Weekers aan de slag om fiscale verrassingen te voorkomen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Weekers aan de slag om fiscale verrassingen te voorkomen"

Transcriptie

1 DINSDAG 21 JANUARI 2014 NUMMER 4 2 Verzuimbeleid onder druk Liggen de problemen bij verzuimbegeleiding van werknemers aan de wetgeving of de handhaving? De SP wil in ieder geval af van de commerciële verzuimbureaus. 6 Staat gedaagd in klimaatzaak Nederland stoot disproportioneel veel CO2 uit. Stichting Urgenda wil dat de Staat ingrijpt en heeft daartoe de overheid gedaagd in een klimaataansprakelijkheidszaak. 7 Aanpassing faillissementsrecht Zes wetsvoorstellen moeten gaan zorgen voor een modernisering van de Faillissementswet uit Een volledige herziening is complex en duurt te lang, vindt het kabinet. OP TWITTER RUIMTE, INFRA EN VERKEER ( Raad van State heeft advies Omgevingswet af De Raad van State heeft het advies over de Omgevingswet af. Afgelopen maandag stuurde de raad het advies naar minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu. Zij hoopt het definitieve wetsvoorstel in juni aan de Tweede Kamer te kunnen aanbieden. Programmadirecteur Edward Stigter van het ministerie spreekt op de website omgevingswet.pleio.nl van een stevig en omvangrijk advies. We gaan het advies de komende maanden zorgvuldig analyseren en bespreken. De politieke keuzes die daarbij gemaakt moeten worden, leiden tot het zogenoemde nader rapport en tot een gewijzigd wetsvoorstel Omgevingswet. Met de Omgevingswet worden tal van wetten en regels met betrekking tot het omgevingsrecht gebundeld. De operatie moet leiden tot minder regeldruk. (RvdD) ZORG EN GEZONDHEID ( Winstuitkering zorg uitgesteld Minister Schippers (VWS) heeft vorige week om uitstel gevraagd van de behandeling van het wetsvoorstel dat winstuitkeringen door ziekenhuizen mogelijk maakt. Het voorstel is daarop afgevoerd van de agenda. De minister wil in de tekst nog zwaarder verankeren dat alleen investeerders met langetermijnperspectief welkom zijn. Zij zal daartoe een nieuwe nota van wijziging indienen. Gezondheidseconoom Marco Varkevisser van de Erasmus Universiteit Rotterdam betreurt het uitstel. Volgens hem bevat het wetsvoorstel nu reeds voldoende waarborgen om te voorkomen dat ziekenhuizen worden leeggeroofd door kwaadwillende investeerders. Lees het interview met Varkevisser op pagina 5. Aangenomen wetsvoorstellen TWEEDE KAMER ( Wijziging Wet personenvervoer 2000 betreffende rechten van autobus- en touringcarpassagiers Vanaf pagina 8 vindt u een compleet overzicht van Nederlandse wet- en regelgeving (1 t/m 13 januari) Weekers aan de slag om fiscale verrassingen te voorkomen Staatssecretaris Weekers van Financiën gaat bekijken hoe belastingverhogingen eerder in beeld gebracht kunnen worden. Dit beloofde hij vorige week tijdens het debat over de plotselinge verhoging van het eigenwoningforfait. FINANCIËN ( Weekers bekijkt de zogenoemde indexatie-effecten zoals bij het eigenwoningforfait, maar ook de gevolgen van overgangsregelingen. Zo werd eind december aan de Kamer gemeld dat gescheiden ouders dit jaar fors minder kosten voor het levensonderhoud van hun kinderen mogen aftrekken voor de inkomstenbelasting. Volgens Weekers is dit het gevolg van een maatregel uit 1995, die nu zijn beslag krijgt. Het heeft ons ook een paar dagen gekost om uit te zoeken hoe dit precies zat, aldus de staatssecretaris. De bewindsman begrijpt dat zowel de Kamer als de samenleving wordt overvallen als dit soort zaken tegen het eind van het jaar wordt gemeld, zoals gebruikelijk is. Hij wil de wetgeving daarom gaan doorakkeren op dergelijke regelingen en bekijken hoe de informatievoorziening beter kan. Ook mogelijkheden tot vereenvoudiging zet hij hierbij op een rij. Weekers zei dat het om veel regelingen gaat en dat het monnikenwerk zal zijn. Hij noemde onder meer aanpassingen in de AOW, de aanrechtsubsidie en de doorwerkbonus als voorbeelden. De resultaten van De nieuwe Wmo is naar de Tweede Kamer gestuurd. Maar een meerderheid van de gemeenten vindt de plannen van staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid ontoereikend. ZORG EN GEZONDHEID ( Van Rijn diende de Wmo 2015 vorige week dinsdag in bij de Tweede Kamer. Met die wet wordt geregeld dat gemeenten vanaf volgend jaar verantwoordelijk zijn voor ondersteuning, begeleiding en verzorging van mensen met een lichamelijke of psychische beperking. Dat valt nu nog onder de AWBZ. Maar gemeenten zijn niet tevreden over de deal die Van Rijn in december maakte met de Vereniging van de exercitie binnen twee maanden aan de Kamer melden, zoals CDA-Kamerlid Omtzigt vroeg, zal daarom niet gaan. Bij de presentatie van het Belastingplan, op Prinsjesdag, kan de Kamer pas de resultaten tegemoet zien. Huurbeleid Het kabinet zal daarnaast in kaart brengen wat de verdere effecten van het huurbeleid op het eigenwoningforfait zijn. In 2014 stijgt het forfaitpercentage van 0,6 naar 0,7 procent, waardoor huizenbezitters meer belasting moeten betalen. Dit zou vooral te danken zijn aan huurverhogingen, hoewel de grote huurstijgingen als gevolg van het kabinetsbeleid nog in het vat zitten. Er is geen verplichting, maar het ligt in de lijn der verwachting dat de huren zullen stijgen, aldus minister Blok voor Wonen in het debat. Kabinet verlaagt gaswinning voor zeker drie jaar De VVD wil dat in ieder geval huurverhogingen die bedoeld zijn om het scheefwonen aan te pakken buiten het eigenwoningforfait worden gehouden. Volgens VVD-Kamerlid Visser is het een onbedoeld effect als de woningbezitters hiervan de rekening krijgen. Andere partijen hekelen deze selectieve benadering. Als het een keer niet uitkomt, wil de VVD ineens het beleid veranderen, aldus SP-Kamerlid Jansen. (RS) Het kabinet haalt de komende drie jaar minder gas uit de Groningse bodem. Dat heeft de ministerraad vrijdag besloten. Vorig jaar werd er bijna 54 miljard kuub gas gewonnen. In 2014 en 2015 mag dat maximaal 42,5 miljard kuub zijn, in 2016 gaat het om 40 miljard kuub. Daarna wordt er opnieuw naar de gaswinning gekeken. Ook komt tot 2018 bijna 1,2 miljard euro beschikbaar om gebouwen, huizen en de leefbaarheid in Groningen te verbeteren. Het is nog niet bekend waar het geld vandaan komt. Foto: Raymond Rutting/HH Nieuwe Wmo naar Kamer, gemeenten zijn ontevreden Nederlandse Gemeenten (VNG), bleek woensdag uit een ledenraadpleging door de VNG. Twee derde van de ruim driehonderd gemeenten die op de vragenlijst reageerden, vindt de voorwaarden van de decentralisatie ontoereikend. VNG-voorzitter Jorritsma zei afgelopen vrijdag dat 100 procent van de gemeenten zeer bezorgd is. Er is over de hele linie grote ontevredenheid. Regie Zo willen gemeenten meer duidelijkheid over de budgetten en zien ze te veel vrijblijvendheid in de samenwerking met zorgverzekeraars. Ook maken de gemeenten zich zorgen over het tempo van het wetgevingsproces en ontbreekt een centrale regie vanuit het kabinet. Van Rijn en de VNG kwamen eind vorig jaar overeen dat het beschikbare budget voor de uitvoering van de Wmo 2015 door gemeenten met 200 miljoen euro wordt verhoogd. De staatssecretaris stelde dat geld beschikbaar, nadat hij eerder besloot om de persoonlijke verzorging uit de AWBZ niet onder te brengen bij gemeenten, maar bij zorgverzekeraars. Daardoor is het minder eenvoudig geworden om taken te combineren en de bezuinigingsopdracht te halen, stellen gemeenten. Afbakeningsproblemen De Raad van State plaatste ook vraagtekens bij het voornemen van Van Rijn om de persoonlijke verzorging over te brengen van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet, omdat daarmee opnieuw afbakeningsproblemen ontstaan. De nieuwe Wmo is onderdeel van de grote decentralisatieoperatie die het kabinet heeft ingezet. Door de wetswijziging hebben gemeenten het leeuwendeel van de zorg aan thuiswonende hulpbehoevenden in één hand. Dat moet de kwaliteit verbeteren. Ook wil Van Rijn met de wet regelen dat een groter beroep wordt gedaan op hun sociale netwerk en op vrijwilligers. Gemeenten moeten volgens de wet in hun beleidsplannen vastleggen op welke wijze en op basis van welke criteria iemand voor een voorziening in aanmerking komt, en hoe ze burgers betrekken bij de zorg. Met de overheveling van taken uit de AWBZ naar de Wmo gaat een bezuiniging van 925 miljoen euro gepaard. In totaal is voor de Wmo 3,9 miljard euro beschikbaar. (RvdD)

2 2 DINSDAG 21 JANUARI 2014 DEZE WEEK NUMMER 4 VRAGEN OVER SP wil af van commerciële verzuimbureaus Privatisering Besluiten tot privatisering en verzelfstandiging moeten bij voorkeur via wetgeving worden geregeld. Die aanbeveling deed de Eerste Kamercommissie die onder leiding van Roel Kuiper van de ChristenUnie onderzoek deed naar het privatiseringsbeleid van de afgelopen decennia. Dinsdag debatteert de Eerste Kamer met het kabinet over het rapport uit oktober Wat concludeerde Kuiper? De commissie concludeerde dat opeenvolgende kabinetten en verschillende ministeries zonder vastomlijnde kaders of overkoepelende visie zijn gaan privatiseren. Daardoor nam de bestuurlijke complexiteit toe en verloor het parlement grip op de op afstand geplaatste organisaties, zoals de post, de energiebedrijven en het spoor. Publieke belangen hadden onvoldoende aandacht. Wat moet er volgens de commissie gebeuren? De commissie stelt voor dat bij toekomstige privatiseringen duidelijker moet zijn wat de regels zijn. Daartoe heeft ze een besliskader opgesteld. Kuiper pleit ook voor uniforme regels over de omgang met op afstand geplaatste diensten. De Kaderwet zbo s en de nota Staatsdeelnemingenbeleid bieden daar nu onvoldoende handvatten voor. En toekomstige privatiseringen dienen bij voorkeur dus een wettelijke grondslag te hebben. Gaat het kabinet het beleid nu aanpassen? Het kabinet erkent dat de publieke belangen niet altijd goed zijn meegewogen. In maart schreef minister Blok voor Rijksdienst in een reactie op het rapport dat hij in ieder geval het door Kuiper opgestelde besliskader gaat gebruiken. Hij onderschrijft dat wetgeving noodzakelijk is. Maar, voegde hij daaraan toe, doorgaans is er al sprake van wetgeving die bijvoorbeeld de randvoorwaarden bepaalt en het toezicht regelt. Ook monopolies worden wettelijk gereguleerd. (RvdD) Het verzuimbeleid staat onder druk na misstanden waarbij commerciële verzuimbedrijven gegevens van zieke werknemers doorspeelden aan hun werkgevers. Maar ligt dat aan de wetgeving of aan de handhaving? Donderdag debatteert de Tweede Kamer over het onderwerp. WERK EN INKOMEN ( SP-Kamerlid Paul Ulenbelt wil dat de wetgeving gewijzigd wordt. Het is nu veel te moeilijk voor de bedrijfsarts om onafhankelijk te zijn, laat hij weten. Bedrijven zijn niet meer verplicht aangesloten bij onafhankelijke arbodiensten, maar kunnen zich aansluiten commerciele verzuimbureaus. Daar moeten we vanaf, zegt Ulenbelt. Het debat kwam in een stroomversnelling nadat televisieprogramma Zembla in maart 2012 berichtte over misstanden bij commerciële verzuimbureaus. Casemanagers van die bedrijven stellen medische vragen zonder dat ze daarvoor de juiste opleiding zouden hebben, en deelden de informatie vervolgens met de werkgever. Dat is in strijd met privacywetgeving. Ulenbelt wil daarom dat alle verzuimbegeleiding voortaan onder supervisie van een onafhankelijke bedrijfsarts plaatsvindt. Het vraagt om een bijzonder professionele houding van de werkgever om te praten over iemand die ziek is. Dat is een vak apart, aldus de SP er. Structurele crisis Dat er problemen zijn in de verzuimbegeleiding wordt niet ontkend. Tijdens een rondetafelgesprek over het onderwerp in de Tweede Kamer, afgelopen december, stelde hoog leraar Frank van Dijk, verbonden aan het Academisch Medisch Centrum (AMC) van de Universiteit van Amsterdam, dat er sprake is van een structurele crisis in de Nederlandse bedrijfsgezondheidszorg, onder meer veroorzaakt door de commerciële opzet van de arbodiensten. Van Dijk pleitte daarom voor een andere opzet, waarbij een Een keuringsarts in gesprek met een werknemer over diens gezondheidsklachten. SP-Kamerlid Paul Ulenbelt vindt dat alle verzuimbegeleiding voortaan onder supervisie van een onafhankelijke bedrijfsarts moet plaatsvinden. Foto: Ton Borsboom/ANP non-profitorganisatie zich over het verzuimbeleid buigt. Wetten kloppen Maar de vraag of de problemen met het stelsel veroorzaakt worden door gebrekkige regelgeving, werd niet unaniem met ja beantwoord. De wetten kloppen an sich, zei directeur Petra van de Goorbergh van Oval, de brancheorganisatie van verzuimbedrijven. Wel wordt de wetgeving niet altijd goed geïnterpreteerd, zei ze. Maar volgens de privacytoezichthouder College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) is de wetgeving helemaal niet ingewikkeld. De Wet bescherming persoonsgegevens staat niet toe dat medische gegevens aan de werkgever worden verstrekt, zei collegelid Wilbert Tomesen tijdens hetzelfde rondetafelgesprek. We hebben geen behoefte aan aanpassing van de norm. Wel is de naleving van de regels ondermaats, zei hij. (RvdD) Ook op de agenda: NVWA, ERTMS en Aldel De Tweede Kamer staat woensdag stil bij de plannen van het kabinet om de algemene financiële tegemoetkoming aan chronisch zieken en gehandicapten te schrappen. Die tegemoetkoming hebben een ongerichte werking, meent de regering. Ook gaat de ondersteuning aan chronisch zieken over naar gemeenten. Diezelfde avond overlegt minister Asscher van Sociale Zaken met de Kamer over de vraag waarom werklozen nauwelijks worden ingezet bij seizoensarbeid. Donderdag wordt het debat over het ambtenarenrecht afgerond en wordt er gedebatteerd over melkquota en over een wijziging van de Wet milieubeheer. Woensdag is er een algemeen overleg over de veiligheid op het spoor. Het kabinet besloot eerder over te stappen op het nieuwe Europese spoorbeveiligingssysteem ERTMS. Maar dit blijkt een dure en omvangrijke operatie te zijn. Ook staat de Kamer stil bij de vraag hoe vakmanschap behouden kan worden. De commissie OCW houdt daarover een rondetafelgesprek, waarbij vertegenwoordigers uit onder meer het bedrijfsleven en het onderwijs aanschuiven. Daarnaast woensdag AO s over de failliete aluminiumfabriek Aldel en over pensioenen. Donderdag zijn er overleggen over de luchtvaart, arbeidsomstandigheden, de eurogroep, de NVWA en over verzuimbegeleiding (zie hierboven). De vaste Kamercommissie voor Financiën spreekt donderdagochtend in besloten kring met vertegenwoordigers van de Europese Commissie over de verordering financiële benchmarks. Het gaat om een technische briefing over de aanscherping van de regels. Met de wijziging wil de Commissie als gevolg van het Liborschandaal de betrouwbaarheid van de instrumenten verbeteren. De Eerste Kamer debatteert dinsdag over het rapport van de commissie- Kuiper, die het Nederlandse privatiseringsbeleid onder de loep nam (zie links). De agenda van het parlement is onder voorbehoud van wijzigingen. COLUMN Een goed begin Voorkom Europese regeldruk, wees er tijdig bij. Deze boodschap herhaalde Actal afgelopen najaar na de publicatie van het Werkprogramma 2014 van de Europese Commissie. Het is namelijk van cruciaal belang om al in de ontwerpfase van voorstellen te beoordelen of er überhaupt een taak voor de overheid is weggelegd. Zo ja, is de mate van regeldruk dan passend bij het beleidsdoel? En zijn er misschien minder belastende alternatieven? Dit belang werd de afgelopen jaren regelmatig duidelijk in de discussies over de Europese richtlijn voor de energieprestatie van gebouwen, het energielabel. Na de ministers Dekker, Donner en Spies wordt nu minister Blok door de Tweede Kamer uitgedaagd om de richtlijn zo lastenluw mogelijk in te voeren. Maar kán de minister wel voldoen aan de eisen van Kamerleden zonder verder verstrikt te raken in het juridische gevecht met de Europese Commissie? De herziene richtlijn moest eigenlijk al in 2012 zijn ingevoerd. Inmiddels lopen er dan ook meerdere juridische procedures tegen ons land, omdat de richtlijn niet tijdig en niet juist is ingevoerd. De minister heeft een dilemma. Enerzijds wil hij gehoor geven aan de wensen van de Kamer. Hij zoekt de grenzen van de richtlijn op, reist af naar Brussel en pleit voor minder regeldruk. Anderzijds is er de herziene richtlijn die zeer gedetailleerde eisen stelt aan de energiecertificering van gebouwen. En die voorschrijft dat EUlanden een onafhankelijk controlesysteem voor het energielabel instellen. En die voorts dwingt om doeltreffende en afschrikwekkende sancties op te leggen wanneer iemand zich hier niet aan houdt. Een open deur is dat politieke besluitvorming vóóraf het meest openstaat voor beïnvloeding. Achteraf je wensen indienen is als mosterd na de maaltijd. Op dit onderwerp is het deze minister niet aan te rekenen dat hij niet eerder heeft geacteerd. Wel illustreert de invoering van deze richtlijn hoe bepalend Europees beleid is voor de regeldruk in Nederland. Actal heeft het kabinet al in 2005 geadviseerd de energieprestatierichtlijn bij de Europese Commissie aan te kaarten als knellende regelgeving. Daarbij is ook gewezen op het grote belang van een tijdige en krachtige Nederlandse lobby om administratieve lasten op Europees niveau te bestrijden. Helaas is de Europese regeldruk nog te vaak een blinde vlek in de Nederlandse beleidsvoorbereiding. Maar let op! Het is nu nog niet te laat om voortvarend aan de slag te gaan met de voorstellen uit het Werkprogramma Een goed begin is het halve werk. Jan ten Hoopen Voorzitter van het Adviescollege toetsing regeldruk (Actal)

