3 Doelstelling Het afsluiten van een overeenkomst met ROC Nijmegen voor de uitvoering van de opleidingen educatie zoals bedoeld in de WEB.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "3 Doelstelling Het afsluiten van een overeenkomst met ROC Nijmegen voor de uitvoering van de opleidingen educatie zoals bedoeld in de WEB."

Transcriptie

1 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Overeenkomst met ROC Nijmegen Educatiemiddelen 2014 Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting De gemeente Nijmegen maakt, op grond van de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB), afspraken met ROC Nijmegen over de uitvoering van volwasseneneducatie in Nijmegen. Met dit voorstel stellen we de overeenkomst voor 2014 vast. We doen dit voor één jaar. De minister bereidt momenteel een nieuw wetsvoorstel WEB voor. Dit wetsvoorstel heeft consequenties voor de inkoop van volwasseneneducatie vanaf Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr. MO10, Otto Ritsema, 2465 Datum ambtelijk voorstel 19 mei 2014 Registratienummer Ter besluitvorming door het college 1. In 2014 opleidingen educatie in te kopen bij ROC Nijmegen voor een bedrag van ,-. 2. Het bedrag van ,- ten laste te brengen van het programma Onderwijs (1073), deelproduct Volwasseneneducatie (nummer D.43039), onder voorbehoud van vaststelling van de Voorjaarsnota 2014 door de raad. 3. Bijgaande overeenkomst met ROC Nijmegen, inclusief de bijlage productenoverzicht, vast te stellen. 4. Brief aan de raad over de overeenkomst met ROC Nijmegen Educatiemiddelen 2014 vast te stellen. Paraaf akkoord Datum Ter besluitvorming door de Burgemeester De portefeuillehouder Onderwijs te machtigen om bij de ondertekening van de overeenkomst de gemeente Nijmegen te vertegenwoordigen. Beleidsadviseur O. Ritsema Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad Besluit B&W d.d. 3 juni 2014 X Conform advies Aanhouden Anders, nl. nummer: 3.5 Bestuursagenda Paraaf akkoord Datum Portefeuillehouder

2 Collegevoorstel 1 Probleemstelling De gemeente Nijmegen maakt, op grond van de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB), afspraken met ROC Nijmegen over de uitvoering van volwasseneneducatie in Nijmegen. Het aanbod volwasseneneducatie omvat opleidingen gericht op het verbeteren van Nederlandse taal- en rekenvaardigheden en is bedoeld voor laaggeletterde Nederlanders en nietinburgeringsplichtige migranten die hun beheersing van het Nederlands als tweede taal willen vergroten. Voor gemeenten is er sprake van een wettelijke plicht om deze opleidingen in te kopen bij het Regionaal Opleidingscentrum (ROC). Met dit voorstel stellen we de overeenkomst voor 2014 met ROC Nijmegen vast. We doen dit voor één jaar, omdat er in 2014 nieuwe wetgeving volgt rond het educatiebudget. De behandeling van dit voorstel heeft enige tijd op zich laten wachten. Uit een eerste verdeling van de middelen voor 2014 door ROC Nijmegen bleek dat er geen rekening was gehouden met de toegenomen vraag in 2013 naar bepaalde cursussen. We hebben ROC Nijmegen gevraagd een nieuwe indeling te maken die hier wel rekening mee houdt. Daarnaast hebben we gezamenlijk randvoorwaarden voor twee projecten moeten uitwerken vóórdat een goede verdeling van middelen kon worden gepresenteerd. Deze vertraging in besluitvorming heeft geen nadelige gevolgen (gehad) voor de uitvoering van het contract vanaf begin Juridische aspecten De inkoop vindt plaats conform de eisen die WEB en de Wet Participatiebudget hieraan stellen. De afspraken met ROC Nijmegen worden in regionaal verband gemaakt. Elke gemeente sluit in dit kader wel een eigen overeenkomst met ROC Nijmegen, waarin ruimte is voor lokale wensen ten aanzien van het productenaanbod. 3 Doelstelling Het afsluiten van een overeenkomst met ROC Nijmegen voor de uitvoering van de opleidingen educatie zoals bedoeld in de WEB. 4 Argumenten Effectiviteit van volwasseneneducatie bewezen Volwasseneneducatie zetten wij vooral in als middel ten dienste van de arbeidsparticipatie. Deze keuze hebben we in 2013 gemaakt naar aanleiding van een wijziging van de WEB en minder beschikbare rijksmiddelen. In 2013 is een onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van educatie voor volwassen. Op basis van dit onderzoek (zie bijlage bij de raadsinformatiebrief) kan worden gesteld dat de inzet van educatie loont en op meerdere leefgebieden tot positieve ontwikkeling leidt. De grootste effecten zijn te constateren bij de vaardigheden met betrekking tot de Nederlandse taal, vreemde taal, digitale competenties en assertiviteit (p.4). Een groot deel van de deelnemers wordt actiever in ontmoeten en ondernemen. Ook ten aanzien van arbeidsontwikkeling is er sprake van groei; bijna 20% vindt een baan met of zonder begeleiding, of functioneert beter op de werkplek. Daarnaast gaat 20% aan de slag met vrijwilligerswerk, 15% besluit stage te gaan lopen als oriëntatie op een baan en circa 20% gaat op zoek naar een baan (p.5). Volwasseneneducatie is dus een belangrijk instrument om de participatie van inwoners te ontwikkelen en/of behouden.

3 Collegevoorstel Vervolgvel 2 Terugblik 2013 Door een wijziging van de WEB in 2013 daalde het beschikbare budget voor educatie van 2012 van ruim 1,0 miljoen naar ruim 0,6 miljoen in We hebben in overleg met ROC Nijmegen destijds een aantal maatregelen genomen om binnen het beschikbare budget te blijven. Dat is gelukt. In onderstaande tabel tonen we de resultaten over Tabel 1: prognose en realisatie aantal contacturen 2013 Product Prognose contacturen 1 Realisatie contacturen NT1 niet intensief NT1 Activering NT2 niet intensief NT2 Intensief Maatwerk 917 n.v.t. Totaal Uit de tabel blijkt dat we voor de cursussen NT1 en NT2 nagenoeg de prognose van het aantal beschikbare contacturen hebben gerealiseerd. Opvallend is de stijging van het aantal NT1 activeringstrajecten. Doelstelling van deze trajecten is dat laaggeletterden eerste stappen zetten op het terrein van Nederlands, rekenen en digitale vaardigheden. Na deze trajecten kan men naar een niet intensief NT1-traject overstappen. Op basis van de 106 contacturen zouden er maximaal 70 mensen een activeringscursus kunnen volgen. Door schuiven met middelen (vanuit maatwerkbudget) hebben we vanwege de toegenomen vraag 110 mensen bereikt. De middelen ten behoeve van maatwerk (917 uur) hebben we in 2013 niet aangewend. Deze middelen worden doorgeschoven naar Social return ROC Nijmegen heeft ten behoeve van social return in 2013 twee leerwerkplekken beschikbaar gesteld. Deze zijn ingevuld. Dit is conform afspraak. ROC Nijmegen blijft deze leerwerkplekken ook in 2014 continueren. Inzet middelen 2014 Voor 2014 hebben we met bijna 0,7 miljoen een groter budget voor volwasseneneducatie tot onze beschikking. We kunnen daardoor in vergelijking met 2013 een groter aantal contacturen financieren. We houden in de verdeling in 2014 rekening met de ontwikkeling rond NT1-activeringstrajecten uit Tabel 2: aantal contacturen 2014 en maximaal aantal plaatsen in cursussen Product Aantal contacturen Max. aantal plaatsen 2014 NT1 niet intensief NT1 Activering NT2 Intensief NT2 niet intensief Maatwerk 713 Afhankelijk van product Totaal Contacturen zijn het aantal klokuren dat een docent van ROC Nijmegen actief een groep volwassenen begeleid.

4 Collegevoorstel Vervolgvel 3 De verdeling in tabel 2 is niet definitief. Doordat we de realisatie per kwartaal monitoren, kunnen we tussentijds bijsturen en middelen anders over de producten verdelen. Doelgroep volwasseneneducatie We maken de keuze om onze middelen gericht in te zetten voor mensen waarbij de opleiding, als tijdelijke ondersteuning, bij kan dragen aan het verkrijgen dan wel behouden van werk: - Leeftijd tussen jaar - Voldoende ontwikkelpotentieel - Laaggeletterde autochtonen - Laaggeletterde, niet inburgeringsplichtige, allochtonen We zetten hierbij de eerder ingezette lijn dat de ondersteuning tijdelijk is (maximaal drie jaar) door. Binnen de afgebakende doelgroep wordt de volgende prioritaire doelgroep aangewezen: - Uitkeringsgerechtigde werkzoekenden - Werkenden - Niet-werkende ouders of verzorgers met kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar. Inzet Maatwerkbudget Met het reserveren van contacturen ten behoeve van Maatwerk hebben we ruimte om producten waar veel vraag naar is, te versterken. Ook kunnen we het budget aanwenden voor activiteiten die kunnen leiden tot een betere uitnutting van het totale budget. Op basis van de uitgangspunten rond de doelgroep, hebben we met ROC Nijmegen bekeken voor welke producten we het maatwerkbudget voor 2014 in ieder geval willen aanwenden. De volgende projecten willen we in 2014 ten uitvoer brengen: Inzet op Opleiding digivaardig Herkennen laaggeletterdheid en doorverwijzen Doelstelling Aanvraagprocedures voor voorzieningen rond inkomen, minimabeleid en zorg verlopen steeds vaker digitaal. Ook de afdeling Inkomen van gemeente Nijmegen digitaliseert aanvraagprocedure bijstandsuitkering en producten minimabeleid. Inwoners die niet digivaardig zijn en/of laaggeletterd, zullen hierbij problemen kunnen ervaren. Met dit project willen we inwoners ondersteunen in hun digivaardigheden. Tegelijkertijd kan uit deze opleiding blijken dat iemand aanvullend baat heeft bij educatieonderwijs. De cursus dient dus ook als vindplaats. Wanneer inwoners zich voor deze cursus aanmelden, screent ROC Nijmegen hen op laaggeletterdheid. Zij die laaggeletterd zijn, krijgen een aanbod bekostigd vanuit volwasseneneducatie. Zij die geletterd zijn, krijgen een aanbod bekostigd vanuit het programma Werk & Inkomen. Laaggeletterdheid kan een grote belemmering zijn bij het vinden en behouden van werk. Mensen praten er zelf niet makkelijk over en een ander zal wanneer de signalen niet herkent worden laaggeletterdheid niet zo snel signaleren. Om werkzoekenden dus een betere start te geven, willen we bij de screening van nieuwe werkzoekenden de Taalmeter (online test om laaggeletterdheid te signaleren) inzetten en medewerkers van de afdeling Werk van de gemeente Nijmegen trainen op het herkennen van laaggeletterdheid. De doorverwijzing naar producten wordt bekostigt vanuit middelen voor volwasseneneducatie, het beschrijven van de methodieken en training van medewerkers wordt bekostigd door het programma Werk & Inkomen.

5 Collegevoorstel Vervolgvel 4 Inzet op Doorontwikkeling educatie Doelstelling ROC Nijmegen voorziet dat de huidige opleidingen in het kader van volwasseneneducatie een doorontwikkeling nodig hebben. Het betreft onder andere inzetten van e-learning (tijdens opleiding, op werk en/of thuis), het aansluiten bij de wettelijke eindtermen van taalniveau, opleidingen beter aan laten sluiten op benodigde competenties in de arbeidsmarkt, op doorstroom naar de arbeidsmarkt, vavo of Entree-opleiding. Aan het einde van 2014 moet ROC een traject op dit vlak hebben doorlopen, waarbij aan de gemeente een eindrapportage wordt geleverd. Samenwerking met IVC-Intercity Het aanbieden van formele educatietrajecten zoals we die bij ROC Nijmegen inkopen zijn relatief kostbaar. Het is daarom van belang dat het aanbod passend is bij de behoefte van de doelgroep. Wanneer er sprake is van voldoende ontwikkelpotentieel, kan een inwoner baat hebben bij een intensief traject van maximaal 3 jaar bij ROC Nijmegen. Is dit niet het geval, maar is er wel sprake van een behoefte aan taalontwikkeling, dan kan informeel taalonderwijs of ondersteuning ook een oplossing zijn. In Nijmegen is IVC-Intercity een belangrijke aanbieder van dergelijke trajecten. Daarmee is IVC-Intercity ook een belangrijke partner voor ROC Nijmegen hierin. We hebben in artikel 10 van de overeenkomst dan ook een specifieke bepaling opgenomen over samenwerking tussen ROC Nijmegen en aanbieders van informeel taalonderwijs. Ontwikkelingen Educatiebudget 2015 e.v. De minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (OCW) werkt aan de toekomst van volwasseneneducatie. Dit zal nog in 2014 leiden tot een aanpassing van de WEB. Recent is de concept wettekst bekend geworden. Belangrijke punten hieruit zijn: - Educatiemiddelen als specifieke uitkering aan de centrumgemeente van een arbeidsmarktregio. De centrumgemeente moet samen met de omliggende regiogemeenten een overeenkomst opstellen waarmee de inkoop van volwasseneneducatie wordt geregeld. De centrumgemeente krijgt hierin coördinerende taken toebedeeld. - Het vervallen van de verplichting van gemeenten om educatiemiddelen verplicht in te zetten bij ROC s. De minister van OCW wil gemeenten meer vrijheid geven rond de inzet van educatiemiddelen. De verplichte besteding bij ROC s zal vervallen. De minister stelt dat gemeenten in onderling overleg met ROC s tot overeenstemming moet komen over de afbouw. Komen ROC en gemeente hier niet uit, dan geldt er een afbouwregeling gericht op de minimale inzet educatiemiddelen bij ROC s over drie jaar (2015 t/m 2017) van 75% - 50% - 25%. ROC Nijmegen heeft de gemeente Nijmegen en andere gemeenten gevraagd naar de intenties wanneer de verplichting vervalt. Het standpunt van ons college is dat we een goede samenwerking met ROC Nijmegen hebben. We zijn tevreden over de kwaliteit die geleverd wordt. Het onderzoek naar de effectiviteit van educatie (zie volgende paragraaf) toont ook dat ROC Nijmegen het ook relatief goed ten opzichte van het landelijke gemiddelde. Bovendien zijn we nog onbekend met andere aanbieders. We zouden een risico nemen door in 2015 al een groot deel van de educatiemiddelen ergens anders dan bij ROC Nijmegen in te kopen. We volgen vooralsnog de lijn van de afbouwregeling. We willen 2014 en 2015 gebruiken om de wetswijzigingen af te wachten en ondertussen verkenningen op de markt doen.

6 Collegevoorstel Vervolgvel 5 In 2014 volgen we de ontwikkelingen over de vernieuwing van de volwasseneneducatie. We trekken hierin gezamenlijk op met de regiogemeenten. Gedurende 2014 zal er periodiek ambtelijk regionaal afstemmingsoverleg zijn, zodat wanneer de wijzigingen van kracht worden, we snel kunnen handelen. In dit proces komen ook tot een regionale visie op volwasseneneducatie. 5 Financiën In 2014 is er voor de gemeente Nijmegen een voorlopig educatiebudget van beschikbaar. Het bedrag van ,- brengen we ten laste van het programma Onderwijs, deelproduct Volwasseneneducatie (nummer D.43039). Het huidige beschikbare budget van wordt met de door de raad vast te stellen Voorjaarsnota 2014 verhoogd met Dit zijn rijksmiddelen die we voor deze taak ontvangen. Daarnaast is er nog sprake van niet besteedde educatiemiddelen uit voorgaande jaren van Dit bedrag is reeds in voorgaande jaren aan ROC Nijmegen betaald. Daarmee is voor 2014 in totaal een educatiebudget beschikbaar van Aanvullend stelt het programma Werk & Inkomen vanuit het product Werk middelen beschikbaar ten behoeve van een tweetal projecten. Het totaalbedrag bedraagt Dekking hiervoor is het bestedingsplan Werk 2011 t/m 2015 (raadsvoorstel 103/2011). Voor de inzet van deze middelen worden aparte inkoopovereenkomsten met ROC Nijmegen opgesteld. Tabel 3 toont de inzet en verdeling van middelen in 2014 over de verschillende producten. Tabel 3: financieel overzicht inzet educatiemiddelen 2014 Product Doelstelling Contacturen Aantal plekken Volwassenen educatie Budget Tabel 3 betreft een voorlopige indeling. Gedurende het jaar bespreken per kwartaal de ontwikkelingen bij de verschillende producten, zodat middelen daar waar nodig worden ingezet. Werk & Inkomen NT1 niet intensief Basiseducatie Nederlands, rekenen, digitale vaardigheden NT1 Activering Basiseducatie Nederlands, rekenen, digitale vaardigheden NT2 Intensief NT2-Plus, Staatsexamen 1 en , Alfabetisering anderstaligen NT2 niet intensief NT2-Plus, Staatsexamen 1 en , Alfabetisering anderstaligen Maatwerk Opleiding digivaardig Herkennen laaggeletterdheid 713 n.v.t en doorverwijzen Doorontwikkeling opleidingen educatie Totaal

7 Collegevoorstel Vervolgvel 6 6 Participatie en Communicatie We informeren de gemeenteraad over ons besluit alsook over de uitkomsten van het onderzoek naar effectiviteit van investeren in volwasseneneducatie. 7 Uitvoering en evaluatie De uitvoering van de overeenkomst door ROC Nijmegen zullen wij blijven volgen. Het ROC levert na afloop van elk kwartaal een rapportage over de voortgang van de uitvoering en de uitputting van de budgetten zoals we deze hebben afgesproken. 8 Risico Aan dit besluit zijn geen risico s verbonden. Bijlage(n): Inkoopovereenkomst ROC Nijmegen 2014 inclusief bijlage productenoverzicht, brief aan de raad met bijlage Onderzoek van IVIO Didactiek en ARTÉDUC naar effectiviteit educatie Nijmegen.

8 Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat PP Nijmegen Telefoon Telefax (024) Postbus HG Nijmegen Datum 3 juni 2014 Ons kenmerk MO10/ Contactpersoon Otto Ritsema Onderwerp Inzet Educatiemiddelen 2014 en onderzoek naar effectiviteit Datum uw brief Doorkiesnummer (024) Geachte leden van de Raad, De gemeente Nijmegen maakt, op grond van de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB), afspraken met ROC Nijmegen over de uitvoering van volwasseneneducatie in Nijmegen. Met deze brief willen wij u informeren over de resultaten over 2013, de inzet van 2014 en de uitkomsten van een uitgevoerd onderzoek naar de effectiviteit van educatie bij volwassenen. Terugblik 2013 In 2013 heeft er een wijziging plaatsgevonden in de WEB, waardoor het beschikbare budget voor inkoop van educatie met ingang van 2013 structureel lager is geworden. Dit effect is veroorzaakt doordat middelen voor de inzet van VAVO sinds 2013 door het rijk rechtstreeks aan de ROC s wordt betaald. Voor Nijmegen betekende het een teruggang van ruim 1,0 miljoen naar ruim 0,6 miljoen. We hebben in overleg met ROC Nijmegen destijds een aantal maatregelen genomen om binnen het beschikbare budget te blijven. Dat is gelukt. In onderstaande tabel tonen we de resultaten over Tabel 1: Prognose en realisatie aantal contacturen 2013 Product Prognose Realisatie contacturen NT1 niet intensief NT1 Activering NT2 niet intensief NT2 Intensief Maatwerk Totaal

9 Gemeente Nijmegen Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling Vervolgvel 1 Uit de tabel blijkt dat we voor de cursussen NT1 en NT2 nagenoeg de prognose van het aantal beschikbare contacturen en daarmee ook de groepen hebben gerealiseerd. Opvallend is de stijging van het aantal NT1 activeringstrajecten. Dit zijn kortdurende trajecten van 6 weken, met 1 bijeenkomst van 2,5 uur per week. Doelstelling van deze trajecten is dat laaggeletterden eerste stappen zetten op het terrein van Nederlands, rekenen en digitale vaardigheden. Na deze trajecten kan men naar een NT1-traject overstappen. Op basis van de 106 contacturen zouden er maximaal 70 mensen een activeringscursus kunnen volgen. Door schuiven met middelen hebben we vanwege de toegenomen vraag 110 mensen bereikt. In 2013 hebben we ook een onderzoek naar de effectiviteit van educatie uit laten voeren. Hierover meer in de paragraaf Effectiviteit van educatie bewezen aan het einde van deze brief. Inzet 2014 In vergelijking met 2013 hebben we een groter budget tot onze beschikking 1, waardoor we ook een groter aantal trajecten kunnen financieren. We houden rekening met de toegenomen vraag naar NT1 activeringstrajecten, door hier het aanbod te vergroten. Tabel 2: aantal contacturen 2014 en maximaal aantal plaatsen in cursussen Product Aantal contacturen Maximaal aantal plaatsen 2014 NT1 niet intensief NT1 Activering NT2 Intensief NT2 niet intensief Maatwerk 713 Afhankelijk van product Totaal Ten opzichte van 2013 hebben we een ruimer budget tot onze beschikking. Daardoor kunnen we ook meer contacturen inzetten. De verdeling in tabel 2 is niet definitief. Doordat we de realisatie per kwartaal monitoren, kunnen we tussentijds bijsturen en middelen anders over de producten verdelen. Doelgroep volwasseneneducatie In 2013 hebben we onder invloed van een wijziging van de WEB en minder beschikbare rijksmiddelen keuzes moeten maken ten aanzien van de inzet van middelen. We hebben toen gekozen voor een gerichtere inzet op doelgroepen en prioritering hierbinnen. In 2014 houden we vast aan de gekozen lijn; we maken de keuze om onze middelen gericht in te zetten voor mensen waarbij de opleiding, als tijdelijke ondersteuning, bij kan dragen aan het verkrijgen dan wel behouden van werk: - Leeftijd tussen jaar - Voldoende ontwikkelpotentieel - Laaggeletterde autochtonen - Laaggeletterde, niet inburgeringsplichtige, allochtonen 1 In 2013 hadden we tot onze beschikking, in 2014 is het voorlopige budget bijna

10 Gemeente Nijmegen Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling Vervolgvel 2 We zetten hierbij de eerder ingezette lijn dat de ondersteuning tijdelijk is (maximaal drie jaar) door. Is er sprake van een noodzaak tot meer langdurige inzet, dan heeft ROC Nijmegen hierin de opdracht om tot een goede samenwerking te komen met IVC-Intercity. Binnen de afgebakende doelgroep wordt de volgende prioritaire doelgroep aangewezen: - Uitkeringsgerechtigde werkzoekenden - Werkenden - Niet-werkende ouders of verzorgers met kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar. Inzet budget maatwerk Het budget dat gereserveerd is voor maatwerk, zetten we in 2014 in op drie projecten. Het programma Onderwijs en programma Werk & Inkomen bundelen hierbij ook middelen. Inzet op Opleiding digivaardig Herkennen laaggeletterdheid en doorverwijzen Doorontwikkeling educatie Doelstelling Aanvraagprocedures voor voorzieningen rond inkomen, minimabeleid en zorg verlopen steeds meer digitaal. Met dit project willen we inwoners specifiek ondersteunen in hun digivaardigheden. Tegelijkertijd kan uit deze opleiding blijken dat iemand aanvullend baat heeft bij educatieonderwijs. De cursus dient dus ook als vindplaats. Wanneer inwoners zich voor deze cursus aanmelden, screent ROC Nijmegen hen op laaggeletterdheid. Zij die laaggeletterd zijn, krijgen een aanbod bekostigd vanuit volwasseneneducatie. Zij die geletterd zijn, krijgen een aanbod bekostigd vanuit het programma Werk & Inkomen. Laaggeletterdheid kan een grote belemmering zijn bij het vinden en behouden van werk. Bij de screening van nieuwe werkzoekenden willen we de Taalmeter 2 inzetten en medewerkers van de afdeling Werk van de gemeente Nijmegen trainen op het herkennen van laaggeletterdheid. De doorverwijzing naar producten wordt bekostigd vanuit middelen voor volwasseneneducatie, het beschrijven van de methodieken en training van medewerkers wordt bekostigt door het programma Werk & Inkomen. ROC Nijmegen voorziet dat de huidige opleidingen in het kader van volwasseneneducatie een doorontwikkeling nodig hebben. Het betreft onder andere inzetten van e-learning (tijdens opleiding, op werk en/of thuis), het aansluiten bij de wettelijke eindtermen van taalniveau, opleidingen beter aan laten sluiten op benodigde competenties in de arbeidsmarkt, op doorstroom naar de arbeidsmarkt, vavo of Entree-opleiding. 2 De Taalmeter is ontwikkeld door het Steunpunt Lezen en Schrijven. Het is een online test die aan de hand van een aantal verhaaltjes en bijbehorende vragen toetst in welke mate iemand laaggeletterd is.

11 Gemeente Nijmegen Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling Vervolgvel 3 Ontwikkelingen 2015 De minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (OCW) werkt aan de toekomst van volwasseneneducatie. Dit zal nog in 2014 leiden tot een aanpassing van de WEB. Recent is de concept wettekst bekend geworden. Belangrijke punten hieruit zijn: - Educatiemiddelen als specifieke uitkering aan de centrumgemeente van een arbeidsmarktregio. De centrumgemeente moet samen met de omliggende regiogemeenten een overeenkomst opstellen waarmee de inkoop van volwasseneneducatie wordt geregeld. De centrumgemeente krijgt hierin coördinerende taken toebedeeld. - Het vervallen van de verplichting van gemeenten om educatiemiddelen verplicht in te zetten bij ROC s. De minister van OCW wil gemeenten meer vrijheid geven rond de inzet van educatiemiddelen. De verplichte besteding bij ROC s zal vervallen. De minister stelt dat gemeenten in onderling overleg met ROC s tot overeenstemming moet komen over de afbouw. Komen ROC en gemeente hier niet uit, dan geldt er een afbouwregeling gericht op de minimale inzet educatiemiddelen bij ROC s over drie jaar (2015 t/m 2017) van 75% - 50% - 25%. ROC Nijmegen heeft de gemeente Nijmegen en andere gemeenten gevraagd wat onze intenties zijn wanneer de verplichting vervalt. Het standpunt van ons college is dat we een goede samenwerking met ROC Nijmegen hebben. We zijn tevreden over de kwaliteit die geleverd wordt. Het onderzoek naar de effectiviteit van educatie (zie volgende paragraaf) toont ook dat ROC Nijmegen het ook relatief goed ten opzichte van het landelijke gemiddelde. Bovendien zijn we nog onbekend met andere aanbieders. We volgen vooralsnog de lijn van de afbouwregeling. We willen 2014 en 2015 gebruiken om de wetswijzigingen af te wachten en ondertussen verkenningen op de markt doen. In 2014 volgen we de ontwikkelingen over de vernieuwing van de volwasseneneducatie. We trekken hierin gezamenlijk op met de regiogemeenten. Gedurende 2014 zal er periodiek ambtelijk regionaal afstemmingsoverleg zijn, zodat wanneer de wijzigingen van kracht worden, we snel kunnen handelen. In dit proces komen ook tot een regionale visie op volwasseneneducatie. Effectiviteit van educatie bewezen Zoals eerder beschreven, hebben we in 2013 de keuze gemaakt volwasseneneducatie in te zetten ten dienste van de abeidsparticipatie. Door het verbeteren van vaardigheden gericht op de Nederlandse taal, rekenen en andere basisvaardigheden, zal het functioneren in werk en maatschappij makkelijker zijn. In 2013 hebben we een onderzoek uit laten voeren naar de effectiviteit van educatie voor volwassen. Het onderzoek (zie bijlage) toont aan dat deelnemers na deelname aan een educatietraject op alle gebieden van sociale inclusie en arbeidsontwikkeling een groei heeft doorgemaakt. De grootste effecten zijn te constateren bij de vaardigheden met betrekking tot de Nederlandse taal, vreemde taal, digitale competenties en assertiviteit (p.4). Een groot deel van de deelnemers wordt actiever in ontmoeten en ondernemen. Ook ten aanzien van arbeidsontwikkeling is er sprake van groei; bijna 20% vindt een baan met of zonder begeleiding of functioneert beter op de werkplek. Daarnaast gaat 20% vrijwilligerswerk doen, 15% besluit stage te gaan lopen als

12 Gemeente Nijmegen Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling Vervolgvel 4 oriëntatie op een baan en circa 20% gaat op zoek naar een baan (p.5). Kortom, inzet op volwasseneneducatie loont op meerdere leefgebieden. Educatie is daarmee een belangrijk instrument om de participatie van inwoners te ontwikkelen en/of behouden. Hoogachtend, college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De Gemeentesecretaris, drs. H.M.F. Bruls drs. B. van der Ploeg bijlage: Onderzoek van IVIO Didactiek en ARTÉDUC naar effectiviteit educatie Nijmegen.

13 Educatietrajecten in regio Nijmegen zorgen voor betere taalbeheersing, plek in de samenleving en op de arbeidsmarkt bij inwoners Door dr. Maurice de Greef De gemeenten in de regio Nijmegen hebben participatie hoog in het vaandel staan. Zij heeft haar eigen participatiebeleid vanuit de Wet op het Participatiebudget en ook vanuit de Wmo biedt zij inwoners voldoende kansen om mee te doen in de samenleving. De gemeenten zien hierin ook mogelijkheden voor educatie. Zij zetten educatie in om inwoners een betere plek in de samenleving te kunnen bieden. Via het ROC Nijmegen e.o. wordt aan diverse inwoners in verschillende wijken educatieve trajecten aangeboden. Vraag is of deze trajecten ook het gewenste effect hebben. IVIO Didactiek heeft in samenwerking met dr. Maurice de Greef van onderzoeks- en adviesbureau Artéduc de effecten van deze trajecten in kaart gebracht. Beoogde effect in beeld Om kwetsbare mensen toch voldoende kansen voor de toekomst te kunnen bieden, moeten ze ook op latere leeftijd de kans krijgen om hun talenten te kunnen ontwikkelen. Dan pas kunnen ze deelnemen aan de maatschappij, maar ook aan het arbeidsproces. Door bundeling van wetten op het gebied van re-integratie, educatie en inburgering in de Wet op het Participatiebudget en de totstandkoming van de Wmo (Wet maatschappelijke ontwikkeling), krijgen de inwoners van de regio Nijmegen de kans om een betere plek in de samenleving te krijgen, oftewel hun sociale inclusie te vergroten. Maar wat houdt dat precies in? Dit proces van sociale inclusie balanceert op 2 assen. Allereerst staat het individu in contact met zijn of haar omgeving centraal. Op het ene moment verandert het individu iets in zijn of haar leven, wat enkel op zichzelf betrekking heeft (zoals de eigen post beheren), maar in een groot aantal gevallen wordt ook de omgeving daarbij betrokken (zoals de deelname aan wijkactiviteiten). Ten tweede kan iemand zijn of haar plek in het dagelijks leven op functioneel of emotioneel vlak verbeteren. De deelnemer leert bijvoorbeeld gebruik te maken van vergunningen (functioneel) of leert nieuwe mensen kennen (emotioneel). In beide gevallen kan de deelnemer zich beter redden. In figuur 1 doorsnijden de twee assen elkaar en ontstaat het kwadrant van sociale inclusie. Deze 4 categorieën van sociale inclusie kwamen ook naar voren uit eerder onderzoek van De Greef, Segers en Verté (2010) onder laagopgeleide deelnemers die deelnamen aan onderwijstrajecten bij ROC s. Uit hun geanalyseerde interviews werd duidelijk dat de 4 categorieën van sociale inclusie het volgende inhouden: 1. Activering: De deelnemer kan zichzelf in en rondom huis redden. 2. Internalisatie: De deelnemer durft zichzelf te zijn en voelt zich daar goed bij. 3. Participatie: De deelnemer neemt deel aan activiteiten in de dagelijkse samenleving. 4. Connectie: De deelnemer gaat nieuwe contacten aan en optimaliseert de bestaande contacten. 1

14 Daarnaast is bij het onderzoek van de gemeenten in de regio Nijmegen ook gekeken naar neveneffecten op het gebied van arbeidsparticipatie, zoals onder andere: het hebben van een betaalde baan, vrijwilligerswerk, een stage of het zoeken naar een baan. Het gaat hier om neveneffecten, omdat de onderzochte trajecten dit niet als eerste doelstelling hebben. Figuur 1: Model van sociale inclusie Onderzoeksmethodiek In het schooljaar is onder 181 deelnemers aan educatieve trajecten van het ROC Nijmegen e.o. een vragenlijst afgenomen. Het betrof de deelnemers aan taal- en basisvaardigheidstrajecten bij het ROC Nijmegen e.o. Er zijn 2 meetmomenten geweest, T 0 en T 1. Het eerste meetmoment was in de maand oktober van 2012 en het tweede meetmoment was in de maand februari van Tijdens de metingen zijn naast de socio-demografische kenmerken, zoals geslacht, nationaliteit, leeftijd, hoogste vooropleiding, aantal opleidingsjaren en het wel of niet hebben van een diploma voor 15 variabelen van sociale inclusie en 5 kenmerken van arbeidsontwikkeling in beeld gebracht welk percentage deelnemers groei ondervond voor deze variabelen en kenmerken. Figuur 2 geeft een overzicht van de onderzochte variabelen en kenmerken. Bij de meting is gebruik gemaakt van de gevalideerde SIT-vragenlijst (Sociale Inclusie na Transfer) van De Greef, Segers en Verté (2010). Om de effecten van educatie op het gebied van sociale inclusie in kaart te brengen, is gebruik gemaakt van het programma SPSS Door het maken van verschilvariabelen, is per variabele van sociale inclusie en per kenmerk van arbeidsontwikkeling het percentage deelnemers, dat een groei heeft doorgemaakt, bepaald. Aansluitend is geanalyseerd door welke kenmerken van de leeromgeving de groei werd bewerkstelligd. Middels een logistische regressieanalyse is in kaart gebracht welke factoren van de leeromgeving van invloed waren op de toename in sociale inclusie of arbeidsontwikkeling. 2

15 Figuur 2: Variabelen van sociale inclusie en kenmerken van arbeidsontwikkeling 1. Activering: Nationale Taalvaardigheden; Digitale Vaardigheden; Internationale Taalvaardigheden. 2. Internalisatie: Assertiviteit; Arbeids- en opvoedingsvaardigheden; Vrijwilligerswerk- en wijkvaardigheden; Contactvaardigheden; Financiële vaardigheden. 3. Participatie: Verenigings- en wijkactiviteiten; Natuur- en sportactiviteiten; Kunst- en cultuuractiviteiten; Lidmaatschap. 4. Connectie: Ontmoeten & Ondernemen; Omgang met intieme contacten; Sociaal Isolement. 5. Kenmerken van arbeidsontwikkeling: Betaalde baan; Vrijwilligerswerk; Stage; Op zoek naar een baan; Betaalde baan met begeleiding. De deelnemers aan de taal- en basisvaardigheidstrajecten van het ROC Nijmegen e.o. Tabel 1 laat zien dat de deelnemers aan deze trajecten bij ROC Nijmegen e.o. merendeel vrouw is (67.2). Daarnaast zijn de meeste deelnemers tussen de 26 en 65 jaar (81.4%). Daarnaast heeft het merendeel geen schoolgaande kinderen op het Primair Onderwijs (78.6%) of het Voortgezet Onderwijs (70.7%) zitten. Volgens Josten (2010) zijn mensen laagopgeleid als ze hoogstens een VMBO- of gelijkwaardig diploma hebben. In feite dus vergelijkbaar met MBO-niveau 2. Als men naar de vooropleiding van de deelnemers kijkt, ziet men dat (inclusief de helft van de groep van het MBOniveau) in ieder geval circa 55.8% laagopgeleid is. Met een percentage van 58,5% dat 12 of minder opleidingsjaren heeft gehad (vergelijkbaar met het aantal jaren om in ieder geval VMBO- of gelijkwaardig diploma te kunnen behalen), wordt de grote groep laagopgeleiden nogmaals bevestigd (zie tabel 1). 3

16 Tabel 1: Socio-demografische kenmerken deelnemers (N = 181) Kenmerk in % Geslacht Man 32.8 Vrouw 67.2 Herkomst Autochtoon 37.6 Allochtoon 62.4 Leeftijd Hoogste vooropleiding Speciaal 3.3 basisonderwijs basisonderwijs 24.3 Speciaal voortgezet 2.8 onderwijs Voortgezet onderwijs 18.2 MBO 14.4 HBO 8.3 Universiteit 7.2 Anders 7.2 Aantal opleidingsjaren Minder dan 5 jaar jaar jaar jaar 14.4 Meer dan 21 jaar 2.8 Schoolgaande kinderen Primair Onderwijs Meer dan Schoolgaande kinderen Voortgezet Onderwijs Meer dan Diploma Ja 48.8 Nee 51.2 Noot: Missing values zijn buiten beschouwing gelaten bij berekening percentages. Hebben trajecten educatie in de regio Nijmegen effect? De centrale vraag is of in de regio Nijmegen de deelnemers een betere plek in de samenleving hebben gekregen. Figuur 3 laat zien dat op alle gebieden van sociale inclusie en arbeidsontwikkeling een deel van het aantal deelnemers na deelname aan educatie een groei heeft doorgemaakt. De trajecten educatie blijken dus een effect te hebben. De grootste effecten zijn te constateren bij de vaardigheden met betrekking tot de Nederlandse taal, vreemde taal, digitale competenties en assertiviteit (zie figuur 3). Daarnaast zien we dat een groot deel van de deelnemers actiever wordt in het ontmoeten en ondernemen, actiever deelneemt aan het verenigingsleven en wijkactiviteiten meer aan natuur- en sportactiviteiten deelneemt, uit een sociaal isolement komt en haar 4

17 Nederlandse taal Digitaal Vreemde Taal Assertiviteit Arbeid & Opv. Vrijw.werk&Wijk Contactvaardig Financieel Verenig. & Wijk Natuur & Sport Kunst & Cultuur Lidmaatschap Ontm. & Privécontact Sociaal Betaalde baan Vrijwilligerswerk Stage Op zoek n. baan Bet. begel. baan privécontacten vergroot en verbetert. Voor wat betreft de overige variabelen van sociale inclusie zien we dat 35% tot 40% van het aantal deelnemers een groei doormaakt (met uitzondering van het verbeteren van de financiële vaardigheden en het aangaan van een lidmaatschap). Ten slotte is er ook sprake van een effect op het gebied van arbeidsontwikkeling. Bijna 20% vindt een baan met of zonder begeleiding of functioneert beter op de werkplek, naast circa 20% die vrijwilligerswerk gaat doen, 15% die stage gaat lopen en circa 20% die een baan gaat zoeken. Figuur 3: Toename van sociale inclusie en arbeidsontwikkeling van deelnemers in 60,0 percentages 50,0 Deelnemers Regio Nijmegen 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Hoge resultaten Volgens Kirwan en Birchall (2006) blijkt uit onderzoek dat medewerkers slechts 10% tot 20% van de kennis en vaardigheden uit scholing implementeren in de praktijk. Hoewel de onderwijssetting verschilde, stond ook in ons onderzoek het leereffect centraal. Voor de trajecten van ROC Nijmegen e.o. in de regio Nijmegen zijn de meeste percentages veel hoger (zie tabel 2). Daarnaast is er in 2009 een eerste onderzoek gedaan naar effecten onder deelnemers van volwasseneneducatie. Ook daar liggen vrijwel alle percentages van de trajecten in de regio Nijmegen veel hoger (zie tabel 2) (m.u.v. de variabelen digitale vaardigheden, waarvan de percentages in 2009 vrijwel hetzelfde waren). 5

18 Kijkend naar de neveneffecten op het gebied van arbeidsontwikkeling kan geconstateerd worden dat deze vrij goot zijn. Volgens tabel 2 is vanuit de trajecten van ROC Nijmegen e.o. in de regio Nijmegen circa 20% beter gaan functioneren op de werkvloer of heeft een betaalde baan (met begeleiding) gevonden of is een baan gaan zoeken. Daarnaast is circa 20% vrijwilligerswerk gaan doen en circa 15% stage gaan lopen (zie tabel 2). Tabel 2: Percentage deelnemers met betrekking tot toename mate van sociale inclusie Leercontext Aantal deelnemers met toename sociale inclusie per variabele van sociale inclusie in % Trajecten ROC Nijmegen e.o. Landelijk onderzoek 2009 Activering Nationale Taalvaardigheden Digitale Vaardigheden Internationale Taalvaardigheden Internalisatie Assertiviteit Arbeids- en opvoedingsvaardigheden Vrijwilligerswerk- en wijkvaardigheden Contactvaardigheden Financiële vaardigheden Participatie Verenigings- en wijkactiviteiten Natuur- en sportactiviteiten Kunst- en cultuuractiviteiten Lidmaatschap Connectie Ontmoeten & Ondernemen Intieme contacten (oftewel privécontacten) Sociaal isolement Kenmerken van arbeidsontwikkeling Betaalde baan 19.4 Geen respondenten onderzocht Vrijwilligerswerk 18.8 Geen respondenten onderzocht Stage 16.3 Geen respondenten onderzocht Op zoek naar baan 19.1 Geen respondenten onderzocht Betaalde baan met begeleiding 19.6 Geen respondenten onderzocht Een vergelijking tussen de scores van de deelnemers die een cursus BE (BasisEducatie) of NT2 (Nederlands als Tweede Taal) volgden, maakt duidelijk dat de verschillen tussen de scores erg klein zijn met uitzondering van een paar variabelen. De deelnemers NT2 scoren iets hoger op het verbeteren van de nationale taalvaardigheden (64.8% versus 50.9%), het aangaan van een lidmaatschap (36.5% versus 15.6%), het doen van vrijwilligerswerk (25.6% versus 15.4%), het gaan stage lopen (28.2% versus 8.5%) en het gaan zoeken naar een baan (25.0% versus 15.5%) dan de deelnemers BE. De deelnemers BE scoren daarentegen weer iets hoger op het verbeteren van de digitale vaardigheden (55.8 versus 46.3%) en de vrijwilligerswerk- en wijkvaardigheden (47.8% versus 29.6%) dan de deelnemers NT2. 6

19 Stijging op de participatieladder Vanuit de landelijke overheid is in 2009 de participatieladder ingevoerd om te kijken of mensen toe kunnen naar een meer volwaardige participatie in onze samenleving (Terpstra, 2011). De treden van de participatieladder bestaan uit: Trede 1: Geïsoleerd Trede 2: Sociale contacten buitenshuis Trede 3: Deelname georganiseerde activiteiten Trede 4: Onbetaald werk Trede 5: Betaald werk met ondersteuning Trede 6: Betaald werk Kijkend naar de educatietrajecten van ROC Nijmegen e.o. in de regio Nijmegen zijn deze er met name op gericht om mensen naar trede 3 te krijgen. Op basis van de resultaten zien we dat circa 45%van de deelnemers uit een isolementspositie is gekomen en dus van trede 1 naar trede 2 is gestegen (zie tabel 2). Aansluitend kunnen we concluderen, dat circa 45% is gestegen van trede 2 naar 3 op basis van de scores met betrekking tot de variabele Ontmoeten & ondernemen (zie tabel 2). Uit tabel 2 blijkt vervolgens, dat circa 50% van de mensen meer is gaan deelnemen aan georganiseerde activiteiten, zoals natuur- en sportactiviteiten. Voor wat betreft de stijging naar trede 4, 5 of 6 zien we dat circa 20% vrijwilligerswerk is gaan doen en circa 40% beter is gaan functioneren als vrijwilliger. Ten slotte blijkt uit tabel 2 dat zowel 20% van de deelnemers een betaalde baan met begeleiding heeft verkregen of een betaalde baan, dus de stijging naar trede 5 en 6 geldt voor circa 20% van de deelnemers. Educatie werkt! Samenvattend kan men zeggen dat een groot aantal deelnemers in de regio Nijmegen een betere plek in de samenleving krijgt na deelname aan een educatief traject zeker in vergelijking met het landelijk onderzoek van 2009 en het onderzoek van Kirwan en Birchall (2006). Maar er liggen ook kansen op het gebied van werk. Een deel van de deelnemers verbetert haar positie op de arbeidsmarkt en dat terwijl dit in feite geen vooropgezet doel is. Een kwart van de deelnemers neemt een betere positie in op de arbeidsmarkt. Educatie kan dus ook gezien worden als een voorziening voor laagopgeleiden om hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Als een deel van de trajecten een gecombineerde focus van arbeids- en maatschappelijke participatie (zoals basisvaardigheden) krijgt, zouden nog meer deelnemers wellicht een betere plek op de arbeidsmarkt kunnen krijgen. Ook de gemeenten in de regio Nijmegen werken met de participatieladder. Voor educatie geldt dat deze trajecten zeker bijdragen aan groei op de participatieladder. Op de eerste drie treden wordt een groei geconstateerd onder 45% tot 50% van de deelnemers en als neveneffect op trede 4, 5 en 6 een groei onder circa 20% van de deelnemers. Nu is de vraag of deze groei daadwerkelijk door het leertraject komt. Uit de logistische regressieanalyse blijkt, dat voor een aantal variabelen blijkt, dat elementen van de leeromgeving 7

20 bepalend zijn voor het behaalde leersucces. Met name de mate van zelfsturing van de deelnemer in het leerproces beïnvloedt de groei bij een aantal kenmerken van sociale inclusie. Dus educatie werkt voor een groot aantal deelnemers in regio Nijmegen. Naast de vooropgestelde doelstelling (waaronder het verbeteren van de taalbeheersing) krijgt een groot gedeelte een betere plek in de samenleving en een kleiner deel als neveneffect een betere plek op de arbeidsmarkt wat uiteindelijk ook een stijging op de treden van de participatieladder tot gevolg heeft. Artéduc, s-hertogenbosch & IVIO-Didactiek, Almere Referenties De Greef, M., Segers, M. & Verté, D. (2010). Development of the SIT, an instrument to evaluate the transfer effects of adult education programs for social inclusion, Studies in Educational Evaluation (36), Josten, E. (2010). Minder werk voor laagopgeleiden? Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau. Kirwan, C. & Birchall, D. (2006). Transfer of learning from management development programmes: testing the Holton model. International Journal of Training and Development, 10: Terpstra, A. (2011). Implementatie en gebruik Participatieladder. Den Haag: Vereniging van Nederlandse Gemeenten. 8

Door dr. Maurice de Greef

Door dr. Maurice de Greef Educatietrajecten van ROC ID College zorgen voor betere taalbeheersing, plek in de samenleving en op de arbeidsmarkt onder inwoners in de regio Holland-Rijnland Door dr. Maurice de Greef In de regio Holland-Rijnland

Nadere informatie

Educatietrajecten in Den Haag zorgen voor betere taalbeheersing, plek in de samenleving en op de arbeidsmarkt bij inwoners

Educatietrajecten in Den Haag zorgen voor betere taalbeheersing, plek in de samenleving en op de arbeidsmarkt bij inwoners Educatietrajecten in Den Haag zorgen voor betere taalbeheersing, plek in de samenleving en op de arbeidsmarkt bij inwoners Door dr. Maurice de Greef De gemeente Den Haag heeft participatie hoog in het

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Inzet educatiemiddelen 2017.

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Inzet educatiemiddelen 2017. Openbaar Onderwerp Inzet educatiemiddelen 2017 Programma Onderwijs Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting De gemeente Nijmegen maakt, op grond van de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB), afspraken

Nadere informatie

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D6 (PA 17 april 2013) Beleidsontwikkeling. Datum uw brief

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D6 (PA 17 april 2013) Beleidsontwikkeling. Datum uw brief Ingekomen stuk D6 (PA 17 april 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@ nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500

Nadere informatie

Ingekomen stuk D12. Datum uw brief n.v.t.

Ingekomen stuk D12. Datum uw brief n.v.t. Directie Inwoners Beleid & Realisatie Beleidsontwikkeling Ingekomen stuk D12 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen D66 art. 39 RvO over vervanging bij ziekte Wmo

Beantwoording schriftelijke vragen D66 art. 39 RvO over vervanging bij ziekte Wmo Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen D66 art. 39 RvO over vervanging bij ziekte Wmo Programma Zorg & Welzijn Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 29 juni 2016 heeft

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Bestuursagenda

Alleen ter besluitvorming door het College Bestuursagenda Openbaar Onderwerp Subsidie informele taalondersteuning 2014 Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051/ Werk & Inkomen/ 1061 B. Frings/ T. Tankir Samenvatting Met dit voorstel verlenen wij een

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 17-10-2012) Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 17-10-2012) Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitvoering motie 'Goedkopere energie voor lage inkomens' Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061, Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer N.v.t. Portefeuillehouder

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke raadsvragen 'Beëindiging AKA-opleiding Flex College'

Beantwoording schriftelijke raadsvragen 'Beëindiging AKA-opleiding Flex College' Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke raadsvragen 'Beëindiging AKA-opleiding Flex College' Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting

Nadere informatie

Meldpunt geen stage. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp

Meldpunt geen stage. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Openbaar Onderwerp Meldpunt geen stage Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Wij vinden het van groot belang dat alle jongeren in onze gemeente de kans krijgen zich

Nadere informatie

Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Overeenkomst ROC Nijmegen 2013. BW-nummer. Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073

Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Overeenkomst ROC Nijmegen 2013. BW-nummer. Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 Openbaar Onderwerp Overeenkomst ROC Nijmegen 2013 Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting De gemeente Nijmegen maakt, op grond van de Wet Educatie

Nadere informatie

Maastricht University, Educational Research & Development (ERD) School of Business and Economics. Dr. Maurice de Greef Prof. Dr. Mien Segers

Maastricht University, Educational Research & Development (ERD) School of Business and Economics. Dr. Maurice de Greef Prof. Dr. Mien Segers Eerste tussenevaluatie landelijke implementatie taaltrajecten Taal voor het Leven door Stichting Lezen & Schrijven op het gebied van sociale inclusie en leesvaardigheid Landelijke uitrolfase Dr. Maurice

Nadere informatie

Onderwerp Beantwoording schriftelijke raadsvragen over toelatingsbeleid ROC Nijmegen inzake jongeren met autisme

Onderwerp Beantwoording schriftelijke raadsvragen over toelatingsbeleid ROC Nijmegen inzake jongeren met autisme Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke raadsvragen over toelatingsbeleid ROC Nijmegen inzake jongeren met autisme Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Advies OR inzake Werkbedrijf

Advies OR inzake Werkbedrijf Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Advies OR inzake Werkbedrijf Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting De Ondernemingsraad heeft geadviseerd

Nadere informatie

1. Deel te nemen aan de stichting Legal Valley 2. De brief aan de raad als reactie op de ingediende wensen en bedenkingen vast te stellen

1. Deel te nemen aan de stichting Legal Valley 2. De brief aan de raad als reactie op de ingediende wensen en bedenkingen vast te stellen Openbaar Onderwerp Definitieve deelneming stichting Legal Valley Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Op 1 november 2016 hebben wij besloten om deel te nemen

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke raadsvragen 'Beëindigen overeenkomst VMBO-scholen en ROC Nijmegen'

Beantwoording schriftelijke raadsvragen 'Beëindigen overeenkomst VMBO-scholen en ROC Nijmegen' Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke raadsvragen 'Beëindigen overeenkomst VMBO-scholen en ROC Nijmegen' Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen SP over dreigend faillissement TSN Thuiszorg

Beantwoording schriftelijke vragen SP over dreigend faillissement TSN Thuiszorg Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen SP over dreigend faillissement TSN Thuiszorg Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 30 november

Nadere informatie

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Openbaar Onderwerp Rijk van Nijmegen 2025 Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls / T. Tankir Samenvatting De Rabobank Rijk van Nijmegen heeft in 2015 het initiatief genomen

Nadere informatie

Raadsbrief social return en verdringing

Raadsbrief social return en verdringing Collegevoorstel Openbaar Onderwerp en verdringing Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 10 februari j.l. heeft de raad de motie Houd social return on investment ook echt

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen over de Opleidingswinkel Salus

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen over de Opleidingswinkel Salus Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen over de Opleidingswinkel Salus Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting De SP en

Nadere informatie

Voortgangsbrief beleidskader Onderwijs 0 tot 12 jaar

Voortgangsbrief beleidskader Onderwijs 0 tot 12 jaar Openbaar Onderwerp Voortgangsbrief beleidskader Onderwijs 0 tot 12 jaar Programma Onderwijs BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Met dit voorstel stellen we de raadsbrief vast

Nadere informatie

Brief m.b.t. leegstand en krimp over basisscholen in de Gildekamp

Brief m.b.t. leegstand en krimp over basisscholen in de Gildekamp Openbaar Onderwerp Brief m.b.t. leegstand en krimp over basisscholen in de Gildekamp Programma Onderwijs BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Tijdens de kamerronde van 7 juni 2017

Nadere informatie

Vaststellen raadsinformatiebrief over passend onderwijs

Vaststellen raadsinformatiebrief over passend onderwijs Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vaststellen raadsinformatiebrief over passend onderwijs Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Tijdens

Nadere informatie

Maastricht University, Educational Research & Development (ERD) School of Business and Economics. Dr. Maurice de Greef Prof. Dr. Mien Segers

Maastricht University, Educational Research & Development (ERD) School of Business and Economics. Dr. Maurice de Greef Prof. Dr. Mien Segers Eerste tussenevaluatie landelijke implementatie taaltrajecten Taal voor het Leven door Stichting Lezen & Schrijven op het gebied van sociale inclusie en leesvaardigheid Landelijke uitrolfase Dr. Maurice

Nadere informatie

Brief BUIG oktober 2015

Brief BUIG oktober 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief BUIG oktober 2015 Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Het voorlopige BUIG-budget voor 2016 is bekend gemaakt, net als

Nadere informatie

Op 3 maart 2014 heeft Breed ons op de hoogte gesteld van de voortgang van deze opdracht. Hiervan stellen wij de raad op de hoogte.

Op 3 maart 2014 heeft Breed ons op de hoogte gesteld van de voortgang van deze opdracht. Hiervan stellen wij de raad op de hoogte. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Breed en het nieuwe Werkbedrijf Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 10 september 2013 heeft het bestuur

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Rigtergroep

Raadsinformatiebrief Rigtergroep Embargo tot 5 september 2017, 17:45 uur Onderwerp Raadsinformatiebrief Rigtergroep Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 10 juli jl. is de gemeenteraad geïnformeerd

Nadere informatie

Convenant studeren vluchtelingen in het hoger onderwijs

Convenant studeren vluchtelingen in het hoger onderwijs Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Convenant studeren vluchtelingen in het hoger onderwijs Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir en R. Helmer-Englebert Samenvatting Met dit voorstel

Nadere informatie

Openbaar. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de raad. Gemeenteraad Conform advies Aanhouden.

Openbaar. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de raad. Gemeenteraad Conform advies Aanhouden. Collegevoorstel Openbaar Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In het onlangs gesloten zijn onder meer verschuivingen van de lokale

Nadere informatie

Ondertekening Retaildeal

Ondertekening Retaildeal Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ondertekening Retaildeal Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Minister Kamp wil met 50 gemeenten een Retaildeal sluiten, om

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk ) Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk ) Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Niet doorgaan verruimen vermogensnormen kwijtschelding gemeentelijke belastingen Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer N.v.t. Portefeuillehouder

Nadere informatie

Openbaar. Schriftelijke vragen, conform art. 39, betreffende vacaturecafés

Openbaar. Schriftelijke vragen, conform art. 39, betreffende vacaturecafés Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen, conform art. 39, betreffende vacaturecafés Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting In een ingezonden

Nadere informatie

Vragen ex artikel 39 van D66 over kinderen in huishoudens met een laag inkomen

Vragen ex artikel 39 van D66 over kinderen in huishoudens met een laag inkomen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen ex artikel 39 van D66 over kinderen in huishoudens met een laag inkomen Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting De fractie

Nadere informatie

Reactiebrief advies KGO ondersteuning chronisch zieken

Reactiebrief advies KGO ondersteuning chronisch zieken Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Reactiebrief advies KGO ondersteuning chronisch zieken Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 4 februari 2014

Nadere informatie

Haagse taaltrajecten hebben impact op werk en leven inwoners Den Haag

Haagse taaltrajecten hebben impact op werk en leven inwoners Den Haag Haagse taaltrajecten hebben impact op werk en leven inwoners Den Haag Door dr. Maurice de Greef De gemeente Den Haag faciliteert sinds enkele decennia diverse taaltrajecten voor de inwoners van Den Haag.

Nadere informatie

Zienswijze kaderbrief MGR

Zienswijze kaderbrief MGR Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Zienswijze kaderbrief MGR 2017-2018 Programma Economie & Werk / Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder J. Zoetelief / H. Bruls / B. van Hees Samenvatting De

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Beleid Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) 2013 en 2014 Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Mevr. J. van der Meer Telefoon 5115091 E-mail: jmeer@haarlem.nl SZ/JOS Reg.nr.2012/486546

Nadere informatie

Openbaar. Subsidieverlening aan Stichting De Bastei t.b.v. NME taken. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad

Openbaar. Subsidieverlening aan Stichting De Bastei t.b.v. NME taken. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad Openbaar Onderwerp Subsidieverlening aan Stichting De Bastei t.b.v. NME taken Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Het Milieu Educatie

Nadere informatie

Resultaten starterslening 2015

Resultaten starterslening 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Resultaten starterslening 2015 Programma Wonen BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Sinds 2013 informeren we de gemeenteraad actief over de resultaten

Nadere informatie

4. De bijgaande brief aan de Raad vast te stellen.

4. De bijgaande brief aan de Raad vast te stellen. Openbaar Onderwerp Budgetsubsidie Vluchtelingenwerk Oost Nederland 2014 Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Dit voorstel regelt de subsidieverlening

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Wensen en bedenkingen bilaterale prestatieovereenkomsten woningcorporaties Programma / Programmanummer Wonen / 1021 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting

Nadere informatie

Met de brief in de bijlage stellen we de raad op de hoogte van de meest actuele stand van zaken.

Met de brief in de bijlage stellen we de raad op de hoogte van de meest actuele stand van zaken. Collegevoorstel Openbaar Embargo tot 9 juni 2015 Onderwerp Giro d Italia Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Eind juni vindt de persaankondiging

Nadere informatie

ingekomen brief Milieu Educatie Centrum (MEC)

ingekomen brief Milieu Educatie Centrum (MEC) Openbaar Onderwerp ingekomen brief Milieu Educatie Centrum (MEC) Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Onze gemeente heeft een jarenlange subsidierelatie

Nadere informatie

Hierbij delen wij u mee dat op donderdag 13 februari het Bondgenootschap Laaggeletterdheid regio Nijmegen is opgericht.

Hierbij delen wij u mee dat op donderdag 13 februari het Bondgenootschap Laaggeletterdheid regio Nijmegen is opgericht. Maatschappelijke Ingekomen stuk D1 (PA 12 maart 2014) Ontwikkeling Beleidsontwikkeling Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail

Nadere informatie

Mantelzorgwaardering. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp. Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / BW-nummer. Portefeuillehouder B.

Mantelzorgwaardering. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp. Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / BW-nummer. Portefeuillehouder B. Openbaar Onderwerp Mantelzorgwaardering Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting In de Wmo 2015 is vastgelegd dat gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Openbaar. Bijstandsontwikkeling 1e helft Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Bijstandsontwikkeling 1e helft Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Bijstandsontwikkeling 1e helft 2014 Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Met bijgevoegde brief informeren wij de

Nadere informatie

Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering

Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering In iedere FAQ-lijst vindt u eerst de lijst met vragen, zodat u de voor u interessante vragen en antwoorden op de pagina s hierna makkelijk terug kunt

Nadere informatie

Onderwerp Beantwoording vragen raadskamer over het rapport Evaluatie Bestuurlijke Arrangementen Antillianengemeenten 2005-2008

Onderwerp Beantwoording vragen raadskamer over het rapport Evaluatie Bestuurlijke Arrangementen Antillianengemeenten 2005-2008 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording vragen raadskamer over het rapport Evaluatie Bestuurlijke Arrangementen Antillianengemeenten 2005-2008 Programma / Programmanummer Integratie & Emancipatie

Nadere informatie

Wijziging statuten Alliantie voortgezet onderwijs

Wijziging statuten Alliantie voortgezet onderwijs Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Wijziging statuten Alliantie voortgezet onderwijs Programma Onderwijs BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting De stichting Alliantie Voortgezet

Nadere informatie

Openbaar. Brief aan Kamer over BUIG. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Onderwerp. Programma Inkomen & Armoedebestrijding

Openbaar. Brief aan Kamer over BUIG. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Onderwerp. Programma Inkomen & Armoedebestrijding Openbaar Onderwerp Brief aan Kamer over BUIG Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Het voorstel is om een brief te schrijven aan de Tweede Kamer, om Kamerleden

Nadere informatie

2. De van het rijk ontvangen bonus begeleid werken over 2011 ter hoogte van aan Breed verstrekken.

2. De van het rijk ontvangen bonus begeleid werken over 2011 ter hoogte van aan Breed verstrekken. Openbaar Onderwerp Subsidie Breed 2014 Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Het SW-bedrijf Breed voert de Wsw uit voor de gemeente Nijmegen

Nadere informatie

Onderwerp Reactie op brief KGO over de Wet Werken naar Vermogen (WWNV)

Onderwerp Reactie op brief KGO over de Wet Werken naar Vermogen (WWNV) Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Reactie op brief KGO over de Wet Werken naar Vermogen (WWNV) Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 25 mei 2011

Nadere informatie

Voortgang campagne zwemvaardigheid

Voortgang campagne zwemvaardigheid Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Voortgang campagne zwemvaardigheid Programma Sport & Accommodaties Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Met deze brief informeren wij de gemeenteraad over

Nadere informatie

Vaststellen verzuimprotocol Beroeps en Volwassenen Educatie

Vaststellen verzuimprotocol Beroeps en Volwassenen Educatie Openbaar Onderwerp Vaststellen verzuimprotocol Beroeps en Volwassenen Educatie Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Om schooluitval

Nadere informatie

Embargo tot 5 maart Ontmanteling waterkunstwerk Waalkade. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad

Embargo tot 5 maart Ontmanteling waterkunstwerk Waalkade. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad Collegevoorstel Embargo tot 5 maart 2015 Onderwerp Ontmanteling waterkunstwerk Waalkade Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting In 2009

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording vragen D66 over dagopvang ouderen Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting De fractie van D66

Nadere informatie

Openbaar. Frictiekosten Museum het Valkhof en stichting LUX. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad.

Openbaar. Frictiekosten Museum het Valkhof en stichting LUX. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Openbaar Onderwerp Frictiekosten Museum het Valkhof en stichting LUX Programma / Programmanummer Cultuur / 1071 Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting De afgelopen jaren zijn er verschillende generieke

Nadere informatie

Openbaar. Artikel 39 vragen van de fractie D66 over Bijsterhuizen. Alleen ter besluitvorming door het College. Conform advies Aanhouden Anders, nl.

Openbaar. Artikel 39 vragen van de fractie D66 over Bijsterhuizen. Alleen ter besluitvorming door het College. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Artikel 39 vragen van de fractie D66 over Bijsterhuizen Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 30 juni

Nadere informatie

Bestrating Plein 1944

Bestrating Plein 1944 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Bestrating Plein 1944 Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Met bijgaande brief willen wij de Raad informeren over de stand van

Nadere informatie

Convenant Bondgenootschap Laaggeletterdheid regio Nijmegen

Convenant Bondgenootschap Laaggeletterdheid regio Nijmegen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Convenant Bondgenootschap Laaggeletterdheid regio Nijmegen Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting Laaggeletterdheid

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Stichting Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Samenwerkingsovereenkomst Stichting Huis van de Nijmeegse Geschiedenis Openbaar Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst Stichting Huis van de Nijmeegse Geschiedenis Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting In het

Nadere informatie

Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen

Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Programma / Programmanummer Economie / 9510 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting

Nadere informatie

Openbaar. Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 4 maart 2015 heeft de gemeenteraad de motie Onderzoek naar

Nadere informatie

Collegevoorstel Onderwerp Programma / Programmanummer BW-nummer Openbare besluitenlijst 18 december 2007 Col egevergadering no 47

Collegevoorstel Onderwerp Programma / Programmanummer BW-nummer Openbare besluitenlijst 18 december 2007 Col egevergadering no 47 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording raadsvragen GroenLinks over leerwerkplekken bij bedrijven Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting

Nadere informatie

Beantwoording toezegging inzake aantal WOZ bezwaren en de toekenning daarvan

Beantwoording toezegging inzake aantal WOZ bezwaren en de toekenning daarvan Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording toezegging inzake aantal WOZ bezwaren en de toekenning daarvan Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Tijdens

Nadere informatie

Openbaar. Ontwerp Talent Centraal Nijmegen

Openbaar. Ontwerp Talent Centraal Nijmegen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ontwerp Talent Centraal Nijmegen Programma Grondbeleid; Sport & Accommodaties Portefeuillehouder B. Velthuis; R. Helmer-Englebert Samenvatting Na het succesvol afronden

Nadere informatie

Uitvoering Participatieverklaring

Uitvoering Participatieverklaring Openbaar Onderwerp Uitvoering Participatieverklaring Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Aan gemeenten is gevraagd om voor 1 september 2016 een Plan van Aanpak/Brief

Nadere informatie

Vaststelling Jaarverslag Bureau Sociaal Raadslieden

Vaststelling Jaarverslag Bureau Sociaal Raadslieden Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vaststelling Jaarverslag 2015-2016 Bureau Sociaal Raadslieden Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Bureau Sociaal Raadslieden

Nadere informatie

Brief m.b.t. actuele situatie Frisse Lucht in scholen

Brief m.b.t. actuele situatie Frisse Lucht in scholen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief m.b.t. actuele situatie Frisse Lucht in scholen Programma Onderwijs Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Tijdens de kamerronde van 7 juni 2017 inzake

Nadere informatie

Statutenwijziging Alliantie voortgezet onderwijs

Statutenwijziging Alliantie voortgezet onderwijs Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Statutenwijziging Alliantie voortgezet onderwijs Programma Onderwijs Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting De stichting Alliantie Voortgezet Onderwijs Nijmegen

Nadere informatie

Aanvullende subsidie Bed, bad en brood 2015

Aanvullende subsidie Bed, bad en brood 2015 Openbaar Onderwerp Aanvullende subsidie Bed, bad en brood 2015 Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Vanaf 1 januari 2015 hebben we een bed, bad en broodvoorziening

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Arrangementen zwemvaardigheid.

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Arrangementen zwemvaardigheid. Openbaar Onderwerp Arrangementen zwemvaardigheid Programma / Programmanummer Sport / 1052 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Vanuit bezuinigingsoverwegingen én omdat het schoolzwemmen

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief aan de CDA-fractie aangaande de OBGZ Programma / Programmanummer Cultuur / 1071 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting De CDA-fractie heeft ons College

Nadere informatie

Beantwoording vragen kamerronde beleidskader Wmo & Jeugd 2015

Beantwoording vragen kamerronde beleidskader Wmo & Jeugd 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording vragen kamerronde beleidskader Wmo & Jeugd 2015 Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Tijdens de kamerrondebespreking

Nadere informatie

Resultaten starterslening

Resultaten starterslening Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Resultaten starterslening Programma / Programmanummer Wonen / 1021 Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting Oktober 2012 zijn de voorwaarden voor de Nijmeegse

Nadere informatie

Benoeming leden cliëntenraad Participatiewet

Benoeming leden cliëntenraad Participatiewet Openbaar Onderwerp Benoeming leden cliëntenraad Participatiewet Programma Inkomen & Armoedebestrijding BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Wij benoemen conform artikel 2.4 van het Besluit

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Toekenning garantstelling Museum WO II

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Toekenning garantstelling Museum WO II Openbaar Onderwerp Toekenning garantstelling Museum WO II Programma / Programmanummer Citymarketing & Externe betrekkingen / 1013 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Samenvatting Het bestuur van

Nadere informatie

Ter besluitvorming door het college 1. Brief aan de gemeenteraad van Nijmegen aangaande de stand van zaken met betrekking tot TSN vast te stellen.

Ter besluitvorming door het college 1. Brief aan de gemeenteraad van Nijmegen aangaande de stand van zaken met betrekking tot TSN vast te stellen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Programma Zorg & Welzijn BW-nummer N.v.t. Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting In november 2015 heeft TSN surseance van betaling aangevraagd. In veel gevallen leidt

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen van de D66-fractie over de experimenten Participatiewet. Met bijgevoegde brief beantwoorden wij deze vragen.

Beantwoording schriftelijke vragen van de D66-fractie over de experimenten Participatiewet. Met bijgevoegde brief beantwoorden wij deze vragen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen van de D66-fractie over de experimenten Participatiewet Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder J. Zoetelief Samenvatting

Nadere informatie

Instellen Vrijwilligersfonds

Instellen Vrijwilligersfonds Openbaar Onderwerp Instellen Vrijwilligersfonds Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting De motie Vrijwilligersfonds, kleine moeite groot plezier roept ons college op

Nadere informatie

1. Onderwerp Inzet en aanpak Volwasseneneducatie 2013

1. Onderwerp Inzet en aanpak Volwasseneneducatie 2013 In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

Openbaar. Beantwoording vragen van de fractie Eigenhuijsen en de fractie PvdA over de eigen bijdrage in de Jeugdwet

Openbaar. Beantwoording vragen van de fractie Eigenhuijsen en de fractie PvdA over de eigen bijdrage in de Jeugdwet Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording vragen van de fractie Eigenhuijsen en de fractie PvdA over de eigen bijdrage in de Jeugdwet Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

2 De brief aan de raad over de verkoop Arsenaal vast te stellen.

2 De brief aan de raad over de verkoop Arsenaal vast te stellen. Openbaar Onderwerp Verkoop Arsenaal Programma Sport & Accommodaties Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Delmo B.V. wil het gebouw Het Arsenaal kopen. Het Arsenaal (Arsenaalpoort 1-18) is

Nadere informatie

Vaststellen raadsbrief Toezegging uit de Kamerronde van 11 juni 2014 (Voorjaarsnota 2014)

Vaststellen raadsbrief Toezegging uit de Kamerronde van 11 juni 2014 (Voorjaarsnota 2014) Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vaststellen raadsbrief Toezegging uit de Kamerronde van 11 juni 2014 (Voorjaarsnota 2014) Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. Tankir

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen, conform art.39, over perikelen bij N1

Beantwoording schriftelijke vragen, conform art.39, over perikelen bij N1 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen, conform art.39, over perikelen bij N1 Programma / Programmanummer Cultuur / 1071 Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting Door de

Nadere informatie

Raadsbrief brandveiligheid kamerbewoning

Raadsbrief brandveiligheid kamerbewoning Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Raadsbrief brandveiligheid kamerbewoning Programma BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting De 50 jaarlijkse controles die de brandweer de afgelopen 4 jaar

Nadere informatie

Onderwerp Nazorg ex-gedetineerden: Subsidie casemanagement 2013 St.Moria en Reclassering Nederland / brief aan raad regionale coördinatie

Onderwerp Nazorg ex-gedetineerden: Subsidie casemanagement 2013 St.Moria en Reclassering Nederland / brief aan raad regionale coördinatie Openbaar Onderwerp Nazorg ex-gedetineerden: Subsidie casemanagement 2013 St.Moria en Reclassering Nederland / brief aan raad regionale coördinatie Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Invoering mini afvalzak van 25 liter per 1-1-2013. Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 1062 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting In Nijmegen scheiden we afval

Nadere informatie

Collegevoorstel SAMEN LEVEN EN WERKEN. zaak_zaaknummer. Ja, namelijk uitgesteld (één week) Stad van actieve mensen. Samen leven en Werken

Collegevoorstel SAMEN LEVEN EN WERKEN. zaak_zaaknummer. Ja, namelijk uitgesteld (één week) Stad van actieve mensen. Samen leven en Werken kjezaak_id bericht_nummer bericht_id Collegevoorstel zaak_zaaknummer SAMEN LEVEN EN WERKEN Reg.nr. B&W d.d. 29-04-2014 Openbaar Programma Ja, namelijk uitgesteld (één week) Stad van actieve mensen DT d.d.

Nadere informatie

Regionaal Programma volwassenen Educatie 2018

Regionaal Programma volwassenen Educatie 2018 Regionaal Programma volwassenen Educatie 2018 Augustus 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Laaggeletterdheid en educatie 2.1 Afbakening Wet educatie en beroepsonderwijs 2.2 Doelgroep 2.3 Formeel en non-formeel

Nadere informatie

Zwemdiploma A-B-C. Alleen ter besluitvorming door het College. X Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Openbaar.

Zwemdiploma A-B-C. Alleen ter besluitvorming door het College. X Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Openbaar. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Zwemdiploma A-B-C Programma / Programmanummer Sport / 1052 Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Met deze brief reageren we op de brief van de Adviescommissie

Nadere informatie

Openbaar. Experimenten Participatiewet. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Experimenten Participatiewet. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Experimenten Participatiewet Programma Inkomen & Armoedebestrijding BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting De raad heeft twee moties aangenomen, om te experimenteren

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Subsidieverlening project School's cool en Coachproject Nijmegen 2014 tot en met 2016 Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting

Nadere informatie

1. De raadsinformatiebrief over de stand van het Openbaar Onderwijs in Nijmegen vast te stellen.

1. De raadsinformatiebrief over de stand van het Openbaar Onderwijs in Nijmegen vast te stellen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Toezicht Openbaar Onderwijs in Nijmegen Programma Onderwijs BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Na de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs

Nadere informatie

Met bijgevoegde brief informeren wij de raad over de bijstandsontwikkelingen in 2014 en over de regionale ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Met bijgevoegde brief informeren wij de raad over de bijstandsontwikkelingen in 2014 en over de regionale ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Bijstandsontwikkeling 2014 Programma Inkomen & Armoedebestrijding BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Met bijgevoegde brief informeren wij de raad over

Nadere informatie

Ontwikkelingen Museum het Valkhof

Ontwikkelingen Museum het Valkhof Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ontwikkelingen Museum het Valkhof Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Sinds november 2016 verkeert

Nadere informatie

Landelijke Aanpak Adreskwaliteit

Landelijke Aanpak Adreskwaliteit Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Landelijke Aanpak Adreskwaliteit Programma Dienstverlening & Burgerzaken Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Om de kwaliteit van de basisregistratie te verbeteren

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vaststellen antwoordbrief raadsvragen ex art 39 betreffende ontwikkelingen WMO uit regeerakkoord Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Schriftelijke vragen vervangen fietspadtegels.

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Schriftelijke vragen vervangen fietspadtegels. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen vervangen fietspadtegels Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 1062 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting De Nijmeegse Fractie

Nadere informatie

Openbaar. Beantwoording twee schriftelijke vragen GroenLinks-fractie over een verbod op circussen met wilde dieren.

Openbaar. Beantwoording twee schriftelijke vragen GroenLinks-fractie over een verbod op circussen met wilde dieren. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording twee schriftelijke vragen GroenLinks-fractie over een verbod op circussen met wilde dieren. Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder

Nadere informatie