Handreiking LEREN EN WERKEN OP DE HUISARTSENPOST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handreiking LEREN EN WERKEN OP DE HUISARTSENPOST"

Transcriptie

1 Initiatief van Huisartsopleiding Nederland en SBOH Handreiking LEREN EN WERKEN OP DE HUISARTSENPOST Deze handreiking is tot stand gekomen in samenwerking met het opleidingsinstituut UMCG en akkoord bevonden door alle opleidingscoordinatoren en coördinatoren diensten Uitgave van het projectbureau Aios op de HAP, november

2 Inleiding In de Leidraad Diensten staan diverse aanbevelingen om te bevorderen dat aios kunnen leren zelfstandig dienst te doen op de huisartsenpost. Naast aandacht voor taakgebieden, eindtermen, verantwoordelijkheden en randvoorwaarden dient er ook aandacht gegeven te worden aan adequaat onderwijs. In de Leidraad Diensten zijn hiervan slechts de grote contouren geschetst. In deze handreiking werkt het projectbureau het onderwerp leren en werken op de huisartsenpost meer gedetailleerd uit. De volgende onderwerpen komen aan bod: A. Verschil in werken in de praktijk en op de post B. Vormen van onderwijs C. Onderwijs gericht op lacunes D. Organisatie E. Voorwaarden F. Barrières G. Leergelden H. Voorbeelden I. Epiloog A. Verschil in werken in de praktijk en op de post Dienstdoen op huisartsenpost vertoont een aantal wezenlijke verschillen met het werken tijdens kantooruren in de huisartspraktijk. Dit betekent dat er voor het dienstdoen op de post extra competenties noodzakelijk zijn. Het is belangrijk dat opleiders het aspect van de verschillen in werkwijze in de praktijk en op de post meenemen bij de beoordeling van de consulten van aios op de post. De huisarts op de post wordt vooral geconfronteerd met onbekende patiënten en kan minder terugvallen op historische en contextuele kennis. Dit geldt ook voor de patiënt, die niet kan kiezen bij welke arts hij of zij terecht wil. Dit betekent dat er tact en assertiviteit nodig is om op de post een adequaat consult te voeren. Er is minder tijd is om een patiënt te observeren en toch dient er snel een beslissing genomen te worden: spoed of niet? nu actie nodig of niet? Zeker voor aios is de verleiding groot om complexe problematiek te willen uitzoeken, terwijl een acute component ontbreekt. Het verdere beleid hoort echter bij de eigen huisarts ( transversale zorg versus longitudinale zorg). De huisarts vaart voor een deel op informatie die verzameld is door de triage assistente. In tegenstelling tot in de eigen praktijk weet de huisarts vaak niet of deze triagist beschikt over een goede kennis en een adequaat inschattingsvermogen. De huisarts moet dus extra kritisch kijken naar de bij de triage verzamelde gegevens. De schaalgrootte van de samenwerking in het team van artsen en medewerkers van de post is veel groter dan in de eigen praktijk. Er is sprake van een complexe organisatie, specifieke regelgeving en andere gezagsverhoudingen. Binnen deze complexe organisatie is er een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het hele proces op de post, waarbij een intensieve samenwerking tussen alle partijen noodzakelijk is. Feitelijk zit er boven de diverse functies van consult-, visite- en telefoonarts een overkoepelende laag: je verantwoordelijk voelen voor het gehele proces op de post en samenwerken. Als een aios zelfstandig een visite kan rijden wil dat nog niet zeggen dat hij of zij ook zelfstandig een visitedienst kan doen. Het is dan ook belangrijk om bij de opleiding van aios op de post ook aandacht te besteden aan de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het werkproces op de post. 2

3 Door de vaak grote werkdruk op de post kan het onderwijs aan de aios in de knel komen en vaak ook gefragmenteerd verlopen. Het vereist discipline en een goede afstemming met de medewerkers van de post om hiervoor ruimte te scheppen. Daar tegenover staat dat de huisartsenpost in potentie een ideale leerwerkplek is: er is in vergelijking met de eigen praktijk een hoge concentratie van spoedeisende situaties en er zijn meestal korte lijnen naar de tweede lijn. Het is dan ook een uitdaging om de op de post bestaande belemmeringen weg te nemen en de kansen voor goed onderwijs te benutten. B. Vormen van onderwijs Er zijn vier vormen van onderwijs, die tijdens het leren op de post ingezet kunnen worden: Consultatie Er is sprake van consultatie als de aios tijdens een consult de hulp van de opleider inroept. Dit zijn belangrijke leermomenten, omdat de aios op dat moment blijkbaar stuit op een hiaat in zijn kennis, vaardigheid of oordeelsvermogen. Opleider en aios dienen dit moment te benutten door te sonderen waar precies het hiaat ligt. De aios dient een zo duidelijk mogelijke vraag te stellen en de opleider dient deze vraag explorerend te verhelderen en het eigen probleemoplossend vermogen van de aios te bevorderen. Bij tijdsdruk zal dit niet altijd haalbaar zijn. In dat geval geeft de opleider tijdens een drukke dienst de aios vaak gewoon advies. Consultatie vindt in principe plaats tijdens het dienstdoen op de post, maar het koppel opleider-aios kan besluiten om later in de dienst of na de dienst nog eens op het onderwerp van de consultatie terug te komen en er eventueel een leertraject aan te koppelen. Dagrapportage Er is sprake van dagrapportage als opleider en aios buiten de patiëntenzorg om tijd nemen om de door de aios verrichtte patiëntcontacten door te nemen. Deze vorm van onderwijs is vooral in het begin van de opleiding van belang. Dan worden immers alle contacten besproken. Geleidelijk aan worden alleen die contacten besproken, die door de aios als mogelijk problematisch werden ervaren of welke de opleider zelf wil bespreken. In het laatste geval dient de huisarts de door de aios afgehandelde contacten in het registratiesysteem actief te vervolgen. Dit kan bijvoorbeeld als de opleider de handelingen van de aios moet autoriseren als deze nog niet de vereiste bekwaamheidsverklaring heeft. Ook is het mogelijk om een meer steekproefsgewijze aanpak te kiezen, bijvoorbeeld ieder vijfde contact bespreken. Om deze vorm van onderwijs te kunnen uitvoeren moet tussen de patiëntcontacten door tijd uitgetrokken worden. De dagrapportage leent zich vooral voor een globale oriëntatie op de door de aios verleende spoedzorg. Consultbespreking Er is sprake van consultbespreking als een bepaald patiëntencontact aanleiding geeft om er dieper op in te gaan. In een consultbespreking kan dan reflectie plaatsvinden, bijvoorbeeld op het functioneren van de aios, op de aanpak van de opleider, op het probleem van de patiënt, op medisch-ethische aspecten, op klinisch redeneren, op praktijkmanagement. Hier geldt dat er tussen de patiëntcontacten door tijd uitgetrokken moet worden. Als deze ontbreekt, kan besloten worden om de bespreking later in de opleidingspraktijk te houden. 3

4 Bespreking consultvoering (observatie/video) Bij deze vorm van onderwijs beoordeelt de opleider de consultvoering van de aios (arts-patiëntcommunicatie en vakinhoudelijk handelen) en geeft daarop achteraf feedback. Dit kan op drie manieren: 1. door directe observatie, waarbij de opleider bij de aios aanwezig is 2. door directe observatie via een videoverbinding, waarbij de opleider in een andere kamer dan de aios kan meekijken (en de consulten ook worden opgenomen) 3. door gebruik te maken van video-opnames. Al zijn de omstandigheden op de post wellicht minder geschikt om video-opnames te maken (tijdsdruk, patiënten die geen ervaring hebben met video-opnames e.d.), toch is deze vorm van onderwijs de enige gevalideerde vorm van onderwijs om aios te beoordelen. Het gebruik van video dient dan ook krachtig gestimuleerd te worden. Een probleem kan zijn dat de wet op de privacy alleen onder strikte voorwaarden en met schriftelijke toestemming van de patiënt toestaat dat de gemaakte opnames mee naar de opleidingspraktijk of naar instituut genomen worden. Het beoordelen van de consultvoering van de aios door directe observatie via een videoverbinding vanuit een andere kamer heeft vele voordelen: Feedback kan meteen gegeven worden en is dan het meest effectief. Zo nodig kunnen beelden teruggehaald worden. Beelden op afstand bekijken beïnvloedt niet het proces in de spreekkamer. Het is van belang dat opleider en aios zich realiseren dat de consultvoering op de post verschilt van de consultvoering in de opleidingspraktijk. Het beoordelen van de consultvoering op de post vraagt specifieke instrumenten die de opleider ondersteunen om zicht te krijgen op de aios m.b.t. de acute zorg Bij de ontwikkeling van deze instrumenten wordt er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande toetsmethoden en instrumenten. De ComBel, MAAS-Globaal, VT+, KCT (korte consulttoets)/kkb (korte klinische beoordeling)/kpb (korte praktijkbeoordeling) en de HAAK-lijst worden op dit moment door Huisartsopleiding Nederland (BAC-OT / werkgroep Toetsing op de HAP) geanalyseerd vanuit het perspectief: Wat kun je toetsen op de post Wat is uniek voor de post Beoogde resultaten: - een met postaspecten aangevulde ComBel; - aanpassing van de leeswijzer van de COMBEL voor de opleider; - EPA s voor consultarts, visitearts en telefoonarts, met normering; - koppeling tussen EPA en ComBeL; - aangepaste bekwaamheidsverklaringen met onderbouwing; - KPB-lijst op EPA-niveau; - checklist vaardigheden t.b.v. zelfbeoordeling; - een gemodificeerde MAAS-globaal; - videotoets plus. 4

5 C. Onderwijs gericht op lacunes Het is belangrijk dat een aios de mogelijkheid heeft om het leren actief te richten op gesignaleerde lacunes. Het is primair de verantwoordelijkheid van het koppel opleider-aios om samen te bepalen waar de lacunes van de aios liggen. Vervolgens kan het koppel, indien mogelijk, in overleg met de triageassistentes treden, om ervoor te zorgen dat patiënten met problemen op het gebied van de vastgestelde lacunes bij voorkeur in de agenda van de aios worden ingepland. De opleidingscoördinator van de post is ervoor verantwoordelijk dat dit proces bij de triage-assistentes voorbereid wordt en binnen de mogelijkheden van de post op gang komt. D. Organisatie. Er zijn verschillende modellen denkbaar voor het organiseren van leren op de post. Hoe dit gedaan wordt is onder andere afhankelijk van de soort dienst die de aios doet: Consultdienst Tijdens de consultdienst wordt in de agenda van de aios en de opleider een blok op een vast tijdstip voor observatie en feedback ingeroosterd (0,5-1 uur). Bij de start van de dienst wordt getoetst of het koppel akkoord gaat met het vaste tijdsblok of de voorkeur geeft aan een ander moment tijdens de dienst. Visitedienst Tijdens de visitedienst is er veel ruimte voor onderwijs, omdat het koppel samen onderweg is. Er is dan ruimte voor observatie en feedback tijdens de rijtijd. Telefoondienst De aios hoeft alleen de onderdelen triage en terugbellen van patiënten, alsook het superviseren en autoriseren van de assistentes zelfstandig leren uit te voeren. De regiefunctie vormt geen onderdeel van de te behalen competenties. Als op de huisartsenpost de functie van regiearts aanwezig is zal de aios, ook in de zelfstandige fase, niet de gehele regiefunctie, maar wel de telefoonartstaken kunnen overnemen. Ruimte voor een telefoonarts om tijdens de dienst tijd aan onderwijs te geven is vaak door de drukte moeilijk. Onderzocht moet worden of er boventallig telefoondiensten ingeroosterd kunnen worden voor het onderwijs aan aios in de functie van telefoonarts. Nijmegen heeft hier inmiddels een model voor ontwikkeld. De wijze waarop posten de rolverdeling van huisartsen hebben georganiseerd vertoont grote verschillen. Er moet dan ook een beroep gedaan worden op de creativiteit van allen die betrokken zijn bij de opleiding van aios op de post om te werken aan een goede onderwijssituatie. E. Voorwaarden Bij het realiseren van leren op de post dient rekening gehouden te worden met de volgende basisvoorwaarden: Het primaire proces (patiëntenzorg) wordt niet verstoord. Als het te druk wordt op de post, zal de vrijgeroosterde tijd toch ingevuld moeten worden voor patiëntenzorg. Dit ter beoordeling van de regie/telefoonarts en de eerst verantwoordelijk assistente. Op de weekenddagdiensten (in het bijzonder op zaterdag) zullen onderwijsactiviteiten door de grote drukte op de huisartsenpost vaak niet mogelijk zijn. Omdat juist in deze drukke diensten de aios toch ook behoefte heeft aan observatie, feedback en consultatie dient de opleider er voor te waken dat daar zo nodig tijd en ruimte voor is. Op deze dagen kan er ruimte voor onderwijs gecreëerd worden door het inzetten van een extra huisarts/waarnemer. 5

6 Door de eerst verantwoordelijk assistente wordt in overleg met het koppel tijd gereserveerd in de agenda. Knelpunten worden doorgegeven aan de opleidingscoördinator. In een logboek wordt door de eerst verantwoordelijke assistente bijgehouden of er knelpunten bij het realiseren van onderwijs gesignaleerd zijn. Het koppel opleider-aios dient minstens evenveel productie te leveren als één dienstdoende huisarts. F. Barrières Het invoeren van ruimte voor onderwijs op de post wordt bemoeilijkt door een aantal barrières. Het grootste struikelblok is en blijft het vinden van voldoende rust en tijd voor onderwijs. Daarnaast heerst vaak het gevoel dat onderwijs aan aios ten koste gaat van andere huisartsen die dienstdoen op de post, omdat die daardoor harder moeten werken. In werkelijkheid is dit een relatief probleem: eerst kost de opleiding van de aios wellicht wat extra tijd, maar al gauw levert het koppel opleider-aios vaak juist extra productie op de post. Toelichting: In de modelling fase van de opleiding doet het koppel samen dienst en werkt de aios vertragend op de productie van de post. De dienstdoende huisartsen moeten dan wellicht wat extra productie leveren. In de coaching fase werken aios en opleider parallel en leveren zo vaak samen meer productie dan één huisarts. Dat betekent dat er tijd inverdiend wordt voor onderwijsactiviteiten. De overige huisartsen hebben geen extra werkbelasting en mogelijk zelfs voordeel van de aanwezigheid van de aios. In de fading fase (zelfstandige aios) is de opleider op afstand en springt alleen bij als de productie van de aios tekort schiet, of als de aios ondersteuning nodig blijkt te hebben. In deze fase vindt onderwijs plaats op verzoek van de aios, of indien de opleider vragen heeft bij de door de aios verrichte zorg. De opleider kan dan zo nodig even parallel aan de aios meewerken, waardoor die tijd weer inverdiend wordt en het koppel toch de productie van één dienstdoende huisarts levert. H. Leergelden Het is een taak en uitdaging voor alle bij het onderwijs aan aios betrokken instanties om ondanks de genoemde barrières toch meer ruimte en aandacht te creëren voor het invoeren van tijd voor onderwijs op de post. Het is daarbij van belang dat ook niet-opleidende huisartsen en de medewerkers op de post de noodzaak hiervan inzien en het creëren van de gewenste ruimte hiervoor ondersteunen. Om die reden heeft de SBOH zogenaamde leergelden beschikbaar gesteld om waarneming in te zetten als compensatie van de mogelijke vertraging door onderwijs. In feite wordt op deze manier dus tijd ingekocht. Hoe onderwijs precies ingevuld wordt en hoe deze leergelden precies ingezet kunnen worden is afhankelijk van de regionale situatie. Verschillende modellen zijn denkbaar. Het ontwikkelen van dergelijke modellen en het inzetten van de leergelden kan een taak zijn van de opleidingscoördinator op de post, die dit vervolgens in nauw overleg met het management van de post concreet kan uitwerken. Het uitgangspunt bij de inzet van leergeld is en blijft dat het moet worden ingezet om de aios in de gelegenheid te stellen lerend te werken, waarbij het leergeld werkt als stimulans om de medewerking van alle huisartsen te krijgen. 6

7 I. Voorbeelden Ter illustratie hieronder enkele voorbeelden van de inzet van leergelden om het ontwikkelen van ruimte voor onderwijs te stimuleren. Compensatie van de vertragingstijd door onderwijs voor de huisartsen: Het inhuren van een extra huisarts/waarnemer tijdens drukke diensten, zodat de werkdruk afneemt Het inhuren van een nurse practitioner ter ontlasting van de werkdruk voor de huisartsen. Het inhuren van waarnemers voor het doen van emotioneel belastende diensten (zoals de nachtdienst op feestdagen). Het leergeld hoofdelijk omslaan over alle huisartsen als compensatie voor de ingezette tijd en ruimte bij het realiseren van onderwijs aan aios. Voor onderwijs aan aios en aangesloten huisartsen: Gerichte telefoonarts-training op de post voor de aios onder begeleiding van opgeleide telefoonarts-opleiders die boventallig ingeroosterd worden. Cursus Regie-artsen voor de telefoonartsen: verbetering werkprocessen op de post dat ten goede komt aan het leerklimaat van de aios. Onderwijs gegeven over telefonische triage op de post, kindermishandeling en acute vaatproblematiek. Onderwijsmiddag voor koppels aios-opleider. Klinische patiëntenbesprekingen met aios, opleiders plus de bij de te bespreken casus betrokken triage-assistente of chauffeur. Bijvoorbeeld in de vorm van een lunchbespreking ( broodje HAPklaar ). MIP-VIM besprekingen. STARclass voor de huisartsen. Onderwijstoeslag voor superviserende opleiders tijdens de Zelfstandige Week op de Post (ZWOP). NB Het basisuurtarief blijkt een barrière te zijn bij het inzetten van waarnemers. Huisartsenposten mogen aan waarnemers niet meer dan het standaard uurtarief betalen en kunnen dus niet marktconform honoreren. Indien huisartsenposten toch waarnemers willen inzetten tegen een marktconform tarief, bestaat de mogelijkheid om 50% van de gelden geoormerkt en specifiek voor de huisartsenpost te reserveren bij de SBOH. De ingezette waarnemers kunnen vervolgens rechtstreeks declareren bij de SBOH. Een aandachtspunt hierbij is dat de huisartsenpost verantwoordelijk is voor invulling van deze dienst als de ingeroosterde waarnemer verhinderd blijkt te zijn. J. Epiloog Aandacht en ruimte voor onderwijs op de post is een belangrijk onderdeel in het continuüm acute zorg, dat langzaam vorm begint te krijgen. Opleiden op de post was jarenlang niet veel meer dan meelopen met de opleider op de post. Zoals in deze notitie is aangegeven vereist dienstdoen op de post andere competenties en zijn er veel mogelijkheden om het leereffect voor aios te vergroten. Aan het invoeren van ruimte voor onderwijs op de post zitten echter veel haken en ogen, met name de tijdsdruk is een belemmerende factor. Toch is de huisartsenpost een ideale leerwerkplek om aios te trainen in het bieden van acute zorg. Het is belangrijk dat er een goede aansluiting is bij het ondersteunend onderwijs op het instituut, zoals AED/BLS, STARtclass e.d. 7

8 Wij zijn er van overtuigd dat het met de inzet en creativiteit van alle partijen mogelijk is om het onderwijs op de post te integreren in het leveren van patiëntenzorg. Gebruikte afkortingen AED Aios BAC-OT BLS ComBel HAP KCT KKB KPB MIP SBOH UMCG VIM VT+ ZWOP Automatische Externe Defibrillator Arts in opleiding tot specialist Beleidsadviescommissie - Onderwijs en Toetsing Basic Life Support Competentie Beoordeling Lijst Huisartsenpost Korte consulttoets Korte klinische beoordeling Korte patiëntcontact beoordeling Meldingen incidenten patiëntenzorg Werkgever van huisartsen in opleiding Universitair Medisch Centrum Groningen Veilig incident melden Videotoets Plus Zelfstandige week op de Post Begrippen EPA s HAAK HAAK-lijst MAAS-Globaal STARclass Entrustable Professional Activities, ofwel Toe te vertrouwen Beroepsactiviteiten, kortweg beroepsactiviteiten. is een kapstok voor de structuur van een gesprek en betekent: Hulpvraag, Achtergrondinformatie, Advies, Klant (Beller) reactie is een gevalideerd toetsinstrument voor triagisten Maastrichtse Anamnese en Advies Scorelijst met globale items Landelijke cursus spoedzorg voor opleiders huisartsgeneeskunde. 8

Huisartsenpost. AIOS op de EVALUATIE PROJECT

Huisartsenpost. AIOS op de EVALUATIE PROJECT AIOS op de EVALUATIE PROJECT Huisartsenpost Utrecht, 31 december 2011 Yvonne Guldemond-Hecker, hoofd Projectbureau (Huisartsopleiding Nederland) Annette van der Laan, projectcoördinator (SBOH) Inhoud Lijst

Nadere informatie

DE OPLEIDINGSCOÖRDINATOR OP DE HUISARTSENPOST

DE OPLEIDINGSCOÖRDINATOR OP DE HUISARTSENPOST Initiatief van Huisartsopleiding Nederland en SBOH Handreiking DE OPLEIDINGSCOÖRDINATOR OP DE HUISARTSENPOST Deze handreiking is tot stand gekomen in samenwerking met het opleidingsinstituut AMC-UvA en

Nadere informatie

Pilot. Zelfstandige Periode op de Huisartsenpost. Pilot Zelfstandige Periode op de Huisartsenpost. Projectbureau Aios op de Huisartsenpost.

Pilot. Zelfstandige Periode op de Huisartsenpost. Pilot Zelfstandige Periode op de Huisartsenpost. Projectbureau Aios op de Huisartsenpost. Pilot Zelfstandige Periode op de Huisartsenpost Projectbureau Aios op de Huisartsenpost Mei 2010 Yvonne Guldemond-Hecker Mei 2010 Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Probleemstelling 4 Vraagstelling 4 Doelstelling

Nadere informatie

Dienstdoen op de post

Dienstdoen op de post Dienstdoen op de post Consultarts Kennis De aios is in staat het volgende te benoemen: Het verschil in morbiditeitpatroon bij huisartsgeneeskundige zorg binnen kantoortijden en tijdens het dienstdoen.

Nadere informatie

AIOS OP DE HUISARTSENPOST

AIOS OP DE HUISARTSENPOST AIOS OP DE HUISARTSENPOST LEIDRAAD VOOR HET LEREN DIENSTDOEN herziene versie, oktober 2011 E.T.I.M. Guldemond-Hecker huisarts AIOS OP DE HUISARTSENPOST LEIDRAAD VOOR HET LEREN DIENSTDOEN E.T.I.M. Guldemond-Hecker

Nadere informatie

Opleiding op de post. December 2013. Annette van der Laan, senior beleidsmedewerker (SBOH) Yvonne Guldemond Hecker, huisarts

Opleiding op de post. December 2013. Annette van der Laan, senior beleidsmedewerker (SBOH) Yvonne Guldemond Hecker, huisarts Opleiding op de post December 2013 Annette van der Laan, senior beleidsmedewerker (SBOH) Yvonne Guldemond Hecker, huisarts Inhoud: Inleiding 3 Resultaten 5 - Verankering Leidraad Diensten 5 - Realisering

Nadere informatie

Door aios op de huisartsenpost

Door aios op de huisartsenpost Initiatief van Huisartsopleiding Nederland en SBOH Richtlijn Video opnames Door aios op de huisartsenpost Yvonne Guldemond Hecker Projectbureau Aios op de Huisartsenpost Augustus 2010 www.aiosopdehap.nl

Nadere informatie

AIOS OP DE HUISARTSENPOST

AIOS OP DE HUISARTSENPOST AIOS OP DE HUISARTSENPOST LEIDRAAD VOOR HET LEREN DIENSTDOEN E.T.I.M. Guldemond-Hecker huisarts Oktober 2009 Initiatief van Huisartsopleiding Nederland en SBOH Colofon Vormgeving en opmaak: Radstake Taal

Nadere informatie

HET LEERWERKPLAN. Bijlage C. Het leerwerkplan. Pagina 1 van 8 Versiedatum: 01 juli 2013

HET LEERWERKPLAN. Bijlage C. Het leerwerkplan. Pagina 1 van 8 Versiedatum: 01 juli 2013 Pagina 1 van 8 Bijlage C Het leerwerkplan Pagina 2 van 8 Inleiding In het kaderbesluit CHVG (1 januari 2013) wordt het begrip leerwerkplan omschreven en de plaats van dit plan binnen het opleidingsplan

Nadere informatie

AIOS OP DE HUISARTSENPOST

AIOS OP DE HUISARTSENPOST AIOS OP DE HUISARTSENPOST LEIDRAAD VOOR HET LEREN DIENSTDOEN Herziene versie, augustus 2016 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Schematisch overzicht Leidraad Diensten 4 1. Rollen op de huisartsenpost

Nadere informatie

LEOh. Landelijke Evaluatie Opleider huisartsgeneeskunde. Naam huisartsopleider. Plaats praktijk. Opleidingsjaar. jaar 1. jaar 3. Moment van invullen

LEOh. Landelijke Evaluatie Opleider huisartsgeneeskunde. Naam huisartsopleider. Plaats praktijk. Opleidingsjaar. jaar 1. jaar 3. Moment van invullen LEOh Landelijke Evaluatie Opleider huisartsgeneeskunde VERSIE AIOS IN TE VULLEN DOOR DE AIOS Naam aios IN TE VULLEN DOOR DE OPLEIDER Datum gezien Groepsnummer aios BIG-nummer Naam huisartsopleider Paraaf

Nadere informatie

LEOh. Landelijke Evaluatie Opleider huisartsgeneeskunde. Naam aios. Groepsnummer aios. Naam huisartsopleider. BIG-nummer Plaats praktijk

LEOh. Landelijke Evaluatie Opleider huisartsgeneeskunde. Naam aios. Groepsnummer aios. Naam huisartsopleider. BIG-nummer Plaats praktijk LEOh Landelijke Evaluatie Opleider huisartsgeneeskunde VERSIE OPLEIDER: ZELFEVALUATIE Naam aios Groepsnummer aios Naam huisartsopleider BIG-nummer Plaats praktijk Opleidingsjaar aios Moment van invullen

Nadere informatie

De mensen van de huisartsenpost Wie er werken en wat ze doen

De mensen van de huisartsenpost Wie er werken en wat ze doen De mensen van de huisartsenpost Wie er werken en wat ze doen De mensen van de huisartsenpost Wie er werken en wat ze doen Op de huisartsenpost van Doktersdienst Groningen werken natuurlijk huisartsen.

Nadere informatie

Richtlijn video-opnames door aios in de huisartspraktijk*

Richtlijn video-opnames door aios in de huisartspraktijk* C:\Users\mlmschuivens\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\9V10HOYY\Richtlijn Video opnames 060715GG logo.doc Versie 060715 Richtlijn video-opnames door aios in de huisartspraktijk*

Nadere informatie

Naar een Landelijk Opleidingsplan Huisartsgeneeskunde

Naar een Landelijk Opleidingsplan Huisartsgeneeskunde Naar een Landelijk Opleidingsplan Huisartsgeneeskunde Thema Spoedeisende Zorg Colofon Expertgroep Spoedeisende Zorg Frank Baarveld (vz), huisarts, coördinator Startclass, Huisartsopleiding Nederland Gijs

Nadere informatie

HANDBOEK CONSULTOPNAMES

HANDBOEK CONSULTOPNAMES HANDBOEK CONSULTOPNAMES september 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Toestemming van de patiënt... 4 Informatiebrief voor de patiënt... 6 Regelgeving... 7 Beelddragers... 7 Toestemmingsprocedure... 7 Opslag...

Nadere informatie

Leer meer van de dagelijkse praktijk. KBA s als handvat voor aios en opleiders

Leer meer van de dagelijkse praktijk. KBA s als handvat voor aios en opleiders Leer meer van de dagelijkse praktijk KBA s als handvat voor aios en opleiders disclosure belangen sprekers: geen (potentiële) belangenverstrengeling Structuur Huisartsopleiding Opleidingspraktijk 4 dagen

Nadere informatie

Leerwerkplan formats

Leerwerkplan formats Leerwerkplan formats Organisatie: Afdeling: Adres: Titel: Onderdeel: Auteur(s): Houder: Beheerder: Bestandsnaam en pad: Leids Universitair Medisch Centrum PHEG - Huisartsopleiding Postbus 9600 2300 RC

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Toetsing en Beoordeling Huisartsopleiding tweede opleidingsjaar. versie juni 2015

Uitvoeringsregeling Toetsing en Beoordeling Huisartsopleiding tweede opleidingsjaar. versie juni 2015 Uitvoeringsregeling Toetsing en Beoordeling Huisartsopleiding tweede opleidingsjaar versie juni 2015 Inleiding Deze Regeling is een uitvoeringsregeling op basis van het Landelijke Protocol Toetsing en

Nadere informatie

Met subsidie en ontvangen stagevergoedingen financiert de SBOH sinds 1989 de huisartsopleiding en

Met subsidie en ontvangen stagevergoedingen financiert de SBOH sinds 1989 de huisartsopleiding en BOH in Beeld 2013 waar de sboh voor staat Met subsidie en ontvangen stagevergoedingen financiert de SBOH sinds 1989 de huisartsopleiding en sinds 2007 de opleiding tot specialist ouderen geneeskunde. De

Nadere informatie

Evaluatieverslag Pilot ZWOP

Evaluatieverslag Pilot ZWOP Evaluatieverslag Pilot ZWOP Zelfstandige Week 0p de Post HAP IJsselland Colofon Projectleiding Yvonne Guldemond-Hecker, hoofd Projectbureau Projectuitvoering Ellen Baatsen, locatiemanager CHP Rijnmond

Nadere informatie

Lagerhuisdebat spoedzorg shertogenbosch. keuzestress in de spoedzorg 26 september en 3 oktober 2014 gespreksleiders Paul Jorna en Marian Frijters

Lagerhuisdebat spoedzorg shertogenbosch. keuzestress in de spoedzorg 26 september en 3 oktober 2014 gespreksleiders Paul Jorna en Marian Frijters Lagerhuisdebat spoedzorg shertogenbosch keuzestress in de spoedzorg 26 september en 3 oktober 2014 gespreksleiders Paul Jorna en Marian Frijters Toelichting werkwijze; Landelijke ontwikkelingen Visie en

Nadere informatie

Huisartsopleiding. Kennismakingsbrochure. Huisarts: specialist in veelzijdigheid! a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

Huisartsopleiding. Kennismakingsbrochure. Huisarts: specialist in veelzijdigheid! a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a Huisarts: specialist in veelzijdigheid! Kennismakingsbrochure Huisartsopleiding a a a a a a a a a a 1 Huisarts: specialist in veelzijdigheid! Je maakt hele

Nadere informatie

UITNODIGING. Vaardigheidstraining telefonie (regie-arts stage) voor 3 de jaars AIOS

