DIVAR IP all in one 4000

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DIVAR IP all in one 4000"

Transcriptie

1 DIVAR IP all n one 4000 DIP 4420IG 00N DIP 4424IG 2HD DIP 4428IG 2HD DIP 442IIG 2HD nl Bedenngshandledng

2

3 DIVAR IP all-n-one 4000 Inhoudsopgave nl 3 Inhoudsopgave 1 Velghed Voorzorgmaatregelen Voorzorgsmaatregelen voor cyberbevelgng Software voorzorgsmaatregelen Gebruk de neuwste software OSS-nformate 6 2 Inledng 7 3 Systeemoverzcht 8 4 Systeemconfgurate Standaardnstellngen Veresten Eerste aanmeldng en eerste systeemnstallate De bedrjfsmodus BVMS kezen De bedrjfsmodus VRM kezen De bedrjfsmodus SCSI-opslag kezen 12 5 Software upgraden 13 6 Externe verbndng met het systeem Het systeem beschermen tegen onbevoegde toegang Het doorsturen van poorten nstellen Een geschkte clent kezen Externe verbndng met BVMS Operator Clent Externe verbndng met de Vdeo Securty-app Verbnden met een Enterprse Management Server 16 7 Onderhoud Aanmelden bj het beheerdersaccount Systeembewakng Een defecte harde schjf vervangen en een neuwe harde schjf confgureren Een defecte harde schjf vervangen Confgureer een neuwe harde schjf Logboekbestanden van de DIVAR IP-systeembeheerder verzamelen Het apparaat herstellen 20 8 Meer nformate Aanvullende documentate en clentsoftware Ondersteunngsservces en Bosch Academy 22 Bosch Securty Systems B.V. Bedenngshandledng V01 F.01U

4 4 nl Velghed DIVAR IP all-n-one Velghed Houd u aan de velghedsmaatregelen n dt hoofdstuk. 1.1 Voorzorgmaatregelen! Opmerkng! Gebruksdoel Dt product s alleen voor professoneel gebruk. Het s net bedoeld voor nstallate n een openbare rumte de toegankeljk s voor het grote publek. Opmerkng! Gebruk dt product net op vochtge of natte plaatsen. Opmerkng! Neem voorzorgsmaatregelen om het apparaat te beschermen tegen schade door blksem en stroomstoten. Opmerkng! Houd de rumte rondom het apparaat schoon en vrj van rommel. Opmerkng! Openngen van de behuzng De openngen mogen net geblokkeerd of afgedekt worden. Alle openngen n de behuzng zjn bedoeld voor de ventlate. Deze openngen voorkomen oververhttng en waarborgen een betrouwbare werkng. Opmerkng! Open of verwjder de afdekkng van het apparaat net. Het openen of verwjderen van de afdekkng kan schade aan het systeem veroorzaken en zal de garante ongeldg maken. Opmerkng! Mors geen vloestoffen op het apparaat. Waarschuwng! Wees voorzchtg wanneer u rond de backplane werkzaamheden of onderhoud utvoert. Wanneer het systeem n bedrjf s, s gevaarljke spannng of energe aanwezg op de backplane. Raak de backplane net met een metalen object aan en zorg dat de lntkabels de backplane net raken. Opmerkng! Ontkoppel de stroomtoevoer voordat het product wordt verplaatst. Verplaats het product voorzchtg. Overmatge kracht of schokken kunnen het product en de harde schjven beschadgen V01 F.01U Bedenngshandledng Bosch Securty Systems B.V.

5 DIVAR IP all-n-one 4000 Velghed nl 5! Waarschuwng! Wanneer u het loodhoudende soldeermateraal dat n dt product wordt gebrukt hanteert, kunt u worden blootgesteld aan lood. Dt s een chemsch element waarvan bj de Staat van Calfornë bekend s dat het geboorteafwjkngen en voortplantngsproblemen kan veroorzaken. Opmerkng! Beeldverles s nherent aan dgtale vdeo-opnamen. Derhalve kan Bosch Securty Systems net aansprakeljk worden gesteld voor schade tengevolge van het ontbreken van vdeonformate. Wj raden de toepassng aan van meerdere, redundante opnamesystemen en een procedure voor het maken van back-ups van alle analoge en dgtale nformate om het rsco van verles van nformate tot een mnmum te beperken. 1.2 Voorzorgsmaatregelen voor cyberbevelgng Neem voor de cyberbevelgng het volgende n acht: Zorg ervoor dat de fyseke toegang tot het systeem alleen mogeljk s voor geautorseerd personeel. Plaats het systeem n een met toegangscontrole bevelgde rumte, om fyseke manpulate te voorkomen. Vergrendel het voorpaneel als beschermng tegen ongeoorloofde verwjderng van de harde schjven. Verwjder de sleutel altjd ut het slot en sla deze op een velge plaats op. Gebruk het achterste chasssdeel of de Kensngton-sleuf als extra bevelgng van het apparaat. Het besturngssysteem bevat de neuwste Wndows-bevelgngspatches de beschkbaar waren op het moment dat de software-mage werd gemaakt. Gebruk de onlne Wndows updatefuncte of de overeenkomstge maandeljkse 'roll-up patches' voor offlne nstallate om regelmatg bevelgngsupdates voor het besturngssysteem te nstalleren. Schakel Wndows Defender en de Wndows frewall net ut, en zorg ervoor dat deze altjd up-to-date zjn. Installeer geen extra antvrussoftware. Verstrek geen systeemnformate en gevoelge gegevens aan personen de u net kent, tenzj u zeker bent dat de persoon n kweste bevoegd s. Verstuur geen gevoelge nformate va het nternet voordat u de bevelgng van een webste hebt gecontroleerd. Beperk de toegang tot het lokale netwerk tot apparaten de u vertrouwt. Detals worden beschreven n de navolgende documenten de beschkbaar zjn n de onlne productcatalogus. Netwerkverfcate 802.1X Handledng cyberbevelgng voor IP-vdeoproducten van Bosch Gebruk alleen de velge (gecodeerde) communcatekanalen voor toegang va openbare netwerken. Het beheerdersaccount geeft volledge bevoegdheden aan de beheerder en onbeperkte toegang tot het systeem. Met beheerdersrechten kunnen gebrukers software nstalleren, bjwerken of verwjderen, en de confgurate-nstellngen wjzgen. Daarnaast stellen beheerdersrechten gebrukers n staat regstersleutels drect te openen en te wjzgen en daarmee centrale beheer- en bevelgngsnstellngen ut te schakelen. Op de beheerdersaccount aangemelde gebrukers kunnen frewalls omzelen en antvrussoftware verwjderen, waardoor het systeem wordt blootgesteld aan vrussen en cyberaanvallen. Dt kan een ernstg rsco vormen voor het systeem en de velghed van Bosch Securty Systems B.V. Bedenngshandledng V01 F.01U

6 6 nl Velghed DIVAR IP all-n-one 4000 de gegevens. Neem het volgende n acht om de rsco's voor de cyberbevelgng tot een mnmum te beperken: Zorg ervoor dat het beheerdersaccount s beschermd met een complex wachtwoord volgens het wachtwoordbeled. Zorg ervoor dat alleen een beperkt aantal vertrouwde gebrukers toegang hebben tot het beheerdersaccount. In verband met de werkng mag het systeemstaton net worden gecodeerd. Zonder coderng kunnen de op dt staton opgeslagen gegevens gemakkeljk worden ngezen en verwjderd. Zorg ervoor dat alleen bevoegde personen toegang tot het systeem en het beheerdersaccount hebben om defstal of onbedoeld verles van gegevens te voorkomen. Voor nstallate en updaten van de software en voor systeemherstel kan het nodg zjn USB-apparaten te gebruken. Daarom mogen de USB-poorten van uw systeem net zjn utgeschakeld. Bj het aansluten van USB-apparaten op het systeem bestaat echter een rsco van malware-nfecte. Zorg er om malware-aanvallen te voorkomen voor dat er geen geïnfecteerde USB-apparaten op het systeem zjn aangesloten. 1.3 Software voorzorgsmaatregelen Gebruk de neuwste software Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebrukt, moet u de meest recente toepasseljke release van uw softwareverse nstalleren. Voor een consstente functonaltet, compatbltet, prestates en bevelgng werkt u de software regelmatg bj gedurende de levensduur van het apparaat. Volg de nstructes n de productdocumentate met betrekkng tot software-updates. De volgende koppelngen beden meer nformate: Algemene nformate: Velghedsadvezen, dat wl zeggen een ljst met aangedude zwakke plekken en voorgestelde oplossngen: Bosch aanvaardt geen enkele aansprakeljkhed voor schade de wordt veroorzaakt door gebruk van haar producten met verouderde softwarecomponenten. U vndt de neuwste software en beschkbare upgradepakketten n het downloadgedeelte van Bosch Securty and Safety Systems onder: OSS-nformate In de DIVAR IP all-n-one producten gebrukt Bosch open source software. De lcentes voor de open source softwarecomponenten vndt u op het systeemstaton onder: C:\lcense txt\ De lcentes van Open Source Softwarecomponenten de n andere op uw systeem geïnstalleerde software worden gebrukt, worden opgeslagen n de nstallatemap van de betreffende software, bjvoorbeeld onder: C:\Program Fles\Bosch\SysMgmServce\apps\sysmgmcommander\[verson]\Lcense of onder: C:\Program Fles\Bosch\SysMgmServce\apps\sysmgm-executor\[verson]\Lcense V01 F.01U Bedenngshandledng Bosch Securty Systems B.V.

7 DIVAR IP all-n-one 4000 Inledng nl 7 2 Inledng DIVAR IP all-n-one 4000 s een betaalbare en gebruksvrendeljke alles-n-één oplossng voor het opnemen, bekjken en beheren van netwerkbewakngssystemen tot 32 kanalen (met 8 vooraf gelcenteerde kanalen). DIVAR IP all-n-one 4000 s een 2 bay mn tower unt de geavanceerde Bosch Vdeo Management System mogeljkheden en state-of-the-art opnamebeheer n één kosteneffectef, gemakkeljk te nstalleren en te bedenen opnameapparaat voor IT-gerchte klanten combneert. DIVAR IP all-n-one 4000 maakt gebruk van ngebouwde ontwerp- en kerncomponenten en s gebaseerd op het besturngssysteem Mcrosoft Wndows Server IoT 2022 for Storage Workgroup. De DIVAR IP all-n-one 4000 beschkt over 'enterprse-rated', aan de voorkant verwsselbare SATA-II harde schjven de maxmaal 36 TB bruto-opslagcapactet beden. Bosch Securty Systems B.V. Bedenngshandledng V01 F.01U

8 8 nl Systeemoverzcht DIVAR IP all-n-one Systeemoverzcht Besturngssysteem Het Mcrosoft Wndows Server IoT 2022 for Storage Workgroup-besturngssysteem bedt een gebrukersnterface voor ntële serverconfgurate, unverseel beheer van opslagapparaten, eenvoudge confgurate en beheer van opslag en gedeelde mappen, en ondersteunng voor Mcrosoft SCSI Software Target. Het systeem s specaal afgestemd voor optmale prestates voor op netwerk aangesloten opslag. Het besturngssysteem Mcrosoft Wndows Server IoT 2022 for Storage Workgroup zorgt voor aanzenljke verbeterngen met betrekkng tot scenaro's voor opslagbeheer en de ntegrate van onderdelen en functonalteten voor beheer van opslagapparaten. DIVAR IP System Manager De toepassng DIVAR IP System Manager s de centrale gebrukersnterface voor een eenvoudge systeemnstallate, confgurate en software-upgrade. Bedenngsmod DIVAR IP all-n-one 4000 systemen kunnen n dre verschllende mod werken: Volledg vdeo-opname- en beheersysteem gebrukmakend van de belangrjkste BVMS- en Vdeo Recordng Manager-componenten en -densten. Deze modus bedt een geavanceerde IP-vdeobevelgngsoplossng de naadloos beheer van dgtale vdeo, audo en gegevens va een IP-netwerk levert. Het combneert naadloos IP-camera's en encoders, bedt systeembreed gebeurtens- en alarmbeheer, systeemgezondhedsbewakng, gebrukers- en prortetsbeheer. Deze modus bedt het beste vdeobeheersysteem dat past bj Bosch vdeobewakngsapparatuur, waarbj gebruk wordt gemaakt van de uneke mogeljkheden van Bosch camera's en opname-oplossngen. Het bevat Vdeo Streamng Gateway-componenten om camera's van derden te ntegreren. Puur vdeo-opnamesysteem, gebrukmakend van de Vdeo Recordng Manager belangrjkste componenten en -servces, gebrukmakend van de uneke mogeljkheden van Bosch camera's en opnameoplossngen. SCSI-opslagutbredng voor een BVMS of Vdeo Recordng Manager systeem, dat op andere hardware draat. Er kunnen maxmaal twee van deze SCSI-opslagutbredngen worden toegevoegd aan een BVMS- of Vdeo Recordng Manager-systeem dat op een DIVAR IP all-n-one 4000 draat. Bj het nstellen van het systeem moet u n de toepassng DIVAR IP System Manager de gewenste bedrjfsmodus kezen om uw systeem te confgureren. Met de toepassng DIVAR IP System Manager kunt u tevens de geïnstalleerde software upgraden. U vndt de neuwste software en beschkbare upgradepakketten n het downloadgedeelte van Bosch Securty and Safety Systems onder: Opmerkng! Opgenomen vdeostreams moeten zodang worden geconfgureerd dat de maxmale bandbreedte van het systeem (BVMS-/VRM-basssysteem plus SCSI-opslagutbredngen) net wordt overschreden V01 F.01U Bedenngshandledng Bosch Securty Systems B.V.

9 DIVAR IP all-n-one 4000 Systeemconfgurate nl 9 4 Systeemconfgurate 4.1 Standaardnstellngen 4.2 Veresten Alle DIVAR IP-systemen zjn vooraf geconfgureerd met een standaard IP-adres en standaard SCSI-nstellngen: IP-adres: automatsch toegewezen door DHCP (fallback-ip-adres: ). Subnetmasker: automatsch toegewezen door DHCP (fallback-subnetmasker: ). Standaard gebrukersnstellngen voor beheerdersaccount Gebrukersnaam: BVRAdmn Wachtwoord: bj eerste aanmeldng n te stellen. Wachtwoordveresten: Mnmaal 14 tekens. Ten mnste één hoofdletter. Ten mnste een klene letter. Ten mnste een cjfer. Houd rekenng met het volgende: DIVAR IP moet een acteve netwerkverbndng hebben tjdens de nstallate. Zorg ervoor dat de netwerkswtch waarmee u verbndng maakt, s ngeschakeld. Het standaard IP-adres mag net worden gebrukt door andere apparaten n het netwerk. Verzeker u ervan dat de standaard IP-adressen van bestaande DIVAR IP-systemen n het netwerk worden gewjzgd voordat u nog een DIVAR IP toevoegt. 4.3 Eerste aanmeldng en eerste systeemnstallate Opmerkng! Wjzg geen nstellngen van het besturngssysteem. Het wjzgen van de nstellngen van het besturngssysteem kan leden tot storngen n het systeem. Opmerkng! Om beheerderstaken ut te kunnen voeren, moet u zch aanmelden bj de beheerdersaccount. Opmerkng! Als u het wachtwoord bent vergeten, moet er een systeemherstel worden utgevoerd zoals beschreven n de nstallatehandledng. De confgurate moet opneuw worden utgevoerd of moet worden geïmporteerd. Het systeem confgureren: 1. Slut de DIVAR IP all-n-one-unt en de camera's aan op het netwerk. 2. Schakel de unt n. Instelroutnes voor Mcrosoft Wndows Server IoT 2022 for Storage Workgroup worden utgevoerd. Dt proces kan enkele mnuten duren. Schakel het systeem net ut. Nadat het proces s voltood, wordt het taalselectescherm van Wndows weergegeven. 3. Selecteer uw land/rego, de gewenste taal van het besturngssysteem en de toetsenbordndelng n de ljst en klk vervolgens op Volgende. De lcentevoorwaarden van Mcrosoft software worden weergegeven. Bosch Securty Systems B.V. Bedenngshandledng V01 F.01U

10 10 nl Systeemconfgurate DIVAR IP all-n-one Klk op Accepteren om de lcentevoorwaarden te accepteren en wacht tot Wndows opneuw s opgestart. Dt kan enkele mnuten duren. Schakel het systeem net ut. Na het opneuw opstarten wordt de Wndows aanmeldpagna weergegeven. 5. Stel een neuw wachtwoord n voor het beheerderaccount BVRAdmn en bevestg het. Wachtwoordveresten: Mnmaal 14 tekens. Ten mnste één hoofdletter. Ten mnste een klene letter. Ten mnste een cjfer. Druk daarna op Enter. De Software Selecton pagna wordt weergegeven. 6. Het systeem scant automatsch het lokale staton en alle aangesloten externe opslagmeda voor het DIVAR IP System Manager-nstallatebestand, SystemManager_x64_[software verson].exe dat zch n een map bevndt met de volgende structuur: Drve root\boschapplance\. Het scannen kan even duren. Wacht totdat dt s voltood. 7. Zodra het systeem het nstallatebestand heeft gevonden, wordt dat weergegeven op de Software Selecton pagna. Klk op de balk de het nstallatebestand weergeeft om de nstallate te starten. 8. Ga als volgt te werk als het nstallatebestand tjdens het scanproces net wordt gevonden: Ga naar Selecteer onder het Software-tabblad, BVMS Applances ut de ljst en klk vervolgens op Select. Er een ljst met alle beschkbare softwarepakketten wordt weergegeven. Zoek het ZIP-bestand SystemManager_[software verson].zp en sla het op, op een opslagmedum zoals een USB-stck. Pak het bestand ut op het opslagmedum door ervoor te zorgen dat de map BoschApplance n de root van het opslagmedum s geplaatst. Slut het opslagmedum aan op uw DIVAR IP all-n-one-systeem. Het systeem scant automatsch het opslagmedum voor het nstallatebestand. Het kan enge tjd duren voor de scan s utgevoerd. Wacht totdat dt s voltood. Zodra het nstallatebestand s gevonden, wordt dat weergegeven op de Software Selecton pagna. Klk op de balk de het nstallatebestand weergeeft om de nstallate te starten. Opmerkng: om automatsch te worden gedetecteerd, moet het nstallatebestand zch n een map met de volgende structuur bevnden: Drve root\boschapplance\ (bjvoorbeeld F:\BoschApplance\). Als het nstallatebestand zch op een andere locate bevndt, de net overeenkomt met de vooraf gedefneerde mapstructuur, klkt u op om naar de betreffende locate te navgeren. Klk dan op het nstallatebestand om de nstallate te starten. 9. Voordat de nstallate begnt, wordt het End User Lcense Agreement (EULA) daloogvenster weergegeven. Lees de lcentevoorwaarden en klk dan op Accept om verder te gaan. De nstallate begnt. 10. Nadat de nstallate s voltood, wordt het systeem opneuw opgestart en wordt u naar de Wndows-aanmeldngspagna geled. Meld u aan bj de beheerdersaccount V01 F.01U Bedenngshandledng Bosch Securty Systems B.V.

11 DIVAR IP all-n-one 4000 Systeemconfgurate nl De Mcrosoft Edge browser wordt geopend en de DIVAR IP - Systeemnstellngen pagna wordt weergegeven. De pagna toont het apparaattype en het serenummer van het apparaat, evenals de dre bedrjfsmod en de beschkbare softwareverses voor elke bedrjfsmodus. U moet de gewenste bedrjfsmodus en softwareverse kezen om uw DIVAR IP all-n-onesysteem te confgureren. Opmerkng: als de gewenste softwareverse voor de betreffende werkngsmodus net beschkbaar s op een lokaal staton, gaat u als volgt te werk: Ga naar Selecteer onder het Software-tabblad, BVMS Applances ut de ljst en klk vervolgens op Select. Er een ljst met alle beschkbare softwarepakketten wordt weergegeven. Zoek bjvoorbeeld de ZIP-bestanden van de gewenste softwarepakketten BVMS_[BVMS verson]_systemmanager_package_[package verson].zp op en sla ze op n een opslagmedum zoals een USB-stck. Pak de bestanden op het opslagmedum ut. Wjzg de mapstructuur van de utgepakte bestanden net. Slut vervolgens het opslagmedum aan op uw DIVAR IP all-n-one-systeem. Opmerkng! Als de bedrjfsmodus na de nstallate wordt gewjzgd, moet het systeem volledg worden teruggezet naar de fabreksnstellngen De bedrjfsmodus BVMS kezen Ga als volgt te werk om het DIVAR IP all-n-one-systeem te gebruken als volledg vdeoopname- en -beheersysteem: 1. Selecteer n het daloogvenster DIVAR IP - Systeemnstellngen de bedrjfsmodus BVMS VRM en de gewenste BVMS-verse de u wlt nstalleren, klk vervolgens op Volgende. De BVMS-lcenteovereenkomst wordt weergegeven. 2. Lees en accepteer de lcenteovereenkomst, klk dan op Installeren om verder te gaan. De nstallate start en het nstallatedaloogvenster toont de voortgang ervan. Zet het systeem net ut en verwjder de opslagmeda net tjdens het nstallateproces. 3. Het systeem start opneuw op nadat alle softwarepakketten succesvol zjn geïnstalleerd. Nadat het systeem opneuw s opgestart, wordt u doorgeled naar het bureaublad van BVMS. 4. Klk op de gewenste toepassng op het bureaublad van BVMS om uw systeem te confgureren. Opmerkng! Raadpleeg voor verdere detals de desbetreffende DIVAR IP all-n-one webgebaseerde tranng en de BVMS documentate. U vndt de tranng onder De bedrjfsmodus VRM kezen Ga als volgt te werk om het DIVAR IP all-n-one-systeem te gebruken als een puur voor vdeoopnamen bestemd systeem: 1. Selecteer n het daloogvenster DIVAR IP - Systeemnstellngen de bedrjfsmodus VRM en de gewenste VRM-verse de u wlt nstalleren, klk vervolgens op Volgende. De VRM-lcenteovereenkomst wordt weergegeven. Bosch Securty Systems B.V. Bedenngshandledng V01 F.01U

12 12 nl Systeemconfgurate DIVAR IP all-n-one Lees en accepteer de lcenteovereenkomst, klk dan op Installeren om verder te gaan. De nstallate start en het nstallatedaloogvenster toont de voortgang ervan. Zet het systeem net ut en verwjder de opslagmeda net tjdens het nstallateproces. 3. Het systeem start opneuw op nadat alle softwarepakketten succesvol zjn geïnstalleerd. Nadat het systeem opneuw s opgestart, wordt u doorgeled naar het aanmeldscherm van Wndows. Opmerkng! Raadpleeg de documentate van VRM voor meer nformate De bedrjfsmodus SCSI-opslag kezen Ga als volgt te werk om het DIVAR IP all-n-one-systeem te gebruken als SCSIopslagutbredng: 1. Selecteer op de DIVAR IP - Systeemnstellngen-pagna de bedrjfsmodus SCSI-opslag en de gewenste SCSI-opslagverse de u wlt nstalleren, klk vervolgens op Volgende. Het nstallatedaloogvenster wordt weergegeven. 2. Klk n het nstallatedaloogvenster op Installeren om verder te gaan. De nstallate start en het nstallatedaloogvenster toont de voortgang ervan. Zet het systeem net ut en verwjder de opslagmeda net tjdens het nstallateproces. 3. Het systeem start opneuw op nadat alle softwarepakketten succesvol zjn geïnstalleerd. Nadat het systeem opneuw s opgestart, wordt u doorgeled naar het aanmeldscherm van Wndows. 4. Voeg het systeem toe als SCSI-opslagutbredng aan een externe BVMS- of VRM-server met gebrukmakng van BVMS Confguraton Clent of Confguraton Manager. Opmerkng! Raadpleeg de documentate van BVMS of Confguraton Manager voor meer nformate V01 F.01U Bedenngshandledng Bosch Securty Systems B.V.

13 DIVAR IP all-n-one 4000 Software upgraden nl 13 5 Software upgraden Met de toepassng DIVAR IP System Manager kunt u de geïnstalleerde software op uw systeem upgraden. U vndt de neuwste software en beschkbare upgradepakketten n het downloadgedeelte van Bosch Securty and Safety Systems onder: Opmerkng! Het downgraden van de geïnstalleerde software naar een eerdere verse wordt net ondersteund. U upgrade de geïnstalleerde software als volgt: 1. Ga naar 2. Selecteer onder het Software-tabblad, BVMS Applances ut de ljst en klk vervolgens op Select. Er een ljst met alle beschkbare softwarepakketten wordt weergegeven. 3. Zoek bjvoorbeeld de ZIP-bestanden van de gewenste softwarepakketten BVMS_[BVMS verson]_systemmanager_package_[package verson].zp op en sla ze op n een opslagmedum zoals een USB-stck. 4. Pak de bestanden op het opslagmedum ut. Wjzg de mapstructuur van de utgepakte bestanden net. 5. Start de toepassng DIVAR IP System Manager als volgt: Als u zch met het beheerdersaccount BVRAdmn bj Wndows hebt aangemeld, dubbelklkt u op het Wndows-bureaublad op het pctogram DIVAR IP System Manager. De toepassng DIVAR IP System Manager wordt gestart. Als uw systeem n de bedrjfsmodus BVMS werkt, klkt u op het bureaublad BVMS op het pctogram DIVAR IP System Manager en meldt u zch aan bj het beheerdersaccount BVRAdmn. De toepassng DIVAR IP System Manager wordt geopend n een daloogvenster met een volledg scherm (u kunt het daloogvenster sluten door op de knop Alt+ F4 te drukken). 6. De pagna Softwarepakketten wordt weergegeven waarop het apparaattype en het serenummer van het apparaat bovenaan de pagna staat. In de kolom Naam zet u alle softwaretoepassngen van de DIVAR IP System Manager de al op uw systeem zjn geïnstalleerd en ook alle andere softwaretoepassngen van de DIVAR IP System Manager de op het Images-staton of op een opslagmedum door het systeem zjn gedetecteerd. In de kolom Geïnstalleerde verse zet u de verse van de softwaretoepassng de op dt moment op uw systeem s geïnstalleerd. In de kolom Status zet u de status van de desbetreffende softwaretoepassng: Het pctogram geeft aan dat er door het systeem geen latere verses van de geïnstalleerde softwaretoepassng op het Images-staton of op een opslagmedum zjn gedetecteerd. Opmerkng: als u ervoor wlt zorgen dat u de neuwste softwareverse gebrukt, controleert u de beschkbare softwareverses n de downloadstore van Bosch Securty and Safety Systems onder: Bosch Securty Systems B.V. Bedenngshandledng V01 F.01U

14 14 nl Software upgraden DIVAR IP all-n-one 4000 Het pctogram geeft aan dat er door het systeem latere verses van de geïnstalleerde softwaretoepassng op het Images-staton of op een opslagmedum zjn gedetecteerd. Het pctogram wordt ook weergegeven als het systeem een softwaretoepassng heeft gedetecteerd de nog net op uw systeem s geïnstalleerd. In de kolom Beschkbare verse zet u de latere verses van de geïnstalleerde softwaretoepassngen. Deze verses zjn door het systeem op het Images-staton of op een opslagmedum gedetecteerd. In de kolom worden ook de beschkbare verses van de gedetecteerde softwaretoepassngen weergegeven de nog net op uw systeem zjn geïnstalleerd. Opmerkng: alleen latere verses van de geïnstalleerde softwaretoepassngen worden weergegeven. Het downgraden van een softwaretoepassng naar een eerdere verse wordt net ondersteund. 7. Klk n de kolom Naam op de respecteveljke opteknop om de softwaretoepassng te selecteren de u wlt upgraden of nstalleren. 8. Selecteer n de kolom Beschkbare verse de gewenste verse waar u uw softwaretoepassng naar wlt upgraden of de u wlt nstalleren en klk vervolgens op Volgende. Er wordt nden van toepassng een daloogvenster voor een lcenteovereenkomst weergegeven. 9. Lees en accepteer de lcenteovereenkomst, klk vervolgens op Installeren om door te gaan. De nstallate wordt gestart en het nstallatedaloogvenster geeft de voortgang van de nstallate weer. Zet het systeem net ut en verwjder de opslagmeda net tjdens het nstallateproces. 10. Nadat alle softwarepakketten zjn geïnstalleerd, ontvangt u bovenaan de pagna het bercht Installeren voltood Als de nstallate net s geslaagd, ontvangt u het bercht Het nstalleren s mslukt. en wordt het pctogram weergegeven. Druk n dat geval op F5 om terug te gaan naar de pagna Softwarepakketten. Download de desbetreffende softwarepakketten nogmaals en probeer het opneuw. Als het probleem zch bljft voordoen, neemt u contact op met de technsche ondersteunng V01 F.01U Bedenngshandledng Bosch Securty Systems B.V.

15 DIVAR IP all-n-one 4000 Externe verbndng met het systeem nl 15 6 Externe verbndng met het systeem U kunt met uw DIVAR IP all-n-one-systeem een externe verbndng tot stand brengen en vanaf nternet toegang krjgen. Als u een externe verbndng tot stand wlt brengen, doet u het volgende: 1. Het systeem beschermen tegen onbevoegde toegang, pagna Het doorsturen van poorten nstellen, pagna Een geschkte clent kezen, pagna Het systeem beschermen tegen onbevoegde toegang Als u het systeem tegen onbevoegde toegang wlt beschermen, moet ervoor zorgen dat u regels voor een sterk wachtwoord volgt voordat u het systeem met nternet verbndt. Hoe sterker het wachtwoord, hoe beter uw systeem beschermd zal zjn tegen onbevoegde personen en malware. 6.2 Het doorsturen van poorten nstellen Als u vanaf nternet va een router met NAT/PAT-ondersteunng toegang tot een DIVAR IP all-none-systeem wlt, moet u het doorsturen van poorten op uw DIVAR IP all-n-one en op de router confgureren. U stelt het doorsturen van poorten als volgt n: 4 Voer de volgende poortregels n de nstellngen voor het doorsturen van poorten van uw nternetrouter n: Poort 5322 voor SSH-tunneltoegang met BVMS Operator Clent. Opmerkng: deze verbndng s alleen van toepassng voor de bedrjfsmodus BVMS. poort 443 voor HTTPS-toegang tot VRM met gebrukmakng van Vdeo Securty Clent of de Vdeo Securty App. Opmerkng: deze verbndng s alleen van toepassng voor de bedrjfsmodus BVMS of VRM. Uw DIVAR IP all-n-one s nu toegankeljk vanaf nternet. 6.3 Een geschkte clent kezen Er zjn twee optes om met uw DIVAR IP all-n-one-systeem een externe verbndng tot stand te brengen: Externe verbndng met BVMS Operator Clent., pagna 15. Externe verbndng met de Vdeo Securty-app, pagna 16. Opmerkng! De compatbltet van de verses van BVMS Operator Clent of de Vdeo Securty App wordt bepaald door de verse van de software BVMS of VRM de n DIVAR IP s geïnstalleerd. Raadpleeg voor gedetalleerde nformate de desbetreffende softwaredocumentate en het tranngsmateraal Externe verbndng met BVMS Operator Clent. Opmerkng! Deze verbndng s alleen van toepassng voor de bedrjfsmodus BVMS. U brengt als volgt een externe verbndng met BVMS Operator Clent tot stand: Bosch Securty Systems B.V. Bedenngshandledng V01 F.01U

16 16 nl Externe verbndng met het systeem DIVAR IP all-n-one Installeer BVMS Operator Clent op het clentwerkstaton. 2. Start, nadat de nstallate s voltood, Operator Clent met gebrukmakng van de snelkoppelng op het bureaublad. 3. Voer het volgende n en klk vervolgens op OK. Gebrukersnaam: admn (of andere gebruker nden er een s geconfgureerd) Wachtwoord: gebrukerswachtwoord Verbndng: ssh://[publc-ip-address-of-divar-ip_all-n-one]: Externe verbndng met de Vdeo Securty-app Opmerkng! Deze verbndng s alleen van toepassng voor de bedrjfsmodus BVMS of VRM. U brengt als volgt een externe verbndng met de Vdeo Securty App tot stand: 1. Zoek n de App Store van Apple naar Bosch Vdeo Securty. 2. Installeer de Vdeo Securty-app op uw OS-apparaat. 3. Start de Vdeo Securty-app. 4. Selecteer Toevoegen. 5. Voer het openbare IP-adres of de dyndns-naam n. 6. Verzeker u ervan dat Velge verbndng (SSL) s ngeschakeld. 7. Selecteer Toevoegen. 8. Voer het volgende n: Gebrukersnaam: admn (of andere gebruker nden er een s geconfgureerd) Wachtwoord: gebrukerswachtwoord 6.4 Verbnden met een Enterprse Management Server Voor een centraal beheer van meerdere DIVAR IP all-n-one-systemen n de bedrjfsmodus BVMS kunt u een BVMS Enterprse Management Server gebruken de op een aparte server wordt geïnstalleerd. Raadpleeg voor gedetalleerde nformate over de confgurate en bedenng van het BVMS Enterprse System de documentate en het tranngsmateraal van BVMS V01 F.01U Bedenngshandledng Bosch Securty Systems B.V.

17 DIVAR IP all-n-one 4000 Onderhoud nl 17 7 Onderhoud 7.1 Aanmelden bj het beheerdersaccount In gebruksmodus aanmelden bj de beheerdersaccount BVMS Om u n gebruksmodus aan te melden bj de BVMS-beheerdersaccount: 1. Druk op het BVMS-bureaublad op Ctrl+Alt+Del. 2. Druk onmddelljk op de lnker Shft-toets en houd deze ngedrukt nadat u hebt geklkt op Andere gebruker. 3. Druk nogmaals op Ctrl+Alt+Del. 4. Selecteer de BVRAdmn gebruker en voer het wachtwoord n dat tjdens de systeemconfgurate s ngesteld. Druk vervolgens op Enter. Opmerkng: om terug te gaan naar het BVMS-bureaublad drukt u op Ctrl+Alt+Del en klkt u op Van gebruker wsselen of Utloggen. Het systeem gaat dan zonder systeemherstart automatsch terug BVMS naar het bureaublad. Aanmelden bj de beheerdersaccount n VRM of SCSI bewerkngsmodus Om u bj de beheerdersaccount aan te melden n VRM of SCSI bewerkngsmodus: 4 Druk op het aanmeldngsscherm van Wndows en voer Ctrl+Alt+Del het BVRAdmnwachtwoord n. 7.2 Systeembewakng De DIVAR IP all-n-one-systemen worden geleverd met de vooraf geïnstalleerde toepassng SuperDoctor de u kunt gebruken om uw systeem te bewaken. De bewakngsfuncte actveren U actveert de bewakngsfuncte als volgt: 1. Meld u aan bj het beheerdersaccount (raadpleeg Aanmelden bj het beheerdersaccount, pagna 17). 2. Klk op het bureaublad n de map Tools, klk met de rechter musknop op het scrpt startsd5servce en klk vervolgens op Run wth PowerShell. 3. Dubbelklk op het bureaublad op het pctogram SuperDoctor 5 Web. 4. Meld u aan bj de webnterface met de volgende standaardgegevens: Gebrukersnaam: admn Wachtwoord: DvarpSD5 5. Klk op het tabblad Confguraton, klk vervolgens op Account Settng en wjzg het standaardwachtwoord. Opmerkng: Bosch raadt u drngend aan het standaardwachtwoord drect na de eerste aanmeldng bj de toepassng SuperDoctor te wjzgen. 6. Klk onder het tabblad Confguraton op Alert Confguraton. 7. Actveer de SNMP Trap functes en geef het IP-adres van de ontvanger voor SNMP-traps op. De bewakngsfuncte deactveren U deactveert de bewakngsfuncte als volgt: 1. Meld u aan bj het beheerdersaccount (raadpleeg Aanmelden bj het beheerdersaccount, pagna 17). 2. Klk op het bureaublad n de map Tools, klk met de rechter musknop op het scrpt stopsd5servce en klk vervolgens op Run wth PowerShell. Bosch Securty Systems B.V. Bedenngshandledng V01 F.01U

18 18 nl Onderhoud DIVAR IP all-n-one Een defecte harde schjf vervangen en een neuwe harde schjf confgureren Als een harde schjf de op uw DIVAR IP all-n-one systeem s geïnstalleerd net meer werkt en net meer kan worden gebrukt, dent u de volgende stappen ut te voeren: 1. Een defecte harde schjf vervangen, pagna Confgureer een neuwe harde schjf, pagna 18. Opmerkng! Bosch s net aansprakeljk voor gegevensverles, schade of systeemstorngen van apparaten de zjn utgerust met harde schjven de net door Bosch zjn geleverd. Bosch kan geen ondersteunng aanbeden als harde schjven de net door Bosch zjn geleverd de oorzaak van het probleem bljken te zjn. Om mogeljke hardwareproblemen op te lossen, verest Bosch de nstallate van door Bosch geleverde harde schjven Een defecte harde schjf vervangen U vervangt een defecte harde schjf als volgt: 1. Schakel het apparaat DIVAR IP all-n-one n. 2. Verwjder de defecte harde schjf ut de eenhed en nstalleer de neuwe harde schjf. Raadpleeg het hoofdstuk Een SATA-harde schjf nstalleren n de nstallatehandledng Confgureer een neuwe harde schjf Ga als volgt te werk bj het confgureren van een neuwe harde schjf: 1. Neuwe partte en volume aanmaken, pagna De serverservce nschakelen, pagna LUN's aanmaken (SCSI vrtuele schjven), pagna De serverservce utschakelen, pagna LUN's formatteren, pagna 20 Neuwe partte en volume aanmaken Neuwe partte en volume aanmaken: 1. Selecteer n het startmenu van Wndows Server Manager en selecteer vervolgens Fle and Storage Servces > Volumes > Dsks. Alle schjven de n uw systeem zjn geïnstalleerd, worden weergegeven. 2. Klk met de rechtermusknop op het neuwe schjfstaton dat u hebt geïnstalleerd en klk vervolgens op New Volume... Het New Volume Wzard daloogvenster wordt weergegeven. 3. Klk op Next om verder te gaan. Het Server and Dsk daloogvenster wordt weergegeven. 4. Selecteer de betreffende server en de schjf en klk herop om door Next te gaan. Het Sze daloogvenster wordt weergegeven. 5. Voer n het Volume sze: veld de gewenste volumegrootte n de u wlt gebruken. Laat de voorgeselecteerde waarde ongewjzgd als u de maxmum volumegrootte wlt gebruken. Klk vervolgens op Next om verder te gaan. Het Drve Letter or Folder daloogvenster wordt weergegeven. 6. Selecteer n de ljst Drve letter: de statonletter de aan het volume moet worden toegewezen en klk op Next om door te gaan. Het Fle System Settngs daloogvenster wordt weergegeven. 7. Pas het volgende toe: Fle system: NTFS Allocaton unt sze: Default V01 F.01U Bedenngshandledng Bosch Securty Systems B.V.

19 DIVAR IP all-n-one 4000 Onderhoud nl 19 Volume label: voer hetzelfde volumelabel n als de schjf de defect s (of) de door een defecte schjf (Data of s vervangen Data2). 8. Klk op Next om verder te gaan. Het Confrmaton daloogvenster wordt weergegeven. 9. Controleer of alle nstellngen correct zjn en klk op Create. Het systeem begnt met het maken van de neuwe partte en volume. Nadat de nstellng s voltood, wordt Results het daloogvenster weergegeven. 10. Klk herop Next om door te gaan. De neuwe partte en volume zjn gemaakt en alle opslagrumte wordt toegewezen. De serverservce nschakelen 1. Selecteer n het startmenu van Wndows Servces. Het Servces daloogvenster wordt weergegeven. 2. Zoek de Server-servce n de ljst en dubbelklk erop. Het daloogvenster Server Propertes wordt weergegeven. 3. Selecteer onder het tabblad General, n de Startup type:-ljst, ManualManual en klk vervolgens op Apply 4. Klk onder Servce status:servce status: om de servce StartStart te starten en klk vervolgens op OK om de wjzgngen toe te passen. Slut vervolgens het daloogvenster Servces. LUN's aanmaken (SCSI vrtuele schjven) 1. Selecteer n het menu Start van Wndows Server Manager en selecteer vervolgens Fle and Storage Servces > SCSI. Alle vrtuele SCSI-schjven op uw systeem worden weergegeven. 2. Klk met de rechtermusknop op de LUN (de vrtuele SCSI-schjf) van de vervangen vaste schjf met de status Error, en klk vervolgens op Remove SCSI Vrtual Dsk. Het daloogvenster Remove SCSI Vrtual Dsk wordt weergegeven. 3. Klk op OK om het verwjderen van de LUN te bevestgen. 4. Herhaal deze stappen voor alle LUN's met de status Error. 5. Rechtsklk n het daloogvenster SCSI VIRTUAL DISKS op een lege rumte en klk vervolgens op New SCSI Vrtual Dsk... Het daloogvenster SCSI Vrtual Dsk Locaton wordt weergegeven. 6. Selecteer Serveronder de betreffende server, selecteer onder Storage locaton: Type a custom path en voer de letter n de u aan de neuwe harde schjf hebt toegewezen Neuwe partte en volume aanmaken, pagna 18). Klk vervolgens op Next om verder te gaan. Het SCSI Vrtual Dsk Name daloogvenster wordt weergegeven. 7. Geef de naam van de LUN n het veld Name: op. Klk vervolgens op Next om verder te gaan. Het SCSI Vrtual Dsk Sze daloogvenster wordt weergegeven. 8. Voer n het veld Sze 2000 n en wjzg de grootte van de eenhed n GB. Als er mnder dan 2000 GB beschkbaar s, confgureert u de grootte van de LUN op de beschkbare GB-rumte mn 50 MB. 9. Maak onder Fxed sze: het selectevakje Clear the vrtual dsk on allocaton leeg. Klk vervolgens op Next om verder te gaan. Het SCSI Target daloogvenster wordt weergegeven. 10. Selecteer onder Exstng SCSI target: TG0. Klk vervolgens op Next om verder te gaan. Het Confrmaton daloogvenster wordt weergegeven. Bosch Securty Systems B.V. Bedenngshandledng V01 F.01U

20 20 nl Onderhoud DIVAR IP all-n-one Controleer of alle nstellngen correct zjn en klk op Create. Het systeem begnt met het maken van de neuwe vrtuele SCI-schjf. Nadat de nstellng s voltood, wordt het daloogvenster Results weergegeven. 12. Klk op Close om het daloogvenster te sluten. 13. Herhaal deze stappen om meer LUN's te maken met alle beschkbare rumte. 14. Nadat alle LUN's zjn toegevoegd, worden deze n de ljst SCSI VIRTUAL DISKS weergegeven. De serverservce utschakelen 1. Selecteer n het startmenu van Wndows Servces. Het Servces daloogvenster wordt weergegeven. 2. Zoek de Server-servce n de ljst en dubbelklk erop. Het daloogvenster Server Propertes wordt weergegeven. 3. Klk op het tabblad GeneralGeneral onder Servce status:servce status: op om de Stopservce te stoppen. 4. Selecteer n de ljst Startup type: Dsabled en klk vervolgens op Apply. 5. Klk op OK om de wjzgngen toe te passen en slut vervolgens het daloogvenster Servces. LUN's formatteren 1. Start de BVMS Confguraton Clent. 2. Navgeer n de Apparaatstructuurnaar de pool met de defecte harde schjf, rechtsklk op het SCSI-doel TG0 en klk dan op Doel scannen om de ljst met beschkbare LUN s op dt SCSI-doel bj te werken. Herdoor worden de LUN's de aan de defecte harde schjf zjn gekoppeld verwjderd en worden de LUN's toegevoegd de op de neuwe harde schjf zjn gemaakt. 3. In het daloogvenster LUN's worden alle beschkbare LUN's met hun status weergegeven (geformatteerd of ongeformatteerd). 4. Selecteer de ongeformatteerde LUN's en klk op LUN formatterenformat LUN. Klk vervolgens op OK om door te gaan. 5. Nadat het formatteren s voltood, wordt een bevestgngsvenster weergegeven. Klk op OK om het proces te voltooen. 7.4 Logboekbestanden van de DIVAR IP-systeembeheerder verzamelen De toepassng DIVAR IP System Manager bevat een specaal scrpt dat de verzamelng logboekbestanden vereenvoudgt. Logboekbestanden van de DIVAR IP System Manager verzamelt u als volgt: 1. Meld u aan bj het beheerdersaccount (raadpleeg Aanmelden bj het beheerdersaccount, pagna 17). 2. Klk n het menu Start van Wndows op Export System Manager Logs. Het scrpt exporteert de logboekbestanden naar de map Documents\Bosch en maakt een ZIP-bestand met de volgende naamstructuur SysMgrLogs-[date]_[tme]. U kunt dt ZIP-bestand gebruken om het aan de gedetalleerde foutbeschrjvng te bevestgen. 7.5 Het apparaat herstellen Herstellen van de unt: V01 F.01U Bedenngshandledng Bosch Securty Systems B.V.

21 DIVAR IP all-n-one 4000 Onderhoud nl Zet het apparaat aan en druk op F7 tjdens de BIOS power-on-zelftest om Wndows PE te openen. Het daloogvenster System Management Utlty wordt weergegeven. 2. Selecteer een van de volgende optes: System factory default: deze opte formatteert vdeodata-parttes en herstelt de partte van het besturngssysteem met de fabreksnstellngen. Dt proces kan tot 5 mnuten duren. Full data overwrte and system factory default: deze opte formatteert vdeodataparttes, overschrjft bestaande gegevens helemaal en herstelt de besturngssysteem-partte met de fabreksnstellngen. Dt proces kan tot 48 uren duren. OS system recovery only: deze opte herstelt de partte van het besturngssysteem met de fabreksnstellngen en mporteert bestaande vrtuele statons van bestaande vdeodata. Dt proces kan 5 mnuten duren. Opmerkng: De OS system recovery only opte verwjdert geen vdeobeelden de op de data HDD's zjn opgeslagen. Deze opte vervangt echter de volledge besturngssysteempartte (nclusef de nstellngen van het vdeomanagementsysteem) door een standaardconfgurate. Om na het herstel toegang tot bestaand vdeomateraal te krjgen, moet de confgurate van het vdeomanagementsysteem voor het systeemherstel worden geëxporteerd en daarna weer geïmporteerd. Opmerkng! Schakel het apparaat tjdens dt proces net ut. Herdoor raakt het herstelmedum beschadgd. 3. Bevestg de geselecteerde opte. Het systeem start het formatterngs- en herstelproces. 4. Bevestg het opneuw starten van het systeem nadat het herstelproces s voltood. Het systeem start opneuw op en de nstelroutnes worden utgevoerd. 5. Nadat het proces s voltood, wordt het taalselectescherm van Wndows weergegeven. 6. Ga verder met de eerste systeemnstellng. Raadpleeg Eerste aanmeldng en eerste systeemnstallate, pagna 9 Bosch Securty Systems B.V. Bedenngshandledng V01 F.01U

22 22 nl Meer nformate DIVAR IP all-n-one Meer nformate 8.1 Aanvullende documentate en clentsoftware Bezoek en ga naar de desbetreffende productpagna n de productcatalogus voor meer nformate, softwaredownloads en documentate. U vndt de neuwste software en beschkbare upgradepakketten n het downloadgedeelte van Bosch Securty and Safety Systems onder: Ondersteunngsservces en Bosch Academy Ondersteunng Ga naar onze ondersteunngsservces op Bosch Buldng Technologes Academy Bezoek de webste van Bosch Buldng Technologes Academy voor toegang tot tranngscursussen, vdeozelfstudes en documenten: support/tranng/ V01 F.01U Bedenngshandledng Bosch Securty Systems B.V.

23

24 Bosch Securty Systems B.V. Torenallee BA Endhoven Nederland Bosch Securty Systems B.V., 2022 Buldng solutons for a better lfe