OCMW JETTE. Openbaar opdracht. Algemene offerteaanvraag. Sint Pieterskerstraat, Brussel. Goedgekeurd door de Raad, de 24 oktober 2006.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OCMW JETTE. Openbaar opdracht. Algemene offerteaanvraag. Sint Pieterskerstraat, 47. 1090 Brussel. Goedgekeurd door de Raad, de 24 oktober 2006."

Transcriptie

1 OCMW JETTE Sint Pieterskerstraat, Brussel OPDRACHT VOOR INFORMATICA AANKOOP VAN INFORMATICA UITRUSTING BESTEK Openbaar opdracht Algemene offerteaanvraag. Goedgekeurd door de Raad, de 24 oktober /25

2 HOOFSTUK 1 : CONTRACTUELE EN REGLEMENTAIRE BEPALINGEN Algemene beschikkingen. Wettelijke en reglementaire bepalingen De te gunnen opdracht is onderworpen aan de wettelijke en reglementaire bepalingen : - de wet van betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; - het K.B. van betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, gewijzigd door het K.B. van ; - het K.B. van tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, voor zover er niet aan afgewijkt wordt door de huidige bepalingen; - het bestek. 1. De opdrachtgever De bouwheer is het OCMW van JETTE. 2. Voorwerp van de opdracht De huidige opdracht heeft als doeleinde het aankoop van informatica en diensten. Het materiaal en de diensten worden beschreven onder hoofdstuk 2 van het bestek (beschrijving). 3. Aard van de opdracht Openbaar opdracht van leveringen en dienst met 4 loten 4. Wijze voor het gunnen van de opdracht De opdracht zal worden gegund na algemene offerteaanvraag. 5. Wijze voor het bepalen van de prijs De opdracht is een opdracht tegen prijsborderel voor de 4 loten. 6. Offerte : inschrijving loten 1 De opening van de offertes zal plaatsvinden in de Raadzaal van het OCMW Jette (1 ste verdiep), St Pieterskerkstraat 47 te 1090 Brussel, op 18 december 2006 om uur. De inschrijving dient ter hand gesteld te worden aan de Voorzitter van de zitting vooraleer hij de zitting open verklaart. Laattijdelijke inschrijving kan mar in aanmerking komen volgens de bepalingen van art.104, 2 van het KB De inschrijving, in 2 exemplaren volgens bijgevoegd model, dient toe te komen onder gesloten omslag, met vermelding van Bestek Algemene offerteaanvraag. Pagina 2 op 25

3 Algemene offerteaanvraag Offerte voor de aankoop van informatica uitrusting Lot(en) Opening van de offertes : 18/12/2006 Bij inzending over de post, als gewoon of aangetekend stuk, dient de offerte toe te komen onder twee gesloten omslagen. De buiten omslag dient de vermelding offerte te dragen en wordt gericht aan : Mevrouw de Voorzitster van het OCMW Jette Dienst Informatica St Pieterskerkstraat Jette Bij afgifte dient gebiedend de gesloten omslag terhandgesteld te worden, mits bericht van ontvangst, aan de dienst Informatica, St Pieterskerkstraat 47 te 1090 Brussel. 3. De inschrijver mag offerte indienen voor één of meerdere loten. Hij is ertoe gehouden zijn offerte over te maken (voor één of meerdere loten) volgens het bij het onderhavige lastenboek bijgevoegd mode l. De gesloten omslag waarvan sprake in 2 dient melding te dragen van de nummer(s) van de ingeschreven lot(en). 7. Variante De varianten zijn niet toegelaten 8. Kwalitatieve selectie De inschrijvers dienen te beantwoorden aan volgende selectiecriteria s : 1. Persoonlijke draagkracht - een verklaring onder waarbij de inschrijver verklaart dat hij zich niet in staat is van uitgesloten te worden in uitvoering artikel 43, 1, 2, 3, 4 en 7 van het KB (bijgevoegd model); - een attest dat beweert dat de inschrijver voldaat aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen van de sociale zekerheid, overeenkomstig art.43 bis, 1 (attest RSZ) voor belgen, of 2 voor vreemdelingen van het KB van ; - een getuigschrift uitgereikt door de bevoegde overheid van betrokken land, waarbij de inschrijver voldoet aan de eisen inzake betaling van belastingen en taxen volgens landelijke bepalingen van het land waar hij ingeschreven is (voor belgische inschrijvers, getuigschriften van de Belastingen en van het ontvangskantoor BTW). 2. De financiële en economische draagkracht zal aangetoond worden door een verklaring betreffende de totale omzet van de onderneming en haar omzet in produkten waarop de opdracht betrekking heeft over de laatste drie boekjaren (art. 44, 3 van het KB ). 3. De technische bekwaamheid wordt bewezen door : - de beschrijving van de technische uitrusting, de maatregelen die de onderneming treft om kwaliteit te waarborgen en de mogelijkheden die zij biedt ten aanzien van ontwerpen en onderzoeken; - middel van een lijst van de voornaamste leveringen die hij gedurende de afgelopen drie jaar heeft verricht, hun bedrag, data en de publieke instanties waarvoor zij bestemd waren. Het afgeven van certificaten opgesteld of geviseerd door de bevoegde overheid wordt als meerwaardig beschouwt. - Art. 45, punt 3 van het KB van ; - Opgave van de al dan niet tot de onderneming behorende technici of technische diensten, in het bijzonder wan die welke belast zijn met de kwaliteitscontrole. Bestek Algemene offerteaanvraag. Pagina 3 op 25

4 In toepassing van de omzendbrief dd betreffende de kwalitatieve selectie van de aannemers, leveranciers en dienstverleners, wordt toegestaan dat de candidaat verwijst naar de referenties en documenten die vroeger reeds overgemaakt werden en die ze indien nodig bijwerkt. Documenten mogen uit eenvoudige copijen bestaan. 4. Erkenning KSZ (Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid) uitsluitend voor lot 1 5. De aannemer verbindt zich toe de verplaatsing van de servers uit te voeren in een minimum van tijd (maximum 2 ononderbroken werkdagen, uitsluitend voor lot 1) om het aantal werkloosheidsdagen van het personeel van het OCMW te beperken. Bestek Algemene offerteaanvraag. Pagina 4 op 25

5 9. Gunningscriteria LOT 1 Server en LOT 2 PC Punten op Prestatievermogen van de server en PC met de voorgestelde software. 10 Waarborg : tijdsduur en type 5 Onderhoud (tijdsduur, type,...) 5 Verplaatsingscapaciteit van de servers en installatie van het materiaal 55 Bedrag van de offerte 25 TOTAAL in punten 100 LOT 3 Printers en LOT 4 Schermen TFT Punten op Prestatievermogen van het voorgestelde materiaal. 15 Waarborg : (tijdsduur en type) 10 Onderhoud (kostprijs, inhoud,...) 25 Bedrag van de offerte 50 TOTAAL in punten Wijze van gunnen van de opdracht In het kader van de huidige algemene offerteaanvraag zal de aanbestedende overheid vooraleer overgaan tot de kwalitatieve selectie van de inschrijvers op basis van voorgelegde documenten (zie punt 8). De aanbestende overheid kiest de offerte die haar het voordeligst lijkt. Hiervoor begint de aanbestedende overheid met de uitsluiting van de onregelmatige of onvolledige offerten of van de basisofferten met betrekking tot materiaal dat niet voldoet aan de technische bepalingen van dit bestek. Tussen de overblijvende offerten bepaalt ze dan de meest interessante offerte, rekening houdend van de criteria die hierboven onder punt 9 zijn beschreven. Hebben de inschrijvers een korting aangeboden in het geval van aankoop van meerdere percelen, dan wordt de selectie van de aanbestedende bepaald op grond van de perceelgroup met de gunstigste offerte aangezien de criteria. In toepassing van artikel 18, al. 2 van de bovenvermelde wet van houdt zich de aanbestedende overheid het recht toe, enkel bepaalde percelen aan te nemen en, desnoods, te besluiten dat de andere percelen deel zullen zijn van één of meer nieuwe opdrachten. Bestek Algemene offerteaanvraag. Pagina 5 op 25

6 11. Geldigheidstermijn van de offerte De inschrijvers blijven door hun offerte, die eventueel aangepast is geweest door de aanbestedende overheid, gebonden gedurende een termijn van 90 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de datum, waarop de offertes moeten ingediend zijn. 12. Leveringstermijn De leverancier geeft in zijn inschrijving de termijn op waarbinnen het systeem in bedrijfsklare toestand zal geleverd worden. De termijn wordt uitgedrukt in dagen, en mag de 60 dagen niet overschrijden. Deze termijn is te rekenen vanaf de datum van bekendmaking aan de leverancier van de goedkeuring van zijn inschrijving. Bij te late levering is artikel 66 van de algemene aannemingsvoorwaarden, bijlage bij het K.B. van 26 september 1996, van toepassing onder voorbehoud van de maatregelen die in de volgende alinea s worden beschreven. Elk perceel wordt in de toepassing van boeten individueel beschouwd (artikel 66 1, 4). Een boete ten hoogte van 2 % van de waarde van het materiaal, dat met dezelfde vertraging geleverd is geweest of niet functioneel is, wordt per werkdag vertraging gerekend, met een minimum van 8 per dag. De boete bedraagt maximum 20 % van de waarde van het materiaal dat met dezelfde vertraging geleverd is geweest of niet functioneel is. Deze boete werd bij de betaling van de rekening automatisch afgetrokken. Dezelfde boete is van toepassing bij vertraging in het overzet van de gegevens. 13. Borgtocht De borgtocht wordt bepaald op 5 % van de oorspronkelijke aaneminssom, afgerond naar het hoger tiental. De inschrijver moet binnen de dertig kalenderdagen volgend op de dag van de gunning van de opdracht bewijzen dat hij de borgtocht gesteld heeft, volgens art. 5, 3, van de algemene aannemingsvoorwaarden. De borgtocht wordt geheel vrijgegeven na de definitieve oplevering, volgens de algemene aannemingsvoorwaarden. De borgtocht is verplicht voor elke opdracht (bedragen van de percelen die dezelfde leverancier toegewezen zijn) hoger dan excl. BTW. Borgtocht is niet van toepassing voor de perceel/percelen van excl. BTW of minder. 14. Waarborg De offerte moet een garantie van minimum drie jaar bevatten. Deze garantie moet vanaf de dag volgend op de voorlopige oplevering lopen. De garantie zal de onderhoud bevatten zoals beschreven in hoofdstuk 2 van de huidige C.S.C. Dit betekend dat de prijs voor de onderhoud niet zal geëist mogen worden vóór het verschrijven van de door de inschrijver gegunde garantietermijn. Wat het overige betreft bepaalt de inschrijver de prestaties die door de garantie gedekt zijn (onderdelen, werkuren, verplaatsing, interventietermijn, etc.) Bestek Algemene offerteaanvraag. Pagina 6 op 25

7 15. Leveringsplaatsen Levering, montage en in dienst stelling gebeuren op de volgende leveringsplaats(en): OCMW Jette, Sint- Pieterskerkstraat, 47 te 1090 Brussel, in de door de vertegenwoordiger van de aanbestedende overheid toegewezen lokalen. De inschrijver zal de mogelijkheid hebben, de plaats op afspraak te bezoeken. De inschrijver wordt in ieder geval geacht de lokalen gecontroleerd te hebben. De inschrijver verwittigd de aanbestedende overheid ten minste vier dagen op voorhand, van zijn intentie de bestelde uitrusting te leveren en te installeren. Artikel 55 van de algemene aannemingsvoorwaarden past zich bij de levering toe. 16. Oplevering van het materiaal De volgende bepalingen zijn bij de oplevering van toepassing : a) De voorlopige oplevering gebeurt volledig op het leveringsplaats. De aanbestedende overheid beschikt over een termijn van 60 kalenderdagen om het materiaal te testen en te observeren, maar ook om zijn beslissing van aankoop of niet aankoop te laten weten. Deze termijn loopt vanaf de dag volgend op de dag van aankomst van het materiaal op de leveringsplaats, voor zover dat de aanbestedende overheid over de borderel of de rekening beschikt, zoals bepaald in artikel 55, 2 van de algemene aannemingsvoorwaarden; het gaat hier over de termijn van vijftien kalenderdagen, voorzien in artikel 55, 4 van de algemene aannemingsvoorwaarden. Het nazien van het materiaal zal een test van de programma s bevatten om te bewijzen dat ze werken volgens de bepalingen in dit bijzonder bestek en ook volgens de specificaties die in de offerte van de leverancier opgelijst zijn. De test zal in aanwezigheid van de leverancier gebeuren.. De testresultaten zullen in een verslag geschreven worden, als bijlage bij het rapport van (niet) voorlopige oplevering. b) Tijdens de garantietermijn, zoals onder punt 14 bepaald, of, bij gebrek, binnen een termijn van een jaar vanaf de voorlopige opleveringsdatum op de leveringsplaats, kan de aanbestedende overheid van de leverancier eisen, dat hij op eigen kost en in een verplichte termijn, het defect materiaal vervangt. Een nieuwe termijn van dezelfde lengte wordt dan toegepast aan al de vervangt onderdelen. c) De definitieve oplevering gebeurt bij het verstrijken van de garantie termijn bepaald onder punt 14, of, bij gebrek, bij het verstrijken van één jaar vanaf de datum van de voorlopige oplevering op de leveringsplaats; ze gebeurt stilzwijgend wanneer de levering gedurende die termijn geen aanleiding tot klachten heeft gegeven. Zou die oplevering geweigerd zijn, geeft de aanbestedende overheid de oorzaak ervan en de door de leverancier voorgeslagen oplossingen worden dan binnen de maand geëvalueerd. De notificatie van de weigering van de definitieve oplevering geld als ingebrekestelling en wordt geacht als gedaan op de dag volgend de dag van afgave van de aangetekend brief bij de post. Wordt de oplevering een tweede keer geweigerd, dan kan de aanbestedende overheid besluiten de opdracht op te zeggen. De leverancier is in dit geval verplicht de reeds ontvangen bedragen terug te betalen, het materiaal op eigen kost weg te halen, en de lokalen in oorspronkelijke staat terug te stellen, ongeacht het eventuele debet van schadevergoeding en de toepassing van ambtshalve maatregelen. De opleveringsaanvragen zijn aan Mvr. De Voorzitster van de OCMW van Jette of aan haar vervanger te sturen. Bestek Algemene offerteaanvraag. Pagina 7 op 25

8 17. Verantwoordelijkheid en verzekering De inschrijver draagt al de risikos van verlies of schade aan het materiaal tot de leveringsdatum. De inschrijver is verantwoordelijk voor al de schaden die aan de goederen of het personeel van de aanbestedende overheid veroorzaakt zijn. Dit risiko moet hij middels een verzekering dekken. De aanbestedende overheid is verantwoordelijk voor al de schaden die aan de goederen of het personeel van de inschrijver veroorzaakt zijn in geval van onachtzaamheid. 18. Prijsregelende De prijs bevat al de taksen, rechten en normale belastingen. Afladen, uitpakken, in plaats en dienst stelling op de leveringsplaats gebeuren op de kost en zorg van de inschrijver en zijn in de prijs inbegrepen. De prijs moet ook de levering van een volledige technische documentatie in het Frans of in het Nederlands bevatten, en voor elke bestelde eenheid Prijsherziening De prijzen zijn niet herzienbaar. 20. Betaling Wat percelen 1 tot 4 betreft, de prijs van de goederen zal als volgt opeisbaar zijn: - 90 % bij de voorlopige oplevering - 10 % bij de definitieve oplevering. Voor het overige gelden de betalingsbepalingen van artikel 15 van de algemene aannemingsvoorwaarden in bijlage bij K.B. van 26 september Bij te voegen bescheiden :: 22. Taal a. Het offerte formulier en de inventaris volledig ingevuld, met datum en handtekening ; b. een technische beschrijving ; c. een voorstel van onderhoudscontract ; d. de documenten die onder punt 7 Kwalitatieve selectie van dit bijzonder bestek vermeld zijn.. De offertes en de documentatie moeten ofwel in het Frans ofwel in het Nederlands geschreven zijn Betwistingen Deze opdracht wordt beheerst door het Belgisch recht. Voor alle geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd. Bestek Algemene offerteaanvraag. Pagina 8 op 25

9 HOOFDSTUK 2 : TECHNISCHE BESCHRIJVING Artikel 1 : Algemene bepalingen. Inleiding : - Het materiaal dient geleverd, geïnstalleerd en in dienst gesteld te worden binnen een termijn van 60 dagen, te rekenen vanaf de datum van het sturen van het bestelbon door de aanbestedende. Hardware onderhoud: De garantietermijn op alle onderdelen dient minimum 3 jaar te lopen, vanaf de datum van de voorlopige oplevering. Voor elk perceel dient een voorslag van onderhoudscontract bijgevoegd te zijn, met een preciese beschrijving van de prijs, de prestaties die in het contract gedekt zijn maar ook degene die in het contract niet gedekt zijn. Onderhoudsdiensten zouden een telefonische bijstand aan het personeel van het Informatica dienst voorzien. Het onderhoud zal in ieder geval gratis blijven tot het verschrijven van de garantietermijn. Server migratie et installatie De inschrijver verbindt zich ertoe, het overzetten van de servers in een minimale tijdstip (2 werkdagen continu maximum) om het aantal dagen van activiteitsonderbreking van het personeel te beperken. De inschrijver verbindt zich ertoe, de server migratie in zijn eigen lokaal te voorbereiden. De inschrijver verbindt zich ertoe, al de nodige menselijke en technische middelen aan de server migratie te besteden. De inschrijver verbindt zich ertoe, een datum te overeenkomen met de OCMW van Jette en zich aan dit termiijn te houden. De inschrijver verbindt zich ertoe, om 100 % van de gegevens over te zetten en heeft ook de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat 100 % van die gegevens na de migratie worden teruggeplaatst. De inschrijver verbindt zich ertoe, al de nodige softwares te installeren die tot de goede werking van het systeem, de specifieke toepassingen van de OCMW, Home Iris en het volledig netwerk bijdragen. PC migratie De inschrijver verbindt zich ertoe, deze migratie te presteren in een continu aantal werkdagen, zonder onderbreking, onmiddelijk na de server migratie. Bijgevoegd is de lijst van de migraties / installaties voor de Pcs, de schermen en de printers. Bestek Algemene offerteaanvraag. Pagina 9 op 25

10 Artikel 2 : : Dispositions spécifiques à chaque lot. LOT 1 : SERVER 1 Server en migratie van het bestaande Poweredge Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition met 50 klanten Licences and docs Active directory Messaging intranet Exchange bestaande vergunningen Centura SQL licences existantes Connexie aan de KSZ (Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid) en NR (Nationaal Register) via Publilink 1 UPS 1 Systeem van backup op tape 1 Systeem van overgebracht backup (Rusthuis Iris) 1 volledige Suite Antivirus, anti spam, anti malware,. LOT 2 :PC 16 PC bureautique Windows XP FR, Office PME FR 3 PC bureautique Windows XP NL, Office PME NL 1 PC Labo informatica, Windows XP FR, Office PRO FR 1 PC voor de informatici, Windows XP FR, Office PRO FR LOT 3 : SCHERMEN TFT schermen TFT LOT 4 : PRINTERS 27 printer Laser mono, A4 1 bijvakje van 250 bladen overeenstemmend met de printer Laser mono voor een volledige capaciteit van 500 bladen A4 10 printers Deskjet color, A4 1 printer All-in-One ultra compact voor printen, digitaliseren en kopiëren (geen functie FAX) 1 waarborgpack van 3 jaar voor printer HP waarborgpack van 3 jaar voor printer HP 5940 Bestek Algemene offerteaanvraag. Pagina 10 op 25

11 technische bepalingen: Bepalingen (minimale) van het server 1. Processor 2 x : Dual Core Intel Xeon 5080, 2x2MB Cache, 3.73GHz, 1066MHZ FSB 2. Geheugen : 8GB FB 667MHz Memory (4x2GB dual rank DIMMs) 3. C4 Integrated SAS/SATA, RAID 5, PERC 5/i Integrated, min3/max8 Hard Drives 4. PERC 5/i Integrated RAID Controller Card 5. Disques : 5*73 GB SAS, t/m (hot plug) 6. 2x Broadcom NetXtreme II Port Gb Ethernet NIC w/toe, Cu, PCIe 7. Microsoft Windows Server 2003 Engels R2, Enterprise Edition with 50 Client Licenses and docs 8. Tape Backup, 200/400GB, with 39320A SCSI Controller, Internal 9. 16X DVD Drive, Internal " Internal Floppy Disk Drive 11. UPS, 980Watt, tower mount 12. Behuizing : Tower met redundant power supply 13. Flat panel monitor TFT 17, toetsenbord Azerty (BE), optische muis Bepalingen (minimale) van de PC workstation 1. Intel Pentium D Processor 945 (3.4GHz, 800MHz FSB, 2x2MB L2 cache, EM64T, Dual Core Technology) 2. behuizing desktop 3. Chipset Intel 945G 4. Bus systeem van 800 Mhz 5. 1 MB van externe cache GB 533MHz Non-ECC DDR2 SDRAM (2*512MB DIMM) 7. 80GB (7,200 rpm) SATA 3.0Gb/s 8. Floppy disk : 3 ½ 1.44 Mbytes 9. DVD-rom 16x 10. Geïntegreerd geluidskaart 11. Kaart Ethernet Broadcom 10/100/1000 Geïntegreerd 12. Chip vidéo Intel Media Accelerator 950 Geïntegreerd 13. toetsenbord Azerty (BE), optische muis 14. Microsoft Windows XP (taal zie boven) 15. Flat panel monitor TFT 17 Bestek Algemene offerteaanvraag. Pagina 11 op 25

12 Bepalingen (minimale) van de PC Labo 1. Intel Pentium 3.4GHz 2. Behuizing : Tower 3. controleur SATA 2 x integreer 4. controleur IDE 2 x integreer 5. 1 x 500 Gb SATA + 2 câbles série au total 6. 1 x 500 Gb IDE + 2 câbles ide au total GB Ram of 2 x 512 Mb Ram 8. Floppy disk : 3 ½ 1.44 Mbytes 9. DVD RW 16x 10. Geïntegreerd geluidskaart 11. Kaart Ethernet Broadcom 10/100/1000 geïntegreerd of apart 12. Chip vidéo Intel Media Accelerator 950 Geïntegreerd 13. toetsenbord Azerty (BE), optische muis 14. Microsoft Windows XP (taal zie boven) 15. Flat panel monitor TFT 17 Bepalingen (minimale) van de PC Informatici 1. Intel Pentium D Processor 945 (3.4GHz, 800MHz FSB, 2x2MB L2 cache, EM64T, Dual Core Technology) 2. Behuizing : Tower of desktop 3. Chipset Intel 945G 4. Bus systeem van 800 Mhz 5. 1 MB van externe cache GB 533MHz Non-ECC DDR2 SDRAM (2*512MB DIMM) GB (7,200 rpm) SATA 2 x 8. Floppy disk : 3 ½ 1.44 Mbytes 9. DVD RW 16x 10. Geïntegreerd geluidskaart 11. Kaart Ethernet Broadcom 10/100/1000 geïntégreerd 12. Chip vidéo Intel Media Accelerator 950 geïntegreerd 13. toetsenbord Azerty (BE), optische muis 14. Microsoft Windows XP (taal zie boven) 15. Flat panel monitor TFT 17 Bepalingen van de schermen 1. Actieve Matrix - TFT LCD ( zichtbaarbeeld in diagonaal 17 ) 3. Optimale vooropgestelde resolutie 1280 x 1024 a 60 Hz 4. Geïntegreerde luidsprekers. Bestek Algemene offerteaanvraag. Pagina 12 op 25

13 Bepalingen van de printers Laser 1. Printer technologie Laser 2. Afdruksnelheid (zwart, normale kwaliteit, A4) tot 21 bpm 3. Processor type Motorola V4 Coldfire 133 MHz 4. resolutie (zwart, optimale kwaliteit) tot x dpi 5. Tot bz per maand 6. Invoer : 1 papiercassette van 250 vel A4 7. Standaard geheugen16 Mo 8. Talen van de printers verenigbaar HP PCL 6, HP PCL 5e, HP Postscript niveau 2 9. Connectiviteid en standard Port USB (compatible USB 2.0), parallel port overeenkomstig IEEE 1284-B 10. Kabel USB 2.0 afgelveerd 11. overeenkomstig Windows XP Color Deskjet 1. Technologie deskjet 2. tot x dpi optimisés pour l'impression en couleur 3. USB overeenkomstig USB 2.0 kabel inbegrepen, PictBridge 4. Langage compatible GUI HP PCL 3 5. Papiercassette van 100 vel A4 6. Overeenkomstig Windows XP All-in*-One Deskjet, 1. Technologie deskjet 2. tot x dpi optimisés pour l'impression en couleur 3. USB overeenkomstig USB 2.0 kabel inbegrepen, 4. LIDIL (Lightweight Imaging Device Interface Language) 5. 8 polis TrueType 6. papiercassette van 100 vel A4 7. Soort flat scanner 8. Optique resolutie voor de digitaliseren tot dpi 9. Overeenkomstig Windows XP Bestek Algemene offerteaanvraag. Pagina 13 op 25

14 Installatie Installatie en parametrage van de PC (operating system, sofware, migratie van de te vervangen posten). De installatie van het netwerk van de opdrachtgevende overheid is ten laste genomen door de onderneming die is goedgekeurd door de KSZ en die het lot 1 server heeft in de wacht gesleept. Installatie van de servers Onderhoud De insgeschrevene zal zich op zijn eigen werkterrein de volledige configuratie van de server moeten bereiden.(active directory, DATA, Organisaties van de repertoires en verdelingen, DHCP en reglementen, toepassingen en parameters KSZ (Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid) en NR (Nationaal Register), boekhoudingkundige toepassingen, Sociale toepassingen, Toepassing van de rusthuis Iris, Messaging Intranet, on-line bijwerken, Suite Antivirus, SQL Centura, Backup Tape en overgebracht Backup,. De server integreert zich in het netwerk van de opdrachtgevende overheid (Domein) zowel als hoofdcontroleur en rechtens de bestaande Powerhedge De bestaande Powerhedge 2600 zal geconfidireerd worden ter vervanging van de bestaande poweredge 2400 met zijn huidige licenties. De maximale termijn van de installatie servers bedraagt 2 kalenderdagen (2X24u doorlopend) en vangt vanaf de buitendienststelling van de bestaande server poweredge Een begonnen stopzetting van de server wordt aanzien als een volledige dag van 24 uur. Het terug ingangzetten van de servers na dit termijn van 2 dagen impliceert dat de meerderheid van het personeel zich onmiddellijk weer aan het werk kan zetten zowel in het OCMW van Jette als in het rusthuis Iris. De betreffende inlichtingen van de huidige markt mogen gevraagd worden aan de dienst Informatica van het OCMW van Jette, de heer LALJI Liaqat via mail De opdrachtgevende overheid is bevoegd om gevolg te geven of niet aan het onderhoudscontract. De ingeschrevene moet verplicht een gedetailleerd onderhoudscontract van het type omnium van de verschillende voorgestelde uitrustingen toevoegen. Het onderhoudscontract zal voor een periode van 1 jaar voorgelegd worden, beginnende na afloop van de garantieperiode zal vervolgens stilzwijgend verlengd worden voor achtereenvolgende periode van 1 jaar, behalve bij verzet van de opdrachtgevende overheid, schriftelijk aangevraagd binnen de 14 werkdagen voor de vervaldag van het contract. Een dergelijk contract OMNIUM dekt de verplaatsingen, de persoonprestaties, de vervanging van de nodige stukken en het nodige materiaal bij het herstellen van de uitrustingen, de tussenkomsten op het niveau van de parametrage van het informaticabestand, een technische ondersteuning. De contractuele tussenkomsttermijn zal maximum 48 uur bedragen, tellend gedurende de lopende werkdagen (voor het berekenen van het termijn wordt een dag van 24 uur in rekening genomen). Iedere aangebroken dag wordt volledig in aanmerking genomen. Bestek Algemene offerteaanvraag. Pagina 14 op 25

15 OFFERTE AANKOOP VAN INFORMATICAMATERIAAL 2006 De ondergetekende (naam en voornaam) :.... Hoedanigheid of beroep :. Nationaliteit :. Woonplaats (land, gemeente, straat, nummer) : OF De Vennootschap (handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) : vertegenwoordigd door de ondergetekende(n) : (directeur, president, zaakvoerder, vennoot, speciaal afgevaardigde) van wie de machten gepubliceerd zijn in het Belgisch Staatsblad n..... van.. OF De ondergetekenden (voor elk van hen dezelfde gegevens als hierboven) die zich tijdelijk hebben verenigd voor deze aanneming, verbindt of verbinden zich de opdracht aankoop van informaticamateriaal, bepaald in het bijzonder bestek, als volgt uit te voeren, overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van het bestek : Bestek Algemene offerteaanvraag. Pagina 15 op 25

16 Termijn(1) Garantie (2) Bedrag BTW incl. (3) Korting (4) Perceel 1 : Perceel 2 : Perceel 3 : Perceel 4 : Ja/Nee Ja/Nee Ja/Nee Ja/Nee (1) In werkdagen. (2) Garantietermijn melden, die niet korter dan één jaar mag zijn. De beschrijving van de omvang van de garantie behoort in een bijlage (artikel 2, 14 van de C.S.C.) (3) De details worden in de samenvattend inventaris doorgenomen. (4) In te vullen als de inschrijver wenst een korting te geven in geval van samenstelling van bepaalde percelen waarvoor hij een offerte opmaakt (artikel 2, 6, 3 van de C.S.C.) en in de samenvattend inventaris te beschrijven. A. Algemene inlichtingen : - Inschrijving(en) bij de RSZ onder nr (s) : - BTW nr (s) :. - Telefoon nr (s) : - Fax nr (s) : - adres : B. Bankrekening : De betalingen zullen geldig uitgevoerd worden door overschrijving op rekeningen.... ten name van... geopend bij de financiële instelling : C. Nationaliteit : De nationaliteit van de leden van mijn personeel is... De nationaliteit van mijn mogelijke onderhandelaars is... D. Oorsprong van de te leveren producten : Voor de uitvoering van deze opdracht zullen geen producten worden gebruikt die niet afkomstig zijn uit de lidstaten van de Europese Gemeenschap (1) (2) OF Indien voor de uitvoering van deze opdracht wel producten worden gebruikt die niet afkomstig zijn uit de lidstaten van de Europese Gemeenschap, voegt de inschrijver hierbij, overeenkomstig de bepalingen van art. 90 1, 4 van het K.B. van 8/1/1996, een afzonderlijke nota, gedateerd en ondertekend, met de vermelding van de herkomst van de te leveren producten en/of de te gebruiken materialen, die niet afkomstig zijn uit de Lidstaten van de Europese Gemeenschap. De nota vermeldt per land van oorsprong het bedrag, exclusief douanerechten, dat die producten en/of materialen in de offerte vertegenwoordigen. Wanneer het gaat om op het grondgebied van de lidstaten van de Europese Gemeenschap af te werken of te verwerken producten en/of materialen, vermeldt de nota de prijs van de grondstoffen. (1) (2) (3) (1) Doorhalen wat niet van toepassing is. (2) Geen rekening houden met de producten van buitenlandse oorsprong die in het bijzonder bestek geëist zijn. (3) De inschrijver die de verklaring niet heeft ingediend word geacht geen producten of materialen te gebruiken die niet afkomstig zijn van lidstaten van de Europese Gemeenschap voor het uitvoeren van het opdracht. Bestek Algemene offerteaanvraag. Pagina 16 op 25

17 E. Attest van betaling van sociale lasten Bijgevoegd bij deze offerte is een attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid waarin de stand van de rekening van de inschrijver bij deze instelling wordt opgegeven, overeenkomstig art. 43 bis van het KB van 8/1/1996. Dit attest hoeft niet bijgevoegd te zijn in het geval dat een identiek attest over dezelfde periode reeds ingediend is geweest voor de kwalitatieve selectie. Gedaan te.., op datum van. / /... De inschrijver(s) Bestek Algemene offerteaanvraag. Pagina 17 op 25

18 AANKOOP VAN INFORMATICAMATERIAAL INVENTARIS VAN DE OFFERTE DOCUMENTEN CONFORMITEITSTABEL van de offerte KWALITATIEVE SELECTIE : IN TE VULLEN DOOR DE INSCHRIJVER JA NEE VOOR DE AANBESTEDENDE OVERHEID VOORBEHOUDEN - Verklaring op zijn erewoord (afwezigheid van uitsluitingsclausules) - KSZ attest Perceel 1 - RSZ attest - Attest van betaling van belastingen en taxen - Verklaring van omzet - Beschrijving van de technische bekwaamheid - Lijst van gelijkaardige leveringen - Attesten van goede bedoeling OFFERTE : - Offerte voor perceel 1 in tweevoud - Offerte voor perceel 2 in tweevoud - Offerte voor perceel 3 in tweevoud - Offerte voor perceel 4 in tweevoud - Offerte formulier, met datum en handtekening - Gedetailleerde inventaris (cijfers) BIJLAGEN : - Document ter beschrijving van de omvang van de garantie (termijn, prestaties,...) - Technische beschrijvingen - Onderhoudscontract Bestek Algemene offerteaanvraag. Pagina 18 op 25

19 - Diverse :... (te bepalen) Bestek Algemene offerteaanvraag. Pagina 19 op 25

20 Bestek Algemene offerteaanvraag. Pagina 20 op 25

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET 1 Opdrachtgever Aard van de opdracht : Intercommunale LEIEDAL : Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest Bestek nr. : H3 GM 54 40 INSCHRIJVINGSBILJET - De ondergetekende

Nadere informatie

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN Ondergetekende (naam en voornaam) : Hoedanigheid of beroep

Nadere informatie

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag.

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. OCMW POPERINGE BOUWEN SOCIAAL HUIS Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. INSCHRIJVINGSBILJET / OFFERTE De ondergetekende: (naam en voornamen) Hoedanigheid of beroep:.. Nationaliteit:. Woonplaats

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO De ondergetekende : (Naam

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL Domein Werk Besteknummer : Diverse gebouwen

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Perceel 1

OFFERTEFORMULIER Perceel 1 BESTEK HOUDENDE DE VOORWAARDEN VOOR HET AANSTELLEN VAN EEN NOTARIS MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN VAN JURIDISCHE AARD TEN BEHOEVE VAN DE STAD GENT Open offerteaanvraag met bekendmaking OFFERTEFORMULIER

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 OPDRACHTGEVEND BESTUUR Gemeente Lint Koning Albertstraat 41 2547 Lint BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 INSCHRIJVINGSBILJET. Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO.

Nadere informatie

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008. " Vervanging van het actief netwerk "

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008.  Vervanging van het actief netwerk Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008 " Vervanging van het actief netwerk " ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen worden

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 44 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk Besteknummer

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 18 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Studie en Advies Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk STAD : Genk OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan 70 3600 Genk BENAMING VAN DE OPDRACHT : GT-160490-66 Infrastructuurwerken Omgevingswerken Kleuterschool

Nadere informatie

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet:

Nadere informatie

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL M.I.V.B. Speciale Studiedienst Koningsstraat 76 1000 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. MIVB/SSD/1400 RAAMOVEREENKOMST VOOR VERSTERKING VAN PERRONNEUZEN

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 1 OPEN FERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 UITVOERING VAN WERKEN : BOUWEN VAN EEN DOORGANGSGEBOUW VOLGENS DE BREEAM-METHODIEK FERTEFORMULIER AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN 2 OPDRACHTGEVER : POM

Nadere informatie

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw OFFERTEFORMULIER. Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw Bouwheer INTERWAAS Lamstraat 113 9100

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. OFWEL (1) De Vennootschap (handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel):.

OFFERTEFORMULIER. OFWEL (1) De Vennootschap (handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel):. Bouwheer : VZW Daarkom, Prinsenstraat, 8 te 1000 Brussel Opdracht : Herinrichting van La Gaité tot een Vlaams Marokkaans Culturenhuis Lot 5 : De uitvoering van de werken : liften Tekstmodel van offerteformulier

Nadere informatie

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Mobiel Brussel (B.U.V.) Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1030 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1348 Raamovereenkomst voor

Nadere informatie

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06 Bijlage 1: offerteformulier Agentschap Wegen en erkeer Afdeling Expertise erkeer en Telematica Dossiernr : MDN/62 Bestek 1M3D8N/15/06 Omschrijving opdracht: Tellen van het vervoer van gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP PERCEEL 1: ALGEMENE RENOVATIEWERKEN Openbare aanbesteding Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld en

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw"

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008 "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw" ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) :

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) : Provincie Stad Aanbestedende overheid Benaming van de opdracht Limburg Sint-Truiden Wegen en Verkeer Limburg Aanpassing N3 Rotonde Stayen OFFERTEFORMULIER De ondergetekende (Naam en voornaam) : Hoedanigheid

Nadere informatie

offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten

offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten openbare aanbesteding Opdracht: Aanstellen van een aannemer voor de werken renovatie administratieve lokalen en kleutersanitair

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

RENOVATIE PLATTE DAKEN

RENOVATIE PLATTE DAKEN INSCHRIJVINGSFORMULIER aanbesteding 14/06/2011 BESTEK NUMMER: 260411 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: VRIJE BASISSCHOLEN DE WIJNGAARD VZW SINT ANNA 41 8500 KORTRIJK Tel 056 35 40 96 ST. VINCENTIUS

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen 1 Thonetlaan 106A te 2050 Antwerpen

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen 1 Thonetlaan 106A te 2050 Antwerpen GEMEENTE : Antwerpen OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen Thonetlaan 06A te 050 Antwerpen BENAMING VAN DE OPDRACHT : Vernieuwen van sanitair speelplaats

Nadere informatie

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een leverancier voor de installatie van een waterbehandelingssysteem Offerteaanvraag BIV 1 INHOUD INHOUD...2 I. VOORAFGAANDELIJK...3

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Omgeving D i e n s t Wegen en Routestructuren Belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat offertes reeds voor de openingszitting zouden geopend worden! Indien

Nadere informatie

OFFERTEBILJET. * Projectnr. AG Vespa: AGVESPA/OD/EIL/CN/BE01. * Projectnr. Rio-Link: RI3A235. * Naam van het project: Cadix Noord

OFFERTEBILJET. * Projectnr. AG Vespa: AGVESPA/OD/EIL/CN/BE01. * Projectnr. Rio-Link: RI3A235. * Naam van het project: Cadix Noord OFFERTEBILJET * Projectnr. AG Vespa: AGVESPA/OD/EIL/CN/BE0 * Projectnr. Rio-Link: RI3A235 * Naam van het project: Cadix Noord A. IDENTITEIT EN VERBINDING. Natuurlijke persoon: - De ondergetekende... (naam

Nadere informatie

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER 34 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Klanten & Ondersteuning Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2014/AFM/OA/28686 Open aanbesteding voor

Nadere informatie

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG BV/PDT/juli 2013 INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG OFFERTEFORMULIER VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN BESTEK NUMMER: 2016-1 IN OPDRACHT VAN: INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON Nieuwland

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0888-1 IN OPDRACHT VAN: VOORWERP OPDRACHT: GEBOUW / LIGGING: PERCEEL: vzw Katholieke Scholen Groot-Bornem Driesstraat 10 2880 Bornem Verantwoordelijke inrichtende macht : dhr Frans De Laet

Nadere informatie

Bestek nr. : INF Dossier nr. : WA 2012/0538/02 OFFERTEFORMULIER

Bestek nr. : INF Dossier nr. : WA 2012/0538/02 OFFERTEFORMULIER Aanbestedende overheid: Sociale Huisvestingsmaatschappij Vooruitzien cvba Burgemeester Geyskensstraat 1 3580 Beringen Opdracht: Verkavelingsproject aan Kleuterweg, Heusden-Zolder Bestek nr. : INF2016-0038

Nadere informatie

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk DEEL E. FERTEFORMULIER Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk Bestek: AGSTAN/OD/SP/HB/BE02 Programma Openbaar domein/strategische Projecten (natuurlijke

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSBILJET. * Naam van het project: Opvang 2DWA-riolering Tomme + aansluiting op bestaande riolering in Ottenburg

INSCHRIJVINGSBILJET. * Naam van het project: Opvang 2DWA-riolering Tomme + aansluiting op bestaande riolering in Ottenburg INSCHRIJVINGSBILJET * Projectnr./lot:.595 * Naam van het project: Opvang DWA-riolering Tomme + aansluiting op bestaande riolering in Ottenburg * Aanbestedingsdatum: XX-XX-XXXX A. IDENTITEIT EN VERBINDING.

Nadere informatie

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6 BESTEK NUMMER: IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: 1407 Bouw en afwerking Wijkgezondheidscentrum Daenshuis

Nadere informatie

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW Project Verbouwing en vernieuwing van sanitaire installaties met inbegrip van installaties voor regenwaterrecuperatie. Kadaster Zemst 1e afdeling, sectie B, nummer

Nadere informatie

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant B A R T V A N D E K E R C K H O V E A R C H I T E C T E N V E N N O O T S C H A P Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant Offerteformulier voor aanneming

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be - aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog op

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid 151 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Centrale Facilitaire Diensten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek nr. 2014/HFB/OO/29354 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Twee of meer personen die samen bieden, zijn solidair verbonden.

BIEDINGSFORMULIER. Twee of meer personen die samen bieden, zijn solidair verbonden. BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag, het recht tot exploitatie van de volgende 7 standplaatsen voor de verkoop van consumptie-ijs:

Nadere informatie

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0915 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Onze-Lieve-Vrouwcollege Langestraat 66

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 1431

BIJZONDER BESTEK NR. 1431 MAATSCHAPPIJ VOOR HET INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MIVB KONINGSTRAAT 76 1000 BRUSSEL (1) BIJZONDER BESTEK NR. 1431 Aanpassing van het bovengrondse net Kleine reparaties aan de halten en beddingen

Nadere informatie

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438 Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1438 Net RAAMOVEREENKOMST VOOR ONDERHOUDSWERKEN VAN SIGNALISATIE VOOR BLINDEN EN

Nadere informatie

VZW VRIJE BASISSCHOLEN VAN DE ZUSTERS VAN BERLAAR MARKT 13

VZW VRIJE BASISSCHOLEN VAN DE ZUSTERS VAN BERLAAR MARKT 13 BUITENSCHRIJNWERK TURNZAAL SOLLEVELDEN 2 2590 BERLAAR Lot 20.1 VERNIEUWEN BUITENSCHRIJNWERK TURNZAAL MEI 2016 VZW VRIJE BASISSCHOLEN VAN DE ZUSTERS VAN BERLAAR MARKT 13 2590 BERLAAR THV Scholenbouw : ELD

Nadere informatie

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119525-2015:text:nl:html België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525 Aankondiging

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 337

BIJZONDER BESTEK NR. 337 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SINT-GILLIS BIJZONDER BESTEK NR. 337 AFWIJKINGEN Zie A, I, 5. VOORWERP VAN DE OPDRACHT. De opdracht heeft betrekking op de levering en indienststelling

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING TER OPMAAK VAN EEN LIJST VAN GEGADIGDEN TEN BEHOEVE VAN DIVERSE HERSTELLING- EN ONDERHOUDSWERKEN EN

Nadere informatie

De Vlaamse Waterweg NV

De Vlaamse Waterweg NV De Vlaamse Waterweg NV Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor aanneming van werken Bestek nr. AAO D ALG 17-37 Offerteformulier Raamovereenkomst: Onderhoudswerken en

Nadere informatie

DEEL V: OFFERTEFORMULIER

DEEL V: OFFERTEFORMULIER DEEL V: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2015/HFB/OO/32018 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit 2015/S 034-057624

België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit 2015/S 034-057624 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57624-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen

Nadere informatie

De Vlaamse Waterweg NV

De Vlaamse Waterweg NV De Vlaamse Waterweg NV Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor aanneming van werken Bestek nr. AAO D ALG 17-37 Offerteformulier Raamovereenkomst: Onderhoudswerken en

Nadere informatie

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN Bijzonder bestek LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN ten behoeve van het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer te Mol Aanbestedende overheid: Provinciaal Recreatiedomein

Nadere informatie

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN &

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & PLAATSEN RAMEN/DEUREN jtjxj1iwle 1 Inleiding Infrax heeft een formulier samengesteld dat de kandidaat-aannemer dient in te vullen om een ontvankelijk

Nadere informatie

AGION V.O. 9660.3 Bestek nr. 0640-02. Tweebruggenstraat 55 9000 GENT OFFERTEFORMULIER

AGION V.O. 9660.3 Bestek nr. 0640-02. Tweebruggenstraat 55 9000 GENT OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0640-02 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Onze-Lieve-Vrouwe-Instituut

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56242-2012:text:nl:html B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

Leidraad voor de concessie voor de exploitatie van de horecazaak Den Lavaar in Centrum Duurzaam Bouwen

Leidraad voor de concessie voor de exploitatie van de horecazaak Den Lavaar in Centrum Duurzaam Bouwen Leidraad voor de concessie voor de exploitatie van de horecazaak Den Lavaar in Centrum Duurzaam Bouwen 1. BIEDINGSVOORWAARDEN Artikel 1 - Voorwerp Centrum Duurzaam Bouwen vzw biedt via marktraadpleging

Nadere informatie

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:397278-2015:text:nl:html België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S 218-397278 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder de vorm van gesloten digitale biedingen, het recht tot uitbating van het maandelijks marktevenement Woensdagse Brocantemarkt op de

Nadere informatie

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk.

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. BESTEK ref / Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van een omheining in siersmeedwerk met de toegangshekken

Nadere informatie

België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S Aankondiging van een opdracht. Werken

België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S Aankondiging van een opdracht. Werken 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:149623-2017:text:nl:html België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S 077-149623 Aankondiging van een opdracht Werken Richtlijn

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Verzekeringen Personen,

Nadere informatie

B-Brussel: Software en informatiesystemen 2013/S 001-000703. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

B-Brussel: Software en informatiesystemen 2013/S 001-000703. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:703-2013:text:nl:html B-Brussel: Software en informatiesystemen 2013/S 001-000703 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

BIJLAGE A. TECHNISCHE SPECIFICATIES VAN HET BIJZONDERE BESTEK NR.: CSC-IT0802. voor de levering van informaticamateriaal

BIJLAGE A. TECHNISCHE SPECIFICATIES VAN HET BIJZONDERE BESTEK NR.: CSC-IT0802. voor de levering van informaticamateriaal BIJLAGE A. TECHNISCHE SPECIFICATIES VAN HET BIJZONDERE BESTEK NR.: CSC-IT0802 voor de levering van informaticamateriaal De KONINKLIJKE MUNTSCHOUWBURG realiseert een opdracht voor de aankoop van informaticamateriaal.

Nadere informatie

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312596-2012:text:nl:html B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

Algemene offerteaanvraag Nr. 2012-001

Algemene offerteaanvraag Nr. 2012-001 Algemene offerteaanvraag Nr. 2012-001 Voor het afsluiten van een raamcontract voor het installeren en beheren van een nieuwe serverinfrastructuur en migratie van de bestaande servers en clients naar de

Nadere informatie

De volgende gebouwen maken deel uit van de opdracht (Campus Elishout-COOVI E. Gryzonlaan 1 1070 Anderlecht) :

De volgende gebouwen maken deel uit van de opdracht (Campus Elishout-COOVI E. Gryzonlaan 1 1070 Anderlecht) : 41 LOT 2 RAMEN De opdracht wordt drie keer per jaar uitgevoerd bij voorkeur tijdens volgende periodes: - Tweede deel kerstvakantie - Tweede deel paasvakantie - Grote vakantie (16 augustus-25 augustus)

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CDG001060. Onthaalbalie Bellevue 1 B-9050 Ledeberg (Gent)

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CDG001060. Onthaalbalie Bellevue 1 B-9050 Ledeberg (Gent) Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:309452-2010:text:nl:html B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I:

Nadere informatie

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee 1. Voorwerp Dit document regelt de procedure voor de toewijzing van de concessie van het café met zomerterras en de

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Leveringen

Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:295856-2016:text:nl:html België-Brussel: Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VM/B 97

BIJZONDER BESTEK VM/B 97 VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN. KOLONIENSTRAAT 40 1000 BRUSSEL BIJZONDER BESTEK VM/B 97 van toepassing op de overeenkomsten inzake werken afgesloten door de sociale huisvestingsmaatschappijen

Nadere informatie

OPENBARE AANBESTEDING

OPENBARE AANBESTEDING INSCHRIJVINGSFORMULIER BOUWEN OPVANGTEHUIS VOOR VROUWEN OPDRACHTGEVER : CAW Ctraal West Vlaander Nijverheidsstraat 11, 8800 Roeselare UITVOERING DER WERKEN : Brugseweg 67a - 8900 Ieper OPENBARE AANBESTEDING

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 38 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 35 1000 BRUSSEL Dienst Domein Adres Besteknummer

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Deel 1 (voor invultabel zie Deel 2)

OFFERTEFORMULIER Deel 1 (voor invultabel zie Deel 2) OFFERTEFORMULIER Deel 1 (voor invultabel zie Deel 2) PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP Leveren van 100% groene elektriciteit aan afnamepunten behorende tot het provinciaal patrimonium, paraprovinciale

Nadere informatie

België-Brussel: Netwerkuitrusting 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Netwerkuitrusting 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:195505-2015:text:nl:html België-Brussel: Netwerkuitrusting 2015/S 108-195505 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn

Nadere informatie

Conceptnota. Ontwikkeling van een patrimoniumbeheerstoepassing CDG000712

Conceptnota. Ontwikkeling van een patrimoniumbeheerstoepassing CDG000712 Conceptnota Ontwikkeling van een patrimoniumbeheerstoepassing CDG000712 Versie 5.1 CDG000712_conceptnota Pagina 1 van 9 Inhoudsopgave 1 Doelstelling conceptnota... 3 1.1 De opdracht... 3 1.2 Digipolis...

Nadere informatie

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap:

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: Bijlage 1 Inschrijvingsmodel Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: -Firma of naam: -Rechtsvorm: -Nationaliteit: 2. Maatschappelijke zetel: -Straat: nr. bus -Plaats:

Nadere informatie

België-Brussel: Software en informatiesystemen 2014/S 038-062416. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software en informatiesystemen 2014/S 038-062416. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62416-2014:text:nl:html België-Brussel: Software en informatiesystemen 2014/S 038-062416 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t , dienst financiën TL 2012-20 04/04/2012 1/6 BESTEK TL 2012-20 ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING A l g e m e n e a d m i n i s t r a t i e v e b e p a l i n g e n e n v o o r w a a r d e n v

Nadere informatie

BESTEK LEVERINGEN. Touchscreens met wandlift & software ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING. Europese school Mol

BESTEK LEVERINGEN. Touchscreens met wandlift & software ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING. Europese school Mol Ref.: TS.ESM BESTEK VOOR DE ONDERHANDELINGS PROCEDURE VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP Touchscreens met wandlift & software ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING Opdrachtgevend bestuur Europese

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57967-2012:text:nl:html B-Gent: Kranten, vaktijdschriften, periodieken en geïllustreerde tijdschriften 2012/S 36-057967

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER INSCHRIJVINGSFORMULIER Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA/ De Watergroep Het leveren van een onderhoudsplan voor CAD software, voor de periode 01/01/2017-31/12/2019 RC1600314 1. Algemene verbintenis

Nadere informatie

STAD ANTWERPEN biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag,

STAD ANTWERPEN biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag, BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp STAD ANTWERPEN biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag, het tijdelijk recht tot exploitatie van de multifunctionele ruimte van het Red Star

Nadere informatie

België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240435-2016:text:nl:html België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S 133-240435 Aankondiging van een opdracht Diensten

Nadere informatie

B-Brussel: Informaticadiensten 2012/S 123-203407. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Informaticadiensten 2012/S 123-203407. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:203407-2012:text:nl:html B-Brussel: Informaticadiensten 2012/S 123-203407 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CDA002131. Onthaalbalie. Generaal Armstrongweg 1.

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CDA002131. Onthaalbalie. Generaal Armstrongweg 1. Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog

Nadere informatie

Taakklasse 3 ALAa installeren en onderhouden systemen Corné Tintel G GMB13B Medewerker beheer ICT

Taakklasse 3 ALAa installeren en onderhouden systemen Corné Tintel G GMB13B Medewerker beheer ICT Taakklasse 3 ALAa installeren en onderhouden systemen Corné Tintel G GMB13B Medewerker beheer ICT 1 2 Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 2 Opdracht 1: Partities... 3 Opdracht 2: Packet Tracer... 4 Opdracht

Nadere informatie

SINDS 1989. BRENG OOK EEN BEZOEK AAN ONZE WEBSHOP www.ibl-nv.be PRIJSLIJST : DESKTOPS FEBRUARI-MAART 2011 PROMOTIES OKTOBER 1-A.

SINDS 1989. BRENG OOK EEN BEZOEK AAN ONZE WEBSHOP www.ibl-nv.be PRIJSLIJST : DESKTOPS FEBRUARI-MAART 2011 PROMOTIES OKTOBER 1-A. Digicon Computers SINDS 1989 PRIJSLIJST : DESKTOPS FEBRUARI-MAART 2011 PROMOTIES OKTOBER 1-A Geldig van 01-10-2014 tot 31-10-2014 of einde voorraad Inclusie f BTW IBL nv - DIGICON Computers Meersstraat

Nadere informatie

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek SELECTIENOTA 20160034 Oproep tot kandidaatstelling: Raamovereenkomst met één deelnemer voor het leveren van volumetrische koudwatermeters DN20 PN10 bestemd voor drinkwater via beperkte offerteaanvraag.

Nadere informatie

Identificatie van de inschrijver

Identificatie van de inschrijver OFFERTEFORMULIER PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving OPENING: dinsdag 2 juni 2015 om 14.30 uur Voorwerp van de opdracht PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Identificatie

Nadere informatie

Voorwerp van de opdracht. Identificatie van de inschrijver. Verbintenistermijn OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-2015. Open offertevraag

Voorwerp van de opdracht. Identificatie van de inschrijver. Verbintenistermijn OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-2015. Open offertevraag OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-205 Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving Open offertevraag OPENING: dinsdag 6 juni 205 om 4.30 uur Voorwerp van de opdracht AANKOOP EN INDIENSTSTELLIN VAN

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder de vorm van gesloten digitale biedingen, het recht tot uitbating van een zomerbar in het gebouw Platform in park Spoor Noord. Artikel

Nadere informatie

BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN EN LEVERINGEN

BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN EN LEVERINGEN HET REALISEREN, HET ONTWERPEN EN DE PRODUCTIE VAN EEN OF MEERDERE GESCHENKVERPAKKINGEN VOOR HET RELATIEGESCHENK VAN HET BELGISCHE EU-VOORZITTERSCHAP 2010 BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie