Verzekeringen voor personen met een chronische ziekte. Ilse Weeghmans, coördinator Vlaams Patiëntenplatform vzw Ups & Downs zondag 12 februari 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verzekeringen voor personen met een chronische ziekte. Ilse Weeghmans, coördinator Vlaams Patiëntenplatform vzw Ups & Downs zondag 12 februari 2012"

Transcriptie

1 Verzekeringen voor personen met een chronische ziekte Ilse Weeghmans, coördinator Vlaams Patiëntenplatform vzw Ups & Downs zondag 12 februari 2012

2 Inhoud presentatie 1. Verzekeringsproblemen van personen met een chronische ziekte of handicap 2. Rechten en plichten van de (kandidaat-)verzekerde 3. Informatie en mogelijke tips per verzekeringstak 4. Nuttige contactgegevens in geval van verzekeringsproblemen 2

3 2. Verzekeringsproblemen van personen met een chronische ziekte Private verzekeringen = belangrijke financiële beveiliging! Maar personen met een chronische ziekte ervaren problemen: Weigering tot aansluiting Hoge bijpremies Weinig transparantie over de beslissing van de verzekeraar 3

4 2. Verzekeringsproblemen van personen met een chronische ziekte Oorzaak problematiek = doorgedreven segmentering -man -25 jaar -sportief -niet roker -vrouw -40 jaar -rookster -man -45 jaar -diabetes -vrouw -40 jaar -Hiv-patiënt -bediende Verzekeraars baseren zich niet op de kenmerken van de gehele markt: kanssolidariteit in plaats van subsidiërende solidariteit 4

5 2. Verzekeringsproblemen van personen met een chronische ziekte Standpunt Vlaams Patiëntenplatform vzw : Recht op verzekering Aanvaardbare voorwaarden Betaalbare verzekering Participatie en overleg 5

6 Plichten: 3. Rechten en plichten van de Mededelingsplicht: (kandidaat-)verzekerde Je bent verplicht spontaan gegevens mee te delen die belangrijk zijn om het te verzekeren risico te beoordelen. Indien je een chronische ziekte of handicap hebt dan mag je dit niet verzwijgen. Regeling voor onopzettelijk verzwijgen Mededelingsplicht ook voor bv familiale polis 6

7 3. Rechten en plichten van de (kandidaat-)verzekerde Rechten: Medische vragenlijsten Geen genetische informatie Geen informatie over familiale antecedenten Attesten behandelend arts: beperkt tot huidige gezondheidstoestand Medische onderzoeken Geen genetische onderzoeken Wet op de Patiëntenrechten 7

8 3. Rechten en plichten van de Tips medische vragenlijst: Waarheidsgetrouw invullen (kandidaat-)verzekerde Zelf invullen of m.b.v. een arts Kopie 8

9 4. Informatie en mogelijke tips per 4.1. Inleiding 4.2. Hospitalisatieverzekeringen 4.3. Schuldsaldoverzekeringen verzekeringstak 4.4. Autoverzekering en andere voertuigen 4.5. Reisverzekeringen 9

10 4.1. Inleiding Algemene tip: vergelijken is de boodschap! Acceptatiebeleid verschilt per verzekeraar Makelaar: motivering Verzekeringscontracten: Wat zegt het contract over voorafbestaande ziekten? Uitsluitingen: wanneer komt verzekeraar niet tussen? Opgelet: kleine lettertjes in het verzekeringscontract 10

11 4.2. Hospitalisatieverzekeringen Private verzekeraars en mutualiteiten Vergelijkingselementen: Waarborg ambulante kosten voor ernstige ziekten (bipolaire stoornis niet in lijst) Ziekenhuisdiensten waarvoor een beperkte dekking geldt Opname in een psychiatrische dienst VPP heeft info over verzekeraars Rooming-in Derdebetalersysteem 11

12 4.2. Hospitalisatieverzekeringen Besteed ook aandacht aan de volgende zaken: Terugbetaling medische handelingen in éénpersoonskamer Terugbetaling medische handelingen of geneesmiddelen zonder erkenning van het RIZIV Aanvullende diensten mutualiteiten (vb ziekenvervoer, homeopathie, kraamzorg, ) 12

13 4.2. Hospitalisatieverzekeringen Wet van 20 juli 2007: Private verzekeraars Een levenlang recht Geen wijzigingen aan de voorwaarden van een individuele polis Toegang voor chronisch zieken of personen met een handicap: voor discussie vatbaar -Recht op verzekering tot 30 juni 2011 ( wordt nog steeds toegepast) -Kosten van voorafbestaande aandoeningen mogen uitgesloten worden Medische index (premiestijgingen reguleren) 13

14 4.2. Hospitalisatieverzekeringen Wet van 20 juli 2007: Private verzekeraars Recht op individuele voortzetting gezinspolis zelfde voorwaarden, geen wachttijd of medisch onderzoek Recht op individuele voortzetting beroepsgebonden collectieve polis: zelfde voorwaarden, geen wachttijd of medisch onderzoek Beroepsgebonden collectieve polis: mogelijkheid om individuele reserve aan te leggen 14

15 4.2. Hospitalisatieverzekeringen Wet van 11 mei 2007: mutualiteiten verplicht om (beperkt) tussen te komen voor voorafbestaande aandoeningen Wet van 26 april 2010: mutualiteiten niet langer verplicht maar wel via taksvrijstelling gestimuleerd om tussen te komen voor voorafbestaande aandoeningen integrale dekking op niveau van tweepersoonskamers uitsluiting van supplementen in eenpersoonskamers (al dan niet beperkt in tijd) tip: ga na of de waarborg ambulante kosten voor ernstige ziekten ook voorafbestaande aandoeningen dekt Nieuwsbrief VPP van januari 2012 via 15

16 Opgelet: 4.2. Hospitalisatieverzekeringen Sluit tijdig een hospitalisatieverzekering af: vóór 65 jaar Termijnen voor individuele voortzetting Termijnen regeling pasgeborene Symptomen die binnen de 2 jaar aanleiding geven tot een ziekte Gedragscode hospitalisatieverzekeringen Mogelijk belang van mutualiteit Uitsluiting voorafbestaande aandoening bij private verzekeraar: nalezing door behandelende arts 16

17 4.2. Hospitalisatieverzekeringen Invoering van een Vlaamse Hospitalisatieverzekering??? Vlaams Regeerakkoord: Elke Vlaming heeft recht op een Vlaamse basishospitalisatieverzekering. Deze verzekering gaat uit van een hospitalisatie in een tweepersoonskamer en moet voor iedereen betaalbaar zijn. Met het oog op het beheersen van de kosten zullen met de betrokken actoren - waaronder ziekenhuizen, ziekenfondsen, verzekeraars, artsen - concrete afspraken gemaakt worden. Timing: einde legislatuur 17

18 4.3. Schuldsaldoverzekeringen Noodzakelijk voor kopen of bouwen van een woning Premie: -Hypotheeklening (hoogte intrestvoet, duurtijd lening, grootte van het kapitaal) -Overlijdensrisico (leeftijd, geslacht, roker/niet-roker, gezondheidstoestand) Problematiek: bijpremies, weigeringen, weinig transparantie, Opgelet!: Verzekeraar moet beslissing redelijk en objectief motiveren 18

19 4.3. Schuldsaldoverzekeringen Tips in geval van een hoge bijpremie of weigering: Onderhandelen met attest van behandelend arts Verminderd % van kapitaal laten verzekeren (bijv. 50%) Kapitaalkrachtige persoon borg laten staan Groepsverzekering van het werk als waarborg Bijpremie laten herzien als gezondheidstoestand verbetert Laag inkomen: sociale lening 19

20 4.3. Schuldsaldoverzekeringen Naar een betere toegankelijkheid tot de schuldsaldoverzekering voor personen met een chronische ziekte of handicap Wet van 21 januari 2010: Gedragscode: medische vragenlijst, medische onderzoeken, alternatieve waarborgen, antwoordtermijnen Meer transparantie: opsplitsing basispremie-bijpremie, motiveringsplicht, gegevens adviserende arts, Beroepsmogelijkheden tegen hoge bijpremie Solidariteitsmechanisme voor betaalbare schuldsaldoverzekeringen Timing: uitvoeringsbesluiten nieuwe regering 20

21 4.4. Autoverzekering en andere voertuigen Geldig rijbewijs: voldoen aan de medische minimumnormen Bijlage 6 van het Koninklijk Besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs: II. Normen betreffende de fysieke en geestelijke geschiktheid 1. Neurologische aandoeningen 2. Geestelijke aandoeningen 3. Epilepsie 4. Pathologische somnolentie 5. Locomotorische aandoeningen 6. Aandoeningen van hart en bloedvaten 7. Diabetes mellitus 8. Aandoeningen van het gehoor en vestibulair systeem Rijgeschiktheidsattest: behandelend arts/specialist of CARA 21

22 4.4. Autoverzekering en andere voertuigen Rijgeschiktheidsattest: Verzekeraar op de hoogte brengen: kopie van nieuw rijbewijs of rijgeschiktheidsattest bezorgen schriftelijke reactie vragen Indien men blijft rijden zonder attest komt de verzekering niet tussen bij ongeval Aanpassingen aan auto in functie van rijgeschiktheid verzekeren 22

23 4.4. Autoverzekering en andere voertuigen Geweigerd? Tariferingsbureau BA auto (www.bt-tb.be) 23

24 4.4. Autoverzekering en andere voertuigen Medicatie: Voorgeschreven medicatie: arts bepaalt rijgeschiktheid Medicatie zonder voorschrift: bestuurder is verantwoordelijk bijsluiter nalezen 24

25 4.4. Autoverzekering en andere voertuigen Strafrechterlijk vlak: Art van het verkeersreglement zegt dat elke bestuurder in staat moet zijn om te sturen, en dat hij zijn voertuig voortdurend goed in de hand moet hebben. Wie door het innemen van bepaalde geneesmiddelen niet meer in staat is om te rijden, begaat een overtreding van de 2 de graad, die bestraft wordt met een onmiddellijke inning van 100 euro. Bovendien bestraft art. 35 van de wet betreffende de politie over het wegverkeer personen die een voertuig besturen in een aan dronkenschap soortgelijke staat met een boete van 1100 tot euro en een verval van het recht tot sturen van 1 maand tot 5 jaar of voorgoed. 25

26 4.4. Autoverzekering en andere voertuigen Op vlak van verzekeringen: Rijden onder invloed van verkeersgevaarlijke medicatie kan tot gevolg hebben dat, in geval een ongeval veroorzaakt wordt, de verzekeringsmaatschappij van de aansprakelijke cliënt de aan het slachtoffer vergoede schade, geheel of gedeeltelijk, van hem terugvordert. 26

27 4.5. Reisverzekeringen Annulatieverzekering en reisbijstandverzekering Drie scenario s: 1) Verzekeraar sluit voorafbestaande aandoeningen uit 2) Verzekeraar verzekert voorafbestaande aandoeningen indien ze niet meer acuut behandeld worden 3) De verzekeraars sluit voorafbestaande aandoeningen helemaal niet uit (duurder)! Bagage en auto verzekeren zou geen problemen mogen opleveren omwille van je medische toestand 27

28 Tips: 4.5. Reisverzekeringen Controleer vooreerst of u reeds elders bent verzekerd: -reisbijstand mutualiteit: bv. Mutas -kredietkaart -hospitalisatieverzekering: dekking buitenland, repatriëring, Kijk verder dan je reisagent Belangrijke vergelijkingselementen: dekking van repatriëring, uitsluiting sportongevallen, uitsluiting landen/gebieden, maximale duurtijd van vakantie, nabehandelingskosten in België, 28

29 5. Nuttige contactgegevens in geval van verzekeringsproblemen Ombudsman van de Verzekeringen De Meeûssquare Brussel Tel Controledienst voor de ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen Sterrenkundelaan Brussel Tel Deze dienst beantwoordt vragen en kan bemiddelen tussen de (kandidaat-) verzekerde en de verzekeraar. Deze dienst behandelt klachten in verband met hospitalisatieverzekeringen van mutualiteiten. 29

30 5. Nuttige contactgegevens in geval van Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding Koningsstraat Brussel Tel. 0800/ of verzekeringsproblemen Wanneer een verzekeringsmaatschappij je om gezondheidsredenen niet wil verzekeren, kan je op basis van de antidiscriminatiewet een klacht indienen bij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding. Het Centrum kan bij een individueel discriminatiegeval niet zelf naar de rechtbank stappen. De medewerkers geven je wel advies over hoe je de zaak best aanpakt en kunnen ook bemiddelen tussen de twee partijen. Vlaams Patiëntenplatform vzw Groenveldstraat Heverlee Tel Het Vlaams Patiëntenplatform beantwoordt vragen of zal je gericht doorverwijzen. Zij doet niet aan individuele bemiddeling tussen een (ex-)patiënt en een verzekeringsmaatschappij. Door de registratie van vragen en klachten krijgt zij een ruim inzicht in de verzekeringsproblematiek voor personen met een chronische ziekte of handicap. Op basis van dit inzicht onderneemt zij diverse initiatieven om deze problematiek structureel aan te pakken en op de politieke agenda te plaatsen 30

31 Hartelijk bedankt voor jullie aandacht! Vragen Bemerkingen Suggesties 31

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Hospitalisatieverzekering, schuldsaldoverzekering, verzekering gewaarborgd wonen, verzekering voor motorrijtuigen,

Nadere informatie

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Hospitalisatieverzekering, schuldsaldoverzekering, verzekering gewaarborgd wonen, verzekering voor motorrijtuigen,

Nadere informatie

Verzekeringsproblemen van mensen met een chronische ziekte of handicap en hun omgeving. Standpunttekst van het Vlaams Patiëntenplatform vzw

Verzekeringsproblemen van mensen met een chronische ziekte of handicap en hun omgeving. Standpunttekst van het Vlaams Patiëntenplatform vzw Verzekeringsproblemen van mensen met een chronische ziekte of handicap en hun omgeving Standpunttekst van het Vlaams Patiëntenplatform vzw Januari 2012 1 Inhoudsopgave 1. Algemene visie omtrent de verzekeringsproblematiek...3

Nadere informatie

MEDISCHE EXPERTISE IN HET KADER VAN VERZEKERINGEN

MEDISCHE EXPERTISE IN HET KADER VAN VERZEKERINGEN MEDISCHE EXPERTISE IN HET KADER VAN VERZEKERINGEN INFORMATIE & TIPS VOOR PATIËNTEN Vlaams Patiëntenplatform vzw Januari 2015 Door mijn aandoening ben ik sinds kort gestopt met werken. Gelukkig beschik

Nadere informatie

HANDLEIDING WAT ALS ER EEN MEDISCH ONGEVAL GEBEURT?

HANDLEIDING WAT ALS ER EEN MEDISCH ONGEVAL GEBEURT? HANDLEIDING WAT ALS ER EEN MEDISCH ONGEVAL GEBEURT? Doel handleiding Als patiënt heb je recht op een kwaliteitsvolle zorg. 1 Het is de taak van ziekenhuizen en zorgverleners om te zorgen voor een optimale

Nadere informatie

ANALYSE REISVERZEKERINGEN & DIENSTEN REISBIJSTAND: BELEID VOORAFBESTAANDE ZIEKTES EN AANDOENINGEN

ANALYSE REISVERZEKERINGEN & DIENSTEN REISBIJSTAND: BELEID VOORAFBESTAANDE ZIEKTES EN AANDOENINGEN ANALYSE REISVERZEKERINGEN & DIENSTEN REISBIJSTAND: BELEID VOORAFBESTAANDE ZIEKTES EN AANDOENINGEN HEVERLEE, 26 JUNI 2015 Auteur Datum laatste aanpassing Status Roel Heijlen 26 juni 2015 Finale versie Inhoud

Nadere informatie

NIEUWJAARSWENSEN TIJDSCHRIFT. Beste ledenverenigingen, beste patiënten,

NIEUWJAARSWENSEN TIJDSCHRIFT. Beste ledenverenigingen, beste patiënten, België/Belgique P.B. 3000 LEUVEN MAIL 2/3974 TIJDSCHRIFT Afzendadres: Vlaams Patiëntenplatform vzw Groenveldstraat 15-3001 Heverlee v.u. G. Reynders-Broos Wijnegemsteenweg 70 Bus 005 2970 s Gravenwezel

Nadere informatie

Cijfers en Analyse 2011

Cijfers en Analyse 2011 Cijfers en Analyse 2011 1987-2012 2012 2011 Viering 25 jaar Meer dan 4000 klachten per jaar 2007 2006 Meer dan 3000 klachten per jaar Ombudsdienst Verzekeringen: Oprichting VZW met vertegenwoordiging van

Nadere informatie

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Mag de arbeidsgeneesheer informatie opvragen bij mijn huisarts? Wat als ik niet akkoord ga met de beslissing van de arbeidsgeneesheer? Kan de controlearts

Nadere informatie

2013 OMBUDSMAN VAN DE VERZEKERINGEN

2013 OMBUDSMAN VAN DE VERZEKERINGEN 2013 CIJFERS & ANALYSE 2013 in enkele kerncijfers 2011 2012 2013 4364 vragen tot tussenkomst 3296 behandelde vragen 2013 61 536 3767 61 Datassur 536 Verzekeringstussenpersonen 3 767 Verzekeringsondernemingen

Nadere informatie

Autoverzekering. zo doe je het

Autoverzekering. zo doe je het Autoverzekering zo doe je het BA Auto Wie en wat is verzekerd? «Zonder verzekering» Geen auto Als je aan autoverzekeringen denkt, dan denk je wellicht in de eerste plaats aan de wettelijk verplichte verzekering.

Nadere informatie

De aanvullende ziektekostenverzekering

De aanvullende ziektekostenverzekering De aanvullende ziektekostenverzekering Uw gezondheid financieel beschermd In deze brochure Verzekerd van goede zorgen... 3 Markante feiten & cijfers... 4 Toegang tot de aanvullende verzekering... 9 De

Nadere informatie

Jaarverslag. Ombudsman van de Verzekeringen

Jaarverslag. Ombudsman van de Verzekeringen Jaarverslag 2004 Ombudsman van de Verzekeringen Ombudsman van de Verzekeringen Jaarverslag 2004 INHOUDSTAFEL JAARVERSLAG 2004 2 I. INLEIDING De ramp in Ghislenghien...................... 3 II. WETGEVENDE

Nadere informatie

Ken je rechten als patiënt

Ken je rechten als patiënt Ken je rechten als patiënt Welke rechten heb ik als patiënt? Wie beslist over mijn behandeling als ik in coma lig? Wat is een vertrouwenspersoon? Hoe duid ik een vertegenwoordiger aan? Mag ik mijn patiëntendossier

Nadere informatie

PRIORITEIT AAN CHRONISCHE ZIEKEN! HET ACTIEPLAN VAN MINISTER

PRIORITEIT AAN CHRONISCHE ZIEKEN! HET ACTIEPLAN VAN MINISTER België/Belgique P.B. 3000 LEUVEN MAIL 2/3974 TIJDSCHRIFT Afzendadres: Vlaams Patiëntenplatform vzw Groenveldstraat 15-3001 Heverlee v.u. G. Reynders-Broos Wijnegemsteenweg 70 Bus 005 2970 s Gravenwezel

Nadere informatie

Het Tariferingsbureau 2003-2008

Het Tariferingsbureau 2003-2008 Het Tariferingsbureau 2003-2008 2 Tariferingsbureau Auto Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Tabellen en grafieken... 4 Inleiding... 5 Hoofdstuk I Opdrachten en werking... 7 A. Algemeen... 7 1. Opdracht van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hospitalia op 1 mei 2015

Algemene voorwaarden Hospitalia op 1 mei 2015 Algemene voorwaarden Hospitalia op 1 mei 2015 Algemene voorwaarden van de VMOB, gestemd door de Raad van Bestuur van 26 september 2014 en door de Buitengewone Algemene Vergadering van 24 oktober 2014 Onafhankelijk

Nadere informatie

Stichtend lid VLAAMS PATIËNTENPLATFORM Lid ENFA (European Network of Fibromyalgia Associations) Lid van ReumaNet

Stichtend lid VLAAMS PATIËNTENPLATFORM Lid ENFA (European Network of Fibromyalgia Associations) Lid van ReumaNet Stichtend lid VLAAMS PATIËNTENPLATFORM Lid ENFA (European Network of Fibromyalgia Associations) Lid van ReumaNet Secretariaat: Impulsstraat 6 C 2220 Heist-op-den-Berg Tel: 015/25.33.19 Fax: 015/23 33 38

Nadere informatie

Segmentatie in verzekeringen

Segmentatie in verzekeringen Faculteit Wetenschappen en Bio-Ingenieurswetenschappen Vakgroep Wiskunde Segmentatie in verzekeringen Masterproef ingediend met het oog op het behalen van de graad van Master in de Actuariële Wetenschappen

Nadere informatie

De Ombudsman BVVO BEROEPSVERENIGING DER VERZEKERINGS- ONDERNEMINGEN. de Meeûsplantsoen 29 B-1000 Brussel

De Ombudsman BVVO BEROEPSVERENIGING DER VERZEKERINGS- ONDERNEMINGEN. de Meeûsplantsoen 29 B-1000 Brussel De Ombudsman V A N D E B V V O 2000 J A A R V E R S L A G BVVO BEROEPSVERENIGING DER VERZEKERINGS- ONDERNEMINGEN de Meeûsplantsoen 29 B-1000 Brussel Inhoudstafel 1. Inleiding 3 2. Gebeurtenissen van 2000

Nadere informatie

Autorijden. Mark Tant en Guido Baten

Autorijden. Mark Tant en Guido Baten Autorijden Mark Tant en Guido Baten De auto op zich is soms, al dan niet terecht, een statussymbool. Het gebruik van de auto, als bestuurder, betekent echter meer dan louter het zich verplaatsen met dit

Nadere informatie

Inhoudstafel. Brand 5 Meld de verbouwingen van uw woning aan uw verzekeraar! Brand 6 Wees aanwezig bij de expertise van de schade in uw appartement!

Inhoudstafel. Brand 5 Meld de verbouwingen van uw woning aan uw verzekeraar! Brand 6 Wees aanwezig bij de expertise van de schade in uw appartement! 2010 Tips Inhoudstafel Tak Tip De behandeling van de klachten is een informatiebron voor de verzekeringssector en de overheid. Zij toont echter ook de herhaalde moeilijkheden aan die een consument kan

Nadere informatie

Deze versie is geldig vanaf 1/1/2014.

Deze versie is geldig vanaf 1/1/2014. Verzekeringnemer: CEPA Toelichting bij de beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomst GEZONDHEIDSZORGEN Deze versie is geldig vanaf 1/1/2014. WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN DEZE VERZEKERING? In geval van

Nadere informatie

tips Tips 2012 Ombudsman van de Verzekeringen

tips Tips 2012 Ombudsman van de Verzekeringen tips 2012 Tips 2012 Ombudsman van de Verzekeringen De Ombudsman kon in 44% van de vragen een oplossing aanreiken voor de consument. Wanneer dit niet mogelijk is, geeft ze hem evenwel de nodige informatie.

Nadere informatie

U moet worden gekeurd! En nu?

U moet worden gekeurd! En nu? Protocol Verzekeringskeuringen: als u een medische keuring moet ondergaan door de hoogte van het bedrag dat u wilt verzekeren U moet worden gekeurd! En nu? 2 U moet worden gekeurd! En nu? Inhoud Voor wie

Nadere informatie

Jaarverslag 2002. Ombudsman van de verzekeringen

Jaarverslag 2002. Ombudsman van de verzekeringen Jaarverslag 2002 Ombudsman van de verzekeringen INHOUDSTAFEL I. INLEIDING II. GEBEURTENISSEN TWEE VERJAARDAGEN 30 jaar RDR-overeenkomst (a) 10 jaar WLVO (b) NIEUWE WETGEVING KB van 11 januari 2002 Wet

Nadere informatie

Federale Verkiezingen M E M OR A N D U M

Federale Verkiezingen M E M OR A N D U M Federale Verkiezingen M E M OR A N D U M 10 juni 2007 2 T e s t - Inhoudstafel Voorwoord 4 1. Consumentenrechten 1.1. Bescherming van Belgische consumenten binnen de Europese Unie 1.2. Concurrentie 1.3.

Nadere informatie

In deze code betekent u de cliënt, wij staat voor de bank waar hij of zij cliënt is.

In deze code betekent u de cliënt, wij staat voor de bank waar hij of zij cliënt is. Belgische Vereniging van Banken en Beursvennootschappen 11/12/2009 Gedragscode BVB Deze gedragscode bevat de regels die de banken en de spaarbanken volgen in hun relatie met de particuliere cliënten 1.

Nadere informatie

Om u zo goed mogelijk te informeren, ontvangt u bij het voorstel volgende informatie: Tarieflijst Verzekeringen

Om u zo goed mogelijk te informeren, ontvangt u bij het voorstel volgende informatie: Tarieflijst Verzekeringen Verzekeringen 01 April 2015 Inleiding Voorliggend document is bedoeld als leidraad voor onze cliënt om hem te helpen de juiste verzekering te kiezen, in functie van het risico dat hij wenst te dekken of

Nadere informatie

Gedragscode van de Belgische Vereniging van Banken

Gedragscode van de Belgische Vereniging van Banken Gedragscode van de Belgische Vereniging van Banken Ten geleide Van de Directeur Klachtenmanagement van BNP Paribas Fortis Als klant van BNP Paribas Fortis verwacht u terecht de beste service. Wij doen

Nadere informatie