Pensioenregeling in het kort

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pensioenregeling in het kort"

Transcriptie

1 Pensioenregeling in het kort Voor medewerkers Diensten en ex-laurentis - Informatie voor medewerkers Diensten en ex-laurentis - die op 31 december 2013 in dienst waren en per 1 januari 2014 aansluiten bij het pensioenfonds 1

2 2 De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De vermelde gegevens zijn uitsluitend bedoeld om algemene informatie te verstrekken. De gegeven informatie wordt verondersteld betrouwbaar te zijn, echter het gebruik van de informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker. TKP Pensioen, noch het pensioenfonds aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolkomenheden in de informatie, of voor schade ontstaan in verband met het gebruiken, het afgaan op of verspreiden van de informatie. Rechten kunnen uitsluitend worden ontleend aan het voor de deelnemer geldende pensioenreglement.

3 Pensioenregeling in het kort Inhoudsopgave 1. Welkom in uw nieuwe pensioenregeling! pagina Het karakter van uw pensioenregeling pagina Wat kunt u van uw pensioenregeling verwachten? pagina Inkomen voor later pagina Inkomen voor uw nabestaanden pagina Uw pensioen bij arbeidsongeschiktheid pagina 6 2. Hoe bouwt u pensioen op? pagina Pensioenopbouw pagina Voortzetting opbouw bij arbeidsongeschiktheid pagina Betalingsvoorbehoud werkgever pagina 7 3. Hoe houdt uw pensioen zijn waarde? pagina 8 4. Waardeoverdracht pagina Wat is waardeoverdracht? pagina Nu geen waardeoverdracht pagina In de toekomst wellicht wel waardeoverdracht pagina 9 5. Welke verplichtingen en keuzemogelijkheden heeft u? pagina Uw pensioen heeft uw aandacht nodig pagina Straks uw pensioen op maat pagina Uw pensioen in goede handen pagina Wettelijke bescherming pagina Klachtenregeling pagina Meer informatie? pagina 13 Begrippenlijst pagina 14 Afkortingen pagina 15 3

4 1. Welkom in uw nieuwe pensioenregeling! U gaat vanaf 1 januari 2014 deelnemen aan de pensioenregeling van Stichting Douwe Egberts Pensioenfonds (DEPF). Dit heeft Douwe Egberts onlangs met de vakbonden afgesproken. Nadat u begin 2014 officieel door de onderneming bij ons wordt aangemeld, ontvangt u van ons een startbrief. De inhoud van deze brochure geldt alleen voor uw pensioenopbouw vanaf 2014 bij het pensioenfonds. U houdt daarnaast een pensioen bij de verzekeraar. Dat is Delta Lloyd voor Diensten en Zwitserleven voor ex-laurentis. Daarop zijn de voorwaarden van de betreffende verzekeraar van toepassing en dat wordt niet in deze brochure meegenomen. In deze brochure proberen we u alvast in het kort uitleg te geven over de belangrijkste onderdelen van uw nieuwe pensioenregeling en enkele situaties die zich in de toekomst kunnen voordoen. In het laatste hoofdstuk worden tips gegeven om meer info op te zoeken. 1.1 Het karakter van uw pensioenregeling Uw nieuwe pensioenregeling is een uitkeringsovereenkomst in de vorm van een middelloonregeling. Bij een middelloonregeling bouwt u elk jaar pensioen op over uw pensioengevend salaris, waarbij rekening wordt gehouden met het maximum en de franchise (zie ook de Begrippenlijst op pagina 18). U ontvangt dus een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddelde salaris waarover u pensioen heeft opgebouwd tijdens de jaren dat u deelneemt in de pensioenregeling. 1.2 Wat kunt u van uw pensioenregeling verwachten? Als deelnemer aan de pensioenregeling van DEPF heeft u recht op: inkomen voor later: dit is uw ouderdomspensioen en gaat standaard in op uw 67e jaar. inkomen voor uw nabestaanden voor wanneer u overlijdt: partnerpensioen en wezenpensioen doorbetaling van uw pensioenpremie bij arbeidsongeschiktheid; uw pensioenopbouw gaat dan gewoon door wanneer u arbeidsongeschikt wordt. U ontvangt jaarlijks een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Daarop ziet u precies wat u op dat moment aan pensioen heeft opgebouwd en wat uw (pensioen) vooruitzichten zijn. 1.3 Inkomen voor later AOW van de overheid De regeling gaat er vanuit dat u van de overheid een AOW-uitkering ontvangt. In juli 2012 is wetgeving van kracht geworden waardoor de AOW- ingangsleeftijd tussen 2013 en 2022 in tien stappen wordt verhoogd, van 65 naar 67 jaar. Heeft u in de 50 jaar voor uw AOWgerechtigde leeftijd een of meerdere periodes in het buitenland gewoond? 4

5 Pensioenregeling in het kort Dan is het mogelijk dat u minder AOW ontvangt. Informeer hiernaar bij de Sociale Verzekeringsbank ( Ouderdomspensioen van DEPF Het pensioen van uw werkgever ontvangt u bovenop de AOW en uw andere pensioenrechten. Vanaf uw pensionering ontvangt u maandelijks een pensioenuitkering van DEPF. Deze pensioenuitkering ontvangt u levenslang. Uw pensioenleeftijd is 67 jaar, maar u kunt ook eerder met (deeltijd)pensioen. De vervroegde ingangsdatum kan volgens de huidige regels op zijn vroegst op uw 60e ingaan, maar dat leidt wel tot een verlaging van uw pensioenuitkering (zie verder bij 5.2 en in het reglement op de website). Pensioenrechten uit uw huidige regeling De pensioenrechten die u per 31 december 2013 heeft opgebouwd in uw huidige pensioenregeling zullen premievrij bij de verzekeraar blijven staan en hebben een pensioenleeftijd van 65 jaar. U ontvangt te zijner tijd dus een uitkering van de verzekeraar. De verzekeraar zal in 2014 nog een exit-opgave sturen, waarin de informatie per 31 december 2013 is vermeld. 1.4 Inkomen voor uw nabestaanden Anw-uitkering van de overheid Wanneer u overlijdt, hebben uw partner en/ of kinderen mogelijk recht op een uitkering van de overheid. Dat is geregeld via de Algemene nabestaandenwet (Anw). Uw achterblijvende partner kan in aanmerking komen voor een Anw- uitkering als hij of zij nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt en: geboren is vóór 1950, of een kind jonger dan 18 jaar heeft, of voor tenminste 45% arbeidsongeschikt is. De hoogte van de Anw-uitkering voor uw partner hangt af van het inkomen van uw partner. Verdere informatie hierover kunt u krijgen bij de Sociale Verzekeringsbank. Deze instantie regelt de Anw namens de overheid. Kijk voor meer informatie op De onderneming biedt een vrijwillige mogelijkheid voor een aanvulling op de Anwuitkering van de overheid. Deze regeling staat los van de regeling bij het pensioenfonds. Meer informatie hierover vindt u in het Handboek Tertiaire Arbeidsvoorwaarden of op het HR Plein op Insite. 5

6 Wie geldt als partner bij de nieuwe pensioenregeling? Uw partner is degene met wie u: getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft een notarieel vastgelegde samenlevingsovereenkomst heeft en duurzaam samenleeft Moet u uw partner aanmelden? U hoeft uw partner niet bij ons aan te melden. Bij pensioeningang wordt het hebben van een partner gecheckt. In geval van samenleving zonder dat sprake is van een huwelijk of een andere registratie bij de burgerlijke stand, vragen we bij de achterblijvende partner naar het samenlevingscontract. Er moet namelijk worden aangetoond dat sprake was van een partnerschap welke aan de voorwaarden van het pensioenreglement voldoet. Bij het einde van een samenlevingscontract moet contact worden opgenomen met het pensioenfonds als het pensioen verdeeld moet worden. Partnerpensioen van DEPF Tegelijk met de opbouw van uw ouderdomspensioen bouwt u ook partnerpensioen op. Er is ook een verzekering voor wezenpensioen. De hoogte van het partnerpensioen en het wezenpensioen is gekoppeld aan de hoogte van uw opgebouwde ouderdomspensioen. Bij beëindiging van uw deelname aan de pensioenregeling of bij een pensionering kunt u het opgebouwde partnerpensioen omzetten in een hoger ouderdomspensioen. Zolang uw pensioen nog in opbouw is, is er automatisch ook een aanvulling op het partnerpensioen (tijdelijk nabestaandenpensioen) verzekerd. Wanneer u overlijdt, wordt voor het uit te keren partnerpensioen uitgegaan van wat u tot uw pensioenleeftijd aan pensioen had kunnen opbouwen. Wanneer uw deelname aan de pensioenregeling eindigt, vervalt deze verzekering. Overlijdensdekking vanuit uw huidige pensioenregeling De informatie over de eventuele overlijdensdekking in uw premievrije pensioen per 31 december 2013 kunt u eveneens in de exit-opgave van de verzekeraar terugvinden Uw pensioen bij arbeidsongeschiktheid Bent u langer dan twee jaar ziek (wettelijk 104 weken) en voor meer dan 35% arbeidsongeschikt verklaard? Dan komt u in aanmerking voor een uitkering bij arbeidsongeschiktheid. U ontvangt deze uitkering van het Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV) namens de overheid op grond van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). De hoogte van deze uitkering hangt af van uw arbeidsongeschiktheidspercentage en uw inkomen voordat u arbeidsongeschikt werd. U bent bij het pensioenfonds niet aanvullend verzekerd voor een uitkering bij arbeidsongeschiktheid. De onderneming heeft hier wel verzekeringen voor afgesloten en biedt mogelijkheden om hier vrijwillig aan deel te nemen. Meer informatie hierover vindt u in uw CAO of individuele arbeidsovereenkomst en op het HR Plein op Insite. In het volgende hoofdstuk vindt u de regels die gelden voor uw pensioenopbouw vanaf het moment dat u arbeidsongeschikt bent. 6

7 Pensioenregeling in het kort 2. Hoe bouwt u pensioen op? 2.1 Pensioenopbouw Elk jaar dat u vanaf 1 januari 2014 in dienst bent bij uw werkgever, bouwt u een stukje pensioen op over de in dat jaar voor u geldende pensioengrondslag. Het opbouwpercentage is 2,15% van de pensioengrondslag. Al die stukjes bij elkaar opgeteld vormen straks uw pensioen. De pensioengrondslag is gelijk aan het pensioengevend salaris verminderd met de franchise. De franchise is het deel van het inkomen waarover u geen pensioen opbouwt. Dit komt omdat u te zijner tijd recht heeft op een AOWuitkering. Voor 2013 geldt een franchise van In de startbrief wordt het bedrag voor 2014 vermeld. Beschikbare Premieregeling Als uw pensioengevend salaris hoger is dan , dan wordt u voor het deel dat hoger is dan dit maximum, opgenomen in de beschikbare premieregeling (BPR). Deze grens is vooralsnog bevroren. In het pensioenreglement is meer informatie opgenomen over het moment waarop de grens weer zal gaan stijgen. De BPR regeling wordt uitgevoerd door Pensional. Informatie over deze BPR-regeling wordt apart aan de betreffende deelnemers verstrekt door Pensional (zie ook Voortzetting pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid Als u geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt volgens de WIA heeft u recht op gehele of gedeeltelijke voortzetting van uw pensioenopbouw. Uw pensioenopbouw loopt geheel of gedeeltelijk door, afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid. Een eventuele afname van uw mate van arbeidsongeschiktheid leidt vanaf dat moment tot verlaging van de pensioenopbouw. 2.3 Betalingsvoorbehoud werkgever Onderdeel van de CAO-afspraken is dat de pensioenpremie voor een belangrijk deel wordt ingelegd door de werkgever. De werkgever heeft zich het recht voorbehouden de premiebetaling, voor zover deze betrekking heeft op de bijdrage van de werkgever, te verminderen of beëindigen in geval van een ingrijpende wijziging van omstandigheden. U kunt daarbij denken aan een situatie waarin de werkgever in surseance van betaling verkeert. 7

8 3. Hoe houdt uw pensioen zijn waarde? Toeslagverlening actieve deelnemers Toeslagverlening is bedoeld om de waarde van uw pensioen op peil te houden. De toeslagverlening op pensioenaanspraken van deelnemers die nog pensioen opbouwen is voorwaardelijk en vindt alleen plaats als de financiële middelen van het pensioenfonds dit toelaten. Er bestaat dus een risico dat er in een jaar geen (volledige) toeslagverlening plaatsvindt. Gestreefd wordt naar een voorwaardelijke toeslag die gelijk is aan de CAO ontwikkeling van de CAO Coffee and Tea (C&T) in het afgelopen jaar. Er is voor toekomstige voorwaardelijke toeslagen geen geld gereserveerd en er wordt ook bij de bepaling van de hoogte van de pensioenpremies geen rekening gehouden met de voorwaardelijke toeslagverlening. Als overgangsregeling is in 2011 een bestemde reserve bij het pensioenfonds gevormd, met als doelstelling om de toeslagverlening aan actieve deelnemers te ondersteunen. Deze wordt de Toeslagreserve actieven (TRA) genoemd. Het bestuur van het pensioenfonds beslist elk jaar of en in welke mate er een voorwaardelijke toeslag uit de financiële middelen en de TRA wordt verleend. De TRA geldt ook voor nieuwe deelnemers en is dus ook voor u van toepassing. Toeslagverlening inactieve deelnemers De toeslagverlening per 1 januari op de pensioenaanspraken van ex-deelnemers, ex-partners en de ingegane pensioenen is voorwaardelijk en vindt alleen plaats als de financiële middelen van het pensioenfonds dit toelaten. Er bestaat dus een risico dat er in een jaar geen (volledige) toeslagverlening plaatsvindt. Het bestuur van het pensioenfonds beslist elk jaar of en in welke mate er een voorwaardelijke toeslag wordt verleend. Gestreefd wordt naar een voorwaardelijke toeslag die gelijk is aan de ontwikkeling van de afgeleide consumentenprijsindex alle huishoudens (publicatie door het Centraal Bureau voor de Statistiek). Er is voor toekomstige voorwaardelijke toeslagen geen geld gereserveerd en er wordt ook bij de bepaling van de hoogte van de pensioenpremies geen rekening gehouden met de voorwaardelijke toeslagverlening. 8

9 Pensioenregeling in het kort 4. Waardeoverdracht Als uw deelname aan een pensioenregeling stopt, bouwt u niet langer pensioen op. U houdt natuurlijk aanspraak op het pensioen, dat u al heeft opgebouwd in de betreffende pensioenregeling. Wel zullen eventuele risicoverzekeringen vervallen. 4.1 Wat is waardeoverdracht? Het pensioen dat u heeft opgebouwd heeft een bepaalde waarde. Waardeoverdracht is het overdragen van deze waarde van uw oude naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. 4.2 Nu geen waardeoverdracht Het is op dit moment niet mogelijk om uw per eind 2013 opgebouwde pensioen over te dragen van de verzekeraar naar het pensioenfonds. Bewaart u daarom de exit-opgave van de verzekeraar goed! 4.3 In de toekomst wellicht wel waardeoverdracht Als u in de toekomst op individuele basis de onderneming verlaat en elders pensioen gaat opbouwen, kunt u meerdere procedures voor waardeoverdracht opstarten. Niet alleen het pensioen dat u bij het pensioenfonds heeft opgebouwd maar ook uw premievrije pensioen bij de verzekeraar kunt u dan naar de nieuwe pensioenregeling laten overdragen. De waarde van pensioenregelingen kan sterk verschillen. Dit wordt onder meer bepaald door de zekerheid van uw verdere pensioenopbouw. Soms is overdracht zinvol, soms niet. Waardeoverdracht vraagt u aan bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Dit dient u te doen binnen zes maanden na uw aanmelding bij uw nieuwe pensioenregeling. Uw nieuwe uitvoerder vraagt dan uw pensioengegevens op bij de oude pensioenuitvoerder(s) en maakt een offerte. In deze offerte staat hoeveel pensioen u krijgt in uw nieuwe pensioenregeling voor uw al opgebouwde pensioen in de vorige regeling. Pas als u akkoord gaat met de offerte wordt de feitelijke overdracht geregeld. Het totale traject kan lange tijd duren. Let op! De waarde van uw pensioen is vaak moeilijk te beoordelen. Laat u daarom bij waardeoverdracht altijd deskundig adviseren. 9

10 5. Welke verplichtingen en keuzemogelijkheden heeft u? Wij verwachten van u dat u meewerkt aan een goede uitvoering van deze pensioenregeling. U bent verplicht om tijdig alle informatie te verstrekken die nodig is voor de uitvoering van deze pensioenregeling. 5.1 Uw pensioen heeft uw aandacht nodig Een goed pensioen is niet vanzelfsprekend. Sommige gebeurtenissen in uw privé- of werksituatie kunnen van invloed zijn op uw pensioen. Dan kan het nodig zijn dat u zelf bepaalde maatregelen neemt. Dit is bijvoorbeeld het geval bij: samenwonen, trouwen of scheiden verandering van baan of van werkgever emigratie parttime gaan werken opnemen van onbetaald verlof stoppen met werken werkloosheid arbeidsongeschiktheid Via de homepage van onze website kunt u hier meer informatie over vinden. Neem bij bovenstaande gebeurtenissen ook contact op met de Pensioendesk om u goed te laten informeren. 5.2 Straks uw pensioen op maat De regeling van DEPF biedt een aantal keuzemogelijkheden biedt. Dat wil zeggen dat u straks op verschillende punten uw pensioenuitkering van DEPF kunt afstemmen op uw persoonlijke wensen. U heeft de volgende mogelijkheden: u kunt in overleg met uw leidinggevende eerder met pensioen gaan (vanaf 60 jaar) en daarbij in overleg ook kiezen voor deeltijdpensioen; u kunt uw recht op partnerpensioen uitruilen voor meer ouderdomspensioen u kunt een deel van uw recht op ouderdomspensioen uitruilen voor meer partnerpensioen u kunt na uw pensionering eerst gedurende een bepaalde periode van uw pensionering een hogere pensioenuitkering ontvangen, en vervolgens levenslang een lagere uitkering. als uw gekozen pensioeningangsdatum eerder ligt dan uw AOW ingangsdatum, kunt u in deze periode een AOW inkopen uit uw opgebouwde pensioenrechten Dit is een standaard overzicht van de door uw pensioenfonds geboden mogelijkheden. Of deze mogelijkheden specifiek voor u van toepassing zijn, hangt af van uw persoonlijke omstandigheden. Voor uw premievrije pensioenrechten bij de verzekeraar gelden andere voorwaarden. U kunt via de planner op het besloten gedeelte van de website de financiële gevolgen van de verschillende mogelijkheden doorrekenen. Enkele maanden vóór uw pensioendatum ontvangt u hierover bericht van het pensioenfonds. Wilt u (veel) eerder stoppen met werken? Kijk dan voor meer informatie op of neem contact op met de Pensioendesk over de mogelijkheden. 10

11 Pensioenregeling in het kort 6. Uw pensioen in goede handen 6.1 Wettelijke bescherming Uw pensioen is wettelijk beschermd. Het pensioenfonds dient te beschikken over voldoende vermogen en te voldoen aan diverse beschermende regels van de Pensioenwet. Het bestuur van DEPF draagt zorg voor de gezonde financiële positie van het pensioenfonds op lange termijn. Bij het beleggen van de pensioengelden wordt een evenwichtige balans gehouden tussen het afdekken van belangrijke risico s enerzijds, maar het maken van voldoende rendement anderzijds. Als het vermogen niet toereikend is, moet het pensioenfonds dit herstellen binnen de door die wet gestelde termijnen. De Nederlandsche Bank (DNB) en Autoriteit Financiële Markten (AFM) houden toezicht op alle pensioenfondsen in Nederland. Ondanks al deze voorzorgsmaatregelen kan DEPF niet voor 100% garanderen dat de opgebouwde pensioenrechten volledig zullen worden uitgekeerd. Hoewel de kans erg klein is, heeft het bestuur de mogelijkheid om pensioenrechten en -uitkeringen indien noodzakelijk te verlagen. 6.2 Klachtenregeling Heeft u klachten over de uitvoering van uw pensioenregeling? Maak dan gebruik van de klachten- en geschillenregeling van het pensioenfonds. Deze regeling houdt in dat u eerst met directeur Pensioenen naar een oplossing zoekt. Als dit niet tot een bevredigende uitkomst leidt, kunt u een klacht indienen bij de Ombudsman Pensioenen. Meer informatie vindt u op 11

12 12

13 Pensioenregeling in het kort 7. Meer informatie? Uitgebreide informatie over uw pensioenregeling, waaronder ook het formele pensioenreglement, vindt u op de website van het pensioenfonds: Het reglement van de 2014 regeling zal in december op de website worden geplaatst. U kunt uw persoonlijke gegevens raadplegen door in te loggen in het besloten deel van de website. Bij uw eerste UPO 2014 ontvangt u hiervoor inloggegevens. Als u een overzicht wilt krijgen van al uw opgebouwde pensioenrechten en AOW, kunt u gebruik maken van de website die door de landelijke Stichting Pensioenregister wordt ondersteund. Als uw pensioengevend salaris hoger is dan en u meer informatie zoekt over de BPR regeling, is dit te vinden in het besloten webportal Hiervoor zijn inloggegevens benodigd die Pensional na aanmelding aan BPR deelnemers ter beschikking stelt. Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Pensioendesk. De pensioendesk is op werkdagen bereikbaar van tot uur op telefoonnummer: (050) Mailen mag ook. Het adres is: U kunt meer informatie vinden op de website Indien gewenst kunt u ook informatie opvragen over de volgende zaken: het voor u geldende pensioenreglement het jaarverslag en de jaarrekening van het pensioenfonds de uitvoeringsovereenkomst de voor u relevante informatie over beleggingen een opgave van de hoogte van uw opgebouwde aanspraken de verklaring inzake beleggingsbeginselen een eventueel van toepassing zijnde herstelplan voor de korte - en/of lange termijn informatie over de hoogte van de dekkingsgraad informatie over het van toepassing zijn van een aanwijzing van de toezichthouder van het pensioenfonds informatie over de aanstelling van een bewindvoerder informatie over de consequenties van uitruil van pensioenaanspraken. Het volledige pensioenreglement kunt u downloaden via de website, onder Publicaties. Om u op de hoogte te houden van ontwikkelingen rond uw pensioenfonds ontvangt u op uw huisadres onze periodieke Nieuwsbrief Pensioen (4 keer per jaar). Ook kunt u nu al op onze website uw adres opgeven om onze digitale nieuwsbrief te ontvangen (ongeveer 6 keer per jaar). Wij hopen dat deze brochure en de toekomstige informatievoorziening u op begrijpelijke wijze uitleg geeft over uw pensioen en u hiermee voldoende inzicht zult krijgen in uw pensioensituatie. 13

14 Pensioenregeling in het kort Begrippenlijst Burgerservicenummer Dit is het nummer waaronder u geregistreerd staat bij de gemeente waar u bent ingeschreven. Dit nummer is voor iedereen uniek en gelijk aan het voormalige Sofinummer. Start pensioenopbouw Vanaf deze datum neemt u deel aan deze pensioenregeling. In uw situatie is dit 1 januari Deeltijdpercentage Dit is het percentage dat weergeeft hoeveel u werkt in verhouding tot een volledig dienstverband. Een voorbeeld: iemand werkt halve dagen (20 uur per week) en een volledig dienstverband is 40 uur. Dan is het deeltijdpercentage 50. Pensioengevend salaris Het pensioengevend salaris is gelijk aan de som van de vaste maandsalarissen, de vakantietoeslag en mogelijke andere componenten die zijn beschreven in het pensioenreglement. Het eerste peilmoment is uw startdatum bij DEPF, 1 januari Aanpassingen worden per 1 januari doorgevoerd. Maximum pensioengevend salaris Het pensioengevend salaris in de salaris basisregeling is gemaximeerd. In 2014 bedraagt het maximum Dit bedrag blijft voorlopig bevroren. Voor het salarisdeel boven dit bedrag geldt de BPR-regeling. Indien uw inkomen hoger is dan deze grens ontvangt u tevens afzonderlijk informatie van Pensional over uw aanvullende regeling. Franchise In de toekomst ontvangt u een AOW-uitkering. Over een gedeelte van het inkomen hoeft daarom geen pensioen te worden opgebouwd. Het deel van het inkomen waarover geen pensioenopbouw plaatsvindt, wordt franchise genoemd. De franchise wordt jaarlijks aangepast op basis van de loonontwikkeling. De franchise in 2013 bedraagt Pensioengrondslag De pensioengrondslag is gelijk aan het pensioengevend salaris verminderd met de franchise. Opbouwpercentage Het op te bouwen ouderdomspensioen bedraagt 2,15% van de pensioengrondslag per deelnemersjaar. Opbouw vindt plaats zolang u deelnemer bent, uiterlijk tot de eerste van de maand waarin u de (eventueel vervroegde) pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Toeslag reserve actieven Een bestemde reserve die is ondergebracht bij DEPF, die bedoeld is ter ondersteuning van de toeslagverlening aan actieve deelnemers. 14

15 Afkortingen AFM Autoriteit Financiële Markten, toezichthouder Anw Algemene nabestaandenwet AOW Algemene Ouderdomswet BPR Beschikbare Premieregeling DNB De Nederlandsche Bank, toezichthouder DEPF Stichting Douwe Egberts Pensioenfonds TKP TKP Pensioen, pensioenuitvoerder TRA Toeslagreserve actieven UPO Uniform Pensioenoverzicht WIA Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen 15

16 colofon Stichting Douwe Egberts Pensioenfonds Postbus CA UTRECHT Deze pensioenbrochure is een uitgave van Stichting Douwe Egberts Pensioenfonds. Reageren? Graag per naar of Vragen van administratieve aard? Graag per naar of

Pensioenregeling in het kort

Pensioenregeling in het kort Pensioenregeling in het kort - Regeling per 1 januari 2015-1 2 De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De vermelde gegevens

Nadere informatie

Stichting Douwe Egberts Pensioenfonds

Stichting Douwe Egberts Pensioenfonds Stichting Douwe Egberts Pensioenfonds Pensioenregeling in het kort Regeling per 1 april 2011 De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig.

Nadere informatie

Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Referentiecode Pensioenovereenkomst

Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Referentiecode Pensioenovereenkomst Meer informatie? Stand per Wilt u straks meer pensioen? Pensioenfonds Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Elk U Er pensioenfonds:

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT.

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT. Stand per 31 december 2008 Uw pensioenregeling bij Bijvoorbeeld N.V. Uitkeringsovereenkomst Voorbeeldwerkgever B.V. Kenmerk: 987456 U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht omdat u deelneemt in een pensioenregeling

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen (Bpf GIL). In deze brochure leggen wij u stap voor stap uit wat het opbouwen

Nadere informatie

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Welkomstbrief Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Welke informatie krijg je over je pensioen? 4 1.2 Wat is pensioen? 4 1.3 Welke pensioenregeling heb je? 4 1.4 Heb

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat uw deelneming aan de beroepspensioenregeling is beëindigd.

Nadere informatie

Kijk ook op www.mijnpensioenoverzicht.nl voor je totale pensioen, inclusief het pensioen dat je via eventuele vorige werkgevers hebt opgebouwd.

Kijk ook op www.mijnpensioenoverzicht.nl voor je totale pensioen, inclusief het pensioen dat je via eventuele vorige werkgevers hebt opgebouwd. 8 januari 2016 Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijg je standaard uitbetaald zodra je 67 jaar wordt. Je kunt

Nadere informatie

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling Yvonne Bloem Administrateur Stichting Pensioenfonds Syngenta Nederland Westeinde 62 Postbus 2 1600 AA Enkhuizen Tel. 0228-366 435 Fax. 0228-366 445 yvonne.bloem@syngenta.com Betreft: Startbrief in verband

Nadere informatie

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Geachte heer/mevrouw.., Van harte welkom bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Geachte heer/mevrouw.., Hartelijk welkom bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <Uitkeringsregeling> <Premieregeling>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <Uitkeringsregeling> <Premieregeling> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen?

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen? In balans Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 08 Wanneer verandert uw pensioen? 04 Wat is pensioen? 09 Samenleven 03 14 12 Welkom Gaat u bijna met pensioen? Nieuw werk 10 06 Scheiden Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe Pensioenfonds Avebe Pensioen 1-2-3 Meer informatie over uw pensioenregeling Welkom bij Pensioenfonds Avebe. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013.

Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Datum: 5 mei 2014 Beste heer Voorbeeld, Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013. Misschien krijgt u

Nadere informatie

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw 3 Welkom! Informatie over uw pensioenregeling bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de sector

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2016 Beste heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

Het AVEBE Pensioen samengevat

Het AVEBE Pensioen samengevat Het AVEBE Pensioen samengevat Deze folder is bedoeld voor alle medewerkers die bij AVEBE in dienst zijn getreden. Pensioenfonds Ouderdomspensioen: het AVEBE Pensioen vanaf uw pensionering Het AVEBE Pensioen

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2015 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

Stand per datum einde deelneming 01-01-2012 GarantiePlusPensioen

Stand per datum einde deelneming 01-01-2012 GarantiePlusPensioen Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming 2012 Stand per datum einde deelneming 01-01-2012 Product GarantiePlusPensioen Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Soort overeenkomst premieovereenkomst

Nadere informatie

U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u met pensioen gaat en stopt pas als u overlijdt.

U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u met pensioen gaat en stopt pas als u overlijdt. 17 september 2016 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u met pensioen gaat en stopt pas als

Nadere informatie

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 Pagina 1 Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison Presentatie over het Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 mei 2012 Pagina 2 1. Agenda 1. Opening 2. Wat is pensioen? 3. UPO 4. Als er iets

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 <Uitkeringsregeling> <Premieregeling>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 <Uitkeringsregeling> <Premieregeling> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt

Nadere informatie

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Deze brochure is bedoeld voor alle medewerkers van Delta Lloyd die 18 jaar of ouder zijn en geeft je een goed overzicht van je pensioenregeling. Jouw Delta Lloyd Pensioen

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015 Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015 Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, September 2014 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen?

Nadere informatie

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling?

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling? Startbrief Deze startbrief bestaat uit 3 delen: Algemeen, Basisregeling en Plusregeling. 1. Algemeen Uw werkgever: Tentoo Collective Freelance & Flex B.V. Uw pensioenuitvoerder: ABN AMRO Pensioenen Soort

Nadere informatie

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw onderneming is actief in de Metaal en Techniek. Daarom is het pensioen van uw werknemers ondergebracht bij Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT).

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

V o o r m e d e w e r k e r s v a n C a r g i l l B. V. S a s v a n G e n t

V o o r m e d e w e r k e r s v a n C a r g i l l B. V. S a s v a n G e n t P e n s i o e n r e g e l i n g i n h e t k o r t V o o r m e d e w e r k e r s v a n C a r g i l l B. V. S a s v a n G e n t De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij

Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij De Ahold Pensioenregeling 2004 voor werknemers van Ahold Coffee Company op wie de CAO voor de Suikerverwerkende industrie van toepassing is 1 Waarom? Met

Nadere informatie

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Uw Pensioen In het kort 3 Welkom 10 4 Wat is pensioen? 11 6 Nabestaandenpensioen 14 8 Wanneer verandert uw pensioen? Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Opgave pensioenaanspraken per 1 januari 2014

Opgave pensioenaanspraken per 1 januari 2014 1234AB99 De heer AB Voorbeeld Straat 99 1234 AB WOONPLAATS Datum: september 2014 Klantnummer: 021-0123456789-01 Rastercode: ##03100999 Briefnr = 1 Opgave pensioenaanspraken per 1 januari 2014 Geachte heer

Nadere informatie

Nieuw in dienst. Versie 06-01-2016

Nieuw in dienst. Versie 06-01-2016 Nieuw in dienst Versie 06-01-2016 Versie 06-01-2016 Nieuw in dienst Ben je kort geleden in dienst gekomen, dan is nu het goede moment om een paar zaakjes rond je pensioen meteen goed te regelen. Zaken

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016 Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016 Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement

Nadere informatie

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld,

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld, De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2016 Beste heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Geachte heer/mevrouw.., Hartelijk welkom bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Uitleg pensioenregeling Pensioenfonds MN In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert, arbeidsongeschikt

Nadere informatie

Einde dienstverband en uw pensioen

Einde dienstverband en uw pensioen Einde dienstverband en uw pensioen INHOUD PAGINA 1. Inleiding 2 2. Het op de ontslagdatum opgebouwde pensioen 3 3. Het nabestaandenpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum 3 4. Het wezenpensioen 3

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345 Uniform Pensioenoverzicht 2015 Stand per 31-12-2014 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In dit

Nadere informatie

Partner- en Wezenpensioen. Versie 26-02-2016

Partner- en Wezenpensioen. Versie 26-02-2016 Partner- en Wezenpensioen Versie 26-02-2016 Versie 26-02-2016 Partner en wezenpensioen Als je nog in dienst bent en je overlijdt, of als je al gepensioneerd bent en je overlijdt, dan is er partnerpensioen

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst> <netto><bruto> pensioenregeling

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst> <netto><bruto> pensioenregeling Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 pensioenregeling Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Wat is het Uniform Pensioenoverzicht (UPO)? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

TOELICHTING uniform pensioenoverzicht

TOELICHTING uniform pensioenoverzicht TOELICHTING uniform pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Belangrijk om in de gaten te houden: Uw pensioenoverzicht van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) is een momentopname per 31 december 2014.

Nadere informatie

Uw pensioen in de Groothandel in Aardappelen

Uw pensioen in de Groothandel in Aardappelen STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Uw pensioen in de Groothandel in Aardappelen Inleiding Voor u ligt de brochure van het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland

Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland De heer U. Pensioenoverzicht Januarilaan 1 2010 XX SCHIPHOL-RIJK Tupolevlaan 1 1119 NW Schiphol-Rijk Postbus 22610 1100 DC Amsterdam-Z.O. Tel 020-526 26 26 Fax

Nadere informatie

PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland

PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

Brochure. Uw pensioen in de Groothandel in Eieren

Brochure. Uw pensioen in de Groothandel in Eieren Brochure Uw pensioen in de Groothandel in Eieren Inleiding Voor u ligt de brochure van het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel (Bpf AVH). Bpf AVH verzorgt al 50 jaar de

Nadere informatie

AANVULLENDE PENSIOENREGELING

AANVULLENDE PENSIOENREGELING AANVULLENDE PENSIOENREGELING Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Uw pensioen is onze zorg. Inleiding Voor u ligt de brochure over de aanvullende pensioenregelingen

Nadere informatie

Extra partnerpensioen. Lees alles over ANW Pensioen

Extra partnerpensioen. Lees alles over ANW Pensioen Extra partnerpensioen Lees alles over ANW Pensioen 2 Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt u algemene informatie. Ook vindt u hier informatie

Nadere informatie

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Geachte heer/mevrouw.., Van harte welkom bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt.

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Startbrief Deelnemen aan de pensioenregeling van bpf GBP Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Pensioen bestaat

Nadere informatie

Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van Q8 Pensioenfonds en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat

Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van Q8 Pensioenfonds en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat WAT KRIJGT U IN UW PENSIOENREGELING? Ouderdomspensioen Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen. Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van Q8 Pensioenfonds en bouwt u ouderdomspensioen

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

Uniform Pensioenoverzicht <eejj>

Uniform Pensioenoverzicht <eejj> Uniform Pensioenoverzicht Stand per

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten De heer/mevrouw A. START STRAAT 1234 1234 AA WOONPLAATS behandeld door telefoonnummer ons kenmerk Klant Team StiPP (088) 008 40 60 950. briefcodering burgerservicenummer datum Betreft: Welkomstbericht

Nadere informatie

Uitleg van uw pensioenregeling De startbrief

Uitleg van uw pensioenregeling De startbrief Stichting Pensioenfonds Allianz Nederland Uitleg van uw pensioenregeling De startbrief Versie januari 2014 1 Inhoud Begrippenlijst 3 Voorwoord 4 1. Uw pensioenregeling 5 1.1. Wat is pensioen? 5 1.2. Inleiding

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Uw pensioen in de Groothandel in Eieren

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Uw pensioen in de Groothandel in Eieren STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Uw pensioen in de Groothandel in Eieren Inleiding Voor u ligt de brochure van het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? Inleiding Iedereen die in dienst komt bij UWV start

Nadere informatie

Bewaar deze brief en de bijbehorende brochure zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze brief en de bijbehorende brochure zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Model startbrief Naam Adres Postcode Woonplaats Datum Onderwerp Bewaar deze brief en de bijbehorende brochure zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld,

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld, De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2015 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen?

Nadere informatie

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Welkom, Sinds kort bouwt u pensioen op bij

Nadere informatie

Uw pensioenregeling 55-plus in het kort

Uw pensioenregeling 55-plus in het kort Uw pensioenregeling 55-plus in het kort Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch U bouwt bij ons pensioen op. In deze brochure leggen wij

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst <netto><bruto> pensioenregeling

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst <netto><bruto> pensioenregeling Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst pensioenregeling Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in

Nadere informatie

Uw Honeywell-pensioen

Uw Honeywell-pensioen Uw Honeywell-pensioen Mei 2015 2 Uw Honeywell-pensioen Lees de blauwe tekst voor de hoofdpunten Inleiding 5 Stopt u met werken met 67 jaar? 6 Uw pensioenuitkering 7 Wat kost uw pensioen? 11 Zorg voor uw

Nadere informatie

Wilt u weten hoeveel pensioen u in totaal heeft opgebouwd, dus ook bij vorige werkgevers? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Wilt u weten hoeveel pensioen u in totaal heeft opgebouwd, dus ook bij vorige werkgevers? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl. 26 januari 2016 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U krijgt ouderdomspensioen vanaf uw pensioendatum. Het pensioen stopt als u overlijdt. Het ouderdomspensioen is een aanvulling op

Nadere informatie

De hoogte van de Anw-uitkering voor uw partner hangt af van zijn of haar inkomen.

De hoogte van de Anw-uitkering voor uw partner hangt af van zijn of haar inkomen. 3 november 2015 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u 67 jaar wordt of met vervroegd pensioen

Nadere informatie

Uw pensioen in de Groothandel in Groenten en Fruit

Uw pensioen in de Groothandel in Groenten en Fruit STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Uw pensioen in de Groothandel in Groenten en Fruit Inleiding Voor u ligt de brochure van het Bedrijfspensioenfonds voor de

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen Algemeen 1 Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiële situatie (en de situatie voor uw eventuele nabestaanden) bij pensionering,

Nadere informatie

Onderwerp: welkom bij Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken

Onderwerp: welkom bij Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken 1234AB99 De heer AB Voorbeeld Straat 99 1234 AB WOONPLAATS Datum 7 mei 2015 Klantnummer 021-0123456789-01 Onderwerp welkom bij Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken Geachte heer Voorbeeld Per 15

Nadere informatie

Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van Unigarant

Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van Unigarant Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB Voor medewerkers van Unigarant Revisiedatum 1 januari 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op?... 4 2. Wanneer kan ik met pensioen?...

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen en antwoorden Veelgestelde vragen en antwoorden Algemeen 1. Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiºle situatie (en de situatie voor uw

Nadere informatie

Nieuw in dienst. Versie 25-02-2016

Nieuw in dienst. Versie 25-02-2016 Nieuw in dienst Versie 25-02-2016 Versie 25-02-2016 Nieuw in dienst Ben je kort geleden in dienst gekomen bij SABIC, dan is nu het goede moment om een paar zaakjes rond je pensioen meteen goed te regelen.

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op omdat u bij RELX werkt. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen Lees in 3 stappen over uw pensioen Pensioen 1-2-3 bestaat

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? 2. Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling? 3. Hoe bouwt u pensioen op?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? 2. Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling? 3. Hoe bouwt u pensioen op? 1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Als u met pensioen gaat, dan ontvangt u een ouderdomspensioen. Op uw pensioendatum koopt u met het opgebouwde pensioenkapitaal een ouderdomspensioen

Nadere informatie

Overlijden. Wat is er geregeld voor uw nabestaanden?

Overlijden. Wat is er geregeld voor uw nabestaanden? Overlijden Wat is er geregeld voor uw nabestaanden? Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt u algemene informatie. Ook vindt u hier informatie

Nadere informatie

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS INHOUDSOPGAVE 1 2 3 4 4.1 4.2 5 5.1 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7 7.1 7.2 7.3 7.4 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 10 10.1 10.2 10.3

Nadere informatie