Schrijfopdracht 4 Van oud naar nieuw. Novacollege Techniek. Drs. Rika Schut MLD. Aanleiding: Hoorcollege Guuske Ledoux. Van oud naar nieuw.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schrijfopdracht 4 Van oud naar nieuw. Novacollege Techniek. Drs. Rika Schut MLD. Aanleiding: Hoorcollege Guuske Ledoux. Van oud naar nieuw."

Transcriptie

1 1 Naam: ROC: Datum: Docenten: Ad Goverde Novacollege Techniek Jan 2012 Dr. Eline Raaphorst Drs. Rika Schut MLD Aanleiding: Hoorcollege Guuske Ledoux.. Inleiding: Werken in het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) is voor mijzelf een avontuurlijke zoektocht naar de beste leerstrategieën, opdrachten, projecten en context. Wat het avontuurlijk maakt, zijn de veranderingen. Veranderingen uit de politiek en arbeidsmarkt (wetten, kwalificatienormen) hebben invloed op onderwijsconcepten, opleidingsruimten en opleidingstijd. Veranderingen ondergaan ook de studenten die gevoelig zijn voor de tijdgeest en de bijbehorende mogelijkheden. In welke mate de studenten veranderen is lastig te voorspellen omdat er verschillende variabelen zijn die daar invloed op hebben (ouders, leefomgeving, technische mogelijkheden). De verwachting van de student dat docenten de lijnen uit zetten is niet veranderd, maar de student van nu wil dat de docent op een actieve manier gebruikmaakt van de kennis en vaardigheden die ze al hebben. Genietend (maar ook een beetje jaloers) van de prachtige successen van de expeditiescholen van het innovatieproject van de Vo- raad (Ledoux & Volman, 2011) vraag ik mij af wat is het MBO avontuur? Waarom is het MBO van oud leren op weg gegaan naar het nieuwe leren? Van onderwijzen (oud) naar leren (nieuw) De doelstellingen van de MBO onderwijsinnovaties vanaf 1996 zijn: a. de opleidingen beter aan te laten sluiten op de vraag van de arbeidsmarkt; b. anticiperen op de veranderde studenten. Van Veen (2004) trekt de conclusie dat de arbeidsmarkt in toenemende mate procesonafhankelijke vaardigheden vraagt, zoals sociaal- communicatieve en probleemoplossende vaardigheden, in plaats van procesafhankelijke vaardigheden zoals vakkennis en vakvaardigheden (p. 1). Dat heeft geleid tot een verandering van de kwalificatienormen waarin de vooral op reproductie gerichte eindtermen vervangen werden door competenties, gebaseerd op kennis, houding en vaardigheden. Om de nieuwe opleidingsdoelen waar te kunnen maken was er een verschuiving nodig van onderwijzen naar leren (Van Driel, 2006; Simmons, 2001). Studenten komen naar school om te leren maar wat is leren eigenlijk? Bransford, Brown, & Cocking (2000) omschrijven leren als een proces waarin de lerende de eigen kennis construeert vanuit dat wat hij al weet of gelooft, in verschillende wetenschappelijke publicaties wordt er naar verwezen verwezen (Bolhuis, 2009; Marzano & Miedema, 2011; Simmons, 2001; Van der Sanden, 2004). Alexander (2006, pp ) beschrijft drie vormen van constructivitische benaderingen: radicaal,-,cognitieve,- en sociaal

2 2. constuctivisme. Het cognitive constuctivisme op basis van werk van Piaget(1952 in Alexander,2006) en de sociale vorm op basis van werk van Vygotsky(1978 in Alexander, 2006)) zijn in het beroepsonderwijs bruikbaar omdat (vooral in de sociale vorm) samenwerken een belangrijke plaats in neemt. Bij een constructivistische leertheorie verandert de rol van de student van passief luisteren naar actief bezig zijn met de leerstof. Door studenten actief in een beroepscontext te laten leren beperk je problemen met kennistransfer zoals die optreedt bij het reproductief leren. Uit onderzoek (PEA, 1987; Simmons, 1990) is gebleken dat er een matige relatie bestaat tussen formele scholing (theorie) en het oplossen van problemen. Samen met negen omliggende ROC s zijn we als ware pioniers het avontuur van de onderwijsinnovatie aangegaan. Met vallen en opstaan ontdekken we wat het nieuwe leren nodig heeft om gewaardeerd te worden. De studenten hoe vernieuwd zijn die? De huidige generatie studenten worden ook wel homozappiens (Veen & Vrakking, 2006), de netgeneratie (Oblinger & Oblinger, 2005) of generatie Einstein (Boschma & Groen, 2006) genoemd. De perspectieven zijn anders maar op hoofdlijnen komen die drie typeringen redelijk overeen (Kral, 2009). Groeneveld & van Steensel (2009) onderzochten voor de brancheorganisatie elektrotechniek en werktuigbouw in hoeverre de MBO student overeen komt met generatie Einstein (GE). Uit het onderzoek komt naar voren dat de MBOers net als de GE graag lateraal leren (met behulp van associaties) en kritisch zijn naar de media. Het verwerken van tekstuele informatie vinden MBOers moeilijk. Zij zijn minder goed in staat om tekst te duiden, in te passen en er structuur in aan te brengen. MBOers hebben in tegenstelling tot de GE voornamelijk horizontale netwerken (vrienden met dezelfde demografische achtergrond). Met name de techniekstudent organiseert voor zich zelf weinig verticale netwerken. Het combineren van taken lijkt ook geen talent van de MBOers, Groeneveld & van Steensel (2009) vermoeden dat het relatief grote aantal studenten met concentratiestoornissen daarbij een rol speelt. De stelling dat de GE kan multitasken wordt inmiddels in twijfel getrokken. Onderzoek van Toffanin (2009) leert dat er sprake is van aandacht afwisselen, in plaats van multitasken. Uit het onderzoek van Groeneveld & van Steensel (2009) komt naar voren dat MBOers doeners zijn, een grote groep doet vrijwilligerswerk. Passie voor het vak en sociale contacten zijn voor de MBOers belangrijk maar zij hechten meer aan zekerheid en status dan de GE, vermoedelijk doordat de MBOers hun carrière kansen lager achten. Van Driel(2006) typeert de nieuwe MBO studenten kernachtig en bruikbaar: Zij zijn opgegroeid in een kenniscultuur. Zij zijn zelfstandiger, assertiever en minder gevoelig voor gezag geworden (p,49). Hij merkt op dat de nieuwe eigenschappen van de student consequenties heeft voor de werkwijze en voor de verhoudingen tussen student en docent, verschillende onderzoekers delen die opvatting (de Bruin, Leeman, & Overmaat,

3 3 2006; Volman, 2006; Breemer & Voncken, 2008). De assertiviteit en zelfstandigheid van de studenten van nu komen positief tot uiting in de tien gouden regels (10 GR) die het JOB (Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs) heeft opgesteld voor competentiegericht onderwijs (JOB, 2006). Tabel 1 De 10 gouden regels voor competentiegericht onderwijs Bron: site.nl 1 Sterke studenteninspraak 2 Voldoende begeleiding 3 Ook theorie 4 Docenten op één lijn 5 Goede en tijdige communicatie 6 Maatwerk 7 Handleiding hoe te leren 8 Heldere beoordeling en registratie 9 Leren gaat boven bewijzen 10 Mogelijkheid buiten de school leren Deze tien regels sluiten aan bij het onderzoek van Groeneveld & van Steensel, (2009) en worden bevestigd door de rapportage van het Procesmanagement herontwerp MBO (Groen, 2007). In de rapportage komt tevens naar voren dat de studenten het onderwijs belangrijk vinden en hun betrokkenheid bij het onderwijs groot is. De MBOers staan achter het competentiegericht onderwijs, de manier waarop het gegeven wordt, daar is de student nog niet tevreden over. Wat hebben we geleerd? Om het nieuwe leren te kunnen waarderen moet de structuur van de opleiding dermate helder zijn dat studenten (maar ook docenten) weten waar ze aan toe zijn, wat er van hen verwacht wordt, welke waarde studieresultaten hebben en waar studieresultaten in de (totaal)beoordeling meetelt. In de beginfase was het idee dat je bij prestaties (projecten) niet teveel moest sturen als docent want dat beperkte de creativiteit van de student. Inmiddels weten we beter en ontwikkelde we het prestatie protocol met als doel de prestaties overzichtelijk en bestuurbaar te maken. Het prestatieprotocol (dat in het begin grotendeels door de docenten is ingevuld) bevat: de taakverdeling, de (deel)producten, de beoordelingsmomenten de go of no go momenten, leerstof, experimenten (practicumopdrachten), toetsen, planning. Met het prestatie protocol van een prestatiegroep kun je als docent de studenten gestructureerd door de prestatie leiden (10 GR: 2, 3, 5, 7). Na 2 à3 prestaties is de structuur duidelijk en komen de studenten die daaraan toe zijn, met voorstellen om aanpassing van de voor gestructureerde items, technieken of experimenten (10 GR: 1). Studenten kunnen in dit systeem meedenken omdat het overzichtelijk is. Als docent kun je door de inbreng van de studenten werken aan maatwerk en overgaan tot gedeelde sturing (10 GR: 1, 2, 6, 7). Als docententeam moet je het systeem zelf organiseren, bewaken en uitdragen. Meer dan voorheen moet je als docententeam samen de speelruimte en keuzemogelijkheden uitwerken, bespreken en aan de studenten (en ouders) duidelijk maken. Dat heeft te maken met het feit dat studenten het maken van keuzes moeilijk vinden en zich op tijd over de keuzes wil kunnen beraden (10 GR: 4, 5, 8 ). Ik denk dat elke mbo- docent droomt van zelfsturende studenten maar jammer genoeg tegen de tijd dat ze dat een beetje kunnen, gaan ze van school. Zelfsturing moet geleerd en gedoceerd worden daar hoort keuzestrategie, reflectievaardigheden en zelfvertrouwen bij (Marzano & Miedema, 2011). Vorige maand is de opbouw van zelfsturing samen met de studievaardigheden in

4 4. het team hoog op de agenda gezet met als doel voor komend jaar die onderwerpen (bewust) planmatig aan te pakken en niet over te laten aan toeval. In de 19 achterliggende jaren dat ik in het onderwijs werk kwamen discussies over dergelijke onderwerpen in het geheel niet voor. De strijd tussen kennisopbouw en projecten is nog niet gestreden dat hangt samen met het aandeel en de vorm van de BPV (10 GR: 10). Doordat enige tijd geleden de Nova- academie in het leven is geroepen, kun je als docent of als team ook zelf trainingen volgen (studieloopbaan begeleiding, gesprekstechnieken, coaching) of als je dat wenst coaching krijgen. Er zijn regelmatig themabijeenkomsten over actuele onderwerpen zoals het strategisch beleidsplan en socialmedia in het onderwijs. Onderwijsvernieuwing is net als vuurwerk, als je niet voorzichtig bent knalt het in je hand, maar met een goede voorbereiding is het een prachtig schouwspel.

5 5 Literatuur: Alexander, P. (2006). Psychology in learning and Instruction. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Merrill Prentice Hall. Bolhuis, S. (2009). Leren en veranderen. Bussum: Coutinho. Boschma, J., & Groen, I. (2006). Generatie Einstein, slimmer sneller en socialer communiceren met de jongeren van de 21e eeuw. Amsterdam: Pearson Education. Bransford, J., Brown, A., & Cocking, R. (2000). How People Learn Brain, Mind, Expirience, and school (Expanded edition ed.). Washington: National Academy Press. Breemer, F., & Voncken, E. (2008). Een rol van betekenis. Max Goote Kenniscentrum voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie, BVE. Amsterdam: Max Goote Kenniscentrum. de Bruin, E., Leeman, Y., & Overmaat, M. (2006, 1). Authentiek en zelfgestuurd leren in het mbo. Pedagogiek, Groen, I. (2007). De balansschool; De generatie Einstein over herontwerp mbo. Procesmanagement herontwerp mbo. Ede: JOB. (2006, juni 13). site.nl. Opgeroepen op dec 27, 2011, van site.nl/bestellen.php Kral, M. (2009). Vijftien jaar onderwijs in vogelvlucht & ICT in vogelvlucht. Nijmegen: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Ledoux, G., & Volman, M. (2011). Op Zoek naar talent. Talentontwikkeling op expeditiescholen. Durven delen Doen. Utrecht: VO- Raad. Marzano, R., & Miedema, W. (2011). Leren in vijf dimensies (5e ongewijzigde druk 2011 ed.). Assen, The Nederlands: Van Gorcum. Oblinger, D., & Oblinger, J. (2005). In Education the Net Generation. Boulder, CO, Washington, DC: Educause. [Online] edu/educationthenetgen. PEA, R. (1987). Socializing the knowledge transfer problem. International Journal of educational research, 11 (6), Simmons, P. (1990). Transfervermogen. Inaugurele rede, Katholiek Universiteit Nijmegen, Onderwijs & Educatie, Nijmegen. Simmons, P. (2001). Van opleiden naar Human resourrce development. paper, Katholiek Universiteit Nijmegen, Onderwijs & Educatie, Nijmegen. Toffanin, P. (2009). Brain Economics housekeeping routines in the brain. Rijksuniversiteit Groningen, Medische Wetenschappen. Groningen: concepts.net/pubfolder/thesis_paolotoffanin_final_png.pdf. Van der Sanden, J. (2004). Ergens goed in worden. Naar leerzame loopbanen in het beroepsonderwijs. Fontys hogescholen, Pedagogische hogeschool Eindhoven. Eindhoven: Fontys. Van Driel, L. (2006). Professionalisering in school: een studie naar verbetering van het pedagogisch- didaktisch handelen. Universiteit van Utrecht. Utrecht: Culemborg.nl. van Veen, K. (2004). De invloed van vakachtergron op de betekenisconstructie van docenten in de context van vernieuwing. ORD conferentie. Utrecht. Veen, W., & Vrakking, B. (2006). Homozappiens. Growup in digital age. London: Continuum Internationaal Publishing Group Ltd. Volman, M. (2006, 1). Het 'nieuwe leren': oplossing of nieuweprobleem. Pedagogiek,

Een rol van betekenis

Een rol van betekenis Een rol van betekenis Deelnemerbetrokkenheid bij de innovatie van het primaire proces in het mbo Eva Voncken Flora Breemer Colofon Een rol van betekenis; Deelnemerbetrokkenheid bij de innovatie van het

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Opleidingsplan 2011 Interactieve Media Communication & Multimedia Design Amsterdam 2

Opleidingsplan 2011 Interactieve Media Communication & Multimedia Design Amsterdam 2 Opleidingsplan 2011 Interactieve Media Communication & Multimedia Design Amsterdam 2 Voorwoord... 7 1. Missie, identiteit en positionering... 9 1.1 Missie van de opleiding...9 1.2 Visie van de opleiding...9

Nadere informatie

Met kennis de wereld in!

Met kennis de wereld in! ENGELS Om het Engels te verstaan moet ik deze kennis gebruiken, Spreken en verstaan, Als je iets kijkt op tv dan pas je de kennis toe die je hebt geleerd, In Parijs heb ik om eten te bestellen Engels nodig

Nadere informatie

Nieuw leren waarderen. Een literatuuronderzoek naar effecten van nieuwe vormen van leren in het voortgezet onderwijs

Nieuw leren waarderen. Een literatuuronderzoek naar effecten van nieuwe vormen van leren in het voortgezet onderwijs Nieuw leren waarderen Een literatuuronderzoek naar effecten van nieuwe vormen van leren in het voortgezet onderwijs Nieuw leren waarderen Een literatuuronderzoek naar effecten van nieuwe vormen van leren

Nadere informatie

Linda Spierings-Vega. Onderzoek naar het inzetten van Competenties op het VSO bij Heliomare Onderwijs en de aansluiting naar MBO & HBO.

Linda Spierings-Vega. Onderzoek naar het inzetten van Competenties op het VSO bij Heliomare Onderwijs en de aansluiting naar MBO & HBO. Onderzoek naar het inzetten van Competenties op het VSO bij Heliomare Onderwijs en de aansluiting naar MBO & HBO Juni 2013 Linda Spierings- Vega Lectoraat: Interdisciplinair Werken www.kent.ac.uk 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Praktijkonderzoek naar leereffecten van het gebruik van social media in het MBO.

Praktijkonderzoek naar leereffecten van het gebruik van social media in het MBO. Praktijkonderzoek naar leereffecten van het gebruik van social media in het MBO. Studie Professioneel Meesterschap Centrum voor Nascholing Amsterdam Begeleidend docent: De heer dr. B. van Veldhuizen Student:

Nadere informatie

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Aandachtspunten en praktijkvoorbeelden April 2009 Uitgave: Stichting Fonds Arbeidsmarktbeleid voor de Branche Verpleeg- en Verzorgingshuizen

Nadere informatie

De doorbraak in zicht

De doorbraak in zicht De doorbraak in zicht Landelijke tussenrapportage Doorbraakproject Werkplekleren 2009-2011 Tilburg, juni 2011 Prof.dr. A.F.M. Nieuwenhuis Dr. D.J.J.M. Nijman Drs. M.P. Kat - de Jong K.E. de Ries MSc Drs.

Nadere informatie

Generaties en generatieleren in organisaties

Generaties en generatieleren in organisaties centrum van innovatie Hiteq Hiteq, centrum van innovatie, wil komen tot duurzame vernieuwing. Het centrum richt zich daarbij op technische beroepen en opleidingen. Hiteq wil ondernemingen en onderwijsinstellingen

Nadere informatie

Loopbaandialoog: Over leren kiezen (en) leren praten. Marinka Kuijpers

Loopbaandialoog: Over leren kiezen (en) leren praten. Marinka Kuijpers Loopbaandialoog: Over leren kiezen (en) leren praten Marinka Kuijpers Het voeren van begeleidingsgesprekken waarin met en niet tegen de lerende wordt gesproken over de sterke kanten, de waarden en het

Nadere informatie

De lerarenopleider als kennisontwikkelaar

De lerarenopleider als kennisontwikkelaar ARTIKEL De lerarenopleider als kennisontwikkelaar Aandacht voor de lerarenopleider als kennisontwikkelaar sluit aan bij een aantal actuele ontwikkelingen binnen de lerarenopleidingen. In de nieuwe beroepsstandaard

Nadere informatie

Wat willen docenten aan de HvA studenten leren en hoe doen ze dat? Verslag van een verkennend onderzoek. Rob Kayzel Kenniscentrumreeks No.

Wat willen docenten aan de HvA studenten leren en hoe doen ze dat? Verslag van een verkennend onderzoek. Rob Kayzel Kenniscentrumreeks No. Wat willen docenten aan de HvA studenten leren en hoe doen ze dat? Verslag van een verkennend onderzoek Rob Kayzel Kenniscentrumreeks No.7 Wat willen docenten aan de HvA studenten leren en hoe doen ze

Nadere informatie

INTERVENTIE (OPERA) : SOCIAL MEDIA IN HET

INTERVENTIE (OPERA) : SOCIAL MEDIA IN HET 30-7-2013 NOVA COLLEGE INTERVENTIE (OPERA) : SOCIAL MEDIA IN HET MBO. Master Professioneel Meesterschap, CNA Amsterdam Cyril Minnema. OPERA. 1. Beschrijving van de context. De cursisten van het ROC Nova

Nadere informatie

Ik: de leerling. Meester en leerling. De meester in zijn wijsheid gist. De leerling in zijn waan beslist. A.C.W. Staring

Ik: de leerling. Meester en leerling. De meester in zijn wijsheid gist. De leerling in zijn waan beslist. A.C.W. Staring Ik: de leerling Meester en leerling De meester in zijn wijsheid gist. De leerling in zijn waan beslist. A.C.W. Staring Een bijdrage aan de kwaliteit van zorg in de instelling waar ik werk Anneke Koers

Nadere informatie

GROEIEN DOET BLIJVEN?

GROEIEN DOET BLIJVEN? UNIVERSITEIT UTRECHT FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN BACHELORPROJECT ALGEMENE SOCIALE WETENSCHAPPEN - HUMAN RESOURCE MANAGEMENT - GROEIEN DOET BLIJVEN? EEN STUDIE NAAR HET BINDEN VAN TALENTEN AAN EEN ORGANISATIE

Nadere informatie

GENERATIEMANAGEMENT. Handreiking. kansen en mogelijkheden van de verschillende generaties. handreiking generatiemanagement. zestor

GENERATIEMANAGEMENT. Handreiking. kansen en mogelijkheden van de verschillende generaties. handreiking generatiemanagement. zestor arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo Handreiking GENERATIEMANAGEMENT kansen en mogelijkheden van de verschillende generaties 1 2 Handreiking GENERATIEMANAGEMENT kansen en mogelijkheden van de verschillende

Nadere informatie

Vier in balans monitor 2012. De laatste stand van zaken van ict en onderwijs

Vier in balans monitor 2012. De laatste stand van zaken van ict en onderwijs Vier in balans monitor 2012 De laatste stand van zaken van ict en onderwijs Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord 1 Onderwijs en ict 1.1 Onderwijs 1.2 Ict 2 Rendement en balans 2.1 Onderwijs: leren, organiseren,

Nadere informatie

Web 2.0 als leermiddel

Web 2.0 als leermiddel KENNISNET ONDErZOEKSrEEKS n ICT IN HET ONDERWIJS Web 2.0 als leermiddel Een onderzoek naar het gebruik van nieuwe internettoepassingen door jongeren Voorwoord Voor u ligt de elfde publicatie in de Kennisnet

Nadere informatie

Voorwaarden voor scholing van docenten mbo, volgens docenten en hun leidinggevenden

Voorwaarden voor scholing van docenten mbo, volgens docenten en hun leidinggevenden SCO-KOHNSTAMM INSTITUUT Voorwaarden voor scholing van docenten mbo, volgens docenten en hun leidinggevenden Verkennende casestudies Voorwaarden voor scholing van docenten mbo, volgens docenten en hun

Nadere informatie

Onderwijsleiderschap. Gecombineerd masterprogramma voor docenten en leidinggevenden. Master Integraal Leiderschap & Master Professioneel Meesterschap

Onderwijsleiderschap. Gecombineerd masterprogramma voor docenten en leidinggevenden. Master Integraal Leiderschap & Master Professioneel Meesterschap Onderwijsleiderschap Gecombineerd masterprogramma voor docenten en leidinggevenden Master Integraal Leiderschap & Master Professioneel Meesterschap Programmagids 2013 Onderwijsleiderschap 2013 Inhoud pagina

Nadere informatie

Uitval & Competenties

Uitval & Competenties Door: Manon Boers Wiantha Kastelijn S4T Uitval & Competenties DE BEGINNENDE SOCIAL PROFESSIONAL: COMPETENT GENOEG OM STAANDE TE BLIJVEN IN HET WERKVELD? : OP ZICHZELF STAAND OF COMPLEX GEHEEL? Een onderzoek

Nadere informatie

Beter leren door informatievaardigheden

Beter leren door informatievaardigheden Beter leren door informatievaardigheden Informatievaardigheden als basisvaardigheid in het vmbo Colofon Auteurs Sardes, Denise Bontje Sardes, Frank Studulski Eindredactie Kunst van Lezen, Anette Heideman

Nadere informatie

Blended learning op de FCJ

Blended learning op de FCJ Blended learning op de FCJ Afstudeerscriptie Benjamin Groenewoud #1539623 Bedrijfsbegeleider: Harry Smals Docentbegeleider: Mieke Westveen Datum: 24 juni 2011 Blended learning op de FCJ 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Rapport Onderwijs met educatieve games bij de Universiteit Utrecht

Rapport Onderwijs met educatieve games bij de Universiteit Utrecht Rapport Onderwijs met educatieve games bij de Universiteit Utrecht Expertisecentrum ICT in het Onderwijs, IVLOS R.M. Filius S.F. Akkerman Januari 2008 Colofon Auteurs: Renée Filius Sanne Akkerman Korte

Nadere informatie

versie Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw e n d e f i n i t i e v e Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Mens en natuur

versie Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw e n d e f i n i t i e v e Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Mens en natuur Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Onderbouw-VO Noordzeelaan 24A 8017 JW Zwolle T 038 42 54 750 F 038 42 54 760 Postbus 266 8000 AG Zwolle E info@onderbouw-vo.nl

Nadere informatie

VRAGEN OM MEER over het bevorderen van vraagarticulatie in lerende netwerken

VRAGEN OM MEER over het bevorderen van vraagarticulatie in lerende netwerken VRAGEN OM MEER over het bevorderen van vraagarticulatie in lerende netwerken Naomi Mertens Vragen om meer 1 APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau op het gebied van leren, onderwijsvormgeving,

Nadere informatie

Mind the map. Digitale mindmaps inzetten voor vraaggestuurd leren. nderzoeksreeks ict in het onderwijs

Mind the map. Digitale mindmaps inzetten voor vraaggestuurd leren. nderzoeksreeks ict in het onderwijs Mind the map Digitale mindmaps inzetten voor vraaggestuurd leren nderzoeksreeks ict in het onderwijs Voorwoord Inhoud Dit is de zevenendertigste publicatie in de Kennisnet Onderzoeksreeks Ict in het onderwijs.

Nadere informatie

Een lerende schoolcultuur

Een lerende schoolcultuur Lerarenreeks 5 Een lerende schoolcultuur Naomi den Besten Elke van der Linden Ruud de Moor Centrum Ruud de Moor Centrum Open Universiteit Open Universiteit rdmc.ou.nl rdmc.ou.nl Lerarenreeks 5 Een lerende

Nadere informatie

6 jaar accreditatie. Special. Aktueel. in het hoger onderwijs. Inclusief katern. Bulletin van Hobéon Groep B.V. Jaargang 14, nummer 1, januari 2010

6 jaar accreditatie. Special. Aktueel. in het hoger onderwijs. Inclusief katern. Bulletin van Hobéon Groep B.V. Jaargang 14, nummer 1, januari 2010 Bulletin van Hobéon Groep B.V. Aktueel Jaargang 14, nummer 1, januari 2010 Hobéon Groep is het adviesbureau voor het hoger (beroeps)onderwijs, de BVE-sector en het bedrijfsleven. Inclusief katern 6 jaar

Nadere informatie