Parochiebrief St. Willibrordus

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Parochiebrief St. Willibrordus"

Transcriptie

1

2 Vastengroet 2013 De Geest van de Heer rust op mij want hij heeft mij gezalfd om een genadejaar van de Heer uit te roepen! (Jesaja 61: 1-2) Het evangelie van Lucas vertelt ons dat Jezus deze woorden van de profeet Jesaja in de mond neemt in de synagoge van Nazareth. Het markeert het begin van Jezus verkondiging. De scène volgt onmiddellijk na zijn verblijf in de woestijn. Dat verblijf is de grote confrontatie met het kwaad, dat ook in Jezus leven vaste voet aan de grond probeert te krijgen. Bezitsdrang, machtsdrang, geldingsdrang zijn maar enkele namen voor de veelkoppige draak van het kwaad, die zoveel verwoesting aanricht. Jezus wordt ermee geconfronteerd en is in staande gebleven. Hoe dit mogelijk was? De boodschap van het evangelie is duidelijk: niet zozeer door eigen kracht, maar door de kracht van Gods Geest op wie Jezus vertrouwt en waarvan Jezus zich doordringen laat. Jezus is namelijk niet de wetgeleerde, die precies weet hoe de wet dient uitgelegd te worden. Hij is ook niet de religieuze specialist, die thuis is in de spitsvondigheden van het religieuze cultuurtje. Jezus is een vrome jood, die gelooft wat hem in de Schrift wordt toegesproken en die zichzelf ervoor beschikbaar stelt. De Geest heeft mij gezalfd om een genadejaar van de Heer af te kondigen! De luisteraars in de synagoge zullen zich afgevraagd hebben, hoe ze dit moesten begrijpen. De uitleg van Jezus is erg kort en bondig: vandaag wordt dit woord gerealiseerd! Niet morgen, niet in de toekomst, niet in het hiernamaals, neen: vandaag begint Jezus eraan. Even verderop in het Lucasevangelie zien we Jezus ijverig bezig met het genezen van zieke en bezeten mensen. De vloek wordt van hen weggenomen, vrijheid en levensruimte valt hun ten deel. In de paasnacht, de nacht van de grote overgang, klinken in de liturgie de eerste verzen van de Schrift. De aarde was nog woest en doods, de duisternis lag over de oervloed, maar Gods Geest zweefde over het water. (Genesis 1: 1) Chaos behoort blijkbaar tot de aarde, maar met de chaos is ook Gods Geest gegeven. Gods Geest is het die het voorkomt dat de chaos alles overheerst. De economische crisis veroorzaakt in het leven van sommige mensen de nodige chaos. Mensen kunnen de hypotheek op de woning voor hun gezin niet meer betalen, ze zijn te oud of teveel vreemdeling om aan werk te Parochiebrief St. Willibrordus 2

3 komen, ze zien hun bedrijf failliet gaan, enzovoorts. De verwachting is dat bijna 10% van alle Nederlandse huishoudens dit jaar een inkomen onder de armoedegrens zal hebben. Voor een alleengaande ligt de grens op 960 euro per maand, voor een gezin met twee kinderen op 1810 euro. De armoede is relatief het hoogst bij eenoudergezinnen, alleengaanden tot 65 jaar en niet-westerse gezinnen, aldus het Sociaal Cultureel Planbureau. Tevens zitten we in een politiek klimaat, dat de solidariteit onder de bevolking niet bevordert. Iedereen staat er alleen voor en moet maar zien de eigen boontjes te doppen. Ook als is individuele verantwoordelijkheid een groot goed, toch mag niet vergeten worden dat ook deze grenzen heeft. Die grenzen liggen daar, waar mensen afhankelijk zijn van anderen: voor hun inkomen, voor hun verzorging, voor hun welzijn. Waar een mens in de chaos terecht komt, daar heeft hij recht op bijzondere aandacht en op solidariteit. Dat mag niet alleen afhangen van de goede wil van familieleden die toevallig toegewijd zijn of van buren waarmee je het toevallig goed getroffen hebt. Als mensen bijzondere zorg nodig hebben of een steuntje in de rug om zich te redden uit de chaos, dan is dat een verantwoordelijkheid van de hele gemeenschap. Met Jezus maakt God een begin met het genadejaar. Het is jaar van de sabbat, waarin scheefgegroeide verhoudingen worden rechtgetrokken en ieder mens een nieuwe kans krijgt om ten volle mens te zijn. Hoe Jezus daarmee een begin maakt, merk je aan wat er gebeurt in zijn ontmoetingen met mensen in de knel. Het eerste effect van zo n ontmoeting is, dat mensen in hun waardigheid hersteld worden. Wie Jezus ontmoet, ontdekt dat men meer is dan een probleem, meer dan chaos. Dit respect is de bron van een nieuwe vrijheid en nieuwe hoop, die in het hart van deze mensen geboren worden. Zoals in het begin Gods Geest als een licht over de doodse duisternis van de aarde verschijnt, zo ligt elk mensenleven hoezeer ook in de greep van de chaos - onder datzelfde weldoende licht. Of dat ook ervaarbaar is, is afhankelijk van onze beschikbaarheid voor die Geest die ons beweegt tot mededogen en solidariteit. Christenen werden bij hun doop en vormsel gezalfd met Gods Geest. Met hen kan het genadejaar dan toch niet meer veraf zijn? 3 Parochiebrief St. Willibrordus

4 Het luistert dus nauw in de politiek in deze moeilijke jaren. We geloven niet dat we zijn overgeleverd aan een economische chaos, maar dat er in die economie aandacht moet zijn voor een rechtvaardiger verdeling van welvaart. De solidariteit met de zwakkeren is ook voor christenen in de politiek een leidend principe. De reorganisatie van de verzorgingsstaat is wellicht een noodzaak, maar de afbouw ervan is misplaatst in een beschaafd land. Met Jezus gaan we in de vastentijd veertig dagen de woestijn in en worden we geconfronteerd met ons ego. We ervaren dat, ook als in ons eigen leven chaos dreigt, Gods Geest nooit ver weg is. We geloven, dat die Geest ons helpt om werkelijk mededogen te hebben, met jezelf evenzeer als met anderen. De zachtheid van Geest hebben wij nodig om de hardheid van ons ego te boven te komen. God laat niet verstek gaan, maar het kan mankeren aan onze beschikbaarheid voor zijn Geest. De vasten wordt ons gegeven als een oefening in beschikbaarheid. We zijn immers gezalfd met die Geest. De welaangename tijd van het genadejaar is aangebroken! Joris Vercammen, Aartsbisschop van Utrecht Dirk Jan Schoon,Bisschop van Haarlem Kinderkerstviering De kinderkerstviering was ook dit jaar weer een groot succes. Zo n 60 kinderen en hun ouders kwamen naar onze kerk om daar kerstliedjes te zingen en naar het bijbelverhaal te luisteren. Ook werd er een sprookje verteld. Joke, die de viering leidde, betrok de kinderen actief bij het gebeuren. Bijvoorbeeld bij het plaatsen van het kinje Jezus in de kribbe. Ze liet ook de kinderen zelf aan het woord, bijvoorbeeld om hen te vragen, waar ze graag voor zouden willen bidden. Die gebeden sprak ze vervolgens uit. Na afloop was er een presentje voor elk kind en een glas warme chocola. Parochiebrief St. Willibrordus 4

5 Joke Kolkman tot priester gewijd Op zaterdag 9 februari werden in de Ste. Gertrudiskathedraal in Utrecht onze pastor Joke Kolkman en Robin Voorn tot priester gewijd. Op deze pagina enkele impressies.. Meer foto s op de website: arnhem.okkn.nl Aanbevelingsbrief De parochie heeft voor Joke een aanbevelingsbrief geschreven, die in de kathedraal werd uitgesproken. Daarin werden 10 redenen genoemd, nou ja Zij verstaat de roeping van de pastoor als dienaar van de parochie. 2. Zij heeft collegialiteit binnen en buiten de parochie hoog in het vaandel staan. 3. Zij heeft haar kennis en kunde op het gebied van de invulling van de eredienst meermalen bewezen. 4. Zij verbindt in haar preken doorleefde exegese met de actualiteit en het algemeen geloofsgoed met persoonlijke ervaring. 5. Zij is van meet af aan een mens tussen de mensen, die blijk geeft van inspirerende bevlogenheid. 6. Zij is in staat om mensen, zowel de jongeren als de ouderen, te verbinden en naar hen te luisteren. 7. Zij combineert assertiviteit met tact. 8. Zij streeft naar consensus, en geeft mensen de ruimte. 9. Zij is nabij en beschikbaar. 10. Zij kan de continuïteit bieden die zo dringend nodig is. Maar omdat onze parochie vindt dat er ook wel wat humor in de kerk mag zijn hebben we in deze tijd nog een elfde reden: 11. Joke heeft de juiste maat voor de voorhanden zijnde kazuifels We vertrouwen erop, dat dit ook in figuurlijk opzicht geldt. Eerste mis 5 Daags na haar wijding had Joke haar eerste mis. Gezien haar Parochiebrief St. Willibrordus

6 achtergrond als voormalig predikante was dat voor haar misschien een wat minder plechtig moment dan voor andere pas gewijde priesters, maar toch werd het natuurlijk als iets bijzonders gevoeld. Frank en Arend van Hal hadden het initiatief genomen om na de viering een gemeenschappellijke Surinaamse maaltijd te organiseren. Zo n 35 mensen hebben daarvan genoten. Installatie Het is de bedoeling dat Joke op 10 maart officieel geïnstalleerd zal worden als pastoor van onze parochie. Aartsbisschop Joris Vercammen zal in die dienst voorgaan. Vastenboekje In samenwerking met de Protestantse Pers geeft de Oud-Katholieke Kerk van Nederland opnieuw een meditatief boekje uit voor de Veertigdagentijd en de Paasweek. De auteur is ditmaal Luc De Saeger, theoloog en bijbelkenner, die op verzoek van de bisschoppen de lezer meeneemt op de weg, die Jezus gaat naar Jeruzalem. Leidraad is het evangelie van Lucas. Rijst en vespers Met de kerken van het Oecumenisch Platform worden ook dit jaar op woensdagavonden weer sobere maaltijden en vespers gehouden, steeds in een andere kerk. Het bijzondere van de cyclus dit jaar is dat zullen stilstaan bij de ontmoeting met vluchtelingen. De maaltijden beginnen steeds om uur, de afsluitende vespers om uur. wo 20 feb Lutherse kerk, Spoorwegstraat 10 wo 27 feb Baptisten Gemeente, Willem van Kleeflaan 6 wo 6 mrt Oud-Katholieke kerk, Adolf van Nieuwenaarlaan 3 A wo 13 mrt Inloopcentrum Van Slichtenhorststraat 34 wo 20 mrt Parkstraatgemeente, ingang Kastanjelaan 22 E wo 27 mrt Opstandingskerk, Rosendaalseweg 505 Parochiebrief St. Willibrordus 6

7 Vastenoffer Sinds 2012 bestaat het speciaal binnenlandse oud-katholieke diaconaat Ste. Barbara. De kerk is niet alleen geroepen om in de wereld het evangelie te verkondigen, maar ook om het woord in de praktijk te brengen. Als kerk gaat het niet om het eigen bestaan en het overleven, maar om lof aan God en dienstbaarheid aan naasten: diaconaat. In het succesvolle Rotterdamse citypastoraat en het straatpastoraat in Leiden laten we als kerk zien, dat we gemotiveerde christenen zijn in de stad en dat er plaatsen zijn waar je je goed thuis kunt voelen en waar je veilig bent. Voor degenen die dat zoeken, en dat aantal is niet gering en wordt steeds groter, wordt dan ook een veilige plek geboden. Kortom: het is een opdracht voor oud-katholieke christenen om nog veel meer present te zijn in de samenleving, waar dringende hulp noodzakelijk is! De diaconale taak van de kerk is de navolging van Jezus in daden. Daarmee is het dus ook missionair: het verspreidt Gods woord onder alle mensen. Belangrijk bij alle activiteiten is de gastvrijheid voor iedereen. Diaconaat is het bieden van laagdrempelige contact aan mensen in nood zonder bijbedoelingen, open staan voor de zorgen en vragen die mensen in hun dagelijkse leven met zich mee dragen, ongeacht hun levens- of geloofsovertuiging. Mensen weer op weg helpen en ze laten weten dat we er voor hen zijn. En natuurlijk het bieden van een veilige plek voor de ontmoeting met God voor degenen die dat zoeken. Projecten, die ondersteund worden zijn: het Citypastoraat Rotterdam, Straatpastoraat Leiden, het Zeemanspastoraat in Vlissingen en het Luchthavenpastoraat Schiphol. Daarnaast wordt ook individuele hulp verleend. Uw gift is bijzonder welkom. U kunt geven via het offerblok in de kerk, per bankrekening van onze parochie onder vermelding van Vastenoffer 2013 of via een rechtstreekse storting op bankrekeningnr ten name van Oud-Katholiek Diaconaat St. Barbara.okkn.nl te Amsterdam Nu reeds onze dank. 7 Parochiebrief St. Willibrordus

8 Datum Gastheer - vrouw 1e Lezing e zo vd Veertigdagentijd e zo vd Veertigdagentijd DSG e zo vd Veertigdagentijd e zo vd Veertigdagentijd Palmzondag do u Witte Donderdag vr u Goede Vrijdag za u Paaswake C Stam M Pico P Heslinga F v Hal H v Amerongen C Stam F v Hal C Stam Exodus 34, M Pieterse Exodus 3, 1-15 M Pico 2 Kronieken 36, M Pieterse Jesaja 58, 7-10 Th Jonker Jesaja 50, 4-7 A Faber Passie: W Kirchjùnger Exodus 12, 1-14 M Pieterse Wijsheid 2, 1 en 12-24Th Jonker 1 Paaswake Genesis 1, 1-2, 3 W Kirchjunger 2 Paaswake Genesis 1, 1-2, 3 W Kirchjünger F v Hal!e zo van Pasen DSG: Dienst van schriflezing en gebed Handelingen 10, R Klein Koerkamp Verhinderd? Wilt u, als u verhinderd bent op een dag dat u ingeroosterd bent, zélf ruilen met een ander? Parochiebrief St. Willibrordus 8

9 2e Lezing Koffi e Bloemen Altaar kleur 1 Korintiërs 13, 1-13 A Faber Romeinen 5, 1-11 N vd Veen 2 Korintiërs 5, R Klein Koerkamp Fillipenzen 3, 7-14 J Bergers Filippenzen 2, 5-11 M Pico Passie: M Pieterse 1 Korintiërs 11, A Faber Exodus 12, A Faber I Bergers-Blom paars G Pico paars G Pico paars I Bergers-Blom paars W v Amerongen Palmtakken paars M Pieterse A van Hal wit rood/zwart 3 Paaswake Exodus 14, 15-15, 1a M Pieterse 1 Eucharistie Romeinen 6, 3-11 A Faber G Pico A v Hal wit Kolossenzen 3, 1-4 J Bergers M Bergers-Ros idem wit Rust in de Kloostergang Wilt u vóór aanvang van de diensten de Kloostergang zoveel mogelijk mijden en, als u er toch moet zijn, de rust bewaren? De acolieten en priester willen zich graag in rust kunnen voorbereiden op de viering. 9 Parochiebrief St. Willibrordus

10 Schuldafdracht 2006 Financiën Het kerkbestuur heeft afgesproken de schuld van 2006 in 10 jaar af te lossen. In 2009 zijn we hiermee begonnen en is de eerste termijn ter hoogte van 1.232,40 betaald. De afgelopen jaren hebben we de tweede, derde en vierde termijn betaald. Op dit moment resteert er nog een bedrag van 7.394,40. Mocht u voor deze schuld extra willen doneren, uw gift is van harte welkom! Vermeldt u dan s.v.p. bij uw overschrijving schuld afdracht Opbrengst extra collecten 2012 Collecten Oecumenisch werk 60,80 Jongerenwerk 49,50 Vastenoffer 221,50 Opleiding 83,- Sint Paulus Missie en Diaconaat 53,25 Kerkopbouw 104,60 Publiciteit 81,10 Honoraria 62,- Ontwikkelingssamenwerking 71,20 Unie van Utrecht 75,85 Citypastoraat in Rotterdam 70,60 Declaraties. Voor ons project in Mozambique Hagar en Ismaël ten behoeve van ongehuwde tienermoeders heeft Alwin Meisters in september 2012 een cheque ter hoogte van uitgereikt aan de Anglicaanse bisschop Mark van Koevering. Het is mogelijk om uw uitgaven voor onze parochie, zoals bloemen voor op het altaar of lekkernijen voor bij de koffie, te declareren. Stuurt u dan de kassabon(nen) vergezeld van uw bankrekeningnummer naar de penningmeester en de kosten worden vergoed. Bijzondere collectes De maand maart is bestemd voor de vastenactie Dit jaar is de vastenactie ten behoeve van het werk van Ste. Barbara. Barbara ondersteunt diverse al bekende initiatieven zoals het citypastoraat in Rotterdam, het straatpastoraat in Leiden, het luchthavenpastoraat op Schiphol en ook het zeeliedenpastoraat in Vlissingen. In deze sombere economische tijden wordt de commissie ook steeds meer geconfronteerd met individuele hulpvragen. De verborgen nood onder de mensen is soms groot. Barbara is nog een jonge commissie en moet hard aan de weg timmeren om bekendheid te verwerven en heeft ook nog Parochiebrief St. Willibrordus 10

11 weinig financiële buffers, steun middels deze vastenactie is dan ook heel hard nodig! In januari en februari waren de uitgangscollectes bestemd voor het fonds Impuls respectievelijk jongerenwerk. De komende maanden zal er extra gecollecteerd worden voor opleiding (april), missie Sint Paulus (mei), kerkopbouw (juni), publiciteit (juli), honoraria (augustus), zusterkerken (september), ontwikkelingssamenwerking (oktober), Unie van Utrecht (november) en diaconaal werk (december). Spreekt een of meerdere doelen u aan? Het is altijd mogelijk om een bijdrage over te maken naar het rekeningnummer van de kerk, waarin u dit specifieke doel aangeeft. Kerkbalans Deze kerk is ons heel wat waard. De brieven en antwoordstroken voor de kerkbalans 2013 zijn inmiddels naar u verzonden. De antwoordstrook kunt u na invulling afgeven of opsturen naar de penningmeester d.m.v. de voorgeadresseerde retourenvelop. Het kerkbestuur ziet deze strook graag zo spoedig mogelijk retour in verband met het opstellen van de begroting. Vergeet u niet een postzegel te plakken? Giften. Wij hebben in 2012 diverse giften ontvangen voor onder andere schuld afdracht 2006, parochiebrief, bloemen. Ook kregen wij giften in natura, zoals bloemen op het altaar en de koekjes na de dienst. Allen die de parochie een warm hart toedroegen: heel hartelijk bedankt! Parochiebrief. Indien u geen lid bent van onze parochie, maar toch graag onze parochiebrief 5x per jaar toegestuurd wil krijgen, vragen wij u daarvoor een bescheiden bijdrage van 15,00. Onze bankrekeningnummers vindt u vermeld in de parochiebrief. Vrijwillige verhoging van dit bedrag wordt zeer op prijs gesteld. Daklozen in Arnhem. Er is 200,- overgemaakt naar de stichting Vrienden van de Daklozen in Arnhem. Monique Wekker-Bergers, penningmeester 11 Parochiebrief St. Willibrordus

12 Commissie Gebouwenbeheer Het is al weer enige tijd geleden dat de commissie voor het laatst bijeen gekomen is. Voor mij was het de eerste keer dat ik er bij mocht zijn, en voor Henk Jenner de laatste. Zo gaat dat met verhuizingen. Voor mij is het gebouwenbeheer niet nieuw. In Rotterdam ben ik enkele jaren actief geweest als kerkmeester gebouwenbeheer van het complex aan de Nieuwe Binnenweg. Behalve de Paradijskerk is daar een grote pastorie, een aan de kerk vast gebouwde, piepkleine kosterswoningen en een voormalige dagkapel die tegenwoordig als parochiezaal dienst doet. Het is dus wel logisch dat ik hier ook aan het gebouwenbeheer mijn steentje ga bij dragen. En evenals ik dat in Rotterdam gewend was, wil ik hier ook met regelmaat in de parochiebrief vertellen waar de commissie mee bezig is. Het deel van het complex waar ik mee begonnen ben is de pastorie. De pastorie heeft uiteindelijk vier lagen, waarvan de onderste (de kelder) en de bovenste er bij de laatste opknapbeurt nogal bekaaid zijn afgekomen. De kelder is inmiddels aardig opgeknapt, de zolder komt nog aan de beurt. Een andere grote verbetering is het aanleggen van een pad naar achteren geweest. De klauterpartij over de kelderroosters is daarmee verleden tijd. Er is 3 m3 zand en zo n 200 tegels in gegaan. Van het voorjaar willen de tuin aan gaan pakken. Het onkruid er uit, de bomen struiken flink terug snoeien en het geheel ophogen tot straat niveau. De tuin komt dan ook weer gelijk met het pad. Het terras bij de kloostergang komt dan weer op de oorspronkelijke hoogte. Inmiddels zijn we ook plannen aan het maken voor de buitenkant van de gebouwen. Het voegwerk en de randen van de dakbedekking zijn aan een opknapbeurt Parochiebrief St. Willibrordus 12

13 toe. Dat kan niet in eigen beheer, dus om te beginnen moeten er offertes aangevraagd worden. Daarna zal bekeken moeten worden hoe de financiering geregeld wordt. Daarnaast zijn er natuurlijk al die kleinere zaken die geregeld de aandacht vragen. Zo zit er onder de hal van de kloostergang een vrij grote kelder met sta hoogte. Maar daarover de volgende keer meer. Herman Toorman Kort nieuws Werkbezoek Op maandag 15 april aanstaande zal Aartsbisschop Joris Vercammen onze parochie bezoeken voor een werkbezoek. Daaraan gekoppeld is een extra gemeentevergadering s avonds om uur in de Kloostergang. adressen U bent in de loop van de tijd misschien gewend geraakt aan de adressen van onze parochie, zoals: Deze adressen leiden de mail verder naar de privé-mailadressen van de betrokken persoon. Dat is handig als een functie overgenomen wordt door een ander: we hoeven dan iedereen te wijzen op het nieuwe e- mailadres, maar we hoeven alleen het doorverwijsadres te wijzigen. De domeinnaam (okarnhem.nl) stamt nog van de oude website. Enige jaren geleden is de website van de parochie verhuisd naar die van de landelijke kerk. Intussen is het ook mogelijk om dáár de adressen aan te maken. Daarom zijn sinds kort de adressen beschikbaar in de vorm van: en nl. Nieuw is het adres: Dit mailadres brengt u bij de contactpersoon voor de Kerngroep St. Stephanus (momenteel Alwin Meisters). Ook nieuw is het adres: Dit brengt u bij Arend en Frank van Hal, die de wesite beheren. De nieuwe adressen vindt u achterop de Parochiebrief. Meedraaien met het Kerkbestuur Arend van Hal heeft toegezegd zich te willen oriënteren in het Kerkbestuur. Hij zal voorlopig met het bestuur meedraaien. In september zullen we het een en ander evalueren. De Najaarsvergadering kan hem daarna eventueel bij de Aartsbisschop voordragen als bestuurslid. 13 Parochiebrief St. Willibrordus

14 Nieuwsbrief Niet iedereen lijkt het te weten, maar de Nieuwsbrief die u elke maand per kunt ontvangen (of uit de Kloostergang kunt meenemen) wordt gemaakt door Martin Pieterse. Vertrek Henk Jenner Hij houdt er niet zo van om in de volle aandacht te staan, maar heeft toch veel voor onze parochie gedaan o.a. in de Bouwcommissie en als koorlid. Langs deze weg willen we hem daarvoor alsnog bedanken en hem en Wilna het allerbeste wensen op hun nieuwe woonadres. Victor Scheijde diaken Op zaterdag 2 maart zal oud-parochiaan Victor Scheijde tot diaken gewijd worden. Victor is momenteel pastoraal werker in de Oud-Katholieke Parochi van de heilige Martinus. De wijding vindt in de RK St. Franciscuskerk plaats aan de Zaagmulderweg 67 in Groningen en begint om uur. Cursus Vasten Bij voldoende belangstelling zal Alja Tollefsen vanaf 25 februari s maandags van 10uur tot 12 uur een cursus Vasten geven.. De cursus wordt gehouden in de Kloostergang. U kunt zich aanmelden via onze pastor, Joke Kolkman. Groot Huisbezoek De komende periode zullen er weer Groot Huisbezoeken plaatsvinden. De data en plaatsen waar deze zullen plaatsvinden zijn nog niet helemaal rond. Mocht u interesse hebben om deel te nemen neemt u dan contact op met pastor Joke Kolkman. Agenda Zie voor de data van de rijstmaaltijden en vespers elders in dit blad. za 2 mrt uur Diakenwijding Victor Scheijde, RK St. Franciscuskerk, Zaagmuldersweg 67 Groningen za 9 mrt uur Koperpoetesn zo 10 mrt Tijdens de dienst wordt Joke geïnstalleerd als pastoor zo 10 mrt uur Waalse Kerk Passieconcert Velps Kleinkoor wo 27 mrt uur Ste Gertrudiskathedraal Utrecht: Oliewijding ma 15 apr uur Gemeentevergadering in het kader van het werkbezoek van Aartsbisschop Joris Vercammen ma 13 mei uur Voorjaarsgemeentevergadering Parochiebrief St. Willibrordus 14

15 Kerkdiensten Vieringen in Arnhem: Iedere zondag eucharistieviering om u, tenzij anders aangegeven. Iedere 1e en 3e zondag van de maand kinderkerk. Diensten in Nijmegen eerste zaterdag van de maand 19:00 uur aangegeven met N Zijkapel St. Dominicuskerk, Prof. Molkenboerstraat 7, ingang dagkapel Groenewoudseweg. Let op: de dienst van 6 april gaat niet door. In plaats daarvan is er op 23 maart een viering. zo 10 mrt zo 17 mrt za 23 mrt zo 24 mrt do 28 mrt vr 29 mrt za 30 mrt Anglicanen 15 wo 13 feb uur Aswoensdag, begin van de Veerigdagentijd zo 17 feb 1e zo van de Veertigdagentijd, Invocabit: Roept hij mij aan, ik zal hem antwoord geven... zo 24 feb 2e zo van de Veertigdagentijd, Reminiscere: Blijf Gij, Heer, aan Uw barmhartigheid gedachtig... za 2 mrt N zo 3 mrt 3e zo van de Veertigdagentijd, Oculi: Mijn ogen zijn steeds op de Heer... 4e zo van de Veertigdagentijd, Laetare: Verblijdt u met Jeruzalemen weest over haar opgetogen... Installatie Joke Kolkman als pastoor. 5e zo van de Veertigdagentijd, Iudica: Doe Gij mij recht, o God... N Palmzondag u Witte Donderdag u Goede Vrijdag u Paaswake Kinderdienst u Paaswake zo 31 mrt Pasen za 6 apr Geen dienst in Nijmegen zo 7 apr Beloken Pasen, Quasimodo geniti: Weest als pasgeboren kinderen.. Anglicanen: elke tweede en vierde zondag van de maand uur. Parochiebrief St. Willibrordus

16 Ferkbestuur Deservitor Diaken Joke Kolkman Adolf van Nieuwenaarlaan 3/3a 6824 AM Arnhem Voorzitter / Kerngroep Nijmegen A. (Alwin) Meisters, Tangostraat SW Nijmegen Secretaris / Kopij parochiebrief en website A.J. (Antoon) Smulders, Weidekervel GB Duiven (0316) Penningmeester M.D. (Monique) Wekker-Bergers De Dissel KA Arnhem Bankrekening Arnhem: , t.n.v. Oud-Katholieke Gemeente Arnhem, Arnhem Bankrekening Nijmegen: t.n.v. Oud-Katholieke Gemeente Nijmegen, Arnhem

Jaargang 64. Nummer 2 Pasen 2014. In dit nummer Gedicht 2 Hoofdartikel: Pasen 2014 3

Jaargang 64. Nummer 2 Pasen 2014. In dit nummer Gedicht 2 Hoofdartikel: Pasen 2014 3 Jaargang 64 Nummer 2 Pasen 2014 Colofon Redactie adres: H.W. Romeijn-van Berkel h.w.vanberkel@zadkine.nl H.H. Petrus en Paulus, Het Paradijs Rotterdam Pastoor drs. J. de Rie, Delft, Tel:06-22424422 jderie@mac.com

Nadere informatie

Sint Martinus. Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder. Jaargang 38 Kerst #3

Sint Martinus. Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder. Jaargang 38 Kerst #3 Sint Martinus Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder Jaargang 38 Kerst #3 In dit nummer Voorwoord: Heilsverwachting...3 Wat is dit nu?... 5 Voorbeden

Nadere informatie

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 52, nummer 8 februari/maart 2011

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 52, nummer 8 februari/maart 2011 PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 52, nummer 8 februari/maart 2011 Aan het volk van God bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus, We staan weer aan de vooravond van de veertigdagentijd

Nadere informatie

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 1 februari 2015

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 1 februari 2015 Parochieblad Delft Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 1 februari 2015 Er kwam een melaatse op Hem af, die om hulp vroeg. Hij viel op zijn knieën en zei: Als U wilt, kunt U me

Nadere informatie

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar Jaargang 1 - no. 4 28 maart - 2 mei 2015 De Augustinus Paasnummer 2015 Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar Van de bestuurstafel Website live in een

Nadere informatie

DRIELUIK 16e jaargang - nummer 2 - maart 2015

DRIELUIK 16e jaargang - nummer 2 - maart 2015 DRIELUIK 16e jaargang - nummer 2 - maart 2015 IN DIT NUMMER: Veertigdagentijd, hoe vier je het thuis? Vanuit as op weg naar Pasen Het roer om: Hanne wordt uitvaartleider Geloven033.nl COLOFON Drieluik

Nadere informatie

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 Aan het volk van God bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus Hebt u een minuutje? vroeg de oude man bescheiden.

Nadere informatie

Van de H. Mattheus - 48 e jaargang, nr. 1, 24 januari t/m 21 maart 2013 VAN DE PASTOR. TWEEDE ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD 24 februari 2013 Genesis 15,

Van de H. Mattheus - 48 e jaargang, nr. 1, 24 januari t/m 21 maart 2013 VAN DE PASTOR. TWEEDE ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD 24 februari 2013 Genesis 15, Van de H. Mattheus - 48 e jaargang, nr. 1, 24 januari t/m 21 maart 2013 VAN DE PASTOR. TWEEDE ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD 24 februari 2013 Genesis 15, 5-12 17-18, Lucas 9, 28b-36 Mensen van God Bestaan zulke

Nadere informatie

KERKBLAD. In dit nummer: Licht in de duisternis. Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015

KERKBLAD. In dit nummer: Licht in de duisternis. Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015 KERKBLAD JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015 Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost In dit nummer: Licht in de duisternis INHOUDSOPGAVE 04 Zeven Woorden Jan Willem van der Leest 06 Algemene

Nadere informatie

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl Onderweg Kansarm wordt Kansrijk Onder dit motto voert de Interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes in 2015 tijdens de vastentijd actie voor verschillende school- en ziekenhuisprojecten. Nog te

Nadere informatie

R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP H.H. PETRUS EN PAULUS VARIK VOORJAAR 2015

R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP H.H. PETRUS EN PAULUS VARIK VOORJAAR 2015 R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP H.H. PETRUS EN PAULUS VARIK VOORJAAR 2015 Adressenlijst: R.K. Geloofsgemeenschap H.H. Petrus en Paulus Grotestraat 21 4064 EC Varik tel. 0345-512660 (secretariaat Suitbertusparochie)

Nadere informatie

Nieuws uit de parochies. St. Andreas, St. Jan de Doper, St. Joseph FEBRUARI 2015

Nieuws uit de parochies. St. Andreas, St. Jan de Doper, St. Joseph FEBRUARI 2015 Nieuws uit de parochies St. Andreas, St. Jan de Doper, St. Joseph 10 e jaargang nummer 2 FEBRUARI 2015 De elf RK parochies van het Westland en Hoek van Holland vormen samen parochiefederatie Sint Franciscus,

Nadere informatie

www.emmaus-apeldoorn.nl

www.emmaus-apeldoorn.nl vrijdag 10 oktober 2014 44e jaargang, nummer informatieblad voor katholiek apeldoorn 02 (driewekennummer) volgende uitgave vrijdag 31 oktober 2014 www.emmaus-apeldoorn.nl kerk pagina 4 huis pagina 5 stad

Nadere informatie

Bedevaart naar Lourdes

Bedevaart naar Lourdes Parochie Licht van Christus Vleuten - De Meern - Haarzuilens - Leidsche Rijn - Vleuterweide - Veldhuizen - De Balije - De Woerd DRIELUIK 16e jaargang nr 1 2015 Bedevaart naar Lourdes 17 februari informatieavond

Nadere informatie

Gabriëlle is eerder bestuurslid geweest en Joop is naast vele andere werkzaamheden koster van De Menswordingskerk.

Gabriëlle is eerder bestuurslid geweest en Joop is naast vele andere werkzaamheden koster van De Menswordingskerk. Parochiekern De Goede Herder Postadres: Hoge Rijndijk 16 2382 AS Zoeterwoude Telefoon secretariaat: ma-/wo-/vr-ochtend 071-541 15 10 Telefoon urgente zaken: 06-22 02 76 68 E-mail secretariaat: degoedeherder@yahoo.com

Nadere informatie

Kerkvenster - informatieblad van de H. Nicolaas geloofsgemeenschap te Baarn, behorend tot de HH. Martha en Maria parochie-

Kerkvenster - informatieblad van de H. Nicolaas geloofsgemeenschap te Baarn, behorend tot de HH. Martha en Maria parochie- Kerkvenster - informatieblad van de H. Nicolaas geloofsgemeenschap te Baarn, behorend tot de HH. Martha en Maria parochie- Jaargang 44, nr. 09 18 juni 2 juli BISDOMBEDEVAART NAAR LOURDES 2012 Vorig jaar

Nadere informatie

Nens Radio op de kabel op de kabel fr. 88.1, FM 105.3. Iedere zondagmorgen van 9.00 uur tot 10.00 uur het programma: Zingen op zondag

Nens Radio op de kabel op de kabel fr. 88.1, FM 105.3. Iedere zondagmorgen van 9.00 uur tot 10.00 uur het programma: Zingen op zondag Colofon: De redactie bestaat uit: - Piet Augustinus - Theo Blokland - Rina Hiep - Ida van Kesteren - Joke Kouwenhoven - Engel Langendijk Contactpersonen redactie: - Joke Kouwenhoven tel. 3616313 - Engel

Nadere informatie

Sint Martinus. Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder. Jaargang 38 Herfst #2

Sint Martinus. Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder. Jaargang 38 Herfst #2 Sint Martinus Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder Jaargang 38 Herfst #2 In dit nummer Voorwoord... 3 Let op: verhuizing Friesland... 3 In Memoriam:

Nadere informatie

JAARGANG 6, nr. 5 AUGUSTUS - SEPTEMBER - OKTOBER 2008

JAARGANG 6, nr. 5 AUGUSTUS - SEPTEMBER - OKTOBER 2008 JAARGANG 6, nr. 5 AUGUSTUS - SEPTEMBER - OKTOBER 2008 Parochiesecretariaat Weesp/Muiden/Muiderberg: Herengracht 17, 1382 AE Weesp, tel. 0294 412530 E-mailadres: info@mwmparochies.nl Website: www.mwmparochies.nl

Nadere informatie

Kerstmis weer volop gevierd

Kerstmis weer volop gevierd Rondom de Kerk in en om Leiden December 2012 - Jaargang 8 - no. 3 In dit nummer l Catechese in het voorjaar 2 l Kerstbonnenactie 6 l Oproep tot getuigen 18 l Twitteren met God, deel 1 32 Kerstmis weer

Nadere informatie

presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE

presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE 32 e JAARGANG JANUARI 2011 NR. 167 presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE Verschijnt 5 keer per jaar en wordt bij de kerkdeur uitgereikt 2 presenteerblad INHOUD Van de stuurgroep

Nadere informatie

Nummer 1, februari 2015

Nummer 1, februari 2015 Nummer 1, februari 2015 Stichting Kolewa - 8 12 februari: Voorjaarslezing Commissie Kerk en Israël - 15 Zwerfboeken in De Verdieping 21 UITVAARTONDERNEMING TEYLINGEN Zorgzaam en betrokken ANKIE JOCHEMSZ

Nadere informatie

neemt u dan kontact op met: Voor Koster-beheerder

neemt u dan kontact op met: Voor Koster-beheerder Adressen Bezorging Kerkgelegenheid Indien u Open Hof Nieuws Open Hof Hesseplaats 441,3069 EA tel. 421 14 76 / 06 2557 1531 regelmatig ontvangt en er Telefoonpost Open Hof (voor informatie, vragen, doorgeven

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis VOORWOORD Nog steeds is het aantal in - en aanloophuizen in Nederland groeiende. Duizenden vrijwilligers en vele beroepskrachten zijn dagelijks in de weer om het inloophuis in hun dorp, stadswijk of buurt

Nadere informatie

Hoorn Risdam Oosterblokker Westerblokker Westwoud Zwaag. van Jezus en s avonds houden wij een wake voor de dode mens Jezus en vereren wij zijn kruis.

Hoorn Risdam Oosterblokker Westerblokker Westwoud Zwaag. van Jezus en s avonds houden wij een wake voor de dode mens Jezus en vereren wij zijn kruis. Jaargang 1 nr.2 maart - juni 2013 Hoorn Risdam Oosterblokker Westerblokker Westwoud Zwaag Op het moment dat u dit kunt lezen is de vastentijd bijna voorbij. Jezus is de woestijn in gegaan om daar 40 dagen

Nadere informatie

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 4 mei 2015

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 4 mei 2015 Parochieblad Delft Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 4 mei 2015 "Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren zij allen op één plaats bijeen. Plotseling kwam er uit de hemel een

Nadere informatie

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT OVERDENKING NAAM EN FEIT Een jeugdherinnering. Op de christelijke lagere school die ik als kind bezocht hadden wij een boekje om onze Bijbelkennis te vergroten. Het heette Naam en feit. Wat ik mij er vooral

Nadere informatie

Ontmoeting. Ik vind het moeilijk een brug te slaan naar de ander, maar ik wil wel lopen als de ander een brug slaat naar mij en dan niet

Ontmoeting. Ik vind het moeilijk een brug te slaan naar de ander, maar ik wil wel lopen als de ander een brug slaat naar mij en dan niet algemeen Parochieblad Informatieblad voor en door parochianen Midden-Delfland Jaargang 4, nummer 5 februari 2015 Ik vind het moeilijk een brug te slaan naar de ander, maar ik wil wel lopen als de ander

Nadere informatie

Uitgave van de protestantse gemeente TE Leiden en De evangelisch-lutherse gemeente TE Leiden E.o.

Uitgave van de protestantse gemeente TE Leiden en De evangelisch-lutherse gemeente TE Leiden E.o. 21e jaargang maart 2011 3 Uitgave van de protestantse gemeente TE Leiden en De evangelisch-lutherse gemeente TE Leiden E.o. Leids Kerkblad Machteloos... of toch niet? VERDER IN DIT NUMMER: Mens in Beeld:

Nadere informatie

Vasten in de Islam. jaargang 54 maart 2015. in dit Amsterdam maandblad van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente Amsterdam THEMA: VASTEN

Vasten in de Islam. jaargang 54 maart 2015. in dit Amsterdam maandblad van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente Amsterdam THEMA: VASTEN ida in dit Amsterdam maandblad van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente Amsterdam jaargang 54 maart 2015 3 THEMA: VASTEN Carnaval, een feest van even helemaal anders 2 Voelen & meebeleven 2 Vasten 3 Veertigdagentijd

Nadere informatie