ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014"

Transcriptie

1 ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN Secretariaat: Postbus 332, 6600 AH Wijchen Kamer van Koophandel nummer: Telefoon: ABN-AMRO: NL 91 ABNA

2 Agenda voor de 30e Algemene LedenVergadering Datum : 11 december 2014 Plaats : kantine clubhuis Aanvang : uur 1. Opening, mededelingen en aanmelden rondvraag 2. Verslag van de vorige jaarvergadering d.d. 11 december Jaarverslag AV Wijchen Exploitatierekening & balans per 31 oktober Verslag en decharge kascommissie & verkiezing kascommissie 6. Successen 2014 en Speerpunten 2015 per commissie Pauze 7. Vaststelling begroting Bestuursbezetting 9. Rondvraag 10. Sluiting 2 van 32

3 Verslag van de 29e Algemene Ledenvergadering van AV Wijchen Deze ALV vond plaats op 11 december 2013, om 20:00 u in het clubhuis. 1. Opening, mededelingen en aanmeldingen rondvraag Voorzitter Edwin van Poppel opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er zijn zo n 40 leden aanwezig. Er zal een formele stemming voor de samenstelling van het bestuur plaatsvinden. Dit kan alleen als iedereen zijn of haar stem schriftelijk uitbrengt. Dit zal bij het betreffende agendapunt verder uitgelegd worden. Er worden nog vier vragen ingediend voor de rondvraag: 1. In de notulen van vorig jaar staat dat er zal worden teruggekomen op het VOG-beleid. Wat is hier uitgekomen? (Bram) In de notulen van 12 december 2012 staat dat het onderwerp zal worden besproken in de TC. Hierna zal dit worden teruggekoppeld.- 2. Wat is de stand van zaken van het exit-onderzoek? (Bram) 3. Wat wordt er gedaan aan de stroomuitval? (Bram) 4. Kan de jaarlijkse algemene ledenvergadering voortaan om 19:30u beginnen? (Nico) 2. Verslag van de vorige jaarvergadering d.d. 12 december 2012 Jo Janssen vraagt of hetgeen beschreven bij punt 6 een speciaal geval betreft of dat dit bekend gemaakt had moeten worden bij de trainers want hij heeft er eerder niks over gehoord. Bas Verhelst geeft aan dat het inderdaad een specifiek en een geïsoleerd geval betreft. Bram Vercammen geeft aan dat hij graag heeft dat er gedetailleerder genotuleerd wordt. Dit zal worden meegenomen in de huidige en komende notulen. Het verslag van de algemene ledenvergadering van 12 december 2012 wordt ongewijzigd goedgekeurd. 3. Exploitatierekening & balans per 31 oktober 2013 Bas Verhelst geeft een toelichting op zowel de exploitatierekening als de balans. Enkele punten: De inkomsten zijn dit jaar hoger doordat er bij de lopers een beginnersgroep meer is gestart dan begroot en de Zevenheuvelentraining was goed gevuld. Verder zijn er goede opbrengsten geweest bij diverse acties; zoals bij voorbeeld die van Jan Linders. Ook het meewerken van leden aan andere evenementen, waarna het bedankje wordt gedoneerd aan AVW is zeer goed ontvangen. Voorbeelden hiervan zijn de Marikenloop en de Paardenmarkt. Bas bedankt alle vrijwilligers die zich zo inzetten voor de club! Op de begroting van dit jaar was ook een bedrag opgenomen voor RSA; Renovatie Sport Accommodaties. De gemeente Wijchen had aangegeven dat er een bijdrage gevraagd zou worden voor de sportaccommodaties. Voor het eerste jaar 2,50 per lid. Daarna 5 en uiteindelijk 7,50. Dit jaar is hiervoor geen factuur van ontvangen, maar volgend jaar is deze uitgave wel weer begroot. 3 van 32

4 Het onderhoud van de accommodatie is duurder uitgevallen dan begroot (o.a. voor reparatie schuifpui en douches). Dit is niet geheel onverwacht. We weten dat áls er een uitgave komt dit bijna gelijk een groot bedrag is. Bram Vercammen informeert naar het maximum waarna een uitgave voor onderhoud uit de voorzieningen wordt gehaald. Bas Verhelst geeft aan dat dit vooral op gevoel gaat, op basis van onder andere zijn ervaring. De uitgaven voor TC zijn groter dan voorheen. Dit betreft een verschuiving van kosten voor de wedstrijden van de Atletiekunie van de WOC naar de TC. Het AVW-weekend wordt door iedereen ervaren als een groot, geslaagd feest. Iedereen is erg enthousiast over het evenement. Afgelopen jaar echter heeft het een verlies opgeleverd. De horecakosten waren hoger dan begroot. De kosten voor communicatie en de kosten voor licht en geluid waren ook hoger dan begroot. Een dergelijk evenement roept veel waardering op voor de organisatoren. Wel wordt gewaarschuwd dat de begroting/kosten beter in de gaten gehouden moeten worden. Voor 2013 werd een klein verlies begroot en uiteindelijk zijn we uitgekomen op zo n euro verlies. Dus dat is wel in de lijn der verwachting. Bas Verhelst geeft wel aan dat er volgens hem wel blijvende aandacht vraagt. Er moet wel iets mee gedaan worden. Door Bram Vercammen wordt de opmerking gemaakt dat het ook mogelijk is de verschuiving van de ene reserve naar de andere reserve zichtbaar gemaakt kan worden door dit door de exploitatierekening te laten lopen. Bas Verhelst geeft aan dat dit klopt, maar dat hij de keuze heeft gemaakt dit niet te doen. Het totale bedrag van de reserves is gelijk gebleven. De aanschaf van de trainersjacks valt in het huidige boekjaar (2014). Aanschaf hiervan valt onder de dus het bestuur kan besluiten dit aan te schaffen zonder extra toestemming. Bram leest voor uit het huishoudelijk reglement dat het bedrag tot waar het bestuur zelf besluiten kan nemen geen is maar Zie ook punt 8. Er worden ook vragen gesteld over de hoogte van diverse voorzieningen m.b.t. budget Professionalisering. Volgens Bram Vercammen is de verklaring van de hoogte van de voorzieningen vaag en de vraag is dan ook of voorzieningen niet volgens concrete plannen. Eveline Gradussen geeft aan dat er nog een concrete plannen zijn dus dat dat niet mogelijk is. Het jaarverslag AV Wijchen wordt ongewijzigd goedgekeurd. 4. Verslag en decharge kascommissie & verkiezing kascommissie Kascontrole is uitgevoerd en de financiële administratie is wederom akkoord bevonden. Er zijn door de leden van de kascommissie steekproeven genomen in de administratie van de vereniging. In het afgelopen jaar is gekeken naar de kosten van de kantine. Er is geconstateerd dat de inkomsten en uitgaven niet geheel transparant zijn. Wellicht een aandachtspunt voor volgend jaar. Verder niet anders dan complimenten voor de penningmeester. Daarmee zijn de jaarstukken goedgekeurd. 4 van 32

5 Verkiezing kascommissie Er wordt een dankwoord uitgesproken naar de leden van de kascommissie. Herman Rhode kan geen lid meer zijn van de kascommissie want hij heeft zijn lidmaatschap van AVW opgezegd. Wil Jansen wordt, na stemming door de ALV, toestemming verleend voor een derde termijn als lid van de kascommissie. Deze aanstelling is voor 1 jaar; om de continuïteit voor het komend jaar te waarborgen en per jaar slechts 1 nieuw lid te hebben. Samen met Bram Vercammen, die aan zijn eerste termijn begint, zal hij de kascommissie vormen. De kascommissie wordt succes gewenst voor de komende periode. 5. Successen 2013 en Speerpunten 2014 per commissie De commissies van AVWijchen presenteren hun successen en speerpunten aan de hand van een PowerPointpresentatie. (deze PowerPointpresentatie is toegevoegd aan deze notulen/jaarstukken.) WOC: zie PowerPointpresentatie. Er wordt een oproep gedaan: meld je als je denkt dat je een clubrecord hebt gehaald, ook op de weg. Dit is voor de WOC niet altijd bij te houden, maar zeker het vermelden waard. Edwin vraagt de aanwezigen een applaus te geven voor de inzet van de WOC en bedankt het WOC hiervoor. TC: zie PowerPointpresentatie. Ook de TC doet een oproep: zij zijn op zoek naar een trainerscoördinator loopgroepen en een trainerscoördinator Pupillen. Ook de inzet van de TC wordt op waarde geschat en beloont met een applaus. Nordic Walking: De uitvoering van het Nordic Walking pakket getuigt van veel enthousiasme en inzet. Namens AVW dankt Edwin van Poppel Riek Janssen dan ook. Evenementencommissie: zie PowerPointpresentatie is een jubileumjaar. Mike Meijer nodigt iedereen uit om met de vaste leden van de evenementencommissie in gesprek te gaan om mee te denken/mee te werken. Dit om weer andere/nieuwe creatieve bronnen aan te boren. Verder bedankt de evenementencommissie de accommodatiecommissie voor het plaatsen van de (extra) poort, die onder andere tijdens de 5 van Wijchen gebruikt is. Edwin van Poppel bedankt de volledige evenementencommissie voor hun enthousiasme en harde werk afgelopen jaar. Lief en leed commissie: Mieke Klinkhamer is helaas afwezig, maar geeft aan door te willen gaan op de ingeslagen weg. Edwin van Poppel spreekt uit eigen ervaring als hij aangeeft dat hij hoopt dat de commissie dat zeker zal doen. Het ontvangen van een kaartje tijdens zijn blessure stelde hij zeer op prijs. Hij bedankt Mieke Klinkhamer, namens zichzelf maar zeker namens de club voor het afgelopen jaar. Communicatiecommissie: zie PowerPointpresentatie. De communicatiecommissie heeft een communicatieplan geschreven teneinde meer overzicht en structuur aan te brengen in de vele mogelijkheden van communicatie. Verder zijn er ook binnen deze commissie diverse vacatures: het maken van de nieuwsbrief, verzorgen van de website. Verder bestaat de communicatiecommissie al jaren uit dezelfde vier personen. Uitbreiding is van harte welkom. 5 van 32

6 Wil Janssen informeert naar de oplage van het clubblad. Douwe meldt dat de vaste kosten van het produceren zodanig zijn dat het verlagen van de oplage niet veel kostenvermindering zal opleveren. Het blijkt dat het clubblad ook door beginners goed gelezen wordt Ook de communicatiecommissie wordt door Edwin enorm bedankt voor hun inzet het afgelopen jaar. Sponsorcommissie: zie PowerPointpresentatie. De sponsorcommissie is uitgebreid met een lid: Peter van Trappen heeft zich gemeld als medewerker van de commissie. Verder zijn de bestaande sponsoren veelal weer bereid geweest het sponsorcontract te verlengen. Accommodatiecommissie: zie PowerPointpresentatie. Edwin van Poppel geeft aan dat ook de activiteiten van de accommodatiecommissie gewaardeerd worden. Bedankt! Barcie: Omzet is hoger dan vorig jaar. De bezetting is echter erg mager tot slecht. Volgend jaar onder andere gericht op aantrekken nieuwe vrijwilligers. Edwin van Poppel bedankt de vrijwilligers. Welzijnscommissie: Ben neemt het woord. Hij geeft aan dat de samenwerking met het Rode Kruis prima werkt. Ze rekenen een vriendenprijs en brengen hun eigen (goede) spullen mee. Komend jaar zal er een (EHBO-/massage-)spreekuur worden gehouden door Dick en Ben en Ton Bestuurscommissie: Zie PowerPointpresentatie. Later deze vergadering zal een aantal nieuwe bestuursleden worden voorgedragen. Pauze 6. Vervolg van 6: Successen 2013 en Speerpunten 2014 per commissie Commissie Loopgroepen: Wil Janssen heeft tijdens de pauze verzocht de loopgroepen toe te mogen lichten. Natuurlijk: Er wordt door AVW-lopers door het hele land gelopen. Er wordt naar gestreefd de maandag en de dinsdag, en de woensdag en de donderdag de training gelijk te houden zodat bij verhindering op een andere dag ingehaald kan worden. Er zijn zeer veel recreatieve lopers en hun aantal neemt nog steeds toe. Aandacht voor de trainers is erg belangrijk. De groepen worden steeds groter per trainer. Aanwas van nieuwe trainers is erg belangrijk. 7. Vaststelling begroting 2013/2014 Bas Verhelst geeft een toelichting op de begroting 2013/2014. In voorgaande jaren werd jaarlijks groei gerealiseerd door groei van het ledenaantal. Extra uitgaven aan extra zaalcapaciteit. Per 1 november (in de winterperiode) wordt er gedeeltelijk binnen gesport. De groep pupillen is erg groot en hierdoor was meer zaalcapaciteit nodig. Overige extra zaalcapaciteit zal een jaar lang worden besteed aan specialistentraining. Zoals eerder aangegeven staat er een bedrag voor RSA (Renovatie Sport Accommodatie) op de begroting. Zie hiervoor ook punt 4. Gezien het overschrijden van de begroting blijft het AVWeekend een aandachtspunt. Mike vraagt nog of er een bedrag is opgenomen om het jubileum te vieren. Bas Verhelst geeft aan van niet daar het jubileum op 6 november 2014 valt en dat is na het komende boekjaar. 6 van 32

7 In artikel 6B van het huishoudelijke reglement staat dat er tot zelfstandig door het bestuur mag worden besteed. Een beoordeling van de hoogte van dit bedrag zal worden geagendeerd voor de agenda van het bestuur. Douwe de Jager stelt dat hij in de begroting geen verhoging van het ledenaantal kan vinden. Bas Verhelst geeft aan dat hij dit met opzet doet (voorzichtigheidsprincipe). Er wordt uitgegaan van het bestaande ledenaantal. Eventuele ledengroei kan ons dan alleen positief verrassen. Op de vraag van Tim of er een bedrag is opgenomen voor het vrijwilligersfeest antwoordt Bas Verhelst dat er een bedrag van staat t.b.v. vrijwilligers. De begroting wordt goedgekeurd. Bas Verhelst wordt bedankt voor zijn grondige en goede werk. Voorstel tot contributieverhoging De verhoging gaat om gemiddeld 9 euro. Hierbij is gekozen voor een verhoging en een afronding naar ronde bedragen. Ook wordt de jeugd ontzien. Zie voor de exacte bedragen de bijlage. De contributie voor Nordic Walkers wordt verlaagd. Van 157 naar 120. Deze categorie is nu in vergelijking met de clubs in de omgeving erg duur. Verder wordt de koppeling met de recreant losgelaten. Gerda merkt op dat er al meer leden zijn dan waar nu mee gerekend wordt. Dus het totaalbedrag waarmee gerekend wordt zal ook hoger zijn. De vorig jaar tijdens de ALV opgerichte werkgroep heeft ook andere mogelijkheden bekeken om de financiële situatie van de club te verbeteren, waaronder het vinden van meer sponsoren of doorvoeren van bezuinigingen. Dit bleek geen haalbare optie. In vergelijking met de andere sporten in de omgeving zitten we aan de lage kant. In vergelijking met andere atletiekverenigingen zitten wij nog steeds in het midden. Robin vraagt of er voor volgend jaar ook een contributieverhoging staat aan te komen. Bas Verhelst geeft aan dat er wel wat moet gebeuren met name gezien de bijdrage voor RSA. Tijdens een mondelinge stemming over het voorstel van contributieverhoging blijkt dat alle leden voor zijn: het voorstel is unaniem aangenomen. Hierna worden de leden van de werkgroep zeer bedankt voor hun werk. 8. Bestuursbezetting De voorzitter van AVW Edwin van Poppel treedt af. Ook de penningmeester Bas Verhelst treedt af. Eveline Gradussen (vicevoorzitter) begint aan haar tweede jaar van de tweede termijn. De functie secretaris is nog steeds vacant. Voor de komende termijn hebben zich drie vrijwilligers gemeld voor de openstaande bestuurdersfuncties. Voor de functie voorzitter heeft Jo van den Tillaart zich gemeld. Voor de penningmeestersfunctie Karl Rambach en voor de functie van secretaris Annemarie Dam-Arts. Alle drie de aspirant-leden stellen zich voor. Hierna legt Eveline Gradussen de procedure uit: de stemming dient schriftelijk te geschieden. 7 van 32

8 Uitslag van de stemming: Annemarie Dam-Arts voor de functie secretaris: 38 stemmen voor, 0 tegen en 0 onthoudingen Karl Rambach voor de functie penningmeester: 38 stemmen voor, 0 tegen en 0 onthoudingen Jo van den Tillaart voor de functie voorzitter: 38 stemmen voor, 0 tegen en 0 onthoudingen Edwin van Poppel en Bas Verhelst wensen het nieuwe bestuur veel succes. Ze zijn van mening dat een goed nieuw bestuur is gevormd. 9. Rondvraag Opgegeven vragen 1. Anna Edelaar: vertrouwenspersoon Anna Edelaar vraagt het woord en stelt zich voor. Ze geeft aan dat zij is gevraagd en benoemd tot vertrouwenspersoon van AVW. Ze heeft hiervoor een cursus gevolgd o.v.v. AVW. Ze vervult een neutrale positie. Anna loopt nu zo n tien jaar. Gerda Preusting vraagt of er een vacature is geweest van vertrouwenspersoon. Eveline Gradussen antwoordt dat dit niet het geval is geweest. De vraag ontstond en Eveline is gaan zoeken naar een geschikte persoon. Achteraf had dit misschien wel in het openbaar gemoeten. 2. VOG -beleid (Bram) In de notulen van vorig jaar staat dat er zal worden teruggekomen op het VOG-beleid. Wat is hier uit gekomen? Bas Verhelst antwoordt dat sinds 1 januari 2012 elke nieuwe trainer een VOG moet inleveren. De uitvoering hiervan ligt bij de penningmeester. Het aanvragen en registreren van de VOG is zowel voor de club als de nieuwe trainer kostenneutraal. Het beleid blijft dat alleen nieuwe trainers een dergelijke verklaring moeten inleveren. 3. Wat is de stand van zaken van het exit-onderzoek? (Bram) Bas Verhelst geeft aan dat eenmaal per jaar de resultaten van het exit-onderzoek worden uitgelezen. De resultaten zijn niet te herleiden naar specifieke leden. Ook Jannes geeft aan dat het hem interessant lijkt. Bas Verhelst zegt toe de resultaten te plaatsen in het AVWeetje. 4. Wat wordt er gedaan aan de stroomuitval? (Bram) Het probleem van stroomuitval is bekend. Er wordt hard aan gewerkt om de oorzaak te achterhalen en dit zo snel mogelijk op te lossen. 5. Kan de jaarlijkse algemene ledenvergadering voortaan om 19:30u beginnen? (Nico) Tijdens een mondelinge stemming over de begintijd van de AVW blijkt dat 3 leden v oor zijn en de rest tegen: de begintijd blijft 20 uur. 8 van 32

9 Algemene Rondvraag 6. Uitbreiding van de accommodatie. Nico vraagt naar de planning voor uitbreiding van de accommodatie. Het onderwerp wordt meegenomen op de agenda van het bestuur. Eveline geeft aan dat dit een mogelijke conclusie kan zijn uit de MOP (MeerjarenOnderhoudsPlan). Er is onlangs gestart met het opstellen van dit plan. 7. Aan- en/of afmeldingen Algemene LedenVergadering (ALV) Tim informeert hoe het zit met de aan- en/of afmeldingen voor de ALV. Eveline Gradussen geeft aan dat hier geen afspraken over zijn gemaakt. 10. Sluiting Na de algemene rondvraag sluit Edwin van Poppel het formele gedeelte van de vergadering. Hij bedankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en alle vrijwilligers voor hun enthousiaste inzet voor de club! Afscheid Edwin van Poppel en Bas Verhelst In diverse toespraken worden de voorzitter Edwin van Poppel en de penningmeester Bas Verhelst uitgebreid bedankt voor hun inzet voor de club. Volgens Karl Rambach heeft Bas Verhelst de lat voor zijn opvolger hoog gelegd. Eveline Gradussen vermeld dat Edwin ook wel Edwin Speerpunt werd genoemd en een echte peoplemanager is. In ieder geval worden zij ontzettende bedankt voor hun werkzaamheden voor de club. Ze laten een stevige vereniging achter waar het nieuwe bestuur in hun voetsporen verder kan gaan. 9 van 32

10 Verslagen commissies 1. Dagelijks bestuur Bestuurssamenstelling Het bestuur bestaat momenteel uit 4 leden: Jo van den Tillaart (voorzitter), Eveline Gradussen (vicevoorzitter), Karl Rambach (penningmeester) en Annemarie Dam-Arts (secretaris). Bij de start van dit atletiekjaar, november 2013, zijn de voorzitter, penningmeester en secretaris toegetreden tot het bestuur. Samen met de reeds 4 jaar zittende vicevoorzitter Eveline Gradussen hebben zij de dagelijkse leiding van de vereniging op zich genomen. Nieuwe taak De eerste klus van het bijna geheel nieuwe bestuur was het creëren van een team en het inwerken in de rol/ functie. Voor Jo betekende dit een hernieuwde kennismaking met AVW en zicht krijgen op de taken en verantwoordelijkheden van de voorzitter. Voor Karl betekende dit het inwerken in de rol als penningmeester. Inzicht krijgen in de financiële positie van de vereniging en de wijze waarop de boekhouding binnen de vereniging wordt gevoerd. Annemarie heeft de taken van de secretaris van Eveline overgenomen en is begonnen met archiveren. Doordat er lange tijd geen echte secretaris was in het bestuur, was dat nodig. Ook is er tegelijkertijd, door het nieuwe bestuur gekeken naar de speerpunten voor het jaar Besloten is om een aantal zaken van het voormalig bestuur voort te zetten en te gaan werken aan enkele zaken die nodig moesten worden aangepakt: 1. Het coördineren/meewerken aan een meerjarenonderhoudsplan en het verwerken van deze gegevens in de financiële administratie. 2. Het implementeren van AllUnited. 3. Vanuit missie en visie komen tot een beleid waarmee gestuurd wordt op de belangrijkste kernwaarden van de vereniging. 4. Stimuleren van het vinden en het ontwikkelen van een zo breed mogelijk vrijwilligerskader en daar waar nodig faciliteren van de diverse werkgroepen. 5. Zoveel mogelijk FLOW creëren (betrokkenheid, creativiteit en humor). Speerpunt 1: Het coördineren/meewerken aan een meerjarenonderhoudsplan (MOP) en het verwerken van deze gegevens in de financiële administratie In samenwerking met de accommodatiecommissie (Henk Boekhorst en Nico Peters Weem), WedstrijdOrganisatieCommissie (Ben Gijsbers en Ed Kerkhofs), Technische Commissie (Hans de Milde) en atleten ( Robin Scholten en Twan Evers) is een meerjarenonderhoudsplan opgesteld. Op basis van dit plan is er in het afgelopen jaar veel onderhoud gepleegd aan de accommodatie (buiten). Dit alles ter voorbereiding van de keuring in oktober Deze keuring is in oktober ook daadwerkelijk uitgevoerd; door de Atletiekunie. Goedgekeurd: De rondbaan, de sprintbanen, verspringen / hinkstapspringen aan ML-zijde, Verspringen / hinkstapspringen aan kantinezijde, combinatie discus-/hamerslingeren, kogelstoten ML-zijde, kogelstoten kantinezijde, middenterrein. Er zijn opmerkingen en aanbevelingen gedaan over: de kale plekken op de baan, de belijning en de veiligheid (tegels rond de baan). 10 van 32

11 Niet goedgekeurd: Hoogspringen aan kantinezijde (vlonder), hoogspringen aan ML-zijde (deze zal niet wedstrijdgeschikt worden door de te kleine aanloop), discuswerpen (het advies is deze niet te gebruiken bij wedstrijden) en beide aanlopen van polsstokhoog (polsstokhoog niet gekeurd (=niet aanwezig). De herkeuring vindt plaats in juni/juli De MOP-commissie zal haar werkzaamheden voortzetten. Dit betekent acties ondernemen om de baan goedgekeurd te krijgen en de stand van zaken te verwerken in het meerjarenonderhoudsplan zodat er ook voor de toekomst een financieel onderbouwd plan is. In 2014 zijn er 2 klussenzaterdagen en een werkzaterdag voor leden en ouders gehouden. Er hebben zich dit jaar nieuwe ouders/leden gemeld om te helpen. Hier waren we erg blij mee. Het aantal vrijwilligers op de klussendagen mag echter groeien kijkende naar de hoeveelheid onderhoud die jaarlijks moet worden uitgevoerd. Speerpunt 2: Het implementeren van AllUnited. AllUnited is verenigingssoftware die in eerste instantie voorziet in het automatiseren van zowel de ledenadministratie als de financiële administratie. Deze systemen worden aan elkaar gekoppeld. En in het koppelen van deze systemen aan elkaar en de Atletiekunie. Hierdoor is het een geïntegreerde administratie die aansluit bij een specifieke sportmarkt. Annemarie (secretaris) heeft de taak op zich genomen om de ledenadministratie te verwerken in het systeem. Karl is bezig met het invoeren van de financiële administratie. Annemarie heeft de administratieve verwerking van de ledenadministratie overgedragen aan de ledenadministrateur Liesbeth Reeskamp. In het komende jaar zullen we het systeem verder implementeren in de organisatie. Speerpunt 3: Vanuit missie en visie komen tot een beleid waarmee gestuurd wordt op de belangrijkste kernwaarden van de vereniging. In het afgelopen jaar is er gewerkt aan het opstellen van een vernieuwd beleidsplan. De bedoeling was om in het voorjaar een beleidsbijeenkomst voor alle leden en ouders te organiseren. Dat is door ziekte van de voorzitter helaas niet gelukt. Uiteindelijk heeft deze bijeenkomst plaatsgevonden op 11 oktober. Het door de Technische Commissie opgestelde beleidsplan lag mede ten grondslag aan de middag waarop door ongeveer 50 leden is nagedacht over zaken als: Hoe zien wij de toekomst van AVW? Op welke wijze kunnen we dit bereiken? Welke keuzes willen we maken op de korte en lange termijn? Op basis van deze input en het beleidsplan van de TC zal het bestuur in de komende maanden komen tot een vernieuwd beleidsplan, gedragen door de vereniging. Speerpunt 4: Stimuleren van het vinden en het ontwikkelen van een zo breed mogelijk vrijwilligerskader en daar waar nodig faciliteren van de diverse werkgroepen. Speerpunt 5: Zoveel mogelijk FLOW creëren (betrokkenheid, creativiteit en humor). Het bestuur wil besturen op afstand en daar waar nodig de commissies ondersteunen. Speerpunt 4 en 5 gaan daarbij hand in hand. Ieder bestuurslid is contactpersoon voor een of meer commissies. Zij zijn minimaal eenmaal per jaar aanwezig bij vergaderingen van de commissies en ondersteunen daar waar nodig de commissies in hun werkzaamheden. Het bestuur heeft tot doel vrijwilligers te binden en te boeien. Dit betekent dat zij op zoek gaan naar vrijwilligers door continu de oren en ogen open te houden voor mogelijke nieuwe vrijwilligers. Daarnaast is het belangrijk om de huidige vrijwilligers te erkennen om hetgeen ze doen. Dat loopt van een simpel een mailtje waarin een vrijwilliger wordt bedankt tot het benoemen van ereleden zoals tijdens het jubileum heeft plaatsgevonden. Daarnaast worden initiatieven van vrijwilligers omarmd en daar waar maar enigszins mogelijk ondersteuning voor geboden. 11 van 32

12 Samen met een aantal vrijwilligers is het 30-jarig jubileum georganiseerd waarvan heel veel leden enorm hebben genoten. Tijdens de viering van het jubileum zijn er leden tot erelid benoemd: Frank Cornelissen, Ed Kerkhoffs, Ben Janssen, Jasmijn de Haan, Frank van Grinsven en Mieke Klinkhamer. Stuk voor stuk zijn zij zeer actieve vrijwilligers voor de vereniging. Zij kregen daarvoor de waarderingsspeld van de Atletiekunie. Het was een feest waarbij de kernwaarden van AVW; gezelligheid, betrokkenheid en flow, weer ontzettend goed zichtbaar waren. Het bestuur weet dat zij niets kan zonder de inzet van de meer dan 100 vrijwilligers die er zijn binnen de vereniging. In het voorjaar 2015 wordt er weer een vrijwilligersfeest georganiseerd waarbij zij in het zonnetje worden gezet. Overige zaken Het aantal leden Het aantal leden groeit en ligt nu boven de 600 leden. Belangrijk is dat de verhouding tussen trainers, accommodatie en aantal leden in balans blijft, zodat we als vereniging kwaliteit kunnen blijven bieden. Dit vraagt aandacht van het bestuur. Trainers Het aantal trainers is op dit moment een aandachtspunt zowel bij de jeugd als bij de lopers. Onze aandacht als bestuur gaat uit naar het ontwikkelen en behouden (binden en boeien) van onze trainers. We zien dat de beschikbaarheid en deskundigheid van trainers van cruciaal belang is voor de vereniging. Het werven van nieuwe trainers zal ook in 2015 een aandachtspunt blijven. Externe contacten Door het bestuur is de samenwerking gezocht met de overige gebruikers van de Wijchert. Samen met AWC, LTC Grootven en het MaasWaal college wordt onderzocht op welke wijze er kan worden samengewerkt. De contacten met de gemeente Wijchen zijn weer aangehaald, onder andere in verband met het onderhoud van de accommodatie. In het komende jaar zal met de gemeente onder andere worden overlegd over het herstellen van de toplaag die op een aantal plaatsen slijtplekken vertoont. Tot slot: We kijken terug op een zeer goed jubileumjaar. Gedurende het eerste jaar van dit nieuwe bestuur zijn heel veel zaken binnen de vereniging aangepakt. Het bestuur dankt iedereen zijn of haar bijdrage hieraan. Het komende seizoen biedt weer nieuwe mogelijkheden om plannen waar te maken. Elke commissie zal haar speerpunten tijdens de algemene ledenvergadering van 11 december meedelen en vaststellen. Ieder lid heeft de mogelijkheid een bijdrage te leveren. Tot ziens op de ledenvergadering. Namens het bestuur: Jo van den Tillaart 2. Wedstrijd Organisatie Commissie (W.O.C.) Algemeen De WOC heeft een druk en succesvol jaar achter de rug. Naast de nieuwe vorm voor de pupillenwedstrijden, de Athletics Champs, hebben we competitiewedstrijden voor junioren CD en Senioren georganiseerd. De beoogde speerpunten zijn bijna allemaal gerealiseerd. De geplande wedstrijden zijn mede door de goede sfeer en de inzet van onze vrijwilligers weer erg succesvol verlopen. 12 van 32

13 Wedstrijden Sinterklaasloop (30 nov 2013) Met 200 atleten op 5 verschillende afstanden rond de Bosvijver, het Maaswaalcollege en op de baan. De Sint was present voor de pupillen. Trainingspakkenwedstrijd pupillen (29 mrt 2014) Met 130 pupillen uit Wijchen, Oss, Arnhem en Nijmegen als vanouds een goed bezochte openingswedstrijd van het buitenseizoen in het nieuwe Athletics Champs concept. Avondinstuif (25 apr 2014) Met 133 atleten voor het derde opeenvolgende jaar een open avondinstuif voor juniorabc, senior en master. Deelnemers aan looponderdelen, sprint-2-kamp en werp-3-kamp uit Bayer Urdingen (D), Culemborg, Drunen, Ede, Eindhoven, Helmond, Nijmegen, Nutterden (D), Oss, Reeuwijk, Roermond, Uden, Veldhoven, Venlo, Venray en Wijchen. Competitiewedstrijd Junioren CD (24 mei 2014) Met 243 atleten van AV Argo, AV De Liemers, AV Pallas '67, AV Wijchen, AVA '70, Ciko '66, Climax en Nijmegen Atletiek na lange tijd een zeer geslaagde hernieuwde kennismaking met de competitie in Wijchen. Stedenwedstrijd Pupillen (14 jun 2014) Met 280 atleten uit Wijchen, Zutphen, Nijmegen, Zevenaar, Winterswijk, Gendringen en Aalten een Athletics Champs wedstrijd. Met veel assertiviteit en flexibiliteit heeft het WOC deze enorm grote wedstrijd toch in goede banen weten te leiden en veel lof mogen oogsten. Competitiewedstrijd Senioren 2 e divisie (29 jun 2014) Met 250 senioren atleten van 17 verenigingen heeft AV Wijchen samen met Nijmegen Atletiek en NSAV t Haasje de derde competitiewedstrijd in Nijmegen georganiseerd. Met veel Wijchense fans langs de baan en een BBQ en WK voetbalwedstrijd na afloop. Clubkampioenschappen zaterdag 04 oktober 2014 Met 250 atleten een nieuw record aantal deelnemers op het CK. Voor de pupillen een mix van oude en Athletics Champs onderdelen; voor pupil, juncd en masters een 5-kamp, voor junab en senioren een 6-kamp en de 5 km voor de lopers. De prijsuitreiking pas op zondag door technische problemen met de nieuwe software. Dus een soort 2-daags CK. Sinterklaasloop zaterdag 29 november 2014 Op het parcours rond de Bosvijver, het Maaswaalcollege en op de baan is op 5 verschillende afstanden gelopen door de Wijchense atleten. Overige wedstrijden 2014 Het WOC heeft ondersteuning verleend aan de 2 e Tweestromenloop en de 3 e editie van de 5 van Wijchen. Het WOC leverde de wedstrijdofficials en jury aankomst en ondersteuning bij de inschrijfbalie en het secretariaat. Het WOC is tevens vertegenwoordigd in het MOP om zo spoedig mogelijk de accommodatie goedgekeurd te krijgen volgens de normen van de Atletiekunie. 13 van 32

14 Clubrecords De ClubRecordCommissie (CRC) heeft de resultaten van 39 wedstrijden verwerkt. In totaal zijn dit jaar 76 clubrecords gevestigd en verbroken, waarvan 72 outdoor en 4 indoor. Ook zijn er 80 baanrecords gevestigd; 35 door AV Wijchen atleten. De avondinstuif heeft de nodige nieuwe club- en baanrecords opgeleverd; 15 club- en 55 baanrecords. Op het CK 2014 sneuvelden 11 club- en 16 baanrecords. Jury Jan Abelen heeft in januari 2014 met succes de cursus voor scheidsrechter afgerond en heeft dit jaar op diverse wedstrijden ervaring mogen opdoen. Jan: van harte gefeliciteerd. We hebben dit jaar van enkele juryleden afscheid moeten nemen. Nieuwe aanvulling is nog steeds zeer gewenst. Op 19 november heeft de cursus jury voor Athletics Champs als pilot in Wijchen gedraaid. Er zijn 5 mensen opgeleid voor de functie van teambegeleider en assistent jurylid en tevens zijn er 18 mensen opgeleid voor hoofdjurylid. Allemaal gefeliciteerd. We hopen jullie komend jaar op de wedstrijden in te mogen zetten. De jurycursus algemeen (jury 60) wordt momenteel door de Atletiekunie vernieuwd. Cursussen zullen in de loop van 2015 kunnen gaan plaatsvinden. Bij voldoende belangstelling kan in Wijchen een jurycursus geregeld worden. Ben je geïnteresseerd of heb je vragen, meld je dan bij onze jurycoördinator via Vacature starter Voor de thuiswedstrijden zijn we op zoek naar versterking van de wedstrijdofficials met een nieuwe, tweede starter voor de club. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij het WOC. Planning thuiswedstrijden AV Wijchen voor 2015 Voor komend jaar willen we weer voor iedereen wedstrijden in Wijchen organiseren. We zijn daarbij ook weer afhankelijk van jullie vrijwillige bijdrage als opbouw, jury, bar, EHBO, etc. De volgende evenementen staan op onze planning: Trainingspakwedstrijd voor de pupillen in maart. Pupillen stedenwedstrijd CD junioren stedenwedstrijd of competitiewedstrijd Competitiewedstrijd voor juna of junb of Sen (met Nijmegen Atletiek en NSAV t Haasje) Avond instuifwedstrijd voor junab + Sen + Master in april Clubkampioenschappen 2015 Sinterklaasloop 2015 Ondersteuning leveren aan de 2stromenloop en de 5 van Wijchen tijdens het AV Weekend. Het WOC staat al weer in de startblokken om de wedstrijden te organiseren en in goede banen te leiden. We rekenen daarbij wederom op de hulp van vele vrijwilligers. Zonder jullie kunnen wij al deze wedstrijden niet organiseren. Laten we er weer net zo n mooi wedstrijdseizoen van maken als het afgelopen jaar. 14 van 32

15 De WOC bestaat momenteel uit: Ed Kerckhoffs (voorzitter / WSUIT pup + juncd + indoor / CRC / wedstrijdofficial) Vincent de Jong (WSUIT junab, Sen + Master / ET / CRC) Leendert van Gelderen (WSThuis / microfonist) Willan Tychon (WSThuis / ET); Ben Gijsbers (wedstrijdofficial / namens WOC lid van MOP) Ben Mom (wedstrijdofficial / ET) Ted van Horssen (jurycoördinator) Paul Jansen (coördinator wedstrijd op- en afbouw) Roger Cremers (lid WOC / WSThuis) Namens de WOC, Ed Kerckhoffs 3. Technische commissie (TC) De Technische Commissie heeft in 2014 goed gefunctioneerd en bestond uit vertegenwoordigers van bijna alle groepen (Pupillen, junioren, senioren en masters). Alleen de loopgroepen waren niet vertegenwoordigd, dit wordt gezien als een gemis waardoor er geen aansluiting meer is tussen de loper en de andere disciplines. Intussen heeft Riek Jansen aangegeven dat zij de coördinerende taak op zich wil gaan nemen in Het gesprek aan trainers blijft een probleem en openbaart zich in bijna alle groepen. Op dit moment hebben we met name behoefte aan nieuwe trainers bij de pupillen en CD junioren. De TC heeft in 2014 een nieuw concept beleidsplan opgeleverd want nu ter beoordeling bij het bestuur ligt. Een ander speerpunt van de TC was het aanbieden en organiseren van trainingen en opleidingen van en voor trainers. In samenwerking met de NKS hebben wij dat goed kunnen neerzetten en een grote deelname van de trainers van AV Wijchen. We hebben een aantal trainingen georganiseerd voor pupillen trainers (o.a. Hoe train ik naar een evenement, Plezier voor de groep, Waan je zelf een kind Loopgroepen In 2014 zijn er bij de loopgroepen een aantal nieuwe initiatieven gestart waarbij het mogelijk is gemaakt dat er op andere tijden ook trainingen worden aangeboden. Op dinsdag ochtend wordt er een training georganiseerd voor de atleten die graag op de dag willen trainen. Daarnaast zijn we gestart met het organiseren van een interval training op de baan voor alle niveaus. Deze training wordt gehouden op vrijdagavond. De traditionele Zevenheuvelenloop training is ook weer georganiseerd met een groot (34) aantal deelnemers. In de eerste helft van het jaar hebben we ook weer een beginnersgroep gehad waarbij er weer een aantal deelnemers lid zijn geworden. De beginnersgroep die in oktober is gestart heeft een iets andere opzet waarbij we de deelnemers een langere training (26 weken) aanbieden zodat zij direct kunnen doorstromen naar Niveau 1. Pupillen Supertrots zijn we dat we ten opzichte van het vorige jaar weer een ledengroei van 20% hebben gerealiseerd. Inmiddels zijn we met ruim 120 pupillen. Deze groei brengt uiteraard ook de nodige organisatorische uitdagingen met zich mee, maar door de komst van nieuwe enthousiaste trainers en fantastische hulpouders lukt het ons tot nu toe goed om de trainingen voor alle kinderen te verzorgen. Caren Schipperus, Jasmijn de Jong en Sanne van 15 van 32

16 Santvoort: heel fijn dat jullie ons team versterken. In Hanneke Derks hebben we daarnaast ook een fijne trainerscoördinator gevonden. We zijn nog wel steeds op zoek nog een tweede coördinator die ons kan vertegenwoordigen in de Technische Commissie. Meer pupillen betekent ook meer pupillen op wedstrijd. Inmiddels zijn er ook meer pupillen die graag aan indoorwedstrijden mee willen doen. Erg leuk! We hebben nu nog niemand die dit coördineert, maar door het gebruik van Teamers proberen we ouders wel makkelijker onderling te laten communiceren over deelname en rijden naar wedstrijden. In het outdoor seizoen hebben we het als club fantastisch gedaan. Werden we twee jaar geleden nog trots 1e in de kleine finale van de stedencompetitie, dit jaar stonden we al op het podium van de grote finale: een 3 e plaats. Dankzij de coördinatie van Ed Kerckhoffs en ploegleider Michiel Veenman bleek de mix van wedstrijden tussen traditionele stedenwedstrijden en Athletic Champs totaal geen probleem. Dank voor al jullie werk! Natuurlijk hebben we naast de trainingen en wedstrijden ook weer de nodige activiteiten ondernomen, zwemmen in Oss, spelen in de Blije Dries en een kamp (met 75 kinderen) in Vorstenbosch. We zijn heel blij dat ouders van onze pupillen zo actief zijn om ons te ondersteunen bij het uitvoeren van deze activiteiten, veel dank! Namens de pupillen, Jasmijn de Haan CD-junioren, seizoen Afgelopen seizoen was een veelbewogen jaar voor de CD-junioren. Aan het begin van het seizoen was het aan de nieuwe coördinator om het stokje van de voorgaande trainerscoördinator, Yoeri, over te nemen. Hoewel alles zeer goed achtergelaten was, kwamen er dit seizoen ook meteen heel veel pupillen mee naar de D-junioren. Hierdoor hebben we een aantal maanden een ledenstop door moeten voeren bij deze groep. Met ongeveer negen trainers hebben we het hele seizoen leuke trainingen, activiteiten en uitjes kunnen organiseren. Het D- junioren jongensteam wist op de competitie op de 16e plek landelijk te eindigen en daarnaast zijn er op de stedenwedstrijden ook veel podiumplaatsen behaald. Voor de CD-junioren zijn we nog altijd hard op zoek naar nieuwe trainers. Met nog maar 5 zelfstandige trainers op meer dan 70 kinderen hebben we aan het begin van het huidige seizoen al een noodoproep moeten doen voor hulptrainers. Het coördineren van de CD-junioren is ondertussen verdeeld en nu werken we met twee mensen aan het reilen en zeilen van de CD-junioren. Namens de CD-Junioren, Tessa van Schijndel en Jannes de Vrijer BAS groep Bij deze groepen is het jaar goed verlopen. Er zijn voldoende technische trainers voor de onderdelen die we nu willen aanbieden, wel kunnen we algemene trainers gebruiken. De prestaties van de diverse atleten zijn weer goed vooruit gegaan waarbij er enkele van onze atleten zelfs op nationaal niveau presteren. 16 van 32

17 Masters De mastergroep loopt prima. Afgelopen jaar hebben nieuwe, jonge masters, zich aangemeld en zijn gebleven. De groep groeit maar door. De zaterdagtrainingen van Hennie Rijken, die stiekem steeds zwaarder worden, zijn goed bezocht. Iedereen kan meedoen in zijn of haar tempo. De trainingen zijn hierop ingesteld. Zo komen alle atleten met een voldaan gevoel weer terug op de club na een training. Er is het afgelopen jaar door verschillende masters, waarin een vast groepje de kartrekkers, meegedaan aan een aantal wedstrijdlopen. Dit jaar kwam de zevenheuvelen-nachtloop van 7 kilometer erbij naast de zevenheuvelenloop zelf. Er is meegedaan aan wedstrijden met technische onderdelen zoals o.a. kogel en discus. Er is ook aan competitiewedstrijden meegedaan die prima zijn verlopen. Verbetering van de prestaties en clubrecords. We hopen echt dat deze wedstrijd ook eens in Wijchen op onze mooie baan gehouden gaat worden, kan prima gezien de soms slechte staat van de baan van verenigingen waar we naar toe gaan. Tijdens de trainingen op dinsdagavond is weer aandacht besteed aan de technische onderdelen en rompstabiliteit. Dit laatste blijft belangrijk voor alles wat je als atleet wil uitvoeren of dat nu een technisch onderdeel is of een looponderdeel. Ons vaste jaarlijkse masterkamp was druk en gezellig. Veel atleten met of zonder aanhang en met of zonder kinderen waren aanwezig. Elk jaar is het weer een uitdaging voor de organisatoren om een locatie te vinden waar we ons kunnen uitleven. Je bent vanaf je 35 e master, terwijl de oudste masters in de 60+-categorie vallen. Blessurepreventie wordt bij het vorderen van leeftijd en daarmee afnemende belastbaarheid een steeds belangrijker aandachtspunt. En dat dat goed gaat blijkt wel uit het geringe aantal blessures van de masters. We hopen nog een tijd zo door te gaan met prestatie, plezier en gezelligheid! Informatie over de masters is te vinden op de website van AVW onder het kopje trainingstijden en informatie masters. Mieke Klinkhamer, Hennie Rijken trainers van de masters. Nordic Walking Terugkijkend op het jaar 2013/2014 kan ik zeggen dat we het wederom goed doen met de Nordic Walking Groep van AVW. De groep heeft inmiddels 17 vaste leden. De reden van de groei is vooral de naamsbekendheid. Zo staan we wekelijks vermeld in de agenda van De Gelderlander en hebben ons gepresenteerd op de Gezondheidsdag op het Marktplein. O ja! In de wintermaanden loopt de lampjesgroep (met de verlichte lampjes op de Nordic-stokken) ook wel eens door het centrum van Wijchen waar we leuke positieve reacties horen. Het belangrijkste blijft natuurlijk de mond-opmond-reclame. Afgelopen zomer heb ik een beginnerscursus georganiseerd. Helaas zijn hieruit geen nieuwe leden uit voortgekomen. Verder heb ik me bijgeschoold op de wandeltrainersdag van de KNBLO. 17 van 32

18 Op dinsdagavond lopen we gemiddeld 8 kilometer en op zaterdag 10 kilometer. Na afloop even gezellig koffie drinken en vaak ontstaan dan nieuwe ideeën voor een wandeling of activiteit. Op de eerste zaterdag van de maand wordt er ergens anders gestart. Zo houd je veel afwisseling in de wandelroutes. Natuurlijk staat er na afloop weer het lekkere kopje koffie, met vaak iets lekkers klaar. Zo hebben we onder andere gelopen: de Duno wandeling in Doorwerth, Herperduin, Heerlijkheid Beek, Ooijpolder, De Nabbegat wandeling in Schaijk, Rondje Velp met na afloop een heerlijke pannenkoek in restaurant Den Tol. We hebben een hechte groep die vrij stabiel blijft, dit mede doordat we aan elkaar gewaagd zijn en naast het Nordic Walken ook soms als groep leuke en lekkere dingen ondernemen. Zo is bijvoorbeeld de afsluiting van het seizoen iedere keer weer een verrassing. Maar ook onze bijna wereldberoemde weekendjes zijn altijd zeer geslaagd. Het weekend dit jaar werd gehouden van vrijdag 13 t/m zondag 15 juni in het prachtige NIVON-Huis De Bosbeek te Bennekom. We waren met 14 personen. Natuurlijk was er weer een uniek programma met veel sportiviteit, cultuur en lekker eten. Voor het komend jaar is alweer een huis vastgelegd in Havelte. Tot op heden hebben hiervoor al 16 leden aangemeld. Ieder seizoen wordt er ook uitgekeken naar de gezellige afsluiting. Nieuw dit jaar is dat we, naast de vaste trainingen, ook hebben meegelopen bij andere georganiseerde wandeltochten, zoals de Winterserie in Woezik, De Market Gardentocht in Groesbeek en de Bevrijdingsmars in Grave. Het komend jaar proberen we weer met zoveel enthousiasme en zin het weer zo te kunnen houden. Riek Janssen 4. Evenementencommissie 5. Accommodatiecommissie Door de accommodatiecommissie (Binnen- en Buitenbeheer) zijn in het afgelopen jaar de volgende werkzaamheden verricht, al dan niet in samenwerking met anderen: Schilderwerk buiten Storing baanverlichting is opgelost Verzorgingskamer gestukt en geschilderd Nieuwe CV-ketel Vast traliehek tussen kleine en grote poort Tientallen reparaties van wastafel / toiletspoeler / koelkastverlichting / startblokken / hordenkar etc. Klussenzaterdagen Meewerken aan meerjarenonderhoudsplan 18 van 32

19 Voor volgend jaar zijn de volgende speerpunten bekend: Goede banken talud langs baan Schrobputjes in dames- en herentoilet Keuring-klaar maken buiten-accommodatie Afvalbakken aan palen van de reclameborden Nico Peters Weem en Henk Boekhorst 6. Lief en Leed commissie Als lief-en-leedcommissie werk ik namens de vereniging. Dit jaar hebben de nodige leden en/of vrijwilligers van AVW een kaart of andere attentie gehad namens de vereniging. Het blijft jammer dat er nog altijd niet goed wordt doorgegeven wanneer iemand ziek of geblesseerd is, of er op een andere wijze een reactie vanuit de vereniging op zijn plaats zou zijn. Ik blijf voor informatie hierover afhankelijk van de verantwoordelijke personen van een commissie of groepen. Wie het afgelopen jaar daardoor vergeten is, bij deze alsnog namens de vereniging bedankt voor de geboden hulp als vrijwilliger, beterschap bij ziekte, succes bij revalidatie en gefeliciteerd met behaalde prestaties. Lief en leedcommissie: Mieke Klinkhamer 7. Barcommissie Het afgelopen jaar is weer erg goed gegaan. We hebben de wedstrijden erg goed gedraaid. De financiën voor de bar worden, zoals altijd, geregeld door Pat Meijer. Voor wat betreft het komende jaar staan er veranderingen op stapel: Carolien en ik gaan per 01 januari 2015 stoppen. Ik hoop dat er snel een opvolger wordt gevonden. Harry de Vries, voorzitter barcommissie. 19 van 32

20 8. Sponsorcommissie Overal om ons heen horen we positieve geluiden over een aantrekkende economie. Nederland komt langzaam uit de recessie. Het lijkt erop dat de omgeving van Wijchen een beetje na-ijlt. De afgelopen jaren bleef ons sponsorbestand redelijk constant. Af en toe nam een sponsor afscheid, maar er kwamen ook weer nieuwe sponsoren bij. Het afgelopen jaar, en dan met name net na de zomer, hebben binnen relatief korte tijd meer sponsoren dan voorheen laten weten onze club niet langer te kunnen ondersteunen. In de meeste gevallen werd als reden de economische situatie aangegeven. Het afgelopen jaar zijn de volgende bedrijven gestopt met de sponsoring van AVW: Weusthof Automaterialen (de heer Weusthof gaat stoppen mijn zijn bedrijf), Jansen Rolluiken (bedrijf is overgenomen), Myrco Persoonlijk Interieur (zij doet even een stapje terug met sponsoring), Theunissen tuinhuisjes (economische situatie) en Tielen Haarmodes (economische situatie/minder binding). Gelukkig zijn er ook weer nieuwe sponsoren gevonden: Camper Today (bord + kleurenadvertentie) Fysio- en manuele therapie Baat (kleurenadvertentie + begeleiding) Eveline Gradussen Training en coaching (kleurenadvertentie) Perspectief (kleurenadvertentie) De Leurse Hof B.V. (bord op clubhuis, parkeerplaatszijde) Het idee om ondernemers uit Wijchen en Alverna meer te betrekken bij onze atletiek vereniging, door b.v. het oprichten van een business club en het geven van sportclinics, wordt door diverse bedrijven in theorie toegejuicht. In de praktijk blijkt er echter nog weinig belangstelling te zijn. De bezetting van de sponsorcommissie is op dit moment (november 2014) minimaal. Omdat Diana Berris vond dat ze te weinig toegevoegde waarde had in verband met gebrek aan kennis van programma s zoals excel en powerpoint, heeft ze eind 2013 besloten om te stoppen als commissielid. Peter van Trappen is door persoonlijke omstandigheden nog niet actief geweest bij de sponsorcommissie. Zelf ben ik, als enig lid van de commissie, dit jaar gedurende langere tijd uit de running geweest door een by-pass operatie. Desondanks heb ik de meeste van onze sponsoren weer even (telefonisch) gesproken en zijn er een behoorlijk aantal contracten verlengd. Over het afgelopen jaar hebben we voor ruim 6.000,-- aan onze sponsoren mogen factureren. Verder lopen er gesprekken met enkele bedrijven die wellicht geïnteresseerd zijn in sponsoring van AVWijchen. Mij is toegezegd dat de commissie op korte termijn versterking zal krijgen. Als dit definitief is, zullen jullie daar meer over lezen in het AVWeetje. Voor het komend jaar ben ik gematigd positief. Ondanks de huidige economische situatie, verwacht ik dat we als sponsorcommissie over het komende jaar iets meer inkomsten zullen genereren. Als de commissie kan gaan groeien en daar ga ik vanuit- zullen we alles in het werk stellen om volgend jaar minimaal 5 nieuwe sponsoren te mogen begroeten en een hoger bedrag te kunnen factureren dan het gerealiseerde bedrag van van 32

21 De sponsorcommissie, Frank Cornelissen Communicatiecommissie Redactiecommissie 2014 Redactie AVWeetje De redactieleden zijn: Janneke Siebenga, Jasmijn de Haan, Douwe de Jager, Roel van Riel en vanaf de zomer is Tanja Vondeling de redactie komen versterken. De redactie is nog wel op zoek naar versterking, bij voorkeur van 1 of meer juniorleden. Het clubblad is dit jaar 4 keer verschenen: eind maart, eind juni, begin oktober en half december. De taak van de redactie is het uitnodigen van potentiele schrijvers voor aanleveren kopij (o.a. verslag van wedstrijden, evenementen of andere activiteiten bij AVW), het redigeren van alle ontvangen kopij, het samenstellen van de redactionele inhoud van het AVWeetje, zorgdragen voor het drukproces en de verspreiding van het AVWeetje. Doel en doelgroepen Doel van het AVWeetje is de verschillende doelgroepen te informeren over alle zaken die met het wel en wee van AVW te maken. Primair zijn dat de beleidsonderwerpen die door het bestuur worden vastgesteld en het nieuws van de penningmeester. Daarnaast wordt informatie verstrekt over de wedstrijdkalender, behaalde resultaten, verslagen van wedstrijden, foto's, vakantieverhalen, kampverslagen en andere wetenswaardigheden. Tevens worden activiteiten aangekondigd en oproepen gedaan. Het AVWeetje draagt op deze manier een steentje bij om het 'AVW-gevoel' te versterken. De inhoud wordt door de leden zelf geschreven. Het AVWeetje is een clubblad speciaal gemaakt voor de leden. Dat is ook de belangrijkste doelgroep. Maar verder worden ook externen bereikt zoals adverteerders, gemeente, huisgenoten van leden, aspirant-leden. Het blad wordt verspreid op een daarvoor bestemde plaats in de hal van het clubhuis. Zo kan een ieder die het clubhuis binnenkomt een exemplaar meenemen. Organisatie: redactie - communicatie De redactiecommissie valt, samen met de PR (Ben Jansen), Nieuwsbrief (verspreiding via (Vacant)) en de Website (Erik Spaan / Jannes de Vrijer) onder de Communicatie commissie. De voorzitter Communicatie is het bestuurslid met aandachtsveld Communicatie en PR. Deze bestuurstaak wordt uitgevoerd door Eveline Gradussen. AVWeetje is een communicatiemedium welke binnen de vereniging bestaansrecht heeft, het clubblad wordt met plezier gelezen. De samenwerking tussen PR, de Nieuwsbrief, de Webmasters en de Redactiecommissie bestaat uit het over en weer uitwisselen van interessante informatie. De redactie werkt volgens een vastgesteld schema. Halfjaarlijks wordt de werkwijze geëvalueerd. Binnen de redactie heeft ieder zijn eigen taak en verantwoordelijkheid: Janneke Siebenga ontvangt en verzamelt de kopij en stuurt de schrijvers een bedankje. Zij zorgt dat de ingezonden stukken tijdig aanwezig zijn bij Roel van Riel en/of Douwe de Jager. Zij zorgen voor de opmaak en het aanmaken van het PDF document. Dit PDF document is het clubblad in eindvorm, incl. advertenties, zoals het door de drukker ongewijzigd wordt gedrukt. Tanja Vondeling gaat hierin meedraaien, bij het maken van het oktobernummer is ze ingewerkt. 21 van 32

22 Janneke Siebenga en Jasmijn de Haan dragen zorg voor de spelling en leesbaarheid van de teksten. De vacature voor juniorleden is bedoeld om de inbreng en betrokkenheid van junioren te waarborgen. Janneke Siebenga draagt zorg voor de contacten met de drukker. Een ieder ontplooit initiatieven om voldoende kopij binnen te krijgen. Het doel is een AVWeetje te maken van tussen de 36 en 48 pagina s. Inhoud De redactie schrijft voor in het blad een korte inleiding. De bijdrage van de voorzitter is een vaste rubriek. Ook de penningmeester publiceert regelmatig nieuws. De regelmatige bijdragen van de Medische Commissie worden zeer gewaardeerd. Nieuwselementen staan centraal en vooraan in het blad, achtergronden worden verder in het blad geplaatst. Ook de jeugdrubrieken hebben hun eigen plaats. De redactie probeert tevens 1 of meerdere vaste rubrieken te vormen. Er wordt veel aandacht besteed aan human interest. Bij alle aangeleverde kopij wordt de naam van de auteur vermeld. Verder is het streven van de redactie om regelmatig foto's te plaatsen. Dit verhoogt de attentiewaarde van het artikel. Het AVWeetje heeft een vaste, eenduidige herkenbaarheid en leden/lezers moeten zich in het blad herkennen. In het afgelopen jaar is het, o.a. door veel stimulans vanuit de redactiecommissie om kopij te leveren steeds weer gelukt om een blad te produceren met voldoende informatie en nieuwswaarde dat leuk is om te lezen. Dankzij steeds meer freelance schrijvende leden kunnen steeds meer sporters zich herkennen in het blad. Dit geldt zeker ook voor de jeugd. In het redactioneel (pagina 1) staat de uiterste inleverdatum vermeld voor de kopij van de volgende editie. Digitaal inleveren kan bij Advertenties/sponsorcommissie De sponsorcommissie levert de informatie m.b.t. de advertentiepagina s. De redactie legt hierover contact met de drukker. De redactie plaatst de advertenties. Het aantal advertentiepagina s bedraagt 16. De advertentiepagina s op pagina 1, binnenzijde achterpagina, achterpagina en de (4) centrumpagina s zijn in kleur en worden vooraf door de drukker voor het gehele jaar gedrukt. De mailing van AVWeetjes naar de sponsoren wordt verzorgd door de sponsorcommissie. Iedere sponsor ontvangt 1 AVWeetje. Het is de bedoeling dat een sponsor middels een sponsorportret zichzelf op een redactiepagina kan profileren. De redactie heeft hiervoor een vragen- en aandachtslijst opgesteld die de sponsor kan gebruiken om informatie aan te leveren. De redactie beoordeelt het sponsor-portret op leesbaarheid, nieuwswaarde en informatiewaarde. Het drukproces Het AVWeetje is het gehele jaar gedrukt bij Drukkerij Wijchen, Nieuweweg 195 te Wijchen. Het clubblad wordt als PDF formaat aangeleverd als een totaal document. De redactie plaatst zelf de advertenties in de aangeleverde PDF file en beheert daarom ook de advertenties. De lay-out en stijl zijn ongewijzigd overgenomen van voorgaande jaren. Alle ontvangen kopij wordt door de redactie naar het lettertype Arial 14 overgezet, met zowel rechts als links een kantlijn. Namens de communicatiecommissie, Douwe de Jager 22 van 32

23 Mediabeheerder Stiekem beheer ik al zo n 3 jaar de meeste media-apparatuur binnen AVW. Ik heb echter nooit een jaarstuk geschreven of de club op de hoogte gehouden van de gang van zaken. Bij deze wil ik dan ook even mijn rol en taken met jullie delen. Voordat ik deze taak op me nam was het onduidelijk wie, binnen de club, alle apparatuur zoals laptops, printers, e.d. beheerde. Omdat ik me hier al langere tijd mee bemoeide, ben ik destijds voorgesteld bij het bestuur als beheerder van de media-apparatuur. Ik heb deze rol op me genomen en dus beheer ik nu al een aantal jaar de meeste media-apparatuur van AVW. Wat valt hier dan precies onder? Internetaansluiting en wireless-systemen, clublaptop, TV en digitenne, kopieerapparaat en muziekinstallatie. Als deze apparaten niet meer naar behoren werken dan ben ik meestal de persoon die hier een oplossing voor zoekt. Voorheen werd ik ook wel de apparaatbeheerder genoemd. Dit heb ik veranderd naar media-apparatenbeheer omdat ik niet verantwoordelijk ben voor apparaten in de keuken en de elektronica die de WOC gebruikt voor wedstrijden. Naast het beheer probeer ik ook de club op een aantal fronten met de tijd mee te laten gaan door taken te automatiseren en modernere apparatuur aan te schaffen. Jannes de Vrijer 10. Commissie Welzijn/Arbo Welzijn E.H.B.O. Ook dit seizoen is er weer bij vele thuiswedstrijden E.H.B.O verleend, zoals bij: St. Nicolaasloop, Stedenwedstrijd, Competitiewedstrijd voor senioren, Trainingspakkenwedstrijd, Avondwedstrijd, clubkampioenschappen enz. Voor de Tweestromenloop en De Vijf van Wijchen is wederom het Rode Kruis uit Wijchen ingeschakeld. De reden hiervoor is dat onze E.H.B.O.-ers ook graag zelf deze twee wedstrijden van A.V.W. lopen. Verder heeft het Rode Kruis professionele apparatuur voor grote evenementen. De verzorgingskamer is afgelopen zomer opgeruimd en geschilderd. Binnenkort wordt nog een nieuw radiator geplaatst. Verder blijven we zoeken naar nieuwe vrijwilligers met een geldig E.H.B.O. diploma, die een of twee keer per jaar willen assisteren bij de wedstrijden. Sportkeuring De sportmasseurs van A.V.W. adviseren alle leden van A.V.W. om eens in de twee á drie jaar een sportmedisch onderzoek te laten uitvoeren bij een S.M.A. liefst met inspanningstest. Dit kan bij: Han Seneca, SMC Maartenskliniek, Sanasport. Veelal vergoed uw zorgverzekering deze keuring. Kijk even in de polis. Reanimatie/A.E.D. Op maandag 7 april en woensdag 9 april werd er een herhalingscursus reanimatie/a.e.d. georganiseerd. In verband met de grote deelname werden er twee avonden georganiseerd. De docent was wederom Jo van Berkel. Spreekuur Nieuw dit jaar was de invoering van een spreekuur. Iedere dinsdagavond vanaf uur is Ben Janssen of Dick Hesse aanwezig in het clubhuis voor het gratis spreekuur. Gemiddeld komen er 3 tot 4 leden langs met vragen over blessures of advies over schoenen enz. Ook zijn er vragen als: Kan mijn enkel of knie getapet worden i.v.m. een wedstrijd? In principe worden er geen sportmassages gegeven omdat dit teveel tijd in beslag neemt. 23 van 32

24 Informatieve artikelen in A.V.Weetje Al vele jaren staan er in ons clubblad medische artikelen, vaak zijn deze geschreven naar aanleiding van blessures die bij een training is ontstaan. Maar ook actuele gebeurtenissen komen aan de orde. Sportmassage Wekelijks zijn er mogelijkheden om u tegen een kleine vergoeding te laten masseren door NGS gediplomeerde sportmasseurs. Dit kan plaats vinden in het clubhuis of bij de masseurs aan huis. Voor aanmelden of meer informatie kunt u bellen met de sportmasseurs. Telefoonnummers staan in het clubblad. ARBO Ook al hoeven we als vereniging niet aan alle formele eisen van de Arbo-w et te voldoen, als groep willen we wel dat op onze accommodatie veilig gesport kan worden door leden en leiding. Commissie Welzijn/Arbo heeft als doel te zorgen voor een veilige sportomgeving. Dat doen we bijvoorbeeld door het uitvoeren van een risico inventarisatie en evaluatie. Op basis hiervan kunnen dan weer aanbevelingen gedaan worden aan bijvoorbeeld het klusteam voor aanpassingen aan het clubhuis. Nico Peeters Weem is de persoon waarbij u met specifieke vragen over de Arbo terecht kunt. Namens de Commissie Welzijn/Arbo, Ben Janssen 24 van 32

25 11. Financiële gegevens Exploitatierekening begroting realisatie begroting Baten Contributies/donaties , , ,00 Verhuur veld/accommodatie 3.500, , ,00 Verhuur/huurkoop aan SSW 3.000, , ,00 Dienstverlening aan SSW 8.000, , ,00 Dienstverlening aan SGG 1.100, , ,00 Cursussen loopgroepen 3.850, , ,00 Inschrijfgelden wedstrijden (WOC) 1.500, , ,00 Opbrengst kantine 4.000, , ,00 Overige opbrengsten 1.300,00 237, ,00 Sponsoring 4.750, , ,00 Rente opbrengsten 1.200,00 968,67 600,00 Geprognosticeerde baten , , ,00 Lasten Exploitatie kosten Contributies Atletiekunie , , ,00 Zaalhuur 2.522, , ,00 Verkrijgen gelegenheid tot sport van gemeente , , ,00 Bijdrage Renovatieplan Sportaccomodaties 1.700, , ,00 Kleine Materialen sport 3.000, , ,00 Verzekeringen 2.100, , ,00 Onderhoud kantine 1.500,00 772, ,00 Onderhoud accommodatie 3.000, , ,00 Schoonmaakkosten 7.000, , ,00 OGB 2.000, , ,00 Gas, water, elektriciteit 6.000, , ,00 Telefoon 450,00 275,50 450,00 Afvalverwerking 1.500, , ,00 Overige kosten 2.500, , ,00 Kosten t.b.v. vrijwilligers 1.300, , ,00 Kosten Loopgroepen 9.200, , ,00 Kosten Technische commissie , , ,00 Sponsorcommissie 100,00 0,00 250,00 Evenementen commissie 2.000, , ,00 Medische commissie 900, , ,00 Communicatiecommissie 2.450, , ,00 Wedstrijd organisatie commissie 2.000, , ,00 Professionalisering 188,24 Kleding ,80 765,03 Jubileum feest 0, ,00 Afschrijvingen , , ,00 Geprognosticeerde lasten , , ,00 Saldo 129, , ,00 Toelichting: Communicatiecommissie Clubblad 2.200, , ,00 Website 250,00 194,50 300, , , ,00 Rente-opbrengsten/rentekosten Ontvangen rente 1.500,00 Betaalde rente 0,00 Bankkosten 300, ,00 Technische commissie Trainingsgelden , , ,00 Opleidingen 500, , ,00 Overige lasten 1.600, , , , , ,00 Loopgroepen Trainingsgelden 8.200, , ,00 Opleidingen (loopgroepen) 1.000, , ,00 Cursus Lopen (beginners) 2.000, , ,00 Cursus Nordic Walking 250,00 0,00 0,00 Cursus Zevenheuvelenloop 1.600, , , , , , , , ,00 WOC Inschrijfgelden wedstrijden (WOC) 1.500, , ,00 Kosten Wedstrijden 700, ,69 750,00 Overige kosten WOC 1.300, , , , , , , ,00 25 van 32

26 Balans AKTIVA PASSIVA Clubgebouw Eigen Vermogen Sportgerelateerde ruimtes Resultaat boekjaar Kantine Eigen Vermogen Fitnessruimte CV ketel Omroepinstallatie Discuskooi 526 Kleding Voorziening clubgebouw Discus/Hamerkooi Voorziening professionalisering Te ontvangen BTW 193 Te betalen BTW 0 Nog te ontvangen Nog te betalen Vooruit betalingen Vooruitontvangen 170 Liquide middelen ABN-AMRO ABN-AMRO spaar 100 ABN-AMRO Internet Rabo Rabo spaar Kas BC 533 KAS van 32

27 Verslag kascommissie Dit wordt mondeling toegelicht tijdens de Algemene LedenVergadering. 27 van 32

28 Meerjarenbegroting Dit wordt mondeling toegelicht tijdens de Algemene LedenVergadering. 28 van 32

29 Liquiditeit Dit wordt mondeling toegelicht tijdens de Algemene LedenVergadering. 29 van 32

30 12. Bestuursverkiezingen De situatie van de bestuursleden is: Voorzitter Jo van den Tillaart begint aan zijn tweede jaar van zijn eerste termijn van drie jaar. Secretaris Annemarie Dam-Arts begint aan haar tweede jaar van haar eerste termijn van drie jaar. Penningmeester Karl Rambach begint aan zijn tweede jaar van zijn eerste termijn van drie jaar. Vicevoorzitter: Eveline Gradussen is niet aftredend. Zij begint aan haar derde jaar van haar tweede termijn van drie jaar. 30 van 32

31 13. Presentatie algemene ledenvergadering 11 december van 32

32 32 van 32

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Het bestuur van AV Cialfo nodigt alle leden uit voor de algemene ledenvergadering te houden op 1 maart 2013 in het clubgebouw aan de Wachtelenbergweg 15 te Epe. De

Nadere informatie

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S.

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. EVBV-Octopus Uitnodiging ALV Geachte leden, Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. OM 19:30 UUR IN MARTINIHAL

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Av PEC 1910

Jaarverslag 2014 Av PEC 1910 Jaarverslag 2014 Av PEC 1910 Bestuur av PEC 1910 08-03-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Technische Commissie en jeugdbeleid... 3 3. Technisch jaaroverzicht 2014 baan SEN+A/B... 4 4. Maatschappelijke

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Uitnodiging en agenda 3 Notulen jaarvergadering 2013-2014 4 Jaarverslag bestuur 9 Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Jaarverslag accommodatiecommissie 17 Jaarverslag

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Externe analyse... 4 2.1. Algemene ontwikkelingen... 4 2.2. Beleid Nederlandse Handboogbond (NHB)... 4 2.3. Concurrentie... 5 3.

Nadere informatie

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING Het bestuur van LBC nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Leiderdorpse Bridgeclub. De ALV wordt gehouden op maandag 23 september 2013

Nadere informatie

Uitnodiging voor de voorjaarsvergadering PAC te houden op maandag 30 maart 2015 in het clubhuis Langepad 16 te Rotterdam Aanvang: 19.

Uitnodiging voor de voorjaarsvergadering PAC te houden op maandag 30 maart 2015 in het clubhuis Langepad 16 te Rotterdam Aanvang: 19. Uitnodiging voor de voorjaarsvergadering PAC te houden op maandag 30 maart 2015 in het clubhuis Langepad 16 te Rotterdam Aanvang: 19.30 uur Agenda 1. Opening door de waarnemend voorzitter 2. Mededelingen

Nadere informatie

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering Groningse Kano Vereniging (GKV)

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering Groningse Kano Vereniging (GKV) Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering Groningse Kano Vereniging (GKV) Datum: Woensdagavond 12 maart 2014, om 20.00 uur Locatie: De Loods, Hoornsedijk 4 te Haren, telefoon Loods: 050 527 00 30

Nadere informatie

SAV d.d. 28 maart 2014 Aanvang 20:00 uur in de kantine

SAV d.d. 28 maart 2014 Aanvang 20:00 uur in de kantine Agenda Uitnodiging voor de jaarvergadering SAV d.d. 28 maart 2014 Aanvang 20:00 uur in de kantine 1. Opening. 2. Mededelingen en ingekomen stukken. 3. Goedkeuring notulen vorig jaar. 4. Goedkeuring jaarverslagen:

Nadere informatie

Na afloop, naar verwachting om 22.00u zetten we Peter Boer in het zonnetje om hem te bedanken voor zijn inzet!

Na afloop, naar verwachting om 22.00u zetten we Peter Boer in het zonnetje om hem te bedanken voor zijn inzet! UITNODIGING EN AGENDA VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. WOENSDAG 22 APRIL 2015 OM 20.00 UUR IN DE VERENIGINGSRUIMTE VAN ZWEMBAD DE KULK TE VLAARDINGEN 1. Opening en mededelingen 2. Vaststellen notulen

Nadere informatie

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN NUMMER 1 / Februari 2015 bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 2 bre201404 (3).qxd 24-2-2015 21:36 Pagina 1 NUMMER 1 / Februari

Nadere informatie

Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter. Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport

Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter. Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport 1 Inhoudsopgave AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING... 3 JAARVERSLAG

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015 1. Opening De waarnemend voorzitter, Heidi Smits, heet de leden van harte welkom op deze algemene ledenvergadering, in het bijzonder de ereleden Ger

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING STIEPELWANDELTOCHTEN BUURSE. Gängelproat 2014, nr. 2

ALGEMENE VERGADERING STIEPELWANDELTOCHTEN BUURSE. Gängelproat 2014, nr. 2 ALGEMENE VERGADERING STIEPELWANDELTOCHTEN BUURSE Gängelproat 2014, nr. 2 Colofon Bestuur Hennie Horst (voorzitter), Dirk Haan (vice voorzitter), Gert Nieterau (secretaris), Hennie Klootwijk (penningmeester),

Nadere informatie

de TCW er Jaargang 31, nummer 10, 2010 Inhoudsopgave

de TCW er Jaargang 31, nummer 10, 2010 Inhoudsopgave TENNISCLUB opgericht 9 oktober 1978 WESTERBORK de TCW er Jaargang 31, nummer 10, 2010 Op de voorpaginafoto staan onze tennis-pieten, die samen met de jeugd een leuk Pietentoernooi hebben gespeeld. Misschien

Nadere informatie

ALV. Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek. Colofon. Voorwoord. Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering

ALV. Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek. Colofon. Voorwoord. Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek ALV Voorwoord Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering van Zwem- en Polovereniging de Zuidwesthoek. Deze zal plaatsvinden op zondag 24 maart om 10.30

Nadere informatie

Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014

Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014 Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014 1. Opening / vaststellen agenda Jos opent de vergadering om 20.30 uur. Hij constateert dat we bijeen zijn in een kleiner comité dan vorige vergadering.

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 30 aanwezigen Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 1. Opening Mark opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Mededeling vooraf -> Het financieel verslag dat verzorgt wordt door Miranda zal

Nadere informatie

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Pagina 1 van 45 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Aanleiding fusie... 3 2.1 Wat is de reden om samen verder te gaan?... 3 2.2 Missie,

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan

Meerjarenbeleidsplan Meerjarenbeleidsplan AV SPIRIDON 2014-2018 Meerjarenbeleidsplan AV Spiridon 2014-2018 [3.0] Pagina 1 1. INLEIDING EN VERANTWOORDING 1.1. Doel ontwikkeling beleidsplan Voor u ligt het beleidsplan van atletiekvereniging

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018. De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie.

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018. De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie. STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018 De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie. STRATEGISCH BELEIDSPLAN De borging en verankering van een sterke en proactieve

Nadere informatie

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden.

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. Sociologisch Epicentrum - beleidsplan - 2013-2014 Beleidsplan studievereniging SEC 2014/2015 In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. 1 Beste

Nadere informatie

REDACTIONEEL - 1 - Ronald

REDACTIONEEL - 1 - Ronald Badminton..., meer dan een slag in de lucht!!! Jaargang 24 (november 2001), nr. 2 Redactieadres: E-mail: Secretariaat: Gironummer: Reigerskamp 320, 3607 HS Maarssen. R.Koenis@imn.nl Reigerskamp 320, 3607

Nadere informatie

Septembercongres der Jonge Democraten ALV 71 te Utrecht 2015 INHOUD

Septembercongres der Jonge Democraten ALV 71 te Utrecht 2015 INHOUD INHOUD Verantwoording Landelijk Bestuur 2014-2015... 2 Beleidsplan Landelijk Bestuur 2015 2016... 29 Begroting 2016... 44 Toelichting op de begroting... 48 Amendementen op de Begroting... 51 Organimo s...

Nadere informatie

HANZE MARE. Grote Stedenfinale junioren en pupillen. Bestuursleden stellen zich voor. Masters best fanatiek

HANZE MARE. Grote Stedenfinale junioren en pupillen. Bestuursleden stellen zich voor. Masters best fanatiek JAARGANG 23 DECEMBER 2013 CLUBMAGAZINE VAN ATLETIEKVERENIGING HANZESPORT ZUTPHEN HANZE MARE Grote Stedenfinale junioren en pupillen Bestuursleden stellen zich voor Mariska Lensink, meisjes junioren D,

Nadere informatie

KORTING HAAL ER MEER UIT MET PERRY OP HET GEHELE ASSORTIMENT BIJ PERRY HILVERSUM! Hulsman & Roestenburg. www.perrysport.nl

KORTING HAAL ER MEER UIT MET PERRY OP HET GEHELE ASSORTIMENT BIJ PERRY HILVERSUM! Hulsman & Roestenburg. www.perrysport.nl Hulsman & Roestenburg ADMINISTRATIES EN ADVIEZEN Bredestraat 8-3632 AZ Loenen a/d Vecht T 0294 233 907 F 0294 232 583 E info@hulsman.nl W www.hulsman-roestenburg.nl VOOR UW COMPLETE ADMINISTRATIE & LOONADMINISTRATIE

Nadere informatie