Schoolgids De Brouwerij

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids De Brouwerij"

Transcriptie

1 Schoolgids De Brouwerij

2 SCHOOLGIDS DE BROUWERIJ 2014/2015 Inhoudsopgave Inleiding Wettelijke status schoolgids 2 1 Scholengemeenschap De Brouwerij 1.1 Leslocaties 1.2 Raad van Toezicht 1.3 Directeur / bestuurder, management 1.4 Samenwerkingspartners 1.5 Passend onderwijs 2 Visie 2.1 Missie 2.2 Doelgroepen 3 Organisatie 3.1 Waarborgen voldoende onderwijstijd 3.2 Welke functies 3.3 Trajectbureau 4 Resultaten van het onderwijs 4.1 Onderwijsresultaten 4.2 Instroom, doorstroom en uitstroom 4.3 Kwaliteit 5 Leerlingenzorg 5.1 Verantwoording schoolprogramma 5.2 Privacy leerlingendossier 5.3 Leerlingvolgsysteem 5.4 Speciale zorg voor leerlingen binnen en buiten de school en protocol sociale veiligheid 5.5 Burgerschapsvorming en sociale redzaamheid 6 Ouders/verzorgers 6.1 Contactmomenten met de school 6.2 Medezeggenschapsraad 6.3 De vrijwillige ouderbijdrage 7 Praktische zaken 7.1 Rooster 7.2 Vakantierooster 7.3 Extra verlof 7.4 Vervoer 7.5 Leerplicht en verzuim 7.6 Schorsing en verwijdering 7.7 Klachtenregeling 7.8 Meldcode 7.9 Verzekering 7.10 Sponsoring

3 Inleiding Voor u ligt de schoolgids van De Brouwerij. De school zet zich in voor kinderen en jongeren met een speciale onderwijs- en ondersteuningsvraag van 3,5-21 jaar. Daarbij doen we recht aan de talenten en individuele mogelijkheden en bieden maatwerk waar nodig. Het team van De Brouwerij zet zich hier, samen met de ouders/verzorgers en ketenpartners 100% voor in. In de schoolgids vindt u belangrijke informatie zoals: de doelstellingen van De Brouwerij en de doelgroepen die daarbij te onderscheiden zijn; de wijze waarop De Brouwerij richting geeft aan haar missie en visie; de wijze waarop het onderwijs en de onderwijsondersteuning binnen De Brouwerij georganiseerd is; resultaten van het onderwijs; praktische informatie zoals lestijden, vakanties, ziekmelding en verlof. Bewaar deze gids goed. We stellen uw betrokkenheid op prijs en schroomt u niet om contact met de schoolleiding te zoeken om uw vragen en suggesties kenbaar te maken. Een goed schooljaar gewenst, namens de schoolleiding en alle medewerkers van De Brouwerij, 3 Aaldert van der Horst, directeur/bestuurder. Wettelijke status schoolgids De schoolgids heeft de instemming van de Medezeggenschapsraad. Het bevoegd gezag stelt jaarlijks de schoolgids vast ten behoeve van het eerstvolgende schooljaar en zendt een exemplaar na vaststelling aan de Onderwijsinspectie. De schoolleiding reikt namens het bevoegd gezag de schoolgids uit aan ouders/ verzorgers en aan meerderjarige leerlingen bij inschrijving.

4 SCHOOLGIDS DE BROUWERIJ 2014/ Scholengemeenschap De Brouwerij

5 SCHOLENGEMEENSCHAP DE BROUWERIJ 1.1 Leslocaties Scholengemeenschap De Brouwerij heeft vestigingen en afdelingen op de volgende locaties. Het bovenschoolse correspondentieadres voor alle locaties is: Postbus 6, 6670 AA Zetten Locatie/afdeling Onderwijs niveau Toeleverende instelling Jeugdzorg plus incl. Trajectbureau Zetten, gemeente Overbetuwe Externe leerlingen Oosterbeek, gemeente Renkum incl. Trajectbureau Oosterbeek, gemeente Renkum Ede, gemeente Ede Ede, gemeente Ede Praktijk MBO/ VMBO/HAVO Praktijk MBO/ VMBO/HAVO (Speciaal) Basisonderwijs/ praktijkonderwijs VMBO HAVO (Speciaal) Basisonderwijs) (Speciaal) Basisonderwijs VSO crisisopvang O.G. Heldringstichting (OGH) Expertise Jeugdzorg plus - Jeugdzorg plus Dr. Leo Kannerhuis en leerlingen uit de regio Dr. Leo Kannerhuis en leerlingen uit de regio Karakter Ede en leerlingen uit de regio Karakter Ede en leerlingen uit de regio Kinder- en Jeugdpsychiatrie Kinder- en Jeugdpsychiatrie Kinder- en Jeugdpsychiatrie Kinder- en Jeugdpsychiatrie Contactgegevens locatie Vluchtheuvellaan DN Zetten T Vluchtheuvellaan DN Zetten T Stationsweg EE Oosterbeek T Ireneweg HL Oosterbeek Horalaan 3a 6717 LX Ede T Horalaan LX Ede T De Brouwerij, locatie Oosterbeek De Brouwerij locatie Oosterbeek heeft één vestiging voor SO aan de Ireneweg en één voor VSO (incl. MBO-programma s) aan de Stationsweg. Er wordt onderwijs geboden aan leerlingen vanaf 3,5 tot 21 jaar met de diagnose Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Het onderwijsaanbod gaat uit van het reguliere programma, aangepast waar nodig. De locatie Oosterbeek biedt onderwijs aan leerlingen die in behandeling zijn bij het dr. Leo Kannerhuis. Ook biedt De Brouwerij onderwijs aan leerlingen uit de brede regio. Deze leerlingen zijn gediagnosticeerd met ASS en in het bezit van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) afgegeven, op grond van de woonplaats, door een regionaal samenwerkingsverband passend onderwijs.

6 SCHOOLGIDS DE BROUWERIJ 2014/2015 De SO-afdeling (Ireneweg) De SO afdeling heeft drie klassen waarin basisonderwijs wordt aangeboden voor groep 3 t/m 8. Vorig schooljaar is er gestart met de Top-behandelgroep. De Topbehandeling is een behandeling geïntegreerd in de klas. Top staat voor training en onderwijsprogramma waarbij de behandeling plaatsvindt tijdens groeps- en individuele momenten in en buiten de klas. Deze nieuwe vorm van behandeling richt zich op het jonge kind met een autisme-spectrumstoornis dat nog niet kan deelnemen aan het onderwijs. De doelstelling is het kind vaardigheden aanleren en de ontwikkeling stimuleren met als doel het kunnen deelnemen aan onderwijs. Daarnaast is er een schakelklas voor leerlingen die nog onvoldoende in staat zijn om binnen een groep onderwijs te volgen. Deze klas is alleen toegankelijk voor kinderen die klinisch zijn opgenomen bij het Dr. Leo Kannerhuis. De SO afdeling wordt inhoudelijk begeleid door een intern begeleider en orthopedagoog. De gemiddelde groepsgrootte is 10 leerlingen. De VSO- afdeling (Stationsweg) De VSO-afdeling is bedoeld voor leerlingen van 12 tot 21 jaar. De groepsgrootte varieert van 10 tot 12 leerlingen. De leerlingen die de VMBO-theoretische leerweg (TL) volgen, krijgen voornamelijk les in de eigen groep en van hun eigen leerkracht, eventueel afgewisseld met praktijklessen. Er is geen sprake van meerdere vakdocenten op een groep binnen onze school. 6 Leerlingen in de studiegroep die begeleiding krijgen voor hun studie t.b.v. het staatsexamen HAVO of VMBO-TL, krijgen een individueel rooster op grond van het gekozen vakkenpakket, waarin rekening wordt gehouden met eventuele trainings- en therapieafspraken. De begeleiding die de studiegroep biedt, bestaat uit ondersteuning op het gebied van werkaanpak, planning en studiehouding. De leerling kan zich de stof grotendeels zelfstandig eigen maken en de jongere is in het bezit van een overgangsbewijs naar HAVO 4 of VWO 4 of het VMBO-TL-diploma.Het VSO wordt inhoudelijk begeleid door een intern begeleider en een orthopedagoog. Naast de reguliere VSO-opleiding is er vorig jaar gestart met de CIBA. CIBA staat voor Crisisinterventie en intensieve behandeling autisme en is een speciale afdeling van het Dr. Leo Kannerhuis met aanbod voor patiënten met ASS en bijkomende psychiatrische stoornissen, waarbij sprake is van een (dreigende) crisissituatie. De Brouwerij verzorgt daarbinnen het onderwijs.

7 De VSO afdeling is onderverdeeld in drie routes. Welke leerroute het beste aansluit bij de leerling wordt vastgesteld in de Commissie van Begeleiding. Leerroute A: De theorieroute In de theorieroute zitten leerlingen van 12 tot 21 jaar. Het leerstofaanbod omvat voor de onderbouw de basisberoepsgerichte-, kaderberoepsgerichte- en theoretische leerweg VMBO. Daarbij is het mogelijk om voor het opleidingsniveau VMBO TL een diploma te behalen. Voor het HAVO onderwijs is dit ook mogelijk, indien een leerling over ruime HAVO capaciteiten en bijbehorende competenties beschikt. Wanneer een leerling in het VMBO leerjaar 2-3 de leeftijd van 15,5 jaar heeft bereikt, wordt er bekeken of het perspectief doorgang vindt of dat er gekeken dient te worden naar overstap naar leerroute B of C. Mocht het perspectief gericht zijn op het behalen van het diploma op het niveau van de Basis- en Kaderberoepsgerichte Leerweg, dan is een overstap nodig naar een andere school, omdat het bij De Brouwerij niet mogelijk is om op dit opleidingsniveau een diploma te behalen. Wel is het mogelijk dat een leerling bij ons op school certificaten behaalt en doorstroomt naar Leerroute C. Leerroute B: In de leerroute B. zitten leerlingen die meer leren door te doen. Het leerstofaanbod is praktisch van aard en daar waar de leermogelijkheden van de leerling het toelaten, is deze te vergelijken met het onderwijs op het niveau van de basis beroepsgerichte leerweg en op het niveau van het praktijkonderwijs. Binnen het groepsprogramma wordt gewerkt met theoriemomenten, afgewisseld met praktijk. In de leerroute B zitten leerlingen van 12 t/m 15,5 jaar, waarbij de onderwijsbehoefte gericht is op praktisch leren (Praktijkklas) met eventueel een uitstroom naar een specifieke beroepskeuze binnen een MBO opleiding. Ook is een overstap mogelijk naar de AKA opleiding (Arbeidsmarkt Gekwalificeerd Assistent). Leerlingen kunnen hier starten vanaf 15,5 jaar. 7 Leerroute C: In de leerroute C zitten leerlingen van 15,5 tot 21 jaar. De afdeling MBO in Oosterbeek biedt onderwijs voor de richting Horeca (niveau 1 en 2) en ICT (niveau 2 en 3). Dit gebeurt in combinatie met praktijklessen en stages. Het competentiegericht leren vindt plaats bij geaccrediteerde stage bedrijven in de regio. Dit proces wordt begeleid vanuit het Trajectbureau (zie 3.3).

8 SCHOOLGIDS DE BROUWERIJ 2014/2015 De Brouwerij, locatie Zetten De Brouwerij Jeugdzorg Plus biedt onderwijs aan leerlingen van 12 t/m 18 jaar die geplaatst zijn bij de Ottho Gerhard Heldringstichting. De brede school voor VSO biedt de volgende onderwijsvormen aan: VMBO, HAVO, beroepsonderwijs. Een aantal leerlingen volgt, in samenwerking met andere onderwijsinstellingen, een individueel traject. De gemiddelde groepsgrootte is 10 tot 12 leerlingen, waarbij elke groep een vaste mentor heeft en diverse vakdocenten. Het onderwijs van De Brouwerij Zetten is gestoeld op de volgende uitgangspunten en principes: 1. Integrale behandeling 2. Competentiegericht leren 3. Emancipatie 4. De standaard is anders zijn 5. Steeds een nieuwe kans 8 De Brouwerij Jeugdzorg Plus Beroepsopleidingen De afdeling Jeugdzorg Plus Beroepsvorming biedt leerlingen een beroepsopleiding aan die leidt tot een kwalificatie voor een vervolgopleiding of werk. De verschillende beroepsopleidingen zijn: Entree/AKA, Zorg, Detailhandel, Techniek en Horeca. Daarnaast is er een beroepsoriëntatieklas. Leerlingen die nog niet zelfstandig van het terrein van de Ottho Gerhard Heldringstichting af mogen, volgen een interne stage onder begeleiding van een leermeester binnen de diverse simulatieruimten. Leerlingen die nog niet geheel zelfstandig zijn volgen een begeleide stage. Een trajectbegeleider begeleidt hen op een externe stageplaats met als doel dat de leerling de stage uiteindelijk zelfstandig kan uitvoeren. De Brouwerij Jeugdzorg Plus Regulier De Brouwerij Jeugdzorg Plus biedt op locatie regulier voortgezet onderwijs op VMBO (b/k/t) en HAVO. De groepsgrootte is 10 tot 12 leerlingen, waarbij elke groep een vaste mentor heeft en diverse vakdocenten. Tijdens de observatieperiode volgt de leerling een onderwijsleerroute die zo goed mogelijk aansluit bij het uitstroomprofiel van de leerling.

9 Onderwijs in de regio De Brouwerij locatie Zetten biedt ook onderwijs aan leerlingen uit de regio. Er worden vier onderwijstrajecten aangeboden: Klas VMBO Basis-Kader Deze klas is voor leerlingen die bezig zijn met het 1e of 2e leejaar van VMBO-BK waarbij naast theorie ook veel praktijklessen worden gegeven. Diploma gerichte klas Deze klas is voor jongeren met internaliserende problematiek die in het 3e/4e jaar VMBO-TL of 4e/5e jaar van de Havo zitten. Het doel is het behalen van certificaten en/of een diploma. De uitstroom is altijd een MBO-opleiding. Dit is onderwijs op maat, afgestemd op de onderwijsmogelijkheden en behoeften van de leerling. MBO-klas, AKA-niveau 1 Deze klas is voor jongeren die vastlopen op het VMBO zowel binnen VO als VSO en voor jongeren die uitvallen in het reguliere MBO. Jongeren gaan twee dagen per week naar school en lopen 3 dagen stage per week. De minimale leeftijd is 15,5 jaar. Leerwerktraject Dit traject biedt een AKA opleiding of MBO niveau 1 riching techniek, onderhoud en groen. 9 Voor alle vier de onderwijstrajecten in Zetten geldt dat een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) noodzakelijk is. Om leerlingen aan te melden kunt u contact opnemen met de Frontoffice Brouwerij. De Brouwerij, locatie Ede De Brouwerij locatie Ede biedt onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 4 tot en met 13 jaar, verbonden aan Karakter. De leerlingen zijn opgenomen bij Karakter of volgen een deeltijdbehandeling. De verblijfsduur is gemiddeld drie tot zes maanden. De kerntaak van De Brouwerij is het geven van onderwijs aan leerlingen met onderwijsbelemmeringen en (leer)achterstanden die samengaan met een psychiatrische problematiek (of een vermoeden van die samenhang), alsook dat de leerlingen bedreigd zijn in de ontwikkeling op het gebied van persoonskenmerken en/of omgevingsfactoren. Voor de leerlingen geldt dat het onderwijs dat zij op De Brouwerij

10 SCHOOLGIDS DE BROUWERIJ 2012/2013 volgen overbruggingsonderwijs is. De locatie Ede heeft ook leerlingen in het Bink-traject. Behandeling in de klas; deze leerlingen worden in de klas ondersteund door een sociotherapeut van Karakter bij bijvoorbeeld het Leren Leren en sociale vaardigheden. De leerlingen in het Bink-project wonen thuis en volgen maximaal zes maanden onderwijs bij De Brouwerij. Scholen in de omgeving kunnen gebruik maken van dit traject voor leerlingen die (tijdelijk) niet in staat zijn onderwijs te volgen op hun eigen school. De locatie Ede biedt Onderwijs aan leerlingen in de leeftijd jaar, verbonden aan de crisisgroep van Karakter. Deze leerlingen krijgen onderwijs in een speciale crisissetting. Frontoffice De Brouwerij heeft een centraal aanmeldpunt: het Frontoffice. Deze is verantwoordelijk voor aanmeldingen van externe leerlingen, intakes, indicatiestelling en schooloverdrachten. Via het centrale nummer of via kunt u het Frontoffice bereiken. 1.2 Raad van Toezicht 10 De Raad van Toezicht van De Brouwerij bestaat uit de volgende leden: dhr. mr. H.J.T. Blom, voorzitter dhr. Th. Hoex MMO dhr. drs. J.M. Hermsen mw. E. Tuijnman mw. E. Brendel Adres: Postbus AA Zetten

11 1.3 Directeur/bestuurder, management Directeur/bestuurder: dhr. drs. A.C. van der Horst Management: mw. L. van Druijten, locatiedirecteur Ede dhr. H. van der Hoop, locatiedirecteur Oosterbeek dhr. B. Niedenzu, locatiedirecteur Zetten dhr. K. Schreuders, manager Trajectbureau en projecten 1.4 Samenwerkingspartners De Brouwerij verzorgt onderwijs in nauwe samenwerking met haar partners: Ottho Gerhard Heldringstichting (www.ogheldring.nl) Karakter (www.karakter.com) Dr. Leo Kannerhuis (www.leokannerhuis.nl) Het merendeel van de leerlingen volgt een behandeling voor hun specifieke problematiek. Het doel van de nauwe samenwerking is de behandeling die de leerling volgt bij een van de partners, te integreren binnen de schoolse situatie. De Brouwerij heeft hiervoor korte lijnen met de behandelgroepen en behandelcoördinatoren. Bij aanmelding van een leerling ontvangt De Brouwerij van de samenwerkingspartners een dossier over de leerling, daaruit stelt de Commissie van Begeleiding het ontwikkelingsperspectief op. Het tussentijds overleg met de behandelcoördinator vindt veelvuldig plaats Passend Onderwijs Alle scholen krijgen vanaf 1 augustus zorgplicht. De school waar de leerling staat ingeschreven of waar een ouder/verzorger zijn of haar kind aanmeldt is er voor verantwoordelijk om een passende onderwijsplek te bieden (of elders) en waar nodig extra ondersteuning te geven.

12 SCHOOLGIDS DE BROUWERIJ 2014/2015 De Brouwerij heeft door haar aanbod en diverse locaties een regio-overstijgende functie en is aangesloten bij zeven regionale samenwerkingsverbanden passend onderwijs voor primair en voortgezet onderwijs in de regio s Ede, Arnhem, Nijmegen en Tiel. Met de invoering van passend onderwijs is de leerlinggebonden financiering ( het rugzakje ) losgelaten. In het cursusjaar worden de voormalig ambulant begeleiders, in overleg met de regionale samernwerkingsverbanden passend onderwijs, met name ingezet in de onderwijsondersteuningsystemen van de scholen voor regulier onderwijs. De samenwerking hierbij met De Onderwijsspecialisten (cluster 3 en cluster 4) die in het voormalige Regionaal Expertisecentrum Vierland is opgebouwd wordt voortgezet. 12 De Brouwerij heeft voor de locaties Zetten, Oosterbeek en Ede een onderwijsondersteuningsprofiel opgesteld. In dit profiel staat met name beschreven op welke wijze De Brouwerij passend onderwijs en extra ondersteuning kan bieden aan de leerlingen. De Medezeggenschapsraad heeft hiermee ingestemd en de profielen zijn via de site van De Brouwerij openbaar gemaakt. Een belangrijk aspect van passend onderwijs is het werken met een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). De Brouwerij stelt voor iedere leerling een OPP op waarin het uitstroomperspectief van de leerling wordt aangegeven en de onderbouwing daarvan. In deze onderbouwing zijn de belemmerende en stimulerende factoren die van invloed zijn op het onderwijs opgenomen. De Brouwerij vindt de betrokkenheid van ouders/verzorgers belangrijk. We gaan uit van een pedagogisch partnership waarbij gezamenlijk wordt opgetrokken om het welzijn en maatschappelijk perspectief van de leerling zo groot mogelijk te laten zijn.

13 13

14 SCHOOLGIDS DE BROUWERIJ 2014/ Visie

15 SCHOOLGIDS DE BROUWERIJ 2014/2015 VISIE 2.1 Missie Missie De missie van Scholengemeenschap De Brouwerij ziet er als volgt uit: Het verzorgen van kwalitatief toonaangevend en innovatief speciaal onderwijs en arbeidsmarkttoeleiding voor leerlingen met ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrische stoornissen. Het realiseren van succesvolle integratie van onderwijs, behandeling, kennis en werk, met het doel leerlingen de best denkbare toekomst te bieden in een optimale samenwerking met ouder(s)/verzorger(s) en samenwerkingspartners. Deze missie zegt iets over kerncompetenties en activiteiten: Verzorgen van onderwijs (wordt als eerste genoemd, De Brouwerij is in de eerste plaats een school); Kwalitatief toonaangevend (toonaangevend wil zeggen, voorop lopen in de beste onderwijskwaliteit, de beschikking over hooggekwalificeerd onderwijzend personeel); Innovatief speciaal onderwijs (onderzoek naar betere en vooruitstrevende onderwijsmethodieken of - middelen); Speciaal onderwijs voor leerlingen met ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrische stoornissen (geeft aan dat de doelgroep in cluster 4 valt); Arbeidsmarkttoeleiding (geeft aan dat De Brouwerij zich, in samenwerking met werkpartners, ook inspant om alle leerlingen - ook die zonder diploma of certificaat verder moeten- door het opdoen van werkervaring zo goed mogelijk aan een baan te helpen na het verlaten van de school); Het realiseren van succesvolle integratie (bestaande toeleveranciers c.q. partners van leerlingen, nieuwe samenwerkingsverbanden, kennisinstituten, maar ook ouder(s)/verzorger(s): het woord realiseren betekent hier niet alleen in stand houden maar ook initiëren); Het doel: de best denkbare toekomst voor onze leerlingen (De Brouwerij kijkt hierbij, in het kader van een levensloopvisie, verder dan alleen de schooltijd, in het belang van leerling en ouder(s)/verzorger(s). Dit vereist opzet en samenwerking met ketenpartners); Zowel ouders/verzorgers als (keten)partners worden zoveel als mogelijk betrokken bij keuzes die betrekking hebben op behandeling, leerproces, toekomst en welzijn van de leerling, ook als deze de school heeft verlaten. 15

16 SCHOOLGIDS DE BROUWERIJ 2014/2015 VISIE Visie Ten aanzien van het onderwijs en de zorg voor iedere individuele leerling gaat De Brouwerij uit van de volgende principes: Dynamisch en flexibel in onderwijs. Verantwoordelijkheid nemen m.b.t. eigen organisatie maar zeker ook naar de omgeving. Dit laat zich vertalen in de volgende principes: Integrale behandeling Binnen de school betekent dit een gezamenlijk optrekken met het behandelteam van de klinieken. Het doel hiervan is adequaat in te kunnen spelen op de multidisciplinaire hulpvraag van de leerling. Concreet betekent dit dat behandeling en onderwijs in samenhang met elkaar vorm krijgen en er gestreefd wordt naar afstemming van de mogelijkheden van de leerling. Om dit op een verantwoorde manier vorm te geven is er sprake van intensief overleg tussen de behandelcoördinator van de kliniek en de orthopedagoog van De Brouwerij, waarbij de hulpvraag van de betreffende leerling centraal staat. 16 Competentiegericht leren De Brouwerij wil, met het oog op een toekomstig scholings- en/of arbeidsperspectief, de leerlingen ondersteunen en stimuleren hun competenties te ontwikkelen (samenhangende kwaliteiten, kennis, vaardigheden en onderliggende gedragskenmerken). Uitgangspunt is het benutten van de mogelijkheden van de leerling, waarbij rekening gehouden wordt met mogelijke beperkingen. Ook hier wordt gezocht naar afstemming met de behandeling en een realistisch uitstroomprofiel. Positieve opvatting over beïnvloeding Uitgangspunt is: iedere leerling is uniek en dient telkens weer een nieuwe kans te krijgen. Belangrijke aandachtspunten hierin zijn: communicatie met de leerlingen en tussen de leerlingen onderling, afstemming van mogelijkheden en het vergroten van de sociaal-emotionele zelfredzaamheid van leerlingen. De basis is een veilige en betrouwbare omgeving, waarin leerlingen en personeel zich prettig en gewenst voelen en mogelijkheden krijgen aangereikt om te leren en te ontwikkelen.

17 De standaard is anders zijn De verschillen tussen de leerlingen worden gerespecteerd en geaccepteerd. Met iedere leerling wordt de zoektocht ingezet naar zijn of haar unieke mogelijkheden, waarbij De Brouwerij rekening houdt met de beperkingen. Met andere woorden: het is normaal om anders te zijn. De Brouwerij wil zich vooral inspannen om de leerlingen te leren goed met hun eigen kwaliteiten en beperkingen om te gaan en wil een reëel toekomstperspectief scheppen en middelen inzetten om dit te bereiken. Emancipatie De Brouwerij biedt leerlingen optimale ontwikkelkansen, scholingsmogelijkheden en opleidingsperspectieven, zodat zij competenter worden om hun plek in de samenleving op een adequate manier in te vullen. De uniciteit van de individuele leerling met zijn mogelijkheden en beperkingen staat hierin centraal. Onderwijs en begeleiding vormen een belangrijke schakel in de groei naar een passende en geaccepteerde plek in de maatschappij. Ze krijgen kansen en we hebben vertrouwen in hun talenten. 2.2 Doelgroepen De Brouwerij locatie Ede De Brouwerij locatie Ede biedt onderwijs aan leerlingen verbonden aan Karakter, een ziekenhuis voor kinder- en jeugdpsychiatrie met verschillende locaties in Gelderland en Overijssel. Locatie Ede biedt onderwijs aan leerlingen tussen de 4 en 13 jaar, allen met een psychiatrische stoornis of een vermoeden daarvan. Ook biedt de locatie Ede onderwijs in crisissetting aan voor leerlingen tussen jaar. 17 De Brouwerij locatie Oosterbeek De Brouwerij locatie Oosterbeek verzorgt onderwijs voor leerlingen van 3,5 tot 21 jaar. Locatie Oosterbeek is verbonden aan het Dr. Leo Kannerhuis te Oosterbeek (LKH). Alle leerlingen hebben een diagnose Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Veel leerlingen zijn in behandeling bij het Dr. Leo Kannerhuis, al dan niet in combinatie met wonen.

18 SCHOOLGIDS DE BROUWERIJ 2014/2015 VISIE Een aantal leerlingen is niet in behandeling bij het Dr. Leo Kannerhuis, maar is wel gediagnosticeerd met ASS en in bezit van een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV). De Brouwerij locatie Zetten De Brouwerij Jeugdzorg Plus Beroepsvorming biedt onderwijs aan leerlingen van 12 tot 18 jaar geplaatst op de Ottho Gerhard Heldringstichting. Een aantal leerlingen heeft door hun gedragsproblematiek moeite om zich in een klassensituatie te handhaven. Er is intensieve samenwerking met de behandelcoördinatoren van de Ottho Gerhard Heldringstichting met als doel adequaat in te kunnen spelen op de multidisciplinaire hulpvraag van de individuele leerling. 18

19 19

20 SCHOOLGIDS DE BROUWERIJ 2014/ Organisatie

21 SCHOOLGIDS DE BROUWERIJ 2014/2015 ORGANISATIE 3.1 Waarborgen voldoende onderwijstijd Voldoende onderwijstijd is belangrijk voor het leerproces van leerlingen van De Brouwerij. Niet alleen de tijd in de klassen/groepen, maar zeker ook de tijd daarbuiten. De Brouwerij kent naast onderwijskundige doelen ook doelen die gericht zijn op de sociale en emotionele ontwikkeling van haar leerlingen, alsmede gedragsregulatie. Om voldoende onderwijstijd voor elke leerling te waarborgen heeft De Brouwerij onder andere de volgende maatregelen genomen: Onze teamleden maken een efficiënt gebruik van de geplande onderwijstijd. Dit wordt onder andere bereikt door: Leerkrachten kennen een goed klassenmanagement, waardoor differentiatie in instructie- en verwerkingsvormen mogelijk is. Hierdoor is er extra individuele aandacht en begeleiding mogelijk voor leerlingen die daar behoefte aan hebben. Door goede samenwerking met de samenwerkingspartners zorgt De Brouwerij ervoor dat ordeverstoringen zo weinig mogelijk invloed hebben op het lesgebeuren. Op het schoolplein en in de klas wordt door de leerkrachten aandacht besteed aan gedragsregulatie en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Onderwijs is daarbij meer dan alleen maar het bereiken van didactische doelen. Het binnenkomen en verlaten van het schoolgebouw wordt als onderwijs bestempeld, aangezien schoolpersoneel daarbij veel aandacht schenkt aan bijvoorbeeld correcte omgangsvormen, correct sociaal gedrag van leerlingen onderling en naar leidinggevend personeel. Vaak zijn deze zaken de basale voorwaarden, waardoor er ook nadien in het leslokaal een hogere effectiviteit bereikt kan worden. 21 De Brouwerij stemt de hoeveelheid onderwijstijd af op de onderwijsbehoeften van haar leerlingen: De school heeft voor elke individuele leerling een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld waarin de beoogde doelen (opbrengsten) staan vermeld en de wijze waarop deze worden gerealiseerd. Leerlingen waarvoor bijzondere maatregelen noodzakelijk zijn, omdat zij het wettelijk verplichte minimum aantal uren onderwijs op jaarbasis niet kunnen volgen, heeft de school overleg met de hoofdbehandelaar en werkt conform de afspraken met de Inspectie van het Onderwijs.

22 SCHOOLGIDS DE BROUWERIJ 2014/2015 ORGANISATIE Bij ziekte of verlof van een leerkracht wordt altijd geprobeerd vervanging te regelen zodat er geen onderwijstijd voor leerlingen verloren gaat. Mocht het niet lukken vervanging te regelen, dan betekent dit dat leerkrachten, die op de betreffende dag geen lesgevende taken/uren hebben, de klas overnemen of dat leerlingen van de betreffende klas in andere klassen worden ondergebracht. We proberen in ieder geval het lesprogramma en de rust m.b.t. het onderwijs in de overige klassen/groepen te handhaven, maar zijn ons ervan bewust dat dit niet altijd lukt. In zo n geval zijn wij genoodzaakt leerlingen naar de groep of naar huis te sturen, maar dit vormt voor ons pas de allerlaatste oplossing. Indien een leerkracht door ziekte voor langere tijd het werk niet kan hervatten, wordt naar een structurele oplossing gezocht. 3.2 Welke functies 22 Binnen de formatiemogelijkheden is het locatieteam zodanig samengesteld, dat de begeleiding van de leerlingen op onze locaties optimaal kan verlopen. Elke locatie beschikt over de expertise van een orthopedagoog en intern begeleider. In de groepen werken leerkrachten en soms onderwijsassistenten en/of lerarenondersteuners. Bewegingsonderwijs wordt gegeven door gespecialiseerde sportleerkrachten. De Brouwerij verwacht van haar personeelsleden een hoge mate van betrokkenheid bij de leerling en diens programma. Het personeel moet kunnen relativeren en structuur kunnen bieden, daar waar het de leerling aan ontbreekt.

23 3.3 Trajectbureau Het Trajectbureau houdt zich bezig met het ontwikkelen, aanbieden en overdragen van specialistische trajecten voor arbeidstoeleiding. Ook houdt het trajectbureau zich bezig met (externe) scholing in relatie tot het bestaande onderwijsproces. Dit houdt in dat het Trajectbureau: Beroepspraktijkplaatsen Beroepspraktijkvorming (BPV) realiseert voor de leerlingen van beroepsopleidingen. De ambulante leerlingen in het voortgezet en MBO-onderwijs begeleidt. Arbeidstoeleidende stageplaatsen realiseert. Nieuw of ander opleidingsaanbod signaleert en initieert. Contacten met MBO-instellingen, het voortgezet onderwijs en gemeentelijke instellingen onderhoudt. Klantgericht en vraaggestuurd werkt. De Commissie van Begeleiding (CvB) van de verschillende locaties van De Brouwerij meldt leerlingen aan bij het Trajectbureau. Het totale netwerk voor externe stages bestaat uit meer dan 150 bedrijven in de regio. De interne stages worden verzorgd bij facilitaire diensten van de klinieken en bij de praktijkplaatsen van de school. Naast begeleide stages voor horeca zijn er ook begeleide stages voor zorg en welzijn, AKA (Arbeidsmarkt Gekwalificeerd Assistent), Techniek en Detailhandel. 23 Leerlingen worden begeleid door een stagebegeleider die tweewekelijks contact heeft met de stagegever. Tijdens de beroepspraktijkvorming wordt driemaal een beroepsvaardighedentoets afgenomen. De resultaten worden in het ontwikkelingsperspectief van de leerling verwerkt. De regionale opleidingscentra zijn verantwoordelijk voor examens en certificering.

24 SCHOOLGIDS DE BROUWERIJ 2014/ Resultaten van het onderwijs

25 SCHOOLGIDS DE BROUWERIJ 2014/2015 RESULTATEN VAN HET ONDERWIJS 4.1 Onderwijsresultaten Onderwijsresultaten 2012/2013 Soort Onderwijs HAVO VMBO Aantal aanvragen bij aanmelding in november Aantal oproepen in juni Aantal afgenomen examens Aantal behaalde certificaten Aantal behaalde diploma s 3 10 We zien een groei in het aantal leerlingen dat met één of meer certificaten of een diploma de school verlaat. 4.2 Instroom, doorstroom en uitstroom Instroom De leerlingeninstroom verloopt voornamelijk via toeleverende jeugdpsychiatrie en jeugdzorgplus instellingen uit de regio. De Brouwerij heeft samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met toeleverende instellingen. Leerlingen stromen gedurende het hele schooljaar in. Nadat een leerling door de ouder(s)/verzorger(s) is aangemeld of bij een kliniek geplaatst is, bepaalt de Commissie van Begeleiding in welke klas de leerling het beste geplaatst kan worden, door middel van dossieranalyse en gegevens van de school van herkomst. 25 Doorstroom De Brouwerij biedt de leerstof zoveel mogelijk op het eigen niveau van de leerling aan; we maken de leerstof en het te volgen programma voor iedere leerling, ambitieus en ook op maat, waarbinnen sprake is van differentiatie en afstemming op de mogelijkheden van de leerling. Conform de Wet op Expertisecentra (WEC) werkt De Brouwerij met het ontwikkelings-perspectief. De Brouwerij richt zich op het behalen van kerndoelen van het primair onderwijs en/of het speciaal onderwijs. Binnen het voortgezet speciaal onderwijs richt de school zich op het behalen van certificaten en diploma s van het regulier onderwijs en op de kerndoelen van het voortgezet speciaal onderwijs.

Schoolgids De Brouwerij

Schoolgids De Brouwerij 2015 2016 Schoolgids De Brouwerij SCHOLENGEMEENSCHAP DE BROUWERIJ 2015/2016 Inhoudsopgave Inleiding 1 Scholengemeenschap De Brouwerij 1.1 Raad van Toezicht 1.2 Directeur/bestuurder en management 1.3 Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

top-behandeling training- en onderwijsprogramma voor jonge kinderen verder met autisme dr. leo kannerhuis

top-behandeling training- en onderwijsprogramma voor jonge kinderen verder met autisme dr. leo kannerhuis top-behandeling training- en onderwijsprogramma voor jonge kinderen een aanbod van de polikliniek in Doorwerth in samenwerking met scholengemeenschap De Brouwerij in Oosterbeek maart 2015 centrum voor

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Basisschool De Bron Spiesheem 54 3907 NJ Veenendaal tel. 0318-508510 e-mail. De bron@shsveenendaal.nl PASSEND ONDERWIJS - Elke school zorgplicht?! Met het ingaan van de Wet

Nadere informatie

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht In werking vanaf 1 augustus 2014 Samen aan de slag voor de beste onderwijsplek voor uw kind! Aannamebeleid EWS, J.D. Pagina 1 Inleiding Vanaf 1 augustus 2014

Nadere informatie

FAQ lijst Hooghuisbreed

FAQ lijst Hooghuisbreed FAQ lijst Hooghuisbreed Algemeen Hoe is passend onderwijs in deze regio geregeld? Sinds 2014 is passend onderwijs ingevoerd op alle scholen in Nederland. Dat houdt in dat de leerlingen zoveel mogelijk

Nadere informatie

OPBRENGSTEN LEERLINGENZORG

OPBRENGSTEN LEERLINGENZORG OPBRENGSTEN 1 De opbrengsten liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. K.A. 11 De resultaten van de leerlingen liggen ten minste op het niveau dat

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

NAAR DE TRAVO

NAAR DE TRAVO NAAR DE TRAVO 2017-2018 1 OVER DE TRAVO INHOUD 2 1 OVER DE TRAVO 3 De Travo aan de Laan van de Mensenrechten is een de leerling aan het eind van de havo gestimuleerd 3 2 LEERLINGBESPREKING 6 Gentiaan College

Nadere informatie

Steunpunt Zorg & Onderwijs Fryslân

Steunpunt Zorg & Onderwijs Fryslân Steunpunt Zorg & Onderwijs Fryslân Kwaliteitseisen dagprogramma s met ZOAL (Zorg en Onderwijs op een andere Locatie) Kwaliteitseisen en dienstverlening voor ZOAL-aanbieders, versie 26 juli 2017 1 Inhoud

Nadere informatie

Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere

Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere Voorlopig advies groep 6 en 7 Aan het einde van het schooljaar groep 6 en 7 geeft de PO school na overleg met ouders een voorlopig schooladvies 1.

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM School : Samsam Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18ZH Onderzoeksnummer : 89409 Datum schoolbezoek : 27 november 2006 Datum vaststelling : 26 maart 2007. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectiefplan. 1. Voor welke leerlingen moet een VO-school een OPP opstellen?

Ontwikkelingsperspectiefplan. 1. Voor welke leerlingen moet een VO-school een OPP opstellen? Ontwikkelingsperspectiefplan Deze informatie is onder andere gebaseerd op een memo, die is opgesteld in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Inspectie van het Onderwijs

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. SO Onder de Kap

Schoolondersteuningsprofiel. SO Onder de Kap Schoolondersteuningsprofiel SO Onder de Kap 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1.

Nadere informatie

Opbrengsten. Verantwoording

Opbrengsten. Verantwoording Opbrengsten VSO Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen (voortgezet)

Nadere informatie

Het IOP en OPP in het praktijkonderwijs

Het IOP en OPP in het praktijkonderwijs Het IOP en OPP in het praktijkonderwijs Alle leerlingen in het Praktijkonderwijs werken met een IOP. De verwachtingen, doelen, competenties en mogelijkheden van de leerling zijn richtinggevend voor het

Nadere informatie

KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE. Uitdaging Beweging Perspectief

KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE. Uitdaging Beweging Perspectief DE SPRIENKE Uitdaging Beweging Perspectief Mytylschool de Sprienke Vivaldipad 1, 4462 JA Goes Telefoon: 0113 22 91 50 E-mail: info@desprienke.nl Website: www.desprienke.nl KWALITEITSWET (V)SO KWALITEITSWET

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Praktijkschool Joannes Nijmegen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Praktijkschool Joannes Nijmegen RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Praktijkschool Joannes Nijmegen Plaats: Nijmegen BRIN-nummer: 26JR-00 Arrangementsnummer: 153057 Onderzoek uitgevoerd op: 7 december 2011 Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. VSO Hengelo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. VSO Hengelo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK VSO Hengelo Plaats : Hengelo Ov BRIN nummer : 00KM OKE 07 VSO Onderzoeksnummer : 150043 Datum onderzoek : 7 november 2012 Datum vaststelling : 23 januari 2013

Nadere informatie

Het OPDC Rotterdam van LMC. Locatie Noord en Zuid. Informatie voor scholen

Het OPDC Rotterdam van LMC. Locatie Noord en Zuid. Informatie voor scholen Het OPDC Rotterdam van LMC Locatie Noord en Zuid Informatie voor scholen Het Ortho Pedagogisch Didactisch Centrum (OPDC) Het OPDC is bedoeld voor volledig leerplichtige leerlingen van het reguliere voortgezet

Nadere informatie

Verslag MBO conferentie Betere zorg, minder uitval

Verslag MBO conferentie Betere zorg, minder uitval Verslag MBO conferentie Betere zorg, minder uitval Lunteren, 22 april 09 Presentatieronde 1: Flex College het Nijmeegse model in de strijd tegen voortijdig schoolverlaten. Presentator Jeroen Rood, directeur

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Xaveriusschool

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Xaveriusschool VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Xaveriusschool Plaats : Sittard BRIN nummer : 04EP OKE 02 VSO Onderzoeksnummer : 282087 Datum onderzoek : 26 februari 2015 Datum vaststelling : 9 juni 2015 Pagina 2 van 11

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ KOP VAN DEELEN (HOENDERLOO COLLEGE) CLUSTER 4

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ KOP VAN DEELEN (HOENDERLOO COLLEGE) CLUSTER 4 DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ KOP VAN DEELEN (HOENDERLOO COLLEGE) CLUSTER 4 Plaats : Deelen BRIN-nummer : 02EY Onderzoek uitgevoerd op : 16 maart en 19 mei 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel 2016-2017 Algemeen Inleiding Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO 20.02. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten zorgen we

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL RENN4 DE ATLAS ASSEN

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL RENN4 DE ATLAS ASSEN SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL RENN4 DE ATLAS ASSEN 2015-2016 RENN4 De Atlas Vivaldilaan 46 Postbus 30017 0592 340497 Brinnummer: E-mail: 9402 VE Assen 9400 RA Assen 00zf atlas@renn4.nl www.renn4.nl 1 Inleiding

Nadere informatie

Werken met een OntwikkelingsPerspectiefPlan. Brechtje Dantuma Joke den Hoedt / Jeane Tjintjelaar

Werken met een OntwikkelingsPerspectiefPlan. Brechtje Dantuma Joke den Hoedt / Jeane Tjintjelaar Werken met een OntwikkelingsPerspectiefPlan Brechtje Dantuma Joke den Hoedt / Jeane Tjintjelaar Extra ondersteuning De plek en de status OPP Passend onderwijs kijkt vooral naar de mogelijkheden van leerlingen

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Isselborgh

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Isselborgh VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK De Isselborgh Plaats : Doetinchem BRIN nummer : 01QH OKE 02 VSO Onderzoeksnummer : 267150 Datum onderzoek : 16 januari 2014 Datum vaststelling : 13 maart 2014 Pagina 2 van

Nadere informatie

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T)

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) TRIPLE T Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) Passend onderwijs Een ontwikkeling die parallel loopt aan de transitie Jeugdzorg en die met name vanwege de sterk inhoudelijke samenhang

Nadere informatie

Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs. Primair onderwijs

Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs. Primair onderwijs Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs Primair onderwijs ONDERWIJSPROCES (OP) OP1. Aanbod Het aanbod bereidt de leerlingen voor op vervolgonderwijs en samenleving. De school biedt

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Gomarus College HAVO/VWO

Ondersteuningsprofiel Gomarus College HAVO/VWO Ondersteuningsprofiel Gomarus College HAVO/VWO Ouderversie, schooljaar 2015-2016 Adres Vondelpad 1 en 3 9721 LX Groningen T 050 5244531 / 050 5224575 E havo-vwo@gomaruscollege.nl / onderbouw@gomaruscollege.nl

Nadere informatie

Inleiding. Beste lezer,

Inleiding. Beste lezer, Schoolgids VSO Het Mozaïek Almelo deel A 2017/2018 Inhoudsopgave Inleiding 3 Even voorstellen! 5 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders 5 Medezeggenschapsraad (MR) 5 Nieuwsbrief 6 Onderwijstijd

Nadere informatie

Schooltijden SO-leerlingen Aanmelding nieuwe leerlingen Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag A Vrijdag Vakanties en vrije dagen

Schooltijden SO-leerlingen Aanmelding nieuwe leerlingen Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag A Vrijdag Vakanties en vrije dagen Speciaal Onderwijs Contact met ouders/verzorgers Wij vinden het contact met ouder(s)/verzorger(s) erg belangrijk. Er zijn drie oudergesprekken per jaar gepland. In een van deze oudergesprekken wordt ook

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Gomarus College Magnolia Onderbouw VMBO/HV

Ondersteuningsprofiel Gomarus College Magnolia Onderbouw VMBO/HV Ondersteuningsprofiel Gomarus College Magnolia Onderbouw VMBO/HV Ouderversie, schooljaar 2015/2016 Adres Magnoliastraat 1 9741 CS Groningen T 050 5713093 E magnolia@gomaruscollege.nl W www.gomaruscollege.nl

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij. de Watapanaschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij. de Watapanaschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij de Watapanaschool Plaats : Rincon, Bonaire BRIN-nummer : 30GT Datum schoolbezoek : 15 oktober 2014 Rapport vastgesteld te Tilburg op 21

Nadere informatie

Inleiding. 2.2 Onderwijsvisie / schoolconcept Deze informatie is terug te vinden in onze schoolgids (deel B) en op de website van de school.

Inleiding. 2.2 Onderwijsvisie / schoolconcept Deze informatie is terug te vinden in onze schoolgids (deel B) en op de website van de school. Schoolondersteuningsprofiel 2015-2016 Inleiding Alle scholen van Attendiz baseren hun onderwijs op de onderstaande zeven kernwaarden: 1. Is ambitieus en werkt planmatig vanuit een missie en visie aan innovatie

Nadere informatie

Informatiegids OPDC REBOUND Het Gooi Cursusjaar

Informatiegids OPDC REBOUND Het Gooi Cursusjaar Informatiegids OPDC REBOUND Het Gooi Cursusjaar 2016 2017 Inhoudsopgave 1. Welkom 2. Locatie Rebound het Gooi 3. Lestijden 4. Leerplicht 5. De Rebound periode - Aanmelding - Intakegesprek - Tussentijdse

Nadere informatie

Ontwikkelings Perspectief. Plan

Ontwikkelings Perspectief. Plan Ontwikkelings Perspectief Plan Ontwikkelingsperspectief Met de invoering van Passend Onderwijs wordt de toewijzing van extra ondersteuning, voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE MARTIN LUTHER KINGSCHOOL VSO-ZML

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE MARTIN LUTHER KINGSCHOOL VSO-ZML RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE MARTIN LUTHER KINGSCHOOL VSO-ZML Plaats : Purmerend BRIN-nummer : 15DZ Arrangementsnummer : 87324 Onderzoek uitgevoerd op : 14 september 2010

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel 2016-2017 Algemeen Inleiding Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO 20.02. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten zorgen we

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG BASISSCHOOL DE BONGERD

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG BASISSCHOOL DE BONGERD RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008-2009 BASISSCHOOL DE BONGERD School : Basisschool De Bongerd Plaats : Leusden BRIN-nummer : 11HD Onderzoeksnummer : 110164 Datum uitvoering onderzoek

Nadere informatie

Locatiegids. locatiegids Mulock t Gooi

Locatiegids. locatiegids Mulock t Gooi Locatiegids ATC amersfoort locatiegids Mulock t Gooi 2 3 Over ons 4 Hoe kom je bij ons terecht? 5 Wat willen we met jou bereiken? 6 Werkwijze 8 Overige informatie Over ons Welkom bij het Arbeids Trainings

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Frater van Gemertschool volgens format Portvolio januari 2016

Schoolondersteuningsprofiel Frater van Gemertschool volgens format Portvolio januari 2016 Schoolondersteuningsprofiel Frater van Gemertschool volgens format Portvolio januari 2016 1. Algemeen 1.1 Schoolprofiel De Frater van Gemertschool heeft een bijzondere functie in het onderwijsaanbod in

Nadere informatie

Instellingen voor auditief en communicatief beperkte leerlingen. Van Vraag naar Ondersteuning. Landelijk kader inrichting passend onderwijs

Instellingen voor auditief en communicatief beperkte leerlingen. Van Vraag naar Ondersteuning. Landelijk kader inrichting passend onderwijs Instellingen voor auditief en communicatief beperkte leerlingen Van Vraag naar Ondersteuning Landelijk kader inrichting passend onderwijs november 2014 De stichting Siméa behartigt de belangen van de instellingen

Nadere informatie

Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders

Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders Inhoudsopgave: Inleiding Hoofdstuk 1 Passend onderwijs in een notendop Hoofdstuk 2 Het ondersteuningsprofiel Hoofdstuk 3 Aanmelden Hoofdstuk

Nadere informatie

Overzicht scholen De Onderwijsspecialisten regio Arnhem

Overzicht scholen De Onderwijsspecialisten regio Arnhem 9 mei 1 van 8 Overzicht scholen De Onderwijsspecialisten regio Arnhem Schema aanbod in voortgezet onderwijs Korte omschrijving Onderwijs voor jongeren in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar. Onze leerlingen

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel 2015-2016 Juni 2015 Ondersteuningsprofiel CSG Wessel Gansfort Inleiding Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO 20.01. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal)

Nadere informatie

Informatiefolder voor ouders. Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken. Kempenhorst, een fijne school!

Informatiefolder voor ouders. Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken. Kempenhorst, een fijne school! Informatiefolder voor ouders Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken Kempenhorst, een fijne school! Structuur van de school Leerjaar 4 Leerjaar 3 Theoretische leerweg Keuze uit 2

Nadere informatie

Informatie 8ste jaarsouders

Informatie 8ste jaarsouders Informatie 8ste jaarsouders NIO donderdag 8 november 2012 Deze wordt afgenomen door Eduniek, onze schoolbegeleidingsdienst. Uitslag na de kerstvakantie, samen met het schooladvies. Aanvullende informatie

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel 2015-2016 Algemeen Inleiding Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband (SwV) VO 20.02. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten zorgen we ervoor dat er

Nadere informatie

Wat verstaan wij onder ongeoorloofd schoolverzuim? Schoolverzuim is het niet aanwezig zijn op school zonder dat daar een geldige reden voor is.

Wat verstaan wij onder ongeoorloofd schoolverzuim? Schoolverzuim is het niet aanwezig zijn op school zonder dat daar een geldige reden voor is. Plaatsingsregels: College St. Paul is een kleine school. Wij hebben ruimte voor 15 leerlingen met een advies VMBO-theoretische leerweg. Wij hebben ruimte voor 15 leerlingen met een advies VMBO kaderberoepsgericht.

Nadere informatie

ondersteuningsprofiel Gomarus College praktijkonderwijs

ondersteuningsprofiel Gomarus College praktijkonderwijs ondersteuningsprofiel Gomarus College praktijkonderwijs Ouderversie, schooljaar 2016-2017 Adres Lavendelweg 7 9731 HR Groningen T 050 5244515 E praktijkonderwijs@gomaruscollege.nl W www.gomaruscollege.nl

Nadere informatie

met Perspectief SWV-VO telt... Elke jongere ONDERWIJS EN COACHING OP MAAT

met Perspectief SWV-VO telt... Elke jongere ONDERWIJS EN COACHING OP MAAT Perspectief met Elke jongere telt... ONDERWIJS EN COACHING OP MAAT Perspectief met Orthopedagogisch-didactisch centrum (OPDC) OPDC Boost! vervult een duidelijke rol binnen Samenwerkingsverband VO de Langstraat.

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSPLAN MAERLANT-LYCEUM

ONDERSTEUNINGSPLAN MAERLANT-LYCEUM ONDERSTEUNINGSPLAN MAERLANT-LYCEUM In het kader van de Wet Passend Onderwijs Per 01-08-2014 ONDERSTEUNINGSPROFIEL MAERLANT-LYCEUM A. DE BASISZORG B. STANDAARD 1 DE SCHOOL NEEMT LEERLINGEN ZORGVULDIG AAN

Nadere informatie

Van individuele casuïstiek naar casusoverstijgende oplossing?!

Van individuele casuïstiek naar casusoverstijgende oplossing?! Van individuele casuïstiek naar casusoverstijgende oplossing?! Kort verslag van een OC+-initiatief rond thuiszittende leerlingen uit het primair onderwijs in de regio Eindhoven November 2012 Een publicatie

Nadere informatie

Format schoolondersteuningsprofiel voor basisscholen

Format schoolondersteuningsprofiel voor basisscholen Format schoolondersteuningsprofiel voor basisscholen Definitieve versie / november 2013 Omslag Naam school: Koningin Beatrix te Buren Versienummer / datum: november 2015 Inhoudsopgave: 1. Passend onderwijs

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO De Overstap Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven. Inrichting van

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO De Overstap Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven. Inrichting van

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE SPRONG, SCHOOL VOOR PRAKTIJKONDERWIJS

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE SPRONG, SCHOOL VOOR PRAKTIJKONDERWIJS RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE SPRONG, SCHOOL VOOR PRAKTIJKONDERWIJS Plaats: Terneuzen BRIN-nummer: 26LL Onderzoek uitgevoerd op: 8 september 2009 Rapport verzonden op: 20 november 2009 Rapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Hans Petrischool PRO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Hans Petrischool PRO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Hans Petrischool PRO Plaats : Dordrecht BRIN nummer : 27VF C1 BRIN nummer : 27VF 00 PRO Onderzoeksnummer : 288590 Datum onderzoek : 29 januari 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

Notitie Commissie voor Begeleiding (CvB) en Commissie ontwikkelingsperspectiefplan (copp)

Notitie Commissie voor Begeleiding (CvB) en Commissie ontwikkelingsperspectiefplan (copp) Notitie Commissie voor Begeleiding (CvB) en Commissie ontwikkelingsperspectiefplan (copp) O410 Notitie Commissie voor Begeleiding en Commissie ontwikkelingsperspectief 3 september 2015 Pagina 1 van 6 Inleiding:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ TH. HART DE RUYTERSCHOOL VSO CLUSTER 4

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ TH. HART DE RUYTERSCHOOL VSO CLUSTER 4 RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ TH. HART DE RUYTERSCHOOL VSO CLUSTER 4 Plaats: Groningen BRIN-nummer: 140R Onderzoek uitgevoerd op: 9 juni 2009 Conceptrapport verzonden op: 1 juli 2009 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

ontwikkelingsperspectief

ontwikkelingsperspectief ontwikkelingsperspectief Leerlijnen OPP uitstroombestemming Thema nieuwsbrief schooljaar 2013-2014 IvOO - VSO Diplomastroom 15-11-2013 In oktober is er een ouderavond geweest met als onderwerp het (document)

Nadere informatie

PROTOCOL VERZUIM LEERLINGEN SO en VSO

PROTOCOL VERZUIM LEERLINGEN SO en VSO PROTOCOL VERZUIM LEERLINGEN SO en VSO Inleiding Iedere leerling heeft het recht, maar ook de plicht om onderwijs te volgen. De Pels streeft ernaar het onderwijs zo aantrekkelijk mogelijk te maken en stelt

Nadere informatie

Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7

Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7 Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7 Voor leerlingen en ouders is de overstap naar het voortgezet onderwijs een grote stap. Goede voorlichting en een goede voorbereiding zijn

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Dr. Albert Schweitzer. Het SOP is tot stand gekomen met door de monitor basisondersteuning,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

RAPPORT VAN BEVINDINGEN RAPPORT VAN BEVINDINGEN Basisschool De Toermalijn Onderzoeksdatum: 3 juni 2008 Datum conceptrapport van bevindingen: 27 juni 2008 Datum vaststelling rapport: 18 augustus 2008 Onderzoeksnummer: 105617 Postregistratienummer:

Nadere informatie

Stapeling binnen Melanchthon

Stapeling binnen Melanchthon Stapeling binnen Melanchthon Na je examen doorstromen naar een ander niveau in het voortgezet onderwijs Marieke van den Vlekkert Maatje, MSc. Versie 3 februari 2013 Besproken in AD (18/12), MMT (18/12),

Nadere informatie

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs Inhoud VO avond 1. Onderwijstypen voortgezet onderwijs (VO) 2. Advisering basisschool 3. Toelichting toetsafname 4. Tijdspad 5. Ontwikkelingen 6. Traject aanmelding VO. 7. Tips bezoek en overzicht van

Nadere informatie

Inspectietoezicht op scholen voor Voortgezet Onderwijs in 2006

Inspectietoezicht op scholen voor Voortgezet Onderwijs in 2006 Inspectietoezicht op scholen voor Voortgezet Onderwijs in 2006 Inleiding Met ingang van 1 januari 2006 stelt de inspectie het waarderingskader en de werkwijze in het toezicht in het voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Vakkundig in Actief leren

Vakkundig in Actief leren Vakkundig in Actief leren Vakkundig in Actief leren Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs Oud-Beijerland Het Actief College Het Actief College is een openbare scholengemeenschap voor beroepsgerichte

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK ISAAC BEECKMAN ACADEMIE, AFDELINGEN HAVO EN VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK ISAAC BEECKMAN ACADEMIE, AFDELINGEN HAVO EN VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK ISAAC BEECKMAN ACADEMIE, AFDELINGEN HAVO EN VWO Plaats: Kapelle BRIN-nummer: 29ZT Registratienummer: 3080331 Onderzoek uitgevoerd op: 12 april 2011 Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. De Bouwsteen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. De Bouwsteen RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING De Bouwsteen Plaats : Hengelo Ov BRIN nummer : 00KM OKE 12 SO Onderzoeksnummer : 150044 Datum onderzoek : 8 november 2012 Datum vaststelling

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL VAN

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL VAN SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL VAN OBS Isandra SCHOOLJAAR 2015-2016 Pagina 1 van 16 Inhoudsopgave VOORWOORD... 3 Hoofdstuk 1. Passend onderwijs voor elke leerling... 4 1.1. Alle kinderen krijgen de onderwijsondersteuning

Nadere informatie

Arrangement VO-VSO, locatie SGL Informatie voor ouders.

Arrangement VO-VSO, locatie SGL Informatie voor ouders. Arrangement VO-VSO, locatie SGL Informatie voor ouders. Doel van deze brochure is om ouders, leerlingen en overige betrokkenen te informeren over het Arrangement VO-VSO Lelystad. 1 oktober 2016 Inleiding

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Atrium PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Atrium PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Het Atrium PRO Plaats : Zoetermeer BRIN nummer : 21KM C1 BRIN nummer : 21KM 00 PRO Onderzoeksnummer : 277364 Datum onderzoek : 1 oktober 2014 Datum vaststelling

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP BASISSCHOOL DE STEIGER

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP BASISSCHOOL DE STEIGER DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP BASISSCHOOL DE STEIGER Plaats : Stampersgat BRIN-nummer : 08KF Onderzoeksnummer : 118893 Datum schoolbezoek : 20 april 2010

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Beukenrode Onderwijs

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Beukenrode Onderwijs VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Beukenrode Onderwijs Plaats : Doorn BRIN nummer : 02RM OKE 01 VSO Onderzoeksnummer : 281988 Datum onderzoek : 19 maart 2015 Datum vaststelling : 26 mei 2015 Pagina 2 van 10

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. KWALITEITSONDERZOEK GUIDO DE BRES, ARNHEM afdeling vmbo-tl

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. KWALITEITSONDERZOEK GUIDO DE BRES, ARNHEM afdeling vmbo-tl RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GUIDO DE BRES, ARNHEM afdeling vmbo-tl Plaats: Arnhem BRIN-nummer: 00JT-03 Arrangementsnummer: 220117 Onderzoek uitgevoerd op: 7 november 2012 Conceptrapport

Nadere informatie

* Vanaf 9 september is onze nieuwe website online : www.pentacollege-attendiz.nl

* Vanaf 9 september is onze nieuwe website online : www.pentacollege-attendiz.nl Opbrengsten Penta College 2014-2015 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE PROF. DR. LEO KANNERSCHOOL. Educatieve School- en Beroepstoeleiding CURIUM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE PROF. DR. LEO KANNERSCHOOL. Educatieve School- en Beroepstoeleiding CURIUM RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE PROF. DR. LEO KANNERSCHOOL Educatieve School- en Beroepstoeleiding CURIUM CLUSTER 4 Plaats : Oegstgeest BRIN-nummer : 00NT Registratienummerr

Nadere informatie

Toezicht op scholen en voorzieningen voor nieuwkomers

Toezicht op scholen en voorzieningen voor nieuwkomers Toezicht op scholen en voorzieningen voor nieuwkomers Studiedag LOWAN 16 november 2011 Thea Manders Miriam Baltussen Inhoud 1. Terug- en vooruitblik 2. Het toezichtkader 3. Het kwaliteitsonderzoek 4. Vragen

Nadere informatie

VERSLAG ONDERZOEK NULMETING. Peuter-/kleutergroep plus

VERSLAG ONDERZOEK NULMETING. Peuter-/kleutergroep plus VERSLAG ONDERZOEK NULMETING Peuter-/kleutergroep plus Plaats : Tholen BRIN nummer : 04EY OKE 08 SO Onderzoeksnummer : 284000 Datum onderzoek : 21 mei 2015 Datum vaststelling : 3 september 2015 Pagina 2

Nadere informatie

De ambulant begeleider heeft als eerste zorg het welbevinden van de leerling binnen het regulier onderwijs

De ambulant begeleider heeft als eerste zorg het welbevinden van de leerling binnen het regulier onderwijs 1 Wat is ambulante begeleiding? Ambulante begeleiding is ondersteuning van het speciaal onderwijs aan het regulier onderwijs. Met ambulante begeleiding kunnen leerlingen met een cluster 4 indicatie regulier

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ PRAKTIJKSCHOOL DE TENDER Plaats: Dieren BRIN-nummer: 26NH-0 Onderzoeksnummer: 818089 Documentnummer: H2906319 Onderzoek uitgevoerd op: 25 maart 2010 Conceptrapport

Nadere informatie

De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie:

De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie: CSG LIUDGER DE RING ONDERSTEUNINGSPLAN 2014 Voorwoord De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie: Veiligheid, Respect, Betrokkenheid en Ontplooiing

Nadere informatie

Protocol. Inhoud. Inleiding

Protocol. Inhoud. Inleiding Protocol Schoolverzuim, Guyotschool VSO december 2015 Inhoud Protocol... 1 Inleiding... 1 Wetgeving... 2 Dagelijks... 3 Te laat komen... 3 Ziekte... 4 Wettelijk ongeoorloofd verzuim... 4 Signaalverzuim...

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPLAN De Nieuwe Veste Coevorden, 2015-2016

SCHOOLONDERSTEUNINGSPLAN De Nieuwe Veste Coevorden, 2015-2016 SCHOOLONDERSTEUNINGSPLAN De Nieuwe Veste Coevorden, inclusief Praktijkonderwijs 2015-2016 juni 2015 Inhoudsopgave Schoolgegevens bladzijde 3 Missie en visie bladzijde 4-5 Basisondersteuning bladzijde 6-7-8-9

Nadere informatie

Veiligheid en schoolklimaat

Veiligheid en schoolklimaat de staat van het onderwijs 3 Veiligheid en schoolklimaat Over het algemeen voelen leerlingen zich veilig op school. Dat geldt niet voor alle leerlingen. Soms zijn er bovendien ernstige incidenten met verstrekkende

Nadere informatie

Groeidocument SWV Primair Onderwijs Midden Holland Herziening versie 101215. Groeidocument GROEIDOCUMENT. Naam leerling

Groeidocument SWV Primair Onderwijs Midden Holland Herziening versie 101215. Groeidocument GROEIDOCUMENT. Naam leerling Groeidocument GROEIDOCUMENT Dossiernummer (niet invullen door school) Toestemming van ouder(s)/verzorger(s)* Ouder(s)/verzorger(s)* hebben kennis genomen van de inhoud van dit Groeidocument. Ouder(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

1. Inleiding. Zorgplan 2015-2019 Pagina 1

1. Inleiding. Zorgplan 2015-2019 Pagina 1 ZORGPLAN 2015-2019 Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Passend Onderwijs... 2 a. Algemeen... 2 b. Samenwerkingsverband... 3 c. Basiszorg en zorgprofiel... 3 d. Toelatingscriteria... 4 3. Zorg in de klas... 5

Nadere informatie

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Koningsschool Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning wij kinderen kunnen bieden die op

Nadere informatie

DOE040 VOORTGEZET ONDERWIJS

DOE040 VOORTGEZET ONDERWIJS BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK DOE040 VOORTGEZET ONDERWIJS TE EINDHOVEN INHOUD Uitkomst onderzoek DOE040 VO te Eindhoven 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel 10 Bijlage

Nadere informatie

Schoolverlatersprocedure

Schoolverlatersprocedure Schoolverlatersprocedure 25 augustus 2015 Oecumenische speciale basisschool De Wissel Welke adviezen? Welke scholen? Toelating Toetsen Procedure Open dagen Aanmelding Hoe verder? Overzicht ADVIEZEN Praktijkonderwijs;

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Attendiz

Schoolondersteuningsprofiel Attendiz Schoolondersteuningsprofiel Attendiz 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1. Is ambitieus

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Maartenscollege d.d

Ondersteuningsprofiel Maartenscollege d.d Ondersteuningsprofiel Maartenscollege 2015-2016 d.d 1-10-2015 1 INHOUDSOPGAVE voorwoord... 3 Inleiding... 3 1 Wie zijn we en welk onderwijsaanbod is er op onze school?... 3 Missie en visie van het Maartenscollege...

Nadere informatie

Carbooncollege Rombouts, afdeling vwo en havo Brunssum

Carbooncollege Rombouts, afdeling vwo en havo Brunssum RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK KWALITEITSVERBETERING Carbooncollege Rombouts, afdeling vwo en havo Brunssum Plaats: Brunssum BRIN-nummer: 18DO-0 Arrangementsnummer: 185757 (havo), 185758 (vwo) Onderzoek

Nadere informatie