Strategisch beleidsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Strategisch beleidsplan 2008-2012"

Transcriptie

1 EVN Pagina 1 Strategisch beleidsplan September 2008 Strategisch beleidsplan Versie 2, 19 juni Inleiding Externe ontwikkelingen Interne ontwikkelingen Strategisch beleid Visie Koers Algemene Doelstelling Taken EVN Speerpunten voor Bijlage 1 Enige cijfers...10 Bijlage 2 Uitwerking externe ontwikkelingen...11 Bijlage 3 Uitwerking interne ontwikkelingen...14 Epilepsie Vereniging Nederland

2 EVN Pagina 2 1. Inleiding Het beleidsplan van de Epilepsievereniging Nederland (hierna: EVN) vertoont een doorgaande lijn op het beleidsplan uit de vorige planperiode. Veel is bereikt. De EVN vult haar rol in het nieuwe zorgsysteem steeds beter in. De EVN biedt waardevolle diensten aan voor mensen met epilepsie, zoals keuzeondersteunende voorlichting, lotgenotencontact, de informatielijn en de website. Er is een proef gestart met epilepsieconsulenten, in samenwerking met een groep betrokken neurologen. Er is een nieuwe interne organisatie neergezet. De nota vrijwilligersbeleid is uitgevoerd, inclusief de aanstelling van een vrijwilligerscoördinator. De samenwerking met het Nationaal Epilepsiefonds (hierna: NEF) is verkend en dit proces heeft veel kennis en inzicht opgeleverd. Er zijn ook zaken ten dele of niet bereikt. Zo is de echelonnering van de epilepsiezorg niet doorbroken. De cliënt blijft nog altijd onnodig hangen in de tweede lijn en derde lijn. Een transparant verwijssysteem ontbreekt. Nog steeds heeft de medisch specialist weinig oog voor de psychosociale en maatschappelijke gevolgen van de diagnose epilepsie. Overigens is het de vraag of de EVN zich dit kan aanrekenen. Andere punten zijn dat de nieuwe interne organisatie nog niet aan de verwachtingen voldoet, het ledental stabiel is maar niet groeit, en het werven van nieuwe vrijwilligers lastig blijft. De interne organisatie blijkt bovendien kwetsbaar: een ziekmelding betekent dat doelstellingen niet kunnen worden bereikt. Tot slot zijn er minder concrete stappen in samenwerking met het NEF gemaakt dan gehoopt. De EVN gaat door op de ingeslagen weg. De speerpunten van het vorige beleidsplan blijven dan ook actueel, maar staan wel in een nieuwe context. In dit strategisch beleidsplan wordt uitgebreid stilgestaan bij deze context en de betekenis die deze heeft voor de koers van de EVN. 2. Externe ontwikkelingen De EVN functioneert in een sterk veranderend zorglandschap. 1 De marktwerking in de zorg zet door, evenals de ontwikkeling van vraaggestuurde zorg en de individualisering. De organisatie van de zorg verandert eveneens. Hoewel de traditionele echelonnering nog het belangrijkste inrichtingsprincipe is, wordt de tweedelijns zorg steeds vaker vanuit de ketenbenadering ingericht. Internet en ict-toepassingen hebben de zorg transparanter gemaakt: de black box van weleer is geopend waardoor de relatie tussen arts en patiënt gelijkwaardiger wordt. 1 In bijlage 2 is uitgewerkt welke veranderingen de EVN signaleert, hier wordt volstaan met een samenvatting

3 EVN Pagina 3 De rollen van de verschillende partijen in het zorglandschap veranderen onder invloed van deze ontwikkelingen. Er is een zorgconsument opgestaan die zelf de regie in handen heeft en die zich op de markt bijna als inkoper gedraagt. Daarnaast zijn er groepen mensen die de assertiviteit missen om zelfredzaam en zelfsturend te opereren. De rol van patiëntenorganisaties verandert ook. De verwachting is dat ook zij de regie bij de cliënt leggen en hem daarbij stimuleren en ondersteunen. Daarbij helpt de patiëntenorganisatie de cliënt om daadwerkelijke invloed te krijgen 2. Een belangrijke ontwikkeling is dat epilepsie te maken heeft met teruglopende belangstelling. De behandeling van epilepsie cq. het aanvalspatroon wordt door neurologen veelal beschouwd als een eenvoudig te behandelen ziekte waardoor mensen met epilepsie (hierna: MME) de (preventieve) zorg ontberen die nodig is om met de psychosociale en maatschappelijke gevolgen van de diagnose epilepsie om te gaan. De EVN wil ook de komende planperiode inspelen op deze ontwikkelingen. 3. Interne ontwikkelingen De ontwikkelingen binnen de EVN vinden hun oorsprong in problematiek die ook tijdens de vorige plancyclus speelde. 3 Zo is het dilemma van de vrijwilligersorganisatie, hoge betrokkenheid maar wisselende inzetbaarheid, nog altijd opportuun. Ook gezien de externe ontwikkelingen in vrijwilligersland is onderzoek naar een koersverandering gerechtvaardigd. De EVN heeft in de verhouding met de Nederlandse Vereniging voor Neurologen geen vooruitgang geboekt de afgelopen planperiode. De vraag is dan ook of langs deze weg vorderingen gemaakt kunnen worden in de epilepsiezorg. De pilot epilepsieconsulent die is gestart met medewerking van enkele neurologen uit bepaalde ziekenhuizen echter, heeft een vliegende start gemaakt en biedt een hoopvol perspectief. De samenwerking met het NEF is constructief en vindt vooral op projectbasis plaats, denk aan de pilot epilepsieconsulent, de voorlichtingspool en gezamenlijke congressen. Toch blijft de behoefte aan een landelijke organisatie voor MME bestaan omdat dit tot een versterking van de belangenbehartiging zou kunnen leiden en logischer is voor MME en direct betrokkenen. Een ander vertrouwd dilemma is de financiële positie van de EVN. Hoewel deze gezond is, blijft er zorg bestaan over de continuïteit in inkomsten 4. Strategisch beleid VPSO, onafhankelijke vakspecialisten, R. Griffioen publicatie Management Kennisbank In bijlage 3 is uitgewerkt welke interne veranderingen de EVN signaleert, hier wordt volstaan met een samenvatting

4 EVN Pagina Visie De EVN is dé zorgconsumentenorganisatie voor mensen met epilepsie, en direct betrokkenen. Maar de EVN wil meer dan het bereiken van goede zorg voor MME. Zij wil een kenniscentrum voor de assertieve zorgconsument zijn die zij ondersteuning op maat biedt. De minder assertieve MME kan bij de EVN op gerichte begeleiding rekenen. Daarbij zijn het stimuleren van zelfredzaamheid en zelfsturing uitgangspunt. De EVN wil makkelijk vindbaar en laagdrempelig zijn voor starters en andere zorgconsumenten in epilepsieland. Verder wil de EVN duurzame verbeteringen bereiken in de medische zorg, begeleiding, en faciliteiten voor MME in Nederland. De EVN wil zijn: Een onafhankelijke, moderne en extern gerichte zorgconsumentenorganisatie die het voortouw neemt in het expliciteren van zorgvragen, het normeren van kwaliteit en innovatie van de epilepsiezorg en samenwerkt met andere organisaties om de zorg, begeleiding en faciliteiten voor MME te verbeteren. De EVN biedt: Eén dak voor alle mensen met epilepsie, en hun familieleden en partner; Een integrale benadering van epilepsie, met aandachtsgebieden: o behandeling en medicatie o welzijn en psychosociale aspecten o arbeid o verzekeringen en zorgfinanciën Normering van kwaliteit in epilepsiezorg Kennis, voorlichting en begeleiding Lotgenotencontact Een strategie gericht op het bereiken van voor MME waarneembare verbeteringen in de (organisatie van de) Nederlandse epilepsiezorg Koers De vraag is welke gevolgen de externe en interne ontwikkelingen hebben voor de koers van de EVN voor de komende jaren. Hoe weegt de EVN de ontwikkelingen, welke conclusies worden eraan verbonden? Een uitwerking. EVN als speler in de markt De marktwerking in de zorg dwingt ook de EVN tot marktdenken. De vraag is daarbij hoe de EVN in de markt moet opereren om haar invloed aan te wenden en haar doelstellingen te realiseren. Daarbij is uitgangspunt dat de EVN in staat is waarde te creëren voor MME. Deze

5 EVN Pagina 5 constatering heeft gevolgen voor de taken van de EVN en de manier waarop aan deze kerntaken wordt gewerkt. Zo zal de traditionele belangenbehartiging veranderen in een meer marktgerichte benadering. Deze is gericht op het normeren van kwaliteit van zorg en het aangaan van allianties met verzekeraars die bereid zijn te sturen op de kwaliteit in zorg voor MME en interessante verzekeringsproducten voor MME aanbieden. Zo zal de traditionele belangenbehartiging veranderen in een meer marktgerichte benadering. Ondersteuning van elke MME De individualisering van de zorg en de vraaggestuurde zorg hebben een grotere diversiteit in ondersteuningsvragen tot gevolg. De EVN is er voor elke MME, ongeacht leeftijd, opleidingsniveau en vaardigheden, afkomst en ziektebeeld, en gaat door op de ingeslagen weg van keuzeondersteunende voorlichting en het functioneren als kenniscentrum. De EVN is er dus voor de assertieve zorgconsument. Deze krijgt maatwerk ondersteuning op niveau. Maar de EVN is er ook voor de cliënt die moeite heeft zicht te handhaven in het zorglandschap. Aan deze groep cliënten biedt de EVN begeleiding. Voor beiden blijft de EVN lotgenotencontact faciliteren. De EVN is er voor elke MME, ongeacht leeftijd, opleidingsniveau en vaardigheden, afkomst en ziektebeeld. Ketenzorg De ontwikkeling richting ketenzorg is niet nieuw. Ook in het vorige beleidsplan werd deze ontwikkeling al onderkend en is met het concept epilepsieconsulent een weg ingeslagen die past in de ontwikkeling van zorgstraten en ketenzorg. De EVN gaat door op de ingeslagen weg: zij blijft initiator van het fenomeen epilepsieconsulent in de zorgketen. De EVN blijft promotor en initiator van het fenomeen epilepsieconsulent in de zorgketen. On line De moderne zorgconsument is on line. Patiënten- en gehandicaptenorganisaties (hierna: PGO s) spelen hier goed op in en hebben een groot publiek, veel groter dan hun ledenbestand doet vermoeden 4. De EVN zou on line alle functies kunnen integreren waarvan de MME gebruik wil maken en een netwerk van betekenisvolle links kunnen bieden (gebaseerd op allianties met organisaties die de MME daadwerkelijk iets te bieden hebben). Het gaat daarbij om de volgende functies: kennis, netwerk, lobby, informeren en organiseren. Ook de MME zelf moet online kunnen bijdragen door zijn kennis, ervaringen en netwerk ter beschikking te stellen en mee te denken over verbetering van de epilepsiezorg. Nieuwe begrippen zijn 4 Brancherapport 2006, Patiënten- en consumentenbeweging in beeld, Nederlandse Patiënten-Consumenten Federatie, april 2007

6 EVN Pagina 6 usergenerated content, microblogs en online communities. Internet biedt bovendien kansen als het gaat om het stimuleren van transparantie in de epilepsiezorg. De EVN zet in op verdere ontwikkeling van on line faciliteiten voor MME en hun familieleden. Continuïteit in financiën De EVN heeft behoefte aan continuïteit in de inkomsten. In de komende planperiode wordt onderzocht hoe dit kan worden bereikt en worden concrete stappen gezet. De EVN bereikt in 2012 continuïteit in de inkomsten. Professionalisering EVN De ontwikkelingen nopen tot verdere professionalisering van de EVN. Doel is enerzijds om de vrijwilligers van de organisatie sterker in hun rol te brengen. Zij doen het werk waarin zij het beste zijn: het begeleiden van lotgenotencontact, voorlichting etc. Anderzijds moet het landelijk bureau worden toegerust om de nieuwe ontwikkelingen en taken op te pakken en tot wasdom te brengen en vrijwilligers te faciliteren en begeleiden. Dit leidt mogelijk tot uitbreiding van het professionele kader of tot tijdelijke inhuur van professionals voor projecten of bijzondere taken. De financiering hiervan wordt onderzocht. De EVN zet in op verdere professionalisering van de organisatie. Proof of concept De EVN heeft de afgelopen jaren moeite gehad om via geïnstitutionaliseerd overleg tot positieve resultaten in de zorgketen te komen. Aangezien de historie aantoont dat deze weg onvoldoende perspectief biedt voor de toekomst, wordt een nieuwe strategie gekozen: het proof of concept. Levensvatbare initiatieven worden ontwikkeld, met belanghebbende partners projectmatig opgezet en gevolgd. De succes- en faalfactoren worden uitgebreid gedocumenteerd en ter beschikking gesteld aan mogelijke nieuwe partners. Zo wordt via het proof of concept een vliegwiel op gang gebracht. Geïnstitutionaliseerd overleg maakt plaats voor samenwerking op basis van projecten, die in de praktijk hun succes bewijzen. Normering en publicatie, certificering epilepsiezorg Kwaliteit van zorg is een steeds belangrijker onderwerp. Daarbij staat in de epilepsiezorg, in de opvatting van de EVN, de integrale kwaliteit centraal: het gaat om de medische en psychosociale begeleiding gericht op preventie. Als marktpartij kan de EVN van enorme betekenis zijn in het normeren van zorg. Op dit moment zijn er geen normen en deze zijn op

7 EVN Pagina 7 korte termijn niet te verwachten: de verzekeraars willen graag dat kwaliteit onafhankelijk wordt vastgesteld, de neurologen richten zich op medisch kwaliteit (protocollen). De EVN gaat deze blinde vlek in de epilepsiezorg invullen door: Normen te ontwikkelen Normen te publiceren Allianties aan te gaan met neurologen, NEF, certificerende instellingen om een keurmerk voor epilepsiezorg te ontwikkelen De EVN vervult haar rol als marktpartij en belangenbehartiger door kwaliteit in epilepsiezorg in beeld te brengen en te (helpen) normeren. Allianties De EVN zoekt naar partijen waarmee allianties kunnen worden aangegaan met een verschillend karakter. Met sommige partijen liggen strategische allianties voor de hand (NEF). Met andere partijen echter kunnen samenwerkingsverbanden worden aangegaan op basis van gedeelde belangen of op projectbasis. Doelstelling van het aangaan van allianties is het bereiken van effecten in de zorgketen voor epilepsie die nu, via lobbies en overleg, niet worden bereikt, omdat initiatieven verzanden in complexiteit of belangentegenstellingen. Doelstelling van samenwerking met het NEF is een logische marktordening voor MME. De EVN zoekt naar partijen waarmee allianties kunnen worden aangegaan, waarbij het NEF een belangrijke kandidaat is en blijft Algemene Doelstelling De doelstelling van de EVN is veranderd onder invloed van de maatschappelijke ontwikkelingen. Er vindt dan ook een verschuiving plaats van de emancipatiegedachte naar het versterken van de zelfredzaamheid en zelfsturing van de MME. De Epilepsie Vereniging Nederland stelt zich dan ook ten doel: Het faciliteren en ondersteunen van mensen met epilepsie en hun direct betrokkenen bij het vervullen van hun maatschappelijke en zorgbehoeften en het bijdragen aan de verbetering van de Nederlandse epilepsiezorg Taken EVN De taken van de EVN zijn: 1. Voorlichting en advisering aan MME, hun familieleden of andere betrokkenen, over alle aspecten die samenhangen met de aandoening epilepsie;

8 EVN Pagina 8 2. Belangenbehartiging van MME op alle terreinen die - direct of indirect de belangen van MME raken; 3. Het bieden van lotgenotencontact; 4. De ontwikkeling van consumenteninformatie op het gebied van medicatie, behandeling, zorg en functioneren; 5. Het normeren van de kwaliteit van de epilepsiezorg; 6. Het nemen van initiatieven die waarneembaar bijdragen aan verbetering van de zorg voor MME in Nederland. 4.5 Speerpunten voor De koers van de EVN voor de komende planperiode is beschreven onder 4.2. Binnen deze koers moeten prioriteiten worden gesteld. Daarom selecteert de EVN een aantal speerpunten. Deze selectie is gebaseerd op twee criteria: het snel creëren van meerwaarde voor MME en de invulling van de randvoorwaarden daarvoor. Het gaat om de volgende speerpunten en doelstellingen: Interne organisatie 1. Het bereiken van continuïteit in de inkomsten van de vereniging 2. Het professionaliseren van de organisatie Kwaliteit 3. Het onderzoeken van de normen voor goede epilepsiezorg 4. Het onderzoeken van (aansluiting op) bestaande certificaten en keurmerken in de zorg 5. Het uitwerken van een kwaliteitssysteem en de bijbehorende marketingstrategie Proof of concept 6. Het contact leggen met organisaties die projecten mede willen dragen en/of financieren 7. Het - samen met partners - selecteren van projecten die via proof of concept -gedachte kunnen worden gestart Allianties, samenwerking en collectieven 8. Het opnieuw starten van verkennende gesprekken met het NEF 9. Het leggen van contacten met verzekeraars met als doel de ontwikkeling van interessante producten voor MME te stimuleren en steunen; 10. Het leggen van contacten met organisaties, binnen of buiten de zorg, die op onderdelen belangen delen met de EVN en hierop samenwerking willen aangaan Internet 11. Het doorontwikkelen van de website naar een community voor alle mensen met MME, bij voorkeur in samenwerking met het NEF, zodat één digitale poort wordt gecreëerd voor MME en hun familieleden

9 EVN Pagina Het vergroten van de naamsbekendheid van de te starten community voor MME, oa via cross media en digitale netwerken 13. Het vormen van (virtuele) netwerken met organisaties die meerwaarde hebben voor MME en deze verbinden door links (bijvoorbeeld: bepaalde ziekenhuizen, neurologen, verzekeraars, onderwijsinstellingen, andere patiëntenorganisaties, etc.).

10 EVN Pagina 10 Bijlage 1 Enige cijfers De Nederlander is tevreden over toegang en kosten van de zorg 5. De coördinatie echter kan beter. De markt waarin de zorg opereert verandert. Zo is 22,3 % van de bevolking in 2020 van allochtone afkomst. Cijfers suggereren een toename van de zorgconsumptie, o.a. door vergrijzing (tot 2030 zal het aantal 65-plussers stijgen met 63% 6 ). Schattingen zijn dat de zorgvraag per volwassene stijgt van in 2007 naar meer dan in Ook het aantal klanten van de thuiszorg stijgt van nu tot mensen in Het medicijngebruik stijgt van 0,9% van het BBP nu naar zo n 2,2%. Ziekten die steeds vaker voorkomen zijn diabetes, astma/copd en hart- en vaatziekten. 5 Commonwealth Fund Survey Sociaal Cultureel Planbureau, Verklaringsmodel verpleging en verzorging 2007.

11 EVN Pagina 11 Bijlage 2 Uitwerking externe ontwikkelingen Marktwerking en gevolgen voor rollen De marktwerking in de zorg heeft de rollen van en relaties tussen zorgaanbieders, overheid en patiënt veranderd. De overheid trekt zich terug en garandeert vooral de basiszorg. De verzekeraar heeft een belangrijke stem in het aanbod, doordat hij het vergoedingensysteem bestuurt. Tegelijkertijd werken verzekeraars in een sterk concurrerende markt, waardoor de consument (potentieel) invloed heeft op de pakketten die verzekeraars aanbieden. Hard sturen op kostenbeheersing is daardoor niet in het belang van de individuele zorgverzekeraar. 7 Bovendien staan verzekeraars onder druk. Hun wordt oa. gebrek aan transparantie verweten. Ook in de kring van de verzekeraars zelf is er kritiek. Zo zouden zorgverzekeraars zich meer moeten gaan richten op kwaliteit en innovatie. 8 De rol van patiëntenorganisaties verandert onder invloed van de beschreven ontwikkelingen. Belangenbehartiging hebben cliëntenorganisaties zich de afgelopen jaren vooral gericht op behoud of verbetering van regelgeving. Met een terugtrekkende overheid en verdere individualisering van de zorg, ook in de financieringsystematiek, zal deze rol veranderen. De verwachting is dat ook cliëntenorganisaties de regie bij de cliënt leggen en hem daarbij stimuleren en ondersteunen. Daarbij helpt de cliëntenorganisatie de cliënt om daadwerkelijke invloed te krijgen 9. Individualisering van de zorg De zorg individualiseert. Waarschijnlijk is dit het gevolg van een autonome maatschappelijke ontwikkeling. Maar ook regelgeving stimuleert individualisering. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (hierna: WMO) bijvoorbeeld is nadrukkelijk gericht op zelfsturing en zelfredzaamheid van burgers en het cliëntgebonden budget brengt de zorgconsument in de positie van individuele zorginkoper. De WMO illustreert een verschuiving van collectieve voorzieningen (Algemene Wet Bijzonder Ziektekosten, hierna: AWBZ) naar meer maatwerkgerichte financieringsvormen (WMO) dicht bij de burger. Organisatie van de zorg in ketens De Nederlander is tevreden over toegang en kosten van de zorg. De coördinatie echter kan beter. Bovendien berichten de media regelmatig over samenwerkingsproblematiek binnen ziekenhuizen en tussen specialisten als oorzaak voor medisch falen 10. Eén van de antwoorden die de zorg formuleert op het gebrek aan regie, is de ketenbenadering. Er ontstaan o.a. zorgstraten. 7 Onderzoek Liberalisatie en groei, Vektis, Boston Consulting Group Zorgverzekraars onder vuur, BN De Stem, Ap van den Berg, VPSO, onafhankelijke vakspecialisten, R. Griffioen publicatie Management Kennisbank Berichtgeving Radboud Nijmegen; berichtgeving rondom falend ingrijpen IvGZ bij samenwerkingsproblematiek

12 EVN Pagina 12 Vraaggestuurde zorg Decennia lang was de Nederlandse zorg aanbodgestuurd, gebaseerd op het collectief, georganiseerd naar aandoening. Er heeft echter een verschuiving plaatsgevonden naar de vraaggestuurde zorg en deze trend zet door. Een gevolg is dat de zorg transparanter zal worden, ook onder invloed van het internet. De mondige consument eist onderbouwing van behandeling, beslissingen van artsen en exerceert zijn rechten. De relatie tussen arts en patiënt wordt gelijkwaardiger: zij werken samen aan een oplossing voor klachten, beiden vanuit de eigen verantwoordelijkheid. De patiënt als zorgconsument Er is een assertieve zorgconsument opgestaan die kwaliteit eist en zijn weg in zorgland goed weet te vinden. Hij vertrouwt niet zonder meer op het oordeel van een arts, is mondig en assertief, en voert zelf regie over zijn eigen zorgproces. Tegelijkertijd is er een groep cliënten die zich in het complexe zorgveld juist moeilijk handhaaft. Deze groep mist de basishouding of vaardigheden om adequaat om te gaan met vraaggestuurde zorg. Waarschijnlijk zijn hoogopgeleiden beter in staat de regiefunctie ter hand te nemen dan laagopgeleiden 11. Kenmerkend voor de zorgconsument is dat hij wil kiezen, als individu herkend wil worden, betrokken wil worden, zijn informatie overal vandaan haalt, vaak meer gelooft in lotgenoten dan in professionals 12 en veelvuldig on line is. ICT en Internet Ondermeer door de opkomst van de automatisering en Internet, is de zorg steeds minder een black box. Wachtlijsten van ziekenhuizen zijn inzichtelijk en ook de prestaties en specialisaties van ziekenhuizen kunnen via het net worden gevolgd. Door het Internet is de patiënt ook steeds beter op de hoogte van zijn ziekten en gezondheid. Zo zoekt 84% van de onliners naar gezondheidsgerelateerde informatie op het Internet en googled 30% van de patiënten vóór het huisartsenbezoek % van de Internetgebruikers publiceert wel eens online ervaringen met ziekte en medicijnen. De patiëntencommunity is in opkomst en vervult een sterke informatieve en ondersteunende rol voor de leden. 14 Terugloop vrijwilligers Het vinden en binden van vrijwilligers is een steeds groter probleem, ook voor PGO s. Bovendien nemen zorgvragen de komende jaren toe in aantal en complexiteit. 15 Daarbij komt ook dat vrijwilligers bij patiëntenorganisaties zelf vaak een aandoening hebben waardoor hun 11 SCP, Verklaringsmodel verpleging en verzorging M. Hulst, Twijstra en Gudde, congres Trends en ontwikkelingen in de zorg Cijfers uit lezing M. Hulst, Twijstra en Gudde, congres Trends en ontwikkelingen in de zorg Patientencommunities op het web, J. de Bruin en A. Ventevogel 15 SCP, Vrijwillig verzorgd, 2008.

13 EVN Pagina 13 inzet soms moet worden beperkt. De vraag is hoe de continuïteit in het werk van patiëntenorganisaties kan worden geborgd. Verminderde aandacht voor epilepsie Er zijn ongeveer 6000 epilepsiediagnoses per jaar. Het merendeel van de mensen met epilepsie is door behandeling met medicijnen aanvalsvrij. Door de effectieve medische aanpak, lijkt verbetering van de epilepsiezorg een luxe. Neurologen beschouwen de behandeling van epilepsie niet als een specialisme en patiënten worden niet begeleid. Dit leidt tot onnodig leed en hoge zorgkosten. Ten eerste is er bij epilepsie regelmatig sprake van psychiatrische comorbiditeit 16, waardoor er toch twijfels kunnen bestaan rondom een diagnose epilepsie. Ten tweede is epilepsie een ziekte die diep ingrijpt in het persoonlijke leven, met alle psychosociale gevolgen van dien. Deze gevolgen zijn door goede begeleiding te voorkomen of terug te dringen waarmee veel onnodig leed, en onnodige instroom in de dure derde lijn, de epilepsiecentra, kan worden voorkomen. Nieuwe rol patiëntenorganisaties Het Ministerie van WVS stelt een eenmalige subsidie ter beschikking aan patiëntenorganisaties om hun positie te versterken. Deze maatregel vindt zijn oorsprong in het rapport Naar een volwaardige marktpositie van patiëntenorganisaties en moet leiden tot vermindering van de versnippering en professionalisering. De subsidiesystematiek van VWS voor PGO s staat ter discussie. Mogelijk komt de rijkssubsidiering van PGO s in de toekomst op losse schroeven te staan. 16 Tijdschrift voor Psychiatrie 48 (2006) 10, , Psychosen en epilepsie, W.M.A. Verhoeven, W.B. Gunning, J.H.A.M. Tuerlings, J.I.M. Egger, S. Tuinier

14 EVN Pagina 14 Bijlage 3 Uitwerking interne ontwikkelingen Dilemma vrijwilligersorganisatie De EVN werkt veel met vrijwilligers. Alleen op het landelijke bureau zijn enkele beroepskrachten werkzaam. De vraag is of deze werkwijze op de lange termijn voldoende continuïteit biedt. De groep vrijwilligers is klein en zwaarbelast. De oplossing om een vrijwilligerscoördinator aan te stellen die de vrijwilligers kan ondersteunen, blijkt kwetsbaar. Daarnaast wordt het veld waarin de EVN functioneert steeds complexer. Vrijwilligers beschikken vaak niet over de tijd, kennis of vaardigheden om langdurig in dit veld te functioneren. Ook gezien de externe ontwikkelingen in vrijwilligersland is onderzoek naar een koersverandering gerechtvaardigd. Financiële continuïteit De EVN heeft een gezonde financiële positie. Toch is er reden tot zorg. De inkomsten worden voor een groot deel gegenereerd door sponsorbijdragen. Er is voor de toekomst behoefte aan meer continuïteit in de inkomstenstroom. Samenwerking met neurologenorganisatie De EVN heeft in de verhouding met de Nederlandse Vereniging voor Neurologen geen vooruitgang geboekt de afgelopen planperiode. De vraag is dan ook of langs deze weg vorderingen gemaakt kunnen worden in de epilepsiezorg. De pilot epilepsieconsulent die is gestart met medewerking van enkele neurologen uit bepaalde ziekenhuizen echter, heeft een vliegende start gemaakt en biedt een hoopvol perspectief. Samenwerking met NEF De samenwerking met het NEF verloopt (op het moment van schrijven ) goed. Op het gebied van de voorlichting zijn belangrijke stappen gezet. Ook hebben de directeuren van het NEF en de EVN nauwere samenwerking onderzocht. De samenwerking vindt plaats op basis van projecten en draagt nog geen structureel karakter. De EVN blijft van mening dat twee organisaties voor MME in Nederland geen wenselijke situatie is.

Congres ziekenhuispsychiatrie

Congres ziekenhuispsychiatrie Congres ziekenhuispsychiatrie Het belang van integrale zorg psychiatrie & somatiek belicht vanuit de visie van de zorgverzekeraar 7 november 2013 Anouk Mateijsen Regio manager, Achmea Divisie Zorg & Gezondheid

Nadere informatie

Van Sociale Staat naar Sociaal Beleid

Van Sociale Staat naar Sociaal Beleid Denkt u mee??? Van Sociale Staat naar Sociaal Beleid Wat is er allemaal gebeurd? Uitdaging en thema s Wat is er gebeurd na 14 april? Weet u het nog? Die grote bijeenkomst op 14 april 2010 in Heinkenszand?

Nadere informatie

Zorginnovatie bij CZ

Zorginnovatie bij CZ Zorginnovatie bij CZ Het zorglandschap verandert snel, innovatie is nodig CZ groep wil de zorg nu en op lange termijn breed toegankelijk, goed en betaalbaar houden. Wij voelen een grote verantwoordelijkheid

Nadere informatie

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support PG-monitor 2011 Factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten support pg-monitor 2011 Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord 1 1 Organisatie 2 2 Opbouw achterban 3 Organisaties van patiënten,

Nadere informatie

- kiezen voor het gebruik van goede digitale informatiesystemen in de zorgpraktijk.

- kiezen voor het gebruik van goede digitale informatiesystemen in de zorgpraktijk. SAMENVATTING Het aantal mensen met een chronische aandoening neemt toe. Chronische aandoeningen leiden tot (ervaren) ongezondheid, tot beperkingen en vermindering van participatie in arbeid en in andere

Nadere informatie

VISIE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012-2015 BOEKEL, LANDERD, SINT-OEDENRODE UDEN EN VEGHEL

VISIE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012-2015 BOEKEL, LANDERD, SINT-OEDENRODE UDEN EN VEGHEL VISIE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012-2015 BOEKEL, LANDERD, SINT-OEDENRODE UDEN EN VEGHEL Inhoudsopgave: Voorwoord... 1 1. Visie: door KANTELING in BALANS...2 1.1 De kern: Eigen kracht en medeverantwoordelijkheid

Nadere informatie

Strategisch document Ambulancezorg Nederland

Strategisch document Ambulancezorg Nederland Strategisch document Ambulancezorg Nederland 1 Inleiding: relevante ontwikkelingen 2 Missie en visie AZN 3 Kernfuncties: profiel en kerntaken AZN 4 Strategische agenda AZN vastgesteld: woensdag 23 mei

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Freya Beleidsplan 2015-2018

Freya Beleidsplan 2015-2018 Freya Beleidsplan 2015-2018 Freya is de enige landelijk werkende patiëntenorganisatie in Nederland op het gebied van vruchtbaarheidsproblemen. We hebben een grote achterban van mensen met vruchtbaarheidsproblemen,

Nadere informatie

Deze notitie begint met een analyse van Zorgbelang en haar omgeving. Dit leidt tot een aantal uitgangspunten en keuzen voor programma s.

Deze notitie begint met een analyse van Zorgbelang en haar omgeving. Dit leidt tot een aantal uitgangspunten en keuzen voor programma s. AGENDA 2012: 1. Inleiding Agenda 2012 schets de programmalijnen waarlangs de Zorgbelangorganisaties in Nederland gaan werken aan het versterken van de positie van de cliënt in zorg en welzijn. Komende

Nadere informatie

Zorgacademie Midden Brabant: Toekomst bestendig zorgonderwijs

Zorgacademie Midden Brabant: Toekomst bestendig zorgonderwijs Zorgacademie Midden Brabant: Toekomst bestendig zorgonderwijs Uitdagingen zorg Sterke vergrijzing Toename zorgvraag: chronisch zieken Arbeidsmarkt: zorgvraag overtreft aanbod Veranderende sociale en culturele

Nadere informatie

Eigen Regie Maakt Zorg Beter

Eigen Regie Maakt Zorg Beter Eigen Regie Maakt Zorg Beter 31 maart 2011 Siska de Rijke Beleidsmedewerker Zorg CG-Raad Termen Zelfmanagement Eigen regie Eigen verantwoordelijkheid Deelnemer in plaats van afnemer Verbindende schakel

Nadere informatie

Startdocument Stichting ZIE (ZorgIntensief en Epilepsie)

Startdocument Stichting ZIE (ZorgIntensief en Epilepsie) Startdocument Stichting ZIE (ZorgIntensief en Epilepsie) Doel van ZIE is het behartigen van de belangen van (ouders van) kinderen met een moeilijk-instelbare epilepsie en bijkomende handicaps, levenslang

Nadere informatie

white paper beeldbellen 2016 Dick-Jan Zijda

white paper beeldbellen 2016 Dick-Jan Zijda white paper beeldbellen 2016 Dick-Jan Zijda White paper Beeldbellen 2016 De DEHA Delft (www.deha.nu) organiseert kennissessies voor en door zorgaanbieders rondom een specifiek thema/onderwerp in de regio

Nadere informatie

Betaalbaarheid van toekomstige ouderenzorg. Symposium Ietje de Rooij

Betaalbaarheid van toekomstige ouderenzorg. Symposium Ietje de Rooij Betaalbaarheid van toekomstige ouderenzorg Symposium Ietje de Rooij 28 september 2012 Inhoudsopgave Wat komt er op ons af? Wat doet de huidige situatie voor zorgvrager en zorgaanbieder? Hoe kunnen de we

Nadere informatie

Epilepsiezorg Waarden vanuit patiëntperspectief

Epilepsiezorg Waarden vanuit patiëntperspectief Epilepsiezorg Waarden vanuit patiëntperspectief Een onderzoek naar waarden binnen ondersteuning aan mensen met epilepsie samenvatting januari 2017 Epilepsiezorg Waarden vanuit patiëntperspectief Een onderzoek

Nadere informatie

Regioregie. de weg naar Betere en betaalbare zorg. 1. Het huidige zorgstelsel is onhoudbaar

Regioregie. de weg naar Betere en betaalbare zorg. 1. Het huidige zorgstelsel is onhoudbaar Regioregie de weg naar Betere en betaalbare zorg Regioregie 1. Het huidige zorgstelsel is onhoudbaar De zorg is continu in beweging. Veel gaat goed, maar het kan en moet beter. We zitten met de zorg in

Nadere informatie

Stichting Lynch - Polyposis. Strategisch beleidsplan 2014-2018. 1. Inleiding

Stichting Lynch - Polyposis. Strategisch beleidsplan 2014-2018. 1. Inleiding Stichting Lynch - Polyposis Strategisch beleidsplan 2014-2018 1. Inleiding In de in 2013 opgestelde statuten van de stichting Lynch-Polyposis, waarin Vereniging HNPCC-Lynch en stichting PPC zijn opgegaan,

Nadere informatie

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG SAMENVATTING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INLEIDING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG In samenwerking met de deelnemers van het De Bouwstenen zijn opgebouwd uit thema s die Bestuurlijk Akkoord GGZ zijn

Nadere informatie

BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS VOORWAARDEN

BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS VOORWAARDEN NTFU JAARPLAN 2015 BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS MARKTPOSITIE BELANGENBEHARTIGING VOORWAARDEN STERKE BONDSORGANISATIE INNOVATIEF HANDELEN NAAMSBEKENDHEID

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Visie op goede zorg

Hoofdstuk 2. Visie op goede zorg Hoofdstuk 2. Visie op goede zorg Aanleiding Uit de jarenlange dagelijkse contacten met mensen met epilepsie op het kantoor van de EVN, tijdens activiteiten voor mensen met epilepsie in het land, in gesprekken

Nadere informatie

Strategische zelfanalyse

Strategische zelfanalyse Strategische zelfanalyse Vol vertrouwen de WMO tegemoet Wat betekent de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning voor uw organisatie? Hoe houdt u goed rekening met de modernisering van de AWBZ?

Nadere informatie

EEN NIEUWE KOERS. Limburgse VrouwenRaad september 2010

EEN NIEUWE KOERS. Limburgse VrouwenRaad september 2010 EEN NIEUWE KOERS Limburgse VrouwenRaad september 2010 1 1. Terugblik 35 jaar Limburgse VrouwenRaad 2. Belangrijkste conclusies De kracht van de LVR als koepel 3. Een nieuwe koers Economische ontwikkelingen

Nadere informatie

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Inspirerend Management Development in de zorg Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Behoefte aan effectief leiderschap Vergroting van de invloed van de politiek en zorgverzekeraars

Nadere informatie

ME Vereniging Nederland

ME Vereniging Nederland ME Vereniging Nederland BELEIDSPLAN 2013-2016 Het bestuur schreef een concept voor het beleidsplan aan de hand van de inbreng van de leden in de ledenraadpleging van 2-15 juni 2012. Het concept is voorgelegd

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Visie Ehealth Longfonds

Visie Ehealth Longfonds Visie Ehealth Longfonds Dit document beschrijft de visie en standpuntbepaling van het Longfonds in relatie tot E-health. En is de basis voor de ontwikkelde checklist voor toetsing van E-health initiatieven

Nadere informatie

Casemanagement dementie en ambulant werken in de eerstelijn

Casemanagement dementie en ambulant werken in de eerstelijn Casemanagement dementie en ambulant werken in de eerstelijn Henk Derks Ketenregisseur 19 April 2012, Heerlen, Symposium Tele-technologiein Zuid-Limburg Ketenpartners Westelijke Mijnstreek Ketenzorg vs

Nadere informatie

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch Het aantal patiënten met chronische zorg zoals diabetes, COPD en andere chronische ziektebeelden neemt toe. Dit vraagt om een beter gestructureerde organisatie van de gezondheidszorg. Uw huisarts uit de

Nadere informatie

Dit wil overigens niet zeggen dat dit project volledig en definitief van tafel is. Met de ICF¹ in gedachten kan het nu eenmaal niet anders dat er een

Dit wil overigens niet zeggen dat dit project volledig en definitief van tafel is. Met de ICF¹ in gedachten kan het nu eenmaal niet anders dat er een Waarom CLIQ Mail Ron Legerstee Ik ga er vooralsnog vanuit dat de behoefte aan een classificatie van hulpmiddelen bestaat. Of CLIQ daarop hét antwoord is en zal blijven weet ik niet. Wel denk ik dat enige

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2015 2018

BELEIDSPLAN 2015 2018 BELEIDSPLAN 2015 2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding blz. 2 2. Missie blz. 3 3. Doelstellingen blz. 3 4. Lotgenotencontact blz. 3 5. Informatievoorziening blz. 4 6. Belangenbehartiging blz. 4 7. Ledenbeleid

Nadere informatie

April 26, 2016 Bernard van den Berg

April 26, 2016 Bernard van den Berg 15-Jul-16 1 Financiële organisatie van het Nederlandse zorgsysteem: Welke gezondheidseconomische principes liggen ten grondslag aan het Nederlandse zorgstelsel? April 26, 2016 Bernard van den Berg Email:

Nadere informatie

Het verhaal van Careyn Het Dorp

Het verhaal van Careyn Het Dorp Het verhaal van Careyn Het Dorp Het Dorp staat voor een nieuwe manier van werken. Een werkwijze die de klant en kwaliteit van leven centraal stelt en waarbij onze zorgprofessional aan zet is. Het Dorp

Nadere informatie

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Partijen Het Zorgkantoor Nijmegen,( Coöperatie VGZ. hierna te noemen het Zorgkantoor, De Coöperatie VGZ Hierna te noemen VGZ, en het

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. Rapportage flitsenquête ActiZ. ActiZ, organisatie van zorgondernemers. ICSB Marketing en Strategie Drs.

Vrijwilligersbeleid. Rapportage flitsenquête ActiZ. ActiZ, organisatie van zorgondernemers. ICSB Marketing en Strategie Drs. Rapportage flitsenquête ActiZ Vrijwilligersbeleid Voor ActiZ, organisatie van zorgondernemers Van ICSB Marketing en Strategie Drs. Yousri Mandour Datum 7 maart 2011 Pag. 1 Voorwoord Voor u liggen de resultaten

Nadere informatie

Beleidsplan Visie, missie en organisatie Teamspirit rondom cliënt

Beleidsplan Visie, missie en organisatie Teamspirit rondom cliënt Beleidsplan Visie, missie en organisatie Teamspirit rondom cliënt OZOverbindzorg biedt een online communicatie en coördinatie platform. De organisatie van zorg en ondersteuning van het sociaal medisch

Nadere informatie

Onderwerpen. Wat is kantelen? Waarom kantelen? Kantelen doen we samen Stip aan de horizon

Onderwerpen. Wat is kantelen? Waarom kantelen? Kantelen doen we samen Stip aan de horizon Onderwerpen Wat is kantelen? Waarom kantelen? Hoe gaan we kantelen Kantelen doen we samen Stip aan de horizon Wat is kantelen? Invoeren bedoeling Wmo: - Zelfredzaamheid en zelfstandigheid - Van zorg naar

Nadere informatie

Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015

Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015 Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader 2016 Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015 Agenda 1. Visie, Ontwikkelingen & Actualiteit 2. Denktank & Klankbord 3. Kerntaken & Brede rol 4. Inkoop Ketenzorg 2016

Nadere informatie

Toekomstbestendige ouderenzorg vergt nieuw paradigma

Toekomstbestendige ouderenzorg vergt nieuw paradigma Toekomstbestendige ouderenzorg vergt nieuw paradigma Prof.dr. Robbert Huijsman MBA, Bijzonder hoogleraar Management & Organisatie Ouderenzorg Senior manager Kwaliteit & Innovatie, Achmea Enkele belangrijke

Nadere informatie

PGO Monitor 2010. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten

PGO Monitor 2010. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten PGO Monitor 2010 Factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten PGO Monitor 2010 Voorwoord De samenleving investeert in organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten door

Nadere informatie

22-4-2015. Onderwerpen. Veranderingen in de zorg. helpt samenwerken?! Veranderingen in het zorgaanbod. Veranderingen: ouderen.

22-4-2015. Onderwerpen. Veranderingen in de zorg. helpt samenwerken?! Veranderingen in het zorgaanbod. Veranderingen: ouderen. Onderwerpen Veranderingen in de zorg. helpt samenwerken?! 14 april 2015 Minke Nieuwboer, adviseur Radboudumc, PVI; coördinator DementieNet 1. Welke veranderingen in de zorg 2. Samenwerken; motieven en

Nadere informatie

Chronisch zieken en anderhalvelijns zorg

Chronisch zieken en anderhalvelijns zorg Chronisch zieken en anderhalvelijns zorg Organisatie van chronische zorg Koos Veen, medisch manager GHC www.ghcgroningen.nl Programma Inleiding chronisch zieken Discussie kleine groepen Afsluiting Ontwikkelingen

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. Doel, middel en organisatie van het Chronic Care Model in termen van epilepsiezorg

Hoofdstuk 3. Doel, middel en organisatie van het Chronic Care Model in termen van epilepsiezorg Hoofdstuk 3. Doel, middel en organisatie van het Chronic Care Model in termen van epilepsiezorg Wanneer we de kernelementen van het Chronic Care Model toepassen op de epilepsiezorg dan praten we over de

Nadere informatie

Zelfmanagement, gedeelde zorg of ontzorgen. Congres Chronische zorg Jacques Loomans (ZB NH) Jeanny Engels (Vilans) 29 juni 2012

Zelfmanagement, gedeelde zorg of ontzorgen. Congres Chronische zorg Jacques Loomans (ZB NH) Jeanny Engels (Vilans) 29 juni 2012 Zelfmanagement, gedeelde zorg of ontzorgen. Congres Chronische zorg Jacques Loomans (ZB NH) Jeanny Engels (Vilans) 29 juni 2012 Programma Inleiding Inleefoefening zelfmanagement met nabespreking Rol patiëntenverenigingen

Nadere informatie

De positie van de(thuis)zorg. Henri Plagge, arts M&G MCM voorzitter Raad van Bestuur de Zorgboog

De positie van de(thuis)zorg. Henri Plagge, arts M&G MCM voorzitter Raad van Bestuur de Zorgboog De positie van de(thuis)zorg Henri Plagge, arts M&G MCM voorzitter Raad van Bestuur de Zorgboog de Zorgboog Voor alle generaties; dus kraamzorg, Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar, behandelpraktijk (paramedici),

Nadere informatie

DEEL I: MAATSCHAPPELIJK MEEDOEN KADERS VOOR VRIJWILLIGE INZET & MANTELZORGONDERSTEUNING

DEEL I: MAATSCHAPPELIJK MEEDOEN KADERS VOOR VRIJWILLIGE INZET & MANTELZORGONDERSTEUNING DEEL I: MAATSCHAPPELIJK MEEDOEN KADERS VOOR VRIJWILLIGE INZET & MANTELZORGONDERSTEUNING 2015-2018 INLEIDING Dit document geeft kaders bij de actieplannen vrijwillige inzet en mantelzorgondersteuning. Het

Nadere informatie

Uw zorg in 2015 van TWB Thuiszorg met Aandacht

Uw zorg in 2015 van TWB Thuiszorg met Aandacht Uw zorg in 2015 van TWB Thuiszorg met Aandacht De zorgvraag in Nederland stijgt. De toename is zodanig, dat de overheid aangeeft de zorg anders te moeten organiseren. Anders houden we de zorg in Nederland

Nadere informatie

Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging

Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging 13-0010/mh/rs/ph Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging Gevraagde actie: - Deelt u de filosofie van Regie in eigen hand? - Bent u bereid

Nadere informatie

De toekomst van de zorg in een vergrijzende samenleving

De toekomst van de zorg in een vergrijzende samenleving De toekomst van de zorg in een vergrijzende samenleving Nieuwe visie op zorg noodzakelijk! Stijgende vraag naar zorg Kostengroei Grote vraag naar zorgpersoneel Verwachtingen burgers Meer eigen regie in

Nadere informatie

Uitwerking bijeenkomst VWS met pg-organisaties, 11 februari 2016.

Uitwerking bijeenkomst VWS met pg-organisaties, 11 februari 2016. Uitwerking bijeenkomst VWS met pg-organisaties, 11 februari 2016. Bijlage bij het verslag van de bijeenkomst Knop 1 Verhogen Instellingssubsidie Knop 2 Vouchers, verlagen minimum aantal Knop 3 Stimuleren

Nadere informatie

Samenwerking tussen Gemeenten en CZ

Samenwerking tussen Gemeenten en CZ Samenwerking tussen Gemeenten en CZ Het ZoWel Model februari 2014 CZ ziet de noodzaak tot en de kansen van samenwerking met gemeenten Noodzaak en kansen Samenwerken vanuit basishouding Uitvoering Wmo erg

Nadere informatie

Zorggebruikers zien patiëntenorganisatie als belangrijke bron voor lotgenotencontact Anne Brabers, Wouter van der Schors en Judith de Jong

Zorggebruikers zien patiëntenorganisatie als belangrijke bron voor lotgenotencontact Anne Brabers, Wouter van der Schors en Judith de Jong Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Anne Brabers, Wouter van der Schors en Judith de Jong. Zorggebruikers zien patiëntenorganisatie als belangrijke bron voor

Nadere informatie

Verpleegkundige teams bij ZZG zorggroep

Verpleegkundige teams bij ZZG zorggroep Verpleegkundige teams bij ZZG zorggroep Praktijk verhaal Naam presentator Marieke van Haaren gebiedsondersteuner ZZG zorggroep, gebied Wijchen, Maas en Waal Programma Wie is ZZG zorggroep? Ontwikkeling

Nadere informatie

Je steunsysteem is overal om je heen.

Je steunsysteem is overal om je heen. Je steunsysteem is overal om je heen. Kwartiermaken in de wijken in Oss en in de regio. Burgerkracht en Presentie Definitie kwartiermaken: Kwartiermaken gaat over het bevorderen van het maatschappelijk

Nadere informatie

Beleidsplan De landelijke Depressie Vereniging is dé patiëntenvereniging van én voor mensen met een depressie en hun naasten.

Beleidsplan De landelijke Depressie Vereniging is dé patiëntenvereniging van én voor mensen met een depressie en hun naasten. Beleidsplan 2017 2019 De landelijke Depressie Vereniging is dé patiëntenvereniging van én voor mensen met een depressie en hun naasten. 1. De vereniging De Depressie Vereniging is erkend door het Ministerie

Nadere informatie

Versie: februari Meerjarig beleidsplan Stichting Welzijn Diemen

Versie: februari Meerjarig beleidsplan Stichting Welzijn Diemen Versie: februari 2016 Meerjarig beleidsplan 2016 2018 Stichting Welzijn Diemen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1: Ontwikkelingen 4 1.1 Algemene maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op 4 het gebied

Nadere informatie

ZorgService Centrum brengt Zorg op Maat én Goedkopere Gezondheidszorg dichterbij!

ZorgService Centrum brengt Zorg op Maat én Goedkopere Gezondheidszorg dichterbij! ZorgService Centrum brengt Zorg op Maat én Goedkopere Gezondheidszorg dichterbij! Ontwikkelingen Klant/Consument: - mondiger/eigen verantwoordelijkheid - Regie (o.a. via PGB) - maatwerk - één loket (gemak,

Nadere informatie

Preventie via de gemeentepolis. Samenvatting rapport Preventie en de gemeentepolis van BS&F

Preventie via de gemeentepolis. Samenvatting rapport Preventie en de gemeentepolis van BS&F Preventie via de gemeentepolis Samenvatting rapport Preventie en de gemeentepolis van BS&F Dit is een samenvatting van het rapport Preventie en de gemeentepolis van BS&F (februari 2017). Het rapport laat

Nadere informatie

Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: een wenkend perspectief? Erik van Rossum lector zorginnovaties voor kwetsbare ouderen

Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: een wenkend perspectief? Erik van Rossum lector zorginnovaties voor kwetsbare ouderen Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: een wenkend perspectief? Erik van Rossum lector zorginnovaties voor kwetsbare ouderen Take home messages Zorgstelsel gaat echt op de schop De beroepenstructuur ook Dit

Nadere informatie

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur)

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur) Agenda voor de vergadering van het Platform Zelfredzaam Datum: Locatie: 12 januari 2015 van 16:00 uur tot uiterlijk 19:00 uur (voor een eenvoudige maaltijd wordt gezorgd) Kulturhus Lienden Koningin Beatrixplein

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor de doelgroep - maart 2014

Nieuwsbrief voor de doelgroep - maart 2014 Nieuwsbrief voor de doelgroep - maart 2014 Beste allemaal, Voor je ligt de eerste nieuwsbrief van Patiëntenorganisatie Transvisie die speciaal wordt uitgebracht voor de doelgroep, waaronder deelnemers

Nadere informatie

We lichten de onderwerpen uit de kwaliteitsagenda hieronder verder toe.

We lichten de onderwerpen uit de kwaliteitsagenda hieronder verder toe. Kwaliteitsagenda Zorg Thuis 2016 Mensen met een kwetsbare gezondheid blijven langer zelfstandig thuis wonen. Dat kan alleen als zorg thuis goed geregeld is. Mensen hebben recht op maatwerk van goede kwaliteit

Nadere informatie

VPT in de Wijk. Succesvolle WMO Businesscase voor de toekomst. Steven Schoorl. 13 juni :30-14:30. ZBz Partners Wij maken zorg gezond!

VPT in de Wijk. Succesvolle WMO Businesscase voor de toekomst. Steven Schoorl. 13 juni :30-14:30. ZBz Partners Wij maken zorg gezond! VPT in de Wijk Succesvolle WMO Businesscase voor de toekomst 13 juni 2013 13:30-14:30 Steven Schoorl Extramuraliseren 2 Maatregelen om de kosten voor ouderenzorg te beheersen Regelgeving wordt gebruikt

Nadere informatie

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR NARCOLEPSIE BELEIDSPLAN 2010-2013

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR NARCOLEPSIE BELEIDSPLAN 2010-2013 NEDERLANDSE VERENIGING VOOR NARCOLEPSIE BELEIDSPLAN 2010-2013 Inhoudsopgave 1. Inleidining blz. 2 2. Missie blz. 2 3. Beleid blz. 2 4. Beleidsuitvoering blz. 5 5. Meetpunten blz. 7 6. Verantwoording blz.

Nadere informatie

beleidsplan endometriose stichting

beleidsplan endometriose stichting beleidsplan endometriose stichting N. van Doorn, adviseur BMC A. vd Heyden, partner BMC De ontwikkeling rond endometriose is voor de Endometriose Stichting de belangrijkste aanleiding tot een beleidsplan

Nadere informatie

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Presentatie Privacy Binnen het programma doorontwikkeling veiligheidshuizen is Privacy een belangrijk onderwerp.

Nadere informatie

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur Geachte lezer, Fijn dat u even tijd neemt om kortweg kennis te maken met het beleid van stichting Welcom. Door het beleid voor de komende vier jaren te omschrijven, laat Welcom zien wat ze in de samenleving

Nadere informatie

Beleidsvisie ten behoeve van de Stichting Lezen en Schrijven

Beleidsvisie ten behoeve van de Stichting Lezen en Schrijven Beleidsvisie ten behoeve van de Stichting Lezen en Schrijven Auteur: Barbara Griot Bonaire Maart 2017 Inleiding: Hare Koninklijke Hoogheid Laurentien heeft in het gesprek op 8 maart 2017 duidelijk aangegeven

Nadere informatie

Werken aan de zorg van morgen

Werken aan de zorg van morgen Werken aan de zorg van morgen Uitkomsten zorgdebat VNG Jaarcongres 2015 E-health, wonen en zorg Whitepaper Ruim baan voor initiatieven om langer gezond thuis te wonen Hoofdstuk 1: Uitdagingen Hoofdstuk

Nadere informatie

De probleemstelling voor het onderzoek is als volgt geformuleerd:

De probleemstelling voor het onderzoek is als volgt geformuleerd: Samenvatting De opkomst van Health 2.0 en e-health zorgt ervoor dat de patiënt verandert naar zorgconsument. Health 2.0 zorgt voor een grote mate van patiënt-empowerment; zorgconsumenten nemen zelf de

Nadere informatie

Trends. Het rijksbeleid en het gemeentelijk beleid op het terrein waarmee VPTZ-organisaties te maken hebben,

Trends. Het rijksbeleid en het gemeentelijk beleid op het terrein waarmee VPTZ-organisaties te maken hebben, Jaarverslag 2013 Trends De doelgroep waarvoor VPTZ-organisaties zich inzetten bestaat voor het grootste deel uit oude(re) mensen. Aan eenieder in zijn laatste levensfase en diens naasten, bieden opgeleide

Nadere informatie

Introductie Methoden Bevindingen

Introductie Methoden Bevindingen 2 Introductie De introductie van e-health in de gezondheidszorg neemt een vlucht, maar de baten worden onvoldoende benut. In de politieke en maatschappelijke discussie over de houdbaarheid van de gezondheidszorg

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

Zelfsturing, maatwerk en ketenmanagement. Transities naar nieuwe verhoudingen, overal dus ook in de bouw! Fred Meerhof Januari 2011

Zelfsturing, maatwerk en ketenmanagement. Transities naar nieuwe verhoudingen, overal dus ook in de bouw! Fred Meerhof Januari 2011 Zelfsturing, maatwerk en ketenmanagement Transities naar nieuwe verhoudingen, overal dus ook in de bouw! Fred Meerhof Januari 2011 Aanleiding Opgave anno 2011 en verder Wat is er aan de hand Toenemende

Nadere informatie

Het heft in eigen handen - De implementatie van 16 miljoen netwerken Conferentie Pharos & RVZ, 1 november 2011

Het heft in eigen handen - De implementatie van 16 miljoen netwerken Conferentie Pharos & RVZ, 1 november 2011 Het heft in eigen handen - De implementatie van 16 miljoen netwerken Conferentie Pharos & RVZ, 1 november 2011 Dr. Marjan Faber IQ healthcare, UMC St Radboud, Nijmegen MijnZorgnet, Nijmegen m.faber@iq.umcn.nl

Nadere informatie

Bijlage 1 Vragenlijst websurvey

Bijlage 1 Vragenlijst websurvey Bijlage 1 Vragenlijst websurvey Wmo monitor 2011 - uw organisatie Vraag 1 Welk type organisatie vertegenwoordigt u? (meerdere antwoorden mogelijk) Professionele organisaties Welzijnsorganisatie Vrijwilligerscentrale

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 15 mei 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 15 mei 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Jaarplan 2014 op hoofdlijnen

Jaarplan 2014 op hoofdlijnen Jaarplan 2014 op hoofdlijnen Multiple Sclerose Vereniging Nederland Algemeen In Nederland is per ziekte/aandoening slechts één patiëntenvereniging. Voor Multiple Sclerose is dat MS Vereniging Nederland,

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

6 Kern van de verpleegkundige en verzorgende beroepen

6 Kern van de verpleegkundige en verzorgende beroepen 6 Kern van de verpleegkundige en verzorgende beroepen In dit hoofdstuk staan de uiteindelijke opgestelde beschrijvingen van de kernen van de verpleegkundige en verzorgende beroepen, inclusief het voorstel

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de zorg en consequenties voor ziekenhuizen en medisch specialisten. Pieter Wijnsma Directeur Academie voor Medisch Specialisten

Ontwikkelingen in de zorg en consequenties voor ziekenhuizen en medisch specialisten. Pieter Wijnsma Directeur Academie voor Medisch Specialisten Ontwikkelingen in de zorg en consequenties voor ziekenhuizen en medisch specialisten Pieter Wijnsma Directeur Academie voor Medisch Specialisten Thema s: Ontwikkelingen in de samenleving Ontwikkeling van

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

De Nederlandse zorg lijkt op een Arubaanse geit

De Nederlandse zorg lijkt op een Arubaanse geit De Nederlandse zorg lijkt op een Arubaanse geit Wie is in Nederland ècht verantwoordelijk voor de zorg? Ik vraag me regelmatig af wie in Nederland nu eigenlijk ècht verantwoordelijk is voor de zorg. En

Nadere informatie

Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland. Drs Freek.L.A. Korver MBA

Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland. Drs Freek.L.A. Korver MBA Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland Drs Freek.L.A. Korver MBA In Friesland wordt gewerkt aan een duurzaam zorglandschap Friesland Voorop is een samenwerking tussen alle Friese zorgaanbieders, de Friesland

Nadere informatie

Enkele aanleidingen mirro

Enkele aanleidingen mirro Toelichting mirro Enkele aanleidingen mirro Psychische klachten zijn verzuimoorzaak nummer 1 E-health oplossingen zijn zowel effectief als kostenefficiënt, mirro zet grootschalig in op e-health De zorgvraag

Nadere informatie

Factsheet Integrale gebiedsaanpak. Trekker: regio Achterhoek

Factsheet Integrale gebiedsaanpak. Trekker: regio Achterhoek Factsheet Integrale gebiedsaanpak Trekker: regio Achterhoek Menzis en gemeenten werken samen om tot samenhangende hulp, ondersteuning en zorg in dorpen te komen Wie? Zorgverzekeraar Menzis, de gemeente

Nadere informatie

Verslagen Welzijnsdiscussie

Verslagen Welzijnsdiscussie Verslagen Welzijnsdiscussie Ter invulling van de brede welzijnsdiscussie hebben er tot nu toe een viertal discussierondes plaatsgevonden. In deze samenvatting wordt verslag gedaan van deze bijeenkomsten.

Nadere informatie

Kansen en bedreigingen, sterktes en zwaktes. Dit is een bijlage bij het Humanitas Jaarverslag 2011, www.humanitasjaarverslag.nl

Kansen en bedreigingen, sterktes en zwaktes. Dit is een bijlage bij het Humanitas Jaarverslag 2011, www.humanitasjaarverslag.nl Kansen en bedreigingen, sterktes en zwaktes Dit is een bijlage bij het Humanitas Jaarverslag 2011, www.humanitasjaarverslag.nl Om haar koers voor de komende jaren te kunnen bepalen, heeft Humanitas vastgesteld

Nadere informatie

De rol van de praktijkondersteuner in de Ketenzorg

De rol van de praktijkondersteuner in de Ketenzorg De rol van de praktijkondersteuner in de Ketenzorg Wie van jullie is er onderdeel van een zorggroep? Archiatros Begrippen Effect op de POH Tips voor de POH Archiatros Facilitaire dienstverlener met name

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

Toekomstvisie zorgverzekeraars. 27 september 2017

Toekomstvisie zorgverzekeraars. 27 september 2017 Toekomstvisie zorgverzekeraars 27 september 2017 1.400 1.350 1.300 1.250 1.200 1.150 1.100 1.050 1.000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 6.000 5.500 5.000 4.500

Nadere informatie

De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012.

De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012. De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012. Savant-Zorg Regionale gecertificeerde organisatie voor verpleging en verzorging. Wij bieden verpleging en

Nadere informatie

De veranderde rol van de zorgprofessional Workshop 3.8 Kennismarkt 2015

De veranderde rol van de zorgprofessional Workshop 3.8 Kennismarkt 2015 De veranderde rol van de zorgprofessional Workshop 3.8 Kennismarkt 2015 Peter Andriessen & Marieke Horjus Onderzoekers FWG Doelen van de workshop Kennis delen met betrekking tot veranderingen in het zorglandschap

Nadere informatie

ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL SPEERPUNTEN. Voor een leven in balans

ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL SPEERPUNTEN. Voor een leven in balans Jaar verslag 2013 ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL LEVANTO is ontstaan in een turbulente periode van verandering in het maatschappelijk veld. Vanuit de overtuiging dat zelfredzaamheid, herstel, participatie

Nadere informatie

Even voorstellen. Clemens Huis in t veld Directeur. Niels Huismans Business Development

Even voorstellen. Clemens Huis in t veld Directeur. Niels Huismans Business Development Prepare to Connect Even voorstellen Clemens Huis in t veld Directeur Niels Huismans Business Development Hoeveel verschillende arbeidsrelaties voor externe professionals zijn er momenteel in Nederland

Nadere informatie

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein Beleid 2012-2013 Inleiding Dit beleidsstuk is geschreven om in beeld te brengen wat onze organisatie doet, waar we voor staan en waar we goed in zijn, hoe we

Nadere informatie

Subsidiebeleid Stichting Zorg en Zekerheid

Subsidiebeleid Stichting Zorg en Zekerheid SUBSIDIEBELEID 2014 oktober 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Thema s... 4 2.1 Preventie... 4 2.2 Ouderenzorg... 5 2.3 Mantelzorg/vrijwilligerswerk... 5 2.4 Daarnaast kunnen projectvoorstellen ingestuurd

Nadere informatie

Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk.

Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk. Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk. Levens- / en zingevingvragen zijn op de achtergrond geraakt in onze samenleving, soms ook in het welzijnswerk. Toch zijn kwetsbaarheid en eenzaamheid

Nadere informatie

Referentiecase. Het CAK Informatievoorziening op orde met SharePoint intranet

Referentiecase. Het CAK Informatievoorziening op orde met SharePoint intranet Referentiecase Het CAK Informatievoorziening op orde met SharePoint intranet De samenwerking met ETTU voor het intranetproject is erg prettig verlopen. Door de open en laagdrempelige samenwerking zijn

Nadere informatie

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden Bijlage a Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden De functie van de Raad van Commissarissen. In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden

Nadere informatie