NZa in beeld. jaarverslag 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NZa in beeld. jaarverslag 2007"

Transcriptie

1 NZa in beeld jaarverslag 2007

2 Kopstukken in de zorg De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) staat midden in de samenleving en wil in alle openheid haar werk doen. In dit eerste publieke jaarverslag gaat de NZa dan ook niet alleen in op haar eigen verrichtingen, maar laat zij ook andere partijen in de zorg graag aan het woord over de ontwikkelingen in de zorg in het algemeen en de rol van de NZa hierin in het bijzonder. Door het jaarverslag heen geven de volgende kopstukken uit de zorg hun visie: Marcelis Boereboom, waarnemend Directeur Generaal Gezondheidszorg van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; Chiel Bos, directeur Zorg bij Zorgverzekeraars Nederland; Iris van Bennekom, directeur van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie; Cynthia Vogeler, manager Gezondheidszorg en Voeding bij de Consumentenbond; Melanie Schultz Van Haegen, directeur Zorginkoop bij Achmea Zorg; Wim de Bie, lid van de Raad van Bestuur van de St. Maartenskliniek.

3 Inhoudsopgave Terugblik op Missie, kernwaarden en taken Inleiding Missie Kernwaarden Taken Vijf kerndoelen en de bereikte resultaten Efficiëntie op zorgmarkten Consumenten Kwaliteit en toegankelijkheid van zorg Tariefregulering, budgettering, uitvoering verzekeringswetten Terugdringing lastendruk De NZa onder de loep Algemeen Ontwikkelingen onomkeerbaar De mensen van de NZa Raad van Bestuur Raad van Advies Organogram Verhuizing Medezeggenschap Medewerkers Financieel 78

4 5. Samenwerkingsvormen VWS Andere partijen Internationale samenwerking Contacten met de NZa Circulaires Bezwaar- en beroepschriften Symposia c.q. congressen Informatielijn Externe optredens Website Media Verantwoordingscyclus 89

5 Op alle mappen die de Raad van Bestuur onder ogen krijgt, staan twee korte zinnetjes. De eerste vraagt naar de mate waarin het onderhavig voorstel bijdraagt aan het consumentenbelang. De tweede vraagt of het betreffende vraagstuk ook is op te lossen zonder een nieuwe regel in het leven te roepen. Zie daar twee prioriteiten die de NZa zich voor het komende jaar stelt. Voorzitter Frank de Grave licht ook de andere prioriteiten toe en blikt terug op het eerste volledige verslagjaar van de NZa, In ogenschouw nemend dat we in één jaar twee organisaties hebben geïntegreerd en er een nieuwe groep mensen, de directie Ontwikkeling, aan hebben toegevoegd, dat zich in de zorg heel veel nieuwe ontwikkelingen hebben voorgedaan en dat het gewone werk is doorgegaan, dan mogen wij in alle bescheidenheid tevreden zijn, zegt De Grave. Daarmee wil ik nadrukkelijk een compliment maken aan de medewerkers die ertoe hebben bijgedragen dat dit vrijwel geruisloos in zijn werk is gegaan. Ook de Ondernemingsraad heeft zich in dit verband kritisch maar opbouwend opgesteld. Het werkprogramma 2007 is goed uitgevoerd en er is bovendien veel werk bijgekomen. Ik ben ervan overtuigd dat de zorgwereld inmiddels weet dat de NZa bestaat. Dat blijkt ook uit onze stakeholdersanalyse die gemaakt is door Boer en Croon en gepresenteerd tijdens het éénjarig bestaan van de NZa. We hebben er natuurlijk over nagedacht of we dat zo moesten doen, zegt de Grave. Het is nogal ongebruikelijk om de resultaten van zo n onderzoek openbaar te maken. Je stelt je kwetsbaar op, zeker als je bedenkt dat de voorgangers van de NZa, het CTG en CTZ, niet altijd even populair waren. Maar wij pleiten binnen de zorg voor transparantie, dan moet je zelf ook open zijn. De stakeholders bleken mild-kritisch. Naast positieve elementen waren er twee belangrijke punten van kritiek: veel stakeholders vonden de NZa nog te volgzaam ten opzichte van VWS en de bereikbaarheid van de NZa moest beter.

6 Terugblik op Terugblik op 2007 NZa-voorzitter mr. Frank de Grave: Wij zijn onafhankelijk waar het kan en uitvoerder waar het moet Over de mate van onafhankelijkheid van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is De Grave helder. Het Ministerie stelt de begroting en het werkplan van de NZa vast, het benoemt en ontslaat de Raad van Bestuur. Ook kan het aanwijzingen geven. Die hebben wij gewoon uit te voeren, daar zijn wij voor ingehuurd. Dus wij houden toezicht, maar stellen daarnaast ook regels en budgetten vast en soms voeren we uit. Dat is onze opdracht. Daarnaast geven wij adviezen en daarin zijn we natuurlijk onafhankelijk. Kijk het afgelopen jaar bijvoorbeeld naar ons advies over kapitaallasten of de invoering van de maatstaf. De Minister is daar stevig van afgeweken. Ook in onze rol van marktmeester zijn we onafhankelijk. Wij zijn dus onafhankelijk waar het kan en uitvoerder waar het moet. In dat verband kun je het Ministerie zien als een stakeholder met een sterretje. Ik ben tevreden met die positie. Wij krijgen de ruimte en vervolgens is het de vraag hoe je daarmee wilt omgaan. Het heeft weinig zin te komen met adviezen waarvan we op voorhand weten dat ze niet haalbaar zijn, maar we zijn wel stevig in onze positie naar de Minister. Wij gaan naar mijn smaak prudent met onze onafhankelijkheid om. Overigens vond juist de Minister dat we te onafhankelijk van VWS opereren, dus in werkelijkheid zitten we waarschijnlijk ergens in het midden. Toename van het aantal procedures Hoezeer de NZa zich ook thuis mag voelen in de zorgsector, de ontwikkelingen in de sector leiden wel tot een aanscherping van de omgangsvormen. Waar vroeger het poldermodel heerste, is de NZa nu door de Wet marktordening gezondheidszorg in een positie gebracht waardoor partijen zich assertiever opstellen in hun belangenbehartiging. Het is op zich dan ook begrijpelijk dat partijen vaker naar de rechter stappen. In het algemeen zien we die verscherping. Daar moeten we mee leren omgaan.

