Vooraankondiging Algemene Vergadering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vooraankondiging Algemene Vergadering"

Transcriptie

1 Jaargang 10 nummer 1 mei 2015 Huurverhoging 2015 Ieder jaar stijgen de kosten voor het onderhoud en het exploiteren van de woning. Deze kosten worden enigszins gedekt door de jaarlijks toe te passen huurverhoging. Het percentage waarmee de huur wordt verhoogd wordt door de rijksoverheid vastgesteld. Voor 1 mei 2015 ontvangt u van ons een voorstel tot verhoging van de huurprijs per 1 juli 2015, inclusief de toelichting huuraanpassing Voor een uitgebreide toelichting op de huuraanpassing 2015 ontvangt u tevens de huurkrant Vacatures leden van de Raad van Commissarissen U heeft in april een brief ontvangen over de oproep voor kandidaten voor de Raad van Commissarissen. Een van de twee zittende huurderscommissarissen is aftredend in Dit is de heer Kranenburg en hij is herbenoembaar. Ook de heer Ponstein is aftredend in Hij is vanwege het verstrijken van de maximale zittingstermijn niet meer herbenoembaar. Voor zijn zetel wordt een nieuw lid geworven. Feestdagen 2015 Het kantoor van Woningbouwvereniging Poortugaal is vanwege de feestdagen gesloten op de onderstaande data: Maandag 27 april 2015 (Koningsdag) Dinsdag 5 mei 2015 (Bevrijdingsdag) Donderdag 14 mei 2015 (Hemelvaartsdag) Vrijdag 15 mei 2015 Maandag 25 mei 2015 (2e pinksterdag) Vooraankondiging Algemene Vergadering Geachte leden, Hierbij nodig ik u namens de Raad van Commissarissen alvast uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Vergadering. Deze wordt gehouden op woensdag 24 juni 2015, aanvang uur en vindt plaats in het Sociaal Cultureel Centrum De Brinkhoeve, Kerkstraat 12 te Poortugaal. U ontvangt op termijn, net als vorig jaar, een persoonlijke uitnodiging. Agendavoorstel 1. Opening. 2. Vaststelling van het verslag van de Algemene Vergadering van 25 juni Mededelingen. 4. Vaststelling van de jaarlijkse verantwoordingsstukken, jaarschijf 2014: 4a. het verslag van het bestuur 4b. het verslag van de Raad van Commissarissen 4c. het Volkshuisvestingsverslag 4d. jaarrekening 5. Aftreden en (her)benoeming leden Raad van Commissarissen. Volgens rooster is de heer Fotowedstrijd Tuin & Woonomgeving Het voorjaar is begonnen, alles begint weer te groeien en bloeien. Wij zijn heel benieuwd naar de beelden van uw tuin, balkon of woonomgeving. Stuur daarom uw foto naar Wij plaatsen een selectie van de foto s op onze nieuwe website. Onder de inzenders verloten we een waardebon van Bol.com. Inzenden kan tot 1 juni J.H. Kranenburg, secretaris van de Raad van Commissarissen aftredend. Hij is herbenoembaar. Volgens rooster is de heer J.W. Ponstein, vice voorzitter van de Raad van Commissarissen aftredend. Hij is niet herkiesbaar. 6. Informatie over toekomstige nieuwbouw/herstructurering/ onderhouds plannen en huurverhoging. 7. Wat verder ter tafel komt. 8. Rondvraag. 9. Sluiting. In de persoonlijke uitnodiging staat wanneer de stukken (zowel ter inzage op kantoor als op de nieuwe website) beschikbaar zijn. Alle stukken aangaande de jaarverslaglegging worden u onder voorbehoud van de goedkeuring door het accountantsbureau, vaststelling door het Bestuur en goedkeuring door de Raad van Commissarissen aangeboden. namens de Raad van Commissarissen van Woningbouwvereniging Poortugaal René Kouters RVGM E Directeur bestuurder mei

2 Aan het woord René Kouters De Woningwet is aangenomen in Eerste Kamer, wat zijn de belangrijkste gevolgen voor onze vereniging? Op dinsdag 17 maart 2015 heeft de Eerste Kamer de herzieningswet Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (Woningwet) aangenomen. De herziene Woningwet wordt van kracht per 1 juli Met het van kracht worden van de herziene Woningwet gaat automatisch een groot aantal maatregelen per 1 juli 2015 direct in. Voor onze woningbouwvereniging heeft dit op enkele punten belangrijke wijzigingen tot gevolg en op andere punten waren wij al gewend om zo te werken. René Kouters Versterking rol huurders De huurdersinbreng is een belangrijk punt in de nieuwe wet en daar staan wij ook volledig achter. Al sinds 1918 is WBV Poortugaal een vereniging en staan bij ons de huurders centraal. In onze verenigings structuur is de Algemene Vergadering (onze huurders en leden) het hoogste orgaan. Ongeveer 10% van alle woningcorporaties in Nederland kent nog een verenigingsstructuur, de rest zijn stichtingen. En door fusies loopt het aantal verenigingen nog verder terug. Omdat veel corporaties inmiddels stichtingen zijn en dus anders zijn ingericht is in de herziene Woningwet de rol van huurders versterkt. Er is behoefte aan meer inspraak van de huurders. Bij woningbouw verenigingen ligt de inspraak van huurders al vast in de statuten. Huurderszetel in Raad van Commissarissen In onze huidige statuten is opgenomen dat van de drie zetels die onze Raad van Commissarissen telt, er twee dienen te worden ingevuld op voordracht van de huurders. Vanaf 1 juli 2015 geldt dat voordrachtsrecht nog maar voor één zetel. Benoeming van leden van de Raad van Commissarissen Volgens onze huidige statuten geschiedt de benoeming van een lid van de Raad van Commissarissen door de Algemene Vergadering. Dat is nu ook zo in het Verenigingsrecht geregeld. Op basis van de herziene Woningwet komt deze bevoegdheid niet langer toe aan de Algemene Vergadering, maar benoemt de Raad van Commissarissen een nieuw of herbenoembaar lid zelf. Dat heet benoeming volgens het coöptatiebeginsel. Op dit punt wordt een belangrijke bevoegdheid voor alle woningcorporaties met de verenigingsstructuur geheel geschrapt. Wij vinden dit heel erg jammer! Nieuwe statuten Bovenstaande wijzigingen en nog enkele andere kleinere zaken dienen te worden vastgelegd in nieuw op te stellen statuten van onze vereniging. Daarmee voldoen onze statuten dan weer aan de nieuwe wettelijke vereisten. Ik verwacht een voorstel tot statutenwijziging eind 2015, begin 2016 aan u ter goedkeuring te kunnen voorleggen. De goedkeuring is en blijft een bevoegdheid van de Algemene Vergadering. Geen huurwoningen in de vrije sector meer verhuren. Een huurwoning in de vrije sector betekent dat er bij een nieuwe verhuring een contract wordt afgesloten met een netto huurprijs die (in 2015) boven 710,68 per maand ligt. In ons ondernemingsplan hebben wij als doelstelling opgenomen dat we in 2016 over zo n 40 á 50 dure huurwoningen zouden willen beschikken. Inmiddels zijn de maatschappelijke en economische omstandigheden ingrijpend gewijzigd. Betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen voor de primaire doelgroep, dit zijn huishoudens met een maximaal bruto jaarinkomen van ,00 in 2015, wordt dus steeds belangrijker. De druk op deze woningen neemt om verschillende redenen toe en zal naar onze inschatting, zeker voor de middellange termijn, blijven voortduren. Denk hierbij aan het toenemend aantal te huisvesten statushouders en de groei van het aantal kleine gezinnen c.q. eenpersoonshuishoudens. Daarom is besloten geen contracten meer af te sluiten die ertoe leiden dat het aantal dure woningen in onze voorraad toeneemt. De doelstelling is nu om alle verhuringen te laten plaats vinden tegen een maximale netto maandhuur van 710,68 en daarmee de woningen bereikbaar te houden voor onze primaire doelgroep. Bij ons is dus nog uitsluitend het huren van een huurwoning in het sociale segment mogelijk. Elders in dit magazine leest u meer over het begrip huurharmonisatie, wat het betekent en hoe het werkt. Over dit onderwerp bestaat onduidelijkheid en omdat het een belangrijk onderwerp is hebben wij ervoor gekozen hier uitvoerig aandacht aan te besteden. Graag vraag ik uw speciale aandacht nog voor twee onderwerpen waarover verderop in de Woonmagazine meer wordt verteld. Ten eerste voor onze nieuwe website die begin mei in de lucht gaat. Een aantal leden van de Klankbordgroep heeft de testversie kunnen uitproberen om ons van aanvullend advies te kunnen voorzien. En tot slot de vooraankondiging van onze Algemene Vergadering die in juni aanstaande plaatsvindt. Ik hoop u daar te mogen aantreffen! 02 - mei 2015

