Proeftuinen van vernieuwend zorgaanbod

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Proeftuinen van vernieuwend zorgaanbod"

Transcriptie

1 Proeftuinen van vernieuwend zorgaanbod Een tabloid over de overheveling van de geriatrische revalidatiezorg naar de Zorgverzekeringswet. W.J. Ritman Vlnr Constance Beeker, Henriëtte Neuteboom, Aad Koster Diagnosebehandelcombinaties (DBC s) Om te komen tot een landelijke productstructuur voor DBC s geriatrische revalidatiezorg, zijn vorig jaar al 50 organisaties gestart met het registreren van diagnoses, activiteiten en tijd van behandelaars en zo n 30 organisaties met het aanleveren van kostprijzen. Op landelijk niveau wordt hard gewerkt aan de productstructuur, die vanaf 2013 gebruikt wordt bij de financiering. Naast de registratie wordt bij de ontwikkeling hiervan ook gebruik gemaakt van de behandelkaders van Verenso en de vernieuwingen bij de proeftuinen. Een belangrijke constatering is dat poliklinische behandeling en prevalidatie een plaats moeten krijgen in de productstructuur. Bij de ontwikkeling van de productstructuur wordt ook aangesloten bij de productstructuur van de medisch specialistische revalidatiezorg (de revalidatieklinieken), die al vanuit de Zvw wordt gefinancierd. In het najaar van 2012 moeten alle organisaties die geriatrische revalidatiezorg in 2013 willen (blijven) aanbieden productieafspraken maken met zorgverzekeraars over de DBC-producten. Voor de zomer moet de DBC-productstructuur en de tarieven dan ook helder zijn. De bekostiging van de zorgorganisaties gebeurt nog op basis van ZZP9a (inclusief transitietarief) en revalidatie-dagbehandeling (H801). Om het proces van inkoop en verkoop te faciliteren wordt een leidraad ontwikkeld. In dit derde tabloid staan de ervaringen die er tot nu toe zijn opgedaan in de 16 proeftuinen van de geriatrische revalidatiezorg centraal. Het praktijkverhaal van Antonia in Terborg zetten we naast een echte voorloper van geriatrische revalidatiezorg in de Zorgverzekeringswet (Zvw): het Centrum voor Reuma en Revalidatie in Rotterdam. De algemene uitkomsten van de 16 proeftuinen komen aan bod en we gaan specifiek in op de rol van de specialist ouderengeneeskunde. Natuurlijk is er ook nog veel te doen in de voorbereiding naar de overheveling van de AWBZ naar de Zvw die per 1 januari 2013 zal plaatsvinden. Voorbereiding essentieel Organisaties, die geriatrische revalidatiezorg aanbieden, moeten zich goed voorbereiden op de overheveling. Maar niet alleen deze organisaties, ook de andere organisaties in de keten (zoals ziekenhuizen, revalidatieklinieken, eerstelijnszorg, thuiszorg et cetera en zorgverzekeraars zullen zich hierop moeten voorbereiden. Uit de proeftuinen blijkt namelijk dat: Verbinding op inhoud en proces in de keten een succesfactor is; Kennis van wat de andere partij in de keten nodig heeft om goede zorg en behandeling te kunnen geven van groot belang is; Elkaar leren kennen op alle niveaus in de keten van belang is; Overleg in de keten en regelmatige contacten met zorgkantoren/ zorgverzekeraars zeer relevant zijn om te komen tot goede samenwerking en uiteindelijk tot goede kwalitatieve zorg voor de cliënt; Als de cliënt centraal staat en niet de eigen belangen, leidt dit tot een sterkere zorgketen voor de cliënt. ActiZ hoopt dat alle landelijke en regionale partijen er alles aan doen om de overheveling tot een succes te maken. Daardoor zal het aanbod van de revalidatiezorg beter zijn afgestemd op de revalidatiedoelen van de cliënt en de zorg in de keten beter op elkaar. Uiteindelijk leidt dat tot effectievere en efficiëntere zorg voor de cliënt. Belangrijk aandachtspunt hierbij is nog wel, dat bij samenwerking in de keten de verschillende financieringsstelsels geen belemmering mogen zijn. Ik wens iedereen daarbij veel inspiratie toe. Aad Koster directeur ActiZ

2 Verpleeg- en revalidatiecentrum Antonia van Azora Een veranderproces heeft tijd nodig Wat is het streven van de professionals die cliënten revalideren bij Azora, Wonen, Zorg en Welzijn in de Achterhoek? Dat de cliënten zo snel mogelijk hun spullen pakken en terugverhuizen naar de eigen woning. Dat staat als een paal boven water. Azora is deelnemer van de proeftuin Geriatrische Revalidatiezorg. Tekst Ingrid Damen Verpleeg- en revalidatiecentrum Antonia van Azora is kartrekker van de proeftuin die sinds vorig jaar draait. Ze werkt samen met het Slingeland Ziekenhuis en verpleeghuis Den Ooiman in Doetinchem, en Revalidatie Medisch Centrum Groot Klimmendaal in Arnhem. De actieve rol in dit geheel geeft de organisatie energie. Locatiemanager Wilma Ratering en projectleider proeftuin Marian van Gaasbeek, die tevens specialist ouderengeneeskunde en manager behandeling en begeleiding is, voelen zich geïnspireerd. Ook al kost het ze heel veel uren. Deze aanpak is een logische stap, merkt de locatiemanager nuchter op, aangezien de revalidatie van de AWBZ naar de zorgverzekeringswet gaat. Onderdeel van de proeftuin is de DBC-registratie, net als de kostprijsberekening. Vorig jaar vatten de dames de koe direct bij de horens. Ze besloten om alle doelgroepen te bedienen. -, trauma- en amputatiecliënten, electieve orthopediecliënten en de groep overige. Er is plaats voor 19 mensen met en ongeveer een even groot aantal voor de overige aandoeningen. Cliënten krijgen revalidatie zolang ze vooruitgang boeken. Succes Het eerste succes van de nieuwe aanpak heeft zich al aangediend. We hebben afgelopen halfjaar negentien cliënten gerevalideerd met electieve orthopedie, meldt de arts trots. Die zijn allemaal weer naar huis vertrokken. Dit is te danken aan de samenwerking met de orthopeden van het ziekenhuis en de ontwikkeling van het zorgpad electieve orthopedie. De orthopeden vonden revalidatie hier wel zinvol, maar moesten overtuigd worden dat wij goede kwaliteit revalidatie leveren, legt Ratering uit. Om instroom te garanderen, reserveert het verpleeg- en revalidatiecentrum nu bedden voor deze doelgroep. Ook met de -cliënten loopt het traject op rolletjes. Pakte eerder zestig procent van de cliënten de koffers om naar huis of verzorgingshuis terug te keren, dat percentage is vorig jaar gestegen tot tachtig procent. Maar traumacliënten dienen zich momenteel slechts mondjesmaat aan. Overleg met de chirurgen heeft niet meer instroom gebracht. Wellicht kunnen de ervaringen van andere proeftuinen in het land ons daarbij helpen, overweegt de projectleider. Ook e diagnosen wordt verder ontwikkeld. Pamperen Welke inzichten hebben de kartrekkers gekregen? Een veranderproces heeft tijd nodig! De proeftuin bracht een cultuuromslag op gang binnen de organisatie. Wellicht hebben we daar te licht over gedacht, poneert de locatiemanager. Het duo is blij dat de proeftuin met een jaar is verlengd. De omslag van care naar cure vereist een andere manier van denken. Sommige medewerkers houden ervan om cliënten te pamperen. Maar bij de nieuwe aanpak heeft de cliënt zelf de regie, zegt Marian van Gaasbeek. Die weet de einddatum van zijn opname en neemt vervolgens de touwtjes zelf stevig in handen. Hij houdt zijn agenda bij en zorgt bijvoorbeeld dat hij op tijd bij de ergotherapeut zit. De zorg stimuleert en begeleidt de cliënt. Iedere handeling staat in het licht van de revalidatie: van toiletgang tot koffie drinken. Als het enigszins kan, zet de cliënt die koffie zelf. Alle trainingen zijn zo doelgericht dat ook een verzorgende aan looptraining doet. We hebben inmiddels ook medewerkers van een hoger opleidingsniveau aangenomen, vertelt de locatiemanager. Zij maken deel uit van het multidisciplinaire team met fysiotherapeut, logopedist, ergotherapeut en specialist ouderengeneeskunde, die gezamenlijk en niet te vergeten op basis van de vraag van de cliënt een traject uitstippelen. De samenwerking van de disciplines motiveert alle professionals, maar toch moet Ratering dringend iets van het hart. Bij de DBC s komen de verzorgenden amper in beeld. De oefentijd die zij besteden wordt niet geregistreerd. Dat is onterecht. Samen doen en leren is de belangrijkste les Jet van Esch is alweer 15 jaar specialist ouderengeneeskunde en consulent palliatieve zorg, mijn hoofdtaak, zoals ze zelf aangeeft. Zij vervult tevens een trekkersrol in de proeftuin geriatrische revalidatiezorg Antonius IJsselmonde, een van de locaties van Laurens. Tekst Jacqueline Donga Wat doet een specialist ouderengeneeskunde? Een specialist ouderengeneeskunde is een arts die gespecialiseerd is in meerdimensionale, multidisciplinaire problematiek bij ouderen en daar eindverantwoordelijk voor is. Het is een cyclisch proces, vooral omdat je steeds moet monitoren of alles gaat zoals het zou moeten gaan. Ouderengeneeskunde omvat veel vakgebieden, zoals chronische aandoeningen, psychogeriatrie en somatiek, maar ook revalidatie. Wat zijn de ontwikkelingen die jij op je ziet afkomen in de geriatrische revalidatiezorg? Een belangrijke ontwikkeling is dat je op pad moet, op bezoek gaan bij de leveranciers van de zorg: ziekenhuizen en huisartsen, want je moet laten zien wat je te bieden hebt, zowel als specialist en als disciplinair team. Laurens heeft bijvoorbeeld een jarenlange expertise opgebouwd met neuro-revalidatie. Ziekenhuizen weten: dat is bij Laurens goed georganiseerd. Dat bevordert de samenwerking en in die brede samenwerking bepaal je wat jouw meerwaarde kan zijn en hoe je dat voor die specifieke patiënt kunt inzetten. Iets anders is dat je om indicaties te kunnen doen een goede basisondergrond van revalidatiegeneeskunde in de breedste zin van het woord nodig hebt. Daar is al een 2-jarige kaderopleiding voor. Dat de functie externer wordt, wat betekent dat voor de organisatie en de specialist? Op organisatieniveau zou ik zeggen: er wordt meer van je gevraagd. Je moet kunnen zeggen: Wij zijn de besten. Dat betekent dat het behandelteam door de directie goed gepositioneerd moet worden en dat de expertise op orde is. Geriatrische revalidatiezorg is echt een vak apart. Niet iedere specialist ouderengeneeskunde wil dat en kan dat. Een goed behandelteam en een goede locatie opbouwen kost heel veel tijd, energie en geld. Voor een organisatie betekent dat dus investeren, in kennis en kunde, in commitment en in voldoende personeel. Het even erbij doen kan dus echt niet, want de impact is erg groot. Wat is dan die impact op de specialist, op de verpleegkundigen en op de cliënt? In het team is ieders rol aan het veranderen. Voor mij als arts wordt, naast het behandelen van de handicaps, het preventiedeel belangrijk, dus hoe voorkom je dat iemand bijvoorbeeld

3 Woningaanpassing De revalidatie is maatwerk. Een cliënt die thuis nooit kookt, geven we geen training in de keuken, zoals vroeger wel gebeurde. Als diegene wel graag in de tuin werkt, kijken we hoe we dat werk gericht kunnen oefenen. Niet alleen de eigen organisatie, maar ook de buitenwereld dient mee te gaan. Zoals de gemeente. De locatiemanager: Die moet actie ondernemen voor een woningaanpassing. Denk aan een traplift. Daarvoor mag men acht weken de tijd nemen. Erg lang. Een ander inzicht van het proeftuinteam, is dat trainen in groepsverband winst oplevert. In dezelfde tijd bereikt een therapeut meer mensen tegelijk. De groepen blijken bovendien heel goed dwars door de afdelingen te kunnen lopen. -revalidatie was eerder een op zichzelf staand gremium. Maar er is duidelijk samenhang met activiteiten op de andere revalidatieafdeling en ook met de dagbehandeling. In een vergaderzaaltje gaat juist de agendatraining beginnen. Langzaam schuiven mensen aan: van de -afdeling, van e en een meneer die zelfstandig woont. De pittige activiteitenbegeleidster wijdt hen in in de geheimen van de afspraken. Ook cognitieve training, rolstoeltraining en vaardigheid vinden sinds kort in wisselende samenstellingen plaats. De groepsgenoten leren van elkaar en houden elkaar ook in de gaten. Het sociale aspect draagt bij aan het revalidatieproces. Zo draagt het sociale aspect bij aan het revalidatieproces. Dagbehandeling of nazorg kan ook na ontslag deel uitmaken van de revalidatie. Een knelpunt bij de dagbehandeling is wel de bekostiging. Op dit moment is niet duidelijk wat er wel en wat er niet onder de DBC valt. Om groepstraining te faciliteren gaat Antonia verbouwen. Diverse grijze kantoorruimtes en het mortuarium wijken voor nieuwe dagbehandelings- en oefenruimtes met grote ramen, waardoor revalidanten in contact blijven met de buitenwereld. De vertrekken komen gebroederlijk naast elkaar te liggen op de begane grond. Verder heeft het verpleeg- en revalidatiecentrum een flexibele afdeling geopend. Daar komen cliënten die bijvoorbeeld nog niet sterk genoeg zijn om te beginnen aan revalidatie, of die klaar zijn maar nog niet naar huis kunnen. We willen de revalidatieafdelingen schoon houden, legt de locatiemanager uit. Zo veel mogelijk cliënten de mogelijkheid bieden om te werken aan herstel. Resultaten Onderzoeksgroep SINGER onderzoekt op dit moment de effecten van de revalidatie op cliëntniveau. De resultaten zijn nog niet bekend. Maar de locatiemanager en de projectleider zijn blij dat ze ook 2012 tot hun beschikking hebben voor het proeftuinproject. Het kost tijd en moeite, maar brengt ook resultaten, zegt Ratering. De revalidatiezorg in de keten was voorheen traag en log, maar nu niet meer. Iedereen heeft zijn handtekening ook onder het innovatieproject gezet. We behalen winst ten aanzien van doorstroom en uitstroom, aldus Van Gaasbeek. Nu dient er nog een oplossing te komen voor de financiering van de dagbehandeling en de nazorg van revalidatiecliënten. De inhoudsdeskundigen zijn overtuigd van het nut ervan, maar de zorgverzekeraar is nog terughoudend. Tips uit de 16 proeftuinen 1. Begin op tijd! Het ontwikkelen van een visie op geriatrische revalidatiezorg, maar ook overleg met ketenpartners en verandering in gang zetten, vraagt om een investering in menskracht en middelen. 2. Zorg dat de planning op orde is, zodat de cliënt tijdig kan doorstromen van het ziekenhuis naar het verpleeghuis voor revalidatiezorg en weer terug naar huis. 3. Check de overdracht; begrijpt de ontvangende partij de informatie? Geef als ontvangende partij ook feedback. 4. Betrek de mensen van de werkvloer. Zij kennen de lijnen, zien de knelpunten en de verbeterpunten en bieden oplossingen. 5. Wees alert op de logistieke processen; neem nogmaals je procedures door en kijk waar verbetering mogelijk is. 6. Realiseer je dat eigen regie en verantwoordelijkheid bij de cliënt een cultuuromslag betekent voor de professional; dit vraagt om een andere inzet en werkhouding van de professional. Via is informatie beschikbaar, zoals rapportages en producten (instrumenten) uit de proeftuinen (o.a. triageinstrumenten en zorgpaden). Hier vindt u ook een beknopte versie van de lessons learned tot nu toe, op basis van de procesmonitor. W.J. Ritman weer een beroerte krijgt. Daarnaast leg je een grote verantwoordelijkheid bij de patiënt zelf neer. Revalideren is hard werken en die inspanning verlangen wij dan ook van de patiënt. Voor verpleegkundigen is de verandering groot, want zij moeten hun werk nu doen met de handen op de rug. En dat betekent: vooral observeren wat er gebeurt en dit vertalen in specifieke revalidatie die iemand dan nodig heeft. Daarnaast is Laurens gestart met het therapeutisch klimaat. Wij gaan nu s morgen direct langs de bedden om alle ins en outs door te nemen. Dat is enorm effectief gebleken, zowel in de beleving van de patiënt als voor de inzet van de behandeling. De therapeuten starten de dag al op de afdeling en zijn dus ook voor de verpleegkundigen direct aanspreekbaar. De lijnen zijn zo een stuk korter en dat komt de behandeling en dus de patiënt ten goede. Wat zijn jouw lessons learned tot nu toe? In de artsengroep is de les vooral dat je echt heel consequent allemaal hetzelfde verhaal hebt. Een voorbeeld: toen we met proeftuinen startten, ontstond er een discussie over de ontslagdatum van de patiënt: moeten we dat nu wel of niet direct meedelen. Dat resulteerde in verschillende verhalen per afdeling en soms zelfs per arts. Heel verwarrend voor het behandelteam en de patiënt. Nu er is één verhaal: dit is uw traject, dit is uw zorgplan, dit is uw voorlopige ontslagdatum. Iets anders is dat de ambitie heel hoog kan zijn, maar dit moet dan organisatiebreed worden ondersteund, ook secretarieel, qua ict-voorziening enzovoort. Met elkaar de schouders eronder blijkt ook een belangrijke voorwaarde. Soms denken we: wat moeten we nog veel, en soms: wat hebben we al een hoop gedaan!

4 8 Veenendaal 7 Apeldoorn 6 Roosendaal 5 Bladel 4 Tilburg 3 Leiden 2 Naarden 1 Amsterdam Overzicht proeftuinen Partners 1. Verpleeghuizen Cordaan 2. Universitair Medisch Centrum, Amsterdam 3. Revalidatiecentrum Reade 4. Cordaan thuiszorg 5. GAZO (samenwerkende huisartsen) 6. Agis Zorgkantoor 7. Agis Zorgverzekeraar 1. Verpleeghuis Naarderheem, Vivium Zorggroep 2. Ter Gooi ziekenhuizen, Blaricum 3. Revalidatiecentrum De Trappenberg 4. Vivium thuiszorg 6. Agis Zorgkantoor 7. Agis Zorgverzekeraar 1. Verpleeghuis Topaz, schakelunit Zuydtwijk 2. Universitair Medisch Centrum, Leiden 3. Rijnlands Revalidatiecentrum 4. Zorg en zekerheid Zorgkantoor 5. Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar 1. Verpleeghuis De Wever 2. Elisabeth ziekenhuis 3. Tweesteden ziekenhuis 4. Revalidatiecentrum Leijpark 5. Midden Brabant VGZ Zorgkantoor 6. Uvit Zorgverzekeraar 1. Regionale Stichting Zorgcentra De Kempen 2. RSZK thuiszorg 3. RSZK Kempen Vitaal 4. Revalidatie Centrum voor Senioren RSZK 5. Maxima Medisch Centrum 6. Zuidoost-Brabant Menzis Zorgkantoor 7. CZ Zorgverzekeraar 1. Stichting Groenhuysen 2. Franciscus Ziekenhuis 3. CZ Zorgkantoor 4. Uvit Zorgverzekeraar 1. Zorggroep Apeldoorn locatie Randenrode 2. Gelre Ziekenhuizen, locatie Doetinchem 3. Agis Zorgkantoor 4. Agis Zorgverzekeraar 1. Zorggroep Charim 2. Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede 3. Revalidatiecentrum Groot Klimmendaal, Ede 4. Coöperatie fysiotherapeuten Veenendaal 5. Charim thuiszorg 6. Agis Zorgkantoor 7. Agis Zorgverzekeraar Doelgroepen Trauma - Parkinson 16 Leeuwarden 15 Drachten 14 Heerenveen 13 Terborg 12 Zaanstreek 11 Gorinchem 10 Rotterdam 9 Nijmegen Partners 1. Verpleeghuis ZZG Zorggroep (VVT) 2. Canisius Wilhelmina Ziekenhuis 3. St. Maartenskliniek 4. Universitair Medisch Centrum St. Radboud 5. ZZG zorggroep thuiszorg 6. Uvit Zorgkantoor 7. Uvit Zorgverzekeraar 1. Laurens Antonius Binnenweg 2. Laurens Antonius IJsselmonde 3. Ikazia Ziekenhuis 4. IJsselland Ziekenhuis 5. Erasmus Medisch Centrum 6. Maasstad Ziekenhuis 7. St. Franciscus Gasthuis 8. Achmea Zorgkantoor 9. Achmea Zorgverzekeraar 1. Verpleeghuis Rivas Zorggroep 2. Beatrix ziekenhuis (Rivas) 3. Rivas thuiszorg 4. Uvit (Trias) Zorgkantoor 5. Uvit (Trias) Zorgverzekeraar 1. Evean Zorg 2. Zaans Medisch Centrum (ziekenhuis) 3. Evean fysio 4. Fysiocentrum Zaanland PM 5. Achmea Zorgkantoor 6. Achmea Zorgverzekeraar NB. Ook stappen ondernemen om gemeente als partij te betrekken i.v.m. verstrekkingen vanuit WMO, zoals vervoer en huishoudelijke zorg 1. Verpleeg- en revalidatiecentrum Antonia (Azora VVT) 2. Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem 3. Revalidatiecentrum Groot Klimmendaal, Arnhem 4. Verpleeghuis den Ooiman (Sensire) 5. Menzis Zorgkantoor 6. Menzis Zorgverzekeraar 1. Verpleeghuis Meriant 2. Ziekenhuis de Tjongerschans 3. De Friesland Zorgverzekeraar 4. Friesland Zorgkantoor 1. Verpleeghuis ZuidOostZorg, locatie De Marrewyk 2. ZorgThuis, ZuidOostZorg 3. Nij Smellinghe (ziekenhuis) 4. Friesland Zorgkantoor 5. De Friesland Zorgverzekeraar 1. Zorggroep Noorderbreedte 2. Medisch Centrum Leeuwarden 3. Noorderbreedte thuiszorg 4. Noorderbreedte Bornia Herne 5. Noorderbreedte De Batting (Harlingen) 6. Noorderbreedte Expertisecentrum 7. De Friesland Zorgverzekeraar 8. Friesland Zorgkantoor Doelgroepen Amputatie Amputatie Amputatie en W.J. Ritman

5 Proces- en effectmonitor proeftuinen 2011 Leerzaam jaar in de proeftuinen Het project overheveling geriatrische revalidatiezorg loopt nu ruim een jaar; tijd voor een tussenrapportage met Antoinette Bolscher en Ineke Zekveld. Wat is de stand van zaken er zijn er al lessons learned. Tekst Jacqueline Donga Analyses en effecten voor de cliënt Ineke: SINGER heeft vragenlijsten uitgezet in verpleeghuizen onder verzorgenden, specialisten ouderengeneeskunde en fysiotherapeuten. Een voorbeeld van wat we meten en willen weten is: als cliënten een intensievere behandeling hebben gehad, wat zijn dan de effecten voor de cliënt? Heeft dit invloed op de behandelduur en/of het functioneren van de cliënt? Welke innovatieve interventies werken nu echt en waaruit blijkt dit? Vier weken na zijn ontslag wordt ook de cliënt en zijn mantelzorger bevraagd. Zo verkrijgen we inzicht in het effect van nieuwe interventies die in de proeftuinen plaatsvinden. Op dit moment is het nog te vroeg om uitspraken te doen. Er zijn nu in 2 periodes vragenlijsten uitgezet, maar nog niet alle gegevens zijn binnen en geanalyseerd. Wel is er voorzichtig een trend te signaleren, bijvoorbeeld een afname van de opnameduur. Echter, de gegevens moeten nog verder geanalyseerd en gekoppeld worden aan onder andere gegevens uit de procesmonitor. Pas na de derde meting kan volledige analyse plaatsvinden. Bevindingen in het proces Antoinette: De ontwikkeling van de vernieuwing in de geriatrische revalidatiezorg in het verpleeghuis kost veel tijd. Soms denken organisaties de zaken al aardig op orde te hebben, maar blijkt het proces in de keten (ziekenhuis-verpleeghuis-thuis) nog veel beter te kunnen. Gebrek aan inzicht in dit proces of gebrek aan kennis van elkaars processen ligt hier vaak aan ten grondslag. Een voorbeeld is de overdracht. Voor de ontvangende partij is deze informatie niet altijd zo duidelijk als de afzender denkt. Stem op elkaar af wat je van elkaar nodig hebt en betrek hier mensen van de werkvloer bij. Zij kunnen goed aangeven welke informatie relevant is (inhoud) en hoe je dit zo praktisch mogelijk maakt (vorm). ervaart hij als het terugkrijgen van eigen regie, na een periode waarin hij vaak erg afhankelijk was van anderen. Samenwerking in de keten Duidelijk wordt dat elkaar kennen, vertrouwen, en elkaar iets gunnen vanuit het belang van de cliënt, cruciaal is. Wat bieden de diverse ketenpartners en wat kan men van elkaar leren? Waarom is bijvoorbeeld bij de ene organisatie de ligduur langer dan bij de andere organisatie? Op werkbezoek gaan bij elkaar is zinvol, zodat inzicht ontstaat in elkaars werkwijze en processen. Het doorverwijstraject van verpleeghuis naar huis verdient nog extra aandacht; dit moet tijdig ingezet worden. De ontwikkeling van of doorverwijzing naar poliklinische behandeling, dagbehandeling of eerstelijns zorg kan nog beter geregeld worden, aldus Antoinette. Zij vervolgt: Dit eerste jaar van het project van de geriatrische revalidatiezorg is de nadruk vooral gelegd op het eerste deel van de keten, namelijk de doorstroming van ziekenhuis naar verpleeghuis. Dit heeft ondermeer te maken met de bekostiging van de geriatrische revalidatiezorg en de organisatie van het proces. De bevindingen over dit eerste jaar zijn uiteraard besproken in de landelijke stuurgroep. Onduidelijk is bijvoorbeeld nog hoe de poliklinische revalidatie van de cliënt bekostigd kan worden. De stuurgroep gaat dit nader onderzoeken. Triage Een ander punt van aandacht en zorg is nog de triage : komt de cliënt op de juiste plek en krijgt hij de juiste behandeling. Verenso heeft de opdracht gekregen hiervoor een instrument te ontwikkelen. Dit zal rond de zomer 2012 gereed zijn. Ineke: In het SINGER-onderzoek wordt ook aan de arts en aan de cliënt gevraagd of dit proces goed verloopt. Belangrijk is: welk type zorg heeft iemand nodig en wat moet daarvoor ingezet worden. Door de overheveling van de geriatrische revalidatiezorg zal de professional indiceren in plaats van het CIZ. Dat is een wezenlijke verandering. Een goed aanbod en beschikbaarheid van geriatrische revalidatiezorg vereist van alle partijen een actieve participatie en inzet. Andere zorg Antoinette: Waar organisaties zich vaak ook in vergissen is dat revalidatiezorg echt iets anders is dan verpleeghuiszorg. Het doel van revalidatiezorg is de cliënt zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren. Het hele klimaat op de afdeling moet daarop gericht zijn. De cliënt oefent zoveel mogelijk, de professional ondersteunt met de handen op de rug. Dit vraagt om een andere houding en een bepaalde assertiviteit van de professional. Dat is er niet zomaar, daarin behoeft de professional ondersteuning of opleiding. In de proeftuinen blijkt dat het proces in veel situaties korter en efficiënter kan. Een voorbeeld: een cliënt is uitbehandeld en op dat moment wordt het traject naar huis ingezet. Echter, als bij opname direct een voorlopige ontslagdatum wordt vastgelegd en dan ook samen met de cliënt wordt gekeken wat er daarna nodig is in de thuissituatie (denk aan aanpassingen, huishoudelijke hulp en dergelijke), dan levert dat tijdswinst op als je op dat moment dat proces ook in gang zet. Mooie ontwikkelingen Beiden: De intensivering van de behandeling en andere vormen van behandeling zijn goede ontwikkelingen. Intensivering betekent meer uren revalidatie, ook in de weekenden revalideren en vaker revalideren dan op één vast moment op de dag. Andere vormen van behandeling zijn bijvoorbeeld in groepsverband trainen, interdisciplinair werken (met meerdere therapeuten tegelijkertijd) en gebruik maken van bijvoorbeeld computergames en -simulaties. Cliënten worden zo veel meer gestimuleerd, ook door elkaar, leren van elkaar en dat lijkt veel op te leveren. Belangrijk is ook dat de revalidatiedoelen worden opgesteld samen met de cliënt. Dat de cliënt actief wordt betrokken SINGER ontwikkelt ook een leidraad, bedoelt voor zorginkopers en zorgaanbieders. Ineke: Voor zorginkopers (zorgverzekeraars vanaf 2013) omdat zij deze vorm van zorg nog niet kennen. Voor zorgaanbieders is het een leidraad hoe goede geriatrische revalidatiezorg op te zetten. Deze leidraad wordt gebaseerd op expertinterviews en uitkomsten van de monitor en bevatten onder andere goede voorbeelden. De leidraad is een groeidocument en zal te zijner tijd ook evidenced based zijn. De rol van de zorgverzekeraars Antoinette: De zorgverzekeraars zijn een belangrijke partner. Zij participeren in de proeftuinen, echter niet allemaal even actief, sommigen zijn meer op afstand. Dat is een belangrijk aandachtspunt, want zij kopen deze vorm van zorg straks wel in. Hiervoor is het noodzakelijk dat zorgaanbieders en zorgverzekeraar nu al met elkaar in gesprek gaan: wat willen zorgorganisaties bieden, wat willen zorgverzekeraars contracteren? Wat verwacht en vraag je van elkaar? Belangrijke vragen in de voorbereiding naar beschikbaarheid en een goed aanbod van geriatrische revalidatiezorg voor cliënten. Antoinette Bolscher is, samen met Hannie Fonk, procesbegeleider van de 16 proeftuinen die meedoen in het project van de overheveling van de geriatrische revalidatiezorg. Zij begeleiden de proeftuinen al vanaf de opstartfase in 2010, zorgen voor onderlinge kennisdeling en monitoren het proces. Het doel van de begeleiding is leerervaringen delen en inzicht verkrijgen in de innovatie in de geriatrische revalidatie, de samenwerking tussen zorgaanbieders onderling en met zorgkantoren en zorgverzekeraars. Ineke Zekveld is de coördinator van Singer, (samenwerking en innovatie in geriatrische revalidatie) bestaande uit VUmc, MUMC en LUMC. Onder leiding van prof. dr. Wilco Achterberg evalueert Singer het proces en het effect van de innovaties in de proeftuinen op cliëntniveau.

6 Centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam () Intensieve behandeling resulteert in terugkeer in de maatschappij Het eerste centrum in Nederland dat volledig gericht is op ouderenrevalidatie bevindt zich in Hillegersberg, in Rotterdam. Sinds 2009 heeft het centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam () de officiële revalidatie-erkenning. Specialistische revalidatiezorg voor ouderen op deze wijze is uniek in Nederland. Het bestaat uit drie bedrijven onder één dak: klinische revalidatie, poliklinische revalidatie en het verpleeghuis. Tekst Irene van Dijck Van verpleeghuis naar revalidatiecentrum In september 2012 is het 50 jaar geleden dat mevrouw Brouwer haar droom verwezenlijkt zag voor een plaats waar mensen met een reumatische aandoening de zorg krijgen die zij nodig hebben, maar ook nog een zelfstandig leven kunnen leiden: het Reumaverpleeghuis. Het Reumaverpleeghuis verbreedde haar aandacht naar die ouderen die ook baat hebben bij intensieve medische en paramedische zorg, bijvoorbeeld mensen die getroffen worden door een beroerte. Wim van Deventer, directeur : We hebben eigenlijk goed naar onze cliënten geluisterd. Zij gaven aan er alles voor over te hebben om weer naar huis te kunnen. Met elkaar deelden we de ambitie om de cliënten een goed thuis te bieden, maar sommigen wilden meer. Wij zijn ons gaan afvragen hoe we dat konden realiseren. Zo zijn de stappen gezet naar een multidisciplinaire medisch specialistische behandeling. Deze behandeling was zo succesvol dat in 2009 de naam veranderd is in centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam () en officieel erkend is als revalidatiecentrum. Nieuwe manier van werken Voor de medewerkers betekende de omslag naar een revalidatiecentrum een nieuwe manier van werken. Ewout Kattevilder, fysiotherapeut: Voor ons als behandelaars was dat een enorme omschakeling. We moeten nu vooruit denken, anticiperen en inschatten wat te doen om de cliënt verder te helpen. Daarnaast wordt niet alleen gerevalideerd in de oefenzaal, maar ook op de afdelingen wordt doorgetraind. Alle behandelingen en afspraken worden centraal ingepland, zelfs in de avond en in het weekend. Je moet er op vertouwen dat je collega s de behandelingen goed plannen, je hebt dat zelf niet meer in de hand. Dat is soms heel lastig, aldus Kattevilder. Focus naar huis Ouderen hebben vaak te maken met meerdere lichamelijke problemen tegelijk. Vooral een kan veel schade berokkenen en terugkeer naar huis bemoeilijken. Om die reden werkt het vanuit de doelstelling dat de revalidant zelf weer naar huis moet willen. Fuad el Jammal, revalidatiearts, licht toe: Wij hebben de ambitie om de cliënt te motiveren, zodat hij tot op hoge leeftijd de topprestatie kan leveren van revalidatie. Daarnaast is het van groot belang dat de terugkeer naar huis duurzaam is. Het maatschappelijk belang daarvan, de kostenontwikkeling van de zorg en de schaarste op de arbeidsmarkt is groot. Veel cliënten die in de kliniek revalideren, gaan na een paar weken naar huis, eventueel gecombineerd met poliklinische revalidatie. De doelstelling duurzaam terug naar huis wordt door 80% gehaald. Uit onderzoek, dat in het kader van de HKZ certificering is uitgevoerd, blijkt dat ex-patiënten zeer tevreden zijn. Zij geven het gemiddeld een 8,4 en 95% beveelt het aan bij familie en vrienden. Behandeling van multiproblematiek Revalidatie in het is mogelijk voor cliënten met bijvoorbeeld een, niet aangeboren hersenletsels, orthopedische aandoeningen, hartaandoeningen, ademhalingsaandoeningen (waaronder COPD), amputaties, reumatische aandoeningen, wonden/decubitus, multitrauma en conditie- en/of functionaliteitsverlies na operatie en ziekenhuisopname. De expertise van het ligt voornamelijk op een combinatie van het bovenstaande, de medische multiproblematiek. El Jammal: In de kliniek én de polikliniek vindt revalidatie plaats op basis van modules. Iedere module kent individuele en groepsgewijze behandeling. Afhankelijk van hoeveel belasting de cliënt aan kan, stel ik het aantal revalidatieuren vast. De behandeling is multidisciplinair en bestaat uit een combinatie van fysiek trainen, oefenen van vaardigheden en colleges. Het behandelteam bestaat uit onder andere een revalidatiearts en een specialist ouderengeneeskunde, een unieke en zeer functionele combinatie bij de revalidatie van ouderen. Daarnaast zijn (neuro)psychologen, verpleegkundigen en verzorgenden, fysio- en ergotherapeuten, logopedisten, bewegingsagogen, diëtisten, maatschappelijk werkers, voedingsassistenten, creatief therapeuten en een humanistisch geestelijk verzorger betrokken bij het revalidatietraject. Kattevilder: Wij trainen in een zeer modern ingerichte fitnesszaal, waar ouderen zich thuis voelen. De behandelingen worden ingepland door een centrale planning. Vervoerders zorgen ervoor dat elke cliënt op het juiste moment bij de juiste behandelaar is, zodat er zeer efficiënt ingepland en gewerkt kan worden. Samenwerking Klinische revalidatie in het vindt plaats onder de noemer van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Van Deventer: Doordat het een officiële erkenning heeft als revalidatiecentrum, hebben wij afspraken kunnen maken en contracten kunnen afsluiten met de zorgverzekeraars. Hierdoor is het mogelijk om elke cliënt te revalideren voor het aantal uur dat de revalidatiearts nodig acht. Het aantal uur revalidatie per week hangt af van de belastbaarheid van de cliënt. Indien de revalidatiearts vindt dat de cliënt 12 uur revalidatie aankan en dat dit wenselijk is, dan wordt dat in het behandelprogramma ingepast. Van Deventer: We hebben een intensieve samenwerking met de verschillende ziekenhuizen in de omgeving, maar ook met ziekenhuizen die verder weg liggen, zoals Den Haag, Delft, Zoetermeer en Capelle a/d IJssel. Daarvoor is het sinds kort mogelijk om cliënten elke dag op te nemen, dus ook op zaterdag en zondag. Hierdoor starten patiënten sneller met revalideren, op de juiste plek en met de juiste behandelaren. Een goede basis om de zorg te leveren die wij zo belangrijk vinden. Het heeft een bijzondere revalidatietuin, ontworpen door Piet Oudolf, een wereldberoemde architect van stadsparken. Het wordt de komende jaren uitgebreid met onder andere een therapeutisch zwembad. ActiZ, organisatie van zorgondernemers Oudlaan GA Utrecht Postbus RG Utrecht Telefoon (030) publicatienummer

Proeftuinen van vernieuwend zorgaanbod

Proeftuinen van vernieuwend zorgaanbod Proeftuinen van vernieuwend zorgaanbod Een tabloid over de overheveling van de geriatrische revalidatiezorg naar de Zorgverzekeringswet. Vlnr Janneke Heesen, Aad Koster, Patricia Geerts Met het verschijnen

Nadere informatie

GEBROKEN HEUP MET ELKAAR WERKEN AAN HERSTEL

GEBROKEN HEUP MET ELKAAR WERKEN AAN HERSTEL GEBROKEN HEUP MET ELKAAR WERKEN AAN HERSTEL 288 Deze folder is een samenwerking van: Inleiding U bent via de Spoedeisende Hulp opgenomen in het Sint Franciscus Gasthuis met een gebroken heup. Waarschijnlijk

Nadere informatie

Proeftuinen van vernieuwend zorgaanbod

Proeftuinen van vernieuwend zorgaanbod Proeftuinen van vernieuwend zorgaanbod Een tabloid over de (toekomstige) overheveling van de geriatrische revalidatiezorg naar de Zorgverzekeringswet. Vlnr Constance Beeker, Henriëtte Neuteboom, Aad Koster

Nadere informatie

Proeftuinen van vernieuwend zorgaanbod

Proeftuinen van vernieuwend zorgaanbod Proeftuinen van vernieuwend zorgaanbod Een tabloid over de overheveling van de geriatrische revalidatiezorg naar de Zorgverzekeringswet. Vlnr Constance Beeker, Henriëtte Neuteboom, Aad Koster Door aandacht

Nadere informatie

Samenwerking en INnovatie in GEriatrische Revalidatie Ineke Zekveld LUMC

Samenwerking en INnovatie in GEriatrische Revalidatie Ineke Zekveld LUMC Resultaten monitor proeftuinen SINGER Samenwerking en INnovatie in GEriatrische Revalidatie Ineke Zekveld LUMC Inhoud presentatie Organisatie proeftuinen Vraagstelling SINGER Conclusies uit eerder onderzoek

Nadere informatie

behoud. Uw zelfstandigheid. Informatie over: Een beroerte

behoud. Uw zelfstandigheid. Informatie over: Een beroerte behoud. Informatie over: Een beroerte Uw zelfstandigheid. Uw leven zo goed mogelijk oppakken na een beroerte. Samen met Laurens. Lees meer over wat Laurens voor u kan betekenen. meer dan zorg De medische

Nadere informatie

06-11-13. Centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam (RRR) Voorstelronde. Revalideren is blijven participeren. Revalideren is blijven participeren

06-11-13. Centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam (RRR) Voorstelronde. Revalideren is blijven participeren. Revalideren is blijven participeren 06-11-13 Centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam (RRR) Voorstelronde Wie bent u en heeft u nog een vraag aan ons? 4 november 2013 Mirjam van Peet en Irene van Dijck Revalideren van ouderen boven de

Nadere informatie

Tussenmeting Procesmonitor Proeftuinen Geriatrische Revalidatie voorjaar 2011

Tussenmeting Procesmonitor Proeftuinen Geriatrische Revalidatie voorjaar 2011 Tussenmeting Procesmonitor Proeftuinen Geriatrische Revalidatie voorjaar 2011 Antoinette Bolscher Hannie Fonk Procesbegeleiders Proeftuinen Juni 2011 In opdracht van de Stuurgroep Proeftuinen Geriatrische

Nadere informatie

kijk. Naar mogelijkheden. Informatie over: COPD

kijk. Naar mogelijkheden. Informatie over: COPD kijk. Informatie over: COPD Naar mogelijkheden. Uw leven zo goed mogelijk oppakken met COPD. Laurens helpt u daarbij. In deze folder leest u meer over ons aanbod. meer dan zorg COPD is een verzamelnaam

Nadere informatie

Omdat wij u het goede wensen

Omdat wij u het goede wensen Omdat wij u het goede wensen Zo goed mogelijk weer (leren) functioneren. Dat is waar Reactiveringscentrum Klimop voor staat. Na een ingrijpende ziekte, een (heup)operatie of een beroerte krijgt u in Reactiveringscentrum

Nadere informatie

RSZK Revalidatie Centrum voor Senioren. Snel en verantwoord werken aan uw revalidatie en herstel

RSZK Revalidatie Centrum voor Senioren. Snel en verantwoord werken aan uw revalidatie en herstel EXPERT RSZK Revalidatie Centrum voor Senioren Snel en verantwoord werken aan uw revalidatie en herstel RSZK Revalidatie Centrum voor Senioren Geriatrische Revalidatie Een mensenleven kan door een ongeluk

Nadere informatie

Visie op Geriatrische Revalidatie in Groot Amsterdam. Notitie gemaakt voor platform Sigra GRZ. Versie 1.5

Visie op Geriatrische Revalidatie in Groot Amsterdam. Notitie gemaakt voor platform Sigra GRZ. Versie 1.5 Visie op Geriatrische Revalidatie in Groot Amsterdam Notitie gemaakt voor platform Sigra GRZ Versie 1.5 Deze notitie heeft tot doel de transmurale visie op revalidatie te omschrijven aan de hand waarvan

Nadere informatie

Klinische revalidatie Poliklinische revalidatie Verpleeghuis

Klinische revalidatie Poliklinische revalidatie Verpleeghuis Klinische revalidatie Poliklinische revalidatie Verpleeghuis RRR: hét revalidatiecentrum voor ouderen Het centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam (RRR) is een zelfstandige organisatie in Rotterdam

Nadere informatie

Geriatrische revalidatie

Geriatrische revalidatie Geriatrische revalidatie Geriatrische revalidatie Geriatrische revalidatie biedt tijdelijke intensieve zorg aan kwetsbare ouderen om te herstellen en te reactiveren na een operatie, ongeval of ernstige

Nadere informatie

Revalidatie Centrum voor Senioren

Revalidatie Centrum voor Senioren Revalidatie Centrum voor Senioren Revalidatie Centrum voor Senioren Een mensenleven kan door een ongeluk of ziekte totaal veranderen. Dagelijkse bezigheden zijn dan opeens niet zo vanzelfsprekend. In het

Nadere informatie

Zorg na een ziekenhuisopname

Zorg na een ziekenhuisopname Zorg na een ziekenhuisopname Met ingang van 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg. Belangrijk is dat u weet dat niet meer alle zorg wordt vergoed en verzorgd door de overheid, thuiszorg of het

Nadere informatie

Snel herstel en weer regie over uw eigen leven

Snel herstel en weer regie over uw eigen leven Revalidatie Snel herstel en weer regie over uw eigen leven Revalideren bij TriviumMeulenbeltZorg (TMZ) Een volledig op uw situatie afgestemd revalidatieplan Uw mantelzorgers worden nauw betrokken Vertrouw

Nadere informatie

Platform geriatrische revalidatiezorg Amsterdam / Diemen / Amstelveen; een kennisplatform in SIGRA-verband

Platform geriatrische revalidatiezorg Amsterdam / Diemen / Amstelveen; een kennisplatform in SIGRA-verband Platform geriatrische revalidatiezorg Amsterdam / Diemen / Amstelveen; een kennisplatform in SIGRA-verband Kwetsbare ouderen na ziekenhuisopname: - naar huis (eventueel met zorg thuis, therapie, etc) -

Nadere informatie

Revalideren is topsport Wij bieden de helpende hand!

Revalideren is topsport Wij bieden de helpende hand! Revalideren is topsport Wij bieden de helpende hand! Succesvol revalideren doet u samen met zorggroep Maas & Waal 1. Uw doelen: wat u wilt bereiken; 2. Uw inspanningen: revalideren doet u zelf; 3. Onze

Nadere informatie

Revalidatie. Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl

Revalidatie. Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl Revalidatie Informatie voor patiënten F1017-3135 september 2014 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK Leidschendam 070 357 44

Nadere informatie

Zorg na een ziekenhuisopname

Zorg na een ziekenhuisopname Medisch Maatschappelijk Werk en Transferpunt Zorg na een ziekenhuisopname Inhoudsopgave Inleiding pag. 2 Heeft u zorg nodig na het verblijf in het ziekenhuis? pag. 2 Wie regelt deze zorg? pag. 2 Komt u

Nadere informatie

leef. In uw eigen ritme. Informatie over: Niet-aangeboren hersenletsel

leef. In uw eigen ritme. Informatie over: Niet-aangeboren hersenletsel leef. Informatie over: Niet-aangeboren hersenletsel In uw eigen ritme. Uw leven zo goed mogelijk oppakken met niet-aangeboren hersenletsel. Samen met Laurens. In deze folder leest u meer over het aanbod

Nadere informatie

Zorgpad Geriatrische Revalidatiezorg

Zorgpad Geriatrische Revalidatiezorg Zorgpad Geriatrische Revalidatiezorg Afspraken triage, transfer en overdracht Ziekenhuis Geriatrische Revalidatiezorg Eerstelijns zorgaanbieders Maastricht, september 2015, versie 1 Inhoud Inleiding 1

Nadere informatie

Revalideren in een woonzorgcentrum van Carintreggeland

Revalideren in een woonzorgcentrum van Carintreggeland Revalideren in een woonzorgcentrum van Carintreggeland 2 Revalideren bij Carintreggeland Bent u door een beroerte, knie/heupoperatie of andere ingreep of aandoening beperkter geworden in uw mogelijkheden?

Nadere informatie

Revalidatie. Nederland

Revalidatie. Nederland Revalidatie Nederland Revalidatie richt zich op herstel of verbetering van mogelijkheden van mensen met blijvend lichamelijk letsel of een functionele beperking Wat is Revalidatie Nederland? Revalidatie

Nadere informatie

GERIATRISCHE REVALIDATIEZORG

GERIATRISCHE REVALIDATIEZORG GERIATRISCHE REVALIDATIEZORG Chronische bronchitis en longemfyseem (COPD) OP EIGEN KRACHT VERDER Voor elkaar WoonZorgcentra Haaglanden Zelf de trap weer op kunnen, omdat u zo graag in uw eigen bed wilt

Nadere informatie

Boterdiep Oost. Kortdurend verblijf voor observatie, onderzoek en revalidatie HEYMANSCENTRUM

Boterdiep Oost. Kortdurend verblijf voor observatie, onderzoek en revalidatie HEYMANSCENTRUM Boterdiep Oost Kortdurend verblijf voor observatie, onderzoek en revalidatie HEYMANSCENTRUM Boterdiep Oost is de revalidatieafdeling met een Plus. Hier kunt u terecht als u meer zorg en begeleiding nodig

Nadere informatie

Behandelprogramma. Dwarslaesie

Behandelprogramma. Dwarslaesie Behandelprogramma Dwarslaesie Iedereen is anders. Elke situatie is anders en elk herstelproces verloopt anders. Dat realiseren wij ons heel goed. Om u voorafgaand aan uw opname en/of behandeling bij Adelante

Nadere informatie

Met ingang van 1 januari 2013 is de Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) overgeheveld van de AWBZ naar

Met ingang van 1 januari 2013 is de Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) overgeheveld van de AWBZ naar Inkoop Geriatrische Revalidatiezorg 2015 Inkoop GRZ 2015 Met ingang van 1 januari 2013 is de Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) overgeheveld van de AWBZ naar de Zvw. De afgelopen twee jaar is de zorg

Nadere informatie

CVA-revalidatie in het Heymanscentrum

CVA-revalidatie in het Heymanscentrum CVA-revalidatie in het Heymanscentrum Revalidatie na een beroerte U ligt in het ziekenhuis omdat u een beroerte (CVA) heeft gehad. Binnenkort is het zover dat u het ziekenhuis kunt verlaten en een begin

Nadere informatie

Behandeling van patiënten met een beroerte

Behandeling van patiënten met een beroerte Revalidatie Behandeling van patiënten met een beroerte Een beroerte heeft vaak grote gevolgen. Een beschadiging van de linker hersenhelft heeft andere gevolgen voor het dagelijks functioneren van de patiënt,

Nadere informatie

Zorg na een ziekenhuisopname

Zorg na een ziekenhuisopname Zorg na een ziekenhuisopname Inhoudsopgave Inleiding... 1 Heeft u nog extra zorg nodig na uw ziekenhuis verblijf... 1 Als u naar huis gaat... 1 Thuiszorg... 1 Hulpmiddelen... 2 Medisch Specialistische

Nadere informatie

Zorgpad Geriatrische Revalidatiezorg

Zorgpad Geriatrische Revalidatiezorg Zorgpad Geriatrische Revalidatiezorg Ziekenhuis Geriatrische revalidatiezorg - Eerstelijns zorgaanbieders Afspraken triage, transfer en overdracht Maastricht, 1 september 2014 1 1. Inleiding Op 1 januari

Nadere informatie

Ziekte van Parkinson en Parkinsonisme. Informatie en behandeling

Ziekte van Parkinson en Parkinsonisme. Informatie en behandeling Ziekte van Parkinson en Parkinsonisme Informatie en behandeling Ziekte van Parkinson en Parkinsonisme De ziekte van Parkinson is een chronische progressieve neurologische aandoening. Bij deze ziekte gaat

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria Rotterdam Stroke Service April 2011

Kwaliteitscriteria Rotterdam Stroke Service April 2011 Kwaliteitscriteria Rotterdam Stroke Service April 2011 Inleiding De missie van de RSS is Het realiseren van de best mogelijke kwaliteit van leven voor iedere CVA-patiënt binnen de regio Rotterdam, uitgaande

Nadere informatie

Overdracht van zorg aan de CVA-client naar de thuissituatie

Overdracht van zorg aan de CVA-client naar de thuissituatie Overdracht van zorg aan de CVA-client naar de thuissituatie Richtlijnen/afspraken met betrekking overdracht van de coördinatie van zorg naar de thuissituatie. Protocol thuiszorg, 1 december 2004 Opgesteld

Nadere informatie

GERIATRISCHE REVALIDATIEZORG

GERIATRISCHE REVALIDATIEZORG GERIATRISCHE REVALIDATIEZORG Werken aan EEN PRETTIGER LEVEN NA EEN TRAUMA Voor elkaar WoonZorgcentra Haaglanden Zelf de trap weer op kunnen, omdat u zo graag in uw eigen bed wilt slapen. Uw privacy terug

Nadere informatie

Revalideren. op de Patiënteneenheid Dwarslaesie

Revalideren. op de Patiënteneenheid Dwarslaesie Revalideren op de Patiënteneenheid Dwarslaesie Inleiding U revalideert in de Sint Maartenskliniek of u gaat binnenkort revalideren in de Sint Maartenskliniek op de Patiënteneenheid (PE) Dwarslaesie. Tijdens

Nadere informatie

Poliklinische Revalidatie voor Jongeren

Poliklinische Revalidatie voor Jongeren Poliklinische Revalidatie voor Jongeren Visie Sophia Revalidatie biedt revalidatie op specialistisch niveau voor kinderen en volwassenen. Het doel van revalidatiezorg is de patiënt te helpen de door haar/hem

Nadere informatie

ENERGIEK. Bewegingsprogramma bij chronische neurologische aandoeningen

ENERGIEK. Bewegingsprogramma bij chronische neurologische aandoeningen ENERGIEK Bewegingsprogramma bij chronische neurologische aandoeningen Achtergrond Bewegen is goed, voor iedereen! Dat is wat u vaak hoort en ziet in de media. En het is waar, bewegen houdt ons fit en

Nadere informatie

Kennismaken met Valkenhof compleet in zorg, bij u thuis of bij ons. Kennismaken met Valkenhof

Kennismaken met Valkenhof compleet in zorg, bij u thuis of bij ons. Kennismaken met Valkenhof Kennismaken met Valkenhof compleet in zorg, bij u thuis of bij ons Kennismaken met Valkenhof Inhoud Zorg met 'n zachte g Korte kennismaking Vergoeding Zorg bij u thuis Dagcentra Gezondheidscentrum Valkenhof

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Pijnrevalidatie. Locatie Spijkenisse Medisch Centrum VAN WEEL-BETHESDA

PATIËNTEN INFORMATIE. Pijnrevalidatie. Locatie Spijkenisse Medisch Centrum VAN WEEL-BETHESDA PATIËNTEN INFORMATIE Pijnrevalidatie Locatie Spijkenisse Medisch Centrum VAN WEEL-BETHESDA In deze folder geven het Maasstad Ziekenhuis, het Spijkenisse Medisch Centrum en Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis

Nadere informatie

Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen

Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen Klinische opname Ziekenhuis Plaats Dagopname Dagmortaliteit Klinische mortaliteit % dag % kliniek Stg. Medisch Centrum Alkmaar Alkmaar 30.641 33.947 0 765 0,00 2,25 Ziekenhuisgroep

Nadere informatie

Fysiotherapie bij u in de wijk

Fysiotherapie bij u in de wijk Fysiotherapie bij u in de wijk Florence Florence biedt met ruim 4.000 medewerkers onder meer jeugdgezondheidszorg, thuiszorg, verzorgingshuiszorg en verpleeghuiszorg in Den Haag, Delft, Leidschendam-Voorburg,

Nadere informatie

Ziekenhuis: positie op ranglijst plus plaatsnaam

Ziekenhuis: positie op ranglijst plus plaatsnaam Ziekenhuis: positie op ranglijst plus plaatsnaam Percentage van de ondervraagden dat specialisme goed vindt Anaesthesie/pijnbestrijding Oss, Ziekenhuis Bernhoven 56 Rotterdam, Ikazia ziekenhuis 47 Nieuwegein/Utrecht,

Nadere informatie

Transferpunt De CVA- keten Delft/Westland/Oostland

Transferpunt De CVA- keten Delft/Westland/Oostland Transferpunt De CVA- keten Delft/Westland/Oostland Inleiding U of één van uw familieleden heeft onlangs een beroerte gehad. In de regio Delft/Westland/Oostland werken verschillende zorginstellingen met

Nadere informatie

Revalidatie voor CVA-patiënten

Revalidatie voor CVA-patiënten Neurologie Revalidatie voor CVA-patiënten Bijna iedere patiënt, die een beroerte (in medische termen Cerebraal Vasculair Accident - CVA) heeft gehad, heeft na ontslag uit het ziekenhuis enige vorm van

Nadere informatie

Reva li da tie. met vertrouwen naar huis

Reva li da tie. met vertrouwen naar huis Reva li da tie met vertrouwen naar huis Alles is revalidatie Trainen in een gastvrije omgeving met uitstekende faciliteiten Waarom revalidatie Revalideren is leren om weer zo zelfstandig mogelijk te leven.

Nadere informatie

Behandeling en Zorg na een beroerte

Behandeling en Zorg na een beroerte Behandeling en Zorg na een beroerte Belangrijke telefoonnummers Afdeling Stroke-Unit: 0513 685 625 CVA Verpleegkundige Tjongerschans 06 20 01 87 18 SSHV : Stichting samenwerkende Hersenletsel verenigingen

Nadere informatie

Better in, Better out, ervaringen uit de praktijk. Ellen Oosting, 2013

Better in, Better out, ervaringen uit de praktijk. Ellen Oosting, 2013 Better in, Better out, ervaringen uit de praktijk Ellen Oosting, 2013 Ziekenhuis Gelderse Vallei 650 gewrichtsvervangende operaties per jaar 6 orthopeden Zorgpad Joint Care : THP / TKA Opnameduur gemiddeld

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 27 juni 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 27 juni 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Ons kenmerk

Nadere informatie

Revalidatie. Revalidatie & Herstel

Revalidatie. Revalidatie & Herstel Revalidatie Revalidatie & Herstel De afdeling Revalidatie in het BovenIJ ziekenhuis is een onderdeel van de afdeling Revalidatie en Herstel. Met deze folder willen wij u graag vertellen wat wij voor u

Nadere informatie

Libra R&A locatie Leijpark. Niet Aangeboren Hersenletsel Algemene revalidatie. klinische opname kinderen/jongeren

Libra R&A locatie Leijpark. Niet Aangeboren Hersenletsel Algemene revalidatie. klinische opname kinderen/jongeren Libra R&A locatie Leijpark Niet Aangeboren Hersenletsel Algemene revalidatie klinische opname kinderen/jongeren Deze folder is bedoeld voor kinderen/jongeren (of hun ouders/verzorgers) die met de diagnose

Nadere informatie

Beslisboom naar (tijdelijke) vervolgzorg

Beslisboom naar (tijdelijke) vervolgzorg Beslisboom naar (tijdelijke) vervolgzorg Versie 28-01-2016 Er is sprake van een zorgvraag in de thuissituatie Patiënt wordt ontslagen uit het ziekenhuis & er is vervolgzorg nodig (anders dan vóór ziekenhuisopname)

Nadere informatie

De schakelunit in het verpleeghuis

De schakelunit in het verpleeghuis Transferpunt Patiënteninformatie De schakelunit in het verpleeghuis U ontvangt deze informatie, omdat u meer wilt weten over de mogelijkheden om tijdelijk opgenomen te worden op een schakelunit. Deze informatie

Nadere informatie

Chronische pijn. Informatie en behandeling

Chronische pijn. Informatie en behandeling Chronische pijn Informatie en behandeling Chronische pijn Bij chronische pijn is meer aan de hand dan alleen lichamelijk letsel. We spreken van chronische pijn als pijnklachten langer blijven bestaan dan

Nadere informatie

Zorg voor kwetsbare ouderen thuis

Zorg voor kwetsbare ouderen thuis Zorg voor kwetsbare ouderen thuis Inhoud Wet- en regelgeving Inzet specialist ouderengeneeskunde in de thuissituatie Inzet behandelaren GEC in de thuissituatie Zorgdomein Veranderingen in wet- en regelgeving

Nadere informatie

Wat als u of uw naaste na een CVA (hersenberoerte) niet naar huis kunt?

Wat als u of uw naaste na een CVA (hersenberoerte) niet naar huis kunt? Wat als u of uw naaste na een CVA (hersenberoerte) niet naar huis kunt? Stroke Service Breda e.o. In deze folder wordt uitgelegd wat er gebeurd in het ziekenhuis als u of uw naaste niet naar huis kunt

Nadere informatie

Stap voor stap weer aan het werk

Stap voor stap weer aan het werk Stap voor stap weer aan het werk Re-integratie en diagnose van arbeidsbelastbaarheid Volwassenenrevalidatie Kinderrevalidatie Arbeidsrevalidatie Rijndam Rijndam is hét medisch geneeskundig revalidatiecentrum

Nadere informatie

Van systemen naar mensen: ERAI deelnemers bewijzen dat het kan! (maar de systemen bewegen niet mee)

Van systemen naar mensen: ERAI deelnemers bewijzen dat het kan! (maar de systemen bewegen niet mee) Van systemen naar mensen: ERAI deelnemers bewijzen dat het kan! (maar de systemen bewegen niet mee) Het experiment regelarm werken in de zorg werd aan alle kanten enthousiast omarmd. Minder regels zou

Nadere informatie

Behandelprogramma. Pijnrevalidatie

Behandelprogramma. Pijnrevalidatie Behandelprogramma Pijnrevalidatie Iedereen is anders. Elke situatie is anders en elk herstelproces verloopt anders. Dat realiseren wij ons heel goed. Om u voorafgaand aan uw opname en/of behandeling bij

Nadere informatie

Informatie over het knowledge broker netwerk CVA

Informatie over het knowledge broker netwerk CVA Datum: september 2015 Informatie over het knowledge broker netwerk CVA Lees hieronder meer over: Wat is het knowledge broker netwerk CVA? Wat doen de knowledge brokers? Wat levert het uw organisatie op?

Nadere informatie

Nulmeting Procesmonitor Proeftuinen Somatische revalidatiezorg

Nulmeting Procesmonitor Proeftuinen Somatische revalidatiezorg Nulmeting Procesmonitor Proeftuinen Somatische revalidatiezorg Antoinette Bolscher Hannie Fonk Procesbegeleiders Proeftuinen Januari 2011 20110126nulmeting procesmonitor def Nulmeting Procesmonitor proeftuinen

Nadere informatie

KBOEM-B voor kinderen. Verbeteren van looppatroon door botox en revalidatie

KBOEM-B voor kinderen. Verbeteren van looppatroon door botox en revalidatie KBOEM-B voor kinderen Verbeteren van looppatroon door botox en revalidatie Inhoudsopgave Inleiding 3 Waarom een opname? 3 Wat is KBOEM-B? 4 Voor wie? 4 Wat gaan we doen? 5 Wat kunt u als ouder doen? 6

Nadere informatie

Diagnose Parkinson, en dan? De brochure is bedoeld voor mensen waarbij de ziekte van Parkinson is vastgesteld.

Diagnose Parkinson, en dan? De brochure is bedoeld voor mensen waarbij de ziekte van Parkinson is vastgesteld. Diagnose Parkinson, en dan? De brochure is bedoeld voor mensen waarbij de ziekte van Parkinson is vastgesteld. 1 2 Wat is Parkinson? De ziekte van Parkinson is een neurologische aandoening die ontstaat

Nadere informatie

Poliklinische medisch specialistische revalidatie

Poliklinische medisch specialistische revalidatie Poliklinische medisch specialistische revalidatie Revalidatie verbetert uw leefsituatie Door middel van deze informatiefolder informeren wij u over de poliklinische medisch specialistische revalidatiebehandeling.

Nadere informatie

KETENZORG CVA 181-011112

KETENZORG CVA 181-011112 KETENZORG CVA In deze folder geeft het Ruwaard van Putten Ziekenhuis u algemene informatie met betrekking tot de ketenzorg na de beroerte (= CVA (Cerebro Vasculair Accident) die u heeft gehad. Dit kan

Nadere informatie

Behandelprogramma. Hartrevalidatie

Behandelprogramma. Hartrevalidatie Behandelprogramma Hartrevalidatie Iedereen is anders. Elke situatie is anders en elk herstelproces verloopt anders. Dat realiseren wij ons heel goed. Om u voorafgaand aan uw opname en/of behandeling bij

Nadere informatie

DE VALKHORST. Intensieve verpleegkundige zorg, logeerzorg en revalidatie voor kinderen en jongeren tot 20 jaar

DE VALKHORST. Intensieve verpleegkundige zorg, logeerzorg en revalidatie voor kinderen en jongeren tot 20 jaar DE VALKHORST Intensieve verpleegkundige zorg, logeerzorg en revalidatie voor kinderen en jongeren tot 20 jaar 1 In deze brochure vindt u informatie over: De zorg van De Valkhorst 4 Voor wie De Valkhorst

Nadere informatie

RSZK KempenVitaal. Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen SAMEN ZORGEN WIJ VOOR ZORG

RSZK KempenVitaal. Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen SAMEN ZORGEN WIJ VOOR ZORG Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen SAMEN ZORGEN WIJ VOOR ZORG is een praktijk voor paramedische zorg in de regio waar diëtisten, ergotherapeuten, logopedisten, fysiotherapeuten, psychologen en specialisten

Nadere informatie

Libra R&A locatie Blixembosch NAH/CVA. Klinische revalidatie

Libra R&A locatie Blixembosch NAH/CVA. Klinische revalidatie Libra R&A locatie Blixembosch NAH/CVA Klinische revalidatie U heeft niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en bent door de revalidatiearts in het ziekenhuis verwezen naar Libra Revalidatie & Audiologie locatie

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

Zorgpad voor Kwetsbare Ouderen Presentatie Heerenveen 18/11/2014

Zorgpad voor Kwetsbare Ouderen Presentatie Heerenveen 18/11/2014 Zorgpad voor Kwetsbare Ouderen Presentatie Heerenveen 18/11/2014 Riet ten Hoeve Friesland Voorop Het zorgpad is ontwikkeld door een Projectgroep in het kader van Friesland Voorop en vastgesteld september

Nadere informatie

Stroke Service Assen. Zorg op maat na een beroerte. stroke service

Stroke Service Assen. Zorg op maat na een beroerte. stroke service Stroke Service Assen Zorg op maat na een beroerte z z stroke service assen 1 Stroke Service Assen staat garant voor goede zorg aan inwoners van Assen en omstreken die getroffen zijn door een beroerte.

Nadere informatie

Ons Advies. graag. Zij komen ook bij u thuis. Behandeling & expertise

Ons Advies. graag. Zij komen ook bij u thuis. Behandeling & expertise Ons Advies & Behandelteam helpt u graag Zij komen ook bij u thuis Behandeling & expertise Welkom Vertrouwd en verantwoord Woonzorg Flevoland is een organisatie die een breed aanbod heeft aan zorg, diensten

Nadere informatie

Zorg na ontslag uit het ziekenhuis bij Collum Care patiënten

Zorg na ontslag uit het ziekenhuis bij Collum Care patiënten Zorg na ontslag uit het ziekenhuis bij Collum Care patiënten Inleiding Deze folder is bedoeld om u voor te bereiden op het ontslag uit het ziekenhuis na een heupoperatie ten gevolge van een heupfractuur.

Nadere informatie

Richtlijnen CVA-revalidatie in het verpleeghuis (post stroke unit)

Richtlijnen CVA-revalidatie in het verpleeghuis (post stroke unit) Richtlijnen CVA-revalidatie in het verpleeghuis (post stroke unit) Aeneas Verpleeghuis, Breda Avoord Zorg en Wonen, Etten-Leur Circonflex Stichting voor Zorg en Wonen, Zevenbergen De Riethorst Centrum

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. Zonnehuisgroep Vlaardingen Ruimte om je thuis te voelen

Inhoud. Voorwoord. Zonnehuisgroep Vlaardingen Ruimte om je thuis te voelen Welkom Inhoud 03 04 06 08 09 11 12 Voorwoord Zorg en aandacht voor elkaar Zorg voor thuis Overzicht alle diensten Onze locaties Hoe u onze zorg aanvraagt Kom kennismaken! Voorwoord Zonnehuisgroep Vlaardingen

Nadere informatie

Vragenlijst zorgcontractering Geriatrische revalidatiezorg 2013

Vragenlijst zorgcontractering Geriatrische revalidatiezorg 2013 Vragenlijst zorgcontractering Geriatrische revalidatiezorg 2013 Gebruik dit formulier s.v.p. alleen als ondersteuning bij het invullen van de online vragenlijst. Alleen online ingevulde vragenlijsten worden

Nadere informatie

Behandel- en expertisecentrum Niet aangeboren hersenletsel (NAH)/ neuropsychiatrie

Behandel- en expertisecentrum Niet aangeboren hersenletsel (NAH)/ neuropsychiatrie Behandel- en expertisecentrum Niet aangeboren hersenletsel (NAH)/ neuropsychiatrie 20135014 PP bavo Neuro algemeen brochure.indd 1 24-09-13 13:48 Behandel- en expertise centrum NAH/neuropsychiatrie Het

Nadere informatie

Veranderingen in de zorg. Title Text. Heeswijk-Dinther, 2 december 2014

Veranderingen in de zorg. Title Text. Heeswijk-Dinther, 2 december 2014 1 Veranderingen in de zorg Title Text Heeswijk-Dinther, 2 december 2014 2 Kennis - maken Motto Laverhof : Leven als thuis - Familiezorg = invoegen -Body Daar Level waar One u ons wilt Dominique den Brok

Nadere informatie

Geriatrische revalidatiezorg 2015 Informatiebijeenkomst 1 juli 2014, Tilburg

Geriatrische revalidatiezorg 2015 Informatiebijeenkomst 1 juli 2014, Tilburg Geriatrische revalidatiezorg 2015 Informatiebijeenkomst 1 juli 2014, Tilburg Programma Informatiebijeenkomst GRZ 2015 12:30 12:40 Welkom en opening 12:30 12:40 Welkom en opening 12:40 13:30 Wijzigingen

Nadere informatie

Behandeling voor patiënten met niet-aangeboren hersenletsel

Behandeling voor patiënten met niet-aangeboren hersenletsel Behandeling voor patiënten met niet-aangeboren hersenletsel Informatie voor (para)medici Zelf en samen redzaam Als betrokken professional kent u uw patiënt. U stelt of kent de diagnose en ziet welke behandeling

Nadere informatie

Stichting Transmurale Zorg Den Haag en omstreken

Stichting Transmurale Zorg Den Haag en omstreken Effectief bureaucratie verminderen Rolien de Jong MSc, Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. AWBZ en WMO SBO 28 maart 2013 Programma Introductie Context Den Haag Waarom afschaffen indicatiestelling?

Nadere informatie

Libra R&A locatie Leijpark NAH/CVA. Klinische revalidatie

Libra R&A locatie Leijpark NAH/CVA. Klinische revalidatie Libra R&A locatie Leijpark NAH/CVA Klinische revalidatie U heeft niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en bent door de revalidatiearts in het ziekenhuis verwezen naar Libra Revalidatie & Audiologie locatie

Nadere informatie

Als u niet naar huis kunt na uw ziekenhuisopname 'Verkeerd bed' Transferverpleegkundige

Als u niet naar huis kunt na uw ziekenhuisopname 'Verkeerd bed' Transferverpleegkundige 00 Als u niet naar huis kunt na uw ziekenhuisopname 'Verkeerd bed' Transferverpleegkundige Algemeen Mogelijk heeft u na uw opname in het ziekenhuis aanvullende zorg nodig. Soms is meer zorg nodig dan u

Nadere informatie

Libra R&A locatie Blixembosch

Libra R&A locatie Blixembosch Libra R&A locatie Blixembosch Klinische revalidatie voor volwassenen 1 Welkom bij Libra Revalidatie & Audiologie U bent of wordt binnenkort tijdelijk opgenomen in de kliniek voor volwassenen van Libra

Nadere informatie

Informatiegids voor de oudere patiënt

Informatiegids voor de oudere patiënt Informatiegids voor de oudere patiënt voor patiënten, hun partners, kinderen en mantelzorgers Voorwoord 02 In deze brochure worden vragen beantwoord zoals: - Wat doet een geriater? - Voor wie is een bezoek

Nadere informatie

De Stroke unit. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee!

De Stroke unit. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! De Stroke unit U verblijft na een beroerte op de Stroke unit in Rijnstate. Dit is een onderdeel van de afdeling Neurologie. In deze folder vindt u informatie over de Stroke unit en de gang van zaken tijdens

Nadere informatie

Biomet Collum Care Netwerkdag 1 juni 2010 Van Acuut naar Electief In construction Wat is daar voor nodig als V&V-organisatie? H. Maassen, directeur/specialist Ouderengeneeskunde Ananz/St. Anna Zorggroep

Nadere informatie

Informatiegids voor de oudere patiënt

Informatiegids voor de oudere patiënt Informatiegids voor de oudere patiënt voor patiënten, hun partners, kinderen en mantelzorgers Voorwoord Inhoudsopgave In deze brochure worden vragen beantwoord zoals: - Wat doet een geriater? - Voor wie

Nadere informatie

Zorg in verzorgings- of verpleeghuis na ziekenhuisopname

Zorg in verzorgings- of verpleeghuis na ziekenhuisopname Zorg in verzorgings- of verpleeghuis na ziekenhuisopname Afdeling transmurale zorg Vooraf Na een ziekenhuisopname kunt u meestal terug naar huis om te herstellen. Soms is er thuis nog aanvullende hulp

Nadere informatie

Voordat tot een operatie wordt overgegaan bekijkt de arts zorgvuldig wat het optimale amputatieniveau is.

Voordat tot een operatie wordt overgegaan bekijkt de arts zorgvuldig wat het optimale amputatieniveau is. Wat zijn de oorzaken van een beenamputatie? Onder een amputatie wordt verstaan: het afzetten van een deel van het menselijk lichaam, bijvoorbeeld een hele teen, voet, been, vinger, hand etc. of een deel

Nadere informatie

Revalideren bij Het Spectrum

Revalideren bij Het Spectrum Revalidatie Revalideren bij Het Spectrum ZORG MET AANDACHT, AANDACHT MET ZORG! Revalideren bij Het Spectrum Na een ziekenhuisopname wilt u graag naar huis. Soms is echter een directe terugkeer naar de

Nadere informatie

Revalideren in een Carintreggeland Huis

Revalideren in een Carintreggeland Huis Revalideren in een Carintreggeland Huis 2 Revalideren in een Carintreggeland Huis Bent u door een beroerte, knie- of heupoperatie of andere ingreep of aandoening beperkter geworden in uw mogelijkheden?

Nadere informatie

Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) informatie voor de patiënt Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) NAH is een beschadiging van de hersenen, die ontstaan is in de loop van het leven. Een beschadiging van

Nadere informatie

Zorg na ziekenhuisopname

Zorg na ziekenhuisopname Zorg na ziekenhuisopname Zorg nodig na ontslag uit het ziekenhuis? Wat zijn de mogelijkheden? Wat kunt u alvast zelf regelen? Wat kan het Transferpunt Zorg voor u betekenen? Inleiding Wellicht heeft u

Nadere informatie

Revalideren en herstellen op viersterrenniveau

Revalideren en herstellen op viersterrenniveau sinds 1901 bro-zh-201312 Revalideren en herstellen op viersterrenniveau Voor iedereen dé locatie om comfortabel te herstellen Aafje zorghotels Twee hotels in Rotterdam Aafje heeft twee zorghotels. Het

Nadere informatie

Inhoud. Doel en uitgangspunten Aanpak en gegevensverzameling Resultaten Tot slot

Inhoud. Doel en uitgangspunten Aanpak en gegevensverzameling Resultaten Tot slot Onderzoek naar potentiële besparingen van innovatieve complexe wondzorg September 2014 Transform to the power of digital Inhoud Doel en uitgangspunten Aanpak en gegevensverzameling Resultaten Tot slot

Nadere informatie