Eva Wiltingh bv Centrum voor academisch leiderschap Bureau voor training en coaching

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eva Wiltingh bv Centrum voor academisch leiderschap Bureau voor training en coaching"

Transcriptie

1 OVERZICHT ACTIVITEITEN pagina 1. Opleidingsprogramma s op maat 3 2. Standaard opleidingsprogramma s: Opleidingsprogramma s voor Universiteiten: Wetenschappelijk personeel Niet wetenschappelijk personeel 2.2 Opleidingsprogramma s voor de gezondheidszorg, onderwijs en andere instellingen 3 3. Coaching Persoonlijke coaching: Persoonlijke coaching Coaching binnen de werksituatie Een intensive 3.2 Team-coaching, optimaliseren van samenwerking etc Coaching van veranderingsprocessen: Leiden van beleidsdagen Invoeren van gestructureerd overleg of verbeteren van bestaand overleg Verbeteren van interne en externe klantgerichtheid 4. Conflictbemiddeling 7 5. Assessments, gespecialiseerd in het toetsen van persoonlijke kwaliteiten en 8 leidinggevende kwaliteiten

2 ACHTERGROND EN WERKWIJZE In 1986 ben ik als zelfstandig ondernemer begonnen. Met een combinatie van jarenlange ervaring, een heldere blik, een nuchter boerenverstand en een ruim hart, geef ik vorm en inhoud aan mijn werk dat ik zie als een wisselwerking tussen de mensen voor wie ik werk en mijzelf. Een creatief proces waarbij die specifieke situatie uitgangspunt is voor mijn handelen. Vanaf 1992 ben ik gaan samenwerken met verschillende trainers en acteurs met een zeer diverse achtergrond en persoonlijke kwaliteiten. Voor elke opdracht wordt een bewuste keuze gemaakt welke trainer/consultant het best deze specifieke opdracht bij deze specifieke klant kan invullen. Inmiddels werken wij met 9 trainers, 4 acteurs en een secretaresse. Vanaf 1992 hebben wij ons gespecialiseerd in de academische setting van universiteiten en Academische ziekenhuizen. Wij verzorgen onder andere trainingen voor hoogleraren, medici en UHD s en begeleiden conflictsituaties en veranderingsprocessen. Daarnaast verzorgen wij ook opdrachten voor andere instellingen en bedrijven. Onze thuislocatie is de Holthurnsche Hof in Berg en Dal bij Nijmegen. Een schitterend gelegen conferentiecentrum met een goede service. Daar is ook ons bezoekadres. Binnen onze trainingen hechten wij aan: A. Een persoonlijke begeleiding - Iedere cursist werkt aan eigen individuele leerdoelen en krijgt daarop gerichte feedback. - Het aanleren van vaardigheden wordt gebaseerd op het verkrijgen van inzicht in persoonlijke handelingspatronen en overtuigingen. Bewustwording van effecten van eigen gedrag is ons inziens een voorwaarde voor het aanleren van nieuwe vaardigheden en vormt dan ook een belangrijk onderdeel van de training. - Voor de leergangen leidinggeven alsook de leergang voor hoogleraren vindt een uitgebreide intake plaats waarin met behulp van observaties en opdrachten een sterkte/zwakte analyse wordt gemaakt die ten grondslag ligt aan de vaststelling van individuele leerdoelen. B. Een op de werksituatie afgestemde aanpak - De cursist krijgt ruimschoots de gelegenheid om tijdens de training en coaching situaties uit de eigen dagelijkse praktijk in te brengen. Vaardigheden worden eigen gemaakt en geheel toegesneden op de concrete werksituatie. C. Resultaatgericht werken - Bij elk traject wordt vooraf in overleg met de klant afgesproken wat de te behalen resultaten dienen te zijn. Na afloop van het traject worden de behaalde resultaten besproken en een advies gegeven voor verdere implementatie.

3 1. Opleidingsprogramma s op maat In overleg met betrokkenen stellen we een programma samen dat aansluit bij de actuele situatie en de wensen van de deelnemers aan het programma. Bijvoorbeeld: In een team is er veel indirecte communicatie, er wordt geroddeld, kritiek wordt niet rechtstreeks geuit maar is in het gedrag wel merkbaar. In deze situatie is gekozen om samenwerkingsafspraken te maken en een vaardigheidstraining te geven in het geven en ontvangen van kritiek. Bijvoorbeeld: In een gezondheidszorginstelling is het de bedoeling dat de bevoegdheden lager in de organisatie komen te liggen. Zo zullen teamleiders in de toekomst o.a. functioneringsgesprekken, verzuimgesprekken en correctiegesprekken gaan voeren. In overleg wordt een programma samengesteld waarin de onderdelen voorkomen die de teamleiders straks moeten gaan uitvoeren. Voor de afdelingshoofden volgt een cursus hoe men kan delegeren en hoe de teamleiders te begeleiden. 2. Standaard opleidingsprogramma s: Opleidingsprogramma s voor wetenschappelijk personeel Opleidingsprogramma s voor de gezondheidszorg, onderwijs en andere instellingen en niet-wetenschappelijk personeel - Academisch Leiderschap - Leergang voor leidinggevenden - Leergang voor hoogleraren - Kritiek geven en ontvangen - Leergang voor UD s en UHD s - Communicatie - Functioneringsgesprekken - Timemanagement - Vergaderen - Klantgericht werken - Voeren van lastige gesprekken - Vergaderen - Timemanagement - Intervisie - Intervisie - Assertiviteit - Invoeren van veranderingen - Functioneringsgesprekken - Creatief problemen oplossen - Samenwerken - Delegeren - Omgaan met stress/burn out - Adviseren - Ziekteverzuimbegeleiding - Begeleiden van AIO s - Begeleiden van intervisiegroepen - Ziekteverzuimbegeleiding - Loopbaanontwikkeling voor vrouwen binnen een universitaire setting - Didactiek - Presenteren

4 3. Coaching Persoonlijke coaching De coaching richt zich op individuen die ondersteuning of begeleiding wensen, teneinde optimaal te kunnen functioneren. Onze complexe samenleving vergt veel van mensen, in het bijzonder wat hun persoon en functioneren betreft. Dit kan problemen oproepen als onzekerheid, stress, vervreemding van zichzelf en/of omgeving, het gevoel onvoldoende voorbereid te zijn op specifieke situaties, keuzeproblemen, conflicten binnen en buiten de persoon en de behoefte zich te heroriënteren. De coaching is persoonlijk van aard en richt zich op de persoonlijke kwaliteiten, drijfveren en belemmeringen. Het doet een beroep op kwaliteiten die tot dan toe te weinig aandacht hebben gehad. Mogelijke doelen van persoonlijke coaching zijn: - heroriëntatie - optimaal gebruik maken van persoonlijke kwaliteiten - inzicht krijgen in de interacties met anderen - ondersteuning bij het oplossen van conflicten - leren/verbeteren van communicatieve vaardigheden - voorbereiding op een specifieke situatie (presentatie, vergadering, organisatieverandering, conflictsituatie, slecht nieuws gesprek etc.) - ondersteuning in stresssituaties - begeleiding tijdens ziekte of bij terugkeer na ziekte Wij streven er naar om binnen 1 tot 10 afspraken voldoende inzichten te verschaffen zodat de persoon in zijn/haar werk- en/of privé situatie verder kan met de verworven inzichten Coaching binnen de werksituatie De werkplek is in sommige gevallen een ideale leersituatie. De coaching biedt hierbij drie mogelijkheden: - Men wordt geobserveerd binnen de werksituatie, bijvoorbeeld tijdens het werken achter een balie, tijdens het leiden van een vergadering, het geven van een training of het voeren van een lastig gesprek. Aan de hand van de observatie krijgt men directe feedback en praktische tips c.q. opdrachten om het functioneren te optimaliseren. - Intensieve begeleiding ter voorbereiding op of naar aanleiding van concrete werksituaties. Men maakt gedurende een korte periode afspraken, past onmiddellijk het aangereikte toe en bespreekt de belemmeringen en resultaten - Een combinatie van observaties en persoonlijke gesprekken.

5 Situaties die zich bij uitstek lenen voor coaching zijn: - Situaties waarbij het voor de organisatie moeilijk is zicht te houden op de kwaliteit van het werk van medewerkers. Bijvoorbeeld bij buitendienstmedewerkers, vertegenwoordigers, externe trainers etc. - Gesprekssituatie bij: - leiding geven - hulpverlening - dienstverlening - begeleiden van groepen - Ondersteuning/begeleiding van personen die in een nieuwe werksituatie starten, als onderdeel van het inwerkplan. - Situaties waarbij veelvuldig contact bestaat met klanten, bijvoorbeeld baliemedewerkers, telefonistes, klachtenbehandeling, winkelpersoneel etc. - Personen waarbij op een bepaald aspect van hun functioneren verbetering wenselijk is Een intensive Een intensive is in principe individueel, maar kan ook in een tweetal of drietal plaatsvinden al naar gelang het doel van de intensive. De bedoeling is dat u aan het eind van de intensive niet alleen inzicht heeft opgedaan in het omgaan met een specifiek vraagstuk, maar dat men ook daadwerkelijk opgeschoten is met het vraagstuk en met een concreet resultaat naar huis gaat. Doelen van de intensive kunnen zijn: - scholing m.b.t. een specifiek onderwerp - effectiever omgaan met een lastige omgeving - zicht krijgen op eigen belemmeringen/ aannames/ sterke en zwakke kanten - trainen van gespreksvaardigheden - bezinning op eigen plek in organisatie - het schrijven van een beleidsplan - het voorbereiden van een oratie of andere presentatie - een bezinning op loopbaan - herstel van ziekte / burn out etc. - iets afmaken waar men op het werk niet verder mee komt De rol van de coaches: U kunt u laten ondersteunen door een vaste coach of door diverse coaches met een diverse expertise. De coach die ondersteunt is kritisch, geeft opdrachten, geeft desgewenst commentaar, maar kan desgewenst ook een deel van uw werk overnemen. Sommige leidinggevenden hebben bijvoorbeeld een duidelijke visie in hun hoofd, maar krijgen hem niet op papier. Hierbij zou de coach kunnen schrijven en u kijkt of op papier komt wat u in gedachten had. Tijdens een intensive werkt u geconcentreerd gedurende een bepaalde tijd (gemiddeld 1 tot 3 dagen) aan van tevoren vastgestelde doelen. De intensive start met een persoonlijke intake waarbij het doel van de intensive wordt vastgesteld en een analyse gemaakt wordt welke ondersteuning wenselijk is.

6 Men verblijft op de Holthurnsche Hof, een mooi landgoed in de bosrijke omgeving van Berg en Dal, en heeft een eigen werkruimte. In overleg met de coach wordt een dagprogramma samengesteld. De uren waarop afspraken met coaches zullen zijn en tijden waarop men zelf werkt en geniet van de prachtige omgeving. 3.2 Team-coaching, optimaliseren van samenwerking, motivatie of kwaliteit van de dienstverlening. Bij team-coaching wordt in overleg met de leiding een traject uitgezet met activiteiten die tot doel hebben dat aanwezige personen door optimale inzet van individuele kwaliteiten en een daadwerkelijke afstemming op collega s als een goed team gaan functioneren. Mogelijke leerdoelen: - omgaan met verschillende eigenschappen van personen; - omgaan met verschil van mening; - inzicht in de kwaliteiten van het team; - inzicht in de beperkingen van het team; - maken van samenwerkingsafspraken; - onderlinge afstemming van werkzaamheden Team-coaching is met name zinvol bij: - cultuurverandering; - pas samengestelde teams; - meerdere teams die tot één team samengevoegd zijn; - teams die te maken hebben met verandering van samenstelling, visie of werkzaamheden; - ingeslapen teams. Bij team-coaching kan men gericht werken aan de leerdoelen. Het is echter ook mogelijk om tijdens het werk geobserveerd te worden en ter plekke tips te krijgen over hoe anders met elkaar om te gaan. 3.3 Coaching van veranderingsprocessen Leiden van beleidsdagen Wil men als organisatie of afdeling binnen een organisatie inspelen op veranderingen binnen en buiten de organisatie, dan is het zinnig om regelmatig beleid te ontwikkelen en bij te stellen. Om te voorkomen dat beleid en visie een nota-bureaula worden ben ik voorstandster van een gedegen traject waarbij alle betrokkenen gestimuleerd worden visie en beleid te vertalen in concrete voorstellen voor hun afdeling(en) en waarbij de betrokkenen ook uitgenodigd worden zich in te zetten bij het realiseren van het beleid.

7 3.3.2 Invoeren van gestructureerd overleg of verbeteren van bestaand overleg Veel gehoorde klachten over overlegsituaties zijn: er wordt teveel vergaderd, vergaderingen duren te lang, onderwerpen komen te vaak weer terug op de agenda, de zeggenschap is niet goed geregeld etc. Bij het invoeren van gestructureerd overleg kan gewerkt worden aan het betrekken van de deelnemers bij de vergadering, samenstellen van een bevoegdhedenlijst, een overlegreglement, een actielijst, verbeteren van vaardigheden van voorzitters en deelnemers en vooral ook een goede informatiestroom door de gehele situatie heen. De bedoeling is een overleg te creëren waarbij de leden van de vergadering actief deelnemen en waarbij men tevreden is over de duur en het verloop van het overleg. Bij het verbeteren van bestaand overleg kan een analyse worden gemaakt van een regulier overleg. Er kunnen van tijd tot tijd video-opnames worden gemaakt en besproken. Aan de hand van observatie, analyse en video-opnames geven wij adviezen ter verbetering van het overleg Verbeteren van interne en externe klantgerichtheid Onder klant verstaan wij degene die verder gaat met jouw werk. Een klant kan zich binnen en buiten de organisatie bevinden. Bij klantvriendelijkheid gaat het om resultaatgerichtheid, afstemming op de wensen van de klant en om communicatieve vaardigheden. In overleg starten we een traject waarin deze drie aspecten aandacht krijgen. 4. CONFLICTBEMIDDELING De bemiddelaar is oplossingsgericht en onpartijdig. Hij/zij leidt het gesprek, bewaakt procedures en gemaakte afspraken, confronteert, stelt vragen en stimuleert de conflictpartners om het conflict op te lossen. Informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Met derden communiceert de bemiddelaar alleen over doelen en of het al dan niet zinvol is door te gaan met de bemiddeling. Conflictbemiddeling is zinvol wanneer beide conflictpartners (eventueel met tegenzin) een poging willen wagen om tot een werkbare verhouding te komen.

8 5. ASSESSMENT, gespecialiseerd in het toetsen van persoonlijke kwaliteiten en leidinggevende kwaliteiten Bij een assessment toetsen wij iemands persoonlijke effectiviteit voor een bepaalde functie en kwaliteiten op het gebied van leidinggeven. Wij doen geen psychologische tests, iq-tests etc. Speciaal aan onze werkwijze is: - Wij maken de assessment op maat voor de functie waarvoor hij bedoeld is. Vooraf bezoeken wij de werkplek en houden interviews om te onderzoeken met welke situaties de kandidaat ook daadwerkelijk te maken krijgt. Vervolgens schrijven we casussen die realistisch zijn, maar waarmee we wel gericht de selectiecriteria kunnen toetsen. - In overleg met de opdrachtgever werken we de selectiecriteria uit tot toetsbare criteria - De kandidaat krijgt 3 tot 5 casussen. Wij werken met professionele acteurs die de situatie levensecht maken - Elke casus wordt nabesproken met de kandidaat - Na afloop van alle casussen hebben wij een gesprek met de kandidaat over wat ons advies zal zijn aan onze opdrachtgever. Dit advies wordt onderbouwd door onze observaties en eventueel videoregistraties - Aan de opdrachtgever delen wij ons advies mondeling mede, zodat wij het ter plaatse kunnen toelichten en nuanceren - Wij maken geen schriftelijke rapportage, omdat de ervaring leert dat dit vaak een eigen leven gaat leiden Een assessment kunt u gebruiken als: - instrument voor het toetsen van sterktes en zwaktes teneinde te komen tot een goed: - inwerkplan - loopbaanplan - opleidingsplan - coachings-, begeleidingstraject - selectie-instrument Voor alle vermelde trainingen en coachingstrajecten kunt u geheel vrijblijvend om een kennismakingsgesprek verzoeken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Eva Wiltingh BV Bureau voor training & coaching Tel. (024) / Fax (024) Secretaresse: Willemien Geboers Tel. (06)

Productbeschrijving Assessment, Coaching en Training

Productbeschrijving Assessment, Coaching en Training Productbeschrijving Assessment, Coaching en Training 1. Psychologisch onderzoek en assessment center bij selectie, ontwikkel- en loopbaanvragen 2. Scholing en training 3. Coaching 4. Loopbaancoaching 5.

Nadere informatie

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

Op zoek naar de bakens in het werk. Drs. Marjan Heinink Tel. 06 19 10 40 15 E-mail: m.heinink@hetnet.nl

Op zoek naar de bakens in het werk. Drs. Marjan Heinink Tel. 06 19 10 40 15 E-mail: m.heinink@hetnet.nl MARJAN HEININK BUREAU VOOR COACHING, LOOPBAANADVIES & TRAINING Op zoek naar de bakens in het werk Drs. Marjan Heinink Tel. 06 19 10 40 15 Psycholoog E-mail: m.heinink@hetnet.nl Postadres : Vosmaerlaan

Nadere informatie

Aanbod trainingen 2006-2007

Aanbod trainingen 2006-2007 Aanbod trainingen 2006-2007 F-Act Training & Coaching Engelenstraat 19 6532 XL Nijmegen 024-8440900 / 06-25040123 info@f-act.com http://www.f-act.com Inhoudsopgave pagina De kenmerken van elke F-Act training

Nadere informatie

Training, advies en begeleidingstrajecten voor organisaties in de zorg en welzijn

Training, advies en begeleidingstrajecten voor organisaties in de zorg en welzijn Training, advies en begeleidingstrajecten voor organisaties in de zorg en welzijn Onze UITDAGING: Managementproblemen oplossen: doortastend en doeltreffend Onze stijl: De Rotterdamse School: gericht de

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Trainingen. ZIN advies, Fluessen 20, 9204 HP Drachten, www.zinadvies.com tel. (0595) 44 52 58, e-mail info@zinadvies.com

Trainingen. ZIN advies, Fluessen 20, 9204 HP Drachten, www.zinadvies.com tel. (0595) 44 52 58, e-mail info@zinadvies.com Trainingen INVESTORS IN PEOPLE TRAINING INTERNAL FACILITATOR IIP 1) TRAINING INTERNAL FACILITATOR COACH 1) ALGEMEEN MANAGEMENT/SOCIALE VAARDIGHEDEN PRAKTISCH LEIDINGGEVEN 1) DE MANAGER ALS COACH 1) TEAMBUILDING

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

MANAGEMENT DEVELOPMENT PROGRAMMA. ziekenhuisapothekers. Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers

MANAGEMENT DEVELOPMENT PROGRAMMA. ziekenhuisapothekers. Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers MANAGEMENT DEVELOPMENT PROGRAMMA ziekenhuisapothekers Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers Academie voor Medisch Specialisten maart 2010 Management Development programma voor ziekenhuisapothekers

Nadere informatie

Werkwijze en Productbeschrijvingen Maas groep 2012

Werkwijze en Productbeschrijvingen Maas groep 2012 Werkwijze en Productbeschrijvingen Maas groep 2012 Wie alleen maar een hamer heeft ziet elk probleem als een spijker Re-integratie bij Maas groep is altijd maatwerk. Dit wil zeggen dat wij niet werken

Nadere informatie

Trainingen. ZIN advies, Fluessen 20, 9204 HP Drachten, www.zinadvies.com tel. (0595) 44 52 58, e-mail info@zinadvies.com

Trainingen. ZIN advies, Fluessen 20, 9204 HP Drachten, www.zinadvies.com tel. (0595) 44 52 58, e-mail info@zinadvies.com Trainingen INVESTORS IN PEOPLE TRAINING INTERNAL FACILITATOR IIP TRAINING INTERNAL FACILITATOR COACH ALGEMEEN MANAGEMENT/SOCIALE VAARDIGHEDEN PRAKTISCH LEIDINGGEVEN 1) LEIDINGGEVEN AAN TEAMONTWIKKELING

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

LUTEIJN GROEP. Sterke mensen, sterke organisaties

LUTEIJN GROEP. Sterke mensen, sterke organisaties LUTEIJN GROEP Sterke mensen, sterke organisaties 3 Luteijn Groep, omdat mensen het verschil maken. We laten graag zien waar Luteijn voor staat en op welke manier dit een bijdrage kan leveren aan de resultaten

Nadere informatie

Overzicht van Interventies VIER L

Overzicht van Interventies VIER L Overzicht van Interventies VIER L Versie januari 2015 Vier L B.V. Postbus 5053 5201 GB s-hertogenbosch Tel. 088-1184400 info@vierl.nl www.vierl.nl Inhoud Inleiding... 3 1 Intake... 4 2 Loopbaanassessment...

Nadere informatie

Trainingsaanbod overheid

Trainingsaanbod overheid Trainingsaanbod overheid Trainen bij de overheid... 2 Persoonlijke effectiviteit en communicatie... 3 Communicatieve vaardigheden: leuk een mondige burger aan de balie. 4 Omgaan met agressie... 6 Overwin

Nadere informatie

leergang voor operationeel management > Programma voor effectief management

leergang voor operationeel management > Programma voor effectief management leergang voor operationeel management > Programma voor effectief management Hoe krijg ik mijn mensen zover? Operationeel management is een vak apart en niet iets wat iemand zomaar kan of doet. In de praktijk

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK. PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+

PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK. PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+ PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+ Financieel ondersteund door de Europese Commissie in het kader van het programma

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2014-2015

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2014-2015 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2014-2015 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 Beste

Nadere informatie

Training: Sitemanagement

Training: Sitemanagement Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers in de procesindustrie Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers

Nadere informatie

Catalogus Opleiding & Training Cliëntenraden. Modules als vertrekpunt voor de opbouw van opleidingen en trainingen specifiek voor cliëntenraden

Catalogus Opleiding & Training Cliëntenraden. Modules als vertrekpunt voor de opbouw van opleidingen en trainingen specifiek voor cliëntenraden Catalogus Opleiding & Training Cliëntenraden Modules als vertrekpunt voor de opbouw van opleidingen en trainingen specifiek voor cliëntenraden Najaar 2011 Colofon, bureau voor beleids- en organisatieontwikkeling

Nadere informatie

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken 1. Inleiding Uiteraard vinden er dagelijks veel gesprekken plaats, verschillende soorten van gesprekken.

Nadere informatie

Veterinaire Praktijk Ontwikkeling

Veterinaire Praktijk Ontwikkeling Wilt u ook beter omgaan met uw personeel en klanten? Veterinaire Praktijk Ontwikkeling Spaarne Coaching Donkere spaarne 14 rd 2011 JG Haarlem Tel. 0653123185 info@spaarnecoaching.nl Wij zijn gespecialiseerd

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Catalogus Opleiding & Training Ondernemingsraden

Catalogus Opleiding & Training Ondernemingsraden Catalogus Opleiding & Training Ondernemingsraden Modules als vertrekpunt voor de opbouw van opleidingen en trainingen specifiek voor ondernemingsraden Najaar 2011 Colofon, bureau voor beleids- en organisatieontwikkeling

Nadere informatie

Trainingsbrochure. Gratis. voor al uw vragen op het gebied van Klantgerichtheid, Communicatie en Leiderschap. Diverse moderne leervormen

Trainingsbrochure. Gratis. voor al uw vragen op het gebied van Klantgerichtheid, Communicatie en Leiderschap. Diverse moderne leervormen Veilingdreef 29 4614 RX Bergen op Zoom T. 0164 27 38 04 info@dcenc.nl www.dcenc.nl Trainingsbrochure voor al uw vragen op het gebied van Klantgerichtheid, Communicatie en Leiderschap Gratis Diverse moderne

Nadere informatie

HR Support. Reflect Personeelsadvies Aandacht voor HR Support

HR Support. Reflect Personeelsadvies Aandacht voor HR Support Reflect Personeelsadvies Aandacht voor HR Support HR Support 1 Reflect Personeelsadvies Reflect Personeelsadvies is een professioneel, kleinschalig adviesbureau dat sinds 1993 gericht is op het gebied

Nadere informatie

Strijbosch Personeelsadvies

Strijbosch Personeelsadvies Strijbosch Personeelsadvies Menselijk kapitaal is een doorslaggevende succesfactor van elke organisatie. De opmars van zaken als persoonlijke ontwikkelingsplannen (POP), de aandacht voor employability

Nadere informatie