SALES & KEY ACCOUNT. CE2A3 Zoë van den Bergh Romina Langereis. Assessor: Godewijn Aldershoff. Sanna Chandour Jim Perk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SALES & KEY ACCOUNT. CE2A3 Zoë van den Bergh Romina Langereis. Assessor: Godewijn Aldershoff. Sanna Chandour Jim Perk"

Transcriptie

1 SALES & KEY ACCOUNT CE2A3 Zoë van den Bergh Romina Langereis Simone Baaten Miriam Benkacem Sanna Chandour Jim Perk Assessor: Godewijn Aldershoff Consultant: Hans Steensma 1

2 Inhoudsopgave 1. Salesplan 1.1 Omgevingsanalyse Blz Trends in ontwikkeling binnen de bouwsector Blz Trends in ontwikkeling binnen de totale businessmarkt Blz Top 3 trends Blz Huidige sales strategie Blz Gewenste sales strategie Blz Huidige klanten Blz Potentiële klanten Blz Verkoopdoelstellingen Blz Salespitch Blz Key-accountplan 2.1 Noodzaak van Key-account. Blz Selectie Blz Inkoopportfolio Blz Interne analyse Blz Opportunity index Blz HAP s Blz Projecten en doelen Blz Implementatie en monitoring Blz Project Project Project Aanbiedingsbrief Blz Verkoopprognose Door het toepassen van lineaire interpolatie op de cijfers van het jaar 2005 tot en met 2007 in de sectoren burgerlijke en utiliteitsbouw, grond-, weg- en waterbouw, afwerkers en bouwinstallatiebedrijven; waar de omzet van CRH ligt, zijn wij op een jaarlijkse groei van 5,83% uitgekomen. Dit cijfer hebben wij doorgetrokken naar het jaar 2010, dit volgens ontvangen opdracht. Afb: Totale omzetgroei per product 2

3 Productne Gemiddelde groei in % Kalkzandsteen (binnenmuur) 3.125% 5.02% 1.55% 3.23 Isolatie 3.05% 2.16% 1.25% 2.15 Dakpannen 3.125% % 3.23 Dakpannen woning en uti Kalksteenzand woning en uti Isolatie woning, uti en GWW 2008 Woningbouw: 1.23 Utilitiets 5.02 GWW Woningbouw: 0.44 Utilitiets 6.6 GWW Woningbouw: Utilitiets 4.5 GWW 0.65 INLEIDING nog aanpassen en aanvullen Probleem aanleiding: De bouwmarkt is groeiende, er zijn verschillende aanbieders op de markt. CRH boekt op veel fronten gioede resultaten. Toch blijft nog veel potentieel onbenut, mede door het ontbreken van een accountplan en een adequaat salesplan. De vraag luidt dan ook: Hoe kan CRH de intiele vraag naar haar producten doen groeien? CRH zal met haar verschillende concepten op de behoeften van de verschillende klanten moeten bevredigen. 3

4 Probleemstelling: Op welke wijze kunnen wij ons relatiebeheer en marktbewerking inrichten zodat in de verschillende klantcontacten het assortiment in de volle breedte aan de orde komt, waardoor de gewenste verbreding en daarmee verhoging van de omzet per afnemer wordt gerealiseerd. Het sales- en accountplan zal onder anderen de onderstaande vragen nader onderzoeken en de geschikte oplossingen vinden o o o o Wat speelt er in de markt aan relevante business trends? Wat zijn de klantbehoeften? Welke ontwikkelingen uit andere branches zijn ook relevant/interessant voor CRH? Hoe moet de salesorganisatie inspelen op deze ontwikkelingen? Hoe zal CRH zich opstellen t.o.v. de key-accounts? 1.1 Omgevingsanalyse Wanneer aanbieders zich met hun product op de markt gaan begeven, zijn er meerdere factoren die invloed hebben op de verkoop van het product. De aanbieders kunnen meerdere factoren wel beheersen, maar een aantal factoren kunnen zij niet tot nauwelijks beheersen. Deze laatste factoren zijn te onderscheiden in een aantal categorieën, de zogehete DESTEP-factoren: - Demografische factoren - Economische factoren - Sociaal-culturele factoren - Technologische factoren - Ecologische factoren - Politiek-juridische factoren Demografische factoren Nederland telt momenteel inwoners waarvan ruim 7 miljoen huishoudens. Tegenwoordig is ongeveer 15% van de bevolking 65 jaar of ouder en het aantal 65-plussers blijft maar groeien. Uiteraard heeft dit gevolgen voor de bouwmarkt. Mensen van 65+ hebben vaak al een huis en zijn vaak niet meer van plan om te verhuizen laat staan een nieuw huis te bouwen. Dit komt doordat de kinderen vaak al uit huis zijn en ze al kleiner zijn gaan wonen. De vergrijzing kan als een bedreiging voor de bouwmarkt worden gezien, zeker wanneer de 65-plussers geen nieuw huis meer laten bouwen. De bevolking bestaat tegenwoordig uit ruim 7,5 miljoen ongehuwde, een groep die hieronder valt zijn de starters. Deze groep heeft het momenteel niet eenvoudig op de woningmarkt. Deze mensen, die over het algemeen voor de eerste keer een eigen woning willen kopen, lopen vooral vast door de hoge prijs van de huidige woningen. Deze mensen zijn over het algemeen alleenstaanden en ondanks dat ze een behoorlijk salaris hebben, een salaris dat bij hun opleiding en werkzaamheden behoort. Zijn zij niet in staat door de hoge huizenprijzen en beperkingen op de hypotheekmarkt (vanwege salariseisen) een huis te kopen. 4

5 Economische factoren Economie speelt een grote rol bij de omgevingsfactoren. Een erg belangrijk onderdeel van de economie als macrofactor is het besteedbare inkomen. Een ander onderdeel van de macro economische factoren is de conjunctuur. Momenteel bevindt de economie zich in een hoogconjunctuur, dit is vrij gunstig maar momenteel is er ook veel onrust. In het bijzonder op de hypotheekmarkt wereldwijd. De prijzen van goederen stijgen, maar het inkomen blijft nagenoeg gelijk. Er is ook sprake van een inflatie van meer dan 3%, terwijl 2% als normaal wordt beschouwd. Dat betekent dat mensen die hun levenspatroon willen handhaven spaargeld moeten aanspreken en anderen een stap terug moeten maken. Ook betekent dat, dat mensen vooral wat grotere bestedingen uitstellen dan wel niet meer doen. Ook de huizenmarkt heeft onder de huidige situatie te lijden, want de berichten betreffende de huizenmarkt in relatie tot de hypotheekmarkt in Amerika, krijgt ook in Europa zijn weerslag. Banken worden ook hier voorzichtiger met het verstrekken van hypotheken. Dat wil zeggen dat zij hogere eisen gaan stellen aan de financiële situatie van potentiële kopers, waarmee het aantal af te sluiten hypotheken terug loopt en daarmee ook de vraag naar huizen terugloopt. De wens om een huis te kopen blijft aanwezig, maar de mogelijkheden zijn beperkt. Voor Nederland geldt dat uiteraard werkeloosheid van mensen van invloed is op hun koopgedrag van huizen, maar het aantal werkelozen in Nederland is niet van dien aard dat de huizenmarkt er niet direct onder te lijden heeft. Sociaal-culturele factoren Een aantal factoren die van invloed zijn op het kopen van een eigen huis zijn: - Het opleidingsniveau stijgt, dat betekent dat er ook meer en tot op een hogere leeftijd gestudeerd wordt. Wat weer van invloed is op het aanschaffen van een huis. - De leeftijd waarop men huwt en kinderen krijgt is opgehoogd, ook dit is van invloed op het moment van het kopen van een huis. - De maatschappelijke ontwikkelingen brengen met zich mee dat zowel de man als de vrouw een baan willen hebben en gelet op de prijsontwikkelingen zelfs moeten hebben om aan de huidige wensen te voldoen. Zeker ook in relatie tot de prijsontwikkelingen. Technologische factoren In het huidige computertijdperk worden steeds meer en sneller innovatieve oplossingen ontwikkeld en ook toegepast. Deze trend is ook terug te zien in nieuwbouwwoningen. Hierbij valt te denken aan onder andere beveiliging en welzijn. Bij de beveiliging kan worden gedacht aan camera s, sensoren en automatische meldingen aan bijvoorbeeld politie of soortgelijke meldkamers bij gevaar en/of storingen in systemen. Ook alarmeringsystemen in huizen/tehuizen voor ouderen zijn het gevolg van technologische ontwikkelingen, hierdoor kunnen ouderen vaak langer zelfstandig blijven wonen. Verder zijn er ook diverse nieuwe snufjes voor in huis. Zo kan er gebruik worden gemaakt van een touch-screen, waarbij met het aanraken van het scherm alle lichten, tv-en radioapparatuur vanaf een afstand bediend kunnen worden. Ook kun je bepaalde wensen voor wat betreft aangesloten apparatuur voorprogrammeren. Ecologische factoren 5

6 Men gaat zich steeds bewuster bezighouden met het milieu. Zo kiezen veel bedrijven en huishoudens als voor natuurlijke producten en goedgekeurde producten, zoals eco-hout. Ook bij het bouwen van huizen wordt steeds meer gekeken naar de duurzaamheid van huizen gekeken en worden onder andere voor het opwekken van energie windmolens en zonne-energie gebruikt. Schadelijke stoffen, zoals asbest wordt tegenwoordig niet meer gebruikt in de bouw en is uitdrukkelijk verboden. Vervuiling is een groot probleem, om dit tegen te gaan worden er steeds meer maatregelen getroffen op het gebied van inzamelen/scheiden en het verwerken van afval. Ook ten aanzien van het gebruik van water zijn er al diverse regels van toepassing, zo wordt regenwater, waar mogelijk, verplicht om af te voeren op open water. In bepaalde huishoudens wordt afvalwater gebruikt om het toilet mee door te spoelen. Door het aanbrengen van isolatiematerialen en speciale glassoorten, zoals dubbelglas, probeert men ook warmteverlies te voorkomen. Momenteel wordt dit omgezet in een speciaal energielabel voor huizen, dat bij de verkoop getoond moet worden. Politiek-juridische factoren Het politieke beleid is van grote invloed op ook de bouwwereld. Dat geldt voor onder andere het beleid op het gebied van bouwverordeningen, het toepassen van welstandregels, oftewel, welk huis mag je bouwen en aan welke eisen moet een huis of de bouw voldoen. Ook het beleid op het gebied van stimuleren, al dan niet door het verstrekken van subsidies, van het gebruik van duurzame middelen, zoals bepaalde houtsoorten, energieopwekking en milieumaatregelen hier valt onder het scheiden van afval. Het volgen van maatschappelijke ontwikkelingen, zowel bij de overheid als in de directe omgeving, kunnen helpen een te verwachten trend dan wel besluit vroegtijdig te onderkennen. Het vooruitkijken en vroegtijdig inspelen op belangrijke veranderingen kunnen van wezenlijk belang zijn. 1.2 Trends in ontwikkeling binnen de bouwsector. 1. Woon-werkverkeer De gemiddelde woon-werk afstand is in 15 jaar toegenomen van 13 tot 17 kilometer. Er zijn nu 7 miljoen personenauto s. Ruim de helft van de huishoudens heeft één auto en een kwart heeft twee of meer auto s. In 2020 zal Nederland 9 miljoen auto s tellen. Dat zal behalve op de weg, ook in woonbuurten merkbaar zijn. De behoefte zal blijven om zo dicht mogelijk bij de woning/het werk te parkeren. 2. Toename van klant- en marktgericht werken De woning als product zal steeds kaler worden opgeleverd; de inbouwvoorzieningen worden individueel bepaald zoals badkamer, keuken, ICT voorzieningen, domotica. De klant wordt steeds zelfbewuster en is steeds minder geneigd het aanbod voor lief te nemen. De aannemer zal zich meer moeten gaan richten op het overleg met de opdrachtgever over zijn wensen, dit geldt zowel voor woonklanten als voor bedrijventerreinen. 3. Ontwikkelingen in de arbeidsverhoudingen 6

7 Ontwikkelingen in de arbeidsverhoudingen zijn de individualisering van de maatschappij, de multiculturele arbeidskracht en de vergaande vergrijzing van het arbeidsbestand. Zie oa de tabel. 4. Vervolg ontwikkelingen in de arbeidsverhoudingen Er zijn naar aanleiding daarvan een aantal trends aan te wijzen: Flexibilisering van de factor arbeid De-collectivering en individualisering cafetaria model Toenemende knelpunten m.b.t. instroom Vergrijzing De gemiddelde werknemer in de bouw wordt steeds ouder 5. Het milieu Het milieu wordt in toenemende mate een (productie)factor van betekenis. Dat is zo op het gebied van de ruimtelijke ordening, maar ook op het gebied van materiaalgebruik en energiegebruik, zowel in het bouwproduct als bij de bouwproductie. De samenleving vraagt in toenemende mate om maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bouwbedrijven hebben een licence to produce. Onmaatschappelijk gedrag wordt niet geaccepteerd door de klant en heeft direct effect op het rendement van een onderneming, zelfs een economische reus als Shell heeft dit ondervonden. 6. Informatietechnologie wint steeds meer aan betekenis. De digitale informatie-uitwisseling maakt een steeds groter deel uit van de bedrijfsvoering. De drempels die tot voor kort werden opgeworpen, worden geslecht. Zowel business to business activiteiten als business to consumer activiteiten worden digitaal ondersteund via bijvoorbeeld internet. Dit stelt eisen aan opleiding en scholing in de bouw. Dit betekent dat ook onderaannemers van hoofdaannemers en toeleveranciers in dit proces aangehaakt zijn. 7. Het bouwproces industrialiseert. De toegevoegde waarde op de bouwplaats neemt gestaag af. Redenen daarvoor zijn prijsoptimalisatie, klimaatonafhankelijk bouwen, beperkende randvoorwaarden op of om de bouwplaats (bijv. bij bouw in binnenstedelijke gebieden), kwaliteitsverbetering, afname instroom bouwplaatspersoneel (met name in de utiliteitsbouw). Zie voor de ontwikkelingen onderstaande tabel. 8. Schaalvergroting en specialisatie Steeds meer middelgrote bedrijven zien zich tussen grotere spelers geplaatst en worden of overgenomen, of proberen zelf door acquisities te groeien. Voorzien wordt dat er straks ruimte is voor kleine gespecialiseerde bouwbedrijven en grote internationaal operererende bedrijven. 1.3 Trends in ontwikkeling binnen de totale businessmarkt Op dit moment spelen er enkele trends in de businessmarkt op het gebied betreft service. Alle trends zijn deels gericht op tijd/snelheid, verbetering en klantgerichtheid. De trends zijn voortgekomen uit de business wereld die steeds sneller veranderd. Er zijn veel ontwikkelingen in de markt, kortere time-to-market, kortere product-lifecycles en voortdurende innovatie. De volgende trends spelen in de markt. 1. Futurise (innovatie) 7

8 Ze willen van het verleden naar het heden, van het heden naar de toekomst en van de toekomst naar het heden. Vooral op het gebied van internet en online services. 2. Instant gratification Direct antwoord op de vraag of oplossing van een probleem krijgen. 3. Plug & play De consument wil een aangekocht product snel en makkelijk in gebruik nemen. 4. CRM-software Customer relationship management helpt om belangrijke variabelen zoals klantloyaliteit en (potentiële) klantwaarde te kwantificeren en te bewaken. 5. Ecologic De klanten worden steeds milieubewuster en gaan hierdoor ook milieubewuster kopen. 1.4 Top 3 trends Uit de omgevingsanalyse en trends die spelen op de bouw- en businessmarkt, kunnen meerdere punten worden gehaald waar CRH op moet gaan inspelen. Dit zal ervoor zorgen dat huidige klanten tevreden blijven en potentiële klanten aangetrokken worden, dit zal veel invloed hebben op de verkoop. Hieronder wordt beschreven op welke punten CRH moet gaan inspelen en hoe dit aangepakt moet worden. 1. Klantloyaliteit door middel van E-innovatie Men gaat zich steeds meer digitaal leven. Alle bedrijven digitaliseren, alle systemen worden ge-upgrade met online services en alle bedrijfsprocessen worden via de pc bijgehouden. CRH kan hierop inspelen door middel van E-services te bieden aan de klanten en de klanten te digitaliseren. Dit word mogelijk gemaakt met een CRM systeem. Het CRM systeem tilt de customer intimacy en operational excellence waar CRH voor staat een niveau hoger. Door invoering van het CRM systeem is het mogelijk optimaal in te spelen op de wensen van de (potentiële) klanten. CRM stelt relaties centraal in de bedrijfsvoering en niet het product of het proces. Het verzamelt alle klantgegevens, hiermee kun je de behoeftes van de relatie leren kennen. Door dit systeem kan alles via de computer geregeld worden interne zaken binnen het bedrijf en externe zaken met betrekking tot de klanten en de orders. 2. Milieubewust & kostenbesparend De samenleving word zich steeds bewuster van de milieuproblemen die er heersen. De meeste mensen zijn dan ook bereid milieuvriendelijk te handelen in hoeverre het binnen hun bereik ligt. Veel huishoudens kiezen voor natuurlijke producten en duurzame producten. Er wordt steeds meer gekeken naar de duurzaamheid van huizen gekeken en worden onder andere voor het opwekken van energie windmolens en zonne-energie gebruikt. Schadelijke stoffen, zoals asbest wordt tegenwoordig niet meer gebruikt in de bouw en is uitdrukkelijk verboden. Vervuiling is een groot probleem, om dit tegen te gaan worden er steeds meer maatregelen getroffen op het gebied van inzamelen/scheiden en het verwerken van afval. Veel bedrijven en huishoudens kiezen voor natuurlijke producten en goedgekeurde producten, zoals eco-hout. Ook ten aanzien van het gebruik van water zijn er al diverse regels van toepassing, zo wordt regenwater, waar mogelijk, verplicht om af te voeren op open water. In bepaalde huishoudens wordt afvalwater gebruikt om het toilet mee door te spoelen. 8

9 Door het aanbrengen van isolatiematerialen en speciale glassoorten, zoals dubbelglas, probeert men ook warmteverlies te voorkomen. Momenteel wordt dit omgezet in een speciaal energielabel voor huizen, dat bij de verkoop getoond moet worden. Het milieu wordt in toenemende mate een (productie)factor van betekenis. Dat is zo op het gebied van de ruimtelijke ordening, maar ook op het gebied van materiaalgebruik en energiegebruik, zowel in het bouwproduct als bij de bouwproductie. De samenleving vraagt in toenemende mate om maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bouwbedrijven hebben een licence to produce. Onmaatschappelijk gedrag wordt niet geaccepteerd door de klant en heeft direct effect op het rendement van een onderneming, zelfs een economische reus als Shell heeft dit ondervonden. Dit heeft als gevolg dat ook de klanten van CRH overstappen op milieuvriendelijke producten. CRH zou om die klanten te behouden, zijn assortiment moeten vergroten. Zo zal het bedrijf natuurlijke producten en goedgekeurde producten met een keurmerk in zijn assortiment moeten opnemen. Steeds vaker kiezen mensen voor groene stroom, het verkopen van zonnepanelen zou dus ook een goede zet zijn. 9

10 3. Specialisatie Een nieuwe en steeds groter wordende trend in bedrijven en ondernemingen is specialisatie. Steeds meer ondernemingen specialiseren zich op 1 enkel product. Hierdoor word er een steeds hogere kwaliteit van de producten behaald. In grote lijnen speelt CRH al in op deze markt door het bestaan van alle kleine ondernemingen en fusies binnen CRH. Daarom is het erg bevorderlijk voor CRH om hier vooral mee door te gaan. De top 5 aan producten waarin CRH door meer specialisatie mogelijk betere kwaliteit en kwantiteit kan halen is: 1 Gevelstenen 2 Dakpannen 3 Kalkzandsteen 4 Mortels 5 Spouwisolatie Hieruit is er een selectie gemaakt van de 3 producten die als het belangrijkst beschouwd kunnen worden. 1 Kalkzandstenen 2 Spouwisolatie 3 Gevelstenen Isolatie is dezer dagen een erg belangrijk gespreksonderwerp, door goede isolatie kan er meer warmte worden vastgehouden en is stoken van kachels minder vaak nodig, dit bespaart op energie kosten en op het milieu, wat erg aantrekkelijk is voor de consument hedendaags. Kalkzandsteen en gevelstenen zijn 2 onmisbare goederen in de bouwwereld. Zolang er sprake is van bevolkingsgroei zal er ook sprake zijn van huizenbouw. Daarnaast word de woonduur van veel huizen verlengd, doormiddel van renovatie, waarbij een grote hoeveelheid van deze producten nodig is. 10

11 1.5 Huidige sales strategie van CRH: De twee strategieën die CRH hanteert zijn die van 1.operational excellence dit betekent dat CRH in staat is hun business model tegen de laagste prijs in de markt aan te bieden; en 2. custumor intamacy wat staat voor het voortdurend aanpassen van aanbod op de wensen van de klant, op basis van kennis van de individuele klant teneinde een relatie op te bouwen voor een langdurige samenwerking. Dit komt omdat CRH op dit moment een van de marktleiders is in bouwmaterialen, met een omzet van bijna 15 miljard euro per jaar. Bij CRH word er over het algemeen direct contact gezocht met de klant, daarnaast gebruikt CRH mailing en telemarketing om zijn klant tevredenheid te pijlen. De ondernemingen van CRH hanteren allemaal een eigen sales strategie, alle vestigingen hebben apart een eigen specialisme in een bepaald product. Wel beschikt elke vestiging over 5 intern en 5 externe sales medewerkers. De functies van de 5 externe sales medewerkers zijn onder andere het vinden van nieuwe klanten, de klant informeren, de klant begeleiden, contact houden met huidige klanten en deze tevreden houden. Zoals al eerder verteld is, bestaat CRH uit verschillende bedrijven met elk hun eigen producten. De huidige sales medewerkers hebben een grote kennis van de 1 a 2 producten waar zij mee werken, maar de breedte van hun kennis is zeer beperkt. Ze hebben vaak maar beperkte kennis over de producten waar hun collega s mee werken. Dit betekent dat de verkoper zich alleen maar bezig kan houden met de verkoop van 1 a 2 producten en er niet meerdere tegelijk kan doen, hier zal dus altijd een collega voor ingeschakeld moeten worden. Dit kan voor de klant een groot nadeel zijn en een reden om ergens anders zijn inkopen te doen. Wel krijgen de sales medewerkers regelmatig trainingen en workshops. Tijdens de trainingen komt er een leverancier van het product langs en geeft hun informatie over hun producten. De huidige strategie op het gebied van sales kost tijd en geld, wanneer de sales medewerker kennis zou hebben van alle producten hoeft de klant minder tijd te spenderen aan informatie vergaren over de producten. Een voordeel voor CRH zou zijn dat er minder sales medewerkers in dienst hoeven genomen te worden. Door de beperkte kennis van de verkopers loopt CRH dus een grote hoeveelheid aan nieuwe klanten mis en dus ook aan omzet. 11

12 1.6 Gewenste sales strategie De huidige strategie en vooral op gebied van kennis van de sales executives moet drastisch veranderd worden. CRH is een groot bedrijf met veel medewerkers en vestigingen. De communicatie tussen die medewerkers is erg beperkt waardoor kennis en statistieken nauwelijks worden gedeeld. Om dit probleem te verbeteren: Het beste voor CRH is de huidige sales medewerkers regelmatig op te leiden en ze zodanig bijspijkeren over de nieuwe en huidige producten van CRH. Dit om de kennis fris te houden. Dit kan het bedrijf doen door bijvoorbeeld ieder half jaar (verplicht) een opfris cursus te geven. Of de medewerkers met elkaar laten meelopen, degene die meer over het ene product weten bijvoorbeeld hout lopen met de mensen mee die meer kennis hebben van dakpannen, en andersom. Zo ontstaat er meer wetenschap van de producten en dit helpt ook mee aan teambuilding, de medewerkers leren elkaar beter kennen en ook samenwerken. Verder zou er ook een training moeten zijn met betrekking tot klant relaties. Nieuw personeel aannemen bij CRH die wel beschikt over de nodige kennis en vaardigheden, veel medewerkers binnen CRH hebben hun functie te danken aan promotie. Dit zorgt voor het probleem dat de functie niet volledig en correct benut kan worden. Om dit op te lossen kunnen er nieuwe mensen worden aangenomen die wel over de nodige kennis en vaardigheden beschikken met betrekking tot bijv. Zakenrelaties. Ook moeten de verkoopcijfers beter worden bijgehouden ter controle. Hedendaags is de controle op sales medewerkers nihil. Voor de verkopers kan CRH ook een voordeel toevoegen door te werken met bonussen per een x aantal producten. Dit zorgt ervoor dat het personeel gemotiveerd blijft en ook intensief zal participeren aan de cursussen. Waar verder nog verbetering moet komen is het beter bijhouden van de verkoopcijfers ter controle, tegenwoordig is de controle op sales medewerkers namelijk nihil. Om de sales medewerkers gemotiveerd en actief te houden kan CRH een voordeel voor hun toevoegen. Zo kunnen zij gaan werken met bonussen, hierbij kan gedacht worden als een systeem van het aantal verkochte producten maal een bepaald bedrag. Dit zal zeker motiverend werken en ervoor zorgen dat de medewerkers actief meedoen in de cursussen. Het model van Blake en Mouton laat twee dimensies zien voor de ideale werksituatie: 1. Aandacht voor de medewerker 2. Aandacht voor productie 12

13 Managerial Grid Aandacht voor werknemers, mensgericht Country Club (1,9) Veel aandacht voor gezelligheid en welzijn Improviserend (1,1) Weinig samenwerking en inzet Stuck in the middle (5,5) Team Management (9,9) Goede sfeer en samenwerking Hoge efficiency Taakgericht (9,1) weinig zorg, veel inzet gevraagd Aandacht voor productie Voor het beste resultaat zal CRH zich moeten richten op een team management gerichte werkhouding. Hierin word er veel aandacht geschonken aan zowel de productie als de medewerkers. Dit zorgt ervoor dat er een goede sfeer hangt in de werkomgeving, maar tevens ook dat er een goede productie van hoge kwaliteit wordt geleverd aan de klant. 13

14 1.7 Huidige klanten van CRH: Zoals al bekend is heeft CRH veel klanten. Dit heeft met name te maken met het feit dat CRH over het hele land opereert. Maar ook omdat, CRH het hele bouwsegment bedient. Van individuele klanten tot grote aannemers. Hieronder is een verdeling te vinden van de huidige klanten van CRH. - Bouwaannemers (75%) - Tegelzet bedrijven (9%) - Timmer en onderhoudsbedrijven (5%) - Stukadoors (3%) - Dakdekkers (3%) - Grond weg en waterbouw (2%) - Overige (3%) Klanten van CRH: bouwaannemers 3% 2%3% 3% 5% 9% 75% tegelzetbedrijven timmer en onderhoudsbedrijven stukadoors dakdekkers grond,weg en waterbouw overige ABC klanten: Per vestiging zorgen de klanten voor 80 tot 85% van de omzet. Deze klanten behoren tot de grote klanten per vestiging van CRH en kun je indelen. In elke vestiging worden de klanten ingedeeld in grote, middelgrote en kleine klanten. Van alle klanten behoren ongeveer 10 tot 20% tot de A- klanten oftewel A- segment. De strategie die CRH hanteert om haar klanten te behouden zijn: Customer intimacy: staat voor het voortdurend aanpassen van aanbod op de wensen van de klant, op basis van kennis van de individuele klant teneinde een relatie op te bouwen voor een langdurige samenwerking. Er zijn 3 kern begrippen te onderscheiden bij Customer intimacy: Zeer intensieve relatie (tot diep in de organisatie); Flexibiliteit; Snelle en betrouwbare levering Operationele excellence: zo efficiënt mogelijk produceren tegen de laagste productie kosten. 14

15 - Er zijn 3 kern begrippen te onderscheiden bij operational excellence - Lage prijs; - Snelle en betrouwbare levering; - Goede kwaliteit 1.8 Potentiele klanten van CRH Het is altijd goedkoper om een klant te behouden dan een nieuwe klant te werven. Maar toch is het voor een bedrijf als CRH op termijn essentieel om nieuwe klanten aan te trekken om zo toch nog meer winst te genereren op lange termijn. CRH zou kunnen proberen om in een geheel nieuw segment klanten binnen te trekken, maar dit zou niet efficiënt genoeg zijn omdat CRH in de nodige markten opereert die het meest winstgevend zijn. Het zou beter uitpakken voor CRH om in de bestaande segmenten nieuwe en grotere klanten te trekken. En de huidige klanten meer vast te binden binnen CRH. Om dit waar te kunnen maken kunnen zij er voorzorgen dat hun buiten dienst medewerkers en binnen dienst medewerkers zich meer richten op klant tevredenheid, dit kan doormiddel van benadering van klanten, het bijhouden van bestanden en het minimaliseren van klachten. Over dit onderwerp zal dieper worden ingegaan in het key-account plan. 15

16 1.9 Verkoopdoelstellingen over 2009 In omzet (percentage) horen deze drie tot de belangrijkste productgroepen: Kalkzandsteen Isolatie Gevelstenen 2007 markeerde de top in de huidige bouwconjunctuur. De totale bouwproductie nam met 6% toe. In 2008 zal de bouwproductie wat afzwakken in navolging van de algehele conjunctuur. Desondanks zal de productiegroei in volumetermen in 2008 nog altijd een niveau hebben van circa 3% (bron: EIB). Veel grondstof- en materiaalprijzen zijn het afgelopen jaar sterk gestegen. Naar verwachting zijn de prijzen ook de komende periode relatief hoog. Wanneer deze hoge inkoopprijzen niet (of slechts gedeeltelijk) aan afnemers kunnen worden doorberekend gaat dit onvermijdelijk ten koste van de brutowinstmarge. Terwijl de totale bouwmarkt wat gedaalt is heeft CRH zichzelf in een sterke positie weten te plaatsen. CRH is afgelopen jaar gewoon doorgegroeid en dit word ook aankomend jaar voorzien. CRH heeft wat betreft gevelstenen de meest exclusieve positie in de markt te verkrijgen. Ze bieden de meeste soorten gevelstenen aan en hebben hiermee een vooropstaande en blijvend groeiende positie. Isolatie is een product dat op de markt blijft groeien, isolatie word gezien als een investering in de bouwmarkt. De huizen worden geisoleerd en zullen op de lange termijn door isolatie winst opleveren. Er word bij de huizenbouw steeds meer gebruik gemaakt van isolatie, de stijging bij isolatie is erg hoog. Kalkzandsteen is ook een steeds vaker gebruikt product bij het bouwen van huizen. Het aantal nieuwbouwhuizen stijgt dit betekend stijging in het verkoop van kalkzandsteen. De markt is dus dalend aan het toenemen voor CRH. We verwachten een groei in materiaalverkoop van kalkzandsteen en gevelstenen van ongeveer 8%. Door de toename van milieuvriendelijk te werk gaan zal het gebruik van isolatiemateriaal wat meer stijgen. Het is dan ook de bedoeling dat de verkoop van isolatie in de aankomende twee jaar stijgt met 12%. * BRON: 16

