College van burgemeester en wethouders

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "College van burgemeester en wethouders"

Transcriptie

1 College van burgemeester en wethouders Openbare besluitenlijst Zitting van 8 november 2022 Samenstelling Aanwezig: de heer Erik Merrienboer, van, burgemeester; de heer Frank Hulle,van, wethouder; mevrouw Sonja Suij, wethouder; de heer Jurgen Vervaet, wethouder; de heer Laszlo Voorde,van de, wethouder; de heer Jeroen de Buck, wethouder; de heer Steven Waal,de, gemeentesecretaris RONDVRAAG _BW_01262 zaaknummer: Rondvraag punt 1 Terugblik afgelopen week (gemeentesecretaris) Het college besluit deze informatie voor kennisgeving aan te nemen. Uitvoering door: Directie. punt 2 Opening pumptrackbaan Sluiskil vrijdag 11 november (wethouder Suij) Het college verzoekt de ambtelijke organisatie een evenredige vertegenwoordiging af te vaardigen naar deze opening. Uitvoering door: Samenleving. punt 3 Terugkoppeling gesprek met Ypsilon (burgemeester) Het college besluit deze informatie voor kennisgeving aan te nemen. Het college verzoekt nader geïnformeerd te worden over het vrijwilligersbeleid van de gemeente Terneuzen. Uitvoering door: Samenleving. punt 4 Bezetting afdeling communicatie (wethouder Vervaet) Het college neemt kennis van de verstrekte informatie. Uitvoering door: Middelen. 1/19

2 punt 5 Rangeren Sas van Gent (wethouder Vervaet) Het college verzoekt geïnformeerd te worden over de handhaving op de afspraken op het rangeerterrein Sas van Gent. Uitvoering door: Omgeving en Economie. VOORBEREIDING RAADSVERGADERING _BW_01263 zaaknummer: Voorbereiding raadsvergadering van 10 november 2022 punt 1 Het college heeft de agenda van de raadsvergadering doorgenomen. VASTSTELLEN CONCEPTBESLUITENLIJST _BW_01264 zaaknummer: 8656 Openbare besluitenlijst B&W 1 november 2022 punt 1 Het college stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast. BESPREEKSTUKKEN Omgeving & Economie _BW_01265 zaaknummer: 2617 Nota kostenverhaal en financiële bijdragen punt 1 De raad besluit de nota kostenverhaal en financiële bijdragen vast te stellen. punt 2 De raad besluit de standaard werkwijze voor beoordeling van initiatieven vast te stellen en per 1 juli 2023 leges te vragen voor vooroverleg. punt 3 De raad besluit een bestemmingsreserve kwaliteitsverbetering fysieke leefomgeving te openen en de besteding ervan te reserveren voor de realisatie van ontwikkelingen ter verbetering van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. punt 4 2/19

