Bijlage 3. Projectdefinitie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 3. Projectdefinitie 19-2-2013"

Transcriptie

1 Bijlage 3 Projectdefinitie

2 Inhoud 1 ALGEMENE BESCHRIJVING Definities Doelstellingen Overzicht van de onderdelen Projectfases en timing Verwachte output Facturatie Planning en organisatie Risicomanagementplan Kwaliteitsmanagementplan High level Architectuur On-board unit of OBU ONDERDEEL I Ontwerp- en voorbereidingsfase Doelstelling van het onderdeel Werkpakket 1 Gedragsmodel Werkpakket 2 - Beloningsmodel Werkpakket 3 Tariefschema Werkpakket 4 Steekproeftrekking Werkpakket 5 Surveys en enquêteformulieren Werkpakket 6 - Ontwerpnota (Deeloplevering Onderdeel 1) ONDERDEEL II Opzetten en uitvoeren van het gedragsexperiment Doelstelling van het onderdeel Werkpakket 1 Opzetten van de proef Selectie van de Deelnemers Inrichten van het projectbureau Privacy, gegevensbeveiliging en certificatie Klant- en gebruiksvriendelijkheid Opstart Werkpakket 2 Uitvoeren van de proef Nulmetingen Bijlage 3: Projectdefinitie V9.0 Pagina 1 van 34

3 Terugkoppeling Looptijd nulmetingen Eigenlijke Proef Looptijd Eigenlijke Proef Afsluitende enquête Looptijd afsluitende enquête Werkpakket 3 Opmaak eindverslag van gedragsexperiment (Deeloplevering 2) ONDERDEEL 3 EVALUATIE Doelstelling van het onderdeel Werkpakket 1 - Evaluatie (Deeloplevering 3) ONDERDEEL 4 - BIJKOMENDE OPDRACHTEN IN REGIE Bijlage 3: Projectdefinitie V9.0 Pagina 2 van 34

4 Verplicht bij de aanbieding op te leveren documenten Documenten Algemene visie op het project (max 15 p.) Inhoudelijke toelichting van de werkpakketten (max 5 p. per werkpakket) Projectplanning (globaal plan, individuele deelplanningen per onderdeel) Plan van aanpak Risicomanagement Plan van aanpak Kwaliteitsmanagement Plan van aanpak Privacy regulering High Level Architectuurbeschrijving Productspecificaties en/of handleidingen en/of testresultaten en/of certificaten van de OBU Voorbeeld van een tariefschema of tarieftabel Voorbeeld van een mogelijk enquêteformulier Draft kopie modelovereenkomst voor de Deelnemers Een beschrijvend document met voorbeelden of afbeeldingen van: Het inlogscherm v/d persoonlijke webpagina Standaardpagina v/d Deelnemer Weergave geregistreerde kilometers Deelnemers Weergave persoonlijke gegevens Deelnemers Weergave uitstaand bedrag Deelnemer Lijst bij de aanbieding toegestane bijkomende technische documentatie* Documenten Sjabloon uniforme kwaliteit documenten Technische documentatie over componenten van de Aangeboden Oplossing zoals: Installatie- en gebruikshandleidingen, Kwaliteitshandboeken, Productspecificaties, Testrapporten, Internationale certificaten of erkenningen Referenties naar andere projecten (tolsystemen, gelijkaardige proefprojecten, ) Kopie van een EN/ISO 9001 certificaat of gelijkwaardig * Andere technische documentatie bijgevoegd aan de offerte zal door de aanbestedende overheid voor de evaluatie niet in beschouwing worden genomen. Bijlage 3: Projectdefinitie V9.0 Pagina 3 van 34

5 1 ALGEMENE BESCHRIJVING 1.1 Definities De Projectdefinitie betreft het voorwerp van de opdracht. Ze wordt toegevoegd als Bijlage 3 bij het bestek waarvan het een integraal onderdeel uitmaakt. De Inschrijver is derhalve verplicht om het voorwerp van de opdracht uit te voeren zoals bepaald in onderhavige Projectdefinitie. In deze Projectdefinitie worden de volgende begrippen gedefinieerd: Bijlage: een bijlage aan het bestek voor onderhavige opdracht welke er integraal deel van uit maakt; Deelnemer: kandidaat die uit vrije keuze wil deelnemen aan het gedragsexperiment en door de aanbestedende overheid is geselecteerd op basis van criteria; OBU of On board Unit : registratietoestel dat de verplaatsingen bijhoudt op kilometerbasis en in het voertuig van de Deelnemer wordt geplaatst; Projectdefinitie: Bijlage 3 bij het bestek; Inschrijver: de private dienstverlener (of consortium) die wordt aangeduid na toepassing van de wetgeving op de overheidsopdrachten en die belast wordt met het integraal ontwerpen, opzetten en uitvoeren van het gedragsexperiment met lichte voertuigen. Aangeboden Oplossing: het geheel van technische en functionele onderdelen die behoren tot de offerte van de Inschrijver, waarmee hij aangeeft de vereiste doelstellingen te bereiken. Dit kunnen (niet-limitatief) een front- en back office, OBU, OBU-proxy combinatie etc. zijn. Ontwerpnota: Verzameling van onderbouwende documenten en enquêteformulieren die het resultaat vormen van de ontwerp- en voorbereidingsfase uit onderdeel 1. Gedragsrapport: Verzameling van onderbouwende documenten en simulatiemodellen die het resultaat vormen van de Evaluatiefase in onderdeel 3. Zij worden aangeduid met een hoofdletter. 1.1 Doelstellingen De drie gewestregeringen hebben bij politiek akkoord van 21 januari 2011 besloten om het nodige studiewerk uit te voeren om na te gaan onder welke voorwaarden een slimme kilometerheffing voor lichte voertuigen kan worden ingevoerd. Hiervoor zal er enerzijds een test worden opgezet binnen het programma van slimme kilometerheffing voor vrachtwagens, dat de kosten en technische uitvoeringsmodaliteiten preciseert. Anderzijds wordt er, op basis van een lastenboek, een proefproject met lichte voertuigen in de GEN-zone voorzien dat de gedragseffecten meet. Dit gedragsexperiment staat los van de ontwikkelingen binnen het programma slimme kilometerheffing voor vrachtwagens en heeft Bijlage 3: Projectdefinitie V9.0 Pagina 4 van 34

6 als doel eventuele wijzigingen in gedrag in kaart te brengen indien in een latere fase de slimme kilometerheffing zou worden uitgebreid naar personenwagens. Het betreft een grootschalige test met deelnemers uit verschillende sociaaleconomische klassen binnen de GEN-zone en geeft de opportuniteit om na te gaan welke elementen een rol kunnen spelen in de aanvaardbaarheid van een dergelijk systeem. De resultaten van dit gedragsexperiment moeten, samen met de resultaten van een beperkte technische test binnen het systeem van vrachtwagens, een eerste aanzet geven voor de besluitvorming van de drie gewestregeringen. De technische test vormt geen onderdeel van deze opdracht. 1.2 Overzicht van de onderdelen De taken van de Inschrijver zijn onderverdeeld in 3 onderdelen welke in grote lijnen de verschillende stadia van het project omvatten: Onderdeel 1: Ontwerp- en voorbereidingsfase Het project start met een ontwerpfase waarbij de Inschrijver de opdracht heeft, om aan de hand van door de aanbestedende overheid opgelegde criteria, een representatieve test te ontwikkelen voor een gedragsexperiment met lichte voertuigen. Als onderdeel van deze ontwerpfase wordt de opmaak van volgende modellen door de aanbestedende overheid als onontbeerlijk beschouwd: De ontwikkeling van een representatief gedragsmodel waarbij wordt rekening gehouden met Stated en Revealed Preferences, Het opstellen van een tariefschema waarbij rekening wordt gehouden met tijd en plaats. De Inschrijver dient ook aan te geven in welke mate de communicatie over geloofwaardige vervoersalternatieven van invloed gaat zijn op het gedrag van de Deelnemers. Het opzetten van een beloningsmodel waarbij de geselecteerde Deelnemers worden vergoed op basis van hun verplaatsingsgedrag maar toch de nodige stimulans krijgen om blijvend te participeren. De Inschrijver werkt elk van deze modellen in detail uit en formuleert de nodige aanbevelingen en verbeteringen. In de voorbereidingsfase is het de bedoeling dat de Inschrijver de basis onderbouwt voor de selectie van de Deelnemers van het gedragsexperiment. Hij stelt een selectieproef op, mede op basis van de door de aanbestedende overheid aangeleverde criteria, geeft aanbevelingen voor het ondervangen van het probleem van zelfselectie en ontwerpt de enquêteformulieren (op basis van Stated Preferences ) die moeten leiden tot een kwalitatieve selectie van Deelnemers. Bijlage 3: Projectdefinitie V9.0 Pagina 5 van 34

7 Het resultaat van de ontwerp- en voorbereidingsfase is een set van modellen, onderbouwende documenten en enquêteformulieren die als basis kunnen dienen voor het effectief opzetten van het gedragsexperiment en de selectie van het vereiste aantal Deelnemers. Na goedkeuring door de ambtelijke stuurgroep (het IACP) van de drie gewesten zal deze documentatiebundel, hierna genoemd Ontwerpnota als input dienen voor Onderdeel 2: het opzetten en uitvoeren van het gedragsexperiment met lichte voertuigen. Onderdeel 2: Opzetten en uitvoeren van het gedragsexperiment met lichte voertuigen Het objectief van dit onderdeel bestaat erin een representatieve test uit te voeren met lichte voertuigen waarbij de eventuele gedragswijzigingen in kaart worden gebracht bij invoering van een slimme kilometerheffing. In een eerste, voorbereidende fase zal de Inschrijver ervoor moeten zorgen dat hij de nodige kandidaten kan uitnodigen en selecteren die deel zullen uitmaken van het experiment. Deze kandidaten zullen worden gekozen op basis van hun motieven van verplaatsing, socioeconomische karakteristieken en zijn verdeeld over de hele GEN-zone. Het is de bedoeling dat de kandidaten ook onderworpen worden aan een Stated Preference enquête zoals opgesteld in onderdeel 1. De Inschrijver zorgt voor een kwalitatieve rapportage van de steekproeftrekking en de door hem geselecteerde Deelnemers, op basis van de aangereikte criteria en het Stated Preference onderzoek. De ambtelijke stuurgroep (het IACP) van de drie gewesten zal uiteindelijk zijn goedkeuring moeten geven over de samenstelling van de proefpopulatie vooraleer kan worden overgegaan tot de eigenlijke test. Tezelfdertijd zorgt de Inschrijver ervoor dat zijn projectbureau, front- en backoffice wordt ingericht en toont hij aan de aanbestedende overheid aan dat zijn architectuur voldoet aan de vooropgestelde minimumeisen. Ook hier zal de aanbestedende overheid mits keuringstesten, zijn goedkeuring moeten geven over de Aangeboden Oplossing vooraleer kan worden overgegaan tot de eigenlijke test. Eens de kandidatengroep en het operationele systeem zijn gevalideerd, worden de Deelnemers door de Inschrijver ingelicht over de vooropgestelde doelstellingen en stappen van het project, het beloningsmodel, het tariefschema, het gebruik van het materieel (OBU), de persoonlijke pagina en de aanspreekpunten bij de Inschrijver. Bovendien moeten ze worden geïnformeerd over de mogelijke alternatieven zoals het openbaar vervoer, het fiets-gen, etc. De Inschrijver zorgt ervoor dat alle wagens van de betrokken Deelnemers zijn uitgerust met een correct functionerende OBU vooraleer wordt overgegaan tot de volgende fase. In de tweede, uitvoerende fase wordt gestart met een nulmeting waarbij het verplaatsingsgedrag van elke individuele Deelnemer wordt gemeten gedurende een vooropgestelde meetperiode. De bedoeling is dat dit verplaatsingsgedrag wordt vergeleken met de door de Deelnemer opgegeven resultaten uit de enquête, er een genormaliseerde verplaatsingsconstante wordt bepaald als Bijlage 3: Projectdefinitie V9.0 Pagina 6 van 34

8 basis voor het beloningsmodel, en de resultaten van de nulmetingen worden meegenomen voor het bepalen van de gedragseffecten. Na het verlopen van de controleperiode worden de Deelnemers geïnterviewd over hun eerste bevindingen en geïnformeerd over het tariefschema dat in de volgende stap zal worden toegepast. Ook hier zullen de Deelnemers afhankelijk van het individueel verplaatsingsprofiel worden geïnformeerd over de mogelijke alternatieven. In de tweede stap gaat het eigenlijk tariefstelsel van kracht. Gedurende een vooropgestelde periode zullen de Deelnemers worden onderworpen aan een heffing afhankelijk van hun vervoers- en routekeuzes. In een derde en laatste stap, wordt middels het houden van een interview en/of een enquête onder de Deelnemers, gepolst naar de ervaringen en de al dan niet tevredenheid over de verschillende elementen van het systeem alsook de rechtvaardigheid of aanvaarding van het gebruikte mechanisme. Een debriefing over hun individuele verplaatsingsgedrag, bewustmaking van de externe kosten, de mogelijke alternatieve vervoersmodaliteiten en een (anonieme) benchmarking met de andere kandidaten komen ook aan bod als afsluiting van de proef. Bij het beëindigen van Onderdeel 2 zorgt de Inschrijver ervoor dat technische componenten van het systeem (waaronder de OBU) terug ingeleverd of verwijderd worden uit de projectzone. De Inschrijver zal tussen elke stap periodieke terugkoppelmomenten voorzien met de aanbestedende overheid waarbij er onder andere wordt gerapporteerd over de voortgang van het onderdeel, de operationele problemen voor- en tijdens uitvoering, de algemene bevindingen van de Deelnemers, de top tien van gemelde klachten en een benchmark van de tevredenheid onder de Deelnemers. Het is de bedoeling dat er wordt gestreefd naar een hoge mate van Deelnemerstevredenheid dus de Inschrijver zal bij elke stap moeten aantonen hoe en binnen welke tijdspanne hij de gemelde klachten en problemen gaat oplossen. Als output van dit onderdeel verwacht de aanbestedende overheid een volledig en samenvattend eindverslag over de Lessons Learnt, of leerervaringen. Het omvat onder andere de opgedane leerervaringen in het kader van het gedragsexperiment met lichte voertuigen in de GEN-zone, de eventueel noodzakelijke aanpassingen die door de Inschrijver gebeurd zijn aan de Aangeboden Oplossing, mogelijke verbeteringen op operationeel gebied, en de bevindingen van de Deelnemers over de Aangeboden Oplossing van de Inschrijver. Merk op dat het hier gaat over de opgedane kennis en bevindingen van de Inschrijver en de Deelnemers op functioneel en operationeel gebied, en dus niet de al eventueel geconstateerde gedragseffecten. Dit eindverslag met de leerervaringen, zal gevalideerd moeten worden door de ambtelijke stuurgroep (het IACP) van de drie gewesten. Onderdeel 3: Evaluatie In dit onderdeel zal de Inschrijver de verkregen gegevens en resultaten van onderdeel 1 en 2 analyseren, aftoetsen en verwerken in eindrapportages. Belangrijk hierbij is dat de resultaten van het Stated Preference onderzoek voor de geselecteerde Deelnemers worden vergeleken met hun Revealed Preference en hieruit de nodige lessen en conclusies worden genomen. Bijlage 3: Projectdefinitie V9.0 Pagina 7 van 34

9 De aanbestedende overheid verwacht voor dit onderdeel een volledig en representatief gedragsrapport, over de gemeten gedragsveranderingen met bijhorende conclusies en aanbevelingen. Ook hier zal het gedragsrapport moeten gevalideerd worden door de ambtelijke stuurgroep (het IACP) van de drie gewesten. Onderdeel 4: Bijkomende studieopdrachten in regie De aanbestedende overheid kan gedurende de uitvoering van de opdracht bijkomende bestellingen plaatsen bij de Inschrijver voor studieopdrachten zowel op technisch, financieeleconomisch en juridisch vlak die verband houden met deze opdracht. Hiertoe moet de Inschrijver, in afwijking van de algemene regel in dit bestek waarin wordt gewerkt met eenheidstarieven, een ereloon opgegeven per uur voor een junior, senior en partnerniveau. Geen verplichting tot opstart De aanbestedende overheid heeft geen enkele juridische verplichting om deze onderdelen ook effectief uit te voeren. Zij kan ook vrij beslissen deze onderdelen aan te passen door bepaalde werkpakketten weg te laten dan wel zelf uit te voeren. De Inschrijver heeft geen enkel recht op enige vergoeding indien de aanbestedende overheid beslist de opdracht niet integraal uit te voeren. Het recht tot uitvoering bestaat pas bij het plaatsen van de bestelbon. Team en werkpakketten Gegeven de korte looptijd en de complexiteit van het voorliggende project is het van belang dat er gewerkt wordt op basis van een autonoom kernteam aangevuld met experten wanneer nodig. Het door de Inschrijver voorgestelde kernteam moet uiteraard over de juiste competenties beschikken, maar ook naar samenstelling stabiel blijven om zo risico van continuïteit en verlies van kennis tot een minimum te beperken. Vanuit het kernteam zal door de Inschrijver een verantwoordelijke aangeduid worden, die als teamlead zal instaan voor de uitwerking van het betreffende werkpakket of opgenomen (deel)taak in de planning. Tevens moet per werkpakket of (deel)taak worden aangegeven welke experten bij de uitwerking betrokken zullen worden. De aanbestedende overheid verwacht van de Inschrijver dat tenminste het voorgestelde kernteam daadwerkelijk zal in staan voor de uitvoering. Bijlage 3: Projectdefinitie V9.0 Pagina 8 van 34

10 1.3 Projectfases en timing Uitgangspunt van het voorliggend project is het verwerven van de resultaten van het gedragsexperiment met lichte voertuigen voor maart-april De voornaamste fases, gegeven de vastliggende einddatum die als dwingend beschouwd wordt, zijn hieronder opgenomen. Dit plan dient gevalideerd te worden door de Inschrijver als onderdeel van zijn offerte (binnen hoofdstuk 1.6). Er moet vanuit gegaan worden dat onderdeel 1 is afgerond begin 3 de kwartaal van Eveneens dient er rekening gehouden te worden met het feit dat de nulmetingen en ook de uitvoering zelf in een representatieve periode plaatsvinden (buiten vakantieperiodes etc.). Bij de opmaak van de planning zullen er zoveel mogelijk activiteiten parallel uitgewerkt worden met het oog op het behalen van de genoemde mijlpalen. Het is aan de Inschrijver om de noodzakelijke kwaliteitsbewaking te doen om de consistentie, coherentie en de voortgang van het geheel te garanderen. Voornaamste mijlpalen: 1.4 Verwachte output Doorheen het project zal, in samenspraak met de aanbestedende overheid, gewerkt worden met bepaalde document sjablonen zodat documenten en kwaliteit uniform geborgd zijn. Tijdens de eerste stuurgroep vergaderingen zal dit sjabloon worden besproken en het definitief formaat worden vastgelegd. Het staat de Inschrijver vrij, om bij zijn offerte al een eerste ontwerp van een mogelijk sjabloon bij te voegen. Gezien het interregionaal karakter van dit project zal gewerkt moeten worden met een elektronisch documentmanagement systeem (type SharePoint of gelijkwaardig) zodat op een snelle en efficiënte wijze documenten uitgewisseld kunnen worden. Hierover zullen ook in de eerste stuurgroep vergaderingen de nodige afspraken worden gemaakt. De keuze van het te gebruiken systeem zal in overleg met de aanbestedende overheid gebeuren. Hiervoor mag de Inschrijver geen bijkomende kosten aanrekenen. Hij staat echter wel in voor het aanleveren van de nodige gebruikersgegevens Bijlage 3: Projectdefinitie V9.0 Pagina 9 van 34

11 (zoals logins, paswoorden en/of licenties), en het instandhouden met de laatste beschikbare informatie. Het is van belang om in een project van deze omvang en complexiteit, coherentie en consistentie in de op te leveren documenten te bewaren. Daarom ook zal gewerkt worden met uiteindelijk 3 documenten welke in beginsel op alle werkpakketten individueel van toepassing zal zijn: - Een management samenvatting: dit document bevat een samenvatting van de kenmerken of resultaten van het werkpakket door de Inschrijver; - Een synthese document: dit document bevat een volledige beschrijving; het bevat dan ook naast alle kenmerken eveneens de integrale motivatie over het waarom van een bepaald uitgangspunt en een beschrijving van de alternatieven die in overweging zijn genomen; - Een bijlage: dit document bevat alle documenten, studies, etc. die als basis dienen voor het synthese document; Vanuit deze opzet blijven de documenten beheersbaar en overzichtelijk, tevens geeft het de mogelijkheid om snel via de management samenvatting tot de kenmerken of resultaten van het werkpakket (of deeltaak) te komen. Gezien het interregionaal karakter van dit project, moeten alle officieel afgeleverde documenten, die als output van de verschillende onderdelen worden aangeboden aan de aanbestedende overheid (rapporten en synthesenota s), worden opgemaakt in de twee belangrijkste landstalen (resp. Nederlands en Frans). Eventuele bijlagen mogen worden aangeleverd in het Nederlands, Frans of Engels. De opmaak van deze documenten met in begrip van de vertaling naar het Nederlands en/of Frans zit begrepen in de prijs van de offerte. Er mogen daarom geen afzonderlijke kosten voor worden aangerekend; zelfs niet indien bepaalde werkpakketten of deeltaken worden weggelaten. Uiteraard zullen de weggelaten werkpakketten of deeltaken dan ook niet moeten worden opgenomen in de betreffende nota s. Documentatie (zoals gebruikershandleidingen, informatiebrochures, gebruikersovereenkomsten, eventuele facturen, correspondentie per brief etc.) en elektronische middelen (zoals een website, e- mails, elektronische nieuwsbrieven etc.) die de Inschrijver in het kader van zijn opdracht ter beschikking stelt aan de Deelnemers, mogen worden voorzien in het Nederlands en Frans of Engels. 1.5 Facturatie De facturatie van het eerste, tweede en derde onderdeel gebeurt als volgt: Het eerste onderdeel wordt opgeleverd na de aflevering door de consultant en aanvaarding door de aanbestedende overheid van de Ontwerpnota. Het tweede onderdeel wordt opgeleverd na de aflevering door de consultant en aanvaarding door de aanbestedende overheid van het eindrapport met de leerervaringen en het succesvol afsluiten van de uitvoeringsfase. Het derde onderdeel wordt opgeleverd na de aflevering door de consultant en aanvaarding door de aanbestedende overheid van het Gedragsrapport. Bijlage 3: Projectdefinitie V9.0 Pagina 10 van 34

12 De facturatie van de vergoedingen voor de Deelnemers gebeurt na het afsluiten van de afsluitende enquête en goedkeuring van de schuldvorderingsstaat door de leidend ambtenaar. De facturatie van dienstenprestaties in het kader van het vierde onderdeel, zijnde diensten in regie, gebeurt na oplevering van de bijkomende prestatie, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de bestelbon. Er wordt voorzien in één aflevering per onderdeel aan de leidend ambtenaar, tenzij uitdrukkelijk is voorzien in een aflevering van een bepaald werkpakket of deeltaak. In dit laatste geval moet het werkpakket of deeltaak eveneens worden afgeleverd. Er wordt daarom geen opdeling gemaakt tussen een voorlopige en definitieve aflevering. De Inschrijver stuurt na goedkeuring door de aanbestedende overheid van de afgeleverde documenten een schuldvordering naar de leidend ambtenaar, die moet worden goedgekeurd middels een proces-verbaal van oplevering en bijgevoegd aan de factuur. Bij ernstige tekortkomingen mag de aanbestedende overheid de aflevering weigeren en in voorkomend geval is geen betaling verschuldigd tot zolang de Inschrijver de gebreken niet heeft hersteld. Bij lichte tekortkomingen (bv. lay-out, vormgeving, ) wordt een hersteltermijn afgesproken waarbinnen de Inschrijver deze aanpassingen doorvoert. Er kan dan echter wel worden gefactureerd mits expliciete goedkeuring van de leidend ambtenaar. Indien de aanpassingen niet tijdig op voldoende wijzigingen worden doorgevoerd zijn de vertragingsboetes vermeld in het bestek van toepassing. De facturatie gebeurt op de wijze vermeld in het bestek. 1.6 Planning en organisatie De inschrijver zal instaan voor het volledige projectbeheer voor alle onderdelen. Het is bovendien de verantwoordelijkheid van de Inschrijver om tot geïntegreerde en consistente deliverables te komen. Met name tijdens onderdeel 1 zal de Inschrijver al het mogelijke doen om tot een door de 3 Gewesten gedragen project ontwerp te komen. Het is de bedoeling dat er een gedetailleerde planning wordt opgemaakt voor de volledige looptijd van het gedragsexperiment met lichte voertuigen. Hierbij worden de volgende items van de Inschrijver verwacht: - Opmaak van een gedetailleerde planning Uitwerken van een concrete planning voor de verschillende stadia van het gedragsexperiment met lichte voertuigen. De planning, op basis van kalenderdagen, dient in lijn te zien met bovengenoemde visie onder hoofdstuk 1.3 en minimaal volgende elementen te bevatten: Een gedetailleerd overzicht van alle te nemen stappen, per onderdeel, met daaraan gekoppelde activiteiten, verwerkt in een GANTT chart, en aangeleverd in MS Project en/of pdf; Een globaal overzicht (in minder detail) dat de voortgang van het project weerspiegelt, verwerkt in een GANTT chart, en aangeleverd in MS Project en/of pdf; Bijlage 3: Projectdefinitie V9.0 Pagina 11 van 34

13 De globale planning dient tevens de nodige validatie- en keuringsstappen langs overheidszijde in kaart te brengen, zodat ook naar de politieke besluitvorming eenduidig de mijlpalen worden bepaald; Een inschatting van de benodigde/verwachte inbreng van de 3 overheden, naar menskracht en competentie toe; Koppeling mensen aan activiteiten; In zijn offerte zorgt de Inschrijver voor de nodige deelplanningen per onderdeel, in detail, alsook een globale planning, in minder detail, waarop de algemene voortgang wordt aangegeven. De Inschrijver dient bij opmaak van de planning(en) rekening te houden met een goedkeuringsprocedure langs overheidszijde van minstens 10 werkdagen na definitieve aflevering van het onderdeel (validatie op ambtelijk en politiek niveau). Teneinde het goedkeuringproces zo vlot mogelijk te laten verlopen is het aan te bevelen dat de Inschrijver op regelmatige tijdstippen (bijvoorbeeld tweewekelijks) gedurende het project voorziet in tussentijdse aftoetsingen met het ambtelijk niveau. Gedurende de looptijd van het project staat de Inschrijver in voor de regelmatige actualisatie (wekelijks) van de relevante deelplanningen en een geactualiseerd overzicht op de globale planning (maandelijks). 1.7 Risicomanagementplan De Inschrijver moet een risicostudie uitvoeren voor het gedragsexperiment met lichte voertuigen (mogelijke risico s tijdens de test). Het is hierbij van belang dat er niet enkel naar de risico s van de Inschrijver wordt gekeken, maar dat ook de potentiële risico s worden in kaart gebracht langs overheidszijde. In de risico analyse wordt rekening gehouden met volgende parameters: Opmaak van een (gedetailleerde) risico analyse met een oplijsting van elk risico; de inschaling ervan volgens één van volgende categorieën: financieel, juridisch, technisch, organisatorisch, maatschappelijk, de impact ervan op volgende parameters: kostprijs, tijd, kwaliteit; Elk risico wordt ook ingeschaald volgens het percentage of de kans waarop dat het zich voordoet en krijgt hierbij een resulterend gewicht. Elk risico krijgt een indicatie van de oorzaak, het mogelijk gevolg en de noodzakelijke beheersmaatregelen. Elk risico wordt toegewezen aan een betrokken partij die het best geplaatst is om dit risico te dragen, De risico analyse dient gebaseerd te zijn op ISO 31000:2009 Risk management Principles and guidelines en ISO/IEC 31010:2009 Risk management Risk assessment techniques; In bijlage bij de offerte wordt er een document of risicomanagementplan verwacht (in Word, Excel of pdf) dat een oplijsting geeft van de top tien van risico s, mogelijke oorzaken en gevolgen, de inschaling volgens de genoemde parameters, mogelijke beheersmaatregelen en de toewijzing ervan naar een verantwoordelijke die het risico best kan beheren. Bijlage 3: Projectdefinitie V9.0 Pagina 12 van 34

14 1.8 Kwaliteitsmanagementplan De opmaak van een kwaliteitsmanagementplan heeft als doel dat gedurende de looptijd van het gedragsexperiment met lichte voertuigen er een constante garantie is dat de gevraagde kwaliteit behaald en instandgehouden wordt. De kwaliteitsgaranties draaien hierbij niet enkel rond het functioneel-technische maar om de organisatorische aspecten, klantvriendelijkheid en het behalen van de gewenste resultaten uit het gedragsexperiment. Ten minste volgende items dienen aan bod te komen in het kwaliteitsmanagementplan: Organisatorisch: De Inschrijver geeft aan welke stappen hij zal ondernemen om er voor te zorgen dat de opgegeven tijdscriteria in de projectplanning zullen behaald worden. Het gaat hierbij niet enkel over de globale planning maar ook de individuele deelplanningen. Vertragingen wegens problemen tijdens de ontwerp-, voorbereidings- en uitvoeringsfase zijn volledige ten laste van de Inschrijver en kunnen niet verhaald worden op de aanbestedende overheid. Het niet (tijdig) behalen van de nodige vergunningen of bereiken van het noodzakelijke aantal deelnemers is eveneens ten laste van de inschrijver. Vergunningen: De Inschrijver staat in voor het behalen van de nodige vergunningen, certificaten of licenties die eigen zijn aan de Aangeboden Oplossing. (zoals CE, R&TTE licenties, etc.) Voor vergunningen die moeten worden aangevraagd in naam van de aanbestedende overheid in het kader van het gedragsexperiment, stelt hij alle mogelijke middelen ter beschikking. (opmaak documenten, uitvoeren gevraagde handelingen, aanpassingen aan het systeem, etc.) In zijn kwaliteitsmanagementplan dient de Inschrijver toe te lichten hoe hij hiermee rekening gaat houden. Klantvriendelijkheid: De Inschrijver geeft aan welke stappen hij zal ondernemen om er voor te zorgen dat gedurende het gedragsexperiment er blijvend zal voldaan worden aan de criteria inzake klantvriendelijkheid. Hij beschrijft de methode hoe hij deze eisen zal meten, opvolgen en evalueren zodat er een blijvende Deelnemerstevredenheid ontstaat. Technisch-functioneel: De Inschrijver moet ervoor zorgen dat hij bij het afsluiten van Onderdeel 2 over voldoende kwantitatieve en kwalitatieve metingen beschikt die noodzakelijk en representatief zijn voor de eindrapportages en het gedragsmodel. De kwaliteit van de Aangeboden Oplossing speelt hierbij een rol. In zijn kwaliteitsmanagementplan dient de Inschrijver toe te lichten hoe hij hiermee rekening gaat houden. Het kwaliteitsmanagementplan van de Inschrijver dient gebaseerd te zijn op de standaard ISO 9001:2008 of gelijkwaardig. De ISO 9001:2008 is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. In bijlage bij de offerte wordt er een document of kwaliteitsmanagementplan verwacht (in Word of pdf) waarin ten minste de bovenstaande thema s worden behandeld. Bijlage 3: Projectdefinitie V9.0 Pagina 13 van 34

Vlaamse Overheid. Agentschap Infrastructuur. Wegen en Verkeer Limburg

Vlaamse Overheid. Agentschap Infrastructuur. Wegen en Verkeer Limburg Vlaamse Overheid Agentschap Infrastructuur Wegen en Verkeer Limburg Besteknummer Prijs 4 EUR N74/N715: Het toepassen van risicomanagement op de herinrichting van de Noord-Zuid in Houthalen-Helchteren Opening

Nadere informatie

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster Handleiding Business Process Management 2015 Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Context... 4 1.2. Definities, doelstelling en

Nadere informatie

Bestek voor de ontwikkeling van een geïntegreerde software voor deelnemerbeheer. ICT en Communicatie

Bestek voor de ontwikkeling van een geïntegreerde software voor deelnemerbeheer. ICT en Communicatie BIJLAGE Bijlage nr. 1 Bestek voor de ontwikkeling van een geïntegreerde software voor deelnemerbeheer VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE Diensten van de Leidend Ambtenaar ICT en Communicatie BESTEK voor de

Nadere informatie

Risicomanagement. Gemeente Oosterhout. Eindrapportage. april 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl

Risicomanagement. Gemeente Oosterhout. Eindrapportage. april 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl Risicomanagement Gemeente Oosterhout Eindrapportage april 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Risicomanagement gemeente Oosterhout Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 Opdracht...

Nadere informatie

CSC n 6 Formation informatique : trajets Cobol-Java 2. Questions et Réponses ABIS

CSC n 6 Formation informatique : trajets Cobol-Java 2. Questions et Réponses ABIS CSC n 6 Formation informatique : trajets Cobol-Java 2 Questions et Réponses ABIS Deel A 1 Voorwerp en aard van de opdracht (p6/64) en Deel A 10.4 Inhoud van de offerte (p12/64) U geeft aan dat cursussen

Nadere informatie

Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert

Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert Eindrapportage mei 2013 Postbus 5000 4700 KA Roosendaal www.rekenkamerwestbrabant.nl 1 Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert 2 Onderzoek

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Bestek nummer A000036. Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten met betrekking tot Raamcontract SCRUM Master A-Stad

Bestek nummer A000036. Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten met betrekking tot Raamcontract SCRUM Master A-Stad Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer A000036 Voor het

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN IMPLEMENTATIE PROBLEM MANAGEMENT ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Wijziging: BIJLAGE E - pagina 56 Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 1 oktober 2012 om

Nadere informatie

Bestek nummer CD000621

Bestek nummer CD000621 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer CD000621 Voor het

Nadere informatie

Bestek nummer G000004

Bestek nummer G000004 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer G000004 Voor het

Nadere informatie

Technisch bestek voor aanbesteding Cell Broadcast burgeralarmering

Technisch bestek voor aanbesteding Cell Broadcast burgeralarmering Technisch bestek voor aanbesteding Cell Broadcast burgeralarmering FINAL VERSION Projectnummer: 2007.079 Datum: Utrecht, 16 maart 2008 Contactpersoon: Dr. ir. ing. Rudi Bekkers Tel. 030-2150594 Auteurs:

Nadere informatie

Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering

Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering Algemene offerteaanvraag Bestek nr. 2011/IB/009 Het evalueren van de huidige vrijstellingstoets en het ontwikkelen en valideren van een evaluatie-instrument

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR HET ONTWIKKELEN VAN LEERMATERIAAL OPEN OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR HET ONTWIKKELEN VAN LEERMATERIAAL OPEN OFFERTEAANVRAAG BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR HET ONTWIKKELEN VAN LEERMATERIAAL OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Kind en Gezin Ontwerper Kind

Nadere informatie

De ontwikkeling van indicatoren voor het reguleringsmanagement

De ontwikkeling van indicatoren voor het reguleringsmanagement De ontwikkeling van indicatoren voor het reguleringsmanagement De ontwikkeling van indicatoren voor het reguleringsmanagement D/2006/3241/197 V O O r w o o r d Als leidend ambtenaar bent u niet alleen

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET VOORAFGAANDE BEKENDMAKING

ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET VOORAFGAANDE BEKENDMAKING PG1044-00382 18/07/2012 1 ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET VOORAFGAANDE BEKENDMAKING LAATSTE AANPASSING IN DIT DOCUMENT: 4 JULI 2012 ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT

Nadere informatie

Vlaamse overheid. ESF Agentschap Vlaanderen VZW. Algemene offerteaanvraag. Bestek nr. 121031-02

Vlaamse overheid. ESF Agentschap Vlaanderen VZW. Algemene offerteaanvraag. Bestek nr. 121031-02 Vlaamse overheid ESF Agentschap Vlaanderen VZW Algemene offerteaanvraag Bestek nr. 121031-02 Tender Implementatie van het gebruik van het Persoonlijk Actieplan in de ondernemingen in de sociale economie

Nadere informatie

Rapport. Elektronische facturatie:

Rapport. Elektronische facturatie: Rapport Elektronische facturatie: Berekening besparing aan administratieve lasten door het gebruik van elektronische facturatie in 2013 2014 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Wettelijk kader... 4 1.1.1

Nadere informatie

Bestek nummer CD000649

Bestek nummer CD000649 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer CD000649 Voor het

Nadere informatie

BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG IDC VOORWERP VAN DE OPDRACHT

BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG IDC VOORWERP VAN DE OPDRACHT BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG IDC VOORWERP VAN DE OPDRACHT AANKOOP OF HUUR VAN ICT APPARATUUR (Hardware & Software) VOOR EEN DATACENTER MET BIJHORENDE DIENSTEN.

Nadere informatie

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Conclusies en aanbevelingen Rekenkamer Weert Oktober 2008 Voorwoord Voor u liggen de resultaten van het rekenkameronderzoek met als centrale vraagstelling

Nadere informatie

Bestek nummer CDA002362

Bestek nummer CDA002362 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer CDA002362 Voor

Nadere informatie

BIJLAGENRAPPORT. Het KAN! Techniek, organisatie, handhaving en kosten van varianten van Anders Betalen voor Mobiliteit. LogicaCMG, Capgemini, GetID

BIJLAGENRAPPORT. Het KAN! Techniek, organisatie, handhaving en kosten van varianten van Anders Betalen voor Mobiliteit. LogicaCMG, Capgemini, GetID BIJLAGENRAPPORT Het KAN! Techniek, organisatie, handhaving en kosten van varianten van Anders Betalen voor Mobiliteit LogicaCMG, Capgemini, GetID 14 juni 2005 BIJLAGEN VAN EINDRAPPORTAGE TECHNIEK, ORGANISATIE,

Nadere informatie

Scope Tijd Geld en Risico s voor Eerste Stap Anders Betalen voor Mobiliteit. Definitief concept

Scope Tijd Geld en Risico s voor Eerste Stap Anders Betalen voor Mobiliteit. Definitief concept Audit Scope Tijd Geld en Risico s voor Eerste Stap Definitief concept Rotterdam, 24 september 2007 Voor akkoord: Prof. drs. ir. J. K. Vrijling Rapportage: ir. B. A. M. Keulen & ir. N. Vrisou van Eck In

Nadere informatie

HET LAST PLANNER SYSTEEM

HET LAST PLANNER SYSTEEM HET LAST PLANNER SYSTEEM Toepassingsmogelijkheden voor het Last Planner Systeem binnen de ontwerpfase van bouwprojecten bij een groot ingenieursbureau: randvoorwaarden & obstakels Thomas Schonk 12 mei

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument

Aanbestedingsdocument Aanbestedingsdocument Gecorrigeerde versie Ten behoeve van de Europese aanbesteding van Werkplekken ICT door middel van de Openbare procedure Intern kenmerk: 741046-A Gemeente Amersfoort, Sector Dienstverlening,

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank N.V. Implementatie Solvency II. nr. 01B/NL

De Nederlandsche Bank N.V. Implementatie Solvency II. nr. 01B/NL De Nederlandsche Bank N.V. Implementatie Solvency II nr. 01B/NL 31 maart 2010 De Nederlandsche Bank bedankt de verschillende marktpartijen voor hun reacties op het consultatiedocument Implementatie Solvency

Nadere informatie

Gedrag en ervaringen van energieafnemers op de geliberaliseerde Vlaamse energiemarkt

Gedrag en ervaringen van energieafnemers op de geliberaliseerde Vlaamse energiemarkt Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Gratis telefoon

Nadere informatie

Datum van de informatiesessie: 11 augustus 2011 1

Datum van de informatiesessie: 11 augustus 2011 1 BIJZONDER BESTEK: ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG VOOR «VEILIGHEIDSPLATFORM FIREWALL EN ANTIVIRUS WORKSTATIONS SERVERS» VOOR REKENING VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN III.1.1 Inleiding Beheer van het

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Federale Overheidsdienst Financiën

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Federale Overheidsdienst Financiën BESTEK CONTRACT VOOR OPENBARE AANBESTEDING DIENSTEN Drupal-as-a-service ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Aanbestedende overheid Federale Overheidsdienst Financiën Ontwerper van het project Stafdienst ICT, Nicolas

Nadere informatie