UITNODIGING. Vaardigheidstraining telefonie (regie-arts stage) voor 3 de jaars AIOS UITNODIGING Vaardigheidstraining telefonie (regie-arts stage) voor 3 de jaars AIOS Doelgroep: Datum: Tijd: Locatie: Aanmelding: Kosten: Sponsoring: Accreditatie: Begeleiding: NB 3 de jaars AIOS in Friesland

Nadere informatie

Het AIOS Co Model: Begeleiding van de coassistent in de huisartspraktijk door de AIOS

Het AIOS Co Model: Begeleiding van de coassistent in de huisartspraktijk door de AIOS Het AIOS Co Model: Begeleiding van de coassistent in de huisartspraktijk door de AIOS Een handleiding voor AIOS en HAO Susan Ruitenberg AIOS Huisartsgeneeskunde UMC Utrecht Versie: augustus 2013 Inhoud

Nadere informatie

Bijlage behorend bij hoofdstuk van het jaarverslag 2004 HDT-Oost

Bijlage behorend bij hoofdstuk van het jaarverslag 2004 HDT-Oost Bijlage behorend bij hoofdstuk 7.8.3 van het jaarverslag 2004 HDT-Oost Bijlage behorend bij hoofdstuk 7.8.3 van het jaarverslag 2004 HDT-Oost Bijlage behorend bij hoofdstuk 6.1 van het jaarverslag 2004

Nadere informatie

CVA / TIA. Dr. Wim Verstappen, huisarts, medisch manager HOV

CVA / TIA. Dr. Wim Verstappen, huisarts, medisch manager HOV CVA / TIA Dr. Wim Verstappen, huisarts, medisch manager HOV Casus I Patiënt, man, 79 jr. Bellen om 15.00u Vanmorgen periode alles uit de hand laten vallen Traag Van de trap gevallen. Bloedende hoofdwond

Nadere informatie

Huisartsenzorg Veen, Genderen en Wijk en Aalburg

Huisartsenzorg Veen, Genderen en Wijk en Aalburg Huisartsenzorg Veen, Genderen en Wijk en Aalburg Ontstaan huisartsenpost Oprichting 2002 Posten in s-hertogenbosch, Zaltbommel, Oss en Uden Lagere dienstbelasting voor huisartsen Van circa 700 naar 225

Nadere informatie

1. Inleiding en terugblik. 2. Toekomstige ontwikkelingen. 3. Kwantiteit en kwaliteit. 4. Personeel en organisatie. 6. Exploitatieresultaat

1. Inleiding en terugblik. 2. Toekomstige ontwikkelingen. 3. Kwantiteit en kwaliteit. 4. Personeel en organisatie. 6. Exploitatieresultaat 2 3 Inhoudsopgave. Inleiding en terugblik 2. Toekomstige ontwikkelingen 3. Kwantiteit en kwaliteit 4. Personeel en organisatie 5. Verslag Klachtenbemiddelingscommissie / MIP-commissie 6. Exploitatieresultaat

Nadere informatie

Het individuele opleidingsplan (IOP)

Het individuele opleidingsplan (IOP) Het individuele opleidingsplan (IOP) Achtergrond Het Individueel Opleidings Plan (IOP) is een hulpmiddel om het leerproces van de aios te structureren en te vergemakkelijken. In een IOP wordt een beperkt

Nadere informatie

Huisarts: specialist in veelzijdigheid!

Huisarts: specialist in veelzijdigheid! Opleidingsplan Huisartsopleiding Erasmus MC Rotterdam Huisarts: specialist in veelzijdigheid! Versie: Definitief Datum: Maart 2013 Opdrachtgever: Herman Bueving, hoofd huisartsopleiding Beheerder: Thérèse

Nadere informatie

Wat doet de SBOH? Waar doet de SBOH het van?

Wat doet de SBOH? Waar doet de SBOH het van? SBOH in beeld 2015 Wat doet de SBOH? De stichting SBOH financiert sinds 1989 de huisartsopleiding, sinds 2007 de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde en met ingang van 2016 de opleiding tot arts

Nadere informatie

Huisartsopleiding Leiden

Huisartsopleiding Leiden Zelfstandige periode in de opleidingspraktijk Huisartsopleiding Leiden Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde G. GRIJPINK MAART 2016 Documentbeheer Organisatie: Afdeling: Adres: Titel: Onderdeel: Leids

Nadere informatie

Werkplekleren: professionalisering van de opleiders in de artsenopleiding

Werkplekleren: professionalisering van de opleiders in de artsenopleiding Werkplekleren: professionalisering van de opleiders in de artsenopleiding Prof. dr. Lieve Van den Block Vakgroep Huisartsgeneeskunde Vakgroep Klinische Wetenschappen VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL (VUB) Centraal

Nadere informatie

Feedbackrapport: Heeft de inzet van een telefoonarts op de huisartsenpost invloed op de telefonische triage?

Feedbackrapport: Heeft de inzet van een telefoonarts op de huisartsenpost invloed op de telefonische triage? Feedbackrapport: Heeft de inzet van een telefoonarts op de huisartsenpost invloed op de telefonische triage? Drs. Drieske Halink, junior onderzoeker Drs. Paul Giesen, huisarts-onderzoeker Nederlands Kenniscentrum

Nadere informatie

Inventarisatie van het onderwijs in gedeelde besluitvorming in de opleidingen

Inventarisatie van het onderwijs in gedeelde besluitvorming in de opleidingen UMC UTRECHT Inventarisatie van het onderwijs in gedeelde besluitvorming in de opleidingen 1. Huisartsgeneeskunde 2. Arts voor verstandelijk gehandicapten 3. Specialisten ouderen geneeskunde Sanders-van

Nadere informatie

Werken op de huisartsenpost. Fysieke triage

Werken op de huisartsenpost. Fysieke triage 1. Doel Patiënt is voorzien van een goed advies of is doorverwezen naar de hulpverlener die de juiste zorg kan bieden. 2. Werkwijze in schema 1. ABCDE check 2. ABCDE veilig? 3. kaart aanmaken en plannen

Nadere informatie

Dienstdoen door aios op de huisartsenpost

Dienstdoen door aios op de huisartsenpost Dienstdoen door aios op de huisartsenpost Ontwikkeling van een visitatie-instrument voor de huisartsenpost en de resultaten van zeven posten drs. Constance Schuler drs. Judith Visser dr. Paul Giesen Nederlands

Nadere informatie

Workshop: Lokaal opleidingsplan

Workshop: Lokaal opleidingsplan Workshop: Lokaal opleidingsplan 9 oktober 2009 Dr. Paetrick M. Netten, internist opleider Prof. Dr. Rijk. O.B. Gans, internist opleider en voorzitter van de werkgroep modernisering CCMS Workshop: Lokaal

Nadere informatie

Vervolgopleiding tot Huisarts Nijmegen 2012

Vervolgopleiding tot Huisarts Nijmegen 2012 OPLEIDINGSPLAN Vervolgopleiding tot Huisarts Nijmegen 0 Inhoudsopgave. Inleiding.... Begrippenlijst.... Onderwijskundige uitgangspunten.... Onderwijskundige visie.... Opleider, stageopleider en praktijk....

