Schoolgids De Brouwerij

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids De Brouwerij"

Transcriptie

1 Schoolgids De Brouwerij

2 SCHOOLGIDS DE BROUWERIJ 2014/2015 Inhoudsopgave Inleiding Wettelijke status schoolgids 2 1 Scholengemeenschap De Brouwerij 1.1 Leslocaties 1.2 Raad van Toezicht 1.3 Directeur / bestuurder, management 1.4 Samenwerkingspartners 1.5 Passend onderwijs 2 Visie 2.1 Missie 2.2 Doelgroepen 3 Organisatie 3.1 Waarborgen voldoende onderwijstijd 3.2 Welke functies 3.3 Trajectbureau 4 Resultaten van het onderwijs 4.1 Onderwijsresultaten 4.2 Instroom, doorstroom en uitstroom 4.3 Kwaliteit 5 Leerlingenzorg 5.1 Verantwoording schoolprogramma 5.2 Privacy leerlingendossier 5.3 Leerlingvolgsysteem 5.4 Speciale zorg voor leerlingen binnen en buiten de school en protocol sociale veiligheid 5.5 Burgerschapsvorming en sociale redzaamheid 6 Ouders/verzorgers 6.1 Contactmomenten met de school 6.2 Medezeggenschapsraad 6.3 De vrijwillige ouderbijdrage 7 Praktische zaken 7.1 Rooster 7.2 Vakantierooster 7.3 Extra verlof 7.4 Vervoer 7.5 Leerplicht en verzuim 7.6 Schorsing en verwijdering 7.7 Klachtenregeling 7.8 Meldcode 7.9 Verzekering 7.10 Sponsoring

3 Inleiding Voor u ligt de schoolgids van De Brouwerij. De school zet zich in voor kinderen en jongeren met een speciale onderwijs- en ondersteuningsvraag van 3,5-21 jaar. Daarbij doen we recht aan de talenten en individuele mogelijkheden en bieden maatwerk waar nodig. Het team van De Brouwerij zet zich hier, samen met de ouders/verzorgers en ketenpartners 100% voor in. In de schoolgids vindt u belangrijke informatie zoals: de doelstellingen van De Brouwerij en de doelgroepen die daarbij te onderscheiden zijn; de wijze waarop De Brouwerij richting geeft aan haar missie en visie; de wijze waarop het onderwijs en de onderwijsondersteuning binnen De Brouwerij georganiseerd is; resultaten van het onderwijs; praktische informatie zoals lestijden, vakanties, ziekmelding en verlof. Bewaar deze gids goed. We stellen uw betrokkenheid op prijs en schroomt u niet om contact met de schoolleiding te zoeken om uw vragen en suggesties kenbaar te maken. Een goed schooljaar gewenst, namens de schoolleiding en alle medewerkers van De Brouwerij, 3 Aaldert van der Horst, directeur/bestuurder. Wettelijke status schoolgids De schoolgids heeft de instemming van de Medezeggenschapsraad. Het bevoegd gezag stelt jaarlijks de schoolgids vast ten behoeve van het eerstvolgende schooljaar en zendt een exemplaar na vaststelling aan de Onderwijsinspectie. De schoolleiding reikt namens het bevoegd gezag de schoolgids uit aan ouders/ verzorgers en aan meerderjarige leerlingen bij inschrijving.

4 SCHOOLGIDS DE BROUWERIJ 2014/ Scholengemeenschap De Brouwerij

5 SCHOLENGEMEENSCHAP DE BROUWERIJ 1.1 Leslocaties Scholengemeenschap De Brouwerij heeft vestigingen en afdelingen op de volgende locaties. Het bovenschoolse correspondentieadres voor alle locaties is: Postbus 6, 6670 AA Zetten Locatie/afdeling Onderwijs niveau Toeleverende instelling Jeugdzorg plus incl. Trajectbureau Zetten, gemeente Overbetuwe Externe leerlingen Oosterbeek, gemeente Renkum incl. Trajectbureau Oosterbeek, gemeente Renkum Ede, gemeente Ede Ede, gemeente Ede Praktijk MBO/ VMBO/HAVO Praktijk MBO/ VMBO/HAVO (Speciaal) Basisonderwijs/ praktijkonderwijs VMBO HAVO (Speciaal) Basisonderwijs) (Speciaal) Basisonderwijs VSO crisisopvang O.G. Heldringstichting (OGH) Expertise Jeugdzorg plus - Jeugdzorg plus Dr. Leo Kannerhuis en leerlingen uit de regio Dr. Leo Kannerhuis en leerlingen uit de regio Karakter Ede en leerlingen uit de regio Karakter Ede en leerlingen uit de regio Kinder- en Jeugdpsychiatrie Kinder- en Jeugdpsychiatrie Kinder- en Jeugdpsychiatrie Kinder- en Jeugdpsychiatrie Contactgegevens locatie Vluchtheuvellaan DN Zetten T Vluchtheuvellaan DN Zetten T Stationsweg EE Oosterbeek T Ireneweg HL Oosterbeek Horalaan 3a 6717 LX Ede T Horalaan LX Ede T De Brouwerij, locatie Oosterbeek De Brouwerij locatie Oosterbeek heeft één vestiging voor SO aan de Ireneweg en één voor VSO (incl. MBO-programma s) aan de Stationsweg. Er wordt onderwijs geboden aan leerlingen vanaf 3,5 tot 21 jaar met de diagnose Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Het onderwijsaanbod gaat uit van het reguliere programma, aangepast waar nodig. De locatie Oosterbeek biedt onderwijs aan leerlingen die in behandeling zijn bij het dr. Leo Kannerhuis. Ook biedt De Brouwerij onderwijs aan leerlingen uit de brede regio. Deze leerlingen zijn gediagnosticeerd met ASS en in het bezit van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) afgegeven, op grond van de woonplaats, door een regionaal samenwerkingsverband passend onderwijs.

6 SCHOOLGIDS DE BROUWERIJ 2014/2015 De SO-afdeling (Ireneweg) De SO afdeling heeft drie klassen waarin basisonderwijs wordt aangeboden voor groep 3 t/m 8. Vorig schooljaar is er gestart met de Top-behandelgroep. De Topbehandeling is een behandeling geïntegreerd in de klas. Top staat voor training en onderwijsprogramma waarbij de behandeling plaatsvindt tijdens groeps- en individuele momenten in en buiten de klas. Deze nieuwe vorm van behandeling richt zich op het jonge kind met een autisme-spectrumstoornis dat nog niet kan deelnemen aan het onderwijs. De doelstelling is het kind vaardigheden aanleren en de ontwikkeling stimuleren met als doel het kunnen deelnemen aan onderwijs. Daarnaast is er een schakelklas voor leerlingen die nog onvoldoende in staat zijn om binnen een groep onderwijs te volgen. Deze klas is alleen toegankelijk voor kinderen die klinisch zijn opgenomen bij het Dr. Leo Kannerhuis. De SO afdeling wordt inhoudelijk begeleid door een intern begeleider en orthopedagoog. De gemiddelde groepsgrootte is 10 leerlingen. De VSO- afdeling (Stationsweg) De VSO-afdeling is bedoeld voor leerlingen van 12 tot 21 jaar. De groepsgrootte varieert van 10 tot 12 leerlingen. De leerlingen die de VMBO-theoretische leerweg (TL) volgen, krijgen voornamelijk les in de eigen groep en van hun eigen leerkracht, eventueel afgewisseld met praktijklessen. Er is geen sprake van meerdere vakdocenten op een groep binnen onze school. 6 Leerlingen in de studiegroep die begeleiding krijgen voor hun studie t.b.v. het staatsexamen HAVO of VMBO-TL, krijgen een individueel rooster op grond van het gekozen vakkenpakket, waarin rekening wordt gehouden met eventuele trainings- en therapieafspraken. De begeleiding die de studiegroep biedt, bestaat uit ondersteuning op het gebied van werkaanpak, planning en studiehouding. De leerling kan zich de stof grotendeels zelfstandig eigen maken en de jongere is in het bezit van een overgangsbewijs naar HAVO 4 of VWO 4 of het VMBO-TL-diploma.Het VSO wordt inhoudelijk begeleid door een intern begeleider en een orthopedagoog. Naast de reguliere VSO-opleiding is er vorig jaar gestart met de CIBA. CIBA staat voor Crisisinterventie en intensieve behandeling autisme en is een speciale afdeling van het Dr. Leo Kannerhuis met aanbod voor patiënten met ASS en bijkomende psychiatrische stoornissen, waarbij sprake is van een (dreigende) crisissituatie. De Brouwerij verzorgt daarbinnen het onderwijs.

7 De VSO afdeling is onderverdeeld in drie routes. Welke leerroute het beste aansluit bij de leerling wordt vastgesteld in de Commissie van Begeleiding. Leerroute A: De theorieroute In de theorieroute zitten leerlingen van 12 tot 21 jaar. Het leerstofaanbod omvat voor de onderbouw de basisberoepsgerichte-, kaderberoepsgerichte- en theoretische leerweg VMBO. Daarbij is het mogelijk om voor het opleidingsniveau VMBO TL een diploma te behalen. Voor het HAVO onderwijs is dit ook mogelijk, indien een leerling over ruime HAVO capaciteiten en bijbehorende competenties beschikt. Wanneer een leerling in het VMBO leerjaar 2-3 de leeftijd van 15,5 jaar heeft bereikt, wordt er bekeken of het perspectief doorgang vindt of dat er gekeken dient te worden naar overstap naar leerroute B of C. Mocht het perspectief gericht zijn op het behalen van het diploma op het niveau van de Basis- en Kaderberoepsgerichte Leerweg, dan is een overstap nodig naar een andere school, omdat het bij De Brouwerij niet mogelijk is om op dit opleidingsniveau een diploma te behalen. Wel is het mogelijk dat een leerling bij ons op school certificaten behaalt en doorstroomt naar Leerroute C. Leerroute B: In de leerroute B. zitten leerlingen die meer leren door te doen. Het leerstofaanbod is praktisch van aard en daar waar de leermogelijkheden van de leerling het toelaten, is deze te vergelijken met het onderwijs op het niveau van de basis beroepsgerichte leerweg en op het niveau van het praktijkonderwijs. Binnen het groepsprogramma wordt gewerkt met theoriemomenten, afgewisseld met praktijk. In de leerroute B zitten leerlingen van 12 t/m 15,5 jaar, waarbij de onderwijsbehoefte gericht is op praktisch leren (Praktijkklas) met eventueel een uitstroom naar een specifieke beroepskeuze binnen een MBO opleiding. Ook is een overstap mogelijk naar de AKA opleiding (Arbeidsmarkt Gekwalificeerd Assistent). Leerlingen kunnen hier starten vanaf 15,5 jaar. 7 Leerroute C: In de leerroute C zitten leerlingen van 15,5 tot 21 jaar. De afdeling MBO in Oosterbeek biedt onderwijs voor de richting Horeca (niveau 1 en 2) en ICT (niveau 2 en 3). Dit gebeurt in combinatie met praktijklessen en stages. Het competentiegericht leren vindt plaats bij geaccrediteerde stage bedrijven in de regio. Dit proces wordt begeleid vanuit het Trajectbureau (zie 3.3).

8 SCHOOLGIDS DE BROUWERIJ 2014/2015 De Brouwerij, locatie Zetten De Brouwerij Jeugdzorg Plus biedt onderwijs aan leerlingen van 12 t/m 18 jaar die geplaatst zijn bij de Ottho Gerhard Heldringstichting. De brede school voor VSO biedt de volgende onderwijsvormen aan: VMBO, HAVO, beroepsonderwijs. Een aantal leerlingen volgt, in samenwerking met andere onderwijsinstellingen, een individueel traject. De gemiddelde groepsgrootte is 10 tot 12 leerlingen, waarbij elke groep een vaste mentor heeft en diverse vakdocenten. Het onderwijs van De Brouwerij Zetten is gestoeld op de volgende uitgangspunten en principes: 1. Integrale behandeling 2. Competentiegericht leren 3. Emancipatie 4. De standaard is anders zijn 5. Steeds een nieuwe kans 8 De Brouwerij Jeugdzorg Plus Beroepsopleidingen De afdeling Jeugdzorg Plus Beroepsvorming biedt leerlingen een beroepsopleiding aan die leidt tot een kwalificatie voor een vervolgopleiding of werk. De verschillende beroepsopleidingen zijn: Entree/AKA, Zorg, Detailhandel, Techniek en Horeca. Daarnaast is er een beroepsoriëntatieklas. Leerlingen die nog niet zelfstandig van het terrein van de Ottho Gerhard Heldringstichting af mogen, volgen een interne stage onder begeleiding van een leermeester binnen de diverse simulatieruimten. Leerlingen die nog niet geheel zelfstandig zijn volgen een begeleide stage. Een trajectbegeleider begeleidt hen op een externe stageplaats met als doel dat de leerling de stage uiteindelijk zelfstandig kan uitvoeren. De Brouwerij Jeugdzorg Plus Regulier De Brouwerij Jeugdzorg Plus biedt op locatie regulier voortgezet onderwijs op VMBO (b/k/t) en HAVO. De groepsgrootte is 10 tot 12 leerlingen, waarbij elke groep een vaste mentor heeft en diverse vakdocenten. Tijdens de observatieperiode volgt de leerling een onderwijsleerroute die zo goed mogelijk aansluit bij het uitstroomprofiel van de leerling.

9 Onderwijs in de regio De Brouwerij locatie Zetten biedt ook onderwijs aan leerlingen uit de regio. Er worden vier onderwijstrajecten aangeboden: Klas VMBO Basis-Kader Deze klas is voor leerlingen die bezig zijn met het 1e of 2e leejaar van VMBO-BK waarbij naast theorie ook veel praktijklessen worden gegeven. Diploma gerichte klas Deze klas is voor jongeren met internaliserende problematiek die in het 3e/4e jaar VMBO-TL of 4e/5e jaar van de Havo zitten. Het doel is het behalen van certificaten en/of een diploma. De uitstroom is altijd een MBO-opleiding. Dit is onderwijs op maat, afgestemd op de onderwijsmogelijkheden en behoeften van de leerling. MBO-klas, AKA-niveau 1 Deze klas is voor jongeren die vastlopen op het VMBO zowel binnen VO als VSO en voor jongeren die uitvallen in het reguliere MBO. Jongeren gaan twee dagen per week naar school en lopen 3 dagen stage per week. De minimale leeftijd is 15,5 jaar. Leerwerktraject Dit traject biedt een AKA opleiding of MBO niveau 1 riching techniek, onderhoud en groen. 9 Voor alle vier de onderwijstrajecten in Zetten geldt dat een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) noodzakelijk is. Om leerlingen aan te melden kunt u contact opnemen met de Frontoffice Brouwerij. De Brouwerij, locatie Ede De Brouwerij locatie Ede biedt onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 4 tot en met 13 jaar, verbonden aan Karakter. De leerlingen zijn opgenomen bij Karakter of volgen een deeltijdbehandeling. De verblijfsduur is gemiddeld drie tot zes maanden. De kerntaak van De Brouwerij is het geven van onderwijs aan leerlingen met onderwijsbelemmeringen en (leer)achterstanden die samengaan met een psychiatrische problematiek (of een vermoeden van die samenhang), alsook dat de leerlingen bedreigd zijn in de ontwikkeling op het gebied van persoonskenmerken en/of omgevingsfactoren. Voor de leerlingen geldt dat het onderwijs dat zij op De Brouwerij

10 SCHOOLGIDS DE BROUWERIJ 2012/2013 volgen overbruggingsonderwijs is. De locatie Ede heeft ook leerlingen in het Bink-traject. Behandeling in de klas; deze leerlingen worden in de klas ondersteund door een sociotherapeut van Karakter bij bijvoorbeeld het Leren Leren en sociale vaardigheden. De leerlingen in het Bink-project wonen thuis en volgen maximaal zes maanden onderwijs bij De Brouwerij. Scholen in de omgeving kunnen gebruik maken van dit traject voor leerlingen die (tijdelijk) niet in staat zijn onderwijs te volgen op hun eigen school. De locatie Ede biedt Onderwijs aan leerlingen in de leeftijd jaar, verbonden aan de crisisgroep van Karakter. Deze leerlingen krijgen onderwijs in een speciale crisissetting. Frontoffice De Brouwerij heeft een centraal aanmeldpunt: het Frontoffice. Deze is verantwoordelijk voor aanmeldingen van externe leerlingen, intakes, indicatiestelling en schooloverdrachten. Via het centrale nummer of via kunt u het Frontoffice bereiken. 1.2 Raad van Toezicht 10 De Raad van Toezicht van De Brouwerij bestaat uit de volgende leden: dhr. mr. H.J.T. Blom, voorzitter dhr. Th. Hoex MMO dhr. drs. J.M. Hermsen mw. E. Tuijnman mw. E. Brendel Adres: Postbus AA Zetten

