Onderzoeksrapport Kwalitatieve Bliksembeveiliging

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoeksrapport Kwalitatieve Bliksembeveiliging"

Transcriptie

1 vakgroep Bliksembeveiliging Onderzoeksrapport Kwalitatieve Bliksembeveiliging De techniek waarop Nederland draait 1

2 Voorwoord In opdracht van de Vakgroep Bliksembeveiliging heeft Nick van der Giessen, student van de hogeschool Rotterdam, studierichting Technische Bedrijfskunde, in 2011/2012 een onderzoek gedaan naar de vermelding van de nieuwe bliksembeveiligingsnorm NEN-EN-IEC in bestekken voor gebouwen en complexen in Nederland, met als doel het realiseren van kwalitatief goede beveiliging tegen de gevolgen van blikseminslag. Het onderzoek naar de vermelding van de NEN-EN-IEC in bestekken is gedaan bij de leden van de Vakgroep Bliksembeveiliging. Het rapport laat zien dat er nu, drie jaar na het officieel van kracht worden van de NEN-EN-IEC en vijf á zes jaar na de eerste aankondigingen dat deze norm op de inmiddels oude norm NEN 1014 zou gaan vervangen, nog steeds in 22,5 % van de bestekken niet of niet juist wordt voorgeschreven! De actieve lobby vanuit de vakgroep en diverse leden om naast het voorschrijven van de norm, ook de eis op te nemen dat de bliksembeveiligingsinstallatie dient te worden ontworpen, gemonteerd en later geïnspecteerd, door een BRL 1201-gecertificeerd bedrijf, begint langzaam vruchten af te werpen. In 10,5 % wordt deze eis ook schriftelijk in het bestek opgenomen. Het rapport gaat dan ook terecht in op de mogelijkheden om de lobby naar het voorschrijven van de NEN- EN-IEC en de BRL 1201 verder te intensiveren. Het bestuur van onze vakgroep schaart zich hier graag achter maar doet middels dit voorwoord ook een dringend beroep op alle aangesloten leden om nog actiever opdrachtgevers, installateurs en adviseurs te wijzen op omissies op dit punt, dan wel deze door te geven aan de vakgroep zodat partijen hier vanuit de vakgroep op gewezen kunnen worden. In het belang van ons vakgebied, de kwaliteit van bliksembeveiligingsinstallaties en een faire en gezonde concurrentie onderling is het toepassen van de NEN-EN-IEC en het voorschrijven van de BRL 1201 van groot belang. Ik wens u veel leesplezier en reken op uw medewerking, Rinus Rubrech Voorzitter Vakgroep Bliksembeveiliging UNETO-VNI Mei 2012 UNETO-VNI Vakgroep Bliksembeveiliging De in deze uitgave vermelde gegevens zijn strikt vertrouwelijk en alle hierop betrekking hebbende auteursrechten, databankrechten en overige (intellectuele) eigendomsrechten worden uitdrukkelijk voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van UNETO-VNI worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt. 2 Onderzoeksrapport Kwalitatieve Bliksembeveiliging

3 Inhoudsopgave Samenvatting 5 1 Inleiding 7 Deel 1 - Organisatie en achtegrond 9 2 Bedrijfsomschrijving Branchevereniging UNETO-VNI Vakgroep Bliksembeveiliging Samenvatting 11 3 Achtergrondinformatie Onderzoeksachtergrond Procesbeschrijving 13 Deel 2 - Onderzoek 15 4 Vooronderzoek Aanleiding probleem Formulering van de probleem- en doelstelling Werkwijze Grenzen Bouwprocedure Fasen Bestek Onderaannemers vaststellen Conclusie 21 5 Interviews bliksembeveiligingsbedrijven Interviews Uitkomst interviews Conclusie onderzoek Bliksembeveiligingsbedrijven 24 6 Kwantitatief onderzoek naar de norm Definiëring Data-analyse van de bestekken Conclusie 27 7 Communicatie en samenwerking Vertegenwoordiging te benaderen groepen Hogeschool Rotterdam Ondersteunende groepen Conclusie 35 8 Analyse onderzoek BRL TÜV Rheinland Investeringen Bevindingen 37 3

4 9 Communicatieplan Betrokken partijen Input vanuit UNETO VNI Conclusie Conclusies en aanbevelingen Conclusies van het kwantitatief en kwalitatief onderzoek Aanbevelingen 43 Literatuurlijst 44 Bijlage 1 45 Bijlage 2 46 Bijlage 3 48 Bijlage 4 - Historie NEN Begrippenlijst 54 4 Onderzoeksrapport Kwalitatieve Bliksembeveiliging

5 Samenvatting Enkele jaren geleden is een nieuwe norm, de NEN-EN-IEC 62305, van kracht geworden voor installaties in het vakgebied bliksembeveiliging. De norm die voorafging aan deze norm, de NEN 1014, is niet meer van toepassing op nieuw te bouwen installaties. In een te groot deel van de bestekken wordt nog de oude norm vermeld of wordt er een verkeerde invulling gegeven aan de nieuwe norm. Tekeningen matchen bijvoorbeeld niet met specificaties zoals deze in bestekken zijn omschreven. Een onderzoek naar in hoeverre de oude norm nog steeds wordt voorgeschreven is in dit rapport uitgewerkt. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Vakgroep Bliksembeveiliging, onderdeel van UNETO-VNI. Dit is de ondernemersorganisatie voor installatiebedrijven en technische detailhandel in Nederland. Het onderzoek is in twee delen opgesplitst. In het eerste deelonderzoek is steekproefsgewijs informatie verkregen uit bestekken (document met technische specificaties van een bouwproject) die bedrijven binnen krijgen. Hiervoor is de onderzoeker bij tien lidbedrijven van de Vakgroep Bliksembeveiliging langs geweest. Hier zijn gemiddeld vier à vijf bestekken doorgenomen. Hieruit hebben we kunnen concluderen dat: + + Vooral de oude norm wordt voorgeschreven door technisch adviesbureaus en architectenbureaus + + Bovenstaande groep de grootste groep is waar bliksembeveiligingsbedrijven hun aanvragen van binnen krijgen + + Er nog vaak geen risicoanalyse wordt gemaakt die specifiek gericht op de bliksembeveiligingsinstallatie, terwijl dit juist een kritisch punt is van de nieuwe norm + + Offertes van verschillende bliksembeveiligingsbedrijven teveel van elkaar verschillen omdat er fouten zitten in de bestekteksten en tekeningen. Hierdoor gaan opdrachtgevers appels met peren vergelijken + + Bliksembeveiligingsbedrijven graag de taak om risicoanalyses te maken, zien verschuiven naar het begin van de keten In het tweede deelonderzoek is er een empirisch onderzoek gehouden onder 2 leden van de Vakgroep Bliksembeveiliging. De 20 meest recente bestekken die binnen zijn gekomen bij ieder van de 2 bedrijven zijn onder de loep genomen. Het is van belang geweest dat deze zo recent mogelijk waren, aangezien we de huidige situatie willen weten met betrekking tot de toepassing van de nieuwe norm. Uit dit onderzoek hebben we het volgende kunnen concluderen: + + In 22,5% van de gevallen wordt de norm niet goed voorgeschreven + + In 10,5% van de gevallen wordt op papier geëist dat het bliksembeveiligingsbedrijf in het bezit moet zijn van het BRL 1201-certificaat (Als een bedrijf dit bezit, is zij erkend als een bedrijf dat conform een gestandaardiseerde werkwijze opereert) + + In 13% van de bestekken er gebruik is gemaakt van een STABU-licentie (een licentie die men kan kopen om gemakkelijk invulling aan een bestek te geven) Deze conclusies zijn omgezet in doelstellingen. De doelstelling is dat, drie jaar na de implementatie van de aanbevelingen van dit onderzoek, de NEN 1014 (oude norm) niet meer toegepast wordt in bestekken waar ze niet thuis horen. Voornamelijk zijn dit de nieuwbouwbestekken. Om deze doelstelling te realiseren zal er gereageerd moeten worden op de fouten die nu gemaakt worden. Dit wordt al gedaan, maar na dit onderzoek is het mogelijk om met concrete cijfers aan te tonen dat het nog te vaak fout gaat. Om de juiste groep op de juiste manier te benaderen is er 5

6 onderzocht welke partijen UNETO-VNI hierbij kunnen steunen. Net als UNETO-VNI zijn er diverse brancheverenigingen die de doelgroep van dit onderzoek onder haar vleugels heeft. Voorbeelden hiervan zijn: + + NLingenieurs + + BNA + + NVBK Deze drie, samen met nog vier andere partijen, hebben toegezegd samen te willen werken met UNETO-VNI om een publicatie aan hun leden te verstrekken. Het advies aan UNETO- VNI is daarom ook om deze samenwerking aan te gaan om zo een zo groot mogelijk deel van de doelgroep te benaderen. Een publicatie via internet, brochure of artikel in een vakblad zijn mogelijkheden. 6 Onderzoeksrapport Kwalitatieve Bliksembeveiliging

7 1 Inleiding Dit rapport bevat het onderzoeksverslag van de stagiair Nick van der Giesen uit het derde jaar van de opleiding Technische Bedrijfskunde aan de Hogeschool Rotterdam. Het is gemaakt in opdracht van de Vakgroep Bliksembeveiliging, onderdeel van UNETO-VNI. Voorkennis over onderzoeksmethoden is vereist. Bepaalde begrippen met betrekking tot dit onderwerp kunnen anders onduidelijk zijn voor de lezer. Daarnaast is er een begrippenlijst met betrekking tot bliksembeveiliging achter in dit rapport te vinden. Het is aan te raden om deze lijst door te lezen. Niet alle begrippen komen voor in het rapport, maar kennis ervan is nodig ter ondersteuning van het onderwerp. Sinds de invoering in 2009 van de nieuwe norm voor bliksembeveiliging in Nederland, zijn er een aantal zaken veranderd. De norm heeft ervoor gezorgd dat alle partijen die te maken hebben met de toepassingen hiervan, een nieuwe manier van werken zijn gaan hanteren. De toepassing van deze nieuwe norm blijkt alleen nog wat mankementen te vertonen, voornamelijk aan het begin van de bouwketen. Verheldering op dit punt is van belang, wil de invoering van deze norm succesvol zijn weg vervolgen en zo snel mogelijk gehanteerd worden zoals bedoeld. Het doel van dit rapport is om advies te kunnen geven aan de Vakgroep Bliksembeveiliging maar is vooral ook een signaal aan bliksembeveiligingsbedrijven en hun omgeving om werk te maken van het consequent zien verschijnen van de nieuwe norm in bestekken. De oude norm komt nog teveel voor in de huidige bestekken. Daarnaast moet dit onderzoek uitwijzen waar de bron ligt van dit probleem. Het rapport bestaat uit twee delen. Deel 1 is een algemene omschrijving over de huidige toepassing van normen en richtlijnen. Daarnaast wordt hierin kort omschreven wat UNETO-VNI voor organisatie is en hoe de Vakgroep Bliksembeveiliging hierin past. Deel 1 Hoofdstuk 2 geeft achtergrondinformatie en de aanleiding van dit onderzoek. Daarnaast wordt de toepassing van de normen en richtlijnen omschreven van vroeger en nu. Hoofdstuk 3 geeft een korte omschrijving van UNETO-VNI en de Vakgroep Bliksembeveiliging. Deel 2 Hoofdstuk 4 beschrijft het verrichte vooronderzoek dat gedaan is om voldoende voorkennis op te doen om het werkelijke onderzoek uit te kunnen voeren. Daarnaast wordt de werkwijze van het onderzoek gegeven. Vanaf hoofdstuk 5 wordt de kern van dit onderzoek ingevuld. Hoofdstuk 5 geeft de resultaten van de ondervonden marktwerking weer. Daarnaast wordt weergegeven hoe het onderzoek is gevoerd en wat de resultaten van de interviews zijn. Hoofdstuk 6 bevat de resultaten van het empirisch onderzoek. Hoofdstuk 7 geeft een opsomming van instellingen waarmee mogelijkerwijs samengewerkt kan worden om het doel te verwezenlijken. Daarbij wordt aangegeven of de instellingen wel of niet mee willen werken. Hoofdstuk 8 geeft het onderzoek weer betreffende de BRL In hoofdstuk 9 is een communicatieplan opgesteld om aan te geven hoe en met wie er gecommuniceerd moet worden. Hoofdstuk 10 geeft weer wat UNETO- VNI als input moet leveren om het plan goed te laten verlopen. Uiteindelijk zijn in hoofdstuk 11 de conclusies en aanbevelingen geformuleerd. Graag wil ik mijn dank betuigen aan Dhr. T. Heemskerk, manager van de Vakgroep Bliksembeveiliging van UNETO-VNI voor de interne begeleiding. Daarnaast dank ik ook dhr. J. van Cleeff voor de begeleiding vanuit de Hogeschool Rotterdam. 7

8 8 Onderzoeksrapport Kwalitatieve Bliksembeveiliging

9 Deel 1 Organisatie en achtergrond 9

10 2 Bedrijfsomschrijving In dit hoofdstuk wordt kort weergegeven hoe UNETO-VNI organisatorisch in elkaar zit en hoe dit onderzoek samenhangt met de organisatie. Paragraaf 2.4 geeft samengevat weer welke rol de organisatie in het onderzoek heeft en welk vervolgonderzoek aan de hand hiervan in gang gezet gaat worden. 2.1 Branchevereniging UNETO-VNI is een branchevereniging. Binnen UNETO-VNI zijn diverse onderdelen, zoals afdelingen en vakgroepen, te onderscheiden, maar deze laten we in dit rapport achterwege. UNETO-VNI is een coöperatieve vereniging en behartigt de belangen van haar leden. De leden zijn als het ware de klanten. Leden van UNETO-VNI betalen contributie om tot de vereniging te mogen behoren. De organen binnen een vereniging hebben veel weg van een N.V.: N.V. Algemene vergadering van aandeelhouders Raad van bestuur Verenigingsstructuur Algemeen Bestuur Dagelijks bestuur Binnen de vereniging wordt een directeur benoemd. Zij is geen lid van het bestuur. Bij een vereniging heeft het algemeen bestuur de grootste macht. Zij hebben de bevoegdheid om: + + Bestuurders te benoemen + + Besluiten te nemen over het ontbinden van de vereniging + + Wijzigingen aan te brengen in de statuten 2.2 UNETO-VNI 1 UNETO-VNI is de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel. Beide sectoren leveren een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie. UNETO-VNI vertegenwoordigt 90% van de omzet van de installatiebranche en biedt werkgelegenheid aan personen. De installatiebedrijven zijn actief binnen de woningbouw, utiliteit, industrie en infra op de gebieden ontwerp, advies, installatie en beheer. Van deze bedrijven zijn er circa aangesloten bij UNETO-VNI. De technische detailhandel bestaat uit winkelbedrijven die apparatuur verkopen en repareren. UNETO-VNI vertegenwoordigt ruim winkels. De totale omzet van deze bedrijven bedraagt circa 3,5 miljard euro per jaar. UNETO-VNI is een van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland en een factor van belang in de Nederlandse economie en samenleving. UNETO-VNI onderhoudt contacten met overheid en politiek, onderwijsinstellingen, media, koepelorganisaties, vakbonden en fabrikantenen consumentenorganisaties. De structuur van UNETO-VNI is vrij complex. Dit komt voornamelijk door de verschillende commissies die gevormd worden door (bestuurs-)leden. Voor een uitgebreide organisatieanalyse, waar de structuur in is weergegeven, zult u contact op moeten nemen met Nick van der Giesen. 2.3 Vakgroep Bliksembeveiliging Binnen UNETO-VNI bestaan 16 vakgroepen. Binnen dit onderzoek wordt alleen de focus gelegd op de Vakgroep Bliksembeveiliging. Hieronder is beschreven waar deze vakgroep voor dient. 2 Veel ondernemers beseffen niet dat blikseminslag, naast de fysieke schade (aan gebouwen), door de indirecte gevolgen nog veel grotere financiële consequenties kan hebben. Complete systemen 1 Wat is UNETO-VNI? (sd). Opgeroepen op 7 5, 2011, van 2 Zakelijke markt. (sd). Opgeroepen op 7 5, 2011, van bliksembeveiliging.uneto-vni.nl: 10 Onderzoeksrapport Kwalitatieve Bliksembeveiliging

11 liggen plat. Het bedrijf is op geen enkele manier meer bereikbaar, de interne bedrijfsprocessen zijn niet langer bruikbaar, niet opgeslagen informatie is definitief verdwenen en productieprocessen komen abrupt tot stilstand. En dan te bedenken dat ondernemers zich vrij eenvoudig tegen dit soort risico s kunnen verzekeren door een beroep te doen op de vakkennis van de leden van de Vakgroep Bliksembeveiliging. De meerwaarde van de Vakgroep Bliksembeveiliging komt voor opdrachtgevers op verschillende manieren tot uiting. Zo is de vakgroep hét platform waar ondernemers kennis verzamelen. Die kennis over het vak en over elkaar gebruiken de bedrijven om het serviceniveau voor opdrachtgevers constant te verbeteren. De (nieuwe) vakkennis waarmee de aangesloten bedrijven worden gevoed is het resultaat van onder andere speciale thema- en voorlichtingsdagen, het uitgeven van (technische) brochures, het ontwikkelen van opleidingen om vakmatig bij te blijven en de vertegenwoordiging in nationale normcommissies. 2.4 Samenvatting Samengevat is UNETO-VNI een organisatie die de belangen behartigt van haar leden. Brancheorganisaties verschillen van normale bedrijven in commercieel opzicht. UNETO-VNI heeft geen winstoogmerk. Het streven is om elk jaar quitte te spelen met de inkomsten en uitgaven. De inkomsten komen voor het grootste deel van de leden. Het komt voor dat de inkomsten aan het einde van het jaar groter zijn dan de uitgaven. Dan moet er verantwoord worden dat dit overschot het jaar erop ingezet wordt. De Vakgroep Bliksembeveiliging zweeft als het ware boven dit onderzoek. Zij heeft het in gang gezet, maar de leden van de Vakgroep Bliksembeveiliging zijn de primaire informatiebronnen voor dit onderzoek. Aan de hand van deze informatie kan achtergrondinformatie voor het project verzameld worden. 11

12 3 Achtergrondinformatie De naam van het project luidt: KBB. Deze letters staan voor Kwalitatieve Bliksem Beveiliging. Dit project wordt zo genoemd, omdat er gekeken wordt hoe de toepassing van de huidige kwaliteitsstandaard verbeterd kan worden op verzoek van de Vakgroep Bliksembeveiliging. De Vakgroep Bliksembeveiliging is onderdeel van de ondernemersorganisatie UNETO-VNI. Omdat de vraag vanuit de leden van de vakgroep al enige tijd speelde, is de Vakgroep Bliksembeveiliging ermee aan de slag gegaan. In dit hoofdstuk wordt achtergrondinformatie gegeven om de essentie van dit onderzoek beter te begrijpen en relaties tussen onderwerpen beter te kunnen leggen. Uiteindelijk is in dit hoofdstuk de procesbeschrijving weergegeven van het gehele onderzoek. Ook deze achtergrond informatie is bevorderlijk voor de leesbaarheid en begrijpbaarheid van de volgende hoofdstukken. 3.1 Onderzoeksachtergrond Het aantal blikseminslagen neemt de laatste jaren toe. Een vermoede oorzaak hiervan is de opwarming van de aarde. Dit brengt talloze gevolgen met zich mee. Mede dankzij de grote groei van elektronische installaties en de toegenomen afhankelijkheid daarvan, wordt de kans op schade als gevolg van blikseminslagen groter. Deze inslagen kunnen zowel directe als indirecte schade opleveren aan gebouwen, installaties, personen en organisaties. Normen Al sinds 1939 is er een Nederlandse norm voor het installeren van bliksembeveiligingen. Deze werd regelmatig geüpdatet doordat men door de jaren heen steeds nieuwe kennis en ervaringen opdeed. Deze norm, de NEN 1014 is, met een enkele uitzondering, nooit een wettelijk verplichte norm geweest. In deze norm staat omschreven hoe een bliksembeveiliging moet worden aangebracht, welke materialen gebruikt moeten worden en hoe bliksembeveiligingsinstallaties onderhouden moeten worden. In 2006 is er een nieuwe norm in werking gezet, genaamd: NEN-EN-IEC Dit is een mondiale, Europese en nationale norm op het gebied van bliksembeveiligingsinstallaties. Sinds 1 februari 2009 is deze internationale kwaliteitsnorm van kracht geworden. Installaties die worden opgeleverd na 31 januari 2009 dienen ontworpen en geïnstalleerd te worden conform de NEN-EN-IEC In de periode tussen februari 2006 en 31 januari 2009 liepen de NEN 1014 en NEN-EN-IEC dus parallel en kon er, bepaald door de opdrachtgever, gekozen worden tussen de twee normen. De NEN-EN-IEC vervangt de volgende norm en praktijkrichtlijn: + + NEN NPR 8110 In de NEN 1014 en NPR 8110 werd er gewerkt met een kostenafweging en een klassenindeling voor de omvang van de te nemen maatregelen. De mogelijke schades werden begroot en afgewogen tegen de kosten van de investering van de bliksembeveiligingsinstallatie. Bij de NEN-EN-IEC werkt dit anders. Deze is opgebouwd uit vier delen. Eén deel daarvan is het risicomanagement. Hierin wordt een risicoanalyse van tevoren gemaakt. Met deze risicoanalyse wordt op objectieve wijze vastgesteld of een bliksembeveiligingsinstallatie nodig is en zo ja in welke beveiligingsklasse deze zou vallen. Deze risicoanalyse leidt tot een ontwerp op maat en een aanvaardbaar risico per gebouw. Deze analyse is een wezenlijk verschil tussen de NEN 1014 en de NEN-EN-IEC In bijlage 1 is een voorbeeld van een dergelijke risicoanalyse te zien. Deze analyse is vrij summier. Volledige risicoanalyses zijn veel uitgebreider en kosten meestal een hele werkdag om uit te voeren. 12 Onderzoeksrapport Kwalitatieve Bliksembeveiliging

13 Richtlijnen Bedrijven die lid zijn van de Vakgroep Bliksembeveiliging van UNETO-VNI, zijn gecertificeerd volgens de Beoordelingsrichtlijn (BRL) Deze richtlijn is een objectieve certificatieregeling die de processen binnen een bliksembeveiligingsbedrijf waarborgt met een kwalitatief hoge output als gevolg. Sinds 30 april 2010 is het een eis om over dit certificaat te beschikken, wil een bedrijf lid worden of blijven van de Vakgroep Bliksembeveiliging. Met behulp van de BRL 1201 is de kwaliteit van de gecertificeerde bedrijven objectief vast te stellen en controleerbaar. Op deze manier is de Vakgroep Bliksembeveiliging van UNETO-VNI erin geslaagd het vakgebied op een hoog kwalitatief en controleerbaar niveau neer te zetten, waar het de gecertificeerde bedrijven aangaat. Wijzigingen in normen worden vaak niet of niet direct doorgevoerd in de bestekken van opdrachtgevers. Er is gebleken dat veel opdrachtgevers nog gebruik maken van oude normen in hun bestekken. Hierdoor ontstaat verwarring in de markt, wordt een consequente doorvoering vertraagd en moeten de gecertificeerde bliksembeveiligingsbedrijven telkens weer wijzen op de fouten in de bestekken. Bij aanbestedingen leidt dit tot een onrechtvaardige vergelijking en miscommunicatie in de keten. 3.2 Procesbeschrijving Om aan te kunnen tonen dat de methode waarop het onderzoek is uitgevoerd deugt, is deze procesbeschrijving gemaakt. De vraagformulering om uit te zoeken in hoeverre de oude norm nog toegepast werd, bestond al. Deze was ontstaan bij de leden van de Vakgroep Bliksembeveiliging. De vakgroep heeft deze taak op zich genomen en heeft de vraag uiteindelijk bij de onderzoeker (Nick van der Giesen) neergelegd. Het ultieme doel van de Vakgroep Bliksembeveiliging is in alle bestekken de huidige norm voorgeschreven te krijgen. In de beginfase is onderzocht welke literatuur en informatie er te vinden is over het onderwerp. Dit zou meer inzicht geven in zowel de technische aspecten van bliksembeveiliging als de juridische kant ervan. Er is eigenlijk maar een (compleet) boek te vinden over Bliksembeveiliging. Gelukkig kon deze al gauw gevonden worden bij een van de leden van de vakgroep. Daarmee was het eerste contact al gelegd. Daarnaast is de Beurs Elektrotechniek bezocht op 4 oktober Hier heb ik informatie kunnen krijgen bij een leverancier van materiaal voor bliksembeveiliging uit Duitsland. De filtering van informatie is belangrijk om het kaf van het koren te scheiden. Daarom is de lading informatie die gedurende de eerste twee weken is binnengekomen, gescheiden in relevant, minder relevant en niet relevant. Er is toen vrij diep ingegaan op de werking van bliksembeveiliging. Dit bleek achteraf niet nodig te zijn. Vervolgens zijn de eigenschappen en eenheden bepaald. De begrippen: norm, bestekken en BRL 1201 zijn gekoppeld aan eenheden. Hierbij heb ik mijzelf de vraag gesteld: Aan wie of wat behoren deze eigenschappen?. Hieruit is de populatie van het onderzoek bepaald. Om de juiste informatie te krijgen, is gekeken via welke weg de informatie het beste verkregen kon worden. Daarbij is gekozen om eerst de leden van de Vakgroep Bliksembeveiliging te benaderen en in te lichten over het onderzoek. Velen waren direct enthousiast en boden hun medewerking. Vier leden van de vakgroep zijn niet bezocht. De informatie uit deze interviews had zowel kwalitatief als kwantitatief alle gegevens op moeten leveren. Naderhand bleek dat het niet verstandig was om alle gegevens kwantitatief te gebruiken, omdat het onderzoek hiervoor niet valide genoeg was. Deze onderzoekssessie is dus meer als kwalitatief beschouwd. Uit dit kwalitatief onderzoek is geconcludeerd wat er fout gaat in de bestekken. Uit deze fouten zijn enkele hypothesen geformuleerd. Exacte cijfers zijn nu nog niet bekend. Daarom is er, na overleg met de vakgroepvoorzitter besloten om aanvullend onderzoek te doen. Dit empirisch onderzoek heeft plaatsgevonden onder twee vakgroepleden. Dit is de kern van het onderzoek geweest. Grotendeels is dit ook het antwoord op de vraag geweest die in de opdracht omschreven stond. 13

14 Een aanvullende opdracht is geweest om een stukje geschiedenis van de oude norm te onderzoeken. Hiervoor is de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag geraadpleegd. Deze informatie was nog niet bekend binnen de Vakgroep Bliksembeveiliging. Uit deze informatie bleek dan ook dat de oude norm bij een enkele uitzondering wettelijk verplicht is geweest. De verwachting dat het probleem voornamelijk bij ingenieurs- en architectenbureaus ligt, is geverifieerd. De verwachting van de toepassing van de oude norm is gefalsifieerd. De verwachting is niet omschreven in het rapport, maar het gevoel was dat de oude norm een stuk meer voorgeschreven werd. Tot aan deze fase was de rol van de stagiair onderzoeker. Toen is de onderzoeker zelf met het voorstel gekomen om met een aantal aanbevelingen te komen. Dit is een vereiste geweest vanuit De Hogeschool Rotterdam. De doelstelling is daarna aangevuld vanwege de uitkomst van het kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Hoe benaderen we de doelgroep die op de hoogte gebracht moet worden van de nieuwe norm? Om oplossingen voor dit probleem te vinden, is teruggegaan naar de aard van het probleem. Dit zit hem in de kennis en motivatie van bestekschrijvers. Vanaf dit moment is gekeken welke partijen onze doelgroep kunnen benaderen. Tot het einde van het onderzoek zijn hier reacties over verkregen van verschillende partijen. Uiteindelijk waren zeven partijen bereid om hieraan mee te werken. Dit zijn voornamelijk brancheverenigingen, stichtingen en een opleidingsinstituut. Deze partijen zijn in staat om een zo groot mogelijke groep tegen lage kosten te benaderen. Uiteindelijk is besloten om een compact communicatieplan op te stellen waarin staat welke partijen benaderd kunnen worden, welke doelgroep je hiermee uiteindelijk kan informeren en wat de risico s zijn tijdens de benadering. De contactpersonen zijn bekend. Dit onderzoek heeft uiteindelijk opgeleverd wat het op moest leveren, en nog meer. De initiële onderzoeksvraag is beantwoord na dit onderzoek en extra conclusies en aanbevelingen zijn onderbouwd met behulp van onderzoeksresultaten. 14 Onderzoeksrapport Kwalitatieve Bliksembeveiliging

15 Deel 2 Onderzoek 15

16 4 Vooronderzoek 4.1 Aanleiding probleem 4.2 Formulering van de probleem- en doelstelling De hoofdaanleiding voor het probleem is in grote lijnen al uitgelegd. Het werken volgens de NEN- EN-IEC is niet wettelijk verplicht. De wet is hier in Nederland ingevoerd om uniformiteit met de rest van de wereld te creëren. Doordat het hebben van een bliksembeveiligingssysteem niet wettelijk verplicht is, zijn bedrijven de dupe wanneer schade ontstaat aan panden of apparatuur door slecht aangelegde systemen. De onderzoeker is halverwege het onderzoek gevraagd om een stukje historie van de NEN 1014 te onderzoeken. Hieruit bleek dat de norm in bepaalde gevallen wettelijk verplicht zou zijn geweest. Meer hierover in bijlage 4. Het werken volgens een bepaalde norm of werkwijze wordt alleen verplicht door de opdrachtgever of verzekeraar. Verzekeraars kunnen eisen om een installatie conform de NEN-EN-IEC aan te laten leggen, anders verzekeren ze niet. Dit komt helaas vrijwel nooit voor volgens het UVVS (de verzekeringsbemiddelaar van UNETO-VNI). Het UVVS heeft hier duidelijk zicht op en heeft contact met veel verzekeringsmaatschappijen (Voor een uitgebreide omschrijving van het UVVS, zie de organisatieanalyse verkrijgbaar bij Nick van der Giesen). De probleemstelling is heel concreet te formuleren als: In de bestekken die bliksembeveiligingsbedrijven binnen krijgen wordt niet consequent de NEN-EN-IEC geëist en de BRL 1201 voorgeschreven. Er is behoefte aan nieuwe informatie. Daarom is er contact opgenomen met de onderzoeker. De probleemstelling is normatief. Consequent is hierbij een normatief begrip. Aangezien zulke begrippen lastig te definiëren zijn, moeten we de normatieve probleemstelling zo feitelijk mogelijk zien te benaderen. We vergelijken de huidige situatie met de gewenste situatie. Deze vraag is voortgekomen uit bevindingen van de leden van de Vakgroep Bliksembeveiliging. Hoewel zij dit een probleem vinden, vinden de bestek schrijvende partijen het schijnbaar een minder groot probleem, aangezien de fouten zich continu herhalen. Dit zorgt voor een meer subjectieve probleemstelling. Zowel directe interventie als (voor)onderzoek zal verricht moeten worden. Bij de onderzoeksvraag wordt de focus gelegd op de nieuwe norm: Hoe kan gestimuleerd worden dat deze nieuwe (huidige) norm wordt gehanteerd en uitvoering door BRL 1201 gecertificeerde bedrijven wordt geëist? Kortom: hoe krijgen we partijen zover dat zij de NEN-EN-IEC en de BRL 1201 in de bestekken opnemen? De onderzoeksvraag splitsen we op in twee doelstellingen. Deze zijn concreet te formuleren als: 1. Er moet 0% vermelding van de NEN 1014 (en eigenschappen hiervan) in bestekteksten voorkomen (in de bestekken waar de NEN 1014 niet thuishoort). 2. Er moet 30% vermelding van de BRL 1201 in bestekteksten voorkomen (zie hoofdstuk 8 voor toelichting op percentage) 4.3 Werkwijze Op basis van literatuuronderzoek en interviews met leden van de Vakgroep Bliksembeveiliging en hun omgeving is de hantering van de NEN-EN-IEC en BRL 1201 onderzocht. Deze komt uitgebreid aan bod in hoofdstuk 5. Er is gekozen voor een selecte groep bedrijven. Allereerst is er gekeken of de bedrijven representatief genoeg zijn. Hiermee wordt bedoeld dat het bedrijf van redelijke omvang moet zijn. Grotere bedrijven komen nu eenmaal vaker in aanmerking voor aanbestedingen (en krijgen dus meer bestekken binnen) dan kleinschaligere bedrijven. Daarnaast is het ook een stuk moeilijker voor kleinschalige bedrijven (eenmanszaken, ZZP ers) om te participeren in het onderzoek. Het aantal intern aanwezige bestekteksten is ook kleiner bij kleinschalige bedrijven. Respons van deze bedrijven is daarom ook weggebleven. Aan de hand van een vragenlijst zijn interviews gehouden met de bedrijven. Er is bewust gekozen voor een interviewmatige wijze van onderzoek, omdat er zo vaak meer informatie vrijkomt dan wanneer er alleen via de mail gereageerd wordt op strak geformuleerde vragen. Het eerste deelonderzoek is kwalitatief geweest. Het tweede onderzoek is empirisch. Er is uitgegaan van 16 Onderzoeksrapport Kwalitatieve Bliksembeveiliging

17 de vragenlijst omschreven in paragraaf 5.1, waarbij ook een aantal open, niet-vooraf opgestelde vragen zijn gesteld. Omdat de meningen en informatie verstrekt zijn door de geïnterviewde bedrijven wordt er vanuit gegaan dat deze waarheidsgetrouw zijn overgebracht. 4.4 Grenzen 4.5 Bouwprocedure Om het onderzoek succesvol af te ronden zullen er grenzen gesteld moeten worden. We beperken ons daarbij tot de bestekken die al terecht zijn bij de bliksembeveiligingsbedrijven. Niet in elk bestek dat in Nederland opgemaakt wordt, komt bliksembeveiliging voor. Uit risicoanalyses blijkt bijvoorbeeld dat dit niet nodig is. Er wordt dus niet onderzocht in hoeveel procent van de gevallen er bliksembeveiliging voor wordt geschreven. Zou dit wel gedaan zijn, dan zou er op bestekschrijversniveau te werk gegaan moeten worden. Dit zou ook een te groot onderzoeksveld zijn voor de beschikbare tijd. We beperken ons tot het einde van het organogram (zoals deze is gegeven in paragraaf 4.4.3). Dit onderzoek bevindt zich onder de leden van de Vakgroep Bliksembeveiliging. Niet-leden zijn niet opgenomen in dit onderzoek. Voordat de daadwerkelijke interviews plaatsvinden, is onderzocht hoe communicatie verloopt van opdrachtgever tot aan de laatste onderaannemer. Op deze manier zien we waar bestekteksten in het proces opgemaakt worden en wie hierbij betrokken zijn. Alleen de fasen die van belang zijn voor dit onderzoek zijn nader verklaard Fasen Er zijn altijd meerdere partijen betrokken bij de aanleg van een dergelijk systeem. Hieronder is schematisch weergegeven welke partijen betrokken zijn in een dergelijk proces en hoe hun verstandhouding (machtsverhouding) is. Om een duidelijke uitleg te kunnen geven zijn een groot deel van de fasen aangegeven waarin een bouwprocedure verloopt. De hoofdfasen zijn over het algemeen: Ontwerpfase, (ruw)bouwfase en afbouwfase. De twee omlijnde blokken zijn in deze voornamelijk van toepassing. 17

18 Ontwerpfase (Ruw-)Bouwfase Afbouwfase Stap 1 Voorlopig ontwerp Aanstellen van directie Oplevering pand Stap 2 Toetsing welstandscommissie Verantwoordelijken voor materiaal vaststellen Maatregelen bij constatering gebreken Stap 3 Definitief ontwerp Onderaannemers vaststellen Gereedmelding bij gemeente Stap 4 Aanvraag bouwvergunning Controlemomenten inplannen Stap 5 Plannen ter inzage stellen Partijen op één lijn krijgen Stap 6 Het Bestek Tijdspanne stellen (deadline) Stap 7 Uitzoeken bouwbedrijf Aantal werkbare dagen vaststellen Stap 8 Bouwbegeleiding Beveiliging van bouwplaats regelen Verzekeringen afsluiten 18 Onderzoeksrapport Kwalitatieve Bliksembeveiliging

19 4.5.2 Bestek Er zijn drie soorten bestekken die regelmatig naar voren zijn gekomen in het onderzoek: + + Nieuwbouwbestekken. Bestekken met dit karakter zijn opgemaakt voor nog niet gebouwde/ bestaande panden. + + Verbouw/renovatiebestekken. Bestekken ter aanpassing/uitbreiding op bestaande gebouwen en monumenten. + + Kort bestek. Hierin wordt in hoofdlijnen aangegeven wat de bedoeling is. De verdere invulling wordt overgelaten aan de aannemer voor/tijdens de bouw. Zo kan de aannemer zijn eigen expertise inzetten. Deze manier wordt toegepast omdat het maken van het bestek dan vaak minder tijd kost voor de initiële bestekschrijver. In een bestek staat de gedetailleerde technische uitwerking van een ontwerp. Het vormt de basis voor aannemers om hun offertes en aannemerscontracten op te kunnen stellen. De bestekken bestaan uit een bestektekst en bestektekeningen Onderaannemers vaststellen De manier waarop onderaannemers vastgesteld worden kan verschillen per project. Overheidsinstanties zijn verplicht dit via aanbesteding te doen. Niet altijd is iedereen toegestaan om zich in te schrijven voor een project. Er zijn 3 soorten aanbestedingen waaruit dit blijkt: + + Openbare aanbesteding: Iedere aannemer kan hieraan meedoen. De aannemers leveren hun prijs in, de architect en opdrachtgever bepalen uiteindelijk wie het werk krijgt. + + Onderhandse aanbesteding: De architect en/of opdrachtgever kiezen een aantal aannemers uit. Zij maken een prijs, waarbij bijna altijd de aanbieder met de laagste prijs gekozen wordt. + + Europese aanbesteding: Overheidsinstanties zoals het rijk, gemeentes, provincies of waterstaat laten soms grote werken uitvoeren. Werken waarbij de kosten hoger dan vijf miljoen euro moeten Europees aanbesteed worden. In dit geval mogen ook Europese landen hun prijs indienen. Het grootste deel van de projecten is niet gestuurd vanuit de overheid. In zo n geval wordt er gewoon een prijsopgaaf gedaan bij een aantal bedrijven door de aannemer. De opdrachtgever staat altijd bovenaan. De vraag om een nieuw gebouw of nieuwe installatie te maken, ontstaat hier. Uiteraard zijn er op het niveau van het bliksembeveiligingsbedrijf nog meer bedrijven die als onderaannemer fungeren. Bijvoorbeeld een loodgieter of dakdekker. Zij zitten voornamelijk in de afwerking. Er zijn aannemersbedrijven die alles doen. Zo zijn onderaannemers niet nodig. Dit komt zelden voor. De bliksembeveiliger kan zelfs nog een onderaannemer zijn van de elektro installateur. Uiteindelijk ziet de structuur bij een bouwproject eruit als hieronder is weergegeven. 19

20 Opdrachgever Architect Adviesbureau Hoofdaannemer Onderaannemer Grondwerk Stucwerk Metselwerk Electra Installatie Uitvoerder Uitvoerder Uitvoerder Uitvoerder Uitvoerder Voorman + werknemers Voorman + werknemers Voorman + werknemers Voorman + werknemers Voorman + werknemers Om te verduidelijken wat de verstandhouding is tussen de partijen, wordt er hieronder aangegeven hoe er gecommuniceerd wordt. Meestal komt/komen er uiteindelijk een of twee partijen uit de aanbesteding per fase (per laag). Er kunnen er bijvoorbeeld twee op een werk gezet worden als het werk te groot is of als de onderaannemer ook weer een deel uitbesteed. 20 Onderzoeksrapport Kwalitatieve Bliksembeveiliging

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

De weblog als platform voor interne teamcommunicatie

De weblog als platform voor interne teamcommunicatie De weblog als platform voor interne teamcommunicatie Een onderzoek naar het effect van het gebruik van weblogs binnen de operationele teams van het Customer Care Center van Nuon Afstudeerscriptie 28 februari

Nadere informatie

Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw.

Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw. Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw. Student: Nick Bakker Studentnummer: 0097357 Studie: Bedrijfskunde Faculteit: Management en Bestuur Universiteit

Nadere informatie

Mediation in de bezwaarschriftenprocedure van gemeenten

Mediation in de bezwaarschriftenprocedure van gemeenten Mediation in de bezwaarschriftenprocedure van gemeenten Onderzoek in opdracht van BMC naar de rol van (pre-)mediation bij de Awb-bezwaarprocedure van gemeenten Milan van Eck s1038548 Leiden, september

Nadere informatie

Afstudeerscriptie. Hoe kan men als organisatie op rationele wijze een keuze maken tussen het gebruik van interne versus externe (IT)auditcapaciteit?

Afstudeerscriptie. Hoe kan men als organisatie op rationele wijze een keuze maken tussen het gebruik van interne versus externe (IT)auditcapaciteit? Afstudeerscriptie 3e jaar Postgraduate IT Audit Opleiding Hoe kan men als organisatie op rationele wijze een keuze maken tussen het gebruik van interne versus externe (IT)auditcapaciteit? De interne/externe

Nadere informatie

van verkenning tot implementatie

van verkenning tot implementatie van verkenning tot implementatie Naam: V.A.A. Oude Luttikhuis Studentnummer: 0011983 Universiteit: Opleiding: Stroming: Universiteit Twente Technische Bedrijfskunde Financieel Bedrijf: Bouwbedrijf Bosch

Nadere informatie

LIQUIDITEITSBEHEER: VAN LEVENSBELANG

LIQUIDITEITSBEHEER: VAN LEVENSBELANG LIQUIDITEITSBEHEER: VAN LEVENSBELANG Wat zijn de risico s voor HBT, bij verschillende manieren van opstelling in de markt en de daaruit voortvloeiende condities, met betrekking tot liquiditeit? Door: Thessa

Nadere informatie

EEN ONDERZOEK NAAR HET VERBETEREN VAN INTEGRAAL PROJECTMANAGEMENT BIJ STRUKTON SYSTEMS

EEN ONDERZOEK NAAR HET VERBETEREN VAN INTEGRAAL PROJECTMANAGEMENT BIJ STRUKTON SYSTEMS EEN ONDERZOEK NAAR HET VERBETEREN VAN INTEGRAAL PROJECTMANAGEMENT BIJ STRUKTON SYSTEMS Jens Rothman [s0208183] Bedrijfskunde Bachelorscriptie 01-11-2012 Strukton Systems: Monitoring & Travel Systems Roel

Nadere informatie

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl rapportage kwaliteitshuis publiekszaken Rapportageonderdelen 1. Oorsprong van de vraag 2. Aanpak 3. Inventariseer behoeften 4. Verwerk behoeften

Nadere informatie

ExplainiT. Bachelor scriptie. Klanttevredenheid bij ExplainiT

ExplainiT. Bachelor scriptie. Klanttevredenheid bij ExplainiT ExplainiT Bachelor scriptie Klanttevredenheid bij ExplainiT Jorg Schulte Juli 2011 2 Klanttevredenheid bij ExplainiT Student Universiteit Twente Begeleiders ExplainiT J.M (Jorg) Schulte Studentnummer:

Nadere informatie

Op weg naar een uniforme uitvoering van de afnameplicht

Op weg naar een uniforme uitvoering van de afnameplicht Op weg naar een uniforme uitvoering van de afnameplicht Francis Riethoff stagiaire bij de Raad voor Rechtsbijstand, afdeling Bureau Wbtv. Een onderzoek naar een uniforme toepassing van de afnameplicht

Nadere informatie

EIM onderdeel van Panteia

EIM onderdeel van Panteia EIM onderdeel van Panteia Transparantie verzuimverzekeringen Onderzoek voor Bedrijf & Beleid Verzuimverzekeringen: glas of lood? Over de transparantie voor kleine bedrijven van verzuimverzekeringen A.

Nadere informatie

Effectiviteit arbocatalogi bouwnijverheid. November 2013

Effectiviteit arbocatalogi bouwnijverheid. November 2013 Effectiviteit arbocatalogi bouwnijverheid November 2013 Arbouw is hét kennis- en service-instituut op het gebied van arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid. Arbouw biedt praktische informatie, instrumenten

Nadere informatie

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars Ongerubriceerd Kampweg 5 Postbus 23 3769 ZG Soesterberg TNO-rapport TNO-DV 2009 C271 Eindrapport UNETO-VNI/Webinars www.tno.nl T +31 34 635 62 11 F +31 34 635 39 77 info-denv@tno.nl Datum juli 2009 Auteur(s)

Nadere informatie

Internet Academie. Datum : 14 december 2009

Internet Academie. Datum : 14 december 2009 Haalbaarheidsonderzoek.frl Top Level Domein, namens de werkgroep.frl Top Level Domein Status: Eindversie Versie: 5.0 Auteursrecht voorbehouden. Dit document is uitsluitend voor intern gebruik voor die

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria voor kredietaanvragen in de gemeente Hengelo

Kwaliteitscriteria voor kredietaanvragen in de gemeente Hengelo Kwaliteitscriteria voor kredietaanvragen in de gemeente Hengelo Een bacheloropdracht in opdracht van de rekenkamercommissie Hengelo Auteur: Begeleiders: Jarno Meenink Student Bestuurskunde Universiteit

Nadere informatie

Uw kenmerk Uw brief van Burgerservicenr Ons kenmerk Bijlage

Uw kenmerk Uw brief van Burgerservicenr Ons kenmerk Bijlage Aan de leden van de gemeenteraad Achtkarspelen Afdeling : SL Behandeld door : mw. R. Schievink-de Boer Telefoonnummer : 14 0511 E-mail : gemeente@achtkarspelen.nl Uw kenmerk Uw brief van Burgerservicenr

Nadere informatie

Adviesrapport C.V. Paleiskwartier Wijkbelangen

Adviesrapport C.V. Paleiskwartier Wijkbelangen Adviesrapport C.V. Paleiskwartier Wijkbelangen Avans Hogeschool C.V. Paleiskwartier Wijkbelangen Bente Brok 2025454 Begeleidster Ingrid Wakkee Meghan Moonen 2021591 Eerste begeleider Willem Leijten Tweede

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

mer-evaluatie Een onderzoek naar de uitvoering van de milieu-effectrapportage-evaluatie. Inge de Haas

mer-evaluatie Een onderzoek naar de uitvoering van de milieu-effectrapportage-evaluatie. Inge de Haas mer-evaluatie Een onderzoek naar de uitvoering van de milieu-effectrapportage-evaluatie. Inge de Haas mer-evaluatie Een onderzoek naar de uitvoering van de milieu-effectrapportage-evaluatie. Inge de Haas

Nadere informatie

Peter den Hartog. Masterthesis MSRE ASRE / Universiteit Amsterdam

Peter den Hartog. Masterthesis MSRE ASRE / Universiteit Amsterdam Peter den Hartog Masterthesis MSRE ASRE / Universiteit Amsterdam Januari 2006 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 1.1 Aanleiding 5 1.2 Het onderzoek 5 2. Probleemstelling 2.1 De onderzoeksvraag 7 2.2

Nadere informatie

EVALUATIE PKI. Rapportage

EVALUATIE PKI. Rapportage EVALUATIE PKI Rapportage Colofon Versie 1.0, 8 maart 2012 Logica Business Consulting Opgesteld door: Ir. J.N. (Niek) IJzinga (Principal Consultant Security) Ir.drs. A.E. (Albert) Vlug (Principal Consultant

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting 1 Managementsamenvatting Dit onderzoek draait om de zoektocht naar nieuwe verdienmodellen voor het Nederlandse theaterveld. Door diverse oorzaken zijn theaters sinds enige tijd genoodzaakt meer eigen inkomsten

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Grootschalige inkoopacties

Grootschalige inkoopacties Grootschalige inkoopacties Ervaringen en leerpunten Onderzoeksrapport SMZ2013001 Utrecht, 22 februari 2013 Stichting Monitoring Zonnestroom Grootschalige inkoopacties 1 Projecttitel Onderzoeksrapport Grootschalige

Nadere informatie

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord Voorwoord CRM in de bioscopenbranche Het rapport dat nu voor u ligt, is mijn afstudeerscriptie CRM in de bioscopenbranche. Ik wil graag een aantal personen bedanken voor hun bijdrage aan de totstandkoming

Nadere informatie

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Papendrecht, oktober 2014 Inhoudsopgave 1. Bestuurlijke Nota 3 1.1. Probleemstelling, normen en aanpak van het onderzoek

Nadere informatie

Kennis op de rails. Een advies voor kennismanagement bij de Nederlandse Spoorwegen

Kennis op de rails. Een advies voor kennismanagement bij de Nederlandse Spoorwegen Kennis op de rails Een advies voor kennismanagement bij de Nederlandse Spoorwegen Costiaan Mesu 1019161 I4a Bedrijfskundige Informatica Faculteit Economie & Management Hogeschool van Utrecht COPYRIGHT

Nadere informatie

BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS

BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS Utrecht, Juni 2010 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van een themaonderzoek naar beleggen en belenen in het primair onderwijs

Nadere informatie

Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult

Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult H. A. Rödel Bachelorscriptie Bedrijfskunde Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult Uitgevoerd in opdracht van KMO Consult Datum:

Nadere informatie