7 6 Terugblik op 2007 Diezelfde ontwikkelingen leiden echter wel tot een explosieve stijging van het aantal bezwaaren beroepsprocedures. We hebben het in plaats van tientallen over honderden procedures per jaar. Door de veranderende verhoudingen is dat logisch en onvermijdelijk. Het doet de druk op onze uitvoeringsorganisatie echter wel toenemen, waardoor de afhandeling langer duurt. Een goed voorbeeld vormen de orthodontisten. Toen wij concludeerden dat hun tarieven omlaag kunnen, konden we erop rekenen dat zij procedures zouden starten. Ook al hebben we die tot nu toe allemaal gewonnen, het levert een veel hogere werklast op, aldus De Grave. Ook bij de AWBZ is een forse stijging zichtbaar van het aantal juridische procedures over besluiten van de NZa. Naast de toegenomen assertiviteit ziet De Grave hier vooral tot uiting komen dat de huidige AWBZ niet goed functioneert. De NZa heeft in een advies aan de staatssecretaris van januari 2007 geconcludeerd dat het systeem out of control dreigt te raken. De NZa zou het dan ook toejuichen als de Staatssecretaris de AWBZ na uitkomst van het SER advies ingrijpend verandert. Nu loopt de NZa voortdurend met emmertjes rond om de gevolgen van het steeds meer lekkende AWBZ-dak op te vangen. Ook op andere vlakken wordt de NZa geconfronteerd met de veranderingen in de zorg en de grotere assertiviteit van betrokkenen. Het aantal verzoeken om, vaak complexe, informatie is met 400% gestegen. De Grave: Als je die stijging in het aantal verzoeken en procedures op een rij zet en daarbij bedenkt dat vrijwel alle onderdelen van de zorg in beweging zijn, dan hoop ik dat stakeholders er enigszins begrip voor hebben als zij concluderen dat de serviceverlening van de NZa niet optimaal is. Maar het is natuurlijk niet goed en we werken er hard aan om de serviceverlening te verbeteren. Geen marktgelovige, maar pragmaticus Over de positie van de NZa is De Grave duidelijk. Vergelijk het met het Concertgebouworkest. Wij zijn niet dat orkest dat in de schijnwerpers thuishoort, maar de organisatie die ervoor zorgt dat het orkest kan spelen. We regelen het gebouw, zorgen voor de betaling van de musici, doen de kaartverkoop, noem maar op. En aan het einde van het seizoen leggen we verantwoording af aan de directeur, in ons geval het Ministerie. In die rol kan ik mij prima vinden. Het komt er dus op neer dat wij in belangrijke mate voor de techniek en infrastructuur zijn ingehuurd en die goed moeten uitvoeren. Maar uiteindelijk gaat het om dat orkest en om de luisteraars van de muziek. Dat zijn de zorgverleners en de zorgconsumenten. Ondanks de positieve ontwikkeling die de NZa doormaakt, realiseert De Grave zich dat zij nog niet

8 Terugblik op is wat zij moet worden. De komende twee, drie jaar zetten we de ontwikkeling door van minder overheid en meer vrijheid van onderhandelen voor betrokken partijen. Iedereen is het er nu wel over eens dat een volledig door de overheid gereguleerd systeem niet goed functioneert. Betekent dit dat we de markt moeten omhelzen? Zelf heb ik mij nooit als marktgelovige opgesteld maar als pragmaticus. Van belang is dat we het rendement van elke zorgeuro omhoog krijgen. We zien dat we toegroeien naar een beter systeem waarin we per sector de juiste stimulansen geven om efficiëntie te verhogen, kwaliteit te verbeteren, de toegankelijkheid te bevorderen en de transparantie te versterken. Welke ordening is daarbij in het belang van de burger. Daar gaat het mij om. hoe het is gesteld met de administratieve lasten. Bovendien nemen we in 2008 alle bestaande regels door. Daarbij is steeds de vraag of we het wel zelf moeten willen regelen. Als we het aan de partijen in de zorg zelf kunnen overlaten, dan heeft dat in principe onze voorkeur, maar het kan ook zijn dat de consument beter gebaat is bij overheidsregulering. In die gevallen reguleren wij als NZa dus wel. Vanzelfsprekend luisteren we goed naar de opvatting van stakeholders. Ook hier geldt weer: niet de ideologie staat voorop, maar het resultaat. Dat is de rode draad in ons werk, dat zetten we door in Het liefst zien wij marktpartijen aan zet In 2008 staat de operatie WALZ hoog op de agenda van de NZa. De Grave: Wegnemen administratieve lasten Zorgautoriteit. Daar staat WALZ voor. De organisatie van de zorg is voortdurend in beweging. Dat betekent dat je daar de regels op moet aanpassen. Dat betekent dus ook dat niet elke regel verkeerd is. Immers, met een regel geef je mede vorm aan een nieuwe gewenste situatie. Tevens is het uiteraard heel begrijpelijk dat je af wilt van regels die die situatie in de weg staan. Daarom vragen we ons bij elk nieuw ordeningsvraagstuk in een preventieve toets af

9 1. Missie, kernwaarden en taken 1.1 Inleiding De NZa is toezichthouder op alle zorgmarkten in Nederland. Zij ziet toe op zowel zorgaanbieders als zorgverzekeraars, op zowel curatieve markten als op markten voor langdurige zorg. De NZa richt zich onder meer op het bewaken van de goede uitvoering van verzekeringswetten en de beheersing van de totale kosten via bekostiging van zorgverleners. De NZa heeft deze taken overgenomen van het voormalige College tarieven gezondheidszorg (CTG) en het College toezicht zorgverzekeringen (CTZ). Tegelijkertijd is het accent in het werk verschoven van uitvoering naar het proactief toezicht en het vaststellen van condities voor marktwerking en de handhaving daarvan. Doel van het nieuwe zorgstelsel is immers de consument waar voor zijn geld te bieden. Efficiëntie, keuze, kwaliteit en toegankelijkheid spelen hierin een sleutelrol. De NZa is officieel opgericht op 1 oktober Dit verslag over 2007 is dan ook het eerste volledige jaarverslag van de NZa. 1.2 Missie De NZa maakt en bewaakt goed werkende zorgmarkten. De belangen van de consument staan daarbij centraal. Efficiëntie op korte en lange termijn, markttransparantie, keuzevrijheid, toegang tot zorg en de kwaliteit zijn gewaarborgd. De consument krijgt zo de beste waar en waarde voor zijn zorgeuro. Het beeldmerk van de NZa is een moderne beschermengel. Deze engel symboliseert de beschermende rol van de NZa ten aanzien van de belangen van de consument. Tegelijkertijd symboliseert de engel de autoriteit en expertise van de NZa, waarmee verzekeraars en zorgaanbieders de juiste prikkels krijgen om de consument efficiënte en goede zorg te leveren. De Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) bieden hiervoor de kaders. De drie rollen van de NZa in de zorgsector kennen allemaal hun basis in die missie en die taken. Als marktmeester zoekt de NZa naar de juiste ordening voor verschillende zorgmarkten. Zodat efficiëntie, innovativiteit en klantgerichtheid optimaal gestimuleerd worden. Het streven daarbij is marktwerking waar dat kan, regulering waar dat moet. Als de belangen van de consument in het gedrang komen, grijpt de NZa, als toezichthouder, in op basis van de genoemde wetten. De NZa streeft echter naar zoveel mogelijk individuele vrijheidsgraden bij consumenten en andere marktpartijen. Zo hebben alle spelers op de zorgmarkten een eigen verantwoordelijkheid. Op deze manier worden ook onnodige administratieve lasten voorkomen. Omdat het zorgstelsel zich snel ontwikkelt en daarbij geregeld vragen over marktordening opkomen, is de NZa tevens

10 Missie, kernwaarden en taken 9 onafhankelijk adviseur. De NZa adviseert aan de Minister van VWS en aan andere publieke instanties die een rol spelen in de zorg. Die rol vervult zij op basis van haar kennis van zorgmarkten en ook hier met het doel de belangen van de zorgconsument zo goed mogelijk te dienen. 1.3 Kernwaarden Om de missie uit te voeren, is een aantal kernwaarden van belang. Deze kernwaarden vormen de ziel van de NZa. Onafhankelijk De NZa komt in onafhankelijkheid tot oordelen en afwegingen. Onafhankelijk van individuele belanghebbende marktpartijen en de politiek. Dit kan niet anders omdat de NZa zich anders geen oordeel kan vormen over gedrag van marktpartijen. In laatste instantie oordeelt de rechter over de besluiten van de toezichthouder. Het zijn de Minister en de medewetgever die de kaders stellen voor de regels waarbinnen de toezichthouder opereert. Onafhankelijkheid betekent dus niet dat de toezichthouder naar eigen goeddunken kan doen en laten wat zij wil. Deskundig Deskundigheid is vereist voor een professionele oordeelsvorming. Als geen ander moet de NZa op de hoogte zijn van de werking van markten, van toezicht houden, van methoden en efficiëntiesturing. De toezichthouder beschikt over deze kennis en waarborgt dit door hier in haar personeelsbeleid rekening mee te houden. Transparant De NZa wil een transparante toezichthouder zijn op alle terreinen: over hoe zij naar de markt kijkt, over hoe zij tot oordelen komt, over wat marktpartijen en consumenten mogen verwachten, et cetera. De NZa wil de inzichten van de belanghebbenden kennen en heeft feiten nodig voor haar toezichtoordelen. Zij pleegt daarom hoor en wederhoor, consulteert actief voordat zij nieuwe instrumenten inzet en raadpleegt marktpartijen, waaronder consumentenorganisaties. Bovendien legt zij achteraf verantwoording af. Consistent Een consistent toezichtbeleid is een noodzakelijke voorwaarde voor het goed functioneren van de NZa. Dit is het sluitstuk om te komen tot reguleringszekerheid. Voor de toepassing van instrumenten en bevoegdheden stelt de NZa visiedocumenten en beleidsregels op. Dat bevordert consistentie in optreden, ook over markten heen, bijvoorbeeld in de cure-markten en care-markten. Slagvaardig De NZa monitort markten actief en onderneemt actie waar nodig. Dit doet zij daadkrachtig waar nodig, licht waar dit volstaat. Bovenal is

11 10 Missie, kernwaarden en taken het optreden slagvaardig. Waar efficiëntie in de knel komt, waar partijen essentiële informatie voor het toezicht niet verstrekken, zal de NZa doen wat nodig is. De NZa is proactief, adviseert de Minister actief en neemt zelf initiatieven om concurrentieproblemen op te lossen en op te treden waar eerlijke marktwerking wordt verstoord of waar buiten het wettelijk kader wordt getreden. Betrouwbaar De sector kan op de NZa rekenen. Waar zij bekostigingstaken heeft, moeten instellingen kunnen rekenen op tijdige besluiten over hun budgetten en op tijdige uitspraken omtrent hun verantwoording daarover. De NZa neemt besluiten binnen de aangegeven termijn en biedt snel duidelijkheid als concurrentieposities in het geding zijn. 1.4 Taken De belangrijkste taken van de NZa zijn: het stellen van regels, zoals beleidsregels. Toezicht vindt plaats op basis van toetsing aan deze regels; het vaststellen van tarieven, budgetten en prestatiebeschrijvingen in curatieve en langdurige zorgmarkten; voor zover deze nog niet geheel geliberaliseerd zijn; het vaststellen of de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) rechtmatig zijn uitgevoerd; het vaststellen of de AWBZ doelmatig is uitgevoerd door AWBZ-verzekeraars; het vaststellen of marktpartijen aanmerkelijke marktmacht hebben en daar indien nodig tegen optreden; het monitoren van zorgmarkten; het bevorderen van voldoende transparantie op de markt, zowel over prijs als over kwaliteit; het bevorderen van de werking van zorgmarkten. Om toezicht te kunnen uitoefenen, heeft de NZa bevoegdheid tot: het inwinnen van inlichtingen; het opleggen van boetes bij overtreding van de wet; het opleggen van dwangsommen om naleving van wettelijke plichten af te dwingen; het beslechten van geschillen; het opleggen van verplichtingen in de vorm van tarieven en prestatiebeschrijvingen; het opleggen van verplichtingen op het gebied van marktverplichtingen. De wettelijke basis voor het optreden van de NZa ligt vast in de Wet marktordening gezondheidszorg, de Wmg.

12 2. Vijf kerndoelen en de bereikte resultaten Bij haar aantreden heeft de NZa een aantal hoofddoelstellingen geformuleerd waarin het consumentenbelang centraal staat. Dit zijn: de NZa bewaakt de belangen van de consument en ziet toe op eerlijke en heldere voorlichting door verzekeraars en aanbieders; de NZa ontwikkelt slimme instrumenten om efficiëntie in de zorg in goed tempo te verbeteren. De zorgmarkten die door ziekenhuizen worden bediend, zijn hierbij een speerpunt; de NZa zet in op het stimuleren van kwaliteit, door die marktcondities te stellen die prikkelen tot kwaliteit en innovatie in de zorg; de NZa wil de vaste jaarlijkse taken goed en servicegericht uitvoeren. De NZa waakt over integriteit van de budgetteringsfunctie; de NZa zet in op een aanmerkelijke vermindering van de bureaucratie van toezicht. Dit hoofdstuk beschrijft de vorderingen die zijn geboekt in het realiseren van deze doelen. De NZa voelt zich verantwoordelijk voor deze doelstellingen en laat zich daar ook op afrekenen als dit niet wordt gehaald. Ook is er aandacht voor de problemen waarop de NZa in 2007 is gestuit. Zo ontstaat een overzicht van de activiteiten van de NZa in 2007 in vogelvlucht.

13

14 Efficiëntie op zorgmarkten

15 14 Vijf kerndoelen en de bereikte resultaten 2.1 Efficiëntie op zorgmarkten Eén van de hoofdtaken van de NZa is het bevorderen van efficiëntie op zorgmarkten. Daarbij hoort ook het monitoren van de ontwikkelingen in de zorg en onderzoek naar mogelijkheden om de positie van de consument te verstevigen. Hiertoe publiceert de NZa jaarlijks een groot aantal visiedocumenten, marktmonitors, research papers, prestatiemetingen, rapportages en thematische onderzoeken. Ook worden betrokken marktpartijen regelmatig geconsulteerd over voorgenomen wijzigingen. De expertise die de NZa hiermee verzamelt, leidt tot een beter inzicht in de werking van (deel)markten. Op basis van deze kennis adviseert de NZa de Minister van VWS. In het algemeen heeft de NZa forse stappen gezet in de analyse van de ordening van de zorgmarkten. Zijn de prikkels voor de verschillende marktpartijen optimaal of zijn zij aan te scherpen? Wanneer is het belang van de consument het best geborgd? Als één ding duidelijk is, dan is het wel dat de ene markt de andere niet is. De NZa streeft er voortdurend naar om marktpartijen consumentgerichter, effectiever en efficiënter te laten werken. Mede hierdoor ondergaat de totale zorg een grondige vernieuwing Maatstafconcurrentie De NZa staat voor een zeer complexe, en voor marktpartijen ingrijpende, operatie met de invoering van prestatiebekostiging in de ziekenhuiszorg. Hiertoe hanteert zij onder meer maatstafconcurrentie als instrument. De markt voor ziekenhuisbekostiging, in totaal circa 13 miljard, bestond in 2007 uit een A- (90%) en een B-segment (10%). Het A-segment ligt nog vast in sterk gereguleerde prijzen, in het B-segment gelden vrije prijzen. Het doel is op termijn alle prijzen vrij te geven. De uitvoeringstoets Op weg naar vrije prijzen, in april 2007 verschenen, schetst met maatstafconcurrentie een overgangsmodel naar volledige vrije prijzen in de ziekenhuiszorg in Ziekenhuizen moeten voor een groot deel van hun zorgproductie onderhandelen met verzekeraars over prijzen en volumes. Maatstafconcurrentie moet de overgang naar vrije prijzen in het A-segment soepel laten verlopen en voorkomen dat marktmacht bij ziekenhuizen leidt tot prijsstijgingen. Maatstafconcurrentie is daarmee een tijdelijk instrument van prijsbeheersing voor de overgangsperiode naar vrije prijzen, zoals de NZa die tussen 2009 en 2012 in de Cure beoogt te introduceren. Zij doet dit naar aanleiding van de brief Waardering voor betere zorg van de hand van de Minister van VWS, die zij in juni 2007 ontving. Deze geeft hierin aan prestatiebekostiging met maatstafconcurrentie per 1 januari 2009 te willen invoeren. Dit ter vervanging van de functiegerichte budgettering.

16 Vijf kerndoelen en de bereikte resultaten 15

17 16 Vijf kerndoelen en de bereikte resultaten Met maatstafconcurrentie wordt de werking van een vrije markt nagebootst. Zorgaanbieders worden afgerekend op basis van hun relatieve prestaties vergeleken met die van andere, soortgelijke zorgaanbieders. De NZa werkt met een benadering van dat model, waarin de maatstaf ex ante voor drie jaar wordt vastgesteld. In 2012 is in beginsel de overgangsperiode voorbij en wordt de maatstaf vervangen door geheel vrije prijsvorming. Ter markering van de invoering hield de NZa in oktober een drukbezocht congres, waar zo n tweehonderd zorgaanbieders, verzekeraars, brancheverenigingen en consumenten- en patiëntenorganisaties de officiële start van maatstafconcurrentie meemaakten. Doel was de sector te informeren en van de sector informatie in te winnen met behulp waarvan de introductie van maatstafconcurrentie goed kan plaatsvinden. In november heeft de NZa vervolgens een consultatiedocument verzonden en hebben de zorgaanbieders tevens hun individuele productiviteitsscores ontvangen. De consultatie is vooral van belang om te kunnen bepalen waar volgens markpartijen nog belangrijke knelpunten zitten en wat oplossingen hiervoor zijn. Het overleg met de sector is steeds opnieuw van groot belang om maatstafconcurrentie op de best mogelijk manier in te voeren Toekomstige inrichting AWBZ De NZa werkt aan het vergroten van de inkoopmacht en keuzevrijheid van de consument in de AWBZ-zorg. Een keuzeplatform waar consumenten uit het aanbod van verschillende zorgaanbieders kunnen kiezen, kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Voor de langere termijn verwacht de NZa dat delen van de AWBZ kunnen worden overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet. Waar dat niet mogelijk is, moet een Romp AWBZ in stand blijven als publieke volksverzekering. Dit geldt voor patiënten die niet voor zichzelf kunnen zorgen of bij wie de financiële consequenties van een (aangeboren) aandoening te groot zijn om privaat te verzekeren. Dit staat in het rapport Care voor de toekomst dat aan de Staatssecretaris van het Ministerie van VWS is aangeboden. Zorgverzekeraars en zorgaanbieders worden in het huidige systeem onvoldoende gestimuleerd om op basis van prijs en kwaliteit in te kopen en doelmatiger te werken. Bovendien is de rol van de consument nog beperkt. De consument moet meer inkoopmacht en keuzevrijheid krijgen zodat vraagsturing ontstaat. In de extramurale zorg, waaronder bijvoorbeeld de thuiszorg valt, kan dit door een marktruimte te creëren, waarin de consument zelf kan kiezen voor de aanbieder die het best aan zijn wensen voldoet. Dat betekent dat er een loket moet komen waar zorgaanbieders hun producten presenteren.de marktmodellen op de AWBZ-markten zijn wezenlijk anders dan die in de Cure. In de Care is vrije prijsvorming nog niet aan

18 Vijf kerndoelen en de bereikte resultaten 17 de orde. Zo is sprake van centrale inkoop door zorgkantoren, waardoor het lastig is om goede prikkels te organiseren voor efficiëntie. Dit is des te lastiger door de grote budgettaire druk en de ontwikkelingen in de zorgbehoefte. De NZa heeft in 2007 onderzocht wat hanteerbare marktmodellen zijn in de gehandicaptenzorg, de geestelijke gezondheidszorg en in de verpleging en de verzorging, inclusief thuiszorg. Daarbij is vooral gelet op de vraag welke marktmodellen effectief en uitvoerbaar zijn Marktmodel farmacie De farmaceutische zorg is een belangrijk onderdeel van de gezondheidszorg. Uitgedrukt in zorgkosten beslaat farmaceutische zorg ongeveer 11,5% van de totale zorguitgaven, ruim 5 miljard. Bij farmacie is sprake van een keten van ondernemingen en van een omvangrijk stelsel van regels en markttoezichthouders. Al lange tijd bestaat het beeld dat het bestaande ordeningsstelsel dat in zijn geheel geldt voor de keten van marktpartijen, niet optimaal is uit het perspectief van goede, gereguleerde, marktwerking. De NZa gaat het hele marktmodel van de farmacie nader onderzoeken. Daarom heeft zij in 2007 een analyse gemaakt om een research paper te kunnen uitbrengen over een optimaal werkend efficiënt marktmodel. Het doel van het onderzoek is om alternatieven te bieden voor een nieuwe marktordening, om zo de huidige onvolmaaktheden van de geneesmiddelenmarkt op een structurele manier aan te pakken. De focus van dit onderzoek is op de extramurale farmaceutische zorg: de zorg verleend door apotheken en apotheekhoudende artsen. De aandacht is vooral uitgegaan naar geneesmiddelen die niet langer onder een octrooi vallen. Voor deze geneesmiddelen geldt dat er meer producenten zijn, of dat zij snel kunnen toetreden. Hierdoor zijn de mogelijkheden voor marktwerking groter dan voor geneesmiddelen die nog door een octrooi worden beschermd: de octrooihouder heeft immers een wettelijk monopolie. Het onderzoek identificeert verschillende knelpunten in de farmaceutische markt. Een belangrijk voorbeeld is de margeconcurrentie. Margeconcurrentie komt er op neer dat producenten van geneesmiddelen zonder octrooi met elkaar concurreren door apothekers bonussen en kortingen te geven. Deze bonussen en kortingen worden niet doorgegeven aan verzekeraars en consumenten in de vorm van lagere prijzen van geneesmiddelen. Op dit moment wordt op basis van een convenant tussen overheid en apothekers een deel van deze bonussen en kortingen afgeroomd via een zogenaamde clawback. Dit convenant loopt eind 2009 af, waarna een nieuwe oplossing nodig is.

19 Wim de Bie is langer dan 25 jaar het gezicht van de St. Maartenskliniek in Nijmegen. In zijn hoedanigheid als voorzitter van de Raad van Bestuur heeft hij het gezicht van de NZa duidelijk zien veranderen. Was het toenmalige CTG ooit regelrecht tegenstander van een experiment met vrije prijsvorming voor alle behandelingen in een ziekenhuis, vandaag de dag is de NZa ronduit positief over de resultaten die de St. Maartenskliniek heeft geboekt. De Bie vertelt. Waar heeft de markt behoefte aan? De St. Maartenskliniek is in 1936 opgericht en heeft zich volledig toegelegd op de behandeling van aandoeningen aan het houding- en bewegingssysteem. Oorspronkelijk hadden wij drie specialismen: orthopedie, reumatologie en revalidatie. Door de jaren heen hebben wij daar pijnbestrijding, met hulp van anesthesisten, aan toegevoegd, in het bijzonder voor patiënten die wij niet kunnen genezen. Binnen deze specialismen zien wij jaarlijks nieuwe patiënten. Tevens hebben wij een groot aantal chronische patiënten in behandeling. Dat doen we met 1800 medewerkers die samen 1230 fte invullen. In totaal realiseren wij een omzet van 135 miljoen. Sinds drie jaar hebben wij een tweede vestiging in Woerden, waar wij ook alle behandelingen aanbieden. In die periode zijn wij erin geslaagd de omzet te verdrievoudigen. Die ligt nu rond 15 miljoen. De grote groei van de Maartenskliniek heeft alles te maken met ons experiment dat wij onder toezicht van de NZa kunnen uitvoeren.

