijke leercontext vormen. Elke opleiding of elke leerling kan - passend bij de kerntaken die op dat moment centraal staan in het leerproces - ook bij bewegen en sport aan de relevante competenties werken en van daaruit de transfer maken naar de beroepscontext of de persoonlijke levenssfeer i.h.k.v. burgerschap. Al met al ruim voldoende aanknopingspunten voor de rol van bewegen en sport in het Mbo. Alle invalshoeken uit het referentiedocument vallen binnen de nieuwe structuur moeiteloos te plaatsen. De rol van werkprocessen Kijkend naar het document Leren Loopbaan & Burgerschap valt op dat telkens vergelijkbare werkprocessen worden genoemd om de kerntaken te detailleren, alleen worden ze steeds net iets anders aangeduid. In feite gaat het steeds over de reflectiecyclus. Het lijkt ons handiger en overzichtelijker om één wijze te kiezen om de relevante werkprocessen aan te duiden. Om die keuze te kunnen maken vergelijken we de manier waarop we eerder in het referentiedocument te werk gingen (toen er nog geen sprake was van deze werkprocessen) om de betekenis van sport en bewegen in het Mbo nader te specificeren met de in LL&B herkenbare reflectiecyclus. Reflectiecyclus Reflecteren / zich oriënteren / onderzoeken Inventariseren / doelen stellen / beslissen / zich een mening vormen Een aanpak kiezen / plannen Acties ondernemen / deelnemen / uitvoeren Evalueren / reflecteren / mening en opvattingen bijstellen Referentiedocument Analyseren van de betekenis van bewegen en sport; Reflecteren op kansen voor bewegen en sport; Kiezen voor (een specifieke wijze van) bewegen en sport; Uitvoeren van (regelen van) bewegen en sport Evalueren van bewegen en sport Het is eenvoudig te zien dat het hier om een sterk vergelijkbare indeling gaat. Bovendien komt dit sterk overeen met de eerste kerntaak van leren, loopbaan en burgerschap, waarin het gaat over het leren sturen van de eigen ontwikkeling. Deze reflectiecyclus houden we in het vervolg dan ook aan. a) Zich oriënteren / onderzoeken b) Doelen stellen / beslissen / zich een mening vormen c) Een aanpak kiezen / plannen d) Acties ondernemen / uitvoeren e) Evalueren / reflecteren 15

16 Overzicht mogelijkheden voor bewegen en sport in het middelbaar beroepsonderwijs Overzicht Samenvattend zien wij de volgende mogelijkheden om onderwijs in of door middel van (het regelen van) bewegen en sport te benutten in het Mbo, hetzij gericht op beroepskwalificatie, hetzij in het licht van leren, loopbaan en burgerschap of voor beide. Onderdeel van de kwalificatiestructuur Invalshoek Beroepskwalificatie Sport en Bewegen (Regelen van) bewegen is kern van het beroep Diverse kwalificatiedossiers (Regelen van) bewegen is onderdeel van het beroep LL&B èn beroepskwalificatie Werken aan generieke competenties (Regelen van) bewegen is leercontext voor generieke competenties i.h.k.v. het POP van de leerling Leren, Loopbaan en Burgerschap Eigen ontwikkeling benoemen en daarbij passende leerdoelen bereiken (kerntaak 1) Eigen loopbaan sturen (kerntaak 2) Functioneren in het politieke domein (kerntaak 3) Functioneren als werknemer (kerntaak 4) Kritisch consument (kerntaak 5) Deelnemen aan sociale verbanden (kerntaak 6) Vitaal burgerschap (kerntaak 7) Reflectiecyclus in alle werkprocessen Bewegen en sport als context voor leren leren Loopbaankeuzes maken in relatie tot het behoud van je gezondheid De sportloopbaan sturen als prototype Sport en bewegen als 'issue' Goed kunnen werken door gezonde keuzes te maken Kritisch-constructief sportconsument / consument op de sportmarkt Deelnemen aan sport (als beweger en als regelaar) en de sportloopbaan sturen Deelnemen aan bewegen en sport i.h.k.v. welzijn en gezondheid als werknemer en als burger Uit het schema blijkt wel dat het belang van bewegen en sport in relatie tot zowel werk als burgerschap goeddeels met gezond zijn en gezond blijven (in brede zin te begrijpen: meer als welbevinden dan als fitheid) te maken heeft. 16

17 Uitwerking in thema's Vier thema's voor bewegen en sport We formuleren nu een viertal thema's waarin de rol en betekenis van bewegen en sport in het Mbo kan worden samengepakt. De één op één koppeling van bewegen en sport aan elk van de afzonderlijke kerntaken van Leren Loopbaan en Burgerschap zoals in het schema hierboven komt namelijk nogal geforceerd over. In een volgende fase kunnen we dan de consequenties van deze indeling, in thema's voor de inrichting van het onderwijsprogramma, onderzoeken en voor elk van de te onderscheiden thema's praktijkvoorbeelden verzamelen van hoe een en ander kan worden vormgegeven in het onderwijs. Dat is uiteraard sterk afhankelijk van de wijze waarop opleidingen de aspecten van Leren Loopbaan en Burgerschap willen invlechten in hun onderwijs of niet en van de wijze waarop vaksecties bewegen en sport het door hen te verzorgen onderwijs willen aanbieden. Thema B&S 1 Werken aan je vitaliteit met sport en bewegen Het gaat hier om alle zaken die te maken hebben met de gezondheid in brede zin (het woord vitaliteit gebruiken we hier onder verwijzing naar LLB kerntaak 7), zowel in het licht van burgerschap als in relatie tot je werk. Uit Leren Loopbaan & Burgerschap komen hier de kerntaken 2 (je eigen loopbaan sturen vanuit de invalshoek vitaliteit), 4 (functioneren als vitaal werknemer) en 7 (vitaal burgerschap) aan bod. Het lijkt beter om als gezamenlijke invalshoek maar gezondheid / vitaliteit te nemen zowel naar werk als naar burgerschap en niet de afzonderlijke kerntaken uit Leren Loopbaan & Burgerschap. Keuzes op deze terreinen zijn zo onlosmakelijk met elkaar verbonden dat ze haast niet uiteen te trekken zijn. Thema B&S 2 Werken aan je competenties met sport en bewegen Dit is de bekende invalshoek van bewegen en sport als middel om te werken aan je generieke competenties, die zowel voor beroep als voor burgerschap van belang is. Deze staat min of meer los van de kerntaken uit LL&B (eigenlijk haaks daar op), maar er zijn wel verbanden aan te wijzen met de kerntaken 1 en 2. Doorgaans bepaalt de deelnemer zelf welke competenties op zeker moment centraal staan en hoe hij daaraan wil werken. In de PvB worden de verworven competenties getoetst. Thema B&S 3 Werken aan je sportloopbaan Deze kerntaak lijkt sterk op wat leerlingen in de tweede fase havo/vwo wel mogen, namelijk afronden van het proces van sportoriëntatie en -keuze en beter leren deelnemen aan sport en bewegen, gewoon omdat dat de kwaliteit van het bestaan en van de periode op school kan vergroten. Uit Leren Loopbaan & Burgerschap zit deze het dichtst bij 5 (kritisch consument) en 6 (deelnemen aan sociale verbanden), maar er zijn ook duidelijke raakvlakken met het thema B&S 1 hierboven als de sportloopbaan in verband wordt gebracht met de werkloopbaan. 17

18 Thema B&S 4 Werken met bewegen en sport Hier gaat het om het inzetten van bewegen en sport in het kader van je beroep(sopleiding) als alternatieve werkmethodiek. Voor studenten in de richting Sport en Bewegen is dit de kern van hun opleiding. Maar hier doelen we vooral op opleidingen waar bewegen een alternatieve werkwijze is om bepaalde doelen te bereiken met bijv. jongeren of ouderen. Bij het verwerken van elk van deze thema's is de reflectiecyclus (LLB kerntaak 1) essentieel in de aanpak. De studenten moeten vooral geholpen worden om hun eigen startsituatie / ontwikkeling in kaart te brengen, passende leerdoelen te kiezen en benoemen, leeractiviteiten te ondernemen en daar op te evalueren en te reflecteren. Daarmee werkt de student altijd ook aan zijn eigen leercompetenties. Uitwerking van de thema's Om meer zicht te krijgen op de inhoud van de thema's voor bewegen en sport in het Mbo specificeren we ze. Dat zou er - eerst schematisch - zo uit kunnen zien: Thema 1 Werken aan je vitaliteit met bewegen en sport Subthema's 1.1 Gezondheidsrisico's inschatten 1.2 Gezonde keuzes maken 1.3 Jezelf wapenen tegen gezondheidsrisico's 2 Werken aan je competenties met bewegen en sport 3 Werken aan je sportloopbaan 2.1 Werken aan je competenties met bewegen en sport 3.1 Je repertoire uitbouwen: bewegen 3.2 Je repertoire uitbouwen: regelen 3.3 In kaart brengen van je (sport)vraag en aanbod 3.4 Kiezen, doen en reflecteren 4 Werken met bewegen en sport 4.1 Bewegen kiezen 4.2 Bewegen begeleiden Vervolgens kunnen we deze subthema's nog wat verder toelichten 5 : 1. Werken aan je vitaliteit met bewegen en sport In het algemeen gaat het er hier om dat iedereen om tot op hoge leeftijd actief te kunnen zijn, te kunnen genieten van het leven èn als werknemer productief te blijven zijn eigen vitaliteit op peil moet houden. Daar zit een aantal aspecten aan die we hieronder beschrijven. 5 In het Referentiedocument 'Meervoudig bewegingsbekwaam in beroep en samenleving' hebben we dat eerder uitgebreid uitgewerkt. Voor meer ideeën voor de uitwerking van de hierboven genoemde thema's verwijzen we u naar die publicatie (zie ook voetnoot 1). 18

