Geneeskundige en Gezondheidsdienst. Jeugdmonitor Utrecht. Groep 7 en 8 van het basisonderwijs.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geneeskundige en Gezondheidsdienst. Jeugdmonitor Utrecht. Groep 7 en 8 van het basisonderwijs. www.utrecht.nl/jeugdmonitor"

Transcriptie

1 Geneeskundige en Gezondheidsdienst Jeugdmonitor Utrecht Groep 7 en 8 van het basisonderwijs Schooljaar 9-1

2 Voorwoord Met trots presenteer ik u alweer de vijfde editie van de Jeugdmonitor Utrecht. Evenals twee jaar geleden gaat deze editie over kinderen in de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs. Ruim tweeduizend leerlingen verdeeld over maar liefst 39 Utrechtse basisscholen hebben antwoord gegeven op vragen over hun (psychosociale) gezondheid, gedrag, thuissituatie, situatie op school en bezigheden in hun vrije tijd. In dit rapport leest u hoe het gaat met Utrechtse kinderen anno 1. Twee jaar geleden trokken we de conclusie dat het met de meeste kinderen in de basisschoolleeftijd goed gaat. Die conclusie blijft staan. Ook deze editie van de jeugdmonitor laat zien dat het op veel gebieden goed gaat met de Utrechtse jeugd: Een overgrote meerderheid van de kinderen ervaart zijn of haar gezondheid als (heel) goed, vier van elke vijf leerlingen zijn lid van een sportvereniging en een nog groter aantal leerlingen sport geregeld buiten schooltijd, bijna tweederde van de leerlingen vindt dat er in zijn of haar buurt veel plekken zijn om buiten te spelen en van alle allochtone leerlingen spreekt 86 thuis (ook) Nederlands. Alles bij elkaar dus een positief beeld. Toch wil ik als wethouder Jeugd zeker nog niet achter over leunen. Ik wil dat alle Utrechtse jeugd opgroeit tot gezonde, betrokken en zelfstandige burgers. In die zin baart het me zorgen dat de overwegend positieve resultaten niet voor alle groepen jeugdigen opgaan. Leerlingen uit gezinnen met een lage welvaart scoren op veel onderdelen minder goed dan hun leeftijdsgenootjes, datzelfde geldt voor kinderen uit sommige wijken en enkele andere specifieke groepen. Voor hen, en voor alle jeugdigen en ouders die problemen ervaren bij het (gezond) opgroeien of opvoeden blijf ik investeren in een goed Utrechts jeugdbeleid. Een jeugdbeleid dat Utrechtse jeugdigen zo goed mogelijk in staat stelt om hun talenten volledig te benutten. Al die jonge mensen die we nu zien op onze scholen, in onze speeltuinen en op onze sportverenigingen vormen immers de toekomst van onze stad. Een mooie uitkomst vind ik dat we, naast een stabiel resultaat op de meeste onderdelen, op sommige onderdelen ook een (voorzichtige) vooruitgang zien. Leerlingen zijn zich duidelijk gezonder gaan gedragen. Meer kinderen ontbijten regelmatig, minder leerlingen hebben wel eens alcohol gedronken en meer leerlingen zijn vaker gaan bewegen. Ook op het psychosociale vlak zien we een positieve trend. Er is een afname van het aantal kinderen dat slecht scoort op assertiviteit en zelfvertrouwen en minder kinderen rapporteren problemen thuis en/of op school. Rinda den Besten Wethouder Jeugd 3

3 Samenvatting De Jeugdmonitor Utrecht is hét integrale meetinstrument voor het Utrechtse jeugdbeleid. Dit rapport, over de periode 9-1, geeft een overzicht van de psychosociale en lichamelijke gezondheid van leerlingen uit groepen 7 en 8 uit het basisonderwijs, hun gezinsachtergrond, hun schoolbeleving en vrijetijdsbesteding. Nieuw in deze editie van de Jeugdmonitor zijn de beschrijving van trends en sociaaleconomische verschillen bij groep 7- en 8-leerlingen. Door 39 van de 19 basisscholen in Utrecht is deelgenomen aan de Jeugdmonitor 9-1. Op deze scholen hebben leerlingen in januari en februari 1 klassikaal een vragenlijst ingevuld. Het huidige rapport beschrijft de belangrijkste resultaten van leerlingen die in de stad Utrecht wonen (n=1.951). Een uitgebreide beschrijving van de resultaten is te lezen in het, bij dit rapport behorende, tabellenboek dat te downloaden is via Hieronder zullen de verschillende onderwerpen kort worden samengevat en waar mogelijk worden de resultaten vergeleken met de vorige meting van de Jeugdmonitor in het basisonderwijs uit het schooljaar 7-8. De samenvatting sluit af met een korte beschouwing waarin de belangrijkste conclusies en aandachtsgroepen worden benoemd. Gezondheid en leefstijl Psychosociale gezondheid Ervaren gezondheid Van de leerlingen vindt 88 zijn gezondheid (heel) goed. e leerlingen zijn minder positief over hun gezondheid. Door 11 van de leerlingen wordt aangegeven dat zij in de laatste week veel psychosomatische klachten als hoofdpijn, buikpijn, moeheid of slecht slapen hebben gehad. Psychosomatische klachten komen vaker voor bij dan bij. Voedingsgewoonten en beweging Eén van elke twaalf leerlingen (8) ontbijt niet regelmatig (minder dan vijf keer per week), 54 van de leerlingen eet niet elke dag fruit en 36 van de leerlingen drinkt dagelijks meer dan één glas frisdrank. e leerlingen ontbijten vaker onregelmatig dan andere leerlingen. Naarmate leerlingen ouder zijn, zijn de voedingsgewoonten ongunstiger. 79 van de leerlingen voldoet aan de Nederlands Norm Gezond Bewegen. Jongens voldoen vaker aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen dan en e en Marokkaanse voldoen vaker dan andere niet aan de beweegnorm. Middelengebruik Van de leerlingen geeft 4 aan wel eens te hebben gerookt. Bijna een derde (31) heeft wel eens alcohol gedronken en 5 heeft dat in de laatste vier weken voor het onderzoek nog gedaan. Bij 14 van de kinderen geldt thuis geen duidelijk verbod op het gebruik van alcohol. e kinderen hebben vaker wel eens gerookt. Alcoholgebruik (ooit en in laatste vier weken) komt vaker voor bij Nederlandse kinderen. Bij hen geldt ook vaker geen duidelijk verbod op het gebruik van alcohol. Naarmate leerlingen ouder zijn, geven zij vaker aan wel eens gerookt te hebben of ooit of recent alcohol te hebben gebruikt. Om een indicatie van de psychosociale gezondheid van de leerlingen te krijgen, is de SDQ 1 opgenomen in de vragenlijst van de Jeugdmonitor. Met de antwoorden op de 25 vragen van de SDQ wordt een onderscheid gemaakt tussen leerlingen met een normaal risico, een bovengemiddeld risico of een hoog risico op psychosociale problemen. Leerlingen met een hoog risico hebben evenveel kans op psychosociale problemen als kinderen die hiervoor in de hulpverlening zitten. In Utrecht heeft 4 van de leerlingen een hoog risico op psychosociale problemen. Een bovengemiddeld risico komt bij 8 van de leerlingen voor. De SDQ geeft ook inzicht in het risico op specifieke psychosociale problemen, zoals emotionele, gedrags- en sociale problemen. Emotionele problemen Eén op de veertien leerlingen (7) heeft een verhoogd (bovengemiddeld of hoog) risico op emotionele problemen. Van de leerlingen heeft 3 een ongunstige score op assertiviteit, 9 een ongunstige score op faalangst en 15 een ongunstige score op zelfvertrouwen. Emotionele problemen en een ongunstige score op zelfvertrouwen komen vaker voor bij dan bij. Gedragsproblemen Een verhoogd risico op gedragsproblemen komt bij 15 van de leerlingen voor en een verhoogd risico op hyperactief gedrag bij 16. Bijna een vijfde van de leerlingen (18) heeft zich het afgelopen jaar schuldig gemaakt aan vandalisme of stelen. Jongens hebben vaker een verhoogd risico op gedragsproblemen dan en ook hebben zij zich vaker wel eens schuldig gemaakt aan vandalisme en stelen. Nederlandse hebben vaker dan andere 4 Jeugdmonitor Utrecht Schooljaar 9-1 5

4 leerlingen een verhoogd risico op hyperactief gedrag. Sociale problemen Bijna één op tien leerlingen (9) heeft een verhoogd risico op problemen in de omgang met anderen. Dit geldt vaker voor dan voor. Gezin Gezinssamenstelling Meer dan driekwart van de leerlingen (78) woont bij de eigen vader én moeder, 9 woont in een éénoudergezin en 6 woont afwisselend bij de vader en de moeder (co-ouderschap). Co-ouderschap komt vaker voor bij Nederlandse kinderen. Sociale relaties in het gezin Bijna drie kwart van de leerlingen (71) is heel positief over de betrokkenheid van hun ouders en meer dan de helft (57) is heel positief over de relatie met hun ouders. Eén op de tien leerlingen ervaart de relatie met hun ouders als relatief slecht en 19 van de leerlingen ervaart thuis één of meer problemen. Jongens zijn minder positief over de betrokkenheid van hun ouders dan. Marokkaanse en Surinaamse/Antilliaanse leerlingen beantwoorden de vragen over de sociale relaties in het gezin positiever dan andere leerlingen. Langdurig zieke gezinsleden Iets meer dan een vijfde van de leerlingen (21) heeft een langdurig ziek of verslaafd gezinslid. Voor 15 van de leerlingen geldt dat één van de ouders langdurig ziek of verslaafd is. Een kwart van de leerlingen met een langdurig ziek gezinslid heeft hier problemen mee. Kinderen met een chronisch ziek of verslaafd gezinslid ervaren hun gezondheid minder vaak als goed, hebben vaker een verhoogd risico op psychosociale problemen en ervaren vaker dan andere kinderen één of meer problemen thuis (26). Taal die thuis wordt gesproken Een vijfde van de allochtone leerlingen spreekt thuis alleen Nederlands (21) en bij twee derde van de allochtone leerlingen (65) wordt thuis, naast een andere taal, ook Nederlands gesproken. Voor 14 van de allochtone leerlingen geldt dat zij thuis helemaal geen Nederlands spreken. Dit geldt relatief vaak voor e leerlingen. School Problemen die van invloed zijn op het functioneren op school Een ongunstige score op concentratie komt voor bij van de leerlingen, een ongunstige score op het welbevinden op school bij 3 en een ongunstige score op de relatie met de leerkracht bij 17. Jongens scoren op al deze aspecten ongunstiger dan. Bij e komt een ongunstige score op de relatie met de leerkracht vaker dan gemiddeld voor. Marokkaanse en Surinaamse/ Antilliaanse leerlingen beoordelen het welbevinden op school positiever dan andere leerlingen. Pesten en gepest worden Een kwart van de leerlingen wordt wel eens gepest en voor 8 van de leerlingen geldt dat zij minimaal één keer per week worden gepest. Minder leerlingen (17) geven aan dat zij in de afgelopen drie maanden wel eens een ander hebben gepest. Jongens pesten vaker wel eens een ander dan. Discriminatie Eén op de zes leerlingen (16) voelt zich wel eens gediscrimineerd; 12 wordt wel eens gediscrimineerd buiten school en 11 wordt wel eens gediscrimineerd op school. Surinaamse/Antilliaanse en e leerlingen geven vaker aan dat zij zich wel eens gediscrimineerd voelen. Vrije tijd Sporten Het merendeel van de leerlingen (88) sport buiten schooltijd. Vier van de vijf leerlingen (8) is lid van een sportvereniging, 15 van de leerlingen doet ten minste één keer per maand mee aan naschoolse sportactiviteiten en 12 van de leerlingen doet ten minste één keer per maand mee aan sportactiviteiten in een buurthuis. Nederlandse en sporten even vaak buiten schooltijd en zijn even vaak lid van een sportvereniging. Bij allochtone leerlingen is dit beeld anders. Allochtone sporten vaker buiten schooltijd dan allochtone. e leerlingen ( én ) en Marokkaanse zijn minder vaak lid van een sportvereniging. Buiten spelen Een derde van de leerlingen (33) heeft in de week voor het onderzoek weinig buiten gespeeld (minder dan 3 minuten per dag). Dit kan verklaard worden door het strenge winterweer tijdens de onderzoeksperiode. Eén op de negen kinderen (11) geeft aan niet buiten te hebben gespeeld, terwijl ze dat in een normale week wel zouden hebben gedaan. Bijna tweederde van de leerlingen (65) vindt dat er in de eigen buurt veel plekken zijn om buiten te spelen. Twaalf procent geeft aan dat er te weinig plekken zijn om buiten te spelen. Tv-kijken en computergebruik Vier van elke tien leerlingen (39) zitten meer dan twee uur per dag achter de computer of voor de tv. Jongens besteden vaker veel tijd achter de computer of voor de tv dan. Ook e leerlingen en Marokkaanse zitten vaker veel achter de computer of voor de tv. Lidmaatschap van een vereniging Een groot deel van de leerlingen (85) is lid van één of meerdere verenigingen. Twee vijfde van de leerlingen (39) is lid van een niet-sportvereniging. Nederlandse leerlingen zijn vaker lid van een zang,- muziek- of toneelvereniging. Marokkaanse en e leerlingen zijn vaker lid van een vereniging van (de kerk of) de moskee. Buurthuisbezoek Iets meer dan een derde van de leerlingen (35) bezoekt wel eens een buurthuis. Marokkaanse en e leerlingen bezoeken vaker wel eens een buurthuis dan Nederlandse leerlingen. Verschillen naar gezinswelvaart In deze meting van de Jeugdmonitor zijn voor het eerst aan groep 7- en 8-leerlingen vragen gesteld over de sociaal economische status van het gezin waarin zij wonen. Op basis van de antwoorden op vragen over auto- en computerbezit, het aantal keer dat de leerling op vakantie is geweest en of de leerling een eigen slaapkamer heeft, is de gezinswelvaart van de leerlingen gecategoriseerd als laag, gemiddeld of hoog. Leerlingen uit gezinnen met een lage welvaart scoren op belangrijke gezondheidsgerelateerde onderwerpen ongunstiger dan leerlingen uit gezinnen met een hoge welvaart. Zij ervaren hun gezondheid minder vaak als goed, ontbijten onregelmatiger, bewegen vaker onvoldoende, spelen minder vaak buiten en zijn minder vaak lid van een sportvereniging. Wel hebben zij minder vaak al eens alcohol gebruikt. Dit kan verklaard worden door het grote aandeel Marokkaanse en e leerlingen dat een lage gezinswelvaart heeft. Leerlingen met een lage gezinswelvaart geven ook vaker aan dat zij wel eens een buurthuis bezoeken en dat zij ten minste één keer per maand meedoen aan naschoolse sportactiviteiten of sportactiviteiten in het buurthuis. Dit wordt deels verklaard door de wijk waarin deze leerlingen wonen. Verschillen naar wijk De Utrechtse wijken kunnen op basis van de resultaten in deze Jeugdmonitor globaal in vier groepen worden ingedeeld. De eerste groep bestaat uit de wijken, en. Leerlingen uit deze wijken scoren overwegend gunstig op de onderwerpen die te maken hebben met gezonde voeding en voldoende bewegen. Voor leerlingen die wonen in de wijk geldt dat zij vaker problemen die van invloed zijn op het functioneren op school en een tekort aan plekken om buiten te spelen rapporteren. Daarnaast geldt voor leerlingen uit de wijken en dat zij vaker aangeven wel eens alcohol te hebben gedronken en minder positief zijn over de betrokkenheid van hun ouders. De tweede groep bestaat uit de wijken en. Leerlingen die in deze wijken wonen hebben in het algemeen een ongezondere leefstijl. Zij ontbijten onregelmatiger, drinken meer frisdrank, zijn minder vaak lid van een sport- of andersoortige vereniging en zitten vaker te veel achter de computer of voor de televisie. Daarnaast hebben leerlingen uit de wijk vaker een verhoogd risico op psychosociale problemen en geven deze leerlingen vaker aan dat zij problemen hebben die van invloed zijn op het functioneren op school. Ook vinden leerlingen uit vaker dat er in hun buurt te weinig plekken zijn om buiten te spelen. Voor leerlingen uit geldt verder dat zij vaker niet elke dag fruit eten en vaker in de laatste vier weken alcohol hebben gedronken. Leerlingen uit de wijk eten juist vaker dan gemiddeld elke dag fruit en hebben minder vaak dan andere leerlingen wel eens alcohol gedronken. Zij bewegen echter vaker onvoldoende en hebben vaker een verhoogd risico op gedragsproblemen. De derde groep wordt gevormd door de wijken, en. Deze wijken scoren overwegend vergelijkbaar met het Utrechtse gemiddelde, maar kennen ook wel enkele gunstige en/of ongunstige afwijkingen van dit gemiddelde. Een aandachtspunt in de wijk is het relatief hoge aandeel leerlingen dat ooit of recent alcohol heeft gedronken en een verhoogd risico op psychosociale problemen heeft. De wijken en west vormen de vierde groep. Ook deze wijken scoren overwegend vergelijkbaar met het Utrechtse gemiddelde en kennen enkele gunstige en/of ongunstige afwijkingen van dit gemiddelde. Binnen deze wijken kan echter een onderscheid gemaakt worden tussen subwijken die beter en subwijken die minder goed scoren. Aandachtspunt in de wijk west is het relatief lage percentage leerlingen dat voldoende beweegt of lid is van een sportvereniging. Trends Waar mogelijk zijn de uitkomsten vergeleken met de resultaten van de meting bij leerlingen in de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs uit 7-8. Omdat de samenstelling van de onderzoeksgroep tussen de metingen verschilt, is hier bij het vergelijken van de resultaten rekening mee gehouden. De verschillen tussen de metingen kunnen dus niet verklaard worden door verschillen in de onderzoeksgroepen. Voor het merendeel van de onderwerpen die in beide metingen zijn nagevraagd, geldt dat de resultaten niet verschillen tussen de metingen. Waar de onderwerpen wel verschillen is vooral sprake van een gunstige ontwikkeling. Ten opzichte van de meting uit 7-8 is in deze meting van de Jeugdmonitor sprake van een toename van de percentages leerlingen dat ten minste vijf keer per week ontbijten, elke dag fruit eten, lid zijn van een sportvereniging, ten minste één keer per maand meedoen aan naschoolse sport- en beweegactiviteiten (zoals Sport scoort! en De verlengde schooldag ) of waar thuis een duidelijk verbod op het gebruik van alcohol geldt. Ook is een afname zichtbaar van de percentages leerlingen die wel eens alcohol hebben gedronken, ongunstige scores op 6 Jeugdmonitor Utrecht Schooljaar 9-1 7

