DE REACH-VERORDENING IN HET KORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE REACH-VERORDENING IN HET KORT"

Transcriptie

1 DE REACH-VERORDENING IN HET KORT Datum: 1 januari 2010 Inleiding In dit document wordt de REACH-verordening beknopt in twee delen uitgelegd. U vindt antwoord op de volgende vragen: Deel 1 De REACH-verordening Wat is de REACH-verordening? Waarom wordt REACH ingevoerd? Voor wie is REACH bedoeld? Welke stoffen vallen onder REACH? Hoe verloopt de informatie-uitwisseling? Wat is de rol van de overheid? Wat verandert er in de wetgeving? Wanneer treedt REACH in werking? Deel 2 Verplichtingen onder REACH Wat zijn de verplichtingen onder REACH? voor producenten en importeurs voor distributeurs voor gebruikers De informatie in dit document is gebaseerd op de REACH verordening, informatie van de Nederlandse overheid en ECHA. Het document is bedoeld om bedrijven en andere geïnteresseerden snel inzicht te bieden in de belangrijkste aspecten van REACH. Getracht is om de informatie zo correct mogelijk te presenteren. Bedrijven die zich verder in deze materie willen verdiepen wordt aangeraden zich altijd te baseren op de REACH verordeningen en andere officiële documenten. Bij vragen of twijfel raadt FME bedrijven aan om contact op te nemen met de Nederlandse REACH Helpdesk uitgevoerd door het RIVM en Agentschap NL. Meer informatie: De REACH-verordening Wat is REACH? REACH is de Europese verordening voor chemische stoffen. De afkorting REACH staat voor Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen. De kern van de verordening is dat een bedrijf dat chemische stoffen produceert, verwerkt of doorgeeft aan klanten in principe van al die stoffen de risico s moet kennen, maatregelen moet aangeven om die risico s te beheersen, en die maatregelen in het eigen bedrijf ook moet doorvoeren. Als gevolg van REACH komt de verantwoordelijkheid voor een adequate risicobeheersing van chemische stoffen bij het bedrijfsleven te liggen. 1.

2 Implementatie De REACH-verordening heeft een rechtstreekse werking en vervangt ruim zestig bestaande Europese richtlijnen en verordeningen. REACH wordt daarom niet in Nederlandse wetgeving omgezet. Wel is bestaande wet-en regelgeving aangepast om REACH in Nederland te kunnen implementeren. Ook is een nieuwe uitvoeringswet REACH aangenomen. Waarom REACH? Het doel van REACH is bij productie en gebruik van stoffen een hoog veiligheidsniveau voor mens en milieu te waarborgen, terwijl het concurrentiepotentieel van de industrie in stand blijft of zelfs wordt verbeterd. Om dat te bereiken moet er meer informatie over bestaande stoffen beschikbaar komen en de communicatie over de stoffen verbeteren in de keten van producent tot en met de eindgebruiker (zowel downstream als upstream ). Van veel chemische stoffen op de Europese markt zijn namelijk onvoldoende gegevens beschikbaar over schadelijkheid en risico s. REACH moet ervoor zorgen dat ondernemingen op basis van informatie over eigenschappen, gebruik en blootstelling de risico s van stoffen in kaart brengen. Ook moeten ze zelf maatregelen nemen als dat nodig is en maatregelen aan hun afnemers aanbevelen. Voor wie? REACH geldt voor iedereen die in de EU beroepshalve chemische stoffen of preparaten produceert, importeert, distribueert of gebruikt. Het gaat niet alleen om bedrijven die nu een veiligheidsinformatieblad (VIB/ MSDS) opstellen of ontvangen, maar ook om bedrijven die daar tot nu niets mee te maken hebben, maar die wel werken met chemische stoffen, preparaten of voorwerpen waarvan chemische stoffen deel uitmaken. Binnen REACH worden drie groepen van actoren onderscheiden: producenten en importeurs distributeurs gebruikers Deze partijen hebben elk een verschillende rol en verschillende verplichtingen onder REACH. Een bedrijf kan meerdere rollen tegelijk vervullen. Zo zal een producent van een bepaalde chemische stof vaak ook gebruiker zijn van chemische stoffen Voor welke stoffen? Met uitzondering van enkele specifieke stofcategorieën vallen alle stoffen in principe onder REACH, zowel bestaande stoffen (in REACH worden die geleidelijk geïntegreerde stoffen genoemd) als nieuwe stoffen (op de markt gebracht na 18 september 1981; in REACH-terminologie niet-geleidelijk geïntegreerde stoffen ); zie ook het kader hieronder. 2.

3 Bestaande en nieuwe stoffen EINECS staat voor European Inventory of Existing commercial Chemical Substances. Dit is de lijst met stoffen die op de markt waren tussen 1 januari 1971 en 18 september De stoffen op deze lijst noemt men in het kader van REACH geleidelijk geïntegreerde stoffen. ELINCS staat voor European List of Notified Chemical Substances. Dit is de lijst met chemische stoffen die na 18 september 1981 op de markt zijn gebracht en waarvoor in het kader van richtlijn 79/831/EG een kennisgevingdossier is ingediend (kennisgegeven stoffen). Deze stoffen noemt men in het kader van REACH aangemelde stoffen. Stoffen die niet voorkomen op de EINECS-lijst of de ELINCS-lijst noemt men in het kader van REACH niet geleidelijk geïntegreerde stoffen Alle stoffen (als stof, in een preparaat, of verwerkt in een voorwerp; zie kader) die binnen de EU in hoeveelheden van meer dan 1 ton per jaar per fabrikant/importeur worden geproduceerd of geïmporteerd moeten voldoen aan alle REACH-verplichtingen. 3.

4 Stoffen, preparaten en voorwerpen In REACH wordt een onderscheid gemaakt tussen stoffen, stoffen in preparaten en stoffen in voorwerpen. Een stof is een chemische verbinding met inbegrip van verontreinigingen die voortkomen uit het productieproces en additieven die noodzakelijk zijn voor de stabiliteit. Een preparaat is een mengsel of oplossing die bestaat uit twee of meer stoffen. Een voorbeeld hiervan is een coating. Een voorwerp is een object, waarbij de functie van het voorwerp meer wordt bepaald door de vorm, oppervlak of patroon, dan door de chemische samenstelling. Hieronder krijgen voorwerpen die bedoeld zijn om bij normaal gebruik stoffen af te scheiden een aparte status. Een voorbeeld van een stof in een voorwerp is de aanwezigheid van weekmakers in speelgoed. Voorbeelden van voorwerpen die bedoeld zijn om stoffen af te scheiden zijn een tonercassette. REACH is niet van toepassing op: radioactieve stoffen niet-geïsoleerde tussenproducten stoffen en preparaten onder douanetoezicht vervoer van gevaarlijke stoffen afvalstoffen Daarnaast zullen bepaalde stofgroepen worden vrijgesteld van enkele belangrijke verplichtingen in het kader van REACH. Het gaat om de volgende stofgroepen en situaties: Stoffen die via specifieke Europese regels al worden gereguleerd zoals: geneesmiddelen en diergeneesmiddelen; levensmiddelen (inclusief additieven en aromastoffen); diervoeders (inclusief toevoegmiddelen in vee- en diervoeders); stoffen in gewasbeschermingsmiddelen en biociden; Stoffen waarvan registratie niet nodig wordt geacht (bijvoorbeeld in de natuur voorkomende stoffen als aardgas, aardolie en steenkolen); Stoffen waarvan bekend is dat ze geen risico s veroorzaken (zoals vetzuren). Hoe verloopt de informatie-uitwisseling? REACH moet leiden tot intensieve communicatie in de toeleveringsketen, door de verplichting tot uitwisseling van informatie, zowel downstream (van producent/importeur al of niet via distributeur naar gebruiker) als upstream (van gebruiker al of niet via distributeur naar producent/importeur). De uitwisseling van informatie downstream gebeurt vooral via de veiligheidsinformatiebladen of op een andere wijze als er geen VIB verplicht is. Bij de uitwisseling van informatie upstream gaat het om informatie over het gebruik van stof, preparaat of voorwerp die gebruikers doorgeven aan de leverancier of distributeur, ter voorbereiding of aanpassing van een registratie. Soms zullen gebruikers ook informatie over gevaarsaspecten of andere kenmerken en etikettering doorgeven. Wat is de rol van de overheid? Het Europees Chemicaliënagentschap (ECHA) in Helsinki is verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van de registratiedossiers. Het ECA onderzoekt of de registratie volledig is (completeness check) en beoordeelt de juistheid van de dossiers (compliance check). 4.

5 De ECHA stelt in samenwerking met de lidstaten een werkprogramma op voor de beoordeling van stoffen op risico s voor mens en milieu. Deze beoordeling moet indien van toepassing leiden tot het voorbereiden van maatregelen. De bevoegde autoriteiten in de lidstaten dragen zorg voor de uitvoering van deze beoordeling (substance evaluation) in samenwerking met ECHA. De lidstaten kunnen bij het ECHA voorstellen indienen om aanvullende informatie aan te leveren. Als ze vinden dat wetgevend optreden op gemeenschapsniveau noodzakelijk is, kunnen ze ook pleiten voor beperkingen op het produceren, in de handel brengen en/of gebruiken van stoffen. In zo n geval moet de lidstaat een uitgewerkt voorstel tot beperking indienen, voorzien van een technische onderbouwing. De Europese Commissie neemt uiteindelijk het definitieve besluit over het leveren van aanvullende informatie en het opleggen van beperkingen (restricties). Meer informatie: 2. Verplichtingen onder REACH 2.1 Verplichtingen voor producenten en importeurs Registratie Producenten en importeurs moeten onder REACH alle stoffen registreren die ze in de EU in een hoeveelheid van meer dan 1 ton produceren of in een EU-land importeren (als zodanig, in preparaten of in voorwerpen). Stoffen met een marktvolume van minder dan 1 ton per jaar per producent of importeur zijn vrijgesteld van de registratieplicht. Dat neemt niet weg dat producent en gebruiker ook deze stoffen verplicht moeten kenmerken en indelen en maatregelen moeten nemen die waarborgen dat deze stoffen veilig gebruikt kunnen worden. Registratie of melding van stoffen in voorwerpen REACH kent specifieke verplichtingen voor stoffen in voorwerpen. Daarbij worden twee soorten van voorwerpen onderscheiden: voorwerpen die bedoeld zijn om bij normaal gebruik stoffen vrij te geven (bijvoorbeeld tonercassettes), en voorwerpen die zeer zorgwekkende stoffen bevatten. Alle voorwerpen, die in de EU zullen worden geproduceerd, bevatten in principe stoffen die aan de REACH verplichtingen voldoen. De specifieke verplichtingen voor stoffen in voorwerpen zijn dan ook alleen van belang voor importeurs van voorwerpen van buiten de EU. Stoffen die bedoeld zijn uit voorwerpen vrij te komen en nog niet zijn geregistreerd moeten door de importeur worden geregistreerd volgens de normale regels die gelden voor stoffen en preparaten. De importeur kan zich daarbij aansluiten bij andere potentiële registranten van dezelfde stoffen. Indien de stof wel reeds is geregistreerd moet de importeur nagaan of het gebruik in het geïmporteerde voorwerp in de registratie is afgedekt. Stoffen die niet bedoeld zijn om vrij te komen bij normaal gebruik, die boven een bepaalde minimum concentratiegrens voorkomen in voorwerpen en die als zeer zorgwekkend zijn gekenmerkt, moeten door de importeur aan ECHA worden gemeld. Welke gegevens REACH verplicht producenten en importeurs om voor de registratie informatie te verzamelen over de eigenschappen van een stof en die vast te leggen in een technisch dossier. Het gaat hierbij om fysisch- 5.

6 chemische, humaan-toxicologische en ecotoxicologische informatie. Daarnaast moeten producenten en importeurs ook gegevens over gebruik, blootstelling en emissies verzamelen. Hoeveel informatie nodig is, hangt samen met de hoeveelheid van de stof die zij op de markt brengen. Voor alle stoffen geldt dat vanaf 1 ton per jaar informatie moet worden geleverd. Alleen voor geleidelijk geïntegreerde stoffen in hoeveelheden van 1 tot 10 ton waarvoor geen bijzondere zorg geldt, kan worden volstaan met een minimum set aan fysisch-chemische gegevens en de beschikbare (eco)toxicologische gegevens. Voor geleidelijk geïntegreerde stoffen uit deze volumeklasse waarvoor wél een bijzondere zorg geldt, moet een vooraf omschreven basisset aan gegevens worden geleverd. Producenten en importeurs moeten aan de hand van criteria zelf bepalen of voor hun stof wel of geen bijzondere zorg geldt. De criteria hiervoor zijn in de REACH-verordening opgenomen. Vanaf hoeveelheden van 10 ton/jaar moet de basisset worden overlegd en vanaf hoeveelheden vanaf 100 ton/jaar nog aanvullende gegevens. Vanaf hoeveelheden van 10 ton/jaar moet ook een chemisch veiligheidsrapport worden opgesteld. Producenten en importeurs moeten een beoordeling (laten) uitvoeren van de risico s van elk geïdentificeerd gebruik van de stof (zie kader) en maatregelen nemen of voorstellen doen om deze risico s te beheersen. Voor bijzondere categorieën van stoffen zoals tussenstoffen (chemische stoffen die worden gebruikt om andere chemische stoffen of andere producten te vervaardigen) kunnen andere (meeste lichtere) registratieverplichtingen gelden. Geïdentificeerd gebruik Van geïdentificeerd gebruik van een stof is sprake als de gegevens over het gebruik van de stof zijn opgenomen in het technisch dossier dat deel uitmaakt van de registratie van de stof. Als een producent een bepaald gebruik als geïdentificeerd beschouwt, dan betekent het dat hij daar in zijn technische dossier melding van maakt, aangeeft welke emissie en/of blootstelling hiermee gepaard gaat, en aanbevelingen doet voor risicobeperkende maatregelen die de gebruiker moet treffen om de stof veilig te kunnen gebruiken. Samenwerken bij registratie Per chemische stof vindt in het kader van REACH één registratie plaats. Dat betekent dat fabrikanten en/of importeurs verplicht worden de gegevens die zij hebben over een chemische stof met elkaar te delen. In het kader van REACH moet het verzamelen van informatie zoveel mogelijk gebeuren zonder gebruik te maken van dierproeven. Ondernemingen zijn daarom ook verplicht om gegevens die verkregen zijn door dierproeven te delen en voor het uitvoeren van dierproeven toestemming te vragen. Onder bepaalde omstandigheden kan een potentiële registrant afzien van het delen van gegevens, maar dat moet dan wel goed worden gemotiveerd. Dit geldt niet voor gegevens die verkregen zijn door dierproeven: die moeten in alle gevallen worden gedeeld. Pre-registratie Elke producent of importeur die het voornemen heeft om stoffen te registreren, krijgt in de periode tussen twaalf en achttien maanden na het in werking treden van de REACH-verordening de gelegenheid om dit voornemen kenbaar te maken via een zogeheten pre-registratie. Bij deze pre-registratie moeten gegevens worden overlegd over de stofnaam, de naam van de producent of importeur, de beoogde termijn voor de registratie en de tonnageklasse. Deze pre-registratie moet een vroegtijdig overzicht 6.

7 opleveren van stoffen die geregistreerd gaan worden, zodat samenwerking bij de registratie en het uitwisselen van gegevens mogelijk wordt. Het wordt aan de potentiële registranten overgelaten of zij daartoe speciale samenwerkingsverbanden willen vormen. Wanneer registeren Voor niet-geleidelijk geïntegreerde stoffen (stoffen die niet voorkomen op de EINECS-en ELINCS-lijst) moet registratie plaatsvinden voordat de stoffen geproduceerd of op de markt gebracht worden. Voor deze stoffen geldt de registratieplicht vanaf een jaar na de inwerkingtreding van REACH. Voor geleidelijk geïntegreerde stoffen gelden afhankelijk van productievolumes overgangstermijnen voor de registratie van 3, 6 of 11 jaar (zie overzicht). Overgangstermijnen geleidelijk geïntegreerde stoffen Klassen ton per jaar Stoffen die in hoeveelheden van meer dan ton per jaar per fabrikant of importeur in de EG zijn vervaardigd of ingevoerd, moeten zijn geregistreerd. 1 ton per jaar Stoffen met bepaalde gevaarlijke eigenschappen: kankerverwekkend, mutageen of giftig voor de voortplanting 100 ton per jaar Milieugevaarlijke stoffen: die persistent, bioaccumulerend en toxisch; of zeer persistent en sterk bioaccumulerend zijn Stoffen die in hoeveelheden van meer dan 100 ton per jaar per fabrikant of importeur in de EG zijn vervaardigd of ingevoerd, moeten zijn geregistreerd. Stoffen die in hoeveelheden van meer dan 1 ton per jaar per fabrikant of importeur in de EG zijn vervaardigd of ingevoerd, moeten zijn geregistreerd. Deadline 1 december december december juni juni 2018 Stoffen waarvan kennisgeving is gedaan onder de Gevaarlijke stoffenrichtlijn 67/548/EG en die zijn opgenomen op de ELINCS-lijst met nieuwe stoffen (aangemelde stoffen) krijgen onder de REACHverordening de status van reeds geregistreerde stoffen. Voor deze stoffen is al een dossier beschikbaar, en dat wordt binnen REACH overgenomen. Autorisatie voor meest zorgwekkende chemische stoffen De geïdentificeerde meest zorgwekkende chemische stoffen vallen onder een algeheel verbod tenzij productie en gebruik onder voorwaarden zijn toegestaan: in dat laatste geval moeten deze stoffen ongeacht hun marktvolume zijn geregistreerd. Tot de meest zorgwekkende chemische stoffen behoren stoffen met de volgende eigenschappen: Stoffen die kankerverwekkend, mutageen of vergiftig voor de voortplanting zijn (CMR-stoffen); Persistente, bioaccumulerende en toxische stoffen (PBT-stoffen); Zeer persistente en sterk bioaccumulerende stoffen (vpvb-stoffen). Onder strenge voorwaarden kan de productie en het gebruik van deze stoffen worden toegestaan en wordt een autorisatie verstrekt. Dit is het geval als de onderneming kan aantonen dat voor een specifiek gebruik de risico s aanvaardbaar en beheersbaar zijn. Ook als dat niet het geval is, kan een autorisatie worden verleend, maar alleen als de sociaal-economische overwegingen zwaarder wegen dan de risico s. Autorisaties worden op communautair niveau verleend. Stoffen waarvoor de autorisatieplicht zal gaan gelden worden expliciet vastgesteld. 7.

8 2.2 Verplichtingen voor distributeurs Distributeurs (inclusief detailhandel) moeten in het kader van REACH vooral zorgen voor het doorgeven van informatie, zowel upstream als downstream. Zij moeten de informatie die zij van hun toeleverancier krijgen doorgeven aan de volgende afnemer of toeleverancier in de keten. Dit geldt ook voor voorwerpen die geïdentificeerde zeer zorgwekkende stoffen bevatten. Voor stoffen die bewust uit voorwerpen vrijkomen geldt de gangbare informatieverplichting zoals die van toepassing is voor stoffen en preparaten. Distributeurs moeten de veiligheidsinformatiebladen die zij ontvangen of zelf opstellen, samen met bijbehorende relevante blootstellingscenario s en aanbevolen beheersmaatregelen, doorgeven aan hun klant (downstream). Informatie die de distributeurs van hun gebruikers ontvangen over het gebruik van de stof en gevaarsaspecten moeten zij doorgeven aan hun toeleveranciers (upstream), met als doel het gebruik van die stof aan te merken als geïdentificeerd gebruik. 2.3 Verplichtingen voor gebruikers Binnen REACH is een gebruiker iemand die een stof, preparaat of een stof in een voorwerp beroepsmatig gebruikt. Een gebruiker van chemische stoffen kan natuurlijk ook zelf producent zijn van een chemische stof of preparaat. Zo is een zeepfabrikant een gebruiker van chemische stoffen en preparaten, maar daarnaast ook producent van een preparaat (zoals een vaatwasmiddel). Een horecagelegenheid kan dan weer de gebruiker zijn van dit preparaat (het vaatwasmiddel). Gebruikers moeten onder REACH de risicobeperkende maatregelen nemen die hun leverancier voor hun gebruik (een geïdentificeerd gebruik) aanbeveelt. De gebruiker kan voor de registratie het gebruik van de chemische stof/ het preparaat melden aan zijn toeleverancier, met als doel er een geïdentificeerd gebruik van te maken. Bij die melding moet de gebruiker voldoende informatie geven, zodat degene die de stof heeft geleverd een blootstellingscenario kan opstellen. Bij voorkeur gebeurt dit in de periode voorafgaand aan de registratie van een stof, zodat het betreffende gebruik bij de registratie kan worden meegenomen. Als een bepaald gebruik niet door de producent als geïdentificeerd gebruik wordt opgenomen, of als de gebruiker om bedrijfseconomische redenen het gebruik niet kenbaar wil maken aan de leverancier, moet de gebruiker zelf een chemisch veiligheidsrapport opstellen en het gebruik melden aan ECHA, behalve als hij minder dan 1 ton per jaar van de stof gebruikt (als stof of als preparaat). Dit is schematisch weergegeven in het overzicht hieronder. Als een preparaat specifiek voor een bepaald doel is ontwikkeld en ook voor dat doel wordt gebruikt, zal vrijwel altijd sprake zijn van een geïdentificeerd gebruik. Gebruik en veiligheidsrapport Soort gebruik door gebruiker Geïdentificeerd gebruik Niet-geïdentificeerd gebruik Wie stelt chemisch veiligheidsrapport op? Producent/importeur stelt chemisch veiligheidsrapport op. Gebruiker kan zijn gebruik melden bij producent/importeur met als doel er een geïdentificeerd gebruik van te maken. Zo niet dan stelt gebruiker chemisch veiligheidsrapport op tenzij hij minder dan 1 ton per jaar van de stof gebruikt. 8.

REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen. Informatie voor fabrikanten (producenten) en importeurs van chemische stoffen

REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen. Informatie voor fabrikanten (producenten) en importeurs van chemische stoffen REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie voor fabrikanten (producenten) en importeurs van chemische stoffen REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie voor fabrikanten (producenten)

Nadere informatie

REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie voor distributeurs (handelaren) van chemische stoffen, preparaten en/of stoffen in voorwerpen

REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie voor distributeurs (handelaren) van chemische stoffen, preparaten en/of stoffen in voorwerpen REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie voor distributeurs (handelaren) van chemische stoffen, preparaten en/of stoffen in voorwerpen REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie

Nadere informatie

REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen. Informatie voor producenten van chemische preparaten en/of stoffen in voorwerpen

REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen. Informatie voor producenten van chemische preparaten en/of stoffen in voorwerpen REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie voor producenten van chemische preparaten en/of stoffen in voorwerpen REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie voor producenten van

Nadere informatie

REACH. voor retailers (non food)

REACH. voor retailers (non food) REACH voor retailers (non food) Wat is REACH? REACH staat voor Registratie, Evaluatie, Autorisatie van CHemische stoffen. REACH is Europese wetgeving, vastgelegd in een verordening. Deze Europese verordening

Nadere informatie

REACH en EU-GHS: nieuwe regels voor chemische stoffen

REACH en EU-GHS: nieuwe regels voor chemische stoffen REACH en EU-GHS: nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie voor distributeurs (handelaren) van chemische stoffen, mengsels en/of stoffen in voorwerpen Voorwoord Er zijn nieuwe regels voor chemische

Nadere informatie

Registratie Evaluatie Autorisatie. CHemische. REACH en arbeidsomstandigheden. van. stoffen VROM / DGM / SAS. 15 de Symposium NVVA, 22-23

Registratie Evaluatie Autorisatie. CHemische. REACH en arbeidsomstandigheden. van. stoffen VROM / DGM / SAS. 15 de Symposium NVVA, 22-23 REACH en arbeidsomstandigheden Registratie Evaluatie Autorisatie van CHemische stoffen 15 de Symposium NVVA, 22-23 23 maart 2006, Zeist A.W. van der Wielen VROM / DGM / SAS Hoofdelementen van REACH Registratie

Nadere informatie

INHOUD. Woord vooraf... v Ten geleide... vii Lijst van schema s... xv Lijst van verkort geciteerde bronnen en andere afkortingen...

INHOUD. Woord vooraf... v Ten geleide... vii Lijst van schema s... xv Lijst van verkort geciteerde bronnen en andere afkortingen... INHOUD Woord vooraf.......................................................... v Ten geleide........................................................... vii Lijst van schema s.....................................................

Nadere informatie

REACH Een nieuwe manier van omgaan met chemische stoffen. Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperking van CHemische stoffen.

REACH Een nieuwe manier van omgaan met chemische stoffen. Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperking van CHemische stoffen. REACH Een nieuwe manier van omgaan met chemische stoffen Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperking van CHemische stoffen In opdracht van 1 Inhoud Inleiding 3 1. De REACH-verordening 4 2. De stoffen

Nadere informatie

REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen. Informatie voor professionele gebruikers van stoffen

REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen. Informatie voor professionele gebruikers van stoffen REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie voor professionele gebruikers van stoffen REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie voor professionele gebruikers van stoffen 02 Wat

Nadere informatie

Impact van de REACH verordening op de zorginstellingen Jean-Pierre FEYAERTS 7 juni 2012

Impact van de REACH verordening op de zorginstellingen Jean-Pierre FEYAERTS 7 juni 2012 Impact van de REACH verordening op de zorginstellingen Jean-Pierre FEYAERTS 7 juni 2012 De REACH verordening (1907/2006) Artikel 1 (1) van REACH definieert de doelstellingen: Het doel van deze verordening

Nadere informatie

REACH Een introductie in de nieuwe EU-wetgeving voor chemische stoffen voor leveranciers van Akzo Nobel

REACH Een introductie in de nieuwe EU-wetgeving voor chemische stoffen voor leveranciers van Akzo Nobel REACH Een introductie in de nieuwe EU-wetgeving voor chemische stoffen voor leveranciers van Akzo Nobel REACH staat voor Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperking van Chemische stoffen Wat is REACH?

Nadere informatie

Europese Economische Ruimte

Europese Economische Ruimte Met de verordening 1907/2006 (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperkingen van CHemische stoffen of kortweg REACH) wordt sinds 1 juni 2007 de registratie, beoordeling, autorisatie en beperkingen

Nadere informatie

REACH en het kennissysteem stoffen. Elise Goedhart-van der Hout Federatie NRK

REACH en het kennissysteem stoffen. Elise Goedhart-van der Hout Federatie NRK REACH en het kennissysteem stoffen Elise Goedhart-van der Hout Federatie NRK 1 Doel en scope van REACH Rol van overheid en wijzigingen in wetgeving Hoe ga je in je bedrijf om met REACH en wat zijn je verplichtingen

Nadere informatie

Wat betekent REACH voor de werkvloer?

Wat betekent REACH voor de werkvloer? Wat betekent REACH voor de werkvloer? Tot nu toe is de overheid verantwoordelijk voor de veiligheid van de chemische stoffen die op de Europese markt worden gebracht. In 1981 is er een inventarisatie gemaakt

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Informatie voor fabrikanten U moet alle stoffen die u in de handel brengt, indelen volgens de eisen van EU-GHS. Stoffen die niet in de handel verkrijgbaar zijn

Nadere informatie

Wat houdt REACH in? Wat zijn gevaarlijke stoffen?

Wat houdt REACH in? Wat zijn gevaarlijke stoffen? Wat houdt REACH in? Het Registreren, Evalueren en Autoriseren van Chemische stoffen (REACH) is een Europese Verordening, oftewel een wet waarop wordt gehandhaafd. In eerste instantie is het doel van REACH

Nadere informatie

Reach en GHS. 11 februari 2010 / Utrecht

Reach en GHS. 11 februari 2010 / Utrecht Reach en GHS 11 februari 2010 / Utrecht Supertanker REACH Little dingy GHS Voor diegene die met GHS moet werken wordt de dingy steeds groter. Inhoud 1. Reach 2. Korte terugblik 3. Eerste registratie 4.

Nadere informatie

De Nederlandse rubber- en kunststofindustrie

De Nederlandse rubber- en kunststofindustrie De Nederlandse rubber- en kunststofindustrie jaaromzet 7,5 miljard 95% MKB werkgelegenheid ongeveer 40.000 internationaal georiënteerd 60% van de 7,5 miljard bestaat uit export Grote sectoren zijn verpakkingen,

Nadere informatie

Inhoud van artikel REACH. Artikel van REACH. Strafrechtelijk optreden. Schriftelijke Waarschuwing alvorens optreden. Bestuursrechtelijk optreden

Inhoud van artikel REACH. Artikel van REACH. Strafrechtelijk optreden. Schriftelijke Waarschuwing alvorens optreden. Bestuursrechtelijk optreden SCHEMA I afdoening artikelen en categorie-indeling WED Artikel Inhoud artikel Art. 5 Verbod om stoffen als zodanig of in preparaten of in voorwerpen te vervaardigen of in de handel te brengen indien zij

Nadere informatie

Wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling (O&O) en onderzoek en ontwikkeling gericht op producten en procedés (PPORD)

Wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling (O&O) en onderzoek en ontwikkeling gericht op producten en procedés (PPORD) BEKNOPT RICHTSNOER Wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling (O&O) en onderzoek en ontwikkeling gericht op producten en procedés (PPORD) In dit document wordt in eenvoudige bewoordingen toegelicht welke

Nadere informatie

Rijksoverheid EU-GHS. Eén systeem voor indelen, etiketteren en verpakken van chemische stoffen en mengsels

Rijksoverheid EU-GHS. Eén systeem voor indelen, etiketteren en verpakken van chemische stoffen en mengsels Rijksoverheid EU-GHS Eén systeem voor indelen, etiketteren en verpakken van chemische stoffen en mengsels EU-GHS EU-GHS is de nieuwe verordening over de indeling, etikettering en verpakking van stoffen

Nadere informatie

REACH. Stoffen in voorwerpen. (Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals) Jean-Marc Abbing Oktober 2008

REACH. Stoffen in voorwerpen. (Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals) Jean-Marc Abbing Oktober 2008 REACH (Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals) Stoffen in voorwerpen Jean-Marc Abbing Oktober 2008 Stoffen in voorwerpen - De wettekst - Tijdspad - Wat betekent dat? - Definities en de

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Producenten van voorwerpen Als u explosieve stoffen of mengsels in voorwerpen verwerkt, moet u deze indelen, etiketteren en verpakken volgens de voorschriften

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Industriële gebruikers EU-GHS bevat voor u geen directe verplichtingen. Het is wel belangrijk dat u vaststelt wat de consequenties van de nieuwe wetgeving voor

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Informatie voor distributeurs U moet een stof of mengsel dat als gevaarlijk is ingedeeld etiketteren en verpakken volgens de eisen van EU-GHS. Daarbij kunt u de

Nadere informatie

De positie van CCB ten opzichte van REACH

De positie van CCB ten opzichte van REACH Op 1 juni 2008 is REACH in werking getreden, een nieuwe verordening met betrekking tot de registratie, de evaluatie en de autorisatie van chemische stoffen. Deze Europese verordening streeft ernaar de

Nadere informatie

REACH. Wegwijs in REACH

REACH. Wegwijs in REACH REACH Wegwijs in REACH Wegwijs in REACH Na jarenlange discussies keurde het Europees Parlement op 13 december 2006 de Europese verordening inzake chemische stoffen, REACH genaamd, goed. Voor zo'n 30.000

Nadere informatie

Bent u klaar voor de nieuwe Europese chemiewetgeving?

Bent u klaar voor de nieuwe Europese chemiewetgeving? Bent u klaar voor de nieuwe Europese chemiewetgeving? Geachte relatie, Brenntag maakt serieus werk van REACH en we doen dat graag in nauwe samenwerking met onze klanten en leveranciers. Als één van s werelds

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Distributeurs U moet een stof of mengsel dat als gevaarlijk is ingedeeld etiketteren en verpakken volgens de eisen van EU-GHS. Daarbij kunt u de indeling gebruiken

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Vergunningverleners Een vergunningaanvraag mag niet in strijd zijn met EU-GHS. Het is daarom van belang dat u de bepalingen van EU-GHS kent en begrijpt. EU-GHS

Nadere informatie

REACH en de Bio-Based Economy; achtergrond en consequenties

REACH en de Bio-Based Economy; achtergrond en consequenties REACH en de Bio-Based Economy; achtergrond en consequenties Barbara de Klerk Daan van Es Rapport nr.898 Colofon Titel REACH en de Bio-Based Economy; achtergrond en consequenties Auteur(s) Barbara de Klerk,

Nadere informatie

REACH- en Administratieverplichtingen voor tankterminals en traders van brandstoffen

REACH- en Administratieverplichtingen voor tankterminals en traders van brandstoffen Postbus 16191 2500 BD Den Haag www.ilent.nl Contactpersonen REACH- en Administratieverplichtingen voor tankterminals en traders van brandstoffen Janine Killaars, Peter Hellema, Chiel Bovenkerk T 0652096892

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Informatie voor professionele gebruikers EU-GHS bevat voor u geen directe verplichtingen. Het is wel belangrijk dat u vaststelt wat de consequenties van de nieuwe

Nadere informatie

Opstellen van veiligheidsinformatiebladen

Opstellen van veiligheidsinformatiebladen B E K N O P T R I C H T S N O E R Opstellen van Dit document heeft tot doel om in eenvoudige bewoordingen de hoofdbeginselen en verplichtingen toe te lichten voor het opstellen en verstrekken van volgens

Nadere informatie

Milieu-informatiesysteem leveranciers

Milieu-informatiesysteem leveranciers Milieu-informatiesysteem leveranciers 1 ALGEMEEN Deze factsheet beschrijft de milieu-informatie afkomstig van de leveranciers. Toepassing Achtergrond De inhoud van deze factsheet is van toepassing op alle

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Professionele gebruikers EU-GHS bevat voor u geen directe verplichtingen. Het is wel belangrijk dat u vaststelt wat de consequenties van de nieuwe wetgeving voor

Nadere informatie

REACh-GHS/CLP in de praktijk

REACh-GHS/CLP in de praktijk REACh-GHS/CLP in de praktijk Sharon Sriram 8 december 2015 www.kluthe.nl 1 REACh EU wetgeving Registratie, Evaluatie, Autorisatie van Chemische stoffen R=Registration E=Evaluation Registratie van geproduceerde

Nadere informatie

Praktische stappen voor REACH preregistratie

Praktische stappen voor REACH preregistratie REACH U mag de vervaardiging, de invoer of het gebruik van een chemische stof slechts voortzetten als u ze tijdig preregistreert en registreert! Referentie: ECHA-BR-08-01-NL Datum: 25/04/2008 Taal: NL

Nadere informatie

BEKNOPT RICHTSNOER. Downstreamgebruikers

BEKNOPT RICHTSNOER. Downstreamgebruikers BEKNOPT RICHTSNOER In dit document wordt in eenvoudige bewoordingen uitgelegd welke verplichtingen downstreamgebruikers moeten nakomen om aan de REACH-verordening te voldoen Versie 1.0 December 2013 2

Nadere informatie

REACH workshop 19 mei 2015 ProductIP. www.tenviro.eu 1

REACH workshop 19 mei 2015 ProductIP. www.tenviro.eu 1 REACH workshop 19 mei 2015 ProductIP www.tenviro.eu 1 REACH inleiding R =? Registratieplicht, van wat? gevaarlijke stoffen? In welke NL wet staat dat dan? REACH Is dat niet chemicaliënwetgeving? Voor welke

Nadere informatie

Wat betekent REACH. R registration E evaluation A authorisation en restriction CH chemicals

Wat betekent REACH. R registration E evaluation A authorisation en restriction CH chemicals Wat betekent REACH R registration E evaluation A authorisation en restriction CH chemicals Doelstellingen REACH Bescherming mens en milieu Vrije handel Concurrentie Ontwikkeling alternatieven Autorisatie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 600 Uitbreiding en wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de uitvoering van EG-verordening registratie, evaluatie en autorisatie van

Nadere informatie

ECHA zal dit document binnenkort bijwerken om rekening te houden met het arrest van het Hof van Justitie van 10 september 2015 in zaak C-106/14.

ECHA zal dit document binnenkort bijwerken om rekening te houden met het arrest van het Hof van Justitie van 10 september 2015 in zaak C-106/14. Bericht ECHA zal dit document binnenkort bijwerken om rekening te houden met het arrest van het Hof van Justitie van 10 september 2015 in zaak C-106/14. Het arrest verduidelijkt de reikwijdte van de verplichtingen

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument D023041/03.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument D023041/03. RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 11 december 2012 (12.12) (OR. en) 17597/12 COMPET 769 E V 936 CHIMIE 98 MI 822 E T 312 I GEKOME DOCUME T : de Europese Commissie ingekomen: 3 december 2012 aan: de heer

Nadere informatie

Aan de slag met REACH

Aan de slag met REACH Aan de slag met REACH Aan de slag met REACH Redactie: Dr. J.A.S.J. (Hans) Razenberg Ir. D.A. (Doeke) van der Schaaf Drs. A.W. (Arnold) van der Wielen Voor meer REACH uitgaven zie: www.chemiezone.nl Meer

Nadere informatie

Richtsnoer voor downstreamgebruikers

Richtsnoer voor downstreamgebruikers Richtsnoer voor downstreamgebruikers Januari 2008 Richtsnoer voor de uitvoering van REACH JURIDISCHE MEDEDELING In dit document wordt beschreven wat de verplichtingen zijn in het kader van REACH en hoe

Nadere informatie

Richtsnoer voor registratie

Richtsnoer voor registratie RICHTSNOER mei 2012 Versie 2.0 Richtsnoer voor de tenuitvoerlegging van REACH 2 Versie 2.0 mei 2012 Versie Wijzigingen Datum Versie 0 Eerste editie juni 2007 Versie 1 Eerste herziening 18/02/2008 Versie

Nadere informatie

ViB2.0 VERANDERINGEN IN DE WERELD VAN HET VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Ivo Erens Dangerous Substances Communication advies.

ViB2.0 VERANDERINGEN IN DE WERELD VAN HET VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Ivo Erens Dangerous Substances Communication advies. ViB2.0 VERANDERINGEN IN DE WERELD VAN HET VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1 Ivo Erens Dangerous Substances Communication info@ondersteuning advies.nl Programma Wat bespreken we + Het + Het ontvangen van het

Nadere informatie

Jaarprogramma 2014. Handhaving REACH en CLP

Jaarprogramma 2014. Handhaving REACH en CLP Jaarprogramma 2014 Handhaving REACH en CLP Colofon Samenwerkingsverband Handhaving REACH en CLP Postbus.HandhavingREACHenEU-GHS@ilent.nl Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) Postbus 16191, 2500 BD

Nadere informatie

Webinar hoofdregistrant CSA/CSR (I) Deel 1 Inleiding chemische veiligheidsbeoordeling (CSA) 9 maart 2010. Wim De Coen, ECHA. http://echa.europa.

Webinar hoofdregistrant CSA/CSR (I) Deel 1 Inleiding chemische veiligheidsbeoordeling (CSA) 9 maart 2010. Wim De Coen, ECHA. http://echa.europa. Webinar hoofdregistrant CSA/CSR (I) Deel 1 Inleiding chemische veiligheidsbeoordeling (CSA) 9 maart 2010 Wim De Coen, ECHA Overzicht Wettelijke vereisten: wanneer is een chemische veiligheidsbeoordeling

Nadere informatie

31 mei 2013. Eerstvolgende deadline voor de registratie van geleidelijk geïntegreerde stoffen

31 mei 2013. Eerstvolgende deadline voor de registratie van geleidelijk geïntegreerde stoffen 31 mei 2013 Eerstvolgende deadline voor de registratie van geleidelijk geïntegreerde stoffen Tegen uiterlijk 31 mei 2013 dienen geleidelijk geïntegreerde stoffen geproduceerd of geïmporteerd in de EU in

Nadere informatie

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/9 VAN DE COMMISSIE

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/9 VAN DE COMMISSIE L 3/41 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/9 VAN DE COMMISSIE van 5 januari 2016 betreffende het gezamenlijk indienen en het uitwisselen van gegevens overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu/Vervanging Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)

Ministerie van Infrastructuur en Milieu/Vervanging Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) BIJLAGE 1 Woordenlijst BIJLAGE 2 Overzicht gevaarsetiketten BIJLAGE 3 Opbouw Veiligheidsinformatie (Vib) BIJLAGE 4 Excel tabel overzicht zeer zorgwekkende stoffen BIJLAGE 5 Autorisatieproces BIJLAGE 6

Nadere informatie

Uw deskundige gids voor chemische wetgeving in de EU

Uw deskundige gids voor chemische wetgeving in de EU Uw deskundige gids voor chemische wetgeving in de EU Veel adviesbureaus bieden algemene ondersteuning op het gebied van regelgeving, maar slechts weinige bieden de hoge kwaliteit en tijdige service van

Nadere informatie

Het nieuwe veiligheidsinformatieblad voor chemische producten

Het nieuwe veiligheidsinformatieblad voor chemische producten Het nieuwe veiligheidsinformatieblad voor chemische producten Tine Cattoor Advisor product policy VLARIP projectleader Easyfair Antwerpen - 30/03/2011 Geen gebruik zonder bronvermelding 1 Afkortingen C&L

Nadere informatie

Aalke Lida de Jong, Reststoffenunie. Ervaringen met REACH bij recycling van waardevolle grondstoffen

Aalke Lida de Jong, Reststoffenunie. Ervaringen met REACH bij recycling van waardevolle grondstoffen Aalke Lida de Jong, Reststoffenunie Ervaringen met REACH bij recycling van waardevolle grondstoffen Inhoud Even voorstellen: Reststoffenunie Bijproduct en einde-afvalstatus Reach in het kort Registratie

Nadere informatie

ECHA s 7-stappenplan voor een succesvolle registratie voor 2018

ECHA s 7-stappenplan voor een succesvolle registratie voor 2018 ECHA s 7-stappenplan voor een succesvolle registratie voor 2018 REACH-voorlichtingsmiddag "Begin op tijd" 17 juni 2016 Catherine Cornu Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) Wat verwachten we

Nadere informatie

Wegwijzer 8: Wijzigingen in de identiteit van rechtspersonen melden

Wegwijzer 8: Wijzigingen in de identiteit van rechtspersonen melden Wegwijzer 8: Wijzigingen in de identiteit van rechtspersonen melden JURIDISCHE KENNISGEVING Dit document bevat informatie over REACH: het verklaart de verplichtingen volgens REACH en adviseert hoe aan

Nadere informatie

Richtsnoer voor afval en teruggewonnen stoffen

Richtsnoer voor afval en teruggewonnen stoffen Richtsnoer voor afval en teruggewonnen stoffen Versie: 2 Mei 2010 JURIDISCHE MEDEDELING Dit document bevat een toelichting op de verplichtingen in het kader van REACH en legt uit hoe aan deze verplichtingen

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) L 144/27 VERORDENING (EU) 2016/863 VAN DE COMMISSIE van 31 mei 2016 tot wijziging van de bijlagen VII en VIII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie

Nadere informatie

Bescherming van werknemers tegen blootstelling aan kankerverwekkende agentia.

Bescherming van werknemers tegen blootstelling aan kankerverwekkende agentia. Bescherming van werknemers tegen blootstelling aan kankerverwekkende agentia. Linda Wouters Afdeling van de normen over het welzijn op het werk Algemene Directie Humanisering van de Arbeid FOD Werkgelegenheid,

Nadere informatie

EU-GHS: nieuwe regels over etikettering en indelen van gevaarlijke stoffen

EU-GHS: nieuwe regels over etikettering en indelen van gevaarlijke stoffen Verordening (EG) Nr. 1272/2008 over de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels 1 geldt vanaf 20 januari 2009. De verordening in Nederland aangeduid als EU-GHS introduceert nieuwe regels

Nadere informatie

REACH en CLP verplichtingen voor de komende jaren

REACH en CLP verplichtingen voor de komende jaren REACH en CLP verplichtingen voor de komende jaren 24 januari 2013 Dr Saskia Walraedt Lijst afkortingen CLP : classification, labelling and packaging CMR: carcinogeen, mutageen of reprotoxisch CSA: chemical

Nadere informatie

Management IT tool & Services. voor REACH en GHS. Bereidt U vandaag reeds voor op REACH en GHS met flexibele HEMMIS IT tools

Management IT tool & Services. voor REACH en GHS. Bereidt U vandaag reeds voor op REACH en GHS met flexibele HEMMIS IT tools Bereidt U vandaag reeds voor op REACH en GHS met flexibele HEMMIS IT tools Management IT tool & Services voor REACH en GHS REACH en GHS Management tool oplijsten van chemicaliën (pre) registratie autorisatie

Nadere informatie

Tips voor gebruikers van chemische stoffen op de werkplek op het gebied van Indeling, Etikettering en Verpakkingen (CLP)

Tips voor gebruikers van chemische stoffen op de werkplek op het gebied van Indeling, Etikettering en Verpakkingen (CLP) Tips voor gebruikers van chemische stoffen op de werkplek op het gebied van Indeling, Etikettering en Verpakkingen (CLP) Indeling Verpakkingen Etikettering Controleer de verstrekte informatie Wet- en regelgeving

Nadere informatie

PUBLIC. Brussel, 6 april 2009 (07.04) (OR. en) RAAD VA DE EUROPESE U IE 8424/09 LIMITE COMPET 196 E V 287 CHIMIE 33 MI 144 E T 86

PUBLIC. Brussel, 6 april 2009 (07.04) (OR. en) RAAD VA DE EUROPESE U IE 8424/09 LIMITE COMPET 196 E V 287 CHIMIE 33 MI 144 E T 86 Conseil UE RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 6 april 2009 (07.04) (OR. en) 8424/09 LIMITE PUBLIC COMPET 196 E V 287 CHIMIE 33 MI 144 E T 86 I GEKOME DOCUME T van: de Europese Commissie ingekomen: 1 april

Nadere informatie

EU-GHS. Classification, Labeling and Packaging Regulation (CLP) Verordening 1272/2008 HS

EU-GHS. Classification, Labeling and Packaging Regulation (CLP) Verordening 1272/2008 HS EU-GHS Classification, Labeling and Packaging Regulation (CLP) Verordening 1272/2008 HS Programma Workshop EU-GHS/CLP EU-GHS in een vogelvlucht Wetgeving Relatie met andere EU-wetgeving EU-GHS in de praktijk

Nadere informatie

Richtsnoer voor registratie

Richtsnoer voor registratie RICHTSNOER November 2016 Versie 3.0 2 Versie 3.0 november 2016 JURIDISCHE MEDEDELING Dit document is bedoeld om gebruikers te helpen bij het voldoen aan hun verplichtingen in het kader van de REACH-verordening.

Nadere informatie

Richtsnoeren voor het opstellen van een autorisatieaanvraag

Richtsnoeren voor het opstellen van een autorisatieaanvraag Richtsnoeren voor het opstellen van een autorisatieaanvraag Versie 1 Januari 2011 Richtsnoeren voor autorisatieaanvragen TER INFORMATIE: Dit is de enige authentieke versie van het richtsnoer. Ze heeft

Nadere informatie

Algemene informatie over CLP

Algemene informatie over CLP Algemene informatie over CLP Webinar voor hoofdregistranten 9 april 2010 Gabriele Schöning Unit indeling Europees Agentschap voor chemische stoffen Structuur EU-wetgeving chemische stoffen en GHS of: waarom

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 600 Uitbreiding en wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de uitvoering van EG-verordening registratie, evaluatie en autorisatie van

Nadere informatie

GHS komt eraan! Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

GHS komt eraan! Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals Let op: GHS komt eraan! REACH is nog niet goed en wel gestart of er staat ons alwéér een grote verandering te wachten. Nieuwe wetgeving

Nadere informatie

VN(O) NCW Nederland. Den Haag 4 december 201 3

VN(O) NCW Nederland. Den Haag 4 december 201 3 VN(O) NCW Nederland Aan de staatssecretaris van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu Hare excellentie W.J. Mansveld Postbus 20901 2500 EX Den Haag Briefnummer 13/11.319/Stre/MO Den Haag 4 december

Nadere informatie

Communiceren met ECHA bij dossierbeoordeling. Wegwijzer 12

Communiceren met ECHA bij dossierbeoordeling. Wegwijzer 12 Communiceren met ECHA bij dossierbeoordeling Wegwijzer 12 2 Communiceren met ECHA bij dossierbeoordeling JURIDISCHE MEDEDELING Dit document bevat een toelichting op de verplichtingen in het kader van REACH

Nadere informatie

Richtsnoer voor de identificatie en benaming van stoffen op grond van REACH en CLP

Richtsnoer voor de identificatie en benaming van stoffen op grond van REACH en CLP B E K N O P T R I C H T S N O E R Richtsnoer voor de identificatie en benaming van stoffen op grond van REACH en CLP In dit document wordt in eenvoudige bewoordingen uitgelegd wat de belangrijkste uitgangspunten

Nadere informatie

Richtlijn 2006/121/EG van het Europees Parlement en de Raad. van 18 december 2006

Richtlijn 2006/121/EG van het Europees Parlement en de Raad. van 18 december 2006 30.12.2006 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 396/849 Richtlijn 2006/121/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 tot wijziging van Richtlijn 67/548/EEG van de Raad betreffende

Nadere informatie

Kennisdag EU-GHS AgentschapNL. 6 december 2012. Handhaving EU-GHS. A.A. Rog Senior inspecteur NVWA Afdeling Toezichtsontwikkeling

Kennisdag EU-GHS AgentschapNL. 6 december 2012. Handhaving EU-GHS. A.A. Rog Senior inspecteur NVWA Afdeling Toezichtsontwikkeling AgentschapNL Handhaving EU-GHS A.A. Rog Senior inspecteur NVWA Afdeling Toezichtsontwikkeling Inhoud Opzet handhaving EU-GHS (& REACH) Handhaving NVWA Inspectie EU-GHS (& REACH) Praktijkervaring Opzet

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 24 januari 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0010 (NLE) 5569/17 ENV 50 COMPET 37 VOORSTEL van: ingekomen: 19 januari 2017 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: de

Nadere informatie

DOSIS SOLA FACIT VENEMUM

DOSIS SOLA FACIT VENEMUM DOSIS SOLA FACIT VENEMUM Misverstanden over de wetgevingen Een paar reacties Regelgeving Chemische stoffen Classificering indeling is gebaseerd op de gevaareigenschap van een stof REACH & CLP Wat is REACH?

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) L 299/10 NL UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1090/2014 VAN DE COMMISSIE van 16 oktober 2014 tot van permethrine als bestaande werkzame stof voor gebruik in biociden voor de productsoorten 8 en 18 (Voor

Nadere informatie

REACH is er, GHS komt er. Benieuwd naar de gevolgen voor de chemicaliën waar u mee werkt? Multidisciplinair seminarie REACH en GHS

REACH is er, GHS komt er. Benieuwd naar de gevolgen voor de chemicaliën waar u mee werkt? Multidisciplinair seminarie REACH en GHS REACH is er, GHS komt er. Benieuwd naar de gevolgen voor de chemicaliën waar u mee werkt? Multidisciplinair seminarie REACH en GHS Benieuwd waar u voortaan de samenstelling van de MSDS-fiche kan vinden

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 29 oktober 2003 COM(2003) 644 definitief 2003/0256(COD) 2003/0257(COD) DEEL II - Bijlagen I tot en met IX bij het voorstel voor een verordening. Voorstel

Nadere informatie

CLP en REACH: To do s in de praktijk

CLP en REACH: To do s in de praktijk CLP en REACH: To do s in de praktijk Christel Swinnen PA Arbeidshygiëne Niv. I CLB Externe preventie Inhoud CLP Classification, Labelling and Packaging Theorie Praktijk Q & A REACH Registration, Evaluation,

Nadere informatie

EU-GHS: Workshop 1: Consequenties voor eigen bedrijfsvoering. Presentator: Maurits van Kolck

EU-GHS: Workshop 1: Consequenties voor eigen bedrijfsvoering. Presentator: Maurits van Kolck EU-GHS: Workshop 1: Consequenties voor eigen bedrijfsvoering Presentator: Maurits van Kolck Inhoud De keten in beeld, REACH en CLP CLP en het VIB CLP en etikettering CLP en herindeling Oefening 1: een

Nadere informatie

Vervangen van zeer zorgwekkende stoffen Wanneer vervangen en hoe dat te doen? Handreiking voor het MKB

Vervangen van zeer zorgwekkende stoffen Wanneer vervangen en hoe dat te doen? Handreiking voor het MKB Vervangen van zeer zorgwekkende stoffen Wanneer vervangen en hoe dat te doen? Handreiking voor het MKB Document titel: Vervangen van zeer zorgwekkende stoffen. Wanneer vervangen en hoe dat te doen? Kenmerk

Nadere informatie

Veiligheidsinformatiebladen Van hazard naar risk

Veiligheidsinformatiebladen Van hazard naar risk Veiligheidsinformatiebladen Van hazard naar risk Dr. Ir. Evelyn Tjoe Nij, RAH Beleidsadviseur arbeidshygiëne en toxicologie Arbouw, Harderwijk Inhoud 1. REACH, Arbo en CLP 2. Veiligheidsinformatiebladen

Nadere informatie

Handreiking REACH en vergunningverlening

Handreiking REACH en vergunningverlening Handreiking REACH en vergunningverlening Kenniscentrum InfoMil Datum Februari 2011 Status Definitief Inhoud Lijst van afkortingen... 3 1 Inleiding... 4 1.1 Wat is REACH?... 4 1.2 Doel van deze handreiking...

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. 2.5.2005 PE 357.816v01-00

EUROPEES PARLEMENT. Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. 2.5.2005 PE 357.816v01-00 EUROPEES PARLEMENT 2004 ««««««««««««2009 Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 2.5.2005 PE 357.816v01-00 AMENDEMENTEN 110-253 - Overwegingen en Titel I Ontwerpverslag (PE 353.529v02-00)

Nadere informatie

Veilig werken met schadelijke chemische producten. Kwartsstof: stofvrij werken. 5 september 2015, Dag van de Preventiemedewerker

Veilig werken met schadelijke chemische producten. Kwartsstof: stofvrij werken. 5 september 2015, Dag van de Preventiemedewerker Kwartsstof: stofvrij werken Veilig werken met schadelijke chemische producten 5 september 2015, Dag van de Preventiemedewerker Evelyn Tjoe Nij, arbeidshygiënist 1 Onderwerpen kwartsstof stofvrij werken

Nadere informatie

5729/08 CS/lg DG E II/2

5729/08 CS/lg DG E II/2 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 12 februari 2008 (OR. en) 5729/08 COMER 7 CHINE 5 ANTIDUMPING 4 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: VERORDENING tot wijziging van het toepassingsgebied

Nadere informatie

Informatiepakket. Veilig de Europese markt op met uw cosmetisch product

Informatiepakket. Veilig de Europese markt op met uw cosmetisch product Informatiepakket Veilig de Europese markt op met uw cosmetisch product Als u in de EU een cosmetisch product op de markt wilt brengen, moet u voldoen aan strenge regels. Die wettelijke regels zorgen dat

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 19 mei 2017 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 19 mei 2017 (OR. en) Conseil UE Raad van de Europese Unie Brussel, 19 mei 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0010 (NLE) 8430/17 LIMITE PUBLIC ENV 375 COMPET 264 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft:

Nadere informatie

A7-0319/ Voorstel voor een richtlijn (COM(2013)0102 C7-0047/ /0062(COD)) Door de Commissie voorgestelde tekst

A7-0319/ Voorstel voor een richtlijn (COM(2013)0102 C7-0047/ /0062(COD)) Door de Commissie voorgestelde tekst 31.1.2014 A7-0319/ 001-019 AMENDEMENTEN 001-019 ingediend door de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken Verslag Sari Essayah Indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels A7-0319/2013

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 21.2.2015 NL L 50/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) 2015/282 VAN DE COMMISSIE van 20 februari 2015 tot wijziging van de bijlagen VIII, IX en X bij Verordening (EG) nr. 1907/2006

Nadere informatie

REACH voor downstream gebruikers

REACH voor downstream gebruikers REACH voor downstream gebruikers 31 maart 2011 Zita Snellinx REACH Consulent BIG vzw Technische Schoolstraat 43A 2440 Geel Zita.Snellinx@big.be 014 58 45 47 1 Achtergrond REACH REACH verplichtingen Agenda

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie

Publicatieblad van de Europese Unie L 55/4 VERORDENING (EU) 2016/293 VAN DE COMMISSIE van 1 maart 2016 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 850/2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende persistente organische verontreinigende

Nadere informatie

Introductie Het voor u liggende overzicht bevat de volgende informatie voor Wm- en Wvo-vergunningverleners:

Introductie Het voor u liggende overzicht bevat de volgende informatie voor Wm- en Wvo-vergunningverleners: Tabellarisch overzicht van REACH-data Introductie Het voor u liggende overzicht bevat de volgende informatie voor Wm- en Wvo-vergunningverleners: Welke stofinformatie moeten bedrijven in het kader van

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (VERORDENING (EG) Nr. 1907/2006 - REACH) Datum: 07/04/2010 bladzijde: 1/3 Versie: N 3 (30/12/2009) Revisie: N 1 (01/07/2008) Naam: PLASTALGIN - 850UF VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20951 2500 EZ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

REACH. compliance tool. Voor gebruikers van chemische stoffen en/of mengsels (downstreamgebruikers) Voor meer info:

REACH. compliance tool. Voor gebruikers van chemische stoffen en/of mengsels (downstreamgebruikers) Voor meer info: REACH compliance tool Voor gebruikers van chemische stoffen en/of mengsels (downstreamgebruikers) Voor meer info: bf@vbo-feb.be Editie 2009 1. Inleiding De REACH 1 verordening 1907/2006 beoogt het veilig

Nadere informatie