College van burgemeester en wethouders

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "College van burgemeester en wethouders"

Transcriptie

1 College van burgemeester en wethouders Openbare besluitenlijst Zitting van 5 april 2022 Samenstelling Aanwezig: de heer Erik Merrienboer, van, burgemeester; de heer Frank Hulle,van, wethouder; de heer Frank Deij, wethouder; de heer Jack Begijn, wethouder; de heer Ben Assche,van, wethouder; mevrouw Sonja Suij, wethouder; de heer Jurgen Vervaet, wethouder; de heer Jan Princen, gemeentesecretaris RONDVRAAG _BW_00360 zaaknummer: Rondvraag punt 1 Terugblik afgelopen week (gemeentesecretaris) Het college besluit deze informatie voor kennisgeving aan te nemen. Uitvoering door: Directie. punt 2 Programma tweedaagse Zeeuwse Kring van gemeentesecretarissen 7 en 8 april 2022 (gemeentesecretaris) Het college neemt deze informatie voor kennisgeving aan. Uitvoering door: Middelen. VASTSTELLEN CONCEPTBESLUITENLIJST _BW_00361 zaaknummer: Openbare besluitenlijst B&W 29 maart 2022 punt 1 Het college stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast. BESPREEKSTUKKEN 1/10

2 Omgeving & Economie _BW_00363 zaaknummer: Voornemen tot het stellen van nadere voorwaarden na het slopen van het eerste gedeelte van de Middensluis punt 1 Het college besluit nadere voorwaarden te stellen aan de geaccepteerde sloopmelding _BW_00366 zaaknummer: Weigeren omgevingsvergunning Castiliëstraat 4 in Philippine punt 1 De omgevingsvergunning voor het plaatsen van een erfafscheiding te weigeren. Samenleving _BW_00364 zaaknummer: aanvraag coronasteun Stichting Porgy en Bess Beheer punt 1 Stichting Porgy en Bess Beheer een eenmalig subsidiebedrag van maximaal beschikbaar te stellen voor achterstallig onderhoud. punt 2 Dat bedrag te putten uit het budget bij taakveld Cultuurpresentatie, -productie en -participatie (Corona-steunfonds cultuur) _BW_00365 zaaknummer: subsidieverzoek Master Zeeland punt 1 Voor de driejarige pilot van de postacademische opleiding voor kunst en wetenschap Master Zeeland een subsidiebedrag van beschikbaar te stellen voor het jaar 2022 en de subsidie voor de jaren 2023 en 2024 te koppelen aan de toezegging van de provincie over de pilot en de vorderingen in het accreditatieproces. punt 2 Aan de beschikbaarstelling van het subsidie de voorwaarde te verbinden dat de opleiding in onze gemeente wordt gevestigd. punt 3 2/10

3 Voor de culturele inzet van Master Zeeland voor Oekraïense vluchtelingen voor in eerste instantie de duur van een jaar een eenmalig subsidiebedrag van beschikbaar te stellen. punt 4 De bedragen te putten uit het budget bij taakveld Cultuurpresentatie, -productie en - participatie _BW_00372 zaaknummer: Beslissing op bezwaarschrift Participatiewet punt 1 Het college besluit het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren overeenkomstig het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften. Middelen _BW_00386 zaaknummer: Concept bestuurlijke samenvatting Jaarstukken 2021 punt 1 Het college besluit akkoord te gaan met het concept van de bestuurlijke samenvatting Jaarstukken _BW_00393 zaaknummer: Opdrachtverlening voor het opstellen van een plan van aanpak/stappenplan voor de aanpak van ondermijning in onze gemeente. punt 1 Het college besluit voor de opdrachtverstrekking af te wijken van het Inkoopbeleid en de opdracht een-op-een te gunnen aan KokxdeVoogd. punt 2 Het college besluit de directie te vragen de kosten (afgerond inclusief de reiskosten) ten laste te brengen van de post salarissen. HAMERSTUKKEN Omgeving & Economie _BW_00367 zaaknummer: Langere winkelopenstelling op Goede Vrijdag /10

4 punt 1 Het college besluit niet in te stemmen met langere winkelopenstelling op Goede Vrijdag, 15 april punt 2 Het college besluit verzoekers per brief te informeren over het genomen besluit _BW_00368 zaaknummer: Project brandveiligheid woongebouwen in de gemeente Terneuzen - Ter kennisname punt 1 Het college besluit het project brandveiligheid woongebouwen in de gemeente Terneuzen voor kennisgeving aan te nemen _BW_00369 zaaknummer: Bezwaarschrift tegen een omgevingsvergunning voor het realiseren van een hondenspeelweide in Zaamslag punt 1 Het college besluit het bezwaarschrift ongegrond te verklaren overeenkomstig het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften _BW_00370 zaaknummer: Beantwoording raadsvragen J. Hessing - 50PLUS: Controle en voortgang verleende vergunningen Het College van burgemeester en wethouders legt het volgende voor aan de gemeenteraad punt 1 De raad besluit de beantwoording van de raadsvragen van het raadslid J. Hessing - 50PLUS voor kennisgeving aan te nemen. punt 2 Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen van het raadslid J. Hessing - 50PLUS. Samenleving _BW_00371 zaaknummer: verzoeken extra subsidie Stichting Kinderboerderij Clinge- Terneuzen punt 1 De verzoeken om coronasteun over de jaren 2020 en 2021 af te wijzen. 4/10

5 punt 2 Het verzoek om een extra subsidie voor het jaar 2022 af te wijzen _BW_00373 zaaknummer: Beslissing op bezwaarschrift Participatiewet punt 1 Het college besluit het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren overeenkomstig het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften _BW_00374 zaaknummer: Beslissing op bezwaarschrift Participatiewet punt 1 Het college besluit het bezwaarschrift ongegrond te verklaren overeenkomstig het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften. punt 2 Het college besluit om de proceskosten als bedoeld in artikel 7:15, tweede lid, van de Awb niet te vergoeden _BW_00375 zaaknummer: Beslissing op bezwaarschrift Participatiewet punt 1 Het college besluit het bezwaarschrift ongegrond te verklaren overeenkomstig het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften. punt 2 Het college besluit om de proceskosten als bedoeld in artikel 7:15, tweede lid, van de Awb niet te vergoeden _BW_00376 zaaknummer: Verwerken specifieke uitkering Nationaal Programma Onderwijs in de gemeentelijke begroting punt 1 de specifieke uitkering die wij ontvangen voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs te verwerken in de gemeentelijke begroting. punt 2 5/10

6 de in besluitpunt 1 genoemde verwerking mee te nemen in de derde perioderapportage _BW_00377 zaaknummer: Eindevaluatie onderzoek door inspectie TSD: Het Lokale Netwerk na Veilig Thuis Terneuzen - Ter kennisname punt 1 Het college besluit de eindevaluatie van het onderzoek door de inspectie Toezicht Sociaal Domein: Het Lokale Netwerk na Veilig Thuis Terneuzen, voor kennisgeving aan te nemen en de raad hierover te informeren _BW_00378 zaaknummer: Jaarverslag Regionaal Bureau Leerlingzaken Zeeuws- Vlaanderen Het College van burgemeester en wethouders legt het volgende voor aan de gemeenteraad punt 1 De raad besluit het jaarverslag van het Regionaal Bureau Leerlingzaken voor kennisgeving aan te nemen. punt 2 Het college besluit het jaarverslag van het Regionaal Bureau Leerlingzaken aan te bieden aan de gemeenteraad. punt 3 Het college besluit het jaarverslag van het Regionaal Bureau Leerlingzaken aan te bieden aan de gemeenteraden van Sluis en Hulst met bijgevoegde brief _BW_00379 zaaknummer: Samenstelling Algemeen Bestuur aan-z punt 1 Het college besluit het lidmaatschap en voorzitterschap van wethouder Van Assche van het algemeen bestuur aan-z te continueren en hem in het Algemeen Bestuur voor te dragen als voorzitter van het DB. punt 2 Het college besluit wethouder Vervaet aan te wijzen als lid van het Algemeen Bestuur van aan-z _BW_00380 zaaknummer: verzoek subsidie voor pilot 2022 project Geboortegrond 6/10

7 punt 1 Voor de uitvoering van de pilot van het project Geboortegrond in het jaar 2022 een eenmalig subsidiebedrag van beschikbaar te stellen. punt 2 Dit bedrag te putten uit het budget bij taakveld Cultuurpresentatie, -productie en -participatie _BW_00381 zaaknummer: Investeringskredieten padelbanen T.C. Drive en hekwerk honkbalaccommodatie punt 1 Een investeringskrediet van toe te kennen aan T.C.Drive voor de aanleg van twee padelbanen. punt 2 Een investeringskrediet van beschikbaar te stellen voor een hekwerk rondom de honkbalaccommodatie. punt 3 Beide investeringskredieten te dekken uit het verzamelbudget sportaccommodaties _BW_00382 zaaknummer: Vergaderstukken AB GGD Zeeland van 8 april vormend punt 1 Het college besluit de vergaderstukken van het AB GGD Zeeland van 8 april 2022 inclusief de annotaties voor kennisgeving aan te nemen _BW_00383 zaaknummer: Meerkostenregeling Jeugdwet en Wmo in het kader van maatregelen met betrekking tot Corona. punt 1 De uitvoering van de meerkostenregeling 2021 Jeugdwet en Wmo te beleggen bij de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland voor wat betreft het verzamelen en beoordelen van de aanvragen voor compensatie. punt 2 De rijksbijdrage in de decembercirculaire 2021 voor compensatie van meerkosten voor de Jeugdwet en Wmo als budgetplafond te hanteren voor de uitvoering van de meerkostenregeling /10

8 punt 3 De rijksbijdrage in de decembercirculaire 2021 voor compensatie van meerkosten voor de Jeugdwet en Wmo beschikbaar te stellen aan de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland. punt 4 In te stemmen met het onderling uitwisselen van de budgetten voor de Jeugdwet en de Wmo voor de uitvoering van de meerkostenregeling punt 5 De Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland opdracht te geven om een eventueel positief saldo van compensatie van meerkosten voor de Jeugdwet en Wmo terug te boeken naar de Zeeuwse gemeenten en de uitgaven te verantwoorden. Realisatie & Beheer _BW_00362 zaaknummer: Verhogen investeringskredieten voor plan bedrijfsmiddelen Het College van burgemeester en wethouders legt het volgende voor aan de gemeenteraad punt 1 De gemeenteraad besluit de eerder beschikbaar gestelde investeringskredieten te verhogen met voor passende en duurzame bedrijfswagens. punt 2 De gemeenteraad besluit de hogere kapitaallasten te verwerken bij de kaderbrief punt 3 Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen om de eerder beschikbaar gestelde investeringskredieten te verhogen met voor passende en duurzame bedrijfswagens. punt 4 Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen om de hogere kapitaallasten te verwerken bij de kaderbrief _BW_00384 zaaknummer: Culthuurhistorische graven op rooms-katholieke begraafplaatsen Het College van burgemeester en wethouders legt het volgende voor aan de gemeenteraad punt 1 De raad besluit de lijst 'Cultuurhistorisch waardevolle graven gemeente Terneuzen 2022' vast te stellen. punt 2 De raad besluit om het budget voor het behoud van cultuurhistorische graven per 2023 structureel met te verhogen. 8/10

9 punt 3 Het college besluit te raad te adviseren de lijst 'Cultuurhistorisch waardevolle graven gemeente Terneuzen 2022' vast te stellen. punt 4 Het college besluit de raad te adviseren om het budget voor het behoud van cultuurhistorische graven per 2023 structureel met te verhogen. Middelen _BW_00385 zaaknummer: Aangepaste Planning P&C-cyclus 2022 Het College van burgemeester en wethouders legt het volgende voor aan de gemeenteraad punt 1 De raad besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen. punt 2 Het college besluit de brief ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad _BW_00392 zaaknummer: Stand van zaken opvang vluchtelingen Oekraïne punt 1 Het college besluit de inhoud van de memo voor kennisgeving aan te nemen. punt 2 Het college besluit in te stemmen met de voortgang van de voorbereidingen voor het geschikt maken van het oude bibliotheekgebouw in Terneuzen voor opvang Oekraïense vluchtelingen door middel van een versneld inkooptraject. UITNODIGINGEN _BW_00387 zaaknummer: Uitnodiging 9 april 2022 Verzoek om toekenning en uitreiking vrijwilligersbeeldjes punt 1 Het verzoek om toekenning van de vrijwilligersbeeldjes wordt goedgekeurd en de uitreiking wordt namens het college gedaan door wethouder Begijn _BW_00388 zaaknummer: Uitnodiging 11 april 2022 Stimulus bijeenkomst samen transitiegdreven innoveren 9/10

10 punt 1 Het college is helaas verhinderd _BW_00389 zaaknummer: Uitnodiging 12 april 2022 Ondertekening samenwerkingsovereenkomst OZO punt 1 Het college wordt vertegenwoordigd door burgemeester Van Merrienboer _BW_00390 zaaknummer: Uitnodiging 21 april 2022 ROB Dag van de Financiële Verhoudingen punt 1 Het college wordt (digitaal) vertegenwoordigd door burgemeester Van Merrienboer, wethouder Van Hulle en wethouder Van Assche _BW_00391 zaaknummer: Uitnodiging 21 april 2022 Impuls Zeeland meet up grenzeloos ondernemen punt 1 Het college is helaas verhinderd. 10/10