3 NUMMER 4 Kamer ontevreden over fraudeaanpak Staatssecretaris Weekers van Financiën moet de Tweede Kamer elke twee maanden gaan informeren over zijn aanpak van de toeslagenfraude. De bewindsman ging tijdens een debat vorige week akkoord met die eis van de oppositie. FINANCIËN ( Weekers lag opnieuw onder vuur om zijn optreden in de kwestie, nadat in mei al een motie van wantrouwen door zeven fracties tegen hem werd ingediend. Een groot deel van de Kamer vindt Weekers nog niet voortvarend te werk gaan. Zo sprak hij niet met zijn collegabewindspersoon in Bulgarije, waar veel fraudeurs vandaan komen. Ook reageerde Weekers niet op een aanbod van de Bulgaarse ambassadeur om samen fraude aan te pakken. De Kamer is tevens teleurgesteld over het trage tempo waarmee navorderingen en boetes worden geïnd. Tot nu toe is euro opgehaald op een totaal van 3,4 miljoen aan openstaande toeslagen en boetes bij de Bulgaren. Slechts 55 van de 805 uitgedeelde boetes zijn daadwerkelijk geïnd. In dit tempo zal het dus ongeveer veertig jaar duren voordat het bedrag is geïnd, sneerde CDA-Kamerlid Omtzigt. Taalbarrière Er zit niet meer schot in de zaak omdat slechts twee mensen in Bulgarije de adressen voor de Nederlandse fiscus kunnen opzoeken. Ik heb het gevoel dat Bulgarije goed meewerkt, maar we hebben even te maken met de toch beperkte capaciteit daar, aldus Weekers. Het verlenen van assistentie is niet mogelijk vanwege de taalbarrière, aldus de staatssecretaris. GroenLinks-Kamerlid Klaver zette vraagtekens bij dit argument. Wij geven ook in derdewereldlanden technische assistentie bij het optuigen van belastingdiensten. De talen die in Afrika en andere landen worden gesproken, zijn wij ook niet alle machtig, maar toch lukt het ons om daar aanwezig te zijn. Ik zou graag wat meer assertiviteit zien van deze staatssecretaris, met alle respect. NIEUWS DINSDAG 21 JANUARI Geen rechtsbasis In de Kamer bestaat ook weinig begrip voor het besluit om bijna driehonderd gevallen van huurtoeslagfraude door Bulgaren vooralsnog te laten rusten. Weekers informeerde de Kamer eerder dat voor deze categorie de rechtsbasis ontbreekt om de bedragen te innen. Daarom heeft hij hierover géén hulp gevraagd aan de Bulgaarse autoriteiten. Ik leg liever eerst de prioriteit bij datgene waarmee ik onmiddellijk juridisch aan de slag kan, aldus Weekers in het debat. VVD-Kamerlid Neppérus, partijgenoot van Weekers, riep de staatssecretaris op met al zijn mogelijkheden te bekijken wat er nog kan gebeuren om de huurtoeslagen terug te vorderen. Ik vind het namelijk aan de gewone Nederlander niet uit te leggen dat dit niet lukt. Andere partijen lieten vergelijkbare kritiek horen. Weekers benadrukte dat hij zich ook niet neerlegt bij de situatie. Smart tachograaf voor vrachtwagens in Europa Hij is van plan een proefproces te starten waarbij het geld wordt teruggevorderd in een civiele procedure, ondanks dat juristen hem adviseerden dat deze aanpak buitengewoon weinig kans van slagen heeft. Daarnaast zal het kabinet zich inspannen voor wijziging van de Europese verordening waarin de rechtsbasis voor het terugvorderen van de huurtoeslag geregeld zou moeten worden. Weekers zegde ook toe dat hij zich wil inspannen voor een bilateraal verdrag met Bulgarije dat met terugwerkende kracht de benodigde rechtsbasis regelt. Richard Sandee Een smart tachograaf voor vrachtwagens moet in Europa gaan zorgen voor het beter naleven van rij- en rusttijden en moet fraude moeilijker maken. Het Europees Parlement heeft vorige week woensdag ingestemd met het voorstel voor het nieuwe meetinstrument. Belangen behartigers EVO en TLN zijn echter ontevreden. Ze vinden dat de voorgestelde upgrade van de tachograaf niet helpt tegen de huidige problemen door het verschillend toepassen van regels in Europa. Foto: Roel Visser/HH ECONOMIE ( Europa versoepelt regels voor staatssteun mkb De Europese Commissie versoepelt de staatssteunregels om ervoor te zorgen dat het midden- en kleinbedrijf makkelijker aan financiering kan komen. Dat heeft Brussel vorige week bekendgemaakt. Waar de huidige regels de mogelijkheid tot staatssteun beperken tot ondernemingen in een bepaalde ontwikkelingsfase (bijvoorbeeld start of uitbreiding), kunnen bedrijven onder de nieuwe regels op elk moment worden bijgestaan. De financiële steun wordt ook mogelijk voor kleine beursgenoteerde bedrijven en middelgrote innovatieve ondernemingen met een beursnotering. Daarnaast wordt de eis voor private cofinanciering drastisch versoepeld. Nu moet overheidssteun nog vergezeld gaan van 50 procent privaat kapitaal. Die grens wordt flexibel gemaakt en gekoppeld aan het risicoprofiel van het bedrijf in kwestie. Bij beginnende bedrijven zal bijvoorbeeld slechts 10 procent privaat kapitaal naast de overheidsinvestering nodig zijn. De versoepeling bestaat uit een nieuwe richtlijn die op 1 juli in werking zal treden. Deze vervangt de bestaande richtlijn uit In samenhang hiermee wordt ook de Algemene groepsvrijstellingsverordening (AGVV) aangepast. Het concept hiervan is momenteel in consultatie. De Commissie verwacht de definitieve regels vóór de zomer aan te nemen. In de AGVV wordt onder meer geregeld dat lidstaten staatssteun tot 15 miljoen euro niet hoeven te melden bij de Europese Commissie. Nu ligt die lat nog bij 1,5 miljoen euro. De Nederlandse regering steunt deze wijziging. (RS) Polder wil een eenduidige Participatiewet Opnieuw waarschuwen gemeenten ervoor dat het Rijk de Participatiewet niet moet dichttimmeren met tal van extra regeltjes. Maar de sociale partners willen juist dat er meer centraal geregeld wordt. SOCIALE ZEKERHEID ( Dat bleek vorige week in de Tweede Kamer tijdens een hoorzitting over de nieuwe wet waarmee bijstand, sociale werkvoorziening en Wajong in één regeling worden ondergebracht. Gemeenten gaan de wet vanaf volgend jaar uitvoeren. Voorzitter Hamming van de VNGcommissie Werk en Inkomen stelde opnieuw dat de wet alleen werkt als gemeenten voldoende vrijheid krijgen om het beleid aan te passen aan de lokale situatie. Anders wordt het voor ons moeilijker om maatwerk te leveren. De sociale partners zitten echter niet te wachten op 403 gemeenten die verschillend beleid voeren, maar willen ontzorgd worden, zei VNO-NCW-voorzitter Wientjes. Over de precieze rolverdeling tussen gemeenten en sociale partners en het takenpakket van de 35 werkbedrijven die namens de gemeenten het beleid moeten uitvoeren, wordt al enige tijd overlegd in de zogeheten Werkkamer. Dat overleg loopt echter verre van soepel en werd eind vorig jaar zelfs enige tijd stopgezet. Wientjes stelt dat de randvoorwaarden landelijk eenduidig moeten zijn. Hij doelde onder meer op de no-riskpolis die ervoor moet zorgen dat werkgevers bij ziekte van de werknemer geen financieel risico lopen, maar ook op het aanbod van jobcoaches en de manier waarop de loonkostensubsidie geregeld wordt. FNV-voorzitter Ton Heerts gunt de gemeenten een behoorlijke beleidsvrijheid, maar wel binnen behoorlijke kaders. Wethouders van verschillende gemeenten maakten zich tijdens de hoorzitting zorgen over de wet. Vooral in krimpgebieden als Oost-Groningen en de Limburgse mijnstreek leidt de wet tot grote problemen. Wethouder Steenhuis van Veendam stelde dat de Participatiewet in zijn regio leidt tot een financieel en sociaal drama. Oost-Groningen kent 3,5 keer zoveel mensen in de sociale werkvoorziening als gemiddeld, zei hij. De regio kan de bezuiniging die met de invoering van de wet gepaard gaat, niet dragen. Volgens de afspraken blijven de rechten van de huidige medewerkers in de sociale werkvoorziening gerespecteerd. Dat leidt ertoe dat bij veel gemeenten het gros van het budget dat het Rijk overmaakt voor de uitvoering van de regeling, opgaat aan deze groep. (RvdD) FNV: tempo te hoog bij herkeuren Wajongers In het sociaal akkoord spraken bonden en werkgevers af dat de huidige groep Wajongers herkeurd wordt. Maar volgens FNV-voorzitter Heerts ligt het tempo te hoog. De banen die werkgevers in de publieke en private sector de komende jaren openstellen, zijn pas in 2026 allemaal beschikbaar. De Wajongers zijn echter eind 2018 al herkeurd. Wie volgens de keuring kan werken, maar vervolgens geen baan vindt, belandt in de bijstand. Dat regime is soberder en strenger dan de Wajong. Herbeoordelingen zijn aan de orde op het moment dat er sprake is van echte banen, zei Heerts vorige week. Nimmer heeft de FNV willen bijdragen aan een enkeltje bijstand. Discussie om inspraak bonden bij initiatiefwet ambtenarenrecht Is er overleg met en toestemming van de bonden nodig om de wettelijke rechtspositie van ambtenaren te veranderen? WERK EN INKOMEN ( Die vraag hangt nog altijd boven het debat over de initiatiefwet waarmee CDA en D66 de rechtspositie van ambtenaren willen gelijkstellen aan die van medewerkers in de private sector. Dat bleek vorige week tijdens een debat over het wetsvoorstel. CDA en D66 willen met de gelijkschakeling van de rechtspositie van publieke en private medewerkers een zo groot mogelijke eenvormigheid tussen beide stelsels bewerkstelligen. Maar met de overheidsvakbonden dreigt al enige tijd een conflict over het feit dat zij naar eigen zeggen niet gehoord zijn in de besluitvorming, terwijl dat volgens hen wettelijk verplicht is. De bonden wijzen erop dat in de Regeling overleg Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid uit 1997 is vastgelegd dat veranderingen in de arbeidsvoorwaarden niet eerder tot stand mogen worden gebracht voordat de minister van Binnenlandse Zaken overleg met de bonden heeft gevoerd. Ze dreigen met een gang naar de rechter. Bijzondere situatie Volgens minister Plasterk van Binnenlandse Zaken is er wel degelijk contact geweest tussen hem en de bonden, zei hij na afloop van het debat. Hij gaat de regeling nog eens bestuderen, zodat hij juridisch heel helder in beeld heeft wat de consequenties ervan zijn. Maar, zei hij, het zou wel een bijzondere situatie zijn als de bonden een besluit van de wetgever zouden kunnen blokkeren. In de Kamer lijkt een meerderheid te zijn voor de initiatiefwet, nu ook de PvdA, die zich in eerdere debatten tegen het wetsvoorstel keerde, de zijde van de initiatiefnemers lijkt te kiezen. De partij sprak met coalitiegenoot VVD af dat het ontslagrecht van ambtenaren in overeenstemming wordt gebracht met dat van werknemers buiten de overheid. PvdA-Kamerlid Kerstens zei erg aan het overleg met de bonden te hechten. Maar ik heb ook te maken met de realiteit van het regeerakkoord. (RvdD)

4 4 DINSDAG 21 JANUARI 2014 KORT NUMMER 4 STAATS- EN BESTUURSRECHT ( Meerderheid in Kamer voor stemcomputer In de Tweede Kamer tekent zich een meerderheid af voor de terugkeer van de stemcomputer. PvdA-Kamerlid Oosenbrug liet vorige week aan de NOS weten de aanbevelingen van de commissie-van Beek over te willen nemen. Coalitiegenoot VVD had zich eerder al positief uitgelaten. Tweede Kamerlid Taverne van de VVD diende vorig jaar een initiatief wet in om de stemcomputer terug te krijgen. Daarmee is er een meerderheid. Geweldig nieuws, liet Taverne op Twitter weten. De commissie-van Beek adviseerde eind vorig jaar kiezers hun keuze op een printer te laten invullen om het uitgeprinte stembiljet vervolgens in een stembus te deponeren. Een scanapparaat kan daarna sneller en secuurder de stembiljetten tellen. Voor gehandicapten wordt het hierdoor eenvoudiger om te stemmen. Het kabinet reageert in maart op het advies van Van Beek. Om de stemcomputer weer in te voeren, moet de Kieswet worden gewijzigd. (RvdD) SOCIALE ZEKERHEID ( EP: meer sociale bescherming zelfstandigen Het Europees Parlement wil dat zelfstandige ondernemers betere sociale bescherming krijgen. Het parlement nam daartoe vorige week maandag in Straatsburg een resolutie aan. Volgens de resolutie is de dekking van sociale bescherming in bepaalde lidstaten ontoereikend en is er in de Europese Unie sprake van misbruik van kwetsbare werknemers. Van de werkenden in Europa is 15 procent als zelfstandige actief. Zij hebben vaak niet dezelfde rechten als werknemers in loondienst, zegt het Litouwse sociaaldemocratische Europarlementslid Vilija Blinkeviciuté op de website van het Europees Parlement. Zo bouwen ze niet altijd pensioen op en hebben ook minder recht op ouderschapsverlof of een werkloosheidsuitkering. Zelfstandig ondernemerschap mag niet worden gebruikt om sociale wetten te omzeilen, zegt Blinkeviciuté. In Nederland werden eind december afspraken gemaakt over het opstellen van een collectieve pensioenregeling voor zzp ers. De grootste belangenorganisatie gaat daartoe een fonds opzetten, werd woensdag bekend. Het kabinet steunt dat door de mogelijkheden in de wetgeving te verruimen, liet staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid weten. (RvdD) WERK EN INKOMEN ( Actal hoopvol over pensioencommunicatie De Wet pensioencommunicatie biedt perspectief op minder regeldruk. Dat stelt regeldrukwaakhond Actal in een reactie op de consultatieversie van het voorstel. Het college adviseert wel om alle informatie via één ingang te ontsluiten. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil met de wet regelen dat pensioendeelnemers een beter en duidelijker inzicht hebben in hun pensioensituatie. Zo krijgen de fondsen de ruimte om meer maatwerk te bieden in hun communicatie, afhankelijk van de wensen van hun deelnemers. Actal pleit er wel voor dat alle informatie over pensioenen straks op één plek te raadplegen is. Klijnsma maakt nu nog een knip in de informatievoorziening over het toekomstige pensioen en over de reeds opgebouwde rechten, signaleert Actal. Het verwachte pensioeninkomen wordt nu ontsloten via het digitale Pensioenregister, over de opgebouwde rechten moet nog via het jaarlijkse uniform pensioenoverzicht worden geïnformeerd. Dat is onhandig, meent Actal, omdat deelnemers daardoor met afzonderlijke berichten over hun pensioen te maken krijgen. Een keuze voor ontsluiting via één digitale ingang voorkomt een onnodige toename van de complexiteit door het verzenden van afzonderlijke berichten. De Nederlandse Orde van Advocaten is in zijn inbreng kritischer over het wetsvoorstel. Volgens de orde leidt de wet nu tot rechtsonzekerheid, omdat de wetstekst en de toelichting daarop ruimte laten voor interpretatie. Daardoor neemt de kans op gerechtelijke procedures en een verdere belasting van de rechterlijke macht toe, vreest de orde. (RvdD) RUIMTE, INFRA EN VERKEER ( Gegevens over ondergrond in centraal register Informatie over de ondergrond in Nederland moet beter toegankelijk worden. Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu wil daartoe overheden verplichten deze gegevens in een centraal register onder te brengen. Dat blijkt uit een wetsvoorstel dat zij naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Gegevens over activiteiten in de ondergrond in Nederland zijn versnipperd en niet eenvoudig te achterhalen. Betere kennis van de ondergrond kan zorgen voor lagere onderzoekskosten, betere plannen en minder onverwachte kosten bij de uitvoering, aldus de minister. Een goede registratie is bovendien extra belangrijk nu steeds meer activiteiten in de bodem worden gecombineerd, zoals ondergronds bouwen en het winnen van energie. Het wetsvoorstel wil Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen verplichten om nieuwe gegevens over de ondergrond centraal onder te brengen in een basisregistratie ondergrond (BRO). Voor bedrijven en burgers zou toegang tot deze gegevens gratis moeten zijn. De basisregistratie wordt de komende jaren stapsgewijs ingevuld. Naar verwachting wordt de BRO vanaf 2016 voorzien van informatie. Er wordt gestart met gegevens over sonderingen, grondwater en mijnbouw. Het beheer van de informatie is met het oog op de benodigde expertise in handen van TNO. (WdJ) RUIMTE, INFRA EN VERKEER ( Nederlandse APK-systeem blijft intact Nederland hoeft het APK-systeem voor de technische controle van voertuigen niet aan te passen. Dat schrijft minister Schultz van Haegen in een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van een principeakkoord dat de Raad van Ministers, de Europese Commissie en het Europees Parlement hebben bereikt. Doordat het goedwerkende Nederlandse APK-systeem, waarbij garages zowel keuringen als onderhoud mogen verrichten, intact blijft, worden de Nederlandse burger en het bedrijfsleven niet opgezadeld met een onnodige forse lastenverzwaring, aldus de minister van Infrastructuur en Milieu. Zij