Managementrapportage november 2013 t/m januari 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Managementrapportage november 2013 t/m januari 2014"

Transcriptie

1 Managementrapportage november 2013 t/m januari 2014 Inleiding Periodiek brengt het College van Bestuur een rapportage uit over diverse zaken die bij Tabijn aan de orde zijn geweest. Deze rapportage is in de eerste plaats bestemd voor de Raad van Toezicht. Daarnaast kunnen ook andere belangstellenden er kennis van nemen. Deze rapportage heeft betrekking op de maanden november 2013 t/m januari Algemeen Nieuwe naam fusieschool Prinsenhof-Oranjehof: DURV! school Schoolleidersregister Beleid met betrekking tot weeralarm (code rood) Strategisch beleid Het CvB heeft het intentiebesluit genomen om de basisscholen Prinsenhof en Oranjehof in Alkmaar per 1 augustus 2014 te fuseren tot één school met drie locaties en met een nieuwe naam. Vooruitlopend hierop is de nieuwe naam in december 2013 al op één locatie bekend gemaakt, vanwege de opening van een nieuw schoolgebouw voor deze locatie. De nieuwe naam van de Prinsenhof Amstelstraat wordt: DURV! school Amstelstraat. DURV! staat voor Durven, Uitdagen, Respecteren, Volgende stap ( vinkje ). Op vrijdag 13 december 2013 zijn het nieuwe schoolgebouw en de nieuwe naam officieel geopend en gepresenteerd. De locaties Oranjehof Elgerweg en Prinsenhof Tochtwaard krijgen de nieuwe naam per 1 augustus 2014 en gaan dan: DURV! school Elgerweg en DURV! school Tochtwaard heten. Het CvB heeft conform de afspraken vastgelegd in de CAO PO besloten dat alle (adjunct)directeuren van Tabijn zich vóór 1 april 2014 gaan registreren bij het landelijke schoolleidersregister. Tevens wordt van hen gevraagd zelf zorg te dragen voor de herregistratie één keer in de vier jaar. Deze afspraken worden meegenomen in de managementoverleggen tussen de algemene directie en de scholen van Tabijn. Het CvB besluit omwille van de veiligheid dat in geval van een weeralarm code rood leerlingen zoveel mogelijk binnen dienen te worden gehouden. Dit zal worden opgenomen in het schoolveiligheidsplan. Op 27 januari 2014 heeft de slotbijeenkomst m.b.t. het nieuwe strategisch beleid plaatsgevonden. Daarmee komt een eind aan een proces van ca. anderhalf jaar waarbij directeuren, leerkrachten, intern begeleiders en bovenschoolse medewerkers onder leiding van het CvB hebben gewerkt aan een nieuw strategisch beleidsplan voor de periode Het plan zal nu ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht en ter instemming aan de GMR worden voorgelegd, waarna het in het schooljaar in werking zal treden. Organisatie Raad van Toezicht De Raad van Toezicht (RvT) kwam bijeen op 17 december Aan de orde kwamen o.a. de volgende onderwerpen: de begroting 2014 (de RvT verleende goedkeuring), de financiële kwartaalrapportage t/m het derde kwartaal 2013, de resultaten van de interim-controle van de accountant, het financieel meerjarenperspectief van Tabijn, de gedragscode, de stand van zaken m.b.t. huisvesting en de herbenoeming van de RvT-leden R. Deen en S. de Boer (beiden werden herbenoemd). GMR De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) kwam bijeen op 21 november 2013 en 15 januari Aan de orde kwamen o.a. de volgende onderwerpen: het concept-strategisch beleidsplan , het

2 Directeurenberaad vakantierooster (de GMR verleende instemming), de verkiezing van de Ondersteuningsplanraden van de nieuwe samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs, de samenstelling en omvang van de GMR, het verzuimbeleid (de GMR verleende instemming), de verdeelsleutel bovenschools scholen van de zgn. prestatieboxmiddelen (de GMR verleende instemming), de opleidingsmogelijkheden voor (G)MR-leden. Het directeurenberaad kwam bijeen op 4 november, 18 november, 2 december en 16 december Aan de orde kwamen o.a. de volgende onderwerpen: verdere digitalisering van de HRM-werkprocessen, het vervolg van het programma leiderschapsontwikkeling (MD), de opzet van de studiereis voor directeuren naar Noorwegen (maart 2014), de werkwijze van de vertrouwenspersoon, de voortgang van de functiemix (invoering LB-functies), de resultaten van de pilot nieuwe gesprekkencyclus, de opzet van de Tabijn Academie, een presentatie van de nieuwe Arbodienst Perspectief, de begroting 2014, de inrichting van de nieuwe samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs, het landelijke project Vensters PO (van de PO-Raad). Onderwijs en Kwaliteit Netwerkbijeenkomsten intern begeleiders Werkgroep Plusleerlingen Werkgroep Onderwijskwaliteit Bijeenkomsten Passend Onderwijs Onderwijsinspectie Op 10 december zijn de intern begeleiders bij elkaar gekomen. Naast de vaste agendapunten, Ontwikkelingen in ESIS, Ontwikkelingen in de samenwerkingsverbanden en Halen en Brengen hebben drie intern begeleiders verslag gedaan over het bezoek van de inspectie bij hen op school. Er is m.n. aandacht besteed aan kwaliteitsaspect 8, en m.n. over 8.2,8.3, 8.4. Het gaat hier om de wijze waarop de school bepaalt welke leerling welke zorg krijgt en de planmatigheid en de wijze waarop er wordt geëvalueerd wat de effecten zijn. Vervolgens gingen de intern begeleiders in groepjes uiteen om ervaringen uit te wisselen en ideeën op te doen. De bijeenkomst werd als erg zinvol ervaren. Op 13 november en 8 januari is de werkgroep Plusleerlingen bij elkaar geweest. Deze werkgroep heeft de opdracht om vorm en inhoud te geven aan het beleid voor de Plusleerlingen op de scholen van Tabijn. Op SharePoint is ruimte gemaakt voor producten van scholen en van de werkgroep. De werkgroep bestaat uit: Lisette Dijkstra (Bareel), Lonneke Heijne (Willem-Alexanderschool), Ilona Terlien (Duif), Mariska Buurmeijer (Molenhoek), Annemiek Rijk (Visser t Hooft), Nico Sloep (sector ICT) en Wim Noom (lid algemene directie). Op 15 januari is de werkgroep bij elkaar geweest. Er is vooral gesproken over de ontwikkelingen m.b.t. Passend Onderwijs, zoals het nieuwe ondersteuningsplan van de SWV s, het handelingsgericht diagnosticeren en werken. Ook is er gesproken over het gebruik van SCOL,het leerlingvolgsysteem voor de sociaalemotionele ontwikkeling. Binnenkort komt de werkgroep hier met een voorstel over. Op 21 januari zijn de directeuren en intern begeleiders van de Tabijnscholen die deelnemen aan het SWV PO Noord-Kennemerland bij elkaar geweest om met elkaar te praten over de conceptversie van het ondersteuningsplan. Op 28 januari hebben de directeuren en intern begeleiders van het SWV PO IJmond ook met elkaar gesproken over het ondersteuningsplan van hun samenwerkingsverband. Beide bijeenkomsten werden zeer gewaardeerd. Ze waren informatief en men heeft met het CvB kunnen praten over de wijze waarop Passend Onderwijs op de scholen wordt vormgegeven. Op 7 november 2013 heeft de onderwijsinspectie, in het kader van het vierjaarlijks onderzoek, basisschool Cunera bezocht. Naast dit reguliere onderzoek heeft de inspectie ook onderzoek gedaan naar wereldoriëntatie. De Inspectie beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs op de Cunera als voldoende. De school kenmerkt zich door de duidelijke structuur. De leerlingen, de leraren en de directie van de school weten wat er van hen verwacht wordt. De

