Opleiding op de post. December Annette van der Laan, senior beleidsmedewerker (SBOH) Yvonne Guldemond Hecker, huisarts

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleiding op de post. December 2013. Annette van der Laan, senior beleidsmedewerker (SBOH) Yvonne Guldemond Hecker, huisarts"

Transcriptie

1 Opleiding op de post December 2013 Annette van der Laan, senior beleidsmedewerker (SBOH) Yvonne Guldemond Hecker, huisarts

2 Inhoud: Inleiding 3 Resultaten 5 - Verankering Leidraad Diensten 5 - Realisering randvoorwaarden op de huisartsenpost Opleidingsklimaat op de huisartsenpost 8 - Besteding van de SBOH-gelden 17 Conclusie 20 Gebruikte afkortingen 22 Bijlagen 1. Aanbevelingen Ingevulde scorelijsten Plan van aanpak evaluatie Checklist Scorelijst Overzicht besproken huisartsenposten Juridische informatie t.a.v. feedback-module De handreiking Leren en werken op de huisartsenpost 41 Losse bijlage: Aios op de HAP implementatieoverzicht juni 2013 Evaluatie opleiden op de huisartsenpost december /50

3 Inleiding In 2007 werd de landelijke projectgroep Aios op de huisartsenpost opgericht met vertegenwoordigers van de hoofden van de opleidingsinstituten, de SBOH, de LOVAH en de VHN. De projectgroep had de opdracht een aantal zaken uit te werken die voortvloeiden uit het Project Vernieuwing Huisartsopleiding (Rapport Diensten). De projectgroep leverde in 2007 de nota Aios op de Huisartsenpost, Leidraad voor het leren dienstdoen kortweg de Leidraad Diensten en in 2008 een mantelovereenkomst SBOH-VHN, met voorbeeldovereenkomsten tussen HDS en opleidingsinstituut en tussen HDS en SBOH. De mantelovereenkomst weerspiegelt de tripartiete verantwoordelijkheden voor het opleiden op de post, waarbij de opleidingsinstituten samen met de opleiders verantwoordelijk zijn voor inhoud en kwaliteit, de huisartsenposten voor de facilitering en de randvoorwaarden en de SBOH voor de financiering. De Mantelovereenkomst beschrijft tevens de vergoeding die de HDS en kunnen ontvangen als tegemoetkoming in de kosten die ten behoeve van de opleiding gemaakt worden en aan welke voorwaarden moet worden voldaan om voor deze vergoeding in aanmerking te komen. In de periode is door het projectbureau Aios op de HAP met betrokken partijen veel energie gestoken in de implementatie van de Leidraad Diensten en het verbeteren van de opleidingssituatie op de huisartsenposten. Op 1 januari 2012 is het Project Aios op de HAP beëindigd en is de uitvoering van de verdere implementatieactiviteiten ingebed in de reguliere opleidingsstructuur. Eind 2012 hebben SBOH, VHN en Huisartsopleiding Nederland opdracht gegeven een evaluatieonderzoek uit te voeren. Zie voor het plan van aanpak van de evaluatie de bijlagen. Het onderzoek is uitgevoerd door Annette van der Laan, senior beleidsmedewerker van de SBOH en verbonden geweest aan het project Aios op de HAP, en Yvonne Guldemond-Hecker, huisarts en inhoudsdeskundige op het gebied van opleiden op de post. In het najaar 2012 en het voorjaar 2013 is, in afstemming met de opleidingsinstituten, een rondgang georganiseerd langs een aantal huisartsenposten (één per opleidingsinstituut). Bij het bezoek aan een huisartsenpost zaten meestal de volgende personen aan tafel: de manager van de post, de opleidingscoördinator, de coördinator diensten van het opleidingsinstituut en de onderzoekers. Aangezien de Amsterdamse posten al door het opleidingsinstituut waren bezocht, vond hier een gesprek plaats met de hoofden en de coördinatoren diensten van AMC-UvA en VUmc. Een overzicht van de bezochte posten staat in de bijlagen. Bij de evaluatiegesprekken werd de landelijk ontwikkelde checklist Evaluatie Opleiding op de post 1 (bijlage) gebruikt. Om de HDS en met elkaar te kunnen vergelijken werd de, eveneens landelijk ontwikkelde, scorelijst (bijlage) gebruikt. Met behulp van deze twee instrumenten werden de volgende vier onderdelen in kaart gebracht: 1 Deze checklist is een afgeleide van de checklist Randvoorwaarden Leren op de huisartsenpost, die weer gedestilleerd is uit de tabel meetaspecten van het IQ healthcare visitatie-instrument en bedoeld als onderlegger bij evaluatiegesprekken tussen opleidingsinstituten en huisartsenposten. Evaluatie opleiden op de huisartsenpost december /50

4 1. Verankering van de Leidraad Diensten. 2. Realisering randvoorwaarden op de huisartsenpost: Introductiecursus; Spreekruimte aios, inlogcode aios; Faciliteiten als video/opnameapparatuur en feedbacksysteem. 3. Opleidingsklimaat op de huisartsenpost Ruimte voor onderwijs en tijd om te leren: mogelijkheden voor observatie en feedback; Zelfstandig dienstdoen / beheer bekwaamheidsverklaringen; Het leren van de telefoonartsfunctie; Afstemming werkzaamheden aios Taken opleidingscoördinator Initiatieven opleiders Samenwerking Draagvlak 4. De besteding van de SBOH-gelden. Van ieder gesprek werd een verslag gemaakt en een scorelijst ingevuld. Verslag en scorelijst werden vervolgens ter instemming voorgelegd aan de betrokkenen. De gespreksverslagen vormen de basis van dit evaluatieverslag. Evaluatie opleiden op de huisartsenpost december /50

5 Resultaten evaluatie 1. Verankering van de Leidraad Diensten. Resultaat De inhoud van de Leidraad Diensten is redelijk bekend onder de aios en bij het management van de posten, minder onder opleiders en nauwelijks onder huisarts-niet-opleiders en overige medewerkers op de post. De Leidraad Diensten wordt door de opleidingsinstituten verspreid onder aios en huisartsopleiders. Daarnaast wordt de Leidraad Diensten door de opleidingscoördinatoren en de posten onder de aandacht gebracht tijdens de introductiecursussen, d.m.v. nieuwsbrieven, mails, mondeling op de post en bij nascholing e.d.. Eén post meldt de Leidraad Diensten te hebben opgenomen in het kwaliteitssysteem. De meeste posten hebben de afspraken (gebaseerd op de Leidraad Diensten) rondom het opleiden op de post vastgelegd in een protocol. De posten die dit nog niet hebben gedaan zijn geïnteresseerd in een landelijk voorbeeldprotocol. De indruk bestaat dat de Leidraad Diensten redelijk bekend is onder de aios. Maar er is niet goed zicht op de daadwerkelijke bekendheid van de Leidraad Diensten, met name onder opleiders, huisarts-nietopleiders en overige medewerkers op de post. Eén post heeft de indruk dat ook opleiders en aios onvoldoende bekend zijn met de inhoud van de Leidraad Diensten. De opleidingscoördinator op deze post is van mening dat dienstdoen nog te weinig in het curriculum is ingebed: Vanuit het opleidingsinstituut zou er meer aandacht moeten zijn voor het leren dienstdoen. Met name het verschil tussen dienstdoen op de post en consultvoering op de huisartsenpraktijk wordt onvoldoende benadrukt. Veel opleiders denken dat productie draaien door de aios voldoende is. Het opleidingsinstituut heeft de rol om de opleiders te trainen (denk aan video, observatie en feedback). Aanbevelingen - Huisartsopleiders vanuit het opleidingsinstituut beter informeren over inhoud en toepassing van de Leidraad Diensten. - De afspraken ten aanzien van het leren dienstdoen op de post vastleggen in een protocol, waarbij de Leidraad Diensten als uitgangspunt geldt. Hiervoor een landelijk voorbeeldprotocol maken. - Huisarts-niet-opleiders op de posten door de opleidingscoördinator en het management beter informeren over inhoud en toepassing van de Leidraad Diensten. - Huisartsopleiders uitnodigen voor het bijwonen van de introductiecursus op de post. Evaluatie opleiden op de huisartsenpost december /50

6 2. Realisering randvoorwaarden op de huisartsenpost Resultaat De randvoorwaarden op de posten zijn over het algemeen voldoende gerealiseerd. Vrijwel alle aios krijgen een introductiecursus en kunnen beschikken over een adequate spreekkamer. Er zijn twee problemen: het gebruik van de feedbackmodule blijft achter bij de verwachting en de videoapparatuur is wel aanwezig, maar wordt onvoldoende gebruikt. Introductiecursus De introductiecursus wordt op alle posten twee à driemaal per jaar gegeven. Vrijwel overal wordt de presentie van de aios gecontroleerd en daar waar dat niet gebeurt, zijn afspraken gemaakt om presentielijsten te gaan bijhouden. Het blijkt zelden voor te komen dat aios de introductiecursus missen. Als een aios toch de introductiecursus mist, zoeken aios en opleider, veelal in samenwerking met de opleidingscoördinator, naar een alternatieve, individuele oplossing om de aios toch goed op de post te introduceren. Tijdens de evaluatiegesprekken is het belang van de introductiecursus en de controle op het bijwonen daarvan nogmaals benadrukt, met name in kader van de Inspectie: de aios mag niet werken op de post totdat introductie heeft plaatsgevonden. Indien de aios niet bij de introductiecursus aanwezig is geweest, dient er een alternatieve introductie te worden geregeld. Spreekruimte aios, inlogcode aios Vrijwel alle posten beschikken over een aparte spreekkamer of over voldoende ruimte voor aios. Op twee posten is er een aparte spreekkamer voor aios (met videoapparatuur) met een verbinding naar de naastgelegen kamer van de opleider. Deze setting verlaagt de drempel voor observatie, overleg en feedback. Aios hebben overal een eigen inlogcode of werken met de UZI-pas. Op sommige posten is dit geen persoonlijke code maar een de aios van HAO-X -code. De inlogcode van de aios is meestal gekoppeld aan de huisartsopleider. Faciliteiten als video/opnameapparatuur en feedbacksysteem. Op alle posten is inmiddels opnameapparatuur geplaatst of aanwezig (in een kast), maar er wordt nog onvoldoende van de apparatuur gebruik gemaakt. Management van de posten en de opleidingscoördinatoren zijn van mening dat het opleidingsinstituut minimaal 1 opname op de huisartsenpost zou moeten eisen, om te stimuleren dat van de opnameapparatuur gebruik wordt gemaakt. Op de terugkomdag zou meer aandacht besteed kunnen worden aan consultvoering op de post aan de hand van video-opnames die gemaakt zijn op de post. Knelpunt hierbij is dat op veel posten het opgenomen materiaal de post niet mag verlaten. Om dit probleem te vermijden zijn er landelijk plannen voor het opslaan van opnames op een centrale server, waarmee de opnames door middel van een toegangscode alleen toegankelijk zijn voor aios en opleider. Wellicht dat dit systeem in de toekomst belemmeringen wegneemt. Een alternatief voor dit probleem is het rechtstreeks observeren van de aios met videoapparatuur vanuit een andere ruimte. Dit kan nu al op sommige posten waarbij de opleider vanuit een andere ruimte via het videocircuit met de aios meekijkt. Een bijkomend voordeel is dat de opleider in deze setting direct na het consult feedback kan geven. Dit neemt niet weg dat de mogelijkheid moet bestaan om consulten van de post te bespreken op de terugkomdag op het instituut. Evaluatie opleiden op de huisartsenpost december /50

7 Vanuit de posten is er behoefte aan een standaard toestemmingsformulier dat voldoet aan de eisen van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Op 5 van de 7 posten is een feedbackmodule geïnstalleerd. Op de posten waar de feedbackmodule wordt gebruikt, is het percentage huisartsen dat van de module gebruikt maakt, nog onvoldoende. De meerwaarde van het feedbacksysteem wordt door de huisartsen wel ingezien, maar de inlogprocedure wordt als lastig ervaren. Aangezien de inlogprocedure inmiddels net zo gemakkelijk is als internetbankieren, is dit een non-argument. Een ander argument dat wordt genoemd is dat er onzekerheid bestaat over de vraag of de privacy goed is geregeld. Ook dit argument lijkt ongegrond te zijn. Zie bijlage juridische informatie t.a.v. feedbackmodule. Het is belangrijk huisartsen (opnieuw) te enthousiasmeren 2. Een opleidingsinstituut heeft als suggestie om accreditatiepunten toe te kennen aan het geven van feedback. Als er gebruik wordt gemaakt van de feedbackmodule, loopt de terugkoppeling aan aios via de opleider. Aanbevelingen: - Stimuleren dat videoapparatuur op de post wordt ingezet, door bij voorbeeld verplicht te stellen dat aios minimaal één video-opname van een consult op de post opnemen in hun portfolio of door op de post gemaakte video-opnames te bespreken op de terugkomdag met aandacht voor de specifieke aspecten van consultvoering op de post. - De op de post aanwezige videoapparatuur inzetten voor rechtstreekse observatie van de aios vanuit een andere ruimte. - Een standaard toestemmingsformulier ontwerpen dat voldoet aan de eisen van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). - Onderzoeken welke factoren het gebruik van de feedbackmodule belemmeren en op welke wijze deze weggenomen kunnen worden - Het gebruik van de feedbackmodule door alle huisartsen op de post stimuleren. - Technische mogelijkheden onderzoeken dat de aios zelf toegang heeft tot de feedbackmodule en niet (zoals nu) alleen via de opleider, - Onderzoeken of in het kader van intercollegiale toetsing accreditatiepunten aan het geven van feedback kunnen worden toegekend. Best practice - CHP Zuid-Oost-Brabant (Helmond): Project implementatie feedbackmodule 2 Op de CHP Zuid-Oost Brabant is een aparte projectmedewerker aangesteld voor de implementatie van de feedbackmodule om ervoor te zorgen dat de module breed door de huisartsen op de post wordt gebruikt. Evaluatie opleiden op de huisartsenpost december /50

8 3. Opleidingsklimaat op de huisartsenpost De meeste posten staan positief ten opzichte van het opleiden van aios op de post. Zij realiseren zich het belang hiervan en zijn bereid een en ander te faciliteren. Aios worden inmiddels goed geaccepteerd als werkers op de post, ook door de huisarts-niet-opleiders en het personeel van de post. Echter ten aanzien van ruimte voor onderwijs en tijd om te leren, bestaan er per post en per opleidingsinstituut grote verschillen. Het opleidingsklimaat is onderzocht aan de hand van de volgende aspecten: Ruimte voor leertijd: leergesprekken, observatie en feedback, korte praktijkbeoordelingen Zelfstandig dienstdoen / Beheer van de bekwaamheidsverklaringen Het leren van de telefoonarts-functie Afstemming werkzaamheden aios Taken opleidercoördinator Initiatieven opleiders Samenwerking Draagvlak Ruimte voor leertijd: leergesprekken, observatie en feedback Resultaat Er wordt nog weinig ruimte voor leergesprekken, observatie en feedback gecreëerd. Korte Praktijkbeoordelingen aan de hand van KPB-lijstjes, vinden niet plaats. Opleidingscoördinatoren/opleidingsinstituten en posten hebben verschillende visies ten aanzien van nut en noodzaak van leergesprekken op de post. Op de CHP Nightcare in Heerlen wordt tijd voor feedback en/of leergesprek tussen huisartsopleider en aios ingeroosterd: aios en opleiders stemmen met de assistente aan het begin van de dienst af op welke manier ze ruimte willen hebben voor onderwijs, mits de drukte van de dienst dit toelaat. Echter op de meeste posten zijn geen afspraken gemaakt over ruimte en tijd voor nabesprekingen: die gaan vaak tussen de bedrijven door. Leergesprekken vinden vaak de volgende dag in de huisartsenpraktijk plaats. In de CHP Nijmegen wordt gewerkt met een aparte agenda voor het HAO-aios-koppel. Door parallel binnen die agenda te werken, kunnen zij nabesprekingstijd creëren. Het is dan dus niet nodig apart ruimte in tijd in te roosteren. AMC-UvA en VUmc geven aan dat er niet voldoende ruimte is voor observatie en feedback. Opvallend is dat opleidingscoördinatoren/opleidingsinstituten en posten verschillende visies hebben ten aanzien nut en noodzaak van leergesprekken op de post. Toch lijkt directe feedback op het handelen een groot leereffect te hebben. In het artikel Stand van zaken De korte praktijkbeoordeling 3 wordt het belang van snelle feedback dan ook benadrukt. Aangezien het koppel hao-aios ook tijd wint als ze allebei consulten voeren, valt het te rechtvaardigen om leertijd in te roosteren. Gedurende de avonden zal dat op veel posten geen problemen geven, in het weekeinde is het inroosteren van leertijd alleen mogelijk als er tijd is. 3 Stand van zaken De korte praktijkbeoordeling van beoordeling naar begeleiding, Ned. Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A5587. Evaluatie opleiden op de huisartsenpost december /50

9 Aanbevelingen - Stimuleren van observatie en feedback door opleidingsinstituten/opleidingscoördinatoren, bij voorbeeld door directe observatie met behulp van de video te adviseren en korte praktijkbeoordelingen (KPB) op te laten nemen in het portfolio. - Laten onderzoeken of het leereffect bij directe feedback groter is. - Opleiders bewust maken van het belang van leertijd, observatie en feedback op de post. - De handreiking Leren en werken op de huisartsenpost (bijlage), die handvatten bevat om leertijd op de post vorm te geven, opnieuw onder de aandacht brengen. - De Leidraad Diensten evalueren en updaten. Best practice - CHP Nightcare Heerlen: aan het begin van de dienst wordt, in overleg met het koppel opleider/aios, afgesproken hoe tijdens de dienst de ruimte voor leertijd ingevuld wordt. Zelfstandig dienstdoen Resultaten Op vrijwel alle posten is zelfstandig dienstdoen mogelijk als de aios in het bezit is van bekwaamheidsverklaringen. Er bestaan landelijk echter grote verschillen in de wijze waarop de strikte voorwaarden t.a.v. zelfstandig dienstdoen, zoals opgenomen in de Leidraad Diensten, geïnterpreteerd worden. Aan de ene kant zijn er opleiders die toch op de post blijven, soms omdat de post niet toestaat dat de opleider op afstand is, soms omdat de opleider de aios niet durft los te laten, soms omdat er onzekerheid bestaat over mogelijke tuchtrechtelijke consequenties. Aan de andere kant zijn er opleiders die hun aios geheel alleen dienst laten doen, en niet conform de aanbevelingen de dienst samen opstarten en afsluiten, zodat er feitelijk geen sprake meer is van een opleidingssituatie, maar van (onreglementair) productie draaien. Een aantal posten geeft aan behoefte te hebben aan een periode van zelfstandig werken, zoals Zelfstandige Week op de Post (ZWOP). De Leidraad Diensten beschrijft een aantal strikte voorwaarden waaronder geheel zelfstandig dienstdoen van de aios kan plaatsvinden: o De opleider is steeds direct voor de aios bereikbaar en beschikbaar; o De aios stemt er zelf mee in dat de opleider in principe niet fysiek aanwezig is; o De opleider dient desgevraagd de situatie ter plekke te komen beoordelen. Van de betreffende huisartsenpost wordt verwacht, dat er rekening houdend met de lokale geografische situatie afspraken gemaakt worden over de tijdslimiet, waarbinnen de opleider ter plaatse dient te zijn (bijvoorbeeld op basis van het protocol m.b.t. het oproepen van een achterwacht); o De aios is in het bezit van de bekwaamheidsverklaringen in de betreffende taakgebieden; o De directeur van de huisartsenpost of de opleidingscoördinator heeft een kopie van de bekwaamheidsverklaring ontvangen; o De opleider beschikt over een auto met voldoende mogelijkheden (kaartsysteem of navigatiesysteem) om zo nodig naar het adres te gaan waar de aios zich bevindt; o De opleider is bij aanvang van de dienst samen met de aios op de huisartsenpost aanwezig om de andere dienstdoende huisartsen en de eerstverantwoordelijke assistente te informeren over de gemaakte afspraken en de bereikbaarheid; Evaluatie opleiden op de huisartsenpost december /50

10 o o o Het koppel aios-opleider moet in staat geacht worden om minimaal de productie van één huisarts te leveren; De opleider is bereikbaar en beschikbaar om bij te springen als door het werktempo van de aios de workload voor de op de huisartsenpost aanwezig huisartsen teveel gaat oplopen, dit naar het oordeel van de leidinggevende op de huisartsenpost; De opleider overlegt bij afsluiting van de dienst met de aios over het verloop van de dienst en eventueel opgetreden problemen. In de Leidraad Diensten is tevens het juridisch kader geschetst waarbinnen opleider en aios zich bewegen en staat omschreven welke verantwoordelijkheden zij hierin hebben. Dit kader is getoetst door prof. mr. W. Kastelein. Zo staat bij de opleider de volgende verantwoordelijkheid omschreven: 4b. De opleider T.a.v. de patiëntenzorg: De opleider is verantwoordelijk voor de patiënten waarmee hij4 een behandelrelatie aangaat, ook als hij deze huisartsgeneeskundige zorg tijdens het dienstdoen (onder zijn begeleiding) overdraagt aan een aios. In die zin is de opleider eindverantwoordelijk voor de door de aios geleverde patiëntenzorg. Echter, als de aios in de door hem geboden patiëntenzorg een individuele fout maakt, is de opleider in tuchtrechtelijke zi niet verantwoordelijk, mits: 1. De opleider zich ervan heeft vergewist dat de kwaliteit van de organisatie op de huisartsenpost zodanig is dat de aios in staat geacht kan worden om adequate patiëntenzorg te leveren (zoals de aanwezigheid van protocollen en werkwijzen, de aanwezigheid van voldoende ondersteunend personeel en het afstemmen van de opdrachten op de werkdruk in relatie tot de personele bezetting). 2. De opleider heeft gezorgd voor een adequate begeleiding van de aios, te weten: - de opleider moet zich er steeds van vergewissen of de zorg voor een patiënt aan de aios gedelegeerd kan worden: is de aios bekwaam op dit gebied? - de opleider moet achteraf beoordelen of de door de aios geleverde patiëntenzorg adequaat is geweest; - de opleider moet zich ervan vergewissen dat de aios in staat is om goed in te schatten wanneer hij de opleider moet consulteren; - de opleider is te allen tijde voor de aios bereikbaar en beschikbaar voor consultatie en overleg; - de opleider dient desgevraagd de situatie ter plekke te komen beoordelen. Bij de CHP Nightcare in Heerlen en de CHP Nijmegen wordt regelmatig zelfstandig dienst gedaan, zodat aios de kans krijgen dit te oefenen met toepassing van de afspraken zoals ze in de leidraad geformuleerd zijn. Bij geschikte bekwaamheid ook aan het einde van het eerste jaar. Bij capaciteitsproblemen veroorzaakt door aios wordt de opleider opgeroepen. Bij de CHP Zwolle wordt aangegeven dat zelfstandig dienstdoen weliswaar mogelijk is als aios bekwaamheidsverklaring heeft, maar dat er nog geen gestructureerd programma voor zelfstandig dienstdoen is. Opleiders hebben soms schroom om aios los te laten. Gebeurt nog niet veel. Bij CHP West Friesland krijgt de aios pas een bekwaamheidsverklaring als een 2e waarnemend opleider de aios heeft getoetst. Daarbij wordt aangegeven dat het voor opleiders vaak onduidelijk is hoe getoetst moet worden. Waar moet de beoordelaar op letten? De ontwikkeling van de KBA s door Huisartsopleiding Nederland kan daar waarschijnlijk behulpzaam bij zijn. Voorts meldt CHP West- Friesland dat niet alle opleiders zich aan de regels houden. De opleidingscoördinator aldaar vindt het lastig die opleiders daarop aan te spreken. De opleider vindt dat hij het zelf kan bepalen. AMC- UvA/Vumc melden dat zelfstandig dienstdoen steeds meer conform de Leidraad wordt uitgevoerd, d.w.z. dat de opleider mee opstart en afsluit. Voorheen kwam de opleider vaak niet als de aios zelfstandig dienst deed, waardoor er feitelijk geen sprake meer was van een opleidingssituatie, maar 4 Overal waar hij of zijn staat kan ook zij of haar worden gelezen. Evaluatie opleiden op de huisartsenpost december /50

11 van puur productie draaien en (ongeoorloofd) waarnemen. Deze situatie bestaat nog in Den Haag, waar de opleiders bij een zelfstandige dienst van de aios niet naar de post komen en alleen telefonisch de dienst nabespreken. Huisartsenpost Primair geeft ook aan dat zelfstandig dienstdoen niet geheel conform voorwaarden van de Leidraad Diensten wordt gedaan: opstarten en afsluiten door opleider is hier niet verplicht. Bij de CHP Rijnmond is in de statuten opgenomen dat de opleider op de post aanwezig moet zijn. Wel mag de aios alleen visite rijden (na bekwaamheidsverklaring). Er is sprake van onbekendheid t.a.v. consequenties: wat wel en niet kan/mag. Er is op de posten veel discussie of de opleider aanwezig dient te zijn. Voor de opleiding van de aios (ervaren van de druk) is het beter als de opleider op afstand is. Binnen CHP Rijnmond zit de opleider vaak in de huiskamer. Er blijkt tevens sprake van onduidelijkheid omtrent de autorisatie. Tuchtrechtelijk geldt dat als aios zelfstandig kan werken en een bekwaamheidsverklaring heeft, de opleider de aios niet meer hoeft te autoriseren. Een aantal posten geeft aan er behoefte aan te hebben om in de toekomst een Zelfstandige Week op de Post (ZWOP) organiseren. Deze posten betreuren het dat de ZWOP voorlopig landelijk geen doorgang vindt. Aanbevelingen - Zorgen voor een eenduidige uitleg van de Leidraad en de voorwaarden waaronder zelfstandig dienst kan worden gedaan. - De Leidraad Diensten evalueren en updaten. - Definiëren wat het doel van zelfstandig dienstdoen is, wat er onder wordt verstaan en de wijze waarop er invulling aan kan worden gegeven binnen de regionale mogelijkheden. - Ontwikkelen van verschillende wijzen waarop zelfstandig leren dienstdoen kan worden vormgegeven als onderdeel van de lijn spoedeisende geneeskunde binnen de huisartsopleiding. - Definiëren van de kwalitatieve norm, die uitgaat van een x-aantal zelfstandige diensten. - Een beslissing nemen over het al dan niet invoeren van een ZWOP. Opleidingsinstituten en posten kunnen hierin ook zelf initiatieven nemen. Ook kunnen zij al beginnen met het invoeren van ZWOPachtige constructies, zoals observatie en feedback door superviserend opleider, ZWOPPEN per rol, dus een functie per keer (consultarts, visite-arts of telefoonarts e.d.). - Nadenken over invoering van toetsing van de aios door een tweede, externe opleider. - Opleiders trainen in het toetsen van de aios binnen de huidige ontwikkeling van de KBA s. Beheer van de bekwaamheidsverklaringen Resultaat Op de posten worden de bekwaamheidsverklaringen goed beheert. Echter niet alle opleidingsinstituten gebruiken de bekwaamheidsverklaringen in de beoordeling van de aios zoals bij de go-no go, terwijl de opleidingsinstituten de Leidraad Diensten wel hebben opgenomen in het opleidingsplan Bij alle posten is het beheer van de bekwaamheidsverklaringen goed geregeld, zij het op verschillende wijze: - Bekwaamheidsverklaringen worden vaak door de managementassistente beheert. - Bekwaamheidsverklaringen worden bij de start van elke zelfstandige dienst door de assistente gecheckt. - Bekwaamheidsverklaringen worden afgevinkt in kolom koppellijst of opgenomen in logboek; - Bekwaamheidsverklaringen worden op de post in een klapper bewaard; Evaluatie opleiden op de huisartsenpost december /50

12 - Opleidingsinstituut levert lijst van aios met een bekwaamheidsverklaring aan bij de opleidingscoördinator. - Op sommige posten worden, zodra de aios bekwaamheidsverklaringen heeft, rechten in Callmanager toegekend aan de aios: de aios hoeft dan niet meer geautoriseerd te worden door de opleider. Het opleidingsinstituut in Groningen geeft aan de verklaringen maar mondjesmaat binnen te krijgen. Aanbeveling - Checken of de Leidraad Diensten door de opleidingsinstituten is opgenomen in het opleidingsplan. - Bekwaamheidsverklaringen opnemen in het portfolio diensten van de aios. Telefoonarts-functie Resultaat Het leren van de telefoonartsfunctie is nog beperkt uitgewerkt en dient beter en gestructureerd vormgegeven worden. Zowel door het instituut, als opleidingscoördinator, opleider als posten. De telefoonarts heeft naast het uitvoeren van de telefonische consulten ook de taak om de triage-assistenten te superviseren (wel of geen visite rijden, wanneer ambulancedienst inschakelen enz.) en autoriseren. Ook het aansturen van de visite rijdende huisartsen (zoals prioritering van de visites) behoort tot de taak van de telefoonarts. Dit taakgebied heeft van alle taakgebieden op de post de hoogste moeilijkheidsgraad en kan pas uitgevoerd worden als de aios voldoende ervaring als consultarts en visitearts heeft opgedaan. (uit de Leidraad Diensten). Het is niet op alle posten even goed mogelijk om de telefoonarts-functie te leren. Bij MUMC zijn er plannen ontwikkeld om aios die op posten zitten waar die functie niet te leren is, onder te brengen bij andere posten, waar de functie wel te leren valt. De aios van de post Maastricht en Heuvelland bij voorbeeld, kunnen hiervoor terecht op de CHP Nightcare in Heerlen. Bij een aantal posten speelt het probleem dat sommige opleiders nauwelijks telefoondiensten doen. Bij deze posten wordt namelijk gewerkt met een vaste groep huisartsen die speciaal opgeleid zijn tot callcenterartsen. Dit speelt ook in Den Haag, waar gewerkt wordt met regieartsen op het callcenter dat in een apart gebouw gehuisvest is. Een mogelijke oplossing voor dit probleem is het boventallig inzetten van callcenterartsen/telefoon/regieartsen als waarnemend opleiders voor aios. Bij CHP Rijnmond is de functie juist lastig te leren omdat er geen sprake is van een aparte functie en een van de consultartsen de telefoonartsfunctie vervult. Bij de CHP West Friesland zijn er oa. mogelijkheden tot meeluisteren, meelopen met triagisten en andere opleiders: ook hier toetsing door 2e opleider voor de bekwaamheidsverklaring van telefoonarts. Aios worden ook uitgenodigd voor de regie-artstraining. Binnen de posten van AMC-UvA/VUmc variëren de mogelijkheden om deze functie te leren. In Amsterdam worden trainingen georganiseerd voor regie-artsen en triage-assistentes waarop opleiders en aios kunnen intekenen. Bij huisartsenpost Haarlem is als oplossing bedacht dat alleen opleiders de regie-artsen-functie mogen uitoefenen. Bij de CHP Nijmegen zijn de mogelijkheden om de telefoonartsfunctie te leren zeer goed. Hier draait een speciaal project TAT, TelefoonartsTraining, waarbij telefoonartsen apart worden getraind om aios te begeleiden. Dit project wordt gefinancierd uit de SBOH-gelden. Evaluatie opleiden op de huisartsenpost december /50

13 Aanbevelingen - Het leren van de telefoonartsfunctie verder uitwerken en vormgeven door onderwijsprogramma s te ontwikkelen (taak opleidingsinstituten) en door het faciliteren van training op de post (taak huisartsenposten). Hierbij tevens de mogelijkheden van bij voorbeeld scenario-onderwijs of serious gaming betrekken. - Callcenterartsen/telefoon/regieartsen boventallig inzetten als waarnemend opleiders voor aios. - Telefoonarts-trainingen ontwikkelen. Best Practice - CHP Nijmegen: Project TAT, TelefoonartsTraining, waarbij telefoonartsen apart worden getraind om aios te begeleiden. - Huisartsenpost Haarlem: alleen opleiders de regie-artsen-functie laten uitoefenen. Afstemming werkzaamheden aios Aios kunnen bij de start van de dienst op veel posten aangeven welke ziektebeelden/patiënten zij graag zouden willen zien in het kader van hun opleiding. Assistentes/chauffeurs worden over het algemeen niet actief betrokken bij feedback op aios. Er wordt over nagedacht om wellicht in de toekomst te gaan werken met 360 graden feedback. Aanbevelingen - Opleiders dienen te bewaken dat de aios een juiste afspiegeling ziet van het soort problemen dat zich aandient op de huisartsenpost en niet alleen de relatief eenvoudige problemen 5. - Daarnaast moet de aios de gelegenheid geboden worden om desgewenst specifieke patiënten of ziektebeelden te kunnen zien. - Huisartsenposten moeten een uitdraai kunnen geven van de contacten van de aios tijdens de dienst. - De aios moet op basis van deze uitdraaien in zijn portfolio kunnen laten zien welke soorten problemen hij gezien heeft en hoe vaak. Taken opleidingscoördinator Resultaten De opleidingscoördinatoren zijn vrijwel overal betrokken bij het organiseren van introductiecursussen. Daarnaast fungeren ze als aanspreekpunt bij problemen. Functie, taken en verantwoordelijkheden van de opleidingscoördinatoren zijn voor hen zelf meestal wel duidelijk, maar niet altijd even zichtbaar voor anderen. De opleidingscoördinatoren lijken nog onvoldoende plannen en projecten op te zetten om een goede invulling te geven aan de opleiding op de post. Opleidingscoördinatoren met een grote aanstelling die meerdere posten onder zich hebben, hebben niet goed zicht op de posten waar zij zelf niet werkzaam zijn. 5 In zijn proefschrift The patient mix of GP trainees and their trainers: gaps, disparities and active steering stelt Jip de Jong dat huisartsen in opleiding binnen de huisartspraktijk andere soorten patiënten te zien krijgen dan hun opleiders. Ook zijn er landelijk forse verschillen zichtbaar tussen de patiëntengroepen van aios huisartsgeneeskunde. Evaluatie opleiden op de huisartsenpost december /50

14 Voor de meeste opleidingscoördinatoren zijn de taken en verantwoordelijkheden duidelijk. Het is voornamelijk een organisatorische functie, die zich toespitst op: - Mede organiseren van introductiecursus; - Contact met opleidingsinstituut en management post; - Zorgen voor HAP-protocol opleiden op de post; - Proces bewaking rondom bekwaamheidsverklaringen; - Trait d union zijn tussen de bij de opleiding betrokken partijen; - Communicatie; - Aanspreekpunt zijn/advies geven Er is niet goed zicht op of de taken en verantwoordelijkheden van de opleidingscoördinator ook duidelijk zijn voor opleiders en aios, de huisarts-niet-opleiders en de overige medewerkers op de post. Verder geeft een van de opleidingscoördinatoren aan dat zij niet goed zicht heeft op wat er tussen het koppel hao-aios gebeurt. In Maastricht proberen ze bovenstaande te verbeteren door tijdens de tweedaagse voor opleiders, de opleiders bij hun eigen opleidingscoördinator te zetten. Op andere posten ontstaan plannen om opleidersbijeenkomsten te organiseren op de post. Binnen AMC-UvA heeft de coördinator diensten om de 6 weken contact met de opleidingscoördinatoren en vinden functioneringsgesprekken plaats. Het plan aldaar is om 1x per jaar een gezamenlijke middag te organiseren voor de opleidingscoördinatoren van VUmc en AMC-UvA. UMCU en Primair hebben gekozen voor 1 opper -opleidingscoördinator die tevens de coordinator diensten is van het opleidingsinstituut. De taak van opleidingscoördinator op de posten van Primair wordt vervult door de medisch manager van die posten. Maastricht organiseert tijdens de terugkomdagen van de huisartsopleiders een lunchoverleg van de coördinator diensten met de opleidingscoördinatoren. Twee maal per jaar is er een groot overleg om de jaarplannen te bespreken. Ook vinden er functioneringsgesprekken met de opleidingscoördinatoren plaats. Erasmus MC heeft twee keer per jaar een overleg van de coördinator diensten met de opleidingscoördinatoren. De opleidingscoördinatoren van Erasmus MC zijn niet in dienst maar werken op declaratiebasis. De opleidingscoördinator van SMASH (Den Haag) geeft aan behoefte te hebben aan contact met andere opleidingscoördinatoren. Bij de CHP Zwolle werd duidelijk dat opleidingscoördinatoren met een aanstelling op HDS-niveau wel goed zicht hebben wat er op hun eigen post gebeurt, maar geen goed zicht hebben op de andere posten die ook onder de HDS vallen. Aanbevelingen - Zorgen dat de opleidingscoördinatoren duidelijker zichtbaar zijn op de post bij opleiders en huisartsen-niet-opleiders. - Aansturing vanuit de opleidingsinstituten verbeteren zodat de trait d union-functie beter tot zijn recht komt en de planning en organisatie van onderwijs op de post meer van de grond komt. De opleidingscoördinator zou hier verantwoording over af moeten leggen. - Vanuit opleidingsinstituut of vanuit Huisartsopleiding Nederland zorgen voor een (regionaal) netwerk van opleidingscoördinatoren ten behoeve van uitwisseling. - Zorgen dat opleidingscoördinatoren op postniveau functioneren en dat iedere post zijn eigen opleidingscoördinator heeft Evaluatie opleiden op de huisartsenpost december /50

15 Best practice Netwerkontwikkeling Huisartsopleiding Maastricht : - Op de jaarlijkse tweedaagse zitten de opleidingscoördinatoren met de opleiders van hun post aan tafel. Doel: Nieuwe plannen voorleggen aansluitend aan plenaire presentatie. Vragen en knelpunten bespreken. - Coördinator diensten heeft minimaal 6x per jaar gezamenlijk overleg met opleidingscoördinatoren. Initiatieven opleiders Resultaat Opleiders zijn vooral gericht op de begeleiding van de eigen aios op de post en niet met de opleidingssituatie op de post. Bovendien lijken opleiders niet goed op de hoogte te zijn van de inhoud van de Leidraad Diensten en weten onvoldoende wat de aios specifiek moeten leren op de post. Welke rol spelen de opleiders bij het optimaliseren van het opleidingsklimaat op de post? Op deze vraag blijven velen het antwoord schuldig; dit blijkt een grijs gebied. Men heeft de indruk dat opleiders vooral bezig zijn met de opleiding van de eigen aios en niet zozeer met de opleidingssituatie op de post. De indruk bestaat ook dat zij niet altijd op de hoogte zijn van de inhoud van de Leidraad Diensten en niet goed weten wat de aios moet leren op de post. De opleiders lijken zich niet altijd bewust van de specifieke leermogelijkheden van de post, waar het gaat om verschillen in consultvoering (tussen post en praktijk), het leren urgentie-denken (toestandsbeeld) ten opzichte van diagnostisch denken, het leren triëren en het leren samenwerken in een grotere organisatie waar je met z n allen verantwoordelijk bent voor de avond-, nacht- en weekenddienst. Er blijkt ook onduidelijkheid te bestaan over het afgeven van bekwaamheidsverklaringen: wanneer geeft de huisartsopleider een bekwaamheidsverklaring af? Waarop toetst hij? Waar let hij op? Gebruikt hij de checklist of korte praktijkbeoordelingen (KPB s)? Aanbevelingen - Verbeteren van de aansturing vanuit opleidingsinstituten ten aanzien van de opleiders. - Verbeteren van de communicatie tussen de opleidingscoördinatoren en de opleiders op de post, bij voorbeeld door bijeenkomsten voor de opleiders op de post te organiseren of op instituutsdagen de opleidingscoördinatoren met de opleiders van hun post aan tafel te zetten. - Aan opleiders duidelijk te maken welke specifieke aspecten van het dienstdoen op de post zij de aios moeten leren, zoals urgentiedenken versus diagnostisch denken, triëren, consultvoering op de post, en samenwerken in een grotere organisatie waar je met z n allen verantwoordelijk bent voor de avond-, nacht- en weekenddienst. - Opleiders leren hoe zij moeten toetsen. - Nadenken over een inhoudelijk / didactisch programma voor opleiders: centraal uitgedacht en regionaal uitgevoerd. Mogelijkerwijs zou dit programma voor opleiders ook kunnen worden verbreed naar huisartsen-niet-opleiders en zouden de posten erbij kunnen worden betrokken (denk ook aan ATLS e.d.) Evaluatie opleiden op de huisartsenpost december /50

16 Samenwerking Over het algemeen is de samenwerking tussen de opleidingscoördinatoren en het management van de posten goed. Alleen bij de Amsterdamse posten werden negatieve geluiden vernomen over posten die geen inzage willen geven in de besteding van de middelen. De samenwerking van aios met andere medewerkers (assistenten/triagisten, chauffeur, andere huisartsen) verloopt over het algemeen zonder problemen. Draagvlak Het draagvlak voor opleiden op de post is op vrijwel alle posten goed. Posten lijken zich steeds meer bewust van het belang om aios goed op te leiden zodat zij straks vaardiger jonge waarnemers aan het werk hebben binnen de post. Er is bereidheid van de huisarts-niet-opleiders om de aios te betrekken bij leerzame casus tijdens de dienst. Wel wordt, door niet-opleidende huisartsen soms nog met scheve ogen gekeken als het koppel ruimte neemt voor onderwijs op de post, of als er zelfstandig dienst gedaan wordt door de aios. Aanbeveling Huisartsen-niet-opleiders meer betrekken bij de opleiding op de post tijdens de dienst, bij voorbeeld door introductie van de aios bij de huisartsen-niet-opleiders aan het begin van de dienst. Evaluatie opleiden op de huisartsenpost december /50

17 4. De besteding van de SBOH-gelden Resultaat De door de SBOH ter beschikking gestelde gelden die bestemd zijn voor de randvoorwaarden en de introductiecursus (50%) worden overal goed ingezet. De meeste posten en opleidingscoördinatoren weten echter niet goed hoe ze de andere 50% van de SBOH-gelden in moeten zetten. Er bestaat een grote variatie in de wijze waarop dit geld is uitgegeven en ook ligt het nog vaak op de plank. Dit houdt in dat alleen al binnen deze 8 grote huisartsenposten het afgelopen jaar ruim ,-- is blijven liggen of waarvan het onduidelijk is waaraan het besteed is. Opleidingsinstituten/opleidingscoördinatoren monitoren onvoldoende de besteding van de gelden. Opleidingsinstituten geven aan te weinig te kunnen sturen. Er wordt nauwelijks aanspraak gemaakt op de waarneemregeling voor waarnemend opleiders. Gelden aan de huisartsenposten In de Mantelovereenkomst SBOH-VHN is afgesproken dat de huisartsenposten van de SBOH een vergoeding ontvangen als tegemoetkoming in de kosten die ten behoeve van de opleiding gemaakt worden. Daarvoor dient de huisartsenpost te beschikken over voldoende afzonderlijke spreek- en onderzoekskamers voor het aantal aios huisartsgeneeskunde dat wordt opgeleid, apparatuur voor het maken van video-opnamen en bij voorkeur een feedback-module die de aios huisartsgeneeskunde vervolginformatie verstrekt over de door hem behandelde patiënten op de huisartspost. Daarnaast dienen de huisartsenposten aan de huisartsopleider tijd en gelegenheid te bieden om de aios huisartsgeneeskunde goed te begeleiden en dient de huisartsenpost twee keer per jaar een introductiecursus voor aios te organiseren. Van de SBOH-vergoeding geldt 50% als bijdrage in de kosten van huisvesting en inrichting en voor het organiseren van twee introductiecursussen en 50% voor het inzetten van waarnemers gedurende de tijd dat tijdens de diensten leergesprekken gehouden worden. De afgelopen jaren heeft de SBOH ook toegestaan dat deze gelden breder werden ingezet voor de stimulatie van het creëren van tijd voor onderwijs, observatie en feedback en de compensatie van de vertragingstijd voor de huisartsen door onderwijs. De door SBOH verstrekte gelden zijn binnen de acht bezochte posten in de afgelopen jaren besteed aan de volgende zaken: Eerste 50% Facilitaire voorzieningen: spreekkamer voor aios, videoapparatuur, elektronisch feedback systeem Introductiecursus. Tweede 50% Het inhuren van een extra huisarts/waarnemer tijdens drukke diensten, zodat de werkdruk afneemt. Het inhuren van een nurse practitioner ter ontlasting van de werkdruk voor de huisartsen. Het inhuren van waarnemers voor het doen van belastende diensten (zoals de nachtdienst op feestdagen). Het leergeld hoofdelijk omslaan over alle huisartsen als compensatie voor de ingezette tijd en ruimte bij het realiseren van onderwijs aan aios. Gerichte telefoonarts-training op de post (project TAT Nijmegen en Nightcare Heerlen). Evaluatie opleiden op de huisartsenpost december /50

18 Naast deze voorbeelden werden er bij de evaluatiebezoeken diverse ideeën geopperd, waarvoor de SBOH gelden ingezet zouden kunnen worden, maar die nog niet concreet gerealiseerd werden of zich in de ontwikkelfase bevonden, zoals: Financiering van telefoonarts-onderzoek van Paul Giesen in Amersfoort. Cursus acute zorg op maat met SEH-artsen. Casuïstiek-besprekingen, MIP/VIM, calamiteitsbesprekingen. Cursus urgentiegericht denken. ABCDE-cursus voor huisartsen. Onderwijs geven aan aios/opleiders over telefonische triage op de post, kindermishandeling en acute vaatproblematiek. Op vier posten in Limburg wordt 50% van de gelden bij de SBOH gereserveerd totdat er een passende bestemming voor wordt gevonden. Onderbesteding De meeste posten weten niet goed hoe ze de 50% van de SBOH-gelden die bestemd zijn voor leertijd op de post, in moeten zetten. Op een van de posten ligt het geld nog op de plank. Op sommige posten worden de middelen niet ingezet zoals de bedoeling is. Zo heeft een huisartsenpost de gelden verdeeld onder de huisartsopleiders. Sommige posten zijn niet bereid verantwoording af te leggen over de ontvangen gelden. De meeste posten hebben de gelden geoormerkt als opleidingsgeld, maar bij sommige posten is onduidelijk waar de gelden aan zijn besteed. Meestal is er niet zozeer sprake van onwelwillendheid, als wel van onwetendheid. Blijkbaar schort het ook aan de monitoring van de besteding van de gelden en de signalering aan opleidingsinstituut en SBOH. Deze monitoring (op output-niveau) is een taak van de opleidingscoördinatoren, die namens het opleidingsinstituut de kwaliteit van de opleidingssituatie en de inzet van de gelden dienen te bewaken. Opleidingsinstituten en opleidingscoördinatoren zouden hier meer op moeten sturen door goede afspraken te maken met het management van de posten. De SBOH is van mening dat de besteding van de gelden vooral op output-niveau moet worden getoetst (vergelijkbaar aan de financiering van de huisartsopleiders). VUmc en AMC-UvA zijn het daar niet (geheel) mee eens. Bovendien is de situatie niet geheel vergelijkbaar: als opleidingsinstituut kun je bij niet-functionerende opleiders ingrijpen (door er geen aios meer naar toe te sturen), maar dat middel heb je bij de posten niet. De hoofden en coördinatoren van VUmc en AMC-UvA zijn van mening dat zij onvoldoende kunnen sturen, ondanks de afspraken die in de overeenkomst tussen opleidingsinstituut en post zijn vastgelegd. Het systeem zoals op veel posten in Limburg wordt toegepast, waarbij 50% van de gelden bij de SBOH worden gereserveerd totdat er een passende bestemming voor wordt gevonden zou een verbetering kunnen zijn, maar dan moet een dergelijk systeem wel kunnen worden opgelegd. Evaluatie opleiden op de huisartsenpost december /50

19 Financiering voor opleidingscoördinatoren De vergoeding voor opleidingscoördinatoren is gebaseerd op 0,1 fte huisarts (inclusief opslag van werkgeverslasten) per 20 aios die in opleiding zijn bij een huisartsopleider die verbonden is aan een gecontracteerde HDS. Sinds 2012 is deze vergoeding opgenomen in de reguliere financiering, namelijk in de P (prijs) per aios. Wij gaan ervan uit dat deze gelden worden ingezet waarvoor ze zijn bedoeld. Wel is aannemelijk dat de opleidingsinstituten die werken op declaratiebasis of waar vacatures zijn ontstaan, niet het gehele budget besteden. Waarneemregeling Er bestaat nog een aparte regeling Financiering waarnemend huisartsopleider op de huisartsenpost. Deze financiering is beschikbaar als de aios niet voldoende diensten kan doen of niet kan worden begeleid door zijn eigen opleider. In dat geval kan de huisarts die op verzoek van het opleidingsinstituut en/of de opleidingscoördinator deze opleider vervangt, een vergoeding declareren van 100,00 per dienst van minimaal 5 uur. Het maximaal beschikbare budget voor het instituut is gebaseerd op 80,00 per jaar per aios die in opleiding is bij een huisartsopleider. Het totale budget bedraagt ,00. Op dit bedrag is door de opleidingsinstituten vrijwel geen aanspraak gemaakt. Aanbevelingen - De Mantelovereenkomst zodanig aanpassen dat er meer mogelijkheden worden gecreëerd om te kunnen sturen d.m.v. de gelden. Dit zou kunnen door 50% van de gelden te reserveren bij de SBOH. Om aanspraak te maken op deze gelden kunnen posten in overleg met het opleidingsinstituut projectaanvragen indienen (voor akkoord getekend door het hoofd).. Als het geld na 2 jaar niet is uitgegeven, komt het te vervallen en wordt het door de SBOH toegevoegd aan een nieuw te vormen fonds dat bestemd is voor de kwaliteit van opleiden op de huisartsenpost, bij voorbeeld voor onderzoek op de post of onderzoek Acute zorg. - Projectaanvragen zullen worden teruggekoppeld naar Huisartsopleiding Nederland, ter informatie / opname in database, ten behoeve van kruisbestuiving. - Als het hoofd (op advies opleidingscoördinator/coördinator diensten) aangeeft dat de randvoorwaarden niet voldoende zijn gerealiseerd, dan kan ook voor (een deel van) de eerste 50% eenzelfde reserveringsregeling gevolgd worden. - Invoeren dat de huisartsenposten jaarlijks een verantwoording van de gelden overleggen aan opleidingsinstituten en aan de SBOH (dit is ook een wens van de accountant van de SBOH). - Het budget voor de waarneemregeling zou kunnen worden toegevoegd aan het hierboven genoemde fonds. Evaluatie opleiden op de huisartsenpost december /50

20 Conclusie Bij evaluatie van de opleiding op de huisartsenpost blijkt dat er een adequate infrastructuur aanwezig is en dat er goede opleidingsmogelijkheden zijn. Deze worden niet optimaal benut. Het onderwijs aan aios kan nog verbeterd worden, zoals ruimte voor onderwijs op de post, het zelfstandig werken en de telefoonartsfunctie. Er is een grote afstand tussen de instituten en de posten. De functie van de opleidingscoördinator moet verder uitgebouwd worden. Een gesignaleerd knelpunt is dat zonder landelijke aansturing een divergentie van de ontwikkelingen dreigt. Wij hopen dat de aanbevelingen in dit rapport de basis zijn voor verdere optimalisering van het opleidingsklimaat op de post. Met dit evaluatieverslag hebben wij een beeld geschetst van de stand van zaken ten aanzien van de implementatie (verankering) van de Leidraad Diensten, van de gerealiseerde randvoorwaarden op de huisartsenposten, het opleidingsklimaat en de besteding van de SBOH-gelden. We hebben kunnen constateren dat de Leidraad Diensten en de Mantelovereenkomst een goede bijdrage hebben geleverd aan de realisatie van betere opleidingsomstandigheden voor de aios op de huisartsenpost. De huisartsenposten beschikken veelal over de juiste faciliteiten (spreekkamers, videoapparatuur, feedbackmodule), er zijn overal opleidingscoördinatoren aangesteld, overal vinden introductiecursussen plaats, huisartsenposten bieden (veelal) een uitnodigende leeromgeving, de samenwerking tussen opleidingscoördinator en post is veelal goed te noemen en de aios worden door huisartsen en medewerkers op de post geaccepteerd. Echter, we hebben een grote diversiteit gezien in de manier waarop de instituten het leren dienstdoen en de Leidraad implementeren en wij denken dat streven naar meer uniformiteit wenselijk is. We constateren dat de opleidingsinstituten nog te ver af staan van wat er op de post gebeurt en het onderwijs op het instituut onvoldoende aansluit bij wat de aios op de post doet. Tevens ligt er een duidelijke taak voor de opleidingsinstituten om de opleiders te instrueren, hen bekend te maken met de Leidraad Diensten en hen duidelijk te maken wat zij de aios moeten leren op de post. De opleidingscoördinatoren zijn nog niet actief genoeg om als trait d union tussen instituut en post te fungeren: zij zouden hun aandacht ook meer kunnen richten op de opleiders op de post, het onderwijs op de post en op de huisarts-niet-opleiders op de post. Er lijkt sprake van een behoefte aan een netwerkstructuur instituut/ post/ opleider/ aios waarbij de opleidingscoördinator een centrale rol speelt. Het opleiden op de post is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van opleidingsinstituten (inhoudelijk) en huisartsenposten (facilitair). Zowel opleidingsinstituten als opleidingscoördinatoren zouden pro-actiever, in samenwerking met de post plannen en projecten voor onderwijs op de post kunnen ontwikkelen om ruimte en tijd voor onderwijs, leergesprekken, observatie en feedback te creëren. Er zijn een aantal onderwerpen die beter uitgewerkt kunnen worden, zoals zelfstandig dienstdoen en functioneren als telefoonarts, zowel wat betreft visie (wat moet een aios leren? ) als wat betreft onderwijs vanuit instituut en training op de post. Daarbij raden wij aan ook de aios (via de LOVAH) te laten meedenken om het onderwijs op de post te verbeteren. Opleiders zouden er goed aan doen niet alleen te focussen op de eigen aios, maar zich ook verantwoordelijk te gaan voelen voor het opleidingsklimaat op de post. Evaluatie opleiden op de huisartsenpost december /50

DE OPLEIDINGSCOÖRDINATOR OP DE HUISARTSENPOST

DE OPLEIDINGSCOÖRDINATOR OP DE HUISARTSENPOST Initiatief van Huisartsopleiding Nederland en SBOH Handreiking DE OPLEIDINGSCOÖRDINATOR OP DE HUISARTSENPOST Deze handreiking is tot stand gekomen in samenwerking met het opleidingsinstituut AMC-UvA en

Nadere informatie

Dienstdoen op de post

Dienstdoen op de post Dienstdoen op de post Consultarts Kennis De aios is in staat het volgende te benoemen: Het verschil in morbiditeitpatroon bij huisartsgeneeskundige zorg binnen kantoortijden en tijdens het dienstdoen.

Nadere informatie

Huisartsenpost. AIOS op de EVALUATIE PROJECT

Huisartsenpost. AIOS op de EVALUATIE PROJECT AIOS op de EVALUATIE PROJECT Huisartsenpost Utrecht, 31 december 2011 Yvonne Guldemond-Hecker, hoofd Projectbureau (Huisartsopleiding Nederland) Annette van der Laan, projectcoördinator (SBOH) Inhoud Lijst

Nadere informatie

Handreiking LEREN EN WERKEN OP DE HUISARTSENPOST

Handreiking LEREN EN WERKEN OP DE HUISARTSENPOST Initiatief van Huisartsopleiding Nederland en SBOH Handreiking LEREN EN WERKEN OP DE HUISARTSENPOST Deze handreiking is tot stand gekomen in samenwerking met het opleidingsinstituut UMCG en akkoord bevonden

Nadere informatie

Pilot. Zelfstandige Periode op de Huisartsenpost. Pilot Zelfstandige Periode op de Huisartsenpost. Projectbureau Aios op de Huisartsenpost.

Pilot. Zelfstandige Periode op de Huisartsenpost. Pilot Zelfstandige Periode op de Huisartsenpost. Projectbureau Aios op de Huisartsenpost. Pilot Zelfstandige Periode op de Huisartsenpost Projectbureau Aios op de Huisartsenpost Mei 2010 Yvonne Guldemond-Hecker Mei 2010 Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Probleemstelling 4 Vraagstelling 4 Doelstelling

Nadere informatie

Door aios op de huisartsenpost

Door aios op de huisartsenpost Initiatief van Huisartsopleiding Nederland en SBOH Richtlijn Video opnames Door aios op de huisartsenpost Yvonne Guldemond Hecker Projectbureau Aios op de Huisartsenpost Augustus 2010 www.aiosopdehap.nl

Nadere informatie

~. ~~ ~ ~ V ~~~ in opleïding MANTELOVEREENKOMST HUISARTSOPLEIDING NEDERLAND - SBOH -INEEN. ORGál~ISEERT DE EERST!UN

~. ~~ ~ ~ V ~~~ in opleïding MANTELOVEREENKOMST HUISARTSOPLEIDING NEDERLAND - SBOH -INEEN. ORGál~ISEERT DE EERST!UN ~. ~~ ORGál~ISEERT DE EERST!UN ~ ~ V ~~~ in opleïding MANTELOVEREENKOMST HUISARTSOPLEIDING NEDERLAND - SBOH -INEEN Part De Stichting Huisartsopleiding Nederland, vertegwoordiger van de universitaire opleidingsinstitut,

Nadere informatie

Met subsidie en ontvangen stagevergoedingen financiert de SBOH sinds 1989 de huisartsopleiding en

Met subsidie en ontvangen stagevergoedingen financiert de SBOH sinds 1989 de huisartsopleiding en BOH in Beeld 2013 waar de sboh voor staat Met subsidie en ontvangen stagevergoedingen financiert de SBOH sinds 1989 de huisartsopleiding en sinds 2007 de opleiding tot specialist ouderen geneeskunde. De

Nadere informatie

Richtlijn video-opnames door aios in de huisartspraktijk*

Richtlijn video-opnames door aios in de huisartspraktijk* C:\Users\mlmschuivens\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\9V10HOYY\Richtlijn Video opnames 060715GG logo.doc Versie 060715 Richtlijn video-opnames door aios in de huisartspraktijk*

Nadere informatie

AIOS OP DE HUISARTSENPOST

AIOS OP DE HUISARTSENPOST AIOS OP DE HUISARTSENPOST LEIDRAAD VOOR HET LEREN DIENSTDOEN herziene versie, oktober 2011 E.T.I.M. Guldemond-Hecker huisarts AIOS OP DE HUISARTSENPOST LEIDRAAD VOOR HET LEREN DIENSTDOEN E.T.I.M. Guldemond-Hecker

Nadere informatie

AIOS OP DE HUISARTSENPOST

AIOS OP DE HUISARTSENPOST AIOS OP DE HUISARTSENPOST LEIDRAAD VOOR HET LEREN DIENSTDOEN Herziene versie, augustus 2016 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Schematisch overzicht Leidraad Diensten 4 1. Rollen op de huisartsenpost

Nadere informatie

HANDBOEK CONSULTOPNAMES

HANDBOEK CONSULTOPNAMES HANDBOEK CONSULTOPNAMES september 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Toestemming van de patiënt... 4 Informatiebrief voor de patiënt... 6 Regelgeving... 7 Beelddragers... 7 Toestemmingsprocedure... 7 Opslag...

Nadere informatie

AIOS OP DE HUISARTSENPOST

AIOS OP DE HUISARTSENPOST AIOS OP DE HUISARTSENPOST LEIDRAAD VOOR HET LEREN DIENSTDOEN E.T.I.M. Guldemond-Hecker huisarts Oktober 2009 Initiatief van Huisartsopleiding Nederland en SBOH Colofon Vormgeving en opmaak: Radstake Taal

Nadere informatie

LEOh. Landelijke Evaluatie Opleider huisartsgeneeskunde. Naam huisartsopleider. Plaats praktijk. Opleidingsjaar. jaar 1. jaar 3. Moment van invullen

LEOh. Landelijke Evaluatie Opleider huisartsgeneeskunde. Naam huisartsopleider. Plaats praktijk. Opleidingsjaar. jaar 1. jaar 3. Moment van invullen LEOh Landelijke Evaluatie Opleider huisartsgeneeskunde VERSIE AIOS IN TE VULLEN DOOR DE AIOS Naam aios IN TE VULLEN DOOR DE OPLEIDER Datum gezien Groepsnummer aios BIG-nummer Naam huisartsopleider Paraaf

Nadere informatie

HET LEERWERKPLAN. Bijlage C. Het leerwerkplan. Pagina 1 van 8 Versiedatum: 01 juli 2013

HET LEERWERKPLAN. Bijlage C. Het leerwerkplan. Pagina 1 van 8 Versiedatum: 01 juli 2013 Pagina 1 van 8 Bijlage C Het leerwerkplan Pagina 2 van 8 Inleiding In het kaderbesluit CHVG (1 januari 2013) wordt het begrip leerwerkplan omschreven en de plaats van dit plan binnen het opleidingsplan

Nadere informatie

Dienstdoen door aios op de huisartsenpost

Dienstdoen door aios op de huisartsenpost Dienstdoen door aios op de huisartsenpost Ontwikkeling van een visitatie-instrument voor de huisartsenpost en de resultaten van zeven posten drs. Constance Schuler drs. Judith Visser dr. Paul Giesen Nederlands

Nadere informatie

Wat doet de SBOH? Waar doet de SBOH het van?

Wat doet de SBOH? Waar doet de SBOH het van? SBOH in beeld 2015 Wat doet de SBOH? De stichting SBOH financiert sinds 1989 de huisartsopleiding, sinds 2007 de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde en met ingang van 2016 de opleiding tot arts

Nadere informatie

LEOh. Landelijke Evaluatie Opleider huisartsgeneeskunde. Naam aios. Groepsnummer aios. Naam huisartsopleider. BIG-nummer Plaats praktijk

LEOh. Landelijke Evaluatie Opleider huisartsgeneeskunde. Naam aios. Groepsnummer aios. Naam huisartsopleider. BIG-nummer Plaats praktijk LEOh Landelijke Evaluatie Opleider huisartsgeneeskunde VERSIE OPLEIDER: ZELFEVALUATIE Naam aios Groepsnummer aios Naam huisartsopleider BIG-nummer Plaats praktijk Opleidingsjaar aios Moment van invullen

Nadere informatie

Opstellen en beheren van regionale documenten

Opstellen en beheren van regionale documenten Opstellen en beheren van regionale # Geldigheid 2 jaar na laatste wijziging # Datum laatste wijziging 13 oktober 2015 # Beoordelaars Mw. J. van der Stel, coördinator Kwaliteit Maasstad Ziekenhuis Mw. Ir.

Nadere informatie

Naar een Landelijk Opleidingsplan Huisartsgeneeskunde

Naar een Landelijk Opleidingsplan Huisartsgeneeskunde Naar een Landelijk Opleidingsplan Huisartsgeneeskunde Thema Spoedeisende Zorg Colofon Expertgroep Spoedeisende Zorg Frank Baarveld (vz), huisarts, coördinator Startclass, Huisartsopleiding Nederland Gijs

Nadere informatie

Huisartsopleiding Leiden

Huisartsopleiding Leiden Zelfstandige periode in de opleidingspraktijk Huisartsopleiding Leiden Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde G. GRIJPINK MAART 2016 Documentbeheer Organisatie: Afdeling: Adres: Titel: Onderdeel: Leids

Nadere informatie

Audit HOVUmc voorjaar 2013

Audit HOVUmc voorjaar 2013 Audit HOVUmc voorjaar 2013 Samenvatting resultaten en beleidsvoornemens Barend van Duin, huisarts/onderwijscoördinator; september 2013 Inleiding: In 2012 zijn de tot dat jaar los van elkaar bestaande kwaliteitsystemen

Nadere informatie

Daarnaast betaalt de SBOH voor haar werknemers alle opleidingskosten aan. aantal aios per opleidingsinstituut

Daarnaast betaalt de SBOH voor haar werknemers alle opleidingskosten aan. aantal aios per opleidingsinstituut BOH inbeeld 2014 waar de sboh voor staat al 25 jaar Met subsidie en ontvangen stagevergoedingen financiert de SBOH sinds 1989 de huisartsopleiding en sinds 2007 de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde.

Nadere informatie

De mensen van de huisartsenpost Wie er werken en wat ze doen

De mensen van de huisartsenpost Wie er werken en wat ze doen De mensen van de huisartsenpost Wie er werken en wat ze doen De mensen van de huisartsenpost Wie er werken en wat ze doen Op de huisartsenpost van Doktersdienst Groningen werken natuurlijk huisartsen.

Nadere informatie

De Aandachtsfunctionaris 1

De Aandachtsfunctionaris 1 De Aandachtsfunctionaris 1 Profiel aandachtsfunctionaris kindermishandeling Functieomschrijving De aandachtsfunctionaris heeft een belangrijke rol bij de implementatie van de meldcode in de organisatie,

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Toetsing en Beoordeling Huisartsopleiding tweede opleidingsjaar. versie juni 2015

Uitvoeringsregeling Toetsing en Beoordeling Huisartsopleiding tweede opleidingsjaar. versie juni 2015 Uitvoeringsregeling Toetsing en Beoordeling Huisartsopleiding tweede opleidingsjaar versie juni 2015 Inleiding Deze Regeling is een uitvoeringsregeling op basis van het Landelijke Protocol Toetsing en

Nadere informatie

UITNODIGING. Vaardigheidstraining telefonie (regie-arts stage) voor 3 de jaars AIOS

UITNODIGING. Vaardigheidstraining telefonie (regie-arts stage) voor 3 de jaars AIOS UITNODIGING Vaardigheidstraining telefonie (regie-arts stage) voor 3 de jaars AIOS Doelgroep: Datum: Tijd: Locatie: Aanmelding: Kosten: Sponsoring: Accreditatie: Begeleiding: NB 3 de jaars AIOS in Friesland

Nadere informatie

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor:

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor: Inleiding Patiënten worden in het ziekenhuis regelmatig door meerdere medisch specialisten tegelijk behandeld. In het verleden is verschillende malen geconstateerd dat de onderlinge verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Leerwerkplan formats

Leerwerkplan formats Leerwerkplan formats Organisatie: Afdeling: Adres: Titel: Onderdeel: Auteur(s): Houder: Beheerder: Bestandsnaam en pad: Leids Universitair Medisch Centrum PHEG - Huisartsopleiding Postbus 9600 2300 RC

Nadere informatie

Leer meer van de dagelijkse praktijk. KBA s als handvat voor aios en opleiders

Leer meer van de dagelijkse praktijk. KBA s als handvat voor aios en opleiders Leer meer van de dagelijkse praktijk KBA s als handvat voor aios en opleiders disclosure belangen sprekers: geen (potentiële) belangenverstrengeling Structuur Huisartsopleiding Opleidingspraktijk 4 dagen

Nadere informatie

Praktijksituatie Activiteiten Wat moet je daarvoor kunnen Voorgeschreven medicatie complexe neurologische patiënt in kaart brengen op kosten

Praktijksituatie Activiteiten Wat moet je daarvoor kunnen Voorgeschreven medicatie complexe neurologische patiënt in kaart brengen op kosten Praktijksituatie Activiteiten Wat moet je daarvoor kunnen Voorgeschreven medicatie complexe neurologische patiënt in kaart brengen op kosten Bespreken van de medicatie met apotheker Kosten in kaart brengen

Nadere informatie

Functiebeschrijving Hoofd Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde LUMC

Functiebeschrijving Hoofd Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde LUMC Functiebeschrijving Hoofd Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde LUMC Functiebeschrijving hoofd opleidingsinstituut huisartsgeneeskunde LUMC, pagina 1 Hoofd Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde Leids

Nadere informatie

Ontwikkeling, herziening, beheer en toegankelijkheid protocollen verloskunde in verzorgingsgebied RCU / GCMN

Ontwikkeling, herziening, beheer en toegankelijkheid protocollen verloskunde in verzorgingsgebied RCU / GCMN Ontwikkeling, herziening, beheer en toegankelijkheid protocollen verloskunde in verzorgingsgebied RCU / GCMN November 2013 1. Inleiding Binnen de VSK wordt gewerkt met regionale en landelijke protocollen.

Nadere informatie

Werken op de huisartsenpost. Fysieke triage

Werken op de huisartsenpost. Fysieke triage 1. Doel Patiënt is voorzien van een goed advies of is doorverwezen naar de hulpverlener die de juiste zorg kan bieden. 2. Werkwijze in schema 1. ABCDE check 2. ABCDE veilig? 3. kaart aanmaken en plannen

Nadere informatie

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling.

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. 1. Sociaal beleid in breder verband Ontwikkelen beleid: een complex proces Het ontwikkelen en implementeren van beleid voor preventie en aanpak van grensoverschrijdend

Nadere informatie

GEAR Reflectieverslag 2015

GEAR Reflectieverslag 2015 GEAR Reflectieverslag 2015 Huisartsopleiding Leiden Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde MLM SCHUIVENS 12 januari 2016 Documentbeheer Versie Datum Auteur(s) Wijziging 0.1 09-12- MLM Schuivens Startdocument

Nadere informatie

Het individuele opleidingsplan (IOP)

Het individuele opleidingsplan (IOP) Het individuele opleidingsplan (IOP) Achtergrond Het Individueel Opleidings Plan (IOP) is een hulpmiddel om het leerproces van de aios te structureren en te vergemakkelijken. In een IOP wordt een beperkt

Nadere informatie

De nazorg van pleegzorg voor pleegouders

De nazorg van pleegzorg voor pleegouders 2014 Onderzoek en Innovatie Projectresultaat Dit onderzoek is verricht ten behoeve van het studieonderdeel Onderzoek &innovatie van de opleiding Pedagogiek aan de HAN te Nijmegen De nazorg van pleegzorg

Nadere informatie

Video registratie van Korte praktijkbeoordelingen. Lex Linsen, coördinator medisch onderwijs Catharina Ziekenhuis

Video registratie van Korte praktijkbeoordelingen. Lex Linsen, coördinator medisch onderwijs Catharina Ziekenhuis Video registratie van Korte praktijkbeoordelingen Lex Linsen, coördinator medisch onderwijs Catharina Ziekenhuis 2 3 Video registratie KPB Programma 1/ Waarom videoregistratie 2/ Juridische aspecten 3/

Nadere informatie

Huisartsopleiding. Kennismakingsbrochure. Huisarts: specialist in veelzijdigheid! a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

Huisartsopleiding. Kennismakingsbrochure. Huisarts: specialist in veelzijdigheid! a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a Huisarts: specialist in veelzijdigheid! Kennismakingsbrochure Huisartsopleiding a a a a a a a a a a 1 Huisarts: specialist in veelzijdigheid! Je maakt hele

Nadere informatie

Instituutsreglement. Huisartsopleiding VUmc. Maart 2012

Instituutsreglement. Huisartsopleiding VUmc. Maart 2012 Instituutsreglement Huisartsopleiding VUmc Maart 2012 Adres: Huisartsopleiding VUmc OZW, de Boelelaan 1109 1081 HV Amsterdam Tel. 020-4448235 INHOUD Voorwoord... 3 Inleiding... 4 HOOFDSTUK A Artikelen

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Doelstelling CIHN

1. Inleiding. 2. Doelstelling CIHN WERKPLAN 2014-2017 1. Inleiding De Cliëntenraad is het orgaan dat zich inzet om de belangen van de patiënt van de CIHN te behartigen. Langzamerhand groeit de raad steeds meer in die rol. Vooral als je

Nadere informatie

Taak- Functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Taak- Functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Taak- Functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Deze taak-functieomschrijving is bruikbaar voor alle sectoren welke ondersteuning, begeleiding, zorg, hulp en bescherming

Nadere informatie

NHG/LHV-Standpunt. Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter. standpunt

NHG/LHV-Standpunt. Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter. standpunt NHG/LHV-Standpunt Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter standpunt Continuïteit van zorg vergt continuïteit van gegevensbeheer Mevrouw De Waal, 60 jaar,

Nadere informatie

Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten.

Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten. Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten. Inleiding Ziekte gerelateerde ondervoeding is nog steeds een groot probleem binnen de Nederlandse

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Uw

Nadere informatie

Werkwijze(r) ANIOS Urologie

Werkwijze(r) ANIOS Urologie Werkwijze(r) ANIOS Urologie Werkwijze(r) ANIOS Urologie Het St. Antonius Ziekenhuis is een groot opleidingsziekenhuis met een vakgroep urologie die het vakgebied vrijwel in de volle breedte en in al zijn

Nadere informatie

Verslag 1 e fase project optimale transmurale voedingszorg voor de ondervoede patiënt

Verslag 1 e fase project optimale transmurale voedingszorg voor de ondervoede patiënt Verslag 1 e fase project optimale transmurale voedingszorg voor de ondervoede patiënt Amsterdam, Januari 2015 Inleiding De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in vroege herkenning en behandeling van

Nadere informatie

NVAVG: instructie arts al dan niet in opleiding tot specialist werkzaam in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

NVAVG: instructie arts al dan niet in opleiding tot specialist werkzaam in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking NVAVG: instructie arts al dan niet in opleiding tot specialist werkzaam in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Voorwoord Voor u ligt de Instructie arts werkzaam in de zorg voor mensen

Nadere informatie

Evaluatieverslag Pilot ZWOP

Evaluatieverslag Pilot ZWOP Evaluatieverslag Pilot ZWOP Zelfstandige Week 0p de Post HAP IJsselland Colofon Projectleiding Yvonne Guldemond-Hecker, hoofd Projectbureau Projectuitvoering Ellen Baatsen, locatiemanager CHP Rijnmond

Nadere informatie

Klachtenregeling. Directeur De directeur van Pool Management & Organisatie b.v.

Klachtenregeling. Directeur De directeur van Pool Management & Organisatie b.v. Klachtenregeling Inleiding Klachtenregeling Pool Management Academy inzake cursussen, trainingen, opleidingen, coaching of begeleidingstrajecten, uitgevoerd door Pool Management Academy in opdracht van

Nadere informatie

Protocol niet goed functionerende opleider

Protocol niet goed functionerende opleider Protocol niet goed functionerende opleider Fase 1* Signalen van onvoldoende functioneren van de opleider Actie Groepsbegeleiders/tutor en of Hao-docent bespreken met de fase coördinator signalen van onvoldoende

Nadere informatie

Bijlage behorend bij hoofdstuk van het jaarverslag 2004 HDT-Oost

Bijlage behorend bij hoofdstuk van het jaarverslag 2004 HDT-Oost Bijlage behorend bij hoofdstuk 7.8.3 van het jaarverslag 2004 HDT-Oost Bijlage behorend bij hoofdstuk 7.8.3 van het jaarverslag 2004 HDT-Oost Bijlage behorend bij hoofdstuk 6.1 van het jaarverslag 2004

Nadere informatie

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen.

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. Opleiding Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen Periode April t/m juni 2017 10 modules verdeeld over 7 lesdagen Locatie Driebergen en Eindhoven www.huisartsvanmorgen.nl

Nadere informatie

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ACUTE GGZ RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ACUTE GGZ RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ACUTE GGZ RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS STAND VAN ZAKEN PER 1 APRIL 2015 SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ACUTE GGZ Stand van zaken per 1 april

Nadere informatie

Begeleider of beoordelaar: wanneer draagt u welke pet?

Begeleider of beoordelaar: wanneer draagt u welke pet? Begeleider of beoordelaar: wanneer draagt u welke pet? dr. Anneke Landstra (Kinderarts-opleider, decaan Leerhuis Ziekenhuis Rijnstate) Monique Bolung, trainer/coach Achtergrond Opleider: met name evaluatiegesprekken

Nadere informatie

Takenpakket van het O team, Secretariële ondersteuning en aantal

Takenpakket van het O team, Secretariële ondersteuning en aantal O-team taken en planning I:\OPLEIDING EN NASCHOLING\OPLEIDING\HAO-ONDERWIJS\O-team\O team taken en planning.doc Inleiding Het Opleidersteam (O team) stelt zich ten doel het ontwikkelen en uitvoeren van

Nadere informatie

Naar een Landelijk Opleidingsplan Huisartsgeneeskunde

Naar een Landelijk Opleidingsplan Huisartsgeneeskunde Naar een Landelijk Opleidingsplan Huisartsgeneeskunde Thema Korte Episode Zorg Colofon Expertgroep Korte Episode Zorg Prof. Dr. Patrick Bindels (voorzitter), hoogleraar huisartsgeneeskunde Drs. Marjolein

Nadere informatie

Profiel huisartsopleider en opleidingspraktijk Kerngegevens van huisartsopleider(s) en van de praktijk

Profiel huisartsopleider en opleidingspraktijk Kerngegevens van huisartsopleider(s) en van de praktijk Profiel huisartsopleider en opleidingspraktijk Kerngegevens van huisartsopleider(s) en van de praktijk Laatste revisie: Datum: Naam: 1. PERSOONSGEGEVENS opleider Naam: Voorletter(s): Tussenvgsl: Voornaam:

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid vereniging X

Vrijwilligersbeleid vereniging X Vrijwilligersbeleid vereniging X Visie t.a.v. Vrijwilligers: Vrijwilligers zijn het kapitaal van onze vereniging: Vrijwilligers zijn een onmisbare schakel binnen onze vereniging Vanuit deze visie willen

Nadere informatie

Procedurebeschrijving indeling opleidings/stage praktijken

Procedurebeschrijving indeling opleidings/stage praktijken Procedurebeschrijving indeling Organisatie: Afdeling: Adres: Titel: Onderdeel: Auteur(s): Houder: Beheerder: Bestandsnaam en pad: Leids Universitair Medisch Centrum PHEG - Huisartsopleiding Postbus 9600

Nadere informatie

EVALUATIE EN PLANNING

EVALUATIE EN PLANNING EVALUATIE EN PLANNING Introductie Versie januari 2001 Docentendeel HUISARTS- OPLEIDING Algemene gegevens Dit onderwijsprogramma is ontwikkeld door de staf van de afdeling Huisartsopleiding van de Vrije

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Instituutsreglement OPLEIDINGSINSTITUUT IGT

Instituutsreglement OPLEIDINGSINSTITUUT IGT Instituutsreglement OPLEIDINGSINSTITUUT IGT HOOFDSTUK A Artikelen bij het Kaderbesluit CHVG en het Besluit IGT Artikel 1 Opleiding bij erkende specialisten, profielartsen en instellingen Bij artikel B.1

Nadere informatie

Inventarisatie 2012.3 De coassistent in het buitenland

Inventarisatie 2012.3 De coassistent in het buitenland Inventarisatie 2012.3 De coassistent in het buitenland Inleiding Veel coassistenten maken gebruik van de mogelijkheid om in het buitenland een deel van de master te doen, zoals de wetenschappelijke stage

Nadere informatie

Huisartsopleiding Leiden Kwaliteitsverbeterplan Systematische evaluaties externe stages GGZ en Ouderen

Huisartsopleiding Leiden Kwaliteitsverbeterplan Systematische evaluaties externe stages GGZ en Ouderen CO14.049d Huisartsopleiding Leiden Kwaliteitsverbeterplan Systematische evaluaties externe stages GGZ en Ouderen CONCEPT Organisatie: Afdeling: Adres: Titel: Onderdeel: Leids Universitair Medisch Centrum

Nadere informatie

NEN 15224 Zorg en Welzijn HaZo24 HuisartsenZorg 24 uur

NEN 15224 Zorg en Welzijn HaZo24 HuisartsenZorg 24 uur NEN 15224 Zorg en Welzijn HaZo24 HuisartsenZorg 24 uur TOELICHTING Aanleiding voor nieuw kwaliteitssysteem Opbouw HaZo24 Doel van de gehouden pilot en onze gezamenlijke rol naar de toekomst toe Wat is

Nadere informatie

Implementatie van een digitaal consultatie formulier. Kunnen we de communicatie rond arts bezoek verbeteren?

Implementatie van een digitaal consultatie formulier. Kunnen we de communicatie rond arts bezoek verbeteren? Implementatie van een digitaal consultatie formulier Kunnen we de communicatie rond arts bezoek verbeteren? Miriam ter Horst AVG opleiding Erasmus MC 2015 Inleiding. In het kader van het derde jaar van

Nadere informatie

NVLA Certificering Longfunctieafdeling: procesbeschrijving Versie oktober 2014

NVLA Certificering Longfunctieafdeling: procesbeschrijving Versie oktober 2014 NVLA Certificering Longfunctieafdeling: procesbeschrijving Versie oktober 2014 1.1 Certificering longfunctieafdelingen Verantwoordelijke functie: NVLA : Bestuur Het uitvoeren van een kwaliteitsonderzoek

Nadere informatie

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl.

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl. Opleiding Periode maart t/m juni 2016 11 modules verdeeld over 6 lesdagen Locatie Bergse Bossen in Driebergen www.huisartsvanmorgen.nl P R A K T I J K M A N A G E M E N T De opleiding tot praktijkmanager

Nadere informatie

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Doel Het verrichten van werkzaamheden voor een eenheid op beleidsuitvoerend en ondersteunend gebied, van administratieve, uitvoerende en secretariële

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203

Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203 Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203 Doel Plannen en organiseren van de werkzaamheden en aansturen van de medewerkers binnen een team, binnen het vastgestelde beleid van een overkoepelende eenheid

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Het AIOS Co Model: Begeleiding van de coassistent in de huisartspraktijk door de AIOS

Het AIOS Co Model: Begeleiding van de coassistent in de huisartspraktijk door de AIOS Het AIOS Co Model: Begeleiding van de coassistent in de huisartspraktijk door de AIOS Een handleiding voor AIOS en HAO Susan Ruitenberg AIOS Huisartsgeneeskunde UMC Utrecht Versie: augustus 2013 Inhoud

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Inleiding.

Hoofdstuk 1. Inleiding. 159 Hoofdstuk 1. Inleiding. Huisartsen beschouwen palliatieve zorg, hoewel het maar een klein deel van hun werk is, als een belangrijke taak. Veel ongeneeslijk zieke patiënten zijn het grootse deel van

Nadere informatie

Spoedgeval s avonds of in het weekend? Wij zijn er voor u! 010 249 39 39

Spoedgeval s avonds of in het weekend? Wij zijn er voor u! 010 249 39 39 Centrale Huisartsen Post Nieuwe Waterweg Noord Spoedgeval s avonds of in het weekend? Wij zijn er voor u! U leest hier wat u kunt doen als u met spoed een huisarts nodig heeft: tussen 17.00 s avonds en

Nadere informatie

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen.

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. Opleiding Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen Periode April t/m juni 2017 11 modules verdeeld over 6 lesdagen Locatie Driebergen en Eindhoven www.huisartsvanmorgen.nl

Nadere informatie

Wmo-werkplaats Twente. Scholingshandleiding voor cursist en trainer. Samenwerken met vrijwilligers

Wmo-werkplaats Twente. Scholingshandleiding voor cursist en trainer. Samenwerken met vrijwilligers Wmo-werkplaats Twente Scholingshandleiding voor cursist en trainer Samenwerken met vrijwilligers De vrijwilliger als vanzelfsprekende partner in zorg en welzijnswerk juli 2011 Saxion. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Plaatsingsplan afdeling Financiën

Nota van B&W. Onderwerp Plaatsingsplan afdeling Financiën Onderwerp Plaatsingsplan afdeling Financiën Nota van B&W Portefeuille C. van Velzen Auteur A.M. Sandfort Telefoon 5114500 E-mail: asandfort@haarlem.nl MS/HRM Reg.nr. 2008/57446 Bijlage A B & W-vergadering

Nadere informatie

Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet!

Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet! Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet! Wat zijn de belangrijkste eisen en uitdagen van jouw organisatie in de komende 6 maanden? Welke kritische succesfactoren worden er gesteld? Waar liggen de

Nadere informatie

EERSTE ZELFSTANDIGE PERIODE eerste jaars HAIO S Voorbespreking en Nabespreking

EERSTE ZELFSTANDIGE PERIODE eerste jaars HAIO S Voorbespreking en Nabespreking EERSTE ZELFSTANDIGE PERIODE eerste jaars HAIO S Voorbespreking en Nabespreking Versie augustus 2001 HUISARTS- OPLEIDING Algemene gegevens Dit onderwijsprogramma is ontwikkeld door de staf van de afdeling

Nadere informatie

Veilig spuiten en slikken (verbeteren van de medicatie-evaluatie)

Veilig spuiten en slikken (verbeteren van de medicatie-evaluatie) Veilig spuiten en slikken (verbeteren van de medicatie-evaluatie) Kwaliteitsproject in het kader van de opleiding tot Arts voor Verstandelijk gehandicapten Marlies Adriaans AIOS-AVG Lunet zorg Mei 2014

Nadere informatie

Inleiding bij het protocol De zeven fasen bij de overgang van de voorschoolse instelling naar de basisschool.

Inleiding bij het protocol De zeven fasen bij de overgang van de voorschoolse instelling naar de basisschool. Inleiding bij het protocol De zeven fasen bij de overgang van de voorschoolse instelling naar de basisschool. Het protocol bestaat uit zeven fasen, die door een kind doorlopen worden bij de overgang van

Nadere informatie

Plan Ebola CHP Nightcare. ROAZ 5 november 2014

Plan Ebola CHP Nightcare. ROAZ 5 november 2014 Plan Ebola CHP Nightcare ROAZ 5 november 2014 Tot standkoming Ebola-protocol Triageschema s RIVM Nightcare Landelijk materiaal voorziet niet in logistieke consequenties en continuïteit van organisatie

Nadere informatie

Update resultaten pilot EPA-gericht opleiden

Update resultaten pilot EPA-gericht opleiden Update resultaten pilot EPA-gericht opleiden O.l.v. Jacqueline de Graaf, opleider Radboudumc Ted Koster, opleider Groene Hart Ziekenhuis Marieke Bolk, onderwijskundige en deelprojectleider RIO 1 Samenstelling

Nadere informatie

Betreft: Advies aanstelling Technisch Coördinator bij Altis Inleiding

Betreft: Advies aanstelling Technisch Coördinator bij Altis Inleiding Voor: Informatieavond TC Altis (9 februari 2016) Van: Werkgroep Technisch Coördinator Betreft: Advies aanstelling Technisch Coördinator bij Altis Datum: 30 januari 2016 Inleiding De ledenvergadering van

Nadere informatie

Optimaliseren samenwerking artsen en fysiotherapeuten Talant locatie Drachten

Optimaliseren samenwerking artsen en fysiotherapeuten Talant locatie Drachten Optimaliseren samenwerking artsen en fysiotherapeuten Talant locatie Drachten Kwaliteitsproject in het kader van de opleiding tot Arts Verstandelijk Gehandicapten Talant locatie Drachten Rixt Huls, 2013

Nadere informatie

Triagist. Naam van de opleiding en opleidingsinstituut. Verenging Huisartsenposten Nederland (VHN) nvt

Triagist. Naam van de opleiding en opleidingsinstituut. Verenging Huisartsenposten Nederland (VHN) nvt Triagist Naam van de opleiding en opleidingsinstituut Is deze opleiding erkend? Zijn er aan deze opleiding accreditatiepunten verbonden? Duur van de opleiding Opbouw van de opleiding in de praktijk Triagist

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem Perifere Accreditatie Medewerkers

Kwaliteitssysteem Perifere Accreditatie Medewerkers LINKH Kwaliteitssysteem Perifere Accreditatie Medewerkers L I N K H LANDELIJK IMPLEMENTATIE NETWERK KWALITEITSBELEID HUISARTSENZORG Postbus 2724 3800 GG Amersfoort Telefoon 06 24169015 E-mail info@linkh.nl

Nadere informatie

TRAINING AUDIT. Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit.

TRAINING AUDIT. Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit. TRAINING Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit. DAGAGENDA 09.00 09.15 uur: Inloop en koffie 09.15 09.30 uur: Kennismaking

Nadere informatie

Beschrijving Functiegebied Medisch Management binnen de ambulancezorg

Beschrijving Functiegebied Medisch Management binnen de ambulancezorg Beschrijving Functiegebied Medisch Management binnen de ambulancezorg Opdrachtgever : Ambulancezorg Nederland Opsteller : THYMOS training & advies Status : definitief, bestuurlijk vastgesteld op 22 april

Nadere informatie

Fellowship Technische Geneeskunde

Fellowship Technische Geneeskunde Fellowship Technische Geneeskunde Algemene informatie voor aanvragers V E R S I E 21-07-2016 A U T E U R Opleidingscommissie NVvTG POST NVvTG Postbus 711 3500 AS Utrecht MAIL info@nvvtg.nl WEB www.nvvtg.nl

Nadere informatie

Uitkomsten evaluatie module sociale infrastructuur

Uitkomsten evaluatie module sociale infrastructuur Uitkomsten evaluatie module sociale infrastructuur Maart 2017 Begin 2017 zijn enquêtes uitgezet bij (A) gemeenten uit de kernwerkgebieden van Menzis, (B) zorgaanbieders die gecontracteerd zijn voor de

Nadere informatie

Borging onafhankelijkheid informatie en adviespunt arbeidsintegratie (arbeidsadviseur)

Borging onafhankelijkheid informatie en adviespunt arbeidsintegratie (arbeidsadviseur) Informatie en adviespunt arbeidsintegratie Borging onafhankelijkheid informatie en adviespunt arbeidsintegratie (arbeidsadviseur) In het gezamenlijke advies van LCR, UWV, CWI en Divosa over de werkherkansingsadviseur

Nadere informatie

Inleiding De stichting RHZ

Inleiding De stichting RHZ Werkgroep ketenzorg diabetes mellitus type 2 Stichting Regionale Huisartsenzorg Heuvelland Maastricht, april 2011 Inleiding Op 1 januari 2007 werd in de regio Maastricht/ Heuvelland gestart met eerstelijns

Nadere informatie

BESLUIT CHVG no. 5 2000 EISEN EN VOORWAARDEN VOOR DE ERKENNING VAN OPLEIDERS, OPLEI- DINGSINRICHTINGEN EN OPLEIDINGSINSTITUTEN HUISARTSGENEESKUNDE

BESLUIT CHVG no. 5 2000 EISEN EN VOORWAARDEN VOOR DE ERKENNING VAN OPLEIDERS, OPLEI- DINGSINRICHTINGEN EN OPLEIDINGSINSTITUTEN HUISARTSGENEESKUNDE Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst COLLEGE VOOR HUISARTSGENEESKUNDE EN VERPLEEGHUISGENEESKUNDE BESLUIT CHVG no. 5 2000 EISEN EN VOORWAARDEN VOOR DE ERKENNING VAN OPLEIDERS,

Nadere informatie

Statistieken. Uw ervaringen met de GGZ in het afgelopen jaar. Voorkeurfilter: Ingevuld. Aantal vragen 33. Totaal aantal ingevuld 1406

Statistieken. Uw ervaringen met de GGZ in het afgelopen jaar. Voorkeurfilter: Ingevuld. Aantal vragen 33. Totaal aantal ingevuld 1406 Statistieken Naam formulier PeilingGGZ_2016 Titel formulier Uw ervaringen met de GGZ in het afgelopen jaar Filter: Voorkeurfilter: Ingevuld Aantal vragen 33 Totaal aantal ingevuld 1406 1. U bent op dit

Nadere informatie

Reglement van het Verantwoordingsorgaan

Reglement van het Verantwoordingsorgaan Reglement van het Verantwoordingsorgaan Per 3 december 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 4 Artikel 3

Nadere informatie

Masterpiece Autonomie bij de geriatrische zorgvrager na invoering van het Baxtersysteem

Masterpiece Autonomie bij de geriatrische zorgvrager na invoering van het Baxtersysteem Masterpiece Autonomie bij de geriatrische zorgvrager na invoering van het Baxtersysteem Een beeld vormen en in kaart brengen van de autonomie bij de geriatrische zorgvrager na invoering van het Baxtersysteem

Nadere informatie