5 Inhoud zelfvertrouwen of assertiviteit hebben, zich schuldig hebben gemaakt aan vandalisme of stelen, thuis één of meer problemen ervaren of dat één of meer problemen ervaart die van invloed zijn op het functioneren op school. Dit laatste geldt in het bijzonder voor problemen met het welbevinden op school en problemen in de relatie met de leerkracht. Verder is een afname zichtbaar van het percentage leerlingen dat aangeeft in de laatste drie maanden wel eens een ander te hebben gepest. In de meting uit 8 gaf 18 van de leerlingen aan weinig buiten te spelen. In deze meting is dit 33. Door verschillen in de weersomstandigheden tijdens de periode van het onderzoek zijn de gegevens over buiten spelen niet vergelijkbaar. In 8 zijn de vragenlijsten afgenomen in een warm en zonnig voorjaar, terwijl de meting in 1 uitgevoerd is in een periode met streng winterweer. Toch blijft aandacht voor deze onderwerpen en een aantal specifieke aandachtsgroepen nodig. Van de leerlingen ontbijt bijvoorbeeld 8 minder dan vijf keer per week en zit dus ten minste één dag per week zonder ontbijt in de klas, één op de zeven leerlingen heeft onvoldoende zelfvertrouwen en bijna een derde van de leerlingen heeft ondanks hun jonge leeftijd al eens alcohol gedronken. Specifieke aandachtsgroepen zijn leerlingen uit gezinnen met een lage welvaart, leerlingen met een ziek of verslaafd gezinslid, e leerlingen en leerlingen uit de wijken en. 1 Strength and Difficulties Questionnaire. Meer achtergrondinformatie over de SDQ is beschreven in paragraaf 4.1. Voorwoord 3 Samenvatting 5 1 Inleiding Achtergrond Uitvoering in het schooljaar Leeswijzer en interpretatie van de resultaten 11 2 Opzet en onderzoekspopulatie Onderzoeksopzet Respons Demografie 13 3 Gezondheid en leefstijl 15 Beschouwing De belangrijkste bevinding van dit onderzoek is dat het met veel Utrechtse leerlingen goed gaat. Zij voelen zich gezond, sporten, spreken Nederlands en zijn vaak lid van één of meer verenigingen. Ook gaat het in vergelijking met de vorige meting op belangrijke onderwerpen beter met de leerlingen. Meer leerlingen eten elke dag fruit of ontbijten tenminste vijf dagen per week, minder leerlingen hebben al eens alcohol gedronken en het zelfvertrouwen van de leerlingen is toegenomen. 3.1 Ervaren gezondheid 15 Ervaren gezondheid 15 Psychosomatische klachten 15 Vergelijking met de meting uit Voedingsgewoonten en beweging 16 Ontbijtgedrag 16 Gebruik van fruit 17 Frisdrankgebruik 17 Lichaamsbeweging 17 Vergelijking met de meting uit 8 en referentiepopulaties Middelengebruik 18 Roken 18 Alcoholgebruik 18 Vergelijking met de meting uit 8 en referentiepopulaties 19 Op basis van dit onderzoek kunnen geen uitspraken over oorzaak en gevolg worden gedaan. Toch zijn een aantal geobserveerde trends in lijn met de beoogde effecten van stedelijk en landelijk beleid. De toename van het fruitgebruik is vooral zichtbaar in de wijken, west en. In deze wijken zijn scholen gestimuleerd om fruitbeleid in te voeren. Leerkrachten op scholen met fruitbeleid signaleerden eerder dat leerlingen ook vaker en beter gingen ontbijten (GG&GD Utrecht, 9). Dit signaal wordt bevestigd door het feit dat de toename van het aantal leerlingen dat tenminste vijf dagen per week ontbijt vooral zichtbaar is in de wijk. Zowel landelijk als in Utrecht is de aandacht voor de preventie van alcoholgebruik door kinderen en de rol van ouders hierin toegenomen. In de Jeugdmonitor is een daling zichtbaar van het percentage kinderen dat al eens alcohol heeft gedronken en een stijging van het percentage kinderen waar thuis een duidelijk verbod op het gebruik van alcohol geldt. De daling van aantal leerlingen met onvoldoende assertief vermogen en zelfvertrouwen is in lijn met de toegenomen aandacht voor weerbaarheid en zelfvertrouwen bij leerlingen in het basisonderwijs. 4 Psychosociale gezondheid Risico op psychosociale problemen Sociale problemen 24 Vergelijking met de meting uit 8 21 Sociale vaardigheden Emotionele problemen 22 Relatie met leeftijdsgenoten 24 Verhoogd risico op emotionele problemen 22 Vergelijking met de meting uit 8 25 Assertiviteit, faalangst en zelfvertrouwen 22 Vergelijking met de meting uit 8 en referentiepopulaties Gedragsproblemen 23 Gedragsproblemen 23 Hyperactief gedrag 23 Vandalisme en stelen 23 Vergelijking met de meting uit Gezin Gezinssamenstelling Langdurig zieke gezinsleden 3 Vergelijking met de meting uit 8 26 Vergelijking met de meting uit Gezinswelvaart Taal die thuis wordt gesproken 31 Vergelijking met de meting uit 8 28 Vergelijking met de meting uit Sociale relaties in het gezin 28 Ouderbetrokkenheid 28 Relatie met de ouders 28 Ervaren problematiek thuis 29 Vergelijking met de meting uit Jeugdmonitor Utrecht Schooljaar 9-1 9

6 1 Inleiding 6 School Achtergrond 1.2 Uitvoering in het schooljaar Problemen die van invloed zijn op het 6.2 Pesten en gepest worden 34 functioneren op school 32 Vergelijking met de meting uit 8 34 Concentratieproblemen Discriminatie 35 Welbevinden op school 33 Vergelijking met de meting uit 8 35 Relatie met de leerkracht 33 Vergelijking met de meting uit 8 en referentiepopulaties 33 7 Vrije tijd Sporten Tv-kijken en computergebruik 4 Sporten buiten schooltijd 36 Vergelijking met de meting uit 8 en Lidmaatschap van een sportvereniging 37 referentiepopulaties 41 Deelname aan naschoolse sportactiviteiten en 7.4 Lidmaatschap van een vereniging 41 sportactiviteiten in het buurthuis 38 Vergelijking met de meting uit 8 42 Vergelijking met de meting uit 8 en 7.5 Buurthuisbezoek 43 referentiepopulaties 39 Vergelijking met de meting uit Buiten spelen 39 Tijd die kinderen buiten spelen 39 Plekken waar kinderen spelen 39 Vergelijking met de meting uit 8 en referentiepopulaties 4 Literatuur 45 Bijlage 1: Deelnemende scholen 46 Jeugd staat hoog op de politieke agenda en er is behoefte aan goede informatie over de gezondheid en het welzijn van de jeugd. Met deze informatie wordt het jeugdbeleid ontwikkeld en uitgevoerd. Door jongeren zelf te bevragen, ontstaat een beeld van hun behoeften en verwachtingen en de ontwikkeling daarin. Daarom wordt in Utrecht sinds 4 een integrale jeugdmonitor uitgevoerd in het voortgezet onderwijs. In het schooljaar 7-8 is de Jeugdmonitor Utrecht voor het eerst uitgevoerd in het basisonderwijs. Dit rapport beschrijft de resultaten van de tweede meting in het basisonderwijs uit het schooljaar 9-1. De Jeugdmonitor Utrecht is een monitor. Monitoring betekent het periodiek en op systematische wijze volgen van maatschappelijke ontwikkelingen ten behoeve van het beleid (Engbersen e.a. 1997:45). Er is sprake van monitoring als aan vijf criteria is voldaan: 1 de informatieverzameling wordt periodiek en systematisch uitgevoerd; 2 de verzamelde informatie is actueel; 3 de gebruikte indicatoren zijn steeds per item hetzelfde; 4 de verzamelde informatie is beleidsrelevant en 5 de monitor kent een ijkpunt (Engbersen e.a. 1997:45). De Jeugdmonitor Utrecht probeert zoveel mogelijk aan deze vereisten te voldoen door het onderzoek met een vaste regelmaat en volgens een vaste methode uit te voeren. Voor zover mogelijk worden steeds dezelfde vragen aan de leerlingen gesteld, maar in de vragenlijst is ook ruimte voor vragen over onderwerpen die op dat moment actueel zijn. De vragenlijst is samengesteld door een vertegenwoordiging van de gemeentelijke diensten en is integraal. De terugkoppeling van de gegevens wordt op een zo kort mogelijke termijn verzorgd, waarbij de resultaten vergeleken worden met die uit eerdere metingen. De belangrijkste partijen die betrokken zijn bij de realisatie van de Jeugdmonitor Utrecht zijn het Programma Jeugd van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO), de afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en de unit Epidemiologie en Informatie van de GG&GD. De GG&GD heeft in het kader van de Wet Publieke Gezondheid de taak de gezondheidstoestand van de jeugd in kaart te brengen en te volgen. De beleidsafdelingen van DMO en de GG&GD hebben behoefte aan (beleids)informatie op grond waarvan zij hun beleid ten aanzien van jeugd kunnen sturen. Het Programma Jeugd is, namens de wethouder jeugd, opdrachtgever. De afdeling JGZ van de GG&GD is hoofdaannemer en de unit Epidemiologie en Informatie voert in samenwerking met medewerkers van JGZ de afname uit en verzorgt de analyse en de rapportage. Op 39 basisscholen is door de leerlingen van de groepen 7 en 8 klassikaal een papieren vragenlijst ingevuld. De dataverzameling heeft plaats gevonden in de maanden januari en februari van 1. De scholen die hebben meegedaan worden genoemd in bijlage 1. In het rapport dat voor u ligt, worden de resultaten beschreven van leerlingen die in het schooljaar 9-1 de vragenlijst hebben ingevuld en in Utrecht woonachtig zijn. De onderwerpen die aan bod komen in de Jeugdmonitor zijn in overleg tussen de GG&GD en DMO vastgesteld. In de vragenlijst is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van door GGD Nederland vastgestelde standaardvragen. Wanneer geen standaardvraag beschikbaar was, is gebruik gemaakt van vragen van GGD Rotterdam-mond, van GGD Midden-Nederland of zijn vragen zelf opgesteld. De vragenlijst is verkrijgbaar op aanvraag bij de unit Epidemiologie en Informatie van de GG&GD. De opzet van deze monitor is in eerste instantie om het welzijn van de Utrechtse jeugd in beeld te brengen; leerlingen woonachtig buiten Utrecht worden in dit rapport buiten beschouwing gelaten. 1.3 Leeswijzer en interpretatie van de resultaten Het rapport is als volgt ingedeeld. Hoofdstuk 2 beschrijft de opzet van het onderzoek en de onderzoekspopulatie, waarna in de hoofdstukken 3 en 4 wordt ingegaan op de gezondheid van de leerling. Hoofdstuk 3 bespreekt de ervaren gezondheid, psychosomatische klachten, voedingsgewoonten en beweging en middelengebruik van de leerlingen en in hoofdstuk 4 komt de psychosociale gezondheid van de leerlingen aan bod. In hoofdstuk 5 zijn de resultaten beschreven die betrekking hebben op het gezin, zoals de gezinssamenstelling, betrokkenheid van ouders, problemen die kinderen thuis ervaren, langdurig zieke familieleden en de taal die thuis wordt gesproken en in hoofdstuk 6 worden de resultaten die betrekking hebben op school beschreven. Tenslotte wordt in hoofdstuk 7 ingegaan op de vrije tijdsbesteding van de leerlingen, waarbij de resultaten over sporten, buiten spelen, tv- en computergebruik, lidmaatschap van verenigingen en buurthuisbezoek worden beschreven. Om inzicht te krijgen in mogelijke doelgroepen voor beleid is onderzocht of de nagevraagde onderwerpen verschillen naar geslacht, etnische herkomst, gezinswelvaart en woonwijk. Etniciteit is uitgesplitst in Nederlands, Surinaams/ Antilliaans, Marokkaans, en (volgens de CBScriteria 2 ). In het vervolg worden de leerlingen met een Surinaamse, Antilliaanse of Arubaanse etniciteit benoemd als Surinaamse/Antilliaanse leerlingen en die van e en Marokkaanse herkomst worden e en Marokkaanse leerlingen genoemd. Meer informatie over het achtergrondkenmerk gezinswelvaart staat beschreven in paragraaf Jeugdmonitor Utrecht Schooljaar

7 2 Opzet en onderzoekspopulatie De woonwijk is bepaald op basis van de vier cijfers van de postcode. Vergelijking met eerdere metingen en referentiepopulaties De resultaten van deze meting van de Jeugdmonitor zijn In dit rapport worden alleen de belangrijkste bevindingen beschreven. Alle resultaten zijn ook weergegeven in een tabellenboek. Dit tabellenboek is te downloaden via waar mogelijk vergeleken met de resultaten van de meting uit 8 (van Buren e.a., 9) en onderzocht op de aanwezigheid van significante verschillen. In dit rapport wordt van een significant verschil gesproken wanneer het geobserveerde verschil met een zekerheid van 99 niet op Zoals gebruikelijk in dit soort onderzoek worden in dit rapport alleen statistisch significante verschillen beschreven. Om het rapport leesbaar te houden, wordt in de tekst alleen aangegeven welke groepen negatief afwijken in vergelijking met het Utrechts gemiddelde. Een uitzondering hierop wordt gemaakt wanneer het opvallend is dat een groep positief afwijkt. In verband met de leesbaarheid van de tekst wordt de toevoeging in vergelijking met het Utrechts gemiddelde bij het beschrijven van de verschillen weggelaten. De percentages die in de tekst worden genoemd, zijn afgerond tot hele percentages. Hierdoor toeval berust. Aan deze meting van de Jeugdmonitor hebben meer en ook andere scholen meegedaan dan aan de meting uit 8. Om uit te sluiten dat gesignaleerde trends hun oorzaak hebben in de veranderde selectie van scholen zijn de trendanalyses ook apart uitgevoerd op gegevens van leerlingen van scholen die aan beide metingen hebben meegedaan. De resultaten van deze meting en die uit 8 zijn niet alleen vergeleken voor heel Utrecht, maar ook apart voor en en voor de verschillende etnische groepen en woonwijken om verschillen in trends tussen verschillende groepen te kunnen signaleren. kan het voorkomen dat percentages niet precies tot 1 optellen. Waar mogelijk zijn de uitkomsten in deze rapportage vergeleken met resultaten uit ander onderzoek (zie tabel 1). Deze Net als in de eerdere rapportages van de Jeugdmonitor Utrecht zullen de kernpunten per paragraaf weergegeven worden. vergelijking is slechts beperkt mogelijk omdat vergelijkbaar en recent onderzoek veelal ontbreekt. Voor een aantal uitkomsten kunnen de resultaten vergeleken worden met gegevens over kinderen uit de andere gemeenten in de Voor de duidelijkheid wordt benadrukt dat het in dit rapport steeds om door de leerlingen gerapporteerde gegevens gaat. In sommige gevallen zal er sprake kunnen zijn van onderschatting van de werkelijkheid (bijvoorbeeld bij gevoelige onderwerpen, zoals alcoholgebruik of de situatie thuis door islamitische leerlingen) en in andere gevallen van overschatting (wanneer met name stoer willen over komen, bijvoorbeeld bij vandalisme). Wanneer overduidelijk het vermoeden bestaat dat er van over- of onderschatting sprake is, zal dit in de tekst vermeld worden. Dit neemt niet weg dat als dit niet vermeld wordt, er toch van over- of onderschatting sprake kan zijn. Daarnaast moeten verschillen provincie Utrecht (programma Schoolkracht Basisonderwijs, 8-9, GGD Midden Nederland). Daarnaast kunnen de gegevens over het lidmaatschap van een sportvereniging met gegevens over 1 en 11-jarigen uit Nijmegen (Gemeente Nijmegen, 8) en over roken en alcoholgebruik met gegevens uit Den Haag (Gemeente Den Haag, 9). Bij de vergelijking met de referentiepopulaties wordt naast statistische significantie ook rekening gehouden met relevantie. Verschillen tussen de referentiepopulaties en de resultaten van dit onderzoek kunnen beïnvloed worden door verschillen in de bevolkingsamenstelling van Utrecht en die van de referentiepopulaties. tussen etnische groepen voorzichtig worden geïnter- preteerd. Tussen etnische groepen kunnen verschillen bestaan in de manier waarop zij vragen beantwoorden. Met name bij meer subjectieve uitkomsten die zijn samengesteld op basis van de antwoorden op meerdere vragen, kunnen verschillen tussen etnische groepen hun oorzaak hebben in de andere manier waarop leerlingen uit deze groepen vragen beantwoorden (Foets et al, 7). 2 Voor de bepaling van de etniciteit is gebruik gemaakt van het geboorteland van de persoon zelf en van zijn of haar ouders. Nederlandse leerlingen zijn leerlingen van wie beide ouders in Nederland zijn geboren, ongeacht het geboorteland van de persoon zelf. Allochtone leerlingen zijn leerlingen van wie ten minste één van de ouders niet in Nederland is geboren. De groep allochtonen is op grond van het geboorteland van de persoon zelf, van de moeder of in laatste instantie het geboorteland van de vader onderverdeeld in /Arub., Marokkaanse of e leerlingen en leerlingen met een e etnische achtergrond. 3 Getoetst met een significantieniveau van p=.1. Dit wil zeggen dat het geobserveerde verschil met een zekerheid van 99 niet op toeval berust. 4 Informatie over deze leeftijdsgroep wordt ook via onderzoek bij ouders verzameld. Tabel 1.1 Jaar en schoolgroep van afname van de referentiepopulaties in vergelijking met de gegevens in deze rapportage jaar schoolgroep of leeftijd vergeleken met Utrecht Schoolkracht Midden-Nederland 8-9 6, Jeugdmonitor Nijmegen jarigen 7+8 Staat van de jeugd, Den Haag 7 klas Onderzoeksopzet In navolging van de onderzoeksopzet van de eerdere metingen van de Jeugdmonitor in het basis- en voortgezet onderwijs zijn de vragenlijsten op de deelnemende scholen klassikaal en anoniem afgenomen door jeugd-verpleegkundigen van de GG&GD. Het verzamelen van de gegevens vond plaats in de maanden januari en februari van Respons In het schooljaar 9-1 kende Utrecht 19 scholen/ schoollocaties 5 voor het reguliere basisonderwijs. Door 39 van deze scholen is deelgenomen aan de Jeugdmonitor (zie bijlage 1). Om te garanderen dat uit elk van de tien Utrechtse wijken voldoende leerlingen deelnamen om uitspraken te kunnen doen op wijkniveau, is er naar gestreefd ten minste vier scholen per wijk in het onderzoek te betrekken. De scholen zijn in twee fasen geworven. In de eerste fase (juni-juli 9) zijn de 32 scholen benaderd die ook in het schooljaar 7-8 aan de Jeugdmonitor Utrecht hebben deelgenomen. De tweede fase (september-november 9) bestond uit het werven van een selectie van scholen die niet eerder hadden deelgenomen. In deze fase zijn in veertien scholen benaderd in wijken die nog onvoldoende vertegenwoordigd waren in het onderzoek. In de eerste fase van de werving hebben vier scholen aangegeven niet mee te willen werken aan het onderzoek en in de tweede fase werd dit door drie scholen aangegeven. De belangrijkste redenen voor weigering waren de vele verzoeken die scholen krijgen om mee te doen aan onderzoeken en, in verband met de CITO-toetsen die in dezelfde periode werden afgenomen, een druk programma op school waardoor er geen tijd was om de Jeugdmonitor af te nemen. Op de 39 deelnemende scholen zaten in het desbetreffende schooljaar leerlingen in groep 7 of 8, waarvan 92 (n=2.114) een vragenlijst compleet en correct heeft ingevuld. Vanwege ziekte op de dag van de afname hebben 82 kinderen geen vragenlijst ingevuld, van 48 leerlingen hadden de ouders bezwaar tegen de afname, elf leerlingen hebben de vragenlijst incompleet of niet correct ingevuld en voor 43 leerlingen geldt dat zij om een andere reden geen vragenlijst hebben ingevuld. Om te weten in welke wijk de leerlingen wonen, is aan hen gevraagd de vier cijfers van hun postcode in te vullen. Bijna alle kinderen (93) hebben een postcode in Utrecht ingevuld. Door 3 van de kinderen (n=67) is een postcode buiten Utrecht ingevuld en 4 (n=84) heeft geen postcode ingevuld. In de verdere analyses is er voor gekozen om alleen resultaten van in Utrecht woonachtige leerlingen weer te geven. Het aantal leerlingen in de onderzoekspopulatie dat van buiten Utrecht een Utrechtse basisschool bezoekt, komt ongeveer overeen met gegevens van DMO (schooljaar 9-1: 2 van alle leerlingen op de Utrechtse (reguliere) basisscholen woont buiten Utrecht). De resultaten die hierna gepresenteerd worden, hebben betrekking op Utrechtse leerlingen. Dit is 39 van de Utrechtse leerlingen die in het schooljaar 9-1 in groep 7 of groep 8 van een Utrechtse basisschool zaten Demografie Van de leerlingen in de peiling is 46 jongen en 54 meisje. Deze verdeling naar geslacht komt niet overeen met die van de groep tien tot dertienjarigen in de gemeente Utrecht op 1 januari 1. De Utrechtse bevolking kent in deze leeftijdscategorie namelijk meer dan (52 versus 48). Bijna de helft van de leerlingen was tijdens het onderzoek elf jaar oud (45), 27 was tien jaar of jonger en 28 was twaalf jaar of ouder. De leerlingen zijn gelijk verdeeld over de groepen 7 en 8 (52 versus 48). Meer dan de helft (57) van de leerlingen is Nederlands, 4 is Surinaams, Antilliaans of Arubaans, 18 is Marokkaans en 9 is. De e 12 heeft een andere etnische herkomst. Deze verdeling naar etnische herkomst komt overeen met de Utrechtse bevolking. Ook alle Utrechtse wijken zijn evenredig vertegenwoordigd in het onderzoek. Om representatieve uitspraken te kunnen doen over de gemeente Utrecht zijn de resultaten tijdens de analyses gewogen naar geslacht, etniciteit en wijk 7. Bij het wegen tellen de resultaten van kinderen uit groepen die zijn ondervertegenwoordigd zwaarder mee in de analyses dan resultaten van kinderen uit groepen die zijn oververtegenwoordigd. De mate waarin de resultaten zwaarder of minder zwaar mee tellen is evenredig aan de mate waarin de groep in het onderzoek is onder- of oververtegenwoordigd in vergelijking met de bevolkingssamenstelling. De in dit rapport gepresenteerde resultaten mogen daarom als representatief worden beschouwd voor de leerlingen van de groepen 7 en 8 van de basisschool in Utrecht. Op wijkniveau kunnen de resultaten beïnvloed zijn door de selectie van deelnemende scholen. 5 verder benoemd als scholen 6 2 van de Utrechtse groep 7- en 8-leerlingen gaat naar een school buiten Utrecht. 7 Vanwege statistische redenen is voor de analyses in dit rapport een andere weegprocedure gebruikt dan in de vorige meting van de Jeugdmonitor Utrecht. Hierdoor kan het voorkomen dat bij de vergelijking van resultaten met die van de vorige metingen percentages over het schooljaar 7-8 worden genoemd die licht afwijken van de percentages die zijn genoemd in de vorige rapportage. 12 Jeugdmonitor Utrecht Schooljaar

Samenvatting Jeugdmonitor Utrecht

Samenvatting Jeugdmonitor Utrecht Samenvatting Jeugdmonitor Utrecht Gezondheid en leefstijl Psychosociale gezondheid Gezin School Vrije tijd Sociaaleconomische verschillen Verschillen naar wijk Trends Beschouwing Groep 7 en 8 van het basisonderwijs,

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R VOEDING, BEWEGING EN GEWICHT K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Jeugd 2010 6 Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD

Nadere informatie

Kinderen in West gezond en wel?

Kinderen in West gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in West gezond en wel? 1 Wat valt op in West? Voor West zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van schooljaar

Nadere informatie

Kinderen in Noord gezond en wel?

Kinderen in Noord gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Noord gezond en wel? 1 Wat valt op in Noord? Voor Noord zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van schooljaar

Nadere informatie

Resultaten Schoolkracht Basisonderwijs Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Resultaten Schoolkracht Basisonderwijs Gemeente Utrechtse Heuvelrug Resultaten Schoolkracht Basisonderwijs 2008-2009 Gemeente Utrechtse Heuvelrug Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Kenmerken onderzoekspopulatie... 3 3. Lichamelijk en psychosociaal functioneren... 4 3.1

Nadere informatie

Kinderen in Centrum gezond en wel?

Kinderen in Centrum gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Centrum gezond en wel? 1 Wat valt op in Centrum? Voor Centrum zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van

Nadere informatie

Tabellenboek Hoe gezond ben jij?

Tabellenboek Hoe gezond ben jij? Tabellenboek Hoe gezond ben jij? Gezondheid en leefstijl van leerlingen in het voortgezet onderwijs Schooljaar 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding, opzet en onderzoekspopulatie... 3 2 Lichamelijke gezondheid...

Nadere informatie

Kinderen in Zuid gezond en wel?

Kinderen in Zuid gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Zuid gezond en wel? 1 Wat valt op in Zuid? Voor Zuid zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van schooljaar

Nadere informatie

VOEDING, BEWEGEN EN GEWICHT

VOEDING, BEWEGEN EN GEWICHT IJsselland VOEDING, BEWEGEN EN GEWICHT Jongerenmonitor 2015 77% ontbijt dagelijks 10.3 jongeren School 13-14 jaar 15- jaar 76% een gezond gewicht 15% beweegt voldoende Genotmiddelen Psychosociale gezondheid

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Kinderen in Oost gezond en wel?

Kinderen in Oost gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Oost gezond en wel? 1 Wat valt op in Oost? Voor Oost zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van schooljaar

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R PSYCHOSOCIALE GEZONDHEID Jeugd 2010 4 K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Kinderen in Nieuw-West gezond en wel?

Kinderen in Nieuw-West gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Nieuw-West gezond en wel? 1 Wat valt op in Nieuw-West? Voor Nieuw-West zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor

Nadere informatie

Kinderen in Zuidoost gezond en wel?

Kinderen in Zuidoost gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Zuidoost gezond en wel? 1 Wat valt op in Zuidoost? Voor Zuidoost zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging

Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging Respons thuiszorgorganisaties en GGD en In deden er tien thuiszorgorganisaties mee aan het, verspreid over heel Nederland. Uit de

Nadere informatie

Jeugdmonitor Utrecht. Gezondheid en leefstijl van leerlingen in het primair onderwijs. Schooljaar

Jeugdmonitor Utrecht. Gezondheid en leefstijl van leerlingen in het primair onderwijs. Schooljaar Jeugdmonitor Utrecht Gezondheid en leefstijl van leerlingen in het primair onderwijs Schooljaar 2015-2016 Jeugdmonitor Utrecht De Jeugdmonitor Utrecht is hét integrale meetinstrument over de Utrechtse

Nadere informatie

Leeswijzer Jeugdmonitor Utrecht tabellen

Leeswijzer Jeugdmonitor Utrecht tabellen Leeswijzer Utrecht tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. In de tabellen staan telkens

Nadere informatie

Jeugdmonitor Utrecht. Brugklassers en derdeklassers voortgezet onderwijs Schooljaar 2006-2007. www.utrecht.nl

Jeugdmonitor Utrecht. Brugklassers en derdeklassers voortgezet onderwijs Schooljaar 2006-2007. www.utrecht.nl Jeugdmonitor Utrecht C t en derdeklassers voortgezet onderwijs Schooljaar 2006-2007 www.utrecht.nl Voorwoord Met trots presenteer ik de Utrechtse Jeugdmonitor over het schooljaar 2006/2007. We hebben

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : J A A R THUISSITUATIE, KINDEROPVANG EN OPVOEDING K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Jeugd 2010 2 Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied,

Nadere informatie

PSYCHOSOCIALE GEZONDHEID

PSYCHOSOCIALE GEZONDHEID IJsselland PSYCHOSOCIALE GEZONDHEID Jongerenmonitor 20 92% normaal risico op psychosociale problemen.3 jongeren School Klas 2 13-1 jaar Klas - jaar 86% goede ervaren gezondheid %* is op school gepest *van

Nadere informatie

Samenvatting Jong; dus gezond!?

Samenvatting Jong; dus gezond!? Samenvatting Jong; dus gezond!? Deel III Gezondheidsprofiel regio Nieuwe Waterweg Noord, 2005-2008 Samenvatting rapport Jong; dus gezond!? Gezondheidssituatie van de Jeugd (2004-2006) Regio Nieuwe Waterweg

Nadere informatie

Gemeente Zaanstad en Molenwerf

Gemeente Zaanstad en Molenwerf Gemeente en Molenwerf Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin per

Nadere informatie

Leeswijzer Jeugdmonitor Utrecht tabellen

Leeswijzer Jeugdmonitor Utrecht tabellen Leeswijzer Utrecht tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. In de tabellen staan telkens

Nadere informatie

ONDERZOEK GENOTMIDDELENGEBRUIK SCHOLIEREN BASISONDERWIJS DEN HAAG 2003

ONDERZOEK GENOTMIDDELENGEBRUIK SCHOLIEREN BASISONDERWIJS DEN HAAG 2003 RIS128575b_10-JUN-2005 ONDERZOEK GENOTMIDDELENGEBRUIK SCHOLIEREN BASISONDERWIJS DEN HAAG 2003 Beknopt verslag ten behoeve van de deelnemende scholen April 2005 Dienst OCW / GGD Den Haag Epidemiologie en

Nadere informatie

Kindermonitor Gemeentelijke Factsheet. Deventer

Kindermonitor Gemeentelijke Factsheet. Deventer [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente 448 ouders van kinderen van ½- tot twaalf jaar gaven inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Zwolle

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Zwolle [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente 420 ouders van kinderen van ½- tot twaalf jaar gaven inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie

Gemeente Zaanstad. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo

Gemeente Zaanstad. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo Gemeente Zaanstad Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente Zaanstad. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin

Nadere informatie

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Ommen

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Ommen [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente In de gemeente gaven 478 ouders van ½- tot 12 jaar inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Raalte

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Raalte [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente 460 ouders van kinderen van ½- tot twaalf jaar gaven inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie

Leeswijzer Jeugdmonitor Utrecht tabellen

Leeswijzer Jeugdmonitor Utrecht tabellen Leeswijzer Utrecht tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. In de tabellen staan telkens

Nadere informatie

Leeswijzer Jeugdmonitor Utrecht tabellen

Leeswijzer Jeugdmonitor Utrecht tabellen Leeswijzer Jeugdmonitor Utrecht tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. In de tabellen

Nadere informatie

6 Psychische problemen

6 Psychische problemen psychische problemen 6 Psychische problemen Gonneke Stevens In onderzoek naar de gezondheid en het welzijn van jongeren is het relevant aandacht te besteden aan psychische problematiek, waarbij vaak een

Nadere informatie

Gemeente Zeevang. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014

Gemeente Zeevang. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Gemeente Zeevang Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente Zeevang. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin per

Nadere informatie

Kindermonitor Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Regio Gelderland Midden

Kindermonitor Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Regio Gelderland Midden Kindermonitor 2009 Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Regio Gelderland Midden H u l p v e r l e n i n g G e l d e r l a n d M i d d e n Gezondheid niet voor

Nadere informatie

Kindermonitor Gemeentelijke Factsheet. Hardenberg

Kindermonitor Gemeentelijke Factsheet. Hardenberg [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente In de gemeente gaven 458 ouders van kinderen van een half tot twaalf jaar inzicht in de gezondheid,

Nadere informatie

Kindermonitor Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Wageningen

Kindermonitor Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Wageningen Kindermonitor 2009 Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Wageningen H u l p v e r l e n i n g G e l d e r l a n d M i d d e n Gezondheid niet voor álle

Nadere informatie

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. In

Nadere informatie

J O N G E R E N O N D E R Z O E K : J A A R

J O N G E R E N O N D E R Z O E K : J A A R PSYCHOSOCIALE GEZONDHEID 3 J O N G E R E N O N D E R Z O E K : 12-18 J A A R Jongerenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland

Nadere informatie

Kindermonitor Gemeentelijke Factsheet. Olst-Wijhe

Kindermonitor Gemeentelijke Factsheet. Olst-Wijhe [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet Olst-Wijhe [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente Olst-Wijhe 444 ouders van kinderen van ½- tot twaalf jaar gaven inzicht in de gezondheid,

Nadere informatie

Leeswijzer Jeugdmonitor Utrecht tabellen

Leeswijzer Jeugdmonitor Utrecht tabellen Leeswijzer Jeugdmonitor Utrecht tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. In de tabellen

Nadere informatie

Kindermonitor Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Renkum

Kindermonitor Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Renkum Kindermonitor 2009 Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Renkum H u l p v e r l e n i n g G e l d e r l a n d M i d d e n Gezondheid niet voor álle

Nadere informatie

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Kampen

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Kampen [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente 424 ouders van kinderen van ½- tot twaalf jaar gaven inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie

Kindermonitor Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Lingewaard

Kindermonitor Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Lingewaard Kindermonitor 2009 Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Lingewaard H u l p v e r l e n i n g G e l d e r l a n d M i d d e n Gezondheid niet voor álle

Nadere informatie

Kindermonitor Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Nijkerk

Kindermonitor Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Nijkerk Kindermonitor 2009 Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Nijkerk H u l p v e r l e n i n g G e l d e r l a n d M i d d e n Gezondheid niet voor álle

Nadere informatie

E-MOVO Hoe gezond zijn jongeren in de regio Nijmegen?

E-MOVO Hoe gezond zijn jongeren in de regio Nijmegen? E-MOVO 2011-2012 Hoe gezond zijn jongeren in de regio Nijmegen? E-MOVO (Elektronische MOnitor en VOorlichting) is een grootschalig jongerenonderzoek van de GGD en in Oost-Nederland. Dit onderzoek wordt

Nadere informatie

Schoolrapport. Amadeus Lyceum. Resultaten EURO-URHIS 2 jeugdonderzoek. Inleiding

Schoolrapport. Amadeus Lyceum. Resultaten EURO-URHIS 2 jeugdonderzoek. Inleiding Schoolrapport Resultaten EURO-URHIS 2 jeugdonderzoek Amadeus Lyceum Inleiding De GG&GD Utrecht neemt deel aan een Europees project over gezondheid in grote steden, het EURO-URHIS 2 project. In dit onderzoek

Nadere informatie

Kindermonitor Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Rijnwaarden

Kindermonitor Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Rijnwaarden Kindermonitor 2009 Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Rijnwaarden H u l p v e r l e n i n g G e l d e r l a n d M i d d e n Gezondheid niet voor

Nadere informatie

Onderzoeksprotocol Gezondheidsmonitor 4-12 jaar 2015. april 2015

Onderzoeksprotocol Gezondheidsmonitor 4-12 jaar 2015. april 2015 Onderzoeksprotocol Gezondheidsmonitor 4-12 jaar 2015 april 2015 1. Protocol Gezondheidsmonitor 4-12 jaar 2015 Korte titel Gezondheidsmonitor 4-12 jaar 2015 Versie 1.0 Datum 07-04-2015 Hoofdonderzoeker/uitvoerder

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R ROKEN EN ALCOHOLGEBRUIK Jeugd 2010 5 K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland

Nadere informatie

Kindermonitor Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Duiven

Kindermonitor Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Duiven Kindermonitor 2009 Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Duiven H u l p v e r l e n i n g G e l d e r l a n d M i d d e n Gezondheid niet voor álle

Nadere informatie

Staat van gezond gewicht en leefstijl van Amsterdamse kinderen. Outcome monitor Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht 2017

Staat van gezond gewicht en leefstijl van Amsterdamse kinderen. Outcome monitor Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht 2017 Staat van gezond gewicht en leefstijl van Amsterdamse kinderen Outcome monitor Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht 2017 Colofon Gemeente Amsterdam Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht Ilona Steenkamer Sanne

Nadere informatie

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Oostzaan Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs.

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Oostzaan Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Oostzaan Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren tot 4 jaar Jongerenmonitor In 0 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Samenvatting. Opvoeding en thuis omgeving als aangrijpingspunten in de preventie van overgewicht bij kinderen: resultaten van de ChecKid studie

Samenvatting. Opvoeding en thuis omgeving als aangrijpingspunten in de preventie van overgewicht bij kinderen: resultaten van de ChecKid studie Opvoeding en thuis omgeving als aangrijpingspunten in de preventie van overgewicht bij kinderen: resultaten van de ChecKid studie Overgewicht is een snel groeiend wereldwijd probleem en is geassocieerd

Nadere informatie

Hoe gaat het met de leerlingen van Openbare scholengemeenschap Willem Blaeu? Schoolrapportage Emovo 2014/2015

Hoe gaat het met de leerlingen van Openbare scholengemeenschap Willem Blaeu? Schoolrapportage Emovo 2014/2015 Hoe gaat het met de leerlingen van Openbare scholengemeenschap Willem Blaeu? Schoolrapportage Emovo 2014/2015 Inleiding In het schooljaar 2014/2015 is voor de 4 e keer Emovo uitgevoerd onder 2 e en 4 e

Nadere informatie

Gemeente Beemster. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014

Gemeente Beemster. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Gemeente Beemster Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente Beemster. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin

Nadere informatie

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Beemster Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs.

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Beemster Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Beemster Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren

Nadere informatie

Kindermonitor Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Zevenaar

Kindermonitor Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Zevenaar Kindermonitor 2009 Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Zevenaar H u l p v e r l e n i n g G e l d e r l a n d M i d d e n Gezondheid niet voor álle

Nadere informatie

Tabak, cannabis en harddrugs

Tabak, cannabis en harddrugs JONGERENPEILING 0 ZUID-HOLLAND NOORD De jongerenpeiling heeft als doel om periodiek op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Dit is het eerste

Nadere informatie

V O LW A S S E N E N

V O LW A S S E N E N LICHAAMSBEWEGING EN GEWICHT V O LW A S S E N E N Volwassenen 2009 4 Volwassenenonderzoek 2009 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland West in

Nadere informatie

Provinciaal rapport. Resultaten jeugdgezondheidsonderzoek S a m e n w e r k e n a a n g e z o n d h e i d

Provinciaal rapport. Resultaten jeugdgezondheidsonderzoek S a m e n w e r k e n a a n g e z o n d h e i d Provinciaal rapport Resultaten jeugdgezondheidsonderzoek 2015 S a m e n w e r k e n a a n g e z o n d h e i d Tabellenboek Tabellenboek bij het Jeugdgezondheidsonderzoek 2015 De tabellen in deze bijlage

Nadere informatie

Ouderenmonitor 2011. Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen. Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen

Ouderenmonitor 2011. Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen. Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen Ouderenmonitor 2011 Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen De Ouderenmonitor is een onderzoek naar de lichamelijke, sociale en geestelijke

Nadere informatie

Kindermonitor 2009. Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Westervoort

Kindermonitor 2009. Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Westervoort Kindermonitor 2009 Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Westervoort H u l p v e r l e n i n g G e l d e r l a n d M i d d e n Gezondheid niet voor

Nadere informatie

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zeevang Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs.

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zeevang Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zeevang Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren

Nadere informatie

CheckTeen 2011: Eet- en beweeggedrag van leerlingen in het voortgezet onderwijs in Zwolle

CheckTeen 2011: Eet- en beweeggedrag van leerlingen in het voortgezet onderwijs in Zwolle Onderzoekscentrum Preventie Overgewicht CheckTeen 2011: Eet- en beweeggedrag van leerlingen in het voortgezet onderwijs in ZWOLLE Een onderzoek naar het eet- en beweeggedrag van leerlingen van de 2 e klas

Nadere informatie

2. Overgewicht. allochtone kinderen. autochtone kinderen. eenouder ouder+stiefouder. beide ouders. % kinderen met overgewicht. laag.

2. Overgewicht. allochtone kinderen. autochtone kinderen. eenouder ouder+stiefouder. beide ouders. % kinderen met overgewicht. laag. 2. Overgewicht De gevolgen van overgewicht op de kinderleeftijd zijn uiteenlopend van psychosociale problemen, zoals gepest worden, negatief zelfbeeld en depressiviteit, tot lichamelijke problemen zoals

Nadere informatie

Themarapport. Voeding en bewegen

Themarapport. Voeding en bewegen Themarapport Voeding en bewegen Inleiding In het najaar van 2011 heeft de GGD Hollands Noorden de Kindermonitor 0-12 jaar uitgevoerd. Het doel van de Kindermonitor is om de gemeente, de GGD en andere belanghebbenden

Nadere informatie

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. In

Nadere informatie

Gemeente Oostzaan. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo

Gemeente Oostzaan. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo Gemeente Oostzaan Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente Oostzaan. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin

Nadere informatie

Tabel 1. Achtergrondgegevens van de deelnemende scholieren uit Waterland en de regio (%) Waterland 209 scholieren

Tabel 1. Achtergrondgegevens van de deelnemende scholieren uit Waterland en de regio (%) Waterland 209 scholieren Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Waterland Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Almelo

Kernboodschappen Gezondheid Almelo Kernboodschappen Gezondheid Almelo De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Almelo epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Almelo en de factoren die hierop van invloed

Nadere informatie

Rotterdam Lekker Fit! Gezinsaanpak draagt bij aan vermindering consumptie gezoete dranken door kinderen.

Rotterdam Lekker Fit! Gezinsaanpak draagt bij aan vermindering consumptie gezoete dranken door kinderen. Februari 2013 Rotterdam Lekker Fit! Gezinsaanpak draagt bij aan vermindering consumptie gezoete dranken door kinderen. In Rotterdam heeft een kwart van de basisschoolkinderen overgewicht, met alle gezondheidsrisico

Nadere informatie

Gemeente Purmerend. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo

Gemeente Purmerend. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo Gemeente Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente. Achtereenvolgens treft u: 1. De samenvatting met daarin per onderwerp

Nadere informatie

Beweging, voeding en. (over)gewicht

Beweging, voeding en. (over)gewicht JONGERENPEILING 2008 ZUID-HOLLAND NOORD De jongerenpeiling heeft als doel om periodiek op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Dit is het eerste

Nadere informatie

Resultaten screening. Boxmeer. 9 % % heeft soms 2014-2015. klas 2 VO 2014-2015. Medische problemen. gewicht. aandachtsleerlingen. ernstig ondergewicht

Resultaten screening. Boxmeer. 9 % % heeft soms 2014-2015. klas 2 VO 2014-2015. Medische problemen. gewicht. aandachtsleerlingen. ernstig ondergewicht 214-215 onderzoek onderzoeksperiode klas 2 VO 214-215 aantal mogelijke aandachtsleerlingen aantal vragenlijsten ingevuld 14 32 Medische problemen zien horen 9 heeft soms moeite met horen 17 2 ook met gehoorapparaat

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Losser

Kernboodschappen Gezondheid Losser Kernboodschappen Gezondheid Losser De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Losser epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Losser en de factoren die hierop van invloed

Nadere informatie

Factsheet nulmeting pilot-onderzoek B-Fit bij kinderen, jongeren en volwassenen

Factsheet nulmeting pilot-onderzoek B-Fit bij kinderen, jongeren en volwassenen TNO-rapport KvL/GB 2009.111 Factsheet nulmeting pilot-onderzoek B-Fit bij kinderen, jongeren en volwassenen Preventie en Zorg Wassenaarseweg 56 Postbus 2215 2301 CE Leiden www.tno.nl T +31 71 518 18 18

Nadere informatie

Zo gezond zijn kinderen in de regio Amstelland en Diemen!

Zo gezond zijn kinderen in de regio Amstelland en Diemen! Zo gezond zijn kinderen in de regio Amstelland en Diemen! Factsheet Jeugdgezondheidsmonitor basisonderwijs 2011-2012 2 Waarom, wat en hoe? 2 Deze kinderen deden mee! 3 Lichamelijke gezondheid 4 Gewicht,

Nadere informatie

Gemeente Edam-Volendam

Gemeente Edam-Volendam Gemeente Edam-Volendam Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente Edam-Volendam. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting

Nadere informatie

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. In

Nadere informatie

Broodmaaltijd. 0-3 dagen per week. 4-5 dagen per week. 6-7 dagen per week. kinderen Groep 7 schooljaar 2003-2004 jongeren GO Jeugd 2004

Broodmaaltijd. 0-3 dagen per week. 4-5 dagen per week. 6-7 dagen per week. kinderen Groep 7 schooljaar 2003-2004 jongeren GO Jeugd 2004 3. Voeding Een gezonde voeding is een van de uitgangspunten voor het goed functioneren van het lichaam. In dit gezondheidsprofiel wordt op een aantal aspecten van voeding ingegaan. Hoewel dit geen totaalbeeld

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel Jongerenonderzoek: alcohol

Onderzoek Inwonerspanel Jongerenonderzoek: alcohol 1 (19) Onderzoek Inwonerspanel Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 5 december kregen de panelleden van 12 tot en met 18 jaar (280 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst

Nadere informatie

De jeugd van tegenwoordig. Resultaten uit Gezondheidsonderzoek Jeugd 2016 Bestuurscommissie 6 juli 2017

De jeugd van tegenwoordig. Resultaten uit Gezondheidsonderzoek Jeugd 2016 Bestuurscommissie 6 juli 2017 De jeugd van tegenwoordig Resultaten uit Gezondheidsonderzoek Jeugd 2016 Bestuurscommissie 6 juli 2017 1 Inhoud Waartoe, hoe en wat? Wat kenmerkt de jeugd van tegenwoordig? Patronen voor preventie En verder

Nadere informatie

Factsheet Sportparticipatie in Utrecht

Factsheet Sportparticipatie in Utrecht Factsheet Sportparticipatie in Utrecht mei 2015 Overzicht Deze factsheet geeft op hoofdlijnen een beeld van sporten en bewegen in de stad en maakt deel uit van Utrecht Sport, de Utrechtse sportvisie op

Nadere informatie

Jongeren en alcohol. Ouders aan het woord. Resultaten Bewonerspanel septemberpeiling 2014. Utrecht.nl/volksgezondheid

Jongeren en alcohol. Ouders aan het woord. Resultaten Bewonerspanel septemberpeiling 2014. Utrecht.nl/volksgezondheid Jongeren en alcohol Ouders aan het woord Resultaten Bewonerspanel septemberpeiling 2014 Utrecht.nl/volksgezondheid 2 Inleiding Sinds 1 januari 2014 is de leeftijdsgrens voor het in bezit hebben van alcohol

Nadere informatie

Leidenincijfers Beleidsonderzoek draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming

Leidenincijfers Beleidsonderzoek draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming incijfers Beleidsonderzoek draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Uitkomsten GGD-gezondheidspeiling 2016 Gezondheid van aren BELEIDSONDERZOEK 071-516 5123 I info@leidenincijfers.nl I

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Rijssen-Holten

Kernboodschappen Gezondheid Rijssen-Holten Kernboodschappen Gezondheid Rijssen-Holten De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Rijssen-Holten epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Rijssen-Holten en de factoren

Nadere informatie

Rapportage. Wat doe jij voor je gezondheid? Resultaten van een peiling op basisschool Het Mozaïek te Heeswijk-Dinther

Rapportage. Wat doe jij voor je gezondheid? Resultaten van een peiling op basisschool Het Mozaïek te Heeswijk-Dinther Rapportage Wat doe jij voor je gezondheid? Resultaten van een peiling op basisschool Het Mozaïek te Heeswijk-Dinther Oktober 27 Schoolgezondheidsprofielen Voor u ligt een verslag van de resultaten van

Nadere informatie

Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren die wonen in Edam-Volendam. Er is apart gekeken naar de woonkernen Edam en Volendam.

Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren die wonen in Edam-Volendam. Er is apart gekeken naar de woonkernen Edam en Volendam. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Edam-Volendam Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de

Nadere informatie

GENOTMIDDELEN. Jongerenmonitor 2015 10.163. 40% ooit alcohol gedronken. Klas 2. Klas 4. 5% ooit wiet gebruikt. 24% weleens gerookt.

GENOTMIDDELEN. Jongerenmonitor 2015 10.163. 40% ooit alcohol gedronken. Klas 2. Klas 4. 5% ooit wiet gebruikt. 24% weleens gerookt. IJsselland GENOTMIDDELEN Jongerenmonitor 1 4% ooit alcohol gedronken.163 jongeren School Klas 13-14 jaar Klas 4 1-16 jaar 4% weleens gerookt % ooit wiet gebruikt Genotmiddelen Psychosociale gezondheid

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Samenvatting Losser. 2 van 5 Twentse Gezondheids Verkenning Losser. Versie 1, oktober 2013

Samenvatting Losser. 2 van 5 Twentse Gezondheids Verkenning Losser. Versie 1, oktober 2013 Samenvatting Losser Versie 1, oktober 2013 Lage SES, bevolkingskrimp en vergrijzing punt van aandacht in Losser In de gemeente Losser wonen 22.552 mensen; 11.324 mannen en 11.228 vrouwen. Als we de verschillende

Nadere informatie

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO GEMEENTE HEEMSKERK SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SCHOLIERENONDERZOEK E-movo GEMEENTE HEEMSKERK Een onderzoek naar

Nadere informatie

Resultaten vragenlijst leerlingen en meten & wegen Drie scholen, nulmeting (T0) voorjaar 2017

Resultaten vragenlijst leerlingen en meten & wegen Drie scholen, nulmeting (T0) voorjaar 2017 Resultaten vragenlijst leerlingen en meten & wegen Drie scholen, nulmeting () voorjaar 2017 Inleiding In mei 2016 is in Nieuw-Lekkerland het project 'Gezond Nieuw-Lekkerland' gestart: met subsidie van

Nadere informatie

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. In

Nadere informatie

Totaal screening vo2 West-Brabant. 10 % % heeft soms

Totaal screening vo2 West-Brabant. 10 % % heeft soms 214 215 onderzoek onderzoeksperiode totaal aantal leerlingen klas 2 klas 2 sept 214 - juni 215 7857 aantal afwezig aantal aantal vragenlijsten tijdens screening vervolgonderzoeken ingevuld 336 288 7521

Nadere informatie

Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren die wonen in Purmerend.

Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren die wonen in Purmerend. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Purmerend Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren

Nadere informatie

Gezondheid DEEL 1 LICHAMELIJKE GEZONDHEID. Ervaren gezondheid

Gezondheid DEEL 1 LICHAMELIJKE GEZONDHEID. Ervaren gezondheid JONGERENPEILING 2008 ZUID-HOLLAND NOORD De jongerenpeiling heeft als doel om periodiek op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Dit is het eerste

Nadere informatie