3 Toekenning subsidie Platform voor studiereis naar Noorwegen in maart 2014 Lancering Website Tabijnacademie Driehoeksmeting Tevredenheid ouders, leerkrachten en leerlingen Werkgroep Excellentie Kwaliteitszorg: Zelfevaluatie en Audit teamleden gaan op een professionele wijze met elkaar om en creëren daarmee een prettige werksfeer voor de leerlingen. Op bijna alle onderzochte onderdelen scoort de school voldoende (een 3 op een 4-puntschaal) en op een onderdeel een goed (een 4 op een 4-puntschaal): Leerlingen die op onderdelen uitvallen en dus extra zorg nodig hebben, worden tijdig gesignaleerd en krijgen extra begeleiding. Margriet Speklé (directeur van de Otterkolken), Conny Goedel (directeur van de Paulus) en Franciska Loth (lid algemene directie) hebben een studiereis naar Noorwegen voorbereid. Dertien directeuren, voorzitter CvB, sectormanager HRM en één lid van de algemene directie hebben zich voor deze reis opgegeven. Een subsidieaanvraag voor deze studiereis bij het Europees Platform is positief gewaardeerd. De studiereis vindt plaats van 17 maart tot 21 maart Alle scholingsactiviteiten van Tabijn worden zo veel mogelijk ondergebracht in de Tabijnacademie. Het aanbod van de Tabijnacademie is te vinden op De lancering van deze website vond feestelijk plaats tijdens de nieuwsjaarbijeenkomst op 9 januari 2014 in basisschool De Bareel. Het aanbod is op dit moment beperkt tot een drietal trajecten: Post-Hbo Onderwijs en nieuwe media, coöperatieve werkvormen en 1 module excellentie. In de derde week van januari is de driehoeksmeting Tevredenheid onder ouders, leerlingen en leerkrachten gestart. Het onderzoek wordt voor de eerste keer in eigen beheer uitgevoerd. Dagelijks kregen scholen een overzicht van de responspercentages. Dit leidde ertoe dat een leuke concurrentiestrijd tussen scholen ontstond om het hoogste responspercentage te behalen. De school met het hoogste percentage ontvangt de wisselbeker en een cheque van 750, de tweede plaats een cheque van 500 en de derde plaats een van 250. In het kader van het onderzoek naar het predicaat Excellentie gaan zes scholen van Tabijn en de algemene directie op bezoek bij twee scholen die dit predicaat hebben gekregen. Het gaat om basisschool De Venen in Reeuwijk en de Van Ostadeschool in Den Haag. Dit schooljaar is het eerste jaar van de vierjaarlijkse cyclus waarin de Tabijnscholen een zelfevaluatie schrijven en een audit ondergaan. De scholen die de spits afbijten zijn Het Rinket, Cunera, Visser t Hooft en De Duif. De auditteams bestaan uit directeuren en IB-ers van Tabijn en een directeur van stichting Salomo uit Haarlem. Personeel Benoemingen Thema werk en gezondheid Marga van Lieshout is per 1 december 2013 benoemd in de functie van adjunctdirecteur op de Bareel in Heemskerk. Margriet Speklé is per 1 december 2013 benoemd in de functie van directeur op de Otterkolken in Heemskerk. Per 13 januari 2014 is Hans Groot benoemd tot directeur a.i. van de J.D. van Arkel school. Vanaf 1 januari 2014 is Tabijn een nieuwe samenwerking gestart met Arbodienstverlener Perspectief. In de begeleiding van medewerkers die zich hebben ziek gemeld wordt nu gewerkt met een bedrijfsarts en verzuimconsultant. Folko Jan Wijnhold van Perspectief heeft op 2 december 2013 een presentatie gegeven in het directeurenberaad (zie ook HRM-thema s in het directeurenberaad). Wanneer het verzuimbeleidsplan officieel door de GMR is goedgekeurd volgt meer informatie in een Tabijn nieuwsbrief. Op 6 november 2013 is gestart met de hernieuwde training hartcoherentie. Deze training wordt verzorgd door Wim Gijzen van Heartmath Benelux. In totaal zijn 12 deelnemers gestart. Ook is in het laatste kwartaal van 2013 een aantal individuele trajecten gestart.

4 Bijeenkomst startende leerkrachten en mentorentraining Personeelsraad Adjuncten-netwerk HRM-thema s in het directeurenberaad De interne opleiders hebben op 15 januari 2014 de tweede bijeenkomst voor startende leerkrachten georganiseerd. Ook voor deze bijeenkomst was Hans Ploeg, directeur Kornak, uitgenodigd om het vervolg te geven aan het werken met Action Type (een instrument om eigen kwaliteiten en de kwaliteiten van een team in kaart te brengen). Deel 1 en deel 2 van de training voor mentoren heeft ook januari 2014 plaatsgevonden. Op 12 november 2013 heeft de sectormanager HRM het conceptverzuimbeleidsplan met de leden van de personeelsraad doorgesproken. Op 7 november heeft de tweede bijeenkomst van het adjuncten netwerk plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst van een dag is met Jonne Gaemers het concept strategisch beleidsplan besproken. Na deze bespreking vonden de hele dag schoolbezoeken plaats. Tijdens deze schoolbezoeken werden de adjunct directeuren rondgeleid door de verschillende scholen en was er plenair gelegenheid om actuele thema s en vraagstukken met elkaar te bespreken. Tijdens het directeurenberaad van 4 november heeft de sectormanager HRM een vervolgpresentatie verzorgd rondom het thema Management Development. Doelstelling van de presentatie was de terugkoppeling over de inventarisatie en de inhoud van de 2-daagse in februari Folko Jan Wijnholds van Perspectief heeft op 2 december 2013 een presentatie in het directeurenberaad gegeven. Doelstellingen van deze presentatie waren het informeren van de directeuren over de visie en werkwijze van Perspectief en het delen van wetenschappelijke achtergrondinformatie over psychische klachten, interventies en het onderwijs. ICT Werkgroep ICT Profielen SharePoint Vervangingsplan OSO It s Learning ICT-coördinatoren en agendacommissie BIC-netwerk De werkgroep ICT komt regelmatig bijeen. De laatste onderwerpen die behandeld zijn o.a.: Profielen SharePoint, vervangingsplan, OSO en It s Learning. Deze worden hieronder toegelicht. In het Strategisch beleidsplan is o.a. opgenomen dat talenten met specifieke kennis zichtbaar moeten worden. In de werkgroep is voorgesteld hiervoor een persoonlijke plek binnen SharePoint te gebruiken. Met de Caesargroep (onze partner voor SharePoint beheer en toepassingen) wordt gezocht naar een juiste indeling van deze OneDrive zodat het bruikbaar wordt. In de werkgroep ICT is voorgesteld dat scholen voortaan een keuze kunnen maken voor pc s en/of tablets binnen het bestaande vervangingsplan. Het bestuur is met dit voorstel akkoord gegaan. Een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van SVOK (voortgezet onderwijs), Fedra en Tabijn is bijeengeweest en heeft afspraken gemaakt over het digitaal uitwisselen van leerling gegevens (vooral groep 8) Er zijn testbestanden gebruikt die prima ingelezen worden in de systemen van het VO. Om dit te kunnen doen moeten de scholen gecertificeerd zijn. Alle Tabijnscholen zijn gecertificeerd. Ook diverse VO scholen uit het noordelijke gebied doen mee met deze digitalisering. It s Learning heeft een demo gegeven in de werkgroep ICT. It s Learning is een ELO inclusief een digitaal portfolio. Op zich ziet dat er goed uit. Het is echter weer een ander pakket en besloten is eerst SharePoint als Digitaal Portfolio in te zetten. Voor het nog beter inhoudelijk vullen van de ICT/bijeenkomsten is een agendacommissie in het leven geroepen bestaande uit ICT-coördinatoren. Actuele thema s zijn o.a. digitale rapportage, digitaal portfolio, 3d printing, nieuw verschenen Apps, hoe wordt ICT ingezet op mijn school. Het BIC-netwerk bestaat dit jaar tien jaar. Dit jaar wordt afgesloten met een seminar op 5 juni verzorgd door en voor BICCERS. (bovenschools ICTcoördinatoren/ ICT-managers) Zeer nadrukkelijk ook bestemd voor bestuurders.

5 Social Media The Bett Digiduif en YouConnect O21 en ICT-competentie scan Internationalisering, Erasmus+ en E-twinning Deelname is gratis en alleen op uitnodiging. De bijeenkomsten worden hoofdzakelijk gebruikt om praktisch met de verschillende groepen te werken en de vulling van het eindseminar vorm te geven. Meer informatie verschijnt later. Tabijn beschikt sinds kort over een eigen Facebook. Ook steeds meer scholen gebruiken dit instrument om nieuws te verspreiden. Met 8 collega s hebben we the Bett in Londen bezocht, een grote ICT-beurs voor het onderwijs. Naast de sectormanager ICT en de ICT-consultant zijn 6 van onze ICT-toppers meegegaan. Vier van hen hebben de Apple conferentie bezocht en twee hebben scholen bezocht. Met heel veel indrukken en enthousiasme wordt er nu gewerkt aan de verslagen. De highlights zullen aan bod komen op de komende ICT-coördinatorenbijeenkomst en geplaatst worden op Facebook. Veel daarvan is direct in te zetten in de klas. (Augmented Reality Apps) Andere toepassingen, zoals o.a. 3d printing, hebben wat meer tijd nodig. De ICTvoortrekkers komen elke 1 e maandag van de maand bijeen om elkaar te voeden. Tijdens the Bett is veel gebruik gemaakt van Social media (WhatsApp) om elkaar te informeren. Met Marco Quispel van Digiduif is regelmatig overleg over wensen met betrekking tot het product Digiduif. Het platform zal steeds meer in een behoefte voorzien om ouders te informeren. Rovict en Digiduif hebben onderling een contract getekend om gegevens te kunnen uitwisselen. Toetsgegevens en digitale rapporten zullen ontsloten worden. De App YouConnect (Digiduif) biedt ouders nu al diverse informatie. In het Strategisch beleidsplan wordt ook gesproken over ICT- competenties van leerkrachten. De tool Didactiek in Balans bestaat niet meer. O21 heeft een competentie scan ontwikkeld die voor Tabijn interessant kan zijn. De eerste besprekingen hieromtrent hebben ondertussen plaatsgevonden. De werkgroep ICT zal zich er verder over buigen. Contacten met Curaçao zijn gelegd maar hebben nog niet geleid tot concrete samenwerking met leerlingen. Dat is nog een kwestie van tijd. Men is wel enthousiast. Wel heeft Tabijn nog goed bruikbare, afgeschreven hardware geleverd. Erasmus+ (EU programme for education, training, youth and sport) heeft voor de komende 7 jaar bijna 15 biljoen euro beschikbaar voor internationale samenwerkingsprojecten. E-twinning is een platform dat beschikbaar wordt gesteld voor dit soort projecten. De sectormanager ICT onderzoekt de mogelijkheden. Financieel beleid Begroting 2014 De begroting 2014 komt uit op negatief. Vanwege de extra middelen van OCW ad 1,3 miljoen (die grotendeels in de jaarrekening 2013 wordt verwerkt) is bijstelling van de begroting 2014 mogelijk. Eerder werd uitgegaan van een tekort van in 2014, teruglopend naar een sluitende begroting in Door de extra OCW-middelen wordt het tekort voor 2014 nu geraamd op , teruglopend naar een sluitende begroting in Huisvesting Bareel Van Arkelschool De Branding De Duif De tijdelijke omgevingsvergunning van het bestaande semi-permanente gebouw (Het Blok) moet worden omgezet naar een definitieve omgevingsvergunning per 1 juli De nieuwe omgevingsvergunning is in januari 2014 aangevraagd. Het schoolplein is nu geheel afsluitbaar. In december zijn er poorten en een hekwerk geplaatst om dit mogelijk te maken. In januari is het hekwerk aan de westzijde van de school vernieuwd. Er is overeenstemming met de gemeente Heiloo om de boeiboorden van de Duif te vervangen. De werkzaamheden worden in februari uitgevoerd.

6 Binnenmeer Jaarplan 2014 Meerjarenonderhoud Er is een eerste schetsplan gemaakt om te onderzoeken welke mogelijkheden het gebouw en de locatie Binnenmeer hebben. Hierbij gaat het om renovatie, onderwijskundige vernieuwingen, vernieuwen speelzaal en uitbreiding. Ook de mogelijke kosten zijn in beeld gebracht. De volgende stap is in overleg te treden met de gemeente Uitgeest. Doel is de huisvesting van de Binnenmeer te optimaliseren. In de maand januari zijn alle scholen bezocht en is met de directie overleg gevoerd wat er in 2014 moet worden gedaan op het gebied van de huisvesting. De basis hiervoor is het meerjarenonderhoudsplan. Ook de wensen van de scholen op het gebied van huisvesting, de kwaliteit van de schoonmaak en staat van het meubilair zijn besproken. Naar verwachting zal per 1 januari 2015 de Regeling Overheveling Buitenonderhoud in werking treden. Het budget voor het buitenonderhoud zal dan rechtstreeks vanaf het Rijk naar het schoolbestuur gaan. Momenteel loopt dit nog via de gemeenten. Door een extern adviesbureau is het meerjarenonderhoudsplan van onze gebouwen bijgesteld. Dit plan is basis voor het onderhoud van onze schoolgebouwen. De komende tijd zal overleg met de gemeenten worden gevoerd over de overgang van het buitenonderhoud naar ons. Hierbij richten wij ons op onze ambitie optimale huisvesting te creëren om goed onderwijs te kunnen geven.

Managementrapportage

Managementrapportage Managementrapportage Februari en maart 2014 Inleiding Periodiek brengt het College van Bestuur een rapportage uit over diverse zaken die bij Tabijn aan de orde zijn geweest. Deze rapportage is in de eerste

Nadere informatie

Managementrapportage

Managementrapportage Managementrapportage Augustus tot en met oktober 2013 Inleiding Periodiek brengt het College van Bestuur een rapportage uit over diverse zaken die bij Tabijn aan de orde zijn geweest. Deze rapportage is

Nadere informatie

Managementrapportage

Managementrapportage Managementrapportage April t/m Medio mei 2014 Inleiding Periodiek brengt het College van Bestuur een rapportage uit over diverse zaken die bij Tabijn aan de orde zijn geweest. Deze rapportage is in de

Nadere informatie

Managementrapportage

Managementrapportage Managementrapportage Medio maart tot en met mei 2015 Inleiding Periodiek brengt het College van Bestuur een rapportage uit over diverse zaken die bij Tabijn aan de orde zijn geweest. Deze rapportage is

Nadere informatie

Managementrapportage. Stichting Tabijn. Februari en maart 2011

Managementrapportage. Stichting Tabijn. Februari en maart 2011 Managementrapportage Stichting Tabijn Februari en maart 2011 Inleiding Periodiek brengt het College van Bestuur een rapportage uit over diverse zaken die bij Tabijn aan de orde zijn geweest. Deze rapportage

Nadere informatie

Managementrapportage

Managementrapportage Managementrapportage Medio november 2012 t/m januari 2013 Inleiding Periodiek brengt het College van Bestuur een rapportage uit over diverse zaken die bij Tabijn aan de orde zijn geweest. Deze rapportage

Nadere informatie

Managementrapportage

Managementrapportage Managementrapportage Medio maart tot en met april 2013 Inleiding Periodiek brengt het College van Bestuur een rapportage uit over diverse zaken die bij Tabijn aan de orde zijn geweest. Deze rapportage

Nadere informatie

Managementrapportage

Managementrapportage Managementrapportage Medio mei t/m medio september 2014 Inleiding Periodiek brengt het College van Bestuur een rapportage uit over diverse zaken die bij Tabijn aan de orde zijn geweest. Deze rapportage

Nadere informatie

Managementrapportage

Managementrapportage Managementrapportage Medio september t/m medio november 2012 Inleiding Periodiek brengt het College van Bestuur een rapportage uit over diverse zaken die bij Tabijn aan de orde zijn geweest. Deze rapportage

Nadere informatie

Managementrapportage. Stichting Tabijn. sept. t/m nov. 2010

Managementrapportage. Stichting Tabijn. sept. t/m nov. 2010 Managementrapportage Stichting Tabijn sept. t/m nov. 2010 Inleiding Periodiek brengt het College van Bestuur een rapportage uit over diverse zaken die bij Tabijn aan de orde zijn geweest. Deze rapportage

Nadere informatie

Managementrapportage

Managementrapportage Managementrapportage Mei tot en met juli 2013 Inleiding Periodiek brengt het College van Bestuur een rapportage uit over diverse zaken die bij Tabijn aan de orde zijn geweest. Deze rapportage is in de

Nadere informatie

Managementrapportage. Stichting Tabijn

Managementrapportage. Stichting Tabijn Managementrapportage Stichting Tabijn half september tot eind november 2011 Inleiding Periodiek brengt het College van Bestuur een rapportage uit over diverse zaken die bij Tabijn aan de orde zijn geweest.

Nadere informatie

Managementrapportage. Stichting Tabijn

Managementrapportage. Stichting Tabijn Managementrapportage Stichting Tabijn half juni tot half september 2011 Inleiding Periodiek brengt het College van Bestuur een rapportage uit over diverse zaken die bij Tabijn aan de orde zijn geweest.

Nadere informatie

Managementrapportage

Managementrapportage Managementrapportage Medio maart t/m mei 2012 Inleiding Periodiek brengt het College van Bestuur een rapportage uit over diverse zaken die bij Tabijn aan de orde zijn geweest. Deze rapportage is in de

Nadere informatie

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Marisja Zych en Inge van der Linden e-mail: secretariaat@bmtskpo.nl Website: www.skpo.nl VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR Datum: Woensdag

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 Versie juli 2014 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 2 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram 2 STRATEGISCH BELEID 3 ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE

INHOUDSOPGAVE. 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram 2 STRATEGISCH BELEID 3 ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD BLZ. 3 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram BLZ. 4 2 STRATEGISCH BELEID BLZ. 7 Het strategisch beleidsplan 2010-2014 Externe ontwikkelingen

Nadere informatie

Jaarverslag MR Beatrixschool

Jaarverslag MR Beatrixschool Jaarverslag MR Beatrixschool Schooljaar 2012-2013 Een jaarverslag om als Medezeggenschapsraad ouders/verzorgers en medewerkers te informeren over, en te betrekken bij zaken, die veelal jaarlijks, aan bod

Nadere informatie

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2015 2016 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met

Nadere informatie

Managementrapportage

Managementrapportage Managementrapportage Juni tot en met medio september 2015 Inleiding Periodiek brengt het College van Bestuur een rapportage uit over diverse zaken die bij Tabijn aan de orde zijn geweest. Deze rapportage

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015

Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015 Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015 Elke leerling verdient een excellente leraar Elke medewerker verdient een excellente leidinggevende Met elkaar leren we elke dag, ieder kind verdient tenslotte het beste

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2014-2015 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 1 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden Concept versie; d.d. 28.01.2014 Inhoud: 1. Verantwoording 2. Doelen en gebruikswaarde van het Communicatieplan 3. Organisatie

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE 2 STRATEGISCH BELEID 3 ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE 4 ONDERWIJS EN KWALITEITSZORG 5 ICT

INHOUDSOPGAVE 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE 2 STRATEGISCH BELEID 3 ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE 4 ONDERWIJS EN KWALITEITSZORG 5 ICT JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 3 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE 4 Kerntaak Organisatie Organogram 2 STRATEGISCH BELEID 7 Het strategisch beleidsplan 2014-2018 Externe ontwikkelingen De missie De

Nadere informatie

Managementrapportage

Managementrapportage Managementrapportage juni t/m medio september 2012 Inleiding Periodiek brengt het College van Bestuur een rapportage uit over diverse zaken die bij Tabijn aan de orde zijn geweest. Deze rapportage is in

Nadere informatie

VOORWOORD 4. 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE 6 Kerntaak Organisatie Organogram

VOORWOORD 4. 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE 6 Kerntaak Organisatie Organogram Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk Bladzijde VOORWOORD 4 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE 6 Kerntaak Organisatie Organogram 2 STRATEGISCH BELEID 8 Strategisch beleidsplan 2010-2014 Externe ontwikkelingen

Nadere informatie

1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE 4 Kerntaak Organisatie Organogram

1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE 4 Kerntaak Organisatie Organogram JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Bladzijde VOORWOORD 3 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE 4 Kerntaak Organisatie Organogram 2 STRATEGISCH BELEID 7 Strategisch beleidsplan 2014-2018 Externe ontwikkelingen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)...

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... 5 1.2 (Tussentijdse) Verkiezingen en vacatures...

Nadere informatie

Jaarverslag MR, IKC De Piramide, schooljaar 14-15

Jaarverslag MR, IKC De Piramide, schooljaar 14-15 Jaarverslag MR, IKC De Piramide, schooljaar 14-15 Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van IKC De Piramide over het schooljaar 2014/2015. We geven in dit jaarverslag aan wie er

Nadere informatie

ACTIEPUNTEN 2015 (uit de onderlegger A3 meerjaren beleidsplan Poolster 2014-2017)

ACTIEPUNTEN 2015 (uit de onderlegger A3 meerjaren beleidsplan Poolster 2014-2017) ACTIEPUNTEN 2015 (uit de onderlegger A3 meerjaren beleidsplan Poolster 2014-2017) 1 1a) Leiderschap / Coachend leiderschap vormgeven vanuit de geformuleerde visie (sbf 1) 7.1 Project SPP: Basiscompetenties

Nadere informatie

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit.

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. SOPOH Jaarplan 2014-2018 Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit Personeel Onderwijs Organisatie Huisvesting Pr-Marketing Financiën 1 Voorwoord Stichting Openbaar Primair

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad kbs de Boomgaard. Jaarverslag 2013-2014

Medezeggenschapsraad kbs de Boomgaard. Jaarverslag 2013-2014 Medezeggenschapsraad kbs de Boomgaard Jaarverslag 2013-2014 Breda, september 2014 0 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van kbs de Boomgaard voor het schooljaar 2013-2014.

Nadere informatie

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

JAARVERSLAG GMR. STICHTING AKKOORD! po

JAARVERSLAG GMR. STICHTING AKKOORD! po Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo T (077) 4778239 E info@omnibus.akkoord-po.nl JAARVERSLAG GMR STICHTING AKKOORD! po Inhoud Inleiding blz. 3 Samenstelling

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE 2 STRATEGISCH BELEID 3 ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE 4 ONDERWIJS EN KWALITEITSZORG 5 ICT

INHOUDSOPGAVE 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE 2 STRATEGISCH BELEID 3 ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE 4 ONDERWIJS EN KWALITEITSZORG 5 ICT JAARVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 4 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE 5 Kerntaak Organisatie Organogram 2 STRATEGISCH BELEID 8 Het strategisch beleidsplan 2010-2014 Externe ontwikkelingen De missie De

Nadere informatie

Activiteitenplan. Schooljaar 2014-2015. Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Jaarplan Hoofdstuk 3: Financiën

Activiteitenplan. Schooljaar 2014-2015. Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Jaarplan Hoofdstuk 3: Financiën Activiteitenplan Schooljaar 2014-2015 Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Jaarplan Hoofdstuk 3: Financiën 1. Inleiding Waarom een activiteitenplan? Vanuit wet- en regelgeving en vanuit cao s blijkt al

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen.

1. Opening en mededelingen. Verslag van de 2 e vergadering van de Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs, op 10 november 2011. Aanwezig zijn - van de Raad van toezicht: de dames

Nadere informatie

Evaluatie POVO 2014-2015

Evaluatie POVO 2014-2015 Evaluatie POVO 2014-2015 Auteurs: Hilde van Baal, Marit van Luijn Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Overstapprocedure en planning... 3 2. Document Planning en overstapprocedure... 3 3. Opbouw overstapdossier

Nadere informatie

JAARVERSLAG MR 2014-2015. Basisschool De Bareel

JAARVERSLAG MR 2014-2015. Basisschool De Bareel JAARVERSLAG MR 2014-2015 Basisschool De Bareel Inleiding In dit jaarverslag beschrijft de Medezeggenschapraad (MR) haar werkzaamheden en de onderwerpen die in het afgelopen jaar tijdens de vergaderingen

Nadere informatie

MR Jaarverslag 2011-2012

MR Jaarverslag 2011-2012 MR Jaarverslag 2011-2012 Email: Internet: Facebook: Twitter: mr@paletdinther.nl www.paletdinther.nl www.facebook.com/mrpalet @mrpalet 1. Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad

Nadere informatie

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie)

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) Van Aan : het college van burgemeester en wethouders : de raads- en commissieleden Datum : 24 juni 2015 Nr. : 2015-67 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX School : Basisschool Beatrix Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16DS Onderzoeksnummer : 69226 Datum schoolbezoek : 24 januari 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

E-ZINE Stichting ROOS maart 2015

E-ZINE Stichting ROOS maart 2015 E-ZINE Stichting ROOS maart 2015 Van de Bestuurder: Beste mensen, Al geruime tijd kun je zeggen dat het voor het Primair Onderwijs spannende tijden zijn. Dat hoeft weinig nadere uitleg lijkt me. Daarom

Nadere informatie

Op basis van de huidige statuten dient een dergelijke wijziging goedgekeurd te worden door u als gemeenteraad.

Op basis van de huidige statuten dient een dergelijke wijziging goedgekeurd te worden door u als gemeenteraad. Adviesnota Raad Raadsvergadering d.d. : 19 februari 2014 Agendapunt : 15 Onderwerp : Voorstel tot instemming met de statutenwijziging van Stichting PrimAH Portefeuillehouder : wethouder H.J. Dijkstra Datum

Nadere informatie

Activiteitenplan 2013-2014 van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraden van OPSO en SPOOR

Activiteitenplan 2013-2014 van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraden van OPSO en SPOOR Activiteitenplan 2013-2014 van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraden van OPSO en SPOOR juni 2013 Werkgroep activiteitenplan: Marg Cornelissen, Els Dinkla, Els Offringa, Marga de Herder, Niels Bonenkamp

Nadere informatie

Nieuwsbrief passend onderwijs

Nieuwsbrief passend onderwijs Januari 2014 Update: Week van passend onderwijs Uitgelicht Update: Week van passend onderwijs De eerste 50 scholen en samenwerkingsverbanden hebben zich aangemeld voor de Week van passend onderwijs (24-28

Nadere informatie

Het Kompas, Kofschipstraat 11, 1826 CG Alkmaar, 072-5614660

Het Kompas, Kofschipstraat 11, 1826 CG Alkmaar, 072-5614660 Het Kompas, Kofschipstraat 11, 1826 CG Alkmaar, 072-5614660 Notulen vergadering MR 9 september 2015 Aanwezig namens de ouders: Idema, Carola Nieborg ( voorzitter), Esther Oudes Aanwezig namens de leerkrachten:

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT School : Basisschool De Lockaert Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 63530 Datum schoolbezoek : 16 december 2005 Datum vaststelling :

Nadere informatie

JAARPLAN 2013 2014 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD R.K. AUGUSTINUSSCHOOL

JAARPLAN 2013 2014 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD R.K. AUGUSTINUSSCHOOL JAARPLAN 2013 2014 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD R.K. AUGUSTINUSSCHOOL R.K. Augustinusschool Locatie Naberpad Locatie Zijderupsvlinder Johanna Naberpad 1 Zijderupsvlinderlaan 6 4105 EA Culemborg 4105 TC Culemborg

Nadere informatie

notulen MR OBS De Meerpaal 4 september 2013 -Vastgesteld

notulen MR OBS De Meerpaal 4 september 2013 -Vastgesteld notulen MR OBS De Meerpaal 4 september 2013 -Vastgesteld Oudergeleding Gina de Maat Daniëlle v.d. Wege voorzitter Marty Meijer Personeelsgeleding Annemiek Stallaart (notulist) Esmeralda de Kind Herma Reijenga

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Basisschool De Waai

Medezeggenschapsraad Basisschool De Waai Medezeggenschapsraad Basisschool De Waai Jaarverslag 2014-2015 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Jaarverslag Medezeggenschapsraad De Waai schooljaar 2014-2015 De MR Voorwoord Dit jaarverslag geeft een samenvatting

Nadere informatie

omm Jaargang 8.02 december 2005

omm Jaargang 8.02 december 2005 omm Jaargang 8.02 december 2005 Nieuwe computers... 1 Begroting... 2 Nieuwe beleidsplan... 2 QLICT... 2 Schoolservicedienst... 2 Bijeenkomst ICT-ers in Toldijk... 3 De klantenmiddag van QLICT... 3 Congres

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad JAN VAN BRABANT COLLEGE. Verslag GMR-vergadering 05-10-2015

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad JAN VAN BRABANT COLLEGE. Verslag GMR-vergadering 05-10-2015 Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad JAN VAN BRABANT COLLEGE Verslag GMR-vergadering 05-10-2015 Notulen: M.Rijs Aanwezig: E. Martens, T. van Dijk, B. Verstijnen, M. Rijs, L. Benders, P.Brink, H. Rooijakkers,

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008-2009 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DREEFSCHOOL

JAARVERSLAG 2008-2009 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DREEFSCHOOL JAARVERSLAG 2008-2009 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DREEFSCHOOL INLEIDING In dit verslag wordt een overzicht gegeven van de onderwerpen waarmee de Medezeggenschapsraad (MR) van de Dreefschool zich schooljaar 2008-2009

Nadere informatie

Obs de Bijenkorf Obs de Brug Obs Klavertje Vier Obs de Plantage Obs Ridderspoor

Obs de Bijenkorf Obs de Brug Obs Klavertje Vier Obs de Plantage Obs Ridderspoor Obs de Bijenkorf Obs de Brug Obs Klavertje Vier Obs de Plantage Obs Ridderspoor 1 Jaarverslag GMR 2013/2014 Inhoudsopgave: 1. Inleiding blz. 3 2. Werkgroepen blz. 3 3. Activiteiten blz. 4 4. Behandelde

Nadere informatie

Ryckevelde vzw. Internationalisering van A tot Z voor het secundair onderwijs. Programma. Mogelijkheden. Beweging voor Europees burgerschap

Ryckevelde vzw. Internationalisering van A tot Z voor het secundair onderwijs. Programma. Mogelijkheden. Beweging voor Europees burgerschap Internationalisering van A tot Z voor het secundair onderwijs Ryckevelde vzw Beweging voor Europees burgerschap Gent, 25 april 2012 Ryckevelde vzw, beweging voor Europees burgerschap Ryckevelde vzw, beweging

Nadere informatie

Beleid TussenSchoolseOpvang.

Beleid TussenSchoolseOpvang. Beleid TussenSchoolseOpvang. In dit beleidsplan beschrijft Novem de visie en de keuzes die op basis van deze visie gemaakt zijn t.a.v. de tussenschoolse opvang. VISIE NOVEM Novem is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Onderweg naar de Minister

Onderweg naar de Minister Nieuwsbrief 3 Februari 2015 Via deze nieuwsbrief informeren wij (de stuurgroep), u (alle medewerkers van de SKPON en van Stichting Lek en IJssel) over de ontwikkelingen die de voorgenomen fusie van onze

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

Jaarplan schooljaar 2015-2016

Jaarplan schooljaar 2015-2016 Jaarplan schooljaar 2015-2016 Samenwerkingsverband IJssel Berkel Datum 16 juni 2015 Versie Vastgesteld door bestuur op 15 juni 2015 Pagina 1 van 14 IJssel Berkel is een Samenwerkingsverband Passend Onderwijs

Nadere informatie

GMR VELDVEST. Notulen:

GMR VELDVEST. Notulen: GMR VELDVEST Notulen Soort vergadering: GMR datum: 12-12-2013 tijd: 20.00 21.00 uur GMR Veldvest Pastoor Jansenplein 21, 5504 BS Veldhoven, @: gmr@veldvest.nl 1. 20.00 uur: Opening Notulen: Aanwezig: Freek

Nadere informatie

Activiteitenplan 2013-2014

Activiteitenplan 2013-2014 Activiteitenplan 2013-2014 Onderdeel van het ondersteuningsplan Goed onderwijs maak je samen 2013-2017 Lucas Rurup Directeur Samenwerkingsverband Passend onderwijs Zuid-Kennemerland juni 2013 Doelstellingen

Nadere informatie

Onderwerp Uitgeest, 1 maart 2013 Kredietaanvraag vervangen dakbedekking basisschool Binnenmeer. Aan de gemeenteraad

Onderwerp Uitgeest, 1 maart 2013 Kredietaanvraag vervangen dakbedekking basisschool Binnenmeer. Aan de gemeenteraad Raadsvoorstel no. R2013.0026 Agendapunt no. Onderwerp Uitgeest, 1 maart 2013 Kredietaanvraag vervangen dakbedekking basisschool Binnenmeer Aan de gemeenteraad Het schoolbestuur Stichting Tabijn heeft in

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

Verslag regionale bijeenkomsten Vensters PO

Verslag regionale bijeenkomsten Vensters PO Verslag regionale bijeenkomsten Vensters PO 1 Inleiding In de maanden mei, juni en juli is een aantal regionale bijeenkomsten georganiseerd voor bestuurders en schoolleiders over Venster PO. Deze bijeenkomsten

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HILMARE SCHOOLJAAR 2014-2015

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HILMARE SCHOOLJAAR 2014-2015 Hillegom, 12-10-2015 JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HILMARE SCHOOLJAAR 2014-2015 Voorwoord: Voor u ligt het jaarverslag 2014-2015 van de MR van OBS Hilmare. Het jaarverslag is een verantwoordingsdocument

Nadere informatie

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015 Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015 Aantal respondenten: 10/12 Vensters Voor Verantwoording PO Schoolklimaat 3,7 0% 0% 27% 73% 0% B1. In hoeverre gaan leerlingen graag naar school?

Nadere informatie

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur,

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur, a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 349195 Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015 Geacht

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR

NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR NIEUWSBULLETIN website: www.plateau-assen.nl NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR JAARGANG 11, nr. 2. DATUM: 26

Nadere informatie

Managementstructuur. Stichting Leerzaam. Notitie. Uitwerking van de hoofdlijnen

Managementstructuur. Stichting Leerzaam. Notitie. Uitwerking van de hoofdlijnen Managementstructuur Stichting Leerzaam Notitie Uitwerking van de hoofdlijnen April 2012 Inhoud Schema Managementstructuur en overleg Stichting Leerzaam Toelichting op Managementstructuur en overleg Stichting

Nadere informatie

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Opbouw presentatie Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Waarom passend onderwijs? Minder thuiszitters. Meer

Nadere informatie

Activiteitenplan 2014-2015

Activiteitenplan 2014-2015 Activiteitenplan 2014-2015 Activiteitenplannen Resultaat 1. Identiteit Alle scholen van de SKOSS hebben in de schoolgids beschreven hoe zij uitdrukking geven aan de katholiek identiteit. In de komende

Nadere informatie

Notulen van de vergadering van de Medezeggenschapsraad, van maandag 11 november 2013 in Schelluinen aanvang: 19.30 uur

Notulen van de vergadering van de Medezeggenschapsraad, van maandag 11 november 2013 in Schelluinen aanvang: 19.30 uur Notulen van de vergadering van de Medezeggenschapsraad, van maandag 11 november 2013 in Schelluinen aanvang: 19.30 uur Aanwezig: Marcel Balsters (voorzitter), Tessa Boogert, Bianca Bronkhorst, Noordermeer

Nadere informatie

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Voorstelnr. : R 6948 Onderwerp : scheiding bestuur en toezicht Stichting Scholengroep OPRON Stadskanaal, 5 april 2013 Beslispunten 1. Instemmen met de gewijzigde

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. KBS het Galjoen Wierden

Jaarplan 2015-2016. KBS het Galjoen Wierden Jaarplan 2015-2016 KBS het Galjoen Wierden 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Inleiding... 3 3. Schoolplan en jaarplan... 4 4. Planning... 4 5. Missie, visie en kernwaarden... 4 6. Ordening...

Nadere informatie

Aan de slag met het. Leren Inhoud Geven

Aan de slag met het. Leren Inhoud Geven Aan de slag met het ontwikkelmodel Samen Leren Inhoud Geven Het ontwikkelmodel Samen Leren Inhoud Geven is een handvat om de dialoog te voeren over de ontwikkeling naar een lerende organisatie. Door hierover

Nadere informatie

Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs

Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs Obs Valkenhorst Bremstraat 14 9404 GD Assen 0592-331393 directie@devalkenhorst.nl www.devallkenhorst.nl Protocol Advies schoolkeuze Voortgezet Onderwijs Aanmelding

Nadere informatie

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020 Godelindeschool Hilversum 17 september 2015 Feedbackgesprek De inspectie voert aan het eind van het bezoek graag een gesprek over de kwaliteit van de

Nadere informatie

Jaarverslag GMR VO 2011-2012

Jaarverslag GMR VO 2011-2012 Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio Postbus 55, 8000 AB Zwolle Telefoon 038 4 55 59 40 Fax 038 4 55 59 49 Jaarverslag GMR VO 2011-2012 Openbaar Onderwijs Zwolle & Regio Dit jaarverslag is bedoeld om u als

Nadere informatie

1. Opening. 2. Presentatie over de kern van het concept Ondersteuningsplan. 3. Bespreken van het concept Ondersteuningsplan.

1. Opening. 2. Presentatie over de kern van het concept Ondersteuningsplan. 3. Bespreken van het concept Ondersteuningsplan. Verslag Op Overeenstemming Gericht Overleg tussen het Samenwerkingsverband 20-01 PO en de gemeenten in de provincie Groningen en de gemeente Noordenveld d.d. 24 januari 2014. 1. Opening. De voorzitter

Nadere informatie

Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van den Elzen, Kenny Essers, Hans van Geffen, Mariëtte Jansen, Hans van der Locht, Margriet Meijer.

Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van den Elzen, Kenny Essers, Hans van Geffen, Mariëtte Jansen, Hans van der Locht, Margriet Meijer. GMR Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad secretariaat: p/a D.Boeijen Kerkstraat 72A 5411 BC Zeeland gmr@kiemuden.nl Notulen van de GMR-vergadering van 12-05-2014 Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Notulen vergadering GMR Maandag 3 november 2014 Locatie: o.b.s. De Vuurvogel aanwezig/afwezig Ouders Personeel Overig Frank Broomans Afw. Marcel Hofstee x Paul Moltmaker

Nadere informatie

WERKPLAN. van de Medezeggenschapsraad van de Eenhoorn/ de Stormvogel

WERKPLAN. van de Medezeggenschapsraad van de Eenhoorn/ de Stormvogel WERKPLAN van de Medezeggenschapsraad van de Eenhoorn/ de Stormvogel 014-015 Inhoudsopgave: Titel 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Missie 4 Taak 4 Werkwijze 4 Taakverdeling 4 Contacten 5 Vergaderingen/overleg

Nadere informatie

Activiteitenplan 2014-2015

Activiteitenplan 2014-2015 Activiteitenplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad (MR) Anne Frank School Heemskerk Inhoudsopgave 1. Missie 2. Doelstelling MR 3. Doelstelling in relatie tot de communicatie tussen directie, MR, leerkrachten

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE School : Openbare basisschool Noordhove Plaats : Zoetermeer BRIN-nummer : 16ND Onderzoeksnummer : 94861 Datum schoolbezoek : 5 en 7 juni

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL "DE VONKENMORGEN"

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE VONKENMORGEN RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL "DE VONKENMORGEN" School : Basisschool "De Vonkenmorgen" Plaats : Gendt BRIN-nummer : 04YJ Onderzoeksnummer : 81894 Datum schoolbezoek : 31 augustus 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

samenwerkingsverband primair onderwijs Communicatieplan Stichting Passenderwijs Datum: november 2014 Versie: 4.0 Stichting Passenderwijs

samenwerkingsverband primair onderwijs Communicatieplan Stichting Passenderwijs Datum: november 2014 Versie: 4.0 Stichting Passenderwijs samenwerkingsverband primair onderwijs Communicatieplan Stichting Passenderwijs Datum: november 2014 Versie: 4.0 Stichting Passenderwijs 1 Communicatieplan In onderstaand communicatieplan staat beschreven

Nadere informatie

Actieplan Veilige School 2015-2018

Actieplan Veilige School 2015-2018 Actieplan Veilige School 2015-2018 Inleiding De actieplannen Veilige School 1 van de afgelopen jaren hebben er voor gezorgd dat het onderwerp veiligheid goed op de kaart van het Haagse onderwijs staat.

Nadere informatie

JAARPLAN 2015-2016. verbinden 3.0. Inhoudsopgave. 1. inhoudsopgave 1. 2. inleiding 2. 3. visie en taakstelling 2. 4. speerpunten 3. 5.

JAARPLAN 2015-2016. verbinden 3.0. Inhoudsopgave. 1. inhoudsopgave 1. 2. inleiding 2. 3. visie en taakstelling 2. 4. speerpunten 3. 5. JAARPLAN 2015-2016 verbinden 3.0 Inhoudsopgave 1. inhoudsopgave 1 2. inleiding 2 3. visie en taakstelling 2 4. speerpunten 3 5. hoe te doen 3 6. jaarplan 5 Pagina - 1 - Inleiding Visie en taakstelling

Nadere informatie

Verslag Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad OBO-WBR 14-04-2010/M. Vlamings 1

Verslag Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad OBO-WBR 14-04-2010/M. Vlamings 1 Verslag Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant d.d. 14-04-2010. Aanwezig: Els Boons, Margo Fassaert, Eric van den Heiligenberg, Erica Jacobs, Jeanette

Nadere informatie

Organisatie Contactgegevens mr@denduin.nl toosverschure@denduin.nl josschretlen@denduin.nl www.denduin.nl Financiën

Organisatie Contactgegevens mr@denduin.nl toosverschure@denduin.nl josschretlen@denduin.nl www.denduin.nl Financiën 1 Organisatie: De medezeggenschap is geregeld conform de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) en de van kracht zijnde medezeggenschapsreglementen. Op schoolniveau is er een medezeggenschapsraad (MR), op

Nadere informatie

Planning & control cyclus

Planning & control cyclus Stichting Acis openbaar primair onderwijs Hoeksche Waard versie Planning & control cyclus Geschreven door: L.J. van Heeren Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 6 februari 2013, na goedkeuring

Nadere informatie

Jaarverslag Medezeggenschapsraad Schooljaar 2014 2015

Jaarverslag Medezeggenschapsraad Schooljaar 2014 2015 R.K. Basisschool De Heydonck www.bs-heydonck.nl Jaarverslag Medezeggenschapsraad Schooljaar 2014 2015 Voorwoord In dit jaarverslag wordt een overzicht gegeven van de onderwerpen en werkzaamheden van de

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleiding 2

Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Gesprekscyclus Scholengroep Rijk van Nijmegen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Hoofdstuk 2 Gesprekscyclus Opbouw De tweejarige scyclus van SGRvN - Het voortgangs - Het beoordelings 4 4 4 5 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Verslag Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad OBO-WBR 13-12-2011/M. Vlamings 1

Verslag Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad OBO-WBR 13-12-2011/M. Vlamings 1 Verslag Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant d.d. 13-12-2011. Aanwezig: Els Boons, Margo Fassaert, Eric van den Heiligenberg, Frans Hendrickx, Erica

Nadere informatie

Passend Onderwijs. Passend onderwijs komt eraan!

Passend Onderwijs. Passend onderwijs komt eraan! Passend Onderwijs 2e Passend onderwijs komt eraan! Nederland krijgt een nieuw onderwijsstelsel met de naam Passend Onderwijs. Per 1 augustus 2014 (de invoering is een jaar uitgesteld) voeren alle scholen

Nadere informatie

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Stimuleringsproject LOB in het mbo Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Visie ontwikkelen in regionale inspiratiebijeenkomsten Wat verstaan we eigenlijk onder loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Nadere informatie