ABC-tje. NIEUWSBRIEF Nr e jaargang - juni 2004 ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE VAKBOND ABC IN UTRECHT. In deze nieuwsbrief:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ABC-tje. NIEUWSBRIEF Nr. 4. 4 e jaargang - juni 2004 ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE VAKBOND ABC IN UTRECHT. In deze nieuwsbrief:"

Transcriptie

1 In deze nieuwsbrief: ABC-tje NIEUWSBRIEF Nr. 4 4 e jaargang - juni 2004 ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE VAKBOND ABC IN UTRECHT Op dinsdag 18 mei jl. vond vanaf uur in de Royal Flush zaal van HC Utrecht de algemene ledenvergadering (ALV) van de Vakbond ABC plaats. De middag begon met het welkomstwoord van vicevoorzitter Indra Kandhai. Daar voorzitter Okke Verstrenge wegens ziekte verhinderd was, zat zij de vergadering voor. Zij heette alle aanwezigen welkom en richtte een bijzonder welkom tot Max van der Wal en Pieter Heinink die door diverse omstandigheden even uit de running waren en nu weer terug waren en penningmeester Jack Hurxkens die door het overlijden van zijn moeder na een paar weken uit ons midden te zijn geweest weer acte de presence gaf. Na het welkomstwoord van de voorzitter begon het statutair deel van de vergadering. Vaststellen presentielijst en aantal stemgerechtigden De presentielijst c.q. het aantal stemgerechtigden werd vastgesteld. Bericht van afmelding was ontvangen van (in alfabetische volgorde) Kathleen Boijeng, Wil Franssen, Michel Groeneveld, John Koster, Majanca van de Leur, John Petrus en Rob Valentijn. Benoeming stembureau Vervolgens vond de benoeming plaats van het stembu- Algemene Ledenvergadering blz De column van Henk v. Engelen blz. 3 Planning spreekuur Vakbond ABC blz. 4 Ik ben blij dat ik ABC-lid ben blz. 4 Periodiek overleg HC en bonden blz. 4 Even voorstellen blz. 5 Voor u gelezen blz. 6 De column van Okke Verstrenge blz. 7 Op het spreekuur blz. 8 Exclusief premievoordeel blz. 8 Kaderscholing Vakbond ABC blz Contributieregeling blz. 11 Ledenwerfpremies 2004 blz. 11 Aanmeldingsformulier blz. 12 Om te noteren: Het volgende ABC-tje verschijnt op 24 juli U kunt kopij inleveren tot en met 28 juni a.s.. Houd de prikborden in de vestigingen en de website (www.vakbondabc.nl) in de gaten voor de laatste actualiteiten. Op 23 september 2004 bestaat de zustervakbond ABW 60 jaar. Op die dag is er vanaf uur tot en met uur een congres met als titel De toekomst van de vakbeweging. Aansluitend vindt van uur een receptie plaats in Auberge de Rousch te Heerlen. Het ABC-tje verschijnt minimaal 7 keer per jaar. Fotografie: Jack Hurxkens & Indra Kandhai Redactie: F. Bronneberg, J. Hurxkens, I. Kandhai (hoofdredactie) en O. Verstrenge (eindredactie). Redactie-adres: Valkenburgerweg AP Heerlen Grafische verzorging: Drukkerij Vijgenboom Maastricht - Venlo ABC-tje is een uitgave van de Algemene Bond Casinopersoneel Valkenburgerweg AP Heerlen Tel.: Fax: Internet:

2 reau, dat nodig was voor de tussentijdse bestuursverkiezingen later. Deze bestond uit de heren Pieter Heinink, Jacco Zwieringa en Albert Padt. Verslag Algemene Ledenvergadering Het verslag van de ALV van vorig jaar werd ongewijzigd vastgesteld. Indra Kandhai bedankte Albert Padt voor het maken van het verslag. Financiën Vakbond ABW/ABC Penningmeester Jack Hurxkens informeerde of de meegestuurde financiële stukken bij de aanwezigen duidelijk was. Aangezien dit het geval was, merkte hij op dat de bond het jaar 2003 afgesloten heeft met een positief resultaat. Hij memoreerde dat vorig jaar voor een geheel nieuwe opzet van de jaarrekening is gekozen, een vorm conform het Burgerlijk Wetboek. In die opzet is een scheiding gemaakt tussen de inkomsten en uitgaven van de Vakbond ABW en Vakbond ABC, de Algemene Bond voor Casinopersoneel. Uit de vragen die vanuit de vergadering kwamen bleek o.a. dat juist die scheiding en de verdeelsleutel die daarop wordt losgelaten, niet helemaal duidelijk was. Afgesproken is dat de penningmeester en bestuurslid Pieter Heinink zullen proberen die financiële gegevens inzichtelijk te maken en in een volgende kadervergadering hierop terug te komen. Namens het stembureau vertelde Pieter Heinink de uitslag. Deze was zeer spannend. Met slechts 1 stemverschil werd Rolf Haseloop gekozen. Gezien deze uitslag moedigde hij Wil Sanders aan om zeker niet de moed op te geven. De voorzitter bedankte beide heren voor hun kandidaatstelling en feliciteerde Rolf Haseloop met zijn bestuurszetel. Ledenwerving/Beleidspunten Alle aanwezigen noemden naast de reeds bestaande acties ook een aantal constructieve ideeën m.b.t. dit punt. Het bestuur zal kijken naar de uitvoering hiervan en komt in een kadervergadering hierop terug. Na de rondvraag bedankte Indra Kandhai alle aanwezigen voor hun inbreng en constructief meedenken in deze ALV. Ook woorden van dank sprak ze uit jegens het voltallige ABC-bestuur. Ze benadrukte dat het bestuur in het afgelopen verslagjaar gezamenlijk weer heel veel klussen heeft geklaard. Afrondend daagde ze alle aanwezigen uit om ervoor te zorgen dat in de ALV van volgend jaar meer deelnemers aanwezig zijn. Eenieder een behouden thuiskomst wensend, sloot ze de vergadering om uur af. Bestuursverkiezingen Na een korte pauze ging de vergadering verder en wel met de tussentijdse bestuursverkiezingen. Indra Kandhai gaf aan dat artikel 10 uit de Statuten van de Vakbond ABC hierbij gehanteerd zal worden. Maar voordat overgegaan werd tot het voorstellen van de kandidaten én de stemming, memoreerde ze dat door het opstappen van Hein Meijer er een vacature in het ABCbestuur was ontstaan. Hein Meijer was niet aanwezig, maar ze stond graag stil bij zijn toegevoegde waarde t.b.v. de Vakbond ABC. Binnenkort zal Hein Meijer nog persoonlijk bedankt worden voor zijn inzet c.q. betekenis tot nu toe. Vervolgens stelde Indra Kandhai de 2 kandidaten Rolf Haseloop en Wil Sanders in de gelegenheid om iets over zichzelf te vertellen en het waarom van hun kandidaatstelling toe te lichten. Hierna werd overgegaan tot de stemming. Het ABC-bestuur per 18 mei 2004: v.l.n.r. 1e rij: Jack Hurxkens (penningmeester), Indra Kandhai (vice-voorzitter), Jacqueline Gijswijt (HC AMS), Raymond van der Broeck (HC VKG). v.l.n.r. 2e rij: Pieter Heinink (HC AMS), Abdel Bouanani (HC SCH/secretaris) en Rolf Haseloop (HS GRON). Op de foto ontbreekt voorzitter Okke Verstrenge. ABC-tje

3 DE COLUMN... door Henk van Engelen, vakbondsbestuurder De deelnemers aan de ALV: Een impressie van de zaal. Namens het stembureau vertelt Pieter Heinink de uitslag van de verkiezingen. SLAVENDRIJVERS Menig huisarts vindt bedrijfsartsen nog steeds slavendrijvers en evenzoveel bedrijfsartsen blijven de huisarts zien als een veredeld maatschappelijk werker. Een rampzalige situatie, waarin helaas maar langzaam verandering komt. Het goede nieuws is dat er in elk geval aan de kant van de huisartsen sprake is van voortschrijdend inzicht. Volgens TNO Arbeid, het Nederlandse Kenniscentrum Arbeid en Klachten Bewegingsapparaat (AKB) is sinds 1997 onder huisartsen de onduidelijkheid over de positie van de bedrijfsartsen sterk verminderd. Rolf Haseloop (HC GRON) Wil Sanders (HC BREDA) Het slechte nieuws is dat van een verbeterde samenwerking tussen beide disciplines nog geen sprake is. Zo informeren veel bedrijfsartsen de huisarts nog niet bij een doorverwijzing. De nadelige effecten van de decennialange scheiding tussen BEHANDELING en CONTROLE zijn dan ook verre van verdwenen. Controleer dus ook zelf, is altijd beter!!! 3 ABC-tje

4 PLANNING SPREEKUUR VAKBOND ABC IN ALLE HC-VESTIGINGEN IN DE PERIODE ZOMER 2004 Vanaf 1 januari 2004 komt de vakbondsbestuurder Henk van Engelen naar alle HC-vestigingen toe en houdt spreekuur in de vestiging. De tijden zullen veelal liggen tussen en uur, maar we adviseren jullie om op de verschillende aankondigingen in de vestigingen te letten. MET WELKE VRAGEN KUN JE TERECHT OP HET ABC SPREEKUUR? Een paar voorbeelden : CAO zaken Ziekte, verzuim, WAO, reïntegratie, spreekuur ArboUnie, HSK-trajecten, Wet Poortwachter, second opinion etc. Arbeidsovereenkomst, aanstelling en ontslag Deeltijd Functionerings en beoordelingsgesprekken Disciplinaire maatregelen Gesprekken met leidinggevenden / gespreksverslagen Roken en de wet Conflicten Arbeidstijdenwet, roosters en de diverse vormen van verlof Functieomschrijving, opgedragen en/of tijdelijke werkzaamheden Ongewenst gedrag PERIODIEK OVERLEG HC EN VAKBONDEN De vakbonden en Holland Casino hebben een aantal keren per jaar een zgn. periodiek overleg. In het onderstaande een terugkoppeling uit het periodiek overleg met Holland Casino op 7 juni.: Inkomensgarantievoorziening HC Breda (versie maart 2004) HAY-systematiek Werkgroepen CAO: - Leeftijdsbewustpersoneelsbeleid - Kinderopvang - Pensioenen - CAO/Personeelsgids CAO-nalevingscommissie (HC en Vakbonden) o.a.: - Herstructurering Hoofdkantoor - Salarisbetalingen - Werving nieuwe medewerkers (UTR/ENS en SCH) - Kinderopvang (o.a. toereikendheid van het budget) - Studentencontracten (aanstelling/arbeidsvoorwaarden) - 10 % korten zieke werknemer (tussenstand resultaat/effect) Heb je vragen en/of opmerkingen over bovenstaande onderwerpen, bel rechtstreeks met het ABC-kantoor ( ) of de bestuurder Henk van Engelen ). Houd ook de ABC-pamfletten in je eigen vestiging in de gaten! IK BEN BLIJ DAT IK ABC-LID BEN Toen ik twee jaar geleden bij Holland Casino ging werken, was lid worden van een vakbond nou niet echt het eerste waaraan ik dacht. Alles is toch goed geregeld bij een bedrijf als Holland Casino. De waan van de dag en de aandacht van politiek en media leggen toch druk op de organisatie. Bezuinigingen en reorganisaties zijn ook bij Holland Casino aan de orde van de dag. Daarom vind ik het een prettig idee dat de Vakbond ABC achter me staat. Niet alleen collectief maar ook individueel kan ik op bijstand en ondersteuning rekenen bij bijvoorbeeld eventuele arbeidsconflicten. Mijn ervaring met ABC is dat zij midden in de organisatie staat, dicht bij de leden en dus toegankelijk. ABC weet als geen ander de weg en daar heb ik een goed gevoel bij. De vakbond ABC is meer dan alleen een vakbond in slechte tijden. Dus beste collega s, meld je ook aan want samen staan we altijd sterker! Groet van een collega ABC-tje

5 EVEN VOORSTELLEN: KADER- EN OR-LID KATHLEEN BOIJENG (HC NIJMEGEN).. Je kunt zoveel uit dit werk halen Vakbondswerk heeft Kathleen Boijeng (48) altijd al geïnteresseerd. Toch duurde het tot oktober 2002 voordat ze een zetel kreeg in de Ondernemingsraad (OR) van Holland Casino. Het bestuur van de Vakbond ABC heeft me gevraagd of ik me niet verkiesbaar wilde stellen voor een plek in de OR. Voordat ik ja zei, heb ik goed overwogen of het tijdstip wel goed was om aan deze klus te beginnen. De kinderen zijn nog klein en ik werk parttime. Bovendien betekent het lidmaatschap van de OR dat je voor een deel vrijgesteld bent van je gewone werk. Ik wilde graag inschatten of ik het contact met de werkvloer niet te veel zou gaan verliezen. Kathleen besloot er toch voor te gaan. Spijt heeft ze nooit van deze beslissing gehad. Ik wist van tevoren dat het niet gemakkelijk zou zijn. Op het moment dat ik mijn debuut maakte was er nauwelijks overleg tussen de directie van Holland Casino en de OR, legt Kathleen uit. Ze is van mening dat deze OR, die voor het merendeel bestaat uit leden van de Vakbond ABC, zich goed heeft weten te profileren in een roerige tijd. Op dit moment zitten we in een traject van mediation. Er wordt in ieder geval weer goed overleg gevoerd. Kathleen heeft de indruk dat sinds de komst van deze OR het begrip medezeggenschap meer is gaan leven onder de medewerkers van Holland Casino. Er zijn veel veranderingen gaande binnen Holland Casino en de OR wil daar graag bovenop zitten. Mijn lidmaatschap van de OR begon in een hectische periode. Maar ook als ik in een gewone - OR had gezeten, had ik het leerzaam werk gevonden. Je haalt zoveel uit dit werk. Je leert inzicht te krijgen in een bedrijf en je dient je heel breed open te stellen voor de meest uiteenlopende ontwikkelingen. Kathleen Boijeng is lange tijd lid geweest van de Unie voordat ze zich aansloot bij ABC. Ik ben niet meteen lid geworden, omdat ik wilde afwachten hoe de bond zich zou ontwikkelen. Ik had snel door dat het de goede kant opging. Toen ben ik lid geworden. Kathleen is enthousiast over de werkwijze van de ABC. Ze roemt de korte lijnen en de snelle antwoorden op vragen. ABC heeft veel kennis in huis. Henk van Engelen is heel ervaren in het oplossen van problemen. Ik hoor een vraag altijd aan, maar verwijs vervolgens meestal door naar Henk, vertelt Kathleen. Bij de Unie vormen de HC-medewerkers slechts een klein onderdeel. De Vakbond ABC is er alleen voor HC-personeelsleden. Kathleen heeft inmiddels ervaren dat door de komst van de Vakbond ABC, andere bonden zich meer gingen profileren, om beter voor de dag te komen. Ik zeg altijd: áls je maar lid bent van een bond. Dan heb je recht van spreken en kun je proberen iets te doen. Het is momenteel een drukke tijd in vakbondsland. De nieuwe cao moet grondig worden voorbereid en in werkgroepen worden daarnaast ook thema s behandeld als kinderopvang en ouderenbeleid. Met name ouderenbeleid en arbozaken mogen rekenen op Kathleens belangstelling. Arbo is op dit moment een belangrijk onderwerp. Er wordt veel aandacht besteed aan het voorkomen van ziekteverzuim, wao-instroom. Een actueel onderwerp is het zit-stabeleid aan de speeltafels. Er dient voldoende afwisseling te zijn om klachten te voorkomen. Voor de directie van Holland Casino was het even wennen toen enkele jaren geleden een groot aantal werknemers lid werden van een bond die er alleen is voor casinopersoneel. Binnen Holland Casino was men niet gewend aan vakbondstaal. De Vakbond ABC is heel direct. Dat was wel eens even slikken voor de andere kant van de tafel. Kathleen is door haar OR- en vakbondswerk nog maar eenmaal per veertien dagen aan het werk als croupier. De overige uren komen geheel voor rekening van het medezeggenschapswerk. Ik probeer vaak genoeg op de werkvloer te zijn om het contact met collega s niet te verliezen. Ze weten me bovendien snel te vinden als iets niet in orde is. zegt ze lachend. Als ze niet in de weer is met de OR en ABC, besteedt Kathleen haar tijd aan haar gezin, de tuin en leest ze graag een boek. Ook politiek interesseert haar. Je kunt natuurlijk wel klagen over alles en nog wat, maar doe er dan ook iets aan, bijvoorbeeld door actief lid te worden van een vakbond. Want hoe luidt het spreekwoord ook alweer: álle kleine beetjes helpen. 5 ABC-tje

6 VOOR U GELEZEN VEEL ZIEKMELDINGEN DOOR SLECHTE SFEER Eenderde van alle ziekmeldingen kan voorkomen worden door een gezondere bedrijfscultuur. Dat staat in het onlangs verschenen promotieonderzoek van organisatie-psycholoog J. Hell. Volgens Hell is er op afdelingen waar een goede, collegiale sfeer hangt aantoonbaar minder verzuim dan op afdelingen waar dat niet zo is. Zijns inziens spelen 7 aspecten een rol bij verzuim, waaronder tevredenheid, betrokkenheid en bevlogenheid. Ook de vraag hoe tolerant een bedrijf omgaat met verzuim, speelt een rol. NIEUWE WET BIEDT MEER MOGELIJKHEID VOOR MAAT- WERK BINNEN DE MEDEZEGGENSCHAP Het kabinet wil de kwaliteit van de medezeggenschap verbeteren door meer maatwerk mogelijk te maken, door de betrokkenheid bij het werk van de ondernemingsraad (OR) te stimuleren en de regelgeving eenvoudiger en toegankelijker te maken. De Wet op de ondernemingsraden wordt daartoe vervangen door de Wet medezeggenschap werknemers. De nieuwe wet biedt werkgevers- en werknemersorganisaties de mogelijkheid zelf afspraken te maken over hoe zij de medezeggenschap in de onderneming willen vormgeven. Ook wordt het mogelijk om met instemming van de ondernemingsraad de wettelijke bevoegdheden van de OR te beperken. Verkiezingen voor ondernemingsraden zullen voortaan in één bepaalde week in het jaar plaatsvinden.dit heeft het kabinet besloten op voorstel van minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De huidige wet is volgens het kabinet inmiddels door verschillende veranderingsrondes te ingewikkeld en te ontoegankelijk geworden.werknemers en werkgevers krijgen meer vrijheid om in CAO's af te wijken van de wettelijk verplichte structuur van medezeggenschap. Zij kunnen dan zelf afspreken hoe de medezeggenschap in de onderneming vorm krijgt. De nieuwe wet biedt, net als de oude wet, de mogelijkheid om met instemming van de ondernemer de OR meer bevoegdheden te geven dan is voorgeschreven. De nieuwe wet maakt het ook mogelijk met instemming van de ondernemingsraad de bevoegdheden van de OR te beperken. De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. OR KRIJGT INFORMATIE OVER BELONINGSVERHOUDING IN BEDRIJVEN Ondernemingsraden krijgen in het vervolg informatie over de beloningsverhoudingen in het bedrijf. Het gaat om ondernemingsraden van bedrijven die meer dan 100 werknemers hebben en die verplicht zijn om een volledig jaarverslag op te stellen. Ook alle organisaties in de (semi-)overheidssfeer met 100 of meer werknemers die in hoofdzaak publieke taken uitvoeren krijgen een dergelijke informatieplicht. In totaal gaat het om ongeveer 3000 bedrijven en instellingen. Dit heeft de ministerraad besloten op voorstel van minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het kabinet vindt dat ondernemingsraden belang hebben bij een goed functioneren van de onderneming. Hoogte en structuur van de beloning van bestuurders en toezichthouders zijn hierbij belangrijke aspecten. Transparantie - ook naar de ondernemingsraad - is volgens het kabinet een belangrijk instrument om goed ondernemingsbestuur te bevorderen. Daarnaast is transparantie richting de ondernemingsraad belangrijk bij de discussie over beloningsvraagstukken in Nederland. Informatie over de beloningsverhoudingen moet minimaal één keer per jaar schriftelijk worden gegeven. De ondernemer moet ook informatie verstrekken over verwachte belangrijke wijzigingen in de beloningsverhoudingen. Het informatierecht voor de ondernemingsraad wordt opgenomen in de wijziging van de Wet op de ondernemingsraden, die in voorbereiding is. De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het kabinetsstandpunt 'Informatierecht Ondernemingsraad inzake beloningsverhoudingen' aan de Tweede Kamer wordt gezonden. GESPREIDE BETALING LESGELD Het lesgeld kan met ingang van 2005 in 6 termijnen worden betaald. Tot nu toe is gespreide betaling in 3 maanden mogelijk. Wanneer ouders of leerlingen voor gespreide betaling kiezen, worden 6 termijnen afgeschreven in de maanden oktober (25 %), november (25 %), januari (12,5 %), februari (12,5 %), maart (12,5 %) en april (12,5 %). Leerlingen die op 1 augustus van het betreffende schooljaar 16 jaar of ouder zijn, zijn verplicht lesgeld te betalen. Voor het schooljaar is dit vastgesteld op 936,-. Ouders met een laag of midden inkomen kunnen een beroep doen op de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten. Ouders met een inkomen tot ,- (schooljaar 2004/2005) hebben recht op een maximale bijdrage. Bij hen wordt het lesgeld volledig vergoed. Daarnaast ontvangen de ouders een bijdrage in de schoolkosten. Voor het vmbo en onderbouw havo/vwo is de maximale bijdrage 559,07 per jaar. Voor bovenbouw havo/vwo is de maximale tegemoetkoming 634,50 per jaar. In het middelbaar beroepsonderwijs is dat maximaal 936,66 euro. Is het inkomen hoger dan ,- dan geldt: hoe hoger het inkomen, hoe lager de tegemoetkoming. Daarbij wordt rekening gehouden met het aantal schoolgaande kinderen in het gezin. (RVD, ) ABC-tje

7 DIT MOEST ME EVENTJES VAN T HART door Okke Verstrenge, voorzitter Vakbond ABC U kunt zich geld besparen! We hebben u al eens eerder uitgelegd wat het verschil in dienstverlening is tussen uw Vakbond ABC en een rechtsbijstandverzekering. En dat het beslist loont om eens kritisch te kijken of u wel beide zou moeten hebben! Uit de Consumentenbond Geldgids van mei 2004, waarin een groot aantal bijstandsverzekeringen met elkaar vergeleken is, wordt onze stelling nog eens bevestigd! Want: "Een verzekeraar neemt niet alles in behandeling"(!) en "Problemen die al bij het afsluiten van de verzekering bestaan of die u op dat moment kunt zien aankomen vallen buiten de dekking"(!) "Ze nemen geen zaken in behandeling onder een bepaald bedrag"(!!!) "Als u er te vaak een beroep op doet, krijgt u een waarschuwing en kan de verzekering worden aangepast (beperktere dekking, hogere premie) of opgezegd" (!!!!!) Kunt u het zich al voorstellen bij de vakbond? Niet in behandeling nemen? Opzeggen omdat je te vaak komt of belt? Hogere contributie betalen omdat je teveel op het spreekuur komt? Natuurlijk niet!! Jij wist dat natuurlijk al, maar zeg dat nou ook eens tegen je collega en maak hem/haar lid van de grootste vakbond! Tja, en dan de politiek en de media: er is de laatste maanden weer veel te doen geweest over HC: de Open TBC, Holland Casino Eredivisie, uitbreiding casino s Randstad, het debat in de Tweede Kamer, maar ook de plannen met betrekking tot F&B en de pensioenbesprekingen tussen HC en de bonden: we hebben het er druk mee. Uiteindelijk blijven we "tambouren" op twee trommels: strategisch gezien houdt de ABC vast aan het uitgangspunt dat in 2002 geformuleerd is: uitbreiding kan op beperkte schaal, maar HC blijft in handen van de overheid: geen vrijemarktwerking! Ik denk dat HC prima kan blijven functioneren zoals het nu doet en dat daar verder geen enorme expansie meer achteraan hoeft te komen. Ons andere "trommeltje" is het sociaal beleid van HC: al heel vaak heb ik jullie gemeld dat de ABC nog teveel individuele dossiers krijgt met zaken die soms terecht, maar ook heel vaak "niet door de beugel kunnen": kwesties waarbij het management onzorgvuldig met de werknemer(s) omgaat. Ik roep HC dan ook op waar te maken wat we vorig jaar in een informele sfeer eens met elkaar bespraken: zorg dat je een goed sociaal beleid formuleert/hebt en (nog veel belangrijker) zorg dat je vervolgens dit aan je (midden)management kenbaar maakt en controleer ook de uitvoering hiervan. Er is voor ons, maar zeker ook voor HC, nog genoeg te doen! Tot de volgende keer! Mogen we even uw aandacht?!!! ATTENTIE ABC-LEDEN!!! Als u belt met het bondskantoor, kunt u dan uw lidmaatschapskaart bij de hand hebben? Waarom? Omdat op uw lidmaatschapskaart uw bondsnummer staat en die hebben wij o.a. nodig voor: - het maken van een afspraak - het opsturen van informatie - het spreken van een vakbondsbestuurder - het behartigen van uw belangen Als uw gegevens wijzigen, geef dit dan tijdig door! 7 ABC-tje

8 OP HET SPREEKUUR VAN DE VAKBOND ABC Zoals u weet houdt de Vakbond ABC twee keer in de week spreekuur op afspraak en wel op dinsdag en donderdag. In 't ABC-tje behandelen we telkens een praktijkvoorbeeld van wat er zoal tijdens het spreekuur boven tafel komt. Uiteraard met de bedoeling om andere leden, die mogelijk met ongeveer hetzelfde probleem te maken hebben of zullen krijgen, te informeren. De volgende case kwam aan de orde op het ABC-spreekuur. WERKEN IN DE ZOMERVAKANTIE Mijn dochter is 16 jaar en wil in de zomervakantie een paar weken gaan werken, en daarna misschien elke zaterdag. Heeft dat gevolgen voor de kinderbijslag die we voor haar ontvangen? Ieder kind mag een bepaald bedrag bijverdienen zonder dat dit van invloed is op de kinderbijslag. Hoeveel, dat hangt af van de situatie. Is ze jonger dan 16 jaar en woont ze thuis, dan mag ze het hele jaar zoveel bijverdienen als ze wilt. Is ze 16 of 17 jaar, dan geldt het volgende: Woon je thuis, dan moeten je bijverdiensten lager zijn dan 1.175,-- netto per kwartaal Woon je niet thuis, dan is dit bedrag 1.662,- netto voor enkele kinderbijslag en 1.024,- netto voor dubbele kinderbijslag. Deze bedragen gelden tot oktober Met vakantiewerk in de zomer vakantie mag uw dochter 1.050,- netto verdienen bovenop de al genoemde bedragen. In de meeste gevallen moeten u als ouders ook nog aantonen dat u uw dochter onderhoudt. Wil je meer daarover weten, vraag de gratis brochure aan over de Informatie over de kinderbijslag, 16 jaar en ouder. Informatie Wilt u meer informatie hierover, dan kunt u terecht bij de vakbondsbestuurders Ellen Keulen en Jack Hurxkens. Let wel de spreekuren zijn alleen op afspraak!! Tevens kunt u telefonisch op woensdag en vrijdag alsmede via altijd terecht met uw vragen. SURF VOOR HET LAATSTE NIEUWS NAAR DE WEBSITE VAN DE VAKBOND ABC: NL LET OP! BINNENKORT WORDT DE WEBSITE VERNIEUWD! EXCLUSIEF PREMIEVOORDEEL VOOR ALLE LEDEN VAN DE VAKBOND ABC! ABC-tje Profiteer van de voordelige Doorlopende reisverzekering! Uw voordelen: Al uw schadeverzekeringen voordelig in 1 pakket ondergebracht; Zeer ruime verzekeringsvoorwaarden; Al mogelijk met 1 verzekering; Uw lopende verzekeringen worden automatisch voor u opgezegd. Wilt u eens vergelijken hoe groot uw voordeel is? Vraag een offerte aan via Assurantiën Offermanns via of bel naar:

9 EERSTE KADERSCHOLING VAN DE VAKBOND ABC VAN START Eindelijk was het zo ver! Op maandag 19 april jl. ging, sinds het 3 jarig bestaan van de Vakbond ABC, voor de eerste keer de tweedaagse kaderscholing van de Vakbond ABC van start en wel in kasteel Vaeshartelt te Maastricht. Deze kaderscholing kwam tot stand in samenwerking met Myra Witpen van opleidingsinstituut Odyssee Medezeggenschap en Indra Kandhai, bestuurslid Vakbond ABC. Ruim 14 deelnemers hadden zich opgegeven voor deze scholing die vanwege verkeerschaos op de randweg Eindhoven iets later van start ging dan gepland. Voorzitter Okke Verstrenge was samen met penningmeester Jack Hurxkens en bestuurslid Indra Kandhai naar Maastricht gekomen om persoonlijk de deelnemers een hart onder de riem te steken. Hij gaf aan dat hij trots was op de deelnemers aan de cursus, maar ook op de trainer en de bond; omdat het weer gelukt was een groep relatief nieuwe kaderleden professioneler te ontwikkelen. Voor de voorzitter is het motto van de cursus drieledig: je wordt er zelf beter,slimmer van; het bedrijf waarin je werkt profiteert en de bond heeft er voordeel van. Okke Verstrenge wenste de deelnemers veel succes en gaf ze het advies zichzelf te blijven, dan zal het overleg goed gaan en hij voegde eraan toe dat er binnen de bond veel werk te doen is. "Zorg dat ze niet om je heen kunnen", voegde de voorzitter er nog aan toe. inleiding werd niet alleen aangegeven hoe een presentatie voorbereid wordt, maar ook werden tips gegeven waarop men moet letten tijdens de presentatie. De tweede dag werd besteed aan de module Assertiviteit. Hier leerde men om in een gesprek met een collega,bestuurder, OR/OC-vergadering, zijn gedachten, ideeën of argumenten helder en overtuigend naar voren te brengen. De deelnemers oefenden om inzicht te krijgen in hun eigen gedrag en maakten tevens een begin hoe ze hun standpunten c.q. ideeën op een effectieve manier onder de aandacht kunnen brengen. De kaderscholing werd afgesloten door de presentatie die men de vorige avond had voorbereid, op een duidelijke en overtuigende manier over te brengen. Hierbij werd gebruik gemaakt van de video. Alle deelnemers kregen feedback op hun op de video opgenomen presentatie. De kaderscholing werd afgesloten met een evaluatie. Hieruit bleek dat de module Arbeidsrecht het hoogst gewaardeerd werd, gevolgd door de modules Presentatie en assertiviteit. Er werd gekozen voor een vervolg inzake de modules Arbeidsrecht en Assertiviteit. In de kaderledenvergadering van 18 mei jl. is afgesproken dat de deelnemers aan deze kaderscholing aan Indra Kandhai precies aangeven op welke onderdelen ze een vervolg willen. Na deze inspirerende woorden startte de scholing met de module Arbeidsrecht gegeven door mr. Frans Bronneberg, de bekende advocaat van de Vakbond ABC. Na een inleiding ging hij o.a. in op: Arbeidsrecht Wet op de CAO Rechtspositie van werknemers Ontslagrecht Aangezien Frans Bronneberg een man uit de praktijk is, kon hij de theorie aan de hand van concrete voorbeelden op een zeer levendige manier overbrengen op de deelnemers, hetgeen ook zeer positief bevonden is door de deelnemers. In de middag ging de kaderscholing verder met de module Relatie met de achterban vanuit OR/OC en de vakbond. Met behulp van de marketingmix werden ideeën gedaan om deze relatie te verbeteren. De eerste dag werd afgesloten met de module Voorbereiding van de presentaties. Via een Voorzitter Okke Verstrenge spreekt de aanwezigen toe. V.l.n.r.: Myra Witpen (trainer Odyssee MZ), Henk van Engelen (vakbondsbestuurder Vakbond ABC), mr. Frans Bronneberg en Okke Verstrenge (voorzitter Vakbond ABC) Indra Kandhai heeft inmiddels een optie op maandag 1 en dinsdag 2 november a.s. en deze optie ook g d naar de deelnemers. Let op bij voortgang moeten er wel minimaal 14 deelnemers zijn. 9 ABC-tje

10 De deelnemers luisteren aandachtig. Het uitreiken van een collegetas aan Wil Sanders en Kathleen Boijeng. De deelnemers aan de kaderscholing Vakbond ABC. V.l.n.r. staand: Abdel Bouanani, Jacco Zwieringa, Majanca de Leur, Michael van Milligen, Jan Willem Schoorl en Wil Sanders. V.l.n.r. zittend: John Koster, Rolf Haseloop, John Petrus en Kathleen Boijeng. Op de foto ontbreken Albert Padt en Raymond van der Broeck. ABC-tje

11 LEDENWERFPREMIES ELK LID MAAKT ÉÉN LID! Het bestuur wil ledenwervers uitdagen tot het werven van méér leden. Daarom is de ledenwerfpremie voor ieder geworven lid 10,00. Daarnaast geldt een extra bonus van 50,- voor ledenwervers bij iedere mijlpaal van 10 nieuwe leden. Nieuw is het volgende: het bestuur heeft onlangs besloten om vanaf 1 januari 2004 de telling van het aantal geworven leden per ledenwerver door te laten lopen. Dus hebt u in leden geworven, dan gaan die 60 leden mee naar het jaar 2005 etc etc. Graag herinneren we jullie ook aan de prachtige prijs die te winnen is in het kader van het 60-jarig bestaan van de Vakbond ABW. Alle leden die in de periode tot en met leden werven, komen nl. in aanmerking voor een reischeque ter waarde van 1000,-. Aarzel niet en ga voor die prijs! Onder het motto 'Elk lid werft één lid' hoopt het bestuur op zeer korte termijn vele ledenwervers te mogen feliciteren met het behalen van hun premie van 10,00 en wie weet zelf met de extra bonus van 50,00. Alvast succes iedereen, die nu al start met ledenwerven! Welke ledenwervers volgen? Wie laat zeer binnenkort de ledenteller op 1500 staan? CONTRIBUTIEREGELING PER ONGEWIJZIGD Bij de oprichting van de Vakbond ABC (13 juni 2001) is er een contributieregeling vastgesteld. Deze contributieregeling blijft per 1 januari 2004 ongewijzigd. De contributie voor de Vakbond ABC behoort tot de laagste van het land. Dat komt omdat de Vakbond ABC weinig overhead-kosten heeft en geen winsten nastreeft, maar gewoon de belangen van haar leden behartigt. Bovendien kent de Vakbond ABC de uiterst voordelige gezins-/partnercontributie, ongeacht het feit of uw partner wel/niet bij Holland Casino werkt. Ook met deze contributie profiteren al deze leden 100% van het totale service-pakket van de Vakbond ABC. Volledigheidshalve in onderstaande tabel de contributieregeling per 1 januari Categorie (bedragen per maand in euro) Individueel lidmaatschap 10,00 Gezins-/partnerlidmaatschap > voor 2 personen 13,50 > voor ieder volgend inwonend gezinslid met loon/uitkering 5,00 Part-timers > 20 uur of minder per week 6,00 Gepensioneerden (65-plus) 6,00 Gepensioneerden (65-plus) Gezins-/partnerlidmaatschap 8,50 Vrijwillige (hogere) klasse Uiteraard staat het ieder lid vrij om méér contributie te betalen dan de regeling aangeeft. 11 ABC-tje

12 Opsturen in een envelop aan: De Vakbond ABC p/a Antwoordnummer VB Heerlen Aanmeldingsformulier Ik wens een individueel lidmaatschap Ik wens een part-time lidmaatschap (20 uur per week of minder) Ik wens een gezins-/partnerlidmaatschap en een gezinscontributie voor elk gezinslid s.v.p. een apart formulier invullen Ik wens een lidmaatschap voor gepensioneerden Ik wens naast het ABC-tje ook het vakblad Vizier te ontvangen Ik word lid van de Vakbond ABC per eerste van de maand... en verleen tot wederopzegging machtiging om van mijn rekening af te schrijven de bedragen, die ik volgens de geldende contributie-regeling verschuldigd zal zijn. Naam en Voorletters Meisjesnaam: (deze strook niet invullen) Straat en Huisnummer: Postcode en Plaats: Bondsnummer: Telefoon privé: 0 -adres: Geboortedatum: Man / Vrouw Werkzaam bij: Vestiging: Functie: Bedr. code: Bondsgroep: Mijn bank / giro - rek. nr. Plaats: Datum: Bedrag: Bet. w.: Handtekening: Let op: elke vraag altijd invullen!! Lid v.a.: Deze aanmelding werd opgenomen door: Naam van de werver: Bondsnummer: Bondsnummer werver: ABC-tje is een uitgave van de Algemene Bond Casinopersoneel Valkenburgerweg AP Heerlen Tel.: Fax: Internet:

ABC-tje is een uitgave van de Algemene Bond Casinopersoneel

ABC-tje is een uitgave van de Algemene Bond Casinopersoneel UITNODIGING Na een periode van vijf en een half jaar de functie van voorzitter van de Vakbond ABW en Vakbond ABC bekleed te hebben, zal de heer Okke Verstrenge vanaf 1 oktober a.s. de beide bonden verlaten

Nadere informatie

KLARE TAAL OR VERKIEZINGEN DE STEMMEN ZIJN GETELD DE UITSLAG IS BEKEND DE VERKIEZINGS- CAMPAGNE VAN DE VAKBOND ABC IS SUCCESVOL VERLOPEN

KLARE TAAL OR VERKIEZINGEN DE STEMMEN ZIJN GETELD DE UITSLAG IS BEKEND DE VERKIEZINGS- CAMPAGNE VAN DE VAKBOND ABC IS SUCCESVOL VERLOPEN OR VERKIEZINGEN DE STEMMEN ZIJN GETELD ABC-tje NIEUWSBRIEF Nr. 5 6 e jaargang - oktober/november 2006 DE UITSLAG IS BEKEND In deze nieuwsbrief: Uitslag OR-verkiezingen 2006 blz.1+2 Stelling van de maand