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Aandachtspunten en praktijkvoorbeelden April 2009 Uitgave: Stichting Fonds Arbeidsmarktbeleid voor de Branche Verpleeg- en Verzorgingshuizen

Nadere informatie

Leren voor je loopbaan. Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant. Peter den Boer Esther Stukker

Leren voor je loopbaan. Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant. Peter den Boer Esther Stukker Leren voor je loopbaan Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant Peter den Boer Esther Stukker Leren voor je loopbaan Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij

Nadere informatie

Een goede basis. Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo

Een goede basis. Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo Een goede basis Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Deel A Adviezen 5 1 Opdracht 6 2 Aanpak 8 3 Probleemstelling 9 4 Oplossingsrichting 11 5 Herziening van de kennisbases

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

De balans opgemaakt Visiedocument sector economische dienstverlening vmbo Update juni 2011

De balans opgemaakt Visiedocument sector economische dienstverlening vmbo Update juni 2011 De balans opgemaakt Visiedocument sector economische dienstverlening vmbo Update juni 2011 1 2 De balans opgemaakt Visiedocument sector economische dienstverlening vmbo Juni 2011 Denktank economie 3 Colofon

Nadere informatie

KWALITEIT VAN BEOORDELING IN DE PRAKTIJK

KWALITEIT VAN BEOORDELING IN DE PRAKTIJK KWALITEIT VAN BEOORDELING IN DE PRAKTIJK John Dekker Kenniscentrum Handel Piet Sanders Research Center voor Examinering en Certificering Januari 2008 Kenniscentrum Handel, Ede condities creëren voor werken

Nadere informatie

Lerend vorm geven aan veranderingen Management development in het Deventer Ziekenhuis

Lerend vorm geven aan veranderingen Management development in het Deventer Ziekenhuis Lerend vorm geven aan veranderingen Management development in het Deventer Ziekenhuis Karin Derksen, José Geerdink en Mariël Rondeel In deze bijdrage illustreren we aan de hand van een case hoe lerend

Nadere informatie

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit Samen kun je meer dan alleen Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Colofon Deze brochure is één van de opbrengsten van een project

Nadere informatie

Competentie Gericht Onderwijs bij het ROC van Amsterdam. De kracht van toewijding. Een zoektocht naar adequate ICT-ondersteuning

Competentie Gericht Onderwijs bij het ROC van Amsterdam. De kracht van toewijding. Een zoektocht naar adequate ICT-ondersteuning Het herontwerp MBO biedt grote uitdagingen. De invoering van de nieuwe competentiegerichte kwalificatiestructuur, de flexibilisering van het onderwijs met zijn mogelijkheden voor individuele leerwegen en

Nadere informatie

Een rol van betekenis

Een rol van betekenis Een rol van betekenis Deelnemerbetrokkenheid bij de innovatie van het primaire proces in het mbo Eva Voncken Flora Breemer Colofon Een rol van betekenis; Deelnemerbetrokkenheid bij de innovatie van het

Nadere informatie

Aan zijn wenkbrauw zie ik of hij gelukkig is Passend onderwijs voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen

Aan zijn wenkbrauw zie ik of hij gelukkig is Passend onderwijs voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen Aan zijn wenkbrauw zie ik of hij gelukkig is Passend onderwijs voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen Rosa Hessing Nanda van Oorschot Theo Winnubst s-hertogenbosch, KPC Groep, 2007 De auteurs Rosa

