De gemeenschapsfunctie van het ROC

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De gemeenschapsfunctie van het ROC"

Transcriptie

1 De gemeenschapsfunctie van het ROC CINOP, s-hertogenbosch Trees Pels en Jodi Mak (Verwey-Jonker Instituut)

2 Colofon Titel: Auteurs: Ontwerp omslag: Opmaak: Bestelnummer: De gemeenschapsfunctie van het ROC Trees Pels en Jodi Mak (Verwey-Jonker Instituut) Theo van Leeuwen BNO Evert van de Biezen A00312 Uitgave: CINOP, s-hertogenbosch Oktober 2005 CINOP 2005 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, op welke andere wijze dan ook, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de uitgever. ISBN Centrum voor innovatie van opleidingen Postbus BP s-hertogenbosch Telefoon: Fax: EvdB-05110/051108

3 Voorwoord In het plan van Aanpak van de Projectdirectie Leren & Werken (april 2005) lezen we: Investeringen in leren zijn hard nodig om de arbeidsmarkt en daarmee onze economische basis ook in de toekomst goed te laten functioneren. Maar extra inzet is ook nodig om burgers in de toekomst de kans te bieden om volop in onze samenleving te blijven participeren. Vernieuwingen in de BVE-sector zijn vooral gericht op de economische functie van het beroepsonderwijs: versterking van de samenwerking met het regionaal bedrijfsleven, intensivering van werkplekleren en grote nadruk op de leer- en arbeidsloopbanen. Dit is een eenzijdige kijk op onderwijs stelt hoogleraar economie Arjo Klamer. Economische waarden dienen voor het realiseren van andere waarden: sociale en culturele. In deze waarden vinden mensen hun bezieling en zingeving. Een leven lang leren dient in de ogen van Arjo Klamer een brug te slaan tussen de verschillende levenssferen om zo de sociale cohesie en daarmee de kwaliteit van de samenleving, te verhogen. Deze studie laat zien, dat er wel degelijk een voedingsbodem is voor deze bredere functie van ROC s.tien praktijkvoorbeelden hoe op verschillende wijze invulling wordt gegeven aan de maatschappelijke of gemeenschapsfunctie van het ROC. Stimulansen voor deze brede functie liggen in vraagstukken rond veiligheid, sociaal klimaat en integratie, maar ook in aandacht voor doelgroepen en doelgemeenschappen. De studie stelt dat een ROC dat aandacht heeft voor de gemeenschapsfunctie bereid is om maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen, daarop actief te sturen, commitment te tonen en risico s te dragen die horen bij de uitvoering van deze maatschappelijke missie. CINOP Expertisecentrum heeft deze studie laten uitvoeren om ROC s een handreiking te bieden bij de reflectie op de gemeenschapsfunctie. De studie biedt voorbeelden en conceptuele verdieping.wij hopen dat deze studie zal inspireren om deze bredere functie van het ROC als maatschappelijke onderneming een plek te geven in de mogelijkheden voor een leven lang leren. Cees Doets, directeur CINOP Expertisecentrum DE GEMEENSCHAPSFUNCTIE VAN HET ROC

4

5 Inhoudsopgave Inleiding 1 1 De gemeenschapsfunctie van ROC s: slotbeschouwing 3 2 Achtergrond en opzet van de studie Achtergrond van de studie De studie: vraagstelling en opzet 12 3 De gemeenschapsfunctie van ROC s: de literatuur Doelstellingen van ROC s Onderwijsvernieuwing in ROC s Interne cohesie en community building Externe gemeenschapsfunctie Community College en Brede school De gemeenschapsfunctie van ROC s: stand van zaken Conclusie: de gemeenschapsfunctie binnen ROC s 30 4 De gemeenschapsfunctie van ROC s: volgens experts Contouren van de gemeenschapsfunctie Motieven en struikelblokken Kenmerken van de gemeenschapsfunctie 37 5 De gemeenschapsfunctie van ROC s: voorbeeldpraktijken ROC van Amsterdam, Community College Albeda College, gemeenschapsschool ROC ASA, maatschappelijke onderneming Koning Willem I College, Community College ROC Nijmegen 62 DE GEMEENSCHAPSFUNCTIE VAN HET ROC

6

7 5.6 ROC Midden-Nederland, pilot Community College ROC Leiden, Community College ROC Midden-Brabant, Open school Masterdam-West, Netwerk ROC Flevoland, maatschappelijke onderneming 87 Bijlagen 1 Deelnemers expertmeetings 89 2 Agenda expertmeetings 91 Literatuur 95 DE GEMEENSCHAPSFUNCTIE VAN HET ROC

8

9 Inleiding Sinds het ontstaan van ROC s, midden jaren negentig, uit een samengaan van secundair beroepsonderwijs en volwasseneneducatie, is deze onderwijssoort volop in beweging. Inmiddels is er een grote variëteit ontstaan in de profielen die afzonderlijke ROC s hebben ontwikkeld, mede in reactie op samenhang met de lokale context en behoeften. Over de missies van de ROC s, en hun uitwerking in de praktijk, bestaat echter nog weinig systematische informatie. Dit vormde voor CINOP Expertisecentrum aanleiding om, nu het 10-jarig bestaan van de ROC s nadert, een verkenning uit te laten voeren naar ROC s als community centre waarbij sprake is van een expliciete maatschappelijke of gemeenschapsfunctie in aanvulling op de primaire functie als onderwijs- en loopbaaninstituut. Deze verkenning is uitgevoerd door het Verwey-Jonker Instituut. 1 Dit rapport geeft de resultaten van de studie naar de maatschappelijke functie van ROC s weer. De bevindingen uit de drie deelprojecten, waaruit de studie is opgebouwd, zijn alle in het rapport terug te vinden: een conceptuele studie, expertmeetings en een inventarisatie en beschrijving van voorbeeldpraktijken. De rapportage van deze onderdelen wordt voorafgegaan door een nadere schets van de achtergronden en opzet van de studie. Het rapport opent met een synthese van de bevindingen uit de verschillende bronnen en de conclusies die op grond daarvan kunnen worden getrokken. De studie kwam tot stand met de hulp van velen.wij danken CINOP Expertisecentrum en functionarissen uit beleid en praktijk van het (ROC-) onderwijs. In bijlage I is een lijst met deelnemers aan de expertmeetings opgenomen. DE GEMEENSCHAPSFUNCTIE VAN HET ROC

10 2 EXPERTISECENTRUM

11 1De gemeenschapsfunctie van ROC s: slotbeschouwing Nu traditionele verbanden in belang, en daarmee in bindende kracht, afnemen neemt de belangstelling voor het stimuleren van gemeenschapsvorming toe, waarbij ook de school als een belangrijk medium geldt. Dit rapport geeft de resultaten weer van een conceptuele studie naar ROC s als community centre, ROC s die de onderwijsfunctie met een gemeenschapsfunctie combineren. De studie, uitgevoerd door het Verwey-Jonker Instituut in opdracht van CINOP Expertisecentrum, is uiteengelegd in drie deelprojecten: een conceptuele studie op basis van de literatuur, een inventarisatie en beschrijving van voorbeeldpraktijken en expertmeetings. De bevindingen uit deze deelprojecten zijn neergelegd in de hoofdstukken 3, 4 en 5. Het voorliggende hoofdstuk vormt het sluitstuk van het rapport. In dit hoofdstuk vindt een weging plaats van de gegevens uit de verschillende bronnen en op grond daarvan worden uitspraken gedaan over de gemeenschapsfunctie van ROC s en over de voorwaarden voor het welslagen van de (verdere) ontwikkeling daarvan. 3 Eerst wordt aandacht besteed aan de algemene onderwijscontext, het kader waarbinnen de gemeenschapsfunctie van ROC s zich ontwikkelt.vervolgens wordt aan de hand van de literatuur en uitspraken van experts een nadere conceptuele uitwerking gegeven aan het concept van de gemeenschapsfunctie in ROC-kader. Hoe deze functie in de praktijk gestalte krijgt, de inhoud en reikwijdte ervan, wordt geschetst op basis van de tien voorbeeldpraktijken. Daarna wordt op basis van de uitspraken van de experts bezien welke motivaties aan de keuze voor een gemeenschapsgerichte profilering van ROC s ten grondslag kunnen liggen. Een en ander mondt uit in een nadere definitie van de gemeenschapsfunctie, waarna kort wordt ingegaan op de uitwerking in termen van de doeloriëntatie, onderwijs(programmering), organisatie en (bestuurlijke) inbedding en op andere belangrijke voorwaarden voor het slagen ervan.tenslotte worden enkele conclusies getrokken over de toekomstige ontwikkelingen, die ten aanzien van de gemeenschapsfunctie van ROC s zijn te verwachten. DE GEMEENSCHAPSFUNCTIE VAN HET ROC

12 EXPERTISECENTRUM 4 ONDERWIJSCONTEXT In de conceptuele studie is kort de onderwijscontext geschetst, waarbinnen ontwikkelingen in ROC s begrepen dienen te worden. Een belangrijke beleidslijn is het vergroten van de toegankelijkheid van het onderwijs, juist ook voor zwakke groepen. Ook neemt zowel in het kader van burgerschapsvorming als van het nieuwe leren het belang van de ontwikkeling van sociale competenties toe. Hiermee wint leren door participatie in een levensechte omgeving aan betekenis. Daarnaast houdt de ontwikkeling in de richting van een leven lang leren eveneens in, dat leren steeds meer verweven raakt met leven en werken. Om aan deze eisen te voldoen moeten ROC s multifunctionele centra voor leren worden, gericht op een breed scala aan doelgroepen en ingebed in brede samenwerkingsverbanden. De genoemde ontwikkelingen houden in, dat de maatschappelijke rol en inbedding van ROC s steeds meer expliciete aandacht verdient.vraagstukken omtrent veiligheid en sociaal klimaat in de instellingen, die van grote invloed kunnen zijn op het onderwijsrendement, nopen eveneens tot versteviging van de relaties met de schoolomgeving. Zoals ook sterk door de experts is benadrukt, kan een verdergaande gemeenschapsfunctie niet los van de geschetste context tot stand komen. Integendeel, zij ligt in het verlengde ervan en moet, om te kunnen slagen, er op voortbouwen.voorzover de beschrijvingen van de voorbeeldpraktijken uitspraken over de onderwijscontext bevatten, zien we eveneens een link met onderwijsvernieuwingen als het nieuwe leren en een leven lang leren. AFBAKENING VAN DE GEMEENSCHAPSFUNCTIE Niettemin gaat een ROC dat zich een community functie toeschrijft een stap verder, namelijk door het nemen van extra (maatschappelijke) verantwoordelijkheid, van een verantwoordelijkheid voor de gemeenschap, of meer in concreto een of meer specifieke doelgemeenschappen, die het directe belang van individuele leerlingen, school en bedrijfsleven overstijgt. De genoemde onderwijsvernieuwingen impliceren al een sterker samenspel tussen ROC en omgeving, maar in de verder strekkende ambitie komt dit samenspel expliciet in het licht te staan van sociale cohesie en dienstbaarheid aan de omgeving. Het participerend leren vindt dan bijvoorbeeld niet alleen of niet zozeer plaats in een bedrijfsmatige omgeving, maar ook in andere meer of minder informele sociale verbanden, zoals door het leveren van diensten aan bejaarden of zelforganisaties van allochtonen. De omschrijving in de onderzoeksopdracht van ROC s als community centre duidt op de inbedding van ROC s in een lokale gemeenschap en roept associaties op met een verankering in de wijk. Zoals ook het Community College in de V.S. en Engeland, dat bij

13 het ontstaan van ROC s een belangrijke inspiratiebron vormde, evenals de Brede School, die van belang is als analoge ontwikkeling van Nederlandse bodem. In beide typen praktijken vormt de wijkgerichtheid een belangrijk element. De studie bevat evenwel aanwijzingen dat het begrip community in ROC-verband niet te eng moet worden opgevat. De literatuur laat zien dat sprake kan zijn van maatschappelijke diensten gericht op een wijder schaalniveau of zelfs een virtueel sociaal verband. Ook de experts onderstreepten de beperkte bruikbaarheid van begrippen als community centre. De term gemeenschap werd door hen geprefereerd boven community, vanwege de wens het niveau van de buurtfunctie te ontstijgen en het begrip ook anderszins breder in te vullen. Het begrip gemeenschap kan uitgewerkt worden in sociologische zin en duiden op specifieke doelgroepen (bijvoorbeeld vrouwen, etnische groepen, kansarmen), maar het kan ook in geografische zin gehanteerd worden en duiden op uiteenlopende schaalniveaus, en zelfs op virtuele internet-verbanden. Het laatste voorbeeld illustreert dat gemeenschappen of verbanden niet altijd zwaar hoeven te zijn, dat wil zeggen sterk institutioneel verankerd. Zij kunnen ook licht en flexibel van karakter zijn.voorts kan het accent liggen op gemeenschapsondersteuning, -herstel of -vorming, afhankelijk van de lokale omstandigheden. En tenslotte is het zo, dat een ROC zich geenszins tot één type gemeenschap of schaal hoeft te beperken, terwijl afzonderlijke vestigingen ook nog eens sterk naar invulling van hun maatschappelijke functie uiteen kunnen lopen, mede in samenhang met lokale omstandigheden en noden. 5 Op grond van de bevindingen uit de diverse bronnen is de in de studie gehanteerde terminologie gaandeweg gewijzigd. Zowel in (latere versies van) de conceptuele studie als in het overzicht van voorbeeldpraktijken is in plaats van community centre gekozen voor het bredere begrip gemeenschapsfunctie. Wat ROC s met zo n functie van andere ROC s onderscheidt is de bereidheid om maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. In deze zin kan gesproken worden van ROC s als maatschappelijke onderneming, die zich in samenwerking met andere partijen (mede) laat leiden door een maatschappelijke missie. De bereidheid om hierop actief te sturen en commitment aan de missie en de gekozen doelgemeenschap(pen) behoren daarnaast tot de criteria die de gemeenschapsfunctie van de primaire functie van ROC s afbakent. Een laatste criterium is het voor lief nemen van bijhorende risico s, zoals extra kosten of personele inzet, of afname van de aantrekkelijkheid van de instelling voor deelnemers die niet tot de risicocategorieën behoren. Volgens een deel van de experts hoeft de maatschappelijke functie niet beperkt te blijven tot het dienen van (kansarme) doelgemeenschappen, maar kan deze ook betrekking hebben op sociaal-economische ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het stimuleren van de DE GEMEENSCHAPSFUNCTIE VAN HET ROC

14 werkgelegenheid in de regio. Een dergelijke verbreding kan op zich passen in het concept van de gemeenschapsfunctie, mits voldaan wordt aan de criteria van verantwoordelijkheid, actieve commitment en het dragen van de risico s die de uitvoering van deze maatschappelijke missie meebrengt. EXPERTISECENTRUM 6 1 De meeste voorbeeldpraktijken betreffen niettemin het wijkniveau. Terwijl de inventarisatie daarvan, althans wat betreft de 10 ROC s die de voorbeeldpraktijken geleverd hebben, redelijk dekkend is, kan dit niet gezegd worden van de activiteiten met een bredere oriëntatie. INHOUD EN REIKWIJDTE VAN DE GEMEENSCHAPSFUNCTIE: DE VOORBEELDPRAKTIJKEN Was de zoektocht naar voorbeeldpraktijken aanvankelijk sterk gericht op community activiteiten in engere zin, gaande de studie en op grond van de voornoemde bevindingen vond een verbreding plaats naar andere schaalniveaus 1. Op grond van het verkregen overzicht kan eveneens geconcludeerd worden dat de gemeenschapsfunctie van ROC s van zeer diverse aard en reikwijdte kan zijn. Dit geldt voor de praktijk in ROC s die zich als community college/centre of gemeenschapsschool profileren (zoals ook geldt voor de Brede School), maar kan ook opgaan voor ROC s die onder andere noemers werken. Samenvattend laten de ROC s met een gemeenschapsfunctie zich, afgaand op de zelfpresentatie van de betrokken instellingen, als volgt onderscheiden. Ruim de helft van de voorbeeldpraktijken, gelokaliseerd in een grootstedelijke omgeving in de Randstad, draagt een brede toegankelijkheid met name voor niet of laag gekwalificeerden en inspelen op lokale behoeften hoog in het vaandel. Daaraan gekoppeld is veelal de functie van huis voor de buurt. Of deze benaming nu gebruikt wordt of niet, het bieden van cursussen aan en openstellen van diensten en faciliteiten voor de lokale gemeenschap vormt een belangrijke doelstelling; in één geval worden daarbij nog specifieke collectieven genoemd: naast werklozen ook vrouwen en zelforganisaties. Eén voorbeeldpraktijk in deze categorie stelt niet zozeer sociale betrokkenheid bij de buurt centraal maar richt zich op de stad en regio als doelgemeenschap; één praktijk heeft alle voornoemde schaalniveaus voor ogen en één praktijk die overigens nog niet operationeel is richt zich naast de buurt expliciet op virtuele netwerken. De vier overige ROC s, alle gevestigd buiten de randstedelijke gebieden, verwijzen niet naar kansarmoede of het belang van een brede toegankelijkheid en richten zich minder expliciet op de directe omgeving.twee ervan vallen op door hun verder gaande activiteiten in de sfeer van gemeenschapsvorming. Naast het aanbieden van cursussen, diensten en faciliteiten aan individuen, groepen of instellingen wil men direct bijdragen aan de vorming van en binding aan een bepaald collectief, te weten de stad en een voetbalvereniging. De overige twee voorbeeldpraktijken dragen bij aan ontwikkelingswerk in Oost Europa of de derde wereld. Drie instellingen, één uit elke voornoemde categorie, beogen ook de sociale cohesie binnen de school te versterken en hebben dus de schoolpopulatie eveneens als

15 doelgemeenschap. In hoeverre het hier gaat om functionele activiteiten, die voorwaardelijk zijn voor het goed uitoefenen van de kerntaak van de instelling, of om een verder reikende missie, is op grond van de gegevens niet goed te zeggen. Voorzover de informatie strekt lijkt in alle gevallen sprake van een gemeenschapsfunctie die het directe belang van individuele leerlingen/deelnemers, de instelling of het bedrijfsleven overstijgt. In de meeste voorbeelden gaat het om het ondersteunen van individuen en sociale verbanden buiten de school in materiële zin of door middel van cursussen en diensten. De helft van de praktijken richt zich bovendien op gemeenschapsvorming in de wijk, waarbij de instelling zelf als centrum fungeert. Vier praktijken dragen bij aan sociale cohesie in verbanden buiten de schoolmuren, te weten een vereniging, de stad of virtueel verband. Al met al blijken de praktijken zich veelal niet te beperken tot het leveren van faciliteiten aan derden, zoals bij de brede vo-school het geval is. Zij verbinden zich verdergaand aan vorming van een of meer doelgemeenschappen binnen of buiten de instellingsmuren. Aan criteria als proactief optreden en commitment lijkt te worden voldaan, al laat de voorhanden informatie niet toe daarover in nuance te treden. De gegevens laten evenmin toe een oordeel te vellen over de vraag of en in hoeverre sprake is van het aangaan van extra risico s, laat staan hoe deze worden opgevangen.tenslotte: hoewel het materiaal daarover niet altijd uitsluitsel geeft, lijkt de gemeenschapsfunctie veelal nauw aan te sluiten bij de primaire functie van de instelling, het nieuwe en een leven lang leren. 7 DE GEMEENSCHAPSFUNCTIE: KEUZEN EN MOTIEVEN In de voorbeelden is al te zien dat de wijze waarop de gemeenschapsfunctie gestalte krijgt niet losstaat van de instellingscontext. De nadere keuzen wat betreft de doelgemeenschap en invulling van de maatschappelijke missie hangen ook volgens de experts samen met de (beroeps)identiteit van de instelling/vestiging, van de behoeften die leven in de omgeving, en van de interactie tussen beide. Voor de sector zorg en welzijn ligt bijvoorbeeld samenwerking met maatschappelijke partners en het leveren van diensten aan de directe omgeving meer voor de hand, terwijl een accent op samenwerking met het regionale bedrijfsleven in de lijn ligt als het om de technische sector gaat. Daarnaast maakt ligging in een grootstedelijke probleemwijk en een hoog aantal leerlingen/deelnemers uit zo n wijk, een profilering als community centre waarschijnlijker. Samenwerking met het bedrijfsleven zal in dat geval eerder uitgebreid worden met samenwerking met de zorgsector, en ook is er meer reden om te investeren in de lokale gemeenschap. In plattelandsgebieden, welvarende regio s of vinexlocaties DE GEMEENSCHAPSFUNCTIE VAN HET ROC

16 zullen integratie- en cohesieproblemen zich minder op het niveau van de buurt voordoen en zullen ROC s zich dus eerder op andere schaalniveaus richten. Ook de invulling van de maatschappelijke functie zal anders zijn, bijvoorbeeld meer georiënteerd op communityopbouw dan op community-herstel.tegelijk lijkt de associatie met kansarmoede in de wijk in de praktijk wel te domineren. EXPERTISECENTRUM 8 Dergelijke keuzen kunnen daarnaast ook zijn ingegeven door instellingsbelangen. Een maatschappelijke profilering kan dienen om het imago van de instelling te versterken, evenals de schoolinterne identiteit en cohesie. Deze kan weer leiden tot een grotere betrokkenheid van docenten, evenals tot een grotere waardering van ouders en leerlingen/ deelnemers. De gemeenschapsfunctie kan ook instrumentele belangen dienen, bijdragen aan een uitdagende leeromgeving, aan de socialisatie en burgerschapsvorming van leerlingen/deelnemers en aan samenwerking met andere partijen, hetgeen ook van toenemend belang wordt geacht gezien de ontwikkeling van de netwerkmaatschappij. Voorts zijn er ook strategische belangen in het geding. Een duidelijke positionering kan gunstig zijn voor de naamsbekendheid van de instelling en politieke goodwill en kan maatschappelijke waardering en steun opleveren. Niettemin staat het buiten kijf dat de intrinsieke wil om dienstbaar te zijn aan de gemeenschap de lijst van motieven dient aan te voeren: onderscheidend criterium is immers in de eerste plaats dat een extra verantwoordelijkheid genomen wordt, die samenhangt met de belangen van de schoolgemeenschap, maar deze wel te boven gaat. DE GEMEENSCHAPSFUNCTIE: DEFINITIE EN VOORWAARDEN VOOR SLAGEN Recapitulerend is de gemeenschapsfunctie van ROC s als volgt nader te omschrijven. Een ROC dat zich kenmerkt door uitbreiding van de reguliere functie met een extra gemeenschapsfunctie verbindt zich daarmee aan een maatschappelijke missie, die het directe belang van de instelling zelf, van de leerlingen/deelnemers en van het bedrijfsleven overstijgt. De instelling is bereid om actief op de aangegane maatschappelijke verantwoordelijkheid te sturen, commiteert zich voor een langere termijn aan haar missie en accepteert de bijkomende risico s. Wat de uitwerking van de gemeenschapsfunctie in termen van de doeloriëntatie, onderwijs(programmering), organisatie en (bestuurlijke) inbedding betreft, daarop is met name in de expertmeetings ingegaan. Naast de reeds genoemde punten als het expliciet nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid en plaatsing van de gemeenschapsfunctie in het verlengde van (vernieuwingen in) de onderwijscontext, zijn voor de organisatie en inbedding zaken relevant als: een divers personeelsbeleid, ruime ontwikkelcapaciteit, creatie van een breed draagvlak, meerjarig commitment, structurele inbedding,

17 verbreding van samenwerkingsverbanden en bestuurlijke laag en medeverantwoordelijkheid vanuit de gemeenten. Hiermee is al een aantal belangrijke voorwaarden voor het slagen van de gemeenschapsfunctie gegeven. Daartoe behoort naar de mening van de experts ook voldoende financiële armslag. Deze is nodig voor de vaak tijdrovende investering in externe samenwerking.voor de instellingen die zich richten op kansarme groepen kan extra investering eveneens nodig zijn om negatieve beeldvorming te voorkomen, bijvoorbeeld door de school aantrekkelijker te maken (voor andere doelgroepen). Bovendien vindt community -leren doorgaans plaats in een minder georganiseerde omgeving, waardoor er meer tijd en energie mee gemoeid is om het leren te organiseren in vergelijking tot meer gangbare leeromgevingen. Zoals reeds gezegd brengt de gemeenschapsfunctie extra risico s mee, hetgeen zeker ook geldt in financiële zin. TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN De beschikbare gegevens duiden er op dat een nadere voorspelling van toekomstige ontwikkelingen in deze gemeenschapsfunctie niet eenduidig is te geven.ten eerste kan de bredere beleidscontext een grote invloed hebben op de verdere ontwikkeling van de ROC s. De voorgenomen afschaffing van de gedwongen winkelnering voor educatie bij ROC s, en de daarvan te verwachten onrust en onzekerheid, zal de ontwikkeling van de maatschappelijke functie van ROC s geen goed doen. Hetzelfde geldt wellicht voor de toegenomen marktgerichtheid in de BVE-sector.Voorts zal wellicht ook de verdere verzelfstandiging van scholen zijn tol eisen, omdat hiermee het voortbestaan van de school en de dienstverlening aan ouders en leerlingen/deelnemers naar verwachting meer het primaat zal krijgen. Het aangaan van extra verantwoordelijkheden en de bijhorende extra (financiële) risico s kan hiermee in botsing komen. Anderzijds zal de beleidsmatige belangstelling voor sociale cohesie en mogelijkheden deze via het onderwijs te stimuleren voorlopig niet afnemen, gezien de blijvende urgentie van thema s als integratie, leefbaarheid, veiligheid en probleemcumulatie in grootstedelijke wijken. Zoals de voorbeeldpraktijken laten zien en ook de experts beamen, lijkt de wijkgerichtheid zeker in de laatstgenoemde context dominant.voorzover de gemeenschapsfunctie de kans krijgt om tot verdere wasdom te komen, valt te verwachten dat de wijkprofilering zich in de grootstedelijke wijken verder zal ontwikkelen, aangezien de problemen rondom integratie en kansarmoede daar vooralsnog niet zullen afnemen (zie bijvoorbeeld Veenman, 2002).Wat betreft de gebieden daarbuiten lijkt de kans groter op het ontstaan van meer diversiteit in de profilering van ROC s als maatschappelijke onderneming. De gemeenschapsfunctie zal zich daar richten op een bredere variëteit aan 9 DE GEMEENSCHAPSFUNCTIE VAN HET ROC

18 doelen en doelgroepen en naar alle waarschijnlijkheid ook op andere schaalniveaus naast die van de wijk. 10 EXPERTISECENTRUM AANBEVELINGEN Uit de studie is onder de bij ROC s met een gemeenschapsfunctie betrokken professionals een duidelijke behoefte gebleken aan conceptuele verdieping en uitwisseling van kennis en ervaring. Ondanks de gebleken werkdruk was de belangstelling voor deelname aan de expertmeetings zeer groot. In een aantal gevallen kijkt men naar voorbeeldpraktijken in het buitenland, maar langzamerhand groeit ook in eigen land de beschikbare expertise. Het zou goed zijn aan de behoefte aan inzicht tegemoet te komen door middel van oprichting van een kennisnetwerk. Het voorliggende onderzoek heeft bijgedragen aan de beschikbare kennis, maar kent ook beperkingen.voor de beschrijving van voorbeeldpraktijken is uitgegaan van de voorhanden schriftelijke bronnen, door middel waarvan de instellingen zichzelf en hun plannen presenteren. Deze teksten, en de aanvullingen daarop van de contactpersonen, zeggen uiteraard niet alles over de actuele stand van zaken, mede gezien het gebrek aan (extern) evaluatie onderzoek dat uit de beschrijvingen naar voren komt. Ook ontbreekt op een aantal punten systematische informatie, zoals of en hoe wordt aangesloten bij de primaire onderwijsfunctie, welke (financiële en andere) risico s met de gemeenschapsfunctie gemoeid zijn of hoe deze functie in de realiteit gestalte krijgt. Het resultaat van de voorliggende studie zou als basis kunnen dienen voor een nader onderzoek onder ROC s om te peilen wat onder de gemeenschapsfunctie verstaan wordt, hoever de beweging is en welke richtingen daarbij worden ingeslagen. Zo kan meer licht geworpen worden op hoe het gemeenschapsprofiel gestalte krijgt, op de condities en omstandigheden waaronder het tot stand komt, op de voor- en nadelen ervan in vergelijking tot andere profielen en op de samenhang van de gemeenschapsfunctie met de primaire functie van ROC s. Op deze wijze kan bijgedragen worden aan een verdere ontwikkeling van de rol van ROC s als maatschappelijke onderneming, die het uitvoeren van haar kerntaken paart aan het dienen van gemeenschapsdoelen. Deze ontwikkeling is niet alleen interessant vanuit onderwijskundig oogpunt, maar vooral omdat bindende krachten in de huidige tijd ondersteuning meer dan waard zijn.

19 2Achtergrond en opzet van de studie Dit hoofdstuk schetst de achtergronden van de studie, de vragen waarop deze een antwoord moest bieden en de daartoe gekozen aanpak.tenslotte worden enkele wijzigingen in de aanpak beschreven, die gaande de studie noodzakelijk bleken. 2.1 Achtergrond van de studie Sinds het ontstaan van ROC s, midden jaren negentig, uit een samengaan van secundair beroepsonderwijs en volwasseneneducatie, is deze onderwijssoort op zoek gegaan naar een samenbindend en herkenbaar profiel. Uiteraard heeft de fusie zelf de nodige veranderingen meegebracht. Daarnaast vragen allerlei maatschappelijke ontwikkelingen om een voortdurend heroverwegen en aanpassen van de plaats en functie van ROC s. Zo valt aan de ene kant een toenemende nadruk waar te nemen op de marktgerichtheid van het onderwijs in de BVE-sector (bijvoorbeeld Van Wieringen en Verheyden, 2001). Ook het beleid in het kader van een leven lang leren lijkt steeds sterker georiënteerd op het dienen van de economische functie van het onderwijs. Aan de andere kant vraagt de maatschappelijke rol en inbedding van ROC s eveneens toenemend om aandacht. Zowel het een leven lang leren als het nieuwe leren, waarvan participatie in de maatschappelijke praktijk een centraal onderdeel vormt, noodzaken tot een grotere openheid naar de omgeving.voorts draagt het normen en waarden debat, evenals de toegenomen zorg om de samenhang in de maatschappij, bij tot een herbezinning op de sociale functie van het onderwijs (WRR, 2003). Juist van het onderwijs wordt in dit verband veel verwacht omdat het geldt als een van de weinige instituties die niet aan vanzelfsprekendheid hebben ingeboet. In het algemeen hebben immers traditionele, sterke verbanden tussen mensen terrein verloren aan lichte gemeenschappen, waarin de banden losser en vluchtiger van karakter zijn. De erkenning groeit dat gemeenschapsvorming, ook die met een licht karakter, ondersteund dient te worden (zie Duyvendak en Hurenkamp, 2004). Er is dan ook sprake van een brede maatschappelijke belangstelling voor ( light ) community building, bijvoorbeeld via de sport of het stimuleren van dialoog in de wijk. Ook 11 DE GEMEENSCHAPSFUNCTIE VAN HET ROC

20 van het onderwijs, met haar van oudsher socialiserende taak, wordt in toenemende mate een bijdrage verwacht aan maatschappelijke integratie en cohesie. De vraag is hoe deze bijdrage wordt geconceptualiseerd en vorm krijgt in de praktijk. Uiteraard speelt daarbij de vraag mee, hoe een dergelijke maatschappelijke functie zich verhoudt tot de hoofdtaken van het onderwijs, zoals in het geval van ROC s die van educatie en loopbaanbevordering. Inmiddels tekenen zich onder de ROC s uiteenlopende profielen af. Daarin kan het zwaartepunt in meerdere of mindere mate bij de onderwijsen loopbaanfunctie liggen, terwijl ook de invulling van een eventuele bredere gemeenschapsfunctie sterk kan verschillen naar aard, reikwijdte en intensiteit (Vrieze en Laemers, 2002). Over de missies van ROC s en de uitwerking daarvan in de praktijk bestaat nog weinig systematische informatie, laat staan over hun sociale rol. In deze studie wordt de rol van ROC s als community centre verkend. 2.2 De studie: vraagstelling en opzet 12 EXPERTISECENTRUM De vragen waarop de studie ROC s als community centre antwoord biedt zijn de volgende: 1 Hoe ziet een profiel van ROC s als community centre er conceptueel en inhoudelijk uit? Welke voor- en nadelen zijn verbonden aan dit profiel? 2 Welke consequenties heeft een profilering van ROC s als community centre voor de doeloriëntatie, de onderwijsinhoud, het onderwijsproces, de onderwijsorganisatie en de lokale inbedding van ROC s? Gekozen is voor een opzet in drie deelprojecten. DEELPROJECT 1: LITERATUURSTUDIE Een studie van de beschikbare literatuur had als doel tot antwoorden te komen op de eerste vraagstelling: Hoe ziet een profiel van ROC s als community centre er conceptueel en inhoudelijk uit? Welke voor- en nadelen zijn aan een dergelijke profilering verbonden? Tevens moest in de conceptuele studie een eerste aanzet gedaan worden voor beantwoording van de tweede vraagstelling betreffende de consequenties van een dergelijke profilering voor de doeloriëntatie, de onderwijsinhoud, het onderwijsproces, de onderwijsorganisatie en de lokale inbedding van ROC s.

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal Geef ze de ruimte Een onderzoek naar zelforganisaties van allochtonen, gemeentelijk integratiebeleid en mogelijkheden voor donatiebeleid van Fonds 1818 Henk Jan van Daal februari 2002 2 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Beroepstaakgestuurd Leren (BGL)

Beroepstaakgestuurd Leren (BGL) Beroepstaakgestuurd Leren (BGL) Een nieuw ontwerp voor techniekopleidingen niveau 1 en 2 BOL en BBL s-hertogenbosch, maart 2003 José van den Berg, Frouwke Ebbens, Joke Huisman en Annemieke Kikstra Met

Nadere informatie

Professionalisering van schoolleiders in het voortgezet onderwijs

Professionalisering van schoolleiders in het voortgezet onderwijs Professionalisering van schoolleiders in het voortgezet onderwijs Een gedeeld referentiekader voor dialoog en verbetering Sietske Waslander / Michel Dückers / Gerda van Dijk Uitgave Professionalisering

Nadere informatie

Geïntegreerd pedagogisch leren handelen Een uitdaging voor opleiding en professionalisering van leraren

Geïntegreerd pedagogisch leren handelen Een uitdaging voor opleiding en professionalisering van leraren Geïntegreerd pedagogisch leren handelen Een uitdaging voor opleiding en professionalisering van leraren dr. Jeroen Onstenk Geïntegreerd pedagogisch leren handelen Een uitdaging voor opleiding en professionalisering

Nadere informatie

een rijk programma voor ieder kind advies

een rijk programma voor ieder kind advies een rijk programma voor ieder kind advies Een rijk programma voor ieder kind Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd,

Nadere informatie

Een rol van betekenis

Een rol van betekenis Een rol van betekenis Deelnemerbetrokkenheid bij de innovatie van het primaire proces in het mbo Eva Voncken Flora Breemer Colofon Een rol van betekenis; Deelnemerbetrokkenheid bij de innovatie van het

Nadere informatie

Toekomstverkenning ten behoeve van een beroepenstructuur in zorg en welzijn

Toekomstverkenning ten behoeve van een beroepenstructuur in zorg en welzijn Toekomstverkenning ten behoeve van een beroepenstructuur in zorg en welzijn Dr. Katja van Vliet Prof. dr. Jan Willem Duyvendak Nanne Boonstra Drs. Esther Plemper Tweede druk, september 2004 Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Vrijwillige inzet in de zorg en maatschappelijke ondersteuning

Vrijwillige inzet in de zorg en maatschappelijke ondersteuning Vrijwillige inzet in de zorg en maatschappelijke ondersteuning Bijdrage aan de Toekomstverkenning vrijwillige inzet 2015 Dick Oudenampsen Katja van Vliet Januari 2007 Inhoud 1 Opzet van het onderzoek

Nadere informatie

Kenniscahier. Sociale professionaliteit in beweging. Wmo Kenniscahier. Lessen uit drie voorbeeldpraktijken

Kenniscahier. Sociale professionaliteit in beweging. Wmo Kenniscahier. Lessen uit drie voorbeeldpraktijken Verwey-Jonker Instituut Sociale professionaliteit in beweging Erik van Marissing Astrid Huygen Katja van Vliet Sociale professionaliteit in beweging Lessen uit drie voorbeeldpraktijken Kenniscahier Wmo

Nadere informatie

School en wijk verbonden

School en wijk verbonden School en wijk verbonden Aansluiting van het onderwijs op een wijk-, gebieds- of stedelijke aanpak voor opvoeden en opgroeien. Wetenschappelijke reflectie op do s en dont s in vernieuwen, verbinden en

Nadere informatie

ZELFREDZAAMHEID BEVORDEREN VOOR ALLOCHTONE VROUWEN

ZELFREDZAAMHEID BEVORDEREN VOOR ALLOCHTONE VROUWEN ZELFREDZAAMHEID BEVORDEREN VOOR ALLOCHTONE VROUWEN Handreiking aan gemeenten In opdracht van Nicis Institute uitgevoerd in Almelo, Enschede en Hengelo door: Auteurs: Marjolijn Distelbrink Marjan de Gruijter

Nadere informatie

Een brede verkenning van een leven lang leren

Een brede verkenning van een leven lang leren Een brede verkenning van een leven lang leren CINOP, s-hertogenbosch Cees Doets, Wil van Esch en Anneke Westerhuis Het Expertisecentrum Beroepsonderwijs i.o. (ECBO) is een samenwerking tussen het Max Goote

Nadere informatie

ZORG EN GEZONDHEID 1

ZORG EN GEZONDHEID 1 ZORG EN GEZONDHEID 1 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Trends en knelpunten 2.1 Inleiding 2.2 Trends in zorg, gezondheid en levensloop 2.3 Knelpunten in zorg, gezondheid en levensloop Hoofdstuk

Nadere informatie

Hoe kan governance in het onderwijs verder vorm krijgen

Hoe kan governance in het onderwijs verder vorm krijgen Hoe kan governance in het onderwijs verder vorm krijgen Drie adviezen over onderwijsbestuur: degelijk onderwijsbestuur, doortastend onderwijstoezicht en duurzame onderwijsrelaties Nr. 20060353/877, oktober

Nadere informatie

Toekomstbestendig arbeidsmarkt beleid maintenance Rotterdams havengebied

Toekomstbestendig arbeidsmarkt beleid maintenance Rotterdams havengebied Toekomstbestendig arbeidsmarkt beleid maintenance Rotterdams havengebied Kees Zandvliet Arie Gelderblom Olivier Tanis m.m.v. Bart Kuipers en Jaap de Koning TOEKOMSTBESTENDIG ARBEIDSMARKTBELEID MAINTENANCE

Nadere informatie

Opbrengsten in beeld

Opbrengsten in beeld Opbrengsten in beeld Rapportage Aanvalsplan Laaggeletterdheid 2006-2010 CINOP, s Hertogenbosch Samenstelling: Paul Steehouder en Marli Tijssen Colofon Titel: Opbrengsten in beeld. Rapportage Aanvalsplan

Nadere informatie

Landelijk Platform Beroepen in het Onderwijs

Landelijk Platform Beroepen in het Onderwijs Landelijk Platform Beroepen in het Onderwijs EDUCATIEVE MASTEROPLEIDINGEN BEELD VAN DE BEHOEFTE COLOFON Educatieve masteropleidingen. Beeld van de behoefte 2006 Landelijk Platform Beroepen in het Onderwijs

Nadere informatie

DE KUNST VAN HET BALANCEREN. Eindrapport van de visitatiecommissie Bestuurskunde/Overheidsmanagement 2004

DE KUNST VAN HET BALANCEREN. Eindrapport van de visitatiecommissie Bestuurskunde/Overheidsmanagement 2004 DE KUNST VAN HET BALANCEREN Eindrapport van de visitatiecommissie Bestuurskunde/Overheidsmanagement 2004 Netherlands Quality Agency Den Haag, maart 2004 Sectorale kwaliteitszorg hbo Eindrapport van de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 344 Leven Lang Leren Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETEN- SCHAPPEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

ALU ATIE MET TUUREDUC

ALU ATIE MET TUUREDUC DE N VA MET E I T UA ATIE WIJS L VA DUC DER E E E DS UUR R ON J I tie T I T a L A N p U tici 2015 SSE G C PRIM r U a T rp pril LIN HET u E u t EG T IN ul 16 A R C L r I 0 E voo 13 2 DE ALITE s d 20 KW

Nadere informatie

COMPETENTIES: VAN COMPLICATIES TOT COMPROMIS. studie

COMPETENTIES: VAN COMPLICATIES TOT COMPROMIS. studie COMPETENTIES: VAN COMPLICATIES TOT COMPROMIS studie COMPETENTIES: VAN COMPLICATIES TOT COMPROMIS OVER SCHUIFJES EN BEGRENZERS Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919.

Nadere informatie

EFFECTEN VAN ZACHTE KENMERKEN OP DE

EFFECTEN VAN ZACHTE KENMERKEN OP DE EFFECTEN VAN ZACHTE KENMERKEN OP DE REÏNTEGRATIE VAN DE WWB, WW EN AO POPULATIE EEN LITERATUURSTUDIE Opdrachtgever Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Arie Gelderblom Jaap de Koning m.m.v.

Nadere informatie

Aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Hierbij bied ik u het verslag aan over de staat van het Nederlandse onderwijs, zoals bedoeld

Nadere informatie

Opvoeden en ontwikkelen doen we samen!

Opvoeden en ontwikkelen doen we samen! Opvoeden en ontwikkelen doen we samen! Praktijkgericht onderzoek naar de manier waarop scholen in primair en voortgezet onderwijs hun maatschappelijke opdracht praktisch kunnen vormgeven KPC Groep Sophie

Nadere informatie

Succesvol samengaan. Effectief leiderschap bij gemeentelijke fusie. 15 november

Succesvol samengaan. Effectief leiderschap bij gemeentelijke fusie. 15 november 15 november 2010 Succesvol samengaan Effectief leiderschap bij gemeentelijke fusie Masterscriptie Arbeid, Organisatie & Management Henny Kraak Studentnummer 291750 Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

Onderzoeksagenda Diversiteit in het jeugdbeleid

Onderzoeksagenda Diversiteit in het jeugdbeleid Onderzoeksagenda Diversiteit in het jeugdbeleid Een verkennende studie Marjolijn Distelbrink Ouafila Essayah Myriam Vandenbroucke Met medewerking van Hans Boutellier Juli 2010 2 Inhoud Voorwoord 5 Inleiding

Nadere informatie

Monitor strategisch personeelsbeleid

Monitor strategisch personeelsbeleid Monitor strategisch personeelsbeleid Stand van zaken in het primair en voortgezet onderwijs Monitor strategisch personeelsbeleid Stand van zaken in het primair en voortgezet onderwijs Tom Fluitsma Caroline

Nadere informatie

Versterken van vaderschap in Amsterdam

Versterken van vaderschap in Amsterdam Een vader is meer dan 100 meesters Versterken van vaderschap in Amsterdam Trees Pels Susan Ketner Pauline Naber (red.) 1 2 Een vader is meer dan 100 meesters Versterken van vaderschap in Amsterdam Redactie:

Nadere informatie

Meetinstrumenten voor sociale competenties, metacognitie en advanced skills GUUSKE LEDOUX JOOST MEIJER INEKE VAN DER VEEN IRIS BREETVELT

Meetinstrumenten voor sociale competenties, metacognitie en advanced skills GUUSKE LEDOUX JOOST MEIJER INEKE VAN DER VEEN IRIS BREETVELT Meetinstrumenten voor sociale competenties, metacognitie en advanced skills GUUSKE LEDOUX JOOST MEIJER INEKE VAN DER VEEN IRIS BREETVELT Meetinstrumenten voor sociale competenties, metacognitie en advanced

Nadere informatie