OCMW JETTE. Openbaar opdracht. Algemene offerteaanvraag. Sint Pieterskerstraat, Brussel. Goedgekeurd door de Raad, de 24 oktober 2006.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OCMW JETTE. Openbaar opdracht. Algemene offerteaanvraag. Sint Pieterskerstraat, 47. 1090 Brussel. Goedgekeurd door de Raad, de 24 oktober 2006."

Transcriptie

1 OCMW JETTE Sint Pieterskerstraat, Brussel OPDRACHT VOOR INFORMATICA AANKOOP VAN INFORMATICA UITRUSTING BESTEK Openbaar opdracht Algemene offerteaanvraag. Goedgekeurd door de Raad, de 24 oktober /25

2 HOOFSTUK 1 : CONTRACTUELE EN REGLEMENTAIRE BEPALINGEN Algemene beschikkingen. Wettelijke en reglementaire bepalingen De te gunnen opdracht is onderworpen aan de wettelijke en reglementaire bepalingen : - de wet van betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; - het K.B. van betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, gewijzigd door het K.B. van ; - het K.B. van tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, voor zover er niet aan afgewijkt wordt door de huidige bepalingen; - het bestek. 1. De opdrachtgever De bouwheer is het OCMW van JETTE. 2. Voorwerp van de opdracht De huidige opdracht heeft als doeleinde het aankoop van informatica en diensten. Het materiaal en de diensten worden beschreven onder hoofdstuk 2 van het bestek (beschrijving). 3. Aard van de opdracht Openbaar opdracht van leveringen en dienst met 4 loten 4. Wijze voor het gunnen van de opdracht De opdracht zal worden gegund na algemene offerteaanvraag. 5. Wijze voor het bepalen van de prijs De opdracht is een opdracht tegen prijsborderel voor de 4 loten. 6. Offerte : inschrijving loten 1 De opening van de offertes zal plaatsvinden in de Raadzaal van het OCMW Jette (1 ste verdiep), St Pieterskerkstraat 47 te 1090 Brussel, op 18 december 2006 om uur. De inschrijving dient ter hand gesteld te worden aan de Voorzitter van de zitting vooraleer hij de zitting open verklaart. Laattijdelijke inschrijving kan mar in aanmerking komen volgens de bepalingen van art.104, 2 van het KB De inschrijving, in 2 exemplaren volgens bijgevoegd model, dient toe te komen onder gesloten omslag, met vermelding van Bestek Algemene offerteaanvraag. Pagina 2 op 25

3 Algemene offerteaanvraag Offerte voor de aankoop van informatica uitrusting Lot(en) Opening van de offertes : 18/12/2006 Bij inzending over de post, als gewoon of aangetekend stuk, dient de offerte toe te komen onder twee gesloten omslagen. De buiten omslag dient de vermelding offerte te dragen en wordt gericht aan : Mevrouw de Voorzitster van het OCMW Jette Dienst Informatica St Pieterskerkstraat Jette Bij afgifte dient gebiedend de gesloten omslag terhandgesteld te worden, mits bericht van ontvangst, aan de dienst Informatica, St Pieterskerkstraat 47 te 1090 Brussel. 3. De inschrijver mag offerte indienen voor één of meerdere loten. Hij is ertoe gehouden zijn offerte over te maken (voor één of meerdere loten) volgens het bij het onderhavige lastenboek bijgevoegd mode l. De gesloten omslag waarvan sprake in 2 dient melding te dragen van de nummer(s) van de ingeschreven lot(en). 7. Variante De varianten zijn niet toegelaten 8. Kwalitatieve selectie De inschrijvers dienen te beantwoorden aan volgende selectiecriteria s : 1. Persoonlijke draagkracht - een verklaring onder waarbij de inschrijver verklaart dat hij zich niet in staat is van uitgesloten te worden in uitvoering artikel 43, 1, 2, 3, 4 en 7 van het KB (bijgevoegd model); - een attest dat beweert dat de inschrijver voldaat aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen van de sociale zekerheid, overeenkomstig art.43 bis, 1 (attest RSZ) voor belgen, of 2 voor vreemdelingen van het KB van ; - een getuigschrift uitgereikt door de bevoegde overheid van betrokken land, waarbij de inschrijver voldoet aan de eisen inzake betaling van belastingen en taxen volgens landelijke bepalingen van het land waar hij ingeschreven is (voor belgische inschrijvers, getuigschriften van de Belastingen en van het ontvangskantoor BTW). 2. De financiële en economische draagkracht zal aangetoond worden door een verklaring betreffende de totale omzet van de onderneming en haar omzet in produkten waarop de opdracht betrekking heeft over de laatste drie boekjaren (art. 44, 3 van het KB ). 3. De technische bekwaamheid wordt bewezen door : - de beschrijving van de technische uitrusting, de maatregelen die de onderneming treft om kwaliteit te waarborgen en de mogelijkheden die zij biedt ten aanzien van ontwerpen en onderzoeken; - middel van een lijst van de voornaamste leveringen die hij gedurende de afgelopen drie jaar heeft verricht, hun bedrag, data en de publieke instanties waarvoor zij bestemd waren. Het afgeven van certificaten opgesteld of geviseerd door de bevoegde overheid wordt als meerwaardig beschouwt. - Art. 45, punt 3 van het KB van ; - Opgave van de al dan niet tot de onderneming behorende technici of technische diensten, in het bijzonder wan die welke belast zijn met de kwaliteitscontrole. Bestek Algemene offerteaanvraag. Pagina 3 op 25

4 In toepassing van de omzendbrief dd betreffende de kwalitatieve selectie van de aannemers, leveranciers en dienstverleners, wordt toegestaan dat de candidaat verwijst naar de referenties en documenten die vroeger reeds overgemaakt werden en die ze indien nodig bijwerkt. Documenten mogen uit eenvoudige copijen bestaan. 4. Erkenning KSZ (Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid) uitsluitend voor lot 1 5. De aannemer verbindt zich toe de verplaatsing van de servers uit te voeren in een minimum van tijd (maximum 2 ononderbroken werkdagen, uitsluitend voor lot 1) om het aantal werkloosheidsdagen van het personeel van het OCMW te beperken. Bestek Algemene offerteaanvraag. Pagina 4 op 25

5 9. Gunningscriteria LOT 1 Server en LOT 2 PC Punten op Prestatievermogen van de server en PC met de voorgestelde software. 10 Waarborg : tijdsduur en type 5 Onderhoud (tijdsduur, type,...) 5 Verplaatsingscapaciteit van de servers en installatie van het materiaal 55 Bedrag van de offerte 25 TOTAAL in punten 100 LOT 3 Printers en LOT 4 Schermen TFT Punten op Prestatievermogen van het voorgestelde materiaal. 15 Waarborg : (tijdsduur en type) 10 Onderhoud (kostprijs, inhoud,...) 25 Bedrag van de offerte 50 TOTAAL in punten Wijze van gunnen van de opdracht In het kader van de huidige algemene offerteaanvraag zal de aanbestedende overheid vooraleer overgaan tot de kwalitatieve selectie van de inschrijvers op basis van voorgelegde documenten (zie punt 8). De aanbestende overheid kiest de offerte die haar het voordeligst lijkt. Hiervoor begint de aanbestedende overheid met de uitsluiting van de onregelmatige of onvolledige offerten of van de basisofferten met betrekking tot materiaal dat niet voldoet aan de technische bepalingen van dit bestek. Tussen de overblijvende offerten bepaalt ze dan de meest interessante offerte, rekening houdend van de criteria die hierboven onder punt 9 zijn beschreven. Hebben de inschrijvers een korting aangeboden in het geval van aankoop van meerdere percelen, dan wordt de selectie van de aanbestedende bepaald op grond van de perceelgroup met de gunstigste offerte aangezien de criteria. In toepassing van artikel 18, al. 2 van de bovenvermelde wet van houdt zich de aanbestedende overheid het recht toe, enkel bepaalde percelen aan te nemen en, desnoods, te besluiten dat de andere percelen deel zullen zijn van één of meer nieuwe opdrachten. Bestek Algemene offerteaanvraag. Pagina 5 op 25

6 11. Geldigheidstermijn van de offerte De inschrijvers blijven door hun offerte, die eventueel aangepast is geweest door de aanbestedende overheid, gebonden gedurende een termijn van 90 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de datum, waarop de offertes moeten ingediend zijn. 12. Leveringstermijn De leverancier geeft in zijn inschrijving de termijn op waarbinnen het systeem in bedrijfsklare toestand zal geleverd worden. De termijn wordt uitgedrukt in dagen, en mag de 60 dagen niet overschrijden. Deze termijn is te rekenen vanaf de datum van bekendmaking aan de leverancier van de goedkeuring van zijn inschrijving. Bij te late levering is artikel 66 van de algemene aannemingsvoorwaarden, bijlage bij het K.B. van 26 september 1996, van toepassing onder voorbehoud van de maatregelen die in de volgende alinea s worden beschreven. Elk perceel wordt in de toepassing van boeten individueel beschouwd (artikel 66 1, 4). Een boete ten hoogte van 2 % van de waarde van het materiaal, dat met dezelfde vertraging geleverd is geweest of niet functioneel is, wordt per werkdag vertraging gerekend, met een minimum van 8 per dag. De boete bedraagt maximum 20 % van de waarde van het materiaal dat met dezelfde vertraging geleverd is geweest of niet functioneel is. Deze boete werd bij de betaling van de rekening automatisch afgetrokken. Dezelfde boete is van toepassing bij vertraging in het overzet van de gegevens. 13. Borgtocht De borgtocht wordt bepaald op 5 % van de oorspronkelijke aaneminssom, afgerond naar het hoger tiental. De inschrijver moet binnen de dertig kalenderdagen volgend op de dag van de gunning van de opdracht bewijzen dat hij de borgtocht gesteld heeft, volgens art. 5, 3, van de algemene aannemingsvoorwaarden. De borgtocht wordt geheel vrijgegeven na de definitieve oplevering, volgens de algemene aannemingsvoorwaarden. De borgtocht is verplicht voor elke opdracht (bedragen van de percelen die dezelfde leverancier toegewezen zijn) hoger dan excl. BTW. Borgtocht is niet van toepassing voor de perceel/percelen van excl. BTW of minder. 14. Waarborg De offerte moet een garantie van minimum drie jaar bevatten. Deze garantie moet vanaf de dag volgend op de voorlopige oplevering lopen. De garantie zal de onderhoud bevatten zoals beschreven in hoofdstuk 2 van de huidige C.S.C. Dit betekend dat de prijs voor de onderhoud niet zal geëist mogen worden vóór het verschrijven van de door de inschrijver gegunde garantietermijn. Wat het overige betreft bepaalt de inschrijver de prestaties die door de garantie gedekt zijn (onderdelen, werkuren, verplaatsing, interventietermijn, etc.) Bestek Algemene offerteaanvraag. Pagina 6 op 25

7 15. Leveringsplaatsen Levering, montage en in dienst stelling gebeuren op de volgende leveringsplaats(en): OCMW Jette, Sint- Pieterskerkstraat, 47 te 1090 Brussel, in de door de vertegenwoordiger van de aanbestedende overheid toegewezen lokalen. De inschrijver zal de mogelijkheid hebben, de plaats op afspraak te bezoeken. De inschrijver wordt in ieder geval geacht de lokalen gecontroleerd te hebben. De inschrijver verwittigd de aanbestedende overheid ten minste vier dagen op voorhand, van zijn intentie de bestelde uitrusting te leveren en te installeren. Artikel 55 van de algemene aannemingsvoorwaarden past zich bij de levering toe. 16. Oplevering van het materiaal De volgende bepalingen zijn bij de oplevering van toepassing : a) De voorlopige oplevering gebeurt volledig op het leveringsplaats. De aanbestedende overheid beschikt over een termijn van 60 kalenderdagen om het materiaal te testen en te observeren, maar ook om zijn beslissing van aankoop of niet aankoop te laten weten. Deze termijn loopt vanaf de dag volgend op de dag van aankomst van het materiaal op de leveringsplaats, voor zover dat de aanbestedende overheid over de borderel of de rekening beschikt, zoals bepaald in artikel 55, 2 van de algemene aannemingsvoorwaarden; het gaat hier over de termijn van vijftien kalenderdagen, voorzien in artikel 55, 4 van de algemene aannemingsvoorwaarden. Het nazien van het materiaal zal een test van de programma s bevatten om te bewijzen dat ze werken volgens de bepalingen in dit bijzonder bestek en ook volgens de specificaties die in de offerte van de leverancier opgelijst zijn. De test zal in aanwezigheid van de leverancier gebeuren.. De testresultaten zullen in een verslag geschreven worden, als bijlage bij het rapport van (niet) voorlopige oplevering. b) Tijdens de garantietermijn, zoals onder punt 14 bepaald, of, bij gebrek, binnen een termijn van een jaar vanaf de voorlopige opleveringsdatum op de leveringsplaats, kan de aanbestedende overheid van de leverancier eisen, dat hij op eigen kost en in een verplichte termijn, het defect materiaal vervangt. Een nieuwe termijn van dezelfde lengte wordt dan toegepast aan al de vervangt onderdelen. c) De definitieve oplevering gebeurt bij het verstrijken van de garantie termijn bepaald onder punt 14, of, bij gebrek, bij het verstrijken van één jaar vanaf de datum van de voorlopige oplevering op de leveringsplaats; ze gebeurt stilzwijgend wanneer de levering gedurende die termijn geen aanleiding tot klachten heeft gegeven. Zou die oplevering geweigerd zijn, geeft de aanbestedende overheid de oorzaak ervan en de door de leverancier voorgeslagen oplossingen worden dan binnen de maand geëvalueerd. De notificatie van de weigering van de definitieve oplevering geld als ingebrekestelling en wordt geacht als gedaan op de dag volgend de dag van afgave van de aangetekend brief bij de post. Wordt de oplevering een tweede keer geweigerd, dan kan de aanbestedende overheid besluiten de opdracht op te zeggen. De leverancier is in dit geval verplicht de reeds ontvangen bedragen terug te betalen, het materiaal op eigen kost weg te halen, en de lokalen in oorspronkelijke staat terug te stellen, ongeacht het eventuele debet van schadevergoeding en de toepassing van ambtshalve maatregelen. De opleveringsaanvragen zijn aan Mvr. De Voorzitster van de OCMW van Jette of aan haar vervanger te sturen. Bestek Algemene offerteaanvraag. Pagina 7 op 25

8 17. Verantwoordelijkheid en verzekering De inschrijver draagt al de risikos van verlies of schade aan het materiaal tot de leveringsdatum. De inschrijver is verantwoordelijk voor al de schaden die aan de goederen of het personeel van de aanbestedende overheid veroorzaakt zijn. Dit risiko moet hij middels een verzekering dekken. De aanbestedende overheid is verantwoordelijk voor al de schaden die aan de goederen of het personeel van de inschrijver veroorzaakt zijn in geval van onachtzaamheid. 18. Prijsregelende De prijs bevat al de taksen, rechten en normale belastingen. Afladen, uitpakken, in plaats en dienst stelling op de leveringsplaats gebeuren op de kost en zorg van de inschrijver en zijn in de prijs inbegrepen. De prijs moet ook de levering van een volledige technische documentatie in het Frans of in het Nederlands bevatten, en voor elke bestelde eenheid Prijsherziening De prijzen zijn niet herzienbaar. 20. Betaling Wat percelen 1 tot 4 betreft, de prijs van de goederen zal als volgt opeisbaar zijn: - 90 % bij de voorlopige oplevering - 10 % bij de definitieve oplevering. Voor het overige gelden de betalingsbepalingen van artikel 15 van de algemene aannemingsvoorwaarden in bijlage bij K.B. van 26 september Bij te voegen bescheiden :: 22. Taal a. Het offerte formulier en de inventaris volledig ingevuld, met datum en handtekening ; b. een technische beschrijving ; c. een voorstel van onderhoudscontract ; d. de documenten die onder punt 7 Kwalitatieve selectie van dit bijzonder bestek vermeld zijn.. De offertes en de documentatie moeten ofwel in het Frans ofwel in het Nederlands geschreven zijn Betwistingen Deze opdracht wordt beheerst door het Belgisch recht. Voor alle geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd. Bestek Algemene offerteaanvraag. Pagina 8 op 25

9 HOOFDSTUK 2 : TECHNISCHE BESCHRIJVING Artikel 1 : Algemene bepalingen. Inleiding : - Het materiaal dient geleverd, geïnstalleerd en in dienst gesteld te worden binnen een termijn van 60 dagen, te rekenen vanaf de datum van het sturen van het bestelbon door de aanbestedende. Hardware onderhoud: De garantietermijn op alle onderdelen dient minimum 3 jaar te lopen, vanaf de datum van de voorlopige oplevering. Voor elk perceel dient een voorslag van onderhoudscontract bijgevoegd te zijn, met een preciese beschrijving van de prijs, de prestaties die in het contract gedekt zijn maar ook degene die in het contract niet gedekt zijn. Onderhoudsdiensten zouden een telefonische bijstand aan het personeel van het Informatica dienst voorzien. Het onderhoud zal in ieder geval gratis blijven tot het verschrijven van de garantietermijn. Server migratie et installatie De inschrijver verbindt zich ertoe, het overzetten van de servers in een minimale tijdstip (2 werkdagen continu maximum) om het aantal dagen van activiteitsonderbreking van het personeel te beperken. De inschrijver verbindt zich ertoe, de server migratie in zijn eigen lokaal te voorbereiden. De inschrijver verbindt zich ertoe, al de nodige menselijke en technische middelen aan de server migratie te besteden. De inschrijver verbindt zich ertoe, een datum te overeenkomen met de OCMW van Jette en zich aan dit termiijn te houden. De inschrijver verbindt zich ertoe, om 100 % van de gegevens over te zetten en heeft ook de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat 100 % van die gegevens na de migratie worden teruggeplaatst. De inschrijver verbindt zich ertoe, al de nodige softwares te installeren die tot de goede werking van het systeem, de specifieke toepassingen van de OCMW, Home Iris en het volledig netwerk bijdragen. PC migratie De inschrijver verbindt zich ertoe, deze migratie te presteren in een continu aantal werkdagen, zonder onderbreking, onmiddelijk na de server migratie. Bijgevoegd is de lijst van de migraties / installaties voor de Pcs, de schermen en de printers. Bestek Algemene offerteaanvraag. Pagina 9 op 25

10 Artikel 2 : : Dispositions spécifiques à chaque lot. LOT 1 : SERVER 1 Server en migratie van het bestaande Poweredge Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition met 50 klanten Licences and docs Active directory Messaging intranet Exchange bestaande vergunningen Centura SQL licences existantes Connexie aan de KSZ (Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid) en NR (Nationaal Register) via Publilink 1 UPS 1 Systeem van backup op tape 1 Systeem van overgebracht backup (Rusthuis Iris) 1 volledige Suite Antivirus, anti spam, anti malware,. LOT 2 :PC 16 PC bureautique Windows XP FR, Office PME FR 3 PC bureautique Windows XP NL, Office PME NL 1 PC Labo informatica, Windows XP FR, Office PRO FR 1 PC voor de informatici, Windows XP FR, Office PRO FR LOT 3 : SCHERMEN TFT schermen TFT LOT 4 : PRINTERS 27 printer Laser mono, A4 1 bijvakje van 250 bladen overeenstemmend met de printer Laser mono voor een volledige capaciteit van 500 bladen A4 10 printers Deskjet color, A4 1 printer All-in-One ultra compact voor printen, digitaliseren en kopiëren (geen functie FAX) 1 waarborgpack van 3 jaar voor printer HP waarborgpack van 3 jaar voor printer HP 5940 Bestek Algemene offerteaanvraag. Pagina 10 op 25

11 technische bepalingen: Bepalingen (minimale) van het server 1. Processor 2 x : Dual Core Intel Xeon 5080, 2x2MB Cache, 3.73GHz, 1066MHZ FSB 2. Geheugen : 8GB FB 667MHz Memory (4x2GB dual rank DIMMs) 3. C4 Integrated SAS/SATA, RAID 5, PERC 5/i Integrated, min3/max8 Hard Drives 4. PERC 5/i Integrated RAID Controller Card 5. Disques : 5*73 GB SAS, t/m (hot plug) 6. 2x Broadcom NetXtreme II Port Gb Ethernet NIC w/toe, Cu, PCIe 7. Microsoft Windows Server 2003 Engels R2, Enterprise Edition with 50 Client Licenses and docs 8. Tape Backup, 200/400GB, with 39320A SCSI Controller, Internal 9. 16X DVD Drive, Internal " Internal Floppy Disk Drive 11. UPS, 980Watt, tower mount 12. Behuizing : Tower met redundant power supply 13. Flat panel monitor TFT 17, toetsenbord Azerty (BE), optische muis Bepalingen (minimale) van de PC workstation 1. Intel Pentium D Processor 945 (3.4GHz, 800MHz FSB, 2x2MB L2 cache, EM64T, Dual Core Technology) 2. behuizing desktop 3. Chipset Intel 945G 4. Bus systeem van 800 Mhz 5. 1 MB van externe cache GB 533MHz Non-ECC DDR2 SDRAM (2*512MB DIMM) 7. 80GB (7,200 rpm) SATA 3.0Gb/s 8. Floppy disk : 3 ½ 1.44 Mbytes 9. DVD-rom 16x 10. Geïntegreerd geluidskaart 11. Kaart Ethernet Broadcom 10/100/1000 Geïntegreerd 12. Chip vidéo Intel Media Accelerator 950 Geïntegreerd 13. toetsenbord Azerty (BE), optische muis 14. Microsoft Windows XP (taal zie boven) 15. Flat panel monitor TFT 17 Bestek Algemene offerteaanvraag. Pagina 11 op 25

12 Bepalingen (minimale) van de PC Labo 1. Intel Pentium 3.4GHz 2. Behuizing : Tower 3. controleur SATA 2 x integreer 4. controleur IDE 2 x integreer 5. 1 x 500 Gb SATA + 2 câbles série au total 6. 1 x 500 Gb IDE + 2 câbles ide au total GB Ram of 2 x 512 Mb Ram 8. Floppy disk : 3 ½ 1.44 Mbytes 9. DVD RW 16x 10. Geïntegreerd geluidskaart 11. Kaart Ethernet Broadcom 10/100/1000 geïntegreerd of apart 12. Chip vidéo Intel Media Accelerator 950 Geïntegreerd 13. toetsenbord Azerty (BE), optische muis 14. Microsoft Windows XP (taal zie boven) 15. Flat panel monitor TFT 17 Bepalingen (minimale) van de PC Informatici 1. Intel Pentium D Processor 945 (3.4GHz, 800MHz FSB, 2x2MB L2 cache, EM64T, Dual Core Technology) 2. Behuizing : Tower of desktop 3. Chipset Intel 945G 4. Bus systeem van 800 Mhz 5. 1 MB van externe cache GB 533MHz Non-ECC DDR2 SDRAM (2*512MB DIMM) GB (7,200 rpm) SATA 2 x 8. Floppy disk : 3 ½ 1.44 Mbytes 9. DVD RW 16x 10. Geïntegreerd geluidskaart 11. Kaart Ethernet Broadcom 10/100/1000 geïntégreerd 12. Chip vidéo Intel Media Accelerator 950 geïntegreerd 13. toetsenbord Azerty (BE), optische muis 14. Microsoft Windows XP (taal zie boven) 15. Flat panel monitor TFT 17 Bepalingen van de schermen 1. Actieve Matrix - TFT LCD ( zichtbaarbeeld in diagonaal 17 ) 3. Optimale vooropgestelde resolutie 1280 x 1024 a 60 Hz 4. Geïntegreerde luidsprekers. Bestek Algemene offerteaanvraag. Pagina 12 op 25

13 Bepalingen van de printers Laser 1. Printer technologie Laser 2. Afdruksnelheid (zwart, normale kwaliteit, A4) tot 21 bpm 3. Processor type Motorola V4 Coldfire 133 MHz 4. resolutie (zwart, optimale kwaliteit) tot x dpi 5. Tot bz per maand 6. Invoer : 1 papiercassette van 250 vel A4 7. Standaard geheugen16 Mo 8. Talen van de printers verenigbaar HP PCL 6, HP PCL 5e, HP Postscript niveau 2 9. Connectiviteid en standard Port USB (compatible USB 2.0), parallel port overeenkomstig IEEE 1284-B 10. Kabel USB 2.0 afgelveerd 11. overeenkomstig Windows XP Color Deskjet 1. Technologie deskjet 2. tot x dpi optimisés pour l'impression en couleur 3. USB overeenkomstig USB 2.0 kabel inbegrepen, PictBridge 4. Langage compatible GUI HP PCL 3 5. Papiercassette van 100 vel A4 6. Overeenkomstig Windows XP All-in*-One Deskjet, 1. Technologie deskjet 2. tot x dpi optimisés pour l'impression en couleur 3. USB overeenkomstig USB 2.0 kabel inbegrepen, 4. LIDIL (Lightweight Imaging Device Interface Language) 5. 8 polis TrueType 6. papiercassette van 100 vel A4 7. Soort flat scanner 8. Optique resolutie voor de digitaliseren tot dpi 9. Overeenkomstig Windows XP Bestek Algemene offerteaanvraag. Pagina 13 op 25

14 Installatie Installatie en parametrage van de PC (operating system, sofware, migratie van de te vervangen posten). De installatie van het netwerk van de opdrachtgevende overheid is ten laste genomen door de onderneming die is goedgekeurd door de KSZ en die het lot 1 server heeft in de wacht gesleept. Installatie van de servers Onderhoud De insgeschrevene zal zich op zijn eigen werkterrein de volledige configuratie van de server moeten bereiden.(active directory, DATA, Organisaties van de repertoires en verdelingen, DHCP en reglementen, toepassingen en parameters KSZ (Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid) en NR (Nationaal Register), boekhoudingkundige toepassingen, Sociale toepassingen, Toepassing van de rusthuis Iris, Messaging Intranet, on-line bijwerken, Suite Antivirus, SQL Centura, Backup Tape en overgebracht Backup,. De server integreert zich in het netwerk van de opdrachtgevende overheid (Domein) zowel als hoofdcontroleur en rechtens de bestaande Powerhedge De bestaande Powerhedge 2600 zal geconfidireerd worden ter vervanging van de bestaande poweredge 2400 met zijn huidige licenties. De maximale termijn van de installatie servers bedraagt 2 kalenderdagen (2X24u doorlopend) en vangt vanaf de buitendienststelling van de bestaande server poweredge Een begonnen stopzetting van de server wordt aanzien als een volledige dag van 24 uur. Het terug ingangzetten van de servers na dit termijn van 2 dagen impliceert dat de meerderheid van het personeel zich onmiddellijk weer aan het werk kan zetten zowel in het OCMW van Jette als in het rusthuis Iris. De betreffende inlichtingen van de huidige markt mogen gevraagd worden aan de dienst Informatica van het OCMW van Jette, de heer LALJI Liaqat via mail De opdrachtgevende overheid is bevoegd om gevolg te geven of niet aan het onderhoudscontract. De ingeschrevene moet verplicht een gedetailleerd onderhoudscontract van het type omnium van de verschillende voorgestelde uitrustingen toevoegen. Het onderhoudscontract zal voor een periode van 1 jaar voorgelegd worden, beginnende na afloop van de garantieperiode zal vervolgens stilzwijgend verlengd worden voor achtereenvolgende periode van 1 jaar, behalve bij verzet van de opdrachtgevende overheid, schriftelijk aangevraagd binnen de 14 werkdagen voor de vervaldag van het contract. Een dergelijk contract OMNIUM dekt de verplaatsingen, de persoonprestaties, de vervanging van de nodige stukken en het nodige materiaal bij het herstellen van de uitrustingen, de tussenkomsten op het niveau van de parametrage van het informaticabestand, een technische ondersteuning. De contractuele tussenkomsttermijn zal maximum 48 uur bedragen, tellend gedurende de lopende werkdagen (voor het berekenen van het termijn wordt een dag van 24 uur in rekening genomen). Iedere aangebroken dag wordt volledig in aanmerking genomen. Bestek Algemene offerteaanvraag. Pagina 14 op 25

15 OFFERTE AANKOOP VAN INFORMATICAMATERIAAL 2006 De ondergetekende (naam en voornaam) :.... Hoedanigheid of beroep :. Nationaliteit :. Woonplaats (land, gemeente, straat, nummer) : OF De Vennootschap (handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) : vertegenwoordigd door de ondergetekende(n) : (directeur, president, zaakvoerder, vennoot, speciaal afgevaardigde) van wie de machten gepubliceerd zijn in het Belgisch Staatsblad n..... van.. OF De ondergetekenden (voor elk van hen dezelfde gegevens als hierboven) die zich tijdelijk hebben verenigd voor deze aanneming, verbindt of verbinden zich de opdracht aankoop van informaticamateriaal, bepaald in het bijzonder bestek, als volgt uit te voeren, overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van het bestek : Bestek Algemene offerteaanvraag. Pagina 15 op 25

16 Termijn(1) Garantie (2) Bedrag BTW incl. (3) Korting (4) Perceel 1 : Perceel 2 : Perceel 3 : Perceel 4 : Ja/Nee Ja/Nee Ja/Nee Ja/Nee (1) In werkdagen. (2) Garantietermijn melden, die niet korter dan één jaar mag zijn. De beschrijving van de omvang van de garantie behoort in een bijlage (artikel 2, 14 van de C.S.C.) (3) De details worden in de samenvattend inventaris doorgenomen. (4) In te vullen als de inschrijver wenst een korting te geven in geval van samenstelling van bepaalde percelen waarvoor hij een offerte opmaakt (artikel 2, 6, 3 van de C.S.C.) en in de samenvattend inventaris te beschrijven. A. Algemene inlichtingen : - Inschrijving(en) bij de RSZ onder nr (s) : - BTW nr (s) :. - Telefoon nr (s) : - Fax nr (s) : - adres : B. Bankrekening : De betalingen zullen geldig uitgevoerd worden door overschrijving op rekeningen.... ten name van... geopend bij de financiële instelling : C. Nationaliteit : De nationaliteit van de leden van mijn personeel is... De nationaliteit van mijn mogelijke onderhandelaars is... D. Oorsprong van de te leveren producten : Voor de uitvoering van deze opdracht zullen geen producten worden gebruikt die niet afkomstig zijn uit de lidstaten van de Europese Gemeenschap (1) (2) OF Indien voor de uitvoering van deze opdracht wel producten worden gebruikt die niet afkomstig zijn uit de lidstaten van de Europese Gemeenschap, voegt de inschrijver hierbij, overeenkomstig de bepalingen van art. 90 1, 4 van het K.B. van 8/1/1996, een afzonderlijke nota, gedateerd en ondertekend, met de vermelding van de herkomst van de te leveren producten en/of de te gebruiken materialen, die niet afkomstig zijn uit de Lidstaten van de Europese Gemeenschap. De nota vermeldt per land van oorsprong het bedrag, exclusief douanerechten, dat die producten en/of materialen in de offerte vertegenwoordigen. Wanneer het gaat om op het grondgebied van de lidstaten van de Europese Gemeenschap af te werken of te verwerken producten en/of materialen, vermeldt de nota de prijs van de grondstoffen. (1) (2) (3) (1) Doorhalen wat niet van toepassing is. (2) Geen rekening houden met de producten van buitenlandse oorsprong die in het bijzonder bestek geëist zijn. (3) De inschrijver die de verklaring niet heeft ingediend word geacht geen producten of materialen te gebruiken die niet afkomstig zijn van lidstaten van de Europese Gemeenschap voor het uitvoeren van het opdracht. Bestek Algemene offerteaanvraag. Pagina 16 op 25

17 E. Attest van betaling van sociale lasten Bijgevoegd bij deze offerte is een attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid waarin de stand van de rekening van de inschrijver bij deze instelling wordt opgegeven, overeenkomstig art. 43 bis van het KB van 8/1/1996. Dit attest hoeft niet bijgevoegd te zijn in het geval dat een identiek attest over dezelfde periode reeds ingediend is geweest voor de kwalitatieve selectie. Gedaan te.., op datum van. / /... De inschrijver(s) Bestek Algemene offerteaanvraag. Pagina 17 op 25

18 AANKOOP VAN INFORMATICAMATERIAAL INVENTARIS VAN DE OFFERTE DOCUMENTEN CONFORMITEITSTABEL van de offerte KWALITATIEVE SELECTIE : IN TE VULLEN DOOR DE INSCHRIJVER JA NEE VOOR DE AANBESTEDENDE OVERHEID VOORBEHOUDEN - Verklaring op zijn erewoord (afwezigheid van uitsluitingsclausules) - KSZ attest Perceel 1 - RSZ attest - Attest van betaling van belastingen en taxen - Verklaring van omzet - Beschrijving van de technische bekwaamheid - Lijst van gelijkaardige leveringen - Attesten van goede bedoeling OFFERTE : - Offerte voor perceel 1 in tweevoud - Offerte voor perceel 2 in tweevoud - Offerte voor perceel 3 in tweevoud - Offerte voor perceel 4 in tweevoud - Offerte formulier, met datum en handtekening - Gedetailleerde inventaris (cijfers) BIJLAGEN : - Document ter beschrijving van de omvang van de garantie (termijn, prestaties,...) - Technische beschrijvingen - Onderhoudscontract Bestek Algemene offerteaanvraag. Pagina 18 op 25

ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN van een overheidsopdracht van LEVERINGEN

ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN van een overheidsopdracht van LEVERINGEN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN van een overheidsopdracht van LEVERINGEN Opdrachtgevend bestuur : PROVINCIALE HOGESCHOOL LIMBURG ELFDE-LINIESTRAAT 24 B-3500 HASSELT Benaming van de LEVERING:

Nadere informatie

ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN van een overheidsopdracht van LEVERINGEN

ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN van een overheidsopdracht van LEVERINGEN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN van een overheidsopdracht van LEVERINGEN Opdrachtgevend bestuur : PROVINCIALE HOGESCHOOL LIMBURG ELFDE-LINIESTRAAT 24 B-3500 HASSELT Benaming van de LEVERING:

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. CIV-07-04

BIJZONDER BESTEK NR. CIV-07-04 NATIONAAL GEOGRAFISCH INSTITUUT Instelling van openbaar nut onder toezicht van de Minister van Landsverdediging BIJZONDER BESTEK NR. CIV-07-04 Bepalingen en voorwaarden volgens dewelke het Nationaal Geografisch

Nadere informatie

Algemene offerteaanvraag Nr. 2012-001

Algemene offerteaanvraag Nr. 2012-001 Algemene offerteaanvraag Nr. 2012-001 Voor het afsluiten van een raamcontract voor het installeren en beheren van een nieuwe serverinfrastructuur en migratie van de bestaande servers en clients naar de

Nadere informatie

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen)

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Bestek 1/62 S&L/AO/372/2013 Bestek Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Publicatie op Europees niveau Bestek

Nadere informatie

Bestek 2009/CA/FIN 04

Bestek 2009/CA/FIN 04 Bestek 2009/CA/FIN 04 Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Kasbeheer Artesis Hogeschool Antwerpen Inhoud 1. Algemene inlichtingen 4 1.1. Opdrachtgevend bestuur 4 1.2. Kenmerken van de

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG FOD SOCIALE ZEKERHEID Stafdienst Informatie en Communicatietechnologie Public Procurement & Contracts Finance Tower Kruidtuinlaan 50, bus 140 1000 Brussel http://socialsecurity.fgov.be ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

Nadere informatie

Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit

Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit Bestek S&L/AO/380/2014 1/77 Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit 5 software componenten (Quintiq, Aïdoo; verslagapplicatie, Track & Trace voertuigen en

Nadere informatie

Bijzonder bestek BB2013.034 1/42

Bijzonder bestek BB2013.034 1/42 BB2013.034 BIJZONDER BESTEK VOOR DE LEVERING, INSTALLATIE EN CONFIGURATIE VAN MONITORING AGENTS ALSOOK DE LEVERING VAN AGENTLESS LICENTIES VOOR HET DATACENTER VAN HET CENTRUM VOOR INFORMATICA VOOR HET

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest»

BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest» Page 1 of 33 BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest» BB 2014.004 Page 2 of 33 Inhoud AFDELING A.1. ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools

BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools Datum van de zitting van de opening der offertes: 7 september 2009 om 11 uur. Indiening van de offertes uitsluitend bij: FOD Financiën Stafdienst ICT T.a.v. mevr.

Nadere informatie

Bijzonder bestek voor de overheidsopdracht voor: LEVERINGEN

Bijzonder bestek voor de overheidsopdracht voor: LEVERINGEN Opdrachtgevend bestuur: Vzw Hospilim Gebouw BioVille Agoralaan A bis B-3590 Diepenbeek Maatschappelijke zetel: Universiteitslaan 1 B-3500 Hasselt Bijzonder bestek voor de overheidsopdracht voor: LEVERINGEN

Nadere informatie

BESTEK RAAMOVEREENKOMST VOOR LEVERINGEN

BESTEK RAAMOVEREENKOMST VOOR LEVERINGEN BESTEK RAAMOVEREENKOMST VOOR LEVERINGEN AANBESTEDENDE OVERHEID UNIVERSITAIRE ZIEKENHUIZEN GASTHUISBERG (KU LEUVEN) DOSSIER P1995 : LEVERINGEN VAN OPSLAGAPPARATUUR EN BIJHORENDE ONDERHOUDSDIENSTEN Opening

Nadere informatie

Bestek: Open offerteaanvraag voor CCFF 2015-2019. Publicatie op Europees niveau. Bestek S&L/AO/440/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 10u00

Bestek: Open offerteaanvraag voor CCFF 2015-2019. Publicatie op Europees niveau. Bestek S&L/AO/440/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 10u00 1 Bestek: Open offerteaanvraag voor CCFF 2015-2019. Publicatie op Europees niveau Bestek S&L/AO/440/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 10u00 2 INHOUDSTAFEL A. ALGEMENE AFWIJKINGEN... 4 B. ALGEMENE

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN HELPDESK BELTRACE OPEN OFFERTEAANVRAAG. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN HELPDESK BELTRACE OPEN OFFERTEAANVRAAG. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP HELPDESK BELTRACE OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)

Nadere informatie

Het verzorgen van opleidingen rond sociale vaardigheden

Het verzorgen van opleidingen rond sociale vaardigheden STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK Luchtbalcomplex - Blok C - Havanastraat 5 2030 Antwerpen ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK nr. 2007/8035 Het verzorgen van opleidingen rond

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN POLICY MANAGER OPEN OFFERTEAANVRAAG Versie 27/09/2013 Extra paragraaf III.6.5 SLA s en subparagrafen Extra bijlage F: Raamwerk FODFIN-SLA-V1.0 (! KPI tabel in A3

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG «SCHOONMAAK VAN LOKALEN EN RUITEN FOD FINANCIEN, CENTRE ADMINISTRATIF DE L ETAT 6700 AARLEN, PLACE DES FUSILLES»

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG «SCHOONMAAK VAN LOKALEN EN RUITEN FOD FINANCIEN, CENTRE ADMINISTRATIF DE L ETAT 6700 AARLEN, PLACE DES FUSILLES» Federale Overheidsdienst FINANCIEN STAFDIENST SECRETARIAAT EN LOGISTIEK ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG «SCHOONMAAK VAN LOKALEN EN RUITEN FOD FINANCIEN, CENTRE ADMINISTRATIF DE L ETAT 6700 AARLEN, PLACE DES FUSILLES»

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN VOOR AANNEMING VAN LEVERINGEN: LEVERING, HUUR EN ONDERHOUD VAN MULTIFUNCTIONALS

ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN VOOR AANNEMING VAN LEVERINGEN: LEVERING, HUUR EN ONDERHOUD VAN MULTIFUNCTIONALS VZW Katholieke Scholen Groot-Bornem Driesstraat 10 2880 Bornem Ondernemingsnummer: 0414.114.180 ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN VOOR AANNEMING VAN LEVERINGEN: LEVERING, HUUR EN ONDERHOUD VAN MULTIFUNCTIONALS

Nadere informatie

Bestek nummer CDG001069

Bestek nummer CDG001069 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer CDG001069 Voor

Nadere informatie

Bestek nummer CDG001069

Bestek nummer CDG001069 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer CDG001069 Voor

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene offerteaanvraag Bestek nr : S&L/AO/227/2009 Opening van de offertes : 10 september 2009 om 14u30 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG VOOR HET VERTALEN VAN DOCUMENTEN DIE

Nadere informatie

Bestek nummer CD000649

Bestek nummer CD000649 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer CD000649 Voor het

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Lastenboek

INHOUDSTAFEL. BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Lastenboek BIJLAGE Bijlage nr. 1 Lastenboek INHOUDSTAFEL. A. ALGEMENE BEPALINGEN....2 1. Voorwerp en aard van de opdracht...2 2. Duur van de overeenkomst...2 3. Aanbestedende overheid Bijkomende informatie....2 4.

Nadere informatie

BESTEK Nr. ICT/2013.01

BESTEK Nr. ICT/2013.01 BESTEK Nr. ICT/2013.01 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG voor de installatie en het onderhoud van een gedemilitariseerde zone (DMZ) in de informatica sector voor rekening van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse

Nadere informatie

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur.

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. Datum Pagina 1 Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. WIJZE VAN GUNNING: OPEN OFFERTEAANVRAAG ADMINISTRATIEVE EN TECHNISCHE BEPALINGEN

Nadere informatie

Bijzonder bestek. Publicatie op Europees niveau. Bestek nr. S&L/AO/268/2014 Opening van de offertes: 08/01/2015 om 14.30 uur

Bijzonder bestek. Publicatie op Europees niveau. Bestek nr. S&L/AO/268/2014 Opening van de offertes: 08/01/2015 om 14.30 uur Bestek: S&L/AO/268/2014 1/90 Bijzonder bestek Open offerteaanvraag voor de huur, de plaatsing en het jaarlijks onderhoud van brandblussers in de gebouwen bezet door de FOD Financiën evenals voor de huur,

Nadere informatie

Bestek nummer CD000621

Bestek nummer CD000621 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer CD000621 Voor het

Nadere informatie

Bestek voor de ontwikkeling van een geïntegreerde software voor deelnemerbeheer. ICT en Communicatie

Bestek voor de ontwikkeling van een geïntegreerde software voor deelnemerbeheer. ICT en Communicatie BIJLAGE Bijlage nr. 1 Bestek voor de ontwikkeling van een geïntegreerde software voor deelnemerbeheer VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE Diensten van de Leidend Ambtenaar ICT en Communicatie BESTEK voor de

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG

OPEN OFFERTEAANVRAAG BIJZONDER BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VAN LEVERING E-LEARNING - TAALCURSUSSEN OPEN OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: Op 11 oktober 2013 om 10.00 uur Blz. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie