Maatschappelijke veranderingen en doelen van docenten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maatschappelijke veranderingen en doelen van docenten"

Transcriptie

1 KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Onderwijs samenleving103 Maatschappelijke veranderingen en doelen van docenten Cees Klaassen Berber Vreugdenhil Wiel Veugelers

2 Maatschappelijke veranderingen en doelen van docenten Cees Klaassen Berber Vreugdenhil Wiel Veugelers

3 CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG Klaassen, C., Vreugdenhil, B. & Veugelers, W. C. Klaassen, Nijmegen. Vakgroep Sociologie, Radboud Universiteit. ISBN Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, or otherwise, without the prior written permission of the publisher. Uitgave: Vakgroep Sociologie Radboud Universiteit Dr. C. Klaassen Postbus HE Nijmegen Copyright Vakgroep Sociologie, 2013 Dit onderzoek is gefinancierd uit het budget dat het ministerie van OCW jaarlijks beschikbaar stelt aan de LPC ten behoeve van Kortlopend Onderwijsonderzoek dat uitgevoerd wordt op verzoek van het onderwijsveld. 2

4 Inhoud Woord vooraf 5 1 Inleiding: achtergrond van het onderzoek Burgerschap te midden van maatschappelijke en economische ontwikkelingen Onderwijs, vormingsdoelen en burgerschap 15 2 Onderzoeksopzet en -uitvoering Centrale onderzoeksvraag Onderzoeksopzet Onderzoeksuitvoering 22 3 Onderzoeksvariabelen en instrumenten Inleiding Variabelenschema: actuele doelen van docenten Specificatie variabelenschema actuele doelen van docenten Onderzoeksinstrument webenquête onder leraren Gespreksleidraad telefonische interviews met leraren/experts 35 4 Resultaten Resultaten en analyse vragenlijstonderzoek onder leraren Telefonische interviews met experts Overzicht bevindingen van experts 78 5 Conclusies 83 Literatuur 87 Publicaties in de reeks De Pedagogische Dimensie 91 3

5

6 Woord vooraf Het Contactcentrum Bevordering Openbaar Onderwijs (CBOO) heeft in het kader van het Kortlopend Onderwijsonderzoek een onderzoek aangevraagd dat zich richt op de invloed van actuele maatschappelijke veranderingen op de doelstellingen van docenten. De aanvrager van het onderzoek wil de inhoud van het onderzoeksrapport gebruiken voor de visieontwikkeling op de actualisering van onderwijskundige en pedagogische doelstellingen van docenten en de LOB activiteiten in vo en mbo. Het gezamenlijk bespreken van de geactualiseerde doelstellingen op diverse niveaus is van belang voor het bijstellen van onderwijsprogramma s en het inspelen op vragen van leerlingen/deelnemers. Het onderzoek geeft informatie over de actuele pedagogische doelstellingen die docenten hanteren en die van belang zijn voor de behandeling van vakgebonden en vakoverschrijdende thema s met een algemeen vormend karakter. Doelstellingenonderzoek geeft inzicht in de wijze waarop docenten kennis over actuele maatschappelijke en economische ontwikkelingen willen laten aansluiten bij de competenties van leerlingen/deelnemers, hun huidige leef- en belevingswereld en de vragen van leerlingen/deelnemers en hun denkontwikkeling over LOB. Het onderzoek richt zich met name op de mens- en maatschappijvakken en op de wijze waarin in deze vakken een geactualiseerde invulling gegeven wordt van curriculum- en lesdoelstellingen zodat deze aansluiten bij de maatschappelijke, sociale en economische transformaties die met name in het afgelopen decennia hun beslag gekregen hebben. In dit voorwoord willen wij onze dank uitspreken voor de bijdragen die wij mochten ontvangen van docenten en experts op de genoemde vakgebieden. Zij hebben ons goede voorbeelden gegeven van de wijze waarop de inhoudelijke vernieuwing van curricula en lessen voortdurend plaatsvindt aan de hand van nieuwe thema s en aanpassingen van reguliere vakleerstof. Cees Klaassen Berber Vreugdenhil Wiel Veugelers 5

7

8 1 Inleiding: achtergrond van het onderzoek 1.1 Burgerschap te midden van maatschappelijke en economische ontwikkelingen Pedagogische professionaliteit De vraag die in het onderhavige onderzoek centraal staat luidt: Wat is de invloed van actuele maatschappelijke veranderingen op de pedagogische doelstellingen van docenten? Achtergrond van dit onderzoek is met andere woorden de onbekendheid met de kwestie of en hoe leraren in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in de huidige omstandigheden meer of andere accenten leggen op een aantal maatschappelijke, sociale en economische aspecten en processen dan bijvoorbeeld vijfentwintig jaar geleden. Vragen als deze ressorteren onder het studiegebied van de normatieve of pedagogische professionaliteit van de leraar (Klaassen & Maslovaty, 2010). Een belangrijk aspect van deze pedagogische professionaliteit betreft het stimuleren van de ontwikkeling van waarden en normen bij de leerlingen. Maar er is meer. Met het oog op een brede persoonlijke vorming en een goede maatschappelijke voorbereiding is het van belang dat de leraar zich ook inspant om een brug te slaan tussen de ontwikkelingen in de maatschappij enerzijds en het dagelijkse lesgeven in de klas en de participatie in de school anderzijds. Veel onderwijswetenschappers gaan ervan uit dat een hoge mate van leerling-gerichtheid bij de leraar een voorwaarde is voor het kunnen slaan van deze brug (Klaassen & van der Linden, 2006; Alt & Reingold, 2012). David Carr (1993) wijst erop dat een leraar altijd onbewust en bewust bijdraagt aan de algemene persoonlijkheidsontwikkeling en de maatschappelijke vorming van opgroeiende leerlingen. Leraren hebben hierover vaak duidelijke opvattingen (zie bijvoorbeeld Vreugdenhil- Tolsma, Kranenburg-Kaptein & Vos, 2010). Uit eerder onderzoek weten we dat bij het realiseren van vakmatige, maar vooral ook van pedagogische doelstellingen de persoonlijkheid van de leraar een belangrijke rol speelt (Veugelers en de Kat, 1998; Rohaan, Beijaard en Vink, 2012). Gezien de aard van de onderzoeksvraagstelling staan de pedagogische doelstellingen van de docenten centraal, evenals de verschuivingen daarin onder invloed van de genoemde maatschappelijke ontwikkelingen. Pedagogische doelstellingen betreffen niet alleen de voorbereiding op het persoonlijk en sociaal-cultureel functioneren als volwassen burger in de samenleving (Veugelers, 2007). Pedagogische doelstellingen hebben ook betrekking op de sociaalnormatieve voorbereiding op het beroep en de voorbereiding op de wereld van de arbeid. Verschuivingen in de aandacht voor laatstgenoemde sociaalpedagogische doelstellingen kunnen in een 7

9 tijd van voortgaande economisering ook leiden tot meer nadruk op het bevorderen van een economisch burgerschap. Met behulp van dit onderzoek wordt geprobeerd hierop meer zicht te krijgen. Het perspectief van dit onderzoek is gericht op de vraag hoe actuele maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe sociale verschijnselen van historische processen van invloed zijn op aspecten van burgerschap en op de burgerschapsvorming waaraan het onderwijs in Nederland verplicht is aandacht aan te besteden. Hetzelfde geldt voor vele andere landen, zo zij dit niet al deden in het kader van de algemene vorming of de Bildung-gedachte die in veel pedagogische debatten en met tussenpozen ook in het onderwijsbeleid op de voorgrond treedt. Opvattingen over en aspecten van burgerschap Burgerschap en burgerschapsvorming hebben door de publieke en politieke discussie in de afgelopen decennia verschillende belangrijke impulsen gekregen. Alvorens in te gaan op de pedagogische en onderwijskundige aspecten van de pogingen tot burgerschapsvorming in het onderwijs zal eerst stilgestaan worden bij verschillende opvattingen over en aspecten van burgerschap. Omdat het fenomeen burgerschap een centrale categorie is in het begrijpen van actuele maatschappelijke, economische en sociale ontwikkelingen en ook in het denken over hoe een beschaafde samenleving eruit zou moeten zien is het nuttig om ook de blik te richten op de ontwikkeling van burgerschap in de loop der tijd. Immers in de analyse van actuele problematieken gaan vroegere en nieuwe aspecten van burgerschapsdenken hand in hand. Naast elementen van de sterk collectivistisch gekleurde 19e-eeuwse invulling met de nadruk op solidariteit, politieke participatie door allen en wederzijds respect (Heater, 1990) treft men ook nieuwe gezichtspunten aan. Deze verwijzen naar het maatschappelijk proces van individualisering, de ontmanteling van de verzorgingsstaat, de calculerende en op consumptie gerichte burger en het zoeken naar excellentie en marktgerichte oplossingen voor maatschappelijke problemen. Geschiedenis van het concept burgerschap De betekenis van het begrip en de status van burgerschap heeft een lange, maar in zekere zin ook cumulatieve ontstaansgeschiedenis met elementen die de moeite waard zijn om te memoreren ook voor een goed begrip van de huidige ontwikkelingen rondom dit fenomeen. Burgerschap heeft te maken met het lidmaatschap van een gemeenschap. En de geschiedenis vanaf de oudheid tot nu toe kan opgevat worden als een discussie en strijd over de betekenis en reikwijdte van dit lidmaatschap van de 'civil society'. Evenmin als tegenwoordig bestond er in vroeger tijden absolute consensus over 8

10 de precieze inhoud en betekenis van het begrip burger of burgerschap. Aristoteles wees daar al op in zijn 'Politeia'. Bij het ontstaan van het begrip burgerschap in de Griekse polis lag het accent op de verhouding van de burger ten opzichte van de staat. Met de term 'burgers' werd de kleine elite aangeduid die gevormd werd door experts met bepaalde privileges die onderhouden moesten worden door een grote groep nietburgers. Deze burgers waren degenen die het recht op eigendom bezaten en vrijgesteld waren van de dagelijkse arbeid. Zij namen deel aan het openbare bestuur, een privilege voorbehouden aan een beperkt aantal ingezetenen van de stadsstaat. Deze elite moet zorgen voor het vervullen van de openbare functies van politicus, rechter, bestuurder en soldaat. Belangrijk voor de huidige begripsopvatting van burgerschap is dat ook bij de oude Grieken een burger bepaalde rechten en een bepaalde status bezat. Tegenover deze rechten stond dan weer het nakomen van bepaalde plichten, alsmede het opbrengen van een zekere loyaliteit. Die loyaliteit had bij hun niet zozeer betrekking op de medeburgers maar meer op de polis. Niet alleen het besturen, maar ook het bestuurd worden van de burger stond in de Griekse polis centraal. Dit betekende dat burgerschap ook inhield loyaliteit en onderschikking aan het gezag en gehoorzaamheid aan de wet. Heater (1990) laat zien dat in het Romeinse rijk ook sprake is van rechten (privileges) en plichten. Belangrijk voor ons huidige denken is dat de Romeinen een onderscheid maakten in publieke en private rechten. Publieke rechten waren de volgende: recht op dienstneming in het leger; recht om zijn stem uit te brengen in de Romeinse volksvertegenwoordiging; verkiesbaarheid voor het openbaar bestuur en het grondwettelijk recht van handelen en van beroep. Private rechten waren het recht van onderling huwen en het recht om handel te mogen drijven met andere Romeinse burgers. De verbondenheid van het begrip burger tot een bepaalde locatie, alsmede een zekere exclusiviteit, treft men ook gedurende de Middeleeuwen aan. De term 'citoyen' bleef in deze tijden beperkt tot de ingezetenen van een stad die vrijelijk bepaalde plichten vervulden en bepaalde rechten genoten. Pas in de late middeleeuwen, bij het ontstaan van de natiestaat, zo meldt Heater, wordt de term burger minder exclusief en krijgt het begrip burgerschap een meer egalitaire en op cohesie gerichte lading die wij heden ten dage nog kennen. Van groot belang voor het denken over burger en burgerschap is ook de periode van de revoluties (de Franse, Amerikaanse en de industriële) geweest. Tijdens de Franse revolutie trad de hernieuwde 'citoyen' naar voren met de bekende idealen van "liberté, égalité et fraternité". De ware burger draagt deze idealen uit met alle daarmee verbonden rechten en plichten. Burgerschap in deze zin was tevens sterk nationalistisch gekleurd en gericht op groepssolidariteit. De 'volonté générale' en de liefde voor het vaderland gingen hand in hand met de vrijheidsgedachte en de gelijkheid. Belangrijk voor onze huidige begripsvorming is ook de gedachte dat opvoeding, onderwijs en vorming tot taak hebben de 'opvoeding tot burgerschap' ter hand te ne- 9

11 men. Deze gedachte die eerder ook al in de 'Politeia' naar voren gebracht was, werd door revolutionaire geesten als Rousseau en Condercet in de zojuist genoemde tijd weer sterk voor het voetlicht gehaald. Europees en wereldburgerschap De term en het begrip burgerschap zijn eeuwenlang sterk verbonden geweest met de idee van de soevereine nationale staat. Door de globalisering, onder andere tot uitdrukking komend in de groeiende internationale interdependentie, de wereldwijde communicatie via een mondiaal internet, de internationale bedrijfsnetwerken en de toegenomen internationale migratiebewegingen is de idee van de enigszins afgesloten territoriale natiestaat onder druk komen te staan. Niet in de laatste plaats ook door de groeiende internationale samenwerking op economisch, politiek, sociaal cultureel terrein, zoals bijvoorbeeld de toegenomen Europese integratie is dat nationale concept van burgerschap vervangen door concepten van Europees en wereldburgerschap. Voor een deel kan de groeiende internationale interdependentie ook toegeschreven worden aan het internationale bewustzijn van de grenzenloze ecologische problematieken. Het concept van de risicomaatschappij is indicatief voor de internationale en globale dimensie van de wijze waarop wij onze samenleving ontwikkelen en met onze ene planeet omgaan (Beck, 1992). Burgerschap en verzorgingsstaat In het publieke debat over burgerschap dat gevoerd wordt in de meer ontwikkelde landen in de wereld treedt ook een ander aspect van burgerschap naar voren. Dit aspect betreft de afbouw van de verzorgingsstaat en de daarmee gepaard gaande maatregelen. Het moderne begrip burgerschap is ook nauw verbonden met de opkomst van de verzorgingsstaat. In het Verenigd Koninkrijk heeft Marshall (1977) een beschrijving gegeven van de historische ontwikkeling van burgerschapsrechten in relatie tot de groei van de verzorgingsstaat. Hij was de geestelijke vader van een tegenwoordig erg bekende burgerschapsopvatting die bestaat uit een drietal dimensies: 'legal, political and social rights'. Deze rechten zijn in de loop der tijd constituerend geworden voor de tegenwoordige notie van burgerschap. Marshall ziet dit constitueringsproces als een evolutionair 'natuurlijk' proces. De staat wordt gezien als een ondersteuning bij deze ontwikkeling en als de instantie die deze rechten garandeert. Terecht heeft Giddens (1982, p.171) erop gewezen dat Marshall te weinig benadrukt dat die rechten in beslissende mate slechts door sociale en politieke strijd verworven zijn. In westerse democratieën is de ideologie en de praktijk van de verzorgingsstaat bekritiseerd vanwege de groei van de openbare uitgaven, de actuering van het collectivisme en de ontwikkeling van 10