Nadere informatie

ABC-tje is een uitgave van de Algemene Bond Casinopersoneel CAO-OVERLEG / ONDERHANDELINGEN VAKBONDEN EN HOLLAND CASINO

ABC-tje is een uitgave van de Algemene Bond Casinopersoneel CAO-OVERLEG / ONDERHANDELINGEN VAKBONDEN EN HOLLAND CASINO CAO ACTUEEL In deze rubriek houden wij jullie op de hoogte van alle actuele zaken en het nieuws over de nieuwe CAO-onderhandelingen met Holland Casino voor een nieuwe CAO in 2006. CAO-OVERLEG / ONDERHANDELINGEN

Nadere informatie

Vizier. Voor u gelezen: Waarom verdienen mannen meer dan vrouwen? Oproep deelname hoofdbestuursverkiezingen. Oproep Algemene Vergadering 2014

Vizier. Voor u gelezen: Waarom verdienen mannen meer dan vrouwen? Oproep deelname hoofdbestuursverkiezingen. Oproep Algemene Vergadering 2014 Vizier Jaargang 70 Nummer 2 mei 2014 Voor u gelezen: Waarom verdienen mannen meer dan vrouwen? Oproep deelname hoofdbestuursverkiezingen Oproep Algemene Vergadering 2014 Oproep Ledenvergaderingen Bondsgroepen

Nadere informatie

Vizier. Zomerflits handige tips. Roger van den Broek en Wil Kapell nieuwe vakbondsbestuurders OR-verkiezingen Sabic en Vixia

Vizier. Zomerflits handige tips. Roger van den Broek en Wil Kapell nieuwe vakbondsbestuurders OR-verkiezingen Sabic en Vixia Vizier Jaargang 64 nummer 3 zomer 2008 Het hart van de organisatie, het secretariaat van de Vakbond ABW: v.l.n.r.: Karin Jelsma, Bea Dresen en Nicole Ermers. Zomerflits handige tips Roger van den Broek

Nadere informatie

ABGP magazine 53 jaar

ABGP magazine 53 jaar ABGP magazine 53 jaar 1 e Kwartaal 2014 Dè onafhankelijke vakorganisatie Ik sta op voor mijn man Hipke Anneke Nieboer (57) verkoopt eigen schilderwerk En wat doe jij? Kijk wat jij kunt doen op staoptegenkanker.nl/inactie

Nadere informatie

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INspraak MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014 Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INSPRAAK COLUMN Wat doen we met Wouter? Een goede vriendin van mij heeft een zoon. Hij

Nadere informatie

Meeting. 'Maak strategisch gebruik van social media' OR poptempel Paradiso. De dialoogfabriek Constructief ruziemaken

Meeting. 'Maak strategisch gebruik van social media' OR poptempel Paradiso. De dialoogfabriek Constructief ruziemaken Meeting 16 Een uitgave van FNV Formaat Voorjaar 2013 De dialoogfabriek Constructief ruziemaken Rechtspraak Reorganisatie en medezeggenschap TOPcollege Over de macht van aandeelhouders OR poptempel Paradiso

Nadere informatie

Tijd voor de toekomst

Tijd voor de toekomst A D V i e s & o p l e i d i n g e n nummer 4, najaar 2013 Tijd voor de toekomst case uitgelicht Medezeggenschap in ontwikkeling OR Yulius werkt hard aan eigen ontwikkeling Wet op de Ondernemingsraden De

Nadere informatie

UITNODIGING 18 e ALGEMENE VERGADERING

UITNODIGING 18 e ALGEMENE VERGADERING 1 UITNODIGING 18 e ALGEMENE VERGADERING Woensdag 22 april 2015 Van der Valk, hotel Spier, Oude Postweg 8 9417TG SPIER Route: http://www.hotelspier.nl/nl/routebeschrijving/ Ieder (heel) uur vertrekt van

Nadere informatie

Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden

Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Door in dit boekje goed bij te houden wat wanneer gebeurd is en welke stappen u zelf hebt

Nadere informatie

LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005

LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005 LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005 In dit nummer Algemeen Van het bestuur 2 Horzel over economie 5 Ondertussen in eigen huis 10 Verlengen rijbewijs C en D 14 Ingezonden brief 16 de Pen 21 Haven Verkoop SHB

Nadere informatie

jaar ABGP Dè onafhankelijke vakorganisatie

jaar ABGP Dè onafhankelijke vakorganisatie jaar ABGP Dè onafhankelijke vakorganisatie ABGP magazine APRIL/MEI 2011 C O L O F O N Bondskantoor Langsom 3a 1066 EW Amsterdam Tel. 020-6672555 Fax 020-6194643 K.v.K. V 532048 ABN-AMRO: 49.47.70.791

Nadere informatie

Help, mijn collega zit in de put. Privé e-mailen op het werk, mag dat? Een goed salaris: u verdient het! Sta sterk(er) in uw werk

Help, mijn collega zit in de put. Privé e-mailen op het werk, mag dat? Een goed salaris: u verdient het! Sta sterk(er) in uw werk JA ARGANG 1 JUNI 2007 NR 3 Help, mijn collega zit in de put Privé e-mailen op het werk, mag dat? Een goed salaris: u verdient het! Sta sterk(er) in uw werk F B T O A U T O V E R Z E K E R I N G S P E C

Nadere informatie

Groen. werken. Werknemer pineut van wijziging ontslagrecht Kom naar de Vitaliteitsdagen Met CNV Rechtsbijstand staat u niet alleen

Groen. werken. Werknemer pineut van wijziging ontslagrecht Kom naar de Vitaliteitsdagen Met CNV Rechtsbijstand staat u niet alleen JA ARGANG 1 AUGUSTUS 2007 NR 4 Groen werken Werknemer pineut van wijziging ontslagrecht Kom naar de Vitaliteitsdagen Met CNV Rechtsbijstand staat u niet alleen rsc Flesje. Luiers. Pensioen? Nu de baby

Nadere informatie

MAART 2014 PGB BEELD PENSIOENMAGAZINE PENSIOENEN NIET OMLAAG ONDERZOEK DEELNEMERS: IETS MEER RISICO MAG MEESTGESTELDE VRAGEN

MAART 2014 PGB BEELD PENSIOENMAGAZINE PENSIOENEN NIET OMLAAG ONDERZOEK DEELNEMERS: IETS MEER RISICO MAG MEESTGESTELDE VRAGEN MAART 2014 PGB BEELD PENSIOENMAGAZINE PENSIOENEN NIET OMLAAG ONDERZOEK DEELNEMERS: IETS MEER RISICO MAG MEESTGESTELDE VRAGEN VOORWOORD INHOUD BESTE LEZER, Het goede nieuws is dat PGB de pensioenen niet