Nadere informatie

Slotbeschouwing en conclusie

Slotbeschouwing en conclusie Samenvatting De huisartsenzorg is volop gewikkeld in een transitieproces. De oude huisarts in een solopraktijk is aan het verdwijnen. Overal zien we groepspraktijken ontstaan, vaak in de vorm van een HOED-structuur:

Nadere informatie

ZEKERHEID EN PERSPECTIEF

ZEKERHEID EN PERSPECTIEF ZEKERHEID EN PERSPECTIEF Toekomstvisie Huisartsenposten 2011-2015 Voor de patiënt die buiten de reguliere praktijktijden acuut zorg nodig heeft is de huisartsenpost bereikbaar en beschikbaar. Daarnaast

Nadere informatie

5. Protocol Toetsing en Beoordeling

5. Protocol Toetsing en Beoordeling 5. Protocol Toetsing en Beoordeling Dit protocol Toetsing en Beoordeling maakt deel uit van het Landelijk Opleidingsplan met ingangsdatum 1 januari 2017. Uitgangspunten Dit Protocol Toetsing en Beoordeling

Nadere informatie

Handleiding. bij het PROTOCOL TOETSING EN BEOORDELING

Handleiding. bij het PROTOCOL TOETSING EN BEOORDELING Handleiding bij het PROTOCOL TOETSING EN BEOORDELING Maart 2008 Huisartsopleiding Contactpersoon: P.L. Schoonheim Telefoon: 020 4448235 E-mail: pl.schoonheim@vumc.nl Huisartsopleiding VUmc OZW, de Boelelaan

Nadere informatie

Praktijksituatie Activiteiten Wat moet je daarvoor kunnen Voorgeschreven medicatie complexe neurologische patiënt in kaart brengen op kosten

Praktijksituatie Activiteiten Wat moet je daarvoor kunnen Voorgeschreven medicatie complexe neurologische patiënt in kaart brengen op kosten Praktijksituatie Activiteiten Wat moet je daarvoor kunnen Voorgeschreven medicatie complexe neurologische patiënt in kaart brengen op kosten Bespreken van de medicatie met apotheker Kosten in kaart brengen

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Toetsing en Beoordeling in de Huisartsopleiding Rotterdam

Uitvoeringsregeling Toetsing en Beoordeling in de Huisartsopleiding Rotterdam Huisarts: specialist in veelzijdigheid! Uitvoeringsregeling Toetsing en Beoordeling in de Huisartsopleiding Rotterdam Algemeen Deel versie maart 2012 2011, Erasmus MC, Afdeling Huisartsgeneeskunde 1/9

Nadere informatie

EPA s en individualisering, nu praktisch

EPA s en individualisering, nu praktisch EPA s en individualisering, nu praktisch Drs. Liesbeth Adelmeijer, onderwijskundig adviseur Dr. Sesmu Arbous, anesthesioloog-intensivist, opleider IC OPLEIDINGSSYMPOSIUM, 12 APRIL 2016, LEIDEN Entrustable

Nadere informatie

Video registratie van Korte praktijkbeoordelingen. Lex Linsen, coördinator medisch onderwijs Catharina Ziekenhuis

Video registratie van Korte praktijkbeoordelingen. Lex Linsen, coördinator medisch onderwijs Catharina Ziekenhuis Video registratie van Korte praktijkbeoordelingen Lex Linsen, coördinator medisch onderwijs Catharina Ziekenhuis 2 3 Video registratie KPB Programma 1/ Waarom videoregistratie 2/ Juridische aspecten 3/

Nadere informatie

Verbeteraanpak TOB praktijk voor telefonische bereikbaarheid huisartsen.

Verbeteraanpak TOB praktijk voor telefonische bereikbaarheid huisartsen. Fact sheet Verbeteraanpak TOB praktijk voor telefonische bereikbaarheid huisartsen. Bureau Obelon voorwoord Iedereen kent de huisartsenpraktijk die s ochtends heel moeilijk bereikbaar is en waar s middags

Nadere informatie

Heeft de inzet van een telefoonarts op de huisartsenpost invloed op de telefonische triage?

Heeft de inzet van een telefoonarts op de huisartsenpost invloed op de telefonische triage? Heeft de inzet van een telefoonarts op de huisartsenpost invloed op de telefonische triage? Drs. Drieske Halink studentnummer 0031127 Nederlands Kenniscentrum Huisartsenposten en Spoedzorg Afd. Kwaliteit

Nadere informatie

Wetenschappelijke vorming in de huisartsopleiding

Wetenschappelijke vorming in de huisartsopleiding Versiedatum: 0-0-06 Pagina van 5 De wetenschappelijke onderbouwing van het huisartsgeneeskundig handelen vormt een belangrijke leidraad voor de huisarts. Deze moet een wetenschappelijke onderbouwing kunnen

Nadere informatie

Huisarts en spoedzorg Dokter, ik heb onmiddellijk hulp nodig!

Huisarts en spoedzorg Dokter, ik heb onmiddellijk hulp nodig! NHG-STANDPUNT Huisarts en spoedzorg Dokter, ik heb onmiddellijk hulp nodig! Dokter, ik heb onmiddellijk hulp nodig, want ik ben opeens helemaal niet lekker geworden en ik heb erge pijn in mijn borst en

Nadere informatie

Het individuele opleidingsplan (IOP)

Het individuele opleidingsplan (IOP) Het individuele opleidingsplan (IOP) Achtergrond Het Individueel Opleidings Plan (IOP) is een hulpmiddel om het leerproces van de aios te structureren en te vergemakkelijken. In een IOP wordt een beperkt

Nadere informatie

Herkennen en signaleren van mogelijke kindermishandeling en huiselijk geweld

Herkennen en signaleren van mogelijke kindermishandeling en huiselijk geweld Doel Herkennen en signaleren van mogelijke kindermishandeling en huiselijk geweld Afkortingen AMHK : Advies- en meldpunt kindermishandeling/veilig thuis HAP : Huisartsenpost SEH : Spoed eisende hulp Indien

Nadere informatie

Intervisie. in het AMC. Freerk van der Meulen Marco Philipoom. Teach the Teacher

Intervisie. in het AMC. Freerk van der Meulen Marco Philipoom. Teach the Teacher Intervisie in het AMC 13 12 2010 Freerk van der Meulen Marco Philipoom Overzicht intervisie verhaal Verandering in de opleiding Wat is het? Achtergrond Hoe werkt het? Waarvóór intervisie? Voorwaarden Intervisie

Nadere informatie

Werkwijze(r) ANIOS Urologie

Werkwijze(r) ANIOS Urologie Werkwijze(r) ANIOS Urologie Werkwijze(r) ANIOS Urologie Het St. Antonius Ziekenhuis is een groot opleidingsziekenhuis met een vakgroep urologie die het vakgebied vrijwel in de volle breedte en in al zijn

Nadere informatie

~. ~~ ~ ~ V ~~~ in opleïding MANTELOVEREENKOMST HUISARTSOPLEIDING NEDERLAND - SBOH -INEEN. ORGál~ISEERT DE EERST!UN

~. ~~ ~ ~ V ~~~ in opleïding MANTELOVEREENKOMST HUISARTSOPLEIDING NEDERLAND - SBOH -INEEN. ORGál~ISEERT DE EERST!UN ~. ~~ ORGál~ISEERT DE EERST!UN ~ ~ V ~~~ in opleïding MANTELOVEREENKOMST HUISARTSOPLEIDING NEDERLAND - SBOH -INEEN Part De Stichting Huisartsopleiding Nederland, vertegwoordiger van de universitaire opleidingsinstitut,

Nadere informatie

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ACUTE GGZ RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ACUTE GGZ RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ACUTE GGZ RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS STAND VAN ZAKEN PER 1 APRIL 2015 SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ACUTE GGZ Stand van zaken per 1 april

Nadere informatie

De opleidingen tot medisch specialist

De opleidingen tot medisch specialist Intervisie voor aios verbetert communicatie, samenwerking en professionaliteit De vergeten competenties Chris B.T. Rietmeijer, huisarts-supervisor/coach Marcel Soesan, internist, Slotervaartziekenhuis,

Nadere informatie

Toetsplan Huisartsopleiding LEIDEN

Toetsplan Huisartsopleiding LEIDEN Toetsplan Huisartsopleiding LEIDEN maart 2013 2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Educatieve en selectieve beoordeling 3. Selectieve beslissingen over de voortgang 3.1 Overzicht van momenten van selectieve

Nadere informatie

Opleidingsplan Maart 2012

Opleidingsplan Maart 2012 Opleidingsplan Maart 2012 Adres Telefoon e OZW-gebouw, 9 etage De Boelelaan 1109 1081 HV Amsterdam 020 444 83 78 Barend van Duin, onderwijscoördinator Januari 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Introductie...