kondigt in haar brief verder aan dat zij motoren niet onder de APKplicht zal brengen. Landen mogen motoren van de Europese verplichting, die vanaf 2022 gaat gelden, uitzonderen als op een andere manier de verkeersveiligheid voor motorrijders verbeterd kan worden. Schultz denkt dat zij met passende alternatieve maatregelen dat doel kan bereiken. Het principeakkoord waarin het APK-stelsel in Europa verder wordt geharmoniseerd, zal de vorm krijgen van een richtlijn. Na goedkeuring van het voorstel krijgen lidstaten drie jaar de tijd om de voorstellen om te zetten in nationale wetgeving. Ik zal de noodzakelijke wijzigingen hiervoor in gang zetten, aldus de minister. (WdJ) WERK EN INKOMEN ( Wetswijziging over woonlandbeginsel optie Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid overweegt de wetgeving te wijzigen waarmee het woonlandbeginsel in de kinderbijslag wordt geregeld. Dat zei de bewindsman vorige week in de Tweede Kamer. De rechter in Amsterdam bepaalde onlangs dat Nederland de kinderbijslag van ouders woonachtig in Marokko niet mag verlagen. Het kabinet past sinds januari vorig jaar het woonlandbeginsel toe in de sociale zekerheid. Volgens dat principe wordt de hoogte van de uitkeringen verlaagd naar het niveau van de kosten van het levensonderhoud van het woonland van de uitkeringsgerechtigde. Asscher liet in de Kamer weten dat principe in stand te willen houden. De minister overweegt daarom hoger beroep, maar liet ook weten dat reparatiewetgeving en aanpassing van internationale verdragen tot de mogelijkheden behoren. Aan opzeggen van het verdrag, zoals gesuggereerd door de PVV, wil de minister nu nog niet denken. Zes stellen uit Marokko, drie uit Turkije en één uit Egypte, spanden een rechtszaak aan tegen het verlagen van de kinderbijslag. De rechter gaf de Marokkaanse stellen gelijk, omdat de toepassing van het woonlandbeginsel strijdig is met afspraken tussen Nederland en Marokko. Omdat Nederland met Turkije geen afspraken heeft over de hoogte van de kinderbijslag, mag de export van de uitkering naar Turkije wel worden verlaagd. Het Egyptische stel woont in Nederland. Bij de Eerste Kamer is thans een wetsvoorstel aanhangig waarmee de export van kinderbijslag naar derde landen volledig geschrapt wordt, ook als er een verdrag met dat land is. In augustus bepaalde de rechter al dat Nederland de nabestaandenuitkering van uitkeringsgerechtigden in het buitenland niet mag verlagen. Ook dat is strijdig met internationale verdragen, stelde de rechter. Het hoger beroep in die zaak bij de Centrale Raad van Beroep diende vorige week. (RvdD) Volg via UIT DE REGIO Minder regels? Was het maar waar In het regeerakkoord van het kabinet- Rutte/Asscher werd het verminderen van regeldruk expliciet benoemd. Er werd ook een bedrag aan gekoppeld van 2,5 miljard euro in Dat ook gemeenten zich voor deze doelstelling willen inzetten, bleek onlangs in Hellendoorn bij een bijeenkomst voor bestuurders en ondernemers vanuit het programma Beter en Concreter. Een goed gesprek over de zin en onzin van regels en procedures. Maar dat betekent niet dat er minder regels komen, en zeker niet uit Den Haag. Een paar voorbeelden. Regionale Uitvoeringsdiensten: Voor een goede uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) ontwikkelden de VNG, het IPO en het Rijk (IenM) landelijke kwaliteitseisen. Dat lijkt logisch, tot je die moet uitvoeren. Want wat heeft de wetgever bedacht? Elke ambtenaar die zich met vergunningverlening en handhaving bezighoudt, moet aantoonbaar hbo geschoold zijn, een aantal jaren ervaring hebben en moet twee derde van zijn tijd besteden aan zijn specialisme. Een leidinggevende die een medewerker beoordeelt op zijn functioneren, is niet voldoende en een werknemer die al 25 jaar uitstekend functioneert en bijvoorbeeld akoestisch specialist is, kan niet worden ingezet voor de Regionale Uitvoeringsdienst, omdat hij niet aantoonbaar hbo is gecertificeerd of omdat hij niet twee derde van zijn tijd aan geluidsonderzoeken besteedt. De wetgever denkt niet na over de consequenties van dit soort eisen. Voor mijn gemeente betekent het dat 25 ambtenaren vijftig uur moeten investeren in het behalen van de benodigde papieren. Dat is omgerekend 1 fte op jaarbasis. Dit alles ten gevolge van de vuurwerkramp in Enschede en de brand in Volendam. Den Haag dacht dat gemeenten de boel niet op orde hadden, dus moet het Rijk criteria vaststellen. Alsof dit soort eisen daadwerkelijk zorgen voor een betere, laat staan efficiëntere vergunningverlening en handhaving. Tunnelveiligheid: In Nijverdal legt Rijkswaterstaat een combitunnel aan. Trein en auto rijden eind dit jaar door een gecombineerde tunnel, uniek in Europa. Deze tunnel is de eerste die in Nederland aan de nieuwe Wet op de tunnelveiligheid moet voldoen. In de uitvoering betekent dit dat er momenteel duizend documenten met elk vier subdocumenten moeten worden geproduceerd om aan te tonen dat de tunnel in geval van calamiteiten veilig is. Een op papier veilige tunnel als uitvloeisel van een treinongeluk in de Alpen. Ophalen oud papier: Vanaf 1 januari 2014 mogen vrijwilligers van verenigingen in Maastricht niet zomaar meer oud papier inzamelen om hun clubkas te spekken. Ze moeten eerst het diploma veilig papier inzamelen halen, dat vijf jaar geldig is. Een ongeluk omdat papierophalers slippers droegen was hiervoor de aanleiding. Papier is geduldig. Met dit soort pavlovreacties op incidenten worden de bezuinigingen op het verminderen van regeldruk zeker niet gehaald. Anneke H. Raven Burgemeester van gemeente Hellendoorn en regionaal ambassadeur Regeldruk voor Overijssel Dat is het zesde deel van een serie columns geschreven door ambassadeurs van Beter en Concreter, een gezamenlijk programma van de ministeries van BZK en EZ en de VNG voor het verminderen van regeldruk en het verbeteren van dienstverlening en de kwaliteit van regels. Eerdere afleveringen zijn te lezen via

steun Kamer en kabinet voor Cda-initiatiefwet kredietunies

steun Kamer en kabinet voor Cda-initiatiefwet kredietunies dinsdag 19 november nummer 47 3 Nederland op de goede weg Brussel vindt dat Nederland voldoende doet om de begroting op orde te krijgen. Kritiek is er wel op het tempo van de hervormingen van de woning-

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert 21501-30 Raad voor Concurrentievermogen Nr. 305 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 maart 2013 De vaste commissie voor Economische Zaken, de vaste commissie voor Europese Zaken en de vaste

Nadere informatie

OP WEG NAAR EEN BESTENDIG STELSEL VOOR LANGDURIGE ZORG EN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

OP WEG NAAR EEN BESTENDIG STELSEL VOOR LANGDURIGE ZORG EN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Op weg naar een bestendig stelsel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 593 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 31 maart 2015 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

14 Wet werk en zekerheid

14 Wet werk en zekerheid 14 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers

Nadere informatie

8 Begroting Infrastructuur en Milieu

8 Begroting Infrastructuur en Milieu 8 Begroting Infrastructuur en Milieu Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII)

Nadere informatie

Weekbulletin VNO-NCW *03 / 02-02-2011

Weekbulletin VNO-NCW *03 / 02-02-2011 Economie & onderwijs... 3 Conjunctuurinformatie... 3 Meer dividend uitgekeerd door bedrijven... 3 Prijsstijging industrie loopt op... 3 Prijsuitreikingen Beste Leerbedrijf en Beste Praktijkopleider...

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE COLOFOON

INHOUDSOPGAVE COLOFOON COLOFOON INHOUDSOPGAVE Sociaal Steunpunt Amstelveen Postbus 8142 1180 LC Amstelveen. Tel. 020-6471509 (alleen op dinsdag 10.00-12.00) mobiel 06-385-738-87 REDACTIE Wim van Oosterom. Jan Admiraal. Ria Teunissen.

Nadere informatie

Netwerk Veteranen FNV. Loonbod. van start gegaan. is sigaar uit eigen doos. augustus 2015 uitgave van de algemene federatie van militair personeel

Netwerk Veteranen FNV. Loonbod. van start gegaan. is sigaar uit eigen doos. augustus 2015 uitgave van de algemene federatie van militair personeel 05 augustus 2015 uitgave van de algemene federatie van militair personeel Netwerk Veteranen FNV van start gegaan Loonbod is sigaar uit eigen doos OPLINIE AUGUSTUS 2015 01 @ANNEMARIESNELS VOORZITTER ANNE-MARIE

Nadere informatie

AanZet. Paralympische Spelen 2014. En verder

AanZet. Paralympische Spelen 2014. En verder Nummer 1 februari 2014 AanZet En verder Paralympische Spelen 2014 Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning Participatiewet: Arbeidskansen gehandicapten slechter In gesprek met Wilma Mug Vrijheid van een

Nadere informatie

De beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

De beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst. De heer Holdijk (SGP): Voorzitter. Verreweg het meeste wat nog over dit wetsvoorstel gezegd zou kunnen worden in dit stadium van behandeling, is naar mijn mening reeds naar voren gebracht tijdens de Tweede

Nadere informatie

CONCEPTVERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG OVER:

CONCEPTVERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG OVER: blz. 1 CONCEPTVERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG OVER: Bouwregelgeving, energiebesparing en brandveiligheid De algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst heeft op 23 mei 2013 overleg gevoerd met minister

Nadere informatie

11 Begroting Economische Zaken

11 Begroting Economische Zaken 11 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het

Nadere informatie

VNG reactie op de Rijksbegroting 2015 BIJZONDERE LEDENBRIEF

VNG reactie op de Rijksbegroting 2015 BIJZONDERE LEDENBRIEF VNG reactie op de Rijksbegroting 2015 BIJZONDERE LEDENBRIEF Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Financiën 4 2 Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 8 3 Veiligheid en Justitie 14 4 Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 716 Evaluatie Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA) Nr. 3 1 Samenstelling: Leden: Van Gent (GroenLinks), voorzitter, Hamer (PvdA),

Nadere informatie

De beraadslaging wordt gesloten. De voorzitter: Ik stel voor, aanstaande dinsdag over de motie te stemmen. Daartoe wordt besloten.

De beraadslaging wordt gesloten. De voorzitter: Ik stel voor, aanstaande dinsdag over de motie te stemmen. Daartoe wordt besloten. J.M. de Vries groot aantal waterwerken. Juist als je in de bodem van een rivier gaat werken, maakt dat je meer explosieven tegenkomt dan in het verleden. Maar de regeling geldt voor heel Nederland. Ook

Nadere informatie

Vraag van de g.a. Werner (CDA)

Vraag van de g.a. Werner (CDA) 1 (zie blz. 163) BIJVOEGSEL Schriftelijke antwoorden van de minister-president op vragen gesteld in de eerste termijn van de algemene politieke beschouwingen inzake het in 2005 te voeren beleid Ik heb

Nadere informatie

Aan de orde is de het. Verantwoordingsdebat. jaarverslagen over het jaar 2004 en de rapporten van de Algemene Rekenkamer bij de jaarverslagen (30100).

Aan de orde is de het. Verantwoordingsdebat. jaarverslagen over het jaar 2004 en de rapporten van de Algemene Rekenkamer bij de jaarverslagen (30100). Aan de orde is de het over de jaarverslagen over het jaar 2004 en de rapporten van de Algemene Rekenkamer bij de jaarverslagen (30100). De beraadslaging wordt geopend. De voorzitter: Bij deze uitzonderlijke

Nadere informatie

De verkiezingsprogramma s vergeleken: focus op de stad

De verkiezingsprogramma s vergeleken: focus op de stad De verkiezingsprogramma s vergeleken: focus op de stad Dave van Ooijen Den Haag, 22 augustus 2012 Vergelijking tussen de verkiezingsprogramma s op stedelijke thema s ter voorbereiding van het nationaal

Nadere informatie

jaar ABGP Dè onafhankelijke vakorganisatie

jaar ABGP Dè onafhankelijke vakorganisatie jaar ABGP Dè onafhankelijke vakorganisatie ABGP magazine APRIL/MEI 2011 C O L O F O N Bondskantoor Langsom 3a 1066 EW Amsterdam Tel. 020-6672555 Fax 020-6194643 K.v.K. V 532048 ABN-AMRO: 49.47.70.791

Nadere informatie

VOORWOORD. Voor u ligt het tweede jaarverslag van de Cliëntenraad Roerdalen (CRR).

VOORWOORD. Voor u ligt het tweede jaarverslag van de Cliëntenraad Roerdalen (CRR). VOORWOORD Voor u ligt het tweede jaarverslag van de Cliëntenraad Roerdalen (CRR). Voor de Cliëntenraad Roerdalen was 2014 wederom een turbulent jaar. Dit kwam onder andere door de invoering van de Participatiewet.

Nadere informatie

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief Wmo 2015 en concept modelverordening uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 bijlage(n)

Nadere informatie

Marechaussee. vereniging november PX-10 EN CARC. PENSIOEN Wat verandert er vanaf 2015?

Marechaussee. vereniging november PX-10 EN CARC. PENSIOEN Wat verandert er vanaf 2015? Marechaussee vereniging november 05 2014 PENSIOEN Wat verandert er vanaf 2015? PX-10 EN CARC Gezondheidsrisico s bewust verdoezeld? BETERE BELONING Speerpunt van de bonden bij CAO-onderhandelingen René

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

jaarverslag Sociale Verzekeringsbank 2009 jaarverslag 2009 Sociale Verzekeringsbank zicht op zekerheid

jaarverslag Sociale Verzekeringsbank 2009 jaarverslag 2009 Sociale Verzekeringsbank zicht op zekerheid jaarverslag 2009 Sociale Verzekeringsbank jaarverslag Sociale Verzekeringsbank 2009 zicht op zekerheid Voor het leven Ooit komt iedereen een keer met de SVB in aanraking. Bij de fijne dingen in het leven

Nadere informatie

Terug naar Vertrouwen. Inzet van het Verbond van Verzekeraars voor de kabinetsperiode 2010-2014

Terug naar Vertrouwen. Inzet van het Verbond van Verzekeraars voor de kabinetsperiode 2010-2014 Terug naar Vertrouwen Inzet van het Verbond van Verzekeraars voor de kabinetsperiode 2010-2014 Inhoud Inleiding 4 VerzekeraarsVernieuwen 7 1 De klant centraal: versterking van de positie van de consument

Nadere informatie

MARECHAUSSEE VERENIGING FEBRUARI MARVER KIJKT KRITISCH NAAR ONTWIKKELINGEN LTC BEVEILIGEN IS EEN KERNTAAK VAN DE KMAR OP VOLLE TOEREN OVERLEG

MARECHAUSSEE VERENIGING FEBRUARI MARVER KIJKT KRITISCH NAAR ONTWIKKELINGEN LTC BEVEILIGEN IS EEN KERNTAAK VAN DE KMAR OP VOLLE TOEREN OVERLEG MARECHAUSSEE VERENIGING FEBRUARI 01 2015 BEVEILIGEN IS EEN KERNTAAK VAN DE KMAR OVERLEG OP VOLLE TOEREN MARVER KIJKT KRITISCH NAAR ONTWIKKELINGEN LTC TON DE ZEEUW VOORZITTER HOOFDBESTUUR Een echte samenleving

Nadere informatie

VOLLEDIG ONGECORRIGEERD STENOGRAM EERSTE KAMER, niet voor citaten en niet voor correcties. Aan deze tekst kan geen enkel recht ontleend worden.

VOLLEDIG ONGECORRIGEERD STENOGRAM EERSTE KAMER, niet voor citaten en niet voor correcties. Aan deze tekst kan geen enkel recht ontleend worden. *0: EK *1: 2012-2013 *2: 12 *3: WordXP *4: 12de vergadering *5: Maandag 17 en dinsdag 18 december 2012 *6: 18.00 uur De beraadslaging wordt geopend. De voorzitter: Ik heet de minister van Sociale Zekerheid

Nadere informatie

AZLPE RSPEC TIEF 3 Magazine voor relaties van AZL jaargang 22 december 2013

AZLPE RSPEC TIEF 3 Magazine voor relaties van AZL jaargang 22 december 2013 AZLPE RSPEC TIEF 3 Magazine voor relaties van AZL jaargang 22 december 2013 Foto voorpagina Barbara Vis, hoogleraar politicologie. Profiel AZL AZL heeft ruim 40 jaar ervaring met pensioenbeheer. In deze

Nadere informatie

COLOFON INHOUDSOPGAVE. Sociaal Steunpunt Amstelveen Postbus 8142 1180LC Amstelveen Tel.020-6471509 (alleen dinsdag 10.00-12,00) Mobiel06-385-738-87

COLOFON INHOUDSOPGAVE. Sociaal Steunpunt Amstelveen Postbus 8142 1180LC Amstelveen Tel.020-6471509 (alleen dinsdag 10.00-12,00) Mobiel06-385-738-87 COLOFON Sociaal Steunpunt Amstelveen Postbus 8142 1180LC Amstelveen Tel.020-6471509 (alleen dinsdag 10.00-12,00) Mobiel06-385-738-87 REDACTIE Wim van Oostrom Jan Admiraal Ria Teunissen RESEARS / FOTO S

Nadere informatie