3 Het college besluit in te stemmen met de nota kostenverhaal en financiële bijdragen en dit aan te bieden aan de gemeenteraad. punt 5 Het college besluit in te stemmen met de standaard werkwijze voor beoordeling van initiatieven en dit aan te bieden aan de raad. punt 6 Het college besluit in te stemmen met de oprichting van een bestemmingsreserve kwaliteitsverbetering fysieke leefomgeving en dit aan te bieden aan de raad _BW_01270 zaaknummer: Voorgenomen verkoop Wholesale PZEM N.V. punt 1 De raad besluit de eerder door het college opgelegde voorlopige geheimhouding ten aanzien van twee geheime bijlagen bij het raadsvoorstel over de voorgenomen verkoop van Wholesale door PZEM N.V. te bekrachtigen op grond van artikel 25 lid 3 Gemeentewet. punt 2 De raad besluit kennis te nemen van het voorgenomen besluit van het college om goedkeuring te verlenen aan de voorgenomen verkoop van Wholesale PZEM N.V. aan EPH en hierop geen wensen of bedenkingen in te dienen. punt 3 Het college neemt het voorgenomen besluit tot het verlenen van goedkeuring aan de verkoop van Wholesale PZEM N.V. aan EPH overeenkomstig het voorstel hiertoe van PZEM met inbegrip van de geheime bijlage bij dit voorstel. punt 4 Het college besluit de raad in de gelegenheid te stellen tot het kenbaar maken van wensen en bedenkingen aan het college ten aanzien van zijn voorgenomen besluit om goedkeuring te verlenen aan de voorgenomen verkoop van Wholesale PZEM N.V. aan EPH. punt 5 Het college besluit op grond van artikel 25 lid 2 Gemeentewet tot het opleggen van geheimhouding ten aanzien van twee vertrouwelijke bijlagen behorend bij de brief aan de raad over de voorgenomen verkoop van Wholesale PZEM N.V. aan EPH en deze beide documenten onder geheimhouding ter inzage te leggen bij de griffie _BW_01266 zaaknummer: 8048 Vaststelling (gewijzigd) bestemmingsplan Terneuzen Zuid- Oost, Merwedelaan (IKC De Steiger) 3/19

4 punt 1 De gemeenteraad besluit om de zienswijzen van reclamanten genoemd onder 1. tot en met 3. van paragraaf 2.1 van de 'Antwoordnota zienswijzen en ambtshalve aanpassingen' bestemmingsplan Terneuzen Zuid-Oost, Merwedelaan (IKC De Steiger) ontvankelijk te verklaren. punt 2 De gemeenteraad besluit om de zienswijzen van reclamanten genoemd onder 1. en 2. van paragraaf 2.1 van de 'Antwoordnota zienswijzen en ambtshalve aanpassingen' bestemmingsplan Terneuzen Zuid-Oost, Merwedelaan (IKC De Steiger) ongegrond te verklaren. punt 3 De gemeenteraad besluit de zienswijzen van reclamant genoemd onder 3. van paragraaf 2.1 van de 'Antwoordnota zienswijzen en ambtshalve aanpassingen bestemmingsplan Terneuzen Zuid-Oost, Merwedelaan (IKC De Steiger) deels ongegrond en deels gegrond te verklaren. punt 4 De gemeenteraad besluit om de ambtshalve wijzigingen vast te stellen conform het voorstel in paragraaf 4 van de 'Antwoordnota zienswijzen en ambtshalve aanpassingen' bestemmingsplan Terneuzen Zuid-Oost, Merwedelaan (IKC De Steiger). punt 5 De gemeenteraad besluit het bestemmingsplan 'Terneuzen Zuid-Oost, Merwedelaan (IKC De Steiger)' als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0715.BPTZO08-VG01 met bijbehorende bestanden zowel in digitale als analoge vorm (gewijzigd) vast te stellen. punt 6 De gemeenteraad besluit geen exploitatieplan vast te stellen conform artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening. punt 7 Het college besluit het bestemmingsplan 'Terneuzen Zuid-Oost, Merwedelaan (IKC De Steiger)' ter (gewijzigde) vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad _BW_01268 zaaknummer: 5980 Vaststelling (gewijzigd) bestemmingsplan Axel, Kerkdreef/Noordstraat (De Passage) punt 1 De gemeenteraad besluit de zienswijzen ontvankelijk en deels gegrond te verklaren en stemt in met de inhoud en conclusie van de 'Antwoordnota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen'. (toegevoegd als bijlage 1) punt 2 4/19

5 De gemeenteraad besluit om de ambtshalve wijzigingen vast te stellen conform het voorstel in paragraaf 4 van de 'Antwoordnota zienswijzen en ambtshalve aanpassingen' bestemmingsplan Axel, Kerkdreef/Noordstraat (De Passage). punt 3 De gemeenteraad besluit het bestemmingsplan Axel, Kerkdreef/Noordstraat (De Passage) als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0715 BPAXL17-VG01 met bijbehorende bestanden zowel in digitale als analoge gewijzigd vast te stellen. punt 4 De gemeenteraad besluit geen exploitatieplan vast te stellen conform artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening. punt 5 Het college besluit bestemmingsplan Axel, Kerkdreef/Noordstraat (De Passage) ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad. Samenleving _BW_01279 zaaknummer: Verkenning huisvesting voortgezet onderwijs punt 1 De gemeenteraad besluit in te stemmen met de rapportage 'verkenning huisvesting voortgezet onderwijs'. punt 2 De gemeenteraad besluit het onderzoeksgebied van locatie Vliegende Vaart aan te wijzen als de ontwikkellocatie voor nieuwe onderwijshuisvesting voor het voortgezet onderwijs. punt 3 Het college besluit in te stemmen met de rapportage 'verkenning huisvesting voortgezet onderwijs' en besluit dit voor te leggen aan de gemeenteraad. punt 4 Het college besluit het onderzoeksgebied van locatie Vliegende Vaart aan te wijzen als de ontwikkellocatie voor nieuwe onderwijshuisvesting voor het voortgezet onderwijs en besluit dit voor te leggen aan de gemeenteraad. punt 5 Het college besluit in te stemmen met de verantwoording en de oplegnotitie over het Centrum voor Top Techniek en deze als bijlagen behorende bij het advies aan te bieden aan de gemeenteraad. punt 6 Het college besluit de rapportage 'verkenning huisvesting voortgezet onderwijs' met bijbehorende brief aan te bieden aan de gemeenteraad. 5/19

6 punt 7 Het college besluit de rapportage 'verkenning huisvesting voortgezet onderwijs' met bijbehorende brief aan te bieden aan partners _BW_01277 zaaknummer: e begrotingswijziging 2023 GGD Zeeland punt 1 De raad besluit in te stemmen met de 1 e begrotingswijziging 2023 GGD Zeeland door een positieve zienswijze te geven, met als voorwaarde dat GGD Zeeland periodiek rapporteert over de voortgang van de implementatie van de voorgestelde fasering, zowel financieel als inhoudelijk. punt 2 De raad besluit af te wijken van de VZG-richtlijn 2023 en de daaruit voortvloeiende hogere bijdragen (voor en vanaf 2024 structureel ) te dekken uit het begrotingssaldo. punt 3 De raad besluit kennis te nemen van het proces dat is doorlopen om de Zeeuwse colleges en raden op te hoogte te stellen van de ontwikkelingen binnen GGD Zeeland. punt 4 Het college besluit de raad voor te stellen een positieve zienswijze te geven op de 1 e begrotingswijziging 2023 GGD Zeeland met als voorwaarde dat GGD Zeeland periodiek rapporteert over de voortgang van de implementatie van de voorgestelde fasering, zowel financieel als inhoudelijk _BW_01287 zaaknummer: 8747 Structurele borging Laat Ze Niet Verzuipen Zeeland (LZNVZ) punt 1 Het college besluit de intentie uit te spreken de samenwerking 'Laat ze niet (ver)zuipen!' tussen alle Zeeuwse gemeenten, GGD Zeeland, Emergis Preventie, Politie Zeeland-West- Brabant structureel voort te zetten. punt 2 Het college besluit de benodigde middelen beschikbaar te stellen, onder voorwaarde dat de andere Zeeuwse gemeenten dat ook doen. punt 3 Het college besluit de borging voorlopig te behouden bij het CZW bureau _BW_01280 Uitvoering Motie M22-21: Warme buurthuizen 6/19

7 zaaknummer: punt 1 De raad besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen. punt 2 Het college besluit de brief ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad _BW_01281 zaaknummer: Evaluatie proef bezorgen reisdocumenten punt 1 Het college besluit het raadsbesluit van 7 oktober 2021 met als onderwerp evaluatie bezorgen reisdocumenten te bekrachtigen. Hierdoor schrappen wij in de legesverordening de bepaling van het bezorgen van reisdocumenten _BW_01283 zaaknummer: Eenmalige extra financiële bijdrage Voedselbank punt 1 Het college besluit in te stemmen met een eenmalige extra bijdrage ten behoeve van het sluitend maken van de begroting 2022 van de Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen. punt 2 Het college besluit de raad te informeren met bijgevoegde brief _BW_01282 zaaknummer: Stand van zaken Skaeve Huse Terneuzen punt 1 De raad besluit de brief over de stand van zaken Skaeve Huse Terneuzen voor kennisgeving aan te nemen. punt 2 Het college besluit de brief over de stand van zaken Skaeve Huse Terneuzen ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad. punt 3 7/19

8 Het college besluit de betrokken nutsbedrijven met bijgevoegde conceptbrief te verzoeken voorrang te verlenen aan het project Skaeve Huse Terneuzen _BW_01284 zaaknummer: 8770 Beantwoording raadsvragen Peter van Valderen (PVV Terneuzen): subsidie evenementen punt 1 De raad besluit de beantwoording van de raadsvragen van het raadslid Peter van Valderen (PVV Terneuzen) voor kennisgeving aan te nemen. punt 2 Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen van het raadslid Peter van Valderen (PVV Terneuzen) _BW_01286 zaaknummer: 8790 verzoek verhoging subsidie Stichting Kinderboerderij Clinge- Terneuzen punt 1 Het college besluit het jaarlijks aan de Stichting Kinderboerderij Clinge-Terneuzen beschikbaar te stellen subsidie voor het beheer en onderhoud van de kinderboerderij in Terneuzen met ingang van het jaar 2023 te verhogen met Middelen _BW_01290 zaaknummer: Openen grondexploitatie Hoek punt 1 De raad besluit om in te stemmen met het openen van de grondexploitatie Hoek. punt 2 Het college besluit om in te stemmen met het openen van de grondexploitatie Hoek _BW_01294 zaaknummer: Belastingverordeningen 2023 punt 1 8/19

9 De gemeenteraad besluit de Verordening onroerende-zaakbelastingen 2023 vast te stellen en de Verordening onroerende-zaakbelastingen 2022 in te trekken. punt 2 De gemeenteraad besluit de Verordening reinigingsheffingen 2023 vast te stellen en de Verordening reinigingsheffingen 2022 in te trekken. punt 3 De gemeenteraad besluit de Verordening rioolheffing 2023 vast te stellen en de Verordening rioolheffing 2022 in te trekken. punt 4 De gemeenteraad besluit de Verordening forensenbelasting 2023 vast te stellen en de Verordening forensenbelasting 2022 in te trekken. punt 5 De gemeenteraad besluit de Verordening toeristenbelasting 2023 vast te stellen en de Verordening toeristenbelasting 2022 in te trekken. punt 6 De gemeenteraad besluit de Verordening hondenbelasting 2023 vast te stellen en de Verordening hondenbelasting 2022 in te trekken. punt 7 De gemeenteraad besluit de Verordening parkeerbelastingen 2023 en de bijbehorende tarieventabel vast te stellen en de Verordening parkeerbelastingen 2022 in te trekken. punt 8 De gemeenteraad besluit het Kostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelastingen 2023 vast te stellen en het Kostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelastingen 2022 in te trekken. punt 9 De gemeenteraad besluit de Verordening lijkbezorgingsrechten 2023 vast te stellen en de Verordening lijkbezorgingsrechten 2021 in te trekken. punt 10 De gemeenteraad besluit de Verordening markt- en standplaatsgelden 2023 vast te stellen en de Verordening markt- en standplaatsgelden 2022 in te trekken. punt 11 De gemeenteraad besluit de Legesverordening 2023, de bijbehorende tarieventabel en het overzicht bouwkosten vast te stellen en de Legesverordening 2022, laatstelijk gewijzigd op 2 juni 2022, in te trekken. punt 12 Het college besluit de raad voor te stellen de belastingverordeningen 2023 en de bijbehorende tarieventabellen vast te stellen. punt 13 Het college besluit de raad voor te stellen het Kostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelastingen 2023 vast te stellen. 9/19

10 punt 14 Het college besluit de Tarieventabel parkeren parkeergarages 2023 vast te stellen. Realisatie & Beheer _BW_01298 zaaknummer: Principebesluit regionalisering milieustraten punt 1 De gemeenteraad besluit een zienswijze (bijlage 3) in te brengen met betrekking tot het voorgestelde principe besluit van O.L.A.Z. voor regionalisering van de milieustraten. punt 2 De gemeenteraad besluit akkoord te gaan met het uitvoeren van nader onderzoek en uitwerking van regionale spreiding van de milieustraten voorafgaand aan de definitieve besluitvorming. punt 3 Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen een zienswijze (bijlage 3) in te brengen met betrekking tot het voorgestelde principe besluit van O.L.A.Z. voor regionalisering van de milieustraten. punt 4 Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen akkoord te gaan met het uitvoeren van nader onderzoek en uitwerking van regionale spreiding van de milieustraten voorafgaand aan de definitieve besluitvorming _BW_01300 zaaknummer: 4790 Communicatie naar bewoners Sluiskil - Ter kennisname punt 1 Het college besluit de nieuwsbrief nr.7 aan de inwoners van Sluiskil voor kennisgeving aan te nemen. HAMERSTUKKEN Omgeving & Economie _BW_01267 zaaknummer: 5959 Vaststelling (gewijzigd) bestemmingsplan Terneuzen Zuid- Oost, Rooseveltlaan 2 punt 1 10/19

11 De gemeenteraad besluit de zienswijzen ontvankelijk en deels gegrond te verklaren en stemt in met de inhoud en conclusie van de 'Antwoordnota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen'. (toegevoegd als bijlage 1) punt 2 De gemeenteraad besluit om de ambtshalve wijzigingen vast te stellen conform het voorstel in paragraaf 4 van de 'Antwoordnota zienswijzen en ambtshalve aanpassingen' bestemmingsplan Terneuzen Zuid - Oost, Rooseveltlaan 2. punt 3 De gemeenteraad besluit het bestemmingsplan Terneuzen Zuid-Oost, Rooseveltlaan 2 als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0715 BPTZO07-VG01 met bijbehorende bestanden zowel in digitale als analoge gewijzigd vast te stellen. punt 4 De gemeenteraad besluit geen exploitatieplan vast te stellen conform artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening. punt 5 De gemeenteraad besluit in te stemmen met het besluit van burgemeester en wethouders van (2022_BW_00100) om geen milieueffectenrapportage op te laten stellen voor het bestemmingsplan Terneuzen Zuid-Oost, Rooseveltlaan 2, omdat als gevolg van voorliggend plan en de bijbehorende bestemmingswijziging er geen nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn. punt 6 Het college besluit in te stemmen om op grond van artikel 83 lid 2 van de Wet geluidhinder voor 36 woningen op het perceel, kadastraal bekend: Terneuzen, sectie N, nr. 378 een waarde vast te stellen van 55 db vanwege de Rooseveltlaan en 52 db vanwege de Sloelaan. punt 7 Het college besluit bestemmingsplan Terneuzen Zuid-Oost, Rooseveltlaan 2 ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad _BW_01269 zaaknummer: 5404 Vaststelling Verordening Fysieke Leefomgeving 2023 punt 1 De gemeenteraad besluit de Verordening Fysieke Leefomgeving Terneuzen 2023 vast te stellen. punt 2 De gemeenteraad besluit de volgende (delen van) verordeningen in te trekken: 1. De Bouwverordening gemeente Terneuzen 2016, vastgesteld op 27 september 2018; 2. De Afvalstoffenverordening Terneuzen 2020, vastgesteld op 7 november 2019; 11/19

12 3. De Algemene Verordening Ondergrondse Infastructuren (AVOI), vastgesteld op 13 maart 2014; 4. De Destructieverordening Terneuzen, vastgesteld op 16 december 2004; 5. De Erfgoedverordening Terneuzen 2011, vastgesteld op 27 januari 2011; 6. De Gebruiksverordening tweede woningenterneuzen, vastgesteld op 16 december 2004; 7. De Parkeerverordening Terneuzen 2008, vastgesteld op 20 december 2007; 8. De Wegsleepverordening gemeente Terneuzen, vastgesteld op 16 maart 2017; 9. De Algemene Plaatselijke Verordening Terneuzen 2021, vastgesteld op 3 juni 2021; 10. De artikelen 16 en 26 van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Terneuzen 2022, vastgesteld op 16 december 2021 punt 3 Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel tot vaststelling van de Verordening Fysieke Leefomgeving Terneuzen punt 4 Het college besluit de Verordening Fysieke Leefomgeving Terneuzen 2023 ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad _BW_01271 zaaknummer: 7237 Principeverzoek voor het realiseren van een woning aan de Margarethaweg ong. (T 2946) te Terneuzen Notulen Aangehouden _BW_01272 zaaknummer: Versturen brieven particuliere verhuurders Warmtenet Hoek punt 1 Het college besluit in te stemmen met de verzending van een brief aan de particuliere verhuurders en eigenaren van vakantiewoningen in Hoek over het lid worden van de Warmtevereniging Hoek (bijlage 1). punt 2 De burgemeester besluit de bestuurder met de portefeuille Duurzaamheid en Klimaat te mandateren voor het ondertekenen van de uitgaande brief _BW_01275 zaaknummer: e brief energielabel C voor kantoren - Ter kennisname punt 1 Het college besluit om de 2 e ronde brieven aan de gebruikers van de kantoren met een energielabel D of slechter in de gemeente Terneuzen voor kennisgeving aan te nemen. 12/19

13 _BW_01273 zaaknummer: Verkoop perceel bouwgrond op bedrijventerrein Terneuzen- Zuid (kavel D3). punt 1 Het college besluit in te stemmen met de verkoop van een perceel bouwgrond op bedrijventerrein Terneuzen Zuid (kavel D3) met een oppervlakte van 3.220m 2. punt 2 Het college besluit een ontbindende voorwaarde op te nemen in het koopcontract in kader van de Wet Bibob (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) _BW_01274 zaaknummer: Vergaderstukken voor AVA GBE Aqua op 9 november Ter kennisname punt 1 Het college besluit de vergaderstukken voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van GBE Aqua op 9 november 2022 voor kennisgeving aan te nemen. Samenleving _BW_01276 zaaknummer: e begrotingswijziging 2022 GGD Zeeland punt 1 De raad besluit in te stemmen met 8 e begrotingswijziging 2022 IJZ (n.a.v. burap 2022), door in te stemmen met de verhoging van de gemeentelijke bijdrage ten aanzien van de uitgaven Jeugdhulp (zorg in natura). Voor de gemeente Terneuzen betekent dit een extra bijdrage van punt 2 Het college besluit in te stemmen met de 8e begrotingswijziging 2022 IJZ (n.a.v. burap 2022) en deze voor te leggen aan de gemeenteraad _BW_01278 zaaknummer: Burap, begrotingswijziging 9 van 2022 en de 2e begrotingswijziging 2023 van de GGD Zeeland punt 1 De raad besluit kennis te nemen van de bestuursrapportage 2022 van de GGD Zeeland. 13/19

14 punt 2 De raad besluit een positieve zienswijze te geven ten aanzien van de 9e begrotingswijziging 2022 (n.a.v. burap 2022), door in te stemmen met: 2.1 Een begrotingswijziging voor de voor COVID-19 kosten van de declareren bij het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) om kosten onrechtmatigheid te voorkomen. De kosten van (voorlopige inschatting) zijn declarabel bij VWS en RIVM (budgettair neutraal voor GGD) Het investeringsbudget voor ICT en facilitair te verhogen met , Ten aanzien van het exploitatie tekort PMR inenting/reizigersvaccinaties: a. Het voorstel om incidenteel te dekken uit de reserve markttaken. b. Voor het resterende tekort van wordt voorgesteld om dit incidenteel te dekken uit de algemene reserve De incidentele lasten 2022 voor hybride thuiswerken, van incidenteel te dekken uit een onttrekking aan de algemene reserve De incidentele meerkosten die de GGD maakt voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen te verhalen op de rijksoverheid, via de VRZ. Voor de periode maart tot en met december 2022 is een voorschot van gevraagd. punt 3 De raad besluit tot een positieve zienswijze ten aanzien van de 2 e begrotingswijziging 2023 onder voorwaarde dat: a. wij dit incidenteel toekennen en vooralsnog niet structureel. b. er een extra monitoringsplan wordt opgesteld, gehanteerd en geëvalueerd. punt 4 De raad besluit de hogere bijdrage voor Nu niet zwanger in 2023 incidenteel te dekken uit het begrotingssaldo 2023 van de gemeente Terneuzen en de lasten vanaf 2024 te betrekken bij de integrale afwegingen kaderbrief punt 5 Het college besluit de raad voor te stellen kennis te nemen van de bestuursrapportage 2022, de 9e begrotingswijziging van 2022 en de 2e begrotingswijziging van 2023 van de GGD Zeeland punt 6 Het college besluit de raad voor te stellen een positieve zienswijze te geven ten aanzien van de bestuursrapportage en de begrotingswijzigingen _BW_01285 zaaknummer: 5220 verzoek verhoging subsidie 2023 Stichting Vogel- en Zoogdieropvang Zeeland punt 1 Het college besluit het verzoek van de Stichting Vogel- en Zoogdieropvang Zeeland om het subsidie voor het jaar 2023 te verhogen van tot te honoreren. Middelen _BW_01288 Algemene Plaatselijke Verordening /19

15 zaaknummer: punt 1 De gemeenteraad besluit de Algemene Plaatselijke Verordening 2023 vast te stellen. punt 2 Het college besluit in te stemmen met de APV 2023 en deze ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad van 15 december _BW_01289 zaaknummer: 8759 Bestuursrapportage 2022 en 2e begrotingswijziging 2022 Veiligheidsregio Zeeland punt 1 De gemeenteraaad besluit bijgevoegde zienswijze op de tweede begrotingswijziging 2022 voor te leggen aan het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio punt 2 De gemeenteraad besluit de bestuursrapportage 2022 van de Veiligheidsregio voor kennisgeving aan te nemen. punt 3 Het college legt bijgevoegde concept zienswijze op de tweede begrotingswijziging 2022 van de Veiligheidsregio voor aan de gemeenteraad punt 4 Het college legt de bestuursrapportage 2022 van de Veiligheidsregio ter kennisname voor aan de gemeenteraad _BW_01291 zaaknummer: Planning P&C-cyclus 2023 punt 1 De raad besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen. punt 2 Het college besluit de brief ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad. 15/19

16 _BW_01292 zaaknummer: Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Terneuzen 2023 punt 1 De gemeenteraad besluit de Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Terneuzen 2023 vast te stellen en de Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2018 in te trekken. punt 2 De gemeenteraad besluit de kosten van kwijtscheldingen structureel te verhogen met en dit te dekken uit het begrotingsresultaat. punt 3 Het college besluit de raad voor te stellen de Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Terneuzen 2023 vast te stellen en de Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2018 in te trekken. punt 4 Het college besluit de raad voor te stellen de kosten van kwijtscheldingen structureel te verhogen met en dit te dekken uit het begrotingsresultaat _BW_01293 zaaknummer: Sabewa Zeeland - 1e begrotingswijziging 2022 punt 1 De gemeenteraad besluit om geen zienswijze op de begrotingswijziging 2022 van Sabewa Zeeland aan het Algemeen Bestuur voor te leggen. punt 2 De gemeenteraad besluit de hogere bijdrage aan Sabewa Zeeland in 2022 te dekken uit het begrotingsresultaat. punt 3 Het college besluit de raad voor te stellen geen zienswijze op de begrotingswijziging 2022 van Sabewa Zeeland aan het Algemeen Bestuur voor te leggen. punt 4 Het college besluit de raad voor te stellen de hogere bijdrage aan Sabewa Zeeland in 2022 te dekken uit het begrotingsresultaat _BW_01295 zaaknummer: 7698 Perioderapportage /19

17 punt 1 De Raad besluit de 7e perioderapportage van de begroting 2022 vast te stellen. punt 2 Het college besluit de 7e perioderapportage van de begroting 2022 vast te stellen en dit voor te leggen aan de gemeenteraad _BW_01296 zaaknummer: Herziening Organisatieverordening punt 1 Het college neemt het voorgenomen besluit tot vaststelling van de bijgevoegde Organisatieverordening 2023 (bijlage I). punt 2 Het college besluit het voorgenomen besluit voor advies voor te leggen aan de ondernemingsraad, waarna met inachtneming daarvan definitieve besluitvorming door uw college kan plaatsvinden _BW_01297 zaaknummer: verdeling beschikbare middelen voor controle quarantaineplicht inreizigers punt 1 Het college besluit de beschikbare middelen over te maken aan de overige Zeeuwse gemeenten op basis van de verdeelsleutel (inwoneraantal) waarmee de burgemeesters als leden van het RBT-C hebben ingestemd. Realisatie & Beheer _BW_01299 zaaknummer: Bijdrage aan de verbouwingskosten van het pand aan de Markt 1 te Axel punt 1 Het college besluit in te stemmen met een bijdrage van maximaal ,- aan de verbouwingskosten van het pand aan de Markt 1 te Axel. punt 2 Het college neemt kennis van de wijze waarop de extra kosten worden gedekt vanuit het reguliere onderhoudsbudget gebouwen. 17/19

18 Concernstaf _BW_01304 zaaknummer: Termijnagenda wijzigingen raadsvergadering 15 december 2022 punt 1 De raad besluit kennis te nemen van de wijzigingen in de Termijnagenda 2022 voor de raadsvergadering van 15 december punt 2 Het college besluit om de wijzigingen in de Termijnagenda 2022 voor de raadsvergadering van 15 december 2022 ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad _BW_01301 zaaknummer: Afsprakenlijst Managementoverleg 26 oktober Ter kennisname punt 1 Het college besluit de afspraken van het Managementoverleg van 26 oktober 2022 voor kennisgeving aan te nemen _BW_01302 zaaknummer: enlijst Directieoverleg 26 oktober Ter kennisname punt 1 Het college neemt de besluiten van het Directieoverleg van 26 oktober 2022 voor kennisgeving aan _BW_01303 zaaknummer: Aanvraag Regio Deal Zeeland/North Sea Port District - 'Op de grens van kracht en kwetsbaarheid' punt 1 Het college besluit om de aanvraag voor een nieuwe Zeeuwse Regio Deal te steunen en samen met betrokken Zeeuwse partners in te dienen bij het Rijk. punt 2 Het college verstuurt een brief aan de raad met een toelichting op de aanvraag voor een Regio Deal North Sea Port District. UITNODIGINGEN 18/19

19 _BW_01305 zaaknummer: Uitnodiging 17 november 2022 Bijeenkomst Zeeuwse Meesters punt 1 Het college is verhinderd. 19/19