Bijlage 3. Projectdefinitie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 3. Projectdefinitie 19-2-2013"

Transcriptie

1 Bijlage 3 Projectdefinitie

2 Inhoud 1 ALGEMENE BESCHRIJVING Definities Doelstellingen Overzicht van de onderdelen Projectfases en timing Verwachte output Facturatie Planning en organisatie Risicomanagementplan Kwaliteitsmanagementplan High level Architectuur On-board unit of OBU ONDERDEEL I Ontwerp- en voorbereidingsfase Doelstelling van het onderdeel Werkpakket 1 Gedragsmodel Werkpakket 2 - Beloningsmodel Werkpakket 3 Tariefschema Werkpakket 4 Steekproeftrekking Werkpakket 5 Surveys en enquêteformulieren Werkpakket 6 - Ontwerpnota (Deeloplevering Onderdeel 1) ONDERDEEL II Opzetten en uitvoeren van het gedragsexperiment Doelstelling van het onderdeel Werkpakket 1 Opzetten van de proef Selectie van de Deelnemers Inrichten van het projectbureau Privacy, gegevensbeveiliging en certificatie Klant- en gebruiksvriendelijkheid Opstart Werkpakket 2 Uitvoeren van de proef Nulmetingen Bijlage 3: Projectdefinitie V9.0 Pagina 1 van 34

3 Terugkoppeling Looptijd nulmetingen Eigenlijke Proef Looptijd Eigenlijke Proef Afsluitende enquête Looptijd afsluitende enquête Werkpakket 3 Opmaak eindverslag van gedragsexperiment (Deeloplevering 2) ONDERDEEL 3 EVALUATIE Doelstelling van het onderdeel Werkpakket 1 - Evaluatie (Deeloplevering 3) ONDERDEEL 4 - BIJKOMENDE OPDRACHTEN IN REGIE Bijlage 3: Projectdefinitie V9.0 Pagina 2 van 34

4 Verplicht bij de aanbieding op te leveren documenten Documenten Algemene visie op het project (max 15 p.) Inhoudelijke toelichting van de werkpakketten (max 5 p. per werkpakket) Projectplanning (globaal plan, individuele deelplanningen per onderdeel) Plan van aanpak Risicomanagement Plan van aanpak Kwaliteitsmanagement Plan van aanpak Privacy regulering High Level Architectuurbeschrijving Productspecificaties en/of handleidingen en/of testresultaten en/of certificaten van de OBU Voorbeeld van een tariefschema of tarieftabel Voorbeeld van een mogelijk enquêteformulier Draft kopie modelovereenkomst voor de Deelnemers Een beschrijvend document met voorbeelden of afbeeldingen van: Het inlogscherm v/d persoonlijke webpagina Standaardpagina v/d Deelnemer Weergave geregistreerde kilometers Deelnemers Weergave persoonlijke gegevens Deelnemers Weergave uitstaand bedrag Deelnemer Lijst bij de aanbieding toegestane bijkomende technische documentatie* Documenten Sjabloon uniforme kwaliteit documenten Technische documentatie over componenten van de Aangeboden Oplossing zoals: Installatie- en gebruikshandleidingen, Kwaliteitshandboeken, Productspecificaties, Testrapporten, Internationale certificaten of erkenningen Referenties naar andere projecten (tolsystemen, gelijkaardige proefprojecten, ) Kopie van een EN/ISO 9001 certificaat of gelijkwaardig * Andere technische documentatie bijgevoegd aan de offerte zal door de aanbestedende overheid voor de evaluatie niet in beschouwing worden genomen. Bijlage 3: Projectdefinitie V9.0 Pagina 3 van 34

5 1 ALGEMENE BESCHRIJVING 1.1 Definities De Projectdefinitie betreft het voorwerp van de opdracht. Ze wordt toegevoegd als Bijlage 3 bij het bestek waarvan het een integraal onderdeel uitmaakt. De Inschrijver is derhalve verplicht om het voorwerp van de opdracht uit te voeren zoals bepaald in onderhavige Projectdefinitie. In deze Projectdefinitie worden de volgende begrippen gedefinieerd: Bijlage: een bijlage aan het bestek voor onderhavige opdracht welke er integraal deel van uit maakt; Deelnemer: kandidaat die uit vrije keuze wil deelnemen aan het gedragsexperiment en door de aanbestedende overheid is geselecteerd op basis van criteria; OBU of On board Unit : registratietoestel dat de verplaatsingen bijhoudt op kilometerbasis en in het voertuig van de Deelnemer wordt geplaatst; Projectdefinitie: Bijlage 3 bij het bestek; Inschrijver: de private dienstverlener (of consortium) die wordt aangeduid na toepassing van de wetgeving op de overheidsopdrachten en die belast wordt met het integraal ontwerpen, opzetten en uitvoeren van het gedragsexperiment met lichte voertuigen. Aangeboden Oplossing: het geheel van technische en functionele onderdelen die behoren tot de offerte van de Inschrijver, waarmee hij aangeeft de vereiste doelstellingen te bereiken. Dit kunnen (niet-limitatief) een front- en back office, OBU, OBU-proxy combinatie etc. zijn. Ontwerpnota: Verzameling van onderbouwende documenten en enquêteformulieren die het resultaat vormen van de ontwerp- en voorbereidingsfase uit onderdeel 1. Gedragsrapport: Verzameling van onderbouwende documenten en simulatiemodellen die het resultaat vormen van de Evaluatiefase in onderdeel 3. Zij worden aangeduid met een hoofdletter. 1.1 Doelstellingen De drie gewestregeringen hebben bij politiek akkoord van 21 januari 2011 besloten om het nodige studiewerk uit te voeren om na te gaan onder welke voorwaarden een slimme kilometerheffing voor lichte voertuigen kan worden ingevoerd. Hiervoor zal er enerzijds een test worden opgezet binnen het programma van slimme kilometerheffing voor vrachtwagens, dat de kosten en technische uitvoeringsmodaliteiten preciseert. Anderzijds wordt er, op basis van een lastenboek, een proefproject met lichte voertuigen in de GEN-zone voorzien dat de gedragseffecten meet. Dit gedragsexperiment staat los van de ontwikkelingen binnen het programma slimme kilometerheffing voor vrachtwagens en heeft Bijlage 3: Projectdefinitie V9.0 Pagina 4 van 34

6 als doel eventuele wijzigingen in gedrag in kaart te brengen indien in een latere fase de slimme kilometerheffing zou worden uitgebreid naar personenwagens. Het betreft een grootschalige test met deelnemers uit verschillende sociaaleconomische klassen binnen de GEN-zone en geeft de opportuniteit om na te gaan welke elementen een rol kunnen spelen in de aanvaardbaarheid van een dergelijk systeem. De resultaten van dit gedragsexperiment moeten, samen met de resultaten van een beperkte technische test binnen het systeem van vrachtwagens, een eerste aanzet geven voor de besluitvorming van de drie gewestregeringen. De technische test vormt geen onderdeel van deze opdracht. 1.2 Overzicht van de onderdelen De taken van de Inschrijver zijn onderverdeeld in 3 onderdelen welke in grote lijnen de verschillende stadia van het project omvatten: Onderdeel 1: Ontwerp- en voorbereidingsfase Het project start met een ontwerpfase waarbij de Inschrijver de opdracht heeft, om aan de hand van door de aanbestedende overheid opgelegde criteria, een representatieve test te ontwikkelen voor een gedragsexperiment met lichte voertuigen. Als onderdeel van deze ontwerpfase wordt de opmaak van volgende modellen door de aanbestedende overheid als onontbeerlijk beschouwd: De ontwikkeling van een representatief gedragsmodel waarbij wordt rekening gehouden met Stated en Revealed Preferences, Het opstellen van een tariefschema waarbij rekening wordt gehouden met tijd en plaats. De Inschrijver dient ook aan te geven in welke mate de communicatie over geloofwaardige vervoersalternatieven van invloed gaat zijn op het gedrag van de Deelnemers. Het opzetten van een beloningsmodel waarbij de geselecteerde Deelnemers worden vergoed op basis van hun verplaatsingsgedrag maar toch de nodige stimulans krijgen om blijvend te participeren. De Inschrijver werkt elk van deze modellen in detail uit en formuleert de nodige aanbevelingen en verbeteringen. In de voorbereidingsfase is het de bedoeling dat de Inschrijver de basis onderbouwt voor de selectie van de Deelnemers van het gedragsexperiment. Hij stelt een selectieproef op, mede op basis van de door de aanbestedende overheid aangeleverde criteria, geeft aanbevelingen voor het ondervangen van het probleem van zelfselectie en ontwerpt de enquêteformulieren (op basis van Stated Preferences ) die moeten leiden tot een kwalitatieve selectie van Deelnemers. Bijlage 3: Projectdefinitie V9.0 Pagina 5 van 34

7 Het resultaat van de ontwerp- en voorbereidingsfase is een set van modellen, onderbouwende documenten en enquêteformulieren die als basis kunnen dienen voor het effectief opzetten van het gedragsexperiment en de selectie van het vereiste aantal Deelnemers. Na goedkeuring door de ambtelijke stuurgroep (het IACP) van de drie gewesten zal deze documentatiebundel, hierna genoemd Ontwerpnota als input dienen voor Onderdeel 2: het opzetten en uitvoeren van het gedragsexperiment met lichte voertuigen. Onderdeel 2: Opzetten en uitvoeren van het gedragsexperiment met lichte voertuigen Het objectief van dit onderdeel bestaat erin een representatieve test uit te voeren met lichte voertuigen waarbij de eventuele gedragswijzigingen in kaart worden gebracht bij invoering van een slimme kilometerheffing. In een eerste, voorbereidende fase zal de Inschrijver ervoor moeten zorgen dat hij de nodige kandidaten kan uitnodigen en selecteren die deel zullen uitmaken van het experiment. Deze kandidaten zullen worden gekozen op basis van hun motieven van verplaatsing, socioeconomische karakteristieken en zijn verdeeld over de hele GEN-zone. Het is de bedoeling dat de kandidaten ook onderworpen worden aan een Stated Preference enquête zoals opgesteld in onderdeel 1. De Inschrijver zorgt voor een kwalitatieve rapportage van de steekproeftrekking en de door hem geselecteerde Deelnemers, op basis van de aangereikte criteria en het Stated Preference onderzoek. De ambtelijke stuurgroep (het IACP) van de drie gewesten zal uiteindelijk zijn goedkeuring moeten geven over de samenstelling van de proefpopulatie vooraleer kan worden overgegaan tot de eigenlijke test. Tezelfdertijd zorgt de Inschrijver ervoor dat zijn projectbureau, front- en backoffice wordt ingericht en toont hij aan de aanbestedende overheid aan dat zijn architectuur voldoet aan de vooropgestelde minimumeisen. Ook hier zal de aanbestedende overheid mits keuringstesten, zijn goedkeuring moeten geven over de Aangeboden Oplossing vooraleer kan worden overgegaan tot de eigenlijke test. Eens de kandidatengroep en het operationele systeem zijn gevalideerd, worden de Deelnemers door de Inschrijver ingelicht over de vooropgestelde doelstellingen en stappen van het project, het beloningsmodel, het tariefschema, het gebruik van het materieel (OBU), de persoonlijke pagina en de aanspreekpunten bij de Inschrijver. Bovendien moeten ze worden geïnformeerd over de mogelijke alternatieven zoals het openbaar vervoer, het fiets-gen, etc. De Inschrijver zorgt ervoor dat alle wagens van de betrokken Deelnemers zijn uitgerust met een correct functionerende OBU vooraleer wordt overgegaan tot de volgende fase. In de tweede, uitvoerende fase wordt gestart met een nulmeting waarbij het verplaatsingsgedrag van elke individuele Deelnemer wordt gemeten gedurende een vooropgestelde meetperiode. De bedoeling is dat dit verplaatsingsgedrag wordt vergeleken met de door de Deelnemer opgegeven resultaten uit de enquête, er een genormaliseerde verplaatsingsconstante wordt bepaald als Bijlage 3: Projectdefinitie V9.0 Pagina 6 van 34

8 basis voor het beloningsmodel, en de resultaten van de nulmetingen worden meegenomen voor het bepalen van de gedragseffecten. Na het verlopen van de controleperiode worden de Deelnemers geïnterviewd over hun eerste bevindingen en geïnformeerd over het tariefschema dat in de volgende stap zal worden toegepast. Ook hier zullen de Deelnemers afhankelijk van het individueel verplaatsingsprofiel worden geïnformeerd over de mogelijke alternatieven. In de tweede stap gaat het eigenlijk tariefstelsel van kracht. Gedurende een vooropgestelde periode zullen de Deelnemers worden onderworpen aan een heffing afhankelijk van hun vervoers- en routekeuzes. In een derde en laatste stap, wordt middels het houden van een interview en/of een enquête onder de Deelnemers, gepolst naar de ervaringen en de al dan niet tevredenheid over de verschillende elementen van het systeem alsook de rechtvaardigheid of aanvaarding van het gebruikte mechanisme. Een debriefing over hun individuele verplaatsingsgedrag, bewustmaking van de externe kosten, de mogelijke alternatieve vervoersmodaliteiten en een (anonieme) benchmarking met de andere kandidaten komen ook aan bod als afsluiting van de proef. Bij het beëindigen van Onderdeel 2 zorgt de Inschrijver ervoor dat technische componenten van het systeem (waaronder de OBU) terug ingeleverd of verwijderd worden uit de projectzone. De Inschrijver zal tussen elke stap periodieke terugkoppelmomenten voorzien met de aanbestedende overheid waarbij er onder andere wordt gerapporteerd over de voortgang van het onderdeel, de operationele problemen voor- en tijdens uitvoering, de algemene bevindingen van de Deelnemers, de top tien van gemelde klachten en een benchmark van de tevredenheid onder de Deelnemers. Het is de bedoeling dat er wordt gestreefd naar een hoge mate van Deelnemerstevredenheid dus de Inschrijver zal bij elke stap moeten aantonen hoe en binnen welke tijdspanne hij de gemelde klachten en problemen gaat oplossen. Als output van dit onderdeel verwacht de aanbestedende overheid een volledig en samenvattend eindverslag over de Lessons Learnt, of leerervaringen. Het omvat onder andere de opgedane leerervaringen in het kader van het gedragsexperiment met lichte voertuigen in de GEN-zone, de eventueel noodzakelijke aanpassingen die door de Inschrijver gebeurd zijn aan de Aangeboden Oplossing, mogelijke verbeteringen op operationeel gebied, en de bevindingen van de Deelnemers over de Aangeboden Oplossing van de Inschrijver. Merk op dat het hier gaat over de opgedane kennis en bevindingen van de Inschrijver en de Deelnemers op functioneel en operationeel gebied, en dus niet de al eventueel geconstateerde gedragseffecten. Dit eindverslag met de leerervaringen, zal gevalideerd moeten worden door de ambtelijke stuurgroep (het IACP) van de drie gewesten. Onderdeel 3: Evaluatie In dit onderdeel zal de Inschrijver de verkregen gegevens en resultaten van onderdeel 1 en 2 analyseren, aftoetsen en verwerken in eindrapportages. Belangrijk hierbij is dat de resultaten van het Stated Preference onderzoek voor de geselecteerde Deelnemers worden vergeleken met hun Revealed Preference en hieruit de nodige lessen en conclusies worden genomen. Bijlage 3: Projectdefinitie V9.0 Pagina 7 van 34

9 De aanbestedende overheid verwacht voor dit onderdeel een volledig en representatief gedragsrapport, over de gemeten gedragsveranderingen met bijhorende conclusies en aanbevelingen. Ook hier zal het gedragsrapport moeten gevalideerd worden door de ambtelijke stuurgroep (het IACP) van de drie gewesten. Onderdeel 4: Bijkomende studieopdrachten in regie De aanbestedende overheid kan gedurende de uitvoering van de opdracht bijkomende bestellingen plaatsen bij de Inschrijver voor studieopdrachten zowel op technisch, financieeleconomisch en juridisch vlak die verband houden met deze opdracht. Hiertoe moet de Inschrijver, in afwijking van de algemene regel in dit bestek waarin wordt gewerkt met eenheidstarieven, een ereloon opgegeven per uur voor een junior, senior en partnerniveau. Geen verplichting tot opstart De aanbestedende overheid heeft geen enkele juridische verplichting om deze onderdelen ook effectief uit te voeren. Zij kan ook vrij beslissen deze onderdelen aan te passen door bepaalde werkpakketten weg te laten dan wel zelf uit te voeren. De Inschrijver heeft geen enkel recht op enige vergoeding indien de aanbestedende overheid beslist de opdracht niet integraal uit te voeren. Het recht tot uitvoering bestaat pas bij het plaatsen van de bestelbon. Team en werkpakketten Gegeven de korte looptijd en de complexiteit van het voorliggende project is het van belang dat er gewerkt wordt op basis van een autonoom kernteam aangevuld met experten wanneer nodig. Het door de Inschrijver voorgestelde kernteam moet uiteraard over de juiste competenties beschikken, maar ook naar samenstelling stabiel blijven om zo risico van continuïteit en verlies van kennis tot een minimum te beperken. Vanuit het kernteam zal door de Inschrijver een verantwoordelijke aangeduid worden, die als teamlead zal instaan voor de uitwerking van het betreffende werkpakket of opgenomen (deel)taak in de planning. Tevens moet per werkpakket of (deel)taak worden aangegeven welke experten bij de uitwerking betrokken zullen worden. De aanbestedende overheid verwacht van de Inschrijver dat tenminste het voorgestelde kernteam daadwerkelijk zal in staan voor de uitvoering. Bijlage 3: Projectdefinitie V9.0 Pagina 8 van 34

10 1.3 Projectfases en timing Uitgangspunt van het voorliggend project is het verwerven van de resultaten van het gedragsexperiment met lichte voertuigen voor maart-april De voornaamste fases, gegeven de vastliggende einddatum die als dwingend beschouwd wordt, zijn hieronder opgenomen. Dit plan dient gevalideerd te worden door de Inschrijver als onderdeel van zijn offerte (binnen hoofdstuk 1.6). Er moet vanuit gegaan worden dat onderdeel 1 is afgerond begin 3 de kwartaal van Eveneens dient er rekening gehouden te worden met het feit dat de nulmetingen en ook de uitvoering zelf in een representatieve periode plaatsvinden (buiten vakantieperiodes etc.). Bij de opmaak van de planning zullen er zoveel mogelijk activiteiten parallel uitgewerkt worden met het oog op het behalen van de genoemde mijlpalen. Het is aan de Inschrijver om de noodzakelijke kwaliteitsbewaking te doen om de consistentie, coherentie en de voortgang van het geheel te garanderen. Voornaamste mijlpalen: 1.4 Verwachte output Doorheen het project zal, in samenspraak met de aanbestedende overheid, gewerkt worden met bepaalde document sjablonen zodat documenten en kwaliteit uniform geborgd zijn. Tijdens de eerste stuurgroep vergaderingen zal dit sjabloon worden besproken en het definitief formaat worden vastgelegd. Het staat de Inschrijver vrij, om bij zijn offerte al een eerste ontwerp van een mogelijk sjabloon bij te voegen. Gezien het interregionaal karakter van dit project zal gewerkt moeten worden met een elektronisch documentmanagement systeem (type SharePoint of gelijkwaardig) zodat op een snelle en efficiënte wijze documenten uitgewisseld kunnen worden. Hierover zullen ook in de eerste stuurgroep vergaderingen de nodige afspraken worden gemaakt. De keuze van het te gebruiken systeem zal in overleg met de aanbestedende overheid gebeuren. Hiervoor mag de Inschrijver geen bijkomende kosten aanrekenen. Hij staat echter wel in voor het aanleveren van de nodige gebruikersgegevens Bijlage 3: Projectdefinitie V9.0 Pagina 9 van 34

11 (zoals logins, paswoorden en/of licenties), en het instandhouden met de laatste beschikbare informatie. Het is van belang om in een project van deze omvang en complexiteit, coherentie en consistentie in de op te leveren documenten te bewaren. Daarom ook zal gewerkt worden met uiteindelijk 3 documenten welke in beginsel op alle werkpakketten individueel van toepassing zal zijn: - Een management samenvatting: dit document bevat een samenvatting van de kenmerken of resultaten van het werkpakket door de Inschrijver; - Een synthese document: dit document bevat een volledige beschrijving; het bevat dan ook naast alle kenmerken eveneens de integrale motivatie over het waarom van een bepaald uitgangspunt en een beschrijving van de alternatieven die in overweging zijn genomen; - Een bijlage: dit document bevat alle documenten, studies, etc. die als basis dienen voor het synthese document; Vanuit deze opzet blijven de documenten beheersbaar en overzichtelijk, tevens geeft het de mogelijkheid om snel via de management samenvatting tot de kenmerken of resultaten van het werkpakket (of deeltaak) te komen. Gezien het interregionaal karakter van dit project, moeten alle officieel afgeleverde documenten, die als output van de verschillende onderdelen worden aangeboden aan de aanbestedende overheid (rapporten en synthesenota s), worden opgemaakt in de twee belangrijkste landstalen (resp. Nederlands en Frans). Eventuele bijlagen mogen worden aangeleverd in het Nederlands, Frans of Engels. De opmaak van deze documenten met in begrip van de vertaling naar het Nederlands en/of Frans zit begrepen in de prijs van de offerte. Er mogen daarom geen afzonderlijke kosten voor worden aangerekend; zelfs niet indien bepaalde werkpakketten of deeltaken worden weggelaten. Uiteraard zullen de weggelaten werkpakketten of deeltaken dan ook niet moeten worden opgenomen in de betreffende nota s. Documentatie (zoals gebruikershandleidingen, informatiebrochures, gebruikersovereenkomsten, eventuele facturen, correspondentie per brief etc.) en elektronische middelen (zoals een website, e- mails, elektronische nieuwsbrieven etc.) die de Inschrijver in het kader van zijn opdracht ter beschikking stelt aan de Deelnemers, mogen worden voorzien in het Nederlands en Frans of Engels. 1.5 Facturatie De facturatie van het eerste, tweede en derde onderdeel gebeurt als volgt: Het eerste onderdeel wordt opgeleverd na de aflevering door de consultant en aanvaarding door de aanbestedende overheid van de Ontwerpnota. Het tweede onderdeel wordt opgeleverd na de aflevering door de consultant en aanvaarding door de aanbestedende overheid van het eindrapport met de leerervaringen en het succesvol afsluiten van de uitvoeringsfase. Het derde onderdeel wordt opgeleverd na de aflevering door de consultant en aanvaarding door de aanbestedende overheid van het Gedragsrapport. Bijlage 3: Projectdefinitie V9.0 Pagina 10 van 34

12 De facturatie van de vergoedingen voor de Deelnemers gebeurt na het afsluiten van de afsluitende enquête en goedkeuring van de schuldvorderingsstaat door de leidend ambtenaar. De facturatie van dienstenprestaties in het kader van het vierde onderdeel, zijnde diensten in regie, gebeurt na oplevering van de bijkomende prestatie, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de bestelbon. Er wordt voorzien in één aflevering per onderdeel aan de leidend ambtenaar, tenzij uitdrukkelijk is voorzien in een aflevering van een bepaald werkpakket of deeltaak. In dit laatste geval moet het werkpakket of deeltaak eveneens worden afgeleverd. Er wordt daarom geen opdeling gemaakt tussen een voorlopige en definitieve aflevering. De Inschrijver stuurt na goedkeuring door de aanbestedende overheid van de afgeleverde documenten een schuldvordering naar de leidend ambtenaar, die moet worden goedgekeurd middels een proces-verbaal van oplevering en bijgevoegd aan de factuur. Bij ernstige tekortkomingen mag de aanbestedende overheid de aflevering weigeren en in voorkomend geval is geen betaling verschuldigd tot zolang de Inschrijver de gebreken niet heeft hersteld. Bij lichte tekortkomingen (bv. lay-out, vormgeving, ) wordt een hersteltermijn afgesproken waarbinnen de Inschrijver deze aanpassingen doorvoert. Er kan dan echter wel worden gefactureerd mits expliciete goedkeuring van de leidend ambtenaar. Indien de aanpassingen niet tijdig op voldoende wijzigingen worden doorgevoerd zijn de vertragingsboetes vermeld in het bestek van toepassing. De facturatie gebeurt op de wijze vermeld in het bestek. 1.6 Planning en organisatie De inschrijver zal instaan voor het volledige projectbeheer voor alle onderdelen. Het is bovendien de verantwoordelijkheid van de Inschrijver om tot geïntegreerde en consistente deliverables te komen. Met name tijdens onderdeel 1 zal de Inschrijver al het mogelijke doen om tot een door de 3 Gewesten gedragen project ontwerp te komen. Het is de bedoeling dat er een gedetailleerde planning wordt opgemaakt voor de volledige looptijd van het gedragsexperiment met lichte voertuigen. Hierbij worden de volgende items van de Inschrijver verwacht: - Opmaak van een gedetailleerde planning Uitwerken van een concrete planning voor de verschillende stadia van het gedragsexperiment met lichte voertuigen. De planning, op basis van kalenderdagen, dient in lijn te zien met bovengenoemde visie onder hoofdstuk 1.3 en minimaal volgende elementen te bevatten: Een gedetailleerd overzicht van alle te nemen stappen, per onderdeel, met daaraan gekoppelde activiteiten, verwerkt in een GANTT chart, en aangeleverd in MS Project en/of pdf; Een globaal overzicht (in minder detail) dat de voortgang van het project weerspiegelt, verwerkt in een GANTT chart, en aangeleverd in MS Project en/of pdf; Bijlage 3: Projectdefinitie V9.0 Pagina 11 van 34

13 De globale planning dient tevens de nodige validatie- en keuringsstappen langs overheidszijde in kaart te brengen, zodat ook naar de politieke besluitvorming eenduidig de mijlpalen worden bepaald; Een inschatting van de benodigde/verwachte inbreng van de 3 overheden, naar menskracht en competentie toe; Koppeling mensen aan activiteiten; In zijn offerte zorgt de Inschrijver voor de nodige deelplanningen per onderdeel, in detail, alsook een globale planning, in minder detail, waarop de algemene voortgang wordt aangegeven. De Inschrijver dient bij opmaak van de planning(en) rekening te houden met een goedkeuringsprocedure langs overheidszijde van minstens 10 werkdagen na definitieve aflevering van het onderdeel (validatie op ambtelijk en politiek niveau). Teneinde het goedkeuringproces zo vlot mogelijk te laten verlopen is het aan te bevelen dat de Inschrijver op regelmatige tijdstippen (bijvoorbeeld tweewekelijks) gedurende het project voorziet in tussentijdse aftoetsingen met het ambtelijk niveau. Gedurende de looptijd van het project staat de Inschrijver in voor de regelmatige actualisatie (wekelijks) van de relevante deelplanningen en een geactualiseerd overzicht op de globale planning (maandelijks). 1.7 Risicomanagementplan De Inschrijver moet een risicostudie uitvoeren voor het gedragsexperiment met lichte voertuigen (mogelijke risico s tijdens de test). Het is hierbij van belang dat er niet enkel naar de risico s van de Inschrijver wordt gekeken, maar dat ook de potentiële risico s worden in kaart gebracht langs overheidszijde. In de risico analyse wordt rekening gehouden met volgende parameters: Opmaak van een (gedetailleerde) risico analyse met een oplijsting van elk risico; de inschaling ervan volgens één van volgende categorieën: financieel, juridisch, technisch, organisatorisch, maatschappelijk, de impact ervan op volgende parameters: kostprijs, tijd, kwaliteit; Elk risico wordt ook ingeschaald volgens het percentage of de kans waarop dat het zich voordoet en krijgt hierbij een resulterend gewicht. Elk risico krijgt een indicatie van de oorzaak, het mogelijk gevolg en de noodzakelijke beheersmaatregelen. Elk risico wordt toegewezen aan een betrokken partij die het best geplaatst is om dit risico te dragen, De risico analyse dient gebaseerd te zijn op ISO 31000:2009 Risk management Principles and guidelines en ISO/IEC 31010:2009 Risk management Risk assessment techniques; In bijlage bij de offerte wordt er een document of risicomanagementplan verwacht (in Word, Excel of pdf) dat een oplijsting geeft van de top tien van risico s, mogelijke oorzaken en gevolgen, de inschaling volgens de genoemde parameters, mogelijke beheersmaatregelen en de toewijzing ervan naar een verantwoordelijke die het risico best kan beheren. Bijlage 3: Projectdefinitie V9.0 Pagina 12 van 34

14 1.8 Kwaliteitsmanagementplan De opmaak van een kwaliteitsmanagementplan heeft als doel dat gedurende de looptijd van het gedragsexperiment met lichte voertuigen er een constante garantie is dat de gevraagde kwaliteit behaald en instandgehouden wordt. De kwaliteitsgaranties draaien hierbij niet enkel rond het functioneel-technische maar om de organisatorische aspecten, klantvriendelijkheid en het behalen van de gewenste resultaten uit het gedragsexperiment. Ten minste volgende items dienen aan bod te komen in het kwaliteitsmanagementplan: Organisatorisch: De Inschrijver geeft aan welke stappen hij zal ondernemen om er voor te zorgen dat de opgegeven tijdscriteria in de projectplanning zullen behaald worden. Het gaat hierbij niet enkel over de globale planning maar ook de individuele deelplanningen. Vertragingen wegens problemen tijdens de ontwerp-, voorbereidings- en uitvoeringsfase zijn volledige ten laste van de Inschrijver en kunnen niet verhaald worden op de aanbestedende overheid. Het niet (tijdig) behalen van de nodige vergunningen of bereiken van het noodzakelijke aantal deelnemers is eveneens ten laste van de inschrijver. Vergunningen: De Inschrijver staat in voor het behalen van de nodige vergunningen, certificaten of licenties die eigen zijn aan de Aangeboden Oplossing. (zoals CE, R&TTE licenties, etc.) Voor vergunningen die moeten worden aangevraagd in naam van de aanbestedende overheid in het kader van het gedragsexperiment, stelt hij alle mogelijke middelen ter beschikking. (opmaak documenten, uitvoeren gevraagde handelingen, aanpassingen aan het systeem, etc.) In zijn kwaliteitsmanagementplan dient de Inschrijver toe te lichten hoe hij hiermee rekening gaat houden. Klantvriendelijkheid: De Inschrijver geeft aan welke stappen hij zal ondernemen om er voor te zorgen dat gedurende het gedragsexperiment er blijvend zal voldaan worden aan de criteria inzake klantvriendelijkheid. Hij beschrijft de methode hoe hij deze eisen zal meten, opvolgen en evalueren zodat er een blijvende Deelnemerstevredenheid ontstaat. Technisch-functioneel: De Inschrijver moet ervoor zorgen dat hij bij het afsluiten van Onderdeel 2 over voldoende kwantitatieve en kwalitatieve metingen beschikt die noodzakelijk en representatief zijn voor de eindrapportages en het gedragsmodel. De kwaliteit van de Aangeboden Oplossing speelt hierbij een rol. In zijn kwaliteitsmanagementplan dient de Inschrijver toe te lichten hoe hij hiermee rekening gaat houden. Het kwaliteitsmanagementplan van de Inschrijver dient gebaseerd te zijn op de standaard ISO 9001:2008 of gelijkwaardig. De ISO 9001:2008 is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. In bijlage bij de offerte wordt er een document of kwaliteitsmanagementplan verwacht (in Word of pdf) waarin ten minste de bovenstaande thema s worden behandeld. Bijlage 3: Projectdefinitie V9.0 Pagina 13 van 34

Stand van zaken Proefproject. Sociaal-Economische Raad 17 oktober 2013

Stand van zaken Proefproject. Sociaal-Economische Raad 17 oktober 2013 Stand van zaken Proefproject Sociaal-Economische Raad 17 oktober 2013 Introductie & kennismaking Wat? Proefproject voor een kilometerheffing systeem voor lichte voertuigen in de GEN zone Waarom? Het doel

Nadere informatie

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025)

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) NEa, 20-07-2012, versie 1.0 INTRODUCTIE In artikel 34 van de Monitoring en Rapportage Verordening (MRV) is beschreven

Nadere informatie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie B Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie Inleiding Deze projectoproep kadert binnen de verderzetting van Actie 24 van het Kankerplan: Steun aan pilootprojecten

Nadere informatie

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL INFOSESSIE AAN KANDIDATEN 24.09.2012 DOEL VAN INFOSESSIE Deze infosessie zal tot doel hebben om deelnemers te informeren over de procedure en selectieregels voor deze opdracht.

Nadere informatie

EEN SUCCESVOL BOUWPROCES VRAAGT EEN SPECIFIEKE AANPAK

EEN SUCCESVOL BOUWPROCES VRAAGT EEN SPECIFIEKE AANPAK 01 ONTWERPPROCES EEN SUCCESVOL BOUWPROCES VRAAGT EEN SPECIFIEKE AANPAK Een succesvol bouwproces, van beleidsvisie tot realisatie en dus tot beleving, vraagt een specifieke aanpak. Er bestaat dan ook geen

Nadere informatie

Toelichting. De projectbegeleider van het Projectbureau Herbestemming Kerken begeleidt dit traject.

Toelichting. De projectbegeleider van het Projectbureau Herbestemming Kerken begeleidt dit traject. INFODOCUMENT KANDIDAATSTELLING BEGELEIDINGSTRAJECT HAALBAARHEIDSONDERZOEK VOOR HERBESTEMMING VAN EEN PAROCHIEKERK AANVRAAG IN TE DIENEN UITERLIJK 22 SEPTEMBER 2017 Toelichting Voor wie? Steden/gemeenten

Nadere informatie

Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.3 (2010-2011)

Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.3 (2010-2011) Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.3 (2010-2011) Verkeerskundige interpretatie van de belangrijkste tabellen (Analyserapport) D. Janssens, S. Reumers, K. Declercq, G. Wets Contact: Prof. dr. Davy

Nadere informatie

Dienstorder MOW/AWV/2013/12

Dienstorder MOW/AWV/2013/12 Dienstorder MOW/AWV/2013/12 19 augustus 2013 Titel: Kostprijs, vergoeding en aanvraagprocedure voor het verkrijgen van verkeersparameters bij het Agentschap Wegen en Verkeer Voorgesteld door: (stuurgroep)

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

Vlaamse overheid Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35, bus 10 1030 Brussel

Vlaamse overheid Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35, bus 10 1030 Brussel Evaluatie van beleid en beleidsinstrumenten Protocol tussen de entiteit 1 verantwoordelijk voor de (aansturing van de) evaluatie en (de instelling verantwoordelijk voor) het beleidsinstrument Vlaamse overheid

Nadere informatie

INTERNE AUDIT: ALGEMENE PRINCIPES VOOR DE ORGANISATIE EN DE UITVOERING

INTERNE AUDIT: ALGEMENE PRINCIPES VOOR DE ORGANISATIE EN DE UITVOERING BELAC 3-03 Rev 5-2017 INTERNE AUDIT: ALGEMENE PRINCIPES VOOR DE ORGANISATIE EN DE UITVOERING De versies van documenten van het managementsysteem van BELAC die beschikbaar zijn op de website van BELAC (www.belac.fgov.be)

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Fedict/2013/M934/Webanalytics tools ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG WEBANALYTICS TOOLS Q & A

Fedict/2013/M934/Webanalytics tools ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG WEBANALYTICS TOOLS Q & A Q & A 1. Onderaan pagina 17 van dit bestek staat dat wij op simpele aanvraag toegang kunnen krijgen tot een gereserveerde ruimte waar de te migreren rapporten kunnen worden geconsulteerd. Welke procedure

Nadere informatie

Procedure voor dataverkrijging en terugkoppeling

Procedure voor dataverkrijging en terugkoppeling Procedure voor dataverkrijging en terugkoppeling Doel: In het verleden zijn er te weinig concrete afspraken gemaakt over de tijdstippen waarop de aan NCDR deelnemende centra hun data aanleveren en op welke

Nadere informatie

Voorwaarden aanbestedingsprocedure Opdracht 3: IS-001

Voorwaarden aanbestedingsprocedure Opdracht 3: IS-001 Voorwaarden aanbestedingsprocedure Opdracht 3: IS-001 Algemene voorwaarden De vzw Contractor Safety Management is van plan om een overeenkomst af te sluiten voor de volgende opdracht: Opstellen van een

Nadere informatie

Handleiding bij projectvoorstel Anders Organiseren

Handleiding bij projectvoorstel Anders Organiseren OP ESF Vlaanderen 2014-2020 Handleiding oproep Anders organiseren Prioriteit uit OP: 4 Mensgericht ondernemen Handleiding bij projectvoorstel Anders Organiseren Analyse De bedoeling is dat u bij het beantwoorden

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Projectoproep Kankerplan Actie 21/22 : Innovatieve benaderingen in de psychosociale steun

Projectoproep Kankerplan Actie 21/22 : Innovatieve benaderingen in de psychosociale steun C Projectoproep Kankerplan Actie 21/22 : Innovatieve benaderingen in de psychosociale steun Inleiding Deze projectoproep kadert binnen de verderzetting van Actie 21/22 van het Kankerplan: Psychosociale

Nadere informatie

Questions et réponses relatives au cahier des charges VO_DEPFB_2013_001 et ses annexes

Questions et réponses relatives au cahier des charges VO_DEPFB_2013_001 et ses annexes Vragen en antwoorden rond bestek VO_DEPFB_2013_001 en zijn bijlagen Questions et réponses relatives au cahier des charges VO_DEPFB_2013_001 et ses annexes Taalgebruik in offerte Emploi des langues dans

Nadere informatie

Samenwerking & Bedrijfsvoering

Samenwerking & Bedrijfsvoering Samenwerking & Bedrijfsvoering Plan van Aanpak Plan van aanpak: Themaonderzoek Samenwerking en Bedrijfsvoering Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Naam projectleider T.C.C. den Braanker C.A.

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

OPI-PMO - PROJECT MANAGER VERANTWOORDELIJKHEDEN I.V.M. INFORMATIEBEVEILIGING EN VERANTWOORD SPEL

OPI-PMO - PROJECT MANAGER VERANTWOORDELIJKHEDEN I.V.M. INFORMATIEBEVEILIGING EN VERANTWOORD SPEL Functiedetail FUNCTIE : OPI-PMO - Project Manager FUNCTIEFAMILIE : Technology AFDELING : Technology DATUM LAATSTE AANPASSING: mei 2010 FUNCTIETITEL DIRECTE LEIDINGGEVENDE: Senior Program Manager OUDE CODE:

Nadere informatie

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan.

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan. ISO 9001:2015 ISO 9001:2008 Toelichting van de verschillen. 1 Scope 1 Scope 1.1 Algemeen 4 Context van de organisatie 4 Kwaliteitsmanagementsysteem 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context. 4 Kwaliteitsmanagementsysteem

Nadere informatie

- Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten)

- Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten) Ref. Ares(2014)1829175-04/06/2014 - Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten) Aankondiging van een opdracht: 2014/S 105-184206

Nadere informatie

Model Nadere overeenkomstbij de Raamovereenkomst ARBIT inzake

Model Nadere overeenkomstbij de Raamovereenkomst ARBIT inzake <ondertitel waarin de aard van Prestatie tot uitdrukking komt> Model Nadere overeenkomstbij de Raamovereenkomst ARBIT inzake De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, gevestigd te Den Haag, te dezen

Nadere informatie

Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1

Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1 Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1 1. Toepassingsgebied Deze Specifieke voorwaarden zijn van toepassing op (het gebruik van) het REI-platform. Door het gebruik van het REI-platform

Nadere informatie

HANDLEIDING MY.TENTOO VOOR OPDRACHTGEVERS

HANDLEIDING MY.TENTOO VOOR OPDRACHTGEVERS HANDLEIDING MY.TENTOO VOOR OPDRACHTGEVERS INHOUD 1. Inloggen op my.tentoo... 1 2. Nieuwe uitvoerder inschrijven... 2 3. Dimona-aangifte invoeren... 3 4. Werkbriefje invoeren... 5 5. Werkbriefjesoverzicht...11

Nadere informatie

Het erkenningsbesluit sociale huisvesting: stimulans voor bewonersparticipatie

Het erkenningsbesluit sociale huisvesting: stimulans voor bewonersparticipatie Het erkenningsbesluit sociale huisvesting: stimulans voor bewonersparticipatie Voorstel tot aanbevelingen van VIVAS I. Inleiding...2 II. Het erkenningsbesluit en bewonersparticipatie...2 1 Prestatiebeoordeling

Nadere informatie

Bijlage D aan het bestek MRMP-S/AC Nr 17SC100

Bijlage D aan het bestek MRMP-S/AC Nr 17SC100 Pagina 1/8 aan het bestek MRMP-S/AC Nr 17SC100 Meerjarige overeenkomst (2017-2018) tegen prijslijst betreffende de levering van zuivel, oliën & vetten, bake-off-, diepvries- en aardappelproducten aan de

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

MODELCONTRACT 1 STAGEOVEREENKOMST

MODELCONTRACT 1 STAGEOVEREENKOMST MODELCONTRACT 1 STAGEOVEREENKOMST TUSSEN Mr. Advocaat, kantoor houdende te Hierna genoemd de "stagemeester" EN Met woonplaats te. Hierna genoemd de "stagiair" EN m.b.t. de artikelen 5, 6 en 7 2 van huidige

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 20 juli 2017 Versie : 0.10 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.10.docx Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

Norm inzake de toepassing van de ISA's in Belgie

Norm inzake de toepassing van de ISA's in Belgie Norm inzake de toepassing van de ISA's in Belgie De Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, Overwegende dat het moderniseren van het norrnatief kader voor de uitvoering van revisorale opdrachten

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Gemeente Bronckhorst, 23 augustus 2016 1. Aanleiding We willen het beleidsplan Sociaal Domein 2015-2018 gemeente Bronckhorst tussentijds

Nadere informatie

PROJECTPLAN REGISTRATIESYSTEEM PRIVATE VOORZIENINGEN BIJZONDERE JEUGDZORG

PROJECTPLAN REGISTRATIESYSTEEM PRIVATE VOORZIENINGEN BIJZONDERE JEUGDZORG PROJECTPLAN REGISTRATIESYSTEEM PRIVATE VOORZIENINGEN BIJZONDERE JEUGDZORG Stefaan VIAENE Johan PEETERS 30 maart 2007 1 A. CONTEXT VAN HET PROJECT - Doelstelling 32 van het Globaal Plan bepaalt: We geven

Nadere informatie

Proceseisen blauwdruk VCM

Proceseisen blauwdruk VCM Proceseisen blauwdruk VCM Bijlage D bij het bestek met zaaknummer 31049665 Verkeersmanagement Centrale van Morgen (VCM) Datum 24 juni 2011 Status definitief Proceseisen Blauwdruk VCM Bijlage D bij het

Nadere informatie

Richtlijnen voor het Exitplan

Richtlijnen voor het Exitplan Bijlage 2 Richtlijnen voor het Exitplan Bijlage bij het Bestek Openbare Europese Aanbesteding SIS Datum: 12 mei 2015 Versie: 1.0 Gehele of gedeeltelijke overneming of reproductie van de inhoud van dit

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 22 maart 2016 Versie : 0.8 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.8 Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg definitieve versie maart 2015 1 1. Inleiding In oktober 2014 heeft het bestuur van Ambulancezorg Nederland de indicatorenset ambulancezorg vastgesteld. Hiermee

Nadere informatie

Aanvraag tot erkenning als OCI door VEGAPLAN.BE vzw (contract OCI VEGAPLAN.BE vzw)

Aanvraag tot erkenning als OCI door VEGAPLAN.BE vzw (contract OCI VEGAPLAN.BE vzw) Aanvraag tot erkenning als OCI door VEGAPLAN.BE vzw Vegaplan.be vzw, afgekort Vegaplan, met maatschappelijke zetel te Bolwerklaan 21, Bus 35, B-1210 Brussel Tel.: 02.880.22.00 Fax: 02.880.22.19 Ondernemingsnr.:

Nadere informatie

De kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

De kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten De kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Basisschool Aan de Bron en sporthal op het voormalige WML-terrein Onderzoeksopzet Rekenkamer Weert 16 december 2007 Inhoudsopgave 1. Achtergrond

Nadere informatie

Voorwaarden Kortingsregeling Tweewielers

Voorwaarden Kortingsregeling Tweewielers Voorwaarden Kortingsregeling Tweewielers Inleiding: de aard van de Kortingsregeling Tweewielers De Kortingsregeling Tweewielers heeft als hoofddoel om automobilisten in (de regio) Rotterdam gemiddeld minimaal

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder de vorm van gesloten digitale biedingen, het recht tot uitbating van het maandelijks marktevenement Woensdagse Brocantemarkt op de

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst TUSSEN : De "Intercommunale Maatschappij voor Ruimtelijke Ordening, Economische Expansie en Reconversie van het Gewest Kortrijk", genoemd "INTERCOMMUNALE LEIEDAL", publiekrechtelijk

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

COMPENDIUM VOOR KUST EN ZEE

COMPENDIUM VOOR KUST EN ZEE COMPENDIUM VOOR KUST EN ZEE DRAAIBOEK voor de uitbouw van een geïntegreerd kennisdocument over de socioeconomische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België COMPENDIUM

Nadere informatie

Voorstel aan het Algemeen Bestuur:

Voorstel aan het Algemeen Bestuur: DIRECTIE Maria Theresialaan 99 Postbus 314 6040 AH Roermond 0BDIRECTIE Tel: 0475-394240 Fax: 0475-311605 www.wbl.nl info@wbl.nl Corsanr. UNIT STAF STAF WH ZVB P&C P&O pc/ps-2010.09160 Voorstel aan het

Nadere informatie

BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013

BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013 BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013 De Federale Overheidsdienst Financiën heeft in haar Addendum dd 11 december 2012 (BTW-beslissing E.T. 119.650/3) de nieuwe regelgeving vrijgegeven rond de BTW-aftrek

Nadere informatie

Toelichting 01: Praktische richtlijnen voor de uitvoering van de energiebeleidsovereenkomsten

Toelichting 01: Praktische richtlijnen voor de uitvoering van de energiebeleidsovereenkomsten COMMISSIE ENERGIEBELEIDSOVEREENKOMST Toelichting 01: Praktische richtlijnen voor de uitvoering van de energiebeleidsovereenkomsten 1 Inleiding De energiebeleidsovereenkomst (kortweg EBO) voor VER-bedrijven

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) L 185/6 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/1136 VAN DE COMMISSIE van 13 juli 2015 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 402/2013 betreffende de gemeenschappelijke veiligheidsmethode voor risico-evaluatie

Nadere informatie

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45 2016/HFB/OO/33001 Leveren van groentenfruit en aardappelproducten Opening 21/12/2016 9u45 DISCLAIMER : de huidige slides zijn enkel een samenvatting van de voornaamste clausules van het bestek met referentie

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

Conceptnota A Versie 7.0 A000033_Conceptnota_SF SO.docx Pagina 1 van 6

Conceptnota A Versie 7.0 A000033_Conceptnota_SF SO.docx Pagina 1 van 6 Conceptnota A000033 Raamovereenkomst voor de aanneming van diensten met betrekking tot de implementatie van de Talent Management applicatie SuccessFactors Versie 7.0 A000033_Conceptnota_SF SO.docx Pagina

Nadere informatie

Strategisch Personeelsmanagement Advies. Pilootproject voor KMO s Agentschap Ondernemen KMO Portefeuille oktober 2014

Strategisch Personeelsmanagement Advies. Pilootproject voor KMO s Agentschap Ondernemen KMO Portefeuille oktober 2014 Strategisch Personeelsmanagement Advies Pilootproject voor KMO s Agentschap Ondernemen KMO Portefeuille oktober 2014 De essentie Via het pilootproject "strategisch personeelsmanagementadvies" geeft het

Nadere informatie

MODELCONTRACT 1 STAGEOVEREENKOMST

MODELCONTRACT 1 STAGEOVEREENKOMST MODELCONTRACT 1 STAGEOVEREENKOMST TUSSEN Mr. Advocaat, kantoor houdende te Hierna genoemd de "stagemeester" EN Met woonplaats te. Hierna genoemd de "stagiair" EN m.b.t. de artikelen 5, 6 en 7 2 van huidige

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Financiën. Nationale School voor Fiscaliteit en Financiën (NSF) BESTEK nr. 1

Federale Overheidsdienst Financiën. Nationale School voor Fiscaliteit en Financiën (NSF) BESTEK nr. 1 Federale Overheidsdienst Financiën Nationale School voor Fiscaliteit en Financiën (NSF) BESTEK nr. 1 «Nederlandstalige opleidingen Communicatie» Informatiesessie 09/06/2011 10.00u 1 Hoeveel cv's ontvangen

Nadere informatie

PROJECT INITIATION DOCUMENT

PROJECT INITIATION DOCUMENT PROJECT INITIATION DOCUMENT Versie: Datum: x.x dd-mm-jj DOCUMENTATIE Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum:. INHOUDSOPGAVE 1. Managementsamenvatting

Nadere informatie

CIM - Aankoopprocedure - aanbesteding

CIM - Aankoopprocedure - aanbesteding Centre d Information sur les Médias A.S.B.L. Centrum voor Informatie over de Media V.Z.W.. 1. Algemeen Principe CIM - Aankoopprocedure - aanbesteding (Tekst goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 26/01/2016

Nadere informatie

Service Portfolio. Technische ondersteuning door ICT-Profielen

Service Portfolio. Technische ondersteuning door ICT-Profielen Technische ondersteuning door ICT-Profielen Pagina 1 van 6 1 Scope en doel Via dit dienstenaanbod kan de Klant op een flexibele manier en aan marktconforme voorwaarden ICTgerelateerde opdrachten in middelenverbintenis

Nadere informatie

Validatiecriteria voor Huurdersoordeel 2016

Validatiecriteria voor Huurdersoordeel 2016 Validatiecriteria voor Huurdersoordeel 2016 Een van de onderdelen van de Aedes-benchmark is het Huurdersoordeel. Dit huurdersoordeel wordt verkregen door onderzoeken uit te voeren onder huurders. Deze

Nadere informatie

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus. Bijkomende informatie bij de PFM-overeenkomst Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.net Wij vragen u

Nadere informatie

Bijlage 14 voor de Europees openbare aanbesteding van. Datamigratie. Dienst Uitvoering Onderwijs. Beschrijving Transitieplan

Bijlage 14 voor de Europees openbare aanbesteding van. Datamigratie. Dienst Uitvoering Onderwijs. Beschrijving Transitieplan Bijlage 14 voor de Europees openbare aanbesteding van Datamigratie Dienst Uitvoering Onderwijs Beschrijving Transitieplan Aanbestedingsnummer: EURAAN-GS-13-282 Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 1.1 DOEL VAN

Nadere informatie

Art.1. Onder businessunits van Engels Group worden in deze tekst uitsluitend verstaan: 1 D.Engels, Aankooporganisatie; 2 Thermo Comfort.

Art.1. Onder businessunits van Engels Group worden in deze tekst uitsluitend verstaan: 1 D.Engels, Aankooporganisatie; 2 Thermo Comfort. I. Algemeen Art.1. Onder businessunits van Engels Group worden in deze tekst uitsluitend verstaan: 1 D.Engels, Aankooporganisatie; 2 Thermo Comfort. Art.2. Onder toestellen wordt in deze tekst uitsluitend

Nadere informatie

Privacy Policy v Stone Internet Services bvba

Privacy Policy v Stone Internet Services bvba Privacy Policy v09.16 Stone Internet Services bvba Stone Internet Services Privacy Policy Dit document heeft als doel te beschrijven hoe Stone Internet Services bvba omgaat met het opslaan en beheren van

Nadere informatie

MODELOVEREENKOMST voor een deelopdracht van de raamovereenkomst wedstrijdpool architectuuropdrachten: haalbaarheidstudie

MODELOVEREENKOMST voor een deelopdracht van de raamovereenkomst wedstrijdpool architectuuropdrachten: haalbaarheidstudie MODELOVEREENKOMST voor een deelopdracht van de raamovereenkomst wedstrijdpool architectuuropdrachten: haalbaarheidstudie TER INFO: Blauw zijn stukken tekst die elke projectleider zal moeten aanpassen i.f.v.

Nadere informatie

COMITE DE GESTION DE LA MARQUE INCERT COMITE VOOR HET BEHEER VAN HET MERK INCERT

COMITE DE GESTION DE LA MARQUE INCERT COMITE VOOR HET BEHEER VAN HET MERK INCERT Comité Electrotechnique Belge asbl Belgisch Elektrotechnisch Comité vzw BluePoint Building Bd A. Reyerslaan, 80-1030 Bruxelles/Brussel Tel.: 02 706 85 70 E-mail: centraloffice@ceb-bec.be IBAN: BE93.2100.0834.3567

Nadere informatie

U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L

U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L R EGLEMENT U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L Teneinde handelaars te stimuleren een veilige en klantvriendelijke webwinkel te ontwikkelen, heeft UNIZO het e-commerce label ontwikkeld (het UNIZO e-commerce

Nadere informatie

Toelichting bij de raadpleging over de tariefmethodologie voor de transmissie van elektriciteit

Toelichting bij de raadpleging over de tariefmethodologie voor de transmissie van elektriciteit Toelichting bij de raadpleging over de tariefmethodologie voor de transmissie van elektriciteit I. DOEL VAN HET RAADPLEGINGSPROCES Met het ontwerp van tariefmethodologie dat nu voorligt, zet de CREG een

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Energiemanagement actieplan Schilderwerken De Boer Obdam B.V. 2015 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Auteur(s): R. de Boer (Schilderwerken

Nadere informatie

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): F. Reijm () A.T. Zweers (A.T.

Nadere informatie

ONDERHOUDSCONTRACT. Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker,

ONDERHOUDSCONTRACT. Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker, ONDERHOUDSCONTRACT Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker, En Naam van de contractant, adres vertegenwoordigd door Voornaam NAAM, functie hieronder

Nadere informatie

PROCEDURE VOOR PRIVÉ OPDRACHTGEVER MET GESPREK (DATUM) Bestek. Project (project naam) ONTWERPOPDRACHT BETREFFENDE (TITEL OPDRACHT)

PROCEDURE VOOR PRIVÉ OPDRACHTGEVER MET GESPREK (DATUM) Bestek. Project (project naam) ONTWERPOPDRACHT BETREFFENDE (TITEL OPDRACHT) PROCEDURE VOOR PRIVÉ OPDRACHTGEVER MET GESPREK Bestek Project (project naam) ONTWERPOPDRACHT BETREFFENDE (TITEL OPDRACHT) Voor (Opdrachtgever) (DATUM) INHOUDSTAFEL DEEL I. OPDRACHT... 3 I.I OPDRACHTGEVER...

Nadere informatie

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Booischotseweg 1 2235 Hulshout Tel: 015 22 40 17 www.hulshout.be hulshout@bibliotheek.be Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Artikel 1. Doelstelling en definitie Onder de hierna bepaalde

Nadere informatie

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438 Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1438 Net RAAMOVEREENKOMST VOOR ONDERHOUDSWERKEN VAN SIGNALISATIE VOOR BLINDEN EN

Nadere informatie

Modelbepalingen erkenning van onderaannemers

Modelbepalingen erkenning van onderaannemers Modelbepalingen erkenning van onderaannemers Dit document werd goedgekeurd op het Vlaams Samenwerkingsforum Overheidsopdrachten van 17 maart 2016. Inhoud 1 Beroep op onderaanneming bij overheidsopdrachten:

Nadere informatie

Toewijzing analyses aan derde laboratoria in het kader van het Controleprogramma

Toewijzing analyses aan derde laboratoria in het kader van het Controleprogramma Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Hoofdbestuur van de Laboratoria Instructie Toewijzing analyses aan derde laboratoria in het kader van het Controleprogramma Versie 05 Datum van

Nadere informatie

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

Bijlage IV - Programma van Eisen

Bijlage IV - Programma van Eisen Bijlage IV - Programma van Eisen In deze bijlage vindt u alle eisen die Opdrachtgever stelt aan de gevraagde oplossing. Met uw Inschrijving op deze opdracht accepteert u onvoorwaardelijk de hieronder gestelde

Nadere informatie

Productgegevensdatabank in het kader van de EPB regelgeving KOSTEN

Productgegevensdatabank in het kader van de EPB regelgeving KOSTEN Productgegevensdatabank in het kader van de EPB regelgeving KOSTEN doc_0_g.c_nl_kosten_v3.0_20081028.doc 28 oktober 2008 Algemene Procedures Inhoudstabel 1 INLEIDING... 3 2 OVERZICHT PROCEDURES... 3 3

Nadere informatie

Handleiding bij projectvoorstel Anders Organiseren

Handleiding bij projectvoorstel Anders Organiseren OP ESF Vlaanderen 2014-2020 Handleiding oproep Anders organiseren Prioriteit uit OP: 4 Partnerschapsontwikkeling en Mensgericht ondernemen Handleiding bij projectvoorstel Anders Organiseren Analyse De

Nadere informatie

Certificatieproces Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs

Certificatieproces Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs Certificatieproces Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs I. Inleiding De Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs is ontwikkeld door de Beheergroep KSO en intern getoetst op compatibiliteit met ISO 9001:2008. Echter,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Richards Webdesign

Algemene voorwaarden Richards Webdesign Algemene voorwaarden Richards Webdesign Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert

Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert Weert, 6 september 2011. Rekenkamer Weert Inhoudsopgave 1. Achtergrond en aanleiding 2. Centrale vraagstelling 3. De wijze van onderzoek 4. Deelvragen

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008. " Vervanging van het actief netwerk "

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008.  Vervanging van het actief netwerk Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008 " Vervanging van het actief netwerk " ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen worden

Nadere informatie

AANVRAAG TOT KANDIDATUUR

AANVRAAG TOT KANDIDATUUR AANVRAAG TOT KANDIDATUUR LID VAN HET ANALYSECOMITE «MATERIALEN ONDER DE LOEP» CONTEXT Wie zijn we? Kleur Bekennen is het programma opvoeden tot wereldburgerschap van de Belgische Staat, uitgevoerd door

Nadere informatie

Dienstbeschrijving DigiAlarm.net

Dienstbeschrijving DigiAlarm.net Algemeen Deze dienstbeschrijving omvat de specifieke kenmerken van de dienst DigiAlarm.net van ASB-Security BV, hierna te noemen ASB. Inleiding Wat biedt de dienst DigiAlarm.net DigiAlarm.net is een alarmtransmissiedienst

Nadere informatie

BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version

BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version Introductie Quickscan De financiële organisatie moet, net zo als alle andere ondersteunende diensten, volledig gericht zijn

Nadere informatie

Factsheet 12. Focus op overheidsopdrachten

Factsheet 12. Focus op overheidsopdrachten Factsheet 12 Versie nr. 7 d.d. 13 juli 2017 Inhoudsopgave I. WAT ZIJN OVERHEIDSOPDRACHTEN?... 3 II. NALEVING VAN DE REGELS VOOR OVERHEIDSOPDRACHTEN... 4 III. AANDACHTSPUNTEN... 5 13/07/17 2/6 I. Wat zijn

Nadere informatie

Wedstrijdreglement AG Insurance Tevredenheidsenquête

Wedstrijdreglement AG Insurance Tevredenheidsenquête Wedstrijdreglement AG Insurance Tevredenheidsenquête Artikel 1: Organisator De NV AG Insurance, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, RPR Brussel BTW BE

Nadere informatie

Toewijzing analyses aan derde laboratoria in het kader van het Controleprogramma

Toewijzing analyses aan derde laboratoria in het kader van het Controleprogramma Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Hoofdbestuur van de Laboratoria Instructie Toewijzing analyses aan derde laboratoria in het kader van het Controleprogramma Versie 03 Datum van

Nadere informatie

AccountView Go Workflow documenten handleiding

AccountView Go Workflow documenten handleiding AccountView Go Workflow documenten handleiding Workflow AccountView Go Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Business Case... 3 1.1 Maandelijkse rapporten... 3 1.1.1 BTW Aangifte... 3 1.1.2 Openstaande posten debiteuren...

Nadere informatie

De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN voor overeenkomsten gesloten via internet ARTIKEL 1 DEFINITIES De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Ondernemer:

Nadere informatie

Deze interne handleiding sluit aan bij de opleiding projectmatig werken in lokale overheden.

Deze interne handleiding sluit aan bij de opleiding projectmatig werken in lokale overheden. Handleiding Projectmatig werken Uit het Meerjarenplan: Toelichting bij doelstelling C-12: Er is een planmatige, doelgerichte en gecontroleerde interne organisatie. Bovendien zullen de diensten aangemoedigd

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT 2008

SERVICE LEVEL AGREEMENT 2008 SERVICE LEVEL AGREEMENT 2008 TEN BEHOEVE VAN PREFERRED SUPPLIERS 1 HOOFSTUK 1 ALGEMEEN Preferred Supplier Ter aanvulling op het technische contract met bijbehorende Algemene Voorwaarden Weller komen ondergetekenden

Nadere informatie

Conceptnota. ERP-MIS afdeling Documentbeheer stad Gent CDG000925

Conceptnota. ERP-MIS afdeling Documentbeheer stad Gent CDG000925 Conceptnota ERP-MIS afdeling Documentbeheer stad Gent CDG000925 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1 Doelstelling conceptnota... 3 1.1 De opdracht... 3 1.2 Digipolis... 3 2 Opdrachtgevend bestuur, wijze van

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR DE VEILIGHEIDSCOORDINATIE ONTWERP / VERWEZENLIJING

OVEREENKOMST VOOR DE VEILIGHEIDSCOORDINATIE ONTWERP / VERWEZENLIJING OVEREENKOMST VOOR DE VEILIGHEIDSCOORDINATIE ONTWERP / VERWEZENLIJING Tussen de ondergetekenden, enerzijds de heer / mevrouw.. wonende te of de maatschappij... met maatschappelijke zetel te hier vertegenwoordigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden UNIVERSUM webdesign

Algemene voorwaarden UNIVERSUM webdesign Algemene voorwaarden UNIVERSUM webdesign Versie 1.0.2 maart 2017 1. Algemeen 1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, aanbieding en overeenkomst tussen UNIVERSUM webdesign en

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Rondleidingen Havenhuis voor externe gidsen

AANVRAAGFORMULIER Rondleidingen Havenhuis voor externe gidsen AANVRAAGFORMULIER Rondleidingen Havenhuis voor externe gidsen IDENTIFICATIE AANVRAGER In geval van natuurlijke persoon: Naam:... Voornaam:... Adres:... Postcode:...Gemeente:... Btw-nummer:... Telefoon/gsm:...

Nadere informatie