20 Wim de Bie, lid van de Raad van Bestuur van de St. Maartenskliniek: Het gezicht van de NZa is in positieve zin veranderd Het succes van de St. Maartenskliniek is volgens De Bie in hoofdzaak te danken aan de omslag die zij een aantal jaren geleden heeft gemaakt. Medici hebben van oorsprong de neiging op basis van hun kennis een behandeling voor te schrijven. Daarbij gaan zij er vanuit dat hun voorgeschreven behandeling leidt tot een genezen patiënt. Wij hebben dat veranderd in de vraag waar patiënten behoefte aan hebben. Onze kernactiviteit bestaat uit wervelkolombehandelingen. Wij zien 8000 patiënten per jaar. Ongeveer tien procent is te genezen met een operatie. Van zo n tien procent kunnen wij met behulp van anaesthesiologische interventie, waaronder neuromodulatie, de pijn helpen bestrijden. Dit betekent dat wij tachtig procent van de patiënten medisch gezien geen oplossing kunnen bieden. Voor hen zijn we aangewezen op therapieën die patiënten helpen te leren omgaan met hun blijvende beperking. In samenwerking met een kliniek uit Londen hebben wij voor deze groep een behandeling ontwikkeld die zich concentreert op coping : hoe kunnen patiënten leren omgaan met hun beperkingen. Met een intensief programma van enkele weken kunnen fysiotherapeuten en psychologen bijdragen aan de manier waarop patiënten omgaan met hun blijvende beperkingen. Hun methode is uitgebreid wetenschappelijk onderzocht en patiënten blijken er bijzonder veel baat bij te hebben. Bij verzekerings maat schappijen slagen wij er steeds beter in om hen ervan te overtuigen dat vergoeding van zo n behandeling kan leiden tot een verminderd beroep van patiënten op andere behandelingen, een lager ziekteverzuim op het werk en een minder afhankelijk bestaan van de zorg.

De rol van de NZa bij zorginkoop

De rol van de NZa bij zorginkoop De rol van de NZa bij zorginkoop Toezicht in het belang van de consument Henk van Vliet Raadadviseur NZa De zorgdriehoek NZa is marktmeester in de zorg Missie: De NZa maakt en bewaakt goed werkende zorgmarkten.

Nadere informatie

Strategie Nederlandse Zorgautoriteit

Strategie Nederlandse Zorgautoriteit Nederlandse Zorgautoriteit Strategie Nederlandse Zorgautoriteit Het maken en bewaken van goed werkende zorgmarkten oktober 2006 1. Inleiding De Nederlandse Zorgautoriteit, de NZa, is toezichthouder op

Nadere informatie

Rapport. Vergelijkingssite voor zorgverzekeringen. Onderzoek naar kwaliteit van vergelijkingssites voor zorgverzekeringen op het internet

Rapport. Vergelijkingssite voor zorgverzekeringen. Onderzoek naar kwaliteit van vergelijkingssites voor zorgverzekeringen op het internet Rapport Vergelijkingssite voor zorgverzekeringen Onderzoek naar kwaliteit van vergelijkingssites voor zorgverzekeringen op het internet Rapport Vergelijkingssites voor zorgverzekeringen Onderzoek naar

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 31 augustus 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 31 augustus 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 3406 Vragen van de leden

Nadere informatie

Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg

Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg Extern toezicht door de NZa Presentatie voor de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg Amersfoort, 6 oktober 2010 mw. drs. Cathy van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 517 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 215 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit Protocol tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Nederlandse Zorgautoriteit inzake samenwerking en coördinatie op het gebied van beleid, regelgeving, toezicht & informatieverstrekking en andere

Nadere informatie

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Vergelijkingssites voor zorgverzekeringen. Tweede onderzoek naar kwaliteit van vergelijkingssites voor zorgverzekeringen op het internet

Vergelijkingssites voor zorgverzekeringen. Tweede onderzoek naar kwaliteit van vergelijkingssites voor zorgverzekeringen op het internet Vergelijkingssites voor zorgverzekeringen Tweede onderzoek naar kwaliteit van vergelijkingssites voor zorgverzekeringen op het internet december 2008 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding

Nadere informatie

De ambitie van de zorgverzekeraars voor de Nederlandse zorg in 2025

De ambitie van de zorgverzekeraars voor de Nederlandse zorg in 2025 De ambitie van de zorgverzekeraars voor de Nederlandse zorg in 2025 Missie zorgverzekeraars Nederland Zorgverzekeraars Nederland heeft ten doel om de zorgverzekeraars te verenigen, hun gezamenlijke belangen

Nadere informatie

Actieplan wachttijden in de zorg 11 mei 2017

Actieplan wachttijden in de zorg 11 mei 2017 De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 253 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg, de Wet cliëntenrechten zorg en enkele andere wetten in verband met het tijdig signaleren

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-BR Experiment regelarme instellingen Wlz CONCEPT / PUBLICATIE VOORGENOMEN BESLUIT

BELEIDSREGEL CA-BR Experiment regelarme instellingen Wlz CONCEPT / PUBLICATIE VOORGENOMEN BESLUIT BELEIDSREGEL CONCEPT / PUBLICATIE VOORGENOMEN BESLUIT Experiment regelarme instellingen Wlz Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 29 248 Invoering Diagnose Behandeling Combinaties (DBCs) Nr. 239 Ontvangen ter Griffie op 2 oktober 2012. Het besluit tot het doen van een aanwijzing

Nadere informatie

Zorg en betaalbaarheid - de rol van zorgverzekeraars. AndrØ Rouvoet, Voorzitter Zorgverzekeraars Nederland Zorgseminar AvØro Achmea, 3 september 2013

Zorg en betaalbaarheid - de rol van zorgverzekeraars. AndrØ Rouvoet, Voorzitter Zorgverzekeraars Nederland Zorgseminar AvØro Achmea, 3 september 2013 Zorg en betaalbaarheid - de rol van zorgverzekeraars AndrØ Rouvoet, Voorzitter Zorgverzekeraars Nederland Zorgseminar AvØro Achmea, 3 september 2013 Rode draad De kosten van de zorg: een probleem? Rol

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 32 398 Vaststelling van een Wet forensische zorg en daarmee verband houdende wijzigingen in diverse andere wetten (Wet forensische zorg) A BRIEF

Nadere informatie

Bekostiging & financiering in de cure

Bekostiging & financiering in de cure Alleen de hoofdzaken 2011 Bekostiging & financiering in de cure Inleiding 2001 2002 Afstudeeronderzoek DBC Ministerie VWS 2002 2004 Lid landelijk projectteam DBC s NVZ vereniging van Ziekenhuizen 2004

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 28 mei 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 28 mei 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Dit samenwerkingsconvenant vervangt het Samenwerkingsprotocol tussen de AFM en de NZa van 10 september 2007;

Dit samenwerkingsconvenant vervangt het Samenwerkingsprotocol tussen de AFM en de NZa van 10 september 2007; Samenwerkingsconvenant tussen de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) inzake de samenwerking en de uitwisseling van informatie met betrekking tot toezicht

Nadere informatie

Pagina 1/5. Leidraad gezamenlijke inkoop geneesmiddelen voor de medischspecialistische. Inleiding

Pagina 1/5. Leidraad gezamenlijke inkoop geneesmiddelen voor de medischspecialistische. Inleiding Ons kenmerk: ACM/TFZ/2016/401860 Leidraad gezamenlijke inkoop geneesmiddelen voor de medischspecialistische zorg Juni 2016. Definitieve versie. Inleiding Ziekenhuizen, zorgverzekeraars en andere partijen

Nadere informatie

NMa Concentra,e en spreiding, wat vinden ze ervan? Studiedag DP 30 november 2012

NMa Concentra,e en spreiding, wat vinden ze ervan? Studiedag DP 30 november 2012 NMa Concentra,e en spreiding, wat vinden ze ervan? Studiedag DP 30 november 2012 Over de NMa De Nederlandse Mededingingsautoriteit, kortweg NMa, ziet erop toe dat bedrijven op de vrije markt met elkaar

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw

BELEIDSREGEL AL/BR Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw BELEIDSREGEL Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 31 augustus 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 31 augustus 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Zorgstelsel: op weg naar de Triple aim?

Zorgstelsel: op weg naar de Triple aim? SEMH Seminar 2015 Zorgstelsel: op weg naar de Triple aim? 9 maart 2015 Prof. Dr. F.T. Schut Erasmus Universiteit Rotterdam Triple aim 1. Verbeteren ervaren kwaliteit van zorg 2. Verbeteren volksgezondheid

Nadere informatie

Het Nederlandse Zorgstelsel

Het Nederlandse Zorgstelsel Het Nederlandse Zorgstelsel Een heldere blik op de regels in de gezondheidszorg Corné Adriaansen 12 september 2012 Door de bomen het bos niet meer te zien? Zorgstelsel Nederland 2012 Financieringsstromen

Nadere informatie

3.2 Prestatie extreme kosten van geneesmiddelen (NZa-code M002) Het leveren van geneesmiddelen noodzakelijk voor de zorg, onder

3.2 Prestatie extreme kosten van geneesmiddelen (NZa-code M002) Het leveren van geneesmiddelen noodzakelijk voor de zorg, onder Bijlage 9 bij circulaire AWBZ/Care/11/9c BELEIDSREGEL Extreme kosten zorggebonden materiaal en geneesmiddelen Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Partij voor de Dieren

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren 1) Programmaonderdeel Zorg uit het verkiezingsprogramma 2012 2) Toelichting bij standpunt(en) bij stellingen uit de Stemwijzer Huisartsenzorg Zorg Solidariteit in de zorg staat onder

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 29689 Herziening Zorgstelsel 25424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 599 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Ondernemerschap in de zorg. mr. drs. T.W. (Theo) Langejan Voorzitter Raad van Bestuur

Ondernemerschap in de zorg. mr. drs. T.W. (Theo) Langejan Voorzitter Raad van Bestuur Ondernemerschap in de zorg mr. drs. T.W. (Theo) Langejan Voorzitter Raad van Bestuur Ondernemen in de zorg: geven en nemen Wat is er nodig? 1. Nederlandse zorgstelsel is unieke combinatie publiek en privaat

Nadere informatie

Transparantie-eisen aan apotheken

Transparantie-eisen aan apotheken Transparantie-eisen aan apotheken Toelichting bij de verplichte informatieverstrekking door apotheken aan consumenten Juni 2013 2 Inhoud 1. Vooraf 5 2. Transparantie-eisen voor apotheken en zorgverzekeraars

Nadere informatie

Toetsingskader. Aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Mevrouw drs. E.I. Schippers Postbus EJ DEN HAAG

Toetsingskader. Aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Mevrouw drs. E.I. Schippers Postbus EJ DEN HAAG Aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Mevrouw drs. E.I. Schippers Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Datum 13 mei 2015 Onderwerp Reactie op consultatie-versie Wijziging Wet Marktordening Gezondheidszorg

Nadere informatie

Met welke ontwikkelingen en strategische factoren houdt ACM rekening bij toezicht op de ziekenhuiszorg?

Met welke ontwikkelingen en strategische factoren houdt ACM rekening bij toezicht op de ziekenhuiszorg? Autoriteit Consument & Markt (ACM) en ziekenhuiszorg Kaart 1 Kaart 2 De Autoriteit Consument en Markt (ACM) ziet toe op mededinging zorg in het belang van consumenten. ACM houdt toezicht op zowel zorgaanbieders

Nadere informatie

Op welke vragen geeft dit digitale kaartenboek antwoord?

Op welke vragen geeft dit digitale kaartenboek antwoord? Op welke vragen geeft dit digitale kaartenboek antwoord? Wie doet wat in de bekostiging, verstrekking, financiering en het pakketbeheer van specialistische en? Hoe kan een specialistisch worden bekostigd?

Nadere informatie

Consultatiedocument (In) het belang van de consument

Consultatiedocument (In) het belang van de consument Consultatiedocument (In) het belang van de consument Hoe de NZa de positie van de zorgconsument bewaakt en versterkt 1 Inhoud Vooraf 3 Managementsamenvatting 6 1. Het algemeen consumentenbelang en het

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 29 mei 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 29 mei 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-BR-1517a. Experiment regelarme instellingen Wlz. Bijlage 17 bij circulaire Care/AWBZ/14/10c

BELEIDSREGEL CA-BR-1517a. Experiment regelarme instellingen Wlz. Bijlage 17 bij circulaire Care/AWBZ/14/10c Bijlage 17 bij circulaire Care/AWBZ/14/10c BELEIDSREGEL Experiment regelarme instellingen Wlz Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de

Nadere informatie

April 26, 2016 Bernard van den Berg

April 26, 2016 Bernard van den Berg 15-Jul-16 1 Financiële organisatie van het Nederlandse zorgsysteem: Welke gezondheidseconomische principes liggen ten grondslag aan het Nederlandse zorgstelsel? April 26, 2016 Bernard van den Berg Email:

Nadere informatie

Voorwaarden voor vergoeding

Voorwaarden voor vergoeding Voorwaarden voor vergoeding Introductie in de procedures voor de aanvraag van een DBC. Mr. Ron de Graaff 12 maart 2008 Vergoeding medische technologie Extramuraal (Regeling Hulpmiddelen) AWBZ gefinancierde

Nadere informatie

Samengesteld op 30 maart 2016

Samengesteld op 30 maart 2016 Samengesteld op 30 maart 2016 Zorginkoopbeleid 2017 Zorginkoopbeleid Zorg en Zekerheid 2017 In dit stuk vindt u de missie en visie van Zorg en Zekerheid op de inkoop van zorg. Het inkoopbeleid voor de

Nadere informatie

We can't solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them.

We can't solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them. We can't solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them. Nieuw Besturen Workshop Vincent Schouten Van zorginstelling naar maatschappelijke onderneming: Trial & error of

Nadere informatie

ACM wil met dit document de ziekenhuissector meer duidelijkheid geven over de toepassing van de Mededingingswet in dit wijzigende landschap.

ACM wil met dit document de ziekenhuissector meer duidelijkheid geven over de toepassing van de Mededingingswet in dit wijzigende landschap. Beoordeling fusies en samenwerkingen ziekenhuiszorg Inleiding Het ziekenhuislandschap is volop in beweging. Specialisatie en concentratie wordt gezien als een belangrijke route om kwaliteit en doelmatigheid

Nadere informatie

Ik word verantwoordelijk geacht voor de AWBZ en daarom krijg ik veel van de kritiek op mijn bordje.

Ik word verantwoordelijk geacht voor de AWBZ en daarom krijg ik veel van de kritiek op mijn bordje. Directie Voorlichting en Communicatie Parnassusplein 5 Postbus 20350 2500 EJ Den Haag T 070 340 79 11 T 070 340 60 00 F 070 340 62 92 Hebt u 's avonds of in het weekend dringend een voorlichter nodig,

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015 Aan alle Wlz-uitvoerders Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres l Onderwerp Datum

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Inleiding. 1.1 Achtergrond. Dr J.D. de Jong, NIVEL Prof dr ir R.D. Friele, NIVEL

Inleiding. 1.1 Achtergrond. Dr J.D. de Jong, NIVEL Prof dr ir R.D. Friele, NIVEL 1 Inleiding Dr J.D. de Jong, NIVEL Prof dr ir R.D. Friele, NIVEL 1.1 Achtergrond Op 1 oktober 2006 is de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) in werking getreden. De Wmg draagt, volgens de Memorie van

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/REG Experiment regelarme instellingen Wlz. Grondslag

BELEIDSREGEL BR/REG Experiment regelarme instellingen Wlz. Grondslag BELEIDSREGEL Experiment regelarme instellingen Wlz Grondslag Gelet op artikel 57, eerste lid, onderdelen b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 10 december 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 10 december 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Deze beleidsregel is van toepassing op alle communicatie-uitingen, waaronder: mondeling, schriftelijk, telefonisch en via internet of e-mail.

Deze beleidsregel is van toepassing op alle communicatie-uitingen, waaronder: mondeling, schriftelijk, telefonisch en via internet of e-mail. BELEIDSREGEL TH/BR-012 Transparantie zorgaanbieders Ingevolge artikel 38 en 39 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met betrekking

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 10 december 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 10 december 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 620 Beleidsdoelstellingen op het gebied van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Nr. 13 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Nadere informatie

Nederlandse Zorgautoriteit

Nederlandse Zorgautoriteit Nederlandse Zorgautoriteit Aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82

Nadere informatie

Benchmark doelmatigheid caresector

Benchmark doelmatigheid caresector Benchmark doelmatigheid caresector Politiek & wetenschap Nog te vaak ontbreekt de doelmatigheidsprikkel in de zorg Om doelmatige zorg te kunnen blijven leveren, moet er een brede maatschappelijke discussie

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de reclames van de zorgverzekeraars (2010Z19431).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de reclames van de zorgverzekeraars (2010Z19431). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Toelichting Richtsnoeren Zorggroepen

Toelichting Richtsnoeren Zorggroepen Toelichting Richtsnoeren Zorggroepen F D FDA Frank Pellikaan (NMa) en Michiel Lugt (NZa) Naam van de presentator AB CCD EC FC Inhoud 1. Inleiding 2. Totstandkoming Richtsnoeren Zorggroepen 3. Wie doet

Nadere informatie

Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)?

Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Hoe werkt de AWBZ? Wie doet wat in de AWBZ? Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Deze Informatiekaart geeft antwoord op de

Nadere informatie

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit Protocol tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de inzake samenwerking en coördinatie op het gebied van beleid, regelgeving, toezicht & informatieverstrekking en andere taken van gemeenschappelijk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 657 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Consultatiedocument Meerjarenperspectief 2010-2014

Consultatiedocument Meerjarenperspectief 2010-2014 Consultatiedocument Meerjarenperspectief 2010-2014 De rol van de NZa als marktmeester december 2009 Inhoud Vooraf 5 1. Inleiding 7 2. De NZa 9 3. Vijf thema s 11 3.1 Inleiding 11 3.2 Thema 1: keuzevrijheid

Nadere informatie

jc Nederlandse / Zorgautoriteit

jc Nederlandse / Zorgautoriteit jc Nederlandse / Zorgautoriteit De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ DEN HA AG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht t 030 296 81 11 F 030 296

Nadere informatie

Meer eigen regie in Zvw

Meer eigen regie in Zvw Meer eigen regie in Zvw Onze dochter Sofie is met 27 weken geboren. Ze heeft bij de geboorte een hersenbeschadiging gekregen, waardoor ze verschillende beperkingen heeft. De meest ingrijpende is een zeer

Nadere informatie

Strategische agenda pag. 3 Onze missie pag. 3 Onze koers pag. 5 Onze speerpunten pag. 6 Onze kerntaken

Strategische agenda pag. 3 Onze missie pag. 3 Onze koers pag. 5 Onze speerpunten pag. 6 Onze kerntaken Strategische agenda 2018-2020 pag. 3 Onze missie pag. 3 Onze koers pag. 5 Onze speerpunten pag. 6 Onze kerntaken Onze missie Wij staan voor goede en betaalbare zorg voor alle inwoners van Nederland. Onze

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

Stappenplan realiseren structurele financiering innovatieve ouderenzorg

Stappenplan realiseren structurele financiering innovatieve ouderenzorg Stappenplan realiseren structurele financiering innovatieve ouderenzorg introductie Marc Soeters Gerrold Verhoeks Samenvatting Inleiding Het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) heeft de start van tal

Nadere informatie

Voor- en nadelen van inkoopmacht zorgverzekeraars

Voor- en nadelen van inkoopmacht zorgverzekeraars Voor- en nadelen van inkoopmacht zorgverzekeraars Zorgvisie congres zorginkoop Lucy Kok Ede, 31 oktober 2012 NMa wijst klachten zorgaanbieders tegen zorgverzekeraars af Rechter: NMa moet klacht mondhygiënisten

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 31 januari 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 31 januari 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Ons kenmerk Onderwerp Datum LK/212 Reactie consultatiedocument 5-6-2012 Bekostiging van huisartsenzorg en geïntegreerde zorg

Ons kenmerk Onderwerp Datum LK/212 Reactie consultatiedocument 5-6-2012 Bekostiging van huisartsenzorg en geïntegreerde zorg Nederlandse Zorgautoriteit Postbus 3017, 3502 GA Utrecht Ons kenmerk Onderwerp Datum LK/212 Reactie consultatiedocument 5-6-2012 Bekostiging van huisartsenzorg en geïntegreerde zorg Geachte dr. E.A.A.

Nadere informatie

Gedragscode onafhankelijk zorgadvies

Gedragscode onafhankelijk zorgadvies 1 1. INLEIDING Aanleiding Het huidige zorgstelsel bestaat in 2016 exact 10 jaar. Sinds de invoering hiervan heeft het aantal zorgcollectiviteiten een vlucht genomen. De idee achter de collectiviteiten

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk / Acties NZa voor en tijdens de overstapperiode 2 juni 2017

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk / Acties NZa voor en tijdens de overstapperiode 2 juni 2017 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport T.a.v. mevrouw drs. E.I. Schippers Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296

Nadere informatie

GENEESMIDDELEN Veel gestelde vragen en antwoorden. Augustus 2008

GENEESMIDDELEN Veel gestelde vragen en antwoorden. Augustus 2008 GENEESMIDDELEN Veel gestelde vragen en antwoorden Augustus 2008 Toelichting: De vragen zijn ingedeeld in drie onderdelen: -1- vergoedingen voor geneesmiddelen, -2- preferentiebeleid van zorgverzekeraars,

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5059

BELEIDSREGEL BR/CU-5059 BELEIDSREGEL Voorschotten en rentevergoeding onderhanden DBC's GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Innovatie in de Zorg en in de farmacie

Innovatie in de Zorg en in de farmacie Innovatie in de Zorg en in de farmacie niets nieuws onder de horizon, wel bitter noodzakelijk Patrick Edgar Senior Manager Zorginkoop Is innovatie in de zorg nodig? Het gaat toch goed? Nederlanders leven

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 030 296 81 11 10D0023238

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 030 296 81 11 10D0023238 De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl

Nadere informatie

Bancaire financiering in de zorg, risicovolle belegging of kansrijke propositie? Chris Zegers Regiodirecteur & Directeur Healthcare

Bancaire financiering in de zorg, risicovolle belegging of kansrijke propositie? Chris Zegers Regiodirecteur & Directeur Healthcare Bancaire financiering in de zorg, risicovolle belegging of kansrijke propositie? Chris Zegers Regiodirecteur & Directeur Healthcare Rotterdam, 12 februari 2016 Nieuwe Zorg, een verhaal vanuit de bank!

Nadere informatie

Aandoening Indicatie Eerste Consult (intake) Behandeling. Spataderen Niet medisch noodzakelijk Verzekerde zorg* Niet verzekerde zorg

Aandoening Indicatie Eerste Consult (intake) Behandeling. Spataderen Niet medisch noodzakelijk Verzekerde zorg* Niet verzekerde zorg Welkom bij de Mauritsklinieken. Om u vooraf zo volledig mogelijk te informeren over de kosten en procedures van het zorgtraject dat u bij de Mauritsklinieken doorloopt, hebben wij voor u een overzicht

Nadere informatie

Dit wil overigens niet zeggen dat dit project volledig en definitief van tafel is. Met de ICF¹ in gedachten kan het nu eenmaal niet anders dat er een

Dit wil overigens niet zeggen dat dit project volledig en definitief van tafel is. Met de ICF¹ in gedachten kan het nu eenmaal niet anders dat er een Waarom CLIQ Mail Ron Legerstee Ik ga er vooralsnog vanuit dat de behoefte aan een classificatie van hulpmiddelen bestaat. Of CLIQ daarop hét antwoord is en zal blijven weet ik niet. Wel denk ik dat enige

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 19 januari 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 19 januari 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

INLEIDING. Wij doen dat onafhankelijk. Dat wil zeggen dat geen enkele financiële instelling invloed heeft op de adviezen die wij aan U verstrekken.

INLEIDING. Wij doen dat onafhankelijk. Dat wil zeggen dat geen enkele financiële instelling invloed heeft op de adviezen die wij aan U verstrekken. INLEIDING All Finance behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. Dat kunnen schadeverzekeringen zijn of de complexe adviesproducten; kapitaal-, lijfrente-, risico-, arbeidsongeschiktheids-,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 16992 23 juni 2015 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 16 juni 2015, kenmerk 776212-137548-MC,

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de gevolgen van extramuralisering voor zorgaanbieders (2013Z05339).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de gevolgen van extramuralisering voor zorgaanbieders (2013Z05339). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 9 december 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 9 december 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 18 december 2009 Betreft ziekenhuisverplaatste zorg

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 18 december 2009 Betreft ziekenhuisverplaatste zorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Pagina. Leidraad gezamenlijke inkoop geneesmiddelen voor de medischspecialistische. Inleiding

Pagina. Leidraad gezamenlijke inkoop geneesmiddelen voor de medischspecialistische. Inleiding Ons kenmerk: ACM/TFZ/2016/401860 Leidraad gezamenlijke inkoop geneesmiddelen voor de medischspecialistische zorg April 2016. Openbaar concept. Reacties mogelijk tot en met 27 mei 2016. Inleiding Ziekenhuizen,

Nadere informatie

Meldactie Zorginkoop Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar?

Meldactie Zorginkoop Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? Meldactie Zorginkoop Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? April 2011 Ir. T. Lekkerkerk, projectleider Juli 2011 Rapport meldactie Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar NPCF 2011-298/DSB/01.01.01/TL/hm

Nadere informatie

Inbreng van het KNGF bij het visiedocument NZa Functionele bekostiging vier nietcomplexe chronische zorgvormen.

Inbreng van het KNGF bij het visiedocument NZa Functionele bekostiging vier nietcomplexe chronische zorgvormen. Inbreng van het KNGF bij het visiedocument NZa Functionele bekostiging vier nietcomplexe chronische zorgvormen. 1. Algemeen (consultatiebijeenkomst 15 mei 2009) a. Het KNGF onderschrijft de noodzaak dat

Nadere informatie

Opbouw. Zorgverzekeringswet 2006 Redenen voor hervorming. De kern van Zvw. Privaat zorgstelsel met veel publieke randvoorwaarden

Opbouw. Zorgverzekeringswet 2006 Redenen voor hervorming. De kern van Zvw. Privaat zorgstelsel met veel publieke randvoorwaarden Opbouw De visie van zorgverzekeraars Jaarcongres V&VN, 10 april 2015 Marianne Lensink Het stelsel en de rol van zorgverzekeraars Opgaven voor de toekomst: - minder meer zorguitgaven - transparantie over

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 25 maart 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 25 maart 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Van goede zorg verzekerd. Zorgverzekering. Oegstgeest 27 september 2014

Van goede zorg verzekerd. Zorgverzekering. Oegstgeest 27 september 2014 1 Van goede zorg verzekerd Zorgverzekering Oegstgeest 27 september 2014 Volksgezondheid Toekomst Verkenningen VTV 2013 Uitgangspunten zorgverzekeraars Zorgverzekeraars: Hanteren solidariteit en voor iedereen

Nadere informatie

Zienswijze vergunningsaanvraag. stichting Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis en stichting Kennemer Gasthuis

Zienswijze vergunningsaanvraag. stichting Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis en stichting Kennemer Gasthuis Zienswijze vergunningsaanvraag stichting Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis en stichting Kennemer Gasthuis Juli 2012 Inhoud 1. Inleiding 3 1.1 Melding concentratie 3 1.2 Vergunningaanvraag concentratie

Nadere informatie

Geldstromen in de gezondheidszorg Organisatie & Financiering

Geldstromen in de gezondheidszorg Organisatie & Financiering Geldstromen in de gezondheidszorg Organisatie & Financiering Belinda van de Lagemaat Senior Adviseur, Organisatie & Financiering Federatie Medisch Specialisten 28 oktober 2016 Agenda Kosten van gezondheidszorg

Nadere informatie

Betaalbaarheid van toekomstige ouderenzorg. Symposium Ietje de Rooij

Betaalbaarheid van toekomstige ouderenzorg. Symposium Ietje de Rooij Betaalbaarheid van toekomstige ouderenzorg Symposium Ietje de Rooij 28 september 2012 Inhoudsopgave Wat komt er op ons af? Wat doet de huidige situatie voor zorgvrager en zorgaanbieder? Hoe kunnen de we

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Besluit van houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met de aanpassing van het verplicht eigen risico en de uitbreiding van de groep verzekerden met meerjarige, onvermijdbare zorgkosten

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU Ketenzorg dementie Zvw

BELEIDSREGEL BR/CU Ketenzorg dementie Zvw BELEIDSREGEL Ketenzorg dementie Zvw Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast

Nadere informatie

Gezondheid, ieder zijn zorg

Gezondheid, ieder zijn zorg 12 Minister Schippers pleit voor gepast gebruik Gezondheid, ieder zijn zorg Tekst: Jenny Schellekens Beeld: Ministerie van VWS De kosten van onze gezondheidszorg blijven stijgen. Minister Edith Schippers

Nadere informatie

Sites voor de intramurale fysiotherapie

Sites voor de intramurale fysiotherapie Sites voor de intramurale fysiotherapie In bijgaand document een overzicht van sites waarop informatie is te vinden over onderwerpen die van belang kunnen zijn voor de intramuraal werkende fysiotherapeut.

Nadere informatie

!7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING

!7: ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING !7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE Uitgangspunten en inkoopdoelen 2015 Verpleging en Verzorging (V&V) U hebt recht op langdurige zorg als dat nodig is. Denk aan

Nadere informatie

De zorgverzekeringsmarkt

De zorgverzekeringsmarkt De zorgverzekeringsmarkt Masterclass NieuweZorg 7 april 2017 Wim Groot Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 1 Onderwerpen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 30 november 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 30 november 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie