BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt"

Transcriptie

1 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e JAARGANG N e ANNEE DONDERDAG 23 DECEMBER 2010 JEUDI 23 DECEMBRE 2010 BERICHT Op 1 februari 2006 veranderde de reglementering m.b.t. de overheidsopdrachten op een aantal punten. Dit was het gevolg van het in werking treden van het KB van 12 januari 2006 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 27 januari Kostprijs van de publicatie : Het KB bepaalt dat de publicatie van uw bericht in het Bulletin der Aanbestedingen (BDA) gratis is voor zover de aanlevering aan het BDA beantwoordt aan een aantal voorwaarden. Concreet komt het er op neer dat uw tekst gratis gepubliceerd wordt als U gebruik maakt van de online toepassing die toelaat om de te publiceren gegevens op een gestructureerde en/of gegroepeerde wijze aan te leveren aan het Bulletin der Aanbestedingen. Meer dan 90 % van de berichten wordt reeds op deze manier doorgestuurd. De publicatie van uw tekst is niet gratis en zal dus verder gefactureerd worden aan een tarief van 4,30 EUR (+ 21 % BTW) per gepubliceerde lijn als : - Uw tekst op papier via De Post, telefax of drager bij het BDA ingediend wordt. - Uw tekst op diskette, CD of andere digitale drager ingediend wordt bij het BDA. - Uw individuele berichten via verstuurd worden naar het BDA, zelfs indien u gebruik maakt van de modellen van de nieuwe formulieren in Word-formaat die u kan aanvragen via Publicatiefrequentie : Sinds 1 februari 2006 verschijnt het Bulletin der Aanbestedingen elke werkdag i.p.v. op vrijdag. Uw berichten worden hierdoor aanzienlijk sneller gepubliceerd. AVIS Au 1 er février 2006 la réglementation concernant les marchés publics changeait sur un grand nombre de points. Ce fut la conséquence de l entrée en vigueur de l AR du 12 janvier 2006 publié au Moniteur belge du 27 janvier Coût de publication : L AR stipule qu à partir du 1 er février 2006, la publication de votre avis dans le Bulletin des Adjudications (BDA) est gratuite pour autant que la transmission au BDA réponde à un certain nombre de conditions. Concrètement, votre texte sera publié gratuitement si vous faites usage d une application électronique qui permet, de publier les données sous une forme structurée et/ou d une manière groupée a livrer au BDA. Plus de 90 % des avis sont déjà expédiés de cette manière. La publication de votre texte n est pas gratuite et sera donc facturée, au tarif de 4,30 EUR (+ 21 % T.V.A.) par ligne publiée si : - Votre texte sur papier parvient au BDA par voie postale, fax ou par porteur. - Votre texte sur disquette, CD ou autre support digital arrive au BDA. - Vos avis individuels sont envoyés au BDA par , même au cas où vous utilisez des modèles des nouveaux formulaires en format Word que vous pouvez obtenir à l adresse suivante : Fréquence de publication : Depuis le 1 er février 2006, le Bulletin des Adjudications paraît chaque jour ouvrable au lieu de la parution hebdomadaire du vendredi. Vos avis seront ainsi publiés nettement plus rapidement.

2 37944 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Nieuwe modellen : Sinds 1 februari 2006 zijn dus ook de modellen die u mag gebruiken voor het doorsturen van berichten veranderd. Deze modellen vindt u als bijlage bij het KB van 12 januari Nouveaux modèles : Depuis le 1 er février 2006, les modèles que vous pouvez utiliser pour l envoi de vos avis ont changée. Vous trouverez ces modèles en annexe à l AR du 12 janvier Nog vragen : Voor vragen betreffende het Bulletin der Aanbestedingen, de nieuwe modellen, openstaande publicatiedossiers, de publicatiefrequentie, de modaliteiten voor gratis aanlevering, enz. kan u terecht op het gratis nummer van het Belgisch Staatsblad 0800/98809, vragen naar de dienst Aanbestedingen. Des questions supplémentaires : Toutes les questions relatives au Bulletin des Adjudications, aux nouveaux modèles, à la situation des dossiers, à la fréquence de publication, aux modalités de transmission gratuite, etc. peuvent être posées directement au numéro de téléphone gratuit du Moniteur belge 0800/98809, demander le Service Adjudications.

3 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE N Aankondiging van gegunde opdracht Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : MRMP-I/S - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie Infrastucture - Ondersectie Diensten, Eversestraat 1, 1140 Evere, België Contactpunt(en) : Verschooten Wilfried Leo Tel , fax Internetadres(sen) : Adres van het kopersprofiel : https://enot.publicprocurement.be/enot-war/- previewnotice.do?noticeid=81414 I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : - Defensie. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving : II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Meerjarige opdracht voor de levering van elektriciteit aan de kwartieren van Defensie gelegen in het Waalse en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Leveringen. NUTS-code : BE3 - Région Wallonne II.1.4) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) : Meerjarige opdracht voor de levering van elektriciteit aan de kwartieren van Defensie in het Waalse en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest Periode II.1.5) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : Elektriciteitsdistributie II.1.6) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja. II.2) Totale definitieve waarde van de opdracht(en). II.2.1) Totale definitieve waarde van de opdracht(en) : EUR (incl % BTW) Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure : IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. N Avis d attribution de marché Fournitures Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : MRMP-I/S Direction Générale Material Resources - Division Marchés Publics - Section Infrastructure - Sous-section Services, Rue d Evere 1, 1140 Evere, Belgique Point(s) de contact : Verschooten Wilfried Leo Tél , fax Adresse(s) internet : Adresse du profil d acheteur : https://enot.publicprocurement.be/enot-war/- previewnotice.do?noticeid=81414 I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : - Défense. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description : II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Marché pluriannuel de livraison d électricité àdivers quartiers de la Défense situés enrégion Walonne et en Région de Bruxelles - Capitale II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Fournitures. Code NUTS : BE3 - Région Wallonne II.1.4) Description succincte du marché ou de l achat(des achats) : Marché pluriannuel de livraison d électricité aux quartiers de la Défense en Région Walonne et Région Bruxelles Capitale. Période II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : Distribution d électricité II.1.6) Marché couvert par l accord sur les marchés publics (AMP) : oui. II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s). II.2.1) Valeur totale finale du(des) marché(s) : EUR (incl % T.V.A.) Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure : IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d attribution. IV.2.1) Critères d attribution : Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique a été utilisée : non.

4 37946 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS IV.3) Administratieve inlichtingen : IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : MRMP-I/S-1IS832-F03_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : ja. Vooraankondiging : Nummer van de aankondiging in het Publicatieblad van de Europese Unie : 2010/S van 21/05/2010 Afdeling V. Gunning van een opdracht Opdracht nr. : 1 Perceel nr. : 1 Benaming : Levering van elektriciteit in het waalse en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest V.1) Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht : 04/11/2009 V.2) Aantal ontvangen inschrijvingen : 4 V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund : SA Lampiris, Rue Natalis 2, 4020 Liege, België V.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht : Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht : EUR (incl % BTW) Totale definitieve waarde van de opdracht : EUR (incl % BTW) In geval van jaarlijkse of maandelijkse waarde : 4 jaar(jaren). V.5) De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed : neen. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.2) Nadere inlichtingen : Informatievergadering 30 augustus :00 u Zie bestek VI.4) Datum van verzending van deze aankondiging : 21/12/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) IV.3) Renseignements d ordre administratif : IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : MRMP-I/S-1IS832-F03_0 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : oui. Avis de préinformation : Numéro d avis au Journal Officiel de l Union Européenne : 2010/S de 21/05/2010 Section V. Attribution du marché Marché n o :1 Lot n o :1 Intitulé : Fourniture d électricité en Région Walonne et Bruwxelles-capitale V.1) Date d attribution du marché : 04/11/2009 V.2) Nombre d offres reçues : 4 V.3) Nom et adresse de l opérateur économique auquel le marché a été attribué : SA Lampiris, Rue Natalis 2, 4020 Liege, Belgique V.4) Informations sur le montant du marché : Estimation initiale sur le montant du marché : EUR (incl % T.V.A.) Valeur totale finale du marché : EUR (incl % T.V.A.) En cas de montant annuel ou mensuel : 4 année(s). V.5) Le marché est susceptible être sous-traité : non. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Le marché s inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.2) Autres informations : Réunion de information 30 août :00 hr Voir CSCH VI.4) Date d envoi du présent avis : 21/12/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006) MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE N Aankondiging van gegunde opdracht Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : MRMP-I/S - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie Infrastucture - Ondersectie Diensten, Eversestraat 1, 1140 Evere, België Contactpunt(en) : Verschooten Wilfried Leo Tel , fax Internetadres(sen) : Adres van het kopersprofiel : https://enot.publicprocurement.be/enot-war/- previewnotice.do?noticeid=81427 N Avis d attribution de marché Fournitures Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : MRMP-I/S Direction Générale Material Resources - Division Marchés Publics - Section Infrastructure - Sous-section Services, Rue d Evere 1, 1140 Evere, Belgique Point(s) de contact : Verschooten Wilfried Leo Tél , fax Adresse(s) internet : Adresse du profil d acheteur : https://enot.publicprocurement.be/enot-war/- previewnotice.do?noticeid=81427

5 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : - Defensie. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving : II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Meerjarige opdracht voor de levering van aardgas aan de kwartieren van Defensie gelegen in het Vlaamse, het Waalse en het Brusselse Hoodstedelijke gewest II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Leveringen. NUTS-code : BE - Belgique-België II.1.4) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) : Meerjarige opdracht voor de levering van aardgas aan de kwartieren van Defensie gelegen in : Perceel 1: 1IS830: Het Vlaamse Gewest Perceel 2: 1IS831: Het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest Periode II.1.5) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : Gasdistributie en aanverwante diensten II.1.6) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja. II.2) Totale definitieve waarde van de opdracht(en). II.2.1) Totale definitieve waarde van de opdracht(en) : EUR (incl % BTW) Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure : IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen : IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : MRMP-I/S-1IS830-1IS831-F03_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : ja. Vooraankondiging : Nummer van de aankondiging in het Publicatieblad van de Europese Unie : 2010/S van 04/06/2010 Afdeling V. Gunning van een opdracht Opdracht nr. : 1 Perceel nr. : 1 Benaming : Levering van aardgas in het Vlaamse Gewest V.1) Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht : 03/12/2010 V.2) Aantal ontvangen inschrijvingen : 3 V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund : NV Electrabel Customer Solutions, Regentlaan 47, 1000 Brussel, België I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : -Défense. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description : II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Marché pluriannuel de livrason de gaz naturel aux divers quartiers de la Défense II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Fournitures. Code NUTS : BE - Belgique-België II.1.4) Description succincte du marché ou de l achat(des achats) : Marché pluriannuel de livraison de gaz naturrel aux quartiers de le Défense en : Lot 1: 1IS830: Région Flamande Lot 2: 1IS831: Région Walonne et Région Bruxelles Capitale Période II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : Distribution de gaz et services connexes II.1.6) Marché couvert par l accord sur les marchés publics (AMP) : oui. II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s). II.2.1) Valeur totale finale du(des) marché(s) : EUR (incl % T.V.A.) Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure : IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d attribution. IV.2.1) Critères d attribution : Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique a été utilisée : non. IV.3) Renseignements d ordre administratif : IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : MRMP-I/S-1IS830-1IS831-F03_0 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : oui. Avis de préinformation : Numéro d avis au Journal Officiel de l Union Européenne : 2010/S de 04/06/2010 Section V. Attribution du marché Marché n o :1 Lot n o :1 Intitulé : Fourniture de gaz naturelle en Région Flamande V.1) Date d attribution du marché : 03/12/2010 V.2) Nombre d offres reçues : 3 V.3) Nom et adresse de l opérateur économique auquel le marché a été attribué : NV Electrabel Customers Solutions, Rue du Regent 47, 1000 Bruxelles, Belgique

6 37948 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS V.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht : Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht : EUR (incl % BTW) Totale definitieve waarde van de opdracht : EUR (incl % BTW) In geval van jaarlijkse of maandelijkse waarde : 2 jaar(jaren). V.5) De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed : neen. Afdeling V. Gunning van een opdracht Opdracht nr. : 2 Perceel nr. : 2 Benaming : Levering van aardgas in het Waalse en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest V.1) Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht : 03/12/2010 V.2) Aantal ontvangen inschrijvingen : 3 V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund : NV Electrabel Customer Solutions, Regentlaan 8, 1000 Brussel, België V.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht : Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht : EUR (incl % BTW) Totale definitieve waarde van de opdracht : EUR (incl % BTW) In geval van jaarlijkse of maandelijkse waarde : 2 jaar(jaren). V.5) De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed : neen. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.2) Nadere inlichtingen : Informatievergadering 16 september :00 u VI.4) Datum van verzending van deze aankondiging : 21/12/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) V.4) Informations sur le montant du marché : Estimation initiale sur le montant du marché : EUR (incl % T.V.A.) Valeur totale finale du marché : EUR (incl % T.V.A.) En cas de montant annuel ou mensuel : 2 année(s). V.5) Le marché est susceptible être sous-traité : non. Section V. Attribution du marché Marché n o :2 Lot n o :2 Intitulé : Fourniture de gaz naturelle en Région Walonne et Région Bruxelles Capitale V.1) Date d attribution du marché : 03/12/2010 V.2) Nombre d offres reçues : 3 V.3) Nom et adresse de l opérateur économique auquel le marché a été attribué : NV Electrabel Customers Solutions, Rue du Regent 8, 1000 Bruxelles, Belgique V.4) Informations sur le montant du marché : Estimation initiale sur le montant du marché : EUR (incl % T.V.A.) Valeur totale finale du marché : EUR (incl % T.V.A.) En cas de montant annuel ou mensuel : 2 année(s). V.5) Le marché est susceptible être sous-traité : non. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Le marché s inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.2) Autres informations : Réunion d information 16 septembre :00 hr VI.4) Date d envoi du présent avis : 21/12/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006) FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS N Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : NMBS-HOLDING, H-ST.340, sectie 75, Frankrijkstraat 85, 1060 Brussel, België, t.a.v. Stijn Verheye Tel , fax Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : B-Parking, sectie 57, Frankrijkstraat 85, 1060 Brussel, België, t.a.v. Kristof Polfliet Tel , fax N Avis de marché - Secteurs spéciaux Fournitures Section I. Entité adjudicatrice I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : SNCB-HOLDING, H-ST.340, section 75, Rue de France 85,, 1060 Bruxelles, Belgique, à l attention de Stijn Verheye Tél , fax Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : B-Parking, section 57, Rue de France 85, 1060 Bruxelles, Belgique, à l attention de Kristof Polfliet Tél , fax

7 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Hoofdactiviteit of -activiteiten van de aanbestedende dienst : - Vervoersdiensten per spoor. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Dossier 60/11/10/ Raamovereenkomst voor 4 jaar voor het leveren en plaatsen van laadpunten voor elektrische voertuigen, inclusief een back office system ( centrale stuureenheid ), in 34 stations van de NMBS Holding. II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Leveringen. Aankoop. Belangrijkste plaats van levering : België II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) : Verzoek aan kandidatuur - Dossier 60/11/10/ Raamovereenkomst voor 4 jaar voor het leveren en plaatsen van laadpunten voor elektrische voertuigen, inclusief back office system ( centrale stuureenheid ), in 34 stations van de NMBS Holding. Voor elk station worden er 12 laadpunten voor auto s en 12 laadpunten voor (brom)fietsen voorzien. II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : Acculaders II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : ja. II.3) Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht : 48 maanden (vanaf de gunning van de opdracht). Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : Zie lastenboek ( gestuurd na positieve evaluatie van de selectieprocedure) III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : Zie lastenboek ( gestuurd na positieve evaluatie van de selectieprocedure) III.1.3) De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund : De kandidaat is een onderneming of tijdelijke onderneming van afzonderlijke bedrijven. Het dossier waarmee de kandidaat zich inschrijft, omschrijft de oorsprong van de onderneming of de tijdelijke onderneming. Eenzelfde onderneming kan slechts eenmaal zijn kandidatuur stellen. III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un système d acquisition dynamique) peuvent être obtenus : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Activité(s) principale(s) de l entité adjudicatrice : - Services de chemin de fer. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Dossier 60/11/10/ Accord cadre pour 4 ans relatif à la fourniture et au placement des points de chargement pour des véhicules électriques, inclusif un back office system ( module central de gestion ), dans 34 gares de la SNCB-Holding. II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Fournitures. Achat. Lieu principal de livraison : Belgique II.1.3) L avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l achat(des achats) : Appel à candidatures - Dossier 60/11/10/ Accord cadre pour 4 ans relatif à la fourniture et au placement des points de chargement pour des véhicules électriques, inclusif un back office system ( module central de gestion ), dans 34 gares de la SNCB-Holding. Pour chaque gare il est prévu 12 points de chargement pour des autos et 12 points de chargement pour des vélos ou motos. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : Chargeurs de batterie II.1.7) Marché couvert par l accord sur les marchés publics (AMP) : non. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : oui. II.3) Délai d exécution ou durée du marché : 48 mois (à compter de la date d attribution du marché). Section III. Renseignements d ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés: Voir Cahier Spécial des Charges (envoyé après évaluation positive de la procédure de sélection) III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Voir Cahier Spécial des Charges (envoyé après évaluation positive de la procédure de sélection) III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d opérateurs économiques attributaire du marché : Le candidat sera une entreprise ou une société momentanée d entreprises solidaires. Le dossier de candidature précisera l identification de l entreprise ou de la société momentanée. Une même entreprise ne peut participer à plusieurs candidatures. III.1.4) L exécution du marché est soumise à d autres conditions particulières : non.

8 37950 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : De kandidaat (en alle leden van de tijdelijke onderneming) leveren een attest (recenter dan 3 maand) waaruit blijkt dat ze niet failliet verklaard zijn door de rechtbank van koophandel. De kandidaat (en alle leden van de tijdelijke onderneming) moet in regel zijn met de BTW en de directe belastingen. Daarom moet bij de kandidatuurstelling een zo recent mogelijk attest toegevoegd worden (recenter dan 3 maand) betreffende : 1) de sociale zekerheid (RSZ) waardoor aangetoond wordt dat de onderneming in regel is met de wettelijke verplichte bijdragen; 2) de BTW - administratie waardoor bewezen wordt dat ze in regel zijn met alle verplichting in BTW-materie; 3) FOD Finance waardoor aangetoond wordt dat de betaling van de directe belastingen volgens de regels gebeurt. III.2.3) Vakbekwaamheid. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : De kandidaat voegt aan zijn kandidatuurstelling minimum 1 relevante referentie betreffende het leveren en plaatsen van laadpunten voor elektrische voertuigen. Daartoe verstrekt de kandidaat volgende gegevens: - beschrijving van het referentieproject - datum en installatietermijn - naam en adres van de opdrachtgever - mate van betrokkenheid bij het referentieproject : leverancier, exploitant,... Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Onderhandeling. De gegadigden zijn reeds geselecteerd : neen. IV.2) Gunningscriteria : IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 60/11/10/01291 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : Datum : 28/01/2011; tijdstip : 16:00 IV.3.5) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Frans, Nederlands Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.3) Nadere inlichtingen De kandidaat dient zijn kandidatuurstelling in te dienen via aangetekend schrijven of via koerier en dit in een papieren exemplaar en een exemplaar onder elektronische drager ( CD, USB-stick,... ) III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Le candidat (et chaque membre de la société momentanée) fournira une attestation (< 3 mois) de non faillite délivrée par le tribunal de commerce. Le candidat (et chaque membre de la société momentanée) devra êtreenrègle vis-à-vis de la TVA, et des impôts directs. A cet effet, il joindra à sa candidature une attestation la plus récente possible (< 3 mois) : 1) de sécurité sociale (ONSS) prouvant qu il est en règle avec ses cotisations obligatoires; 2) de l administration de la TVA prouvant qu il est en règle avec ses obligations en matière de TVA; 3) du service fédérale Finances prouvant qu il est en règle en ce qui concerne le paiement de ses impôts directs. III.2.3) Capacité technique. Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Le candidat devra joindre à sa candidature au minimum une référence relative à la fourniture et au placement des points de chargement pour des véhicules électriques. Cette liste reprendra: - la description du projet réalisé - la date de livraison et temps d installation - rôle dans ce projet : fournisseur, exploitant, gestionnaire, etc. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Négociée. Des candidats ont déjà été sélectionnés : non. IV.2) Critères d attribution : IV.2.1) Critères d attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 60/11/10/01291 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : non. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : Date : 28/01/2011; heure : 16:00 IV.3.5) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation : Français, Néerlandais Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s agit d un marché périodique : non. VI.2) Le marché s inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations Le candidat doit déposer sa candidature par lettre recommandée ou par courrier en un exemplaire papier et un exemplaire sous format électronique sur support portable ( CD, clé USB,... )

9 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS VI.4) Beroepsprocedures. VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie : Raad van State, Wetenschapstraat 33,, 1040 Brussel, België VI.4.2) Instellen van beroep : Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep : Precisering aangaande de termijn voor het opstarten van de beroepsprocedures : 60 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag volgend op de notificering van de beslissing. VI.4.3) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen : NMBS Holding, H-ST.340, Frankrijkstraat 85, sectie 75, 1060 Brussel, België Tel VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 21/12/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) VI.4) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours : Conseil d Etat, Rue de la Science 33,, 1040 Bruxelles, Belgique VI.4.2) Introduction de recours : Précisions concernant le(s) délai(s) d introduction des recours : Précisions concernant le(s) délai(s) d introduction des recours : 60 jours calendrier à compter à parir du jour suivant celui de la notification de la décision. VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenues concernant l introduction des recours : SNCB Holding, H-ST.340, Rue de France 85, section 75, 1060 Bruxelles, Belgique Tél VI.5) Date d envoi du présent avis : 21/12/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006) FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS N Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Infrabel-Directie Infrastructuur, Koningin Astridplein 27, 2018 Antwerpen, België Contactpunt(en) : I-I.NO.05, t.a.v. Bureau I-I.NO.05 AANNEMINGEN Tel , fax Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : Infrabel-Directie Infrastructuur, Koningin Astridplein 27, 2018 Antwerpen, België Contactpunt(en) : leidende ambtenaar, t.a.v. C. Berkvens Tel , fax Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Hoofdactiviteit of -activiteiten van de aanbestedende dienst : - Vervoersdiensten per spoor. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Gedeeltelijke renovatie van het seinhuis 6 te Aarschot. II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Aarschot NUTS-code : BE242 - Arr. Leuven

10 37952 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Besteknr. 57/54/2/10/022. Aanpassingswerken in het seinhuis 6 te Aarschot : vervangen van deuren, schilderwerken, vervangen van vloerbekleding, herverdelen lokalen, aanpassen verlichting, plaatsen douches,... Er kunnen werken, die een herhaling zijn van soortgelijke werken, toevertrouwd worden aan de aannemer die de opdracht toegewezen krijgt. II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : Afwerking van gebouwen II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.2) Opties : neen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : 5% van het inschrijvingsbedrag III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : Maandelijkse betalingen III.1.3) De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund : Tijdelijke handelsvennootschap III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.3) Vakbekwaamheid. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Er is geen erkenning vereist. III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria : IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 57/54/2/10/022 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten : Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 50,00 EUR Betalingstermijnen en -methode : Het bestek is te koop bij Infrabel, Directie Infrastructuur, Bureau I-I.NO.05 Aannemingen, Koningin Astridplein 27 te 2018 Antwerpen (station Antwerpen-Centraal). Overschrijving op rekeningnummer van Infrabel, District Noordoost, ontvangsten te Antwerpen met vermelding bestek 57/54/2/10/022 en BTW-nummer (geen contante betaling) IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : Datum : 28/01/2011; tijdstip : 11:00 IV.3.5) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 150 dagen. IV.3.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 28/01/2011; tijdstip : 11:00 Plaats :, Station Antwerpen Centraal - Koningin Astridplein Antwerpen Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen : Iedereen

11 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.3) Nadere inlichtingen de uitvoeringstermijn bedraagt 25 werkdagen VI.4) Beroepsprocedures. VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie : Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel, België Tel Internetadres : VI.4.2) Instellen van beroep : Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep : 60 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag na de betekening van een beslissing. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 21/12/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N Aankondiging van een opdracht Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Vlaams Parlement, Leuvenseweg 27, 1000 Brussel, België, t.a.v. Vermaelen Myriam (aankoperdirectie Aankoop, Infrastructuur & Informatica) Tel , fax Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Vlaams Parlement - Vlaams Parlement De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : AI_/ADM/2010/C023d II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Leveringen. Aankoop. Belangrijkste plaats van levering : Brussel II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : De opdracht is een aanneming van leveringen en bestaat uit de volgende opdrachtonderdelen : Vast opdrachtonderdeel : het leveren van porselein, glas en bestek.

12 37954 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Optioneel opdrachtonderdeel : het aanbrengen van het logo Vlaams Parlement op het porselein en glas van de percelen 1, 2 en 3 (of op bepaalde posten van percelen 1 en/of 2 en/of 3). De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om deze optie al dan niet te lichten. De opdracht is opgesplitst in 3 percelen : - perceel 1 : porselein voor De Daktuin, de Loketten, het Koffiehuis, de Rik Wouterszaal - perceel 2 : glas en bestek voor De Daktuin, de Loketten, het Koffiehuis, de Rik Woutersaal - perceel 3 : porselein, glas en bestek voor het zelfbedieningsrestaurant, de kitchenettes, commissiezalen, de Schelp Naast het specifiek in dit bestek gedefinieerde porselein, glas en bestek kan de aanbestedende overheid in de loop van de overeenkomst opdracht geven tot levering van aanverwante artikelen (bv. aanverwant keukenmateriaal, andere artikelen in gekozen gamma s,...). II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : Diensten voor hotel, restaurant en detailhandel II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen. II.1.8) Verdeling in percelen : ja. Inschrijvingen moeten ingediend worden voor II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : ja. Inlichtingen over percelen Perceel nr. : 1 Titel : Porselein voor De Daktuin, de Loketten, het Koffiehuis, de Rik Wouterszaal 1) Korte beschrijving : Het leveren van porselein voor De Daktuin, de Loketten, het Koffiehuis, de Rik Wouterszaal 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : Diensten voor hotel, restaurant en detailhandel Perceel nr. : 2 Titel : Glas en bestek voor De Daktuin, de Loketten, het Koffiehuis, de Rik Wouterszaal 1) Korte beschrijving : Het leveren van glas en bestek voor De Daktuin, de Loketten, het Koffiehuis, de Rik Woutersaal 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : Diensten voor hotel, restaurant en detailhandel Perceel nr. : 3 Titel : Porselein, glas en bestek voor het zelfbedieningsrestaurant, de kitchenettes, commissiezalen, de Schelp 1) Korte beschrijving : Het leveren van porselein, glas en bestek voor het zelfbedieningsrestaurant, de kitchenettes, commissiezalen, de Schelp 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : Diensten voor hotel, restaurant en detailhandel Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : Er wordt geen borgtocht geëist III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : De inschrijver mag zich niet bevinden in één van de gevallen voor uitsluiting, opgesomd in art. 43 en 43bis van het KB van 8 januari De inschrijver voegt het volgende document bij zijn offerte : voor Belgische inschrijvers een RSZ-attest waaruit blijkt dat al de vereiste aangiften zijn toegezonden en dat hierop geen verschuldigde bijdragen van meer dan euro meer verschuldigd zijn, tenzij hiervoor uitstel van betaling is verleend. Buitenlandse inschrijvers daarentegen moeten dergelijk attest overeenkomstig art van het KB van 8 januari 1996, uitgereikt door de overheidsinstantie die hiervoor in hun land bevoegd is, toevoegen aan hun offerte. Voor de buitenlandse inschrijver in wiens land dit attest niet door een overheidsinstantie wordt uitgereikt, dient de buitenlandse inschrijver een verklaring op eer bij de offerte te voegen, gecertificeerd door een notaris of door een gerechtelijke of overheidsinstantie van zijn land. III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Voor deze opdracht gelden geen selectiecriteria m.b.t. de financiële en economische draagkracht.

13 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : De inschrijver toont, overeenkomstig art. 45 van het KB van 8 januari 1996, zijn technische bekwaamheid aan en voegt daartoe bij zijn offerte (niet apart per perceel) minstens 2 referenties uit de publieke of private sector van vergelijkbare leveringen van porselein, glas of bestek zoals omschreven in dit bestek. Deze referenties mogen mede bewezen worden via opdrachten toevertrouwd aan onderaannemers voor zover op deze onderaannemers ook in het kader van deze opdracht beroep gedaan zal worden. De referenties moeten betrekking hebben op opdrachten die uitgevoerd werden tussen 2007 en december Voor deze referenties vermeldt de inschrijver in zijn offerte: - naam + adres van de opdrachtgever - naam + telefoonnummer van de contactpersoon bij de opdrachtgever - aard en volume van de geleverde goederen (maximum 1 A4 blz. per referentie ; eventueel folder met kleurenafbeelding van gamma s toevoegen) De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor deze referenties te contacteren en dit zonder voorafgaande kennisgeving aan de inschrijver. III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : AI_/ADM/2010/C023d IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 19/01/2011 Tegen betaling verkrijgbare documenten : neen. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : Datum : 14/02/2011; tijdstip : 10:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 180 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 14/02/2011; tijdstip : 10:00 Plaats :, Vlaams Parlement, ingang Leuvenseweg 27, Masereelzaal, 1000 Brussel Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.3) Nadere inlichtingen Informaties over lastenboek(en)/document(en) Het bestek kan worden aangevraagd via In de vermeldt u het referentienummer van het contract (AI_/ADM/2010/C023d), het adres, de contactpersoon en het adres naar wie het bestek moet worden verstuurd. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 21/12/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)

14 37956 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE N Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : RTBF, Boulevard A. Reyers, 52, 1044 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact : Service achats de la RTBF - Bte BRR024 - Local 11M26, à l attention de Stéfan Van Den Abeele, Conseiller-adjoint. Tél , fax Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : Adresse du profil d acheteur : https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=81335 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : RTBF, Boulevard A. Reyers, 52, 1044 BRUXELLES, Belgique Point(s) de contact : Direction des Facilités - Bte BRR026 - Local 06M56., à l attention de Mr Karim El Bachiri Tél ou Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d acquisition dynamique) peuvent être obtenus : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : RTBF, Boulevard A. Reyers, 52, 1044 BRUXELLES, Belgique Point(s) de contact : Service achats de la RTBF - Bte BRR024 - Local 11M35, à l attention de Stéfan VAN DEN ABEELE, Conseiller-adjoint Tél , fax I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Entreprise publique autonome à caractère culturel. - Audiovisuel. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : RTBF - Marché de travaux de construction d un bâtiment passif à Charleroi. - AOGB II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Lieu principal d exécution : Charleroi BELGIQUE. Code NUTS : BE1 - Région De Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest II.1.3) L avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l achat(des achats) : Marché de travaux de construction d un bâtiment passif à Charleroi pour la RTBF. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : Travaux de construction II.1.7) Marché couvert par l accord sur les marchés publics (AMP) : oui. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : oui.

15 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global : Les travaux visés dans le présent marché ont pour objet l ensemble des fournitures, main d oeuvre, et mises en service nécessaires à la construction d un bâtiment passif (rez-de-chaussée + 2étages avec rampe d accès au parking et une cour intérieure) à proximité de la Place de la Digue sur le parking actuel de la RTBF à Charleroi. Section III. Renseignements d ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Constitution d un cautionnement requise dans le cadre du présent marché. Seréférer aux prescriptions administratives du cahier spécial des charges en la matière. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : 1.Non-exclusion : «Au niveau des conditions d accès dumarché causes d exclusion facultative» : Peut être exclu du présent marché tout candidat qui se trouve dans un cas d exclusion prévus à l article 17, 2 (et 17bis), de l AR du A cet égard, le candidat est tenu de fournir au pouvoir adjudicateur : a) une attestation récente de l Office National de Sécurité Sociale (ONSS) ou d une institution équivalente d un autre Etat membre de l Union européenne. Cette attestation doit être datée del avant-dernier trimestre civil écoulé par rapport à la date limite de réception des demandes de participation, et doit certifier que le candidat est en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale, selon les dispositions légales du pays où il est établi ( 2, 5 ) ; b) une attestation récente émanant de l Administration des contributions directes ainsi qu une attestation récente émanant de l administration de la TVA. Ces attestations doivent certifier que le candidat est en règle avec ses obligations relatives au paiement des de ses impôts et taxes, selon les dispositions légales du pays où il est établi ( 2, 6 ) ; c) un document délivré par une autorité judiciaire ou administrative (original) dont il résulte que le candidat n est pas en état ou en cours de procédure de faillite, liquidation, cessation d activités, concordat judiciaire ou de toute autre procéduredemême nature existant dans les législations et réglementations nationales du pays où il est établi ( 2, 1 et 2 ) ; d) un extrait de casier judiciaire récent (original) prouvant que le candidat (en tant que personne morale ou personne physique) n a pas fait l objet d une condamnation pour tout délit affectant sa moralité professionnelle ( 2, 3 ); e) une attestation sur l honneur attestant : a. qu il n a commis aucune faute professionnelle grave ( 2, 4 ); b. qu il ne s est pas rendu coupable de fausses déclarations en rapport avec les renseignements fournis pour apprécier sa situation et sa capacité ( 2, 7 ). Remarque : conformément au dernier alinéa del article 17, «lorsqu un tel document ou certificat n est pas délivré dans le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou par une déclaration solennelle faite par l intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d origine ou de provenance». III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies :.2. Capacité professionnelle : La preuve de l inscription de l entreprise candidate au registre de la profession ou au registre de commerce, dans les conditions prévues par la législation en vigueur dans le pays où la société se trouve établie (en Belgique : numéro d entreprise repris à la banque Carrefour des Entreprises du Service public fédéral Economie), conformément à l article 20, 2, de l AR du Capacité économique et financière références requises. Une déclaration de l entreprise candidate concernant son chiffre d affaires global et son chiffre d affaires spécifique ayant trait à des travaux similaires au présent marché, exécutés par l entreprise au cours des trois derniers exercices, conformément à l article 18, alinéa 1er, 3, del AR du Niveau spécifique minimal exigé : compte tenu de l ampleur financière du marché envisagé, le chiffre d affaires spécifique précité devra à tout le moins atteindre, pour les trois dernières années (2007, 2008 et 2009), le montant annuel minimum suivant : S HTVA. La présentation des bilans et comptes de résultat annuels de l entreprise candidate, ceci pour les trois dernières années (2007, 2008 et 2009), conformément à l article 18, alinéa 1er, 2, del AR du

16 37958 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Capacité technique références requises. La preuve, conformément à l article 20, 1, de l AR du : -SOITdel inscription de l entreprise candidate sur la liste des entrepreneurs agréés en Belgique (copie du Certificat d Agréation émanant du Ministère des Communications et de l Infrastructure, dans les classe, catégorie et/ou sous-catégorie suivantes : classe 5 catégorie D), ou sur une liste officielle dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ; - SOIT que l entreprise candidate satisfait aux exigences des classe, catégorie et/ou sous-catégorie d agréation suivantes (classe 5 catégorie D) auquel cas elle joint à sa demande de participation les pièces justificatives nécessaires. Une liste de références jugées les plus pertinentes (à tout le moins : 3) mentionnant les principaux travaux, similaires au marché sous rubrique, exécutés par l entreprise candidate au cours des cinq dernières années, cette liste étant le cas échéant appuyée de certificats de bonne exécution pour les travaux les plus importants, conformément à l article 19, alinéa 1er, 2, de l AR du Ces certificats indiqueront le montant, l époque et le lieu d exécution, des travaux et préciseront s ils ont été effectués selon les règles de l art et menés régulièrement à bonne fin. Le cas échéant, ces certificats seront transmis directement au pouvoir adjudicateur par l autorité compétente. Niveau spécifique minimal exigé : Pour l évaluation de la pertinence des références fournies, l attention du pouvoir adjudicateur sera particulièrement attirée sur le fait qu au moins deux des projets présentés au titre de références : o portent préférentiellement sur la construction de nouveaux bâtiments passifs ou à basse consommation énergétique ; o concernent préférentiellement des travaux d aménagement de locaux dont une partie présente des niveaux d isolation et de traitement acoustiques importants (audiovisuel) ; III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d attribution. IV.2.1) Critères d attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : RTBF-AOGB F02_0 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : non. IV.3.3) Conditions d obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l accès aux documents : Date : 16/02/2011; heure : 16:00 Documents payants : non. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : Date : 21/03/2011; heure : 10:30 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation : Français IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 3 mois. IV.3.8) Modalités d ouverture des offres : date : 21/03/2011; heure : 10:30 Lieu :, RTBF - Local 11M01 - Boulevard A. Reyers, BRUXELLES. BELGIQUE. Personnes autorisés à assister à l ouverture des offres : Toute personne représentant une entreprise ayant déposé offre endéans le délai imparti. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s agit d un marché périodique : non. VI.2) Le marché s inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations : 1. INSTRUCTIONS POUR OBTENIR LE CAHIER SPECIAL DES CHARGES. -Rechercher l avis de marché publié, SOIT au Bulletin des Adjudications, SOIT au Journal Officiel de l Union Européenne (lorsqu il a été publié au niveau européen). -Copier, au point I.1) de l avis, rubrique «Adresse du profil d acheteur», l adresse URL qui s y trouve reprise (de type https://). -Coller cette adresse dans la barre d outil de n importe quel moteur de recherche Internet. -Lancer la recherche. Vous pouvez alors télécharger l ensemble des fichiers constituant le cahier spécial des charges. 2. Visites obligatoires à Charleroi le mardi 1er février 2011 et le jeudi 17 février 2011 (inscrition préalable auprès de Karim El Bachiri tél:02/ ou 0475/ ). VI.5) Date d envoi du présent avis : 21/12/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006)

17 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS MINISTERE DE LA REGION WALLONNE N Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : RW-SpW-DGO1-DRL-Direction des Routes du Luxembourg, Place Didier, 45, 6700 Arlon, Belgique, à l attention de M. le Directeur des Ponts et Chaussées f f, ir Trillet Tél , fax Adresse(s) internet : Adresse du profil d acheteur : Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d acquisition dynamique) peuvent être obtenus : RW-SpW-DGT1-DSJ-Direction du support juridique-bureau de ventes des cahiers de charges., Place de Wallonie 1, bâtilent II, local 108, 5100 Jambes, Belgique Point(s) de contact : M. Derock, à l attention de M. Etienne Claeys Tél , fax Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales. - Services généraux des administrations publiques. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Marché de travaux par adjudication publique. Réparation de trois murs en pierres naturelles. Direction des Routes du Luxembourg. II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Lieu principal d exécution : Réparation de trois murs en pierres naturelles. Les travaux sont réalisés sur les Communes de Bouillon et Wellin. Code NUTS : BE34 - Prov. Luxembourg (B) II.1.3) L avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l achat(des achats) : Réparation de trois murs en pierres naturelles. Les travaux sont réalisés sur les Communes de Bouillon et Wellin. Les travaux s effectuent sur le réseau RESI. Les travaux comportent notamment : 1) Route Bouillon - Corbion (N 810), PK côté droit. Ancien mur de soutènement de la voie du tram qui supporte actuellement la route N810. Ce mur poids, grossier, en pierres naturelles, est situé dans un talus très escarpé. Une petite partie de son parement s est désolidarisée de l ensemble du mur et s est éboulée au pied du talus. Le travail consiste à : - Installer un échafaudage fixe ou procéder au moyen d une nacelle - Nettoyer le parement pour enlever les mauvais joints, la végétation, etc. - Boucher le trou au moyen de blocs de béton et cimentage de ceux-ci. - Remplir les espaces restant à l intérieur du mur par du béton. - Rejointoyer l ensemble du mur sur toute la profondeur des joints. 2) Route allant de la N89 à Bouillon (N 828), PK côté gauche. Mur de soutènement d une route communale. D une longueur de +/- 70m, ce mur a été partiellement réparé en Une partie du parement de la partie non réparée s est éboulée pendant les périodes hivernales. Une coupe en travers type est jointe en annexe. Le travail de réparation consiste à (limité aux zones non réparées en 1995) :- Démontage du garde corps, des couvres murs, des filets d eau, etc. - Démontage de la maçonnerie en moellons en vue d une réutilisation des pierres de parement. - Terrassement pour réalisation d une nouvelle fondation en béton armé. - Construction d un mur arrière en maçonnerie armée remplie de béton. - Mise en place de tirans ancrés rigidement dans le talus. - Construction d un mur de parement au moyen des moellons récupérés. Ce mur sera solidaire du mur arrière en béton. - Drainage de l arrière du mur en contact avec le sol naturel. - Pose de nouveaux couvre-murs (semblables aux anciens). - Remise en place des bordures filet d eau et de l égouttage de la partie supérieure du mur. - Fixation de l ancien garde-corps. - Nettoyage énergique des pierres du nouveau mur qui ont été récupérées. 3) Route allant de Wellin à Chanly (N846), PK côté droit. Mur en pierres naturelles destiné à retenir les véhicules qui pourraient dévaler un talus très escarpé de plusieurs mètres de hauteur. Une section de8mètres n est plus stable et doit être réparée (voir coupe en travers type en annexe).