17 1.10 Sales pitch Huidig Zoals al eerder is aangegeven worden er door CRH meerdere activiteiten aangeboden om de kennis van hun medewerkers op peil te houden. In een middag of avond, die ook wel productavond en -middag genoemd worden krijgen zij informatie over nieuwe producten. Vaak wordt deze informatie door de leverancier aan hun gegeven. Zo wordt het gehele product toegelicht met al zijn aspecten, zoals technische aspecten. Ook wordt er informatie gegeven over de verkoop ervan. De cursussen worden vaak door het bedrijf zelf georganiseerd, maar het komt ook voor dat ze de organisatie uitbesteden aan het bedrijf Hibin. Nieuwe medewerkers krijgen zoveel mogelijk tijdens hun werk informatie over de verschillende producten, maar vaak neemt hij een productmap mee met daarin alle informatie over de producten. Zo kan de medewerker het thuis even rustig doornemen. Nieuw Het belangrijkste wat moet gebeuren bij het opstellen van een training is het doel vaststellen. Om de sales medewerkers te verbeteren zullen zij meerdere trainingen en/of cursussen gaan volgen. De doelen van deze trainingen zullen zijn: 1. Hun productkennis vergroten en up to date maken 2. Kijken naar hun competenties en dan kijken wat er nog aan verbeterd kan worden 3. Leren hoe met de klant moet worden om gegaan Training 1: Het bijhouden van de kennis van de medewerkers over de producten die zij moeten verkopen is vrijwel het belangrijkste. Zij moeten de klant kunnen informeren over alles wat met het product te maken heeft. In deze training leert de medewerker alle aspecten over nieuwe en of oude producten. Deze training zal worden gegeven door leveranciers waar de producten van zijn. Ook zullen de medewerkers elkaar gaan helpen, zo zullen zij met elkaar gaan mee lopen om elkaar informatie te geven over hun producten. Zo helpen zij elkaar om hun kennis te verbreden. Training 2: De sales medewerkers hebben meerdere competenties nodig om hun werk goed uit te kunnen voeren. Zo moeten zij vakkundig zijn, goed kunnen communiceren, ontwikkelingsgericht vermogen hebben etc. Zij zullen tijdens deze trainingen leren een goede verkoper te worden, door middel van kleine oefeningen zullen zij erachter komen aan welke competentie zij nog moeten werken. Training 3: Iedere klant is anders en heeft dus zijn eigen identiteit en wensen. Dit geeft aan dat een verkoper met elke klant anders om moet gaan. Zo kan het zijn dat de verkoper te maken krijgt met een internationale klant, elk land heeft zijn eigen gewoonte dus hier moet de verkoper wel op kunnen inspelen. Ook moet de verkoper goed naar de wensen van de klant luisteren en deze wensen vervullen, waardoor de potentiële klant een klant wordt en een klant blijft. Dit zal in de training allemaal aan bod komen, hoe moet de verkoper met internationale klanten omgaan, hoe het contact na de verkoop moet verlopen en hoe de verkoper op de wensen kan inspelen. Dit is volgens ons de beste manier om de verkopers te helpen met het vergroten van hun kennis en verbeteren van hun verkooptechnieken. Bronnen: 17

18 Key-accountplan 18

19 1 De noodzaak van Key-account management In organisaties ontstaat er steeds meer het besef dat het van belang is te investeren in bestaande. Effectief relatiebeheer en key-account management krijgen meer aandacht. Denk aan de Pareto-regel: een klein aandeel van de klanten (±20%) is verantwoordelijk voor een groot deel van de omzet (±80%) Verder blijkt dat grote en middelgrote klanten verantwoordelijk zijn voor het belangrijkste deel van de winstbijdrage. Er is veel geld en inspanning vereist om het verlies van een topklant te compenseren door middel van de acquisitie van nieuwe klanten. De kosten van het verwerven van een nieuwe klant liggen gemiddeld 5 keer zo hoog als de benodigde kosten om een bestaande klant tevreden te houden. Key-account management is een proces dat bestaat uit het bewust opbouwen, ontwikkelen en actief beheren van langetermijn relaties met klanten die van strategisch belang zijn voor de organisatie. Het doel is het ontwikkelen en vergroten van klanttevredenheid en loyaliteit en het verbeteren van het rendement binnen de onderneming. Door aan key-account management te doen is er onder ander de mogelijkheid om strategische allianties te vormen. Het uitgangspunt is een win-winrelatie tussen CRH en de klant. Door aan strategische allianties te doen kan CRH in het allervroegste stadium op de hoogte worden gesteld van veranderingen. Er kunnen nieuwe technologieën ontwikkeld worden, nieuwe markten kunnen worden doorboord en de concurrentiepositie kan worden verbeterd. Een andere reden voor key-account management bekeken vanuit het perspectief van de klant is de professionalisering van de inkoop en de toenemende bying power van de klant. De eisen aan de leverancier gaan steeds verder. er wordt gekeken naar Total cost of ownership van producten en diensten. Het draait niet alleen meer om de kostprijs, maar ook naar de voorraadkosten, de reparatiekosten, de onderhoudskosten, etc. Meer wensen van de klanten die verwerkt moeten worden in het huis en infrastructuur. Men is nog steeds zeer kost bewust en niet snel bereid extra te betalen. Hogere bouwkosten door stijging loonkosten en materiaalkosten. Voornamelijk het grootbedrijf breidt haar dienstenpakket uit met gerelateerde activiteiten zoals beheer (facility management), meerder jarige onderhoudscontracten en exploitatie. 19

20 2. Selectie i Wie zijn de key-accounts? Key-account management begint met de keuze van de key-accounts. Geen enkele keyaccount heeft dezelfde criteria. Er dient uitgegaan te worden van de kracht van CRH gekoppeld aan de waarden die de key-accunt aan CRH overhoudt en andersom. Er moet een win-win situatie ontstaan waarbij beide partijen profijt hebben. De keuze van voor selectiecriteria wordt onder meer beïnvloed door marktomstandigheden, successen in het verleden en de doelen die de organisatie voor ogen heeft met key-account management (meer winst, minder kosten, betere reputatie en hogere verkoopproductiviteit. Hier volgt de selectie voor de Key-account van CRH. Sector: Bouw en bouwmaterialen Branche: Bouwnijverheid Bedrijf: BAM Motivatie van de keuze Als eerste zijn wij onderzoek gaan doen in de bouwsector, hierbij keken wij naar wie de grote namen zijn in de sector en naar hun financiële positie. Hieruit hebben wij vervolgens een longlist opgesteld. Uit deze longlist hebben wij met behulp van onderstaande criteria drie bedrijven geselecteerd om de shortlist te vormen. Criteria: 1. Omzet 2. Winst 3. Groeipotentieel 4. Omzetbijdrage 5. Winstbijdrage Hieronder staat een overzicht van de bedrijven uit onze shortlist en de gegevens waarop wij onze keuze hebben gebaseerd. Dit zijn de 3 grootste ondernemingen in de sector. BAM VolkerWessels Heijmans Omzet 9 Miljard 3,9 Miljard 3,7 Miljard Winst 349 Miljoen 145 Miljoen 56 Miljoen Groei potentieel 254% 220% 126% winst Omzet Bijdrage Geen informatie Geen informatie Geen Informatie Winst Bijdrage Geen Informatie Geen Informatie Geen Informatie De keyaccount van CRH die wij behandelen is BAM, de nummer 1 uit de shortlist. Er zijn geen officiële cijfers bekend over wie de grootste klant is van het bedrijf. Deze informatie wordt namelijk niet naar buiten gebracht, vanwege privacy van de klant. BAM komt op basis van alle onderzochte criteria ver boven de andere twee bedrijven uit. Zij heeft in vergelijking met de andere meer dan twee keer zoveel omzet en winst, ook de groei potentie is het hoogst. CRH moet zich dus gaan richten op deze Key-account. 20

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord Voorwoord CRM in de bioscopenbranche Het rapport dat nu voor u ligt, is mijn afstudeerscriptie CRM in de bioscopenbranche. Ik wil graag een aantal personen bedanken voor hun bijdrage aan de totstandkoming

Nadere informatie

Marketingplan. ABC K2B, groep 1 22-12-2011

Marketingplan. ABC K2B, groep 1 22-12-2011 Marketingplan Klas Datum ABC K2B, groep 1 22-12-2011 Auteurs en Studentennummers Ilse van den Bighelaar 2042201 Serge Don 2042523 Jos Kleinloog 2042020 Lieke Koolen 2043341 Sam Renders 2041872 Begeleider

Nadere informatie

Ondernemingsplan woensdag 4 mei 2011

Ondernemingsplan woensdag 4 mei 2011 Ondernemingsplan woensdag 4 mei 2011 J. Mol S. Proost T. Glansbeek M. Tielemans T. Suurmond Voorwoord Met veel plezier, inspiratie en creativiteit hebben wij met veel plezier aan dit project gewerkt. Echter

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken. Handreiking. Voor HR-adviseurs van de sectoren. Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water

Het Nieuwe Werken. Handreiking. Voor HR-adviseurs van de sectoren. Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water Handreiking Het Nieuwe Werken Voor HR-adviseurs van de sectoren Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water Werkgeversvereniging voor energie, kabel&telecom, afval&milieu Inhoud Werk

Nadere informatie

Strategisch marketingplan

Strategisch marketingplan Strategisch marketingplan Inleverdatum: 28-03-2012 Opdrachtgevers: Avans Hogeschool Den Bosch Projectbegeleider: Kim Artnz Inhoudsdeskundige: Karlijn de Jongh Student: David Au 2033620 Nick Derks 2019151

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Voorwoord. Joost Braspenning Jasper van Sinderen Naomi Eendragt

Voorwoord. Joost Braspenning Jasper van Sinderen Naomi Eendragt Voorwoord Voor u ligt de toekomstvisie van koos!. De toekomstvisie is onderdeeldeel van de eindopdracht voor de Minor Business 2020 van de AAFM van Avans Hogeschool Breda. Dit document bestaat uit twee

Nadere informatie

Inleiding sales. Een introductie in een veelzijdig vakgebied. Stefan Renkema

Inleiding sales. Een introductie in een veelzijdig vakgebied. Stefan Renkema Inleiding sales Een introductie in een veelzijdig vakgebied Stefan Renkema Boom Lemma uitgevers Amsterdam 2015 Omslagontwerp: Cunera Joosten, Amsterdam Opmaak binnenwerk: Textcetera, Den Haag 2015 Stefan

Nadere informatie

Adviesrapport Project Sportfan

Adviesrapport Project Sportfan Adviesrapport Project Sportfan Versie: 2 Opdrachtgever: Deventrade BV Begeleidend docent: Dhr. F. Fokkink/Dhr. P. Hoogeboom-van Es School: Saxion Deventer Opleiding: Sportmarketing Student: Sven Calot

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

Strategisch Plan April 2014 <

Strategisch Plan April 2014 < Strategisch Plan April 214 Inhoud Onze ambitie Onze ambitie Enexis is sinds 29 een zelfstandig bedrijf. Enexis beheert het energienetwerk in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland. In de eerste strategische periode

Nadere informatie

Strategisch Plan April 2014

Strategisch Plan April 2014 Strategisch Plan April 2014 Inhoud Onze ambitie 3 Trendanalyse 4 Strategie 6 Doelstellingen 9 Betrouwbaar 10 Blijvend betrouwbare en veilige netten 11 Veilig werken 14 Vakmanschap en leiderschap 15 Betaalbaar

Nadere informatie

Customer Service & Customer Experience

Customer Service & Customer Experience Optimalisatie van Customer Service & Customer Experience NewRatio B.V. Copyright: Amsterdam NewRatio Office: / BiXyte Atrium - Strawinskylaan Datum: 3051-1077 05-02-2012 ZX Amsterdam Auteurs: Rotterdam

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept Woudenberg

Dienstverleningsconcept Woudenberg Dienstverleningsconcept Woudenberg augustus 2010 Dienstverleningsconcept Woudenberg Marije Eillebrecht-van der Kam Besproken in MT: 31 augustus 2010 Besproken in College: 5 oktober 2010 Augustus 2010 2

Nadere informatie

Marktonderzoek. Het 2e leven (H2L) 1 November 2010 Student: Rob Grondhuis S0153699. Dr. P.C. Schuur

Marktonderzoek. Het 2e leven (H2L) 1 November 2010 Student: Rob Grondhuis S0153699. Dr. P.C. Schuur Marktonderzoek Het 2e leven (H2L) Effectief en efficiënt service verlenen op een maatschappelijk verantwoorde wijze 1 November 2010 Student: Rob Grondhuis S0153699 Begeleiders: Dr. J.M.G. Heerkens Dr.

Nadere informatie

Einddocument P4C3. Joey de Rooij Twan Ronnes Lex Voorhout Radmony Yame. Project blok 4: Toekomstscenario s Essent

Einddocument P4C3. Joey de Rooij Twan Ronnes Lex Voorhout Radmony Yame. Project blok 4: Toekomstscenario s Essent Einddocument P4C3 Project blok 4: Toekomstscenario s Essent Joey de Rooij Twan Ronnes Lex Voorhout Radmony Yame Einddocument P4C3 Project blok 4: Toekomstscenario s Essent Joey de Rooij Twan Ronnes Lex

Nadere informatie

E-Steps GIDS 10 STEPS TOWARDS YOUR E-BUSINESS

E-Steps GIDS 10 STEPS TOWARDS YOUR E-BUSINESS 100101010 GIDS 10101001010 10 STEPS TOWARDS YOUR E-BUSINESS 0100101010 This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and

Nadere informatie

Quick Scan BIO-BAGUETTE AVANS HOGESCHOOL S-HERTOGENBOSCH DIRK DE LOUW 2076781 LUC SCHEMKES 2075711 JILL HENDRIKX 2071963 TOM VAN DER HEIJDEN - 2071574

Quick Scan BIO-BAGUETTE AVANS HOGESCHOOL S-HERTOGENBOSCH DIRK DE LOUW 2076781 LUC SCHEMKES 2075711 JILL HENDRIKX 2071963 TOM VAN DER HEIJDEN - 2071574 Quick Scan BIO-BAGUETTE AVANS HOGESCHOOL S-HERTOGENBOSCH DIRK DE LOUW 2076781 LUC SCHEMKES 2075711 JILL HENDRIKX 2071963 TOM VAN DER HEIJDEN - 2071574 49BD1BV 8 JANUARI 2014 Voorwoord Als eerstejaars studenten

Nadere informatie

Unieke wens vervullen van een ernstig ziek kind, aangegeven door het kind zelf, helemaal op maat

Unieke wens vervullen van een ernstig ziek kind, aangegeven door het kind zelf, helemaal op maat MEERJARENBELEIDSPLAN (VERKORTE VERSIE) MAKE-A-WISH NEDERLAND 2014 2017 Unieke wens vervullen van een ernstig ziek kind, aangegeven door het kind zelf, helemaal op maat MERKMISSIE 1 Make-A-Wish Nederland

Nadere informatie

Bouwmat NV Reorganisatie Proftaak Jaar 2 Blok 2 Team: ME2A3

Bouwmat NV Reorganisatie Proftaak Jaar 2 Blok 2 Team: ME2A3 Bouwmat NV Reorganisatie Proftaak Jaar 2 Blok 2 Team: ME2A3 13 November 2006 Opdrachtgever Bouwmat NV, Gert Klein Opdrachtnemers Paulien Lakeman (209459) - e-mail: Paulien.Lakeman@hva.nl - tel (m): 0620945255

Nadere informatie

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008 Samen op weg naar 2008 Beleidsplan NBF 2004 2008 Nederlandse Bowling Federatie Schiedam, november 2003 2 Inhoud Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Samenvatting 4 Voorwoord 7 1. Ontwikkelingen 8 1.1 Inleiding

Nadere informatie

ING Sectormanagement Transport & Logistiek ICT in transport en logistiek

ING Sectormanagement Transport & Logistiek ICT in transport en logistiek ING Sectormanagement Transport & Logistiek ICT in transport en logistiek Voorsprong door initiatief en focus Colofon Auteurs ir. M.R.J. Kindt S.J. van der Meulen Panteia/NEA Panteia/NEA Redactie mr. M.C.

Nadere informatie

Focus op onderscheidend vermogen

Focus op onderscheidend vermogen December 2014 Sectorstudie Transport en Logistiek Gezonde groei onder uitdagende omstandigheden Focus op onderscheidend vermogen Colofon Auteurs Ir. M.R.J. Kindt S.J. van der Meulen Redactie mr. M.C. Bode

Nadere informatie

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen MVO-jaarverslag 2013 Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000 Januari Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 1.1 VOORWOORD...3 1.2 WAT IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Nadere informatie

Bouwtechnologie trends en ontwikkelingen

Bouwtechnologie trends en ontwikkelingen Bouwtechnologie trends en ontwikkelingen Rik Oostveen Dr. Cor Nonhof Opdrachtgever Ir. Daan Maatman, programmaleider Technologie Hiteq, expertisecentrum voor technisch vakmanschap in de toekomst 1 www.hiteq.org

Nadere informatie

Online marketing plan t.b.v. Intelligent Security

Online marketing plan t.b.v. Intelligent Security 2013 Online marketing plan t.b.v. Intelligent Security intelligent security In dit rapport wordt u duidelijk hoe intelligent security 10% meer klanten in de vorm van evenementen kan werven binnen 2013.

Nadere informatie

Media innovation. Mariken van Himbergen Datum: 18 juni 2015

Media innovation. Mariken van Himbergen Datum: 18 juni 2015 Vak: Docenten: Media innovation Eric Goossens en Mariken van Himbergen Datum: 18 juni 2015 Klas: CCV2A (AD2) Door: Dennis Bos 512419 - Jeffrey van Ingen 537772 Martijn Kommers 544704 Tim Overmars 537996

Nadere informatie

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie

Werken aan wonen. Bedrijfsplan 2010-2014

Werken aan wonen. Bedrijfsplan 2010-2014 Werken aan wonen Bedrijfsplan 2010-2014 1 Inhoudsopgave VOORWOORD 4 1 DE WERELD OM ONS HEEN 6 2 MISSIE, VISIE, POSITIE EN DOELEN 9 2.1 ONZE MISSIE 9 2.2 ONZE VISIE 9 2.3 ONZE POSITIE 9 2.3.1 Maatschappijgedreven

Nadere informatie

DE MARKT VAN CONFERENTIEHOTELS Inzicht in een bijzonder segment van de Nederlandse hotellerie

DE MARKT VAN CONFERENTIEHOTELS Inzicht in een bijzonder segment van de Nederlandse hotellerie 2012 Invast Hotels Bastiaan Driessen Carla Kempen Michael van der Heijden DE MARKT VAN CONFERENTIEHOTELS Inzicht in een bijzonder segment van de Nederlandse hotellerie Voorwoord Dit onderzoek is verricht

Nadere informatie