Nadere informatie

Verbindt! Verzuim en werk. Het (niet) verrichten van passende arbeid actueler dan ooit. Rondetafelgesprek Tweede Kamer over beroepsziekten

Verbindt! Verzuim en werk. Het (niet) verrichten van passende arbeid actueler dan ooit. Rondetafelgesprek Tweede Kamer over beroepsziekten Verbindt! Magazine over Verzuim, Re-integratie en Financiën (VeReFi) CS Verzuim en werk 4juli 2014 We kunnen het niet maken Wajongers niet aan het werk te helpen Het (niet) verrichten van passende arbeid

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

onderwijs nieuwsbrief POOL Wij zijn POOL en stellen ons voor nieuwsbrief onderwijs inhoud doorstart project onderwijs in zelfstandig POOL

onderwijs nieuwsbrief POOL Wij zijn POOL en stellen ons voor nieuwsbrief onderwijs inhoud doorstart project onderwijs in zelfstandig POOL nieuwsbrief inhoud Voorstellen POOL 1 Eerste antwoorden voor jonge ouders 2 Altijd op de hoogte met de direct mail 2 Een klacht indienen helpt 3 Als een school vinden niet lukt 4 Nieuws voor gebruikers

Nadere informatie

Netwerk Veteranen FNV. Loonbod. van start gegaan. is sigaar uit eigen doos. augustus 2015 uitgave van de algemene federatie van militair personeel

Netwerk Veteranen FNV. Loonbod. van start gegaan. is sigaar uit eigen doos. augustus 2015 uitgave van de algemene federatie van militair personeel 05 augustus 2015 uitgave van de algemene federatie van militair personeel Netwerk Veteranen FNV van start gegaan Loonbod is sigaar uit eigen doos OPLINIE AUGUSTUS 2015 01 @ANNEMARIESNELS VOORZITTER ANNE-MARIE

Nadere informatie

NCF behaalt goede resultaten bij OR-verkiezingen. Finanzien. Jaargang 13 nummer 4, april 2009 Verschijnt 11 x per jaar www.ncfned.

NCF behaalt goede resultaten bij OR-verkiezingen. Finanzien. Jaargang 13 nummer 4, april 2009 Verschijnt 11 x per jaar www.ncfned. Van der Smissen: Ik voel me als een vis in het water 4 NCF behaalt goede resultaten bij OR-verkiezingen 7 8 NCF en Finse vakbond gaan samenwerken Finanzien Jaargang 13 nummer 4, april 2009 Verschijnt 11

Nadere informatie

Vizier. Special Belastingservice. Minimumloon Sociale Verzekeringen Bijstandsuitkeringen IOAW en IOAZ. Jaargang 70 Nummer 1 Voorjaar 2014

Vizier. Special Belastingservice. Minimumloon Sociale Verzekeringen Bijstandsuitkeringen IOAW en IOAZ. Jaargang 70 Nummer 1 Voorjaar 2014 Vizier Jaargang 70 Nummer 1 Voorjaar 2014 Special Belastingservice Minimumloon Sociale Verzekeringen Bijstandsuitkeringen IOAW en IOAZ Vizier is een uitgave van de Vakbond ABW - 63e jaargang No. 6 - december

Nadere informatie

De vakbond die opkomt voor jouw belangen

De vakbond die opkomt voor jouw belangen De vakbond die opkomt voor jouw belangen Wat doen de bonden met de grote onvrede bij TNT? Uitkomsten BVPP onderzoek Tevredenheid BVPP en werk Onderhandelingsresultaat CEVA Interview met Cor Ariens Het

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

FNV Bondgenoten. Ziekmakende verzuimbureaus

FNV Bondgenoten. Ziekmakende verzuimbureaus FNV Bondgenoten Ziekmakende verzuimbureaus Inhoudsopgave Samenvatting 3 Inleiding 4 Resultaten meldpunt VerzuimReductie 6 Het oordeel over de verzuimbegeleiding door VerzuimReductie 9 Conclusies 15 Aanbevelingen

Nadere informatie

Ondernemingsraadsleden op weg naar Duurzaam Meedoen

Ondernemingsraadsleden op weg naar Duurzaam Meedoen Ondernemingsraadsleden op weg naar Duurzaam Meedoen Vakmensen INHOUD Inleiding 1. Waarom op reis? 5 2. Ben jij klaar voor de reis? 12 3. Reisgenoten verzamelen 16 4. Bepalen van het reisdoel 24 5. Waar

Nadere informatie

kloppende hart van de vakbond

kloppende hart van de vakbond JA ARGANG 2 APRIL 2008 NR 2 Het regiokantoor: het kloppende hart van de vakbond Vrijwilligersmanagement Muskusratvangers in de steigers zijn buitenmensen Maiko is de beste mountainbiker met diabetes. Inhoud

Nadere informatie

JAARGANG 3 FEBRUARI 2009 NR 1

JAARGANG 3 FEBRUARI 2009 NR 1 JAARGANG 3 FEBRUARI 2009 NR 1 Pesten op het werk: het vergeten taboe Eric de Macker voorzitter CNV Publieke Zaak Kent u de fiscale spelregels? Vitamine CNV werkt! februari 2009 F B T O R E I S V E R Z

Nadere informatie

MEDIATION IN DE PRAKTIJK

MEDIATION IN DE PRAKTIJK MEDIATION IN DE PRAKTIJK WAT HOUDT MEDIATION IN, AAN DE HAND VAN EEN ACHTTAL CASES TON BELKSMA Uitgave van Mediation Alphen aan den Rijn e-mail belksma@mediation.nl Internet www.mediation.nl ISBN nr. 90-9012015-7

Nadere informatie

Ouderenwijzer. Krant voor ouderen en gepensioneerden Jaargang 10, Nummer 3, 2013 Inhoud. fors in netto inkomen op achteruit.

Ouderenwijzer. Krant voor ouderen en gepensioneerden Jaargang 10, Nummer 3, 2013 Inhoud. fors in netto inkomen op achteruit. FNV Bondgenoten Neem gratis mee! Ouderenwijzer Krant voor ouderen en gepensioneerden Jaargang 10, Nummer 3, 2013 Inhoud 2 Gelukkig mankeer ik niks > Column Willem Banning 2 Aftrekpost specifieke zorgkosten

Nadere informatie