Managementrapportage november 2013 t/m januari 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Managementrapportage november 2013 t/m januari 2014"

Transcriptie

1 Managementrapportage november 2013 t/m januari 2014 Inleiding Periodiek brengt het College van Bestuur een rapportage uit over diverse zaken die bij Tabijn aan de orde zijn geweest. Deze rapportage is in de eerste plaats bestemd voor de Raad van Toezicht. Daarnaast kunnen ook andere belangstellenden er kennis van nemen. Deze rapportage heeft betrekking op de maanden november 2013 t/m januari Algemeen Nieuwe naam fusieschool Prinsenhof-Oranjehof: DURV! school Schoolleidersregister Beleid met betrekking tot weeralarm (code rood) Strategisch beleid Het CvB heeft het intentiebesluit genomen om de basisscholen Prinsenhof en Oranjehof in Alkmaar per 1 augustus 2014 te fuseren tot één school met drie locaties en met een nieuwe naam. Vooruitlopend hierop is de nieuwe naam in december 2013 al op één locatie bekend gemaakt, vanwege de opening van een nieuw schoolgebouw voor deze locatie. De nieuwe naam van de Prinsenhof Amstelstraat wordt: DURV! school Amstelstraat. DURV! staat voor Durven, Uitdagen, Respecteren, Volgende stap ( vinkje ). Op vrijdag 13 december 2013 zijn het nieuwe schoolgebouw en de nieuwe naam officieel geopend en gepresenteerd. De locaties Oranjehof Elgerweg en Prinsenhof Tochtwaard krijgen de nieuwe naam per 1 augustus 2014 en gaan dan: DURV! school Elgerweg en DURV! school Tochtwaard heten. Het CvB heeft conform de afspraken vastgelegd in de CAO PO besloten dat alle (adjunct)directeuren van Tabijn zich vóór 1 april 2014 gaan registreren bij het landelijke schoolleidersregister. Tevens wordt van hen gevraagd zelf zorg te dragen voor de herregistratie één keer in de vier jaar. Deze afspraken worden meegenomen in de managementoverleggen tussen de algemene directie en de scholen van Tabijn. Het CvB besluit omwille van de veiligheid dat in geval van een weeralarm code rood leerlingen zoveel mogelijk binnen dienen te worden gehouden. Dit zal worden opgenomen in het schoolveiligheidsplan. Op 27 januari 2014 heeft de slotbijeenkomst m.b.t. het nieuwe strategisch beleid plaatsgevonden. Daarmee komt een eind aan een proces van ca. anderhalf jaar waarbij directeuren, leerkrachten, intern begeleiders en bovenschoolse medewerkers onder leiding van het CvB hebben gewerkt aan een nieuw strategisch beleidsplan voor de periode Het plan zal nu ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht en ter instemming aan de GMR worden voorgelegd, waarna het in het schooljaar in werking zal treden. Organisatie Raad van Toezicht De Raad van Toezicht (RvT) kwam bijeen op 17 december Aan de orde kwamen o.a. de volgende onderwerpen: de begroting 2014 (de RvT verleende goedkeuring), de financiële kwartaalrapportage t/m het derde kwartaal 2013, de resultaten van de interim-controle van de accountant, het financieel meerjarenperspectief van Tabijn, de gedragscode, de stand van zaken m.b.t. huisvesting en de herbenoeming van de RvT-leden R. Deen en S. de Boer (beiden werden herbenoemd). GMR De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) kwam bijeen op 21 november 2013 en 15 januari Aan de orde kwamen o.a. de volgende onderwerpen: het concept-strategisch beleidsplan , het

2 Directeurenberaad vakantierooster (de GMR verleende instemming), de verkiezing van de Ondersteuningsplanraden van de nieuwe samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs, de samenstelling en omvang van de GMR, het verzuimbeleid (de GMR verleende instemming), de verdeelsleutel bovenschools scholen van de zgn. prestatieboxmiddelen (de GMR verleende instemming), de opleidingsmogelijkheden voor (G)MR-leden. Het directeurenberaad kwam bijeen op 4 november, 18 november, 2 december en 16 december Aan de orde kwamen o.a. de volgende onderwerpen: verdere digitalisering van de HRM-werkprocessen, het vervolg van het programma leiderschapsontwikkeling (MD), de opzet van de studiereis voor directeuren naar Noorwegen (maart 2014), de werkwijze van de vertrouwenspersoon, de voortgang van de functiemix (invoering LB-functies), de resultaten van de pilot nieuwe gesprekkencyclus, de opzet van de Tabijn Academie, een presentatie van de nieuwe Arbodienst Perspectief, de begroting 2014, de inrichting van de nieuwe samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs, het landelijke project Vensters PO (van de PO-Raad). Onderwijs en Kwaliteit Netwerkbijeenkomsten intern begeleiders Werkgroep Plusleerlingen Werkgroep Onderwijskwaliteit Bijeenkomsten Passend Onderwijs Onderwijsinspectie Op 10 december zijn de intern begeleiders bij elkaar gekomen. Naast de vaste agendapunten, Ontwikkelingen in ESIS, Ontwikkelingen in de samenwerkingsverbanden en Halen en Brengen hebben drie intern begeleiders verslag gedaan over het bezoek van de inspectie bij hen op school. Er is m.n. aandacht besteed aan kwaliteitsaspect 8, en m.n. over 8.2,8.3, 8.4. Het gaat hier om de wijze waarop de school bepaalt welke leerling welke zorg krijgt en de planmatigheid en de wijze waarop er wordt geëvalueerd wat de effecten zijn. Vervolgens gingen de intern begeleiders in groepjes uiteen om ervaringen uit te wisselen en ideeën op te doen. De bijeenkomst werd als erg zinvol ervaren. Op 13 november en 8 januari is de werkgroep Plusleerlingen bij elkaar geweest. Deze werkgroep heeft de opdracht om vorm en inhoud te geven aan het beleid voor de Plusleerlingen op de scholen van Tabijn. Op SharePoint is ruimte gemaakt voor producten van scholen en van de werkgroep. De werkgroep bestaat uit: Lisette Dijkstra (Bareel), Lonneke Heijne (Willem-Alexanderschool), Ilona Terlien (Duif), Mariska Buurmeijer (Molenhoek), Annemiek Rijk (Visser t Hooft), Nico Sloep (sector ICT) en Wim Noom (lid algemene directie). Op 15 januari is de werkgroep bij elkaar geweest. Er is vooral gesproken over de ontwikkelingen m.b.t. Passend Onderwijs, zoals het nieuwe ondersteuningsplan van de SWV s, het handelingsgericht diagnosticeren en werken. Ook is er gesproken over het gebruik van SCOL,het leerlingvolgsysteem voor de sociaalemotionele ontwikkeling. Binnenkort komt de werkgroep hier met een voorstel over. Op 21 januari zijn de directeuren en intern begeleiders van de Tabijnscholen die deelnemen aan het SWV PO Noord-Kennemerland bij elkaar geweest om met elkaar te praten over de conceptversie van het ondersteuningsplan. Op 28 januari hebben de directeuren en intern begeleiders van het SWV PO IJmond ook met elkaar gesproken over het ondersteuningsplan van hun samenwerkingsverband. Beide bijeenkomsten werden zeer gewaardeerd. Ze waren informatief en men heeft met het CvB kunnen praten over de wijze waarop Passend Onderwijs op de scholen wordt vormgegeven. Op 7 november 2013 heeft de onderwijsinspectie, in het kader van het vierjaarlijks onderzoek, basisschool Cunera bezocht. Naast dit reguliere onderzoek heeft de inspectie ook onderzoek gedaan naar wereldoriëntatie. De Inspectie beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs op de Cunera als voldoende. De school kenmerkt zich door de duidelijke structuur. De leerlingen, de leraren en de directie van de school weten wat er van hen verwacht wordt. De

3 Toekenning subsidie Platform voor studiereis naar Noorwegen in maart 2014 Lancering Website Tabijnacademie Driehoeksmeting Tevredenheid ouders, leerkrachten en leerlingen Werkgroep Excellentie Kwaliteitszorg: Zelfevaluatie en Audit teamleden gaan op een professionele wijze met elkaar om en creëren daarmee een prettige werksfeer voor de leerlingen. Op bijna alle onderzochte onderdelen scoort de school voldoende (een 3 op een 4-puntschaal) en op een onderdeel een goed (een 4 op een 4-puntschaal): Leerlingen die op onderdelen uitvallen en dus extra zorg nodig hebben, worden tijdig gesignaleerd en krijgen extra begeleiding. Margriet Speklé (directeur van de Otterkolken), Conny Goedel (directeur van de Paulus) en Franciska Loth (lid algemene directie) hebben een studiereis naar Noorwegen voorbereid. Dertien directeuren, voorzitter CvB, sectormanager HRM en één lid van de algemene directie hebben zich voor deze reis opgegeven. Een subsidieaanvraag voor deze studiereis bij het Europees Platform is positief gewaardeerd. De studiereis vindt plaats van 17 maart tot 21 maart Alle scholingsactiviteiten van Tabijn worden zo veel mogelijk ondergebracht in de Tabijnacademie. Het aanbod van de Tabijnacademie is te vinden op De lancering van deze website vond feestelijk plaats tijdens de nieuwsjaarbijeenkomst op 9 januari 2014 in basisschool De Bareel. Het aanbod is op dit moment beperkt tot een drietal trajecten: Post-Hbo Onderwijs en nieuwe media, coöperatieve werkvormen en 1 module excellentie. In de derde week van januari is de driehoeksmeting Tevredenheid onder ouders, leerlingen en leerkrachten gestart. Het onderzoek wordt voor de eerste keer in eigen beheer uitgevoerd. Dagelijks kregen scholen een overzicht van de responspercentages. Dit leidde ertoe dat een leuke concurrentiestrijd tussen scholen ontstond om het hoogste responspercentage te behalen. De school met het hoogste percentage ontvangt de wisselbeker en een cheque van 750, de tweede plaats een cheque van 500 en de derde plaats een van 250. In het kader van het onderzoek naar het predicaat Excellentie gaan zes scholen van Tabijn en de algemene directie op bezoek bij twee scholen die dit predicaat hebben gekregen. Het gaat om basisschool De Venen in Reeuwijk en de Van Ostadeschool in Den Haag. Dit schooljaar is het eerste jaar van de vierjaarlijkse cyclus waarin de Tabijnscholen een zelfevaluatie schrijven en een audit ondergaan. De scholen die de spits afbijten zijn Het Rinket, Cunera, Visser t Hooft en De Duif. De auditteams bestaan uit directeuren en IB-ers van Tabijn en een directeur van stichting Salomo uit Haarlem. Personeel Benoemingen Thema werk en gezondheid Marga van Lieshout is per 1 december 2013 benoemd in de functie van adjunctdirecteur op de Bareel in Heemskerk. Margriet Speklé is per 1 december 2013 benoemd in de functie van directeur op de Otterkolken in Heemskerk. Per 13 januari 2014 is Hans Groot benoemd tot directeur a.i. van de J.D. van Arkel school. Vanaf 1 januari 2014 is Tabijn een nieuwe samenwerking gestart met Arbodienstverlener Perspectief. In de begeleiding van medewerkers die zich hebben ziek gemeld wordt nu gewerkt met een bedrijfsarts en verzuimconsultant. Folko Jan Wijnhold van Perspectief heeft op 2 december 2013 een presentatie gegeven in het directeurenberaad (zie ook HRM-thema s in het directeurenberaad). Wanneer het verzuimbeleidsplan officieel door de GMR is goedgekeurd volgt meer informatie in een Tabijn nieuwsbrief. Op 6 november 2013 is gestart met de hernieuwde training hartcoherentie. Deze training wordt verzorgd door Wim Gijzen van Heartmath Benelux. In totaal zijn 12 deelnemers gestart. Ook is in het laatste kwartaal van 2013 een aantal individuele trajecten gestart.

4 Bijeenkomst startende leerkrachten en mentorentraining Personeelsraad Adjuncten-netwerk HRM-thema s in het directeurenberaad De interne opleiders hebben op 15 januari 2014 de tweede bijeenkomst voor startende leerkrachten georganiseerd. Ook voor deze bijeenkomst was Hans Ploeg, directeur Kornak, uitgenodigd om het vervolg te geven aan het werken met Action Type (een instrument om eigen kwaliteiten en de kwaliteiten van een team in kaart te brengen). Deel 1 en deel 2 van de training voor mentoren heeft ook januari 2014 plaatsgevonden. Op 12 november 2013 heeft de sectormanager HRM het conceptverzuimbeleidsplan met de leden van de personeelsraad doorgesproken. Op 7 november heeft de tweede bijeenkomst van het adjuncten netwerk plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst van een dag is met Jonne Gaemers het concept strategisch beleidsplan besproken. Na deze bespreking vonden de hele dag schoolbezoeken plaats. Tijdens deze schoolbezoeken werden de adjunct directeuren rondgeleid door de verschillende scholen en was er plenair gelegenheid om actuele thema s en vraagstukken met elkaar te bespreken. Tijdens het directeurenberaad van 4 november heeft de sectormanager HRM een vervolgpresentatie verzorgd rondom het thema Management Development. Doelstelling van de presentatie was de terugkoppeling over de inventarisatie en de inhoud van de 2-daagse in februari Folko Jan Wijnholds van Perspectief heeft op 2 december 2013 een presentatie in het directeurenberaad gegeven. Doelstellingen van deze presentatie waren het informeren van de directeuren over de visie en werkwijze van Perspectief en het delen van wetenschappelijke achtergrondinformatie over psychische klachten, interventies en het onderwijs. ICT Werkgroep ICT Profielen SharePoint Vervangingsplan OSO It s Learning ICT-coördinatoren en agendacommissie BIC-netwerk De werkgroep ICT komt regelmatig bijeen. De laatste onderwerpen die behandeld zijn o.a.: Profielen SharePoint, vervangingsplan, OSO en It s Learning. Deze worden hieronder toegelicht. In het Strategisch beleidsplan is o.a. opgenomen dat talenten met specifieke kennis zichtbaar moeten worden. In de werkgroep is voorgesteld hiervoor een persoonlijke plek binnen SharePoint te gebruiken. Met de Caesargroep (onze partner voor SharePoint beheer en toepassingen) wordt gezocht naar een juiste indeling van deze OneDrive zodat het bruikbaar wordt. In de werkgroep ICT is voorgesteld dat scholen voortaan een keuze kunnen maken voor pc s en/of tablets binnen het bestaande vervangingsplan. Het bestuur is met dit voorstel akkoord gegaan. Een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van SVOK (voortgezet onderwijs), Fedra en Tabijn is bijeengeweest en heeft afspraken gemaakt over het digitaal uitwisselen van leerling gegevens (vooral groep 8) Er zijn testbestanden gebruikt die prima ingelezen worden in de systemen van het VO. Om dit te kunnen doen moeten de scholen gecertificeerd zijn. Alle Tabijnscholen zijn gecertificeerd. Ook diverse VO scholen uit het noordelijke gebied doen mee met deze digitalisering. It s Learning heeft een demo gegeven in de werkgroep ICT. It s Learning is een ELO inclusief een digitaal portfolio. Op zich ziet dat er goed uit. Het is echter weer een ander pakket en besloten is eerst SharePoint als Digitaal Portfolio in te zetten. Voor het nog beter inhoudelijk vullen van de ICT/bijeenkomsten is een agendacommissie in het leven geroepen bestaande uit ICT-coördinatoren. Actuele thema s zijn o.a. digitale rapportage, digitaal portfolio, 3d printing, nieuw verschenen Apps, hoe wordt ICT ingezet op mijn school. Het BIC-netwerk bestaat dit jaar tien jaar. Dit jaar wordt afgesloten met een seminar op 5 juni verzorgd door en voor BICCERS. (bovenschools ICTcoördinatoren/ ICT-managers) Zeer nadrukkelijk ook bestemd voor bestuurders.

5 Social Media The Bett Digiduif en YouConnect O21 en ICT-competentie scan Internationalisering, Erasmus+ en E-twinning Deelname is gratis en alleen op uitnodiging. De bijeenkomsten worden hoofdzakelijk gebruikt om praktisch met de verschillende groepen te werken en de vulling van het eindseminar vorm te geven. Meer informatie verschijnt later. Tabijn beschikt sinds kort over een eigen Facebook. Ook steeds meer scholen gebruiken dit instrument om nieuws te verspreiden. Met 8 collega s hebben we the Bett in Londen bezocht, een grote ICT-beurs voor het onderwijs. Naast de sectormanager ICT en de ICT-consultant zijn 6 van onze ICT-toppers meegegaan. Vier van hen hebben de Apple conferentie bezocht en twee hebben scholen bezocht. Met heel veel indrukken en enthousiasme wordt er nu gewerkt aan de verslagen. De highlights zullen aan bod komen op de komende ICT-coördinatorenbijeenkomst en geplaatst worden op Facebook. Veel daarvan is direct in te zetten in de klas. (Augmented Reality Apps) Andere toepassingen, zoals o.a. 3d printing, hebben wat meer tijd nodig. De ICTvoortrekkers komen elke 1 e maandag van de maand bijeen om elkaar te voeden. Tijdens the Bett is veel gebruik gemaakt van Social media (WhatsApp) om elkaar te informeren. Met Marco Quispel van Digiduif is regelmatig overleg over wensen met betrekking tot het product Digiduif. Het platform zal steeds meer in een behoefte voorzien om ouders te informeren. Rovict en Digiduif hebben onderling een contract getekend om gegevens te kunnen uitwisselen. Toetsgegevens en digitale rapporten zullen ontsloten worden. De App YouConnect (Digiduif) biedt ouders nu al diverse informatie. In het Strategisch beleidsplan wordt ook gesproken over ICT- competenties van leerkrachten. De tool Didactiek in Balans bestaat niet meer. O21 heeft een competentie scan ontwikkeld die voor Tabijn interessant kan zijn. De eerste besprekingen hieromtrent hebben ondertussen plaatsgevonden. De werkgroep ICT zal zich er verder over buigen. Contacten met Curaçao zijn gelegd maar hebben nog niet geleid tot concrete samenwerking met leerlingen. Dat is nog een kwestie van tijd. Men is wel enthousiast. Wel heeft Tabijn nog goed bruikbare, afgeschreven hardware geleverd. Erasmus+ (EU programme for education, training, youth and sport) heeft voor de komende 7 jaar bijna 15 biljoen euro beschikbaar voor internationale samenwerkingsprojecten. E-twinning is een platform dat beschikbaar wordt gesteld voor dit soort projecten. De sectormanager ICT onderzoekt de mogelijkheden. Financieel beleid Begroting 2014 De begroting 2014 komt uit op negatief. Vanwege de extra middelen van OCW ad 1,3 miljoen (die grotendeels in de jaarrekening 2013 wordt verwerkt) is bijstelling van de begroting 2014 mogelijk. Eerder werd uitgegaan van een tekort van in 2014, teruglopend naar een sluitende begroting in Door de extra OCW-middelen wordt het tekort voor 2014 nu geraamd op , teruglopend naar een sluitende begroting in Huisvesting Bareel Van Arkelschool De Branding De Duif De tijdelijke omgevingsvergunning van het bestaande semi-permanente gebouw (Het Blok) moet worden omgezet naar een definitieve omgevingsvergunning per 1 juli De nieuwe omgevingsvergunning is in januari 2014 aangevraagd. Het schoolplein is nu geheel afsluitbaar. In december zijn er poorten en een hekwerk geplaatst om dit mogelijk te maken. In januari is het hekwerk aan de westzijde van de school vernieuwd. Er is overeenstemming met de gemeente Heiloo om de boeiboorden van de Duif te vervangen. De werkzaamheden worden in februari uitgevoerd.

6 Binnenmeer Jaarplan 2014 Meerjarenonderhoud Er is een eerste schetsplan gemaakt om te onderzoeken welke mogelijkheden het gebouw en de locatie Binnenmeer hebben. Hierbij gaat het om renovatie, onderwijskundige vernieuwingen, vernieuwen speelzaal en uitbreiding. Ook de mogelijke kosten zijn in beeld gebracht. De volgende stap is in overleg te treden met de gemeente Uitgeest. Doel is de huisvesting van de Binnenmeer te optimaliseren. In de maand januari zijn alle scholen bezocht en is met de directie overleg gevoerd wat er in 2014 moet worden gedaan op het gebied van de huisvesting. De basis hiervoor is het meerjarenonderhoudsplan. Ook de wensen van de scholen op het gebied van huisvesting, de kwaliteit van de schoonmaak en staat van het meubilair zijn besproken. Naar verwachting zal per 1 januari 2015 de Regeling Overheveling Buitenonderhoud in werking treden. Het budget voor het buitenonderhoud zal dan rechtstreeks vanaf het Rijk naar het schoolbestuur gaan. Momenteel loopt dit nog via de gemeenten. Door een extern adviesbureau is het meerjarenonderhoudsplan van onze gebouwen bijgesteld. Dit plan is basis voor het onderhoud van onze schoolgebouwen. De komende tijd zal overleg met de gemeenten worden gevoerd over de overgang van het buitenonderhoud naar ons. Hierbij richten wij ons op onze ambitie optimale huisvesting te creëren om goed onderwijs te kunnen geven.

Managementrapportage

Managementrapportage Managementrapportage Medio maart t/m mei 2012 Inleiding Periodiek brengt het College van Bestuur een rapportage uit over diverse zaken die bij Tabijn aan de orde zijn geweest. Deze rapportage is in de

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram 2 STRATEGISCH BELEID 3 ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE

INHOUDSOPGAVE. 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram 2 STRATEGISCH BELEID 3 ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD BLZ. 3 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram BLZ. 4 2 STRATEGISCH BELEID BLZ. 7 Het strategisch beleidsplan 2010-2014 Externe ontwikkelingen

Nadere informatie

Managementrapportage. Stichting Tabijn. Februari en maart 2011

Managementrapportage. Stichting Tabijn. Februari en maart 2011 Managementrapportage Stichting Tabijn Februari en maart 2011 Inleiding Periodiek brengt het College van Bestuur een rapportage uit over diverse zaken die bij Tabijn aan de orde zijn geweest. Deze rapportage

Nadere informatie

2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014

2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014 2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van SAKS, een onderwijsorganisatie met 14 basisscholen in Alkmaar, en SKB, een eenpitter met 1 school in Bergen. De stichtingen

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

BOOR Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2013

BOOR Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2013 BOOR Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2013 Vastgesteld door het bestuur op 31 oktober 2013. Woord vooraf Bij BOOR werken wij voortdurend aan het bevorderen van excellentie bij onze leraren, schoolleiders

Nadere informatie

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave 1. Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs 2. Bestuurlijke structuur LOGOS 3. Juridische structuur 4. Organisatiestructuur 5. Financieel beleid

Nadere informatie

Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland. Jaarverslag

Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland. Jaarverslag Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland Jaarverslag 2013 Inhoud Voorwoord 3 Verslag raad van toezicht 5 Onderwijs 12 Personeel 18 Organisatie 23 Facilitaire Diensten 31 Financiën

Nadere informatie

Voorwoord. Het college van bestuur van De Haagse Scholen,

Voorwoord. Het college van bestuur van De Haagse Scholen, Jaarverslag 2014 Voorwoord Voor De Haagse Scholen was 2014 in de eerste plaats een jaar van herbezinning. De jaren ervoor was succesvol gebouwd aan een stevig fundament en werden op diverse terreinen zeer

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2014 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Verslag Raad van Toezicht 7 Inleiding 8 Samenstelling in 2014 8 Rooster van aftreden

Nadere informatie

SIKO JAARVERSLAG IEDER KIND TELT EN SIKO VIERT

SIKO JAARVERSLAG IEDER KIND TELT EN SIKO VIERT SIKO JAARVERSLAG 2014 IEDER KIND TELT EN SIKO VIERT 1 Inhoudsopgave Blz. 03 voorwoord voorzitter bestuur Blz. 05 voorwoord algemeen directeur Blz. 06 organisatie Blz. 08 jaarverslag G.M.R. Blz. 09 besluitenlijst

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2013 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Verslag Raad van Toezicht 7 Inleiding 8 Samenstelling in 2013 8 Commissies 8 Werkwijze

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2) Postbus 744 9700 AS GRONINGEN. Groningen, 23 mei 2014.

Jaarverslag 2013. Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2) Postbus 744 9700 AS GRONINGEN. Groningen, 23 mei 2014. Jaarverslag 2013 Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2) Postbus 744 9700 AS GRONINGEN Groningen, 23 mei 2014 Pagina 1 van 85 Voorwoord door het College van Bestuur bij het Bestuursverslag Openbaar

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bestuursverslag 2011. 1 Inleiding 4. 2 Algemene informatie 5

Inhoudsopgave. Bestuursverslag 2011. 1 Inleiding 4. 2 Algemene informatie 5 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Algemene informatie 5 3 Juridische structuur en organisatiestructuur 3.1 College van Bestuur 6 3.2 Raad van Toezicht 6 3.3 Organisatiestructuur 8 4 Kernactiviteiten 4.1 Missie,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1 Inleiding 3 2 Management en organisatie. 5 3 Onderwijs en leren... 8 4 Personeel en organisatie.. 15 5 Onderwijshuisvesting. 21 6 Financieel en materieel beheer 23 7 Korte jaarverslagen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2013 EBS De Olijfboom Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

Bestuursverslag 2010

Bestuursverslag 2010 Bestuursverslag 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Voorwoord...5 1. Algemeen...6 1.1 Bestuur...6 1.2 Goed onderwijsbestuur...6 1.3 Vacatiegeldregeling...6 1.4 Missie en visie...7 1.5 Bezwaarschriften

Nadere informatie

Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit "energie "

Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit energie 3333 Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit "energie " Kenmerk: N046NM Datum: maart 2012 Behandeld door: Nanda Mul Behandeld in AB op 17 april 2012 Behandeld door GMR op 24 april 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

K S U 2 0 1 3 J A A R V E R S L A G

K S U 2 0 1 3 J A A R V E R S L A G KSU2013 J A A R V E R S L A G Colofon Het jaarverslag 2013 is een uitgave van de KSU en verschijnt in een oplage van 250 exemplaren. Tekstredactie: Foto s: Reproductie: MareCom, Jacqueline Kuijpers, Breda

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2015-2018 van Stichting OPSO

Meerjarenbegroting 2015-2018 van Stichting OPSO Meerjarenbegroting 2015-2018 van Stichting OPSO Vastgestelde versie 3, d.d. 5 januari 2015 1 Inhoudsopgave Meerjarenbegroting 2015-2018 OPSO Inleiding 4 De Nederlandse burger in de wereld van 2030?! Het

Nadere informatie

Jaarverslag Dollard College

Jaarverslag Dollard College Jaarverslag Dollard College 2014 Bewust, bekwaam, betekenisvol 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Toezicht 4 Voorwoord College van Bestuur 6 Deel 1 Jaarverslag Hoofdstuk 1 Organisatie 8 1.1 Dollard College

Nadere informatie

Bestuurlijk jaarverslag en jaarrekening 2013

Bestuurlijk jaarverslag en jaarrekening 2013 Bestuurlijk jaarverslag en jaarrekening 2013 Jaarverslag SVZH 2013 pagina 2 Inhoudsopgave: Leeswijzer 1. Voorwoord pagina 5 2. Missie, visie en kernwaarden pagina 7 3. Structuur en organisatie pagina 8

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT

JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT Okt 2013 JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT 12SY Annemiek Ruiter Oktober 2013 Een woord vooraf Voor u ligt het jaarverslag van basisschool De Vaart. Dit jaarverslag heeft als doel verantwoording af

Nadere informatie

Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen

Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen Strategisch beleidsplan 2013-2017 Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen Juli 2013 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alphen en regio 1 Inhoud 1. Inleiding/samenvatting 3 2. Terugblik

Nadere informatie

Gemeente Haarlem College van Burgemeesters en Wethouders Postbus 511 2003 PB HAARLEM. Geacht College,

Gemeente Haarlem College van Burgemeesters en Wethouders Postbus 511 2003 PB HAARLEM. Geacht College, ^ sterk in leren Spaarnesant Spaarnesant Richard Holkade 14-16 Postbus 800 2003 RV Haarlem T 023 543 01 00 F 023 543 0! 9! E info@spaarnesant.nl I vvww.spaarnesant.nl Gemeente Haarlem College van Burgemeesters

Nadere informatie

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 1 Jaarverslag 2011 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 6 Veelzijdig onderwijs 7 Opbrengstgericht werken 7 Zorgstructuur 8 Modern onderwijs 8 Onderwijskundig

Nadere informatie

Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012

Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012 Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012 mei 2013 ROTTERDAMSE VERENIGING VOOR KATHOLIEK ONDERWIJS K.P. VAN DER MANDELELAAN 80 3062 MB ROTIERDAM TELEFOON: 010-4537500 TELEFAX: 010-4531369

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting De Waarden

Jaarverslag 2013 Stichting De Waarden Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 4 1 De Waarden 9 1.1 Algemeen 10 1.2 Bestuur en Toezicht 10 1.3 Code Goed Onderwijs, 12 Goed Bestuur 1.4 Medezeggenschap 12 1.5 Ondersteuning 13

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Uitgave:

Jaarverslag 2010 Uitgave: Jaarverslag 2010 Uitgave: juni 2011 Onderwijs & identiteit 4 Personeel & organisatie 2 6 8 10 7 9 Werkgeverschap Leer- & werkklimaat Samenwerking School & ouders Financiën 12Algemeen Van het bestuur Als

Nadere informatie