12 een afhankelijkheidscultuur waarbij burgers in hoge mate afhankelijk worden van de diensten en vangnetten van de overheid. Verschillende invalshoeken Kijkend naar de geschiedenis van het begrip burgerschap kan geconcludeerd worden dat onze historische voorgangers het begrip continu gereconstrueerd hebben. De huidige discussie probeert de aard en de kwaliteit van het politieke en sociale leven opnieuw te definiëren. Verschillende wetenschappelijke disciplines leggen daarbij verschillende accenten. Zo ziet de politicologische invalshoek burgerschap als een relatie van rechten en plichten tussen het individu en de overheid. De sociologische invalshoek benadrukt de discrepantie tussen de gelijkheid die verbonden is met het begrip burgerschap en de feitelijke ongelijkheid die naar voren komt in de structuur van sociale verschillen tussen mensen. De juridische invalshoek legt het accent weer op onder andere de nationaliteitsstatus. Burgerschap als sleutelbegrip De grote interesse in de invulling van burgerschap heeft relatie met vele aspecten van het sociale en maatschappelijke leven van mensen op meerdere niveaus. Processen van globalisering, individualisering en economisering beïnvloeden het bestaan van alle burgers. Zij vormen de impulsen om verder na te denken en politieke discussies te voeren over wat het belang is van goed burgerschap en wat een civil society is of zou moeten zijn en wat nu de rechten, plichten van een burger zijn of zouden moeten zijn. Burgerschap is een sleutelbegrip geworden in de politieke discussie en dit niet alleen in Nederland maar in bijna de gehele wereld. In die discussie komen oude en nieuwe elementen uit de historische begripsontwikkeling naar voren. Denk bijvoorbeeld aan de erkenning van de rechten van individuele burgers om hun eigen toekomst te bepalen, de vorming van multiculturele samenlevingen (Lynch, 1992), het probleem van het staatsburgerschap voor vluchtelingen en stateloze mensen en de groei van het regionale nationalisme waarin vaak chauvinistische of rechtsextremistische tendensen overheersen of lokale oorlogen ontstaan, zoals de oorlog in het voormalige Joegoslavië of de recente oorlog in Syrië. Burgerschap en rechten De (inter)nationale discussie over burgerschap wordt ook regelmatig aangewakkerd door de aantasting van de grondrechten en aanvallen op burgerschap en mensenrechten in tal van landen. Grondrechten zijn de fundamentele beginselen van een menswaardige en democratische samenleving. De implicaties van grondrechten zijn niet per definitie evident. Het gaat immers niet alleen om de formele status van burgerrechten 11

13 maar om hun realisering in een concrete historisch-sociale context. De concrete interpretatie van grondrechten door verschillende groepen in de maatschappij moeten in het openbare debat naar voren komen. Daarnaast kan in de discussie over burgerschap duidelijk worden over welke mogelijkheden groepen in de samenleving beschikken om hun burgerrechten daadwerkelijk te realiseren. Burgerschap en het communitarisme-liberalisme debat Burgerschap staat in veel landen ook hoog op de politieke agenda vanwege de gevoelde behoefte aan nieuwe vormen van maatschappelijke solidariteit. Vanaf het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw is er wereldwijd, maar ook in Nederland, een politiek-maatschappelijk discussie gevoerd dat bekend staat als het communitarismeliberalisme debat, dikwijls geïnspireerd door studies van gerenommeerde filosofen en sociologen (Rawls,1993; Kymlicka,1989; Van Gunsteren 1994; Etzioni,1996). In het betreffende debat kwamen en komen veel van de issues uit de historie van burgerschap naar voren zoals de vragen rondom de rechten en plichten van de burger, de democratie als institutie en proces, de aard en functie van de publieke moraal, de verhouding van individu en maatschappij, de taak van de overheid en de (on)maakbaarheid van de samenleving. Het communitaristische standpunt in dit debat zet zich af tegen het liberalisme. Beiden gaan ervan uit dat er in de tegenwoordige samenleving sprake is van een pluralisering van waarden. De moraal is versplinterd en uiteengevallen in vele tradities. Het communitarisme streeft daarom een reconstructie van gemeenschapsstructuren na. Het liberalisme legt daartegenover het accent op de persoonlijke autonomie en het zelfverantwoordelijk maken van keuzen door het individu. Voortbouwend op dit debat ziet men vult men burgerschap in als actief burgerschap en ziet men burgerschap ook als een belangrijk bindmiddel in de samenleving. Burgerschap en sociale cohesie worden vaak gepresenteerd als een eeneiige tweeling. De gedacht is dat etnische, religieuze en culturele verschillen overstegen kunnen worden door een nieuw burgerschapsideaal. Men hoopt een nieuwe vorm van burgerschap te institutionaliseren in de nieuwe sociale orde. Ook in de sfeer van het onderwijs is de bovenstaande algemene discussie en gedachtegang neergedaald. Er is een concept ontwikkeld van de school als gemeenschap waarin het bevorderen van gemeenschappelijke doelen, het stimuleren van groepsbinding, het creëren van structuren voor collegialiteit, het scheppen van voorwaarden voor voortdurende interactie tussen de leden van de school en de ontwikkeling van pedagogische professionaliteit, centrale elementen vormen (zie bijvoorbeeld Klaassen, Schouten en Leeferink, 1999; Sleegers, Denessen, Leeferink, & Klaassen, 2001). 12

14 Burgerschapscompetenties In een SLO rapport geschreven door Jeroen Bron (2006) komen een aantal ideeën uit het concept van de school als gemeenschap terug waar het gaat om de voorwaarden voor democratie zoals participatie, diversiteit, geweldloosheid, fundamentele rechten, verbondenheid, gemeenschappelijke belangen en een sterke civil society. Een deel van deze uitgangspunten vinden we terug in de zogenaamde Basiscompetenties (key competences) die in 2003 onder regie van de Europese Unie zijn ontwikkeld. Basisvaardigheid 6.1 beschrijft interpersoonlijke, interculturele en sociale competenties en basisvaardigheid 6.2 omvat zogenaamde `civic' competenties. In deze competenties zijn diverse begrippen, vaardigheden en attitudes opgenomen zoals: empathie, tolerantie, beheersing van agressie, assertiviteit, grondwet, stemmen, kritische omgang met massamedia, solidariteit, diversiteit, sociale cohesie en participatie (Bron, 2006). Het Nederlandse beleid ten aanzien van burgerschap en burgerschapsvorming draagt duidelijk het stempel van Europese afspraken en opvattingen. Volgens bijvoorbeeld de Raad van Europa is Education for Democratic Citizenship : Gebaseerd op de fundamentele principes van mensenrechten, democratie en rechtsregels; Sterk gerelateerd aan rechten en verantwoordelijkheden, participatie en verbondenheid (cohesie), empowerment' en respect voor diversiteit; Erop gericht om jongeren voor te bereiden op actieve participatie in de democratische samenleving en (daarmee) het versterken van de democratische cultuur; Een instrument voor het tegengaan van geweld, racisme, rechts nationalisme en intolerantie; Een bijdrage aan sociale cohesie, sociale rechtvaardigheid en gemeenschappelijke belangen; Een versterking van de `civil society', door een bijdrage te leveren aan de vorming van geïnformeerde burgers die beschikken over democratische vaardigheden (Council of Europe, 2000). De Onderwijsraad (1998) in Nederland omschrijft burgerschapscompetenties als: Competenties die betrekking hebben op het kunnen sturen van de eigen levensloop op velerlei maatschappelijke domeinen. Het gaat om kennis, vaardigheden en houdingen om in het sociaal-maatschappelijk verkeer adequaat te kunnen handelen, in de samenleving te kunnen participeren en in de persoonlijke levenssfeer zelfsturend te kunnen handelen. Deze zullen moeten worden afgeleid van onder andere de eisen die vanuit een turbulente arbeidsmarkt (loopbaancompetenties, employability), de persoonlijke levenssfeer en maatschappelijke participatie aan het individu worden gesteld. 13

15 In het politieke debat over deze ontwikkelingen is burgerschap een zeer attractief begrip. De term behoort tot het vocabulaire van woordvoerders van zeer uiteenlopende politieke huize. Burgerschap is zowel populair bij mensen die het individualisme aanhangen en de competitiemoraal onderschrijven, als bij hen die zich zorgen maken over het afnemend gemeenschapsgevoel in een maatschappij die volgens critici als bijvoorbeeld Nussbaum (2011) en Sandel (2012) gekenmerkt wordt door particuliere belangen, concurrentie en ideologische statements als greed is good. Economisch burgerschap Een nieuw begrip dat zich het afgelopen decennium in de wereld heeft aangediend is economisch burgerschap. Met name op Europees niveau is er veel nadruk gelegd op de begripsvorming en operationalisering van economisch burgerschap. In het Brondocument Leren en Burgerschap (Cinop, 2004) wordt dit begrip als volgt omschreven: Bij economisch burgerschap gaat het om het functioneren als burger binnen het domein van economie dat wil zeggen de participatie van productie en consumptie als kritische consument en als participerende en ondernemende werker (employability). Het heeft betrekking op het functioneren/handelen op de arbeidsmarkt, op burgerschap binnen het bedrijf, en op het handelen op de consumptiemarkt. Waar het gaat om employability moet de werknemer in sterke mate zijn eigen (arbeids)leven vormgeven en draagt daarbij verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen van zijn vakbekwaamheid. Verder moet de burger vormgeven aan zijn betrokkenheid, participatie en medezeggenschap in het bedrijf. Hij maakt gebruik van werknemersrechten en bescherming maar als burger heeft hij ook als taak vanuit eigen normen en waarden bij te dragen aan de ontwikkeling van de maatschappelijke eenheid (team, bedrijf, beroepsgroep) waar hij deel van uitmaakt. En ook functioneert de burger in dit domein als kritische consument. Er worden afwegingen gemaakt met betrekking tot milieuaspecten, gezondheidsaspecten en de eigen financiële speelruimte. Het begrip economisch burgerschap dient ook beschouwd te worden tegen de achtergrond van een aantal nieuwe maatschappelijke tendensen zoals de individualisering, de flexibilisering van de arbeid en de verbreiding van het marktgerichte denken en handelen. De toepassing van het marktprincipe wordt steeds vaker gezien als het middel bij uitstek voor de oplossing van sociale problemen. Slechts daar waar de markt faalt, wordt nog een compenserend beroep gedaan op de overheden. Economisch burgerschap heeft ook te maken met en een andere verhouding van de burger ten opzichte van de staat. Niet alleen de wereldwijde nadruk op economische markten, maar ook de 14

16 ontwikkeling van een ander wereldbreed economisch systeem heeft geleid tot een veranderd begrip van burgerschap waarin ook de economische factor van plaats gewisseld heeft met andere factoren om het zo maar eens te zeggen. Op macro niveau heeft economisch burgerschap ertoe geleid dat men nu veel meer aandacht heeft voor de veranderde mondiale economische verhoudingen en de globalisering (denk aan de wereldwijde banken- en kredietcrisis). Ook is er meer aandacht voor bepaalde economische ontwikkelingen zoals nadruk op marktgerichtheid, efficiency, effectiviteit, nieuwe markten en governance. Op meso niveau, in de onderwijssector (maar ook in tal van andere sectoren), heeft een ingrijpende verandering plaatsgevonden waarbij men steeds meer naar de individuele en collectieve economische opbrengst van het onderwijs is gaan kijken. Op micro niveau heeft economisch burgerschap bijvoorbeeld geleid tot meer aandacht voor de versterking van de nadruk op beroepsvoorbereiding, economische flexibiliteit, ondernemerschap en excellentie. Ook heeft het geleid tot een groeiend besef dat de (inter)nationale omstandigheden in toenemende mate de locale leefwereld en de belevingswereld van burgers veranderen en daarmee ook hun burgerschapsrol beïnvloeden. 1.2 Onderwijs, vormingsdoelen en burgerschap Burgerschap als expliciet en impliciet onderwijsdoel Scholen worden tegenwoordig geacht aandacht te besteden aan burgerschapsvorming. In Nederland is dit wettelijk vastgelegd. Onderwijs in het primair en voortgezet onderwijs moet mede gericht zijn op actief burgerschap en sociale integratie zo luidt de wettelijke formulering van deze onderwijsdoelstelling (Staatsblad 2005, nr. 678). De invulling van de burgerschapsvorming wordt aan de afzonderlijke scholen overgelaten. Dit vanwege het waardegebonden karakter van burgerschap en ook vanwege het grondwettelijke principe van vrijheid van onderwijs. Dit betekent dat de overheid zich verder niet bemoeit met de inhoudelijke invulling van de burgerschapsopdracht. De overheid vraagt alleen aan de Inspectie van het Onderwijs om na te gaan wat er op dit gebied feitelijk gebeurt en of de scholen voldoen aan de wettelijke verplichting. De inspectie heeft in dit verband een toezichtkader ontwikkeld (Inspectie van het Onderwijs, 2006). 15

17 Impliciet, maar ook steeds sterker expliciet, wordt er tegenwoordig vanuit gegaan dat goed 'onderwijs' zonder meer de belangen van individuen en de nationale economie dient. In het politieke en maatschappelijke debat gaat het vooral om de internationale vergelijkingen, zoals de PISA scores, de vele andere rangordeningen en de in zwang zijnde governance legitimaties van de huidige bureaucratische onderwijsprocedures. Tegenwoordig verlangt men van het onderwijs dat het niet alleen maar een 'goed' in zichzelf is, gericht op de Bildung van de individuele persoonlijkheid. In tegenstelling tot enige decennia geleden gaat het er nu veel meer en vooral om ook naar de individuele en collectieve economische opbrengst van het onderwijs te kijken. Maar er doet zich ook een tegenbeweging voor. Zo heeft in 2011 de Onderwijsraad nadrukkelijk gewezen op het belang van vorming in het onderwijs (Onderwijsraad, 2011). Dit tegen de achtergrond van de toenemende aandacht voor de instrumenteeltechnische kant van het onderwijs. Onderwijs richt zich niet alleen op het bijbrengen en ontwikkelen van instrumentele kennis en vaardigheden. Het onderwijs als cognitiegerichte institutie heeft ook een algemeen vormende taak en een pedagogische functie voor leerlingen. Volgens gangbare criteria is de algemene vorming in ons onderwijs voor iedereen bedoeld en gericht op brede cultuuroverdracht, burgerschap en kritisch denken. Belangrijk bij de realisering van deze algemene vorming zijn natuurlijk de doelstellingen en praktijken van leraren. In het voorliggende onderzoek wordt de aandacht gericht op de gevolgen die een aantal maatschappelijke en economische ontwikkelingen hebben voor de beoogde pedagogische doelstellingen van leraren. Ook in het regeringsbeleid wordt meer aandacht gevraagd voor algemene vorming en op de nieuwe accenten in het denken en de (inter)nationale discussie over burgerschap. In tal van landen was deze 'vorming tot burgerschap' al in een of andere vorm opgenomen in het curriculum van het secundair onderwijs, maar door internationale afspraken heeft de burgerschapsvorming in het onderwijs een nieuwe en bredere impuls gekregen. In het publieke debat wordt daarbij aan het onderwijs een belangrijke taak toebedacht. Dit heeft in Nederland geresulteerd in wetgeving. De inzichten over burgerschap en de opvattingen over de aard van de burgerschapsvorming en over de bijdrage van het onderwijs in deze zijn nog steeds sterk in ontwikkeling. De aanvraag voor dit onderzoek is daarvan een indicator. Op basis van de wereldwijde discussie over burgerschap en burgerschapsvorming komen uiteenlopende oorzaken en omstandigheden naar voren. In het kader van dit onderzoek zijn een aantal toonaangevende ontwikkelingen rondom burgerschap en de vorming daartoe geselecteerd. Deze zijn uiteengezet in het voorgaande exposé van de theoretische literatuurstudie. Op basis daarvan kan overgegaan worden naar de in het volgende hoofdstuk uitgewerkte operationalisering 16

Scholen op weg naar educatief partnerschap met ouders

Scholen op weg naar educatief partnerschap met ouders KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Pedagogische kwaliteit 71 Scholen op weg naar educatief partnerschap met ouders Dr. C. Klaassen Scholen op weg naar educatief partnerschap met ouders Dr. C. Klaassen CIP-GEGEVENS

Nadere informatie

Mondiale vorming en wereldburgerschap

Mondiale vorming en wereldburgerschap KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Pedagogische kwaliteit 70 Mondiale vorming en wereldburgerschap Wiel Veugelers Mechtild Derriks Ewoud de Kat Mondiale vorming en wereldburgerschap Wiel Veugelers Mechtild

Nadere informatie

Geïntegreerd pedagogisch leren handelen Een uitdaging voor opleiding en professionalisering van leraren

Geïntegreerd pedagogisch leren handelen Een uitdaging voor opleiding en professionalisering van leraren Geïntegreerd pedagogisch leren handelen Een uitdaging voor opleiding en professionalisering van leraren dr. Jeroen Onstenk Geïntegreerd pedagogisch leren handelen Een uitdaging voor opleiding en professionalisering

Nadere informatie

KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK. Onderwijs en samenleving 90. De pedagogische voorbeeldfunctie. van de leerkracht. Dr. C. Klaassen

KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK. Onderwijs en samenleving 90. De pedagogische voorbeeldfunctie. van de leerkracht. Dr. C. Klaassen KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Onderwijs en samenleving 90 De pedagogische voorbeeldfunctie van de leerkracht Dr. C. Klaassen De pedagogische voorbeeldfunctie van de leerkracht Dr. C. Klaassen CIP-GEGEVENS

Nadere informatie

Meetinstrumenten voor sociale competenties, metacognitie en advanced skills GUUSKE LEDOUX JOOST MEIJER INEKE VAN DER VEEN IRIS BREETVELT

Meetinstrumenten voor sociale competenties, metacognitie en advanced skills GUUSKE LEDOUX JOOST MEIJER INEKE VAN DER VEEN IRIS BREETVELT Meetinstrumenten voor sociale competenties, metacognitie en advanced skills GUUSKE LEDOUX JOOST MEIJER INEKE VAN DER VEEN IRIS BREETVELT Meetinstrumenten voor sociale competenties, metacognitie en advanced

Nadere informatie

Grenzen aan de pedagogische taak van de docent

Grenzen aan de pedagogische taak van de docent KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Pedagogische kwaliteit 80 Grenzen aan de pedagogische taak van de docent Een verdeling van taken binnen de school en tussen school, ouders, jeugdzorg en politie Wiel Veugelers

Nadere informatie

Professionalisering van roc-docenten:

Professionalisering van roc-docenten: KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Professionele organisatie 74 Professionalisering van roc-docenten: zoeken naar verbinding Christa Teurlings Dana Uerz Professionalisering van rocdocenten: zoeken naar verbinding

Nadere informatie

Uitkomsten van de peiling in 2009

Uitkomsten van de peiling in 2009 Primair onderwijs Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau Balans Actief burgerschap en sociale integratie Uitkomsten van de peiling in 2009 PPON-reeks nummer 45 Balans Actief burgerschap en sociale

Nadere informatie

Gewenst docenthandelen in het voortgezet onderwijs

Gewenst docenthandelen in het voortgezet onderwijs KO RT L O P E N D O N D E RW I J S O N D E R Z O E K Vormgeving van leerprocessen 78 Gewenst docenthandelen in het voortgezet onderwijs Vernieuwingen, perspectieven, keuzes en gronden Yvette Sol Karel

Nadere informatie

Advies. Een eigentijds curriculum

Advies. Een eigentijds curriculum Advies Een eigentijds curriculum Een eigentijds curriculum Een eigentijds curriculum 1 Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd,

Nadere informatie

De jeugd heeft de toekomst, het onderwijs ook?

De jeugd heeft de toekomst, het onderwijs ook? De jeugd heeft de toekomst, het onderwijs ook? Onderzoek naar de toekomstbestendigheid van het proces van totstandkoming van het onderwijscurriculum en van het huidige curriculum. Auteurs: dr. F. Joosten,

Nadere informatie

Om de kwaliteit van het onderwijs

Om de kwaliteit van het onderwijs Om de kwaliteit van het onderwijs Om de kwaliteit van het onderwijs Kwaliteitsbepaling en kwaliteitsbevordering Redactie: Anne Bert Dijkstra Frans J.G. Janssens Boom Lemma uitgevers Den Haag 2012 2012

Nadere informatie

Leren omgaan met culturele diversiteit

Leren omgaan met culturele diversiteit Leren omgaan met culturele diversiteit Aandachtspunten voor een kansrijke aanpak SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Leren omgaan met culturele diversiteit Aandachtspunten voor een kansrijke

Nadere informatie

Vensters op de wereld

Vensters op de wereld Vensters op de wereld Vensters op de wereld Rapport van de Commissie Canon voor Wereldburgerschap Redactie Tine Beneker Mariëtte van Stalborch Rob van der Vaart NCDO en Faculteit Geowetenschappen Universiteit

Nadere informatie

De school als oefenplaats voor democratie

De school als oefenplaats voor democratie De school als oefenplaats voor democratie Een mixed-methods evaluatieonderzoek naar de werkzaamheid van een schoolbreed programma voor democratische burgerschapsvorming in de basisschool Sophie Verhoeven

Nadere informatie

Professionele organisatie 94

Professionele organisatie 94 KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Professionele organisatie 94 (Onder)wijs in techniek? Onderzoek naar de houding en praktijk van leraren ten aanzien van onderwijs in techniek drs. Martina van Uum (ESoE) drs.

Nadere informatie

Nu leren voor later. Een verkennende studie naar duurzame ontwikkeling in onderwijs in Limburg. Ron Cörvers, Machiel Lamers en Carijn Beumer

Nu leren voor later. Een verkennende studie naar duurzame ontwikkeling in onderwijs in Limburg. Ron Cörvers, Machiel Lamers en Carijn Beumer Nu leren voor later Een verkennende studie naar duurzame ontwikkeling in onderwijs in Limburg Ron Cörvers, Machiel Lamers en Carijn Beumer 1 november 2009 Universiteit Maastricht International Centre for

Nadere informatie

OMGAAN MET VERSCHILLEN Competenties van leerkrachten en schoolleiders. Mechtild Derriks Guuske Ledoux Marianne Overmaat Edith van Eck

OMGAAN MET VERSCHILLEN Competenties van leerkrachten en schoolleiders. Mechtild Derriks Guuske Ledoux Marianne Overmaat Edith van Eck OMGAAN MET VERSCHILLEN Competenties van leerkrachten en schoolleiders Mechtild Derriks Guuske Ledoux Marianne Overmaat Edith van Eck OMGAAN MET VERSCHILLEN Competenties van leerkrachten en schoolleiders

Nadere informatie

Mondelinge feedback bij zelfstandig werken

Mondelinge feedback bij zelfstandig werken KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Vormgeving van leerprocessen 74 Mondelinge feedback bij zelfstandig werken Interactie tussen docenten en leerlingen in het VO Yvette Sol Karel Stokking Mondelinge feedback

Nadere informatie

BURGERSCHAP BIJ 14-JARIGEN. VLAANDEREN IN

BURGERSCHAP BIJ 14-JARIGEN. VLAANDEREN IN ƒ Vakgroep Sociologie Onderzoeksgroep TOR Vrije Universiteit Brussel Pleinlaan 2, 1050 Brussel http://www.vub.ac.be/tor/ Departement Sociologie Onderzoeksgroep SeP School & Politiek Universiteit Antwerpen

Nadere informatie

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal Geef ze de ruimte Een onderzoek naar zelforganisaties van allochtonen, gemeentelijk integratiebeleid en mogelijkheden voor donatiebeleid van Fonds 1818 Henk Jan van Daal februari 2002 2 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Literatuurstudie ouderbetrokkenheid

Literatuurstudie ouderbetrokkenheid Literatuurstudie ouderbetrokkenheid in internationaal perspectief Frederik Smit Roderick Sluiter Geert Driessen Oktober 2006 Literatuurstudie ouderbetrokkenheid in internationaal perspectief Frederik

Nadere informatie

Landelijk Platform Beroepen in het Onderwijs

Landelijk Platform Beroepen in het Onderwijs Landelijk Platform Beroepen in het Onderwijs EDUCATIEVE MASTEROPLEIDINGEN BEELD VAN DE BEHOEFTE COLOFON Educatieve masteropleidingen. Beeld van de behoefte 2006 Landelijk Platform Beroepen in het Onderwijs

Nadere informatie

Professionalisering van schoolleiders in het voortgezet onderwijs

Professionalisering van schoolleiders in het voortgezet onderwijs Professionalisering van schoolleiders in het voortgezet onderwijs Een gedeeld referentiekader voor dialoog en verbetering Sietske Waslander / Michel Dückers / Gerda van Dijk Uitgave Professionalisering

Nadere informatie

DESIGN CULTUUR EN NATIONALE IDENTITEIT DESIGN VOOR DE OVERHEID EEN EUROPEES PERSPECTIEF

DESIGN CULTUUR EN NATIONALE IDENTITEIT DESIGN VOOR DE OVERHEID EEN EUROPEES PERSPECTIEF DESIGN CULTUUR EN NATIONALE IDENTITEIT DESIGN VOOR DE OVERHEID EEN EUROPEES PERSPECTIEF DESIGN CULTUUR EN NATIONALE IDENTITEIT DESIGN VOOR DE OVERHEID EEN EUROPEES PERSPECTIEF DESIGN CULTUUR EN NATIONALE

Nadere informatie

Ritsen vanaf hier. Over leren en innoveren. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs

Ritsen vanaf hier. Over leren en innoveren. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs 3 Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs Ria Timmermans, Emerance Uytendaal, Daniëlle Verschuren en Nora Booij Ritsen vanaf hier Over leren en innoveren Ritsen vanaf hier Over leren en innoveren

Nadere informatie

Opvoeden en ontwikkelen doen we samen!

Opvoeden en ontwikkelen doen we samen! Opvoeden en ontwikkelen doen we samen! Praktijkgericht onderzoek naar de manier waarop scholen in primair en voortgezet onderwijs hun maatschappelijke opdracht praktisch kunnen vormgeven KPC Groep Sophie

Nadere informatie

Verschil maken Eigen verantwoordelijkheid na de verzorgingsstaat. Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling

Verschil maken Eigen verantwoordelijkheid na de verzorgingsstaat. Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling Verschil maken 2 / Verschil maken Verschil maken Eigen verantwoordelijkheid na de verzorgingsstaat Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling Verschil maken Eigen verantwoordelijkheid na de verzorgingsstaat

Nadere informatie

COMPETENTIES: VAN COMPLICATIES TOT COMPROMIS. studie

COMPETENTIES: VAN COMPLICATIES TOT COMPROMIS. studie COMPETENTIES: VAN COMPLICATIES TOT COMPROMIS studie COMPETENTIES: VAN COMPLICATIES TOT COMPROMIS OVER SCHUIFJES EN BEGRENZERS Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919.

Nadere informatie

STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst"

STRATEGIENOTA 2015-2019 Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst" Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 Voorwoord 1 Hoofdstuk 2 Stichting Catent. Ontwikkelen met passie 2 2.1 Inleiding 2 2.2 Missie 2 2.3 Identiteit

Nadere informatie