3 Woningbouwvereniging Poortugaal wordt voor de tweede keer gevisiteerd! Corporaties laten een visitatie uitvoeren om zich lokaal te verantwoorden over de keuzes die ze maken, over hun maatschappelijk presteren en om intern van de uitkomsten te leren. Ten eerste omdat elke corporatie die aangeslo ten is bij Aedes, de landelijke organisatie voor woningcorporaties, verplicht is zich één keer in de vier jaar te laten visiteren. Ten tweede omdat het bestuur van de vereniging graag een onaf hankelijk oordeel wil over het functioneren van de organisatie. Een onafhankelijk bureau licht de hele organisatie door in een traject van ongeveer vijf maanden. In 2011 werd Woningbouwvereniging Poortugaal voor de eerste keer gevisiteerd. De conclusies en aanbevelingen naar aanleiding van deze visitatie boden veel bruikbare en nuttige informatie. Woningbouwvereniging Poortugaal herkende veel van wat er in het visitatierapport werd gesteld. Daarom is onder andere het ondernemingsplan geactualiseerd en is er een Strategisch Voorraadbeleid opgesteld. In de eerste helft van 2015 wordt Woningbouwvereniging Poortugaal voor de tweede keer gevisiteerd. De visitatie kijkt terug op de periode Er wordt gekeken naar wat wij als organisatie goed doen en wat we nog kunnen verbeteren. Uit het rapport zullen ongetwijfeld verbeterpunten en aanbevelingen naar voren komen. Vanzelfsprekend zullen wij deze uitkomsten ter harte nemen en ermee aan de slag gaan. Op het moment dat het rapport wordt vrijgegeven zal het op onze website worden gepubliceerd. U kunt ook in 2015 een woning met 10% korting kopen! De kortingsregeling voor onze huurders wordt ook in 2015 verlengd! Huurders voor wie dit van toepassing is hebben een persoonlijke brief gekregen dat zij ook in 2015 hun eigen huurwoning met 10% korting op de marktwaarde kunnen kopen. Huurders van Woningbouwvereniging Poortugaal waarvan de eigen woning niet voor verkoop in aanmerking komt, krijgen ook in 2015 de 10% korting op de marktwaarde van een koopwoning van Woningbouwvereniging Poortugaal. Inmiddels hebben al diverse zittende huurders besloten om van de korting gebruik te maken en de eigen woning te kopen. Daarnaast zijn er ook al diverse mutatiewoningen verkocht. Er zullen in de toekomst nog meer mutatiewoningen vrijkomen. Het kan financieel aantrekkelijk zijn om nu een woning te kopen. Momenteel is de waarde van woningen relatief laag. Ook de hypotheekrente en de overdrachtsbelasting zijn op dit moment laag. Interesse? Heeft u interesse in het kopen van een woning van Woningbouwvereniging Poortugaal? Op onze nieuwe website (vanaf 1 mei) onder ik zoek een woning/kopen kunt u alle informatie en voorwaarden vinden. Heeft u geen internet? Neem dan contact met ons op of kom langs op kantoor, u ontvangt dan een papieren exemplaar van deze informatie. Basisregistratie (BRP) vervangt Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) De basisregistratie Personen (BRP) heeft de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens vervangen. In de BRP staan persoonsgegevens van inwoners in Nederland (de ingezetenen) en van personen in het buitenland die een relatie hebben met de Nederlandse overheid (de niet ingezetenen). In de BRP staan onder andere de volgende persoonsgegevens: naam, voornamen, geboortedatum, geboorteplaats en geboorteland; gegevens over de ouders; gegevens over huwelijk en geregistreerd partnerschap; gegevens over kinderen; gegevens over nationaliteit en eventueel over het verblijfsrecht; verblijfplaats (adres); het burgerservicenummer (BSN). Deze gegevens zijn met behulp van uw DigiD via internet zelf te controleren op de website mijn.overheid.nl. De persoonsgegevens in de BRP zijn niet openbaar, wel ontvangen instanties zoals de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) informatie uit BRP voor de uitvoering van hun taken. mei

4 Huurharmonisatie Misschien heeft u deze term al eens gehoord maar is het u niet helemaal duidelijk wat hiermee bedoeld wordt. Wij leggen het graag even uit! Op het moment dat een woning voor mutatie leegkomt wordt de huurprijs aangepast aan de vastgestelde streefhuur voor die woning. Vaak wordt bij een mutatie een grondige bouwkundige ingreep uitgevoerd, soms nog aangevuld met isolerende maatregelen. Op het moment dat de huurprijs wordt verhoogd spreken we van huurharmonisatie. Huurharmonisatie staat geheel los van de jaarlijkse huurverhoging per 1 juli. Door het toepassen van huurharmonisatie kan het voorkomen dat twee gelijke woningen een verschillende huurprijs hebben. Huurbeleid Woningbouwvereniging Poortugaal is van mening dat de prijs van een woning in overeenstemming moet zijn met de kwaliteit ervan. Het WWS puntensysteem voor huurwoningen geeft de kwaliteit van de woning aan. Bij het puntenaantal hoort een maximale huurprijs. Woningbouwvereniging Poortugaal heeft een huurprijsbeleid vastgesteld, daarin is van iedere woning de streefhuur vastgesteld. De streefhuur is een percentage van de maximaal redelijke huur die wettelijk is vastgesteld volgens het WWS puntensysteem. Het gemiddelde percentage van de streefhuur is per 1 januari % van de maximaal redelijke huur. De huur kan door de inkomensafhankelijke huurverhoging wel boven de vastgestelde streefhuur uitkomen. Huurcommissie Wilt u weten wat de maximale toegestane huurprijs is voor uw woning of hoeveel punten uw woning heeft? U kunt deze gegevens opvragen bij Woning bouwvereniging Poortugaal. Wilt u deze gegevens controleren dan kunt u gebruik maken van de Huurprijscheck voor zelfstandige of onzelfstandige woonruimte (kamer) van de Huurcommissie. Deze vindt u op de website van de Huurcommissie onderwerpen/huurprijs-en-punten/huurprijscheck-en-puntentelling/ Inboedelverzekering en huurdersbelang Als u in een huurwoning woont, hoeft u geen opstalverzekering af te sluiten. Wij als verhuurder hebben namelijk een opstalverzekering voor uw woning afgesloten. Wij verzekeren de woning zoals hij standaard is. Uiteraard is het wel verstandig om uw spullen in huis te verzekeren met een inboedelverzekering. Wanneer u al langer in een huurwoning woont, is de kans groot dat u zelf aanpassingen hebt gedaan die u niet zomaar uit uw woning kunt verwijderen. Deze veranderingen aan uw woning heeft u zelf gefinancierd en zijn uw eigendom. Voorbeelden hiervan zijn een nieuwe badkamer, keuken, een extra toilet, een houten vloer, plavuizen etc. Dit geldt ook voor verbeteringen die de vorige bewoner van de huurwoning heeft aangebracht en die u tegen betaling heeft overgenomen. Omdat deze zaken vastzitten aan uw woning, vallen ze normaal gesproken onder de opstalverzekering. Maar als u in een huurwoning woont, heeft u zelf geen opstalverzekering. Daarom kunt u deze vaste onderdelen van uw huurwoning meeverzekeren. Dit noemen verzekeraars huurdersbelang. Bij sommige verzekeraars maakt het huurdersbelang onderdeel uit van de inboedelverzekering, bij andere verzekeraars is dit een losse verzekering. Overleg met uw tussenpersoon of uw verzekeraar hoe u uw huurdersbelang kunt verzekeren. Op deze manier voorkomt u teleurstellingen bij eventuele schadeclaims mei 2015

5 Nieuwe website WoonnetRijnmond Vanaf 15 juni 2015 is vernieuwd! U kunt er gemakkelijker en sneller een woning vinden in de stadsregio Rotterdam. Huur-en koopwoningen, garages, parkeerplaatsen, bedrijfsruimten en bergingen van de corporaties in alle prijsklassen. Corporaties kunnen dagelijks nieuw woningaanbod op de website plaatsen. Er kan gebruik gemaakt worden van diverse aanbodmodellen waarmee je op kortere of langere termijn kans maakt op uw ideale woning (direct kans, woning loting, wens&wacht en inschrijfduur). Een goede match op basis van persoonlijke wensen. Woningzoekenden kunnen zich vanaf de leeftijd van 18 jaar inschrijven bij Woonnet Rijnmond. U schrijft zich in door het aanvragen van een woonpas via de website: Ook wanneer u op dit moment nog niet op zoek bent naar een andere huurwoning, maar in de toekomst wellicht wel, adviseren wij u alvast een woonpas aan te vragen om zo uw inschrijfduur op te bouwen. De inschrijfduur is weer bepalend voor uw kans op een woning. Hoe langer u staat ingeschreven, hoe Nieuwe website online! eerder u kans maakt op een woning. Om uw inschrijving te behouden moet u jaarlijks uw inschrijving actualiseren. Van 9 t/m 15 juni krijgt u als u naar gaat, de mogelijk heid om uw gegevens aan te passen. Vanaf 15 juni is de website helemaal vernieuwd en kunt u uw zoektocht vervolgen. Voor de nieuwe service en mogelijkheden van betaalt u 10,- per jaar. De nieuwe website van Woningbouwvereniging Poortugaal is in gebruik genomen. Op de nieuwe, frisse website wordt alle informatie voor huurders en woningzoekenden overzichtelijk en eigentijds gepresenteerd. Wat is er veranderd? Diverse huurders hadden aangegeven tijdens het USP onderzoek in 2012 aangegeven dat ze het online indienen van een reparatieverzoek misten op onze website. Daarnaast stond er veel oude informatie op en konden wij de website niet zelf bijwerken. Eén van de uitgangspunten voor de nieuwe website was om zo veel mogelijk gemak en informatie te bieden. Zo zijn formulieren eenvoudig te downloaden en is informatie over huren en onderhoud gemakkelijk te vinden. Uiteraard is ook de informatie aangepast en waar nodig vernieuwd. Daarnaast is het mogelijk om online een reparatieverzoek in te dienen of overlast te melden. En zoals vorig jaar tijdens de Algemene Vergadering is aangegeven worden ook de financiële jaarstukken (zodra beschikbaar) op de website geplaatst. Tijdens de ontwikkeling van de website hebben we samen met een aantal leden van de klankbordgroep de nieuwe website getest. Mocht u vragen hebben over het gebruik of informatie missen op de nieuwe website neem dan contact met ons op! Zo ziet de website eruit: Klanttevredenheidsformulier reparatieverzoeken Vanaf mei zal steekproefsgewijs na het indienen van een reparatieverzoek een klanttevredenheidsformulier worden toegezonden. Met de uitkomsten van dit onderzoek willen we het proces van het afhandelen van reparatieverzoeken verder verbeteren. We vertrouwen op uw medewerking. Woningbouwvereniging Poortugaal ondertekent intentieverklaring WWZ-beraad In 2009 heeft het college van de gemeente Albrandswaard de regeling WWZ-beraad Albrandswaard vastgesteld. Instellingen en maatschappelijke organisaties werken samen in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De samenwerking is bedoeld om vorm te geven aan het beleid op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ). Gezien de decentralisatie van rijkstaken per 1 januari 2015 op het gebied van Jeugdzorg en AWBZ hebben de deelnemende partijen aan het WWZberaad de intentie uitgesproken nog specifieker met elkaar te gaan samenwerken onder regie van de gemeente Albrandswaard. Dat heeft nu geleid tot een intentieverklaring die woensdag 7 januari 2015 op feestelijke wijze in De Brinkhoeve mede door ons is ondertekend. mei

6 Slakken Wat zou het zonde zijn als al uw snoei en plantwerk teniet wordt gedaan door slakken. Het voorjaar is een toptijd voor deze slijmerige veelvraatjes. Het is vaak vochtig en fris en er ligt nog veel (rot) tuinafval. Hoewel slakken ook zeker wel nut hebben als opruimers in de natuur, zit men er meestal niet op te wachten. Zoals in de meeste gevallen geldt ook hier: voorkomen is beter dan bestrijden. Met een grote lenteschoonmaak in uw tuin maakt u overwinterende slakken en hun eieren kapot. De losse grond droogt snel waardoor de slakkeneieren uitdrogen. Ruim tuinafval daarom zoveel mogelijk op. Door de grond te bewerken brengt u de slakkenpopulatie flink terug. Als het nodig is om de tuin water te geven, doe dat dan vroeg in de ochtend. s Avonds water geven zorgt gedurende de nacht voor een vochtige atmosfeer, wat juist zeer uitnodigend is voor slakken. U voorkomt slakkenoverlast verder als u vooral tuinplanten plaatst die goed bestand zijn tegen slakken zoals akelei, goudsbloem, anjer, geranium, klimop, daglelie, viooltjes, varens en Oost Indische kers. Kruiden als salie, tijm en knoflook houden slakken op een afstand. Plant ze op plekken waar u veel last van slakken heeft. Gevoelige planten zoals hosta s beschermt u door een barrière van koffiedik, cacaodoppen, kalk, fijngemaakte eierschalen of hout as rond de plant aan te brengen. Mocht het toch tot bestrijding moeten komen, denk dan aan de volgende milieuvriendelijke tips: slakken houden niet van metaal oppervlakken. Sommige metalen, zoals koper, zijn zelfs giftig voor slakken. Met een koperen ring of koper houdende tape rond een pot of plant houdt u de slakken weg, zelfs onder vochtige omstandigheden. De bestrijdings middelen zoals de blauwe korrels tegen slakken lijken goed te helpen maar deze zijn weer gevaarlijk voor andere (huis)dieren en slecht voor het milieu dus gebruik dit bij voorkeur niet. Wijkagenten Afscheid Leen Noordzij Albrandswaard valt onder de Politie Rotterdam Rijnmond, District Zuid (Rotterdamse deelgemeenten Charlois, Hoogvliet en Rozenburg en de gemeenten Albrandswaard en Barendrecht). Wilt u weten wie uw wijkagent is of een afspraak maken? Kijk op Spreekuur wijkagent Poortugaal Tijd: uur Locatie: Zorgcentrum Hooge Werf, t Wiel 2 in Poortugaal Wanneer: Dinsdag om de twee weken (even weeknummers) Spreekuur wijkagent Rhoon Tijd: uur Locatie: Stichting Welzijn Albrandswaard, Rijsdijk 17a in Rhoon Wanneer: Woensdag om de twee weken (oneven weeknummers) Op 6 april 2015 is de heer Leen Noordzij overleden. Samen met familie en vrienden heeft Woning bouw vereniging Poortugaal op 11 april 2015 afscheid van Leen Noordzij genomen. In de periode van 1964 tot en met 2007 was Leen actief in diverse bestuurlijke functies bij Woningbouwvereniging Poortugaal, waarvan 37 jaar als vicevoorzitter van het bestuur. Wij herdenken Leen als een buitengewoon sociaal betrokken bestuurder met een grote aandacht voor de Poortugaalse/Albrandswaardse gemeenschap. Ook na zijn bestuurlijke periode gaf hij uiting aan zijn blijvende warme belangstelling voor Woningbouwvereniging Poortugaal en haar huurders. Wij zijn hem dankbaar voor de getoonde inzet en betrokkenheid mei 2015

7 Woordzoeker Win een cadeaubon van Intratuin t.w.v. 25,- Mijn oplossing is: Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. Prijs is niet inwisselbaar tegen contanten! Mijn gegevens: Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon: Knip deze bon uit en stuur deze vóór 20 mei 2015 in een voldoende gefrankeerde envelop naar Woningbouwvereniging Poortugaal, Dorpsstraat 80, 3171 EH Poortugaal. U kunt de bon ook inleveren op het kantoor van Woningbouwvereniging Poortugaal of uw oplossing mailen naar Vergeet dan niet uw naam en adresgegevens duidelijk te vermelden. Succes! Oplossing van de vorige puzzel: inbraakpreventie Winnaar vorige editie: Mevrouw J. Aly uit Rhoon. mei

8 Bereikbaarheid, onderhoud en andere vragen Voor de volledigheid geven we u onderstaand nog eens een overzicht van alle belangrijke gegevens op het gebied van onderhoud, reparaties en andere vraagstukken. Een geheugensteuntje, wie heeft u wanneer nodig en wanneer zijn ze bereikbaar? Openingstijden kantoor Dorpsstraat 80 Maandag t/m vrijdag uur Dinsdagmiddag uur Telefonische bereikbaarheid kantoor Maandag t/m donderdag uur en van uur Vrijdag uur Reparatieverzoeken Reparatieverzoeken en andere vragen van technische aard aan de mede werkers van de technische dienst: maandag t/m vrijdag uur Reparatieverzoeken die voor uur worden gemeld zullen nog dezelfde dag in behandeling worden genomen. Storingen centrale verwarmingsinstallatie of warmwatervoorziening Poortugaal: Energiewacht Essendael: Giesbers & v/d Graaf Noodnummer vereniging Poortugaal Woningbouw In geval van calamiteiten buiten kantoortijden kunt u het noodnummer gebruiken. Onder calamiteiten wordt verstaan: Brand Inbraak Ernstige lekkages Verstopte riolering Stormschade Problemen m.b.t. gas en elektra De ladders zijn na telefonische afspraak beschikbaar op de onderstaande adressen: J. Groenenboom Van Leeuwenhoekstraat Glasbreuk (indien u via de huur een glasverzekering heeft afgesloten) Centraal Beheer Achmea Woningbouwvereniging Poortugaal Dorpsstraat Schoonmaken dakgoot en schoorsteen/ventilatiekanalen Het schoonmaken van dakgoten en schoorsteen en/of ventilatiekanalen van de woning behoort tot de verplichtingen van de huurder. Voor deze werkzaamheden worden ladders in bruikleen gegeven. Deze ladders zijn na telefonische afspraak beschikbaar. Colofon Woonmagazine Woningbouwvereniging Poortugaal Redactieadres: Woningbouwvereniging Poortugaal Dorpsstraat 80, 3171 EH Poortugaal e jaargang, nummer 1, 2015 Tekst & redactie: Carla van Sluisdam en WBV Poortugaal Bronvermelding: Nestas Communicatie Druk & lay-out: MediaCenter Rotterdam Oplage: 1350 exemplaren

Woontij. Wonen zonder zorgen. Zorgen? december 2009 14e jaargang Nummer. Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn

Woontij. Wonen zonder zorgen. Zorgen? december 2009 14e jaargang Nummer. Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn Woontij december 2009 14e jaargang Nummer 3 Wonen zonder zorgen Zorgen? Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn dat de gevolgen van de recessie niet aan de sociale verhuurders

Nadere informatie

ONDerDaK COLOFON interview FUSieONDerZOeK UitNODiGiNG woensdag 10 DeCember

ONDerDaK COLOFON interview FUSieONDerZOeK UitNODiGiNG woensdag 10 DeCember ONDERDAK Jaargang 10 Nr.2 November 2014 Interview Niko van de Poel Nieuwe bewoner van appartementen Miereakker FUSIEONDERZOEK UITNODIGING Algemene ledenvergadering woensdag 10 december Meer inbreng huurders;

Nadere informatie

Informatie over huren

Informatie over huren Samen bouwen aan beter wonen Informatie over huren 3 Welkom WoonFriesland heet u van harte welkom in uw nieuwe woning. Wij hebben er alle vertrouwen in dat u naar tevredenheid zult wonen in uw nieuwe

Nadere informatie

Nummer 31-1 e kwartaal 2013. Bewonersinformatieblad voor alle leden van Woningbouwvereniging Beter Wonen

Nummer 31-1 e kwartaal 2013. Bewonersinformatieblad voor alle leden van Woningbouwvereniging Beter Wonen Nummer 31-1 e kwartaal 2013 Bewonersinformatieblad voor alle leden van Woningbouwvereniging Beter Wonen Nuttige informatie 2 Postadres Postbus 40, 1777 ZG Hippolytushoef Bezoekadres Kerkplein 29, 1777

Nadere informatie

Magazine. Inhoud. 100plus... en daarna?

Magazine. Inhoud. 100plus... en daarna? Magazine Uitgave 2 november 2014 Inhoud 100plus... en daarna? Ben C. Pluimer directeur-bestuurder HW Wonen Colofon Het WoonMagazine is een uitgave van HW Wonen. Dit magazine is bestemd voor huurders en

Nadere informatie

Maar er is ook goed nieuws.

Maar er is ook goed nieuws. GOED WONEN info-magazine zomer 2015 Een gezellige buurt maak je met elkaar In dit nummer: 1 Voorwoord 2 Eerste zonnepanelen fase 2 van Zonnig-Limburg gelegd 3 Gewijzigde openingstijden 4 Nieuwe Woningwet

Nadere informatie

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2 Voorwoord... 3 Jaarverslag 2014... 4 Verslag van het bestuur... 5 Koers... 5 Goede Governance... 6 Nieuwe statuten... 6 Financieel Herstelplan... 7 Personeel en Organisatie... 7 Strategisch Vastgoed Beleid...

Nadere informatie

Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 17, nummer 2, juli 2015

Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 17, nummer 2, juli 2015 Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 17, nummer 2, juli 2015 ANDERE TIJDEN DUS AFVAL SCHEIDEN GLAS PLASTIC PAPIER 3 Een verbouwing meefinancieren? Dat kan nu ook! 8 Thuis Bewoners

Nadere informatie

WE ZIJN ER VOOR ONZE HUURDERS...

WE ZIJN ER VOOR ONZE HUURDERS... Stichting WoonInvest Jaarverslag 2014 WoonInvest Charlotte van Pallandtlaan 2 2272 TR Voorburg Postbus 163 2270 AD Telefoon 070 301 11 00 E-mailadres algemeen@wooninvest.nl Inhoudsopgave 1 VOORWOORD...

Nadere informatie

SWW Volkshuisvestingsverslag 2009

SWW Volkshuisvestingsverslag 2009 Let op! Onze nieuwe naam is GroenWest Waar GroenrandWonen, SWW of Westhoek Wonen staat vermeld, wordt GroenWest bedoeld. www.groenwest.nl SWW Volkshuisvestingsverslag 2009 Woerden, 12 april 2010 2 Algemene

Nadere informatie

Huurwegwijzer. Huren bij Wonen Wateringen

Huurwegwijzer. Huren bij Wonen Wateringen Huurwegwijzer Huren bij Wonen Wateringen Van harte welkom in uw nieuwe woning Wonen Wateringen heet u van harte welkom in uw nieuwe woning. Wij hebben er alle vertrouwen in dat u naar tevredenheid zult

Nadere informatie

Krapte op de sociale woningmarkt

Krapte op de sociale woningmarkt Krapte op de sociale woningmarkt Ontwikkelingen, prognoses en aanbevelingen voor de woningmarkt in Leeuwarden Huurdersplatform Nieuw Elan Leeuwarden, september 2012 Inleiding Als ambitieuze gemeente heeft

Nadere informatie

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere:

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere: Groninger Thuis is het bewonersblad voor alle huurders van Woonstichting Groninger Huis No 10 Jongerenspecial Met onder andere: Jaargang 6 juni 2014 Onze Raad van Commissarissen 3 Jongeren over jongerenhuisvesting

Nadere informatie

JAARGANG 17 - JUNI 2013

JAARGANG 17 - JUNI 2013 JAARGANG 17 - JUNI 2013 1 De werkzaamheden op nieuwbouwplan Het Meer zijn gestart. U gaf ons een dikke 8! APK voor woningen Voorkom een inbraak Heerlijk fietsen! 12 vragen aan wethouder Janita Tabak Op

Nadere informatie

Het gemak van Mijn HW Wonen. Magazine. Uitgave 1 april 2015. Kijk snel op pagina 18. Indit. nummer. De Hoeksche Waard op de kaart

Het gemak van Mijn HW Wonen. Magazine. Uitgave 1 april 2015. Kijk snel op pagina 18. Indit. nummer. De Hoeksche Waard op de kaart Magazine Uitgave 1 april 2015 Het gemak van Mijn HW Wonen Kijk snel op pagina 18 Indit nummer De Hoeksche Waard op de kaart Drie wijkteams Jaarverslag 2014 Inspecties Huurverhoging 2015 Info Belangrijke

Nadere informatie

Groene Hart. te besparen houdt u geld over. Veranderingen in de zorg waar kunt u terecht? Binnenkijken bij Ferm Werk en Vluchtelingen Steunpunt

Groene Hart. te besparen houdt u geld over. Veranderingen in de zorg waar kunt u terecht? Binnenkijken bij Ferm Werk en Vluchtelingen Steunpunt GroenWest nr.1-2015 Veranderingen in de zorg waar kunt u terecht? Binnenkijken bij Ferm Werk en Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart Door bewust op energie te besparen houdt u geld over ThuisBest Inhoud

Nadere informatie

JAARGANG 15 PEELRANDWONEN. Roerige tijden De HBV blikt terug Op de koffie. Lekker puzzelen Sparren over de Sparren Eerste reacties BoekelsePas

JAARGANG 15 PEELRANDWONEN. Roerige tijden De HBV blikt terug Op de koffie. Lekker puzzelen Sparren over de Sparren Eerste reacties BoekelsePas THUIS BIJdecember JAARGANG 15 2012 PEELRANDWONEN Lekker puzzelen Sparren over de Sparren Eerste reacties BoekelsePas Roerige tijden De HBV blikt terug Op de koffie DECEMBER 2011 1 Van de redactie Het is

Nadere informatie

Woonmagazine. Let op: Straatvoetbal begint! nieuwe regeling. Afscheid Leo van Doorn Moeilijke tijden, creatieve ideeën

Woonmagazine. Let op: Straatvoetbal begint! nieuwe regeling. Afscheid Leo van Doorn Moeilijke tijden, creatieve ideeën toegevoegde waarde Voor vragen over het kopen van een woning met de Starters die de woning aanbiedt, of met de makelaar die door de De belangrijkste redenen om gebruik te maken van de Starters Renteregeling:

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g

J a a r v e r s l a g J a a r v e r s l a g ALGEMENE GEGEVENS J a a r v e r s l a g Naam van de toegelaten instelling: Woningbouwvereniging Anna Paulowna Statutaire vestigingsplaats: Anna Paulowna Datum oprichting 06-06-1919

Nadere informatie

12 Besparen op de kosten

12 Besparen op de kosten 34e jaargang nummer 121 april 2014 06 Voormalig wethouder Stoop Blijft in Hendrik-ido-Ambacht! 12 Besparen op de kosten Rhiant start drie onderzoeken! 16 Heeft u financiële problemen? Trek dan tijdig aan

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 de Sleutels

Jaarstukken 2011 de Sleutels Jaarstukken 2011 de Sleutels 22 mei 2012 Jaarverslag 1. Resultaten... 6 2. MENSEN... 8 2.1 Inleiding... 8 2.2 Beleid... 10 2.3 In gesprek met onze klanten... 11 2.4 Verhuren... 13 2.5 Verkoop en VVE beheer...

Nadere informatie

nº1 11 Over de drempel In dit nummer:

nº1 11 Over de drempel In dit nummer: Over de drempel nº1 11 Bewonersblad van Woningstichting Sint Antonius van Padua In dit nummer: De wybertjes zijn terug Bomen, lusten of lasten? Nieuwe look voor de onderhoudsdienst Laat uw stem horen in

Nadere informatie

woningen te koop Mevrouw ir. G.N. Sweringa

woningen te koop Mevrouw ir. G.N. Sweringa 1 Appartementen te huur Deurkruk werkt zo! Een prachtig nieuw huis OFW Vizier februari 2012-15de jaargang C O L O F O N OFW Postbus 89, 8250 AB Dronten De Noord 47-49, Dronten E woondiensten@ofw.nl I www.ofw.nl

Nadere informatie

Maakt uw bezwaarschrift kans? Doe de huurverhogingscheck

Maakt uw bezwaarschrift kans? Doe de huurverhogingscheck jaargang 18 nr. 2 april 2014 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden van

Nadere informatie

Volkshuisvestingsverslag en bestuursverslag

Volkshuisvestingsverslag en bestuursverslag JAARVERSLAG 2014 Missie Woonstichting De Zes Kernen is een lokaal verankerd sociaal huisvester, die zich verantwoordelijk opstelt voor het prettig wonen en leven in elke kern van de (voormalige) gemeente

Nadere informatie

Trudo Jaarverslag 2010. Volkshuisvestingsverslag - Jaarrekening

Trudo Jaarverslag 2010. Volkshuisvestingsverslag - Jaarrekening Trudo Jaarverslag 2010 Volkshuisvestingsverslag - Jaarrekening 1 Algemene gegevens Plaats van vestiging: Torenallee 34 5617 BD Eindhoven Postadres: Postbus 360 5600 AJ Eindhoven Telefoonnummer: 040 235

Nadere informatie

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W.

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W. Voel je thuis! Het informatieblad Het informatieblad van Omnia Wonen Zoekt u iets, kunt u iets, heeft u iets, deel het! Katrien Ruitenburg van Stichting Present aan het woord Zeker van een goede verzekering!

Nadere informatie

Middenin. het bewonersblad van woningbouwvereniging de Kombinatie

Middenin. het bewonersblad van woningbouwvereniging de Kombinatie April 2011 48 Middenin het bewonersblad van woningbouwvereniging de Kombinatie Meld u aan voor ons digitale Klantenpanel Kinderen Op Dreef school op excursie in de L-flat Kwaliteit, betaalbaarheid en duurzaamheid

Nadere informatie

Magazine. Te Woon. Planmatig onderhoud. Huurharmonisatie eerlijke huurprijzen. Bewoner in beeld. Zelfstandig wonen met ondersteuning

Magazine. Te Woon. Planmatig onderhoud. Huurharmonisatie eerlijke huurprijzen. Bewoner in beeld. Zelfstandig wonen met ondersteuning Nr. 7 Jaargang 3 April 2008 Magazine Te Woon Zelfstandig wonen met ondersteuning Huurharmonisatie eerlijke huurprijzen Planmatig onderhoud Bewoner in beeld Inhoud April 2008 Nr. 7 Planmatig onderhoud 2008

Nadere informatie

Gewoon goed wonen MAGAZINE

Gewoon goed wonen MAGAZINE Magazine voor huurders van Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken nummer 1, lente 2011 Gewoon goed wonen MAGAZINE Ruim wonen in Blaricum Bijvanck op pad met projectleider groot onderhoud Martin

Nadere informatie