11 1.3 Directeur/bestuurder, management Directeur/bestuurder: dhr. drs. A.C. van der Horst Management: mw. L. van Druijten, locatiedirecteur Ede dhr. H. van der Hoop, locatiedirecteur Oosterbeek dhr. B. Niedenzu, locatiedirecteur Zetten dhr. K. Schreuders, manager Trajectbureau en projecten 1.4 Samenwerkingspartners De Brouwerij verzorgt onderwijs in nauwe samenwerking met haar partners: Ottho Gerhard Heldringstichting (www.ogheldring.nl) Karakter (www.karakter.com) Dr. Leo Kannerhuis (www.leokannerhuis.nl) Het merendeel van de leerlingen volgt een behandeling voor hun specifieke problematiek. Het doel van de nauwe samenwerking is de behandeling die de leerling volgt bij een van de partners, te integreren binnen de schoolse situatie. De Brouwerij heeft hiervoor korte lijnen met de behandelgroepen en behandelcoördinatoren. Bij aanmelding van een leerling ontvangt De Brouwerij van de samenwerkingspartners een dossier over de leerling, daaruit stelt de Commissie van Begeleiding het ontwikkelingsperspectief op. Het tussentijds overleg met de behandelcoördinator vindt veelvuldig plaats Passend Onderwijs Alle scholen krijgen vanaf 1 augustus zorgplicht. De school waar de leerling staat ingeschreven of waar een ouder/verzorger zijn of haar kind aanmeldt is er voor verantwoordelijk om een passende onderwijsplek te bieden (of elders) en waar nodig extra ondersteuning te geven.

12 SCHOOLGIDS DE BROUWERIJ 2014/2015 De Brouwerij heeft door haar aanbod en diverse locaties een regio-overstijgende functie en is aangesloten bij zeven regionale samenwerkingsverbanden passend onderwijs voor primair en voortgezet onderwijs in de regio s Ede, Arnhem, Nijmegen en Tiel. Met de invoering van passend onderwijs is de leerlinggebonden financiering ( het rugzakje ) losgelaten. In het cursusjaar worden de voormalig ambulant begeleiders, in overleg met de regionale samernwerkingsverbanden passend onderwijs, met name ingezet in de onderwijsondersteuningsystemen van de scholen voor regulier onderwijs. De samenwerking hierbij met De Onderwijsspecialisten (cluster 3 en cluster 4) die in het voormalige Regionaal Expertisecentrum Vierland is opgebouwd wordt voortgezet. 12 De Brouwerij heeft voor de locaties Zetten, Oosterbeek en Ede een onderwijsondersteuningsprofiel opgesteld. In dit profiel staat met name beschreven op welke wijze De Brouwerij passend onderwijs en extra ondersteuning kan bieden aan de leerlingen. De Medezeggenschapsraad heeft hiermee ingestemd en de profielen zijn via de site van De Brouwerij openbaar gemaakt. Een belangrijk aspect van passend onderwijs is het werken met een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). De Brouwerij stelt voor iedere leerling een OPP op waarin het uitstroomperspectief van de leerling wordt aangegeven en de onderbouwing daarvan. In deze onderbouwing zijn de belemmerende en stimulerende factoren die van invloed zijn op het onderwijs opgenomen. De Brouwerij vindt de betrokkenheid van ouders/verzorgers belangrijk. We gaan uit van een pedagogisch partnership waarbij gezamenlijk wordt opgetrokken om het welzijn en maatschappelijk perspectief van de leerling zo groot mogelijk te laten zijn.

13 13

14 SCHOOLGIDS DE BROUWERIJ 2014/ Visie

15 SCHOOLGIDS DE BROUWERIJ 2014/2015 VISIE 2.1 Missie Missie De missie van Scholengemeenschap De Brouwerij ziet er als volgt uit: Het verzorgen van kwalitatief toonaangevend en innovatief speciaal onderwijs en arbeidsmarkttoeleiding voor leerlingen met ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrische stoornissen. Het realiseren van succesvolle integratie van onderwijs, behandeling, kennis en werk, met het doel leerlingen de best denkbare toekomst te bieden in een optimale samenwerking met ouder(s)/verzorger(s) en samenwerkingspartners. Deze missie zegt iets over kerncompetenties en activiteiten: Verzorgen van onderwijs (wordt als eerste genoemd, De Brouwerij is in de eerste plaats een school); Kwalitatief toonaangevend (toonaangevend wil zeggen, voorop lopen in de beste onderwijskwaliteit, de beschikking over hooggekwalificeerd onderwijzend personeel); Innovatief speciaal onderwijs (onderzoek naar betere en vooruitstrevende onderwijsmethodieken of - middelen); Speciaal onderwijs voor leerlingen met ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrische stoornissen (geeft aan dat de doelgroep in cluster 4 valt); Arbeidsmarkttoeleiding (geeft aan dat De Brouwerij zich, in samenwerking met werkpartners, ook inspant om alle leerlingen - ook die zonder diploma of certificaat verder moeten- door het opdoen van werkervaring zo goed mogelijk aan een baan te helpen na het verlaten van de school); Het realiseren van succesvolle integratie (bestaande toeleveranciers c.q. partners van leerlingen, nieuwe samenwerkingsverbanden, kennisinstituten, maar ook ouder(s)/verzorger(s): het woord realiseren betekent hier niet alleen in stand houden maar ook initiëren); Het doel: de best denkbare toekomst voor onze leerlingen (De Brouwerij kijkt hierbij, in het kader van een levensloopvisie, verder dan alleen de schooltijd, in het belang van leerling en ouder(s)/verzorger(s). Dit vereist opzet en samenwerking met ketenpartners); Zowel ouders/verzorgers als (keten)partners worden zoveel als mogelijk betrokken bij keuzes die betrekking hebben op behandeling, leerproces, toekomst en welzijn van de leerling, ook als deze de school heeft verlaten. 15

16 SCHOOLGIDS DE BROUWERIJ 2014/2015 VISIE Visie Ten aanzien van het onderwijs en de zorg voor iedere individuele leerling gaat De Brouwerij uit van de volgende principes: Dynamisch en flexibel in onderwijs. Verantwoordelijkheid nemen m.b.t. eigen organisatie maar zeker ook naar de omgeving. Dit laat zich vertalen in de volgende principes: Integrale behandeling Binnen de school betekent dit een gezamenlijk optrekken met het behandelteam van de klinieken. Het doel hiervan is adequaat in te kunnen spelen op de multidisciplinaire hulpvraag van de leerling. Concreet betekent dit dat behandeling en onderwijs in samenhang met elkaar vorm krijgen en er gestreefd wordt naar afstemming van de mogelijkheden van de leerling. Om dit op een verantwoorde manier vorm te geven is er sprake van intensief overleg tussen de behandelcoördinator van de kliniek en de orthopedagoog van De Brouwerij, waarbij de hulpvraag van de betreffende leerling centraal staat. 16 Competentiegericht leren De Brouwerij wil, met het oog op een toekomstig scholings- en/of arbeidsperspectief, de leerlingen ondersteunen en stimuleren hun competenties te ontwikkelen (samenhangende kwaliteiten, kennis, vaardigheden en onderliggende gedragskenmerken). Uitgangspunt is het benutten van de mogelijkheden van de leerling, waarbij rekening gehouden wordt met mogelijke beperkingen. Ook hier wordt gezocht naar afstemming met de behandeling en een realistisch uitstroomprofiel. Positieve opvatting over beïnvloeding Uitgangspunt is: iedere leerling is uniek en dient telkens weer een nieuwe kans te krijgen. Belangrijke aandachtspunten hierin zijn: communicatie met de leerlingen en tussen de leerlingen onderling, afstemming van mogelijkheden en het vergroten van de sociaal-emotionele zelfredzaamheid van leerlingen. De basis is een veilige en betrouwbare omgeving, waarin leerlingen en personeel zich prettig en gewenst voelen en mogelijkheden krijgen aangereikt om te leren en te ontwikkelen.

17 De standaard is anders zijn De verschillen tussen de leerlingen worden gerespecteerd en geaccepteerd. Met iedere leerling wordt de zoektocht ingezet naar zijn of haar unieke mogelijkheden, waarbij De Brouwerij rekening houdt met de beperkingen. Met andere woorden: het is normaal om anders te zijn. De Brouwerij wil zich vooral inspannen om de leerlingen te leren goed met hun eigen kwaliteiten en beperkingen om te gaan en wil een reëel toekomstperspectief scheppen en middelen inzetten om dit te bereiken. Emancipatie De Brouwerij biedt leerlingen optimale ontwikkelkansen, scholingsmogelijkheden en opleidingsperspectieven, zodat zij competenter worden om hun plek in de samenleving op een adequate manier in te vullen. De uniciteit van de individuele leerling met zijn mogelijkheden en beperkingen staat hierin centraal. Onderwijs en begeleiding vormen een belangrijke schakel in de groei naar een passende en geaccepteerde plek in de maatschappij. Ze krijgen kansen en we hebben vertrouwen in hun talenten. 2.2 Doelgroepen De Brouwerij locatie Ede De Brouwerij locatie Ede biedt onderwijs aan leerlingen verbonden aan Karakter, een ziekenhuis voor kinder- en jeugdpsychiatrie met verschillende locaties in Gelderland en Overijssel. Locatie Ede biedt onderwijs aan leerlingen tussen de 4 en 13 jaar, allen met een psychiatrische stoornis of een vermoeden daarvan. Ook biedt de locatie Ede onderwijs in crisissetting aan voor leerlingen tussen jaar. 17 De Brouwerij locatie Oosterbeek De Brouwerij locatie Oosterbeek verzorgt onderwijs voor leerlingen van 3,5 tot 21 jaar. Locatie Oosterbeek is verbonden aan het Dr. Leo Kannerhuis te Oosterbeek (LKH). Alle leerlingen hebben een diagnose Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Veel leerlingen zijn in behandeling bij het Dr. Leo Kannerhuis, al dan niet in combinatie met wonen.

18 SCHOOLGIDS DE BROUWERIJ 2014/2015 VISIE Een aantal leerlingen is niet in behandeling bij het Dr. Leo Kannerhuis, maar is wel gediagnosticeerd met ASS en in bezit van een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV). De Brouwerij locatie Zetten De Brouwerij Jeugdzorg Plus Beroepsvorming biedt onderwijs aan leerlingen van 12 tot 18 jaar geplaatst op de Ottho Gerhard Heldringstichting. Een aantal leerlingen heeft door hun gedragsproblematiek moeite om zich in een klassensituatie te handhaven. Er is intensieve samenwerking met de behandelcoördinatoren van de Ottho Gerhard Heldringstichting met als doel adequaat in te kunnen spelen op de multidisciplinaire hulpvraag van de individuele leerling. 18

19 19

20 SCHOOLGIDS DE BROUWERIJ 2014/ Organisatie

21 SCHOOLGIDS DE BROUWERIJ 2014/2015 ORGANISATIE 3.1 Waarborgen voldoende onderwijstijd Voldoende onderwijstijd is belangrijk voor het leerproces van leerlingen van De Brouwerij. Niet alleen de tijd in de klassen/groepen, maar zeker ook de tijd daarbuiten. De Brouwerij kent naast onderwijskundige doelen ook doelen die gericht zijn op de sociale en emotionele ontwikkeling van haar leerlingen, alsmede gedragsregulatie. Om voldoende onderwijstijd voor elke leerling te waarborgen heeft De Brouwerij onder andere de volgende maatregelen genomen: Onze teamleden maken een efficiënt gebruik van de geplande onderwijstijd. Dit wordt onder andere bereikt door: Leerkrachten kennen een goed klassenmanagement, waardoor differentiatie in instructie- en verwerkingsvormen mogelijk is. Hierdoor is er extra individuele aandacht en begeleiding mogelijk voor leerlingen die daar behoefte aan hebben. Door goede samenwerking met de samenwerkingspartners zorgt De Brouwerij ervoor dat ordeverstoringen zo weinig mogelijk invloed hebben op het lesgebeuren. Op het schoolplein en in de klas wordt door de leerkrachten aandacht besteed aan gedragsregulatie en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Onderwijs is daarbij meer dan alleen maar het bereiken van didactische doelen. Het binnenkomen en verlaten van het schoolgebouw wordt als onderwijs bestempeld, aangezien schoolpersoneel daarbij veel aandacht schenkt aan bijvoorbeeld correcte omgangsvormen, correct sociaal gedrag van leerlingen onderling en naar leidinggevend personeel. Vaak zijn deze zaken de basale voorwaarden, waardoor er ook nadien in het leslokaal een hogere effectiviteit bereikt kan worden. 21 De Brouwerij stemt de hoeveelheid onderwijstijd af op de onderwijsbehoeften van haar leerlingen: De school heeft voor elke individuele leerling een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld waarin de beoogde doelen (opbrengsten) staan vermeld en de wijze waarop deze worden gerealiseerd. Leerlingen waarvoor bijzondere maatregelen noodzakelijk zijn, omdat zij het wettelijk verplichte minimum aantal uren onderwijs op jaarbasis niet kunnen volgen, heeft de school overleg met de hoofdbehandelaar en werkt conform de afspraken met de Inspectie van het Onderwijs.

22 SCHOOLGIDS DE BROUWERIJ 2014/2015 ORGANISATIE Bij ziekte of verlof van een leerkracht wordt altijd geprobeerd vervanging te regelen zodat er geen onderwijstijd voor leerlingen verloren gaat. Mocht het niet lukken vervanging te regelen, dan betekent dit dat leerkrachten, die op de betreffende dag geen lesgevende taken/uren hebben, de klas overnemen of dat leerlingen van de betreffende klas in andere klassen worden ondergebracht. We proberen in ieder geval het lesprogramma en de rust m.b.t. het onderwijs in de overige klassen/groepen te handhaven, maar zijn ons ervan bewust dat dit niet altijd lukt. In zo n geval zijn wij genoodzaakt leerlingen naar de groep of naar huis te sturen, maar dit vormt voor ons pas de allerlaatste oplossing. Indien een leerkracht door ziekte voor langere tijd het werk niet kan hervatten, wordt naar een structurele oplossing gezocht. 3.2 Welke functies 22 Binnen de formatiemogelijkheden is het locatieteam zodanig samengesteld, dat de begeleiding van de leerlingen op onze locaties optimaal kan verlopen. Elke locatie beschikt over de expertise van een orthopedagoog en intern begeleider. In de groepen werken leerkrachten en soms onderwijsassistenten en/of lerarenondersteuners. Bewegingsonderwijs wordt gegeven door gespecialiseerde sportleerkrachten. De Brouwerij verwacht van haar personeelsleden een hoge mate van betrokkenheid bij de leerling en diens programma. Het personeel moet kunnen relativeren en structuur kunnen bieden, daar waar het de leerling aan ontbreekt.

23 3.3 Trajectbureau Het Trajectbureau houdt zich bezig met het ontwikkelen, aanbieden en overdragen van specialistische trajecten voor arbeidstoeleiding. Ook houdt het trajectbureau zich bezig met (externe) scholing in relatie tot het bestaande onderwijsproces. Dit houdt in dat het Trajectbureau: Beroepspraktijkplaatsen Beroepspraktijkvorming (BPV) realiseert voor de leerlingen van beroepsopleidingen. De ambulante leerlingen in het voortgezet en MBO-onderwijs begeleidt. Arbeidstoeleidende stageplaatsen realiseert. Nieuw of ander opleidingsaanbod signaleert en initieert. Contacten met MBO-instellingen, het voortgezet onderwijs en gemeentelijke instellingen onderhoudt. Klantgericht en vraaggestuurd werkt. De Commissie van Begeleiding (CvB) van de verschillende locaties van De Brouwerij meldt leerlingen aan bij het Trajectbureau. Het totale netwerk voor externe stages bestaat uit meer dan 150 bedrijven in de regio. De interne stages worden verzorgd bij facilitaire diensten van de klinieken en bij de praktijkplaatsen van de school. Naast begeleide stages voor horeca zijn er ook begeleide stages voor zorg en welzijn, AKA (Arbeidsmarkt Gekwalificeerd Assistent), Techniek en Detailhandel. 23 Leerlingen worden begeleid door een stagebegeleider die tweewekelijks contact heeft met de stagegever. Tijdens de beroepspraktijkvorming wordt driemaal een beroepsvaardighedentoets afgenomen. De resultaten worden in het ontwikkelingsperspectief van de leerling verwerkt. De regionale opleidingscentra zijn verantwoordelijk voor examens en certificering.

24 SCHOOLGIDS DE BROUWERIJ 2014/ Resultaten van het onderwijs

25 SCHOOLGIDS DE BROUWERIJ 2014/2015 RESULTATEN VAN HET ONDERWIJS 4.1 Onderwijsresultaten Onderwijsresultaten 2012/2013 Soort Onderwijs HAVO VMBO Aantal aanvragen bij aanmelding in november Aantal oproepen in juni Aantal afgenomen examens Aantal behaalde certificaten Aantal behaalde diploma s 3 10 We zien een groei in het aantal leerlingen dat met één of meer certificaten of een diploma de school verlaat. 4.2 Instroom, doorstroom en uitstroom Instroom De leerlingeninstroom verloopt voornamelijk via toeleverende jeugdpsychiatrie en jeugdzorgplus instellingen uit de regio. De Brouwerij heeft samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met toeleverende instellingen. Leerlingen stromen gedurende het hele schooljaar in. Nadat een leerling door de ouder(s)/verzorger(s) is aangemeld of bij een kliniek geplaatst is, bepaalt de Commissie van Begeleiding in welke klas de leerling het beste geplaatst kan worden, door middel van dossieranalyse en gegevens van de school van herkomst. 25 Doorstroom De Brouwerij biedt de leerstof zoveel mogelijk op het eigen niveau van de leerling aan; we maken de leerstof en het te volgen programma voor iedere leerling, ambitieus en ook op maat, waarbinnen sprake is van differentiatie en afstemming op de mogelijkheden van de leerling. Conform de Wet op Expertisecentra (WEC) werkt De Brouwerij met het ontwikkelings-perspectief. De Brouwerij richt zich op het behalen van kerndoelen van het primair onderwijs en/of het speciaal onderwijs. Binnen het voortgezet speciaal onderwijs richt de school zich op het behalen van certificaten en diploma s van het regulier onderwijs en op de kerndoelen van het voortgezet speciaal onderwijs.

Samen werken aan de toekomst. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s),

Samen werken aan de toekomst. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Schoolgids 2014-2015 Samen werken aan de toekomst Voorwoord Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Dit is de schoolgids voor het schooljaar 2014-2015 van school Het Warandecollege in Oosterhout.

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids 2012-2013 van het Kompas College. Het Kompas College is één van de scholen van Stichting Horizon.

Voor u ligt de schoolgids 2012-2013 van het Kompas College. Het Kompas College is één van de scholen van Stichting Horizon. Schoolgids Kompas College Voorwoord Voor u ligt de schoolgids 2012-2013 van het Kompas College. Het Kompas College is één van de scholen van Stichting Horizon. De schoolgids is een informatiebrochure voor

Nadere informatie

Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs. Talenten laten groeien. de Ambelt

Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs. Talenten laten groeien. de Ambelt Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs 2014 2015 Talenten laten groeien. de Ambelt Inhoudsopgave 1. Over de Ambelt 7 4. 1.1 De Ambelt 7 sportactiviteiten 20 1.2 Missie 7 4.1 Schoolreisjes en schoolkampen

Nadere informatie

Schoolgids Schooljaar 2014-2015

Schoolgids Schooljaar 2014-2015 School voor speciaal onderwijs Schoolgids Schooljaar 2014-2015 PC Hooft College Leiderdorp PCHooftcollege Touwbaan 42 a/b 2352 CZ Leiderdorp 071-581 45 66 www.leokannerschool.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken.

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken. Woord vooraf Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. Deze gids is voor ouders/verzorgers, die hun kind hebben aangemeld bij SOVSO St. Jozef als ook voor hen waarvan het kind reeds op onze

Nadere informatie

6.4.1 Verwijzing naar een andere school... 17 6.4.2 Mogelijke uitstroom... 17 6.5 Leerlingenzorg... 17 6.5.1 Uitgangspunten interne

6.4.1 Verwijzing naar een andere school... 17 6.4.2 Mogelijke uitstroom... 17 6.5 Leerlingenzorg... 17 6.5.1 Uitgangspunten interne Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

SCHOOL GIDS VSO DE GLIND

SCHOOL GIDS VSO DE GLIND SCHOOL GIDS VSO DE GLIND 2014 2015 Inhoud Voorwoord 3 1 De J.H. Donnerschool 4 2 Waar de school voor staat 6 Missie 6 Uitgangspunten 6 Prioriteiten 6 3 De organisatie van onze school 7 Afdeling SO 8 Afdeling

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 1 Inleiding: Deze schoolgids is bedoeld om ouders te informeren over het onderwijs, zoals dat verzorgd wordt op 'De Sprong', school voor praktijkonderwijs. 'De Sprong' maakt deel uit

Nadere informatie

De Vlinder. onderdeel van Maashorst

De Vlinder. onderdeel van Maashorst De Vlinder onderdeel van Maashorst Schoolgids 2014-2015 Schoolgids De Vlinder 2014-2015 Voorwoord Welkom aan alle ouders en aan alle nieuwe kinderen die onze school bezoeken. We hopen dat u en uw kind(eren)

Nadere informatie

VERTROUWEN KANSEN PERSPECTIEF DE LASENBERG. krijgen. Creëren. Realiseren. Kwadrant Onderwijs

VERTROUWEN KANSEN PERSPECTIEF DE LASENBERG. krijgen. Creëren. Realiseren. Kwadrant Onderwijs VERTROUWEN krijgen KANSEN Creëren PERSPECTIEF Realiseren DE LASENBERG Kwadrant Onderwijs INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1 De Lasenberg 1.1 De naam 1.2 Voor wie is de school bedoeld? 1.3 De Kolibrie 2 Waar

Nadere informatie

2015-2016. Schoolgids De Noordhoek

2015-2016. Schoolgids De Noordhoek 2015-2016 Schoolgids De Noordhoek Inhoud 1. Wie wij zijn... 3 1.2 Bestuur... 3 1.3 Medezeggenschap... 5 1.4 Gedragscode... 5 1.5 Klachten?... 8 2. Over het praktijkonderwijs... 9 2.1 De school... 10 2.2

Nadere informatie

SCHOOLGIDS DON BOSCO. School voor ZMOK. Marienwaard 51 6222 AM Maastricht. tel.: 043-3467760. website : www.donboscoschool.eu

SCHOOLGIDS DON BOSCO. School voor ZMOK. Marienwaard 51 6222 AM Maastricht. tel.: 043-3467760. website : www.donboscoschool.eu SCHOOLGIDS DON BOSCO School voor ZMOK Afdeling VSO Marienwaard 51 6222 AM Maastricht tel.: 043-3467760 website : www.donboscoschool.eu INHOUD Voorwoord 1. Het Schoolbestuur 2. Profilering Don Boscoschool

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Ruimte voor succes. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s),

Ruimte voor succes. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Schoolgids 2014-2015 Ruimte voor succes Voorwoord Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Dit is de schoolgids voor het schooljaar 2014-2015 van school Het Brederocollege in Breda. Deze gids is

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

Om de schoolgids altijd te kunnen inzien hebben wij ervoor gekozen de schoolgids ook op de website te zetten.

Om de schoolgids altijd te kunnen inzien hebben wij ervoor gekozen de schoolgids ook op de website te zetten. Inhoud Een woord vooraf... 2 Inleiding: Profiel van de school... 3 1. Waar het Meerik voor staat... 4 2. Over het team... 5 3. Cultuur en klimaat... 6 4. Middelen en voorzieningen... 8 5. Het onderwijs...

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014. rsg Simon Vestdijk, een zee aan mogelijkheden

Schoolgids 2013-2014. rsg Simon Vestdijk, een zee aan mogelijkheden Schoolgids 2013-2014 1 INHOUD Voorwoord 3 De school en adressen 4 Missie en doelstellingen van de school 5 Praktische informatie 6 Inrichting van het onderwijs 10 Leerlingbegeleiding 15 - Leerlingzorg

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 ZML de Cirkel Hoofdlocatie. : Kennelweg 8 Postcode : 4205 ZR Plaats : Gorinchem Telefoon : 0183-649445 Dependance : Dr. Hiemstralaan 24a VSO 2,3,4 Postcode : 4205 KM Plaats : Gorinchem

Nadere informatie

Schoolgids De Ortolaan 2013-2014

Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Locaties 4 2 Voorwoord 6 3 Missie en Visie 9 4 Geschiedenis/ schoolprofielen 22 5 Organisatie 26 6 Onderwijsaanbod 36

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015-2016

SCHOOLGIDS 2015-2016 SCHOOLGIDS 2015-2016 Veiligheid, regelmaat en voorspelbaarheid. Met Meer informatie over hoe we het onderwijs organi- vaste lestijden, vaste leerkrachten en deskundige seren, wat we daarbij belangrijk

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 3 Leeswijzer... 4 Inleiding: Profiel van de school... 5 Ons onderwijs... 5 Stichting Attendiz... 6 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 3 Leeswijzer... 4 Inleiding: Profiel van de school... 5 Ons onderwijs... 5 Stichting Attendiz... 6 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 3 Leeswijzer... 4 Inleiding: Profiel van de school... 5 Ons onderwijs... 5 Stichting Attendiz... 6 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

Deze schoolgids is goedgekeurd en vastgesteld door het bestuur van de Stichting Attendiz.

Deze schoolgids is goedgekeurd en vastgesteld door het bestuur van de Stichting Attendiz. Woord vooraf Voor u ligt de Schoolgids 2012-2013 van onderwijs-zorgklas De Regenboog. De Regenboog is een gezamenlijk initiatief van Jarabee en Attendiz, SO Het Mozaïek onderbouw. Deze schoolgids wordt

Nadere informatie

De Kapstok Leerwerktrajecten. Schoolgids 2014-2015. een school van

De Kapstok Leerwerktrajecten. Schoolgids 2014-2015. een school van De Kapstok Leerwerktrajecten Schoolgids 2014-2015 een school van Inhoud Een woord vooraf... 5 Hoofdlocatie... 6 Afdelingen... 6 Lestijden locaties... 7 Leeswijzer... 9 Inleiding: Profiel van de school...

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS De Zandloper IJmuiden

Schoolgids 2014-2015. RKBS De Zandloper IJmuiden Schoolgids 2014-2015 RKBS De Zandloper IJmuiden Inhoudsopgave blz. Een woord vooraf 3 De school 4 Adresgegevens 4 Stichting BBV 4 Visie van de school 5 De organisatie van het onderwijs 5 Indeling van de

Nadere informatie

Onderwijsconcept. Locatie Ede

Onderwijsconcept. Locatie Ede Onderwijsconcept Locatie Ede Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 0 Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 Kenmerken leerlingenpopulatie... 3 1.1 De leerlingen... 3 1.2 Doelgroepen & Deskundigheid... 3 1.3 Scholen van herkomst...

Nadere informatie

Voorwoord. Een kind mag zijn zoals hij/zij is. Marije Hertroijs Algemeen directeur De Berkenschutse

Voorwoord. Een kind mag zijn zoals hij/zij is. Marije Hertroijs Algemeen directeur De Berkenschutse Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De tekst hiervan, evenals van andere actuele zaken, vindt u ook op onze website www.berkenschutse.nl. De schoolgids is niet alleen bedoeld

Nadere informatie

Geachte ouder(s)/verzorger(s), verwijzer(s), en andere belangstellenden,

Geachte ouder(s)/verzorger(s), verwijzer(s), en andere belangstellenden, Schoolgids Het Berkenhofcollege locatie Galderseweg 2008-2009 Geachte ouder(s)/verzorger(s), verwijzer(s), en andere belangstellenden, Dit is de schoolgids van de locatie aan de Galderseweg. U leest deze

Nadere informatie