18 37960 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS On profitera de ces travaux pour raccorder le nouveau mur aux sections précédentes et suivantes afin de le rendre continu. Le travail consiste à :- Démontage de la section instable, récupération des moellons. - Réalisation d une nouvelle fondation et pose d éléments en béton en forme de L sur toute la longueur. - Maçonnerie de parement de moellons côté route (moellons récupérés). - Remplissage des vides par du béton et pose d un couvre mur. Chaque division du métré correspond à un mur différent Division 1, 2 (à 50%),3,4et5dumétré - S.P.W. - Direction des routes du Luxembourg. Les travaux à charge de la Direction des routes du Luxembourg à savoir :- l ensemble des travaux à l exception de l intervention à raison de 50 % de la Commune de BOUILLON dans la réparation du mur de la N Division 2 à 50%du métré - Commune de BOUILLON. Les travaux à charge de la Commune de BOUILLON à savoir : - intervention à raison de 50 % dans la réparation du mur situé en PK de la N828, soit 50 % de la division 2 du métré. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : Murs de soutènement II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global : Réparation de trois murs en pierres naturelles. Les travaux sont réalisés sur les Communes de Bouillon et Wellin. Les travaux s effectuent sur le réseau RESI. Les travaux comportent notamment : 1) Route Bouillon - Corbion (N 810), PK côté droit. Ancien mur de soutènement de la voie du tram qui supporte actuellement la route N810. Ce mur poids, grossier, en pierres naturelles, est situé dans un talus très escarpé. Une petite partie de son parement s est désolidarisée de l ensemble du mur et s est éboulée au pied du talus. Le travail consiste à : - Installer un échafaudage fixe ou procéder au moyen d une nacelle - Nettoyer le parement pour enlever les mauvais joints, la végétation, etc. - Boucher le trou au moyen de blocs de béton et cimentage de ceux-ci. - Remplir les espaces restant à l intérieur du mur par du béton. - Rejointoyer l ensemble du mur sur toute la profondeur des joints. 2) Route allant de la N89 à Bouillon (N 828), PK côté gauche. Mur de soutènement d une route communale. D une longueur de +/- 70m, ce mur a été partiellement réparé en Une partie du parement de la partie non réparées est éboulée pendant les périodes hivernales. Une coupe en travers type est jointe en annexe. Le travail de réparation consiste à (limité aux zones non réparées en 1995) :-Démontage du garde corps, des couvres murs, des filets d eau, etc. - Démontage de la maçonnerie en moellons en vue d une réutilisation des pierres de parement. - Terrassement pour réalisation d une nouvelle fondation en béton armé. - Construction d un mur arrière en maçonnerie armée remplie de béton. - Mise en place de tirans ancrés rigidement dans le talus. - Construction d un mur de parement au moyen des moellons récupérés. Ce mur sera solidaire du mur arrière en béton. - Drainage de l arrière du mur en contact avec le sol naturel. - Pose de nouveaux couvre-murs (semblables aux anciens). - Remise en place des bordures filet d eau et de l égouttage de la partie supérieure du mur. - Fixation de l ancien garde-corps. - Nettoyage énergique des pierres du nouveau mur qui ont été récupérées. 3) Route allant de Wellin à Chanly (N846), PK côté droit. Mur en pierres naturelles destiné à retenir les véhicules qui pourraient dévaler un talus très escarpé de plusieurs mètres de hauteur. Une section de 8 mètres n est plus stable et doit être réparée (voir coupe en travers type en annexe). On profitera de ces travaux pour raccorder le nouveau mur aux sections précédentes et suivantes afin de le rendre continu. Le travail consiste à :- Démontage de la section instable, récupération des moellons. - Réalisation d une nouvelle fondation et pose d éléments en béton en forme de L sur toute la longueur. - Maçonnerie de parement de moellons côté route (moellons récupérés). - Remplissage des vides par du béton et pose d un couvre mur. Chaque division du métré correspond à un mur différent Division 1, 2 (à 50 %), 3, 4 et 5 du métré - S.P.W. - Direction des routes du Luxembourg. Les travaux à charge de la Direction des routes du Luxembourg à savoir:- l ensemble des travaux à l exception de l intervention à raison de 50 % de la Commune de BOUILLON dans la réparation du mur de la N Division 2 à 50 % du métré - Commune de BOUILLON. Les travaux à charge de la Commune de BOUILLON à savoir : - intervention à raison de 50 % dans la réparation du mur situé en PK de la N828, soit 50 % de la division 2 du métré. II.2.2) Options : non. II.3) Délai d exécution ou durée du marché : 80 jours. Section III. Renseignements d ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Le poste du métré soumis à réception technique a posteriori et sur lequel porte le cautionnement complémentaire est le poste n 29. Les cautionnements doivent être constitués au nom de la Commune de BOUILLON et du SPW, chacun pour leur part, mais les justifications de leurs constitutions sont à envoyer à l adresse de Monsieur P.Y. TRILLET, Directeur des Ponts et Chaussées ff, SPW - Direction des routes du Luxembourg, Place Didier, 45 à ARLON. III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Voir cahier spécial des charges. III.1.4) L exécution du marché est soumise à d autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Les soumissionnaires belges sont dispensés de produire l attestation ONSS. La vérification de la situation en sera faite par le pouvoir adjudicateur via l application DIGIFLOW qui lui donne un accès sécurisé aux bases de données fédérales en matière de sécurité sociale. III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Une déclaration sur l honneur (réf. annexe 1). III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : - Certificat d agréation. Les travaux sont rangés dans la catégorie D, la sous-catégorie D1 et l Administration considère qu ils rentrent dans la classe 2. A cette fin, le soumissionnaire peut présenter : -soit la preuve de son agréation dans les classes, catégorie et sous-catégorie susvisées; -soit la preuve de son inscription sur une liste officielle d entrepreneurs agréés dans un autre Etat membre de l Union Européenne, ainsi que les documents complémentaires éventuels, dont il résulte une présomption de capacité équivalente à celle de l agréation dans les classes, catégorie et sous-catégorie susvisées; -soit un dossier dont il ressort que l entrepreneur satisfait aux exigences pour l agréation dans les classes, catégorie et sous-catégorie susvisées.- L entrepreneur doit mentionner, en annexe de son offre, la période de congés annuels et les jours de congés compensatoires pour son entreprise. - Une note sur la méthode d exécution et le justificatif des coûts concernant les mesures et moyens de protection prescrits par l article 30 de l arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles (réf. annexe 2). - Une note (réf. annexe 3) spécifiant la décharge.

19 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) : Les travaux sont rangés dans la catégorie D, la sous-catégorie D1 et l Administration considère qu ils rentrent dans la classe 2. III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d attribution. IV.2.1) Critères d attribution : Prix le plus bas. IV.3) Renseignements d ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : X132/0/0559 CSC O F55 IV.3.3) Conditions d obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l accès aux documents : Date : 17/02/2011; heure : 11:00 Documents payants : oui, prix : 23,5 EUR Conditions et mode de paiement : Le paiement se fera au compte n code IBAN : BE code BIC : GKCCBEBB du Bureau de Vente du SPW - DGT1 - Direction du Support juridique (Place de la Wallonie, 1, Batiment II JAMBES (Tél: 081/ fax : 081/ ) avec la mention des références du cahier spécial des charges. La vente directe sur place est supprimée pour des raisons de simplification administrative mais les documents sont consultables au Bureau de Vente (local 108) les jours ouvrables de 9 à 12 h et de 14 à 16 h. Ils sont aussi téléchargeables gratuitement sur le site: le cas échéant, les plans non téléchargeables pour l instant (sauf exceptions) sont envoyés moyennant paiement. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : Date : 17/02/2011; heure : 11:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation : Français, IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 180 jours. IV.3.8) Modalités d ouverture des offres : date : 17/02/2011; heure : 11:00 Personnes autorisés à assister à l ouverture des offres : La séance d ouverture des offres est publique. Section VI. Renseignements complémentaires VI.3) Autres informations : IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : les soumissionnaires restent engagés par leur offre, telle qu elle a étééventuellement rectifiée par le pouvoir adjudicateur pendant un délai de 180 jours de calendrier prenant cours le lendemain du jour de l ouverture des offres. VI.5) Date d envoi du présent avis : 21/12/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006) MINISTERE DE LA REGION WALLONNE N Avis de marché Fournitures Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : RW-SPW-DGT2-Département des Technologies de l information et de la communication, Boulevard du Nord 8, 5000 Namur, Belgique Point(s) de contact : Monsieur Francis Mossay, Directeur Général, à l attention de M. T. Bertrand, inspecteur général DTIC Tél , fax Adresse(s) internet : Adresse du profil d acheteur : Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : RW-SPW-DGT2-Département des Technologies de l information et de la communication, Boulevard du Nord 8, 5000 Namur, Belgique Point(s) de contact : M. Jean-Marie Dubois, à l attention de M. Jean-Marie Dubois Tél

20 37962 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d acquisition dynamique) peuvent être obtenus : RW-SpW-DGT1-DSJ-Direction du support juridique-bureau de ventes des cahiers de charges., Place de Wallonie 1, bâtiment II, local 108, 5100 Jambes, Belgique Point(s) de contact : M. Derock, à l attention de M. Etienne Claeys Tél , fax Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales. - Services généraux des administrations publiques. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d autres pouvoirs adjudicateurs : oui. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Avis rectificatif N 2, voir point VI.3 Autres informations - Marché de fourniture de matériel pour les réseaux II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Fournitures. Achat. Lieu principal de livraison : Wallonie et Bruxelles Code NUTS : BE - Belgique-België II.1.3) L avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l achat(des achats) : Le présent marché a pour objet :- la fourniture de matériel actif pour les réseaux de type commutateurs. - la fourniture d extensions pour ce matériel (cartes et interfaces supplémentaires) - la fourniture d accessoires pour les réseaux (armoire, cordons, câbles) - la fourniture d équipement réseau supplémentaire et de tout matériel similaire non décrit de manière exhaustive dans le présent CSC. - la formation à l administration des commutateurs proposés - la livraison sporadique dans le temps et disséminée géographiquement desdites fournitures. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : Réseaux II.1.7) Marché couvert par l accord sur les marchés publics (AMP) : oui. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global : Le présent marché est conclu pour une durée de 2 ans, à compter du 1er février Toutefois, en application de l article 17, 2, 2, b, de la loi du 24 décembre 1993, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de confier au maximum à deux reprises des prestations similaires à l adjudicataire du présent marché pour une durée de un an chacune. Valeur estimée hors TVA : EUR II.2.2) Options : non. II.3) Délai d exécution ou durée du marché : 24 mois (à compter de la date d attribution du marché). Section III. Renseignements d ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Voir le cahier spécial des charges III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Voir le cahier spécial des charges III.1.4) L exécution du marché est soumise à d autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Par le seul fait de participer à la procédure du marché, le soumissionnaire atteste qu il ne se trouve pas dans un des cas d exclusion visés à l article 17, 43 ou 69 (à préciser selon le type de marché) de l arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics. L attention est attirée sur le fait que : - à quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le soumissionnaire à produire les documents et preuves mentionnés à l article 17, 43 ou 69 précité. - Conformément à l arrêté royal du 20 juillet 2005 modifiant notamment l arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, il est à signaler que 1/ les soumissionnaires employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs sont dispensés de produire l attestation de l Office national de la sécurité sociale dont il résulte qu ils sont en règle en matière de cotisations ONSS pour le présent marché. 2/ les soumissionnaires enregistrés dans la Banque Carrefour des entreprises (BCE) sont dispensés de produire l attestation de non-faillite ou de situations similaires. La vérification de ces situations en sera faite par le pouvoir adjudicateur via l application DIGIFLOW qui lui donne un accès sécurisé aux bases de données fédérales en matière de sécurité sociale ainsi qu à la Banque Carrefour des entreprises (BCE).

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

België-Brussel: Aardgas 2014/S 150-269325. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Aardgas 2014/S 150-269325. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:269325-2014:text:nl:html België-Brussel: Aardgas 2014/S 150-269325 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Evenementenvervoer tbv het Ministerie van Defensie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Evenementenvervoer tbv het Ministerie van Defensie AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Defensie Verkeers en Vervoers Organisatie, Dolderseweg 34, 3769 BR Huis ter Heide (

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Openbare aanbesteding inzake Evenementen

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Openbare aanbesteding inzake Evenementen AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) SenterNovem, Catharijnesingel 59, 3511 GG Utrecht (NL). E-mail: d.genet@senternovem.nl.

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: VIP Taxivervoer binnen Nederland

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: VIP Taxivervoer binnen Nederland AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Defensie, CDC, Bedrijfsgroep Transport, Postbus 109, 3769 ZJ Soesterberg

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Leerlingenvervoer Nieuwegein en IJsselstein

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Leerlingenvervoer Nieuwegein en IJsselstein AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN), Postbus 235, 8100 AE Raalte (NL). Contactpunt(en): Purchasing Services, t.a.v.: Dhr.

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Arbodienstverlening t.b.v. Gemeente Maassluis, Schiedam, Vlaardingen

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Arbodienstverlening t.b.v. Gemeente Maassluis, Schiedam, Vlaardingen AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Bureau Inkoop MSV (Maassluis, Schiedam, Vlaardingen), Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Leiden, Postbus 9100, 2300 PC Leiden (NL). Contactpunt(en): Bureau Aanbestedingen,

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Collegevervoer +

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Collegevervoer + AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Dordrecht, Spuiboulevard 300, 3311 GR Dordrecht (NL). Contactpunt(en): Servicecentrum

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT NUTSSECTOREN

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT NUTSSECTOREN AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT NUTSSECTOREN I: AANBESTEDENDE DIENST Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Eindhoven Airport NV Nationale identificatie: 3710536 Postadres: Luchthavenweg

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding leerlingenvervoer Gemeente Boarnsterhim en Leeuwarden

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding leerlingenvervoer Gemeente Boarnsterhim en Leeuwarden AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Leeuwarden, Postbus 21000, 8900JA Leeuwarden (NL). t.a.v.: dhr. J.A. Boonstra.

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Gemeente Hoorn Nationale identificatie: 341772977 Postadres: Nieuwe Steen 1 Plaats:

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding verhuisdiensten tbv gemeente Maassluis, Schiedam en Vlaardingen

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding verhuisdiensten tbv gemeente Maassluis, Schiedam en Vlaardingen AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Bureau inkoop Maassluis, Schiedam en Vlaardingen, Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Leerlingenvervoer.

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Leerlingenvervoer. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Teylingen, postbus 149, 2215 ZJ Voorhout (NL). Contactpunt(en): Inkoop, t.a.v.:

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

Afdeling I: Aanbestedende dienst. I.1) Naam, adressen en contactpunt(en)

Afdeling I: Aanbestedende dienst. I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Alliander N.V. Utrechtseweg 68 Arnhem 6812 AH NL Alliander N.V. T. de Vries Email: Internetadres(sen): Adres van de aanbestedende

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Rolstoelvervoer

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Rolstoelvervoer AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Defensie- BG Transport- DVVO, Postbus 109 - MPC 53P, 3769 ZJ Soesterberg

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Gemeente Lelystad Nationale identificatie: 311864748 Postadres: Stadhuisplein

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Taxivervoer

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Taxivervoer AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Defensie- BG Transport- DVVO, Postbus 109 - MPC 53P, 3769 ZJ Soesterberg

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Postbus 20011, 2500 EADen Haag(NL).

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Organisatie lustrumfeest UMC Utrecht 2010.

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Organisatie lustrumfeest UMC Utrecht 2010. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) UMC Utrecht, Heidelberglaan 100, 3584 CX Utrecht (NL). Contactpunt(en): Cluster Inkoop,

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:248568-2011:text:nl:html B-Brussel: Diensten voor voortgezette opleiding van personeel 2011/S 149-248568 AANKONDIGING VAN

Nadere informatie

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312596-2012:text:nl:html B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. NL-'s-Gravenhage: Drukwerk en aanverwante producten

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. NL-'s-Gravenhage: Drukwerk en aanverwante producten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:124650-2011:text:nl:html NL-'s-Gravenhage: Drukwerk en aanverwante producten 2011/S 76-124650 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: HVC Groep Nationale identificatie: 37061260 Postadres: Amsterdamseweg 10 Plaats: VelsenZuid Postcode: 1981 LE Land: NL

Nadere informatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres Leveringen I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT Nationale identificatie: 431575409 Postadres:

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs Cultuur en Welzijn/Vastgoed, Postbus 12652, 2500

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Universiteit Utrecht, Heidelberglaan 8Utrecht, 3584 CSUtrecht(NL). Contactpunt(en): Universiteit

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Provincie Gelderland, Afdeling Uitvoeren Werken, team ABG, Postbus 9090, 6800gxArnhem(NL).

Nadere informatie

Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Ter attentie van: Telefoon: Erasmus MC

Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Ter attentie van: Telefoon:   Erasmus MC Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I. Naam, adressen en contactpunt(en) Ter attentie van: Telefoon: E-mail: Erasmus MC 's-gravendijkwal 230 Wendy Niemeijer-Piet3015 CE Rotterdam NEDERLAND

Nadere informatie

NL-Bunschoten-Spakenburg: Diensten voor speciaal personenvervoer over land 2010/S AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT.

NL-Bunschoten-Spakenburg: Diensten voor speciaal personenvervoer over land 2010/S AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. 1/5 NL-Bunschoten-Spakenburg: Diensten voor speciaal personenvervoer over land 2010/S 31-044701 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN):

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Chauffeursdiensten

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Chauffeursdiensten AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) De Nederlandsche Bank, Postbus 98, 1000 AB Amsterdam (NL). Contactpunt(en): Fd/Inkoop,

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Waterschap Groot Salland Dr. van Thienenweg 1, 8025 AL Zwolle ( Nederland ) Ter attentie van: Job Looijenga Telefoon: +31 384556621,

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Bestuursdienst OmmenHardenberg 5242405 Stephanuspark 1 Hardenberg 7772 HZ Larissa van Unen Email: bureau.inkoop@ommenhardenberg.nl Internetadres(sen):

Nadere informatie

Avaldamise kp 15.10.2014 5:36. Muutmisaeg 15.10.2014 5:36

Avaldamise kp 15.10.2014 5:36. Muutmisaeg 15.10.2014 5:36 Relocation services Info Versioon 2 URL http://com.mercell.com/permalink/45131016.aspx Väline hanke ID 350568-2014 Hanke liik Hanke aruanne Dokumendi liik Lepingu sõlmimine Hankemenetlus Avatud menetlus

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56242-2012:text:nl:html B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland Nationale identificatie: 25737522 Postadres:

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Werken

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Werken AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Westland, Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk (NL). Contactpunt(en): Afdeling Inrichting

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Campus Deltion College Nationale identificatie: 71609732 Mozartlaan 15 ZWOLLE 8031AA Land: Contactpunt(en): Ter attentie van: Sven Verhoeven

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Gemeente Groningen Gedempte Zuiderdiep 98 Groningen 9711 HL NL Inkoop gemeente Groningen Gea van der Werk Email: Internetadres(sen): Adres

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Communicatie Millenniumdoelen

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Communicatie Millenniumdoelen AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Buitenlandse Zaken, p/a Postbus 20006, 2500 EA Den Haag (NL). Contactpunt(en):

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten Diensten Dienstencategorie nr 14:

II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten Diensten Dienstencategorie nr 14: Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Ter attentie van: Telefoon: E-mail: Fax: Montessori Lyceum Schimmelpenninckstraat 17 P.J. Sloover3039 KS +31

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:190863-2014:text:nl:html België-Mechelen: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Technische Universiteit Nationale identificatie: 102183628 Postadres: Stevinweg 1 Postcode: 2628 CN Land: Contactpunt(en):

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Erasmus Universiteit Rotterdam Nationale identificatie: 21411034 Postadres: Burgemeester Oudlaan 50 Plaats: rotterdam

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) 141696672 Albinusdreef 2, 2333ZA LEIDEN ( Nederland ) Ter attentie van: Claudia Schmitz

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 12 BE001 30/4/2014 - BDA nummer: 2014-509547 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Gemeente Utrecht 71663234 Stadsplateau 1 UTRECHT 3521 AZ Anne Wietske de Louw +31 302860569 Email: a.de.louw@utrecht.nl Internetadres(sen):

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Bureau Inkoop MSV (Maassluis, Schiedam, Vlaardingen), Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Waterschap Drents Overijsselse Delta Nationale identificatie: 64208338 Postadres: Postbus 60 Plaats: Zwolle Postcode:

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Gemeente Assen 341893957 Noordersingel 33 Assen 9401 JW Ralph Gesink +31 592366911 Email: inkoop@assen.nl Internetadres(sen): Adres van de

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese Aanbesteding Leerlingenvervoer gemeente Hengelo.

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese Aanbesteding Leerlingenvervoer gemeente Hengelo. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Hengelo, Hazenweg 121, 7556 BM Hengelo (NL). Contactpunt(en): Afdeling Inkoop,

Nadere informatie

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:397278-2015:text:nl:html België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S 218-397278 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119525-2015:text:nl:html België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525 Aankondiging

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Voorlichtingscampagne Duurzame Vis

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Voorlichtingscampagne Duurzame Vis AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Productschap Vis, Postbus 72, 2280 AB Rijswijk (NL). Contactpunt(en): Productschap Vis,

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding voor VIP-vervoer

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding voor VIP-vervoer AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Provincie Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag (NL). Contactpunt(en): Provincie

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Amstelveen, Postbus 4, 1180 BA Amstelveen (NL). Contactpunt(en): Bedrijfsbureau,

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

Financial auditing services

Financial auditing services Financial auditing services Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/43034146.aspx Ekstern anbuds ID 309421-2014 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Diensten

Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:146044-2016:text:nl:html Nederland-Nieuwegein: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Hoogheemraadschap van Rijnland Nationale identificatie: 14696697 Archimedesweg 1 Leiden 2333CM Land: Contactpunt(en): Ter attentie van: Rosa

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Amsterdam, Dienst Wonen, Zorg en Samenleven, Postbus 1900, 1000 BXAmsterdam(NL).

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Coà peratieve Vereniging Midwaste Milieu UA Nationale identificatie: 201809692 Postadres: Schieweg 99 Plaats: Delft Postcode:

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Rijksuniversiteit Groningen, Postbus 72, 9700 AB Groningen (NL). Contactpunt(en): ZRi, t.a.v.:

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:309452-2010:text:nl:html B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I:

Nadere informatie

NL-Horst: Afvalverwijderingsdiensten 2008/S 92-125668 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten

NL-Horst: Afvalverwijderingsdiensten 2008/S 92-125668 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten 1/5 NL-Horst: Afvalverwijderingsdiensten 2008/S 92-125668 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN): Gemeente Horst aan de Maas, Postbus

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 11 BE001 15/01/2015 - BDA nummer: 2015-501028 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 11 BE001 01/09/2015 - BDA nummer: 2015-522500 Standaardformulier 2 - NL plafond in asbest) en plaatsing van een nieuw dichtingsmembraan in het Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT NUTSSECTOREN

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT NUTSSECTOREN AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT NUTSSECTOREN I: AANBESTEDENDE DIENST Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: GVB Activa B.V. Nationale identificatie: 19664070 Postadres: Arlandaweg

Nadere informatie

Diensten. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Anna van Hannoverstraat 4, 2595 BJDen Haag(NL). t.a.v.: C. van Kesteren.

Diensten. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Anna van Hannoverstraat 4, 2595 BJDen Haag(NL). t.a.v.: C. van Kesteren. RECTIFICATIE van -AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Anna van Hannoverstraat

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Subsidiemanagement

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Subsidiemanagement AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Leiden, Postbus 9100, 2300 PC Leiden (NL). Contactpunt(en): Bureau Aanbestedingen,

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Levering van het interieur voor het nieuwe gemeentehuis van de Gemeente Lansingerland.

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Levering van het interieur voor het nieuwe gemeentehuis van de Gemeente Lansingerland. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Lansingerland, Postbus 6, Bergschenhoek (NL). Contactpunt(en): PRC, t.a.v.: mevrouw

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Belastingdienst John F. Kennedylaan 8, t.a.v. mevr. M. GermanusBijl, 7314 PS Apeldoorn ( Nederland ) Ter attentie van: M. GermanusBijl

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Zoetermeer, Postbus 15, 2700 AAZoetermeer(NL). Contactpunt(en): Cluster Inkoop &

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Utrechtse Heuvelrug, Postbus 200, 3940 AEDOORN(NL). Contactpunt(en): Gemeente Utrechtse

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) OVER-gemeenten, Koetserstraat 3, 1531NXWormer(NL). Contactpunt(en): Stichting Rijk, t.a.v.:

Nadere informatie