Managementrapportage november 2013 t/m januari 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Managementrapportage november 2013 t/m januari 2014"

Transcriptie

1 Managementrapportage november 2013 t/m januari 2014 Inleiding Periodiek brengt het College van Bestuur een rapportage uit over diverse zaken die bij Tabijn aan de orde zijn geweest. Deze rapportage is in de eerste plaats bestemd voor de Raad van Toezicht. Daarnaast kunnen ook andere belangstellenden er kennis van nemen. Deze rapportage heeft betrekking op de maanden november 2013 t/m januari Algemeen Nieuwe naam fusieschool Prinsenhof-Oranjehof: DURV! school Schoolleidersregister Beleid met betrekking tot weeralarm (code rood) Strategisch beleid Het CvB heeft het intentiebesluit genomen om de basisscholen Prinsenhof en Oranjehof in Alkmaar per 1 augustus 2014 te fuseren tot één school met drie locaties en met een nieuwe naam. Vooruitlopend hierop is de nieuwe naam in december 2013 al op één locatie bekend gemaakt, vanwege de opening van een nieuw schoolgebouw voor deze locatie. De nieuwe naam van de Prinsenhof Amstelstraat wordt: DURV! school Amstelstraat. DURV! staat voor Durven, Uitdagen, Respecteren, Volgende stap ( vinkje ). Op vrijdag 13 december 2013 zijn het nieuwe schoolgebouw en de nieuwe naam officieel geopend en gepresenteerd. De locaties Oranjehof Elgerweg en Prinsenhof Tochtwaard krijgen de nieuwe naam per 1 augustus 2014 en gaan dan: DURV! school Elgerweg en DURV! school Tochtwaard heten. Het CvB heeft conform de afspraken vastgelegd in de CAO PO besloten dat alle (adjunct)directeuren van Tabijn zich vóór 1 april 2014 gaan registreren bij het landelijke schoolleidersregister. Tevens wordt van hen gevraagd zelf zorg te dragen voor de herregistratie één keer in de vier jaar. Deze afspraken worden meegenomen in de managementoverleggen tussen de algemene directie en de scholen van Tabijn. Het CvB besluit omwille van de veiligheid dat in geval van een weeralarm code rood leerlingen zoveel mogelijk binnen dienen te worden gehouden. Dit zal worden opgenomen in het schoolveiligheidsplan. Op 27 januari 2014 heeft de slotbijeenkomst m.b.t. het nieuwe strategisch beleid plaatsgevonden. Daarmee komt een eind aan een proces van ca. anderhalf jaar waarbij directeuren, leerkrachten, intern begeleiders en bovenschoolse medewerkers onder leiding van het CvB hebben gewerkt aan een nieuw strategisch beleidsplan voor de periode Het plan zal nu ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht en ter instemming aan de GMR worden voorgelegd, waarna het in het schooljaar in werking zal treden. Organisatie Raad van Toezicht De Raad van Toezicht (RvT) kwam bijeen op 17 december Aan de orde kwamen o.a. de volgende onderwerpen: de begroting 2014 (de RvT verleende goedkeuring), de financiële kwartaalrapportage t/m het derde kwartaal 2013, de resultaten van de interim-controle van de accountant, het financieel meerjarenperspectief van Tabijn, de gedragscode, de stand van zaken m.b.t. huisvesting en de herbenoeming van de RvT-leden R. Deen en S. de Boer (beiden werden herbenoemd). GMR De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) kwam bijeen op 21 november 2013 en 15 januari Aan de orde kwamen o.a. de volgende onderwerpen: het concept-strategisch beleidsplan , het

2 Directeurenberaad vakantierooster (de GMR verleende instemming), de verkiezing van de Ondersteuningsplanraden van de nieuwe samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs, de samenstelling en omvang van de GMR, het verzuimbeleid (de GMR verleende instemming), de verdeelsleutel bovenschools scholen van de zgn. prestatieboxmiddelen (de GMR verleende instemming), de opleidingsmogelijkheden voor (G)MR-leden. Het directeurenberaad kwam bijeen op 4 november, 18 november, 2 december en 16 december Aan de orde kwamen o.a. de volgende onderwerpen: verdere digitalisering van de HRM-werkprocessen, het vervolg van het programma leiderschapsontwikkeling (MD), de opzet van de studiereis voor directeuren naar Noorwegen (maart 2014), de werkwijze van de vertrouwenspersoon, de voortgang van de functiemix (invoering LB-functies), de resultaten van de pilot nieuwe gesprekkencyclus, de opzet van de Tabijn Academie, een presentatie van de nieuwe Arbodienst Perspectief, de begroting 2014, de inrichting van de nieuwe samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs, het landelijke project Vensters PO (van de PO-Raad). Onderwijs en Kwaliteit Netwerkbijeenkomsten intern begeleiders Werkgroep Plusleerlingen Werkgroep Onderwijskwaliteit Bijeenkomsten Passend Onderwijs Onderwijsinspectie Op 10 december zijn de intern begeleiders bij elkaar gekomen. Naast de vaste agendapunten, Ontwikkelingen in ESIS, Ontwikkelingen in de samenwerkingsverbanden en Halen en Brengen hebben drie intern begeleiders verslag gedaan over het bezoek van de inspectie bij hen op school. Er is m.n. aandacht besteed aan kwaliteitsaspect 8, en m.n. over 8.2,8.3, 8.4. Het gaat hier om de wijze waarop de school bepaalt welke leerling welke zorg krijgt en de planmatigheid en de wijze waarop er wordt geëvalueerd wat de effecten zijn. Vervolgens gingen de intern begeleiders in groepjes uiteen om ervaringen uit te wisselen en ideeën op te doen. De bijeenkomst werd als erg zinvol ervaren. Op 13 november en 8 januari is de werkgroep Plusleerlingen bij elkaar geweest. Deze werkgroep heeft de opdracht om vorm en inhoud te geven aan het beleid voor de Plusleerlingen op de scholen van Tabijn. Op SharePoint is ruimte gemaakt voor producten van scholen en van de werkgroep. De werkgroep bestaat uit: Lisette Dijkstra (Bareel), Lonneke Heijne (Willem-Alexanderschool), Ilona Terlien (Duif), Mariska Buurmeijer (Molenhoek), Annemiek Rijk (Visser t Hooft), Nico Sloep (sector ICT) en Wim Noom (lid algemene directie). Op 15 januari is de werkgroep bij elkaar geweest. Er is vooral gesproken over de ontwikkelingen m.b.t. Passend Onderwijs, zoals het nieuwe ondersteuningsplan van de SWV s, het handelingsgericht diagnosticeren en werken. Ook is er gesproken over het gebruik van SCOL,het leerlingvolgsysteem voor de sociaalemotionele ontwikkeling. Binnenkort komt de werkgroep hier met een voorstel over. Op 21 januari zijn de directeuren en intern begeleiders van de Tabijnscholen die deelnemen aan het SWV PO Noord-Kennemerland bij elkaar geweest om met elkaar te praten over de conceptversie van het ondersteuningsplan. Op 28 januari hebben de directeuren en intern begeleiders van het SWV PO IJmond ook met elkaar gesproken over het ondersteuningsplan van hun samenwerkingsverband. Beide bijeenkomsten werden zeer gewaardeerd. Ze waren informatief en men heeft met het CvB kunnen praten over de wijze waarop Passend Onderwijs op de scholen wordt vormgegeven. Op 7 november 2013 heeft de onderwijsinspectie, in het kader van het vierjaarlijks onderzoek, basisschool Cunera bezocht. Naast dit reguliere onderzoek heeft de inspectie ook onderzoek gedaan naar wereldoriëntatie. De Inspectie beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs op de Cunera als voldoende. De school kenmerkt zich door de duidelijke structuur. De leerlingen, de leraren en de directie van de school weten wat er van hen verwacht wordt. De

3 Toekenning subsidie Platform voor studiereis naar Noorwegen in maart 2014 Lancering Website Tabijnacademie Driehoeksmeting Tevredenheid ouders, leerkrachten en leerlingen Werkgroep Excellentie Kwaliteitszorg: Zelfevaluatie en Audit teamleden gaan op een professionele wijze met elkaar om en creëren daarmee een prettige werksfeer voor de leerlingen. Op bijna alle onderzochte onderdelen scoort de school voldoende (een 3 op een 4-puntschaal) en op een onderdeel een goed (een 4 op een 4-puntschaal): Leerlingen die op onderdelen uitvallen en dus extra zorg nodig hebben, worden tijdig gesignaleerd en krijgen extra begeleiding. Margriet Speklé (directeur van de Otterkolken), Conny Goedel (directeur van de Paulus) en Franciska Loth (lid algemene directie) hebben een studiereis naar Noorwegen voorbereid. Dertien directeuren, voorzitter CvB, sectormanager HRM en één lid van de algemene directie hebben zich voor deze reis opgegeven. Een subsidieaanvraag voor deze studiereis bij het Europees Platform is positief gewaardeerd. De studiereis vindt plaats van 17 maart tot 21 maart Alle scholingsactiviteiten van Tabijn worden zo veel mogelijk ondergebracht in de Tabijnacademie. Het aanbod van de Tabijnacademie is te vinden op De lancering van deze website vond feestelijk plaats tijdens de nieuwsjaarbijeenkomst op 9 januari 2014 in basisschool De Bareel. Het aanbod is op dit moment beperkt tot een drietal trajecten: Post-Hbo Onderwijs en nieuwe media, coöperatieve werkvormen en 1 module excellentie. In de derde week van januari is de driehoeksmeting Tevredenheid onder ouders, leerlingen en leerkrachten gestart. Het onderzoek wordt voor de eerste keer in eigen beheer uitgevoerd. Dagelijks kregen scholen een overzicht van de responspercentages. Dit leidde ertoe dat een leuke concurrentiestrijd tussen scholen ontstond om het hoogste responspercentage te behalen. De school met het hoogste percentage ontvangt de wisselbeker en een cheque van 750, de tweede plaats een cheque van 500 en de derde plaats een van 250. In het kader van het onderzoek naar het predicaat Excellentie gaan zes scholen van Tabijn en de algemene directie op bezoek bij twee scholen die dit predicaat hebben gekregen. Het gaat om basisschool De Venen in Reeuwijk en de Van Ostadeschool in Den Haag. Dit schooljaar is het eerste jaar van de vierjaarlijkse cyclus waarin de Tabijnscholen een zelfevaluatie schrijven en een audit ondergaan. De scholen die de spits afbijten zijn Het Rinket, Cunera, Visser t Hooft en De Duif. De auditteams bestaan uit directeuren en IB-ers van Tabijn en een directeur van stichting Salomo uit Haarlem. Personeel Benoemingen Thema werk en gezondheid Marga van Lieshout is per 1 december 2013 benoemd in de functie van adjunctdirecteur op de Bareel in Heemskerk. Margriet Speklé is per 1 december 2013 benoemd in de functie van directeur op de Otterkolken in Heemskerk. Per 13 januari 2014 is Hans Groot benoemd tot directeur a.i. van de J.D. van Arkel school. Vanaf 1 januari 2014 is Tabijn een nieuwe samenwerking gestart met Arbodienstverlener Perspectief. In de begeleiding van medewerkers die zich hebben ziek gemeld wordt nu gewerkt met een bedrijfsarts en verzuimconsultant. Folko Jan Wijnhold van Perspectief heeft op 2 december 2013 een presentatie gegeven in het directeurenberaad (zie ook HRM-thema s in het directeurenberaad). Wanneer het verzuimbeleidsplan officieel door de GMR is goedgekeurd volgt meer informatie in een Tabijn nieuwsbrief. Op 6 november 2013 is gestart met de hernieuwde training hartcoherentie. Deze training wordt verzorgd door Wim Gijzen van Heartmath Benelux. In totaal zijn 12 deelnemers gestart. Ook is in het laatste kwartaal van 2013 een aantal individuele trajecten gestart.

4 Bijeenkomst startende leerkrachten en mentorentraining Personeelsraad Adjuncten-netwerk HRM-thema s in het directeurenberaad De interne opleiders hebben op 15 januari 2014 de tweede bijeenkomst voor startende leerkrachten georganiseerd. Ook voor deze bijeenkomst was Hans Ploeg, directeur Kornak, uitgenodigd om het vervolg te geven aan het werken met Action Type (een instrument om eigen kwaliteiten en de kwaliteiten van een team in kaart te brengen). Deel 1 en deel 2 van de training voor mentoren heeft ook januari 2014 plaatsgevonden. Op 12 november 2013 heeft de sectormanager HRM het conceptverzuimbeleidsplan met de leden van de personeelsraad doorgesproken. Op 7 november heeft de tweede bijeenkomst van het adjuncten netwerk plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst van een dag is met Jonne Gaemers het concept strategisch beleidsplan besproken. Na deze bespreking vonden de hele dag schoolbezoeken plaats. Tijdens deze schoolbezoeken werden de adjunct directeuren rondgeleid door de verschillende scholen en was er plenair gelegenheid om actuele thema s en vraagstukken met elkaar te bespreken. Tijdens het directeurenberaad van 4 november heeft de sectormanager HRM een vervolgpresentatie verzorgd rondom het thema Management Development. Doelstelling van de presentatie was de terugkoppeling over de inventarisatie en de inhoud van de 2-daagse in februari Folko Jan Wijnholds van Perspectief heeft op 2 december 2013 een presentatie in het directeurenberaad gegeven. Doelstellingen van deze presentatie waren het informeren van de directeuren over de visie en werkwijze van Perspectief en het delen van wetenschappelijke achtergrondinformatie over psychische klachten, interventies en het onderwijs. ICT Werkgroep ICT Profielen SharePoint Vervangingsplan OSO It s Learning ICT-coördinatoren en agendacommissie BIC-netwerk De werkgroep ICT komt regelmatig bijeen. De laatste onderwerpen die behandeld zijn o.a.: Profielen SharePoint, vervangingsplan, OSO en It s Learning. Deze worden hieronder toegelicht. In het Strategisch beleidsplan is o.a. opgenomen dat talenten met specifieke kennis zichtbaar moeten worden. In de werkgroep is voorgesteld hiervoor een persoonlijke plek binnen SharePoint te gebruiken. Met de Caesargroep (onze partner voor SharePoint beheer en toepassingen) wordt gezocht naar een juiste indeling van deze OneDrive zodat het bruikbaar wordt. In de werkgroep ICT is voorgesteld dat scholen voortaan een keuze kunnen maken voor pc s en/of tablets binnen het bestaande vervangingsplan. Het bestuur is met dit voorstel akkoord gegaan. Een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van SVOK (voortgezet onderwijs), Fedra en Tabijn is bijeengeweest en heeft afspraken gemaakt over het digitaal uitwisselen van leerling gegevens (vooral groep 8) Er zijn testbestanden gebruikt die prima ingelezen worden in de systemen van het VO. Om dit te kunnen doen moeten de scholen gecertificeerd zijn. Alle Tabijnscholen zijn gecertificeerd. Ook diverse VO scholen uit het noordelijke gebied doen mee met deze digitalisering. It s Learning heeft een demo gegeven in de werkgroep ICT. It s Learning is een ELO inclusief een digitaal portfolio. Op zich ziet dat er goed uit. Het is echter weer een ander pakket en besloten is eerst SharePoint als Digitaal Portfolio in te zetten. Voor het nog beter inhoudelijk vullen van de ICT/bijeenkomsten is een agendacommissie in het leven geroepen bestaande uit ICT-coördinatoren. Actuele thema s zijn o.a. digitale rapportage, digitaal portfolio, 3d printing, nieuw verschenen Apps, hoe wordt ICT ingezet op mijn school. Het BIC-netwerk bestaat dit jaar tien jaar. Dit jaar wordt afgesloten met een seminar op 5 juni verzorgd door en voor BICCERS. (bovenschools ICTcoördinatoren/ ICT-managers) Zeer nadrukkelijk ook bestemd voor bestuurders.

5 Social Media The Bett Digiduif en YouConnect O21 en ICT-competentie scan Internationalisering, Erasmus+ en E-twinning Deelname is gratis en alleen op uitnodiging. De bijeenkomsten worden hoofdzakelijk gebruikt om praktisch met de verschillende groepen te werken en de vulling van het eindseminar vorm te geven. Meer informatie verschijnt later. Tabijn beschikt sinds kort over een eigen Facebook. Ook steeds meer scholen gebruiken dit instrument om nieuws te verspreiden. Met 8 collega s hebben we the Bett in Londen bezocht, een grote ICT-beurs voor het onderwijs. Naast de sectormanager ICT en de ICT-consultant zijn 6 van onze ICT-toppers meegegaan. Vier van hen hebben de Apple conferentie bezocht en twee hebben scholen bezocht. Met heel veel indrukken en enthousiasme wordt er nu gewerkt aan de verslagen. De highlights zullen aan bod komen op de komende ICT-coördinatorenbijeenkomst en geplaatst worden op Facebook. Veel daarvan is direct in te zetten in de klas. (Augmented Reality Apps) Andere toepassingen, zoals o.a. 3d printing, hebben wat meer tijd nodig. De ICTvoortrekkers komen elke 1 e maandag van de maand bijeen om elkaar te voeden. Tijdens the Bett is veel gebruik gemaakt van Social media (WhatsApp) om elkaar te informeren. Met Marco Quispel van Digiduif is regelmatig overleg over wensen met betrekking tot het product Digiduif. Het platform zal steeds meer in een behoefte voorzien om ouders te informeren. Rovict en Digiduif hebben onderling een contract getekend om gegevens te kunnen uitwisselen. Toetsgegevens en digitale rapporten zullen ontsloten worden. De App YouConnect (Digiduif) biedt ouders nu al diverse informatie. In het Strategisch beleidsplan wordt ook gesproken over ICT- competenties van leerkrachten. De tool Didactiek in Balans bestaat niet meer. O21 heeft een competentie scan ontwikkeld die voor Tabijn interessant kan zijn. De eerste besprekingen hieromtrent hebben ondertussen plaatsgevonden. De werkgroep ICT zal zich er verder over buigen. Contacten met Curaçao zijn gelegd maar hebben nog niet geleid tot concrete samenwerking met leerlingen. Dat is nog een kwestie van tijd. Men is wel enthousiast. Wel heeft Tabijn nog goed bruikbare, afgeschreven hardware geleverd. Erasmus+ (EU programme for education, training, youth and sport) heeft voor de komende 7 jaar bijna 15 biljoen euro beschikbaar voor internationale samenwerkingsprojecten. E-twinning is een platform dat beschikbaar wordt gesteld voor dit soort projecten. De sectormanager ICT onderzoekt de mogelijkheden. Financieel beleid Begroting 2014 De begroting 2014 komt uit op negatief. Vanwege de extra middelen van OCW ad 1,3 miljoen (die grotendeels in de jaarrekening 2013 wordt verwerkt) is bijstelling van de begroting 2014 mogelijk. Eerder werd uitgegaan van een tekort van in 2014, teruglopend naar een sluitende begroting in Door de extra OCW-middelen wordt het tekort voor 2014 nu geraamd op , teruglopend naar een sluitende begroting in Huisvesting Bareel Van Arkelschool De Branding De Duif De tijdelijke omgevingsvergunning van het bestaande semi-permanente gebouw (Het Blok) moet worden omgezet naar een definitieve omgevingsvergunning per 1 juli De nieuwe omgevingsvergunning is in januari 2014 aangevraagd. Het schoolplein is nu geheel afsluitbaar. In december zijn er poorten en een hekwerk geplaatst om dit mogelijk te maken. In januari is het hekwerk aan de westzijde van de school vernieuwd. Er is overeenstemming met de gemeente Heiloo om de boeiboorden van de Duif te vervangen. De werkzaamheden worden in februari uitgevoerd.

6 Binnenmeer Jaarplan 2014 Meerjarenonderhoud Er is een eerste schetsplan gemaakt om te onderzoeken welke mogelijkheden het gebouw en de locatie Binnenmeer hebben. Hierbij gaat het om renovatie, onderwijskundige vernieuwingen, vernieuwen speelzaal en uitbreiding. Ook de mogelijke kosten zijn in beeld gebracht. De volgende stap is in overleg te treden met de gemeente Uitgeest. Doel is de huisvesting van de Binnenmeer te optimaliseren. In de maand januari zijn alle scholen bezocht en is met de directie overleg gevoerd wat er in 2014 moet worden gedaan op het gebied van de huisvesting. De basis hiervoor is het meerjarenonderhoudsplan. Ook de wensen van de scholen op het gebied van huisvesting, de kwaliteit van de schoonmaak en staat van het meubilair zijn besproken. Naar verwachting zal per 1 januari 2015 de Regeling Overheveling Buitenonderhoud in werking treden. Het budget voor het buitenonderhoud zal dan rechtstreeks vanaf het Rijk naar het schoolbestuur gaan. Momenteel loopt dit nog via de gemeenten. Door een extern adviesbureau is het meerjarenonderhoudsplan van onze gebouwen bijgesteld. Dit plan is basis voor het onderhoud van onze schoolgebouwen. De komende tijd zal overleg met de gemeenten worden gevoerd over de overgang van het buitenonderhoud naar ons. Hierbij richten wij ons op onze ambitie optimale huisvesting te creëren om goed onderwijs te kunnen geven.

Managementrapportage

Managementrapportage Managementrapportage Februari en maart 2014 Inleiding Periodiek brengt het College van Bestuur een rapportage uit over diverse zaken die bij Tabijn aan de orde zijn geweest. Deze rapportage is in de eerste

Nadere informatie

Managementrapportage

Managementrapportage Managementrapportage Augustus tot en met oktober 2013 Inleiding Periodiek brengt het College van Bestuur een rapportage uit over diverse zaken die bij Tabijn aan de orde zijn geweest. Deze rapportage is

Nadere informatie

Managementrapportage

Managementrapportage Managementrapportage April t/m Medio mei 2014 Inleiding Periodiek brengt het College van Bestuur een rapportage uit over diverse zaken die bij Tabijn aan de orde zijn geweest. Deze rapportage is in de

Nadere informatie

Managementrapportage. Stichting Tabijn. Februari en maart 2011

Managementrapportage. Stichting Tabijn. Februari en maart 2011 Managementrapportage Stichting Tabijn Februari en maart 2011 Inleiding Periodiek brengt het College van Bestuur een rapportage uit over diverse zaken die bij Tabijn aan de orde zijn geweest. Deze rapportage

Nadere informatie

Managementrapportage

Managementrapportage Managementrapportage Medio mei t/m medio september 2014 Inleiding Periodiek brengt het College van Bestuur een rapportage uit over diverse zaken die bij Tabijn aan de orde zijn geweest. Deze rapportage

Nadere informatie

Managementrapportage

Managementrapportage Managementrapportage Medio november 2012 t/m januari 2013 Inleiding Periodiek brengt het College van Bestuur een rapportage uit over diverse zaken die bij Tabijn aan de orde zijn geweest. Deze rapportage

Nadere informatie

Managementrapportage

Managementrapportage Managementrapportage Medio maart tot en met april 2013 Inleiding Periodiek brengt het College van Bestuur een rapportage uit over diverse zaken die bij Tabijn aan de orde zijn geweest. Deze rapportage

Nadere informatie

Managementrapportage

Managementrapportage Managementrapportage Medio maart tot en met mei 2015 Inleiding Periodiek brengt het College van Bestuur een rapportage uit over diverse zaken die bij Tabijn aan de orde zijn geweest. Deze rapportage is

Nadere informatie

Managementrapportage

Managementrapportage Managementrapportage Mei tot en met juli 2013 Inleiding Periodiek brengt het College van Bestuur een rapportage uit over diverse zaken die bij Tabijn aan de orde zijn geweest. Deze rapportage is in de

Nadere informatie

Managementrapportage. Stichting Tabijn. sept. t/m nov. 2010

Managementrapportage. Stichting Tabijn. sept. t/m nov. 2010 Managementrapportage Stichting Tabijn sept. t/m nov. 2010 Inleiding Periodiek brengt het College van Bestuur een rapportage uit over diverse zaken die bij Tabijn aan de orde zijn geweest. Deze rapportage

Nadere informatie

Managementrapportage

Managementrapportage Managementrapportage Medio september t/m medio november 2012 Inleiding Periodiek brengt het College van Bestuur een rapportage uit over diverse zaken die bij Tabijn aan de orde zijn geweest. Deze rapportage

Nadere informatie

Managementrapportage. Stichting Tabijn

Managementrapportage. Stichting Tabijn Managementrapportage Stichting Tabijn half september tot eind november 2011 Inleiding Periodiek brengt het College van Bestuur een rapportage uit over diverse zaken die bij Tabijn aan de orde zijn geweest.

Nadere informatie

Managementrapportage. Stichting Tabijn

Managementrapportage. Stichting Tabijn Managementrapportage Stichting Tabijn half juni tot half september 2011 Inleiding Periodiek brengt het College van Bestuur een rapportage uit over diverse zaken die bij Tabijn aan de orde zijn geweest.

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 Versie juli 2014 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 2 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Managementrapportage

Managementrapportage Managementrapportage Medio maart t/m mei 2012 Inleiding Periodiek brengt het College van Bestuur een rapportage uit over diverse zaken die bij Tabijn aan de orde zijn geweest. Deze rapportage is in de

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Marisja Zych en Inge van der Linden e-mail: secretariaat@bmtskpo.nl Website: www.skpo.nl VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR Datum: Woensdag

Nadere informatie

Jaarverslag MR Beatrixschool

Jaarverslag MR Beatrixschool Jaarverslag MR Beatrixschool Schooljaar 2012-2013 Een jaarverslag om als Medezeggenschapsraad ouders/verzorgers en medewerkers te informeren over, en te betrekken bij zaken, die veelal jaarlijks, aan bod

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2014-2015 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 1 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden Concept versie; d.d. 28.01.2014 Inhoud: 1. Verantwoording 2. Doelen en gebruikswaarde van het Communicatieplan 3. Organisatie

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015

Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015 Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015 Elke leerling verdient een excellente leraar Elke medewerker verdient een excellente leidinggevende Met elkaar leren we elke dag, ieder kind verdient tenslotte het beste

Nadere informatie

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2015 2016 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met

Nadere informatie

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

Jaarverslag. MedezeggenschapsRaad. Montessori Onderwijs Purmerend

Jaarverslag. MedezeggenschapsRaad. Montessori Onderwijs Purmerend Jaarverslag MedezeggenschapsRaad Montessori Onderwijs Purmerend 2014-2015 1. Samenstelling MR Oudergeleding Linda Kint- voorzitter Marleen Hooijer Monique van Wijk-Boer Yasmin Schuster (geen stemrecht)

Nadere informatie

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit.

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. SOPOH Jaarplan 2014-2018 Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit Personeel Onderwijs Organisatie Huisvesting Pr-Marketing Financiën 1 Voorwoord Stichting Openbaar Primair

Nadere informatie

NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN

NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN juni 2016 1 Inleiding 1.1 Achtergrond In 2012 heeft de toenmalige minister van Onderwijs het predicaat Excellente School in het leven geroepen om goed presterende

Nadere informatie

NOTULEN SCHOOLRAAD HEIACKER D.D. 08 JUNI

NOTULEN SCHOOLRAAD HEIACKER D.D. 08 JUNI NOTULEN SCHOOLRAAD HEIACKER D.D. 08 JUNI 2017 Aanwezig: Afwezig: Marijke Janssen (Voorzitter), Marie-Thérèse Gillessen, Igor Martin, Hans Nuhn, Ester den Otter, Martin Romeijn, Hannie Roosen, Niek Verbeek

Nadere informatie

Jaarverslag MR de Bongerd

Jaarverslag MR de Bongerd Jaarverslag MR de Bongerd Schooljaar 2009-2010 Medezeggenschapsraad de Bongerd Boomgaardlaan 102 1036 KJ Amsterdam mr@bongerd.edu.amsterdam.nl Pagina 1 Inhoudsopgave INHOUDSOGAVE 2 1 INLEIDING. 3 2 VERGADERINGEN

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad kbs de Boomgaard. Jaarverslag 2013-2014

Medezeggenschapsraad kbs de Boomgaard. Jaarverslag 2013-2014 Medezeggenschapsraad kbs de Boomgaard Jaarverslag 2013-2014 Breda, september 2014 0 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van kbs de Boomgaard voor het schooljaar 2013-2014.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)...

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... 5 1.2 (Tussentijdse) Verkiezingen en vacatures...

Nadere informatie

Jaarverslag MR, IKC De Piramide, schooljaar 14-15

Jaarverslag MR, IKC De Piramide, schooljaar 14-15 Jaarverslag MR, IKC De Piramide, schooljaar 14-15 Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van IKC De Piramide over het schooljaar 2014/2015. We geven in dit jaarverslag aan wie er

Nadere informatie

JAARVERSLAG MR Het Springtij augustus 2014 juli 2016

JAARVERSLAG MR Het Springtij augustus 2014 juli 2016 1. Algemeen JAARVERSLAG MR Het Springtij augustus 2014 juli 2016 1.1 Samenstelling en taakverdeling Ineke Wijkhuijs personeel (voorzitter) Saskia Eggermont personeel (secretaris) (tot augustus 2015, i.v.m.

Nadere informatie

Managementrapportage

Managementrapportage Managementrapportage Juni tot en met medio september 2015 Inleiding Periodiek brengt het College van Bestuur een rapportage uit over diverse zaken die bij Tabijn aan de orde zijn geweest. Deze rapportage

Nadere informatie

JAARVERSLAG GMR. STICHTING AKKOORD! po

JAARVERSLAG GMR. STICHTING AKKOORD! po Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo T (077) 4778239 E info@omnibus.akkoord-po.nl JAARVERSLAG GMR STICHTING AKKOORD! po Inhoud Inleiding blz. 3 Samenstelling

Nadere informatie

Managementrapportage

Managementrapportage Managementrapportage juni t/m medio september 2012 Inleiding Periodiek brengt het College van Bestuur een rapportage uit over diverse zaken die bij Tabijn aan de orde zijn geweest. Deze rapportage is in

Nadere informatie

Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond Publieksversie voor scholen en ouders

Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond Publieksversie voor scholen en ouders Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond Publieksversie voor scholen en ouders Passend Onderwijs is goed onderwijs Passend onderwijs in IJmond 1 Het samenwerkingsverband Voor iedere

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram 2 STRATEGISCH BELEID 3 ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE

INHOUDSOPGAVE. 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram 2 STRATEGISCH BELEID 3 ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD BLZ. 3 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram BLZ. 4 2 STRATEGISCH BELEID BLZ. 7 Het strategisch beleidsplan 2010-2014 Externe ontwikkelingen

Nadere informatie

Notulen Aanwezig: Annika, Caroline, David, Maike en Paul Afwezig: Jeske en Johan

Notulen Aanwezig: Annika, Caroline, David, Maike en Paul Afwezig: Jeske en Johan Notulen Aanwezig: Annika, Caroline,, Maike en Afwezig: Jeske en Johan MR datum: maandag 25-09-2017 aanvang: 20.00 uur Agendapun Inhoud Door wie Status t 1. Opening 2. Notulen MR 29-05-2017 Geen opmerkingen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE 2 STRATEGISCH BELEID 3 ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE 4 ONDERWIJS EN KWALITEITSZORG 5 ICT

INHOUDSOPGAVE 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE 2 STRATEGISCH BELEID 3 ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE 4 ONDERWIJS EN KWALITEITSZORG 5 ICT JAARVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 4 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE 5 Kerntaak Organisatie Organogram 2 STRATEGISCH BELEID 8 Het strategisch beleidsplan 2010-2014 Externe ontwikkelingen De missie De

Nadere informatie

ACTIEPUNTEN 2015 (uit de onderlegger A3 meerjaren beleidsplan Poolster 2014-2017)

ACTIEPUNTEN 2015 (uit de onderlegger A3 meerjaren beleidsplan Poolster 2014-2017) ACTIEPUNTEN 2015 (uit de onderlegger A3 meerjaren beleidsplan Poolster 2014-2017) 1 1a) Leiderschap / Coachend leiderschap vormgeven vanuit de geformuleerde visie (sbf 1) 7.1 Project SPP: Basiscompetenties

Nadere informatie

Voor wat betreft de financiën ligt de prioriteit bij de interne begeleiding op de basisscholen.

Voor wat betreft de financiën ligt de prioriteit bij de interne begeleiding op de basisscholen. Zoetermeer, april 2014. NIEUWSBRIEF PASSEND ONDERWIJS NUMMER 10 Met deze nieuwsbrief willen we alle betrokkenen in het kort informeren over actuele ontwikkelingen met betrekking tot Passend Onderwijs.

Nadere informatie

Notulen MR-vergadering Lindenlommer 10 april 2013

Notulen MR-vergadering Lindenlommer 10 april 2013 Notulen -vergadering Lindenlommer 10 april 2013 Aanwezig: de Gronckel (directie), Wapstra (voorzitter), Hans Venneman (G en secretaris),ellen Mey, Henriëtte van de Koedijk, Eline van Hassel en Anke de

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK Plaats : Enschede BRIN-nummer : 16NC Onderzoeksnummer : 120274 Datum schoolbezoek : 13 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2015-2016 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 1 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Nieuwsbrief passend onderwijs

Nieuwsbrief passend onderwijs Januari 2014 Update: Week van passend onderwijs Uitgelicht Update: Week van passend onderwijs De eerste 50 scholen en samenwerkingsverbanden hebben zich aangemeld voor de Week van passend onderwijs (24-28

Nadere informatie

JAARVERSLAG MR 2014-2015. Basisschool De Bareel

JAARVERSLAG MR 2014-2015. Basisschool De Bareel JAARVERSLAG MR 2014-2015 Basisschool De Bareel Inleiding In dit jaarverslag beschrijft de Medezeggenschapraad (MR) haar werkzaamheden en de onderwerpen die in het afgelopen jaar tijdens de vergaderingen

Nadere informatie

Activiteitenplan. Schooljaar 2014-2015. Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Jaarplan Hoofdstuk 3: Financiën

Activiteitenplan. Schooljaar 2014-2015. Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Jaarplan Hoofdstuk 3: Financiën Activiteitenplan Schooljaar 2014-2015 Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Jaarplan Hoofdstuk 3: Financiën 1. Inleiding Waarom een activiteitenplan? Vanuit wet- en regelgeving en vanuit cao s blijkt al

Nadere informatie

Jaarplan Versie: augustus Samen op reis worden we wereldwijs-samen leren om te groeien

Jaarplan Versie: augustus Samen op reis worden we wereldwijs-samen leren om te groeien Jaarplan Versie: augustus 2017 Samen op reis worden we wereldwijs-samen leren om te groeien Aanleiding Voor u ligt het jaarplan van schooljaar. Hierin beschrijven wij welke doelstellingen wij ons voor

Nadere informatie

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan.

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz 28-10-2014 Inleiding Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. De toelichtingsbrief beschrijft de financiële uitgangspunten,

Nadere informatie

VOORWOORD 4. 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE 6 Kerntaak Organisatie Organogram

VOORWOORD 4. 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE 6 Kerntaak Organisatie Organogram Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk Bladzijde VOORWOORD 4 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE 6 Kerntaak Organisatie Organogram 2 STRATEGISCH BELEID 8 Strategisch beleidsplan 2010-2014 Externe ontwikkelingen

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief. Uitgelicht. 'Geen populaire boodschap, maar wel noodzakelijk' NIEUWSBRIEF. Simone Walvisch: Uitgelicht. Uitgelichte bijeenkomsten

In deze nieuwsbrief. Uitgelicht. 'Geen populaire boodschap, maar wel noodzakelijk' NIEUWSBRIEF. Simone Walvisch: Uitgelicht. Uitgelichte bijeenkomsten NIEUWSBRIEF Nummer 139 - September 2016 In deze nieuwsbrief Uitgelicht Uitgelichte bijeenkomsten Nieuws Nieuw op mijn.poraad.nl Vraag van de week Agenda In de media Uitgelicht Feedback op uw financieel

Nadere informatie

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie)

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) Van Aan : het college van burgemeester en wethouders : de raads- en commissieleden Datum : 24 juni 2015 Nr. : 2015-67 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

TOEPASSING VAN HET ONTWIKKEL- EN GESPREKSMODEL AFSTEMMING OVERGANG VAN PO NAAR VO

TOEPASSING VAN HET ONTWIKKEL- EN GESPREKSMODEL AFSTEMMING OVERGANG VAN PO NAAR VO AANSLUITING PO-VO ALLE ONTWIKKELASPECTEN TOEPASSING VAN HET ONTWIKKEL- EN GESPREKSMODEL AFSTEMMING OVERGANG VAN PO NAAR VO Om de aansluiting tussen PO en VO te verbeteren, is het belangrijk dat er concrete

Nadere informatie

Jaarverslag Ondersteuningsplanraad (OPR)

Jaarverslag Ondersteuningsplanraad (OPR) Jaarverslag 2014 Ondersteuningsplanraad (OPR) Inhoud 1. Inleiding 2. Wat is de Ondersteuningsplanraad (OPR)? 3. Samenstelling OPR 4. Jaarverslag 2014 1. Inleiding Hier ligt het eerste jaarverslag van de

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE 2 STRATEGISCH BELEID 3 ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE 4 ONDERWIJS EN KWALITEITSZORG 5 ICT

INHOUDSOPGAVE 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE 2 STRATEGISCH BELEID 3 ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE 4 ONDERWIJS EN KWALITEITSZORG 5 ICT JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 3 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE 4 Kerntaak Organisatie Organogram 2 STRATEGISCH BELEID 7 Het strategisch beleidsplan 2014-2018 Externe ontwikkelingen De missie De

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT School : Basisschool De Lockaert Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 63530 Datum schoolbezoek : 16 december 2005 Datum vaststelling :

Nadere informatie

MR Jaarverslag

MR Jaarverslag MR Jaarverslag 2015-2016 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van OBS de Haarschool over het schooljaar 2014/2015. Met dit verslag legt de MR formeel verantwoording af

Nadere informatie

Jaarverslag. Medezeggenschapsraad. katholieke basisschool. de Contrabas

Jaarverslag. Medezeggenschapsraad. katholieke basisschool. de Contrabas Jaarverslag Medezeggenschapsraad katholieke basisschool de Contrabas Schooljaar 2009 t/m juli 2010 Inhoud van dit jaarverslag In dit jaarverslag komt het volgende aan de orde: Wat is het doel van een MR-jaarverslag?...

Nadere informatie

Jaarverslag MR CBS Het Lichtpunt

Jaarverslag MR CBS Het Lichtpunt Jaarverslag MR CBS Het Lichtpunt schooljaar 2013-2014 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013-2014 van de medezeggenschapsraad van CBS Het Lichtpunt te Rhoon. In dit verslag legt de medezeggenschapsraad

Nadere informatie

2. Mededelingen Ingekomen post: InfoMR tijdschrift. Wanda wijst op een interessant artikel over taakbeleid.

2. Mededelingen Ingekomen post: InfoMR tijdschrift. Wanda wijst op een interessant artikel over taakbeleid. MR vergadering dinsdag 29 november 2016. Locatie: Miriam Notulen: Miriam Aanwezig: Margreet, Martijn, Sandra, Cindy, Wanda en Miriam. Jan is helaas afwezig door ziekte. Agenda: 1. Opening van de vergadering

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. rkbs De Molenhoek

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. rkbs De Molenhoek RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK rkbs De Molenhoek Plaats : Uitgeest BRIN nummer : 07VV C1 Onderzoeksnummer : 292088 Datum onderzoek : 7 februari 2017 Datum vaststelling : 11 april 2017 Pagina

Nadere informatie

1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE 4 Kerntaak Organisatie Organogram

1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE 4 Kerntaak Organisatie Organogram JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Bladzijde VOORWOORD 3 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE 4 Kerntaak Organisatie Organogram 2 STRATEGISCH BELEID 7 Strategisch beleidsplan 2014-2018 Externe ontwikkelingen

Nadere informatie

MR Jaarverslag 2011-2012

MR Jaarverslag 2011-2012 MR Jaarverslag 2011-2012 Email: Internet: Facebook: Twitter: mr@paletdinther.nl www.paletdinther.nl www.facebook.com/mrpalet @mrpalet 1. Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad

Nadere informatie

GMR-jaarverslag Stichting Prisma kalenderjaar 2014

GMR-jaarverslag Stichting Prisma kalenderjaar 2014 GMR-jaarverslag Stichting Prisma kalenderjaar 2014 Voorwoord voorzitter David van Vliet Het afgelopen jaar heeft er een aantal wisselingen plaatsgevonden in de GMRbezetting. Vanaf deze plaats wil ik dan

Nadere informatie

Doel resultaat - Opbrengsten passend bij landelijk gemiddelde en analyseren opbrengsten

Doel resultaat - Opbrengsten passend bij landelijk gemiddelde en analyseren opbrengsten Speerpunt 3 Doorgaande leerlijn 2016 2017 1. Waarom Het didactisch handelen van leerkrachten is erop gericht dat kinderen een ononderbroken ontwikkeling kunnen doormaken. Voor die ontwikkeling is een rijke

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2016 - Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met de

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE GOUDEN GRIFFEL. : De Gouden Griffel : Berkel en Rodenrijs BRIN-nummer : 28CE Onderzoeksnummer : 92705

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE GOUDEN GRIFFEL. : De Gouden Griffel : Berkel en Rodenrijs BRIN-nummer : 28CE Onderzoeksnummer : 92705 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE GOUDEN GRIFFEL School : De Gouden Griffel Plaats : Berkel en Rodenrijs BRIN-nummer : 28CE Onderzoeksnummer : 92705 Datum schoolbezoek : 30 maart 2007 Datum vaststelling :

Nadere informatie

notulen MR OBS De Meerpaal 4 september 2013 -Vastgesteld

notulen MR OBS De Meerpaal 4 september 2013 -Vastgesteld notulen MR OBS De Meerpaal 4 september 2013 -Vastgesteld Oudergeleding Gina de Maat Daniëlle v.d. Wege voorzitter Marty Meijer Personeelsgeleding Annemiek Stallaart (notulist) Esmeralda de Kind Herma Reijenga

Nadere informatie

Invoering Functiemix

Invoering Functiemix Invoering Functiemix LA Convenant Leerkracht Beloning Voorwaarden Stimulans LB Inschaling Kwaliteitsinstrument Informatie voor leerkrachten 1 Beste leerkrachten van SKO De Gouw, Hierbij ontvangen jullie

Nadere informatie

Jaarverslag Medezeggenschapsraad. Openbare Basisschool De Octopus

Jaarverslag Medezeggenschapsraad. Openbare Basisschool De Octopus Jaarverslag 2014 2015 Medezeggenschapsraad Openbare Basisschool De Octopus 1 Inhoud Inhoud....2 Inleiding... 3 MR openbare basisschool De Octopus... 3 Schooljaar 2014-2015... 4 2 Inleiding Dit is het jaarverslag

Nadere informatie

Basisschool Het Talent Queenstraat 37B 6663 HA Lent Tel Werkplan MR Het Talent

Basisschool Het Talent Queenstraat 37B 6663 HA Lent Tel Werkplan MR Het Talent Basisschool Het Talent Queenstraat 37B 6663 HA Lent Tel 024 3604332 Inhoud 1. Inleiding 2. Samenstelling 3. Functies en taken 4. Instemming en advies 5. Werkwijze vergaderingen 6. Vergaderdata 7. Concept

Nadere informatie

Het Kompas, Kofschipstraat 11, 1826 CG Alkmaar, 072-5614660

Het Kompas, Kofschipstraat 11, 1826 CG Alkmaar, 072-5614660 Het Kompas, Kofschipstraat 11, 1826 CG Alkmaar, 072-5614660 Notulen vergadering MR 9 september 2015 Aanwezig namens de ouders: Idema, Carola Nieborg ( voorzitter), Esther Oudes Aanwezig namens de leerkrachten:

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen.

1. Opening en mededelingen. Verslag van de 2 e vergadering van de Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs, op 10 november 2011. Aanwezig zijn - van de Raad van toezicht: de dames

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008-2009 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DREEFSCHOOL

JAARVERSLAG 2008-2009 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DREEFSCHOOL JAARVERSLAG 2008-2009 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DREEFSCHOOL INLEIDING In dit verslag wordt een overzicht gegeven van de onderwerpen waarmee de Medezeggenschapsraad (MR) van de Dreefschool zich schooljaar 2008-2009

Nadere informatie

Evaluatie POVO 2014-2015

Evaluatie POVO 2014-2015 Evaluatie POVO 2014-2015 Auteurs: Hilde van Baal, Marit van Luijn Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Overstapprocedure en planning... 3 2. Document Planning en overstapprocedure... 3 3. Opbouw overstapdossier

Nadere informatie

Notulen GMR 20 april 2015

Notulen GMR 20 april 2015 Voorzitter: Notulen: Aanwezig: Nico Martijn Dorina van den berg, Leon van der Veen, Rogier Muijs, Nico van der Hoek, Martijn van Iersel en namens de MR van De Windroos: Annabel Steltenpool, Petra Hazes

Nadere informatie

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad GMR JAARVERSLAG

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad GMR JAARVERSLAG Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad GMR JAARVERSLAG 2016-2017 INHOUDSOPGAVE Inhoud Voorwoord 1 Werkwijze Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 2 Instemmingsaanvragen 3 Adviesaanvragen 4 Voorgelegd

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C. BASISSCHOOL GUSTAV HOEFER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C. BASISSCHOOL GUSTAV HOEFER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C. BASISSCHOOL GUSTAV HOEFER Plaats : Sittard BRIN-nummer : 03GW Onderzoeksnummer : 119480 Datum schoolbezoek : 5 juli 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK THEMA RAPPORTAGE SBO SBO HET KOMPAS

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK THEMA RAPPORTAGE SBO SBO HET KOMPAS RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK THEMA RAPPORTAGE SBO SBO HET KOMPAS School : SBO Het Kompas Plaats : Middelharnis BRIN-nummer : 18KM Onderzoeksnummer : 101883 Datum schoolbezoek : 22 november 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

Maandag 21 september 2015

Maandag 21 september 2015 Maandag 21 september 2015 Welkom Presentatie verbeterpunten en interventies Vragen van ouders Evaluatie van de ochtend Kwaliteitsbeleid Jaarplan Informatie verzamelen Prioriteiten stellen Keuzes maken

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE...2 INLEIDING MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)...

INHOUDSOPGAVE...2 INLEIDING MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 INLEIDING...3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA...4 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)...5 1.2 (Tussentijdse) Verkiezingen en vacatures...5

Nadere informatie

Jaarverslag MR CBS de Regenboog Boekjaar 2015

Jaarverslag MR CBS de Regenboog Boekjaar 2015 Jaarverslag MR CBS de Regenboog Boekjaar 2015 17 mei 2016 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2015 van de medezeggenschapsraad (MR) van CBS de Regenboog. In dit verslag legt de medezeggenschapsraad verantwoording

Nadere informatie

Jaarverslag Medezeggenschapsraad Schooljaar

Jaarverslag Medezeggenschapsraad Schooljaar R.K. Basisschool "De Kring" Koornlaan 2-4 1815 GE Alkmaar Tel.: 072-5117973 E-mail: de.kring@saks.nl http://www.kring-saks.nl Jaarverslag Medezeggenschapsraad Schooljaar 2014-2015 Voorwoord In dit jaarverslag

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. obs De Zeester

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. obs De Zeester RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK obs De Zeester Plaats : Beverwijk BRIN nummer : 27ML C1 Onderzoeksnummer : 287224 Datum onderzoek : 16 februari 2016 Datum vaststelling : 6 april 2016 Pagina

Nadere informatie

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur,

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur, a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 349195 Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015 Geacht

Nadere informatie

Jaarverslag 2015/2016

Jaarverslag 2015/2016 Jaarverslag 2015/2016 Medezeggenschapsraad KBS De Vijf-er Datum: 27-10-2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Samenstelling MR... 2 3. Activiteiten MR... 3 4. Besluitenlijst MR... 4 4. Aandachtpunten

Nadere informatie

KWALITEITSAKKOORD BASISONDERWIJS PROVINCIE GRONINGEN 2010 en 2011

KWALITEITSAKKOORD BASISONDERWIJS PROVINCIE GRONINGEN 2010 en 2011 KWALITEITSAKKOORD BASISONDERWIJS PROVINCIE GRONINGEN 2010 en 2011 Partijen, De schoolbesturen van de basisscholen in de provincie Groningen, hierna te noemen: de schoolbesturen. De Provincie Groningen,

Nadere informatie

De voorzitter informeert de aanwezigen dat Marjan afwezig is tot en met de kerstvakantie. De secretaris en voorzitter verzorgen een bloemetje.

De voorzitter informeert de aanwezigen dat Marjan afwezig is tot en met de kerstvakantie. De secretaris en voorzitter verzorgen een bloemetje. VERGADERVERSLAG Betreft : Vergadering ondersteuningsplanraad Datum : Plaats : de Linie 7J, Capelle aan den IJssel Tijd : 19.30 21.30 uur Aanwezig : Ilse Dubbelaar, Daphne Konz, Miriam Lagerwaard, Karin

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleiding 2

Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Gesprekscyclus Scholengroep Rijk van Nijmegen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Hoofdstuk 2 Gesprekscyclus Opbouw De tweejarige scyclus van SGRvN - Het voortgangs - Het beoordelings 4 4 4 5 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad t Ruimteschip

Medezeggenschapsraad t Ruimteschip 1. Visie Medezeggenschapsraad t Ruimteschip Wij bewaken de ruimte die de kinderen krijgen Motto t Ruimteschip is de school waar het kind de ruimte krijgt De MR bewaakt de ruimte die het kind op t Ruimteschip

Nadere informatie

4. Zelf ervaren te werken met het schooljaarplan 5. Vragen en mogelijkheden de producten in te kijken

4. Zelf ervaren te werken met het schooljaarplan 5. Vragen en mogelijkheden de producten in te kijken Kwaliteit in Beweging Stichting Op Kop Agenda 1. Introductie 2. Kwaliteit in Beweging 3. Invoering van de methodiek en ervaringen binnen Stichting Op Kop 4. Zelf ervaren te werken met het schooljaarplan

Nadere informatie

uitdagend, inspirerend en waarderend voor ieder(s) talent!

uitdagend, inspirerend en waarderend voor ieder(s) talent! NOTULEN MEDEZEGGENSCPSRAAD Datum : 24-03-2015 Tijd: 20.00 21.30 Aanwezig: Hilda, Ann, Cecille, Veronique, Frank van Erve en Hans Tromp Afwezig: -- AGENDAPUNT ACTIE- HOUDER 1.Opening en mededelingen: We

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK THEMA RAPPORTAGE SBO SBO DE DRIEHOEK. : SBO De Driehoek : WIJK BIJ DUURSTEDE BRIN-nummer : 09OE Onderzoeksnummer :

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK THEMA RAPPORTAGE SBO SBO DE DRIEHOEK. : SBO De Driehoek : WIJK BIJ DUURSTEDE BRIN-nummer : 09OE Onderzoeksnummer : RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK THEMA RAPPORTAGE SBO SBO DE DRIEHOEK School : SBO De Driehoek Plaats : WIJK BIJ DUURSTEDE BRIN-nummer : 09OE Onderzoeksnummer : 101858 Datum schoolbezoek : 26 november 2007

Nadere informatie

JAARPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD. OBS de Koet

JAARPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD. OBS de Koet JAARPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS de Koet 2017-2018 Jaarplan MR - OBS de Koet 2017-2018 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Taakstelling...3 3. Samenstelling en taken....4 4. Onderwerpen......4 4.1 Cyclische onderwerpen...4

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

Profiel voor de nieuwe bestuurder Voorzitter college van bestuur van

Profiel voor de nieuwe bestuurder Voorzitter college van bestuur van Profiel voor de nieuwe bestuurder Voorzitter college van bestuur van Karen Kragt & Nicole Boevé Van der Laan & Company BV Baarn, 21 juli 2016 1 Over Tabijn Tabijn is een stichting voor katholiek, protestants-christelijk,

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE DRIEHOEK

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE DRIEHOEK RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE DRIEHOEK School : basisschool De Driehoek Plaats : Griendtsveen BRIN-nummer : 06UG Onderzoeksnummer : 81782 Datum schoolbezoek : 24 augustus 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

E-ZINE Stichting ROOS maart 2015

E-ZINE Stichting ROOS maart 2015 E-ZINE Stichting ROOS maart 2015 Van de Bestuurder: Beste mensen, Al geruime tijd kun je zeggen dat het voor het Primair Onderwijs spannende tijden zijn. Dat hoeft weinig nadere uitleg lijkt me. Daarom

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK ISLAMITISCHE BASISSCHOOL 'IKRA'

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK ISLAMITISCHE BASISSCHOOL 'IKRA' RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK ISLAMITISCHE BASISSCHOOL 'IKRA' School : islamitische basisschool 'Ikra' Plaats : Dordrecht BRIN-nummer : 27YJ Onderzoeksnummer : 69231 Datum schoolbezoek : 16 november 2005

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE HORIZON

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE HORIZON DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE HORIZON Plaats : Dordrecht BRIN-nummer : 04JR Onderzoeksnummer : 118519 Datum schoolbezoek : 16 Rapport vastgesteld

Nadere informatie