Vooraankondiging Algemene Vergadering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vooraankondiging Algemene Vergadering"

Transcriptie

1 Jaargang 10 nummer 1 mei 2015 Huurverhoging 2015 Ieder jaar stijgen de kosten voor het onderhoud en het exploiteren van de woning. Deze kosten worden enigszins gedekt door de jaarlijks toe te passen huurverhoging. Het percentage waarmee de huur wordt verhoogd wordt door de rijksoverheid vastgesteld. Voor 1 mei 2015 ontvangt u van ons een voorstel tot verhoging van de huurprijs per 1 juli 2015, inclusief de toelichting huuraanpassing Voor een uitgebreide toelichting op de huuraanpassing 2015 ontvangt u tevens de huurkrant Vacatures leden van de Raad van Commissarissen U heeft in april een brief ontvangen over de oproep voor kandidaten voor de Raad van Commissarissen. Een van de twee zittende huurderscommissarissen is aftredend in Dit is de heer Kranenburg en hij is herbenoembaar. Ook de heer Ponstein is aftredend in Hij is vanwege het verstrijken van de maximale zittingstermijn niet meer herbenoembaar. Voor zijn zetel wordt een nieuw lid geworven. Feestdagen 2015 Het kantoor van Woningbouwvereniging Poortugaal is vanwege de feestdagen gesloten op de onderstaande data: Maandag 27 april 2015 (Koningsdag) Dinsdag 5 mei 2015 (Bevrijdingsdag) Donderdag 14 mei 2015 (Hemelvaartsdag) Vrijdag 15 mei 2015 Maandag 25 mei 2015 (2e pinksterdag) Vooraankondiging Algemene Vergadering Geachte leden, Hierbij nodig ik u namens de Raad van Commissarissen alvast uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Vergadering. Deze wordt gehouden op woensdag 24 juni 2015, aanvang uur en vindt plaats in het Sociaal Cultureel Centrum De Brinkhoeve, Kerkstraat 12 te Poortugaal. U ontvangt op termijn, net als vorig jaar, een persoonlijke uitnodiging. Agendavoorstel 1. Opening. 2. Vaststelling van het verslag van de Algemene Vergadering van 25 juni Mededelingen. 4. Vaststelling van de jaarlijkse verantwoordingsstukken, jaarschijf 2014: 4a. het verslag van het bestuur 4b. het verslag van de Raad van Commissarissen 4c. het Volkshuisvestingsverslag 4d. jaarrekening 5. Aftreden en (her)benoeming leden Raad van Commissarissen. Volgens rooster is de heer Fotowedstrijd Tuin & Woonomgeving Het voorjaar is begonnen, alles begint weer te groeien en bloeien. Wij zijn heel benieuwd naar de beelden van uw tuin, balkon of woonomgeving. Stuur daarom uw foto naar Wij plaatsen een selectie van de foto s op onze nieuwe website. Onder de inzenders verloten we een waardebon van Bol.com. Inzenden kan tot 1 juni J.H. Kranenburg, secretaris van de Raad van Commissarissen aftredend. Hij is herbenoembaar. Volgens rooster is de heer J.W. Ponstein, vice voorzitter van de Raad van Commissarissen aftredend. Hij is niet herkiesbaar. 6. Informatie over toekomstige nieuwbouw/herstructurering/ onderhouds plannen en huurverhoging. 7. Wat verder ter tafel komt. 8. Rondvraag. 9. Sluiting. In de persoonlijke uitnodiging staat wanneer de stukken (zowel ter inzage op kantoor als op de nieuwe website) beschikbaar zijn. Alle stukken aangaande de jaarverslaglegging worden u onder voorbehoud van de goedkeuring door het accountantsbureau, vaststelling door het Bestuur en goedkeuring door de Raad van Commissarissen aangeboden. namens de Raad van Commissarissen van Woningbouwvereniging Poortugaal René Kouters RVGM E Directeur bestuurder mei

2 Aan het woord René Kouters De Woningwet is aangenomen in Eerste Kamer, wat zijn de belangrijkste gevolgen voor onze vereniging? Op dinsdag 17 maart 2015 heeft de Eerste Kamer de herzieningswet Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (Woningwet) aangenomen. De herziene Woningwet wordt van kracht per 1 juli Met het van kracht worden van de herziene Woningwet gaat automatisch een groot aantal maatregelen per 1 juli 2015 direct in. Voor onze woningbouwvereniging heeft dit op enkele punten belangrijke wijzigingen tot gevolg en op andere punten waren wij al gewend om zo te werken. René Kouters Versterking rol huurders De huurdersinbreng is een belangrijk punt in de nieuwe wet en daar staan wij ook volledig achter. Al sinds 1918 is WBV Poortugaal een vereniging en staan bij ons de huurders centraal. In onze verenigings structuur is de Algemene Vergadering (onze huurders en leden) het hoogste orgaan. Ongeveer 10% van alle woningcorporaties in Nederland kent nog een verenigingsstructuur, de rest zijn stichtingen. En door fusies loopt het aantal verenigingen nog verder terug. Omdat veel corporaties inmiddels stichtingen zijn en dus anders zijn ingericht is in de herziene Woningwet de rol van huurders versterkt. Er is behoefte aan meer inspraak van de huurders. Bij woningbouw verenigingen ligt de inspraak van huurders al vast in de statuten. Huurderszetel in Raad van Commissarissen In onze huidige statuten is opgenomen dat van de drie zetels die onze Raad van Commissarissen telt, er twee dienen te worden ingevuld op voordracht van de huurders. Vanaf 1 juli 2015 geldt dat voordrachtsrecht nog maar voor één zetel. Benoeming van leden van de Raad van Commissarissen Volgens onze huidige statuten geschiedt de benoeming van een lid van de Raad van Commissarissen door de Algemene Vergadering. Dat is nu ook zo in het Verenigingsrecht geregeld. Op basis van de herziene Woningwet komt deze bevoegdheid niet langer toe aan de Algemene Vergadering, maar benoemt de Raad van Commissarissen een nieuw of herbenoembaar lid zelf. Dat heet benoeming volgens het coöptatiebeginsel. Op dit punt wordt een belangrijke bevoegdheid voor alle woningcorporaties met de verenigingsstructuur geheel geschrapt. Wij vinden dit heel erg jammer! Nieuwe statuten Bovenstaande wijzigingen en nog enkele andere kleinere zaken dienen te worden vastgelegd in nieuw op te stellen statuten van onze vereniging. Daarmee voldoen onze statuten dan weer aan de nieuwe wettelijke vereisten. Ik verwacht een voorstel tot statutenwijziging eind 2015, begin 2016 aan u ter goedkeuring te kunnen voorleggen. De goedkeuring is en blijft een bevoegdheid van de Algemene Vergadering. Geen huurwoningen in de vrije sector meer verhuren. Een huurwoning in de vrije sector betekent dat er bij een nieuwe verhuring een contract wordt afgesloten met een netto huurprijs die (in 2015) boven 710,68 per maand ligt. In ons ondernemingsplan hebben wij als doelstelling opgenomen dat we in 2016 over zo n 40 á 50 dure huurwoningen zouden willen beschikken. Inmiddels zijn de maatschappelijke en economische omstandigheden ingrijpend gewijzigd. Betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen voor de primaire doelgroep, dit zijn huishoudens met een maximaal bruto jaarinkomen van ,00 in 2015, wordt dus steeds belangrijker. De druk op deze woningen neemt om verschillende redenen toe en zal naar onze inschatting, zeker voor de middellange termijn, blijven voortduren. Denk hierbij aan het toenemend aantal te huisvesten statushouders en de groei van het aantal kleine gezinnen c.q. eenpersoonshuishoudens. Daarom is besloten geen contracten meer af te sluiten die ertoe leiden dat het aantal dure woningen in onze voorraad toeneemt. De doelstelling is nu om alle verhuringen te laten plaats vinden tegen een maximale netto maandhuur van 710,68 en daarmee de woningen bereikbaar te houden voor onze primaire doelgroep. Bij ons is dus nog uitsluitend het huren van een huurwoning in het sociale segment mogelijk. Elders in dit magazine leest u meer over het begrip huurharmonisatie, wat het betekent en hoe het werkt. Over dit onderwerp bestaat onduidelijkheid en omdat het een belangrijk onderwerp is hebben wij ervoor gekozen hier uitvoerig aandacht aan te besteden. Graag vraag ik uw speciale aandacht nog voor twee onderwerpen waarover verderop in de Woonmagazine meer wordt verteld. Ten eerste voor onze nieuwe website die begin mei in de lucht gaat. Een aantal leden van de Klankbordgroep heeft de testversie kunnen uitproberen om ons van aanvullend advies te kunnen voorzien. En tot slot de vooraankondiging van onze Algemene Vergadering die in juni aanstaande plaatsvindt. Ik hoop u daar te mogen aantreffen! 02 - mei 2015

3 Woningbouwvereniging Poortugaal wordt voor de tweede keer gevisiteerd! Corporaties laten een visitatie uitvoeren om zich lokaal te verantwoorden over de keuzes die ze maken, over hun maatschappelijk presteren en om intern van de uitkomsten te leren. Ten eerste omdat elke corporatie die aangeslo ten is bij Aedes, de landelijke organisatie voor woningcorporaties, verplicht is zich één keer in de vier jaar te laten visiteren. Ten tweede omdat het bestuur van de vereniging graag een onaf hankelijk oordeel wil over het functioneren van de organisatie. Een onafhankelijk bureau licht de hele organisatie door in een traject van ongeveer vijf maanden. In 2011 werd Woningbouwvereniging Poortugaal voor de eerste keer gevisiteerd. De conclusies en aanbevelingen naar aanleiding van deze visitatie boden veel bruikbare en nuttige informatie. Woningbouwvereniging Poortugaal herkende veel van wat er in het visitatierapport werd gesteld. Daarom is onder andere het ondernemingsplan geactualiseerd en is er een Strategisch Voorraadbeleid opgesteld. In de eerste helft van 2015 wordt Woningbouwvereniging Poortugaal voor de tweede keer gevisiteerd. De visitatie kijkt terug op de periode Er wordt gekeken naar wat wij als organisatie goed doen en wat we nog kunnen verbeteren. Uit het rapport zullen ongetwijfeld verbeterpunten en aanbevelingen naar voren komen. Vanzelfsprekend zullen wij deze uitkomsten ter harte nemen en ermee aan de slag gaan. Op het moment dat het rapport wordt vrijgegeven zal het op onze website worden gepubliceerd. U kunt ook in 2015 een woning met 10% korting kopen! De kortingsregeling voor onze huurders wordt ook in 2015 verlengd! Huurders voor wie dit van toepassing is hebben een persoonlijke brief gekregen dat zij ook in 2015 hun eigen huurwoning met 10% korting op de marktwaarde kunnen kopen. Huurders van Woningbouwvereniging Poortugaal waarvan de eigen woning niet voor verkoop in aanmerking komt, krijgen ook in 2015 de 10% korting op de marktwaarde van een koopwoning van Woningbouwvereniging Poortugaal. Inmiddels hebben al diverse zittende huurders besloten om van de korting gebruik te maken en de eigen woning te kopen. Daarnaast zijn er ook al diverse mutatiewoningen verkocht. Er zullen in de toekomst nog meer mutatiewoningen vrijkomen. Het kan financieel aantrekkelijk zijn om nu een woning te kopen. Momenteel is de waarde van woningen relatief laag. Ook de hypotheekrente en de overdrachtsbelasting zijn op dit moment laag. Interesse? Heeft u interesse in het kopen van een woning van Woningbouwvereniging Poortugaal? Op onze nieuwe website (vanaf 1 mei) onder ik zoek een woning/kopen kunt u alle informatie en voorwaarden vinden. Heeft u geen internet? Neem dan contact met ons op of kom langs op kantoor, u ontvangt dan een papieren exemplaar van deze informatie. Basisregistratie (BRP) vervangt Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) De basisregistratie Personen (BRP) heeft de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens vervangen. In de BRP staan persoonsgegevens van inwoners in Nederland (de ingezetenen) en van personen in het buitenland die een relatie hebben met de Nederlandse overheid (de niet ingezetenen). In de BRP staan onder andere de volgende persoonsgegevens: naam, voornamen, geboortedatum, geboorteplaats en geboorteland; gegevens over de ouders; gegevens over huwelijk en geregistreerd partnerschap; gegevens over kinderen; gegevens over nationaliteit en eventueel over het verblijfsrecht; verblijfplaats (adres); het burgerservicenummer (BSN). Deze gegevens zijn met behulp van uw DigiD via internet zelf te controleren op de website mijn.overheid.nl. De persoonsgegevens in de BRP zijn niet openbaar, wel ontvangen instanties zoals de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) informatie uit BRP voor de uitvoering van hun taken. mei

4 Huurharmonisatie Misschien heeft u deze term al eens gehoord maar is het u niet helemaal duidelijk wat hiermee bedoeld wordt. Wij leggen het graag even uit! Op het moment dat een woning voor mutatie leegkomt wordt de huurprijs aangepast aan de vastgestelde streefhuur voor die woning. Vaak wordt bij een mutatie een grondige bouwkundige ingreep uitgevoerd, soms nog aangevuld met isolerende maatregelen. Op het moment dat de huurprijs wordt verhoogd spreken we van huurharmonisatie. Huurharmonisatie staat geheel los van de jaarlijkse huurverhoging per 1 juli. Door het toepassen van huurharmonisatie kan het voorkomen dat twee gelijke woningen een verschillende huurprijs hebben. Huurbeleid Woningbouwvereniging Poortugaal is van mening dat de prijs van een woning in overeenstemming moet zijn met de kwaliteit ervan. Het WWS puntensysteem voor huurwoningen geeft de kwaliteit van de woning aan. Bij het puntenaantal hoort een maximale huurprijs. Woningbouwvereniging Poortugaal heeft een huurprijsbeleid vastgesteld, daarin is van iedere woning de streefhuur vastgesteld. De streefhuur is een percentage van de maximaal redelijke huur die wettelijk is vastgesteld volgens het WWS puntensysteem. Het gemiddelde percentage van de streefhuur is per 1 januari % van de maximaal redelijke huur. De huur kan door de inkomensafhankelijke huurverhoging wel boven de vastgestelde streefhuur uitkomen. Huurcommissie Wilt u weten wat de maximale toegestane huurprijs is voor uw woning of hoeveel punten uw woning heeft? U kunt deze gegevens opvragen bij Woning bouwvereniging Poortugaal. Wilt u deze gegevens controleren dan kunt u gebruik maken van de Huurprijscheck voor zelfstandige of onzelfstandige woonruimte (kamer) van de Huurcommissie. Deze vindt u op de website van de Huurcommissie onderwerpen/huurprijs-en-punten/huurprijscheck-en-puntentelling/ Inboedelverzekering en huurdersbelang Als u in een huurwoning woont, hoeft u geen opstalverzekering af te sluiten. Wij als verhuurder hebben namelijk een opstalverzekering voor uw woning afgesloten. Wij verzekeren de woning zoals hij standaard is. Uiteraard is het wel verstandig om uw spullen in huis te verzekeren met een inboedelverzekering. Wanneer u al langer in een huurwoning woont, is de kans groot dat u zelf aanpassingen hebt gedaan die u niet zomaar uit uw woning kunt verwijderen. Deze veranderingen aan uw woning heeft u zelf gefinancierd en zijn uw eigendom. Voorbeelden hiervan zijn een nieuwe badkamer, keuken, een extra toilet, een houten vloer, plavuizen etc. Dit geldt ook voor verbeteringen die de vorige bewoner van de huurwoning heeft aangebracht en die u tegen betaling heeft overgenomen. Omdat deze zaken vastzitten aan uw woning, vallen ze normaal gesproken onder de opstalverzekering. Maar als u in een huurwoning woont, heeft u zelf geen opstalverzekering. Daarom kunt u deze vaste onderdelen van uw huurwoning meeverzekeren. Dit noemen verzekeraars huurdersbelang. Bij sommige verzekeraars maakt het huurdersbelang onderdeel uit van de inboedelverzekering, bij andere verzekeraars is dit een losse verzekering. Overleg met uw tussenpersoon of uw verzekeraar hoe u uw huurdersbelang kunt verzekeren. Op deze manier voorkomt u teleurstellingen bij eventuele schadeclaims mei 2015

5 Nieuwe website WoonnetRijnmond Vanaf 15 juni 2015 is vernieuwd! U kunt er gemakkelijker en sneller een woning vinden in de stadsregio Rotterdam. Huur-en koopwoningen, garages, parkeerplaatsen, bedrijfsruimten en bergingen van de corporaties in alle prijsklassen. Corporaties kunnen dagelijks nieuw woningaanbod op de website plaatsen. Er kan gebruik gemaakt worden van diverse aanbodmodellen waarmee je op kortere of langere termijn kans maakt op uw ideale woning (direct kans, woning loting, wens&wacht en inschrijfduur). Een goede match op basis van persoonlijke wensen. Woningzoekenden kunnen zich vanaf de leeftijd van 18 jaar inschrijven bij Woonnet Rijnmond. U schrijft zich in door het aanvragen van een woonpas via de website: Ook wanneer u op dit moment nog niet op zoek bent naar een andere huurwoning, maar in de toekomst wellicht wel, adviseren wij u alvast een woonpas aan te vragen om zo uw inschrijfduur op te bouwen. De inschrijfduur is weer bepalend voor uw kans op een woning. Hoe langer u staat ingeschreven, hoe Nieuwe website online! eerder u kans maakt op een woning. Om uw inschrijving te behouden moet u jaarlijks uw inschrijving actualiseren. Van 9 t/m 15 juni krijgt u als u naar gaat, de mogelijk heid om uw gegevens aan te passen. Vanaf 15 juni is de website helemaal vernieuwd en kunt u uw zoektocht vervolgen. Voor de nieuwe service en mogelijkheden van betaalt u 10,- per jaar. De nieuwe website van Woningbouwvereniging Poortugaal is in gebruik genomen. Op de nieuwe, frisse website wordt alle informatie voor huurders en woningzoekenden overzichtelijk en eigentijds gepresenteerd. Wat is er veranderd? Diverse huurders hadden aangegeven tijdens het USP onderzoek in 2012 aangegeven dat ze het online indienen van een reparatieverzoek misten op onze website. Daarnaast stond er veel oude informatie op en konden wij de website niet zelf bijwerken. Eén van de uitgangspunten voor de nieuwe website was om zo veel mogelijk gemak en informatie te bieden. Zo zijn formulieren eenvoudig te downloaden en is informatie over huren en onderhoud gemakkelijk te vinden. Uiteraard is ook de informatie aangepast en waar nodig vernieuwd. Daarnaast is het mogelijk om online een reparatieverzoek in te dienen of overlast te melden. En zoals vorig jaar tijdens de Algemene Vergadering is aangegeven worden ook de financiële jaarstukken (zodra beschikbaar) op de website geplaatst. Tijdens de ontwikkeling van de website hebben we samen met een aantal leden van de klankbordgroep de nieuwe website getest. Mocht u vragen hebben over het gebruik of informatie missen op de nieuwe website neem dan contact met ons op! Zo ziet de website eruit: Klanttevredenheidsformulier reparatieverzoeken Vanaf mei zal steekproefsgewijs na het indienen van een reparatieverzoek een klanttevredenheidsformulier worden toegezonden. Met de uitkomsten van dit onderzoek willen we het proces van het afhandelen van reparatieverzoeken verder verbeteren. We vertrouwen op uw medewerking. Woningbouwvereniging Poortugaal ondertekent intentieverklaring WWZ-beraad In 2009 heeft het college van de gemeente Albrandswaard de regeling WWZ-beraad Albrandswaard vastgesteld. Instellingen en maatschappelijke organisaties werken samen in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De samenwerking is bedoeld om vorm te geven aan het beleid op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ). Gezien de decentralisatie van rijkstaken per 1 januari 2015 op het gebied van Jeugdzorg en AWBZ hebben de deelnemende partijen aan het WWZberaad de intentie uitgesproken nog specifieker met elkaar te gaan samenwerken onder regie van de gemeente Albrandswaard. Dat heeft nu geleid tot een intentieverklaring die woensdag 7 januari 2015 op feestelijke wijze in De Brinkhoeve mede door ons is ondertekend. mei

6 Slakken Wat zou het zonde zijn als al uw snoei en plantwerk teniet wordt gedaan door slakken. Het voorjaar is een toptijd voor deze slijmerige veelvraatjes. Het is vaak vochtig en fris en er ligt nog veel (rot) tuinafval. Hoewel slakken ook zeker wel nut hebben als opruimers in de natuur, zit men er meestal niet op te wachten. Zoals in de meeste gevallen geldt ook hier: voorkomen is beter dan bestrijden. Met een grote lenteschoonmaak in uw tuin maakt u overwinterende slakken en hun eieren kapot. De losse grond droogt snel waardoor de slakkeneieren uitdrogen. Ruim tuinafval daarom zoveel mogelijk op. Door de grond te bewerken brengt u de slakkenpopulatie flink terug. Als het nodig is om de tuin water te geven, doe dat dan vroeg in de ochtend. s Avonds water geven zorgt gedurende de nacht voor een vochtige atmosfeer, wat juist zeer uitnodigend is voor slakken. U voorkomt slakkenoverlast verder als u vooral tuinplanten plaatst die goed bestand zijn tegen slakken zoals akelei, goudsbloem, anjer, geranium, klimop, daglelie, viooltjes, varens en Oost Indische kers. Kruiden als salie, tijm en knoflook houden slakken op een afstand. Plant ze op plekken waar u veel last van slakken heeft. Gevoelige planten zoals hosta s beschermt u door een barrière van koffiedik, cacaodoppen, kalk, fijngemaakte eierschalen of hout as rond de plant aan te brengen. Mocht het toch tot bestrijding moeten komen, denk dan aan de volgende milieuvriendelijke tips: slakken houden niet van metaal oppervlakken. Sommige metalen, zoals koper, zijn zelfs giftig voor slakken. Met een koperen ring of koper houdende tape rond een pot of plant houdt u de slakken weg, zelfs onder vochtige omstandigheden. De bestrijdings middelen zoals de blauwe korrels tegen slakken lijken goed te helpen maar deze zijn weer gevaarlijk voor andere (huis)dieren en slecht voor het milieu dus gebruik dit bij voorkeur niet. Wijkagenten Afscheid Leen Noordzij Albrandswaard valt onder de Politie Rotterdam Rijnmond, District Zuid (Rotterdamse deelgemeenten Charlois, Hoogvliet en Rozenburg en de gemeenten Albrandswaard en Barendrecht). Wilt u weten wie uw wijkagent is of een afspraak maken? Kijk op Spreekuur wijkagent Poortugaal Tijd: uur Locatie: Zorgcentrum Hooge Werf, t Wiel 2 in Poortugaal Wanneer: Dinsdag om de twee weken (even weeknummers) Spreekuur wijkagent Rhoon Tijd: uur Locatie: Stichting Welzijn Albrandswaard, Rijsdijk 17a in Rhoon Wanneer: Woensdag om de twee weken (oneven weeknummers) Op 6 april 2015 is de heer Leen Noordzij overleden. Samen met familie en vrienden heeft Woning bouw vereniging Poortugaal op 11 april 2015 afscheid van Leen Noordzij genomen. In de periode van 1964 tot en met 2007 was Leen actief in diverse bestuurlijke functies bij Woningbouwvereniging Poortugaal, waarvan 37 jaar als vicevoorzitter van het bestuur. Wij herdenken Leen als een buitengewoon sociaal betrokken bestuurder met een grote aandacht voor de Poortugaalse/Albrandswaardse gemeenschap. Ook na zijn bestuurlijke periode gaf hij uiting aan zijn blijvende warme belangstelling voor Woningbouwvereniging Poortugaal en haar huurders. Wij zijn hem dankbaar voor de getoonde inzet en betrokkenheid mei 2015

7 Woordzoeker Win een cadeaubon van Intratuin t.w.v. 25,- Mijn oplossing is: Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. Prijs is niet inwisselbaar tegen contanten! Mijn gegevens: Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon: Knip deze bon uit en stuur deze vóór 20 mei 2015 in een voldoende gefrankeerde envelop naar Woningbouwvereniging Poortugaal, Dorpsstraat 80, 3171 EH Poortugaal. U kunt de bon ook inleveren op het kantoor van Woningbouwvereniging Poortugaal of uw oplossing mailen naar Vergeet dan niet uw naam en adresgegevens duidelijk te vermelden. Succes! Oplossing van de vorige puzzel: inbraakpreventie Winnaar vorige editie: Mevrouw J. Aly uit Rhoon. mei

8 Bereikbaarheid, onderhoud en andere vragen Voor de volledigheid geven we u onderstaand nog eens een overzicht van alle belangrijke gegevens op het gebied van onderhoud, reparaties en andere vraagstukken. Een geheugensteuntje, wie heeft u wanneer nodig en wanneer zijn ze bereikbaar? Openingstijden kantoor Dorpsstraat 80 Maandag t/m vrijdag uur Dinsdagmiddag uur Telefonische bereikbaarheid kantoor Maandag t/m donderdag uur en van uur Vrijdag uur Reparatieverzoeken Reparatieverzoeken en andere vragen van technische aard aan de mede werkers van de technische dienst: maandag t/m vrijdag uur Reparatieverzoeken die voor uur worden gemeld zullen nog dezelfde dag in behandeling worden genomen. Storingen centrale verwarmingsinstallatie of warmwatervoorziening Poortugaal: Energiewacht Essendael: Giesbers & v/d Graaf Noodnummer vereniging Poortugaal Woningbouw In geval van calamiteiten buiten kantoortijden kunt u het noodnummer gebruiken. Onder calamiteiten wordt verstaan: Brand Inbraak Ernstige lekkages Verstopte riolering Stormschade Problemen m.b.t. gas en elektra De ladders zijn na telefonische afspraak beschikbaar op de onderstaande adressen: J. Groenenboom Van Leeuwenhoekstraat Glasbreuk (indien u via de huur een glasverzekering heeft afgesloten) Centraal Beheer Achmea Woningbouwvereniging Poortugaal Dorpsstraat Schoonmaken dakgoot en schoorsteen/ventilatiekanalen Het schoonmaken van dakgoten en schoorsteen en/of ventilatiekanalen van de woning behoort tot de verplichtingen van de huurder. Voor deze werkzaamheden worden ladders in bruikleen gegeven. Deze ladders zijn na telefonische afspraak beschikbaar. Colofon Woonmagazine Woningbouwvereniging Poortugaal Redactieadres: Woningbouwvereniging Poortugaal Dorpsstraat 80, 3171 EH Poortugaal e jaargang, nummer 1, 2015 Tekst & redactie: Carla van Sluisdam en WBV Poortugaal Bronvermelding: Nestas Communicatie Druk & lay-out: MediaCenter Rotterdam Oplage: 1350 exemplaren

Huurtoeslag 2016. De meest actuele informatie op onze website! Tuingereedschap te leen! Jaargang 10 nummer 3 december 2015

Huurtoeslag 2016. De meest actuele informatie op onze website! Tuingereedschap te leen! Jaargang 10 nummer 3 december 2015 Jaargang 10 nummer 3 december 2015 Tuingereedschap te leen! WBV Poortugaal helpt u graag uw tuin op orde te brengen. Is uw snoeischaar bot? Niet erg, u kunt vanaf nu ook bij ons terecht om tuingereedschap

Nadere informatie

Onderhoud & reparaties

Onderhoud & reparaties Onderhoud & reparaties Samen verantwoordelijk voor prettig wonen Leystromen vindt het belangrijk dat u prettig woont. Dat betekent dat wij uw woning goed onderhouden. Zaken die kapot gaan, repareren wij

Nadere informatie

Veelgestelde vragen huurverhoging 2016

Veelgestelde vragen huurverhoging 2016 Veelgestelde vragen huurverhoging 2016 1. Wat is de door Plavei vastgestelde huurverhoging voor sociale huurwoningen? 2. Wat is wettelijk gezien de maximale huurverhoging? 3. De huurverhoging is voor een

Nadere informatie

14 Juli 20 U zoekt een woning

14 Juli 20 U zoekt een woning U zoekt een woning U zoekt een huurwoning in Noordoost-Groningen? Dan kunt u terecht bij Acantus. Wij verhuren zo n 13.000 sociale huurwoningen. Van eengezinswoningen tot seniorenappartementen, in verschillende

Nadere informatie

Een woning huren in Zwolle, Kampen of IJsselmuiden

Een woning huren in Zwolle, Kampen of IJsselmuiden Een woning huren in Zwolle, Kampen of IJsselmuiden Informatie over het systeem voor de verdeling van huurwoningen in Zwolle, Kampen en IJsselmuiden e.o. Bent u op zoek naar een huurwoning in Zwolle, Kampen

Nadere informatie

Uitnodiging. Dorpsstraat 80 te Poortugaal. 3. Mededelingen. 4. Vaststelling van de jaarlijkse verantwoordingsstukken,

Uitnodiging. Dorpsstraat 80 te Poortugaal. 3. Mededelingen. 4. Vaststelling van de jaarlijkse verantwoordingsstukken, Jaargang 9 nummer 1 april 2014 Huurverhoging 2014 Ieder jaar stijgen de kosten voor het onderhoud en het exploiteren van de woning. Deze kosten worden enigszins gedekt door de jaarlijks toe te passen huurverhoging.

Nadere informatie

Koersplan Woningbouwvereniging Poortugaal. OP HOOF D L I JN EN OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING

Koersplan Woningbouwvereniging Poortugaal.  OP HOOF D L I JN EN OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING Koersplan 2017-2020 OP HOOF D L I JN EN Woningbouwvereniging Poortugaal www.wbvpoortugaal.nl OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING Wij bieden betaalbare huurwoningen met een passende kwaliteit. We

Nadere informatie

Bij het melden van een klacht kunt u gebruik maken van een klachtenformulier. U kunt het hier downloaden of wij sturen u het op verzoek toe.

Bij het melden van een klacht kunt u gebruik maken van een klachtenformulier. U kunt het hier downloaden of wij sturen u het op verzoek toe. Een klacht en dan? We horen natuurlijk graag dat u tevreden bent over Zeeuwland. Maar wanneer dit niet het geval is, weten we dat ook graag. Alleen zo kunnen we u goed -en in de toekomst nog beter- van

Nadere informatie

Huurinformatie Bijlage bij de huuraanzegging van 2013

Huurinformatie Bijlage bij de huuraanzegging van 2013 Huurinformatie Bijlage bij de huuraanzegging van 2013 Deze bijlage Huurinformatie is een uitgave van Dunavie. In deze bijlage staat informatie over de huurverhoging, huurtoeslag en servicekosten. Meer

Nadere informatie

U wilt uw huur opzeggen. Alle regels en tips op een rij.

U wilt uw huur opzeggen. Alle regels en tips op een rij. U wilt uw huur opzeggen Alle regels en tips op een rij. 1 2 Uw huur opzeggen Als u andere woonruimte heeft gevonden en gaat verhuizen, moet u bij de woningcorporatie de huur van uw huidige woning opzeggen.

Nadere informatie

Wooninfo. Nijkerk NIJKERK. Woningstichting. Nijkerk

Wooninfo. Nijkerk NIJKERK. Woningstichting. Nijkerk Wooninfo INFORMATIEFOLDER IN OVER DE DE VERDELING GEMEENTE VAN HUURWONINGEN NIJKERK Nijkerk Woningstichting Nijkerk Woningstichting Nijkerk Bezoekadres: Van t Hoffstraat 40 3863 AX NIJKERK Postadres: Postbus

Nadere informatie

Aanvraagformulier ten behoeve van verzoek tot woningruil

Aanvraagformulier ten behoeve van verzoek tot woningruil Aanvraagformulier ten behoeve van verzoek tot woningruil A. GEGEVENS AANVRAGER (Huurder van Bouwvereniging Onze Woning) 1. Inschrijfnummer: : 2. Voorletters + Achternaam: 3. Straat + huisnummer: 4. Postcode

Nadere informatie

meestgestelde vragen huurverhoging

meestgestelde vragen huurverhoging HOE HOOG MAG DE HUURVERHOGING ZIJN? WAAROM IS DE HUURVERHOGING VAN MERCATUS AFHANKELIJK VAN HET INKOMEN? WAAROM IS DE HUURVERHOGING NIET VOOR IEDEREEN GELIJK? HOE KAN HET DAT DE HUURPRIJS VOOR DEZELFDE

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Prestatieafspraken -2020 Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Inleiding Per 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht geworden. Hoeksteen van deze hervorming is de lokale verankering

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Huurverhoging 2017

Veel gestelde vragen Huurverhoging 2017 Veel gestelde vragen Huurverhoging 2017 GroenWest heeft de antwoorden op een aantal veel gestelde vragen voor u op een rij gezet. De vragen zijn onderverdeeld in de volgende onderwerpen: Algemeen Inkomensverklaring

Nadere informatie

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis?

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis? Hoe vind je in Gouda een huis? In deze brochure beantwoorden we de meest gestelde vragen over het kopen of huren van een huis in Gouda. Staat uw vraag er niet bij? Neem voor een sociale huurwoning contact

Nadere informatie

Inkomensafhankelijke huurverhoging. Veelgestelde vragen

Inkomensafhankelijke huurverhoging. Veelgestelde vragen Inkomensafhankelijke huurverhoging Veelgestelde vragen Veel gestelde vragen Waarom verhoogt Kennemer Wonen de huur? Wij passen jaarlijks de huren aan met de inflatie. Daarnaast verhogen we de huur om de

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie woningcorporaties Walcheren

Reglement Geschillencommissie woningcorporaties Walcheren Reglement Geschillencommissie woningcorporaties Walcheren I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 - Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Bestuur: het bestuursorgaan van de betreffende corporatie;

Nadere informatie

Uitleg over het hoe en waarom van de jaarlijkse huuraanpassing.

Uitleg over het hoe en waarom van de jaarlijkse huuraanpassing. 1 Huuraanpassing 2017 Uitleg over het hoe en waarom van de jaarlijkse huuraanpassing. Huuraanpassing 2017 Deze brochure hoort bij de brief met het voorstel voor aanpassing van de huur voor uw woning. Inhoud

Nadere informatie

Huren bij Actium. Algemene informatie over het huren van woonruimte

Huren bij Actium. Algemene informatie over het huren van woonruimte Huren bij Actium Algemene informatie over het huren van woonruimte U gaat een woning huren bij Actium. Wij wensen u veel woonplezier in uw nieuwe woning! In deze brochure hebben wij de belangrijkste informatie

Nadere informatie

Huurovereenkomst. Inleiding INHOUDSOPGAVE

Huurovereenkomst. Inleiding INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Het regelen van de overname 3 De huurovereenkomst 3 Tenaamstelling en medehuuderschap 4 De huurprijs 4 De fysieke oplevering 5 De eerste huurbetaling 5 Wonen naar wens 6 Aansluitingen

Nadere informatie

Huurinformatie Bijlage bij de huuraanzegging van 2014

Huurinformatie Bijlage bij de huuraanzegging van 2014 Huurinformatie Bijlage bij de huuraanzegging van 2014 Deze bijlage Huurinformatie is een uitgave van Dunavie. In deze bijlage staat informatie over de huurverhoging, huurtoeslag en servicekosten. Meer

Nadere informatie

Huurbeleid. Verandert mijn huurprijs in 2016? Uitleg over ons huurbeleid

Huurbeleid. Verandert mijn huurprijs in 2016? Uitleg over ons huurbeleid Huurbeleid Verandert mijn huurprijs in 2016? Uitleg over ons huurbeleid Voor een groot deel van de huurders van Wonen Zuid verandert de huurprijs per 1 juli 2016. Hierover willen wij u goed informeren.

Nadere informatie

VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld

VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld 12 november 2015 19.30 uur tot ca. 21.00 uur Aanwezig: Bestuur Huurdersvereniging Domesta Hoogeveen - Alya Assen - Karin Koers (Domesta) - Huurders: dhr.

Nadere informatie

Inkomensafhankelijke huurverhoging. Veel gestelde vragen

Inkomensafhankelijke huurverhoging. Veel gestelde vragen Inkomensafhankelijke huurverhoging Veel gestelde vragen Veel gestelde vragen Waarom verhoogt Kennemer Wonen de huur? Wij passen jaarlijks de huren aan met de inflatie. Daarnaast verhogen we de huur om

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurverhoging 2015. 1. Huurverhoging algemeen

Veel gestelde vragen huurverhoging 2015. 1. Huurverhoging algemeen Naar aanleiding van de huurverhoging per 1 juli 2015 en vragen daaromtrent hebben wij de veel gestelde vragen onderstaand weergegeven en voorzien van een beantwoording. Hierbij hebben we de volgende indeling

Nadere informatie

Op zoek naar een woning? Zo werkt het bij Woonservice

Op zoek naar een woning? Zo werkt het bij Woonservice Op zoek naar een woning? Zo werkt het bij Woonservice Bij Woonservice hebben we het vinden van een woning opgedeeld in 6 stappen. In deze brochure leest u er alles over. Op zoek naar een woning? Zo werkt

Nadere informatie

Huurverhoging 2015. Over het hoe en waarom van de huurverhoging

Huurverhoging 2015. Over het hoe en waarom van de huurverhoging Huurverhoging 2015 Over het hoe en waarom van de huurverhoging 2 3 Inhoud 1 Spelregels 4 2 Wat doet Rochdale met de huuropbrengst? 8 3 Bezwaar tegen de huurverhoging 10 4 Huurtoeslag en inkomensdaling

Nadere informatie

Vraag en antwoord huurverhoging 2015

Vraag en antwoord huurverhoging 2015 Vraag en antwoord huurverhoging 2015 1. Hoe hoog is de huurverhoging voor de sociale huurwoningen per 1 juli 2015? Basishuurverhoging is 1,5% Huurverhoging voor inkomens tussen 34.229 en 43.786 is 2% Huurverhoging

Nadere informatie

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet ingegaan. U leest hier wat deze nieuwe wet mogelijk voor u betekent. We hebben de

Nadere informatie

Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging

Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging Mijn huishoudinkomen was in 2015 lager dan in 2014, kan ik bezwaar maken? U kunt bezwaar maken als uw huishoudinkomen in 2015

Nadere informatie

welkom bij wooninc. informatie voor nieuwe huurders

welkom bij wooninc. informatie voor nieuwe huurders welkom bij wooninc. informatie voor nieuwe huurders welkom bij wooninc. wij willen u graag goed van dienst zijn, daarom hebben wij voor u de belangrijkste informatie op een rij gezet. Gratis serviceonderhoud

Nadere informatie

U gaat een woning huren, wat nu?

U gaat een woning huren, wat nu? Een nieuwe woning Welkom in uw nieuwe woning! Deze folder geeft snel antwoord op veelgestelde vragen. U vindt nuttige informatie over huren bij Beter Wonen; of het nu gaat om onderhoud, het betalen van

Nadere informatie

Huren. De leukste plekjes in de buurt

Huren. De leukste plekjes in de buurt Huren De leukste plekjes in de buurt De groeiplek Helemaal je eigen plek Elke woning en buurt heeft z n eigen charme. Het is maar net waar je van houdt en wat op dat moment het best past in je leven. En

Nadere informatie

Ik zoek een huurwoning

Ik zoek een huurwoning Ik zoek een huurwoning Bij ons bent u aan het goede adres Zoekt u een huurwoning? Dan bent u bij Leystromen aan het goede adres. Wij verhuren zo n 10.000 woningen. Van appartementen tot eengezinswoningen,

Nadere informatie

Kado Drielse Missionarissen

Kado Drielse Missionarissen 1 mei 2009 Openingstijden en telefoonnummers: Kado Drielse Missionarissen Openingstijden van ons kantoor: maandag, dinsdag donderdag en vrijdag van 09.00 tot 10.00 uur. Telefonisch zijn we op werkdagen

Nadere informatie

KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL

KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL 1 Inleiding INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Kwaliteit 3 KWH- huurlabel 3 Enquête 4 Visitatie 4 Aedes-code 5 Overige kwaliteitssystemen 5 Onderhoud 5 Keuzemogelijkheden 6 Bewonersparticipatie

Nadere informatie

Wat u moet weten over verhuizen

Wat u moet weten over verhuizen U gaat verhuizen U gaat binnenkort verhuizen. Een tijd waarin u de nodige zaken moet regelen. Zo kunt u bezig zijn met klussen in uw nieuwe woning, verhuisberichten sturen en verhuizen. Dat allemaal voordat

Nadere informatie

Als twee of meer huishoudens met elkaar overeen komen om van woning te ruilen. De verhuurders én de gemeenten moeten hier toestemming voor geven.

Als twee of meer huishoudens met elkaar overeen komen om van woning te ruilen. De verhuurders én de gemeenten moeten hier toestemming voor geven. Woningruil Een woning vinden in deze regio is niet makkelijk. De wachtlijsten zijn vaak lang. Een snellere mogelijkheid om aan een andere huurwoning te komen kan zijn om met iemand van woning te ruilen.

Nadere informatie

U zoekt een woning? Dan bent u bij ons aan het juiste adres!

U zoekt een woning? Dan bent u bij ons aan het juiste adres! U zoekt een woning? Dan bent u bij ons aan het juiste adres! U zoekt een woning? Woningstichting Hellendoorn vindt het belangrijk dat u als klant zelf kunt bepalen waar u wilt wonen. Daarom plaatsen we

Nadere informatie

Welkom Onderhoud, wie betaalt de rekening?

Welkom Onderhoud, wie betaalt de rekening? Welkom Welkom in uw nieuwe woning van Patrimonium Barendrecht. We zijn blij dat u voor een van onze woningen hebt gekozen. Maar wat betekent wonen in een woning van Patrimonium? In deze folder vindt u

Nadere informatie

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen A) WONINGWET: ALGEMEEN 1. Wat is de nieuwe Woningwet? De nieuwe Woningwet geeft nieuwe regels voor de sociale huursector. Met de herziening wil de overheid

Nadere informatie

beleid: juli 2004, versie: 2014

beleid: juli 2004, versie: 2014 Geschillencommissie beleid: juli 2004, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens

Nadere informatie

Bent u tevreden? Of juist niet?

Bent u tevreden? Of juist niet? Bent u tevreden? Of juist niet? Trivire zet zich in voor goede dienstverlening aan iedere klant. Wij horen graag wat u van ons vindt. Als we een compliment verdienen, maar óók als er iets misgaat. Want

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Jaarlijkse Huurverhoging 2015

Veel gestelde vragen Jaarlijkse Huurverhoging 2015 Veel gestelde vragen Jaarlijkse Huurverhoging 2015 De huurverhoging gaat in op 1 juli 2015. Wordt mijn huurtoeslag nu ook aangepast? Nee. De huurtoeslag wordt niet automatisch per 1 juli 2015 aangepast.

Nadere informatie

Inkomensafhankelijke huurverhoging: Veel gestelde vragen en antwoorden Versie april 2017

Inkomensafhankelijke huurverhoging: Veel gestelde vragen en antwoorden Versie april 2017 Inkomensafhankelijke huurverhoging: Veel gestelde vragen en antwoorden Versie april 2017 INHOUD Vragen over huurverhoging: 1 t/m12 Vragen over huishoudverklaringen: 13 t/m 18 Vragen over bezwaarmogelijkheden:

Nadere informatie

Jaarverslag Geschillencommissie 2015

Jaarverslag Geschillencommissie 2015 Jaarverslag Geschillencommissie 2015 Maart 2016 versie 1 Jaarverslag Geschillencommissie 2015 Pagina 1 van 6 Inhoud Voorwoord... 3 1. Samenstelling Geschillencommissie... 4 2. Geschillen in 2015... 5 3.

Nadere informatie

Tips. Handige tips voor u als nieuwe bewoner

Tips. Handige tips voor u als nieuwe bewoner Tips Handige tips voor u als nieuwe bewoner Inhoudsopgave 5 6 8 9 11 Inschrijven als woningzoekende Huurbetaling Huurtoeslag Inschrijving Burgerzaken Energieleverancier Inboedelverzekering Gebreken Ventileren

Nadere informatie

Concept verslag Algemene Vergadering

Concept verslag Algemene Vergadering Verslag van de Algemene Vergadering van Woningbouwvereniging Poortugaal, gehouden op woensdag 24 juni 2015 in het Sociaal Cultureel Centrum De Brinkhoeve Poortugaal. Aanwezig: 49 leden (er zijn tussentijds

Nadere informatie

Huren, kopen of kopen met korting? Dat kiest u zelf! Thuiskeuze. Kopen in de vrije sector. Kopen met korting: MGE. Huren

Huren, kopen of kopen met korting? Dat kiest u zelf! Thuiskeuze. Kopen in de vrije sector. Kopen met korting: MGE. Huren Huren, kopen of kopen met korting? Dat kiest u zelf! Thuiskeuze Kopen in de vrije sector Kopen met korting: MGE Huren Huren, kopen of kopen met korting? Dat kiest u zelf! Thuiskeuze 3 Huren, kopen of kopen

Nadere informatie

U gaat een woning huren, wat nu?

U gaat een woning huren, wat nu? Een nieuwe woning Welkom in uw nieuwe woning! Deze folder geeft snel antwoord op veelgestelde vragen. U vindt nuttige informatie over huren bij Beter Wonen; of het nu gaat om onderhoud, het betalen van

Nadere informatie

Uw woning, uw smaak uw wensen! Over zelf aangebrachte voorzieningen

Uw woning, uw smaak uw wensen! Over zelf aangebrachte voorzieningen Uw woning, uw smaak uw wensen! Over zelf aangebrachte voorzieningen Een strakke keuken, mét kookeiland. Eindelijk een dakraam, een houten vloer, beneden én boven U wilt graag een en ander in uw woning

Nadere informatie

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis?

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis? Hoe vind je in Gouda een huis? In deze brochure beantwoorden we de meest gestelde vragen over het kopen of huren van een huis in Gouda. Staat uw vraag er niet bij? Neem voor een sociale huurwoning contact

Nadere informatie

B E R A A D S G R O E P

B E R A A D S G R O E P Introductie Deze Beraadsgroep kent 19 deelnemers. De heer Arjan Deutekom is de bestuurder van woningcorporatie Goede Stede. Voor de technische ondersteuning heeft hij mevrouw Birgit Kuiper meegenomen.

Nadere informatie

Servicekosten en huurprijs: verzoek om uitspraak

Servicekosten en huurprijs: verzoek om uitspraak Servicekosten en huurprijs: verzoek om uitspraak Vraagt u zich af of het voorschot op de servicekosten redelijk is, of zijn huurder en verhuurder het niet eens over de eindafrekening? Met dit formulier

Nadere informatie

Ik zoek een huurwoning

Ik zoek een huurwoning Ik zoek een huurwoning Bij ons bent u aan het goede adres Zoekt u een huurwoning? Dan bent u bij Leystromen aan het goede adres. Wij verhuren zo n 10.000 woningen. Van appartementen tot eengezinswoningen,

Nadere informatie

Woningverbetering: verzoek om uitspraak

Woningverbetering: verzoek om uitspraak Woningverbetering: verzoek om uitspraak Zijn huurder en verhuurder na een woningverbetering het niet eens over de huurprijs? Dan kunt u dit formulier invullen en de Huurcommissie vragen uitspraak te doen

Nadere informatie

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis Gereguleerde huren in de commerciële sector Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis AANLEIDING Corporaties en commerciële verhuurders bieden beiden

Nadere informatie

Huren bij Viverion. ruimte voor leven

Huren bij Viverion. ruimte voor leven Huren bij Viverion ruimte voor leven De vervolgstap hangt af van uw persoonlijke situatie: 1. U huurt al bij Viverion? Dan gebruikt u de optiestap. 2. U huurt nog niet bij Viverion? Dan gebruikt u de aanbod/lotingstap

Nadere informatie

Stedelijk Vernieuwingsurgent

Stedelijk Vernieuwingsurgent Stedelijk Vernieuwingsurgent beleid: november 2008, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt 12.000 woningen in Vlaardingen. Een flink deel van die woningen is bereikbaar voor mensen met een laag inkomen.

Nadere informatie

hiermee te maken. De Raad van Commissarissen heeft dan ook besloten om de Algemene Vergadering naar het najaar te verplaatsen.

hiermee te maken. De Raad van Commissarissen heeft dan ook besloten om de Algemene Vergadering naar het najaar te verplaatsen. Jaargang 12 nummer 2 september 2017 Oproep foto of verhaal van vroeger Voor 2018, ons jubileum jaar, zijn wij op zoek naar foto s van oude straatbeelden, woningaanzichten of foto s met een mooi verhaal.

Nadere informatie

Huurverlaging: verzoek om uitspraak

Huurverlaging: verzoek om uitspraak Huurverlaging: verzoek om uitspraak Heeft u een geschil met uw verhuurder omdat u het samen niet eens wordt over de hoogte van de huurprijs? Dan kunt u dit formulier invullen en de Huurcommissie vragen

Nadere informatie

Een klacht? Daar komen we samen wel uit

Een klacht? Daar komen we samen wel uit Een klacht? Daar komen we samen wel uit December 2013 2 De medewerkers van Groninger Huis doen hun uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Gelukkig ervaren de meeste huurders dat ook zo

Nadere informatie

Een woning huren in Brummen

Een woning huren in Brummen Een woning huren in Brummen Informatie voor woningzoekenden Een woning huren in Brummen Een woning huren in Brummen: Hoe gaat dat in zijn werk? Woningzoekenden die belangstelling hebben voor een huurwoning

Nadere informatie

17 i 20 Januar U zoekt een woning

17 i 20 Januar U zoekt een woning U zoekt een woning U zoekt een huurwoning in Noordoost-Groningen? Dan kunt u terecht bij Acantus. Wij verhuren zo n 13.000 sociale huurwoningen. Van eengezinswoningen tot seniorenappartementen, in verschillende

Nadere informatie

Denkt u met voorrang in aanmerking te komen voor een woning? In deze folder vindt u informatie over de voorwaarden en de procedure voor een urgentie.

Denkt u met voorrang in aanmerking te komen voor een woning? In deze folder vindt u informatie over de voorwaarden en de procedure voor een urgentie. urgentiecommissie woonruimteverdeling Stap-voor-stap urgentiewijzer Denkt u met voorrang in aanmerking te komen voor een woning? In deze folder vindt u informatie over de voorwaarden en de procedure voor

Nadere informatie

Inschrijfformulier woningzoekenden

Inschrijfformulier woningzoekenden Inschrijfformulier woningzoekenden Interne codering Inschrijfformulier Naamcode PI-nummer Gegevens hoofdaanvrager Achternaam en voorletters Straatnaam en huisnummer Postcode Telefoonnummer thuis / mobiel

Nadere informatie

2. Onderhoudsbeleid en onderhoudswerkzaamheden 2012. 5. Ontwikkelingen in de sector en de gevolgen voor WBSG

2. Onderhoudsbeleid en onderhoudswerkzaamheden 2012. 5. Ontwikkelingen in de sector en de gevolgen voor WBSG 27 1111 1. Opening en mededelingen 2. Onderhoudsbeleid en onderhoudswerkzaamheden 2012 3. Huurbeleid en huuraanpassing per 1 juli 2012 4. Nieuwbouwprojecten Laauwik 5. Ontwikkelingen in de sector en de

Nadere informatie

Het zoeken naar een ruilpartner. Heeft u een ruilpartner gevonden? Gesprek met de ruilkandidaat

Het zoeken naar een ruilpartner. Heeft u een ruilpartner gevonden? Gesprek met de ruilkandidaat Woningruil, hoe gaat dat? Woningruil, hoe gaat dat? Als u een huurwoning heeft en u zoekt een andere huurwoning, in Zeewolde of daarbuiten, dan kan woningruil een mogelijkheid zijn. In deze folder leest

Nadere informatie

EE P6 n huis huren/ verhuizen

EE P6 n huis huren/ verhuizen CP6 Een huis huren/ verhuizen In Nederland kunt u een huis huren of een huis kopen. In cruciale praktijksituatie 6 oefent u met het kiezen en huren van een huis en met het doorgeven van uw verhuizing.

Nadere informatie

Inflatie Huuropslag Totaal. Inkomen lager dan ,- 2,5% 1,5% 4% - 4% Inkomen tussen ,- en ,-

Inflatie Huuropslag Totaal. Inkomen lager dan ,- 2,5% 1,5% 4% - 4% Inkomen tussen ,- en ,- Vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging 2014 17 april 2014 HUURVERHOGING (SOCIALE HUURWONINGEN) Inleiding Na jaren van inflatievolgend huurbeleid wordt de huurverhoging sinds 2013

Nadere informatie

Vooraankondiging Algemene Vergadering

Vooraankondiging Algemene Vergadering Jaargang 11 nummer 1 mei 2016 Tuingereedschap te leen! We zitten inmiddels midden in het voorjaar! Woningbouwvereniging Poortugaal helpt u graag uw tuin op orde te houden. Het werkt simpel: bel ons en

Nadere informatie

inschrijven als woningzoekende

inschrijven als woningzoekende inschrijven als woningzoekende Inschrijven als woningzoekende bij Woonbedrijf Op zoek naar een huurwoning? We helpen u graag! Inschrijven als woningzoekende 3 Een gewone eengezinswoning, een luxe appartement,

Nadere informatie

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016 Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016 1. De vereniging 1.1 Algemeen De HuurdersBelangenvereniging (HBV) Van Alckmaer komt op voor de belangen van de mensen die een huis huren bij de

Nadere informatie

Onderhoud, reparaties en serviceabonnement

Onderhoud, reparaties en serviceabonnement uitgave juli 2015 Onderhoud, reparaties en serviceabonnement Wat moet ik zelf doen? En wat regelt De Zes Kernen? In een veilig en betrouwbaar huis kunt u prettig wonen. De Zes Kernen vindt het daarom belangrijk

Nadere informatie

vraag- en antwoordlijst HUURVERHOGING 2016

vraag- en antwoordlijst HUURVERHOGING 2016 vraag- en antwoordlijst HUURVERHOGING 2016 1. Waarom verhoogt Zayaz de huren? Met de inkomsten uit de huurverhoging kunnen we blijven investeren in onze woningen en wijken. Zo houden we ze veilig en leefbaar.

Nadere informatie

2. Terugblik 2013. Een korte samenvatting:

2. Terugblik 2013. Een korte samenvatting: Verslag van de Algemene Vergadering van Woningbouwvereniging Poortugaal, gehouden op woensdag 25 juni 2014 in het Sociaal Cultureel Centrum De Brinkhoeve te Poortugaal. Aanwezig: 69 leden en 1 belangstellende.

Nadere informatie

> Melden van klachten. Niet tevreden? Laat het ons weten!

> Melden van klachten. Niet tevreden? Laat het ons weten! > Melden van klachten Niet tevreden? Laat het ons weten! > Inhoudsopgave > Wat te doen bij klachten? 1 Wat te doen bij klachten? 2 Waar kunt u met uw klacht terecht? 4 Voor welke klachten kan ik terecht

Nadere informatie

Inschrijfformulier woningzoekenden

Inschrijfformulier woningzoekenden Inschrijfformulier woningzoekenden In te vullen door WBG Inschrijfnummer: Achternaam en voorletters Gegevens hoofdaanvrager Straatnaam en huisnummer Postcode Woonplaats Telefoonnummer thuis mobiel nummer

Nadere informatie

U zoekt een woning? In deze brochure leest u wat u moet doen om een woning van ons te kunnen huren.

U zoekt een woning? In deze brochure leest u wat u moet doen om een woning van ons te kunnen huren. U zoekt een woning? In deze brochure leest u wat u moet doen om een woning van ons te kunnen huren. Inhoud Veel woningen, veel woningzoekenden pagina 3 Eerst inschrijven... pagina 4...dan reageren op een

Nadere informatie

Waardevolle veranderingen

Waardevolle veranderingen December 2015 IN DIT NUMMER Veranderingen 1 Kerstwens 2 Tevredenheidsonderz 2 Aut incasso 2016 3 Huur op tijd betalen 3 Passend toewijzen 4 Inbraakpreventie 4 Onderhoud 2016 5-6 OPENINGSTIJDEN Maandag,

Nadere informatie

Inkomensafhankelijke huurverhoging 2015 Veel gestelde vragen en antwoorden (bron: Aedes en SSW )

Inkomensafhankelijke huurverhoging 2015 Veel gestelde vragen en antwoorden (bron: Aedes en SSW ) Inkomensafhankelijke huurverhoging 2015 Veel gestelde vragen en antwoorden (bron: Aedes en SSW ) Hoe hoog mag de huurverhoging zijn voor huurders van een zelfstandige woning? Voor zelfstandige woningen

Nadere informatie

Hoe vindt u een passende huurwoning?

Hoe vindt u een passende huurwoning? Hoe vindt u een passende huurwoning? WONEN IN NOORD BRABANT 2 Hoe vindt u een passende huurwoning? In deze folder informeren wij u over de belangrijkste vragen over inschrijven, adverteren, reageren, selecteren

Nadere informatie

Natuurlijk wonen. Huur betalen

Natuurlijk wonen. Huur betalen Natuurlijk wonen Huur betalen 1 Huur betalen Waar moet u rekening mee houden als u een woning huurt? Wanneer en hoe betaalt u de huur? Komt u in aanmerking voor huurtoeslag? Dit zijn allemaal belangrijke

Nadere informatie

Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging 2014

Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging 2014 Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging 2014 HUURVERHOGING Mag u deze huurverhoging wel doorvoeren? Den Haag heeft afspraken gemaakt over de inkomensafhankelijke huurverhoging

Nadere informatie

Inschrijfformulier. Naam en voorletters :. Geboortedatum en geslacht : man / vrouw * Straat en huisnummer :. Postcode en woonplaats :.

Inschrijfformulier. Naam en voorletters :. Geboortedatum en geslacht : man / vrouw * Straat en huisnummer :. Postcode en woonplaats :. Inschrijfformulier Koopgarantwoningen Castellum West Tot en met 29 maart kunt u zich bij Van der Werf makelaars inschrijven op de Koopgarantwoningen. Deze inschrijving geschiedt geheel vrijblijvend en

Nadere informatie

Welkom in uw nieuwe woning

Welkom in uw nieuwe woning Welkom in uw nieuwe woning thuis in Deventer Inhoud Mijn Rentree p. 4 Huur betalen p. 5 Onderhoud aan de woning p. 6 Samen prettig wonen p. 7 Meepraten p. 8 Zelf regelen bij verhuizing p. 9 thuis... in

Nadere informatie

Betaalbaar kopen. Kopen met korting

Betaalbaar kopen. Kopen met korting Betaalbaar kopen Kopen met korting Betaalbaar kopen Kopen met korting Inleiding Het kopen van een woning is voor veel mensen een wens. Een aantal woningcorporaties heeft inmiddels diverse koopvormen ontwikkeld.

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u een aanvraagformulier voor een woning van de Stichting Uithuizer Woningbouw. De verdere gang van zaken is als volgt:

Hierbij ontvangt u een aanvraagformulier voor een woning van de Stichting Uithuizer Woningbouw. De verdere gang van zaken is als volgt: sociaal wonen U zoekt een woning in Uithuizen Hierbij ontvangt u een aanvraagformulier voor een woning van de Stichting Uithuizer Woningbouw. De verdere gang van zaken is als volgt: U vult het formulier

Nadere informatie

Huur Betalen. 100% wonen

Huur Betalen. 100% wonen Huur Betalen 100% wonen : hoe gaat dat in z n werk? Bij het huren van uw woning heeft u een huurovereenkomst getekend. In deze overeenkomst en in de algemene bepalingen staan uw rechten en plichten beschreven.

Nadere informatie

Adviesrapport Bewoners adviesgroep Doorstroming Oktober 2015

Adviesrapport Bewoners adviesgroep Doorstroming Oktober 2015 Oktober 2015 2 Advies in hoofdlijnen Het advies 1. Door de huren bij mutatie niet te verhogen door passend toe te wijzen, kan de doorstroming worden bevorderd indien dit vooral duidelijk wordt aangegeven,

Nadere informatie

Beantwoording art 33 vragen bereikbare en betaalbare voorraad sociale huurwoningen

Beantwoording art 33 vragen bereikbare en betaalbare voorraad sociale huurwoningen Beleid Uw contact F (020) 540 45 59 gemeente@amstelveen.nl Fractie Groen Links T.a.v. T. van Wijnen en M. Kortekaas Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief

Nadere informatie

HUURBELEID 2015 Maart 2015

HUURBELEID 2015 Maart 2015 HUURBELEID 2015 Maart 2015 Inhoud 1. Inleiding 2. Politieke gebeurtenissen 3. Betaalbaarheid 4. Uitgangspunten voor het 5. Huurbeleid Brederode Wonen 2015 2 1. Inleiding Voor u ligt het. Op 12 maart 2013

Nadere informatie

Uitkomsten onderzoek Ondernemingsplan Mitros 2014-2017

Uitkomsten onderzoek Ondernemingsplan Mitros 2014-2017 Uitkomsten onderzoek Ondernemingsplan Mitros 2014-2017 Mitros is bezig met het maken van plannen voor de periode 2014-2017. Wat Mitros in die periode gaat doen, wordt aangegeven in een zogenaamd ondernemingsplan.

Nadere informatie

Huurverhoging: verzoek om uitspraak

Huurverhoging: verzoek om uitspraak Huurverhoging: verzoek om uitspraak Heeft u een geschil met uw huurder of verhuurder omdat u het samen niet eens wordt over de huurverhoging? Dan kunt u dit formulier invullen en de Huurcommissie vragen

Nadere informatie

Algemene informatie. Appartementen huren in zorgcentrum De Schutse

Algemene informatie. Appartementen huren in zorgcentrum De Schutse Algemene informatie Appartementen huren in zorgcentrum De Schutse Sint-Annaland, februari 2015 Inhoud Inleiding... 3 Zorgvisie... 4 Aanmelding en toewijzing... 5 Tarieven... 7 Huurtoeslag... 9 Verzekeringen...

Nadere informatie

Woningruil, iets voor mij? Ruilen van woning, een goede oplossing

Woningruil, iets voor mij? Ruilen van woning, een goede oplossing Woningruil, iets voor mij? Ruilen van woning, een goede oplossing Bent u op zoek naar een andere huurwoning? Dan is woningruil misschien een uitkomst voor u. Bij woningruil zorgt u zelf voor een ruilwoning.

Nadere informatie

Voorlopig Advies Huurbeleid en huurverhoging 2014

Voorlopig Advies Huurbeleid en huurverhoging 2014 Voorlopig Advies Huurbeleid en huurverhoging 2014 Leiden, 25 februari 2014, Geachte mevrouw van den Berg, Hartelijk dank voor de adviesaanvraag op uw voorgenomen huurbeleid. We hebben hierin met instemming

Nadere informatie