Nadere informatie

Competentie Beoordeling Lijst (ComBeL)

Competentie Beoordeling Lijst (ComBeL) Competentie Beoordeling Lijst (ComBeL) JAAR 2 GGZ stage Naam aios: Naam stageopleider/docent: Locatie/stageplaats: Naam groepsbegeleider(s): Stageperiode: werkgroep Toetsing 0804 febr 2009 Colofon Samenstelling

Nadere informatie

BESLUIT CHVG no. 5 2000 EISEN EN VOORWAARDEN VOOR DE ERKENNING VAN OPLEIDERS, OPLEI- DINGSINRICHTINGEN EN OPLEIDINGSINSTITUTEN HUISARTSGENEESKUNDE

BESLUIT CHVG no. 5 2000 EISEN EN VOORWAARDEN VOOR DE ERKENNING VAN OPLEIDERS, OPLEI- DINGSINRICHTINGEN EN OPLEIDINGSINSTITUTEN HUISARTSGENEESKUNDE Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst COLLEGE VOOR HUISARTSGENEESKUNDE EN VERPLEEGHUISGENEESKUNDE BESLUIT CHVG no. 5 2000 EISEN EN VOORWAARDEN VOOR DE ERKENNING VAN OPLEIDERS,

Nadere informatie

OPLEIDINGSPLAN HUISARTSOPLEIDING UMCG

OPLEIDINGSPLAN HUISARTSOPLEIDING UMCG Pagina 1 van 16 Bijlage B Opleidingsplan huisartsopleiding UMCG Pagina 2 van 16 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Begrippenlijst... 4 2. Onderwijskundige uitgangspunten... 6 Onderwijskundige visie... 6 Opleider,

Nadere informatie

Training. Dienstoverdrachte. Estafette in het ziekenhuis. Optimaliseren Dienstoverdra. Competenties. Arts-assistenten

Training. Dienstoverdrachte. Estafette in het ziekenhuis. Optimaliseren Dienstoverdra. Competenties. Arts-assistenten Training Optimaliseren Dienstoverdra Training Competenties Dienstoverdrachte Arts-assistenten Estafette in het ziekenhuis Dienstoverdracht: training voor arts-assistenten Dienstoverdracht: training voor

Nadere informatie

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de praktijk: Huisartsenpraktijk ten Kate (1107)

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de praktijk: Huisartsenpraktijk ten Kate (1107) Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de praktijk: Huisartsenpraktijk ten Kate (1107) Datum aanmaak rapport:17-11-2016 1 Laatste ronde patiënten vragenlijsten praktijk Periode waarin ingevuld

Nadere informatie

Audit HOVUmc voorjaar 2013

Audit HOVUmc voorjaar 2013 Audit HOVUmc voorjaar 2013 Samenvatting resultaten en beleidsvoornemens Barend van Duin, huisarts/onderwijscoördinator; september 2013 Inleiding: In 2012 zijn de tot dat jaar los van elkaar bestaande kwaliteitsystemen

Nadere informatie

Disclosure belangen spreker. (potentiële) belangenverstrengeling

Disclosure belangen spreker. (potentiële) belangenverstrengeling Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Geen Ed van Leeuwen, manager bedrijfsvoering Jeroen Zoeteman, manager behandelzaken Schandalen in de pers 3 April 2003 Opdracht aan de GGz

Nadere informatie

Fellowship Technische Geneeskunde

Fellowship Technische Geneeskunde Fellowship Technische Geneeskunde Algemene informatie voor aanvragers V E R S I E 21-07-2016 A U T E U R Opleidingscommissie NVvTG POST NVvTG Postbus 711 3500 AS Utrecht MAIL info@nvvtg.nl WEB www.nvvtg.nl

Nadere informatie

Huub Schreuder Marjan Tenk

Huub Schreuder Marjan Tenk De menselijke maat Huub Schreuder Coördinator Netwerk palliatieve Zorg NWN Specialistisch Verpleegkundige oncologie/palliatieve zorg Marjan Tenk, Huisarts-consulent palliatieve zorg Waar willen we het

Nadere informatie

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at:

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: INSTITUUTSREGLEMENT Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde Universiteit Maastricht Het reglement is opgesteld conform het Model Instituutsreglement vastgesteld door de RGS op 19 april 2013. HOOFDSTUK

Nadere informatie

Eindrapportage APC project Huisartsopleidingen. Onderwijsproduct: 3 APC curriculumstructuur 4 Aandachtspunten communicatie

Eindrapportage APC project Huisartsopleidingen. Onderwijsproduct: 3 APC curriculumstructuur 4 Aandachtspunten communicatie Eindrapportage APC project Huisartsopleidingen Onderwijsproduct: 3 APC curriculumstructuur 4 Aandachtspunten communicatie Projectgroep Communicatie Huisartsopleiding Nederland Utrecht, mei 2014 3 Curriculumstructuur

Nadere informatie

Spoedgeval s avonds of in het weekend? Wij zijn er voor u! 010 249 39 39

Spoedgeval s avonds of in het weekend? Wij zijn er voor u! 010 249 39 39 Centrale Huisartsen Post Nieuwe Waterweg Noord Spoedgeval s avonds of in het weekend? Wij zijn er voor u! U leest hier wat u kunt doen als u met spoed een huisarts nodig heeft: tussen 17.00 s avonds en

Nadere informatie

Beschikbaarheid en bereikbaarheid van de. huisartsenpraktijk

Beschikbaarheid en bereikbaarheid van de. huisartsenpraktijk Beschikbaarheid en bereikbaarheid van de huisartsenpraktijk dr. Paul Giesen en Celine van Nistelrooij Huisartsenpraktijk t Weeshuis Nijmegen Programma Inleiding stellingen 10 min Paul Reflectie B&B in

Nadere informatie

Dedicated Schakeljaar Vitale Functies

Dedicated Schakeljaar Vitale Functies Dedicated Schakeljaar Vitale Functies 1. Inleiding Het schakeljaar vormt de verbinding tussen de studie geneeskunde en de vervolgopleidingen. De student leert te functioneren op het niveau van een beginnende

Nadere informatie

SAMENWERKING IS DE BRUG NAAR DE TOEKOMST

SAMENWERKING IS DE BRUG NAAR DE TOEKOMST SAMENWERKING IS DE BRUG NAAR DE TOEKOMST EEN VISIE OP SAMENWE RKING IN DE NACHT IN DE SPOEDZOR G Versie 2.1- maart 2015 1 1. Inleiding 1.1 Aanleiding LHV Kring Midden-Nederland, Primair Huisartsenposten

Nadere informatie

De stoelen in de wachtkamer prettig zitten: 100,0 (n=30) 85,7% De speelgelegenheid in de wachtkamer voldoende is: 100,0 (n=21) 83,4%

De stoelen in de wachtkamer prettig zitten: 100,0 (n=30) 85,7% De speelgelegenheid in de wachtkamer voldoende is: 100,0 (n=21) 83,4% Huisartsenpraktijk de Schaapskamp vragenlijsten praktijk Periode waarin ingevuld van: 24-3-2017 tot 24-3-2017 Aantal patiënten lijsten dat bij de analyse betrokken is: 30 Patiënten oordeel De Europep patiënten

Nadere informatie

Naar een Landelijk Opleidingsplan Huisartsgeneeskunde

Naar een Landelijk Opleidingsplan Huisartsgeneeskunde Naar een Landelijk Opleidingsplan Huisartsgeneeskunde Thema Korte Episode Zorg Colofon Expertgroep Korte Episode Zorg Prof. Dr. Patrick Bindels (voorzitter), hoogleraar huisartsgeneeskunde Drs. Marjolein

Nadere informatie

Functieomschrijving Hoofd Huisartsopleiding UMCG

Functieomschrijving Hoofd Huisartsopleiding UMCG Pagina 1 van 5 Functiebeschrijving Hoofd Huisartsopleiding Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) Doel Het hoofd huisartsopleiding (hoofd opleidingsinstituut huisartsgeneeskunde, conform regelgeving)

Nadere informatie

Beschikbaarheid voor terminale patienten. Vraagstelling onderzoek database SHDA. PACT project PALLIATIEVE ZORG PROJECT

Beschikbaarheid voor terminale patienten. Vraagstelling onderzoek database SHDA. PACT project PALLIATIEVE ZORG PROJECT PACT project PALLIATIEVE ZORG PROJECT Palliatieve zorg buiten kantooruren door een huisartsenpost : De patiënten, en de rol van informatieoverdracht Bart Schweitzer Literatuuronderzoek Focusgroepen Webenquete

Nadere informatie

RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC?

RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC? RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015 Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC? Gemiddeld 5 x Vind u dat u altijd door een arts geholpen

Nadere informatie

Opzet Veilig transmuraal Incident melden Huisartsen en Rijnstate

Opzet Veilig transmuraal Incident melden Huisartsen en Rijnstate Opzet Veilig transmuraal Incident melden Huisartsen en Drs. Paulien Ogink Veiligheidscoöordinator 5 pijlers risicomanagement VIM in Digitaal melden van alle incidenten Decentraal, Iedereen kan melden per

Nadere informatie

Toetsprogramma HOVUmc. Oktober 2013

Toetsprogramma HOVUmc. Oktober 2013 Toetsprogramma HOVUmc Oktober 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Leeswijzer... 4 1. TOETSPROGRAMMA... 5 1.1. Het toetsprogramma gekaderd... 6 1.2. KBA (Kenmerkende BeroepsActiviteiten)... 7 1.3. Selectiecriteria

Nadere informatie

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + RAV RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + RAV RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS SAMENWERKING HUISARTSENPOST + RAV RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS STAND VAN ZAKEN PER 1 APRIL 2015 SAMENWERKING HUISARTSENPOST + RAV Stand van zaken per 1 april 2015 In het

Nadere informatie

Medezeggenschap verzilveren

Medezeggenschap verzilveren Steven van Slageren Medezeggenschap verzilveren 2 maart 2010 OR-ervaring niet meenemen in je loopbaan is een vorm van kapitaalsvernietiging Medezeggenschap verzilveren Stappenplan/spoorboekje/handleiding:

Nadere informatie

Benchmarkbulletin 2010

Benchmarkbulletin 2010 Benchmarkbulletin 2010 Inleiding De benchmark 2010 is in augustus 2011 afgerond. In dit bulletin wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste landelijke resultaten. Alle leden van de VHN hebben meegedaan

Nadere informatie

1. Samenvatting Inleiding Methode Resultaten Conclusie

1. Samenvatting Inleiding Methode Resultaten Conclusie 1. Samenvatting Inleiding Tegenwoordig doen bijna alle huisartsen in Nederland dienst in een huisartsenpost. Door de komst van de huisartsenpost is de frequentie van de diensten verlaagd, en de dienst

Nadere informatie

NEN 15224 Zorg en Welzijn HaZo24 HuisartsenZorg 24 uur

NEN 15224 Zorg en Welzijn HaZo24 HuisartsenZorg 24 uur NEN 15224 Zorg en Welzijn HaZo24 HuisartsenZorg 24 uur TOELICHTING Aanleiding voor nieuw kwaliteitssysteem Opbouw HaZo24 Doel van de gehouden pilot en onze gezamenlijke rol naar de toekomst toe Wat is

Nadere informatie

Workshop. Hoe maak ik een lokaal/regionaal plan? Scheltus van Luijk Corry den Rooyen. Donderdag 25 februari 2010

Workshop. Hoe maak ik een lokaal/regionaal plan? Scheltus van Luijk Corry den Rooyen. Donderdag 25 februari 2010 Workshop Hoe maak ik een lokaal/regionaal plan? Scheltus van Luijk Corry den Rooyen Donderdag 5 februari 010 Implementatie en visitatie Gaan hand in hand Wederzijdse beïnvloeding Wederzijdse stimulering

Nadere informatie

Individueel Opleidingsplan en -schema AIOS

Individueel Opleidingsplan en -schema AIOS Individueel Opleidingsplan en -schema AIOS Huisartsopleiding Leiden Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde GERTRUDE GRIJPINK MAART 2016 DOCUMENTBEHEER DEFINITIEF Organisatie: Afdeling: Adres: Titel: Onderdeel:

Nadere informatie

WERKWIJZE. Medisch Centrum Aan de Berg Nuenen 2017

WERKWIJZE. Medisch Centrum Aan de Berg Nuenen 2017 WERKWIJZE Nuenen 2017,, HA Zorg Het praktiseren van reguliere generalistische huisartsgeneeskundige zorg dichtbij huis. 90% zelf behandelen Meestal behandelen wij die zelf. Anders verwijzen wij u gericht

Nadere informatie

Verbetering planningsproces polikliniek traumachirurgie

Verbetering planningsproces polikliniek traumachirurgie Verbetering planningsproces polikliniek traumachirurgie Afstudeeropdracht Bedrijfswiskunde HvA Safae Benmouh Aanleiding Polikliniek traumachirurgie Spoedeisende Hulp, huisarts of extern specialist Sporters

Nadere informatie

3/2/2016. Inhoud. Waarom EPA s? Wat zijn EPA s? Basis beroepsactiviteiten van de internist. EPA s en Competenties

3/2/2016. Inhoud. Waarom EPA s? Wat zijn EPA s? Basis beroepsactiviteiten van de internist. EPA s en Competenties sals handvat voor AIOS en opleidingsteams Inhoud 1. Waarom s? 2. Wat is een? Pilot gericht opleiden 3. Proces ontwikkeling IG 4. Opzet Pilot gericht opleiden Maart t/m september 2016 1 2 Waarom s? Theorie

Nadere informatie

Een aanvullende stage organiseren in de opleidingspraktijk

Een aanvullende stage organiseren in de opleidingspraktijk Een aanvullende stage organiseren in de opleidingspraktijk Karl Segers, 30 oktober 2002 Voorwoord In februari 2001 enquêteerde het ICHO de laatstejaarshibo s over de stagemomenten die zij buiten hun opleidingspraktijk

Nadere informatie

Het opleidingsplan van de Huisartsopleiding Leiden

Het opleidingsplan van de Huisartsopleiding Leiden Het opleidingsplan van de Huisartsopleiding Organisatie: Afdeling: Adres: Titel: Onderdeel: Auteur(s): Houder: Beheerder: Bestandsnaam en pad: Leids Universitair Medisch Centrum PHEG - Huisartsopleiding

Nadere informatie

Functiebeschrijving Hoofd Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde LUMC

Functiebeschrijving Hoofd Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde LUMC Functiebeschrijving Hoofd Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde LUMC Functiebeschrijving hoofd opleidingsinstituut huisartsgeneeskunde LUMC, pagina 1 Hoofd Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde Leids

Nadere informatie

Commissie Professioneel Gedrag LUMC

Commissie Professioneel Gedrag LUMC LUMC LUMC oktober 2014 Pagina 1 van 7 Inleiding: Onder professioneel gedrag wordt verstaan: observeerbaar gedrag waarin de normen en waarden en beroepsspecifieke gedragsrichtlijnen van een beroepsgroep

Nadere informatie

Protocol voor het handelen bij ongevallen

Protocol voor het handelen bij ongevallen Protocol voor het handelen bij ongevallen Maart 2016 Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg de Arbowet, is de werkgever verplicht om ongevallen op te nemen in een ongevallenregister en ernstige

Nadere informatie

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de praktijk: Huisartsenpraktijk Kloosterstraat. Datum aanmaak rapport:

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de praktijk: Huisartsenpraktijk Kloosterstraat. Datum aanmaak rapport: Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de praktijk: Huisartsenpraktijk Kloosterstraat Datum aanmaak rapport:25-08-2015 1 Laatste ronde patiëntenvragenlijsten praktijk Patiënten oordeel De Europep

Nadere informatie