Spuitenruil via de apotheek: een keuze

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Spuitenruil via de apotheek: een keuze"

Transcriptie

1 Spuitenruil via de apotheek: een keuze Deze syllabus kwam tot stand als gevolg van samenwerking en overleg tussen: Apr. D. Segaert Apr. R. Lasseel Apr.P. Bruynooghe Dr. Jan Van Bouchaute Marlies Owel Herwerkt 2013 Werner Bosschaerts Tessa Windelinckx 1

2 INHOUD INLEIDING A. SPUITENVERDELING/RUIL: MOTIVERING B. WAAROM VIA DE APOTHEEK? WETTELIJKE OMKADERING A. INLEIDING B. WET VAN 17 NOVEMBER 1998 C. K.B. VAN 5 JUNI 2000 D. VLAAMS BESLUIT VAN 15 DECEMBER 2000 E. BESLUIT HET SPUITENRUILINITIATIEF A. DOEL B. ORGANISATIE C. WERKWIJZE DE ROL VAN APOTHEKERS A. INLEIDING B. DOORVERWIJZING EN SPUITENVERDELING C. SPUITENVERDELING EN -RECUPERATIE D. SPUITENRUIL INFORMATIE A. INLEIDING B. GEBRUIKTE STOFFEN BIJ HET INJECTEREN C. GEBRUIKTE MATERIALEN BIJ HET INJECTEREN D. GEZONDHEIDSRISICO S BIJ HET INJECTEREN E. MANIEREN OM DRUGS TE INJECTEREN F. PRIK- EN SNIJONGEVALLEN 2

3 1. INLEIDING A. Spuitenverdeling/ruil: motivering Injecterende druggebruikers (IDG s) gebruiken sommige (medische) materialen, zoals spuiten, naalden, lepels en filters, voor iets heel anders dan waarvoor ze bedoeld zijn. In vele gevallen wenden zij dit materiaal ondeskundig en onhygiënisch aan. Dit risicogedrag brengt niet alleen de gebruiker zelf in gevaar; het stelt ook andere groepen van de bevolking bloot aan ernstige gezondheidsrisico s. Het delen, lenen en ontlenen van naalden, spuiten en ander injectiemateriaal is namelijk een belangrijke oorzaak van de verspreiding van bloedoverdraagbare aandoeningen (zoals hiv/aids, hepatitis B en C) onder injecterende gebruikers. Dit gemeenschappelijk gebruik vormt tevens een gevaar voor de rest van de bevolking, zowel voor de nabije omgeving van de gebruiker (de (niet-gebruikende) partner en kinderen) als voor de bredere omgeving (spelende kinderen in parkjes, speeltuinen en zandbakken; artsen, verplegers en andere gezondheidswerkers; politie en cipiers die een fouillering uitvoeren; personeel bij plantsoenen reinigingsdiensten). Besmettingsgevaar voor de omgeving van de gebruiker bestaat bijvoorbeeld bij verticale transmissie (moeder-kind overdracht), bij onbeschermd seksueel contact (tussen partners of bij prostitutie) en/of bij een prikongeval met rondslingerende of onveilig weggeborgen spuiten en naalden. Injecterend druggebruik en bloedoverdraagbare aandoeningen vormen dus een explosieve combinatie. Studies tonen zelfs aan dat het injecterend gebruik een kritieke rol kan spelen in de start en verdere ontplooiing van een epidemie in een bepaalde regio 1. En aangezien het spuitgedrag in Vlaanderen niet veiliger is dan het spuitgedrag in andere gebieden plaatst dit de regio onder een ernstig risico. Ondanks preventieve inspanningen op het primaire niveau, traditionele hulpverlening en zelfs repressie zal er steeds een groot aantal drugggebruikers zijn dat op een onhygiënische manier injecteert. Gedeeltelijk is dit te verklaren door de (soms) marginale positie van deze gebruikers, waardoor ze bijna volledig afgesneden zijn van het normale medische circuit (waarvan apothekers deel uitmaken). De tol die dit eist op vlak van gezondheid van gebruikers zelf, hun onmiddellijke omgeving of de bredere omgeving is in die mate dat er zich een realistische en pragmatisch aanpak opdringt om de individuele en maatschappelijke risico s terug te dringen. In navolging van de meeste Europese landen werd deze pragmatische aanpak in Vlaanderen vertaald in het opstarten (2001) van een netwerk van spuitenverdeling en -ruil. Dergelijke programma s maken steriel injectiemateriaal ook voor injecterende druggebruikers toegankelijk, waardoor deze moeilijk bereikbare groep nu op een veiliger manier kan injecteren. Verscheidene wetenschappelijke studies tonen aan dat spuitenruilprogramma s bewezen effectief zijn 2. Deze initiatieven verminderen o.m. het riskant injectiegedrag, waardoor ze de verspreiding van bloedoverdraagbare aandoeningen helpen verminderen. Studies tonen ook aan dat een verhoogde bereik- en beschikbaarheid van steriele materialen het aantal onveilig 1 WORLD HEALTH ORGANIZATION, Programme on substance abuse. Multi-city study on drug injecting and risk of HIV infection. s.l., 1994, p. 12; UNAIDS, Drug use and HIV/AIDS, 1999, 12 pp. 2 THE LINDESMITH CENTER, Syringe availability, 1997; R. HEIMER et al., Evaluating a needle exchange programme. Models for testing HIV-1 risk reduction. The International Journal of Drug Policy, Vol. 7, No. 2, 1996, p

4 weggeworpen spuiten niet vermeerdert. Door de organisatie van effectieve ruilprogramma s worden immers potentieel besmette spuiten en naalden onmiddellijk uit circulatie gehaald, waardoor het besmettingsgevaar voor de gebruikers en andere groepen van de bevolking tot een minimum wordt beperkt. Daarnaast is wetenschappelijk aangetoond dat spuitenruilprogramma s druggebruik in het algemeen of het (starten met) injecteren in het bijzonder niet doen toenemen. Eerder het tegendeel zou kunnen gesteld worden, aangezien dergelijke systemen een psychologisch effect hebben doordat het gebruikers doet nadenken over hun toestand. Tenslotte kan ook gesteld worden dat dergelijke gezondheidsbevorderende initiatieven andere inspanningen m.b.t. drugbehandeling niet in de weg staan. Het belang van spuitenverdeling en -ruil wordt onderschreven door verscheidene internationale organisaties, zoals de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO). Deze organisatie moedigt haar lidstaten sinds jaren aan om het probleem van de gestage verspreiding van hiv - het virus dat aids veroorzaakt - onder drugspuiters te benaderen vanuit het harm reduction -perspectief. Hoewel op lange termijn gestreefd wordt naar de preventie van drugmisbruik, werkt men op korte termijn naar de beperking van de schadelijke effecten van druggebruik. In dit kader pleit de WGO voor de installatie van een uitgebreid gamma van preventie-initiatieven, waaronder ook een verhoogde beschikbaarheid van steriel injectiemateriaal voor druggebruikers. Daarom beveelt de WGO de ontwikkeling van spuitenruilprogramma s aan 3. B. Waarom via de apotheek? Reeds in 1995 sprak een platform van deskundigen en betrokkenen zich uit voor een tweesporenbeleid, met enerzijds een spuitenverdeling in en een spuitenruil via de officina en anderzijds een aanvullende en meer laagdrempelige spuitenruil buiten de officina. Officinaapothekers beschikken immers over een aantal troeven, waardoor zij zeer goed geplaatst zijn om als betrokken actoren te participeren in het initiatief spuitenruil. Zo vormen apothekers samen een uitgebreid netwerk met een homogene spreiding over het ganse land. Daarnaast zijn zij continu, dus ook s nachts, beschikbaar via de wachtdienst. Deze ruime beschik- en bereikbaarheid van apothekers biedt dan ook het voordeel dat gebruikers zich anoniem kunnen voorzien van steriel injectiemateriaal. Officina-apothekers bieden tevens de nodige garanties voor een optimale kwaliteit en steriliteit van de afgeleverde materialen, vermits deze materialen een minimum aantal manipulaties ondergaan en de apotheker bovendien verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het afgeleverd materiaal. Gezondheidsbevordering en dus het formuleren en verspreiden van gezondheidsadviezen behoren tot het takenpakket van de apotheker. Apothekers kunnen daarvoor terugvallen op hun basiskennis en opleiding. Daarnaast beschikken sommige apothekers over een jarenlange ervaring in communicatie met druggebruikers. Mits sensibilisering en bijkomende informatie zijn officina-apothekers dus zeer goed geplaatst voor het geven van preventieboodschappen naar de gebruiker toe. Bovendien kan de apotheker - mocht dit nodig zijn - zorgen voor een vlotte doorverwijzing naar de arts en/of (drug)hulpverlening. 3 VERENIGING VOOR ALCOHOL EN ANDERE DRUGS, FREE CLINIC, Spuitenruil in Vlaanderen. Advies aan de overheid door een platform van deskundigen en betrokkenen. Januari 1995, p. 7. 4

5 De medewerking van apothekers biedt tevens het maatschappelijk voordeel dat zij zorgen voor een bredere spreiding van de inspanningen die geleverd worden naar druggebruikers toe. Onderzoek toont aan dat spuitenruil met succes kan georganiseerd worden via de apotheek, mits een adequate ondersteuning, zowel in operationele termen (bijvoorbeeld afvalverzameling, geschreven richtlijnen, folders en schriftelijke informatie) als op het interpersoonlijk niveau (bijvoorbeeld training voor de apothekers en hun personeel, ondersteuning door een coördinerend organisme) 4. 4 SHERIDAN, J., Pharmacy-based needle exchange (PBNX) schemes in South East England: a survey of service providers, Addiction, Vol. 95, No. 10, 2000, p

6 1.WETTELIJKE OMKADERING A. Inleiding Verschillende wetten en koninklijke besluiten vormen samen het wettelijk kader dat spuitenruil in België reglementeert. Daarnaast is er een Vlaams Besluit dat de financiering van het initiatief spuitenruil regelt en eveneens bepaalde randvoorwaarden oplegt voor de organisatie van een netwerk van spuitenverdeling en -ruil. Om een duidelijk zicht te krijgen op dit wettelijk kader en deze randvoorwaarden, wordt in dit deel van de brochure een toelichting gegeven bij de verschillende reglementeringen. B. Wet van 17 november 1998 Aangezien de Wet van 24 februari , de zogenaamde Drugwet, gevangenisstraffen en geldboetes oplegt aan zij die, onder bezwarende titel of om niet, voor een ander het gebruik van [drugs] gemakkelijker maken door het verschaffen daartoe van een lokaal of door enig ander middel, of tot dit gebruik aanzetten 6, kon een rechter elke persoon (met inbegrip van apothekers) vervolgen na het verkopen, verstrekken of ruilen van spuiten, naalden en ontsmettende stoffen aan druggebruikers. Sinds de Wet van 17 november is een dergelijke vervolging niet meer mogelijk: sinds die datum zijn apothekers immers gemachtigd om steriel injectiemateriaal ook aan injecterende druggebruikers te verstrekken. Deze Wet van 1998 wijzigde namelijk de Drugwet, waardoor het verstrekken van steriel injectiemateriaal aan IDG s niet langer kan beschouwd worden als een aanzetten tot druggebruik of het onderhouden van een verslaving. Zo staat in de Memorie van Toelichting bij deze wet: Alhoewel men door [het verkopen, verstrekken of ruilen van spuiten, naalden en ontsmettende stoffen] de druggebruiker tot op zekere hoogte behulpzaam is bij zijn gebruik, is het niettemin duidelijk dat dergelijke hulpverlening geenzins kan beschouwd worden als een aanzetten tot druggebruik [zoals omschreven in de Drugwet ], noch tot het onderhouden van een afhankelijkheid. Teneinde te voorkomen dat hierover [(blijvend)] onduidelijkheid zou heersen, wordt de praktijk [ ] expliciet als niet strafbaar gesteld [ ] 8. Dit betekent dat apothekers vanaf 17 november 1998 steriel injectiemateriaal kunnen verkopen aan druggebruikers, aangezien de wet in werking trad op het moment van publicatie. De Wet van 1998 bracht tevens een wijziging aan in het Koninklijk Besluit nr. 78 van 10 november die moet toelaten om binnen bepaalde voorwaarden ook door niet apothekers bepaalde voorwerpen en stoffen ter hand te stellen, die normaliter tot het 5 Wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de gifstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica, B.S., 6 maart Artikel 3 van de Wet van 24 februari Wet van 17 november 1998 tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de gifstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en anitseptica en het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de geneeskunst, de verpleegkunde, de paramedische beroepen en de geneeskundige commissies, B.S., 23 december BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS, Memorie van Toelichting, Gewone zitting , 18 april 1996, p Koninklijk Besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de geneeskunst, de verpleegkunde, de paramedische beroepen en de geneeskundige commissies, B.S., 14 november

7 actieterrein van de apotheker behoren 10. Dit houdt in dat druggebruikers bepaalde stoffen en voorwerpen, waarvan de bedeling in principe voorbehouden is aan apothekers, nu ook kunnen verkrijgen bij bepaalde niet-apothekers. M.a.w. de Wet van 1998 voorziet in een bijkomend distributiecircuit voor IDG s die geen toegang zoeken tot het normale verdeelcircuit (waarvan apothekers deel uitmaken). Belangrijk is wel dat het hier gaat om een zeer beperkte uitzondering die wordt toegestaan. Zo zijn échte geneesmiddelen [ ] uitgesloten alsook het grootste gedeelte van de produkten die geviseerd zijn door [de Drugwet ]. Bovendien wordt de uitzondering slechts toegestaan binnen een specifiek kader, met name de profylaxe van besmettelijke aandoeningen 11. Daarenboven moeten de personen, gemachtigd om deze uitzondering in de praktijk uit te voeren, de voorwaarden en modaliteiten omschreven in het K.B. van 5 juni 2000 naleven. C. K.B. van 5 juni 2000 Het K.B. van 5 juni staat het verkopen en (gratis) verstrekken of ruilen van steriel injectiemateriaal, ontsmettingsmiddelen en steriel verband toe aan bepaalde niet-apothekers, die in 2 groepen kunnen ingedeeld worden. Het gaat meer bepaald om: - hetzij de geneesheren; - hetzij de verpleegsters, psychologen, paramedici en sociale werkers, voor zover zij beroepshalve verbonden zijn aan een gespecialiseerd centrum. Onder gespecialiseerd centrum verstaat men elke structuur, door de bevoegde overheid erkend of gesubsidieerd, die kan aantonen een praktijk te voeren inzake de therapeutische opvang en sociale begeleiding van druggebruikers of inzake de preventie van overdraagbare aandoeningen. 13 Deze gemachtigde personen moeten wel - in tegenstelling tot apothekers die eigen materialen verstrekken - een aantal voorwaarden naleven. Deze voorwaarden worden eveneens gesteld aan apothekers die actief deelnemen in het spuitenruilinitiatief en dus de steriele injectiematerialen verstrekken of ruilen aangereikt door de provinciale coördinator. Zo bepaalt het K.B.: Art. 3. Het te koop aanbieden, de detailverkoop en de terhandstelling van [steriel injectiemateriaal, ontsmettingsmiddelen en steriel verband] mogen tegen niet meer dan de aankoopprijs gebeuren. Tenzij in geval van hoogdringendheid, kan steriel injectiemateriaal alleen in ruil voor gebruikt injectiemateriaal kosteloos ter hand gesteld worden. Art. 4. Het te koop aanbieden, de verkoop en de terhandstelling, zelfs kosteloos, van steriel injectiemateriaal moeten gepaard gaan met het verstrekken van schriftelijke informatie betreffende: het goed gebruik ervan; het bestaan en indicaties van serologische tests; het bestaande aanbod tot het verkrijgen van bijkomende sociale, psychologische, medische en juridische hulp. Art. 5. De [twee groepen gemachtigde] personen, moeten zich bevoorraden met steriel injectiemateriaal, met ontsmettingsstoffen en steriele verbandstoffen die conform zijn aan de reglementering die van kracht is. 10 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS, Memorie van Toelichting, Gewone zitting , 18 april 1996, p Ibid., p Koninklijk Besluit van 5 juni 2000 tot uitvoering van artikel 4, 2, 6 van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de geneeskunst, de verpleegkunde, de paramedische beroepen en de geneeskundige commissies, B.S., 7 juli Artikel 2 van het K.B. van 5 juni

8 Zij zijn er daarenboven toe gehouden zich te bevoorraden bij apothekers of bij verdelers, groothandelaars, invoerders en fabrikanten erkend door de Minister van Volksgezondheid. Het verworven materiaal moet worden bewaard in omstandigheden waardoor de steriliteit kan worden behouden. Het gerecupereerd reeds gebruikt materiaal dient bewaard te worden in daartoe voorziene recipiënten, en in voorwaarden die elk hergebruik of elk ongeval onmogelijk maken. Art. 6. De [twee groepen gemachtigde] personen zijn verplicht een register bij te houden waarin het volgende dag na dag wordt vermeld: de hoeveelheid verworven materiaal; de hoeveelheid terhandgesteld of verkocht materiaal; de hoeveelheid reeds gebruikt injectiemateriaal, dat werd gerecupereerd; de identiteit van de leveranciers bedoeld in artikel 5, tweede lid; de aankoopprijs en, in voorkomend geval, de verkoopprijs van [steriel injectiemateriaal, ontsmettingsmiddelen en steriel verband]. Dit register moet ter beschikking worden gehouden van de Algemene Farmaceutische Inspectie. 14 Concreet betekent dit dat: de verkoopprijs van steriel injectiemateriaal, ontsmettingsmiddelen en steriel verband kleiner of dezelfde moet zijn als de aankoopprijs; druggebruikers in principe hun gebruikte spuiten moeten binnenbrengen om gratis nieuwe spuiten te ontvangen; wanneer er sprake is van hoogdringendheid (bijvoorbeeld wanneer de kans bestaat dat een gebruiker een vuile spuit zal gebruiken als hij/zij geen steriele spuiten meekrijgt) moet de gebruiker geen vuile spuiten afgeven om nieuwe spuiten te kunnen krijgen; bij het verkopen en (gratis) verstrekken of ruilen van spuiten en naalden moeten preventiebrochures meegegeven worden. Deze folders moeten de gebruiker duidelijk maken hoe spuiten, naalden en ander injectiemateriaal moeten gebruikt worden om op een veiliger manier te kunnen injecteren. Tevens moeten de folders uitleg geven over (het nut van) serologische tests. Daarnaast moeten ook folders verspreid worden waarin een overzicht wordt gegeven van instanties die bijkomende sociale, psychologische, medische en juridische hulp kunnen bieden aan de gebruiker. de bevoorrading met materialen moet volgens de regels verlopen; de materialen moeten steriel bewaard worden; het gebruikt materiaal van IDG s moet in veilige verpakkingen (naaldcontainers) bewaard worden zodat er zich geen prikongevallen kunnen voordoen; dagelijks moet een register bijgehouden worden. Dit register, dat door de Algemene Farmaceutische Inspectie moet kunnen gecontroleerd worden, moet vermelden: hoeveel steriele materialen worden geleverd aan de personen/centra die deze materialen willen verkopen, verstrekken of ruilen; hoeveel materialen verkocht, verstrekt of geruild worden; hoeveel vuile spuiten en naalden druggebruikers inleveren; wie de leverancier is van de materialen die geleverd worden; aan welke prijs de materialen worden aangekocht (en verkocht). 14 Artikels 3 t.e.m. 6 van het K.B. van 5 juni

9 D. Vlaams Besluit van 15 december 2000 Het wettelijk kader voor de organisatie van een netwerk van spuitenverdeling/-ruil, zoals hierboven uiteengezet, werd op federaal niveau uitgewerkt. Aangezien deze taak een preventieopdracht is, ressorteert de invoering ervan onder de bevoegdheid van de Gemeenschappen. Dit komt erop neer dat de Vlaamse Gemeenschap instaat voor de financiering van het initiatief spuitenruil, dat de organisatie van een spuitenverdeling/-ruil in Vlaanderen beoogt. Daartoe vaardigde de Vlaamse Gemeenschap het Besluit van 15 december uit, dat tevens de concrete doelstellingen en opdrachten van het initiatief bevat. Belangrijk hierbij is dat dit besluit aan alle medewerkers van een spuitenverdeling en -ruil de verplichting oplegt om - alvorens te starten met het gratis verstrekken of ruilen van steriel injectiemateriaal, ontsmettingsmiddelen en steriel verband - een vorming te volgen. De achterliggende filosofie van deze randvoorwaarde is dat een spuitenruil enkel zijn preventieve waarde heeft wanneer het uitgevoerd wordt door mensen die over voldoende kennis en vaardigheden beschikken om de IDG s advies te geven en om aan schadebeperkende gezondheidspromotie te doen. E. Besluit Het opzetten van een netwerk van spuitenverdeling en -ruil voor injecterende druggebruikers kan binnen een wettelijke omkadering en financiering. Dergelijke programma s kunnen in geen geval beschouwd worden als een aanzetten tot druggebruik of een onderhouden van een afhankelijkheid. Apothekers kunnen sinds de Wet van 17 november 1998 participeren in spuitenruilprogramma s. Door het Koninklijk Besluit van 5 juni 2000 zijn ook andere personen (enerzijds de artsen en anderzijds de verpleegsters, psychologen, paramedici en sociale werkers, voor zover zij beroepshalve verbonden zijn aan een gespecialiseerd centrum, d.i. drughulpverlening en/of preventie van besmettelijke aandoeningen) gemachtigd om dergelijke programma s op te starten en uit te voeren. De financiering, concrete doelstellingen en voorwaarden van het initiatief spuitenruil zijn in Vlaanderen geregeld via het Vlaams Besluit van 15 december Besluit van de Vlaamse Regering houdende de subsidiëring van de organisatie van een spuitenverdeling/-ruil in Vlaanderen, 15 december

10 3. HET SPUITENRUILINITIATIEF A. Doel Het spuitenruilinitiatief, gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, heeft tot doel de risico s, die het injecteren van drugs met zich meebrengt voor de druggebruiker en zijn omgeving, terug te dringen. Het kadert in een preventieve aanpak van gezondheidsproblemen (binnen het groter geheel van de volksgezondheid) en is er o.a. concreet op gericht de overdracht van bloedoverdraagbare aandoeningen (hiv/aids, hepatitis B en C) tegen te gaan. Het uitgangspunt van het initiatief is dat er - ondanks inspanningen van primaire preventie en hulpverlening - (steeds) gebruikers zijn die zich (vaak op een onhygiënische manier) bepaalde substanties via een injectie toedienen. Het initiatief wil dan ook dit risicogedrag op een pragmatische manier aanpakken. Concreet wil het: besmettelijke aandoeningen bij injecterende druggebruikers voorkomen door de beschik- en bereikbaarheid van steriel injectiemateriaal te verhogen; andere gezondheidsrisico s (zoals abcessen, longembolie, gangreen, e.d.m.) voorkomen door het geven van gerichte preventieboodschappen (veiliger spuiten, hygiëne, risicogedrag, ); besmettingsgevaar bij andere groepen van de bevolking voorkomen (o.a. door recuperatie van potentieel besmette naalden); aanzetten geven tot meer diepgaande zorg- en hulpverlening via gerichte doorverwijzing (drempelverlaging). B. Organisatie De spuitenverdeling/ruil wordt op lokaal, regionaal en provinciaal niveau georganiseerd en gecoördineerd door de Medisch-Sociale Opvangcentra (MSOC s) in Vlaanderen. Dit betekent dat alle gemachtigde diensten of personen, die spuitenruil/-verdeling willen integreren in hun werking, contact moeten opnemen met de provinciale verantwoordelijke op het MSOC van de provincie. C. Werkwijze In elke provincie worden verschillende sporen onderzocht voor de concrete organisatie van het initiatief. In het bijzonder wordt nagegaan op welke manier een spuitenverdeling/-ruil kan georganiseerd worden via: de officina van de apothekers; laagdrempelige hulpverlening; aanvullende verdeel- en/of ruilpunten in zogenaamde hot points, d.i. plaatsen die naar voor geschoven worden als probleemgebieden. Binnen het initiatief is dit een optionele route, omdat men eerst wil werken via bestaande kanalen, die reeds (enige) ervaring hebben met de problematiek. De concrete opbouw van een netwerk van spuitenverdeling/ruil zal echter provinciale en zelfs regionale verschillen vertonen. De concrete uitwerking van het initiatief zal namelijk afhankelijk zijn van de lokale en regionale situaties in elke provincie, welke vanzelfsprekend een enorme variatie vertonen. Zo zullen o.m. de volgende factoren een belangrijke rol spelen in de manier waarop spuitenverdeling/ruil kan geïmplementeerd worden in een bepaalde regio: het stedelijke versus rurale karakter van een bepaald gebied; specifieke kenmerken en noden van de plaatselijke drugscene; richtlijnen van lokale overheden; 10

11 de aanwezigheid van mogelijke actoren (apothekers, drughulpverlening, straathoekwerk, stadswachten, e.a.) en hun bereidheid om bepaalde (deel)taken op zich te nemen; het bestaan van goede samenwerkingsverbanden tussen de provinciale coördinatie en actoren. Gezien de lokale en regionale verschillen zal dus - over de provincies heen - geen uniformiteit bereikt kunnen worden in de manier waarop spuitenverdeling/ruil wordt ingevoerd. Niettemin worden de provinciale netwerken zoveel mogelijk op elkaar afgestemd door de supervisie van de Vlaamse coördinatie. 11

12 4. DE ROL VAN DE APOTHEKERS A. Inleiding Het gemeenschappelijk gebruik van injectiemateriaal eist een enorme tol op het vlak van volksgezondheid. Om die reden worden apothekers geadviseerd om steriel injectiemateriaal hetzij via verdeling, hetzij via ruil ter beschikking te stellen aan injecterende druggebruikers. De mate waarin de officina-apotheker zich in het spuitenruilinitiatief engageert blijft nochtans een individuele beslissing. Er kan een keuze gemaakt worden uit verschillende modaliteiten. Afhankelijk van het gekozen engagement dienen apothekers een aantal verplichtingen na te leven. B. Doorverwijzing en spuitenverdeling 1) Huidige situatie Officina-apothekers, die NIET ACTIEF wensen deel te nemen aan het spuitenruilinitiatief, dienen geen bijzondere afspraken na te leven. Apothekers die ervoor opteren om steriel injectiemateriaal, dat zij zelf aankopen buiten het initiatief, te verstrekken ( verkoop ) aan injecterende gebruikers, moeten evenmin voorwaarden vervullen. Dit is immers de voortzetting van de bestaande toestand sinds de wetswijziging van 1998 en legt de apothekers dan ook GEEN VERPLICHTINGEN op. 2) Doorverwijzing en spuitenverdeling Toch raden wij deze apothekers aan contact op te nemen met de provinciale coördinatie om IDG s te kunnen doorverwijzen naar betrokken actoren. Zij kunnen zich daarvoor beroepen op een lijst van verdeel-, recuperatie- en ruilpunten, welke door de provinciale coördinator zal opgesteld worden. Injecterende gebruikers zonder enige hulp de deur wijzen, verhoogt immers de kans dat zij hun injectiemateriaal gaan delen met het risico dat bloedoverdraagbare aandoeningen zich verder verspreiden. Tevens kunnen apothekers op deze wijze IDG s inlichten over de mogelijkheden om gebruikt materiaal veilig te deponeren en hen aanmoedigen om dit ook effectief te doen. Door contactname met de provinciale coördinatie kan bovendien de nodige ondersteuning geboden worden. Het spuitenruilinitiatief beoogt immers meer dan enkel het verstrekken van steriel injectiemateriaal; het heeft enkel een effectieve preventieve waarde wanneer IDG s tevens mondelinge en/of schriftelijke informatie ontvangen en wanneer zoveel mogelijk gebruikte spuiten worden gerecupereerd. Om die reden kunnen alle officina-apothekers de gratis preventiefolders, welke binnen het spuitenruilinitiatief werden aangemaakt, bestellen en vervolgens zonder enige registratie verstrekken aan IDG s. Het gaat meer bepaald om folders over hiv, hepatitis B en C, veiliger spuiten en prikongevallen. Daarnaast kunnen apothekers en hun personeel steeds terecht bij de provinciale coördinatie voor informatie en opleiding. Daarenboven kan de provinciale coördinator a.d.h.v. deze contacten alle verdeelpunten in kaart brengen en zodoende fungeren als coördinatiepunt om een optimale spreiding van het aantal gebruikers per apotheek te garanderen. 12

13 C. Spuitenverdeling en recuperatie 1) Huidige situatie Officina-apothekers kunnen naast doorverwijzing en spuitenverdeling een bijkomende taak op zich nemen, m.n. de RECUPERATIE van gebruikte spuiten. Zwerfspuiten, d.i. spuiten die rondslingeren, zijn een probleem voor de volksgezondheid. Een spuit op straat, park of andere publieke plaats kan immers leiden tot prikongevallen met risico s op bloedoverdraagbare aandoeningen, zoals hiv en hepatitis B of C. Het is dan ook evident dat de problematiek van zwerfspuiten binnen het spuitenruilinitiatief moet aangepakt worden. Indien apothekers massaal enkel injectiemateriaal zouden verstrekken en niet recupereren, zou dit op lange termijn tot overlast (ten gevolge van onveilig gedeponeerde spuiten) kunnen leiden. Een dergelijke organisatie zou dus schade kunnen berokkenen aan het breder publiek. Aangezien ook de recuperatie van gebruikt materiaal een prioriteit is in het initiatief, worden alle actoren (apothekers inbegrepen) opgeroepen om deze taak eveneens op zich te nemen. 2) Recuperatie via provinciale coördinatie Om deze recuperatie zo veilig mogelijk te laten verlopen, stelt de provinciale coördinatie verschillende soorten naaldcontainers gratis ter beschikking. Zo zijn er kleine naaldcontainers voorzien om, samen met steriel injectiemateriaal, te verstrekken aan gebruikers. Dit moet IDG s toelaten om gebruikt materiaal op een veilige manier in de apotheek af te leveren. Daarnaast zijn er ook grotere modellen beschikbaar, welke op een veilige plaats in de apotheek kunnen geplaatst worden. In deze containers kunnen gebruikers dan zelf hun losse spuiten deponeren, zonder dat de apotheker de container moet vasthouden. Dit betekent dus dat apothekers zelf geen gebruikte spuiten noch verpakkingsmateriaal moeten aanraken: het is de bedoeling dat de gebruiker het gebruikt materiaal ofwel in een container aflevert, ofwel in een - in de apotheek ter beschikking staande - container deponeert. a) Het recupereren van gebruikt materiaal brengt wel een DAGELIJKSE BEPERKTE REGISTRATIE-verplichting met zich mee (uiteraard slechts als er zich gebruikers aanmelden), omdat naaldcontainers worden gebruikt die vanuit het initiatief worden aangeleverd. Het gaat echter alleen om een registratie van de HOEVEELHEID TERUGGEBRACHTE SPUITEN (een effectief of geschat aantal). b) Deze GEGEVENS moeten maandelijks overgemaakt worden AAN de PROVINCIALE COÖRDINATIE. Teneinde deze registratie niet te belastend te maken, werd ernaar gestreefd om dit zo beperkt en eenvoudig mogelijk te houden. Er werden daartoe specifieke registratieformulieren ontwikkeld. c) Apothekers die op deze manier wensen te participeren in het spuitenruilinitiatief ontvangen van de provinciale coördinatie een sticker met het zogenaamde spuitenruillogo en 1 pijl (zie bijlage). Deze sticker kan vervolgens op de deur of een venster van de apotheek bevestigd worden om injecterende gebruikers duidelijk te maken dat zij hun gebruikt materiaal in die apotheek op een veilige manier kunnen afleveren. 13

14 Uiteraard kunnen apothekers (en hun personeel), die voor dit engagement kiezen, ook steeds terecht bij de provinciale coördinatie voor bijkomende ondersteuning, o.m. om de gratis preventiefolders te bestellen of voor de informatie en opleiding. D. Spuitenruil Officina-apothekers kunnen maximaal hun engagement als gezondheidswerker opnemen en een effectieve SPUITENRUIL in hun apotheek organiseren. Zoals het woord spuitenruil impliceert, verstrekken zij gratis steriel injectiemateriaal in ruil voor gebruikt materiaal. Dit betekent dan ook dat deze apothekers op alle niveaus in het initiatief participeren en dus een aantal afspraken moeten naleven. In een dergelijke situatie zijn zij immers verplicht te voldoen aan alle VOORWAARDEN opgelegd door het Koninklijk Besluit van 5 juni Concreet houdt dit in dat zij STERIEL INJECTIEMATERIAAL - in principe - alleen IN RUIL VOOR GEBRUIKT INJECTIEMATERIAAL GRATIS mogen VERSTREKKEN. Een uitzondering op deze regel is het geval van hoogdringendheid. Spuitenruil wil echter niet zeggen dat er een één voor één -politiek moet gevolgd worden. Ervaring uit omringende landen heeft immers geleerd dat dergelijke quota te stellen niet haalbaar is. Zeer effectieve spuitenruilpunten halen een zogenaamde return rate van 80%. Een veilige recuperatie gebeurt nochtans niet steeds bij de apotheek die verdeelt. Het is daarbij van belang om IDG s permanent te overtuigen om gebruikt materiaal hoe dan ook terug te brengen. Injecterende druggebruikers gebruiken niet alleen spuiten en naalden bij het injecteren van hun drugs. Zij hanteren bijvoorbeeld ook lepels, filters en water. Aangezien deze materialen eveneens een potentiële bron zijn van besmettelijke aandoeningen en andere infecties, voorziet het spuitenruilinitiatief eveneens andere materialen die apothekers en andere actoren kunnen verstrekken. Zo zijn, naast spuiten, momenteel ook alcoholswabs en steriele flacons beschikbaar. Dit gamma kan naar de toekomst toe nog uitgebreid worden. a) Vergelijkbaar met apothekers die gebruikt materiaal recupereren via de provinciale coördinatie, moeten ook hier de apothekers een DAGELIJKSE REGISTRATIE uitvoeren (uiteraard slechts als er zich gebruikers aanmelden). Meer bepaald moeten zij de HOEVEELHEID TERUGGEBRACHTE SPUITEN (een effectief of geschat aantal) registreren. b) Deze GEGEVENS moeten maandelijks overgemaakt worden AAN de PROVINCIALE COÖRDINATIE. c) Daarenboven moet dit register ten alle tijde kunnen gecontroleerd worden door de Farmaceutische Inspectie. Ook hier werden voor het registreren van deze gegevens specifieke registratieformulieren ontwikkeld. Er werd opnieuw gestreefd naar een zo beperkt en eenvoudig mogelijke registratie, teneinde deze handeling niet te belastend te maken. De registratie is echter verplicht en moet dan ook nauwgezet opgevolgd worden. d) Apothekers die hun engagement als gezondheidswerker maximaal wensen op te nemen, ontvangen van de provinciale coördinatie een sticker met het zogenaamde spuitenruillogo en 2 pijlen (zie bijlage). Deze sticker kan vervolgens op de deur of een venster van de 16 Zie Wettelijke omkadering. 14

15 apotheek bevestigd worden om injecterende gebruikers duidelijk te maken dat zij gebruikt materiaal in die apotheek op een veilige manier kunnen afleveren in ruil voor steriel injectiemateriaal. e) Apothekers die gratis spuiten omruilen moeten tevens SCHRIFTELIJKE INFORMATIE VERSTREKKEN, d.i. de preventiefolders die in het kader van het initiatief werden aangemaakt. f) Het gerecupereerd, reeds GEBRUIKT MATERIAAL moeten zij BEWAREN IN NAALDCONTAINERS en zodoende elk hergebruik of elk ongeval onmogelijk maken. g) Daarenboven moeten de apothekers over de nodige basiscompetenties (vb. kennis van bloedoverdraagbare aandoeningen) en gespecialiseerde vaardigheden (vb. kennis van basisgezondheidsrisico s die kunnen gepaard gaan met injecteren van drugs) beschikken. Hierdoor zijn zij dus verplicht VOLDOENDE OPGELEID te zijn. Het bijwonen van de informatie-avond voldoet reeds aan deze voorwaarde. h) Aangezien bij het organiseren van een spuitenruil verscheidene afspraken moeten nageleefd worden, moet de apotheker - zoals alle andere actoren in het spuitenruilinitiatief - EEN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MET DE PROVINCIALE COÖRDINATIE ONDERTEKENEN. 15

16 5. INFORMATIE A. Inleiding Het verstrekken van steriel injectiemateriaal alleen heeft weinig preventieve waarde. Medewerkers in een spuitenruilinitiatief moeten ook over de nodige kennis en vaardigheden beschikken. Medewerkers aan een spuitenruilinitiatief moeten o.m. op de hoogte zijn van welke stoffen kunnen geïnjecteerd worden, op welke wijze een injectie wordt toegediend, welke materialen daarbij worden gebruikt en vooral welke risico s verbonden zijn aan al deze aspecten van het injecteren. Om zoveel mogelijk een duidelijk beeld te kunnen geven van al deze zaken overlopen wij hier: de stoffen die gebruikt worden bij het injecteren de materialen die daarvoor gehanteerd worden de technieken van injecteren de risico s die hieraan verbonden zijn Dit deel van de brochure werd gebaseerd op verschillende werken, m.n.: DERRICOTT, J., PRESTON, A., HUNT, N., The Safer Injecting Briefing. An easy to use comprehensive reference guide to promoting safer injecting. HIT, Liverpool, 1999, 142pp.; DE MAERE, W., Handboek Spuitenruil, Free Clinic, Antwerpen, 2001 BOVY, J., Toxicomanie. De druggebruiker en de medische hulpverlener. APB, Brussel, 1995, 208pp. B. Gebruikte stoffen bij het injecteren Druggebruikers kunnen verschillende stoffen in hun bloedbaan injecteren. In dit deel van de brochure wordt dan ook informatie gegeven over de bereidingswijze van verschillende drugs om deze vervolgens te kunnen injecteren, alsook over de specifieke risico s die verbonden zijn aan elk van deze producten. Om echter de uiteenzetting over injecteerbare stoffen goed te kunnen plaatsen, lijkt het nuttig eerst het algemeen aanvaard begrippenkader omtrent de verschillende soorten drugs op te frissen. Zo onderscheidt men: 1. de hallucinogene middelen (psychodysleptica) die op het waarnemingsvermogen van de zintuigen ageren: hennepprodukten, LSD, psyloscibine, peyotl, ; 2. de stimulerende middelen (psychostimulantia) die een opwekkend effect bezitten: coffeïne, nicotine, amfetamines, cocaïne, ; 3. de verdovende middelen (psychodeprimantia) die een roes verwekken: alcohol, barbituraten, tranquillizers, opiaten (opium, morfine, heroïne, codeïne, methadon), ; 4. de hallucinogene amfetamines die de effecten combineren van de hallucinogene en de stimulerende middelen: ecstasy en aanverwanten [(MDMA, MDA, PMA, )]; 5. de vluchtige snuifmiddelen: lijmen, benzeen, ontvlekkers, ether, white spirit, aceton, tinner, vloeibaar gas van aanstekers, BOVY, J., Toxicomanie. De druggebruiker en de medische hulpverlener. APB, 1995, p

17 1) Heroïne a) Omschrijving Heroïne (= diacetylmorfine) is een semi-synthetisch produkt dat bekomen wordt uit het opiumderivaat morfine. Het heeft een poederachtige of granuleuze vorm en is wit (zuivere heroïne) tot grijsbruin gekleurd. De straatheroïne die in België te koop wordt aangeboden heeft meestal een bruine kleur. In uitzonderlijke gevallen is de kleur geelachtig tot wit. Het is bijna altijd in poedervorm. De kwaliteit kan zeer verschillend zijn. Heroïne is een sterk euforiserende drug die heel snel tot afhankelijkheid en dervingsverschijnselen leidt. De belangrijkste nevenwerking is het dempend effect op het centraal zenuwstelsel en de ademhalingsdepressie. Heroïne is beter vetoplosbaar (dan morfine) en diffundeert dus beter door de bloedhersenbarrière. b) Bereiding Voor het injecteren wordt de heroïne gemengd met water in een aangepast recipiënt, meestal een lepel. Een zuur (citroensap, ascorbinezuur, citroenzuur) wordt toegevoegd aan het mengsel van heroïne en water om de oplosbaarheid te verhogen. Deze oplossing wordt verhit om de heroïne op te lossen. Daarna laat men het afkoelen om het vervolgens op te trekken in de spuit. Hierbij wordt meestal een filter gebruikt om te vermijden dat onoplosbare deeltjes in de spuit terecht komen. c) Risico s De risico s van heroïnegebruik op lange termijn, zoals verslaving en schade aan organen, zijn voldoende gekend. Het belangrijkste specifiek risico is de overdosis. Allergische reacties op de heroïne of de versnijdingsmiddelen kunnen voorkomen. De andere risico s, zoals de overdracht van bloedbesmettelijke virussen en bacteriën, hebben te maken met een niet steriele en slechte injectietechniek en zijn eigen aan alle middelen. Ze komen dus niet alleen voor bij het injecteren van heroïne. Een aantal lichaamsreacties, zoals kleine pupillen en constipatie, zijn eigen aan opiatengebruik, niet aan het injecteren als dusdanig en komen dan ook voor bij niet-injecterend gebruik. 2) Methadon a) Omschrijving Methadon is een synthetisch product dat gebruikt wordt om de ontwenningsverschijnselen van opiaten op te vangen. Het wordt gebruikt in het kader van de substitutiebehandeling. b) Bereiding Er zijn anecdotische aanwijzingen dat sommige Vlaamse gebruikers methadon injecteren. Het gaat hier dan om methadon in siroopvorm. c) Risico s Het injecteren van siroopvormige methadon is zeer riskant. Zo kan het snel tot vertraging van de bloedsomloop leiden en tot collaps en trombose van de ader. Er is geen enkele schadebeperkende techniek voorhanden om deze risico s te ondervangen. Ontrading is de enige optie. 17

18 3) Cocaïne a) Omschrijving Cocaïne (= cocaïnehydrochloride) is een extract van de bladeren van de cocaplant, maar kan ook synthetisch worden gemaakt. Het is een wit tot witgeel, kristallijn poeder met een overwegend bittere smaak. De straatcocaïne die in België te koop wordt aangeboden is meestal wit en poedervormig. Zoals met alle andere straatdrugs kan ook bij cocaïne de kwaliteit zeer verschillend zijn. Cocaïne is een zeer snelwerkend en euforiserend stimulans. Het geeft de gebruiker een uitgesproken zelfvertrouwen. Gekookte cocaïne (ook wel basecoke, crack, genoemd) is een basisch derivaat van watervrije cocaïnehydrochloride die bekomen wordt door een zeer eenvoudige scheikundige manipulatie (behandeling met ammoniak, extractie met ether en nadien verdampen van de ether). Het komt voor als kleine, geelachtige kristallen. b) Bereiding Voor de bereiding van een injectie met cocaïne wordt - zoals bij heroïne - water toegevoegd. Het is echter niet nodig om - zoals bij bruine heroïne - een zuur toe te voegen. Het mengsel moet evenmin opgewarmd worden, hoewel sommige gebruikers hun mengsel toch kort verhitten. De bereidingswijze is voor de rest identiek aan dat van heroïne. Cocaïnebase is - in tegenstelling tot cocaïnehydrochloride die niet kan verdampt worden - geschikt om gerookt te worden. Crack kan niet geïnjecteerd worden. Om deze vorm van cocaïne toch te kunnen injecteren is een zuur nodig om het opnieuw oplosbaar te maken. c) Risico s Er zijn beduidend meer specifieke risico s bij het injecteren van cocaïne, dan bij het injecteren van heroïne. Door de korte werkingsduur van cocaïne moet deze stof frequenter geïnjecteerd worden, waardoor er een verband bestaat tussen het injecteren van cocaïne en een verhoogd risico op hiv-infectie (meer dan bij andere drugs). Daarnaast wordt veel meer gelokaliseerde weefselschade vastgesteld bij het injecteren van cocaïne dan bij heroïne. Verschillende factoren kunnen deze weefselschade veroorzaken. Het anesthetisch effect van cocaïne kan hierbij een rol spelen: de verdovende eigenschap kan namelijk op de injectieplaats (onvrijwillig) aanleiding geven tot meer verwondingen, aangezien de IDG niet echt gevoel heeft op die plek. Als men cocaïne injecteert, wordt de plek, waar ingespoten wordt, verdoofd (cocaïne is nl. een lokaal verdovingsmiddel). De gebruiker voelt dus geen pijn meer op die plek, waardoor hij/zij de aders en omgevende weefsels ernstig kan beschadigen. Cocaïne heeft daarenboven een vernauwend effect op de bloedkanalen, waardoor het herstel van verwondingen tengevolge van het injecteren van cocaïne vertraagd wordt. Het kan ook de bloedvatwanden irriteren. Cocaïne belast bij iedereen het hart- en bloedvatenstelsel. Hartproblemen, zelfs met dodelijke afloop, zijn een reëel risico. Personen met een (soms sluimerende) hartafwijking, een hoge bloeddruk, suikerziekte en epilepsie lopen extra risico. 18

19 Het gebruik van grote hoeveelheden cocaïne verhoogt de kans op de ontwikkeling van een psychose, met hallucinaties, gewelddadig gedrag en paranoia. Dit is een uitzonderlijke situatie die kan aanleiding geven tot gedragsmoeilijkheden, zoals agressie, in een spuitenruilpunt. Cocaïne is een opwekkend middel. Bij alle opwekkende middelen is één van de effecten dat het het zelfvertrouwen aanzwengelt en de risicobeleving wijzigt. Dit betekent dat IDG s minder aandacht hebben voor mogelijke infecties en andere risico s wanneer ze onder invloed zijn. Medewerkers aan een spuitenruil moeten dit bespreken met de IDG s op momenten wanneer ze niet onder invloed zijn, zodanig dat zij zelf risicobeperkende strategiën kunnen ontwikkelen. Eén van de belangrijkste factoren daarbij is de noodzaak om over voldoende steriel injectiemateriaal te beschikken. En aangezien het effect van cocaïne bij het injecteren van zeer korte duur is (minuten i.p.v. uren) en bijgevolg de injecteerfrequentie meestal zeer hoog ligt (5 tot 10 maal per dag), betekent dit concreet dat sommige gebruikers grote hoeveelheden spuiten en meer materiaal moeten meekrijgen in een spuitenruil. 4) Speedball ( snowball ) a) Omschrijving Dit is een mengsel van heroïne en cocaïne. Als kant-en-klaar mengsel is dit niet te koop op straat. De gebruikers maken dit zelf aan. b) Bereiding De bereiding is identiek aan deze van heroïne. c) Risico s Het injecteren van een speedball combineert niet alleen de risico s van het injecteren van heroïne en cocaïne, maar verhoogt daarenboven het risico op een overdosis aanzienlijk. Het injecteren van een speedball - snowball wordt in elk geval afgeraden. Indien een gebruiker toch beide producten wil injecteren, kan hij/zij deze beter afzonderlijk injecteren. Het injecteren van een speedball moet zoveel mogelijk vermeden worden. 5) Amfetamines (speed) a) Omschrijving Speed is, net zoals cocaïne, een opwekkend middel dat aanleiding kan geven tot een verhoogd risicogedrag wanneer de gebruiker onder invloed is. Straatspeed is meestal een wit tot geelachtig poeder. b) Bereiding De bereiding van speed voor het injecteren is identiek aan deze van cocaïne. Toevoeging van een zuur voor het oplossen of verhitten is dus niet nodig. Meer dan bij cocaïne wordt, na bereiding op de lepel, de speedoplossing meestal opgetrokken door een filter. Hergebruik van de filter is uit den boze. c) Risico s Zoals bij cocaïne belast speed bij iedereen het hart- en bloedvatenstelsel. Hartproblemen, zelfs met dodelijke afloop, zijn een reëel risico. Personen met een (soms sluimerende) hartafwijking, een hoge bloeddruk, suikerziekte en epilepsie lopen extra risico. Na een injectie 19

20 kan de gebruiker een beklemmend gevoel op de borst en pijn in de hartstreek krijgen. Dit kan een teken zijn van ischemie van de hartspier. Het gebruik van grote hoeveelheden speed verhoogt de kans op de ontwikkeling van een psychose met hallucinaties, gewelddadig gedrag en paranoia. Dit is een uitzonderlijke situatie die kan aanleiding geven tot gedragsmoeilijkheden, zoals agressie, in een spuitenruilpunt. Aangezien de frequentie van speedinjecties hoog ligt, moet er in een spuitenruil rekening mee gehouden worden dat meer materiaal moet verstrekt worden. 6) Benzodiazepines; barbituraten a) Omschrijving Benzodiazepines (zoals Valium, Lexotan, e.a.) worden regelmatig gebruikt door heroïnegebruikers (bijvoorbeeld bij ontwenning) en door gebruikers van oppeppende middelen om te kalmeren. b) Bereiding Slaap- en kalmeerpillen worden geplet en, na opwarming, via een filter in de spuit opgetrokken. c) Risico s Het injecteren van geplette pillen moet men altijd ontraden, want dit is zeer gevaarlijk en dus best te vermijden. Enerzijds heeft het injecteren geen nut aangezien de effecten niet sterker en/of langduriger zullen zijn. Anderzijds zijn er alle gezondheidsrisico s die gepaard gaan met het injecteren, waarbij daarenboven nog kleine deeltjes van niet-goed geplette pillen in de aders terecht kunnen komen met obstructies tot gevolg. Daarenboven veroorzaken irriterende substanties schade aan aders en weefsel. Het gebruik van barbituraten gebeurt minder en is de laatste twintig jaar vervangen door dat van benzodiazepines. Niettemin is het nodig om bij deze drugs eventjes stil te staan. Het gebruik geeft dezelfde risico s, waarbij nog meer lokale schade aan de weefsels wordt vastgesteld bij subcutaan injecteren en het risico op overdosis nog verhoogd wordt wanneer barbituraten in combinatie gebruikt worden met andere drugs. Bij het plots stoppen van benzodiazepines en/of barbituraten kunnen shock en coma, t.g.v. ernstige epilepsieaanvallen, voorkomen. 7) Alcohol Het injecteren van alcohol gebeurt zeer, zeer sporadisch. Meestal gebeurt het als een experiment of als chaotisch, dwangmatig drugmisbruik. Meestal worden dan alcoholische dranken zoals wodka geïnjecteerd. Het intraveneus injecteren van alcohol is hoogst irriterend voor de aders en heeft daarenboven weinig effect, behalve in hoeveelheden die zeer schadelijk zijn. Het injecteren van alcohol moet dan ook ten zeerste ontraden worden. 20

Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1. in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1. in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1 in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 1 Het beleid heeft betrekking op alle middelen ( o.a. (il)legale drugs en medicatie) die een gedragsverandering

Nadere informatie

www.abvv.be Werk & privacy

www.abvv.be Werk & privacy www.abvv.be Werk & privacy Mag je werkgever ALLES over je weten? Werk & privacy Mag je werkgever ALLES over je weten? -5- Inhoudstafel Voorwoord. 1. Arbeidsgeneeskunde en privacy.................................................................................................................................................................................

Nadere informatie

Het gebruik van röngenstralen in de tandheelkunde

Het gebruik van röngenstralen in de tandheelkunde Het gebruik van röngenstralen in de tandheelkunde 1 2 Inhoud Woord vooraf Verantwoording van de te doorlopen stappen 1 De regelgeving en haar achtergronden 7 9 11 1.1 De regelgeving in internationale context:

Nadere informatie

Vrijwilligerswer k. wat kan, mag en moet EEN CONCRETE STAND VAN ZAKEN

Vrijwilligerswer k. wat kan, mag en moet EEN CONCRETE STAND VAN ZAKEN Vrijwilligerswer k wat kan, mag en moet EEN CONCRETE STAND VAN ZAKEN Colofon Deze handleiding is een uitgave van de Koning Boudewijnstichting. Editor Guido Knops, directeur bij de Koning Boudewijnstichting

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis

Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene wet inzake rijksbelastingen ter bevordering van het gebruik van mediation in het bestuursrecht

Nadere informatie

De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering.

De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering. De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering. Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Opleiding Sociaal Werk Optie Maatschappelijke Advisering

Nadere informatie

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning BELEIDSTEAM PREVENTIEVE GEZINSONDERSTEUNING, KIND EN GEZIN Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning Benedikte Van den Bruel en Ellen Blancke Versie, oktober 2010 1 1. INLEIDING... 3 2. WERKING

Nadere informatie

Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg

Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg Handreiking Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg GGD GHOR Nederland GGZ Nederland KNMG September 2014 a Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Aanleiding...2 Uitgangspunten voor gegevensuitwisseling bij bemoeizorg...5

Nadere informatie

NOTA A-PUNT - ADDENDUM het Comité van permanente vertegenwoordigers (1e deel)

NOTA A-PUNT - ADDENDUM het Comité van permanente vertegenwoordigers (1e deel) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 23 april 2010 (28.04) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2008/0211 (COD) 8869/10 ADD 1 AGRILEG 44 VETER 15 ENV 233 RECH 138 CODEC 348 NOTA A-PUNT - ADDENDUM van: het

Nadere informatie

Van school naar werk.

Van school naar werk. Van school naar werk. Samen werken aan een veilige en gezonde loopbaan Visies en ideeën voor een preventiecultuur bij jongeren Inhoud Inleiding... 4 Assuralia en de jongeren... 5 Deel I : Jongeren en

Nadere informatie

Veiligheid van speelterreinen. Sylvie Thenard - Fotolia.com

Veiligheid van speelterreinen. Sylvie Thenard - Fotolia.com Veiligheid van speelterreinen Sylvie Thenard - Fotolia.com Veiligheid van speelterreinen Een praktische leidraad voor uitbaters 3 e uitgave 1 Colofon Auteurs (1e editie): Jeroen Bos, Jan Deconinck, Peter

Nadere informatie

Ouderen over ondersteuning en zorg

Ouderen over ondersteuning en zorg Ouderen over ondersteuning en zorg Kwaliteitscriteria voor ondersteuning en zorg vanuit ouderenperspectief met extra aandacht voor kwetsbare ouderen, waaronder migrantenouderen CSO Zorgbelang Nederland

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING

EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING In overleg werken aan preventie Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 100 Blijde Inkomstlaan, 17-21 - 1040 Brussel Tel: 02 233 88 11 - Fax: 02 233

Nadere informatie

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 1 kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 2 kwaliteitskader

Nadere informatie

De patiënt als consument Noden en wensen van chronisch zieke patiënten

De patiënt als consument Noden en wensen van chronisch zieke patiënten De patiënt als consument Noden en wensen van chronisch zieke patiënten Psychiatrisch Ziekenhuis St. Jan de Deo, Gent in samenwerking met het Vlaams Patiëntenplatform vzw Opdracht van het Federaal Ministerie

Nadere informatie

Van patiënt tot klant. Advies uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Van patiënt tot klant. Advies uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Van patiënt tot klant Advies uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Zoetermeer, 2003 Inhoudsopgave Samenvatting 5 1 Adviesopdracht

Nadere informatie

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang Argus Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg Colofon Deze handleiding is opgesteld in opdracht van het patiëntveiligheidsprogramma ggz Veilige zorg, ieders zorg.

Nadere informatie

de WERELD DRAAIT OOK ZONDER MIJ

de WERELD DRAAIT OOK ZONDER MIJ de WERELD DRAAIT OOK ZONDER MIJ 1 2 de WERELD DRAAIT OOK ZONDER MIJ straathoekwerk vertelt 3 COLOFON Deze publicatie kwam tot stand ism vzw ASTROV vzw LISS vzw VOS vzw WESTROV vzw Steunpunt Algemeen Welzijnswerk

Nadere informatie

Omgaan met verschillen in de klas

Omgaan met verschillen in de klas Omgaan met verschillen in de klas Inhoud o.a. Team teaching Samenwerkend leren Systematische aanpak van gedragsproblemen Heterogeen groeperen Effectief in de praktijk Basisonderwijs in ontwikkeling Weer

Nadere informatie

GAS-bemiddeling: stap per stap

GAS-bemiddeling: stap per stap Gemeentelijke administratieve sancties Sanctions administratives communales GAS-bemiddeling: stap per stap Dankwoord Graag danken we alle personen die ons geholpen hebben bij het tot stand komen van deze

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

Ik wil wel maar ik kan het niet Faalangst bij leerlingen L.O. en S.O. De aanpak vanuit CLB Groeninge

Ik wil wel maar ik kan het niet Faalangst bij leerlingen L.O. en S.O. De aanpak vanuit CLB Groeninge Ik wil wel maar ik kan het niet Faalangst bij leerlingen L.O. en S.O. De aanpak vanuit CLB Groeninge Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Opleiding Sociaal Werk Optie Individueel Maatschappelijk Werk Academiejaar

Nadere informatie

beleidsdossier Klopt dit nu? 6 jaar werken rond familiaal geweld

beleidsdossier Klopt dit nu? 6 jaar werken rond familiaal geweld beleidsdossier Klopt dit nu? 6 jaar werken rond familiaal geweld Klopt dit nu? 6 jaar werken rond familiaal geweld Inhoudstafel 1. Twee kantelmomenten 6 1.1 Wat is familiaal geweld?... 6 1.2 Hoe vaak

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant pleegouders

Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant pleegouders Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant pleegouders versie 2.0 oktober 2013 1. Wettelijke criteria screening 4 2. Landelijke criteria 5 3. Algemene Voorwaarden 7 4. Voorbereidings- en screeningstraject

Nadere informatie

Ze hangen er allemaal aan

Ze hangen er allemaal aan Agentschap jongerenwelzijn Ze hangen er allemaal aan Resultaten, vaststellingen en aanbevelingen inzake druggebruik vanuit het project Keep It Clean en het project Stuff. Lisa Pangrazio (Keep It Clean),

Nadere informatie

werk zonder stress Campagnegids De aanpak van stress en psychosociale risico s op het werk Gezond werk is www.healthy-workplaces.

werk zonder stress Campagnegids De aanpak van stress en psychosociale risico s op het werk Gezond werk is www.healthy-workplaces. Veilig en gezond aan t werk, dat raakt iedereen. Goed voor jou en voor de zaak. Gezond werk is #EUManageStress werk zonder stress www.healthy-workplaces.eu Campagnegids De aanpak van stress en psychosociale

Nadere informatie