Nadere informatie

DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA

DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA 5 deel 1 Van passie naar beleid 9 hoofdstuk 1 Passie? 15 hoofdstuk 2 Inspiratie? 19 hoofdstuk 3 Persoonlijke betrokkenheid 23 hoofdstuk 4 Visie 31 hoofdstuk 5 Beleid

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1 Les en leiding geven. Hoofdstuk 2 Klant-begeleiding

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1 Les en leiding geven. Hoofdstuk 2 Klant-begeleiding Fitnesstrainer-A versie 1.1 Module 4: Training geven Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Les en leiding geven 1.1 Inleiding............................................................. 3 1.2 Lesdoelstellingen....................................................

Nadere informatie

Support voor peer support? Régina Petit Maren Thomsen Ellen Verheijen

Support voor peer support? Régina Petit Maren Thomsen Ellen Verheijen Support voor peer support? Régina Petit Maren Thomsen Ellen Verheijen Support voor peer support? De opbrengsten van begeleiding door ouderejaarsstudenten in het mbo Régina Petit, Maren Thomsen en Ellen

Nadere informatie

PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK. PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+

PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK. PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+ PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+ Financieel ondersteund door de Europese Commissie in het kader van het programma

Nadere informatie

12 maart 2012 PROFILERING KSH PROFILERING KSH. Extern winnen is intern beginnen

12 maart 2012 PROFILERING KSH PROFILERING KSH. Extern winnen is intern beginnen PROFILERING KSH Extern winnen is intern beginnen 1. Inleiding In het schoolplan 2011-2014 van de KSH staat de missie van de school beschreven, vanuit de twee kernwoorden Kennis en Karakter. Deze woorden

Nadere informatie

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<<

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<< EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!> INTERACTIEF EN BETROKKEN!

Nadere informatie

Hoe? Zo! Leermiddelenbeleid in het mbo

Hoe? Zo! Leermiddelenbeleid in het mbo Hoe? Zo! in het mbo Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 Inleiding Wat verstaan we onder leermiddelen(beleid)? Welke ontwikkelingen hebben een relatie met leermiddelenbeleid? Waarom leermiddelenbeleid? Met welke

Nadere informatie

Kijk, zo kan t wél! dr. M.R. Scheffer. Saxion Werkgroep Alternatieve leerroutes

Kijk, zo kan t wél! dr. M.R. Scheffer. Saxion Werkgroep Alternatieve leerroutes dr. M.R. Scheffer Saxion Werkgroep Alternatieve leerroutes Kijk, zo kan t wél! Alternatieve leerroutes in het hbo voor studenten met een functiebeperking: een maatwerkwijze Kijk, zo kan t wél! Alternatieve

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Over Coaching en leren coachen

Over Coaching en leren coachen Over Coaching en leren coachen 1. Inleiding Coaching is in. Afgaande op advertenties liggen coaching en coaches "goed in de markt". Wie bij een boekhandel langsgaat kan bij de management-afdeling die populariteit

Nadere informatie

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 INWONERS AAN ZET Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 KERNGEGEVENS hier komen de verhalen uit hun huizen, staan de stoelen klaar voor vertrek. hier spreekt men af, ergens in de tijd, in

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van Erik Greven Organisatieadvies te Voorhout. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Geïntegreerd pedagogisch leren handelen Een uitdaging voor opleiding en professionalisering van leraren

Geïntegreerd pedagogisch leren handelen Een uitdaging voor opleiding en professionalisering van leraren Geïntegreerd pedagogisch leren handelen Een uitdaging voor opleiding en professionalisering van leraren dr. Jeroen Onstenk Geïntegreerd pedagogisch leren handelen Een uitdaging voor opleiding en professionalisering

Nadere informatie

Ondernemingsraadsleden op weg naar Duurzaam Meedoen

Ondernemingsraadsleden op weg naar Duurzaam Meedoen Ondernemingsraadsleden op weg naar Duurzaam Meedoen Vakmensen INHOUD Inleiding 1. Waarom op reis? 5 2. Ben jij klaar voor de reis? 12 3. Reisgenoten verzamelen 16 4. Bepalen van het reisdoel 24 5. Waar

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW Geef ze de ruimte! Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW 1e druk: december 1997 2e druk: september 2000 1997 Nederlands Instituut voor

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie